Louis plc - Αποφάσεις 12 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Louis plc - Αποφάσεις 12 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου 2011"

Transcript

1 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc - Αποφάσεις 12 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου 2011 Λευκωσία, 30 Ιουνίου 2011 Α. Ετήσια Γενική Συνέλευση 2011 Πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2011 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: (1) Ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση περιλαμβανομένων, της Εκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις και της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης(Ετήσια Έκθεση). (2) Ενέκρινε την επανεκλογή των εξερχόμενων διοικητικών συμβούλων κυρίου Ιάσωνα Περδίου και κυρίας Ολγας Ηλιάδου. Η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης διαφοροποιείται ως ακολούθως μετά την αποχώρηση του κ. Τάκη Κληρίδη από το Διοικητικό Συμβούλιο: 1. Επιτροπή Ελέγχου Χρίστος Μαυρέλλης Αλέξης Γαλανός Ολγα Ηλιάδου 2. Επιτροπή Αμοιβών Αλέξης Γαλανός Βάκης Λοίζου Γιώργος Γεωργιάδης 3. Επιτροπή Διορισμών Γιώργος Γεωργιάδης Λούης Λοίζου Ολγα Ηλιάδου - Πρόεδρος - Πρόεδρος - Πρόεδρος

2 2 (3) Ενέκρινε την Εκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας και την αμοιβή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων, η οποία παραμένει όπως και τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή στις τον χρόνο ο καθένας. (4) Επαναδιόρισε τους Ελεγκτές της Εταιρείας κυρίους KPMG Ltd και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους. Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ο Εκτελεστικός Πρόεδρος κος Κωστάκης Λοίζου παρουσίασε και ανέλυσε τις κύριες εξελίξεις και γεγονότα του 2011 καθώς επίσης και τις προβλέψεις και εκτιμήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προοπτικές της Εταιρείας για το τρέχον έτος (η ομιλία επισυνάπτεται). Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Louis plc που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2011 ( πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση) στο ξενοδοχείο Hilton Park στην Λευκωσία, εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα ψηφίσματα: Ειδικό Ψήφισμα 1 Όπως ο Κανονισμός 136 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 136: «136. Αντίγραφα των εγγράφων που πρέπει να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση και αναφέρονται στον Νόμο, θα είναι διαθέσιμα στο κάθε μέλος, κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 29, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, σε χρόνο που δεν θα είναι μικρότερος από εικοσιμία (21) μέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Στην ειδοποίηση σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, θα γίνεται μνεία ως προς τον τόπο και τρόπο διάθεσης των εγγράφων αυτών. Νοείται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα έχει διαθέσιμα προς διανομή στους παρισταμένους μετόχους αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω και θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της για τη δημοσίευση των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε συναφούς νομοθεσίας, είτε στον ημερήσιο τύπο είτε στην ιστοσελίδα της είτε προς οποιεσδήποτε αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και σε μία ή περισσότερες οργανωμένες αγορές, στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι της.»

3 3 Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 136 για την διάθεση της Ετήσιας Έκθεσης σύμφωνα και με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. Ειδικό Ψήφισμα 2 Όπως ο Κανονισμός 140 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 140: «140. Ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ ένα μέλος με ένα από τους ακόλουθους τρόπους: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Με την παράδοσή της προσωπικά στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση στο μέλος, ή Με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και η επίδοση θα τεκμαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή εικοσιτεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισμένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών μέσω του ταχυδρομείου, ύστερα από απόδειξη ότι η επιστολή που περιέχει την ειδοποίηση έχει δεόντως απευθυνθεί προς αυτό, προπληρωθεί και ταχυδρομηθεί, ή Με τηλεομοιότυπο σε αριθμό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το μέλος και ως θα είναι καταχωρημένο στο μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το μέλος και ως θα είναι καταχωρημένο στο μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή Μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στην ιστοσελίδα μίας ή περισσοτέρων οργανωμένων αγορών στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές της Εταιρείας ή άλλοι τίτλοι της ή στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή σε ιστοσελίδα που θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στο μέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά το χρόνο που το σχετικό υλικό εμφανίστηκε στο διαδίκτυο. Νοείται ότι κάθε μέλος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρεία για οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία και η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση επικαιροποίησης οποιονδήποτε στοιχείων του μέλους. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή ειδοποίησης ή άλλων εγγράφων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση ή τα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισμό 140 είναι άγνωστα στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από

4 4 ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων ή χρεογράφων της Εταιρείας.» Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 140 για την προσθήκη πρόνοιας για την δυνατότητα αποστολής ή και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα και με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. Ειδικό Ψήφισμα 3 Όπως ο Κανονισμός 142 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 142: «142. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται στον Κανονισμό 140 απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητά τους ως αντιπροσώπων του αποθανόντος μέλους ή ως επιτρόπου του μέλους που πτώχευσε ή με παρόμοια περιγραφή, στα στοιχεία (διεύθυνση, αριθμό τηλεομοιότυπου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ο.κ.) που έχουν γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρι να γνωστοποιηθούν αυτά) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.» Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 142 για την προσθήκη πρόνοιας για την δυνατότητα αποστολής ή και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή σε συνάρτηση με τον νέο Κανονισμό 140 ( Ειδικό Ψήφισμα 2) σύμφωνα και με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113.

5 Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή µεταβολής στη θέση του Προέδρου ή µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου, του Γενικού ιευθυντή, Οικονοµικού ιευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταµένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνοµα εκδότη Υποβλήθηκε από Louis plc Κώστα Χατζηµάρκο ιεύθυνση Louis House, οδός Αµφιπόλεως Αρ. 20, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία Προς το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνοµα Ιδιότητα Ηµεροµηνία Παραίτησης Ολγα Ηλιάδου Ανεξάρτητη, Μη Εκτελεστική Σύµβουλος 29/06/2011 Όνοµα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Επάγγελµα Ηµεροµηνία ιορισµού Ολγα Ηλιάδου Ανεξάρτητη, Μη Εκτελεστική Σύµβουλος 29/6/2011 ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Υπογραφή 29/06/2011 Ηµεροµηνία Σηµείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου, Οδός Κάµπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Τηλ: fax: Τ.Κ Λευκωσία, εντός 24 ωρών και µια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόµενης χρηµατιστηριακής συνάντησης από την ηµέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισµός των οργάνων διοίκησης εκδότη µε βάση το Άρθρο 135(2) του Νόµου του (2) Σύµφωνα µε το Άρθρο 137(4) του Νόµου του 2005, συνδεδεµένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίµατος µέχρι πρώτου βαθµού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώµατος ψήφου. ZA/APETC:\Documents and Settings\linac\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK20\OLGA ELIADES.doc

6 Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή µεταβολής στη θέση του Προέδρου ή µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου, του Γενικού ιευθυντή, Οικονοµικού ιευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταµένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνοµα εκδότη Υποβλήθηκε από Louis plc Κώστα Χατζηµάρκο ιεύθυνση Louis House, οδός Αµφιπόλεως Αρ. 20, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία Προς το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνοµα Ιδιότητα Ηµεροµηνία Παραίτησης Ιάσωνας Περδίος Εκτελεστικός Σύµβουλος 29/06/2011 Όνοµα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Επάγγελµα Ηµεροµηνία ιορισµού Ιάσωνας Περδίος Εκτελεστικός Σύµβουλος Ιδ. Υπάλληλος 29/6/2011 ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Μετοχές ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Μάριος Περδίος Αγγελος Περδίος Σάββας Περδίος Σάββας Περδίος Εύα Περδίου Jason Perdios Developments Ltd Υιός Υιός Υιός Πατέρας Μητέρα Μετοχές Υπογραφή 29/06/2011 Ηµεροµηνία Σηµείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου, Οδός Κάµπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Τηλ: fax: Τ.Κ Λευκωσία, εντός 24 ωρών και µια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόµενης χρηµατιστηριακής συνάντησης από την ηµέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισµός των οργάνων διοίκησης εκδότη µε βάση το Άρθρο 135(2) του Νόµου του (2) Σύµφωνα µε το Άρθρο 137(4) του Νόµου του 2005, συνδεδεµένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίµατος µέχρι πρώτου βαθµού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώµατος ψήφου. ZA/APETC:\Documents and Settings\linac\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK20\JASON PERDIOS.doc

7 Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή µεταβολής στη θέση του Προέδρου ή µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου, του Γενικού ιευθυντή, Οικονοµικού ιευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταµένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνοµα εκδότη Υποβλήθηκε από Louis plc Κώστα Χατζηµάρκο ιεύθυνση Louis House, οδός Αµφιπόλεως Αρ. 20, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία Προς το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνοµα Ιδιότητα Ηµεροµηνία Παραίτησης Τάκης Κληρίδης Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 29/06/2011 Όνοµα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Επάγγελµα Ηµεροµηνία ιορισµού ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Υπογραφή 29/06/2011 Ηµεροµηνία Σηµείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου, Οδός Κάµπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Τηλ: fax: Τ.Κ Λευκωσία, εντός 24 ωρών και µια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόµενης χρηµατιστηριακής συνάντησης από την ηµέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισµός των οργάνων διοίκησης εκδότη µε βάση το Άρθρο 135(2) του Νόµου του (2) Σύµφωνα µε το Άρθρο 137(4) του Νόµου του 2005, συνδεδεµένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίµατος µέχρι πρώτου βαθµού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώµατος ψήφου. ZA/APETC:\Documents and Settings\linac\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK20\TAKIS KLERIDES.doc

8 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ LOUIS PLC κ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΛΟΪΖΟ Υ 29 η Ιουνίου, 2011 Αγαπητοί Μέτοχοι, Φίλοι & Συνεργάτες, Όλοι γνωρίζουμε ότι οι επιπτώσεις της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης έχουν πλέον γίνει μέρος της καθημερινής μας ζωής. Τόσο η Κύπρος αλλά ιδιαίτερα η Ελλάδα έχουν επηρεαστεί σημαντικά καθιστώντας το επιχειρησιακό μας περιβάλλον αρκετά δύσκολο. Εμείς έχουμε κατά τα τελευταία δύο χρόνια εμπλακεί σε μια μεγάλη προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κατάστασης αυτής και οι προσπάθειες μας επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο στην μείωση των κόστων και στην καλύτερη αξιοποίηση των κρουαζιεροπλοίων και ξενοδοχείων της Εταιρείας. Το λειτουργικό κέρδος του Ομίλου προ τόκων, φόρων αποσβέσεων και ενοικίων για το 2010 ανήλθε στα 55,9 εκ. σε σχέση με 60,2 εκ. το 2009, καταγράφοντας μείωση 4,3 εκ.. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι εάν δεν ληφθούν υπόψη τα έκτακτα εισοδήματα του 2009 και η ζημιά της Ινδίας κατά το 2010, το EBITDAR για το 2010 παρουσιάζεται βελτιωμένο έναντι του 2009 (+17,1% ή 8,5 εκ.). Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι oι δύσκολες αυτές συγκυρίες χρειάζονται μια αδιάκοπη και συντονισμένη προσπάθεια από όλους μας. Έχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας που επιβάλλεται σε τέτοιες στιγμές, 1

9 εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι στο δύσκολο έργο της ανατροπής των επιπτώσεων στα αποτελέσματα της εταιρείας. Συνεχίζουμε και φέτος με αποφασιστικότητα προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο την βελτίωση των αποτελεσμάτων και άλλων οικονομικών δεδομένων της Εταιρείας. Όπως όλοι γνωρίζετε, οι δραστηριότητες της Louis plc αφορούν δύο κύριους τομείς, τα ξενοδοχεία και τις κρουαζιέρες. Ως εκ τούτου θα ήθελα σε αυτό το σημείο να προβώ σε μια σύντομη ανάλυση ανά τομέα, ξεκινώντας με τις κρουαζιέρες: Όπως όλες ανεξάρτητα οι εταιρείες, έτσι και η Louis Cruises έχει επηρεαστεί αρνητικά από τις αντίξοες συνθήκες που ταλανίζουν την παγκόσμια οικονομία. Ο Όμιλος έχει ήδη λάβει σειρά μέτρων και συνεχίζει προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, έχουμε προχωρήσει στην σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας από τις αρχές του Επιπλέον, τους τελευταίους 12 μήνες έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στην αύξηση της κερδοφορίας, την βελτίωση των ταμειακών ροών και στην θωράκιση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας. Τα κύρια μέτρα συνοψίζονται ως εξής: Εχουμε προχωρήσει, με την βοήθεια εξωτερικών εξειδικευμένων συμβούλων, στον καταρτισμό ενός νέου πενταετούς στρατηγικού σχεδίου το οποίο λαμβάνει υπόψη του τα σημερινά παγκόσμια δεδομένα στον τομέα της κρουαζιέρας αλλά και τις προοπτικές του τομέα μακροπρόθεσμα. Σαν αποτέλεσμα του στρατηγικού 2

10 αυτού σχεδίου ή Louis Cruises έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης, το οποίο άρχισε ήδη να τίθεται σε εφαρμογή. Το σχέδιο προνοεί την αναδιαμόρφωση της Louis Cruises σε μια πιο μοντέρνα και ευέλικτη εταιρεία, η οποία θα δραστηριοποιείται κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η μακρόχρονη μας παρουσία ενισχύει τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Μείωση του στόλου, μέτρο που θα επιτρέψει στην Εταιρεία να συγκεντρωθεί στις πιο επικερδείς δραστηριότητες της ταυτόχρονη μείω ση των λειτουργικών εξόδων. Παράλληλα, η εκποίηση συγκεκριμένου αριθμού κρουαζιεροπλοίων θα μειώσει τον δανεισμό της εταιρείας και θα περιορίσει τις μελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, αλλά και τα έξοδα συντήρησης. Η μακροχρόνια συνεργασία στον τομέα των ναυλώσεων με την Thomson Cruises, μέλος της TUI, έχει ενισχυθεί περαιτέρω με την επέκταση των υφισταμένων συμβολαίων για τα κρουαζιερόπλοία Thomson Spirit και Thomson Destiny μέχρι το τέλος του Τέλος η Εταιρία προχωρεί στην αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων προς τις τράπεζες, με σκοπό την σημαντική αύξηση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων αλλά και την μείωση των τοκοχρεωλύσιων για τα αμέσως επόμενα χρόνια. με Θα θυμάστε ενδεχομένως ότι όπως συμβαίνει και σε όλες τις διεθνοποιημένες εταιρείες, έτσι και στη Louis Cruises οι αυξομειώσεις 3

11 τόσο στις συναλλαγματικές ισοτιμίες όσο και στην τιμή του πετρελαίου, επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα. Με στόχο λοιπόν την προστασία της Εταιρείας σε ότι αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, καταβάλλεται μια συνεχής προσπάθεια συμψηφισμού των εσόδων με τις πληρωμές για έξοδα και δάνεια. Με την επέκταση της Εταιρείας στην Ευρωπαϊκή αγορά αλλά και την εντονότερη αύξηση των ιδίων δραστηριοτήτων έναντι του τομέα των ναυλώσεων, τα έσοδα της Louis Cruises σε Ευρώ, σε σχέση με άλλα νομίσματα, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Έτσι στις αρχές του 2010 μετατρέψαμε το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού της Εταιρείας σε Ευρώ και κατ επέκταση μειώσαμε αισθητά τον κίνδυνο από διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα των δραστηριοτήτων μας, τα ξενοδοχεία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Louis Hotels υποδέχθηκε το φετινό καλοκαίρι με ένα φρέσκο και ανανεωμένο πρόσωπο. Μέσα στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση των ξενοδοχειακών μας μονάδων. Το ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων ύψους , αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε μία δύσκολη χρονιά εν μέσω οικονομικής κρίσης και αποτελεί ένα έμπρακτο βήμα αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και της Ελλάδος. 4

12 Στη Κύπρο, ολοκληρώθηκε φέτος η ανακαίνιση του Louis Ledra Beach στην Πάφο στο οποίο ανακαινίσθηκαν όλα τα δωμάτια και οι χώροι αναδεικνύοντας το σε μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα. Το Louis Phaethon Beach στην Πάφο έχει τύχει ολικής ανακαίνισης που περιλαμβάνει όλα τα 422 δωμάτια, τους κοινόχρηστους χώρους αλλά και ένα υδροπάρκο με νεροτσουλήθρες και μια επιπρόσθετη πισίνα εμπλουτίζοντας σημαντικά τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, αφού είναι το μοναδικό υδροπάρκο δίπλα στο κύμα. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα ανακαινίσεων, περιλάμβανε το ξενοδοχείο Louis Grand Hotel, στην Γλυφάδα, την πιο όμορφη παραλία της Κέρκυρας, όπου ανακαινίστηκε ολοκληρωτικά με ολοκαίνουργια δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους, καθιστώντας το ένα πραγματικά σύγχρονο ξενοδοχείο, ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Η ίδια συνολική ανανέωση ισχύει και για τα ξενοδοχεία Louis Corcyra Beach και Louis Kerkyra Golf όπου φέτος ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης τους σε μοντέρνες και λειτουργικές ξενοδοχειακές μονάδες υψηλού επιπέδου. Στο τέταρτο ξενοδοχείο που διαθέτει η Εταιρεία στην Κέρκυρα, το Louis Regency Beach, ανανεώθηκαν επίσης όλα τα δωμάτια. Τα αποτελέσματα των ξενοδοχείων του Ομίλου, δεν θα μπορούσαν βεβαίως να μην επηρεαστούν κατά το 2010 από την οικονομική κρίση. Η γενικότερη κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας, οι κοινωνικές αναταραχές και η αρνητική εικόνα της χώρας που τα διεθνή Μ.Μ.Ε. 5

13 συχνά προβάλλουν, είχαν κατά την περσινή χρονιά πλήξει τον τομέα του τουρισμού και δη των ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Οσον αφορά όμως την φετινή χρονιά οι ενδείξεις είναι ότι θα υπάρξει αύξηση στις αφίξεις και στα έσοδα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ενώ οι επενδύσεις στις οποίες προβήκαμε άρχισαν ήδη να αποδίδουν, αφού τα ανακαινισμένα ξενοδοχεία της Εταιρείας έχουν συλλέξει ένα μεγάλο αριθμό βραβείων από κολοσσιαίους τουριστικούς οργανισμούς και ιστοσελίδες αξιολόγησης μονάδων. Ενδυναμώθηκε επίσης ακόμη περισσότερο η συνεργασία μας με τον Ομιλο TUI τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Ελπίδα όλων μας είναι η φετινή αύξηση του τουριστικού ρεύματος, που οφείλεται κυρίως στα προβλήματα της Αιγύπτου, Τυνησίας κ.λ.π., να μην είναι περιστασιακή. Γι αυτό πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε τις ευαισθησίες του τουρισμού και να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Χρειάζεται πιο καθαρή πολιτική, αναβάθμιση του προιόντος μας και σεβασμός στους τουρίστες μας. Όπως προανέφερα, ένας από τους στόχους μας είναι η συνολική μείωση του δανεισμού της Εταιρείας και ως εκ τούτου, στον τομέα των ξενοδοχείων προτιθέμεθα να προχωρήσουμε σε στοχευμένη πώληση μονάδων, τις οποίες η Louis Hotels θα μισθώσει και θα συνεχίσει να διαχειρίζεται. Αυτή θα πρέπει να τονίσω είναι η Παγκόσμια τάση που ακολουθείται από όλες τις μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων στον κόσμο. Ούτως ή άλλως, στόχος της Louis Hotels είναι η ανάπτυξη των 6

14 δραστηριοτήτων της στο μέλλον, όχι υπό την μορφή ιδιοκτησίας ξενοδοχείων, αλλά της ανάληψης της διαχείρησης νέων μονάδων. Στόχος όλων των μέτρων που περιέγραψα πιο πάνω και αφορούν τόσο τις κρουαζιέρες, όσο και τα ξενοδοχεία είναι να γίνει ο Όμιλος πιο ευέλικτος και πιο εύρωστος οικονομικά, έτοιμος να αντιμετωπίσει την διαφαινόμενη παρατεταμένη οικονομική κρίση. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και προβλέψεις μας, τα λειτουργικά κέρδη για το 2011 αναμένεται να είναι βελτιωμένα, όχι όμως και τα τελικά αποτελέσματα έτους που αναμένεται να είναι ζημιογόνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, αποφάσισε όπως μη προτείνει την καταβολή μερίσματος. Κλείνοντας, ευχαριστώ θερμά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους συμβούλους, την διεύθυνση και το ανθρώπινο μας δυναμικό για την εξαιρετικά πολύτιμη συμβολή τους στην επιτέλεση του έργου μας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες και πελάτες μας, αλλά πρωτίστως όλους εσάς για την ειλικρινή και συνεχή στήριξη που μας παρέχετε. Καλό Καλοκαίρι σε σας και τις οικογένειες σας. 7

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 30 Ιουνίου 2011 Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc σε συνεδρία του στις 30 Αυγούστου 2011, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009 Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα 2-3 4 5 6 9-15 16-17 18 Χαιρετισμός του Προέδρου Διακρίσεις Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Νέα Έργα Μελλοντικά Έργα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2014 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ Η Μ ΟΣ Ι Α Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α ΛΤΔ EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γραφεία, Εργοστάσιο και Λιµάνι, Βασιλικό Τ: +357 24 845 555, Φ: +357 24 332 651 Εγγεγραµµένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι, επαγγελµατικοί σύµβουλοι και τράπεζες 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και υπευθύνων για τη σύνταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 6 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 32 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το ιοικητικό Συµβούλιο, σε σηµερινή συνεδρία του, ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) PRIMETEL PLC

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) PRIMETEL PLC PRIMETEL PLC ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 15.102.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,17 (0,10) Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

A. Tsokkos Hotels Public Ltd

A. Tsokkos Hotels Public Ltd Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2011 πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa SAKURA 桜 ristorante italiano Mykonos greek Tavern

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6015/06/B/86/135 Βασιλέως Γεωργίου Α1, 10654, Αθήνα Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ LOUIS PLC κ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΛΟΪΖΟΥ 27 η Ιουνίου 2007

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ LOUIS PLC κ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΛΟΪΖΟΥ 27 η Ιουνίου 2007 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ LOUIS PLC κ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΛΟΪΖΟΥ 27 η Ιουνίου 2007 Αγαπητοί µέτοχοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην 8 η ετήσια Γενική Συνέλευση της Louis plc. Στην Ετήσια έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Ετήσια Έκθεση 2012 Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα