Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η AΡΙΘ. 780/ Ο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 12 του Κωδικοποιηµένου καταστατικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 2. Τον Κανονισµό Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της ΟΛΘ ΑΕ ( ΦΕΚ 1941.Β / ). 3. Την αριθ. 5166/ Απόφαση του.σ./ο.λ.θ. Α.Ε. σύµφωνα µε την οποία ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εγκρίνει τη σκοπιµότητα της ανάθεσης αγορών υλικών και λοιπών στοιχείων ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας έως του ποσού των , χωρίς ΦΠΑ. 4. Το αριθ / Πρακτικό του Συµβουλίου /νσης της ΟΛΘ ΑΕ, µε το οποίο εγκρίθηκε η επανάληψη του διενεργηθέντος την πρόχειρου διαγωνισµού, µε διαφοροποίηση των τεχνικών όρων αυτού (προµήθεια [18] ελαστικών επισώτρων διαστάσεων 14.00R24 για Π/Φ και [2] ελαστικών επισώτρων διαστάσεων 385/95R24 για Α/Γ, αντί των [20] ελαστικών διαστάσεων που προέβλεπε ο αρχικός διαγωνισµός) 5. Τις ανάγκες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για διατήρηση επαρκούς αποθέµατος ελαστικών επισώτρων κατάλληλων για περονοφόρα ανυψωτικά µηχανήµατα πρόσθιας φόρτωσης (front lifts), για περονοφόρα ανυψωτικής ικανότητας 25tons, καθώς και για Α/Γ. 6. Το γεγονός ότι η προϋπολογιζόµενη δαπάνη θα βαρύνει το λογαριασµό (Μηχανολογικό Υλικό) του Προϋπολογισµού της ΟΛΘ ΑΕ, έτους Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε (Α). Την έγκριση διενέργειας Πρόχειρου ιαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια είκοσι (20), συνολικά, ακτινικών (RADIAL) ελαστικών επισώτρων και συγκεκριµένα: Α.1. εκαοκτώ (18) ελαστικών επισώτρων διαστάσεων 14.00R24.ΤΤ, προοριζόµενων για περονοφόρα ανυψωτικά µηχανήµατα πρόσθιας φόρτωσης (F/L) & περονοφόρα των 25tons και A.2. ύο (2) ελαστικών επισώτρων διαστάσεων 385/95R24.TL, προοριζόµενων για Αυτοκινούµενους Γερανούς. 1

2 Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των , πλέον ΦΠΑ και ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους συνηµµένους όρους και προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία. (Β). Τη συγκρότηση Επιτροπής ιενέργειας του Πρόχειρου ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούµενης από τους υπαλλήλους της ΟΛΘ ΑΕ: ΣΑΧΙΝΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΡΕ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ Και αναπληρωµατικούς τους: ΙΩΑΝΝΙ Η ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΖΙΒΟΓΛΙ Η ΧΡΗΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Όροι Πρόχειρου ιαγωνισµού Θεσσαλονίκη 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΘ ΑΕ ΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ 2

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΚΤΙΝΙΚΩΝ (RADIAL) ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) διενεργεί Πρόχειρο ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια είκοσι (20), συνολικά, ακτινικών (RADIAL) ελαστικών επισώτρων και συγκεκριµένα: (Α). εκαοκτώ (18) ακτινικών (RADIAL) ελαστικών επισώτρων διαστάσεων 14.00R24 ΤΤ και (Β). ύο (2) ακτινικών (RADIAL) ελαστικών επισώτρων διαστάσεων 385/95R24.TL Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των , πλέον ΦΠΑ. Η ανωτέρω προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τους Γενικούς και Τεχνικούς όρους που ακολουθούν. Α.' ΜΕΡΟΣ- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Σύµπραξη Επιχειρήσεων/Προσώπων αυτών Κατασκευαστές/Εµπορικοί Οίκοι, εγκατεστηµένοι στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα Κράτη-Μέλη της Συµφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. ή στα Κράτη-Μέλη που έχουν υπογράψει τη Σ..Σ. του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., το κέιµενο της οποίας επιτρέπει ρητά τη συµµετοχή της εν λόγω χώρας στους κοινοτικούς διαγωνισµούς. Στην περίπτωση των Εµπορικών Οίκων, αυτοί θα πρέπει να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής µε το οποίο θα συνεργασθούν για την προµήθεια των προϊόντων, το οποίο θα πρέπει και αυτό να καλύπτει τις απαιτήσεις για τον τόπο εγκατάστασης, όπως αναφέρεται παραπάνω. 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., την προσφορά τους, κατά τις εργάσιµες ηµέρες το αργότερο µέχρι την ώρα (µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) της 12 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ως ακολούθως: 3

4 2.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ 'Η ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ: Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε (Α Προβλήτα, Κτίριο ιοίκησης, τηλ ) 2.2. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ, µε συστηµένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Τ.Θ , Τ.Κ Θεσσαλονίκη Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του διαγωνιζόµενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Ο τίτλος του διαγωνισµού. - Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. - Τα στοιχεία του ιαγωνιζοµένου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax ). - Ο Αποδέκτης: Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. /νση ιοικητικού, Τµήµα Γραµµατείας Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν από την Επιτροπή ιαγωνισµού Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (ταχυδροµεία, διανοµείς, µέσα συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόµενους, των οποίων οι προσφορές δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του ιαγωνισµού. 3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4

5 Το άνοιγµα των προσφορών θα διεξαχθεί την ώρα της 13 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, από την Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου Τεχνικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. ΑΕ (Πύλη 11, Τεχνική Υπηρεσία, 3 ος όροφος). 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιληφθούν τα ακόλουθα, επί ποινή αποκλεισµού : Εγγύηση συµµετοχής στο ιαγωνισµό. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, δηλ. για το ποσό των 696. Προσφορές χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στην παρούσα. Αντί της εγγυητικής επιστολής µπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στο Ταµείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε το αντίστοιχο χρηµατικό ποσό. Αντίγραφο του γραµµατίου είσπραξης θα πρέπει να εµπεριέχεται στον φάκελο δικαιολογητικών. Η εγγύηση συµµετοχής (ή το αντίστοιχο χρηµατικό ποσό) που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα της ανάθεσης, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των λοιπών συµµετεχόντων επιστρέφονται µετά την ηµεροµηνία της οριστικής κατακύρωσης ή µαταίωσης της ανάθεσης. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων του παρόντος διαγωνισµού, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Τεχνική Προσφορά. Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαµβάνει περιγραφή των προσφερόµενων ελαστικών επισώτρων, σύµφωνα µε τα, αναλυτικώς, αναφερόµενα στην παρ.9 του Β ΜΕΡΟΥΣ (Τεχνικοί Όροι) της παρούσας. Οικονοµική Προσφορά Η Οικονοµική Προσφορά θα υποβληθεί σύµφωνα µε το συνηµµένο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, θα υπογράφεται από τον προσφέροντα, θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και θα πρέπει: Να αναφέρει µε σαφήνεια την προσφερόµενη τιµή σε Ευρώ (ανά τεµάχιο και συνολικά, χωρίς ΦΠΑ), σύµφωνα µε την επόµ. παρ. 6 της παρούσας Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την επόµ. παρ.5 της παρούσας Να αναφέρει το χρόνο παράδοσης, σύµφωνα µε την επόµ. παρ. 9 της παρούσας 5

6 5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι υποβαλλόµενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για ενενήντα (90) τουλάχιστον ηµέρες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ιαγωνισµού. Προσφορές που ισχύουν για µικρότερο χρονικό διάστηµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η τιµή προσφοράς θα δοθεί ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α. Σε περίπτωση αλλοδαπού προµηθευτή, στην τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνονται τα τραπεζικά έξοδα, χαρτόσηµο κ.λπ, η δε πληρωµή του θα γίνει µέσω Τραπεζικού Ιδρύµατος. Οι τιµές των προσφορών, τιµές µονάδας και συνολικές, χωρίς ΦΠΑ, είναι σταθερές και λογίζονται είτε για εγχώρια υλικά, είτε για τα αλλοδαπής προέλευσης υλικά για παράδοση στην Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ Α.Ε. Σε περίπτωση εγχώριων υλικών οι προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνουν κάθε φορολογική ή άλλη επιβάρυνση της Ο.Λ.Θ Α.Ε, εκτός από το ΦΠΑ. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τιµών µονάδας και των συνολικών τιµών, θα υπερισχύσουν οι τιµές µονάδας. Επίσης σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τιµών που αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς θα υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόµενες τιµές. 7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές 8. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε τη συνολικά χαµηλότερη τιµή, από όσους πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, καλείται ο προµηθευτής, µε έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Ακόµη µε την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, χωρίς ΦΠΑ. και θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυµα που την εξέδωσε.. Αντί της εγγυητικής επιστολής µπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στο Ταµείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε το αντίστοιχο χρηµατικό ποσό Σε περίπτωση που ο Προσφέρων, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για την υπογραφή της συµβάσεως ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της αρχικά ταχθείσας προθεσµίας ή της τυχόν παρατάσεώς της, η Εταιρία ανακαλεί την κατακύρωση και ο Προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος. Ακολούθως η Εταιρία, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, µπορεί να κατακυρώνει προσωρινά τη σύµβαση στον Προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, και επαναλαµβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόµενος Προσφέρων δεν προσκοµίσει εµπρόθεσµα κατά τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά ή / και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η Εταιρία µπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία µε τον επόµενο ή τους επόµενους, διαδοχικά, προσφέροντες. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 6

7 Σε περίπτωση που ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ δεν ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις, δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της Σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από γνωµοδότηση της υπηρεσίας και υφίσταται τις νόµιµες συνέπειες. 9. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται τµηµατικά στην ΟΛΘ ΑΕ (Κεντρική Αποθήκη Υλικού- Εντός Λιµένος), κατόπιν έγγραφης παραγγελίας και το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών. 10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται µετά την, χωρίς παρατηρήσεις, υπογραφή των αντιστοίχων ελτίων-αποστολής από τους υπαλλήλους της Αποθήκης Υλικών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και αρµόδιο υπάλληλο του Τµήµατος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που αιτήθηκε τη συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΑΝΑ ΟΧΟΣ ρητά αναλαµβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα επίσωτρα που θα παραδίδει στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγµένα από ελαττώµατα και προσαρµοσµένα σε υψηλής ποιότητας πρότυπα. Τα υλικά πρέπει να είναι πλήρως τα αναγραφόµενα στους επίσηµους ισχύοντες τιµοκαταλόγους των οίκων κατασκευής, και να συµβαδίζουν µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΑΝΑ ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να διορθώνει ή να αντικαθιστά κάθε ελαττωµατικό υλικό ή υλικό από το οποίο λείπουν οι συνοµολογηθείσες ιδιότητες, καθώς και τα συµφωνηθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης, υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε περαιτέρω ζηµία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που προκλήθηκε από ελάττωµα ή έλλειψη των συνοµολογηθεισών προδιαγραφών. 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια επισώτρων θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόµενων. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τέσσερα (4) έτη και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού, πλήρους και έτοιµου για λειτουργία. Σε περίπτωση αστοχίας των επισώτρων, πριν τη λήξη των παραπάνω ελάχιστα αποδεκτώνχρονικών ορίων εγγύησης- η οποία δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση ή ανωτέρα βία, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µε νέα ίδια επίσωτρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα καταβάλει στην ΟΛΘ ΑΕ το τίµηµα που θα απαιτηθεί για την αντίστοιχη προµήθεια από άλλο προµηθευτή. 12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωµή του αναδόχου γίνεται έναντι έκδοσης τιµολογίου, εντός εξήντα (60) ηµερών από την επίδοσή του στην αρµόδια Υπηρεσία της ΟΛΘ ΑΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ Οι προσφερόµενες τιµές θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρµογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, µέχρι και την περάτωση της υπόψη προµήθειας. 14. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ: Η υπόψη προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε ρυθµίζονται από τους παραπάνω αναγραφόµενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ 1941Β / ). 7

8 14.2. Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει ή να µαταιώσει την διαδικασία του διαγωνισµού, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συµµετεχόντων σ αυτήν. Η συµµετοχή στην παραπάνω διαδικασία γίνεται µε ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλο, πέραν αυτών που ορίζονται στην παρούσα. Η συµµετοχή του Υποψηφίου στη διαδικασία του διαγωνισµού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ µέρους του των όρων διεξαγωγής της. 8

9 Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.- Αντικείµενο Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τις απαιτήσεις προµήθειας των ακτινικών ελαστικών επισώτρων για Μηχανήµατα που κινούνται εντός Λιµένος Θεσσαλονίκης. 2.- Η προµήθεια αφορά την προµήθεια είκοσι (20 ) συνολικά ελαστικών επισώτρων τύπου RADIAL (ΑΚΤΙΝΙΚΑ), διαφόρων διαστάσεων, ενδεικτικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης , χωρίς ΦΠΑ. Τα µηχανήµατα για τα οποία προορίζονται τα προς προµήθεια ελαστικά επίσωτρα, οι διαστάσεις, ο ενδεικτικός τύπος, ο δείκτης φορτίου για την αντίστοιχη ταχύτητα, και η ποσότητα, φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : ΕΛΑΧΙΣΤΟ Ενδεικτικός ιαστάσεις / Ποσότητα Ι Τύπος τύπος (τεµ.) Φ/ Τ Ελαστικού Ενδεικτική Προϋπολογιζόµενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 1. Ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα για Ανυψωτικά Μηχ/τα Πρόσθιας Φόρτωσης, Περονοφόρα ανυψωτικής ικανότητας 25 tn R 24 TT 190/A R24 VCHS Ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα για Αυτοκινούµενο Γερανό 385/95R 24 TL 170F VHS*** BRIGESTON E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.1. Τα ελαστικά επίσωτρα που θα προσφερθούν, πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα, πρώτης διαλογής, πρόσφατης παραγωγής (του τελευταίου εξαµήνου από την ηµεροµηνία παράδοσης τους στην Ο.Λ.Θ Α.Ε ), χωρίς κατασκευαστικά ελαττώµατα ή ατέλειες και µεγάλης διάρκειας ζωής Όλα πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασµένα για χρήση µηχανήµατα όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω. Αναλυτικότερα : Τα ελαστικά που προορίζονται για Ανυψωτικά Μηχανήµατα Πρόσθιας Φόρτωσης και για Περονοφόρα Ανυψωτικής Ικανότητας 25 tn πρέπει να είναι RADIAL, βιοµηχανικού τύπου ειδικά κατασκευασµένα να φέρουν φορτίο 9tn περίπου το καθένα για ανύψωση CONTAINER.. Η µέση ταχύτητα εργασίας των µηχανηµάτων είναι 25Km/h Τα ελαστικά που προορίζονται για αυτοκινούµενο γερανό πρέπει να είναι RADIAL, ειδικά κατασκευασµένα για χρήση σε αυτοκινούµενο γερανό που κινείται εντός λιµένος και θα είναι κατάλληλα να τοποθετηθούν σε όλους τους τροχούς (κινητήριοι και κατευθυντήριοι) µονά ή διπλά. 9

10 Οι δείκτες φορτίου που αναγράφονται στον πίνακα είναι οι ελάχιστοι που απαιτούνται για τις αντίστοιχες ταχύτητες. 4. ΦΑΣΚΙΕΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΚΤΥΛΙΟΙ 4.1. Τα ελαστικά επίσωτρα τύπου ΤΤ (Tubetype) πρέπει να προσφερθούν και να παραδοθούν µε τις αντίστοιχες φασκιές (τιράντες ασφαλείας) και αεροθαλάµους. Η τιµή κάθε φασκιάς και αεροθαλάµου θα συµπεριλαµβάνονται στη προσφερόµενη τιµή µονάδος κάθε διάστασης του αντίστοιχου ελαστικού επισώτρου Τα ελαστικά επίσωτρα τύπου ΤL (Tubeless) πρέπει να προσφερθούν και να παραδοθούν µε τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους (O-ring). Η τιµή κάθε δακτυλίου θα συµπεριλαµβάνεται στη προσφερόµενη τιµή µονάδος κάθε διάστασης ελαστικού. 5. Χρόνος & τόπος παράδοσης 5.1. Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται τµηµατικά στον Ο.Λ.Θ Α.Ε µετά από έγγραφη παραγγελία το αργότερο εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών Θα παραδοθούν ελεύθερα στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού / Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εντός Λιµένος Θεσσαλονίκης 6. ΕΓΓΥΗΣΗ Όπως έχει αναφερθεί και σε παράγραφο του Α ΜΕΡΟΥΣ της ιακήρυξης, ο χρόνος Εγγύησης έναντι κατασκευαστικών ελαττωµάτων και πρόωρης φθοράς, ΕΝ µπορεί να είναι µικρότερος από τέσσερα (4) έτη για τα ακτινικά και θα αρχίζει από την παραλαβή των ελαστικών επισώτρων. Σε περίπτωση αστοχίας των επισώτρων πριν τη λήξη των παραπάνω ελάχιστα αποδεκτών- χρονικών ορίων εγγύησης, η οποία δε θα οφείλεται σε κακή χρήση ή ανωτέρα βία, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει την ΟΛΘ ΑΕ µε νέα όµοια επίσωτρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα καταβάλει στην ΟΛΘ ΑΕ το τίµηµα που θα απαιτηθεί για την αντίστοιχη προµήθεια από άλλο προµηθευτή 7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Τα προσφερόµενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα διεθνή standards ETRTO (EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL ORGANISATION) για την Ευρώπη και το ΦΕΚ 589.Β/ (συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31 ης Μαρτίου 1992) και 2005/11/ΕΚ/ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 (ΦΕΚ 1081/ ) όπως ισχύει σήµερα. 10

11 8. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Τα µηχανήµατα που φέρουν τα εν λόγω ελαστικά επίσωτρα εργάζονται: σε υπαίθριους χώρους λιµένος σε συνεχή λειτουργία µε όλες τις κλιµατολογικές συνθήκες. σε οδόστρωµα λασπώδες, το οποίο το καλοκαίρι καταβρέχεται. - Θερµοκρασία περιβάλλοντος από 20 C έως +40 C. - Σχετική υγρασία 40% έως 90%. - Μέση ετήσια βροχόπτωση mm 9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 9.1. Η τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά πλήρη, ρητή και δεσµευτική τεχνική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών (περιγραφή, διαστάσεις, τύπος πέλµατος, τεχνικά χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, ποσότητες, χρόνο παράδοσης, χώρα προέλευσης, οίκο και εργοστάσιο κατασκευής). Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα απαραίτητα πρωτότυπα (όχι φωτοαντίγραφα) τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής των προσφερόµενων ελαστικών επισώτρων, στα οποία θα περιέχονται όλα τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής θα πρέπει να σηµειωθούν από τους διαγωνιζόµενους οι αντίστοιχοι προσφερόµενοι τύποι των ελαστικών επισώτρων. Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά µε το συνηµµένο Φύλλο Συµµόρφωσης Προσφοράς, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να συµπληρωθούν από τον διαγωνιζόµενο Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας διακήρυξης Τα εργοστάσια κατασκευής των προσφερόµενων ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά Πιστοποιητικό (σε ισχύ) διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναµο για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων, διαπιστευµένου οίκου πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά 9.4 Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί από εµπορική επιχείρηση, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά και επιπρόσθετη δήλωση του οίκου κατασκευής των προσφερόµενων ελαστικών επισώτρων ή επισήµου εµπορικού αντιπροσώπου του οίκου κατασκευής των επισώτρων, ότι δέχεται να προµηθεύσει τον διαγωνιζόµενο µε τα προσφερόµενα απ αυτόν είδη καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και σύµφωνα µε τους όρους του υπόψη διαγωνισµού. 9.5 Προσφορές εµπορικών οίκων που θα προσφέρουν τα ελαστικά επίσωτρα µε δικό τους εµπορικό σήµα χωρίς να είναι οι ίδιοι οι κατασκευαστές των επισώτρων δεν θα γίνονται τεχνικά αποδεκτές. 11

12 9.6 Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα των ελαστικών και ότι θα αντικατασταθούν τα είδη που κατά την λειτουργία τους θα αποδειχθούν ασύµβατα και µη λειτουργικά & ποιοτικά µε το σύνολο της προσφοράς. 9.7 Προσφορές που δεν θα περιέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία και δικαιολογητικά στην τεχνική προσφορά ή δεν θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται τεχνικά αποδεκτές και θα απορρίπτονται. 9.8 Σε περιπτώσεις υποβολής προσφοράς ελαστικών επισώτρων για τα οποία η ΟΛΘ ΑΕ δεν δύναται να µορφώσει σαφή άποψη περί της ικανοποιητικής ποιοτικής συµπεριφοράς τους, τότε έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία από τον υποβάλλοντα την προσφορά, όπως π.χ. (α). Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας των συγκεκριµένων ελαστικών, από χρήστες, (β). Κατάλογο πωλήσεων των συγκεκριµένων ελαστικών επισώτρων, σε συνδυασµό µε τις βεβαιώσεις καλής λειτουργίας από χρήστες αυτών, (γ). οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο κρίνει απαραίτητο η Εταιρεία, για να αξιολογήσει ορθά τα προσφερόµενα ελαστικά επίσωτρα. 10. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ Η επιθεώρηση και ο τεχνικός έλεγχος των ελαστικών επισώτρων θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής στην Κεντρική Αποθήκη της ΟΛΘ ΑΕ. Τα ελαστικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτά από την Επιτροπή Παραλαβής. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Έντυπο Οικ. Προσφοράς 2. Φύλλο Συµµόρφωσης Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΣΤΥΛ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ 12

13 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Είκοσι (20) ελαστικά επίσωτρα τύπου RADIAL (ΑΚΤΙΝΙΚΑ) διαφόρων διαστάσεων, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης , πλέον ΦΠΑ: ιαστάσεις / τύπος ΕΛΑΧΙΣΤΟ Ι Φ/ Τ Ενδεικτικός Τύπος Ελαστικού Τιµή Μονάδος ΑΝΕΥ Φ.Π.Α Συνολική τιµή ( ) χωρίς ΦΠΑ 1. Ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα για Ανυψωτικά Μηχ/τα Πρόσθιας Φόρτωσης, Περονοφόρα ανυψωτικής ικανότητας 25 tn R 24 TT 190/A R24 VCHS 2. Ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα για Αυτοκινούµενο Γερανό 385/95R 24 TL 170F VHS*** BRIGESTON E 13

14 ΟΛΘ ΑΕ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ A/A ΙΑΣΤΑ ΣΗ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΙΚΟΣ TL ή ΧΩΡΑ RADIAL Φ/ Τ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΤΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΣ 14

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 390 ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 02/12 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα