ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»"

Transcript

1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ : ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΣΑΤΡΟ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο 2013

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο σ. 5 ΔΗΑΓΩΓΖ σ. 6 Έλλνηα - θνπφο - Γνκή ηεο κειέηεο βησζηκφηεηαο 1. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 ΔΗΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ σ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ σ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΡΓΑΗΑ σ ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2. ΦΟΡΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ - ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2.1 ΤΣΑΖ ΦΟΡΔΑ - ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ σ Ννκηθή κνξθή Δπσλπκία θνπφο Έδξα Μέηνρνη Μεηνρηθφ θεθάιαην σ Γηνίθεζε 2.2 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ σ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ σ. 15 Σελίδα 1

3 3. ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 3.1 ΘΔΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ σ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΠΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ σ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΟΡΑ 4.1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ σ Ο ΚΛΑΓΟ ΔΠΗΠΛΩΝ σ Σάζεηο παξαγσγήο θαη δήηεζεο σ Ζ αγνξά επίπινπ σ Δμσηεξηθφ εκπφξην ειιεληθήο βηνκεραλίαο επίπισλ σ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ σ Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο λφκηκεο ηδησηηθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο Αξηζκφο θαηνηθηψλ σ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ σ Οη θπξηφηεξεο επηρεηξήζεηο ζε επίπεδν ρψξαο Οη θπξηφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηε Κξήηε σ ΣΔΥΝΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 5.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ σ. 43 ΓΑΠΑΝΖ 5.2 ΑΝΑΛΤΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ σ. 46 Σελίδα 2

4 5.2.1 Κηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο Έξγα πεξηβάιινληα ρψξνπ σ Έξγα ππνδνκήο Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο σ Λνηπφο εμνπιηζκφο σ Άπιεο επελδχζεηο πλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο 5.3 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ σ Ίδηα ζπκκεηνρή Σξαπεδηθφ δάλεην Δπηρνξήγεζε Υξεκαηνδνηηθφ ζρήκα σ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ Γηάξθεηα πινπνίεζεο θαη ρξνληθή θιηκάθσζε εξγαζηψλ Υξνληθή θιηκάθσζε θφζηνπο ηεο επέλδπζεο σ ΠΡΟΪΟΝΣΑ - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ σ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΑΥΘΟΤΝ 6.2 ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΔ Α ΚΑΗ Β ΤΛΔ 6.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΣΑΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ σ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ - ΚΛΗΜΑΚΩΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ σ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ σ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 7.2 ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ σ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΥΘΔΝΣΩΝ σ. 63 Σελίδα 3

5 7.3.1 Κφζηνο αλαιψζεσλ Α πιψλ Κφζηνο αλαιψζεσλ Β πιψλ σ Ακνηβέο πξνζσπηθνχ σ Κφζηνο ελέξγεηαο Λνηπά έμνδα σ πλνιηθφ θφζηνο παξαρζέλησλ σ ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ σ ΈΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ σ ΚΟΣΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ σ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ σ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΖ σ ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΩΝ σ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΡΟΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ σ ΝΔΚΡΟ ΖΜΔΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ σ ΚΑΘΑΡΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ ΚΑΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΠΟΓΟΖ σ ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΖ σ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ σ Β Η Β Λ Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Α σ. 95 Σελίδα 4

6 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αλαθέξεηαη ζηε κειέηε βησζηκφηεηαο κηαο κεηαπνηεηηθήο επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κίαο βηνκεραληθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο μχινπ θαη παξαγσγήο πξντφλησλ απφ μχιν. εκαληηθφ νδεγφ γηα ηε κειέηε απηή απνηέιεζαλ βηβιία κε ππνδείγκαηα κειεηψλ, κεζνδνινγία, ηερληθέο θαη ζεσξία γηα νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο. Ζ ελ ιφγσ κνλάδα πξφθεηηαη λα ηδξπζεί, νπφηε ζα κειεηεζεί φιν ην επηρεηξεκαηηθφ θάζκα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο, νη δηαδηθαζίεο ίδξπζεο ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο, ε εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο, ε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη ζα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε βησζηκφηεηά ηεο Ζ βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ ην αξρηθφ ζηάδην ίδξπζεο θαη εγθαηάζηαζεο έσο ην ηειηθφ ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηάζεζεο. Θα κειεηεζνχλ φινη νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ θαη πνπ επεξεάδνπλ ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, φπσο ε ηαρεία δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο ηνπ θνξέα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ε εκπεηξία ησλ επελδπηψλ, ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ν θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ε εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο, ε νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο, ε εθαξκνδφκελε ηερλνινγία, ε δηαδηθαζία παξαγσγήο, ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, ε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο θαη ν αληαγσληζκφο. Θα εμεηαζηνχλ ινηπφλ θαη ζα γίλεη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξάλνπκε αλ ε κνλάδα πιεξνί ηηο νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ βηψζηκε θαη απνδνηηθή. Σέινο, ζα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα κειεηψληαο ηελ βησζηκφηεηά ηεο ιακβάλνληαο ππφςε ην χςνο ηεο επέλδπζεο, ην θφζηνο παξαγσγήο, ηα πξνβιεπφκελα έζνδα θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ρξήζεο γηα ηελ πξψηε πεληαεηία ιεηηνπξγίαο ηεο θαη κέζσ ησλ εμαγρζέλησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη εθαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ βησζηκφηεηαο. Σελίδα 5

7 ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ νηθνλνκνηερληθή κειέηε βησζηκφηεηαο έρεη σο ζηφρν ηελ ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε έλα επελδπηηθφ ζρέδην. Δμεηάδεηαη ε ζθνπηκφηεηα ηεο επέλδπζεο, απφ εκπνξηθήο πιεπξάο, δηεξεπλψληαο ηελ εκπνξηθή πξννπηηθή ησλ πξντφλησλ ηεο επέλδπζεο, αιιά θαη νηθνλνκηθήο, εθηηκψληαο ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά κεγέζε. Ζ νηθνλνκηθή κειέηε ινηπφλ, παξάζρεη φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ε ηειηθή απφθαζε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ή ηελ απφξξηςε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ απφθαζε γηα ηελ πινπνίεζε κηαο επέλδπζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλάιεςε εθ κέξνπο ησλ επελδπηψλ κηθξνχ ή κεγάινπ θηλδχλνπ, αλάινγα κε ην χςνο ηεο επέλδπζεο. Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο απηήο κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζε πξνεγνχκελε εκπεηξία, ζηελ δηαίζζεζε ηνπ επελδπηή, ε αθφκε θαη ζηελ ηχρε. ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεηαη είλαη κεγάινο. Ωζηφζν γηα λα κεησζεί ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη ν επελδπηήο, ρσξίο λα θαηαξγείηαη εληειψο, πξέπεη ε επελδπηηθή απφθαζε λα ζηεξηρηεί θαη λα ηεθκεξησζεί ζε κηα κειέηε, κέζσ ηεο νπνίαο ζα ππνινγηζηνχλ θαη ζα εθηηκεζνχλ φια ηα δεδνκέλα, νη ηάζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηεο αγνξάο, ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, ηα αλακελφκελα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο βησζηκφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηάο ηεο. Ζ έλλνηα ηεο κειέηεο έρεη ζρέζε κε ην αληηθείκελφ ηεο θαη κε ην ζθνπφ ηνλ νπνίν επηδηψθεη. Μηα γεληθή πξνζέγγηζε γηα ην ηη πεξηιακβάλεη ε νηθνλνκνηερληθή κειέηε είλαη, ε ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε, θαηαγξαθή θαη αλάιπζε νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θνξέα πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα πεξηέρεη: ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε επέλδπζε, δειαδή ηνλ αληαγσληζκφ αιιά θαη ηηο ηάζεηο ηεο. ηελ αλάιπζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, δειαδή ην θφζηνο θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο επέλδπζεο απηήο, φπσο επίζεο ηα πξνβιεπφκελα έζνδα θαη έμνδα, ηνπο ινγαξηαζκνχο απνηειεζκάησλ, ηνπο ηζνινγηζκνχο, ηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο, ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο απνηειεζκάησλ, ην λεθξφ ζεκείν, θιείλνληαο κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ αλακελφκελσλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο, θαη ζηηο πξννπηηθέο βησζηκφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο απηήο. Με βάζε απηή ηε γεληθή πξνζέγγηζε ε έλλνηα δηαθνξνπνηείηαη, θάζε θνξά, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο κειέηεο θαη ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο. Σελίδα 6

8 Ζ νηθνλνκνηερληθή κειέηε απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εθηθηφηεηαο απηψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ κειεηψλ βησζηκφηεηαο/ ζθνπηκφηεηαο, είλαη λα θαζνξίδνπλ θαη λα πνζνηηθνπνηνχλ ην θφζηνο θαη ηηο σθέιεηεο ησλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ απηψλ ζπληζηνχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ηειηθή απφθαζε πινπνίεζεο φισλ ησλ επελδπηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Ζ νηθνλνκνηερληθή κειέηε βησζηκφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα ην Σερληθφ θαη ην Οηθνλνκηθφ. Ζ Σερληθή κειέηε πεξηιακβάλεη φια ηα ηερληθήο θχζεσο ζηνηρεία ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Οξίδεη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο, ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, ηελ δνκή θαη ηελ νξγάλσζε θηι. Απνηειείηαη απφ ηελ ηνπνγξαθηθή, αξρηηεθηνληθή, ειεθηξνκεραλνινγηθή, πεξηβαιινληηθή κειέηε θαη κειέηε ππξαζθάιεηαο. Οη επηκέξνπο απηέο κειέηεο είλαη ζπλήζσο απαξαίηεηεο θαη γηα ηελ ιήςε φισλ ηνλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ λφκν Αδεηψλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. Ζ νηθνλνκηθή κειέηε εμεηάδεη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο επέλδπζεο, ηφζν απφ εκπνξηθήο πιεπξάο, δηεξεπλψληαο δειαδή ηελ πξννπηηθή ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, φζν θαη νηθνλνκηθήο, εθηηκψληαο ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά κεγέζε. θνπφο ηεο είλαη ε ππνβνήζεζε ησλ θνξέσλ ηεο επηρείξεζεο ζηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο επαθέο µε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο (κειέηε ζθνπηκφηεηαο). Δπίζεο εμεηάδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε βησζηµφηεηα ηεο επηρείξεζεο, δίλνληαο µία ζαθή εηθφλα γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ επέλδπζε (Μειέηε Βησζηκφηεηαο). Σν νηθνλνκηθφ κέξνο ηεο κειέηεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: Σν κέγεζνο αγνξάο, ηηο ηάζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο, ηελ δήηεζε δειαδή θαη ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη απφ ην θέληξν. Σελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επέλδπζε, νη νπνίεο αλαιχνληαη κε βάζε ηηο πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ, θαη ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη νη πεγέο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δειαδή αλαιχεηε ε άληιεζε ησλ θεθαιαίσλ απφ ηνπο Σελίδα 7

9 επελδπηέο, κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηδία θεθάιαηα, ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ή αθφκε θαη δεκφζηα επηρνξήγεζε. Πξνβιεπφκελνη ηζνινγηζκνί κε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη αλαµελφµελεο ηακεηαθέο ξνέο. Ο ηζνινγηζκφο απεηθνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, φπνπ γίλεηαη ε απνγξαθή θαη απνηίκεζε ηεο επαγγεικαηηθή πεξηνπζίαο. Αλάιπζε επαηζζεζίαο απνηειεζκάησλ, λεθξφ ζεκείν ιεηηνπξγίαο. Νεθξφ ζεκείν: είλαη ην πνζφ εθείλν ησλ πσιήζεσλ,µε ην νπνίν κηα επηρείξεζε θαιχπηεη αθξηβψο ηφζν ηα ζηαζεξά φζν θαη ηα κεηαβιεηά ηεο έμνδα, ρσξίο λα πξαγκαηνπνηεί νχηε θέξδνο νχηε δεκηά. Ζ βαζηθή αξρή, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε αλάιπζε ηνπ «λεθξνχ ζεκείνπ» είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θφζηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έλα µέξνο ηνπ θφζηνπο είλαη κεηαβιεηφ θαη αλάινγν ησλ πσιήζεσλ, ελψ έλα άιιν είλαη ζηαζεξφ, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κεγάιν εχξνο πσιήζεσλ. Αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο, Καζαξή Παξνχζα Αμία (NPV) - Δζσηεξηθφο πληειεζηήο Απφδνζεο (IRR). Ζ ηερληθή ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο κεηαηξέπεη φια ηα θφζηε (εθξνέο) θαη ηα νθέιε (εηζξνέο) ηεο επέλδπζεο ζε ζεκεξηλέο αμίεο, δειαδή εθθξάδεη ην θαζαξφ φθεινο ή θφζηνο ζηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ιακβάλεηαη ε απφθαζε. Ο Δζσηεξηθφο πληειεζηήο Απφδνζεο ζηεξίδεηαη ζηελ ίδηα ινγηθή κε ην θξηηήξην ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο (ζηελ πξνεμφθιεζε ησλ θαζαξψλ ρξεκαηνξξνψλ ζην παξφλ). Δθθξάδεη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζην νπνίν ε Καζαξή Παξνχζα Αμία κεδελίδεηαη. Σελίδα 8

10 1. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 ΔΗΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Σν πξνηεηλφκελν επελδπηηθφ ζρέδην αλαθέξεηαη ζε ίδξπζε κνλάδνο επεμεξγαζίαο μχινπ θαη παξαγσγήο πξντφλησλ απφ μχιν. πγθεθξηκέλα ε επηρείξεζε ζα παξάγεη ηα αθφινπζα πξντφληα: Κνπθψκαηα εμσηεξηθά Κνπθψκαηα εζσηεξηθά Νηνπιάπηα θνπδίλαο Νηνπιάπεο ππλνδσκαηίσλ Σξαπέδηα Κξεβάηηα παηδηθά Δηδηθέο θαηαζθεπέο Βηβιηνζήθεο. Ζ επέλδπζε, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο ΣΑΚΟΓ 2008, ε νπνία αληηζηνηρίδεηαη ζηελ επξσπατθή ηαμηλφκεζε NACE (rev.2), εληάζζεηαη ζηηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ: 31 Καηαζθεπή επίπισλ θαη εηδηθόηεξα ζηνλ θσδηθό 31.0 Καηαζθεπή επίπισλ, Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα, Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο, Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ. 43 Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο εηδηθόηεηεο θαη εηδηθόηεξα ζηνλ θσδηθό Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο Σελίδα 9

11 1.2 ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ Ζ ζθνπηκφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηεξίδεηαη ζηα αθφινπζα: Οη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ επηρείξεζε εμαζθψληαο επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ην επαγγέικαηά ηνπο ζην ζηνλ θιάδν ηνπ επίπινπ δηάζεζε επίπισλ νηθηαθήο θαη μελνδνρεηαθήο ρξήζεο, έρνπλ απνθηήζεη αθελφο κελ ζνβαξή εκπεηξία ζηηο εξγαζίεο απηέο θαη αθεηέξνπ έρνπλ θαιή γλψζε ηφζν ηεο ηνπηθήο αγνξάο, φζν θαη ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ απηψλ. Δπνκέλσο, ε γλψζε απηή είλαη έλα βαζηθφ εθφδην γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ επηρείξεζε. Ζ νηθνλνκηθή επηθάλεηα ησλ εηαίξσλ ηνπ θνξέα, ε απνθαζηζηηθφηεηα ηνπο θαη ην πςειφ επίπεδν επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ηνπο δηαθξίλεη, εγγπψληαη ηελ νκαιή πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο αιιά θαη ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζεκαληηθή μελνδνρεηαθή θαη νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηαο ζην λνκφ αιιά θαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, νη επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ησλ επηζηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ θαηνηθηψλ είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ πνπ ε επηρείξεζε πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί. Με ζθνπφ λα κπνξεί ε επηρείξεζε λα αληεπεμέιζεη ζηε δήηεζε θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ θηεξηαθψλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ επηρείξεζε ζηεξηδφκελε ζηα δεδνκέλα απηά θαη κελ έρνληαο πξφβιεκα εμαζθάιηζεο ηεο α χιεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πεηχρεη αμηφινγα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Σέινο, ε επηρείξεζε ζα ζπκβάιιεη ζην βαζκφ πνπ ηεο αλαινγεί ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ζηε δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ζηε Πεξηθέξεηα, ζηελ αχμεζε ηνπ παξαγφκελνπ πεξηθεξεηαθνχ πξντφληνο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο. Σελίδα 10

12 Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, ν θνξέαο ηεο επέλδπζεο έρεη θαηαξηίζεη ην επηρεηξεζηαθφ ηνπ ζρέδην γηα ηελ επφκελε πεληαεηία ζην νπνίν ππάγεηαη θαη ε πξνηεηλφκελε επέλδπζε ψζηε λα θαηαθέξεη, λα εδξαησζεί ζηελ αγνξά κε θαιφ, επψλπκν θαη θζελφ πξντφλ θαη λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο πνπ απεπζχλεηαη. 1.3 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΡΓΑΗΑ Με ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ δχν λέεο ζέζεηο εξγαζίαο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ πιήξνπο απαζρφιεζεο. Σα άηνκα απηά ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ παξαγσγή. Δπίζεο, ζηελ επηρείξεζε ζα απηναπαζρνινχληαη νη 2 επηρεηξεκαηίεο επελδπηέο. Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ Δ.Μ.Δ. 1 Σερληθφ πξνζσπηθφ ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 70/2001 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηηο κεηέπεηηα αλαθνηλψζεηο ηεο (2003/118/03 θαη 2003/361/ ) ζρεηηθέο κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ε εηαηξεία Έπηπια Α.Δ., θνξέαο ηεο επέλδπζεο, α) θαηαηάζζεηαη ζηηο αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο δηφηη νχηε απηή νχηε νη κέηνρνί ηεο ζπκκεηέρνπλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη β) είλαη πνιύ κηθξνύ κεγέζνπο, δηφηη ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ εηήζησλ κνλάδσλ εξγαζίαο (2 Δ.Μ.Δ. ) θαη ηνλ ζπλνιηθφ θύθιν εξγαζηώλ ( ,78 ) θαηά ην 5 ν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο βησζηκφηεηαο πνπ αλαιχνληαη ζηα επφκελα θεθάιαηα, δελ ππεξβαίλνπλ ηα νξηζζέληα αλψηαηα φξηα γηα πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο (ιηγφηεξεο απφ 10 Δ.Μ.Δ. θαη λα κελ μεπεξλά ηα ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζκνχ). Σελίδα 11

13 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Καηεγνξίεο Αξηζκόο Κύθινο εξγαζηώλ ύλνιν Δπηρεηξήζεσλ εξγαδνκέλσλ ηζνινγηζκνύ (ακεηάβιεηνο) Μεζαίεο < 250 < 50 εθ. < 43 εθ. Μηθξέο < 50 < 10 εθ. < 10 εθ. Πνιχ Μηθξέο <10 < 2 εθ. < 2 εθ. Ζ πξνυπφζεζε γηα λα αλαγλσξηζηεί κία επηρείξεζε σο πνιχ κηθξή, κηθξή θαη ΜΜΔ, είλαη λα ηεξεί ηα φξηα αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ (ΔΜΔ) θαη, είηε ηα φξηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηζνινγηζκνύ, είηε εθείλα ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Σα ζηνηρεία ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ εμεηάδνληαη γηα ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη μεπεξάζεη ηα φξηα ηνπ πξνζσπηθνχ ή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα δύν ηειεπηαία έηε, ηφηε ράλεη ηελ ηδηόηεηα ηεο σο ΜΜΔ γηα ην επόκελν. ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΣΟΜΑ (5 Ο ΔΣΟ) Δ.Μ.Δ. (5 Ο ΔΣΟ) ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ (5 Ο ΔΣΟ) Έπηπια Α.Δ. (Φνξέαο ηεο επέλδπζεο) 2 (πιήξνπο απαζρφιεζεο) ,78 ΤΝΟΛΟ ,78 Σελίδα 12

14 2. ΦΟΡΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ - ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2.1 ΤΣΑΖ ΦΟΡΔΑ - ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Ννκηθή κνξθή: Πξφθεηηαη λα ηδξπζεί Αλψλπκνο Δηαηξεία ε νπνία ζα είλαη θνξέαο ηεο πξνγξακκαηηδφκελεο επέλδπζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο Δπσλπκία: Ζ εηαηξεία ζα θέξεη ηελ επσλπκία ΞΤΛΗΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.Δ. θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν ΔΠΗΠΛΑ Α.Δ Έδξα: Έδξα ηεο εηαηξείαο ζα είλαη ν Γήκνο Ζξαθιείνπ θαη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Ζξαθιείνπ. (ΒΗ.ΠΔ Ζξαθιείνπ) θνπόο: θνπνί ηεο εηαηξείαο ζα είλαη ε επεμεξγαζία μχινπ θαη ε παξαγσγή μχιηλσλ θνπθσκάησλ, ληνπιαπηψλ θνπδίλαο, ληνπιαπψλ, βηβιηνζεθψλ θαη ινηπψλ μχιηλσλ θαηαζθεπψλ Δηαίξνη - Πνζνζηό ζπκκεηνρήο: Οη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο ζα είλαη: Ο Κνζκάο Δκκαλνπήι, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία 70%. Ζ Παληειή Μαξία, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία 30%. Σελίδα 13

15 2.1.6 Μεηνρηθό θεθάιαην: Σν αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ζα είλαη θαη ζα εηζθεξζεί απφ ηνπο κεηφρνπο κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο: Ζ εηαηξεία ζα δηνηθείηαη απφ πεληακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Με ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ζα ζπγθξνηεζεί ζε ζψκα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζα νξηζζνχλ ηα πξφζσπα πνπ ζα εθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ εηαηξεία. 2.2 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 1. Κνζκάο Δκκαλνπήι Γελλήζεθε ην 1975 ζην Ζξάθιεην Κξήηεο φπνπ θαηνηθεί θαη εξγάδεηαη κέρξη ζήκεξα. Δίλαη δηπισκαηνχρνο Αξρηηέθηνλαο εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη βξίζθεηαη ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο μχινπ εδψ θαη δεθαηξία ρξφληα ελψ έρεη παξαθνινπζήζεη πνιπάξηζκα ζεκηλάξηα γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, ηάζεηο θαη αληηιήςεηο απνθηψληαο ηερλνγλσζία θαη εθφδηα πνπ ηνπ είλαη ρξήζηκα. 2. Παληειή Μαξία Γελλήζεθε ην 1980 ζηελ Αζήλα Αηηηθήο φπνπ θαηνηθνχζε κέρξη ζήκεξα. Δίλαη δηπισκαηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο θαη εξγάδεηαη ζηνλ θιάδν ησλ πξνκεζεηψλ, επηρεηξήζεσλ επίπισλ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Ζ εκπεηξία ηεο απηή είλαη νπζηαζηηθή θαη πνιχηηκε γηα ηελ ζσζηή πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο. Οη παξαπάλσ ινηπφλ κέηνρνη ηεο εηαηξείαο επελδπηέο δηαζέηνπλ θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο. Γηαζέηνπλ επίζεο νηθνλνκηθή επηθάλεηα θαη θεξεγγπφηεηα. Σελίδα 14

16 2.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Με ηε ζχζηαζε ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο επηρείξεζεο, ζρεδηάδεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο. Σν νξγαλφγξακκα πνπ αθνινπζεί είλαη κία πξνζπάζεηα ψζηε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ε δηάξζξσζή ηεο επηρείξεζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. Ζ νξγάλσζή ηεο είλαη ζρεηηθά απιή κε ιίγεο ηεξαξρηθέο βαζκίδεο, ζα ηθαλνπνηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο θαη ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε επηθνηλσλία θαη ηελ ηαρεία ιήςε απνθάζεσλ. πγθεθξηκέλα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο αζθείηαη απφ ηα παξαθάησ ηκήκαηα σο εμήο : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΜΗΜΑ ΠΩΛΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ θνπφο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο, είλαη ε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε γεληθή δηεχζπλζε, αζθεί δηνίθεζε θαη εθπξνζσπεί ηελ επηρείξεζε, δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο ππνζέζεηο θαη ηελ πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο, δηνξίδεη θαη παχεη πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγάηεο, θαζνξίδεη ηηο εηήζηεο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, θαηαξηίδεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθδίδεη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο. Απαξαίηεην γηα κηα επηρείξεζε θαζίζηαηαη θαη ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο. Σν ινγηζηήξην ηεο επηρείξεζεο, ζα είλαη πιήξσο κεραλνγξαθεκέλν θαη ζπγρξνληζκέλν κε ηηο ηειεπηαίεο απαηηήζεηο θαη εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ ηεο ινγηζηηθήο. Οη εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο ζα αλαηεζνχλ ζε ινγηζηή θνξνηέρλε ν νπνίνο ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ινγηζηηθψλ, θνξνηερληθψλ θαη εξγαηηθψλ - αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο φπσο επίζεο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή Σελίδα 15

17 δηαρείξηζε, ηε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ πσιήζεσλ. Δηδηθφηεξα ε αξκνδηφηεηα ηνπ ζα είλαη λα, ειέγρεη θαη λα πινπνηεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο, λα δηαρεηξίδεηαη φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πξψησλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, λα δηαρεηξίδεηαη φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ, λα ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία θαη ειέγρεη ηα έγγξαθα, λα δηελεξγεί ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο ηνπ πξνζσπηθνχ, λα επεμεξγάδεηαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη δηακνξθψλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. Σν Σκήκα Παξαγσγήο, είλαη ην ηκήκα φπνπ ζα γίλεηαη ε επεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε ησλ α πιψλ θαη ε παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. εκαληηθφ είλαη λα γίλεη ζσζηή ρσξνζέηεζε ησλ κεραλεκάησλ κε επνπηεία θαη ζπκκεηνρή ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηνπο επελδπηέο. Καηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζα αθνινπζείηαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ πξντφληνο. Οη επηρεηξεκαηίεο ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ην πξφγξακκα παξαγσγήο θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο, ην ζσζηφ ρεηξηζκφ ηνπ απηνκαηηζκνχ, ηελ παξαγγειία θαη ηελ παξαιαβή πξψησλ πιψλ, ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο θαη ζε ηειηθφ ζηάδην ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. Δπίζεο κέξηκλά ηνπο είλαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ (ζπληήξεζε), ην stock ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα κεραλέο θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο αιιαγήο ηνπο θαη κε δηαθνπήο ηεο παξαγσγήο. Όζνλ αθνξά ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ, είλαη ππεχζπλν γηα ηηο πξνκήζεηεο πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Σν ηκήκα απηφ είλαη επίζεο ζηελ επζχλε ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη κεξηκλά ηνπο είλαη ε εχξεζε πξνκεζεπηψλ, ην θιείζηκν ζπκθσληψλ, ε δηαπξαγκάηεπζε ηηκψλ θαη ηέινο ν πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ παξαγγειηψλ. ην Σκήκα Απνζήθεπζεο, φπνπ ζα γίλεηαη ε απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαζψο θαη ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ, ππεχζπλνο απνζήθεο ζα παξαιακβάλεη θαη ζα ειέγρεη ηηο α χιεο, ζα ηαθηνπνηεί ηα πξντφληα ζηελ απνζήθε θαη ηέινο ζα ειέγρεη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. Σέινο ην Σκήκα Πσιήζεσλ, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηάζεζε θαη ηηο πσιήζεηο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Σελ επζχλε ηνπ ηκήκαηνο ζα έρεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο επηρείξεζεο κε αξκνδηφηεηα ηε ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ, ηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ, ηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ, ηελ δηαθήκηζε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ, ηε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο. Σελίδα 16

18 3. ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 3.1 ΘΔΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Ζ κνλάδα πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηε ΒΗ.ΠΔ. Ζξαθιείνπ θαη επί νηθνπέδνπ 880,82 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Η θαη ηεηξάγσλν 13. Σν νηθφπεδν είλαη ηδηνθηεζία ηνπ επελδπηή Κνζκά Δκκαλνπήι ν νπνίνο ζα ην εηζθέξεη ζηελ εηαηξεία πνπ ζα ζπζηαζεί θαη πνπ ζα πινπνηήζεη ηελ επέλδπζε. Αλαιπηηθφηεξα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδνο έρνπλ: Σν νηθφπεδν ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ε πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο. Γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ δελ απαηηείηαη πξφηεξε άδεηα εγθαηάζηαζεο θαζφζνλ ζηηο ΒΗ.ΠΔ. απηή είλαη δεδνκέλε. Σν νηθφπεδν, είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν. Ζ αλάπηπμε ηεο πξνβιεπφκελεο δξαζηεξηφηεηαο δελ ζα επηθέξεη επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ χδξεπζε ηεο κνλάδαο ζα γίλεηαη απφ ην δίθηπν ηνπ Γήκνπ. Ζ ειεθηξνδφηεζε ζα γίλεηαη απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Ζ ηειεθσληθή ζχλδεζε, ζα γίλεη απφ ην ππάξρνλ δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. 3.2 ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΠΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Σν Ζξάθιεην είλαη ε πξσηεχνπζα θαη κεγαιχηεξε πφιε ηεο Κξήηεο. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ν Γήκνο Ζξαθιείνπ έρεη πιεζπζκφ θαηνίθνπο. 2 Κχξηνη νηθνλνκηθνί ηνκείο ηεο πφιεο είλαη ν ηνπξηζκφο, ε γεσξγία θαη ην εκπφξην. Σν Ζξάθιεην δηαζέηεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζε θίλεζε αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο 2 Αποηελέζμαηα ηης Απογραθής Πληθσζμού-Καηοικιών 2011 ποσ αθορούν ζηο Μόνιμο Πληθσζμό ηης Υώρας (ΦΔΚ ηεύτος Β /3465/ ). Σελίδα 17

19 (αεξνδξφκην "Νίθνο Καδαληδάθεο") θαη ιηκάλη κε κεγάιε θίλεζε επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ, ην νπνίν είλαη θαη ν κεγαιχηεξνο ιηκέλαο ηνπ λεζηνχ. Γηαζέηεη βηνκεραληθή πεξηνρή, 4 ρηιηφκεηξα λνηηναλαηνιηθά ηνπ θέληξνπ, ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ηεο Νέαο Αιηθαξλαζζνχ. Ζ εγθαηάζηαζε ζε Βηνκεραληθή Πεξηνρή πξνζθέξεη πνιιά ηερληθά θαη επηρεηξεκαηηθά πιενλεθηήκαηα ζηνλ ππνςήθην επελδπηή φπσο, επλντθνί φξνη δφκεζεο, αλαπηπγκέλν δίθηπν ηερληθψλ ππνδνκψλ, πνιιέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο φπσο επξπδσληθά δίθηπα, ππξνζβεζηηθφ ζηαζκφ, βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, βέιηηζηε ζπλδπαζκέλε ζπγθνηλσληαθή πξφζβαζε, εχθνιε εγθαηάζηαζε κε κεησκέλεο γξαθεηνθξαηηθέο απαηηήζεηο, πξνλνκηαθή επηρνξήγεζε κέζσ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ θαη Γξάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δπλαηφηεηα αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγηψλ θαη επηιεγκέλνπ πειαηνινγίνπ. Δπίζεο δελ απαηηείηαη έθδνζε άδεηα εγθαηάζηαζεο. Ο Ννκφο Ζξαθιείνπ, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ , αξηζκεί θαηνίθνπο επί ζπλφινπ θαηνίθσλ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο Ο λνκφο Ζξαθιείνπ ινηπφλ ζπγθεληξψλεη ην ήκηζπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο, ζθχδνπζα νηθνλνκηθή δσή, παξαγσγή ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο θαη αλεπηπγκέλν δίθηπν ππνδνκψλ. Γείθηεο επεκεξίαο Ννκνύ Ζξαθιείνπ 4 ΑΔΠ αλά θάηνηθν % κέζνπ όξνπ ρώξαο Ζξάθιεην 92,9 92,0 87,2 88,8 Απνηακηεπηηθέο θαηαζέζεηο αλά θάηνηθν, επξώ %κέζνπ φξνπ ρψξαο Ζξάθιεην ,4 3 Αποηελέζμαηα ηης Απογραθής Πληθσζμού-Καηοικιών 2011 ποσ αθορούν ζηο Μόνιμο Πληθσζμό ηης Υώρας (ΦΔΚ ηεύτος Β /3465/ ). 4 Σελίδα 18

20 Γεισζέλ εηζόδεκα αλά θάηνηθν, επξώ 2006 Ζξάθιεην 6260,551 Φόξνο εηζνδήκαηνο αλά θάηνηθν, επξώ 2006 Ζξάθιεην 464,808 Φπζηθή αύμεζε πιεζπζκνύ/1000 θαηνίθνπο 2006 Ζξάθιεην 4, Άλεξγνη % εξγαηηθνύ δπλακηθνύ Ζξάθιεην 5,1 6,7 Μαζεηέο δεκνηηθώλ ζρνιείσλ 2006 Ζξάθιεην Μαζεηέο γπκλαζίσλ / ιπθείσλ 2006 Ζξάθιεην Σελίδα 19

21 4 ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΟΡΑ 4.1 Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ Ζ ζπλεηζθνξά ηεο ειιεληθήο βηνµεραλίαο ζην ειιεληθφ ΑΔΠ, ππήξμε πεξηνξηζµέλε σο θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, ε θχξηα αλάπηπμή ηεο έγηλε κεηά ην Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ηεο Εψλεο ηνπ Δπξψ (ΕηΔ) κέρξη θαη ζήκεξα, ν ηνκέαο ηεο κεηαπνηήζεσο αλαπηχρζεθε ζην πεξηβάιινλ ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. Ζ Διιάδα ζπκβάδηζε κε ην άλνηγκα ηεο εγρψξηαο αγνξάο ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ επέθηαζε ησλ εζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε μέλεο αγνξέο. Ζ επέθηαζε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε δηεζλνχο εκπεηξίαο, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, αιιά θαη ζηελ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη θαηάξηηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απνπζηάδνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλαπηχμεσο ηερλνινγίαο. Μεγάιε επζχλε ζε απηφ ην θνκκάηη θέξεη ην γεγνλφο φηη νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο δελ επηιέγνπλ ηελ Διιάδα ζην κέηξν πνπ ζα έπξεπε σο ηφπν εγθαηαζηάζεσο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο, θπξίσο ιφγσ ηεο κε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ παλεπηζηεκίσλ απφ ηελ κία πιεπξά θαη ησλ εγρψξησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ άιιε. Απφ ηα κέζα ηνπ 2008 έσο θαη ζήκεξα ε παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε είραλ εμαηξεηηθά αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νκαιή ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ λνηθνθπξηψλ κε κεγάιν αληίθηππν ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Καηά θνηλή νκνινγία, ε άζθεζε βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα καο, εμαληιείηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ. Ζ θξίζε ξεπζηφηεηαο, φπσο είλαη θπζηθφ, νδήγεζε ζε κείσζε ηεο δεηήζεσο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζε πηψζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ άξα θαη ηεο αμίαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα αιιά θ ζε φιεο ηηο ρψξεο. Σελίδα 20

22 Ζ ειιεληθή κεηαπνίεζε ζε ζύγθξηζε κε ηηο δηεζλείο ηάζεηο Αξρηθά πξνζπαζψληαο λα δψζνπκε κία επεμήγεζε ζηνλ φξν κεηαπνίεζε, ελλννχκε ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο κηαο χιεο ή ελφο θπζηθνχ πξντφληνο ζε βηνηερληθφ - βηνκεραληθφ πξντφλ. Ζ κεηαπνίεζε είλαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο ηνκέαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο καο θαιχπηνληαο ην 22,5% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ. Παξ νι απηά, ε ζπκκεηνρή ηεο ειιεληθήο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ζην ΑΔΠ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα. Σν ζπλνιηθφ εκπφξην ηεο ΔΔ-27 κε ηνλ ππφινηπν θφζκν αλήιζε ζε εθαηνκκχξηα επξψ ην Απηφ νθείιεηαη, θαηά έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ, ζηηο απμήζεηο ησλ εμαγσγψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ θαη άιισλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Μεηά ηελ απφηνκε πηψζε ζηηο εμαγσγέο θαη ηηο εηζαγσγέο πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2012, κε ζηνηρεία έξεπλαο ηεο βξεηαληθήο εηαηξίαο Markit, ν δείθηεο ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ηεο κεηαπνίεζεο, PMI, δίλεη κία θαιή έλδεημε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα απηφ. Σνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο δηακνξθψζεθε ζηηο 45,1 κνλάδεο, φπσο θαη ηνλ Μάην. εκαληηθφ βέβαηα είλαη λα αλαθεξζεί φηη θάζε ηηκή θάησ απφ ηηο 50 κνλάδεο ζεκαίλεη ζπξξίθλσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ο δείθηεο απηφο έρεη ηηκή θάησ απφ ηηο 50 κνλάδεο επί ζρεδφλ έλα ρξφλν. Ο δείθηεο PMI ηεο Γεξκαλίαο δηακνξθψζεθε ζηηο 45 κνλάδεο, πνπ είλαη ε ρακειφηεξε επίδνζε 36 κελψλ, ελψ ζηε Γαιιία δηακνξθψζεθε ζηηο 45,2 κνλάδεο, ζεκεηψλνληαο πςειφ 2 κελψλ, ην γεγνλφο απηφ ζεκαηνδνηεί ηε κεηάδνζε ηεο θξίζεο ζηνλ ππξήλα ηεο Δπξσδψλεο.Ζ θξίζε είλαη αθφκε κεγαιχηεξε ζηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ, θαζψο ν δείθηεο δηακνξθψζεθε ζηηο 42,1 κνλάδεο απφ ηηο 43,0 κνλάδεο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013 γηα ηελ Διιάδα. Παξέκεηλε γηα 43ν κήλα θάησ απφ ηηο 50 κνλάδεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηε ζπξξίθλσζε απφ ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ηηο 41,1 κνλάδεο δηακνξθψζεθε ζηελ Ηζπαλία θαη ζηηο 44,6 κνλάδεο ζηελ Ηηαιία. Αληίζεηα, ε Ηξιαλδία θαηέγξαςε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ηεο, κε ην δείθηε λα θζάλεη ηηο 53,1 κνλάδεο. Έξεπλα ΔΒ γηα ηελ Διιεληθή κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία Απφ ην 1947 ν χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ) πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο πνπ απνηππψλνπλ ηελ εμέιημε βαζηθψλ παξαγφλησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη βηνκεραλίαο. Οη εθζέζεηο απηέο, απνηεινχζαλ κία αμηφπηζηε εηήζηα πεγή αλαθνξάο θαη πξνζέθεξαλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε γηα ηηο εμειίμεηο ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ειιεληθή βηνκεραλία θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Απφ ην 2008 Σελίδα 21

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΚΑΘ ΓΕΩΡΓΘΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑ: ΕΠΘΣΗΜΗ& ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΜΔΡΟ 1 Ο : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ....5 Β. Ένηονο επισειπημαηικό ενδιαθέπον και ςτηλά ποζοζηά ιδιυηικών Δπενδύζευν...6 Γ. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Κ. ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα