ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ"

Transcript

1 Πρόταση ελτίο Ελέγχου οµικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (.Ε. Ο.Τ.Α.) σύµφωνα µε τον Ν.4014/2011 Ιανουάριος 2012 ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Η πρόταση βασίζεται σε σχετική εισήγηση του Καθ. Κ. Στυλιανίδη, Προέδρου του ΟΑΣΠ, και συντάχθηκε από την Οµάδα του ΤΕΕΣΠΜΕΟΑΣΠ

2 ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(.Ε. Ο Ο.Τ.Α.),.), ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΤΟΥ Ν.4014/2011 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β,ΑΡΘΡΟ 24,ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2β) Ως δοµική τρωτότητα νοείται η τρωτότητα του φέροντος οργανισµού του κτιρίου, κατά τον υπόψη Νόµον. Το.Ε. Ο.Τ.Α. συντάσσεται για κτίριο ως σύνολον, µε βάση και τα στοιχεία του σχετικού ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ (και υπολογισµού του ενιαίου ειδικού προστίµου), υποχρεωτικώς και για τις δύο (2) περιπτώσεις «σπουδαιότητας» (αα) και (ββ) του υπόψη Νόµου. Το.Ε. Ο.Τ.Α., αποτελούµενο από έξι (6) σελίδες µαζί µε αυτή, και όπως ακολουθεί, περιλαµβάνει (προς συµπλήρωση) οκτώ (8) Ενότητεςκαισαράντα (40) Πεδία, ενώθασυνοδεύεταικαιαπόαναλυτικήτεχνικήέκθεση (ΤΕ, µε φωτογραφίες), η οποία θα βασίζεται σε ταχύ οπτικόν έλεγχον (ΤΟΕ), µακροσκοπικόν και πρωτοβάθµιον, κατά τον υπόψη Νόµον. Συντάκτης Πολιτικός Μηχανικός: Ονοµατεπώνυµο: ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ (υποχρεωτικώς) ΑΜ ΤΕΕ: Ηµεροµηνία Αυτοψίας/Ελέγχου: (όχι συντάξεως ή υποβολής του Εντύπου) Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 1/6

3 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ (.Ε. Ο.Τ.Α) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 4. ΟΝΟΜΑΚΤΙΡΙΟΥ: 5. ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΑΛΛΑΓΗΧΡΗΣΗΣ: ΥΠΑΓΩΓΗΣΤΙΣΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΤΟΥΝΟΜΟΥ: 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ(ΩΝ): 9. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Ε ΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τ.Κ. ΝΑΙ (αα) ΟΧΙ (ββ) Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας κατά Ε.Α.Κ. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Κατάταξη/ΚατηγορίαΕδάφουςκατάΕ.Α.Κ. Ι ΙΙ ΙΙΙ Α Β Γ Χ Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 2/6

4 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 12. οµικός Τύπος του κτιρίου (σύµφωνα µε τον συνηµµένον Πίνακα δοµικών τύπων,.τ.) ΟΣα ΠΟΣ1 ΤΑ ΧΛ1α Παρατηρήσεις: (από τον Συντάκτη του Ε. Ο.Τ.Α.) ΕΝΟΤΗΤΑ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: ΥΠΟΓΕΙΩΝ: 14. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ: 15. ΟΛΙΚΗ ΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 16. ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 17. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ: 18. ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΝΑΙ ΟΧΙ 19. ΧΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ/ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ: ΝΑΙ ΟΧΙ 20. ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ 21. ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ / ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ: ΝΑΙ ΟΧΙ 22. ΑΝ ΝΑΙ, ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ: ΟΣβ ΠΟΣ2 Τ ΧΛ1β 23. ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ.: Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 24. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΟΣγ ΤΟ ΧΛ2α ΤΕ ΧΛ2β ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 3/6

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ (σηµειώστε µε Χ µόνον τις θετικές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα) 25. Χωρίς Αντισεισµικόν Κανονισµόν 26. Προηγούµενες σεισµικές επιβαρύνσεις, προβλήµατα 27. Κακή κατάσταση λόγω κακοτεχνιών ή/και ελλιπούς συντήρησης 28. Κίνδυνος κρούσης µε γειτονικά κτίρια(αλληλόδραση) 29. «Ανοικτός» όροφος 30. Μή κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη 31. Μεγάλο ύψος 32. Μή κανονικότητα καθύψος σε τοµή 33. Μή κανονικότητα σε κάτοψη 34. Ενδεχόµενο έντονης στρέψης 35. Κοντά υποστυλώµατα ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ «ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ» ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ 36. Το πλήθος των περιπτώσεων αυθαίρετων προσθηκώνκατασκευών (ή/και χρήσεων), «εξαρτηµένων» από στατική και αντισεισµικήάποψηκαιµεσηµαντικήεπιρροήστηνόλητελικήτρωτότητα (+ ή ), δενµπορείνα «τακτοποιηθεί», ταξινοµηθεί, βαθµονοµηθεί καταλλήλως, µε επάρκεια και αξιοπιστία, όσο αφορά την «πρόσθετη» «διαφορική» τρωτότητα (έναντι σεισµού). Σχετικώς, βλ. τοπλήθοςτωναπαραίτητωνδεδοµένωνκαιπεριπτώσεωνκατάταπροηγούµεναπεδία 57, 12, 1622 και 2535, αλλά και το πρόσθετο πλήθος που θα παρουσιασθεί κατά την εφαρµογή του Νόµου. Έτσι, προτείνεται τελική συνοπτική συναξιολόγηση και αυτού του προβλήµατος κατά την τελική Βαθµολόγηση ( οµική) και Κατάταξη του Κτιρίου (βλ. Ενότητα Θ), κατά την κρίση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. (Πολιτικού Μηχανικού). ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 4/6

6 ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ 37. Για τους ίδιους λόγους, όπως και στην περίπτωση της «πρόσθετης» τρωτότητας (έναντι σεισµού), βλ. Πεδίο 36, και τα άλλα δυνητικώς βλαπτικά αίτια δεν µπορούν να περιληφθούν λεπτοµερώς στο παρόν.ε. Ο.Τ.Α., για τον σκοπόν του Νόµου. Σχετικώς, άλλα αίτια µπορεί να είναι η αλλαγή χρήσης (π.χ. επιβάρυνση λόγω φορτίων βαρύτητας ή δονήσεων/ταλαντώσεων ή λόγω πυροθερµικού φορτίου ή λόγω της χρήσης καθεαυτής λόγω βλαπτικών παραγόντων κ.λπ.), το ακατάλληλο έδαφος (επικλινές, ή λόγω καθιζήσεων, ολισθήσεων κ.λπ.), η πυρκαγιά (εσωτερική ή εξωτερική/δασική), η πληµµύρα κ.λπ., ενώ δεν µπορεί να αποκλεισθεί η συνεργία αιτίων. Έτσι, προτείνεται τελική συνοπτική συναξιολόγηση και αυτού του ενδεχοµένου κατά την τελική βαθµολόγηση ( οµική) και Κατάταξη του Κτιρίου (βλ. Ενότητα Θ), κατά την κρίση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. (Πολιτικού Μηχανικού). ΕΝΟΤΗΤΑ Θ : ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ( ΟΜΙΚΗ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 38. Αρχική/Γενική οµική Βαθµολογία του Κτιρίου (Α Β). Εκτιµάται, µε ένα µόνον δεκαδικό ψηφίο, µε βάση τις Ενότητες ΑΕ του.ε. Ο.Τ.Α. και τον συνηµµένον Πίνακα Α Β, αναλόγως οµικού Τύπου ( Τ). ύο (2) σχετικά Παραδείγµατα υπάρχουν στις Οδηγίες Συµπλήρωσης του.ε. Ο.Τ.Α. 39. Τελική οµική Βαθµολογία του Κτιρίου (Τ Β). Εκτιµάται, µε ένα µόνον δεκαδικό ψηφίο, µε βάση την Α Β (έναντι σεισµού, αβ./βλ. προηγούµενο Πεδίο 38), συνεκτιµώντας την «πρόσθετη» τρωτότητα (έναντι σεισµού, Πεδίο 36) και την ενδεχοµένως πρόσθετη τρωτότητα έναντι άλλων αιτίων (Πεδίο 37), έτσι ώστε τελικώς τβ αβ. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 40. Τελική οµική Κατάταξη του Κτιρίου (Τ Κ): Γιατβ. 4,0, Κατηγορία Y Για 4,0 < τβ. < 5,5, ΚατηγορίαΜ Γιατβ. 5,5, Κατηγορία X αβ. τβ. X ήμήυ Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 5/6

7 A/A ΠΕ ΙΟ Ε ΟΤΑ , ,7 9 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Βασική Βαθµολογία, αναλόγως Τ Ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας Ι Ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙ ή ΙΙΙ Έδαφος κατηγορίας Β (για αποδεδειγµένως Α:0,1) ΈδαφοςκατηγορίαςΓή ΈδαφοςΓή καιάνωτων 5 ορόφων Έδαφος κατηγορίας X Χωρίς Αντισεισµικόν Κανονισµόν Προηγούµενεςσεισµικέςεπιβαρύνσεις, προβλήµατα Κακή κατάσταση Κρούση µε γειτονικά κτίρια PILOTIS ή/και κοντά υποστυλώµατα Κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη Μεγάλο ύψος Μή κανονικότητα σε τοµή Μή κανονικότητα σε κάτοψη Στρέψη (έντονη) Ένταση λειτουργίας (0,2 ή 0.5) Αριθµός χρηστών 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (Α Β) ΟΣ α 6,0 1,5 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,2 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΣ β 7,0 1,0 1,5 0,3 0,6 0,8 0,8 1,5 0,5 0,2 ΟΣ γ 8,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0, ΠΡΟΚΑΤΑ ΣΚΕΥΗ ΠΟΣ 1 5,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 ΠΟΣ 2 6,5 1,0 1,5 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 ΤΑ 5,5 1,5 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Τ 6,5 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 ΤΟ 7,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,2 ΤΕ 6,5 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,2 ΧΛ1 α 10,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 0,2 ΧΑΛΥΒ ΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛ1 β 10,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 0,2 ΧΛ2 α 7,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 0,2 ΧΛ2 β 9,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 0, Αριθµός χρηστών ,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Αριθµός χρηστών 100 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 22 ΑΡΧΙΚΗ ΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (αβ.) Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 6/6

8 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ.Ε. Ο.Τ.Α. (βλ. καιτο σχετικό έντυπο) ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕΣΠΜΕΟΑΣΠ

9 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ.Ε. Ο.Τ.Α. (για τον Συντάκτη Πολιτικόν Μηχανικόν) α) Για κάθε αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο (από στατική και αντισεισµική άποψη) αντιστοιχεί αµφιµονοσήµαντα ένα και µόνον.ε. Ο.Τ.Α., µε το σύνολο των Ενοτήτων και Πεδίων του. Το.Ε. Ο.Τ.Α συντάσσεται για το κτίριο ως σύνολον, είτε πρόκειται για αυθαίρετο εξολοκλήρουείτεπρόκειταιγια «εξαρτηµένες»αυθαίρετεςπροσθήκες (κατ επέκτασηή/καικαθύψος) ανεξαρτήτωςµεγέθους (απόάποψηεπιφάνειας, όγκουκ.λπ.) καιβαθµούεπιρροής (µικρούήµεγάλου), ο οποίος συνεκτιµάται στο τέλος από τον Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α (Πολιτικόν Μηχανικόν). Ως Πολιτικός Μηχανικός εννοείται ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης. β) Τα στοιχεία του.ε. Ο.Τ.Α. κατανέµονται σε οκτώ (8) Ενότητες (που περιλαµβάνουν συνολικώς σαράντα (40) Πεδία), όπως παρακάτω, ενώ το Έντυπο θα συνοδεύεται και από αναλυτική Τεχνική Έκθεση, µε φωτογραφίες (βλ. αµέσως µετά). Ενότητα Α: Ταυτότητα του κτιρίου Ενότητα Β: Γενικά σεισµολογικά και εδαφικά στοιχεία του κτιρίου Ενότητα Γ: οµικός τύπος του κτιρίου ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Ενότητα : Γενικά τεχνικά στοιχεία του κτιρίου Ενότητα Ε: Στοιχεία γενικής τρωτότητας έναντι σεισµού Ενότητα Ζ: Στοιχεία «πρόσθετης» τρωτότητας Ενότητα Η: Ενδεχόµενη τρωτότητα έναντι άλλων αιτίων, και ΕνότηταΘ: ΤελικήΒαθµολόγηση ( οµική) καικατάταξηκτιρίου. 1

10 γ) Φωτογραφίες Οι φωτογραφίες των όψεων κατά κανόνα είναι αρκετές για την αναγνώριση του κτιρίου. Συνιστάται να λαµβάνονται από επαρκή απόσταση ώστε να περιλαµβάνουν κατά το δυνατό όλο το κτίριο. Πρέπει να αποφεύγεται η απεικόνιση δένδρων, οχηµάτων ή άλλων αντικειµένων που κρύβουν τον χαµηλότερον (συνήθως κρίσιµον) όροφον. Αναλόγωςτωνενδεχόµενωνπροβληµάτων, καικατάτηνκρίσητουσυντάκτητου.ε. Ο.Τ.Α., επισυνάπτονται (στηντ.ε.) περισσότερες,λεπτοµερέστερεςαλλάλίγες (καιχαρακτηριστικές) φωτογραφίες, από το εξωτερικό ή και το εσωτερικό του κτιρίου, όπως π.χ. ενδεχόµενα προβλήµατα λόγω επικλινούς εδάφους, λόγω αλληλόδρασης µεταξύ κτιρίων, χαρακτηριστικές εκτεταµένες φθορές ή βλάβες κ.λπ. Συνιστάται όπως όλες οι φωτογραφίες του κτιρίου είναι ψηφιακές, έτσι ώστε να επιδέχονται ηλεκτρονική διαχείριση. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 2

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αναγράφεται η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται το κτίριο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα Καλλικράτης. 2. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αναγράφεται η αντίστοιχη ηµοτική Ενότητα. 3. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αναγράφεταιηπλήρηςταχυδροµικήδιεύθυνσητουκτιρίου, δηλαδήοδός, αριθµός, περιοχή (συνοικία, οικισµόςήνησί), ταχυδροµικός κώδικας. 4. ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεται το διακριτικό όνοµα του κτιρίου, αν υπάρχει. Αν στην ίδια διεύθυνση αντιστοιχούν περισσότερα του ενός κτίρια, στο τέλος του χαρακτηρισµού συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του κτιρίου αν υπάρχει ή κατά επιλογή του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α., και το συνολικό πλήθος των απογραφόµενων αυτοτελών κτιρίων του συγκροτήµατος, π.χ. το κτίριο που έχει αύξοντα αριθµό 2 σε σύνολο 4 κτιρίων επισηµαίνεται ως «Κτίριο 2/4». Το απογραφόµενο κτίριο πρέπει να είναι ιδιαίτερα επισηµασµένο (διαγραµµισµένο) σε σκαρίφηµα κάτοψης (σε συνηµµένη σελίδα), το οποίο πρέπει να περιλαµβάνειόλατακτίριατουσυγκροτήµατοςµετοναύξοντααριθµότους. 5. ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σηµειώνεται η χρήση του κτιρίου, π.χ. Κατοικίες, Γραφεία κ.λ.π. 6. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Σηµειώνεται η ενδεχόµενη αλλαγή χρήσης, κατά τον υπόψη Νόµον. 3

12 7. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σηµειώνεται το αν το υπόψη κτίριο υπάγεται στην περίπτωση (αα) ή (ββ) του υπόψη Νόµου. 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ Αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του Ιδιοκτήτη (των Ιδιοκτητών), ενώ συνιστάται και η αναγραφή σχετικού τηλεφώνου επικοινωνίας. 9. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Σηµειώνεται µε Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο που προσεγγίζει περισσότερο τον µέγιστον αριθµόν των προσώπων που συνήθως συναθροίζονται στο κτίριο για αρκετές ώρες της ηµέρας ( 12), κατά δήλωση του Ιδιοκτήτη/των Ιδιοκτητών ή εκτίµηση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. Ενδεικτικώς, για κτίρια κατοικιών/ή ενοικιαζόµενων δωµατίων, διαµερισµάτων κ.λπ., ο µέγιστος αριθµός προσώπων µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου (βλ. Ενότητα, Πεδίο 15) διαιρεµένη διά 20. Αντιστοίχως, για κτίρια γραφείων ο διαιρέτης µπορεί να ληφθεί ίσος µε 10. ΕΝΟΤΗΤΑ Β :ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Ε ΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 10. ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ. Σηµειώνεται µε Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο µε τη Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας της περιοχής µε βάση τον Ε.Α.Κ. Το πεδίο αυτό συµπληρώνεται υποχρεωτικώς, ανεξαρτήτως από τον χρόνον µελέτης/ή κατασκευής του κτιρίου (βλ. Ενότητα, Πεδία 16 και 17). ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 11. ΚΑΤΑΤΑΞΗ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ. Σηµειώνεται µε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο η Κατάταξη/Κατηγορία Εδάφους που αναφέρεται στη µελέτη του κτιρίου (εφόσονγίνεταιχρήσητηςµελέτης), ήκατάτηνεκτίµησητουσυντάκτητου.ε. Ο.Τ.Α. 4

13 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 12. ΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Σηµειώνεται µε Χ ο οµικός (ουσιαστικώς δοµητικός) Τύπος στον οποίον ανήκει το κτίριο, µε βάση τον φέροντα οργανισµό του. Οι οµικοί Τύποι περιγράφονται στον Πίνακα οµικών Τύπων. Επισηµαίνεται ότι για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου, θα πρέπει να προηγηθεί σχολαστική µελέτη και κατανόηση του Πίνακα αυτού, προκειµένου το εξεταζόµενο κτίριο να ανταποκρίνεται επαρκώς στον σηµειούµενον οµικόν Τύπον. Κτίρια για τα οποία δηµιουργούνται αµφιβολίες ως προς τον οµικόν Τύπον τους κατατάσσονται στον πλησιέστερον (ή στον δυσµενέστερον) οµικόντύπονµεσχολιασµόνστονχώροντωνπαρατηρήσεων. Ενδεικτικώς, δίνονταιαµέσωςµετάτους 4 σχετικούς Πίνακες (Π1/4Π4/4) παρατηρήσεις και υποδείξεις για την κατάταξη ορισµένων αµφισβητούµενων κτιρίων. Ως Κανονισµοί, νοούνται οι εφαρµοσθέντες κατά τη µελέτη και την κατασκευή. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 5

14 Ο Π Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Σ Κ Υ Ρ Ο Ε Μ Α.Τ. ΟΣα ΟΣβ ΟΣγ Π1/4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΟΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ(Φ.Ο.) Κτίρια µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, παλαιότερα Κτίρια µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, νεότερα Κτίρια µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, σύγχρονα ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χωρίς Κανονισµούς, ή Αντισεισµικός Κανονισµός 1959(Α/Σ'59) Κανονισµός Σκυροδέµατος 1954 (Κ/Σ'54) Ουσιαστικώς, κτίρια µέχρι και το Α/Σ '59 µεπρόσθεταάρθρα 1985 (Α/Σ 85) Κ/Σ '54 Ουσιαστικώς, κτίρια της περιόδου 1986 έως και 1995/2000. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Α/Σ : ΝΕΑΚ Κ/Σ : ΝΕΚΟΣ Σύγχρονα κτίρια, µε το πλαίσιο των σύγχρονων Κανονισµών. 6

15 Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η.Τ. ΠΟΣ1 ΠΟΣ2 Π2/4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΠΟΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Φ.Ο.) Κτίρια µε προκατασκευασµένα υποστυλώµατα απόο.σ. Κτίρια µε προκατασκευασµένα τοιχώµατα απόο.σ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σηµείωση: Σε περιπτώσεις αµφιβολιών ή υβριδικών (διπλών ή µικτών) συστηµάτων, το κτίριο κατατάσσεται στον πλησιέστερον (ή στον δυσµενέστερον).τ.,., µε κατάλληλη αναγραφή εδώ και στην Τ.Ε. 7

16 Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Α Τ Ο Ι Χ Ο Π Ο Ι Ι Α.Τ. ΤΑ Τ ΤΟ ΤΕ Π3/4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (Τ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Φ.Ο.) Κτίριαµεφέρουσαάοπλητοιχοποιία, κυρίωςλιθοδοµή (αργοίήηµιλαξευτοίλίθοι), χωρίς διαζώµατα ή διαφράγµατα, µε ξύλινη (ή χαλύβδινη) στέγη. Κτίρια µε φέρουσα άοπλη τοιχοποιία, κυρίως λιθοδοµή (αργοί ή ηµιλαξευτοί λίθοι), µε διαζώµατα και διαφράγµατα από ΟΣ καθώς και κτίρια µε κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από τοιχοποιία και ΟΣ. Κτίριαµεφέρουσαοπλισµένητοιχοποιία, κυρίωςαπόσύγχρονουτύπουτοιχοσώµατα, µε διάσπαρτον οπλισµόν (οριζοντίως και κατακορύφως), µε διαφράγµατα και ίσως και πρόσθετα διαζώµατα ΟΣ. Κτίριαµεφέρουσαάοπλητοιχοποιία, επισκευασµένακαιενισχυµέναµεδιαζώµατα, διαφράγµατα και κατάλληλα συνδεδεµένους και θεµελιωµένους ελαφρούς µανδύες από ΟΣ, µονόπλευρους και αµφίπλευρους. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) Σηµ. 1. Ως διαζώµατα νοούνται οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία ΟΣ, µε ισχυρές συνδέσεις µε τους τοίχους και µε ισχυρούς κόµβους στις συναντήσεις τους, σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις και κανονιστικές απαιτήσεις/διατάξεις για διαζωµατική/περισφιγµένη τοιχοποιία. Σηµ. 2. Ως διαφράγµατα νοούνται ελαφρές συνεχείς πλάκες από ΟΣ, µε ισχυρές συνδέσεις µε τους τοίχους και το πλέγµα των οριζοντίων και κατακόρυφων διαζωµάτων, χωρίς µεγάλες τρύπες και µε κατάλληλο σχήµα σε κάτοψη (π.χ. όχι στενόµακρο, χωρίς πτέρυγες µορφής Γ,Π κ.λπ.). ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 8

17 Χ Α Λ Υ Β Ι Ν Η Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η.Τ. ΧΛ1α ΧΛ1β ΧΛ2α ΧΛ2β Π4/4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΧΛ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Φ.Ο.) Μονώροφαβιοµηχανικάκτίρια, αποθήκες, υπόστεγα κ.λπ. Μονώροφαβιοµηχανικάκτίρια, αποθήκες, υπόστεγα κ.λπ. Πολυώροφα κτίρια ως χωρικά πλαίσια ή/και µε κατακόρυφους συνδέσµους Πολυώροφα κτίρια ως χωρικά πλαίσια ή/και µε κατακόρυφους συνδέσµους Α/Σ 1959, DIN 1050 (ή άλλος) ΝΕΑΚ Ευρωκώδικας 3 Α/Σ 1959, DIN 1050 (ή άλλος) ΝΕΑΚ Ευρωκώδικας 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 9

18 Παρατηρήσεις για τους Πίνακες.Τ. (για τον Συντάκτη Πολιτικόν Μηχανικόν) 1) Για κτίρια µε κατακόρυφα φέροντα στοιχεία κατ εξοχήν γραµµικά (υποστυλώµατα), και εάν το κτίριο είναι εξολοκλήρου αυθαίρετο ή εάν το αυθαίρετο τµήµα του είναι κυρίαρχο και καθορίζει τη γενική συµπεριφορά του κτιρίου, τότε η περίοδος µελέτης/κατασκευής του δεν καθορίζει κατ ανάγκη την ένταξή του σε µια από τις κατηγορίες δοµικών τύπων. Σχετικώς καθοριστικό είναι το επίπεδο τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. 2) Για την κατασκευή αυθαιρέτων προσθηκών ή κτιρίων έχουν χρησιµοποιηθεί κι άλλοι δοµικοί τύποι οι οποίοι εκ των πραγµάτων δεν µπορούν να συµπεριληφθούν στους υπόψη συνοπτικούς και απλοποιητικούς Πίνακες. Σε τέτοιες περιπτώσεις (π.χ. συνδυασµού υλικών και συστηµάτων), η επιλογή του.τ. γίνεται κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 10

19 Περιγραφή Φέροντος Οργανισµού Στην περίµετρο φέρουσα τοιχοποιία και στο εσωτερικό σκελετός από ΟΣ (πλήρης ή όχι) Οι κάτω όροφοι από φέρουσα τοιχοποιία και ένας επιπλέον όροφος από ΟΣ ΟικάτωόροφοιαπόΟΣκαιέναςεπιπλέον όροφος από φέρουσα τοιχοποιία Μονώροφο κτίριο από ΟΣ (χωρίς πλάκα) και ξύλινη ή χαλύβδινη στέγη Υπόδειξη οµικού Τύπου Τ (ήτα) ΤΑ (ήτ ) ΟΣαήΟΣβ ΟΣαήΟΣβ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 11

20 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ / ΥΠΟΓΕΙΩΝ Σηµειώνεται ο αριθµός µόνον των υπέργειων ορόφων του κτιρίου και χωριστά ο αριθµός των υπογείων. εν προσµετράται η τυχόν απόληξη κλιµακοστασίου (δώµα και συναφείς µικροκατασκευές κάθε είδους). Σε περίπτωση επικλινούς εδάφους αναγράφεται ο µεγαλύτερος αριθµός ορόφων από τη χαµηλότερη στάθµη. Ως υπόγειος όροφος θεωρείται εκείνος που κατά το µεγαλύτεροµέροςτουβρίσκεταιµέσαστοέδαφος, είναιεπαρκώςεγκιβωτισµένοςµεπεριµετρικάστοιχεία (τοιχείααπόοσήτ) και διαθέτει επαρκές διάφραγµα στην οροφή του. Σχετικώς, ως όροφος νοείται και το ισόγειο του κτιρίου. 14. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ Σηµειώνεται το εµβαδό της πλέον αντιπροσωπευτικής κάτοψης του κτιρίου. Εφόσον δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το εµβαδό κάτοψης υπολογίζεται κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. 15. ΟΛΙΚΗ ΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σηµειώνεται το συνολικό εµβαδό του κτιρίου. Εφόσον δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το συνολικό εµβαδό υπολογίζεται κατά την εκτίµησητουσυντάκτητου.ε. Ο.Τ.Α. Στηνεπιφάνειαπεριλαµβάνονταικατασκευέςδώµατος, πατάρια, σοφίτες, υπόγεια, υπόστυλοι χώροι κ.λπ., όχι όµως οι εξώστες. 16. ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σηµειώνεται η χρονολογία που το (αρχικό, αν υπάρχει) κτίριο µελετήθηκε (εφόσον διατίθεται η άδεια/µελέτη) ή που κατασκευάστηκε (εφόσονείναιαυθαίρετοήδενδιατίθεταιηάδεια/µελέτη). Τοστοιχείοαυτόείναιιδιαίτεραχρήσιµοκαικρίσιµο, κατά συνέπεια πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη προσέγγιση του θέµατος. Σε περιπτώσεις αυθαίρετων κτιρίων ή προσθηκών, αναγράφεται η χρονολογία κατά τη δήλωση του Ιδιοκτήτη (ή των Ιδιοκτητών). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση της χρονολογίας (µε προσέγγιση έτους), επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ευρύτερηπερίοδος (π.χ ), έστωκαικατάπροσέγγιση. Ανκαιπάλιδενδιατίθεταιτέτοιαακρίβεια, είναιανεκτόνασηµειωθείηκανονιστικήπερίοδοςµελέτης/κατασκευής ( 1960, , , 1996) µεβάσητιςυπεύθυνεςπληροφορίεςτουιδιοκτήτη (τωνιδιοκτητών) ήταδοµικάχαρακτηριστικά. Τυχόν µεταγενέστερη προσθήκη δηλώνεται στο επόµενο Πεδίο 17. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 12

21 17. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Εάντοκτίριοδενκατασκευάστηκεσεµιαενιαίαφάση, αλλάέγινανµεταγενέστερες «εξαρτηµένες»προσθήκες, καθύψοςήκατ' επέκταση, σηµειώνεται το έτος της τελευταίας προσθήκης. Αν µε την ευκαιρία της προσθήκης έγινε επισκευή και κυρίως ενίσχυση του αρχικώς υφισταµένου κτιρίου, τούτο σηµειώνεται παρακάτω στα Πεδία µε αύξοντα αριθµό 21 και 22. Επισηµαίνεται ότι ανεξάρτητεςκατ επέκτασηπροσθήκεςθεωρούνταιωςάλλοκτίριο. Σηµείωση: ΜετοΠεδίοαυτόεπιδιώκεταιναδιαπιστωθείεάνσεπαλαιόκτίριο, π.χ.προτου 1960 ήπροτου 1986, έγινανπροσθήκες, είτε αυθαίρετες, είτε προβλεπόµενες από την αρχική άδεια/µελέτη, µε έλεγχον της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου µε βάση Κανονισµούς µεταγενέστερους των Κανονισµών που χρησιµοποιήθηκαν στην αρχική µελέτη/ ή κατασκευή. 18. ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Εφόσον η µελέτη του νόµιµου τµήµατος του κτιρίου είναι διαθέσιµη κατά την αυτοψία/τον έλεγχον (µέσω του Ιδιοκτήτη ή των Ιδιοκτητών), σηµειώνεταιµεχτοτετραγωνίδιοµετοσηµείοναι. Άλλως, σηµειώνεταιµεχτοτετραγωνίδιοµετοσηµείοοχι. Σηµειώνεται ΟΧΙ και στην περίπτωση εξολοκλήρου αυθαίρετου κτιρίου. Στην περίπτωση που διατίθενται ορισµένα µόνον στοιχεία (συνήθως σχέδια), σηµειώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα µε τη βαρύτητα και την αξιοπιστία των στοιχείων, κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. 19. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ; Εφόσονέγινεχρήσητηςµελέτηςτουκτιρίουγιατηναυτοψία/τονέλεγχον, σηµειώνεταιµεχτοτετραγωνίδιοµετοσηµείοναι. Άλλως, σηµειώνεται µε Χ το τετραγωνίδιο µε το σηµείο ΟΧΙ. 20. ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ; Σηµειώνεται αναλόγως ΝΑΙ ή ΟΧΙ. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 13

22 21. ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ / ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ; Εάνστοκτίριοέχουνγίνεισοβαρέςδοµητικέςεπεµβάσειςγιαεπισκευήή(κυρίως) ενίσχυσητουφέροντοςοργανισµού, σηµειώνεται Χ στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ, αλλιώς σηµειώνεται Χ στο τετραγωνίδιο ΟΧΙ. Σηµείωση: Ενδιαφέρουν κυρίως τα κτίρια που κατασκευάστηκαν µέχρι και το 1960 και στα οποία έγιναν επεµβάσεις επισκευής και (κυρίως) ενίσχυσης για αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας ή προσθήκη ορόφων, ή τα κτίρια της περιόδου στα οποία έγιναν επεµβάσεις αποκατάστασης βλαβών (π.χ. από σεισµούς) ή προσθήκη ορόφων µε µεταγενέστερους Αντισεισµικούς Κανονισµούς. 22. ΑΝΝΑΙ, ΓΙΑΠΟΙΑΑΙΤΙΑΚΑΙΠΟΤΕ; Αναφέρεται η αιτία για την οποία έγιναν οι προαναφερθείσες εργασίες και η χρονολογία. Για παράδειγµα, µπορεί να αναφερθεί η εκτεταµένη συντήρηση του σκελετού λόγω φθοράς, η επισκευή ή ενίσχυση λόγω βλαβών από σεισµούς ή πυρκαγιά ή καθιζήσεις, οι επεµβάσεις λόγω προσθήκης ορόφων, κ.λπ. 23. ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑΤΟΥΚΤΙΡΙΟΥΚΑΤΑΕ.Α.Κ. ΣηµειώνεταιησπουδαιότητατουκτιρίουσύµφωναµετονΕ.Α.Κ. Επισηµαίνεταιότιγενικώςτακτίριατηςπερίπτωσης (αα) κατά τον Νόµον είναι σπουδαιότητας Σ1 ή Σ2, ενώ τα κτίρια της περίπτωσης (ββ) κατά τον Νόµον είναι σπουδαιότητας Σ2 Σ4. Προς διευκόλυνση, επισυνάπτεται ο σχετικός Πίνακας του Ε.Α.Κ., µε κατάλληλες συµπληρώσεις, για τον σκοπόν του παρόντος Νόµου. 24. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Το τµήµα αυτό του Εντύπου, προορίζεται για τυχόν παρατηρήσεις του Συντάκτη σχετικά µε το κτίριο, τη χρήση, την κατάσταση, τις προσθήκες, την αξιοπιστία των στοιχείων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που χρήζει πρόσθετων επεξηγήσεων. Σε αυτό το Πεδίο, κατά την κρίση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α., µπορούν να σηµειωθούν και πρόσθετες χρήσιµες τεχνικές πληροφορίες για το κτίριο, κατά τη δήλωση του Ιδιοκτήτη (των Ιδιοκτητών). 14

23 Κατηγορίες και Συντελεστές Σπουδαιότητας κατά ΕΑΚ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σηµείωση : Για µικτές χρήσεις ή σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης τµήµατος κτιρίου, λαµβάνεται υπόψη η δυσµενέστερη κατηγορία σπουδαιότητας. Σε περιπτώσεις αµφιβολιών, λαµβάνεται υπόψη η κύρια χρήση («δεσπόζουσα»), κατά την κρίση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. (Πολιτικόν Μηχανικόν). 15

24 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ Γενική παρατήρηση: Σηµειώνονται µε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο µόνον οι θετικές απαντήσεις στα ερωτήµατα. Οι αρνητικές απαντήσεις δεν σηµειώνονται. Η συµπλήρωση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει µε τη δέουσα προσοχή καθώς κάθε θετική απάντηση µειώνει γενικώς τη βαθµολογία και την κατάταξη του κτιρίου (βλ. στο τέλος). 25. ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ Σηµειώνεται µε Χ εάν η µελέτη/κατασκευή του κτιρίου έγινε χωρίς εφαρµογή Αντισεισµικού Κανονισµού (για κατασκευές µέχρι και το 1960 ή γι αυτές που αντιστοιχούνται προς αυτές). εν σηµειώνεται τίποτα: Στις περιπτώσεις που ο αντισεισµικός υπολογισµός δεν έγινε λόγω απαλλαγών που προβλέπονται από τις διατάξεις του εκάστοτε Αντισεισµικού Κανονισµού. Στις περιπτώσεις που το κτίριο κατασκευάσθηκε µεν µέχρι και το 1960 αλλά µελετήθηκε µε βάση ισχύουσες τοπικές αντισεισµικές διατάξεις. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 16

25 26. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ,ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Συµπληρώνεται µε Χ εάν το κτίριο είχε υποστεί βλάβες στον φέροντα οργανισµόν του από προγενέστερους σεισµούς και αυτές δεν έχουν αποκατασταθεί επαρκώς και έντεχνα µε βάση σχετική άδεια/µελέτη. 27. ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ Η /ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Σηµειώνεται µε Χ όταν διαπιστώνεται ότι εκτεταµένα τµήµατα του κτιρίου βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω κακοτεχνιών ή/και ελλιπούς συντήρησης. Η κακή κατάσταση επηρεάζει τη σεισµική συµπεριφορά εφόσον έχει προκαλέσει φθορές/εξασθένηση των υλικών του φέροντος οργανισµούή/καιβλάβες. Παραδείγµατα κακής κατάστασης είναι ενδεικτικώς τα ακόλουθα: Εµφανώς κακή ποιότητα σκυροδέµατος ή κακή σκυροδέτηση. Εµφανώς κακή διάταξη οπλισµών ή ύπαρξη εκτεθειµένων/διαβρωµένων οπλισµών. Εµφανώςασθενές/πτωχόκονίαµασεκτίριααπότοιχοποιία, προβλήµατατοίχωνή/καιστέγης. Εµφανείςκακοτεχνίεςήεκτεταµένεςρηγµατώσεις. Χαρακτηριστικές ρηγµατώσεις οφειλόµενες σε καθιζήσεις, ολισθήσεις κ.λπ. (προβλήµατα θεµελίων ή/και υπεδάφους). ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Προφανώς, για τον εντοπισµόν των ατελειών ή προβληµάτων θα απαιτηθεί µία λεπτοµερέστερη επιθεώρηση του κτιρίου. Η γενική εικόνα του κτιρίου αποτελεί την καλύτερη γρήγορη µακροσκοπική ένδειξη. Μια κακή γενική εικόνα δηµιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι και ο φέρων οργανισµός του κτιρίου ενδέχεται να είναι σε κακή κατάσταση και να συνεπάγεται αυξηµένη τρωτότητα. Στην περίπτωση που σηµειωθεί Χ σε αυτό το Πεδίο, στις σχετικές παρατηρήσεις και στην Τεχνική Έκθεση πρέπει να γίνεται αναφορά στις συγκεκριµένες διαπιστώσεις (µαζί µε λίγες φωτογραφίες). 17

26 28. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΑΛΛΗΛΟ ΡΑΣΗ) Σηµειώνεται Χ εφόσον υπάρχει κίνδυνος κρούσης µεταξύ γειτονικών κτιρίων, µε έντονες διαφορές. Αναφέρονταιενδεικτικώς: Περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εµβολισµού των υποστυλωµάτων του ενός κτιρίου από πλάκες του άλλου, όπως σε περίπτωση έντονα ανισόσταθµων πλακών ορόφων ή σε περιπτώσεις κτιρίων µε µεγάλη διαφορά ύψους (αριθµού ορόφων). Περιπτώσεις όπου υπάρχει µεγάλη διαφορά δυσκαµψιών µεταξύ των δύο γειτονικών κτιρίων. Περιπτώσεις γωνιαίων ή δισγωνιαίων οικοδοµών. Το κριτήριο αυτό αφορά κυρίως κτίρια από οπλισµένο σκυρόδεµα (συµβατικά ή προκατασκευασµένα) που βρίσκονται σε επαφή µε άλλα κτίρια Όταν υπάρχει επαρκής σεισµικός αρµός, τα κτίρια θεωρούνται διαχωρισµένα (χωρίς ενδεχόµενη αλληλόδραση, µε κίνδυνον κρούσης). Υπενθυµίζεται πως µε βάση τον Ε.Α.Κ. ( ) προβλέπεται ότι για γειτονικά κτίρια και εφόσον δεν υπάρχει πιθανότητα εµβολισµού των υποστυλωµάτων κανενός από τα δύο κτίρια, το εύρος του αρµού µπορεί να καθορίζεται προσεγγιστικώς ως εξής: 4 cmγιαεπαφήµέχρικαι 3 ορόφους (υπέρτοέδαφος) 8 cmγιαεπαφήαπό 4 έωςκαι 8 ορόφους (υπέρτοέδαφος) ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 10 cmγιαεπαφήσεπερισσότερουςαπό 8 ορόφους (υπέρτοέδαφος), ενώ τους υπόγειους ορόφους δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αντισεισµικού αρµού. Σχετικώς, µπορεί να γίνει χρήση και των ευνοϊκότερων (και λεπτοµερέστερων) σχετικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ ( 4.8). 18

27 29. «ΑΝΟΙΚΤΟΣ» ΟΡΟΦΟΣ Σηµειώνεται µε Χ η ύπαρξη «ανοικτού» ορόφου στο εξεταζόµενο κτίριο. Με τον όρο «ανοικτός» όροφος (ή «ασθενής» ή «µαλακός») νοείται ο όροφος που παρουσιάζει σηµαντικά µειωµένη δυσκαµψία ή/και αντοχή σε οριζόντια φορτία σε σχέση µε τους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου. Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται κυρίως σε κτίρια οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις «ανοικτού» ορόφου είναι οι πιλοτές (pilotis). Ωστόσο, ως «ανοικτός» όροφος (είναι και) θεωρείται και το ισόγειο µε καταστήµατα χωρίς ή µε ελάχιστες τοιχοποιίες πλήρωσης, είτε εξαρχής είτε µετά από µεταγενέστερες µετατροπές. Υπάρχουν, όµως, περιπτώσεις που είναι δυσχερής ο εντοπισµός της ύπαρξης «ανοικτού» ισογείου (που είναι, γενικώς, και ο πιο κρίσιµος όροφος). ΑνκαιηγενικήαρχήσυµπλήρωσηςτουΕντύπουείναισεπερίπτωσηαµφιβολίαςνασηµειώνεταιτοδυσµενέστεροενδεχόµενο, στην περίπτωση «ανοικτού» ορόφου θα πρέπει να εξαντλείται κάθε περιθώριο αυτοψίας/ελέγχου. 30. MΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ Σηµειώνεται µε Χ η µή ύπαρξη τοιχοπληρώσεων ή η ύπαρξη τοιχοπληρώσεων σε µή κανονική διάταξη στην κάτοψη του κτιρίου. Το χαρακτηριστικό αυτό αφορά σχεδόν αποκλειστικώς τα κτίρια µε φέροντα οργανισµόν από οπλισµένο σκυρόδεµα. Ηύπαρξηκανονικώςδιατεταγµένωνκαιισχυρώνγενικώςτοιχοπληρώσεων (π.χ. µπατικών, χωρίςήµελίγαανοίγµατα) συµβάλλει θετικά στη σεισµική συµπεριφορά αυτών των κτιρίων. Σε κανονική διάταξη θα πρέπει να θεωρούνται τοιχοποιίες που είναι σχεδόν συµµετρικώς διατεταγµένες σε κάθε όροφον, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα σηµειώνεται η διάταξη ως µή κανονική. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σηµειώνεται ότι εάν ένας όροφος του κτιρίου έχει ήδη χαρακτηρισθεί ως «ανοικτός» όροφος (Πεδίο 29), λόγω ανυπαρξίας τοιχοπληρώσεων (πιλοτή), δεν θα πρέπει για τον ίδιον λόγον να σηµειώνεται η ένδειξη Χ στο παρόν Πεδίο. 19

28 31. ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ ΣηµειώνεταιµεΧεάντοκτίριοέχειµεγάλούψος. Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία (Τ) ή από προκατασκευασµένα στοιχεία (ΠΟΣ) θεωρούνται ότι έχουν µεγάλο ύψος όταν έχουν άνω των δύο ορόφων. Κτίρια µε Φ.Ο. από οπλισµένο σκυρόδεµα (ΟΣ) ή από χάλυβα (ΧΛ) θεωρούνται ότι έχουν µεγάλο ύψος όταν υπερβαίνουν τους 5 ορόφους. Σχετικώς, ως όροφος νοείται και το ισόγειο του κτιρίου. 32. ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΥΨΟΣ ΣΕ ΤΟΜΗ Σηµειώνεται µε Χ η µή κανονικότητα του κτιρίου καθύψοςσε τοµή (ή τοµές). Μή κανονικό καθύψος θεωρείται ένα κτίριο όταν παρουσιάζει ρετιρέ/εσοχές ή "πύργους" (δηλαδή ορόφους µε εµβαδό κάτοψης µικρότερο του 70% του εµβαδού των υπολοίπων υποκείµενων ορόφων). Απολήξεις κλιµακοστασίων και δώµατα (τελευταίος όροφος) δεν λαµβάνονται υπόψη. Επίσης, µή κανονικά καθύψος θεωρούνται και τα κτίρια τα οποία λόγω επικλινούς εδάφους παρουσιάζουν µεταξύ χαµηλότερης και υψηλότερης πλευράς/στάθµης, διαφορά ύψους πλέον του ενός (1) ορόφου, εφόσον ο όροφος αυτός δεν είναι επαρκώς «υπόγειος» (βλ. Πεδίο 13). Επισηµαίνεται ότι το κριτήριο αυτό θα έπρεπε (κανονικώς) να βασίζεται στη µή κανονικότητα των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων (του σκελετού) σε τοµή (σε τοµές). 33. ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ Σηµειώνεται µε Χ η ύπαρξη µή κανονικότητας του σχήµατος (γενικώς) του κτιρίου σε κάτοψη. Ωςµήκανονικάκτίριακατάτηνοριζόντιαέννοιασεκάτοψηθεωρούνταικτίριαόπωςτααναφερόµεναενδεικτικώςπαρακάτω: ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Κτίριατωνοποίωνοιεξωτερικέςπλευρέςπαρουσιάζουνεντόνωςοξείεςγωνίες. ΚτίριαµεπολύπλοκοσχήµαόπωςΓ, E, Z, Η, I,Π, Τκαιµεµεγάλοµήκοςπτερύγων. Κτίρια µε µεγάλο µήκος σε σχέση µε το πλάτος τους (υπενθυµίζεται ότι ο Ε.Α.Κ., , συνιστά αποφυγή κατόψεων µε λόγον πλευρών µεγαλύτερο του 4). Επισηµαίνεται ότι το κριτήριο αυτό αφορά το περίγραµµα της κάτοψης του κτιρίου, ενώ το κριτήριο θα έπρεπε (κανονικώς) να βασίζεται στη µή κανονικότητα των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων (του σκελετού) σε κάτοψη. 20

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.)

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ Ν.4178/2013 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Το Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου αποτελείται από ένα φύλλο που συμπληρώνεται και στις δύο όψεις. Τα στοιχεία του Δελτίου κατανέμονται σε 5 Ενότητες. Η συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ περιλαµβάνει: Εισαγωγή Σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Προσεισµικός

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α Οδηγίες Χρήσης

Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α Οδηγίες Χρήσης Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α έκδοση 2.x Οδηγίες Χρήσης CCPS Engineering Software www.dedota.gr Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση, αναδημοσίευση, φωτοτύπηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο ολόκληρου του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΕΚ Μέλη Επιτροπής Πολιτικοί Μηχανικοί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Συνάντηση Εργασίας (workshop)

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc

Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊστάμενος Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ο.Α.Σ.Π. email: dpanagiot@oasp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από τα πιο επικίνδυνα ενεργά σεισµικά ρήγµατα του Ελλαδικού

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 2 Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 1. Εισαγωγή Τον τελευταίο χρόνο(2013) εκδόθηκαν μια σειρά ΦΕΚ με ενιαία αντιμετώπιση κτιρίων τα οποία έχουν υποστεί βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος Πριν την έξοδο στο πεδίο Προετοιμασία σκαριφήματος

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ554/β5β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης A. Παπαθανασίου Πολιτικός Μηχανικός Θ. Παπαθεοδώρου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: Ξενοδοχείο, Προσεισµική ενίσχυση, ενφάτνωση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 18 Οκτωβρίου 1999 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ/5172/αζ 5 β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.

ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Νίκα,. Μεσίτου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5192639 & 210 5192330 ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ- 40603 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 1218 / 3902Π07Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην Ελλάδα Flashback

Διαβάστε περισσότερα

Βάση δεδομένων Access Εξαγωγή σε Excel και επεξεργασία

Βάση δεδομένων Access Εξαγωγή σε Excel και επεξεργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βάση δεδομένων Access Εξαγωγή σε Excel και επεξεργασία Χρήση προγράμματος για καταχώρηση δελτίων Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 9 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/1999. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους

5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους 5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους Τα παραδείγματα βλαβών από σεισμούς σε κτίρια κατατάσσονται με βάση τους διαφορετικούς τύπους κατασκευών (βλ. τον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ I Β. ΤΣΟΥΡΑΣ Λέκτορας ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Οι σηµειώσεις σ αυτό το τεύχος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4-ΠΡΙΑΛΑΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (L Aquilla 09, Ιταλία) ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΑΣΠ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΕΠΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ενίσχυση και επισκευή του ξενοδοχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Π.Τουλιάτος Καθηγητής. Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ Ε.Βιντζηλαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα