ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ"

Transcript

1 Πρόταση ελτίο Ελέγχου οµικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (.Ε. Ο.Τ.Α.) σύµφωνα µε τον Ν.4014/2011 Ιανουάριος 2012 ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Η πρόταση βασίζεται σε σχετική εισήγηση του Καθ. Κ. Στυλιανίδη, Προέδρου του ΟΑΣΠ, και συντάχθηκε από την Οµάδα του ΤΕΕΣΠΜΕΟΑΣΠ

2 ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(.Ε. Ο Ο.Τ.Α.),.), ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΤΟΥ Ν.4014/2011 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β,ΑΡΘΡΟ 24,ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2β) Ως δοµική τρωτότητα νοείται η τρωτότητα του φέροντος οργανισµού του κτιρίου, κατά τον υπόψη Νόµον. Το.Ε. Ο.Τ.Α. συντάσσεται για κτίριο ως σύνολον, µε βάση και τα στοιχεία του σχετικού ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ (και υπολογισµού του ενιαίου ειδικού προστίµου), υποχρεωτικώς και για τις δύο (2) περιπτώσεις «σπουδαιότητας» (αα) και (ββ) του υπόψη Νόµου. Το.Ε. Ο.Τ.Α., αποτελούµενο από έξι (6) σελίδες µαζί µε αυτή, και όπως ακολουθεί, περιλαµβάνει (προς συµπλήρωση) οκτώ (8) Ενότητεςκαισαράντα (40) Πεδία, ενώθασυνοδεύεταικαιαπόαναλυτικήτεχνικήέκθεση (ΤΕ, µε φωτογραφίες), η οποία θα βασίζεται σε ταχύ οπτικόν έλεγχον (ΤΟΕ), µακροσκοπικόν και πρωτοβάθµιον, κατά τον υπόψη Νόµον. Συντάκτης Πολιτικός Μηχανικός: Ονοµατεπώνυµο: ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ (υποχρεωτικώς) ΑΜ ΤΕΕ: Ηµεροµηνία Αυτοψίας/Ελέγχου: (όχι συντάξεως ή υποβολής του Εντύπου) Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 1/6

3 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ (.Ε. Ο.Τ.Α) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 4. ΟΝΟΜΑΚΤΙΡΙΟΥ: 5. ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΑΛΛΑΓΗΧΡΗΣΗΣ: ΥΠΑΓΩΓΗΣΤΙΣΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΤΟΥΝΟΜΟΥ: 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ(ΩΝ): 9. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Ε ΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τ.Κ. ΝΑΙ (αα) ΟΧΙ (ββ) Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας κατά Ε.Α.Κ. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Κατάταξη/ΚατηγορίαΕδάφουςκατάΕ.Α.Κ. Ι ΙΙ ΙΙΙ Α Β Γ Χ Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 2/6

4 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 12. οµικός Τύπος του κτιρίου (σύµφωνα µε τον συνηµµένον Πίνακα δοµικών τύπων,.τ.) ΟΣα ΠΟΣ1 ΤΑ ΧΛ1α Παρατηρήσεις: (από τον Συντάκτη του Ε. Ο.Τ.Α.) ΕΝΟΤΗΤΑ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: ΥΠΟΓΕΙΩΝ: 14. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ: 15. ΟΛΙΚΗ ΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 16. ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 17. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ: 18. ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΝΑΙ ΟΧΙ 19. ΧΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ/ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ: ΝΑΙ ΟΧΙ 20. ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ 21. ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ / ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ: ΝΑΙ ΟΧΙ 22. ΑΝ ΝΑΙ, ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ: ΟΣβ ΠΟΣ2 Τ ΧΛ1β 23. ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ.: Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 24. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΟΣγ ΤΟ ΧΛ2α ΤΕ ΧΛ2β ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 3/6

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ (σηµειώστε µε Χ µόνον τις θετικές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα) 25. Χωρίς Αντισεισµικόν Κανονισµόν 26. Προηγούµενες σεισµικές επιβαρύνσεις, προβλήµατα 27. Κακή κατάσταση λόγω κακοτεχνιών ή/και ελλιπούς συντήρησης 28. Κίνδυνος κρούσης µε γειτονικά κτίρια(αλληλόδραση) 29. «Ανοικτός» όροφος 30. Μή κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη 31. Μεγάλο ύψος 32. Μή κανονικότητα καθύψος σε τοµή 33. Μή κανονικότητα σε κάτοψη 34. Ενδεχόµενο έντονης στρέψης 35. Κοντά υποστυλώµατα ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ «ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ» ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ 36. Το πλήθος των περιπτώσεων αυθαίρετων προσθηκώνκατασκευών (ή/και χρήσεων), «εξαρτηµένων» από στατική και αντισεισµικήάποψηκαιµεσηµαντικήεπιρροήστηνόλητελικήτρωτότητα (+ ή ), δενµπορείνα «τακτοποιηθεί», ταξινοµηθεί, βαθµονοµηθεί καταλλήλως, µε επάρκεια και αξιοπιστία, όσο αφορά την «πρόσθετη» «διαφορική» τρωτότητα (έναντι σεισµού). Σχετικώς, βλ. τοπλήθοςτωναπαραίτητωνδεδοµένωνκαιπεριπτώσεωνκατάταπροηγούµεναπεδία 57, 12, 1622 και 2535, αλλά και το πρόσθετο πλήθος που θα παρουσιασθεί κατά την εφαρµογή του Νόµου. Έτσι, προτείνεται τελική συνοπτική συναξιολόγηση και αυτού του προβλήµατος κατά την τελική Βαθµολόγηση ( οµική) και Κατάταξη του Κτιρίου (βλ. Ενότητα Θ), κατά την κρίση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. (Πολιτικού Μηχανικού). ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 4/6

6 ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ 37. Για τους ίδιους λόγους, όπως και στην περίπτωση της «πρόσθετης» τρωτότητας (έναντι σεισµού), βλ. Πεδίο 36, και τα άλλα δυνητικώς βλαπτικά αίτια δεν µπορούν να περιληφθούν λεπτοµερώς στο παρόν.ε. Ο.Τ.Α., για τον σκοπόν του Νόµου. Σχετικώς, άλλα αίτια µπορεί να είναι η αλλαγή χρήσης (π.χ. επιβάρυνση λόγω φορτίων βαρύτητας ή δονήσεων/ταλαντώσεων ή λόγω πυροθερµικού φορτίου ή λόγω της χρήσης καθεαυτής λόγω βλαπτικών παραγόντων κ.λπ.), το ακατάλληλο έδαφος (επικλινές, ή λόγω καθιζήσεων, ολισθήσεων κ.λπ.), η πυρκαγιά (εσωτερική ή εξωτερική/δασική), η πληµµύρα κ.λπ., ενώ δεν µπορεί να αποκλεισθεί η συνεργία αιτίων. Έτσι, προτείνεται τελική συνοπτική συναξιολόγηση και αυτού του ενδεχοµένου κατά την τελική βαθµολόγηση ( οµική) και Κατάταξη του Κτιρίου (βλ. Ενότητα Θ), κατά την κρίση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. (Πολιτικού Μηχανικού). ΕΝΟΤΗΤΑ Θ : ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ( ΟΜΙΚΗ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 38. Αρχική/Γενική οµική Βαθµολογία του Κτιρίου (Α Β). Εκτιµάται, µε ένα µόνον δεκαδικό ψηφίο, µε βάση τις Ενότητες ΑΕ του.ε. Ο.Τ.Α. και τον συνηµµένον Πίνακα Α Β, αναλόγως οµικού Τύπου ( Τ). ύο (2) σχετικά Παραδείγµατα υπάρχουν στις Οδηγίες Συµπλήρωσης του.ε. Ο.Τ.Α. 39. Τελική οµική Βαθµολογία του Κτιρίου (Τ Β). Εκτιµάται, µε ένα µόνον δεκαδικό ψηφίο, µε βάση την Α Β (έναντι σεισµού, αβ./βλ. προηγούµενο Πεδίο 38), συνεκτιµώντας την «πρόσθετη» τρωτότητα (έναντι σεισµού, Πεδίο 36) και την ενδεχοµένως πρόσθετη τρωτότητα έναντι άλλων αιτίων (Πεδίο 37), έτσι ώστε τελικώς τβ αβ. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 40. Τελική οµική Κατάταξη του Κτιρίου (Τ Κ): Γιατβ. 4,0, Κατηγορία Y Για 4,0 < τβ. < 5,5, ΚατηγορίαΜ Γιατβ. 5,5, Κατηγορία X αβ. τβ. X ήμήυ Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 5/6

7 A/A ΠΕ ΙΟ Ε ΟΤΑ , ,7 9 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Βασική Βαθµολογία, αναλόγως Τ Ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας Ι Ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙ ή ΙΙΙ Έδαφος κατηγορίας Β (για αποδεδειγµένως Α:0,1) ΈδαφοςκατηγορίαςΓή ΈδαφοςΓή καιάνωτων 5 ορόφων Έδαφος κατηγορίας X Χωρίς Αντισεισµικόν Κανονισµόν Προηγούµενεςσεισµικέςεπιβαρύνσεις, προβλήµατα Κακή κατάσταση Κρούση µε γειτονικά κτίρια PILOTIS ή/και κοντά υποστυλώµατα Κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη Μεγάλο ύψος Μή κανονικότητα σε τοµή Μή κανονικότητα σε κάτοψη Στρέψη (έντονη) Ένταση λειτουργίας (0,2 ή 0.5) Αριθµός χρηστών 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (Α Β) ΟΣ α 6,0 1,5 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,2 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΣ β 7,0 1,0 1,5 0,3 0,6 0,8 0,8 1,5 0,5 0,2 ΟΣ γ 8,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0, ΠΡΟΚΑΤΑ ΣΚΕΥΗ ΠΟΣ 1 5,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 ΠΟΣ 2 6,5 1,0 1,5 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 ΤΑ 5,5 1,5 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Τ 6,5 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 ΤΟ 7,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,2 ΤΕ 6,5 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,2 ΧΛ1 α 10,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 0,2 ΧΑΛΥΒ ΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛ1 β 10,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 0,2 ΧΛ2 α 7,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 0,2 ΧΛ2 β 9,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 0, Αριθµός χρηστών ,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Αριθµός χρηστών 100 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 22 ΑΡΧΙΚΗ ΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (αβ.) Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 6/6

8 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ.Ε. Ο.Τ.Α. (βλ. καιτο σχετικό έντυπο) ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕΣΠΜΕΟΑΣΠ

9 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ.Ε. Ο.Τ.Α. (για τον Συντάκτη Πολιτικόν Μηχανικόν) α) Για κάθε αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο (από στατική και αντισεισµική άποψη) αντιστοιχεί αµφιµονοσήµαντα ένα και µόνον.ε. Ο.Τ.Α., µε το σύνολο των Ενοτήτων και Πεδίων του. Το.Ε. Ο.Τ.Α συντάσσεται για το κτίριο ως σύνολον, είτε πρόκειται για αυθαίρετο εξολοκλήρουείτεπρόκειταιγια «εξαρτηµένες»αυθαίρετεςπροσθήκες (κατ επέκτασηή/καικαθύψος) ανεξαρτήτωςµεγέθους (απόάποψηεπιφάνειας, όγκουκ.λπ.) καιβαθµούεπιρροής (µικρούήµεγάλου), ο οποίος συνεκτιµάται στο τέλος από τον Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α (Πολιτικόν Μηχανικόν). Ως Πολιτικός Μηχανικός εννοείται ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης. β) Τα στοιχεία του.ε. Ο.Τ.Α. κατανέµονται σε οκτώ (8) Ενότητες (που περιλαµβάνουν συνολικώς σαράντα (40) Πεδία), όπως παρακάτω, ενώ το Έντυπο θα συνοδεύεται και από αναλυτική Τεχνική Έκθεση, µε φωτογραφίες (βλ. αµέσως µετά). Ενότητα Α: Ταυτότητα του κτιρίου Ενότητα Β: Γενικά σεισµολογικά και εδαφικά στοιχεία του κτιρίου Ενότητα Γ: οµικός τύπος του κτιρίου ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Ενότητα : Γενικά τεχνικά στοιχεία του κτιρίου Ενότητα Ε: Στοιχεία γενικής τρωτότητας έναντι σεισµού Ενότητα Ζ: Στοιχεία «πρόσθετης» τρωτότητας Ενότητα Η: Ενδεχόµενη τρωτότητα έναντι άλλων αιτίων, και ΕνότηταΘ: ΤελικήΒαθµολόγηση ( οµική) καικατάταξηκτιρίου. 1

10 γ) Φωτογραφίες Οι φωτογραφίες των όψεων κατά κανόνα είναι αρκετές για την αναγνώριση του κτιρίου. Συνιστάται να λαµβάνονται από επαρκή απόσταση ώστε να περιλαµβάνουν κατά το δυνατό όλο το κτίριο. Πρέπει να αποφεύγεται η απεικόνιση δένδρων, οχηµάτων ή άλλων αντικειµένων που κρύβουν τον χαµηλότερον (συνήθως κρίσιµον) όροφον. Αναλόγωςτωνενδεχόµενωνπροβληµάτων, καικατάτηνκρίσητουσυντάκτητου.ε. Ο.Τ.Α., επισυνάπτονται (στηντ.ε.) περισσότερες,λεπτοµερέστερεςαλλάλίγες (καιχαρακτηριστικές) φωτογραφίες, από το εξωτερικό ή και το εσωτερικό του κτιρίου, όπως π.χ. ενδεχόµενα προβλήµατα λόγω επικλινούς εδάφους, λόγω αλληλόδρασης µεταξύ κτιρίων, χαρακτηριστικές εκτεταµένες φθορές ή βλάβες κ.λπ. Συνιστάται όπως όλες οι φωτογραφίες του κτιρίου είναι ψηφιακές, έτσι ώστε να επιδέχονται ηλεκτρονική διαχείριση. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 2

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αναγράφεται η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται το κτίριο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα Καλλικράτης. 2. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αναγράφεται η αντίστοιχη ηµοτική Ενότητα. 3. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αναγράφεταιηπλήρηςταχυδροµικήδιεύθυνσητουκτιρίου, δηλαδήοδός, αριθµός, περιοχή (συνοικία, οικισµόςήνησί), ταχυδροµικός κώδικας. 4. ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεται το διακριτικό όνοµα του κτιρίου, αν υπάρχει. Αν στην ίδια διεύθυνση αντιστοιχούν περισσότερα του ενός κτίρια, στο τέλος του χαρακτηρισµού συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του κτιρίου αν υπάρχει ή κατά επιλογή του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α., και το συνολικό πλήθος των απογραφόµενων αυτοτελών κτιρίων του συγκροτήµατος, π.χ. το κτίριο που έχει αύξοντα αριθµό 2 σε σύνολο 4 κτιρίων επισηµαίνεται ως «Κτίριο 2/4». Το απογραφόµενο κτίριο πρέπει να είναι ιδιαίτερα επισηµασµένο (διαγραµµισµένο) σε σκαρίφηµα κάτοψης (σε συνηµµένη σελίδα), το οποίο πρέπει να περιλαµβάνειόλατακτίριατουσυγκροτήµατοςµετοναύξοντααριθµότους. 5. ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σηµειώνεται η χρήση του κτιρίου, π.χ. Κατοικίες, Γραφεία κ.λ.π. 6. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Σηµειώνεται η ενδεχόµενη αλλαγή χρήσης, κατά τον υπόψη Νόµον. 3

12 7. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σηµειώνεται το αν το υπόψη κτίριο υπάγεται στην περίπτωση (αα) ή (ββ) του υπόψη Νόµου. 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ Αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του Ιδιοκτήτη (των Ιδιοκτητών), ενώ συνιστάται και η αναγραφή σχετικού τηλεφώνου επικοινωνίας. 9. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Σηµειώνεται µε Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο που προσεγγίζει περισσότερο τον µέγιστον αριθµόν των προσώπων που συνήθως συναθροίζονται στο κτίριο για αρκετές ώρες της ηµέρας ( 12), κατά δήλωση του Ιδιοκτήτη/των Ιδιοκτητών ή εκτίµηση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. Ενδεικτικώς, για κτίρια κατοικιών/ή ενοικιαζόµενων δωµατίων, διαµερισµάτων κ.λπ., ο µέγιστος αριθµός προσώπων µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου (βλ. Ενότητα, Πεδίο 15) διαιρεµένη διά 20. Αντιστοίχως, για κτίρια γραφείων ο διαιρέτης µπορεί να ληφθεί ίσος µε 10. ΕΝΟΤΗΤΑ Β :ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Ε ΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 10. ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ. Σηµειώνεται µε Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο µε τη Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας της περιοχής µε βάση τον Ε.Α.Κ. Το πεδίο αυτό συµπληρώνεται υποχρεωτικώς, ανεξαρτήτως από τον χρόνον µελέτης/ή κατασκευής του κτιρίου (βλ. Ενότητα, Πεδία 16 και 17). ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 11. ΚΑΤΑΤΑΞΗ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ. Σηµειώνεται µε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο η Κατάταξη/Κατηγορία Εδάφους που αναφέρεται στη µελέτη του κτιρίου (εφόσονγίνεταιχρήσητηςµελέτης), ήκατάτηνεκτίµησητουσυντάκτητου.ε. Ο.Τ.Α. 4

13 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 12. ΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Σηµειώνεται µε Χ ο οµικός (ουσιαστικώς δοµητικός) Τύπος στον οποίον ανήκει το κτίριο, µε βάση τον φέροντα οργανισµό του. Οι οµικοί Τύποι περιγράφονται στον Πίνακα οµικών Τύπων. Επισηµαίνεται ότι για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου, θα πρέπει να προηγηθεί σχολαστική µελέτη και κατανόηση του Πίνακα αυτού, προκειµένου το εξεταζόµενο κτίριο να ανταποκρίνεται επαρκώς στον σηµειούµενον οµικόν Τύπον. Κτίρια για τα οποία δηµιουργούνται αµφιβολίες ως προς τον οµικόν Τύπον τους κατατάσσονται στον πλησιέστερον (ή στον δυσµενέστερον) οµικόντύπονµεσχολιασµόνστονχώροντωνπαρατηρήσεων. Ενδεικτικώς, δίνονταιαµέσωςµετάτους 4 σχετικούς Πίνακες (Π1/4Π4/4) παρατηρήσεις και υποδείξεις για την κατάταξη ορισµένων αµφισβητούµενων κτιρίων. Ως Κανονισµοί, νοούνται οι εφαρµοσθέντες κατά τη µελέτη και την κατασκευή. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 5

14 Ο Π Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Σ Κ Υ Ρ Ο Ε Μ Α.Τ. ΟΣα ΟΣβ ΟΣγ Π1/4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΟΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ(Φ.Ο.) Κτίρια µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, παλαιότερα Κτίρια µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, νεότερα Κτίρια µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, σύγχρονα ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χωρίς Κανονισµούς, ή Αντισεισµικός Κανονισµός 1959(Α/Σ'59) Κανονισµός Σκυροδέµατος 1954 (Κ/Σ'54) Ουσιαστικώς, κτίρια µέχρι και το Α/Σ '59 µεπρόσθεταάρθρα 1985 (Α/Σ 85) Κ/Σ '54 Ουσιαστικώς, κτίρια της περιόδου 1986 έως και 1995/2000. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Α/Σ : ΝΕΑΚ Κ/Σ : ΝΕΚΟΣ Σύγχρονα κτίρια, µε το πλαίσιο των σύγχρονων Κανονισµών. 6

15 Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η.Τ. ΠΟΣ1 ΠΟΣ2 Π2/4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΠΟΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Φ.Ο.) Κτίρια µε προκατασκευασµένα υποστυλώµατα απόο.σ. Κτίρια µε προκατασκευασµένα τοιχώµατα απόο.σ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σηµείωση: Σε περιπτώσεις αµφιβολιών ή υβριδικών (διπλών ή µικτών) συστηµάτων, το κτίριο κατατάσσεται στον πλησιέστερον (ή στον δυσµενέστερον).τ.,., µε κατάλληλη αναγραφή εδώ και στην Τ.Ε. 7

16 Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Α Τ Ο Ι Χ Ο Π Ο Ι Ι Α.Τ. ΤΑ Τ ΤΟ ΤΕ Π3/4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (Τ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Φ.Ο.) Κτίριαµεφέρουσαάοπλητοιχοποιία, κυρίωςλιθοδοµή (αργοίήηµιλαξευτοίλίθοι), χωρίς διαζώµατα ή διαφράγµατα, µε ξύλινη (ή χαλύβδινη) στέγη. Κτίρια µε φέρουσα άοπλη τοιχοποιία, κυρίως λιθοδοµή (αργοί ή ηµιλαξευτοί λίθοι), µε διαζώµατα και διαφράγµατα από ΟΣ καθώς και κτίρια µε κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από τοιχοποιία και ΟΣ. Κτίριαµεφέρουσαοπλισµένητοιχοποιία, κυρίωςαπόσύγχρονουτύπουτοιχοσώµατα, µε διάσπαρτον οπλισµόν (οριζοντίως και κατακορύφως), µε διαφράγµατα και ίσως και πρόσθετα διαζώµατα ΟΣ. Κτίριαµεφέρουσαάοπλητοιχοποιία, επισκευασµένακαιενισχυµέναµεδιαζώµατα, διαφράγµατα και κατάλληλα συνδεδεµένους και θεµελιωµένους ελαφρούς µανδύες από ΟΣ, µονόπλευρους και αµφίπλευρους. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) Σηµ. 1. Ως διαζώµατα νοούνται οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία ΟΣ, µε ισχυρές συνδέσεις µε τους τοίχους και µε ισχυρούς κόµβους στις συναντήσεις τους, σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις και κανονιστικές απαιτήσεις/διατάξεις για διαζωµατική/περισφιγµένη τοιχοποιία. Σηµ. 2. Ως διαφράγµατα νοούνται ελαφρές συνεχείς πλάκες από ΟΣ, µε ισχυρές συνδέσεις µε τους τοίχους και το πλέγµα των οριζοντίων και κατακόρυφων διαζωµάτων, χωρίς µεγάλες τρύπες και µε κατάλληλο σχήµα σε κάτοψη (π.χ. όχι στενόµακρο, χωρίς πτέρυγες µορφής Γ,Π κ.λπ.). ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 8

17 Χ Α Λ Υ Β Ι Ν Η Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η.Τ. ΧΛ1α ΧΛ1β ΧΛ2α ΧΛ2β Π4/4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΧΛ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Φ.Ο.) Μονώροφαβιοµηχανικάκτίρια, αποθήκες, υπόστεγα κ.λπ. Μονώροφαβιοµηχανικάκτίρια, αποθήκες, υπόστεγα κ.λπ. Πολυώροφα κτίρια ως χωρικά πλαίσια ή/και µε κατακόρυφους συνδέσµους Πολυώροφα κτίρια ως χωρικά πλαίσια ή/και µε κατακόρυφους συνδέσµους Α/Σ 1959, DIN 1050 (ή άλλος) ΝΕΑΚ Ευρωκώδικας 3 Α/Σ 1959, DIN 1050 (ή άλλος) ΝΕΑΚ Ευρωκώδικας 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 9

18 Παρατηρήσεις για τους Πίνακες.Τ. (για τον Συντάκτη Πολιτικόν Μηχανικόν) 1) Για κτίρια µε κατακόρυφα φέροντα στοιχεία κατ εξοχήν γραµµικά (υποστυλώµατα), και εάν το κτίριο είναι εξολοκλήρου αυθαίρετο ή εάν το αυθαίρετο τµήµα του είναι κυρίαρχο και καθορίζει τη γενική συµπεριφορά του κτιρίου, τότε η περίοδος µελέτης/κατασκευής του δεν καθορίζει κατ ανάγκη την ένταξή του σε µια από τις κατηγορίες δοµικών τύπων. Σχετικώς καθοριστικό είναι το επίπεδο τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. 2) Για την κατασκευή αυθαιρέτων προσθηκών ή κτιρίων έχουν χρησιµοποιηθεί κι άλλοι δοµικοί τύποι οι οποίοι εκ των πραγµάτων δεν µπορούν να συµπεριληφθούν στους υπόψη συνοπτικούς και απλοποιητικούς Πίνακες. Σε τέτοιες περιπτώσεις (π.χ. συνδυασµού υλικών και συστηµάτων), η επιλογή του.τ. γίνεται κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 10

19 Περιγραφή Φέροντος Οργανισµού Στην περίµετρο φέρουσα τοιχοποιία και στο εσωτερικό σκελετός από ΟΣ (πλήρης ή όχι) Οι κάτω όροφοι από φέρουσα τοιχοποιία και ένας επιπλέον όροφος από ΟΣ ΟικάτωόροφοιαπόΟΣκαιέναςεπιπλέον όροφος από φέρουσα τοιχοποιία Μονώροφο κτίριο από ΟΣ (χωρίς πλάκα) και ξύλινη ή χαλύβδινη στέγη Υπόδειξη οµικού Τύπου Τ (ήτα) ΤΑ (ήτ ) ΟΣαήΟΣβ ΟΣαήΟΣβ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 11

20 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ / ΥΠΟΓΕΙΩΝ Σηµειώνεται ο αριθµός µόνον των υπέργειων ορόφων του κτιρίου και χωριστά ο αριθµός των υπογείων. εν προσµετράται η τυχόν απόληξη κλιµακοστασίου (δώµα και συναφείς µικροκατασκευές κάθε είδους). Σε περίπτωση επικλινούς εδάφους αναγράφεται ο µεγαλύτερος αριθµός ορόφων από τη χαµηλότερη στάθµη. Ως υπόγειος όροφος θεωρείται εκείνος που κατά το µεγαλύτεροµέροςτουβρίσκεταιµέσαστοέδαφος, είναιεπαρκώςεγκιβωτισµένοςµεπεριµετρικάστοιχεία (τοιχείααπόοσήτ) και διαθέτει επαρκές διάφραγµα στην οροφή του. Σχετικώς, ως όροφος νοείται και το ισόγειο του κτιρίου. 14. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ Σηµειώνεται το εµβαδό της πλέον αντιπροσωπευτικής κάτοψης του κτιρίου. Εφόσον δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το εµβαδό κάτοψης υπολογίζεται κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. 15. ΟΛΙΚΗ ΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σηµειώνεται το συνολικό εµβαδό του κτιρίου. Εφόσον δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το συνολικό εµβαδό υπολογίζεται κατά την εκτίµησητουσυντάκτητου.ε. Ο.Τ.Α. Στηνεπιφάνειαπεριλαµβάνονταικατασκευέςδώµατος, πατάρια, σοφίτες, υπόγεια, υπόστυλοι χώροι κ.λπ., όχι όµως οι εξώστες. 16. ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σηµειώνεται η χρονολογία που το (αρχικό, αν υπάρχει) κτίριο µελετήθηκε (εφόσον διατίθεται η άδεια/µελέτη) ή που κατασκευάστηκε (εφόσονείναιαυθαίρετοήδενδιατίθεταιηάδεια/µελέτη). Τοστοιχείοαυτόείναιιδιαίτεραχρήσιµοκαικρίσιµο, κατά συνέπεια πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη προσέγγιση του θέµατος. Σε περιπτώσεις αυθαίρετων κτιρίων ή προσθηκών, αναγράφεται η χρονολογία κατά τη δήλωση του Ιδιοκτήτη (ή των Ιδιοκτητών). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση της χρονολογίας (µε προσέγγιση έτους), επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ευρύτερηπερίοδος (π.χ ), έστωκαικατάπροσέγγιση. Ανκαιπάλιδενδιατίθεταιτέτοιαακρίβεια, είναιανεκτόνασηµειωθείηκανονιστικήπερίοδοςµελέτης/κατασκευής ( 1960, , , 1996) µεβάσητιςυπεύθυνεςπληροφορίεςτουιδιοκτήτη (τωνιδιοκτητών) ήταδοµικάχαρακτηριστικά. Τυχόν µεταγενέστερη προσθήκη δηλώνεται στο επόµενο Πεδίο 17. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 12

21 17. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Εάντοκτίριοδενκατασκευάστηκεσεµιαενιαίαφάση, αλλάέγινανµεταγενέστερες «εξαρτηµένες»προσθήκες, καθύψοςήκατ' επέκταση, σηµειώνεται το έτος της τελευταίας προσθήκης. Αν µε την ευκαιρία της προσθήκης έγινε επισκευή και κυρίως ενίσχυση του αρχικώς υφισταµένου κτιρίου, τούτο σηµειώνεται παρακάτω στα Πεδία µε αύξοντα αριθµό 21 και 22. Επισηµαίνεται ότι ανεξάρτητεςκατ επέκτασηπροσθήκεςθεωρούνταιωςάλλοκτίριο. Σηµείωση: ΜετοΠεδίοαυτόεπιδιώκεταιναδιαπιστωθείεάνσεπαλαιόκτίριο, π.χ.προτου 1960 ήπροτου 1986, έγινανπροσθήκες, είτε αυθαίρετες, είτε προβλεπόµενες από την αρχική άδεια/µελέτη, µε έλεγχον της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου µε βάση Κανονισµούς µεταγενέστερους των Κανονισµών που χρησιµοποιήθηκαν στην αρχική µελέτη/ ή κατασκευή. 18. ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Εφόσον η µελέτη του νόµιµου τµήµατος του κτιρίου είναι διαθέσιµη κατά την αυτοψία/τον έλεγχον (µέσω του Ιδιοκτήτη ή των Ιδιοκτητών), σηµειώνεταιµεχτοτετραγωνίδιοµετοσηµείοναι. Άλλως, σηµειώνεταιµεχτοτετραγωνίδιοµετοσηµείοοχι. Σηµειώνεται ΟΧΙ και στην περίπτωση εξολοκλήρου αυθαίρετου κτιρίου. Στην περίπτωση που διατίθενται ορισµένα µόνον στοιχεία (συνήθως σχέδια), σηµειώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα µε τη βαρύτητα και την αξιοπιστία των στοιχείων, κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. 19. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ; Εφόσονέγινεχρήσητηςµελέτηςτουκτιρίουγιατηναυτοψία/τονέλεγχον, σηµειώνεταιµεχτοτετραγωνίδιοµετοσηµείοναι. Άλλως, σηµειώνεται µε Χ το τετραγωνίδιο µε το σηµείο ΟΧΙ. 20. ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ; Σηµειώνεται αναλόγως ΝΑΙ ή ΟΧΙ. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 13

22 21. ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ / ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ; Εάνστοκτίριοέχουνγίνεισοβαρέςδοµητικέςεπεµβάσειςγιαεπισκευήή(κυρίως) ενίσχυσητουφέροντοςοργανισµού, σηµειώνεται Χ στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ, αλλιώς σηµειώνεται Χ στο τετραγωνίδιο ΟΧΙ. Σηµείωση: Ενδιαφέρουν κυρίως τα κτίρια που κατασκευάστηκαν µέχρι και το 1960 και στα οποία έγιναν επεµβάσεις επισκευής και (κυρίως) ενίσχυσης για αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας ή προσθήκη ορόφων, ή τα κτίρια της περιόδου στα οποία έγιναν επεµβάσεις αποκατάστασης βλαβών (π.χ. από σεισµούς) ή προσθήκη ορόφων µε µεταγενέστερους Αντισεισµικούς Κανονισµούς. 22. ΑΝΝΑΙ, ΓΙΑΠΟΙΑΑΙΤΙΑΚΑΙΠΟΤΕ; Αναφέρεται η αιτία για την οποία έγιναν οι προαναφερθείσες εργασίες και η χρονολογία. Για παράδειγµα, µπορεί να αναφερθεί η εκτεταµένη συντήρηση του σκελετού λόγω φθοράς, η επισκευή ή ενίσχυση λόγω βλαβών από σεισµούς ή πυρκαγιά ή καθιζήσεις, οι επεµβάσεις λόγω προσθήκης ορόφων, κ.λπ. 23. ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑΤΟΥΚΤΙΡΙΟΥΚΑΤΑΕ.Α.Κ. ΣηµειώνεταιησπουδαιότητατουκτιρίουσύµφωναµετονΕ.Α.Κ. Επισηµαίνεταιότιγενικώςτακτίριατηςπερίπτωσης (αα) κατά τον Νόµον είναι σπουδαιότητας Σ1 ή Σ2, ενώ τα κτίρια της περίπτωσης (ββ) κατά τον Νόµον είναι σπουδαιότητας Σ2 Σ4. Προς διευκόλυνση, επισυνάπτεται ο σχετικός Πίνακας του Ε.Α.Κ., µε κατάλληλες συµπληρώσεις, για τον σκοπόν του παρόντος Νόµου. 24. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Το τµήµα αυτό του Εντύπου, προορίζεται για τυχόν παρατηρήσεις του Συντάκτη σχετικά µε το κτίριο, τη χρήση, την κατάσταση, τις προσθήκες, την αξιοπιστία των στοιχείων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που χρήζει πρόσθετων επεξηγήσεων. Σε αυτό το Πεδίο, κατά την κρίση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α., µπορούν να σηµειωθούν και πρόσθετες χρήσιµες τεχνικές πληροφορίες για το κτίριο, κατά τη δήλωση του Ιδιοκτήτη (των Ιδιοκτητών). 14

23 Κατηγορίες και Συντελεστές Σπουδαιότητας κατά ΕΑΚ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σηµείωση : Για µικτές χρήσεις ή σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης τµήµατος κτιρίου, λαµβάνεται υπόψη η δυσµενέστερη κατηγορία σπουδαιότητας. Σε περιπτώσεις αµφιβολιών, λαµβάνεται υπόψη η κύρια χρήση («δεσπόζουσα»), κατά την κρίση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. (Πολιτικόν Μηχανικόν). 15

24 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ Γενική παρατήρηση: Σηµειώνονται µε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο µόνον οι θετικές απαντήσεις στα ερωτήµατα. Οι αρνητικές απαντήσεις δεν σηµειώνονται. Η συµπλήρωση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει µε τη δέουσα προσοχή καθώς κάθε θετική απάντηση µειώνει γενικώς τη βαθµολογία και την κατάταξη του κτιρίου (βλ. στο τέλος). 25. ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ Σηµειώνεται µε Χ εάν η µελέτη/κατασκευή του κτιρίου έγινε χωρίς εφαρµογή Αντισεισµικού Κανονισµού (για κατασκευές µέχρι και το 1960 ή γι αυτές που αντιστοιχούνται προς αυτές). εν σηµειώνεται τίποτα: Στις περιπτώσεις που ο αντισεισµικός υπολογισµός δεν έγινε λόγω απαλλαγών που προβλέπονται από τις διατάξεις του εκάστοτε Αντισεισµικού Κανονισµού. Στις περιπτώσεις που το κτίριο κατασκευάσθηκε µεν µέχρι και το 1960 αλλά µελετήθηκε µε βάση ισχύουσες τοπικές αντισεισµικές διατάξεις. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 16

25 26. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ,ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Συµπληρώνεται µε Χ εάν το κτίριο είχε υποστεί βλάβες στον φέροντα οργανισµόν του από προγενέστερους σεισµούς και αυτές δεν έχουν αποκατασταθεί επαρκώς και έντεχνα µε βάση σχετική άδεια/µελέτη. 27. ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ Η /ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Σηµειώνεται µε Χ όταν διαπιστώνεται ότι εκτεταµένα τµήµατα του κτιρίου βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω κακοτεχνιών ή/και ελλιπούς συντήρησης. Η κακή κατάσταση επηρεάζει τη σεισµική συµπεριφορά εφόσον έχει προκαλέσει φθορές/εξασθένηση των υλικών του φέροντος οργανισµούή/καιβλάβες. Παραδείγµατα κακής κατάστασης είναι ενδεικτικώς τα ακόλουθα: Εµφανώς κακή ποιότητα σκυροδέµατος ή κακή σκυροδέτηση. Εµφανώς κακή διάταξη οπλισµών ή ύπαρξη εκτεθειµένων/διαβρωµένων οπλισµών. Εµφανώςασθενές/πτωχόκονίαµασεκτίριααπότοιχοποιία, προβλήµατατοίχωνή/καιστέγης. Εµφανείςκακοτεχνίεςήεκτεταµένεςρηγµατώσεις. Χαρακτηριστικές ρηγµατώσεις οφειλόµενες σε καθιζήσεις, ολισθήσεις κ.λπ. (προβλήµατα θεµελίων ή/και υπεδάφους). ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Προφανώς, για τον εντοπισµόν των ατελειών ή προβληµάτων θα απαιτηθεί µία λεπτοµερέστερη επιθεώρηση του κτιρίου. Η γενική εικόνα του κτιρίου αποτελεί την καλύτερη γρήγορη µακροσκοπική ένδειξη. Μια κακή γενική εικόνα δηµιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι και ο φέρων οργανισµός του κτιρίου ενδέχεται να είναι σε κακή κατάσταση και να συνεπάγεται αυξηµένη τρωτότητα. Στην περίπτωση που σηµειωθεί Χ σε αυτό το Πεδίο, στις σχετικές παρατηρήσεις και στην Τεχνική Έκθεση πρέπει να γίνεται αναφορά στις συγκεκριµένες διαπιστώσεις (µαζί µε λίγες φωτογραφίες). 17

26 28. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΑΛΛΗΛΟ ΡΑΣΗ) Σηµειώνεται Χ εφόσον υπάρχει κίνδυνος κρούσης µεταξύ γειτονικών κτιρίων, µε έντονες διαφορές. Αναφέρονταιενδεικτικώς: Περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εµβολισµού των υποστυλωµάτων του ενός κτιρίου από πλάκες του άλλου, όπως σε περίπτωση έντονα ανισόσταθµων πλακών ορόφων ή σε περιπτώσεις κτιρίων µε µεγάλη διαφορά ύψους (αριθµού ορόφων). Περιπτώσεις όπου υπάρχει µεγάλη διαφορά δυσκαµψιών µεταξύ των δύο γειτονικών κτιρίων. Περιπτώσεις γωνιαίων ή δισγωνιαίων οικοδοµών. Το κριτήριο αυτό αφορά κυρίως κτίρια από οπλισµένο σκυρόδεµα (συµβατικά ή προκατασκευασµένα) που βρίσκονται σε επαφή µε άλλα κτίρια Όταν υπάρχει επαρκής σεισµικός αρµός, τα κτίρια θεωρούνται διαχωρισµένα (χωρίς ενδεχόµενη αλληλόδραση, µε κίνδυνον κρούσης). Υπενθυµίζεται πως µε βάση τον Ε.Α.Κ. ( ) προβλέπεται ότι για γειτονικά κτίρια και εφόσον δεν υπάρχει πιθανότητα εµβολισµού των υποστυλωµάτων κανενός από τα δύο κτίρια, το εύρος του αρµού µπορεί να καθορίζεται προσεγγιστικώς ως εξής: 4 cmγιαεπαφήµέχρικαι 3 ορόφους (υπέρτοέδαφος) 8 cmγιαεπαφήαπό 4 έωςκαι 8 ορόφους (υπέρτοέδαφος) ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 10 cmγιαεπαφήσεπερισσότερουςαπό 8 ορόφους (υπέρτοέδαφος), ενώ τους υπόγειους ορόφους δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αντισεισµικού αρµού. Σχετικώς, µπορεί να γίνει χρήση και των ευνοϊκότερων (και λεπτοµερέστερων) σχετικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ ( 4.8). 18

27 29. «ΑΝΟΙΚΤΟΣ» ΟΡΟΦΟΣ Σηµειώνεται µε Χ η ύπαρξη «ανοικτού» ορόφου στο εξεταζόµενο κτίριο. Με τον όρο «ανοικτός» όροφος (ή «ασθενής» ή «µαλακός») νοείται ο όροφος που παρουσιάζει σηµαντικά µειωµένη δυσκαµψία ή/και αντοχή σε οριζόντια φορτία σε σχέση µε τους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου. Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται κυρίως σε κτίρια οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις «ανοικτού» ορόφου είναι οι πιλοτές (pilotis). Ωστόσο, ως «ανοικτός» όροφος (είναι και) θεωρείται και το ισόγειο µε καταστήµατα χωρίς ή µε ελάχιστες τοιχοποιίες πλήρωσης, είτε εξαρχής είτε µετά από µεταγενέστερες µετατροπές. Υπάρχουν, όµως, περιπτώσεις που είναι δυσχερής ο εντοπισµός της ύπαρξης «ανοικτού» ισογείου (που είναι, γενικώς, και ο πιο κρίσιµος όροφος). ΑνκαιηγενικήαρχήσυµπλήρωσηςτουΕντύπουείναισεπερίπτωσηαµφιβολίαςνασηµειώνεταιτοδυσµενέστεροενδεχόµενο, στην περίπτωση «ανοικτού» ορόφου θα πρέπει να εξαντλείται κάθε περιθώριο αυτοψίας/ελέγχου. 30. MΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ Σηµειώνεται µε Χ η µή ύπαρξη τοιχοπληρώσεων ή η ύπαρξη τοιχοπληρώσεων σε µή κανονική διάταξη στην κάτοψη του κτιρίου. Το χαρακτηριστικό αυτό αφορά σχεδόν αποκλειστικώς τα κτίρια µε φέροντα οργανισµόν από οπλισµένο σκυρόδεµα. Ηύπαρξηκανονικώςδιατεταγµένωνκαιισχυρώνγενικώςτοιχοπληρώσεων (π.χ. µπατικών, χωρίςήµελίγαανοίγµατα) συµβάλλει θετικά στη σεισµική συµπεριφορά αυτών των κτιρίων. Σε κανονική διάταξη θα πρέπει να θεωρούνται τοιχοποιίες που είναι σχεδόν συµµετρικώς διατεταγµένες σε κάθε όροφον, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα σηµειώνεται η διάταξη ως µή κανονική. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σηµειώνεται ότι εάν ένας όροφος του κτιρίου έχει ήδη χαρακτηρισθεί ως «ανοικτός» όροφος (Πεδίο 29), λόγω ανυπαρξίας τοιχοπληρώσεων (πιλοτή), δεν θα πρέπει για τον ίδιον λόγον να σηµειώνεται η ένδειξη Χ στο παρόν Πεδίο. 19

28 31. ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ ΣηµειώνεταιµεΧεάντοκτίριοέχειµεγάλούψος. Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία (Τ) ή από προκατασκευασµένα στοιχεία (ΠΟΣ) θεωρούνται ότι έχουν µεγάλο ύψος όταν έχουν άνω των δύο ορόφων. Κτίρια µε Φ.Ο. από οπλισµένο σκυρόδεµα (ΟΣ) ή από χάλυβα (ΧΛ) θεωρούνται ότι έχουν µεγάλο ύψος όταν υπερβαίνουν τους 5 ορόφους. Σχετικώς, ως όροφος νοείται και το ισόγειο του κτιρίου. 32. ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΥΨΟΣ ΣΕ ΤΟΜΗ Σηµειώνεται µε Χ η µή κανονικότητα του κτιρίου καθύψοςσε τοµή (ή τοµές). Μή κανονικό καθύψος θεωρείται ένα κτίριο όταν παρουσιάζει ρετιρέ/εσοχές ή "πύργους" (δηλαδή ορόφους µε εµβαδό κάτοψης µικρότερο του 70% του εµβαδού των υπολοίπων υποκείµενων ορόφων). Απολήξεις κλιµακοστασίων και δώµατα (τελευταίος όροφος) δεν λαµβάνονται υπόψη. Επίσης, µή κανονικά καθύψος θεωρούνται και τα κτίρια τα οποία λόγω επικλινούς εδάφους παρουσιάζουν µεταξύ χαµηλότερης και υψηλότερης πλευράς/στάθµης, διαφορά ύψους πλέον του ενός (1) ορόφου, εφόσον ο όροφος αυτός δεν είναι επαρκώς «υπόγειος» (βλ. Πεδίο 13). Επισηµαίνεται ότι το κριτήριο αυτό θα έπρεπε (κανονικώς) να βασίζεται στη µή κανονικότητα των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων (του σκελετού) σε τοµή (σε τοµές). 33. ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ Σηµειώνεται µε Χ η ύπαρξη µή κανονικότητας του σχήµατος (γενικώς) του κτιρίου σε κάτοψη. Ωςµήκανονικάκτίριακατάτηνοριζόντιαέννοιασεκάτοψηθεωρούνταικτίριαόπωςτααναφερόµεναενδεικτικώςπαρακάτω: ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Κτίριατωνοποίωνοιεξωτερικέςπλευρέςπαρουσιάζουνεντόνωςοξείεςγωνίες. ΚτίριαµεπολύπλοκοσχήµαόπωςΓ, E, Z, Η, I,Π, Τκαιµεµεγάλοµήκοςπτερύγων. Κτίρια µε µεγάλο µήκος σε σχέση µε το πλάτος τους (υπενθυµίζεται ότι ο Ε.Α.Κ., , συνιστά αποφυγή κατόψεων µε λόγον πλευρών µεγαλύτερο του 4). Επισηµαίνεται ότι το κριτήριο αυτό αφορά το περίγραµµα της κάτοψης του κτιρίου, ενώ το κριτήριο θα έπρεπε (κανονικώς) να βασίζεται στη µή κανονικότητα των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων (του σκελετού) σε κάτοψη. 20

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο 1. Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου; Ο νόμος με την

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή 706. Σε τελείως αυθαίρετο κτίσμα (ισόγεια αποθήκη) εντός σχεδίου χωρίς οικοδομική άδεια έχω εκτός των άλλων αυθαιρεσιών προεξοχή της στέγης πάνω από δρόμο σε ύψος 2,30μ από το κράσπεδο. Το κτίσμα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές στο σύστηµα δηλώσεων και βεβαιώσεων των Ν. 4014 & 4030/2011 & 4042/2012 (Αυθαίρετα, Βεβαιώσεις µεταβίβασης)

Προσαρµογές στο σύστηµα δηλώσεων και βεβαιώσεων των Ν. 4014 & 4030/2011 & 4042/2012 (Αυθαίρετα, Βεβαιώσεις µεταβίβασης) Προσαρµογές στο σύστηµα δηλώσεων και βεβαιώσεων των Ν. 4014 & 4030/2011 & 4042/2012 (Αυθαίρετα, Βεβαιώσεις µεταβίβασης) ΠΡΟΣΟΧΗ Το νέο σύστηµα θα λειτουργήσει ΑΡΧΙΚΑ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα