Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Σελίδα ΟΡΟΛΟΓΙΑ 4 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 5 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 8 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.1 Γενικές Πληροφορίες Σκοπός της Εταιρείας Ιστορικό Εταιρείας Νοµοθεσία Λειτουργίας ΝΕΛ Α.Ε Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου ΝΕΛ Α.Ε Μετοχική Σύνθεση ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 4.1 Agios Andreas Navigation Ltd Namora Shipping Ltd Maria G. Shipping Ltd Χαρακτηριστικά Πλοίων MEDLINK ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΛ Α.Ε Γραµµές ραστηριοποίησης Αδειες Σκοπιµότητας Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας κατά αγορά δραστηριοποίησης ίκτυο πωλήσεων ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6.1 Οικόπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Τα πλοία της Εταιρείας Το προσωπικό της Εταιρείας Οργανόγραµµα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 8.1 Εξέλιξη ραστηριότητας Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών και Αποτελεσµάτων Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας Κόστος Εκµετάλευσης Πλοίων Μικτό Κέρδος Αποσβέσεις Χρηµατοοικονοµικές απάνες Αποτελέσµατα Παρουσίαση Ισολογισµού Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 53 Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 54 Β. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2000 ΝΕΛ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 56

3 Γ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2000 ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 58. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ Ω ΕΚΑΜΗΝΟ η ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/12/00 64 Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΝΕΛ Α.Ε. 66 ΣΤ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤ1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Μ.Κ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/ ΣΤ2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Μ.Κ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/ Ζ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΕΛ Α.Ε. 70 Η. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 80 Θ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ.Σ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 90

4 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ε/Γ : Επιβατηγό πλοίο. Ο/Γ : Οχηµαταγωγό πλοίο. Ρ/ΠΑΞ : Συµβατικό επιβατηγό οχηµαταγωγό που κυρίως εξυπηρετεί φορτηγά αυτοκίνητα RO/RO : Roll On/ Roll Off. Εµπορικά πλοία στα οποία τα εµπορεύµατα φορτώνονται ή εκφορτώνονται πάνω σε οχήµατα (αυτοκινούµενα ή ρυµουλκούµενα). Υπό την ευρύτερη έννοια, τα Ο/Γ µπορούν να θεωρηθούν RO/RO. CATAMARAN : Πλοία ειδικών κατασκευών πολύ υψηλών ταχυτήτων. BARE - BOAT CHARTER : Ναύλωση πλοίου χωρίς πλήρωµα ναύλωση γυµνού πλοίου. TIME CHARTER : Ναύλωση πλοίου µε πλήρωµα για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ν. 959/79 : Νόµος περί Ελληνικών Ναυτικών Εταιρειών. Ν. 89/67 : Νόµος περί αλλοδαπών εταιρειών, που εγκαθίστανται στην Ελλάδα για την διενέργεια εξοχωρίων εργασιών, όπως τροποποιήθηκε. Ν. 27/75 : Νόµος περί φορολογίας Ναυτικών Εταιρειών. S.O.L.A.S. : Safety of Life At Sea. ιεθνείς κανονισµοί ασφαλείας ναυσιπλοϊας. Κόρος : Μονάδα µέτρησης όγκου. Ισούται µε 100 κυβικά πόδια ή 2,83 κυβικά µέτρα. Κ.Ο.Χ : Κόροι ολικής χωρητικότητας. Η χωρητικότητα σε κόρους των υπό το ανωτέρω κατάστρωµα και επ αυτού µονίµως στεγασµένων χώρων (GRT στην Αγγλική). LOSS OF EARNINGS INSURANCE : Ασφάλεια για απώλεια εσόδων. ALL RISKS INSURANCE : Ασφάλεια κατά παντός κινδύνου. HULL AND MACHINERY INSURANCE : Ασφάλεια σκάφους και µηχανής πλοίου. Ν.Ε.Λ.Β. : Ναυτιλιακές Εταιρείες Λαϊκής Βάσης. Πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες πολυµετοχικής ευρείας βάσης. Κ..Ν.. : Κώδικας ηµοσίου Ναυτικού ικαίου. Πρόκειται για κώδικα ο οποίος περιέχει τις βασικές κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την Ελληνική ναυτιλία. CABOTAGE : Προνόµιο ακτοπλοϊας. Πρόκειται για κανονισµό που ρυθµίζει την εφαρµογή της παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες µεταφορές στο εσωτερικό των κρατών µελών της Ευρωπαϊκης Ενωσης.

5 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ETAIΡΕIΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ A.E. (στο εξής η Εταιρία ή ΝΕΛ ) από τους µετόχους και το ευρύ επενδυτικό κοινό. Οι µέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: - Στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Ελ. Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη, τηλ (υπεύθυνος: κ. Απ. Αθηναίος). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το περιεχόµενο του παρόντος Ετήσιου ελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι: - α) ο κ. Απόστολος Αθηναίος, ιευθύνων Σύµβουλος της ΝΕΛ, κάτοικος Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 5, τηλ: β) ο κ. Γεώργιος Καλλίτσας, Προϊστάµενος του Λογιστηρίου της ΝΕΛ, κάτοικος Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 5, τηλ: Το σύνολο του στόλου της ΝΕΛ καλύπτεται πλήρως από τις ακόλουθες ασφαλίσεις: l Σκάφους και µηχανής και Αυξηµένης αξίας για πλόες στην Ελλαδική περιοχή και σε όµορες υδάτινες περιοχές. l Πολεµικών κινδύνων για πλόες στην Μεσόγειο θάλασσα και σε όµορες υδάτινες περιοχές. - Οι κίνδυνοι προστασίας και αποζηµίωσης καλύπτονται από την Αλληλοασφαλιστική Ένωση Πλοιοκτητών THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION που εδρεύει στο Λουξεµβούργο. Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Τον έλεγχο της εταιρικών χρήσεων διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Ιωάννης ρίτσας της Εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ ), Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ

6 Τα πιστοποιητικά ελέγχου του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου κάτω από τους αντίστοιχους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως. Οι ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις χρήσεως 2000 περιλαµβάνουν τις Εταιρείες: n AGIOS ANDREAS NAVIGATION LTD n MARIA G SHIPPING CO LTD n NAMORA SHIPPING LTD Που δραστηριοποιούνται υπό τον διακριτικό τίτλο MEDLINK LINES εφεξής αποκαλούµενη MEDLINK. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω Εταιρείες τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και δε συντάσουν οικονοµικές καταστάσεις. Ειδικότερα, το πιστοποιητικό ελέγχου του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτη Λογιστή της Εταιρικής χρήσης 2000 περιέχει τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 1) Στο υπόλοιπο του λογαριασµού του Ενεργητικού Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις υπό στοιχεία ΓΙΙΙ1 συµπεριλαµβάνεται ποσό δρχ. που αφορά συµµετοχή κατά 42% σε τρεις εταιρείες του Ν. 89 που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και δεν συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις. Από τις Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν για τις ανάγκες της ενοποίησης και δεν ελέγχθηκαν από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές προκύπτει ότι η αξία της συµµετοχής ανέρχεται σε δρχ. περίπου. Σηµειώνεται ότι η Ν.Ε.Λ. Α.Ε. έχει αναλάβει δεσµεύσεις να εξαγοράσει µέχρι 31/7/2001 επιπλέον το 28% των εν λόγω εταιρειών. 2) Στην παρούσα χρήση µεταφέρθηκε το αναπόσβεστο υπόλοιπο έως 31/12/1999 των λογαριασµών Ενεργητικού υπό στοιχεία Β, 2, 3, 4 και ΓΙ1 συνολικού ποσού δρχ στο λογαριασµό Παθητικού Αποτελέσµατα εις νέο. Από το ποσό αυτό δρχ περίπου θα επιβάρυναν την τρέχουσα χρήση και το υπόλοιπο τις τρεις επόµενες. 3) Η εταιρεία εφαρµόζοντας τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 2874/2000 καταχώρησε στο λογαριασµό Ενεργητικού Β Λοιπά έξοδα εγκατάστασης τη ζηµία που προέκυψε από αποτίµηση µετοχών 31/12/2000 συνολικού ποσού δρχ. για να αποσβεστεί ισόποσα σε πέντε χρήσεις συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης. 4) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας που εµφανίζονται στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού υπό στοιχεία ΙΙ-1, 2, 10 και 11 συµπεριλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού δρχ περίπου για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ενδεχόµενης απώλειας αυτών. Από την επιστολή του Νοµικού Συµβούλου προκύπτει ότι υπάρχουν αγωγές κατά της εταιρείας συνολικού ποσού δρχ περίπου για τις οποίες επίσης δεν έχει γίνει ανάλογη πρόβλεψη. Κατά την άποψη του Νοµικού Συµβούλου της εταιρεία από το ποσό αυτό το µεγαλύτερο µέρος δρχ. περίπου αφορά επίδικη υποχρέωση που ανέκυψε κατά την αγορά του Ε/Γ-Ο/Γ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ και η σχετική αγωγή σε δικαστήριο του Λονδίνου θα απορριφθεί επειδή η εν λόγω υποχρέωση αφορά τον προηγούµενο ιδιοκτήτη του πλοίου.

7 5) Για ορισµένα Εξοδα πολυετούς απόσβεσης δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις συνολικού ποσού δρχ. περίπου. Όσον αφορά τον 1ο Ενοποιηµένο Ισολογισµό το πιστοποιητικό ελέγχου του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτη Λογιστή της χρήσης 2000 περιέχει τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 1) Σηµειώνεται ότι η Ν.Ε.Λ. Α.Ε. έχει αναλάβει δεσµεύσεις να εξαγοράσει µέχρι 31/7/2001 επιπλέον το 28% των εν λόγω εταιρειών. 2) Στην παρούσα χρήση µεταφέρθηκε το αναπόσβεστο υπόλοιπο έως 31/12/1999 των λογαριασµών Ενεργητικού υπό στοιχεία Β, 2, 3, 4 και ΓΙ1 της µητρικής εταιρείας συνολικού ποσού δρχ στο λογαριασµό Παθητικού Αποτελέσµατα εις νέο. Από το ποσό αυτό δρχ περίπου θα επιβάρυναν την τρέχουσα χρήση και το υπόλοιπο τις τρεις επόµενες. 3) Η µητρική εταιρεία εφαρµόζοντας τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 2874/2000 καταχώρησε στο λογαριασµό Ενεργητικού Β Λοιπά έξοδα εγκατάστασης τη ζηµία που προέκυψε από αποτίµηση µετοχών 31/12/2000 συνολικού ποσού δρχ. για να αποσβεστεί ισόποσα σε πέντε χρήσεις συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης. 4) Μεταξύ των απαιτήσεων της µητρικής εταιρείας που εµφανίζονται στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού υπό στοιχεία ΙΙ-1, 2, 10 και 11 συµπεριλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού δρχ περίπου για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ενδεχόµενης απώλειας αυτών. Από την επιστολή του Νοµικού Συµβούλου προκύπτει ότι υπάρχουν αγωγές κατά της εταιρείας συνολικού ποσού δρχ περίπου για τις οποίες επίσης δεν έχει γίνει ανάλογη πρόβλεψη. Κατά την άποψη του Νοµικού Συµβούλου της εταιρεία από το ποσό αυτό το µεγαλύτερο µέρος δρχ. περίπου αφορά επίδικη υποχρέωση που ανέκυψε κατά την αγορά του Ε/Γ-Ο/Γ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ και η σχετική αγωγή σε δικαστήριο του Λονδίνου θα απορριφθεί επειδή η εν λόγω υποχρέωση αφορά τον προηγούµενο ιδιοκτήτη του πλοίου. 5) Για ορισµένα Εξοδα πολυετούς απόσβεσης δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις συνολικού ποσού δρχ. περίπου. Η Εταιρία ελέγχεται φορολογικά από την.ο.υ Μυτιλήνης και εκπληρώνει, στο σύνολο τους, τις κατά νόµο φορολογικές υποχρεώσεις. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Ο τελευταίος τακτικός φορολογικός έλεγχος αφορούσε τις χρήσεις και περατώθηκε τον Σεπτέµβριο 1994 χωρίς να προκύψουν διαφορές φορολογικού ελέγχου, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά ειλικρινή και ακριβή. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις και έχει υποβάλλει αίτηση στη.ο.υ. Μυτιλήνης για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων (αρ. Πρωτοκόλλου 4698/ ) και της χρήσης 1999 (αρ. Πρωτοκόλλου 11118/ ). Η Εταιρία δεν έχει καµία εκκρεµότητα σχετικά µε καταβολή φόρων.

8 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρησης δεν υπεβλήθη από την Εταιρεία δηµόσια προσφορά αγοράς η ανταλλαγής για µετοχές άλλης Εταιρειας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρείας.

9 3.1 Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρία ιδρύθηκε στις 5 Αυγούστου 1972 (ΦΕΚ 1550/ ) µε την επωνυµία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. Έδρα της Εταιρίας είναι ο ήµος Μυτιλήνης, Λέσβος (οδός Ελ. Βενιζέλου 5, τηλ ) όπου στεγάζονται τα κεντρικά της γραφεία. Η Εταιρία επιπλέον διατηρεί τα κάτωθι δύο (2) υποκαταστήµατα στον Πειραιά: 1. Επί της Ακτής Μιαούλη 25, τηλ Επί της Άστιγγος 2, τηλ , (µε κύρια δραστηριότητα την έκδοση εισιτηρίων). Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 12470/06/Β/86/44 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε πενήντα (50) έτη (µέχρι την ) µε δυνατότητα παράτασης. 3.2 Σκοπός της Εταιρείας Σκοπός της Εταιρίας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της, είναι : 1. Η απόκτηση και εκµετάλλευση πλοίων για την µεταφορά προσώπων, οχηµάτων παντός τύπου και εµπορευµάτων προς εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής γραµµής Λέσβου Πειραιώς, καθώς και άλλων γραµµών εσωτερικού και εξωτερικού. 2. Η δια ναυλώσεως ή καθ οιονδήποτε τρόπο (επί προµηθεία ή συνεργασία µετά παντός τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου) εκµετάλλευση πλοίων και γενικά πλωτών µέσων κάθε εθνικότητας και σηµαίας. 3. Η εκτέλεση παντός είδους διά θαλάσσης µεταφορά εµπορευµάτων, επιβατών ή οχηµάτων δι ιδιόκτητων ή µη πλοίων αυτής. 4. Η άσκηση πάσης φύσεως και πάσης µορφής Τουριστικής Επιχειρήσεως που σχετίζεται µε την διά θαλάσσης µεταφορά επιβατών. 5. Η συµµετοχή σε εταιρείες που επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και η σύµπραξη ή κοινοπραξία µε αυτές. 6. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών µε αντικείµενο την οργάνωση τουριστικών, µεταφορικών, βιοµηχανικών, εµπορικών και λοιπών επιχειρήσεων. 7. Η διενέργεια εν γένει πάσης επιχειρήσεως ή εργασίας που διευκολύνει την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι δεν έχει επέλθει καµία τροποποίηση στο σκοπό της Εταιρίας κατά την τελευταία πενταετία.

10 Ως κλάδος της οικονοµικής δραστηριότητας της Εταιρίας, ορίζεται ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας (κωδικός ΕΣΥΕ: 611) σε γραµµές εσωτερικού. Η Εταιρία είναι εισηγµένη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. από τις Ιστορικό Εταιρίας Οι σηµαντικότεροι σταθµοί στην εξέλιξη της ΝΕΛ είναι: 1972: Ίδρυση της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. Αγορά του πλοίου ΣΑΠΦΩ 1974: Τίθενται σε εφαρµογή οι γραµµές Μυτιλήνης - Χίου και Μυτιλήνης - Θεσσαλονίκης 1975: Τίθεται σε εφαρµογή η γραµµή Μυτιλήνης - Χίου - Πειραιά - Ρόδου - Κύπρου - Χάϊφας, µε εβδοµαδιαία τακτικά δροµολόγια 1976: ιάθεση σε τακτά δροµολόγια µη επιδοτούµενων µεγάλων πλοίων στη γραµµή Λήµνου Καβάλας 1980: Έναρξη της µηχανογράφησης των υπηρεσιών της Εταιρίας 1981: Αγορά του πλοίου ΑΛΚΑΙΟΣ Ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Λέσβου Α.Ε. µε σκοπό την αξιοποίηση των τουριστικών πόρων της Λέσβου και τη συνεργασία µε την ΝΕΛ Α.Ε. για τη γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη της Λέσβου 1988: Αγορά του πλοίου ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ 1990: Αγορά του πλοίου ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1990: Τίθεται σε εφαρµογή η γραµµή Μυτιλήνης - Βόλου 1994: Ίδρυση του κεντρικού πρακτορείου Πειραιώς Αγορά κτίσµατος στη Μυτιλήνη για τη στέγαση των γραφείων της Εταιρίας 1995: Αγορά του πλοίου ΘΕΟΦΙΛΟΣ Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε δηµόσια εγγραφή και εισαγωγή των µετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (έναρξη διαπραγµάτευσης µετοχών της ΝΕΛ στις ) 1998: Παραγγέλεται για ναυπήγηση το υπερταχύπλοο CORSAIRE στα Γαλλικά ναυπηγεία Alstrom Leroux Naval 1999: Αγορά του πλοίου ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

11 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών. Συνολικά έσοδα αύξησης ρχ. 17 δις περίπου. Συµµετοχή στρατηγικού επενδυτή (ΑΝΕΚ) στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µε ποσοστό 16,5% 1999: Παραγγέλονται για ναυπήγηση δύο νέα υπερταχύπλοα τύπου CORSAIRE και CORSAIRE 14000, στα γαλλικά ναυπηγεία Alstrom Leroux Naval 2000: Εξαγορά του 42% της ακτοπλοϊκής εταιρίας MedLink S.A., κατόχου τριών Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων µε δραστηριοποίηση στη γραµµή Ελλάδας - Ιταλίας, µε στόχο το ποσοστό να ανέλθει σε 70% 2000: Παραλαβή του υπερταχύπλοου ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ (CORSAIRE 12000) και δροµολόγηση στη γραµµή των υτικών Κυκλάδων (Πειραιάς ή Ραφήνα - Άνδρος - Σύρος - Τήνος - Μύκονος) 2000: ροµολόγηση του ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ στη γραµµή της Πειραιάς ή Ραφήνα - Πάρος Νάξος και στη γραµµή Πειραιάς - Χίος - Μυτιλήνη 3.4 Νοµοθεσία Λειτουργίας ΝΕΛ Α.Ε. Η Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου λειτουργεί ως Ανώνυµη Εταιρεία και διέπεται από το νόµο 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 (εφεξής ο Νόµος ) και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρίας έχουν δικαίωµα ψήφου και είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος των 10 µετοχών. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα ιδιοκτησίας στην περιουσία της Εταιρίας και ανάλογη συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού της. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους, σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρίας, µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5, του Κ.Ν. 2190/1920.

12 Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαµένει, λογίζεται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφενός και των Μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. Συγκύριοι κοινών µετοχών, για να έχουν το δικαίωµα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Εάν δεν οριστεί εκπρόσωπος, τότε τα δικαιώµατα των συγκύριων µετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν µπορούν να ασκηθούν. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωµα ψήφου σε αυτή, πρέπει να καταθέσει ή να προσκοµίσει στην Εταιρία τη βεβαίωση της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων για την εγγραφή του ως µετόχου στα αρχεία της, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε αυτή τη βεβαίωση της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα: 1. να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του K.Ν.2190/1920, και 2. να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση (άρθρο 39 K.Ν.2190/1920). Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρίας.

13 Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, µέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραµµένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής γνωστοποιείται στους µετόχους µε ανακοινώσεις στον ηµερήσιο Τύπο. Τα µερίσµατα που δεν ζητήθηκαν για µία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών, προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος, θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Αϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία περί φορολογίας πλοίων (Ν.27/1975, άρθρο 2), οι ναυτιλιακές εταιρείες απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος για τα κέρδη που προέρχονται από την εκµετάλλευση πλοίων. Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων της Εταιρίας προέρχεται από εργασίες εκµετάλλευσης των πλοίων και ως εκ τούτου απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήµατος. Το υπόλοιπο ποσοστό των κερδών της, βαρύνεται µε φόρο 35% πριν από οποιαδήποτε διανοµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2238/94, άρθρο 109. Συνεπώς τα µερίσµατα διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Η µη φορολόγηση των Ναυτιλιακών εταιρειών για κέρδη που προέρχονται από την εκµετάλλευση πλοίων, συνιστά σηµαντικό πλεονέκτηµα για τις εταιρίες του κλάδου και συνεπώς και για την ΝΕΛ, δεδοµένου ότι επιτρέπει τόσο τη διανοµή σηµαντικών µερισµάτων προς τους µετόχους όσο και την ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της µέσω της αποθεµατοποίησης κερδών, µε σκοπό την κάλυψη µέρους του κόστους των νέων επενδύσεών της. 3.5 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου ΝΕΛ Α.Ε. Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έχει ως ακολούθως:

14 l Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρίας, το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά ορίστηκε στο ποσό των εβδοµήντα ενός εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών, διαιρούµενο σε εβδοµήντα µία χιλιάδες πεντακόσιες (71.500) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας και τιµής εκδόσεως χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. Η κάλυψη του κεφαλαίου έγινε µε µετρητά. Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου στη συνέχεια είχε ως εξής: l Με την από απόφαση του.σ. (ΦΕΚ 1489/ ) το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα οκτώ εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών µε καταβολή µετρητών και εκδόθηκαν εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (68.500) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας και τιµής εκδόσεως χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εκατόν σαράντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές διαιρούµενο σε εκατόν σαράντα χιλιάδες ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. l Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 122/ ) το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών µε καταβολή µετρητών και εκδόθηκαν είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών και µε τιµή εκδόσεως χιλίων τριακοσίων (1.300) δραχµών η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εκατόν εξήντα πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές διαιρούµενο σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. l Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 2659/ ) το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών µε καταβολή µετρητών και εκδόθηκαν δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών και µε τιµή εκδόσεως χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) δραχµών η κάθε µία για τους παλαιούς µετόχους και χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχµών η κάθε µία για τους νέους µετόχους. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εκατόν ογδόντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές διαιρούµενο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. l Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 3245/ ) το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών µε καταβολή µετρητών και εκδόθηκαν σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών και µε τιµή εκδόσεως χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχµών η κάθε µία για τους παλαιούς µετόχους και χιλίων επτακοσίων (1.700) δραχµών η κάθε µία για τους νέους µετόχους. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε διακόσια είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές διαιρούµενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία.

15 l Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 368/ ) το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα πέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών µε καταβολή µετρητών και εκδόθηκαν τριάντα πέντε χιλίαδες (35.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών και µε τιµή εκδόσεως δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) δραχµών η κάθε µία για τους παλαιούς µετόχους και δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) δραχµών η κάθε µία για τους νέους µετόχους. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε διακόσια πενήντα πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές διαιρούµενο σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. l Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 1424/ ) το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων πέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών το οποίο προήλθε α) κατά είκοσι πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές µε καταβολή µετρητών και εκδόθηκαν είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών και µε τιµή εκδόσεως τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) δραχµών η κάθε µία για τους παλαιούς µετόχους και πέντε χιλιάδων (5.000) δραχµών η κάθε µία για τους νέους µετόχους, και β) κατά διακόσια ογδόντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές το οποίο προήλθε από κεφαλαιοποίηση ισόποσου ειδικού αποθεµατικού εξ ασφαλιστικής αποζηµιώσεως και εκδόθηκαν διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε πεντακόσια εξήντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές διαιρούµενο σε πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. l Με την από απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 2497/ ) το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ενενήντα τρία εκατοµµύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ) δραχµές µε καταβολή µετρητών και εκδόθηκαν ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (93.760) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών και µε τιµή εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) δραχµών η κάθε µία για τους παλαιούς µετόχους και πέντε χιλιάδων (5.000) δραχµών η κάθε µία για τους νέους µετόχους. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξακόσια πενήντα τρία εκατοµµύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ) δραχµές διαιρούµενο σε εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. l Με την από απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 2497/ ) το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων είκοσι ενός εκατοµµυρίων τριακοσίων ενός χιλιάδων ( ) δραχµών το οποίο προήλθε α) κατά ενενήντα δύο εκατοµµύρια τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες ( ) δραχµές µε κεφαλαιοποίηση ενενήντα ενός εκατοµµυρίων επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ( ) δραχµών από κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεµατικού εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο και πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδοµήντα έξι ( ) δραχµών µε καταβολή µετρητών και εκδόθηκαν ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα οκτώ (92.338) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία, και β) κατά τριακόσια είκοσι οκτώ εκατοµµύρια ενιακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες ( ) δραχµές µε

16 καταβολή µετρητών και εκδόθηκαν τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες ενιακόσιες εξήντα τρεις ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία και µε τιµή εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) δραχµών η κάθε µία για τους παλαιούς µετόχους και τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) δραχµών η κάθε µία για τους νέους µετόχους. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ένα δισεκατοµµύριο εβδοµήντα πέντε εκατοµµύρια εξήντα µία χιλιάδες ( ) δραχµές διαιρούµενο σε ένα εκατοµµύριο εβδοµήντα πέντε χιλιάδες εξήντα µία ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. l Με την από απόφαση της Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων (ΦΕΚ 3814/ ) α) άρθηκε το ανώτατο όριο 2% και 5% περί κατοχής µετοχών µε τροποποίηση της παραγράφου (ε) του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, β) µειώθηκε η ονοµαστική αξία των µετοχών κατά οκτακόσιες (800) δραχµές, και αντικαταστάθηκαν οι ένα εκατοµµύριο εβδοµήντα πέντε χιλιάδες εξήντα µία ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία µε πέντε εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες πέντε ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχµών η κάθε µία, και γ) αποφασίσθηκε η εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων εβδοµήντα έξη εκατοµµυρίων διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων ( ) δραχµών µε καταβολή µετρητών και εκδόθηκαν ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες ογδόντα µία χιλιάδες τριακόσιες πενήντα ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχµών η κάθε µία και µε τιµή εκδόσεως χιλίων εκατό (1.100) δραχµών η κάθε µία που διατέθηκαν µε δηµόσια εγγραφή. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ένα δισεκατοµµύριο τετρακόσια πενήντα ένα εκατοµµύρια τριακόσιες τριάντα µία χιλιάδες ( ) δραχµές διαιρούµενο σε επτά εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα έξη χιλιάδες εξακόσιες πενήντα πέντε ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµασικής αξίας διακοσιών (200) δραχµών η κάθε µία. l Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 93/ ) το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων είκοσι πέντε εκατοµµυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ( ) δραχµών µε ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και εκδόθηκαν τρία εκατοµµύρια εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι πέντε ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας και τιµής εκδόσεως διακοσίων (200) δραχµών η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δύο δισεκατοµµύρια εκατόν εβδοµήντα έξη εκατοµµύρια ενιακόσιες ενενήντα έξη χιλιάδες ( ) δραχµές διαιρούµενο σε δέκα εκατοµµύρια οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ενιακόσιες ογδόντα ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχµών η κάθε µία. l Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 4330/ ) το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων δισεκατοµµυρίων εβδοµήντα οκτώ εκατοµµυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ( ) δραχµών και εκδόθηκαν είκοσι

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Πίνακας περιεχοµένων Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2004-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά 24.064.370,40

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004 (από 01.01.2004 έως 31.12.2004) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 5/204/14-11-2000 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2004 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟ 19.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2006 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2 Φορολογία Μερισµάτων...9

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα