ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»"

Transcript

1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ : ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΣΑΤΡΟ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο 2013

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο σ. 5 ΔΗΑΓΩΓΖ σ. 6 Έλλνηα - θνπφο - Γνκή ηεο κειέηεο βησζηκφηεηαο 1. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 ΔΗΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ σ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ σ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΡΓΑΗΑ σ ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2. ΦΟΡΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ - ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2.1 ΤΣΑΖ ΦΟΡΔΑ - ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ σ Ννκηθή κνξθή Δπσλπκία θνπφο Έδξα Μέηνρνη Μεηνρηθφ θεθάιαην σ Γηνίθεζε 2.2 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ σ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ σ. 15 Σελίδα 1

3 3. ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 3.1 ΘΔΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ σ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΠΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ σ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΟΡΑ 4.1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ σ Ο ΚΛΑΓΟ ΔΠΗΠΛΩΝ σ Σάζεηο παξαγσγήο θαη δήηεζεο σ Ζ αγνξά επίπινπ σ Δμσηεξηθφ εκπφξην ειιεληθήο βηνκεραλίαο επίπισλ σ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ σ Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο λφκηκεο ηδησηηθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο Αξηζκφο θαηνηθηψλ σ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ σ Οη θπξηφηεξεο επηρεηξήζεηο ζε επίπεδν ρψξαο Οη θπξηφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηε Κξήηε σ ΣΔΥΝΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 5.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ σ. 43 ΓΑΠΑΝΖ 5.2 ΑΝΑΛΤΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ σ. 46 Σελίδα 2

4 5.2.1 Κηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο Έξγα πεξηβάιινληα ρψξνπ σ Έξγα ππνδνκήο Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο σ Λνηπφο εμνπιηζκφο σ Άπιεο επελδχζεηο πλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο 5.3 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ σ Ίδηα ζπκκεηνρή Σξαπεδηθφ δάλεην Δπηρνξήγεζε Υξεκαηνδνηηθφ ζρήκα σ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ Γηάξθεηα πινπνίεζεο θαη ρξνληθή θιηκάθσζε εξγαζηψλ Υξνληθή θιηκάθσζε θφζηνπο ηεο επέλδπζεο σ ΠΡΟΪΟΝΣΑ - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ σ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΑΥΘΟΤΝ 6.2 ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΔ Α ΚΑΗ Β ΤΛΔ 6.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΣΑΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ σ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ - ΚΛΗΜΑΚΩΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ σ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ σ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 7.2 ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ σ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΥΘΔΝΣΩΝ σ. 63 Σελίδα 3

5 7.3.1 Κφζηνο αλαιψζεσλ Α πιψλ Κφζηνο αλαιψζεσλ Β πιψλ σ Ακνηβέο πξνζσπηθνχ σ Κφζηνο ελέξγεηαο Λνηπά έμνδα σ πλνιηθφ θφζηνο παξαρζέλησλ σ ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ σ ΈΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ σ ΚΟΣΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ σ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ σ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΖ σ ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΩΝ σ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΡΟΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ σ ΝΔΚΡΟ ΖΜΔΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ σ ΚΑΘΑΡΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ ΚΑΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΠΟΓΟΖ σ ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΖ σ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ σ Β Η Β Λ Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Α σ. 95 Σελίδα 4

6 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αλαθέξεηαη ζηε κειέηε βησζηκφηεηαο κηαο κεηαπνηεηηθήο επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κίαο βηνκεραληθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο μχινπ θαη παξαγσγήο πξντφλησλ απφ μχιν. εκαληηθφ νδεγφ γηα ηε κειέηε απηή απνηέιεζαλ βηβιία κε ππνδείγκαηα κειεηψλ, κεζνδνινγία, ηερληθέο θαη ζεσξία γηα νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο. Ζ ελ ιφγσ κνλάδα πξφθεηηαη λα ηδξπζεί, νπφηε ζα κειεηεζεί φιν ην επηρεηξεκαηηθφ θάζκα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο, νη δηαδηθαζίεο ίδξπζεο ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο, ε εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο, ε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη ζα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε βησζηκφηεηά ηεο Ζ βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ ην αξρηθφ ζηάδην ίδξπζεο θαη εγθαηάζηαζεο έσο ην ηειηθφ ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηάζεζεο. Θα κειεηεζνχλ φινη νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ θαη πνπ επεξεάδνπλ ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, φπσο ε ηαρεία δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο ηνπ θνξέα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ε εκπεηξία ησλ επελδπηψλ, ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ν θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ε εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο, ε νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο, ε εθαξκνδφκελε ηερλνινγία, ε δηαδηθαζία παξαγσγήο, ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, ε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο θαη ν αληαγσληζκφο. Θα εμεηαζηνχλ ινηπφλ θαη ζα γίλεη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξάλνπκε αλ ε κνλάδα πιεξνί ηηο νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ βηψζηκε θαη απνδνηηθή. Σέινο, ζα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα κειεηψληαο ηελ βησζηκφηεηά ηεο ιακβάλνληαο ππφςε ην χςνο ηεο επέλδπζεο, ην θφζηνο παξαγσγήο, ηα πξνβιεπφκελα έζνδα θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ρξήζεο γηα ηελ πξψηε πεληαεηία ιεηηνπξγίαο ηεο θαη κέζσ ησλ εμαγρζέλησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη εθαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ βησζηκφηεηαο. Σελίδα 5

7 ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ νηθνλνκνηερληθή κειέηε βησζηκφηεηαο έρεη σο ζηφρν ηελ ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε έλα επελδπηηθφ ζρέδην. Δμεηάδεηαη ε ζθνπηκφηεηα ηεο επέλδπζεο, απφ εκπνξηθήο πιεπξάο, δηεξεπλψληαο ηελ εκπνξηθή πξννπηηθή ησλ πξντφλησλ ηεο επέλδπζεο, αιιά θαη νηθνλνκηθήο, εθηηκψληαο ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά κεγέζε. Ζ νηθνλνκηθή κειέηε ινηπφλ, παξάζρεη φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ε ηειηθή απφθαζε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ή ηελ απφξξηςε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ απφθαζε γηα ηελ πινπνίεζε κηαο επέλδπζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλάιεςε εθ κέξνπο ησλ επελδπηψλ κηθξνχ ή κεγάινπ θηλδχλνπ, αλάινγα κε ην χςνο ηεο επέλδπζεο. Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο απηήο κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζε πξνεγνχκελε εκπεηξία, ζηελ δηαίζζεζε ηνπ επελδπηή, ε αθφκε θαη ζηελ ηχρε. ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεηαη είλαη κεγάινο. Ωζηφζν γηα λα κεησζεί ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη ν επελδπηήο, ρσξίο λα θαηαξγείηαη εληειψο, πξέπεη ε επελδπηηθή απφθαζε λα ζηεξηρηεί θαη λα ηεθκεξησζεί ζε κηα κειέηε, κέζσ ηεο νπνίαο ζα ππνινγηζηνχλ θαη ζα εθηηκεζνχλ φια ηα δεδνκέλα, νη ηάζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηεο αγνξάο, ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, ηα αλακελφκελα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο βησζηκφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηάο ηεο. Ζ έλλνηα ηεο κειέηεο έρεη ζρέζε κε ην αληηθείκελφ ηεο θαη κε ην ζθνπφ ηνλ νπνίν επηδηψθεη. Μηα γεληθή πξνζέγγηζε γηα ην ηη πεξηιακβάλεη ε νηθνλνκνηερληθή κειέηε είλαη, ε ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε, θαηαγξαθή θαη αλάιπζε νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θνξέα πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα πεξηέρεη: ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε επέλδπζε, δειαδή ηνλ αληαγσληζκφ αιιά θαη ηηο ηάζεηο ηεο. ηελ αλάιπζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, δειαδή ην θφζηνο θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο επέλδπζεο απηήο, φπσο επίζεο ηα πξνβιεπφκελα έζνδα θαη έμνδα, ηνπο ινγαξηαζκνχο απνηειεζκάησλ, ηνπο ηζνινγηζκνχο, ηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο, ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο απνηειεζκάησλ, ην λεθξφ ζεκείν, θιείλνληαο κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ αλακελφκελσλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο, θαη ζηηο πξννπηηθέο βησζηκφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο απηήο. Με βάζε απηή ηε γεληθή πξνζέγγηζε ε έλλνηα δηαθνξνπνηείηαη, θάζε θνξά, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο κειέηεο θαη ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο. Σελίδα 6

8 Ζ νηθνλνκνηερληθή κειέηε απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εθηθηφηεηαο απηψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ κειεηψλ βησζηκφηεηαο/ ζθνπηκφηεηαο, είλαη λα θαζνξίδνπλ θαη λα πνζνηηθνπνηνχλ ην θφζηνο θαη ηηο σθέιεηεο ησλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ απηψλ ζπληζηνχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ηειηθή απφθαζε πινπνίεζεο φισλ ησλ επελδπηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Ζ νηθνλνκνηερληθή κειέηε βησζηκφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα ην Σερληθφ θαη ην Οηθνλνκηθφ. Ζ Σερληθή κειέηε πεξηιακβάλεη φια ηα ηερληθήο θχζεσο ζηνηρεία ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Οξίδεη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο, ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, ηελ δνκή θαη ηελ νξγάλσζε θηι. Απνηειείηαη απφ ηελ ηνπνγξαθηθή, αξρηηεθηνληθή, ειεθηξνκεραλνινγηθή, πεξηβαιινληηθή κειέηε θαη κειέηε ππξαζθάιεηαο. Οη επηκέξνπο απηέο κειέηεο είλαη ζπλήζσο απαξαίηεηεο θαη γηα ηελ ιήςε φισλ ηνλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ λφκν Αδεηψλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. Ζ νηθνλνκηθή κειέηε εμεηάδεη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο επέλδπζεο, ηφζν απφ εκπνξηθήο πιεπξάο, δηεξεπλψληαο δειαδή ηελ πξννπηηθή ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, φζν θαη νηθνλνκηθήο, εθηηκψληαο ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά κεγέζε. θνπφο ηεο είλαη ε ππνβνήζεζε ησλ θνξέσλ ηεο επηρείξεζεο ζηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο επαθέο µε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο (κειέηε ζθνπηκφηεηαο). Δπίζεο εμεηάδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε βησζηµφηεηα ηεο επηρείξεζεο, δίλνληαο µία ζαθή εηθφλα γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ επέλδπζε (Μειέηε Βησζηκφηεηαο). Σν νηθνλνκηθφ κέξνο ηεο κειέηεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: Σν κέγεζνο αγνξάο, ηηο ηάζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο, ηελ δήηεζε δειαδή θαη ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη απφ ην θέληξν. Σελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επέλδπζε, νη νπνίεο αλαιχνληαη κε βάζε ηηο πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ, θαη ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη νη πεγέο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δειαδή αλαιχεηε ε άληιεζε ησλ θεθαιαίσλ απφ ηνπο Σελίδα 7

9 επελδπηέο, κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηδία θεθάιαηα, ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ή αθφκε θαη δεκφζηα επηρνξήγεζε. Πξνβιεπφκελνη ηζνινγηζκνί κε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη αλαµελφµελεο ηακεηαθέο ξνέο. Ο ηζνινγηζκφο απεηθνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, φπνπ γίλεηαη ε απνγξαθή θαη απνηίκεζε ηεο επαγγεικαηηθή πεξηνπζίαο. Αλάιπζε επαηζζεζίαο απνηειεζκάησλ, λεθξφ ζεκείν ιεηηνπξγίαο. Νεθξφ ζεκείν: είλαη ην πνζφ εθείλν ησλ πσιήζεσλ,µε ην νπνίν κηα επηρείξεζε θαιχπηεη αθξηβψο ηφζν ηα ζηαζεξά φζν θαη ηα κεηαβιεηά ηεο έμνδα, ρσξίο λα πξαγκαηνπνηεί νχηε θέξδνο νχηε δεκηά. Ζ βαζηθή αξρή, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε αλάιπζε ηνπ «λεθξνχ ζεκείνπ» είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θφζηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έλα µέξνο ηνπ θφζηνπο είλαη κεηαβιεηφ θαη αλάινγν ησλ πσιήζεσλ, ελψ έλα άιιν είλαη ζηαζεξφ, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κεγάιν εχξνο πσιήζεσλ. Αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο, Καζαξή Παξνχζα Αμία (NPV) - Δζσηεξηθφο πληειεζηήο Απφδνζεο (IRR). Ζ ηερληθή ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο κεηαηξέπεη φια ηα θφζηε (εθξνέο) θαη ηα νθέιε (εηζξνέο) ηεο επέλδπζεο ζε ζεκεξηλέο αμίεο, δειαδή εθθξάδεη ην θαζαξφ φθεινο ή θφζηνο ζηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ιακβάλεηαη ε απφθαζε. Ο Δζσηεξηθφο πληειεζηήο Απφδνζεο ζηεξίδεηαη ζηελ ίδηα ινγηθή κε ην θξηηήξην ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο (ζηελ πξνεμφθιεζε ησλ θαζαξψλ ρξεκαηνξξνψλ ζην παξφλ). Δθθξάδεη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζην νπνίν ε Καζαξή Παξνχζα Αμία κεδελίδεηαη. Σελίδα 8

10 1. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 ΔΗΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Σν πξνηεηλφκελν επελδπηηθφ ζρέδην αλαθέξεηαη ζε ίδξπζε κνλάδνο επεμεξγαζίαο μχινπ θαη παξαγσγήο πξντφλησλ απφ μχιν. πγθεθξηκέλα ε επηρείξεζε ζα παξάγεη ηα αθφινπζα πξντφληα: Κνπθψκαηα εμσηεξηθά Κνπθψκαηα εζσηεξηθά Νηνπιάπηα θνπδίλαο Νηνπιάπεο ππλνδσκαηίσλ Σξαπέδηα Κξεβάηηα παηδηθά Δηδηθέο θαηαζθεπέο Βηβιηνζήθεο. Ζ επέλδπζε, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο ΣΑΚΟΓ 2008, ε νπνία αληηζηνηρίδεηαη ζηελ επξσπατθή ηαμηλφκεζε NACE (rev.2), εληάζζεηαη ζηηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ: 31 Καηαζθεπή επίπισλ θαη εηδηθόηεξα ζηνλ θσδηθό 31.0 Καηαζθεπή επίπισλ, Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα, Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο, Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ. 43 Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο εηδηθόηεηεο θαη εηδηθόηεξα ζηνλ θσδηθό Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο Σελίδα 9

11 1.2 ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ Ζ ζθνπηκφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηεξίδεηαη ζηα αθφινπζα: Οη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ επηρείξεζε εμαζθψληαο επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ην επαγγέικαηά ηνπο ζην ζηνλ θιάδν ηνπ επίπινπ δηάζεζε επίπισλ νηθηαθήο θαη μελνδνρεηαθήο ρξήζεο, έρνπλ απνθηήζεη αθελφο κελ ζνβαξή εκπεηξία ζηηο εξγαζίεο απηέο θαη αθεηέξνπ έρνπλ θαιή γλψζε ηφζν ηεο ηνπηθήο αγνξάο, φζν θαη ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ απηψλ. Δπνκέλσο, ε γλψζε απηή είλαη έλα βαζηθφ εθφδην γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ επηρείξεζε. Ζ νηθνλνκηθή επηθάλεηα ησλ εηαίξσλ ηνπ θνξέα, ε απνθαζηζηηθφηεηα ηνπο θαη ην πςειφ επίπεδν επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ηνπο δηαθξίλεη, εγγπψληαη ηελ νκαιή πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο αιιά θαη ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζεκαληηθή μελνδνρεηαθή θαη νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηαο ζην λνκφ αιιά θαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, νη επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ησλ επηζηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ θαηνηθηψλ είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ πνπ ε επηρείξεζε πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί. Με ζθνπφ λα κπνξεί ε επηρείξεζε λα αληεπεμέιζεη ζηε δήηεζε θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ θηεξηαθψλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ επηρείξεζε ζηεξηδφκελε ζηα δεδνκέλα απηά θαη κελ έρνληαο πξφβιεκα εμαζθάιηζεο ηεο α χιεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πεηχρεη αμηφινγα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Σέινο, ε επηρείξεζε ζα ζπκβάιιεη ζην βαζκφ πνπ ηεο αλαινγεί ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ζηε δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ζηε Πεξηθέξεηα, ζηελ αχμεζε ηνπ παξαγφκελνπ πεξηθεξεηαθνχ πξντφληνο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο. Σελίδα 10

12 Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, ν θνξέαο ηεο επέλδπζεο έρεη θαηαξηίζεη ην επηρεηξεζηαθφ ηνπ ζρέδην γηα ηελ επφκελε πεληαεηία ζην νπνίν ππάγεηαη θαη ε πξνηεηλφκελε επέλδπζε ψζηε λα θαηαθέξεη, λα εδξαησζεί ζηελ αγνξά κε θαιφ, επψλπκν θαη θζελφ πξντφλ θαη λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο πνπ απεπζχλεηαη. 1.3 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΡΓΑΗΑ Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ δχν λέεο ζέζεηο εξγαζίαο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ πιήξνπο απαζρφιεζεο. Σα άηνκα απηά ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ παξαγσγή. Δπίζεο, ζηελ επηρείξεζε ζα απηναπαζρνινχληαη νη 2 επηρεηξεκαηίεο επελδπηέο. Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ Δ.Μ.Δ. 1 Σερληθφ πξνζσπηθφ ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 70/2001 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηηο κεηέπεηηα αλαθνηλψζεηο ηεο (2003/118/03 θαη 2003/361/ ) ζρεηηθέο κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ε εηαηξεία Έπηπια Α.Δ., θνξέαο ηεο επέλδπζεο, α) θαηαηάζζεηαη ζηηο αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο δηφηη νχηε απηή νχηε νη κέηνρνί ηεο ζπκκεηέρνπλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη β) είλαη πνιύ κηθξνύ κεγέζνπο, δηφηη ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ εηήζησλ κνλάδσλ εξγαζίαο (2 Δ.Μ.Δ. ) θαη ηνλ ζπλνιηθφ θύθιν εξγαζηώλ ( ,78 ) θαηά ην 5 ν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο βησζηκφηεηαο πνπ αλαιχνληαη ζηα επφκελα θεθάιαηα, δελ ππεξβαίλνπλ ηα νξηζζέληα αλψηαηα φξηα γηα πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο (ιηγφηεξεο απφ 10 Δ.Μ.Δ. θαη λα κελ μεπεξλά ηα ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζκνχ). Σελίδα 11

13 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Καηεγνξίεο Αξηζκόο Κύθινο εξγαζηώλ ύλνιν Δπηρεηξήζεσλ εξγαδνκέλσλ ηζνινγηζκνύ (ακεηάβιεηνο) Μεζαίεο < 250 < 50 εθ. < 43 εθ. Μηθξέο < 50 < 10 εθ. < 10 εθ. Πνιχ Μηθξέο <10 < 2 εθ. < 2 εθ. Ζ πξνυπφζεζε γηα λα αλαγλσξηζηεί κία επηρείξεζε σο πνιχ κηθξή, κηθξή θαη ΜΜΔ, είλαη λα ηεξεί ηα φξηα αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ (ΔΜΔ) θαη, είηε ηα φξηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηζνινγηζκνύ, είηε εθείλα ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Σα ζηνηρεία ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ εμεηάδνληαη γηα ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη μεπεξάζεη ηα φξηα ηνπ πξνζσπηθνχ ή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα δύν ηειεπηαία έηε, ηφηε ράλεη ηελ ηδηόηεηα ηεο σο ΜΜΔ γηα ην επόκελν. ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΣΟΜΑ (5 Ο ΔΣΟ) Δ.Μ.Δ. (5 Ο ΔΣΟ) ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ (5 Ο ΔΣΟ) Έπηπια Α.Δ. (Φνξέαο ηεο επέλδπζεο) 2 (πιήξνπο απαζρφιεζεο) ,78 ΤΝΟΛΟ ,78 Σελίδα 12

14 2. ΦΟΡΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ - ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2.1 ΤΣΑΖ ΦΟΡΔΑ - ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Ννκηθή κνξθή: Πξφθεηηαη λα ηδξπζεί Αλψλπκνο Δηαηξεία ε νπνία ζα είλαη θνξέαο ηεο πξνγξακκαηηδφκελεο επέλδπζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο Δπσλπκία: Ζ εηαηξεία ζα θέξεη ηελ επσλπκία ΞΤΛΗΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.Δ. θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν ΔΠΗΠΛΑ Α.Δ Έδξα: Έδξα ηεο εηαηξείαο ζα είλαη ν Γήκνο Ζξαθιείνπ θαη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Ζξαθιείνπ. (ΒΗ.ΠΔ Ζξαθιείνπ) θνπόο: θνπνί ηεο εηαηξείαο ζα είλαη ε επεμεξγαζία μχινπ θαη ε παξαγσγή μχιηλσλ θνπθσκάησλ, ληνπιαπηψλ θνπδίλαο, ληνπιαπψλ, βηβιηνζεθψλ θαη ινηπψλ μχιηλσλ θαηαζθεπψλ Δηαίξνη - Πνζνζηό ζπκκεηνρήο: Οη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο ζα είλαη: Ο Κνζκάο Δκκαλνπήι, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία 70%. Ζ Παληειή Μαξία, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία 30%. Σελίδα 13

15 2.1.6 Μεηνρηθό θεθάιαην: Σν αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ζα είλαη θαη ζα εηζθεξζεί απφ ηνπο κεηφρνπο κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο: Ζ εηαηξεία ζα δηνηθείηαη απφ πεληακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Με ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ζα ζπγθξνηεζεί ζε ζψκα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζα νξηζζνχλ ηα πξφζσπα πνπ ζα εθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ εηαηξεία. 2.2 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 1. Κνζκάο Δκκαλνπήι Γελλήζεθε ην 1975 ζην Ζξάθιεην Κξήηεο φπνπ θαηνηθεί θαη εξγάδεηαη κέρξη ζήκεξα. Δίλαη δηπισκαηνχρνο Αξρηηέθηνλαο εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη βξίζθεηαη ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο μχινπ εδψ θαη δεθαηξία ρξφληα ελψ έρεη παξαθνινπζήζεη πνιπάξηζκα ζεκηλάξηα γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, ηάζεηο θαη αληηιήςεηο απνθηψληαο ηερλνγλσζία θαη εθφδηα πνπ ηνπ είλαη ρξήζηκα. 2. Παληειή Μαξία Γελλήζεθε ην 1980 ζηελ Αζήλα Αηηηθήο φπνπ θαηνηθνχζε κέρξη ζήκεξα. Δίλαη δηπισκαηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο θαη εξγάδεηαη ζηνλ θιάδν ησλ πξνκεζεηψλ, επηρεηξήζεσλ επίπισλ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Ζ εκπεηξία ηεο απηή είλαη νπζηαζηηθή θαη πνιχηηκε γηα ηελ ζσζηή πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο. Οη παξαπάλσ ινηπφλ κέηνρνη ηεο εηαηξείαο επελδπηέο δηαζέηνπλ θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο. Γηαζέηνπλ επίζεο νηθνλνκηθή επηθάλεηα θαη θεξεγγπφηεηα. Σελίδα 14

16 2.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Με ηε ζχζηαζε ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο επηρείξεζεο, ζρεδηάδεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο. Σν νξγαλφγξακκα πνπ αθνινπζεί είλαη κία πξνζπάζεηα ψζηε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ε δηάξζξσζή ηεο επηρείξεζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. Ζ νξγάλσζή ηεο είλαη ζρεηηθά απιή κε ιίγεο ηεξαξρηθέο βαζκίδεο, ζα ηθαλνπνηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο θαη ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε επηθνηλσλία θαη ηελ ηαρεία ιήςε απνθάζεσλ. πγθεθξηκέλα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο αζθείηαη απφ ηα παξαθάησ ηκήκαηα σο εμήο : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΜΗΜΑ ΠΩΛΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ θνπφο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο, είλαη ε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε γεληθή δηεχζπλζε, αζθεί δηνίθεζε θαη εθπξνζσπεί ηελ επηρείξεζε, δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο ππνζέζεηο θαη ηελ πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο, δηνξίδεη θαη παχεη πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγάηεο, θαζνξίδεη ηηο εηήζηεο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, θαηαξηίδεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθδίδεη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο. Απαξαίηεην γηα κηα επηρείξεζε θαζίζηαηαη θαη ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο. Σν ινγηζηήξην ηεο επηρείξεζεο, ζα είλαη πιήξσο κεραλνγξαθεκέλν θαη ζπγρξνληζκέλν κε ηηο ηειεπηαίεο απαηηήζεηο θαη εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ ηεο ινγηζηηθήο. Οη εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο ζα αλαηεζνχλ ζε ινγηζηή θνξνηέρλε ν νπνίνο ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ινγηζηηθψλ, θνξνηερληθψλ θαη εξγαηηθψλ - αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο φπσο επίζεο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή Σελίδα 15

17 δηαρείξηζε, ηε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ πσιήζεσλ. Δηδηθφηεξα ε αξκνδηφηεηα ηνπ ζα είλαη λα, ειέγρεη θαη λα πινπνηεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο, λα δηαρεηξίδεηαη φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πξψησλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, λα δηαρεηξίδεηαη φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ, λα ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία θαη ειέγρεη ηα έγγξαθα, λα δηελεξγεί ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο ηνπ πξνζσπηθνχ, λα επεμεξγάδεηαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη δηακνξθψλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. Σν Σκήκα Παξαγσγήο, είλαη ην ηκήκα φπνπ ζα γίλεηαη ε επεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε ησλ α πιψλ θαη ε παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. εκαληηθφ είλαη λα γίλεη ζσζηή ρσξνζέηεζε ησλ κεραλεκάησλ κε επνπηεία θαη ζπκκεηνρή ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηνπο επελδπηέο. Καηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζα αθνινπζείηαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ πξντφληνο. Οη επηρεηξεκαηίεο ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ην πξφγξακκα παξαγσγήο θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο, ην ζσζηφ ρεηξηζκφ ηνπ απηνκαηηζκνχ, ηελ παξαγγειία θαη ηελ παξαιαβή πξψησλ πιψλ, ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο θαη ζε ηειηθφ ζηάδην ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. Δπίζεο κέξηκλά ηνπο είλαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ (ζπληήξεζε), ην stock ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα κεραλέο θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο αιιαγήο ηνπο θαη κε δηαθνπήο ηεο παξαγσγήο. Όζνλ αθνξά ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ, είλαη ππεχζπλν γηα ηηο πξνκήζεηεο πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Σν ηκήκα απηφ είλαη επίζεο ζηελ επζχλε ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη κεξηκλά ηνπο είλαη ε εχξεζε πξνκεζεπηψλ, ην θιείζηκν ζπκθσληψλ, ε δηαπξαγκάηεπζε ηηκψλ θαη ηέινο ν πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ παξαγγειηψλ. ην Σκήκα Απνζήθεπζεο, φπνπ ζα γίλεηαη ε απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαζψο θαη ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ, ππεχζπλνο απνζήθεο ζα παξαιακβάλεη θαη ζα ειέγρεη ηηο α χιεο, ζα ηαθηνπνηεί ηα πξντφληα ζηελ απνζήθε θαη ηέινο ζα ειέγρεη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. Σέινο ην Σκήκα Πσιήζεσλ, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηάζεζε θαη ηηο πσιήζεηο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Σελ επζχλε ηνπ ηκήκαηνο ζα έρεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο επηρείξεζεο κε αξκνδηφηεηα ηε ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ, ηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ, ηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ, ηελ δηαθήκηζε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ, ηε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο. Σελίδα 16

18 3. ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 3.1 ΘΔΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Ζ κνλάδα πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηε ΒΗ.ΠΔ. Ζξαθιείνπ θαη επί νηθνπέδνπ 880,82 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Η θαη ηεηξάγσλν 13. Σν νηθφπεδν είλαη ηδηνθηεζία ηνπ επελδπηή Κνζκά Δκκαλνπήι ν νπνίνο ζα ην εηζθέξεη ζηελ εηαηξεία πνπ ζα ζπζηαζεί θαη πνπ ζα πινπνηήζεη ηελ επέλδπζε. Αλαιπηηθφηεξα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδνο έρνπλ: Σν νηθφπεδν ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ε πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο. Γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ δελ απαηηείηαη πξφηεξε άδεηα εγθαηάζηαζεο θαζφζνλ ζηηο ΒΗ.ΠΔ. απηή είλαη δεδνκέλε. Σν νηθφπεδν, είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν. Ζ αλάπηπμε ηεο πξνβιεπφκελεο δξαζηεξηφηεηαο δελ ζα επηθέξεη επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ χδξεπζε ηεο κνλάδαο ζα γίλεηαη απφ ην δίθηπν ηνπ Γήκνπ. Ζ ειεθηξνδφηεζε ζα γίλεηαη απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Ζ ηειεθσληθή ζχλδεζε, ζα γίλεη απφ ην ππάξρνλ δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. 3.2 ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΠΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Σν Ζξάθιεην είλαη ε πξσηεχνπζα θαη κεγαιχηεξε πφιε ηεο Κξήηεο. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ν Γήκνο Ζξαθιείνπ έρεη πιεζπζκφ θαηνίθνπο. 2 Κχξηνη νηθνλνκηθνί ηνκείο ηεο πφιεο είλαη ν ηνπξηζκφο, ε γεσξγία θαη ην εκπφξην. Σν Ζξάθιεην δηαζέηεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζε θίλεζε αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο 2 Αποηελέζμαηα ηης Απογραθής Πληθσζμού-Καηοικιών 2011 ποσ αθορούν ζηο Μόνιμο Πληθσζμό ηης Υώρας (ΦΔΚ ηεύτος Β /3465/ ). Σελίδα 17

19 (αεξνδξφκην "Νίθνο Καδαληδάθεο") θαη ιηκάλη κε κεγάιε θίλεζε επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ, ην νπνίν είλαη θαη ν κεγαιχηεξνο ιηκέλαο ηνπ λεζηνχ. Γηαζέηεη βηνκεραληθή πεξηνρή, 4 ρηιηφκεηξα λνηηναλαηνιηθά ηνπ θέληξνπ, ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ηεο Νέαο Αιηθαξλαζζνχ. Ζ εγθαηάζηαζε ζε Βηνκεραληθή Πεξηνρή πξνζθέξεη πνιιά ηερληθά θαη επηρεηξεκαηηθά πιενλεθηήκαηα ζηνλ ππνςήθην επελδπηή φπσο, επλντθνί φξνη δφκεζεο, αλαπηπγκέλν δίθηπν ηερληθψλ ππνδνκψλ, πνιιέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο φπσο επξπδσληθά δίθηπα, ππξνζβεζηηθφ ζηαζκφ, βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, βέιηηζηε ζπλδπαζκέλε ζπγθνηλσληαθή πξφζβαζε, εχθνιε εγθαηάζηαζε κε κεησκέλεο γξαθεηνθξαηηθέο απαηηήζεηο, πξνλνκηαθή επηρνξήγεζε κέζσ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ θαη Γξάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δπλαηφηεηα αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγηψλ θαη επηιεγκέλνπ πειαηνινγίνπ. Δπίζεο δελ απαηηείηαη έθδνζε άδεηα εγθαηάζηαζεο. Ο Ννκφο Ζξαθιείνπ, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ , αξηζκεί θαηνίθνπο επί ζπλφινπ θαηνίθσλ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο Ο λνκφο Ζξαθιείνπ ινηπφλ ζπγθεληξψλεη ην ήκηζπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο, ζθχδνπζα νηθνλνκηθή δσή, παξαγσγή ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο θαη αλεπηπγκέλν δίθηπν ππνδνκψλ. Γείθηεο επεκεξίαο Ννκνύ Ζξαθιείνπ 4 ΑΔΠ αλά θάηνηθν % κέζνπ όξνπ ρώξαο Ζξάθιεην 92,9 92,0 87,2 88,8 Απνηακηεπηηθέο θαηαζέζεηο αλά θάηνηθν, επξώ %κέζνπ φξνπ ρψξαο Ζξάθιεην ,4 3 Αποηελέζμαηα ηης Απογραθής Πληθσζμού-Καηοικιών 2011 ποσ αθορούν ζηο Μόνιμο Πληθσζμό ηης Υώρας (ΦΔΚ ηεύτος Β /3465/ ). 4 Σελίδα 18

20 Γεισζέλ εηζόδεκα αλά θάηνηθν, επξώ 2006 Ζξάθιεην 6260,551 Φόξνο εηζνδήκαηνο αλά θάηνηθν, επξώ 2006 Ζξάθιεην 464,808 Φπζηθή αύμεζε πιεζπζκνύ/1000 θαηνίθνπο 2006 Ζξάθιεην 4, Άλεξγνη % εξγαηηθνύ δπλακηθνύ Ζξάθιεην 5,1 6,7 Μαζεηέο δεκνηηθώλ ζρνιείσλ 2006 Ζξάθιεην Μαζεηέο γπκλαζίσλ / ιπθείσλ 2006 Ζξάθιεην Σελίδα 19

21 4 ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΟΡΑ 4.1 Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ Ζ ζπλεηζθνξά ηεο ειιεληθήο βηνµεραλίαο ζην ειιεληθφ ΑΔΠ, ππήξμε πεξηνξηζµέλε σο θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, ε θχξηα αλάπηπμή ηεο έγηλε κεηά ην Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ηεο Εψλεο ηνπ Δπξψ (ΕηΔ) κέρξη θαη ζήκεξα, ν ηνκέαο ηεο κεηαπνηήζεσο αλαπηχρζεθε ζην πεξηβάιινλ ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. Ζ Διιάδα ζπκβάδηζε κε ην άλνηγκα ηεο εγρψξηαο αγνξάο ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ επέθηαζε ησλ εζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε μέλεο αγνξέο. Ζ επέθηαζε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε δηεζλνχο εκπεηξίαο, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, αιιά θαη ζηελ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη θαηάξηηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απνπζηάδνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλαπηχμεσο ηερλνινγίαο. Μεγάιε επζχλε ζε απηφ ην θνκκάηη θέξεη ην γεγνλφο φηη νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο δελ επηιέγνπλ ηελ Διιάδα ζην κέηξν πνπ ζα έπξεπε σο ηφπν εγθαηαζηάζεσο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο, θπξίσο ιφγσ ηεο κε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ παλεπηζηεκίσλ απφ ηελ κία πιεπξά θαη ησλ εγρψξησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ άιιε. Απφ ηα κέζα ηνπ 2008 έσο θαη ζήκεξα ε παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε είραλ εμαηξεηηθά αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νκαιή ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ λνηθνθπξηψλ κε κεγάιν αληίθηππν ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Καηά θνηλή νκνινγία, ε άζθεζε βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα καο, εμαληιείηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ. Ζ θξίζε ξεπζηφηεηαο, φπσο είλαη θπζηθφ, νδήγεζε ζε κείσζε ηεο δεηήζεσο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζε πηψζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ άξα θαη ηεο αμίαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα αιιά θ ζε φιεο ηηο ρψξεο. Σελίδα 20

22 Ζ ειιεληθή κεηαπνίεζε ζε ζύγθξηζε κε ηηο δηεζλείο ηάζεηο Αξρηθά πξνζπαζψληαο λα δψζνπκε κία επεμήγεζε ζηνλ φξν κεηαπνίεζε, ελλννχκε ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο κηαο χιεο ή ελφο θπζηθνχ πξντφληνο ζε βηνηερληθφ - βηνκεραληθφ πξντφλ. Ζ κεηαπνίεζε είλαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο ηνκέαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο καο θαιχπηνληαο ην 22,5% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ. Παξ νι απηά, ε ζπκκεηνρή ηεο ειιεληθήο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ζην ΑΔΠ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα. Σν ζπλνιηθφ εκπφξην ηεο ΔΔ-27 κε ηνλ ππφινηπν θφζκν αλήιζε ζε εθαηνκκχξηα επξψ ην Απηφ νθείιεηαη, θαηά έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ, ζηηο απμήζεηο ησλ εμαγσγψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ θαη άιισλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Μεηά ηελ απφηνκε πηψζε ζηηο εμαγσγέο θαη ηηο εηζαγσγέο πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2012, κε ζηνηρεία έξεπλαο ηεο βξεηαληθήο εηαηξίαο Markit, ν δείθηεο ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ηεο κεηαπνίεζεο, PMI, δίλεη κία θαιή έλδεημε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα απηφ. Σνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο δηακνξθψζεθε ζηηο 45,1 κνλάδεο, φπσο θαη ηνλ Μάην. εκαληηθφ βέβαηα είλαη λα αλαθεξζεί φηη θάζε ηηκή θάησ απφ ηηο 50 κνλάδεο ζεκαίλεη ζπξξίθλσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ο δείθηεο απηφο έρεη ηηκή θάησ απφ ηηο 50 κνλάδεο επί ζρεδφλ έλα ρξφλν. Ο δείθηεο PMI ηεο Γεξκαλίαο δηακνξθψζεθε ζηηο 45 κνλάδεο, πνπ είλαη ε ρακειφηεξε επίδνζε 36 κελψλ, ελψ ζηε Γαιιία δηακνξθψζεθε ζηηο 45,2 κνλάδεο, ζεκεηψλνληαο πςειφ 2 κελψλ, ην γεγνλφο απηφ ζεκαηνδνηεί ηε κεηάδνζε ηεο θξίζεο ζηνλ ππξήλα ηεο Δπξσδψλεο.Ζ θξίζε είλαη αθφκε κεγαιχηεξε ζηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ, θαζψο ν δείθηεο δηακνξθψζεθε ζηηο 42,1 κνλάδεο απφ ηηο 43,0 κνλάδεο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013 γηα ηελ Διιάδα. Παξέκεηλε γηα 43ν κήλα θάησ απφ ηηο 50 κνλάδεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηε ζπξξίθλσζε απφ ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ηηο 41,1 κνλάδεο δηακνξθψζεθε ζηελ Ηζπαλία θαη ζηηο 44,6 κνλάδεο ζηελ Ηηαιία. Αληίζεηα, ε Ηξιαλδία θαηέγξαςε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ηεο, κε ην δείθηε λα θζάλεη ηηο 53,1 κνλάδεο. Έξεπλα ΔΒ γηα ηελ Διιεληθή κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία Απφ ην 1947 ν χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ) πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο πνπ απνηππψλνπλ ηελ εμέιημε βαζηθψλ παξαγφλησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη βηνκεραλίαο. Οη εθζέζεηο απηέο, απνηεινχζαλ κία αμηφπηζηε εηήζηα πεγή αλαθνξάο θαη πξνζέθεξαλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε γηα ηηο εμειίμεηο ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ειιεληθή βηνκεραλία θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Απφ ην 2008 Σελίδα 21

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα