ΑΔΑ: Β43ΦΓ-ΖΣΟ. ΚΟΙΝ.: 1. Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Χίου Χίος. 2. Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β43ΦΓ-ΖΣΟ. ΚΟΙΝ.: 1. Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Χίου 82100 Χίος. 2. Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Χίος, 24/10/2012 Αρ. πρωτ ιεύθυνση: Θεοπόµπου Χίος Πληροφορίες: Μαρία Μίτση Τηλ.: (22710) 44238, FAX: (22710) ΚΟΙΝ.: 1. Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Χίου Χίος 2. Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού & Τουρισµού Μονάδα Β1 Θεµιστοκλέους Αθήνα ΕΠΑΝΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων και ξύλινων ψευδοροφών στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος κελιών βόρειας πτέρυγας Νέας Μονής Χίου». Η 3 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (αρ.40,παρ.2 και 3). β. Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». γ. Του Π.. 85/ (ΦΕΚ 141/τ.Α/ ) σύµφωνα µε το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. δ. Του Νόµου 1958/91 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 22/Α/5/8/91). ε. Του Π.. 99/92 άρθρο 11 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ 46/Α/24/3/92). στ. Του Ν.2947/2001,άρθρο 19, παρ. 33, «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις». 1

2 ζ. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί δηµόσιου λογιστικού και ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». η. Του Π.. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ). θ. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» ι. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. 2. Την υπ. αρ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ ΦΕΚ 180/Β/ Υπουργική Απόφαση για «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες». 3. Την αρ. 2/59649/0026 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1427/Β/ ) «Αναπροσαρµογή χρηµατικού ποσού του άρθρου 80 του Ν. 2362/ Την αρ /739 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/Β/ ) «Αύξηση χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 5. Την Υ.Α. αρ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ ), όπως τροποποιηµένη ισχύει. 6. Την υπ. Αρ. Πρωτ. 311/ Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την προµήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών, της 3ης Ε.Β.Α. 7. Την µε αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝ17/543/ , όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό την , Απόφαση της Γενικής Γραµµατέας Πολιτισµού, του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού για την ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση τµήµατος κελιών βόρειας πτέρυγας Νέας Μονής Χίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα ». 8. Την µε αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ28-46/28204/957/ Απόφαση του ΥΠΠΟΤ για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος κελιών βόρειας πτέρυγας Νέας Μονής Χίου» απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την 3 η Ε.Β.Α. 9. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγµένη πράξη: «Αποκατάσταση τµήµατος κελιών βόρειας πτέρυγας Νέας Μονής Χίου» µε κωδικό πράξης ΣΑ 2011ΣΕΟ της ΣΑΕ 148 του Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα ». 10. Την µε αρ.πρωτ. Α1/Π/ΕΠΑΝ 17/2949/ Απόφαση της ΕΥΠΟΤ µε την οποία τροποποιήθηκε η πράξη «Αποκατάσταση τµήµατος κελιών βόρειας πτέρυγας Νέας Μονής Χίου» µε κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 11. Τις υφιστάµενες ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος κελιών βόρειας πτέρυγας Νέας Μονής Χίου» για την προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων και ξύλινων ψευδοροφών. 12. Την µε αρ. πρωτ. 2045/ Απόφαση της 3 ης Ε.Β.Α. για την έγκριση και διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 13. Την µε αρ.πρωτ. 2291/ ιακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 14. Το µε αρ.πρωτ. 2472/ έγγραφο της 3 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 2

3 Ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο µ ε: Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων και ξύλινων ψευδοροφών για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση τµήµατος κελιών βόρειας πτέρυγας Νέας Μονής Χίου». Οι εργασίες θα εκτελεστούν για τις ανάγκες της ενταγµένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα » πράξης, µε τίτλο «Αποκατάσταση τµήµατος κελιών βόρειας πτέρυγας Νέας Μονής Χίου». Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις της πράξης µε κωδικό ΣΑ 2011ΣΕΟ της ΣΑΕ 148 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων σε συγχρηµατοδότηση µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν τα σχετικά τεύχη του διαγωνισµού (διακήρυξη, τεχνική έκθεση, έντυπη οικονοµική προσφορά, πρότυπα υπεύθυνων δηλώσεων, σχέδιο σύµβασης) από τα γραφεία της 3 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Θεοπόµπου 7, Χίος (τηλ: , , fax: ). Υπεύθυνη για το διαγωνισµό είναι η κ. Μαρία Μίτση. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 1. ΕΙ ΟΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός που θα γίνει είναι πρόχειρος µειοδοτικός. Οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν από την Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την προµήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών, που ορίστηκε µε την υπ. αρ.311/ Απόφαση της 3ης Ε.Β.Α. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι: η προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινων και κουφωµάτων και ξύλινων ψευδοροφών που θα απαιτηθούν για το έργο «Αποκατάσταση τµήµατος κελιών βόρειας πτέρυγας Νέας Μονής Χίου». Οι εργασίες και τα υλικά που θα απαιτηθούν παρατίθενται στην επισυναπτόµενη τεχνική περιγραφή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του υπόψη διαγωνισµού και της σχετικής διακήρυξης. 2. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα που δύνανται να προµηθεύσουν και να τοποθετήσουν τις ψευδοροφές και τα κουφώµατα και εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν α. τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης απαραίτητα δικαιολογητικά. 3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες µέχρι τη λήξη του έργου δηλαδή µέχρι την ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Την παρούσα διακήρυξη συνοδεύει τεχνική έκθεση εργασιών, έντυπο οικονοµικής προσφοράς, υπόδειγµα αίτησης και δύο υποδείγµατα συµπλήρωσης Υπευθύνων ηλώσεων, σχέδιο σύµβασης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν τα σχετικά τεύχη του διαγωνισµού (διακήρυξη, τεχνική έκθεση, έντυπη οικονοµική προσφορά, υπόδειγµα αίτησης και 3

4 δύο υποδείγµατα συµπλήρωσης Υπευθύνων ηλώσεων, σχέδιο σύµβασης) καθώς και πληροφορίες από τα γραφεία της 3 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Θεοπόµπου 7, Χίος (τηλ: , ). Τα σχέδια δύνανται να προµηθευτούν δωρεάν και άµεσα οι υποψήφιοι κατόπιν αιτήµατός τους προς την Υπηρεσία. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει πως οι διαγωνιζόµενοι έχουν λάβει γνώση της παρούσας διακήρυξης και των όρων που τίθενται και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 5. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: α. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νοµιµοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα). β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, επικυρωµένη, ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν. υπόδειγµα). γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, επικυρωµένη, (συν. υπόδειγµα) στην οποία να αναγράφονται τα αναφερόµενα στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, ότι δηλαδή ο συµµετέχων: εν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. εν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο. δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους από την εποµένη της ηµεροµηνίας δηµοσιοποίησης της διακήρυξης (δηλαδή από τις ) και το αργότερο µέχρι τις , ηµέρα Παρασκευή έως τις 14:00 στα γραφεία της 3 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην οδό Θεοπόµπου 7, ΤΚ Χίος, (Τηλ: , , fax: ), εντός σφραγισµένου φακέλου. Οι φάκελοι δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισµών, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες προσφορές που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Μετά το πέρας της καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών για συµµετοχή στο διαγωνισµό καµία άλλη προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Οι προσφορές που κατατίθενται στην 3 η Ε.Β.Α. µετά τη λήξη της προθεσµίας, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. 4

5 Ο φάκελος θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το όνοµα και τη διεύθυνση του διαγωνιζόµενου. Η ορισθείσα επιτροπή του διαγωνισµού θα συνέλθει την εποµένη εργάσιµη ηµέρα της λήξης υποβολής των δικαιολογητικών του διαγωνισµού ήτοι την ευτέρα στα γραφεία της 3 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Θεοπόµπου 7, ΤΚ Χίος, προκειµένου να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης. Εντός του φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται: 1) Αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό (βλ. υπόδειγµα). 2) Υποφάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά συµµετοχής», ο οποίος θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής ή ακριβή φωτοαντίγραφά τους, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτών. 3) Υποφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά», (βλ. υπόδειγµα), ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη οικονοµική προσφορά, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτής. Όλα τα παραπάνω έγγραφα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του νόµιµου εκπροσώπου. Ειδικότερα για την «οικονοµική προσφορά» Η οικονοµική προσφορά θα έχει τη µορφή του συνηµµένου στην παρούσα διακήρυξη υποδείγµατος προσφοράς. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύµφωνα µε το υπόδειγµα, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Η υποβολή θα γίνεται στην Υπηρεσία αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους επικυρωµένη από ηµόσια Αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή και θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη η οποία θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί έως και ώρα 14:00 στα γραφεία της 3 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη Χίο (Θεοπόµπου 7, ΤΚ Χίος, Τηλ: , ). εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι προσφέροντες που έχει αποδειχθεί ότι περιέχουν ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν περιέχουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τα άρθρα 5 και 6, αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας. Οι προσφέροντες από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συµµετέχουν στο διαγωνισµό υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε επίσηµη ελληνική µετάφραση. 5

6 8. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισµών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας, την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Η επιτροπή του διαγωνισµού παραλαµβάνει τους φακέλους, αριθµεί και µονογράφει τον κυρίως φάκελο, τον αποσφραγίζει, µονογράφει τους υποφακέλους και τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Η επιτροπή του διαγωνισµού ανοίγει τους υποφακέλους µε τα «δικαιολογητικά συµµετοχής», ελέγχει την πληρότητα και τους αξιολογεί. Ο φάκελος της «οικονοµικής προσφοράς» θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής. Οι φάκελοι των «οικονοµικών προσφορών» για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη µειοδότη είναι η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της προµήθειας, εφόσον όµως εξασφαλίζονται τα απαιτούµενα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της προσφοράς είναι ο ενδιαφερόµενος να καταθέσει ολοκληρωµένη προσφορά δηλαδή για όλα τα είδη που αναφέρονται στο συνηµµένο έντυπο προσφορών. Η επιτροπή του διαγωνισµού συντάσσει πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού για την ανάθεση της προµήθειας στο µειοδότη. 10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των προσφορών τους, η 3 η Ε.Β.Α, υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι έχουν το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών. 11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η τελική κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει το αργότερο σε πέντε (5) ηµέρες µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων. Η 3 η Ε.Β.Α. ειδοποιεί εγγράφως το µειοδότη ότι το αποτέλεσµα του διαγωνισµού κατακυρώθηκε σε αυτόν και τον καλεί για την προσκόµιση των ακόλουθων δικαιολογητικών, πριν την υπογραφή της σύµβασης: 1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής σε ισχύ, από το οποίο θα προκύπτει, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 6

7 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµων οργανώσεων σε ισχύ, µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτά. 3. Πλήρη στοιχεία της νόµιµης εκπροσώπησης (καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δηµοσίευσής του) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι προσωπική επιχείρηση και στερείται καταστατικού. 4. Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, σε περίπτωση που εν τω µεταξύ έχουν λήξει οι υποβαλλόµενες µε την προσφορά ενηµερότητες. Σε περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο διαγωνισµός στον ανάδοχο και αυτός δεν προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της 3 ης Ε.Β.Α., χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, αυτή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µε απλή δήλωση. 12. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Με την υπογραφή της σύµβασης (συν. σχέδιο σύµβασης) ο/οι ανάδοχος/οι θα είναι υποχρεωµένος/οι να προµηθευθεί τα απαραίτητα υλικά και τον σχετικό εξοπλισµό για να κατασκευάσει και να τοποθετήσει στα κελλιά της Βόρειας πτέρυγας της Νέας Μονής Χίου τα ξύλινα κουφώµατα και τις ψευδοροφές το αργότερο µέχρι τις και αφού προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιότητας. 13. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προµήθεια υλικών, θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας µειοδοτικών διαγωνισµών για την προµήθεια υλικών και εργασιών, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ. αρ. 311/ Απόφαση της 3 ης Ε.Β.Α. 14. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται σε Ευρώ, βάσει τιµολογίων, τα οποία θα συνοδεύονται από αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας και µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών από την αρµόδια επιτροπή της 3 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Ο προµηθευτής θα επιβαρύνεται µε τη νόµιµη παρακράτηση φόρου επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος κελιών βόρειας πτέρυγας Νέας Μονής Χίου» ΣΑ 2011ΣΕΟ της ΣΑΕ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Το κείµενο της ιακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 3 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην ιστοσελίδα και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού Συνηµµένα: 1. Τεχνική περιγραφή. 2. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς. 7

8 3. Υπόδειγµα αίτησης 4. Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης 5. Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης 6. Σχέδιο σύµβασης Η Προϊσταµένη της 3 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Όλγα Βάσση ΠΕ Αρχαιολόγων 8

9 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Χίος, 3 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο πλαίσιο του έργου της Αποκατάστασης Τµήµατος Κελιών της Βόρειας Πτέρυγας της Νέας Μονής Χίου κρίνεται αναγκαία η προµήθεια και η τοποθέτηση ξύλινων ψευδοροφών και ξύλινων κουφωµάτων σύµφωνα µε την υπάρχουσας µελέτη. Συγκεκριµένα, και όσον αφορά στις ξύλινες ψευδοροφές σε όλα τα δωµάτια του ορόφου (Β1, Β2, Β3) θα κατασκευασθεί ψευδοροφή 45 τ.µ. από φαρδιές σανίδες (σουηδικής προέλευσης εκ. φάρδος και πάχους 1,5 εκ., µε πιστοποίηση ποιότητας της αντίστοιχης ξυλειας) ελευθέρου µήκους και αρµοκάλυπτρα από πηχάκι µε ειδικό εργαλείο. Η τοποθέτηση και η φορά των σανίδων θα είναι από τα Ανατολικά προς τα υτικά όπως επισυνάπτεται στο σχέδιο της άνοψης. (Τα σχέδια δύνανται να προµηθευτούν δωρεάν και άµεσα οι υποψήφιοι κατόπιν αιτήµατός τους προς την Υπηρεσία). Μεταξύ των σανίδων θα υπάρχει κενό ώστε το πηχάκι να καρφώνεται στον ξύλινο σκελετό και να σκεπάζει το κενό. Επειδή τα δωµάτια δεν έχουν παραλληλόγραµµη κάτοψη, οι διαφορές στις διαστάσεις των πλευρών θα µοιραστούν στα άκρα ώστε το φάρδος όλων των σανίδων να είναι ίδιο. Οι σανίδες θα στερεωθούν σε σκελετό από καδρόνια 5Χ7 χιλιοστά, ο οποίος θα στερεωθεί στην περιµετρική δοκό και θα αναρτώνται από τους ελκυστήρες των ζευκτών της στέγης (βλ. συνηµµένα σχέδια ανάρτησης οροφής). Η ξυλεία του σκελετού θα εµποτιστεί µε ειδικό µυκητοκτόνο υγρό πριν από την εφαρµογή. Είναι απαραίτητη η βαφή των στοιχείων της οροφής πριν από την ανάρτηση διότι αν βαφούν επιτόπου πιθανόν να µετακινηθούν από συστολές διαστολές που προκαλούνται από θερµοκρασιακές µεταβολές. Η ξυλεία της οροφής θα εµποτιστεί µε κάσια. ( ωµάτιο Β1=16 τ.µ.) ωµάτιο Β2 13,3 τ.µ. ωµάτιο Β3 (16 τ.µ.) Ξύλινα κουφώµατα Εξωτερικά Τα κουφώµατα θα είναι απλά χωρικού τύπου και θα είναι κατασκευασµένα από σανίδες πάχους 3 εκ. µε δύο οριζόντιες τραβέρσες επί των οποίων θα στερεωθούν τα µάσκουλα. Οι σανίδες δεν θα έχουν καµία κινησιά από εργαλείο ούτε φαλτσοκόψιµο στις άκρες και το τζαµιλίκι θα έχει δύο οριζόντια καΐτια και πατούρα για διπλό υαλοπίνακα πάχους 4 και 6 χιλιοστά. Οι πόρτες θα ακολουθούν τα σχέδια της µελέτης εφαρµογής και η πόρτα εισόδου στο χώρο Α1 θα αντικατασταθεί µε νέο πιστό αντίγραφο της υπάρχουσας. Η ξυλεία θα είναι σουηδικής προέλευσης Α ποιότητας µε πιστοποίηση ποιότητας της αντίστοιχης ξυλείας και θα βαφεί µε κάσια τρεις στρώσεις. 9

10 Τα µάσκουλα και οι πορταδέλες ανάρτησης των κουφωµάτων πρέπει να κατασκευασθούν µε παλαιά σιδηρουργική τεχνική, να είναι σφυρήλατα σε καµίνι. Εσωτερικά κουφώµατα Θα είναι ξύλινα ταµπλαδωτά (βλ. µελέτη εφαρµογής). Οι πόρτες στο Α1 στο άνω µέρος θα έχουν αντί για ταµπλά, υαλοπίνακα πάχους 6 χιλιοστών. Η ξυλεία θα είναι σουηδική Α ποιότητας µε όσον το δυνατόν λιγότερους ρόζους και θα φέρει τα πιστοποιητικά µε πιστοποίηση της ποιότητας της ξυλείας. Συνολικά: Κουφώµατα ορόφου: 4 εσωτερικές πόρτες, 7 παράθυρα εξωτερικά και 2 πόρτες εξωτερικές. Κουφώµατα ισογείου: 6 παράθυρα εξωτερικά, 3 εσωτερικές πόρτες και 2 πόρτες εξωτερικές. ΑΔΑ: Β43ΦΓ-ΖΣΟ Η επιβλέπουσα Μαρία Ε. Μονιώδη Αρχιτέκτων µηχανικός 10

11 ΑΙΤΗΣΗ Προς την 3 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ο κάτωθι υπογεγραµµένος. µε έδρα αποδεχόµενος όλους τους όρους της διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων και ξύλινων ψευδοροφών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου : Αποκατάσταση τµήµατος βόρειας πτέρυγας κελιών Νέας Μονής Χίου. Ηµεροµηνία Υπογραφή- σφραγίδα 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: Ηµεροµηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθµός ελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: /νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ότι έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα (4) Ηµεροµηνία: 20 Ο Η ηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: Ηµεροµηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθµός ελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: /νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: εν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. εν τελώ σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είµαι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις µου. Είµαι εγγεγραµµένος στο Επιµελητήριο.( ή ισοδύναµη οργάνωση) Ηµεροµηνία: 20 Ο Η ηλ. (4) (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 13

14 Προς Την 3 η ΕΒΑ Επιτροπή Αξιολόγησης Μειοδοτικού ιαγωνισµού Θεοπόµπου 7 Τ.Κ Χίος ΕΡΓΟ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός: για την προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων και ξύλινων ψευδοροφών. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Αφού ενηµερώθηκα από τη σχετική ιακήρυξη µε αριθµό πρωτ.. για το αντικείµενο, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ο οποίος θα λάβει χώρα στα γραφεία της 3 ης ΕΒΑ προσφέρω για την προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων και ξύλινων ψευδοροφών, το ποσό των.... (ολογράφως) συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ, όπως προκύπτει και από το συνηµµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς. Τιµή χωρίς Φ.Π.Α:. Φ.Π.Α. (16%): ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (µαζί µε Φ.Π.Α): (Συνηµµένο το έντυπο οικονοµικής προσφοράς της αντίστοιχης ενότητας) Ο Προσφέρων (Σφραγίδα- Υπογραφή) 14

15 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων και ξύλινων ψευδοροφών στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος κελιών βόρειας πτέρυγας Νέας Μονής Χίου» Στη Χίο σήµερα στις, ηµέρα..στα γραφεία της 3 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, οι υπογράφοντες Όλγα Βάσση, Προϊσταµένη της 3 ης Εφορείας Βυζ/νών Αρχ/των, η οποία ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού ηµοσίου και ο/η µε Α.Φ.Μ συνοµολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρώτη των συµβαλλοµένων µε την ιδιότητά της και λαµβάνοντας υπόψη την υπ αρ. εγκριτική Απόφαση της 3 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αναθέτει στον/ην δεύτερο/η των συµβαλλοµένων την προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων και ξύλινων ψευδοροφών, που θα απαιτηθούν για το έργο «Αποκατάσταση Τµήµατος Κελιών Βόρειας Πτέρυγας Νέας Μονής Χίου», σύµφωνα µε την προσφορά του/της και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, που αναφέρονται στην µε αρ διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού: ΑΡΘΡΟ 1 Το συµβατικό ποσό ανέρχεται έως.. (ολογράφως) ευρώ ( ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 16% και θα βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση Τµήµατος Βόρειας Πτέρυγας Κελίων Νέας Μονής Χίου» ΣΑ 2011ΣΕ της ΣΑΕ 014/8 (ΕΣΠΑ), του Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα ΑΡΘΡΟ 2 Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται σε Ευρώ, βάσει τιµολογίων, τα οποία θα συνοδεύονται από αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας και µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών από την αρµόδια επιτροπή της 3 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που συγκροτήθηκε µε την υπ. αρ. 311/ Απόφαση Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας µειοδοτικών διαγωνισµών, για την προµήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών. ΑΡΘΡΟ 3 Ο προµηθευτής επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου. ΑΡΘΡΟ 4 Η µη τήρηση των ανωτέρω από τον/την δεύτερο/η των συµβαλλοµένων, δίνει το δικαίωµα στην πρώτη των συµβαλλοµένων να διακόψει τη σύµβαση, καθώς δυσχεραίνεται η εφαρµογή του χρονοδιαγράµµατος του έργου. ΑΡΘΡΟ 5 Η παρούσα αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε πέντε (5) αντίγραφα από τους συµβαλλοµένους και ισχύει έως την λήξη του έργου. 15

16 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η Προϊσταµένη της 3 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ο Προµηθευτής Όλγα Βάσση ΠΕ Αρχαιολόγων 16

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Programme co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002826836 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-05 Ρόδος, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΡ / Ο/1731 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 06/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02/06/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αρ. Πρωτ.11/07/497/1093F ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) ΓΙΑ ΑµεΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 007-03

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΓ5465ΦΘΘ-ΠΚΛ Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Α Α: Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/2012 Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα