ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος Concrete production and transport *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ιάστρωση σκυροδέµατος Concrete casting *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συντήρηση σκυροδέµατος Concrete curing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος Work site concrete batching plants *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος Vibratory concrete compaction *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα Self compacting concrete *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Mass concrete *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Steel reinforcement for concrete *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προένταση σκυροδέµατος Concrete post- and pre-tensioning *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ικριώµατα Scaffolding ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 1

2 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) Concrete formwork *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων Formation of final surfaces in cast concrete without use of mortars *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καθαρισµός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών Cleaning, clearance and demolitions in work zone *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αφαίρεση επιφανειακού στρώµατος εδαφικού υλικού Removal of the top layer of the soil *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων General excavations for Road and Hydraulic works *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων General excavations for Buildings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εκσκαφές Θεµελίων Τεχνικών Έργων Excavations for foundation works *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ιαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάµων Management of excavation materials and exploitation of dumping sites *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ανάπτυξη - Εκµετάλλευση Λατοµείων και ανειοθαλάµων Quarry sites and borrow areas development and exploitation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 2

3 Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων Refill of excavations for foundation works *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μεταβατικά επιχώµατα Transition embankments *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οπλισµένες επιχώµατα Reinforced enbankments *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη Lining of road embarkment slopes and filling of road islands with horticultural soil *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων Rip-rap for road slope protection *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές Dealing with public networks during excavation works *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών µε εφαρµογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιµέντου και ασβεστούχου ιπτάµενης τέφρας Soil improvement and stabilization using lime, pozzolans, cement and calcareous fly ash *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λιθόκτιστοι τοίχοι Natural stone masonry *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τοίχοι από οπτόπλινθους Clay bricks masonry (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 3

4 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Eπιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου Coatings using in-situ mortars *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σφράγιση αρµών κτιρίων Sealing of building joints *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επικεραµώσεις στεγών Roof coverings with clay roofing tiles *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα Roof coverings with self supporting metal sheet products *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επιστεγάσεις µε χαλυβδόφυλλα µε τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερµοµόνωση Roof coverings with steel sheets with upwards trapezoidal corrugations without insulation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επιστεγάσεις µε χαλυβδόφυλλα µε τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερµοµόνωση Roof coverings with steel sheets having upwards trapezoidal corrugations, without thermal insulation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες Waterproofing of roofs and terraces with asphaltic membranes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες PVC Waterproofing of roofs and terraces with PVC membranes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµοµονώσεις δωµάτων Thermal insulation of terraces *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 4

5 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων Thermal insulation of external walls *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµοµονώσεις κεραµοσκεπών στεγών Thermal insulation of clay roofing tiles ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα µόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα συνθετικά επιχρίσµατα External wall insulation systems with expanded polystyrene (EPS) boards and fibre mesh reinforced synthetic coatings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ξύλινα καρφωτά δάπεδα Nailed and stapled hardwood floorings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ξύλινα κολλητά δάπεδα Glued hardwood flooring *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές Ceramic tiles covering of indoor and outdoor surfaces *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους Natural stone paving *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επένδυση τοίχων µε πλάκες µαρµάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων Cladding with marble, granite and natural stones *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος άπεδα µε µοκέτα Textile floor coverings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βινυλικά δάπεδα Vinyl tile flooring (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 5

6 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υπερυψωµένα δάπεδα Raised access flooring *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες Gypsum boards for suspended ceilings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές Sound absorbing suspended ceilings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ψευδοροφές µε ινοτσιµεντοσανίδες Fibre cement boards suspended ceilings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ξύλινα κουφώµατα Wooden windows and doors *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηρά κουφώµατα Steel windows and doors *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κουφώµατα αλουµινίου Aluminium windows and doors *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κουφώµατα από συνθετικά υλικά Synthetic windows and doors *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες Single layer and laminated glass glazing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 6

7 Insulated (double) glazing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι µε υαλότουβλα Fire resistant glazing - Fire resistant wall partitions with glass tiles *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας Glass doors made of security glass *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα Built-in furniture *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος Concrete painting *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων Render and plaster painting *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών Corrosion protection and painting of steel *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών Wood painting *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλυβδοσωλήνες µε ραφή Building piping systems under pressure with black welded steel tubes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής Building piping systems under pressure with seamless steel tubes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 7

8 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλκοσωλήνες Building piping systems under pressure with copper tubes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε σωλήνες πολυπροπυλενίου Building piping systems under pressure with polyethylene tubes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε εύκαµπτους ενισχυµένους πλαστικούς σωλήνες Building piping systems under pressure with flexible, reinforced plastic tubes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους µε ραφή Building piping systems under pressure with welded, galvanized steel tubes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους άνευ ραφής Building piping systems under pressure with seamless, galvanized steel tubes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες Building piping systems under pressure with stainless steel tubes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα κτηριακών σωληνώσεων µε ευθύγραµµους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής Building piping systems with linear plastic tubes using free flow *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων General requirements for domestic sewerage systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων µη οικιακών υγρών αποβλήτων General requirements for non-domestic sewerage systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 8

9 Sanitary ware, common *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόµων µε Μειωµένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) Sanitary ware for disabled persons *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βοηθητικός εξοπλισµός χώρων υγιεινής Bath and WC ancillary equipment *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου µε οσµοπαγίδα Floor gullies, odour-trap *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσµοπαγίδα Floor gullies, not odour-trap *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτηρίου (ανοικτής ροής) Outdoor manholes of building sewerage systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στόµια ελέγχου - καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης κτηρίων, εντός ή εκτός φρεατίου Inspection-cleaning outlets of buildings sewerage piping, inside or without manholes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πυροσβεστικές φωλεές Fire hose reels' cab *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα Dry powder and carbon dioxide portable fire extinguishers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αυτοδιεγειρόµενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Dry powder automatic fire extinguishers (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 9

10 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πυροσβεστικοί σταθµοί Fire stations (closets) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ίκτυα αεραγωγών µε µεταλλικά φύλλα Airducts of metallic sheets *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μονώσεις αεραγωγών µε υαλοβάµβακα ή πετροβάµβακα Airducts insulation with glasswool or rockwool *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μονώσεις αεραγωγών µε αφρώδη ελαστοµερή υλικά Airducts insulation with foamed elastomeric materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εγκατάσταση Χαλυβδίνων Λεβήτων Installation of steel boilers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Electrical installation piping with steel conduits *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Electrical installation piping with plastic conduits *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εσχάρες και σκάλες καλωδίων Cable trays and ladders for cables *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλαστικά κανάλια καλωδίων Plastic cable trunking *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αγωγοί- καλώδια διανοµής ενέργειας Power distribution cables (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 10

11 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) Uninterrupted power supply units (UPS) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συλλεκτήριο σύστηµα συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίας Air termination system of lightning protection systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αγωγοί καθόδου συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίας Down conductors of lightning protection systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προκατασκευασµένες προεντεταµένες δοκοί Prefabricated, post tensioned beams *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προβολοδόµηση γεφυρών µε σπονδύλους σκυροδέµατος επί τόπου Bridge construction with the balanced cantilever method *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κατασκευή φορέων γεφυρών µε προκατασκευασµένους σπονδύλους Bridge construction with precast segments *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα Elastomeric bearings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αρµοί συστολο-διαστολής γεφυρών Bridge deck joints *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών µε συνθετικές µεµβράνες Bridge deck waterproofing with synthetic membranes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σύστηµα αποχέτευσης γεφυρών Bridge drainage systems (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 11

12 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισµού επί γεφυρών ή τοίχων Fixing of guard rails and lighting poles on bridge decks and walls *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα Kerbs, gutters and roadside concrete lined drainage ditches *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών Paving slabs and cobblestones for pedestrian areas *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αντιρρυπαντική επάλειψη Antigraffiti coatings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηχοπετάσµατα οδών Road sound barriers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αντιθαµβωτικές διατάξεις οδών Road anti glare systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής - εκροής αυτών Stepped slope gutters and inflow - outflow structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων Rockfall protection barriers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από ασύνδετα εδαφικά υλικά Road pavement subgrade layer with unbound soil *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 12

13 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στρώση έδρασης οδοστρώµατος και επιχωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά µε υδράσβεστο Road pavement subgrade layers and embankment bedding layers with lime stabilized soil *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά µε τσιµέντο και τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά Road pavement subgrade layers with cement stabilized soil and cement bound granular materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στρώσεις οδοστρώµατος από ασύνδετα αδρανή υλικά Road pavement layers with unbound aggregates *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στρώσεις οδοστρώµατος από τσιµεντόδετο αµµοχάλικο (ΚΘΑ) Road pavement layers with cement bounded aggregates *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οδόστρωµα από κυλινδρούµενο σκυρόδεµα Roller compacted concrete pavement *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης Road shoulders with horticultural soil and aggregates mixture *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος Skid resistant asphalt concrete wearing course *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυροµαστίχη (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 13

14 Skid resistant asphalt slurry wearing course *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Aπόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος Milling of asphalt concrete pavements ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώµατος µε βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR) Full depth road pavement reclamation with cold in-situ recycling and addition of foamed asphalt *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στρώσεις οδοστρώµατος από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και υποκείµενων στρώσεων οδοστρωσίας Road pavement layers with cement bound recycled materials resulting from asphalt concrete and underlying layers milling *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιηµένων στρώσεων οδοστρώµατος Asphalt emulsion coating for the protection of stabilized pavement layers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης Removal of existing pavement markings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οριζόντια σήµανση οδών Horizontal road markings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ανακλαστήρες οδοστρώµατος Road reflectors *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οριοδείκτες οδού Road delineators *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήµανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 14

15 Removal and/or repositioning of traffic signs and webs *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) Fixed message signs *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης Vertical traffic signs' mounting and support systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων (ΠΜΜ) Changeable message signs *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στηθαία ασφαλείας οδών Road guard rails ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αφαίρεση ή επανατοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας Disassembly and removal or reinstallation of steel guard rails *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) Absorption of collision energy systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος είκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης Expropriation zone markers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μόνιµη περίφραξη οδών Permanent road fences *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποδοµή οδοφωτισµού Infrastructure for road lighting *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 15

16 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα Road lighting columns and fixtures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών Infrastructure for road emergency telephones *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος άπεδα αεροδροµίων από σκυρόδεµα Airport runways made of concrete *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αρµοί απέδων Αεροδροµίων από Σκυρόδεµα Concrete joints of airport runways *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Xωνευτoί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόµου υψηλής φωτιστικής έντασης In-pavement runway edge light systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υπερυψωµένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόµου Elevated runway edge light systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ευθύγραµµες µεταφορικές ταινίες αεροσταθµών Linear belt conveyor systems for air terminals *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μεταφορικές ταινίες αεροσταθµών κλειστού βρόχου Closed loop belt conveyor systems for air terminals *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χάραξη Σιδηροδροµικής Γραµµής Rail tracks alignment *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της σιδηροδροµικής γραµµής και των ορίων απαλλοτρίωσης Marking of rail track center line and expropriation zone limits with guard stakes (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 16

17 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδροµικών γραµµών - Γεωµετρικές ανοχές - Τυπικές διατοµές General requirements for rail tracks laying - Geometric tolerances - Typical cross sections *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επιδοµή σιδηροδροµικής γραµµής Rail tracks ballast *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οριζοντιογραφική και υψοµετρική τακτοποίηση γραµµών µε βαρέα µηχανήµατα γραµµής Rail tracks alignment's horizontal and vertical adjustments with heavy equipment *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Έλεγχος χαρακτηριστικών γραµµής µε καταγραφικό όχηµα Rail tracks control with profilometric wagon *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδροµικής γραµµής µε αρµούς General requirements for jointed rail tracks laying *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στρώση συνεχώς συγκολληµένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) και απελευθέρωση των τάσεων Laying of continuous welded rail tracks (CWR) and distressing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολληµένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) σε θερµοκρασία περιβάλλοντος Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) at ambient temperature *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολληµένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) µε τη χρησιµοποίηση συσκευής θέρµανσης Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with heating devices *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολληµένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) µε τη χρησιµοποίηση υδραυλικών εντατήρων (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 17

18 Adjustment and destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with hydraulic jacks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επίβλεψη γραµµών µε συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) Inspection of continuous welded rail tracks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συντήρηση γραµµών µε συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) Maintenance of continuous welded rail tracks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ρύθµιση συσκευών διαστολής γραµµών µε συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) Adjustment of expansion joints of continuous welded rail tracks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αλουµινοθερµικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών Thermite welding of rail tracks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις τροχών (πατιναρίσµατα), µε ηλεκτρόδια αναγόµωσης Repair of rail track damages, caused by spinning wheels, using electrode refill *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολληµένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) Flash butt welding of track switches for continuous welded rail tracks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αναγόµωση - συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιών Rail track switches electrode refill and flash butt welding *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σύνδεσµοι σιδηροδροµικής γραµµής τύπου "Κ" Rail track fasteners, type "K" *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σύνδεσµοι σιδηροδροµικής γραµµής τύπου "RΝ" Rail track fasteners, type "RN" (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 18

19 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σύνδεσµοι σιδηροδροµικής γραµµής τύπου "NABLA" και "SIMPLEX" Rail track fasteners, types "NABLA" and "SIMPLEX" *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σύνδεσµοι σιδηροδροµικής γραµµής τύπου "KS" (SKL 12) Rail track fasteners, type "KS" (SKL 12) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/05/04 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ταχυδροµικές υπηρεσίες - ιεπαφή ανοικτού προτύπου - Μορφότυπος αρχείων µε δεδοµένα διευθύνσεων για τη δηµιουργία λεξικού ΟCR/VCS Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/ VCS Dictionary Generation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου CLC TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/29 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφάλειες τήξης χαµηλής τάσης - Μέρος 5: Οδηγίες για την εφαρµογή ασφαλειών τήξης χαµηλής τάσης Low-voltage fuses - Part 5: Guidance for the application of low-voltage fuses *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 71.05/A2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/05/19 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 5: Χηµικά παιχνίδια εκτός από συλλογές πειραµάτων χηµείας Safety of toys - Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental sets *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 312 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/05/20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μοριόπλακες - Προδιαγραφές Particleboards - Specifications *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/05/09 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ιατρικά γάντια µιας χρήσης - Μέρος 2 : Απαιτήσεις και δοκιµές φυσικών ιδιοτήτων Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 476 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/05/02 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γενικές απαιτήσεις για στοιχεία που χρησιµοποιούνται σε οχετούς και υπονόµους General requirements for components used in drains and sewers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 488 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/05/24 (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 19

20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σωλήνες τηλεθέρµανσης - Συστήµατα συνδεδεµένων προµονωµένων σωληνώσεων για υπόγεια δίκτυα θερµού νερού - Χαλύβδινοι διακόπτες για χαλυβδοσωλήνες µε θερµική µόνωση από πολυουρεθάνη και εξωτερικό µανδύα από πολυαιθυλένιο District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 545 E4 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/05/13 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια, εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις νερού - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/05/04 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Έπιπλα εξωτερικού χώρου - Καθίσµατα και τραπέζια για κατασκήνωση, οικιακή και επαγγελµατική χρήση - Μέρος 2: Μηχανικές απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής για καθίσµατα Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 2: Mechanical safety requirements and test methods for seating *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 899 Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/05/04 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χηµικά προϊόντα για επεξεργασία πόσιµου νερού - Θειικό οξύ Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sulphuric acid *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 937 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/05/09 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χηµικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιµου νερού - Χλώριο Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chlorine *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/05/19 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σταθερός εξοπλισµός εξάσκησης - Μέρος 6: Κυλιόµενοι τάπητες, επιπρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµών Stationary training equipment - Part 6: Treadmills, additional specific safety requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/05/12 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφάλεια µηχανηµάτων - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασµό και την κατασκευή µηχανών παραγωγής και τελικής επεξεργασίας χαρτιού - Μέρος 1: Κοινές απαιτήσεις Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 1: Common requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/05/13 (c) ΕΛΟΤ 02/06/2011 ΣΕΛΙ Α 20

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3a-22212012&catid=60&lang=en 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΠ1501-01-01 Παραγωγή σκυροδέματος -εργασίες σκυροδέτησης 1 ΤΠ1501-01-01-01-00

Διαβάστε περισσότερα

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 440 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Παραγωγή σκυροδέματος - 01-01 εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος transportation

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2221 30 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνι κών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 12390.11 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 11: Προσδιορισµός της αντίστασης του σκυροδέµατος σε χλωριόντα, διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισµός του διαγράµµατος κοκκοµετρίας - Μέθοδος µε κόσκινα Tests for geometrical properties of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 6579-2 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οριζόντια µέθοδος για την ανίχνευση, την απαρίθµηση και την ορολογική κατάταξη της Salmonella - Μέρος 2: Απαρίθµηση µε τεχνική µινιατούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN ISO/TR 15608:2013 - Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) CEN/TR 16467 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/18 - Playground equipment accessible for all children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 6 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 6 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 6 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σημείωση: Για τεχνική περιγραφή προδιαγραφές ενεργητικής πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σημείωση: Για τεχνική περιγραφή προδιαγραφές ενεργητικής πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 03 οµικές εργασίες κτιρίων 08 Κουφώµατα 01 Ξύλινα Κουφώµατα 00 -

ΠΕΤΕΠ 03-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 03 οµικές εργασίες κτιρίων 08 Κουφώµατα 01 Ξύλινα Κουφώµατα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-08-01-00 03 οµικές εργασίες κτιρίων 08 Κουφώµατα 01 Ξύλινα Κουφώµατα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303

ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤOMΟΣ IΙ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ 150 kv

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π16/2011 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π16/2011 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤIΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ LIGHTNING PROTECTION-EARTHING

ΑΝΤIΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ LIGHTNING PROTECTION-EARTHING ΑΝΤIΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ LIGHTNING PROTECTION-EARTHING ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ ΑΒΕΕ Κεντρικά γραφεία: Καστοριάς 12 & Λ. Αθηνών 36, 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ. κέντρο: 210 3456768, Fax: 210 3457617 Αποθήκες: Αγ. Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline www.hdi-gerling.gr HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE Opening Systems 08 Thermal Break Opening Systems 10 Folding Systems 12 Sliding Systems 14 Thermal Break Sliding Systems 18 Thermal Break Lift and Slide Systems 20

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Company Profile

Εταιρική Παρουσίαση Company Profile Εταιρική Παρουσίαση Company Profile Άλφα Πι Εταιρική Παρουσίαση Alfa Pi Company Profile Η ΑΛΦΑ ΠΙ A.E. είναι Τεχνική Εταιρεία που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1991 και ασχολείται με την Μελέτη και Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα