ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ"

Transcript

1 Πρόταση ελτίο Ελέγχου οµικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (.Ε. Ο.Τ.Α.) σύµφωνα µε τον Ν.4014/2011 Ιανουάριος 2012 ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Η πρόταση βασίζεται σε σχετική εισήγηση του Καθ. Κ. Στυλιανίδη, Προέδρου του ΟΑΣΠ, και συντάχθηκε από την Οµάδα του ΤΕΕΣΠΜΕΟΑΣΠ

2 ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(.Ε. Ο Ο.Τ.Α.),.), ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΤΟΥ Ν.4014/2011 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β,ΑΡΘΡΟ 24,ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2β) Ως δοµική τρωτότητα νοείται η τρωτότητα του φέροντος οργανισµού του κτιρίου, κατά τον υπόψη Νόµον. Το.Ε. Ο.Τ.Α. συντάσσεται για κτίριο ως σύνολον, µε βάση και τα στοιχεία του σχετικού ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ (και υπολογισµού του ενιαίου ειδικού προστίµου), υποχρεωτικώς και για τις δύο (2) περιπτώσεις «σπουδαιότητας» (αα) και (ββ) του υπόψη Νόµου. Το.Ε. Ο.Τ.Α., αποτελούµενο από έξι (6) σελίδες µαζί µε αυτή, και όπως ακολουθεί, περιλαµβάνει (προς συµπλήρωση) οκτώ (8) Ενότητεςκαισαράντα (40) Πεδία, ενώθασυνοδεύεταικαιαπόαναλυτικήτεχνικήέκθεση (ΤΕ, µε φωτογραφίες), η οποία θα βασίζεται σε ταχύ οπτικόν έλεγχον (ΤΟΕ), µακροσκοπικόν και πρωτοβάθµιον, κατά τον υπόψη Νόµον. Συντάκτης Πολιτικός Μηχανικός: Ονοµατεπώνυµο: ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ (υποχρεωτικώς) ΑΜ ΤΕΕ: Ηµεροµηνία Αυτοψίας/Ελέγχου: (όχι συντάξεως ή υποβολής του Εντύπου) Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 1/6

3 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ (.Ε. Ο.Τ.Α) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 4. ΟΝΟΜΑΚΤΙΡΙΟΥ: 5. ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΑΛΛΑΓΗΧΡΗΣΗΣ: ΥΠΑΓΩΓΗΣΤΙΣΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΤΟΥΝΟΜΟΥ: 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ(ΩΝ): 9. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Ε ΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τ.Κ. ΝΑΙ (αα) ΟΧΙ (ββ) Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας κατά Ε.Α.Κ. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Κατάταξη/ΚατηγορίαΕδάφουςκατάΕ.Α.Κ. Ι ΙΙ ΙΙΙ Α Β Γ Χ Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 2/6

4 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 12. οµικός Τύπος του κτιρίου (σύµφωνα µε τον συνηµµένον Πίνακα δοµικών τύπων,.τ.) ΟΣα ΠΟΣ1 ΤΑ ΧΛ1α Παρατηρήσεις: (από τον Συντάκτη του Ε. Ο.Τ.Α.) ΕΝΟΤΗΤΑ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: ΥΠΟΓΕΙΩΝ: 14. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ: 15. ΟΛΙΚΗ ΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 16. ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 17. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ: 18. ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΝΑΙ ΟΧΙ 19. ΧΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ/ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ: ΝΑΙ ΟΧΙ 20. ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ 21. ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ / ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ: ΝΑΙ ΟΧΙ 22. ΑΝ ΝΑΙ, ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ: ΟΣβ ΠΟΣ2 Τ ΧΛ1β 23. ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ.: Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 24. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΟΣγ ΤΟ ΧΛ2α ΤΕ ΧΛ2β ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 3/6

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ (σηµειώστε µε Χ µόνον τις θετικές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα) 25. Χωρίς Αντισεισµικόν Κανονισµόν 26. Προηγούµενες σεισµικές επιβαρύνσεις, προβλήµατα 27. Κακή κατάσταση λόγω κακοτεχνιών ή/και ελλιπούς συντήρησης 28. Κίνδυνος κρούσης µε γειτονικά κτίρια(αλληλόδραση) 29. «Ανοικτός» όροφος 30. Μή κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη 31. Μεγάλο ύψος 32. Μή κανονικότητα καθύψος σε τοµή 33. Μή κανονικότητα σε κάτοψη 34. Ενδεχόµενο έντονης στρέψης 35. Κοντά υποστυλώµατα ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ «ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ» ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ 36. Το πλήθος των περιπτώσεων αυθαίρετων προσθηκώνκατασκευών (ή/και χρήσεων), «εξαρτηµένων» από στατική και αντισεισµικήάποψηκαιµεσηµαντικήεπιρροήστηνόλητελικήτρωτότητα (+ ή ), δενµπορείνα «τακτοποιηθεί», ταξινοµηθεί, βαθµονοµηθεί καταλλήλως, µε επάρκεια και αξιοπιστία, όσο αφορά την «πρόσθετη» «διαφορική» τρωτότητα (έναντι σεισµού). Σχετικώς, βλ. τοπλήθοςτωναπαραίτητωνδεδοµένωνκαιπεριπτώσεωνκατάταπροηγούµεναπεδία 57, 12, 1622 και 2535, αλλά και το πρόσθετο πλήθος που θα παρουσιασθεί κατά την εφαρµογή του Νόµου. Έτσι, προτείνεται τελική συνοπτική συναξιολόγηση και αυτού του προβλήµατος κατά την τελική Βαθµολόγηση ( οµική) και Κατάταξη του Κτιρίου (βλ. Ενότητα Θ), κατά την κρίση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. (Πολιτικού Μηχανικού). ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 4/6

6 ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ 37. Για τους ίδιους λόγους, όπως και στην περίπτωση της «πρόσθετης» τρωτότητας (έναντι σεισµού), βλ. Πεδίο 36, και τα άλλα δυνητικώς βλαπτικά αίτια δεν µπορούν να περιληφθούν λεπτοµερώς στο παρόν.ε. Ο.Τ.Α., για τον σκοπόν του Νόµου. Σχετικώς, άλλα αίτια µπορεί να είναι η αλλαγή χρήσης (π.χ. επιβάρυνση λόγω φορτίων βαρύτητας ή δονήσεων/ταλαντώσεων ή λόγω πυροθερµικού φορτίου ή λόγω της χρήσης καθεαυτής λόγω βλαπτικών παραγόντων κ.λπ.), το ακατάλληλο έδαφος (επικλινές, ή λόγω καθιζήσεων, ολισθήσεων κ.λπ.), η πυρκαγιά (εσωτερική ή εξωτερική/δασική), η πληµµύρα κ.λπ., ενώ δεν µπορεί να αποκλεισθεί η συνεργία αιτίων. Έτσι, προτείνεται τελική συνοπτική συναξιολόγηση και αυτού του ενδεχοµένου κατά την τελική βαθµολόγηση ( οµική) και Κατάταξη του Κτιρίου (βλ. Ενότητα Θ), κατά την κρίση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. (Πολιτικού Μηχανικού). ΕΝΟΤΗΤΑ Θ : ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ( ΟΜΙΚΗ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 38. Αρχική/Γενική οµική Βαθµολογία του Κτιρίου (Α Β). Εκτιµάται, µε ένα µόνον δεκαδικό ψηφίο, µε βάση τις Ενότητες ΑΕ του.ε. Ο.Τ.Α. και τον συνηµµένον Πίνακα Α Β, αναλόγως οµικού Τύπου ( Τ). ύο (2) σχετικά Παραδείγµατα υπάρχουν στις Οδηγίες Συµπλήρωσης του.ε. Ο.Τ.Α. 39. Τελική οµική Βαθµολογία του Κτιρίου (Τ Β). Εκτιµάται, µε ένα µόνον δεκαδικό ψηφίο, µε βάση την Α Β (έναντι σεισµού, αβ./βλ. προηγούµενο Πεδίο 38), συνεκτιµώντας την «πρόσθετη» τρωτότητα (έναντι σεισµού, Πεδίο 36) και την ενδεχοµένως πρόσθετη τρωτότητα έναντι άλλων αιτίων (Πεδίο 37), έτσι ώστε τελικώς τβ αβ. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 40. Τελική οµική Κατάταξη του Κτιρίου (Τ Κ): Γιατβ. 4,0, Κατηγορία Y Για 4,0 < τβ. < 5,5, ΚατηγορίαΜ Γιατβ. 5,5, Κατηγορία X αβ. τβ. X ήμήυ Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 5/6

7 A/A ΠΕ ΙΟ Ε ΟΤΑ , ,7 9 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Βασική Βαθµολογία, αναλόγως Τ Ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας Ι Ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙ ή ΙΙΙ Έδαφος κατηγορίας Β (για αποδεδειγµένως Α:0,1) ΈδαφοςκατηγορίαςΓή ΈδαφοςΓή καιάνωτων 5 ορόφων Έδαφος κατηγορίας X Χωρίς Αντισεισµικόν Κανονισµόν Προηγούµενεςσεισµικέςεπιβαρύνσεις, προβλήµατα Κακή κατάσταση Κρούση µε γειτονικά κτίρια PILOTIS ή/και κοντά υποστυλώµατα Κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη Μεγάλο ύψος Μή κανονικότητα σε τοµή Μή κανονικότητα σε κάτοψη Στρέψη (έντονη) Ένταση λειτουργίας (0,2 ή 0.5) Αριθµός χρηστών 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (Α Β) ΟΣ α 6,0 1,5 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,2 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΣ β 7,0 1,0 1,5 0,3 0,6 0,8 0,8 1,5 0,5 0,2 ΟΣ γ 8,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0, ΠΡΟΚΑΤΑ ΣΚΕΥΗ ΠΟΣ 1 5,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 ΠΟΣ 2 6,5 1,0 1,5 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 ΤΑ 5,5 1,5 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Τ 6,5 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 ΤΟ 7,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,2 ΤΕ 6,5 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,2 ΧΛ1 α 10,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 0,2 ΧΑΛΥΒ ΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛ1 β 10,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 0,2 ΧΛ2 α 7,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 0,2 ΧΛ2 β 9,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,8 1,0 0, Αριθµός χρηστών ,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Αριθµός χρηστών 100 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 22 ΑΡΧΙΚΗ ΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (αβ.) Σελίδα.Ε. Ο.Τ.Α. 6/6

8 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ.Ε. Ο.Τ.Α. (βλ. καιτο σχετικό έντυπο) ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕΣΠΜΕΟΑΣΠ

9 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ.Ε. Ο.Τ.Α. (για τον Συντάκτη Πολιτικόν Μηχανικόν) α) Για κάθε αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο (από στατική και αντισεισµική άποψη) αντιστοιχεί αµφιµονοσήµαντα ένα και µόνον.ε. Ο.Τ.Α., µε το σύνολο των Ενοτήτων και Πεδίων του. Το.Ε. Ο.Τ.Α συντάσσεται για το κτίριο ως σύνολον, είτε πρόκειται για αυθαίρετο εξολοκλήρουείτεπρόκειταιγια «εξαρτηµένες»αυθαίρετεςπροσθήκες (κατ επέκτασηή/καικαθύψος) ανεξαρτήτωςµεγέθους (απόάποψηεπιφάνειας, όγκουκ.λπ.) καιβαθµούεπιρροής (µικρούήµεγάλου), ο οποίος συνεκτιµάται στο τέλος από τον Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α (Πολιτικόν Μηχανικόν). Ως Πολιτικός Μηχανικός εννοείται ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης. β) Τα στοιχεία του.ε. Ο.Τ.Α. κατανέµονται σε οκτώ (8) Ενότητες (που περιλαµβάνουν συνολικώς σαράντα (40) Πεδία), όπως παρακάτω, ενώ το Έντυπο θα συνοδεύεται και από αναλυτική Τεχνική Έκθεση, µε φωτογραφίες (βλ. αµέσως µετά). Ενότητα Α: Ταυτότητα του κτιρίου Ενότητα Β: Γενικά σεισµολογικά και εδαφικά στοιχεία του κτιρίου Ενότητα Γ: οµικός τύπος του κτιρίου ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Ενότητα : Γενικά τεχνικά στοιχεία του κτιρίου Ενότητα Ε: Στοιχεία γενικής τρωτότητας έναντι σεισµού Ενότητα Ζ: Στοιχεία «πρόσθετης» τρωτότητας Ενότητα Η: Ενδεχόµενη τρωτότητα έναντι άλλων αιτίων, και ΕνότηταΘ: ΤελικήΒαθµολόγηση ( οµική) καικατάταξηκτιρίου. 1

10 γ) Φωτογραφίες Οι φωτογραφίες των όψεων κατά κανόνα είναι αρκετές για την αναγνώριση του κτιρίου. Συνιστάται να λαµβάνονται από επαρκή απόσταση ώστε να περιλαµβάνουν κατά το δυνατό όλο το κτίριο. Πρέπει να αποφεύγεται η απεικόνιση δένδρων, οχηµάτων ή άλλων αντικειµένων που κρύβουν τον χαµηλότερον (συνήθως κρίσιµον) όροφον. Αναλόγωςτωνενδεχόµενωνπροβληµάτων, καικατάτηνκρίσητουσυντάκτητου.ε. Ο.Τ.Α., επισυνάπτονται (στηντ.ε.) περισσότερες,λεπτοµερέστερεςαλλάλίγες (καιχαρακτηριστικές) φωτογραφίες, από το εξωτερικό ή και το εσωτερικό του κτιρίου, όπως π.χ. ενδεχόµενα προβλήµατα λόγω επικλινούς εδάφους, λόγω αλληλόδρασης µεταξύ κτιρίων, χαρακτηριστικές εκτεταµένες φθορές ή βλάβες κ.λπ. Συνιστάται όπως όλες οι φωτογραφίες του κτιρίου είναι ψηφιακές, έτσι ώστε να επιδέχονται ηλεκτρονική διαχείριση. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 2

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αναγράφεται η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται το κτίριο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα Καλλικράτης. 2. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αναγράφεται η αντίστοιχη ηµοτική Ενότητα. 3. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αναγράφεταιηπλήρηςταχυδροµικήδιεύθυνσητουκτιρίου, δηλαδήοδός, αριθµός, περιοχή (συνοικία, οικισµόςήνησί), ταχυδροµικός κώδικας. 4. ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεται το διακριτικό όνοµα του κτιρίου, αν υπάρχει. Αν στην ίδια διεύθυνση αντιστοιχούν περισσότερα του ενός κτίρια, στο τέλος του χαρακτηρισµού συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του κτιρίου αν υπάρχει ή κατά επιλογή του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α., και το συνολικό πλήθος των απογραφόµενων αυτοτελών κτιρίων του συγκροτήµατος, π.χ. το κτίριο που έχει αύξοντα αριθµό 2 σε σύνολο 4 κτιρίων επισηµαίνεται ως «Κτίριο 2/4». Το απογραφόµενο κτίριο πρέπει να είναι ιδιαίτερα επισηµασµένο (διαγραµµισµένο) σε σκαρίφηµα κάτοψης (σε συνηµµένη σελίδα), το οποίο πρέπει να περιλαµβάνειόλατακτίριατουσυγκροτήµατοςµετοναύξοντααριθµότους. 5. ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σηµειώνεται η χρήση του κτιρίου, π.χ. Κατοικίες, Γραφεία κ.λ.π. 6. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Σηµειώνεται η ενδεχόµενη αλλαγή χρήσης, κατά τον υπόψη Νόµον. 3

12 7. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σηµειώνεται το αν το υπόψη κτίριο υπάγεται στην περίπτωση (αα) ή (ββ) του υπόψη Νόµου. 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ Αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του Ιδιοκτήτη (των Ιδιοκτητών), ενώ συνιστάται και η αναγραφή σχετικού τηλεφώνου επικοινωνίας. 9. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Σηµειώνεται µε Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο που προσεγγίζει περισσότερο τον µέγιστον αριθµόν των προσώπων που συνήθως συναθροίζονται στο κτίριο για αρκετές ώρες της ηµέρας ( 12), κατά δήλωση του Ιδιοκτήτη/των Ιδιοκτητών ή εκτίµηση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. Ενδεικτικώς, για κτίρια κατοικιών/ή ενοικιαζόµενων δωµατίων, διαµερισµάτων κ.λπ., ο µέγιστος αριθµός προσώπων µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου (βλ. Ενότητα, Πεδίο 15) διαιρεµένη διά 20. Αντιστοίχως, για κτίρια γραφείων ο διαιρέτης µπορεί να ληφθεί ίσος µε 10. ΕΝΟΤΗΤΑ Β :ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Ε ΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 10. ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ. Σηµειώνεται µε Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο µε τη Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας της περιοχής µε βάση τον Ε.Α.Κ. Το πεδίο αυτό συµπληρώνεται υποχρεωτικώς, ανεξαρτήτως από τον χρόνον µελέτης/ή κατασκευής του κτιρίου (βλ. Ενότητα, Πεδία 16 και 17). ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 11. ΚΑΤΑΤΑΞΗ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ. Σηµειώνεται µε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο η Κατάταξη/Κατηγορία Εδάφους που αναφέρεται στη µελέτη του κτιρίου (εφόσονγίνεταιχρήσητηςµελέτης), ήκατάτηνεκτίµησητουσυντάκτητου.ε. Ο.Τ.Α. 4

13 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 12. ΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Σηµειώνεται µε Χ ο οµικός (ουσιαστικώς δοµητικός) Τύπος στον οποίον ανήκει το κτίριο, µε βάση τον φέροντα οργανισµό του. Οι οµικοί Τύποι περιγράφονται στον Πίνακα οµικών Τύπων. Επισηµαίνεται ότι για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου, θα πρέπει να προηγηθεί σχολαστική µελέτη και κατανόηση του Πίνακα αυτού, προκειµένου το εξεταζόµενο κτίριο να ανταποκρίνεται επαρκώς στον σηµειούµενον οµικόν Τύπον. Κτίρια για τα οποία δηµιουργούνται αµφιβολίες ως προς τον οµικόν Τύπον τους κατατάσσονται στον πλησιέστερον (ή στον δυσµενέστερον) οµικόντύπονµεσχολιασµόνστονχώροντωνπαρατηρήσεων. Ενδεικτικώς, δίνονταιαµέσωςµετάτους 4 σχετικούς Πίνακες (Π1/4Π4/4) παρατηρήσεις και υποδείξεις για την κατάταξη ορισµένων αµφισβητούµενων κτιρίων. Ως Κανονισµοί, νοούνται οι εφαρµοσθέντες κατά τη µελέτη και την κατασκευή. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 5

14 Ο Π Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Σ Κ Υ Ρ Ο Ε Μ Α.Τ. ΟΣα ΟΣβ ΟΣγ Π1/4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΟΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ(Φ.Ο.) Κτίρια µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, παλαιότερα Κτίρια µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, νεότερα Κτίρια µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, σύγχρονα ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χωρίς Κανονισµούς, ή Αντισεισµικός Κανονισµός 1959(Α/Σ'59) Κανονισµός Σκυροδέµατος 1954 (Κ/Σ'54) Ουσιαστικώς, κτίρια µέχρι και το Α/Σ '59 µεπρόσθεταάρθρα 1985 (Α/Σ 85) Κ/Σ '54 Ουσιαστικώς, κτίρια της περιόδου 1986 έως και 1995/2000. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Α/Σ : ΝΕΑΚ Κ/Σ : ΝΕΚΟΣ Σύγχρονα κτίρια, µε το πλαίσιο των σύγχρονων Κανονισµών. 6

15 Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η.Τ. ΠΟΣ1 ΠΟΣ2 Π2/4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΠΟΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Φ.Ο.) Κτίρια µε προκατασκευασµένα υποστυλώµατα απόο.σ. Κτίρια µε προκατασκευασµένα τοιχώµατα απόο.σ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σηµείωση: Σε περιπτώσεις αµφιβολιών ή υβριδικών (διπλών ή µικτών) συστηµάτων, το κτίριο κατατάσσεται στον πλησιέστερον (ή στον δυσµενέστερον).τ.,., µε κατάλληλη αναγραφή εδώ και στην Τ.Ε. 7

16 Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Α Τ Ο Ι Χ Ο Π Ο Ι Ι Α.Τ. ΤΑ Τ ΤΟ ΤΕ Π3/4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (Τ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Φ.Ο.) Κτίριαµεφέρουσαάοπλητοιχοποιία, κυρίωςλιθοδοµή (αργοίήηµιλαξευτοίλίθοι), χωρίς διαζώµατα ή διαφράγµατα, µε ξύλινη (ή χαλύβδινη) στέγη. Κτίρια µε φέρουσα άοπλη τοιχοποιία, κυρίως λιθοδοµή (αργοί ή ηµιλαξευτοί λίθοι), µε διαζώµατα και διαφράγµατα από ΟΣ καθώς και κτίρια µε κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από τοιχοποιία και ΟΣ. Κτίριαµεφέρουσαοπλισµένητοιχοποιία, κυρίωςαπόσύγχρονουτύπουτοιχοσώµατα, µε διάσπαρτον οπλισµόν (οριζοντίως και κατακορύφως), µε διαφράγµατα και ίσως και πρόσθετα διαζώµατα ΟΣ. Κτίριαµεφέρουσαάοπλητοιχοποιία, επισκευασµένακαιενισχυµέναµεδιαζώµατα, διαφράγµατα και κατάλληλα συνδεδεµένους και θεµελιωµένους ελαφρούς µανδύες από ΟΣ, µονόπλευρους και αµφίπλευρους. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ) Σηµ. 1. Ως διαζώµατα νοούνται οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία ΟΣ, µε ισχυρές συνδέσεις µε τους τοίχους και µε ισχυρούς κόµβους στις συναντήσεις τους, σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις και κανονιστικές απαιτήσεις/διατάξεις για διαζωµατική/περισφιγµένη τοιχοποιία. Σηµ. 2. Ως διαφράγµατα νοούνται ελαφρές συνεχείς πλάκες από ΟΣ, µε ισχυρές συνδέσεις µε τους τοίχους και το πλέγµα των οριζοντίων και κατακόρυφων διαζωµάτων, χωρίς µεγάλες τρύπες και µε κατάλληλο σχήµα σε κάτοψη (π.χ. όχι στενόµακρο, χωρίς πτέρυγες µορφής Γ,Π κ.λπ.). ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 8

17 Χ Α Λ Υ Β Ι Ν Η Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η.Τ. ΧΛ1α ΧΛ1β ΧΛ2α ΧΛ2β Π4/4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΧΛ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Φ.Ο.) Μονώροφαβιοµηχανικάκτίρια, αποθήκες, υπόστεγα κ.λπ. Μονώροφαβιοµηχανικάκτίρια, αποθήκες, υπόστεγα κ.λπ. Πολυώροφα κτίρια ως χωρικά πλαίσια ή/και µε κατακόρυφους συνδέσµους Πολυώροφα κτίρια ως χωρικά πλαίσια ή/και µε κατακόρυφους συνδέσµους Α/Σ 1959, DIN 1050 (ή άλλος) ΝΕΑΚ Ευρωκώδικας 3 Α/Σ 1959, DIN 1050 (ή άλλος) ΝΕΑΚ Ευρωκώδικας 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 9

18 Παρατηρήσεις για τους Πίνακες.Τ. (για τον Συντάκτη Πολιτικόν Μηχανικόν) 1) Για κτίρια µε κατακόρυφα φέροντα στοιχεία κατ εξοχήν γραµµικά (υποστυλώµατα), και εάν το κτίριο είναι εξολοκλήρου αυθαίρετο ή εάν το αυθαίρετο τµήµα του είναι κυρίαρχο και καθορίζει τη γενική συµπεριφορά του κτιρίου, τότε η περίοδος µελέτης/κατασκευής του δεν καθορίζει κατ ανάγκη την ένταξή του σε µια από τις κατηγορίες δοµικών τύπων. Σχετικώς καθοριστικό είναι το επίπεδο τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. 2) Για την κατασκευή αυθαιρέτων προσθηκών ή κτιρίων έχουν χρησιµοποιηθεί κι άλλοι δοµικοί τύποι οι οποίοι εκ των πραγµάτων δεν µπορούν να συµπεριληφθούν στους υπόψη συνοπτικούς και απλοποιητικούς Πίνακες. Σε τέτοιες περιπτώσεις (π.χ. συνδυασµού υλικών και συστηµάτων), η επιλογή του.τ. γίνεται κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 10

19 Περιγραφή Φέροντος Οργανισµού Στην περίµετρο φέρουσα τοιχοποιία και στο εσωτερικό σκελετός από ΟΣ (πλήρης ή όχι) Οι κάτω όροφοι από φέρουσα τοιχοποιία και ένας επιπλέον όροφος από ΟΣ ΟικάτωόροφοιαπόΟΣκαιέναςεπιπλέον όροφος από φέρουσα τοιχοποιία Μονώροφο κτίριο από ΟΣ (χωρίς πλάκα) και ξύλινη ή χαλύβδινη στέγη Υπόδειξη οµικού Τύπου Τ (ήτα) ΤΑ (ήτ ) ΟΣαήΟΣβ ΟΣαήΟΣβ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 11

20 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ / ΥΠΟΓΕΙΩΝ Σηµειώνεται ο αριθµός µόνον των υπέργειων ορόφων του κτιρίου και χωριστά ο αριθµός των υπογείων. εν προσµετράται η τυχόν απόληξη κλιµακοστασίου (δώµα και συναφείς µικροκατασκευές κάθε είδους). Σε περίπτωση επικλινούς εδάφους αναγράφεται ο µεγαλύτερος αριθµός ορόφων από τη χαµηλότερη στάθµη. Ως υπόγειος όροφος θεωρείται εκείνος που κατά το µεγαλύτεροµέροςτουβρίσκεταιµέσαστοέδαφος, είναιεπαρκώςεγκιβωτισµένοςµεπεριµετρικάστοιχεία (τοιχείααπόοσήτ) και διαθέτει επαρκές διάφραγµα στην οροφή του. Σχετικώς, ως όροφος νοείται και το ισόγειο του κτιρίου. 14. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ Σηµειώνεται το εµβαδό της πλέον αντιπροσωπευτικής κάτοψης του κτιρίου. Εφόσον δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το εµβαδό κάτοψης υπολογίζεται κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. 15. ΟΛΙΚΗ ΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σηµειώνεται το συνολικό εµβαδό του κτιρίου. Εφόσον δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το συνολικό εµβαδό υπολογίζεται κατά την εκτίµησητουσυντάκτητου.ε. Ο.Τ.Α. Στηνεπιφάνειαπεριλαµβάνονταικατασκευέςδώµατος, πατάρια, σοφίτες, υπόγεια, υπόστυλοι χώροι κ.λπ., όχι όµως οι εξώστες. 16. ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σηµειώνεται η χρονολογία που το (αρχικό, αν υπάρχει) κτίριο µελετήθηκε (εφόσον διατίθεται η άδεια/µελέτη) ή που κατασκευάστηκε (εφόσονείναιαυθαίρετοήδενδιατίθεταιηάδεια/µελέτη). Τοστοιχείοαυτόείναιιδιαίτεραχρήσιµοκαικρίσιµο, κατά συνέπεια πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη προσέγγιση του θέµατος. Σε περιπτώσεις αυθαίρετων κτιρίων ή προσθηκών, αναγράφεται η χρονολογία κατά τη δήλωση του Ιδιοκτήτη (ή των Ιδιοκτητών). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση της χρονολογίας (µε προσέγγιση έτους), επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ευρύτερηπερίοδος (π.χ ), έστωκαικατάπροσέγγιση. Ανκαιπάλιδενδιατίθεταιτέτοιαακρίβεια, είναιανεκτόνασηµειωθείηκανονιστικήπερίοδοςµελέτης/κατασκευής ( 1960, , , 1996) µεβάσητιςυπεύθυνεςπληροφορίεςτουιδιοκτήτη (τωνιδιοκτητών) ήταδοµικάχαρακτηριστικά. Τυχόν µεταγενέστερη προσθήκη δηλώνεται στο επόµενο Πεδίο 17. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 12

21 17. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Εάντοκτίριοδενκατασκευάστηκεσεµιαενιαίαφάση, αλλάέγινανµεταγενέστερες «εξαρτηµένες»προσθήκες, καθύψοςήκατ' επέκταση, σηµειώνεται το έτος της τελευταίας προσθήκης. Αν µε την ευκαιρία της προσθήκης έγινε επισκευή και κυρίως ενίσχυση του αρχικώς υφισταµένου κτιρίου, τούτο σηµειώνεται παρακάτω στα Πεδία µε αύξοντα αριθµό 21 και 22. Επισηµαίνεται ότι ανεξάρτητεςκατ επέκτασηπροσθήκεςθεωρούνταιωςάλλοκτίριο. Σηµείωση: ΜετοΠεδίοαυτόεπιδιώκεταιναδιαπιστωθείεάνσεπαλαιόκτίριο, π.χ.προτου 1960 ήπροτου 1986, έγινανπροσθήκες, είτε αυθαίρετες, είτε προβλεπόµενες από την αρχική άδεια/µελέτη, µε έλεγχον της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου µε βάση Κανονισµούς µεταγενέστερους των Κανονισµών που χρησιµοποιήθηκαν στην αρχική µελέτη/ ή κατασκευή. 18. ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Εφόσον η µελέτη του νόµιµου τµήµατος του κτιρίου είναι διαθέσιµη κατά την αυτοψία/τον έλεγχον (µέσω του Ιδιοκτήτη ή των Ιδιοκτητών), σηµειώνεταιµεχτοτετραγωνίδιοµετοσηµείοναι. Άλλως, σηµειώνεταιµεχτοτετραγωνίδιοµετοσηµείοοχι. Σηµειώνεται ΟΧΙ και στην περίπτωση εξολοκλήρου αυθαίρετου κτιρίου. Στην περίπτωση που διατίθενται ορισµένα µόνον στοιχεία (συνήθως σχέδια), σηµειώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα µε τη βαρύτητα και την αξιοπιστία των στοιχείων, κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. 19. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ; Εφόσονέγινεχρήσητηςµελέτηςτουκτιρίουγιατηναυτοψία/τονέλεγχον, σηµειώνεταιµεχτοτετραγωνίδιοµετοσηµείοναι. Άλλως, σηµειώνεται µε Χ το τετραγωνίδιο µε το σηµείο ΟΧΙ. 20. ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ; Σηµειώνεται αναλόγως ΝΑΙ ή ΟΧΙ. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 13

22 21. ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ / ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ; Εάνστοκτίριοέχουνγίνεισοβαρέςδοµητικέςεπεµβάσειςγιαεπισκευήή(κυρίως) ενίσχυσητουφέροντοςοργανισµού, σηµειώνεται Χ στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ, αλλιώς σηµειώνεται Χ στο τετραγωνίδιο ΟΧΙ. Σηµείωση: Ενδιαφέρουν κυρίως τα κτίρια που κατασκευάστηκαν µέχρι και το 1960 και στα οποία έγιναν επεµβάσεις επισκευής και (κυρίως) ενίσχυσης για αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας ή προσθήκη ορόφων, ή τα κτίρια της περιόδου στα οποία έγιναν επεµβάσεις αποκατάστασης βλαβών (π.χ. από σεισµούς) ή προσθήκη ορόφων µε µεταγενέστερους Αντισεισµικούς Κανονισµούς. 22. ΑΝΝΑΙ, ΓΙΑΠΟΙΑΑΙΤΙΑΚΑΙΠΟΤΕ; Αναφέρεται η αιτία για την οποία έγιναν οι προαναφερθείσες εργασίες και η χρονολογία. Για παράδειγµα, µπορεί να αναφερθεί η εκτεταµένη συντήρηση του σκελετού λόγω φθοράς, η επισκευή ή ενίσχυση λόγω βλαβών από σεισµούς ή πυρκαγιά ή καθιζήσεις, οι επεµβάσεις λόγω προσθήκης ορόφων, κ.λπ. 23. ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑΤΟΥΚΤΙΡΙΟΥΚΑΤΑΕ.Α.Κ. ΣηµειώνεταιησπουδαιότητατουκτιρίουσύµφωναµετονΕ.Α.Κ. Επισηµαίνεταιότιγενικώςτακτίριατηςπερίπτωσης (αα) κατά τον Νόµον είναι σπουδαιότητας Σ1 ή Σ2, ενώ τα κτίρια της περίπτωσης (ββ) κατά τον Νόµον είναι σπουδαιότητας Σ2 Σ4. Προς διευκόλυνση, επισυνάπτεται ο σχετικός Πίνακας του Ε.Α.Κ., µε κατάλληλες συµπληρώσεις, για τον σκοπόν του παρόντος Νόµου. 24. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Το τµήµα αυτό του Εντύπου, προορίζεται για τυχόν παρατηρήσεις του Συντάκτη σχετικά µε το κτίριο, τη χρήση, την κατάσταση, τις προσθήκες, την αξιοπιστία των στοιχείων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που χρήζει πρόσθετων επεξηγήσεων. Σε αυτό το Πεδίο, κατά την κρίση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α., µπορούν να σηµειωθούν και πρόσθετες χρήσιµες τεχνικές πληροφορίες για το κτίριο, κατά τη δήλωση του Ιδιοκτήτη (των Ιδιοκτητών). 14

23 Κατηγορίες και Συντελεστές Σπουδαιότητας κατά ΕΑΚ ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σηµείωση : Για µικτές χρήσεις ή σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης τµήµατος κτιρίου, λαµβάνεται υπόψη η δυσµενέστερη κατηγορία σπουδαιότητας. Σε περιπτώσεις αµφιβολιών, λαµβάνεται υπόψη η κύρια χρήση («δεσπόζουσα»), κατά την κρίση του Συντάκτη του.ε. Ο.Τ.Α. (Πολιτικόν Μηχανικόν). 15

24 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ Γενική παρατήρηση: Σηµειώνονται µε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο µόνον οι θετικές απαντήσεις στα ερωτήµατα. Οι αρνητικές απαντήσεις δεν σηµειώνονται. Η συµπλήρωση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει µε τη δέουσα προσοχή καθώς κάθε θετική απάντηση µειώνει γενικώς τη βαθµολογία και την κατάταξη του κτιρίου (βλ. στο τέλος). 25. ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ Σηµειώνεται µε Χ εάν η µελέτη/κατασκευή του κτιρίου έγινε χωρίς εφαρµογή Αντισεισµικού Κανονισµού (για κατασκευές µέχρι και το 1960 ή γι αυτές που αντιστοιχούνται προς αυτές). εν σηµειώνεται τίποτα: Στις περιπτώσεις που ο αντισεισµικός υπολογισµός δεν έγινε λόγω απαλλαγών που προβλέπονται από τις διατάξεις του εκάστοτε Αντισεισµικού Κανονισµού. Στις περιπτώσεις που το κτίριο κατασκευάσθηκε µεν µέχρι και το 1960 αλλά µελετήθηκε µε βάση ισχύουσες τοπικές αντισεισµικές διατάξεις. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 16

25 26. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ,ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Συµπληρώνεται µε Χ εάν το κτίριο είχε υποστεί βλάβες στον φέροντα οργανισµόν του από προγενέστερους σεισµούς και αυτές δεν έχουν αποκατασταθεί επαρκώς και έντεχνα µε βάση σχετική άδεια/µελέτη. 27. ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ Η /ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Σηµειώνεται µε Χ όταν διαπιστώνεται ότι εκτεταµένα τµήµατα του κτιρίου βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω κακοτεχνιών ή/και ελλιπούς συντήρησης. Η κακή κατάσταση επηρεάζει τη σεισµική συµπεριφορά εφόσον έχει προκαλέσει φθορές/εξασθένηση των υλικών του φέροντος οργανισµούή/καιβλάβες. Παραδείγµατα κακής κατάστασης είναι ενδεικτικώς τα ακόλουθα: Εµφανώς κακή ποιότητα σκυροδέµατος ή κακή σκυροδέτηση. Εµφανώς κακή διάταξη οπλισµών ή ύπαρξη εκτεθειµένων/διαβρωµένων οπλισµών. Εµφανώςασθενές/πτωχόκονίαµασεκτίριααπότοιχοποιία, προβλήµατατοίχωνή/καιστέγης. Εµφανείςκακοτεχνίεςήεκτεταµένεςρηγµατώσεις. Χαρακτηριστικές ρηγµατώσεις οφειλόµενες σε καθιζήσεις, ολισθήσεις κ.λπ. (προβλήµατα θεµελίων ή/και υπεδάφους). ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Προφανώς, για τον εντοπισµόν των ατελειών ή προβληµάτων θα απαιτηθεί µία λεπτοµερέστερη επιθεώρηση του κτιρίου. Η γενική εικόνα του κτιρίου αποτελεί την καλύτερη γρήγορη µακροσκοπική ένδειξη. Μια κακή γενική εικόνα δηµιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι και ο φέρων οργανισµός του κτιρίου ενδέχεται να είναι σε κακή κατάσταση και να συνεπάγεται αυξηµένη τρωτότητα. Στην περίπτωση που σηµειωθεί Χ σε αυτό το Πεδίο, στις σχετικές παρατηρήσεις και στην Τεχνική Έκθεση πρέπει να γίνεται αναφορά στις συγκεκριµένες διαπιστώσεις (µαζί µε λίγες φωτογραφίες). 17

26 28. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΑΛΛΗΛΟ ΡΑΣΗ) Σηµειώνεται Χ εφόσον υπάρχει κίνδυνος κρούσης µεταξύ γειτονικών κτιρίων, µε έντονες διαφορές. Αναφέρονταιενδεικτικώς: Περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εµβολισµού των υποστυλωµάτων του ενός κτιρίου από πλάκες του άλλου, όπως σε περίπτωση έντονα ανισόσταθµων πλακών ορόφων ή σε περιπτώσεις κτιρίων µε µεγάλη διαφορά ύψους (αριθµού ορόφων). Περιπτώσεις όπου υπάρχει µεγάλη διαφορά δυσκαµψιών µεταξύ των δύο γειτονικών κτιρίων. Περιπτώσεις γωνιαίων ή δισγωνιαίων οικοδοµών. Το κριτήριο αυτό αφορά κυρίως κτίρια από οπλισµένο σκυρόδεµα (συµβατικά ή προκατασκευασµένα) που βρίσκονται σε επαφή µε άλλα κτίρια Όταν υπάρχει επαρκής σεισµικός αρµός, τα κτίρια θεωρούνται διαχωρισµένα (χωρίς ενδεχόµενη αλληλόδραση, µε κίνδυνον κρούσης). Υπενθυµίζεται πως µε βάση τον Ε.Α.Κ. ( ) προβλέπεται ότι για γειτονικά κτίρια και εφόσον δεν υπάρχει πιθανότητα εµβολισµού των υποστυλωµάτων κανενός από τα δύο κτίρια, το εύρος του αρµού µπορεί να καθορίζεται προσεγγιστικώς ως εξής: 4 cmγιαεπαφήµέχρικαι 3 ορόφους (υπέρτοέδαφος) 8 cmγιαεπαφήαπό 4 έωςκαι 8 ορόφους (υπέρτοέδαφος) ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ 10 cmγιαεπαφήσεπερισσότερουςαπό 8 ορόφους (υπέρτοέδαφος), ενώ τους υπόγειους ορόφους δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αντισεισµικού αρµού. Σχετικώς, µπορεί να γίνει χρήση και των ευνοϊκότερων (και λεπτοµερέστερων) σχετικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ ( 4.8). 18

27 29. «ΑΝΟΙΚΤΟΣ» ΟΡΟΦΟΣ Σηµειώνεται µε Χ η ύπαρξη «ανοικτού» ορόφου στο εξεταζόµενο κτίριο. Με τον όρο «ανοικτός» όροφος (ή «ασθενής» ή «µαλακός») νοείται ο όροφος που παρουσιάζει σηµαντικά µειωµένη δυσκαµψία ή/και αντοχή σε οριζόντια φορτία σε σχέση µε τους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου. Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται κυρίως σε κτίρια οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις «ανοικτού» ορόφου είναι οι πιλοτές (pilotis). Ωστόσο, ως «ανοικτός» όροφος (είναι και) θεωρείται και το ισόγειο µε καταστήµατα χωρίς ή µε ελάχιστες τοιχοποιίες πλήρωσης, είτε εξαρχής είτε µετά από µεταγενέστερες µετατροπές. Υπάρχουν, όµως, περιπτώσεις που είναι δυσχερής ο εντοπισµός της ύπαρξης «ανοικτού» ισογείου (που είναι, γενικώς, και ο πιο κρίσιµος όροφος). ΑνκαιηγενικήαρχήσυµπλήρωσηςτουΕντύπουείναισεπερίπτωσηαµφιβολίαςνασηµειώνεταιτοδυσµενέστεροενδεχόµενο, στην περίπτωση «ανοικτού» ορόφου θα πρέπει να εξαντλείται κάθε περιθώριο αυτοψίας/ελέγχου. 30. MΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ Σηµειώνεται µε Χ η µή ύπαρξη τοιχοπληρώσεων ή η ύπαρξη τοιχοπληρώσεων σε µή κανονική διάταξη στην κάτοψη του κτιρίου. Το χαρακτηριστικό αυτό αφορά σχεδόν αποκλειστικώς τα κτίρια µε φέροντα οργανισµόν από οπλισµένο σκυρόδεµα. Ηύπαρξηκανονικώςδιατεταγµένωνκαιισχυρώνγενικώςτοιχοπληρώσεων (π.χ. µπατικών, χωρίςήµελίγαανοίγµατα) συµβάλλει θετικά στη σεισµική συµπεριφορά αυτών των κτιρίων. Σε κανονική διάταξη θα πρέπει να θεωρούνται τοιχοποιίες που είναι σχεδόν συµµετρικώς διατεταγµένες σε κάθε όροφον, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα σηµειώνεται η διάταξη ως µή κανονική. ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Σηµειώνεται ότι εάν ένας όροφος του κτιρίου έχει ήδη χαρακτηρισθεί ως «ανοικτός» όροφος (Πεδίο 29), λόγω ανυπαρξίας τοιχοπληρώσεων (πιλοτή), δεν θα πρέπει για τον ίδιον λόγον να σηµειώνεται η ένδειξη Χ στο παρόν Πεδίο. 19

28 31. ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ ΣηµειώνεταιµεΧεάντοκτίριοέχειµεγάλούψος. Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία (Τ) ή από προκατασκευασµένα στοιχεία (ΠΟΣ) θεωρούνται ότι έχουν µεγάλο ύψος όταν έχουν άνω των δύο ορόφων. Κτίρια µε Φ.Ο. από οπλισµένο σκυρόδεµα (ΟΣ) ή από χάλυβα (ΧΛ) θεωρούνται ότι έχουν µεγάλο ύψος όταν υπερβαίνουν τους 5 ορόφους. Σχετικώς, ως όροφος νοείται και το ισόγειο του κτιρίου. 32. ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΥΨΟΣ ΣΕ ΤΟΜΗ Σηµειώνεται µε Χ η µή κανονικότητα του κτιρίου καθύψοςσε τοµή (ή τοµές). Μή κανονικό καθύψος θεωρείται ένα κτίριο όταν παρουσιάζει ρετιρέ/εσοχές ή "πύργους" (δηλαδή ορόφους µε εµβαδό κάτοψης µικρότερο του 70% του εµβαδού των υπολοίπων υποκείµενων ορόφων). Απολήξεις κλιµακοστασίων και δώµατα (τελευταίος όροφος) δεν λαµβάνονται υπόψη. Επίσης, µή κανονικά καθύψος θεωρούνται και τα κτίρια τα οποία λόγω επικλινούς εδάφους παρουσιάζουν µεταξύ χαµηλότερης και υψηλότερης πλευράς/στάθµης, διαφορά ύψους πλέον του ενός (1) ορόφου, εφόσον ο όροφος αυτός δεν είναι επαρκώς «υπόγειος» (βλ. Πεδίο 13). Επισηµαίνεται ότι το κριτήριο αυτό θα έπρεπε (κανονικώς) να βασίζεται στη µή κανονικότητα των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων (του σκελετού) σε τοµή (σε τοµές). 33. ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ Σηµειώνεται µε Χ η ύπαρξη µή κανονικότητας του σχήµατος (γενικώς) του κτιρίου σε κάτοψη. Ωςµήκανονικάκτίριακατάτηνοριζόντιαέννοιασεκάτοψηθεωρούνταικτίριαόπωςτααναφερόµεναενδεικτικώςπαρακάτω: ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Κτίριατωνοποίωνοιεξωτερικέςπλευρέςπαρουσιάζουνεντόνωςοξείεςγωνίες. ΚτίριαµεπολύπλοκοσχήµαόπωςΓ, E, Z, Η, I,Π, Τκαιµεµεγάλοµήκοςπτερύγων. Κτίρια µε µεγάλο µήκος σε σχέση µε το πλάτος τους (υπενθυµίζεται ότι ο Ε.Α.Κ., , συνιστά αποφυγή κατόψεων µε λόγον πλευρών µεγαλύτερο του 4). Επισηµαίνεται ότι το κριτήριο αυτό αφορά το περίγραµµα της κάτοψης του κτιρίου, ενώ το κριτήριο θα έπρεπε (κανονικώς) να βασίζεται στη µή κανονικότητα των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων (του σκελετού) σε κάτοψη. 20

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.)

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ Ν.4178/2013 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. Ιούνιος 2012

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. Ιούνιος 2012 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ελτίο Ελέγχου οµικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (.Ε. Ο.Τ.Α.) (βλ. και το σχετικό έντυπο) Ιούνιος 2012 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ.Ε. Ο.Τ.Α. α) Για κάθε αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο (από στατική

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.)

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) α) Για κάθε αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο (από στατική και αντισεισμική άποψη) αντιστοιχεί αμφιμονοσήμαντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Πρόταση ελτίου οµικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου - Άρθρο 24, εδάφιο 2(β), περίπτωση (αα) 3. Μελέτες επάρκειας Άρθρο 24, εδάφιο 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Πρόταση ελτίου οµικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου - Άρθρο 24, εδάφιο 2(β), περίπτωση (αα) 3. Μελέτες επάρκειας Άρθρο 24, εδάφιο 2 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΑΛΕΞΗ: ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Κοσµάς Χ. Στυλιανίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ : Τεχνικές Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 174

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Το Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου αποτελείται από ένα φύλλο που συμπληρώνεται και στις δύο όψεις. Τα στοιχεία του Δελτίου κατανέμονται σε 5 Ενότητες. Η συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.» (Α 79).

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.» (Α 79). Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ περιλαµβάνει: Εισαγωγή Σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Προσεισµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α Οδηγίες Χρήσης

Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α Οδηγίες Χρήσης Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α έκδοση 2.x Οδηγίες Χρήσης CCPS Engineering Software www.dedota.gr Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση, αναδημοσίευση, φωτοτύπηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο ολόκληρου του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών

ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, Νοέµβριος 2005 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής

Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής Α.. Μαντάς Φοιτητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η. ρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέος Ελληνικός Κανονισµός. Νέες Κατασκευές. Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις:

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέος Ελληνικός Κανονισµός. Νέες Κατασκευές. Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις: Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΕΑΚ Σ 2000 Ο Σ ΕΚΩΣ 2000 Στέφανος Δρίτσος Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΑΣΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΑΣΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΑΣΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Περίληψη Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ) ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ) ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ) ΣΚΟΠΟΣ 1.1.1. Σκοπός του Κανονισµού Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι η θεσµοθέτηση κριτηρίων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Λευκάδας στις 14 Αυγούστου ιερεύνηση της σεισµικής τρωτότητας των κατασκευών

Ο σεισµός της Λευκάδας στις 14 Αυγούστου ιερεύνηση της σεισµικής τρωτότητας των κατασκευών Ο σεισµός της Λευκάδας στις Αυγούστου 3. ιερεύνηση της σεισµικής τρωτότητας των κατασκευών Α.Ι. Καραµπίνης ρ. Πολιτικός Μηχανικός. Καθηγητής ΠΘ*, karabin@civil.duth.gr. Α.. Μπαλτζοπούλου ρ. Πολιτικός Μηχανικός.

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Νέος Ελληνικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000.

Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Νέος Ελληνικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000 Στέφανος ρίτσος Αυξημένες Σεισμικές ράσεις: Τμήμα Πολιτικών Σ. Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασμός κτιρίου με ΕΑΚ, Κανονισμό 84 και Κανονισμό 59 και αποτίμηση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισµικός έλεγχος Νοσοκοµείων και Σχολείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προσεισµικός έλεγχος Νοσοκοµείων και Σχολείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Προσεισµικός έλεγχος Νοσοκοµείων και Σχολείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κ. Χ. Στυλιανίδης, Α. Ι. Κάππος, Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ Χ. Ε. Ιγνατάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Χ. Ζ. Καρακώστας Εντεταλµένος

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΕΚ Μέλη Επιτροπής Πολιτικοί Μηχανικοί:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Εφαρµογή ευτεροβάθµιου Προσεισµικού Ελέγχου σε Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕΡ ΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ Ο - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Κανονισμού Σχόλια τ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ Ο - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Κανονισμού Σχόλια τ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ KANEΠE ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ Ο - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5 Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: 8-7-2013 Στην Αθήνα, στις 8-7-2013, ημέρα Δευτέρα, από ώρα 13:30 έως 14:30, συνήλθε η ομάδα μελέτης: «Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ηµερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ημερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο τη συµπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριµένους σεισµούς

Αξιολόγηση µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο τη συµπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριµένους σεισµούς Αξιολόγηση µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο τη συµπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριµένους σεισµούς Κ. Χ. Στυλιανίδης, Α. Ι. Κάππος, Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ Χ. Ε. Ιγνατάκης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις

κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Συνάντηση Εργασίας (workshop)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύς οπτικός προσεισµικός έλεγχος κτιρίων Α.Π.Θ.

Ταχύς οπτικός προσεισµικός έλεγχος κτιρίων Α.Π.Θ. Ταχύς οπτικός προσεισµικός έλεγχος κτιρίων Α.Π.Θ. Κ. Χ. Στυλιανίδης, Α. Ι. Κάππος, Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής Α.Π.Θ. Χ. Ε. Ιγνατάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθµιος προσεισµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Αγαπητοί συνάδελφοι Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό σημείωμα για τη μετάβαση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Ερευνητικό πρόγραμμα - μελέτη :

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Ερευνητικό πρόγραμμα - μελέτη : Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ερευνητικό πρόγραμμα - μελέτη : Ανάπτυξη προτύπων αριθμητικών παραδειγμάτων για την υποστήριξη της ορθής εφαρμογής του EAK 2000 και τον έλεγχο προγραμμάτων Η/Υ και Νέου κανονιστικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες όπου υπάρχει μεγάλος σεισμικός κίνδυνος εφαρμόζεται ο προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ: Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε 1 ο, 2 ο και 3 ο Επίπεδο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ

ΣΤΟΧΟΣ: Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε 1 ο, 2 ο και 3 ο Επίπεδο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΣΤΟΧΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε ο, ο και 3 ο Επίπεδο καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά

Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά Oι προθεσμίες Σύμφωνα με το νέο νόμο για τις προθεσμίες ολοκλήρωσης των διαδικασιών υπαγωγής προβλέπεται ότι: Ο μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση βαθµού βλάβης και κόστους αποκατάστασης των κατασκευών από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης

Συσχέτιση βαθµού βλάβης και κόστους αποκατάστασης των κατασκευών από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης Συσχέτιση βαθµού βλάβης και κόστους αποκατάστασης των κατασκευών από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης - 9-1999 Α.Ι. Καραµπίνης ρ πολιτικός µηχανικός. Καθηγητής ΠΘ*, karabin@civil.duth.gr. Α.. Μπαλτζοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός δράσεων σε τοπικό επίπεδο

Προγραµµατισµός δράσεων σε τοπικό επίπεδο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ της ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε Π Α Ν Τ Υ Κ Προγραµµατισµός δράσεων σε τοπικό επίπεδο παρουσίαση : Φώτιος Τσίρλης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµονόµηση της Α φάσης του προσεισµικού ελέγχου (Ταχύς Οπτικός Έλεγχος)

Βαθµονόµηση της Α φάσης του προσεισµικού ελέγχου (Ταχύς Οπτικός Έλεγχος) Βαθµονόµηση της Α φάσης του προσεισµικού ελέγχου (Ταχύς Οπτικός Έλεγχος) Α.Ι. Καραµπίνης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφάλαιο 3 Διερεύνηση, Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφάλαιο 3 Διερεύνηση, Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφάλαιο 3 Διερεύνηση, Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ 1 3.1 ΓΕΝΙΚΑ (α) Πριν από οποιαδήποτε μελέτη ή επέμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ:

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-Ο.Τ 381

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ενίσχυσης κατασκευών από λιθοδοµή

Βασικές αρχές ενίσχυσης κατασκευών από λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Βασικές αρχές ενίσχυσης κατασκευών από λιθοδοµή Βλάσης Κουµούσης Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαναΐδων στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στην Αθήνα πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή µε υπόγειο και στέγη. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ψιμούλης Α. Παναγιωτης και Τσιλιμπάρης Ν. Ευθύμιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ψιμούλης Α. Παναγιωτης και Τσιλιμπάρης Ν. Ευθύμιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 Εργασία Νο19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Εξελίξεις σε θέµατα επεµβάσεων σε υφιστάµενες κατασκευές ΚΑΝ.ΕΠΕ.- ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηµερίδα: Εξελίξεις σε θέµατα επεµβάσεων σε υφιστάµενες κατασκευές ΚΑΝ.ΕΠΕ.- ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηµερίδα: Εξελίξεις σε θέµατα επεµβάσεων σε υφιστάµενες κατασκευές ΚΑΝ.ΕΠΕ.- ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών Πάτρα, 06/07/2016 1 ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 1. Ομάδα Μελέτης: Υποστήριξη Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Ημερομηνία:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 1. Ομάδα Μελέτης: Υποστήριξη Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Ημερομηνία: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 1 Ομάδα Μελέτης: Υποστήριξη Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Ημερομηνία: 3-1-2013 Στην Αθήνα, στις 3 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη, από ώρα 10:30 έως 13:30, συνήλθε η ομάδα μελέτης: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί που διέπουν τις προσθήκες κατασκευών από σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία. Προτάσεις

Κανονισμοί που διέπουν τις προσθήκες κατασκευών από σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία. Προτάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ HELLENIC SOCIETY OF EARTHQUAKE ENGINEERING Κανονισμοί που διέπουν τις προσθήκες κατασκευών από σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία. Προτάσεις Βαδαλούκας Γιώργος Παπαχρηστίδης

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3 Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: 11-4-2013 Στην Αθήνα, στις 11 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη, από ώρα 13:30 έως 14:30, συνήλθε η ομάδα μελέτης: «Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΙΣΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό την παρουσίαση της µεθόδου των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από τα πιο επικίνδυνα ενεργά σεισµικά ρήγµατα του Ελλαδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

Η Σηµασία του Κανονισµού Επεµβάσεων Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Η Σηµασία του Κανονισµού Επεµβάσεων Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Η Σηµασία του Κανονισµού Επεµβάσεων Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος H. Δρίτσος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 1 Δυσµένεια Παλαιών Κτιρίων (a) Μόρφωση Φ.Ο. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Εφαρμογές δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα

Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα Θεοδώρα Καραμάνου Πολιτικός Μηχανικός, theodorkara@gmail.com Αλκυόνη Σαρρή

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα

Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα ΤΕΕ ΤΚΜ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα Κοσμάς Στυλιανίδης Ομότιμος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Νο Εγγράφου ΤΙΤΛΟΣ: ιαµόρφωση πρασίνου στο ΟΤΓ79Α επί των οδών Ακαδηµίας και Κοιµήσεως Θεοτόκου Αναθεώρ. Ηµεροµ. Περιγραφή/ Αιτία Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc

Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊστάμενος Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ο.Α.Σ.Π. email: dpanagiot@oasp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΤΕΥΧΟΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΤΕΥΧΟΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/7/1993 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/7/1993 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ. Εργασία Νο 13 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/7/1993 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ. ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Περίληψη Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίμησης εισμικές Βλάβες, Επισκευές και Ενισχύσεις Τρία επίπεδα ελέγχου Κόστος/m : / 5 /0 x.4 όταν δεν υπάρχουν σχέδια Ελέγχεται ανά διεύθυνση? ορ. ορ. d, ελ. d Β =α Φ W d. πρ d τέφανος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Περίληψη Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα επικρατέστερα αίτια που οδήγησαν σε βλάβες ή και κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 2.1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΜΗΜΑΤΩΝ 2.1.1 Γενικά Η αποτίµηση υφιστάµενων δοµηµάτων ακολουθεί τα εξής βήµατα: Συλλογή στοιχείων (έρευνα του ιστορικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικό και τον έλεγχο αυθαιρέτων

Προσεισμικό και τον έλεγχο αυθαιρέτων ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ευθύνες Μηχανικών σε σχέση με τον Προσεισμικό και τον έλεγχο αυθαιρέτων ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. μέλος Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 09 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Γενικά (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα