ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ «περί της εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής» & απόφαση ηµάρχου αριθ. 68/ «περί του ορισµού & ανάθεσης αρµοδιοτήτων Αντιδηµάρχων»), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 74 και 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) µέλη, {συνολικά έξι (6) παρόντα µέλη} και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Τσακίρη Τσαµπίκο, 4. Λύµουρα Παναγιώτη, 5. Τριανταφύλλου Ιωάννη, ΑΠΟΝΤΕΣ: τον κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ (δικαιολογηµένος) που έπρεπε να αναπληρωθεί από τον κ. Μαραβέλια Μάριο, ο οποίος, τελικώς, δεν παρέστη, λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων, τους κ.κ.: Κινδυλίδη Μιχαήλ (δικαιολογηµένος), Στάγκα Στέργο (δικαιολογηµένος) & Συκόφυλλο Μιχαήλ (δικαιολογηµένος), οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να παραστούν λόγω των σοβαρών εκτάκτων γεγονότων (φαινόµενα έντονων βροχοπτώσεων & πληµµυρών) που έλαβαν χώρα στην ηµοτική Ενότητα Ιαλυσού, και όχι µόνον, ενώ για τους ίδιους λόγους δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη ενηµέρωση-ειδοποίηση για την αναπλήρωσή τους, τον κ. Σαββή Εµµανουήλ (δικαιολογηµένος), ο οποίος δεν κατέστη δυνατόν να αναπληρωθεί λόγω εξάντλησης του αριθµού των αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής του ίδιου συνδυασµού, τον κ. Ζαννετίδη Φιλήµονα (δικαιολογηµένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν. 3852/2010), από τον κ. Τριανταφύλλου Ιωάννη, (Σηµειώνεται ότι τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, κ.κ.: Καµπουρόπουλος Εµµ. και Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, µε την υπ αριθµ. 2/126735/ κοινή δήλωσή τους, λόγω δε του ότι παρήλθε το χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) ηµερών από την 1

2 κατάθεση της δήλωσης παραίτησής τους στο πρωτόκολλο του ήµου Ρόδου, αντικαθίστανται από τους κ.κ.: Τσακίρη Τσαµπίκο & Λύµουρα Παναγιώτη, πρώτο και δεύτερο κατά σειρά αναπληρωµατικά µέλη του ίδιου συνδυασµού, οι οποίοι καταλαµβάνουν, αντιστοίχως, τη θέση τακτικού µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.) παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Κατσαρά Ανθής, υπαλλήλου του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων, του Αντιδηµάρχου της ηµοτικής Ενότητας Καλλιθέας κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου, των Νοµικών Συµβούλων ήµου Ρόδου κ.κ.: Φραράκη Θεοδ. & Στρατή Στεφ., του κ. Κολιάδη Θεοδ. προϊσταµένου της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, των κ.κ.: Βασιλώττου Κων/νου & Πατατούκου Μαριλένας, υπαλλήλων της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, της κας Καλογήρου Παρασκευής, προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Πληροφόρησης της /νσης Οικονοµικών ήµου Ρόδου και της κας Μακρή Τριανταφυλλιάς, υπαλλήλου της /νσης Οικονοµικών ήµου Ρόδου, ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στα πλαίσια της ενηµέρωσης ακολουθεί διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, ως κατωτέρω: ΠΡΟΕ ΡΟΣ : «Να εκφράσουµε τα ειλικρινή µας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των εκλιπόντων και να δείξουµε την αµέριστη συµπαράσταση και της Επιτροπής µέσα από την οποία σε επόµενες συνεδριάσεις, σε επόµενη συνεδρίαση, ενδεχοµένως και έκτακτες συνεδριάσεις να έρθουµε εδώ και να εγκρίνουµε συγκεκριµένα έργα, υπηρεσίες, δράσεις οι οποίες θα βασίζονται πάνω στο έκτακτο αυτό γεγονός των έκτακτων αυτών καιρικών φαινοµένων που δηµιούργησαν όλα αυτά τα προβλήµατα για να εγκρίνουµε κάποιες πιστώσεις και κάποια έργα τα οποία θα είναι προς ανακούφιση των περιοχών αυτών. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι καταγραφές από συνεργεία του ήµου, ήδη σήµερα ο κ. Κινδυλίδης τηλεφώνησε πριν. Είναι δικαιολογηµένοι όλοι σήµερα και τακτικά µέλη και αναπληρωτές, αρκετοί από αυτούς ήδη βρίσκονται εκεί και βοηθούν στις Τοπικές Κοινότητες στις ηµοτικές Κοινότητες, στα Κ.Ε.Π. και στα γραφεία επί τόπου να δέχονται αιτήσεις σχετικά µε τους πληµµυροπαθείς. Θα έχουµε την ευκαιρία και την δυνατότητα, ήδη έχουν λεχθεί πάρα πολλά αυτό το τριήµερο, δεν θέλω να σταθούµε περαιτέρω, δεν είµαστε εµείς που θα έρθουµε και θα καταλογίσουµε εδώ σαν όργανο ούτε ευθύνες, εάν και εφόσον υπάρχουν, από ποιους κλπ. Αυτό πάντως που πρέπει να κυριαρχήσει σχετικά µε τις υποδοµές και η πίεση που πρέπει να ασκήσουµε όλοι µας ούτως ώστε να συντηρηθούν και να γίνουν νέες υποδοµές, που ξέρετε ότι τα χρόνια που γίνονταν τα έργα υποδοµής, έχουν περάσει δεκαετίες, υπάρχει µια ραγδαία ανάπτυξη στο Νησί κι αυτές οι υποδοµές που υπάρχουν, είτε οδικού δικτύου, είτε οι υπόλοιπες υποδοµές αποχετευτικών όµβριων υδάτων κλπ, δεν επαρκούν πλέον, διότι έχει µπει και ο ανθρώπινος παράγοντας όλα αυτά τα χρόνια, βλέπετε ότι έχουν ήδη, µπαζωθεί και ρέµατα και ποτάµια κλπ µ 2

3 αυτήν τη ραγδαία ανάπτυξη που είχε το Νησί την τελευταία εικοσαετία. Όποτε δεν θα σταθούµε αυτήν τη στιγµή, διότι θα πρέπει να σεβαστούµε ακόµη και τώρα που µιλάµε το ότι δεν έχει βρεθεί ο τελευταίος αγνοούµενος, ο δάσκαλος, ο καθηγητής που έχει χαθεί και θα πρέπει να σεβαστούµε κατ αρχήν αυτήν τη στιγµή, είναι προτεραιότητα όλων να βρεθεί ο συγκεκριµένος άνθρωπος και γι αυτόν το λόγο δεν θέλω να ανοίξω περαιτέρω τα θέµατα. Αν κάποιος γι αυτό το θέµα στα πλαίσια της ενηµέρωσης θέλει να πάρει το λόγο πολύ ευχαρίστως, πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήδη προφορικά έχουν δοθεί εντολές στις ηµοτικές αυτές Κοινότητες που επλήγησαν να βοηθηθούν κι από κάποιους ιδιώτες αλλά και κάποιες υπηρεσίες και οτιδήποτε χρειαστούν να γίνουν και σε επόµενη Οικονοµική Επιτροπή, εµπεριστατωµένα να φέρουµε προς έγκριση οποιοδήποτε θέµα έχει να κάνει µε τις πληγείσες περιοχές. Ο κ. Ταρασλιάς έχει το λόγο.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος) : «Πρόεδρε δεν θα έπαιρνα το λόγο δεν περίµενα να γίνει µία αναφορά στα τελευταία γεγονότα, αλλά αναγκάζοµαι, είµαι υποχρεωµένος να πω δυο πράγµατα µόνον, χωρίς να καθυστερήσω, να πω ότι αυτό το οποίο συντελέστηκε στην περιοχή µας σαφέστατα και έχει αποδέκτες πρώτιστα την τοπική αυτοδιοίκηση, σε δύο επίπεδα. Είναι από τη µία το γεγονός ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη συντήρηση υποδοµών, όπως για παράδειγµα το υπόγειο δίκτυο το οποίο οδηγεί στην θάλασσα µε αποτέλεσµα τα νερά να βγούν στους δρόµους και το δεύτερο που είναι µία διαρκής εγκληµατική ενέργεια της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κατά πόσο σεβαστήκαµε το δοµηµένο περιβάλλον και µάλιστα πώς δοµήσαµε το περιβάλλον χωρίς όρους και κανόνες µε αποτέλεσµα σήµερα να δεχόµαστε όλη αυτήν την κατάσταση µε µεγαλύτερη επιβάρυνση. ιότι δεν νοείται νεόδµητες περιοχές οι οποίες αποτελούν και εξάπλωση της πόλεως Ρόδου στην πραγµατικότητα, λόγω των µεγάλων αναγκών, να είναι δοµηµένες µε άναρχο τρόπο, άρα λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της µε αφορµή αυτό το γεγονός και στα πλαίσια της καθηµερινότητας αλλά και διαχρονικά. Η ηµοτική Αρχή, κατηγορήθηκε, η σηµερινή ηµοτική Αρχή κατηγορήθηκε από τον κόσµο σε πολλές θεωρώ, Αντιδήµαρχε, όχι τυχαία, ακόµα και η δήλωσή σου τώρα ότι είπαµε σε κάποιους ιδιώτες, δυστυχώς δεν είναι ακριβές αυτό που λες, δεν είπαµε σε κάποιους ιδιώτες κηρύχθηκε το Νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και επιτάχθηκαν τα µηχανήµατα. Επιτάχθηκαν µηχανήµατα για να καθαρίσουν την περιοχή της Ιαλυσού που πλήγηκε τόσο έντονα και δεν είναι κάτι το οποίο έγινε µε πρωτοβουλία της ηµοτικής Αρχής, έγινε κάτι διότι το επέβαλε η πραγµατικότητα και έγινε µε επίταξη, τα δε καύσιµα δεν δόθηκαν από το ήµο, αν θέλουµε να θεωρήσουµε ότι κάπου προσφέραµε, δίδονται από τον στρατό. Να πούµε επίσης ότι κάτι το οποίο φέρνει, επαναφέρει πάλι θέµα το οποίο είχαµε θέσει στην Οικονοµική Επιτροπή, είναι η διαχείριση των µηχανηµάτων µας. Το να βγαίνουν και να λένε ότι µηχανήµατα τα οποία ανήκαν στον ενιαίο ήµο είναι παρακρατηµένα σε κάποιες περιοχές αυτό µας προσβάλει, ειδικά σ αυτήν την ιστορία. Θα ήθελα αυτά να καταθέσω µε αφορµή την εισήγηση και θεωρώ ότι στο επόµενο ηµοτικό Συµβούλιο κανονικά θα γίνει µια πλήρης ανάλυση όλων των θεµάτων τα οποία προέκυψαν, καθώς είναι πολύ 3

4 σηµαντικό να δούµε και τις αιτιάσεις κι αν µπορούµε αφορµή τα θλιβερά γεγονότα να χαράξουµε µια πολιτική, εγώ δεν θα ήθελα να αναφερθώ ούτε στους καλούς συναδέλφους µου οι οποίοι σ αυτήν την αίθουσα έθεσαν θέµα για τη γέφυρα της Κρεµαστής, κάτι για το οποίο µπορείτε να ανατρέξετε στα πρακτικά, δεν είναι όλα αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση πολλές φορές γραφικά και για λόγους εντυπωσιασµού, έχουν να κάνουν και µε θέµατα πολύ σοβαρά τα οποία όταν τα επιβεβαιώνει η πραγµατικότητα καταλαβαίνουµε ότι πρέπει κάποια στιγµή να δούµε τα θέµατα µε διαφορετικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ.» ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : «Συµπληρωµατικά γι αυτό που αναφέρατε, Πρόεδρε, άποψη µου και την κατέθεσα και χθες το βράδυ στο συντονιστικό, θεωρώ ότι σ αυτήν τη δύσκολη ώρα που περνά ο τόπος δεν είναι ώρα για κρίσεις, επικρίσεις και απονοµή ευθυνών. Άποψη µου είναι ότι θα πρέπει να σεβαστούµε την κατάσταση και έχουµε όλο το χρόνο να τα βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους, διότι υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές, αλλά ακούγοντας, επειδή έζησα από κοντά την κατάσταση δεν είναι έτσι απλά τα πράγµατα όπως καταγράφονται δυστυχώς κι από κάποιους συναδέλφους του ηµοτικού Συµβουλίου. Ευχαριστώ πολύ.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ : «Ο κ. Τσακίρης έχει το λόγο και µετά ο συνάδελφος ο ώρος, ο Κωνσταντίνου.» ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ : «Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω κι εγώ τη λύπη γι αυτό που συνέβη στις Ενότητες Πεταλούδων και Ιαλυσού, και να πω µερικά πράγµατα για να αποκατασταθούν κάποιες αλήθειες, γιατί κυκλοφορούν διάφορα. Θα ξεκινήσω από τα καύσιµα. Από την Παρασκευή το βράδυ επικοινώνησα µε αρκετούς συναδέλφους. Η ιεύθυνση µοίρασε περίπου πέντε τόνους καύσιµα σε µηχανήµατα του ήµου και ιδιώτες ούτως ώστε να αντιµετωπίσουν αυτά τα έκτακτα καιρικά φαινόµενα. Κάποιοι συνάδελφοι βγαίνουν και λένε ότι ο ήµος δεν είχε καύσιµα ή δεν ξέρω τι. Προφανώς εκµεταλλεύονται τις καταστάσεις για να αναδειχθούν πολιτικά. Επίσης θα ήθελα να πω και το εξής για την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, γι αυτήν που δεν υπάρχει, γιατί δεν υφίσταται καµία ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, ότι µε ευθύνη δική µου, προσωπική ευθύνη, ιδιώτες οδηγοί εθελοντές, πιάνουν αυτοκίνητα του ήµου προκειµένου να αντιµετωπίσουν κι αυτοί, να βοηθήσουν συµπολίτες µας, για να αντιµετωπίσουµε τις καταστάσεις. Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, κάποιος άνθρωπος έχει την ευθύνη γι αυτό που γίνεται και στη συγκεκριµένη περίπτωση είµαι εγώ και το λέω ευθαρσώς και δεν έχω πρόβληµα να το πω. Να σταµατήσω λοιπόν η σπέκουλα, παράκληση κι αντί να βγαίνουν στα ραδιόφωνα και στις εφηµερίδες και στις τηλεοράσεις, καλό θα είναι να είναι µαζί µας, να βοηθήσουν κι αυτοί για να ελαφρύνουµε τον πόνο των συµπολιτών µας. Ευχαριστώ πολύ.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ : «ώρο, έχεις το λόγο.» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ ΩΡΟΣ : «Ευχαριστώ συνάδελφε, εάν και δεν είµαι µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, σήµερα παρευρίσκοµαι εδώ λόγω κάποιων θεµάτων της ηµοτικής Ενότητας Καλλιθέας. Αλλά ακούγοντας τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται, κατ αρχήν θα ήθελα να εκφράσω εγώ τα θερµά µου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυµάτων και την θλίψη µου για όσα συνέβησαν στο Νησί µας. 4

5 Άκουσα πριν τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Ταρασλιά, να µιλάει ότι υπήρχαν µηχανήµατα που τα παρακρατούσαν και δεν δόθηκαν. Κώστα σε σένα αναφέροµαι. Εάν έχεις κάτι συγκεκριµένα γιατί όλη η µηχανή του ήµου και ο ήµαρχος ήταν συντονιστής αλλά και όλοι οι συνάδελφοι µεταξύ µας είχαµε µια συνεννόηση, εάν έχεις κάτι συγκεκριµένα να το πεις, αλλιώς ότι λέγονται ότι ακούγονται και τον κάθε λαϊκιστή εγώ δεν µπορώ να τον ανεχθώ και ούτε την κάθε θεωρία, που πετάει πυροτέχνηµα κι που όπου πέσει κι όπου πιάσει, ενταξει; Εγώ µέσα από αυτήν την άποψη θέλω κατ αρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους κι όλο το προσωπικό του ήµου που εκείνη την ηµέρα πραγµατικά έκανε υπέρβαση προκειµένου να σταθεί δίπλα στους συµπολίτες και να τους στηρίξει. Υπήρχαν Ενότητες που πραγµατικά επλήγησαν πολύ περισσότερο. Στη ηµοτική Ενότητα Καλλιθέας, απλά να σας πω κύριε Ταρασλιά µέχρι τις 12 η ώρα την νύχτα και οι ποταµοί κλείστηκαν µε σιδεροπλέγµατα και τα µηχανήµατα ήταν όλα έξω προκειµένου να απεγκλωβιστεί ο κόσµος και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Τώρα εάν µιλάτε εσείς για παρακράτηση µηχανηµάτων και έχετε τίποτα υπ όψιν σας καλό είναι να το θέσετε για να µην µιλάµε έτσι αόριστα και θεωρητικά, γιατί ο καθένας µπορεί να παίρνει έτσι το λόγο µέσω του µικροφώνου και να λέει ότι θέλει κι ότι του ρθει. Να απαντηθεί για να δώσω, εάν µπορώ, να δώσω κάποιες απαντήσεις, το λέω αυτό γιατί υπήρχαν κάποια πράγµατα γύρω από το πρόσωπό µου γι αυτό το λέω.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος) : «Όχι από µένα κύριε συνάδελφε.» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ ΩΡΟΣ : «Όχι από σας.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος) : «Είµαι πολύ ακριβής σ αυτά που λέω και µιλάω µόνο στα όργανα και όχι στα µέσα µαζικής επικοινωνίας. Κάνατε αναφορά στο πρόσωπό µου.» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ ΩΡΟΣ : «Όχι δεν κάνω αναφορά στο πρόσωπό σας κάνω αναφορά σ αυτά που είπατε και επειδή άκουσα τις ατυχείς δηλώσεις του Προέδρου της Παστίδας του κ. Μοσχή, θα πρέπει να σας πω το εξής, δεν παρακρατήθηκε κανένα µηχάνηµα, το µηχάνηµα δόθηκε από την ηµοτική Ενότητα Πεταλούδων, το ξέρει ο κ. Τσαµπίκος Τσακίρης, είναι ένα µηχάνηµα τύπου γκρέιτερ για την αγροτική οδοποιία. Η αγροτική οδοποιία κ. Ταρασλιά δεν καθαρίζει ούτε ποταµούς, ούτε ρυάκια, ούτε οτιδήποτε άλλο, για να είµαστε συγκεκριµένοι.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος) : «Λέτε για λεπτοµέρειες για τις οποίες εγώ δεν αναφέρθηκα.» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ ΩΡΟΣ : «Αναφέροµαι εγώ για να γίνω πιο συγκεκριµένος και να καταστήσω τα πράγµατα µε το όνοµά τους.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος) : «Κι επειδή δεν έχετε παρακολουθήσει την Οικονοµική Επιτροπή να ξέρετε ότι έχει τεθεί ένα τεράστιο θέµα σχετικά µε την διάθεση, του ενιαίου πλέον ήµου, σε επίπεδο µηχανηµάτων, το οποίο θεωρώ ότι δεν έχει διευθετηθεί.» 5

6 Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, επεσήµανε την ύπαρξη τεσσάρων (4) κατεπειγόντων θεµάτων για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους ως θεµάτων, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Το πρώτο θέµα (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί της ορθής επανάληψης της υπ αριθµ. 411/2013 απόφ. της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, δια της οποίας εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας: «Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟ ΟΥ (Α/Φ - /Φ) και δηµιουργία βάσης Περιβαλλοντικών - χωρικών δεδοµένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος και συγκεκριµένα στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου ΑΚΤΗ» όπου, όπως αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, στα τεύχη διακήρυξης και στη µελέτη του έργου διαπιστώθηκε η ύπαρξη λαθών, εκ παραδροµής, που επιβάλλεται να διορθωθούν προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα στην υπογραφή και υλοποίηση της, εν λόγω, υπηρεσίας, αλλά και σε αυτή καθ αυτή τη χρηµατοδότηση του έργου, το οποίο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από το πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου , το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέµα (2 ο, 3 ο & 4 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζονται µε τη λήψη απόφασης περί της απόδοσης λογαριασµού υπαλλήλων-υπολόγων, υπεύθυνων για την διαχείριση Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής, τα οποία εκδόθηκαν για τις ανάγκες δηµοτικών ηλεκτροδοτήσεων, διαδικασία που, βάσει των σχετικών κείµενων διατάξεων πρέπει να περαιώνεται έως και την 30 η Νοεµβρίου κάθε οικονοµικού έτους. Αµέσως µετά, η Οικονοµική Επιτροπή, αποφαίνεται οµόφωνα, ώστε να ενταχθούν για συζήτηση τα ανωτέρω θέµατα, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν γι αυτά σχετικές αποφάσεις, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες κείµενες διατάξεις. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, προτείνει να εξεταστούν τα θέµατα που συµµετέχουν στην ηµερήσια διάταξη, όπως αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί, αφού προηγηθούν τα προαναφερόµενα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα. ΘΕΜΑ (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ.418/2013 (Α..Α.: ΒΛ1ΤΩ1Ρ-ΑΗ6) (κατεπείγον µε τη συνδροµή του άρθρου 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010) Λήψη απόφασης περί της ορθής επανάληψης της υπ αριθµ. 411/2013 απόφ. της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, δια της οποίας εγκρίθηκε η µελέτη 6

7 και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας: «Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟ ΟΥ (Α/Φ - /Φ) και δηµιουργία βάσης Περιβαλλοντικών - χωρικών δεδοµένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος και συγκεκριµένα στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου ΑΚΤΗ» (Εισήγηση της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης ήµου Ρόδου,. αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης ήµου Ρόδου, µε αρ. πρωτ. 2/ , ως κατωτέρω: «ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθµ. 411/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ρόδου σχετικά µε την έγκριση µελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας: «Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟ ΟΥ (Α/Φ - /Φ) και δηµιουργία βάσης Περιβαλλοντικών - χωρικών δεδοµένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος και συγκεκριµένα στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου ΑΚΤΗ». Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου µε την υπ αριθµ. 411/2013 απόφαση της ενέκρινε τη µελέτη και κατήρτισε τους όρους διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας: «Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟ ΟΥ (Α/Φ - /Φ) και δηµιουργία βάσης Περιβαλλοντικών - χωρικών δεδοµένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος και συγκεκριµένα στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου ΑΚΤΗ». Εκ παραδροµής στα τεύχη διακήρυξης και στη µελέτη του έργου διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν κάποια λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα στην υπογραφή και υλοποίηση της υπηρεσίας. Συγκεκριµένα: 1. Σε ορισµένα σηµεία της διακήρυξης και των άλλων τευχών δηµοπράτησης αναφέρεται ως ΦΠΑ το ποσοστό 16% ενώ το ορθό είναι 23% για παροχές υπηρεσίας. Ως εκ τούτου διορθώνεται ο ΦΠΑ σε 23% και ο προϋπολογισµός του έργου είναι ,27 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ,73 ΦΠΑ 23%. 2. Στην πρώτη παράγραφο της Τεχνικής Έκθεσης η φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα ή χρειάζονται ενηµέρωση θα συλλεχθούν µε µέριµνα του αναδόχου» αντικαθίσταται µε τη φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα ή χρειάζονται ενηµέρωση θα συλλεχθούν µε µέριµνα του αναδόχου υπό την επίβλεψη του ήµου Ρόδου» 3. Στο πρώτο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης του έργου η πρώτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: «Αφορά την χαρτογράφηση της παράκτιας ζώνης, σε κατάλληλες κλίµακες, µε γεωαναφορά στο Εθνικό προβολικό σύστηµα αναφοράς 7

8 ΕΓΣΑ 87 (συντεταγµένες εξαρτηµένες από το ισχύον κρατικό τριγωνοµετρικό δίκτυο συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87) και περιλαµβάνει την συλλογή, προµήθεια και επεξεργασία των δεδοµένων, σε απόσταση 150 µ. από την ακτογραµµή. Η συλλογή των δεδοµένων, θα αφορά κυρίως:». 4. Το άρθρο 3 του τιµολογίου της µελέτης διαµορφώνεται ως εξής: «Στη φάση αυτή θα γίνει επεξεργασία και απεικόνιση των δεδοµένων που θα συγκεντρωθούν από τα περιβαλλοντικά και χωρικά δεδοµένα της υπό εξέταση περιοχής στη Ρόδο, παραδοτέα ( Ρ.1), όσο και για σύνδεση µε το ήδη υπάρχον ΓΣΠ που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί στο ήµο Ρόδου, δηµιουργώντας ουσιαστικά µια γεωγραφική βάση µε όλα αυτά τα στοιχεία.» 5. Στο κεφάλαιο Α της ιακήρυξης η φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα θα συλλεχθούν από το ήµο (µε τη βοήθεια εξωτερικής εµπειρογνωµοσύνης)» αντικαθίσταται µε τη φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα ή χρειάζονται ενηµέρωση θα συλλεχθούν µε µέριµνα του αναδόχου υπό την επίβλεψη του ήµου Ρόδου» 6. Τροποποιείται η διάρκεια της σύµβασης σε 4 µήνες από 3 και συγκεκριµένα το σηµείο 8 της Παραγράου Β.5.1 της διακήρυξης διαµορφώνεται ως εξής: 8. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι τέσσερις (4) µήνες. Το πρώτο παραδοτέο «Χαρτογράφηση πεδίου» θα ολοκληρωθεί σε εξήντα (60) ηµέρες. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου παραδοτέου, το δεύτερο παραδοτέο «Χάρτες» θα ολοκληρωθεί σε τριάντα (30) ηµέρες. Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου παραδοτέου, το τρίτο παραδοτέο «GIS» θα ολοκληρωθεί σε τριάντα (30) ηµέρες. εδοµένου ότι η διακήρυξη θα πρέπει να έχει δηµοσιευθεί πριν τη λήξη του έτους, προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα στη χρηµατοδότηση του έργου, το οποίο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από το πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου και από, παρακαλούµε να συζητηθεί στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής.» (Ακολουθεί υπογραφή της προϊσταµένης /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης κας Κολεζάκη Μαρίας) Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την υπ αριθµ. 411/2013 (Α..Α. ΒΛ1ΟΩ1Ρ-ΥΜ5) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, 8

9 αυτούσια, την εισήγηση της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης ήµου Ρόδου,. αρ. πρωτ. 2/ , ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ αριθµ. 411/2013 (Α..Α. ΒΛ1ΟΩ1Ρ-ΥΜ5) απόφασης, δια της οποίας εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας: «Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟ ΟΥ (Α/Φ - /Φ) και δηµιουργία βάσης Περιβαλλοντικών - χωρικών δεδοµένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος και συγκεκριµένα στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου ΑΚΤΗ», βάσει της σχετικής εισήγησης της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης ήµου Ρόδου,. αρ. πρωτ. 2/ , όπου αναφέρονται συγκεκριµένες διορθώσεις, αναφορικά µε τους όρους διακήρυξης, της, εν λόγω, υπηρεσίας, ως κατωτέρω: 1. Σε ορισµένα σηµεία της διακήρυξης και των άλλων τευχών δηµοπράτησης αναφέρεται ως ΦΠΑ το ποσοστό 16% ενώ το ορθό είναι 23% για παροχές υπηρεσίας. Ως εκ τούτου διορθώνεται ο ΦΠΑ σε 23% και ο προϋπολογισµός του έργου είναι ,27 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ,73 ΦΠΑ 23%. 2. Στην πρώτη παράγραφο της Τεχνικής Έκθεσης η φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα ή χρειάζονται ενηµέρωση θα συλλεχθούν µε µέριµνα του αναδόχου» αντικαθίσταται µε τη φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα ή χρειάζονται ενηµέρωση θα συλλεχθούν µε µέριµνα του αναδόχου υπό την επίβλεψη του ήµου Ρόδου» 3. Στο πρώτο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης του έργου η πρώτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: «Αφορά την χαρτογράφηση της παράκτιας ζώνης, σε κατάλληλες κλίµακες, µε γεωαναφορά στο Εθνικό προβολικό σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 (συντεταγµένες εξαρτηµένες από το ισχύον κρατικό τριγωνοµετρικό δίκτυο συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87) και περιλαµβάνει την συλλογή, προµήθεια και επεξεργασία των δεδοµένων, σε απόσταση 150 µ. από την ακτογραµµή. Η συλλογή των δεδοµένων, θα αφορά κυρίως:». 4. Το άρθρο 3 του τιµολογίου της µελέτης διαµορφώνεται ως εξής: «Στη φάση αυτή θα γίνει επεξεργασία και απεικόνιση των δεδοµένων που θα συγκεντρωθούν από τα περιβαλλοντικά και χωρικά δεδοµένα της υπό εξέταση περιοχής στη Ρόδο, παραδοτέα ( Ρ.1), όσο και για σύνδεση µε το ήδη υπάρχον ΓΣΠ που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί στο ήµο Ρόδου, δηµιουργώντας ουσιαστικά µια γεωγραφική βάση µε όλα αυτά τα στοιχεία.» 5. Στο κεφάλαιο Α της ιακήρυξης η φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα θα συλλεχθούν από το ήµο (µε τη βοήθεια εξωτερικής εµπειρογνωµοσύνης)» αντικαθίσταται µε τη φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα ή χρειάζονται ενηµέρωση θα συλλεχθούν µε µέριµνα του αναδόχου υπό την επίβλεψη του ήµου 9

10 Ρόδου» 6. Τροποποιείται η διάρκεια της σύµβασης σε 4 µήνες από 3 και συγκεκριµένα το σηµείο 8 της Παραγράου Β.5.1 της διακήρυξης διαµορφώνεται ως εξής: 8. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι τέσσερις (4) µήνες. Το πρώτο παραδοτέο «Χαρτογράφηση πεδίου» θα ολοκληρωθεί σε εξήντα (60) ηµέρες. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου παραδοτέου, το δεύτερο παραδοτέο «Χάρτες» θα ολοκληρωθεί σε τριάντα (30) ηµέρες. Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου παραδοτέου, το τρίτο παραδοτέο «GIS» θα ολοκληρωθεί σε τριάντα (30) ηµέρες. Συνεπεία των ανωτέρω διορθώσεων τα τελικά κείµενα της σχετικής µελέτης και των όρων διακήρυξης για τις ανάγκες ευόδωσης το συντοµότερο δυνατόν της διαδικασίας, για την παροχή της υπηρεσίας: «Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟ ΟΥ (Α/Φ - /Φ) και δηµιουργία βάσης Περιβαλλοντικών - χωρικών δεδοµένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος και συγκεκριµένα στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου ΑΚΤΗ», επαναλαµβάνονται, ορθώς, ως κατωτέρω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟ ΟΥ (Α/Φ - /Φ) και δηµιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδοµένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και συγκεκριµένα στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου ΑΚΤΗ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα ιεύθυνση Πολεοδοµικού 10

11 Σχεδιασµού ιαγοριδών 1, Ρόδος Προϋπολογισθείσα δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%: ,00 Ευρώ (26.829,27 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ,73 ΦΠΑ 23%) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δηµοσίευσης στην Ιστοσελίδα του ήµου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής στις Ελληνικές Εφηµερίδες ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΤΠΑ) KAI ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΟ ΟΣ 2013 Πίνακας περιεχοµένων A) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 12 B) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13 B.1 Γενικές Πληροφορίες 13 B.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού 13 B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 13 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 13 B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού 14 B.1.5 Ηµεροµηνία αποστολής της ιακήρυξης 15 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 15 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού 15 B.1.8 Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης 16 B.2 ικαίωµα Συµµετοχής - ικαιολογητικά 17 B.2.1 ικαίωµα Συµµετοχής 17 B.2.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής 17 B.2.3 ικαιολογητικά Συµµετοχής 18 B.2.4 ικαιολογητικά Κατακύρωσης 23 B Οι Έλληνες πολίτες 23 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 25 B Τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα 28 B Οι συνεταιρισµοί 30 B Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 32 B Οι ενώσεις κοινοπραξίες 35 11

12 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / ιευκρινίσεις 35 B Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ικαιολογητικών Συµµετοχής/Κατακύρωσης 35 B Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 35 B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 36 B Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα 36 B Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 36 B ιευκρινίσεις 40 B.2.7 Εγγύηση Συµµετοχής 40 B.3 Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών 41 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 41 B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 42 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» 44 B Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 45 B Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 45 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 45 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 45 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 46 B.3.5 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα 46 B.4 ιενέργεια ιαγωνισµού Αξιολόγηση Προσφορών 47 B.4.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του ιαγωνισµού 47 B ιαδικασία διενέργειας ιαγωνισµού - αποσφράγιση Προσφορών 47 B ιαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 49 B Βαθµολόγηση τεχνικών Προσφορών 50 B Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 50 B ιαδικασία κατακύρωσης ιαγωνισµού 50 B.4.2 Απόρριψη Προσφορών 51 B.4.3 Προσφυγές 52 B.4.4 Αποτελέσµατα Κατακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού 52 B.5 Κατάρτιση Σύµβασης Γενικοί Όροι Σύµβασης 53 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης Εγγυήσεις 53 B.5.2 Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις 54 B.5.3 Υπεργολαβίες 54 B.5.4 Εµπιστευτικότητα 54 B.5.5 Πνευµατικά δικαιώµατα 55 B.5.6 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία 55 Γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 55 Γ.1 Εγγυητική επιστολής συµµετοχής 55 Γ.2 Υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος 56 Γ.3 Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς 58 Γ.3.1 Υπηρεσίες 58 Γ.3.2 Άλλες δαπάνες 58 Γ.3.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου 58 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στόχος του έργου αποτελεί η συλλογή, η προµήθεια ή /και ετοιµασία δεδοµένων που 12

13 αφορούν την Παράκτια Ζώνη της Ρόδου. Όπου είναι δυνατό, τα δεδοµένα θα παραχωρηθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ρόδου µε τις οποίες ο ήµος διατηρεί στενή συνεργασία. Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα ή χρειάζονται ενηµέρωση θα συλλεχθούν µε µέριµνα του αναδόχου υπό την επίβλεψη του ήµου Ρόδου. Ακολούθως θα γίνει η συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδοµένων που θα συλλεχθούν και η σύνθεση λεπτοµερών Χαρτών της Παράκτιας Ζώνης της Ρόδου. Τα δεδοµένα θα απεικονίζουν τις χρήσεις γης, το δοµηµένο περιβάλλον, την εποχική πυκνότητα του πληθυσµού καθώς και τις σηµειακές πηγές τροφοδοσίας. Το σύνολο των χαρτών θα εκδοθούν σε έντυπη µορφή. Επίσης θα συνταχθεί λεπτοµερής Τεχνική Έκθεση που θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τις ακριβείς διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων καθώς και την ανάπτυξη των σχετικών χαρτών ΠΖ καθώς και συµπεράσµατα από την επεξεργασία αυτών. Τα περιβαλλοντικά και χωρικά δεδοµένα της υπό εξέταση περιοχής στη Ρόδο θα συγκεντρωθούν για να δηµιουργηθεί µια γεωγραφική βάση µε όλα αυτά τα στοιχεία και µέσα από την επεξεργασία των να γίνει απεικόνιση των αποτελεσµάτων µέσω GIS. Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Λειτουργίας του συστήµατος είναι ο ήµος Ρόδου. Ο Φορέας Λειτουργίας µέσω της προς υλοποίηση υπηρεσίας θα εφοδιαστεί µε αναλυτικούς θεµατικούς χάρτες της παράκτιας ζώνης του νησιού σε βάθος 150 µέτρα, καθώς και µε ένα σύστηµα GIS που θα απεικονίζει τα δεδοµένα αυτά. Το παρόν έργο υλοποιείται στα πλαίσια της εγκεκριµένης πράξης «ΑΚΤΗ» του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος Εταίροι της Πράξης είναι το η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ως επικεφαλής εταίρος), ο ήµος Ρόδου, ο Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου- ΕΛΚΕΘΕ, το Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Το αντικείµενο του έργου περιγράφεται αναλυτικά στη µελέτη που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενικές Πληροφορίες Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον ιαγωνισµό. Αντικείµενο ιαγωνισµού Αντικείµενο του ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο στην παρούσα ιακήρυξη. Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου. Προϋπολογισµός Έργου Ο Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ή (26.829,27 χωρίς ΦΠΑ). Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ήµος Ρόδου 13

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6560 Αιγάλεω: 01/11/2013 Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Προξένου Κοροµηλά 24, 54622, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 253477/253478 Fax: 2310 234205 http://www.seerc.org e-mail: contact@seerc.org ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το έργο: «Παροχή ερευνητικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Στοιχεία διακήρυξης: 28/19.10.2012 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Στοιχεία διακήρυξης: 18/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Π-270. Fax : 2132143256 www.ekab.gr 18/1/2013 22/1/2013 30/Α/14-12-2005) ΤΗΛ : 210.74.60.000 - Fax: 210 7460222

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Π-270. Fax : 2132143256 www.ekab.gr 18/1/2013 22/1/2013 30/Α/14-12-2005) ΤΗΛ : 210.74.60.000 - Fax: 210 7460222 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠ.. ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα 10-1-2013 /νση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προµηθειών Αριθµ. ιακήρυξης 1/2013 Τέρµα Οδού Υγείας & Μεσογείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚτΠ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Οδός : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26610-39814, e-mail: info@corfucci.gr ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ 80%-

Διαβάστε περισσότερα