Είδη τοιχοσωμάτων και τοιχοποιιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Είδη τοιχοσωμάτων και τοιχοποιιών"

Transcript

1 Είδη τοιχοσωμάτων και τοιχοποιιών 1.1 ΕΙΔΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ Η τοιχοποιία απετέλεσε το μοναδικό δομικ ό υλικό για την κατασκευή παγκοσμίως όλων των έργ ων, μέχρι την εμφάνιση και τη χρήση ταυ χ6λυβα περίπου στα μέσα του 190υ ΚΟΙ του σκ υροδέματος στις αρχές του 20ου αιώνα. Εξαίρεση αποτελούν μερικές περιοχές της γης, στι ς οπο ίες χρησψοποιήθηκε για τη δόμηση κτιρίων το ξύλο_ θναι σύνθετο υλικό και το στοιχεία από τα οποία anoremh:aι ε ίν αι τα ταιχοοώματα 1 και το συνδετικό κονίαμα. Ανόλογα με το είδος τω ν τοιχοσωμότων από το οποίο είναι κατασκευα σ μένες, τη λει τoυργiα τους στο δόμημα Ολλά και τον τρόπο δόμησής τους, οι τοιχοποιίες διοκ ρ{νοντ αι σε κατηγορ ίες με κοινό χα ρακτηριστικά, σι οπο (ες αναφέρο νται ffijvomiκ6 στη ΣUνέXεια Α. ΑναλόΥως του ειδοuς των τοιχοσωμάτων. Η προέλευση του τοιχοσώματο ς, δηλαδή αν είναι φυσικό ή τεχνητό, διαχωρίζε ι τις το ιχοποιίες σε δύο βα σικές κατηγο ρίες, σε τοιχο ποιίες από φυσικ ο ύς λίθους (λιθοδομέ ς) και σε τοιχοποιίες από τεχνητό τοιχοσώμaτα (πλινθοδομές), 1) Οι τοιχοποιίες οπό φυσικούς λιθους (λιθοδομές) σποτελοίιν το αρχαιότερο και, μtχρι την ευρεία εφαρμογή του σκυροδέματος, το κυριότερο δομ ικό υλικό σε πολλές περιοχές της γης, ΤΟ υλικό τους είνα ι λίθοι π ροερχόμενοι από 1 Τοιχόσωμα θα ονομ6. ζι::τα ι στη σινέχεl[] του βιβλtό u η δομική μονάδα από την ο ποί [] απoτελεiωι η τοιχοποιια ανεξαρτήτως αν έχει φvσuα'j ή τεχνητή nρoέλεuoη

2 κουν τα μάρμαρο κοι οι σχ ι στόλιθοι, έχουν σχηματισθεί από ανοκρυστάλλωση κοτάλληλ ε ς συνθήκες υψηλής π[ωης IΊ θερμοκpaσίυς Εnωης, Ρο ίν οι δυνuτόν, ' Από Χ Κο.λιγά "Η εξέλιξη των ΟLκιaμώv στη Μόvη" στην ε ι i'iιkή έ κδοση των APxιτ εκlovι 2 Κατοσιιl< t.. οπό τοιχοποιίο φ υσικά, τις περισσότερες φορές ανθεκτικά, πετρώματα, ο ι οποίοι κατόπιν μ ι κρού ή μεγάλου βαομοιί KOTεpyaoiflC; oπoκτoιjν κατάλληλο σχήμα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην t<,qtαοκευ ή συγκεkρ ι μtνoι I έργου, Από γε ωλογl κής άποψης, κοι ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού των πετρωμάτων. ο ι λίθσ ι που χρησιμοποιούντα ι ως δομικά υλι κά έχουν προέλευση ι[,rιμaroυεvή, τη διάβρωση των ηφαιστειακών πεψωμάτων και στην Kcπηγopία ουτή ανή κουν οι ασβεuτόλιθoι κα ι ο ι ψαμμίn;ς, Τα μεταμορφωσιγρονή, ora οποίο αvrί των ιζηματογενών ή ηψa ι στpoιoγενών πετρωμάτ ω ν, η οποία συνέβη κάτω από ο σχηματισμός τους να υπήρξε συνέπεια φυσl.ll:οχημικών δράσεων Οι τοιχοποιίες από φυσικούς λίθους, ανάλογ α μ ε το α ν έχωυν ή όχ ι OlJV δοlκό κονίαμα διακρίνονται οε τ ρεις κωηγαρίες: Ξηρσλιθοδομές (ξερολιθιές) είναι ο ι λ ιθ οδομές που αnοτελούντοι οπο ακατεργαυτο υς φυ σl κοlίς λίθους χωρίς τη χρήση συνδετικού κονιάματος (εν ξη ρώ), Λόγω της προφανούς αδυναμίας τους να αναλάβουν σημαντιt<, ές ο ρ ιζ όντιες δυνάμε ι ς, m'jμερο χρησιμοποιούνται στη χώρο μας κυρ ίως για πeρ lφρόξεις αλλά κο ι πρόχειρους χαμη λούς τοίχους αντιστήριξης. Στο παρελθόν ξερολ ι θιές από μεγάλους λίθους (ογκόλιfjους) είχαν χρησιμοποιηθεί κοι για την κατο- Φωτ. 1.1: Κατάλυμο απά ξηρι:;λιθοδομι? σκευή πρόχειρων καταλυμάτων ιδιαίτερα στην περιοχή της Μ άνης (Φωτ. 1.1 ) κώ v Θεμάτων OlKlGJJD{ στην Ελλάδα.

3 λιθοδομές γενικό, ονομάζονται οι τοιχοποιίες που αποτελούντοι οπό φυσικούς λίθους συγκολλημένους με τη χρήση κονιάματος. Έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη ν κατασκευή κάθε είδους δσμήμοτος, όπως ο ικοδομές, γέφυρες, τοίχο ι οντιστήριξης. οχυρωματικά έργα (Φωτ. 1.2 και 1.3). Υπή ρξε το κατ ' εξοχήν οικοδομικό υλι κό για χιλιάδες χρόνια σε όλες τις περ ιοχές του κόσμου, με εξαίρεση τις περιοχές που βρίοκονταν σε σuμβoλές μεγάλων ποτα μώ ν, π.χ ατη Μεσοποταμία, όπου χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ωμόπλινθοι. Οι λιθοδομές χρησιμοποιούνταν μέχρι την εμφάνιση του οπλισμένου σkυρoδtμotoς για κ6θε είδους κατασκευή, ε νώ η χρήση τους στα κτιριακό έργα εκτοπίσθη κε από τις onτoπλίνθoυς όταν συστηματοποιήθηκε η παραγωγή τους, δηλαδή στα τέλη του 190υ αιώνα. Φωτ. 1.2; Το γεψuρι της Πλάκας στην Άρτα ~~ :7~._~"t. ~-.~.~... """"... _ Φωτ. 1.3: Το κάστρο Χλεμούτσι στην ΗλΖία

4 Χυτές τοιχοποιίες. ΚαταοκευάζΟΥίαι από πλαστικά μείγματα πηλού. κροκάλων και σχυροocματος. τα οποία στη συνέχεια σμηρύνονται και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο το(χου. Χυτές είναι και οι ρωμαϊκές τοιχοποιίες, στις οποίες για KaλOύττι έχουν χρησι μοπσιηθεί συμπαγείς οπτόπλινθοι, που ατ10π:λούν ουσ ιαστικά τη ν εξωτερική επένδυση των τοίχων. Στη Φωτ. 1.4 φαίνετοι ένας τοίχος από χυτή τοιχοποιίο ΟΤ16 το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρος. Όττως παpcπη ρειται, στο ανωτερο μέρος του το( χου η εξωτερική λεπτή στρώση συμπαγών οπτοπλίνθων έ χει οποκολλη- Φωτ. 1.4: Χυτή τοιχοποιία α πό το θεί από τον ισχυρό πυρήνα κροκαλ- Ρωμαϊκό ΩδεΙο Πστρών λοειδούς μορφής. Χ υτές τοιχοποι ίες είναι και οι προκατασκευασμένοι τοίχοι από σκυρόδεμο που KOτασKευάζOYίQι βιομηχανικά. Το καλούτ1ι αφαιρείται και ο προκύπτωιι τοίχος, οπλισμένος ή όχι, είιιοι ένος χυτός τοίχος Σε επόμενες παρ αγράφου ς του κεφαλαίου θα αναφερθούν περισσότερα στο ιχεία γ ια τις λιθοδομές, οι οποίες πλέον δεν χρησιμοποιούνια ι παρά σπα νιως σε νέες οικοδομές. εν το ύτοις η γνώση τους είναι απαροίτητη, καθώς ένα μεγάλο μέρος των κτιρίων των ελληνικών πόλεων και σχεδόν τα σύ νολο των ιστορικών κτιρίων, ε ίναι κατασκευασμένα με αυτό το υλι κ ό. Τα κτίρια αυ τό συχνά απαιτοίιν δομικές εττεμβόσεις, όπως αποκαταστάσεις, επισκευές ή και ενισχύσεις ο ι οποίες προϋποθέτουν τη 'ιυώση το υ υλικού αλλά και του τρόπου κατασκευής τους. 2) Τοιχοποl'ες οπό τεχνητούς λιθους (πλινθοδομές). Το υλικό των τοιχο σωμάτων (πλίνθων) τω ν πλινθοδο μών είναι βιοτεχνικό ή βιομηχανικό προϊόν κατασκευαζόμενο είτε επί τόπου, είτε μακριά από το έργο. Το κύριο χα ρακτηριστικό των τεxvγftών τοιχοσωμάτων είναι το ΣUΓKειφιμένo σχήμα και ΟΙ σταθερές διαστάσεις που αuτά διατίθεντα ι Ανόλογa με το υλ lιc.ό των τεχνη τών τοιχοσωμάτων οι πλινθοδομ ές διaιc.ρίνoyίαι σε

5 ΩμOΠλJνθoδoμές, όταν το υ λικό είναι ωμόπλινθοι, δηλ. όψητες χωματό πλιθες " υλικό το οπ οιο χρησιμοποιήθηκε αρχικό στη Μεσοποταμία πριν χρόν ια περίπ ου. Στην Ελλόδα, σης πεδινές περ ιοχές χρησψοποιήθηκε σε οικοδομικό έργα μέχρι τα πρώτα μετεπανασταnκό χ.ρόν ι α κα ι σε αγροικίες μέχρι την εμφάνιση των τσιμεντόλιθων. Σε περιοχές της γης όπου η πέτρα είναι σπάνιο υλικό, οι ωμόπλινθοι χρησιμοποιήθη καν σε παλύ μεγαλύ τερη έκταση απ ό όση στην Ελλάδα. ' Ενα σημανηκό τμή μα των κτιρίων των μη ανεmυγμένων χωρών αποτελε{ται από ωμοπλίνθους. Η χαμηλή αντοχή τους σε ισχυρές σεισμικές δυνάμεις είνα ι η αιτία των με γόj...ων καταστροφών στις περ ι οχές αυτές, οι οπ ο ίες συνοδεύονται και από μεγάλο αρ ιθμό θυμότων Οπτοπλινθοδομές, όταν αποτελούνται από ψημένες (οπτές ) πλίνθους. κοινώς τούβλα, τα οποία ειναι συνήθως από αργν.ικό υλι κό (πηλό). Κατ α σ κ ευές από φέρουσα οπτοπλινθοδομή αποτελούν την πλειονότητα των κτιρίων σε πολλές περιοχές του κόσμου. Τοιχαπ οιίες από οπτοπλινθοδο μή κατασκευάζοντα ι σήμερα είτε ως φέρουσες είτε ως ΤOIXOnληρώσεις σε κατασκευές με φέροντα οργανισμό από σκυ ρόδεμα ή χάλυβα. Στην Ελλάδα οι οπτόπλ ι νθοι είναι σήμερα σχεδόν το αποκλειστικό υλικό πλη ρώσεως στα κτίρια από οπλι σμένο σκυρόδεμα. Τσιμεντο πλινθοδομές (ή τσ ιμεντολ ιθοδομές), όταν τα τοιχοσώματα είνα ι τσιμεντόλιθοι (τσ ιμεντόπλιθες), δηλαδή τεχνητά τοιχοσώματα με βάση το σ κ υρόδεμα. Σήμερα στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται γιο την κατασ κ ε υή περιφράξεων και αγροτικών κοι βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Λόγω της κακής θερμομονωτικής ικανότη τάς ταυς η χρήση τouς για κατοικία ε(ναι απαγορευτ ική. Σ ε πολλές χώρες χρησιμοπ οιούνται ευ ρέως ειδι κού τύπου τσιμεντόλιθοι με θερμομονωτικές ιδιότητες, κυρίως για την κατασκευή οπλισμένης το ιχοπο ι ίας. Τελε υ ταία, έχουν παραχθεί ειδικό τοιχοσώματα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά με διάφορες εμπορικές ονο μ ασίες, αnαντώντ αι σε ποικιλία δ ι α στάσεων και έχαυν ως βάση το τσψέντο aλλ.ό διαθέτουν ικανοποιηηκές θερμομονωτικές ικανότητες λόγω της κυψελοειδούς μορφής της δομής τους (lσιμεντόλιθοι από ελoφρoβaρή αδρανή και α υτόκλειστο ι κυψελωτοί τσιμε ντόλιθοι ). Όταν τα αδ ρανή είνο l από κίσηρη τότε εξασφαλίζεται αυξημένη θερμομονωηll:ή ικανότητα και οι πλ ίνθοι ονομόζονται κισηρόλιθοι

6 6 K~ οπό Toι~πoιίo Β. Αναλόγως της λειτουργίας τους στο δόιιημα οι τοιχοποιίες διaκρίνοvraι οε: Φέρουσες, όων προορίζονται νο μετοφέρουν στο έδαφος κατακόριιφο ή! και ορ ιζόνtlα φορ τ ία. σε αντίθεση με αυτές που κατασκ ευάζοντα ι για τη διαμόρφωση των χώρων. Σε ένα κιίριο χωρίς σκελετό, φέροντες είναι οι τοίχοι που μεταφέρουν τα κατακόρυφα φορτία από τη στέγη και τα πατώματα στο έδαφος. Υπό οεισμική δράση, τόσο αuτo ί ο ι τοίχοι όσο και όσοι συνδέονται μ ε αυτούς είναι φέροντες. Στη διεθνή βιβλωγραφ[α οι τοίχοι που συνεισφέρουν σ τη διατμητική αντ ίσ ιαση τω ν κτιρίων ονομάζονται διατμηrι",oί τοίχοι ΑΛλά ακόμα και οι τ οίχ οι πλήρωσης των πλαισίων σε κτίρια με σκελετό, υπό ορισμένες ΣUνθή",ες σύνδεσης με τα πλαίσια. είναι φέροντες για οριζόντιο φόρτιση και ο ε αυτό οφ:ίλεται η διαγώνια ρηγμά τωσή τοιις. Σε έν α κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία όλα το κατακόρυφα φέροντα στοιχεία πρέπι:ι να καταοκευάζοντα l π ριν αnό (Q οριζόνιια που στηρίζουν Πληρώσεως, όιον δι:ν lψuορίζο\/rαι να μετ αφέρουν φορτία αλλά κατα σκευάζονται για να διαμορφώσου\/ τους χώρους σε ένα οικοδόμη μα. Ο ι μη φέροντες roixoi σε έ\/α κτίριο από φr.ρουσu τοιχοιιοιία πρέπε ι να κατα σκευάζονται μετό τ ην καταοκεllή των πστωμάιων ή πλακών, εκτός αν λαμβόνι;τοι μc.ριμvα ώστε να μηv cίνα ι δ υ \/ατη η μεταφορό φορτίων οε αυτούς. Αντιστήριξης. ό τ α\/ στηρίζουν γαιώδη πραν{ι. Στο σημείο αυτό πρέπει να διaχωρωτoύ\/ οι παλαιότερες πραγματικές τοιχοποιίες αντιστήριξης από τις \/ εώτερι:ς. TIO Il αποτελούν στη\/ πραγματικότητα επc\/δυση τοίχωι.' αντιστήριξης αrιό οπλισμένο σκυρόδεμα και γίνονται για αισθητικούς λόγους ή για (ην ε\/αρ μόνιση των τοίχω\/ με το π ε ριβάλλον. Επένδυσης, όταν κaταuκι;liόζοντul f;v επαφιί μρ. τοίχους των ανωτέρω κατηγοριών ή με στοιχεία από οπλισμένο οκυρόδεμα και χρησ ι μoπoιoτjνται μό\/ο για δ ιακοσμητικούς σκοπο ύ ς. Η δόμησής τους μπορεί \/α είναι ιοιαί τερα επιμελημένη μψούμε\/η τη λαξεμένη λιθοδομή ή λιγότερο, οπότε δίνει την εντίjπωση πλακόλιθοδομής ή να είναι οπό ε ιδικές δ ιοκο σlιηllκές πλί\/θους. Γ. Αναλόγως του τρόπαυ δόμησης μία τοιχοπο ιία. είτε είναι από φllσικούς είτε uπό τεχ\/ητούς λίθοllς, διακρίνετα ι σε συμπαγή και σε κοίλη ή με πυρήνα. Σε μ ία κατακό ρυφη τομή σε Οllμπαγή τοιχοποιία (Σχ ) δεν διακρίνονιαι καιακορύφως ξεχωριστές στρώοεις. ενώ στην κοίλη ΙΣχ ) οιακρί -

7 vovrai εξωτερική και εσωτερική στρώση και ανάμεσά τους πυ ρήνας, είτε κενός (δίστρωτη τοιχοποιία), είτε Πληρωμένος με κονίαμα (τρίστρωτη τοιχοποι ία), το οποίο μπο ρεί να είνol κροκαλοοεμα ή σ!<.υρόδεμα ή τσιμεντοκο νίαμα Εφόσον μία κοίλη τοιχοποιία με κενό πυρήνα χρησιμοποιείται ως φέρουσα είνα ι απαρα(τητη η σύνδεση των κατακόρυφων στρώσεων με συνδέσμους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3.3, και κάθε μία στρώση πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος locm (pren ) --~ W"O:'''::cm "''".'' κον ιαμσ ταχοσωμα τ o'χ O<JωμO Κενό ή,.,ληρωμrνο Σχ : Τομή συμπαυούς τοι χο- Σχ : Τομή τ οιχοποιίας με πυ ποιίa ς ρηva 1.2 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ Σε αυτό το τμήμα του κεφαλαίου γίνεται εκτενέστερη αναφορά στα είδη, τις ιδιότητες τους κανόνες καλής δόμησης των λιθοδομών. Η ορθή δόμηση των λιθοδομών ή η δόμηση "με τους κανόνες της τέχνης" όπως συνηθίζεται να λέγεται. είναι πραγματικά τέχνη που την κατείχαν λίγοι κτίστες, οι πετράδες. Υπήρξαν μάλιστα χωρ ιά ή π εριοχές που φημίζovταν για τους τεχνίτες της πέτρος (πχ Λαγκάδια Αρκαδίας, Χαλανδ ρίτσα Αχαίας, Ήπειρος), οι οποίοι περιόδευαν την Ελλάδα και δραστηριoπoιoύvταν και σε άλλες περιο χές. Με την πόροδο των χρόνων και την όλο και περισσότερη χρήση σύγχρονων δομικών υλικών δεν υπήρχε ενδιαφέρον για την τέχνη των πετράδων κοι έτσι ο οριθμός τους μειώθη κε πολύ. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία στροφή στη χρήση και την αξιοποίηση των υπαρxόvτων κτ ιρίων κα ι υλικών, που έχει ως αποttλεσμα αρκετό παλαιά κτίρια να επισ!<.ευόζovται και πολλές φορές να ενισχύονται. Επίσης. σε αρκετές περιοχές της χώρας (σε

8 8 Κ_ διατηρητέους οικισμούς) επ\βάλλεται η χρήση του παραδοσ ιακού υ λι κ ού, δηλαδή της πέτρας, στη δόμηση νέων κτφιων, έστω και ως υλικό επένδυσης (π.χ. Μάνη). Εκτός τούτων, υ πά ρχε ι μία γεν ικότερη τάση για επ ιστροφή σε λιγότερο βιομηχανικό υλικά, με αποτέλεσμα η χρήση φυσ ικών υλ ι κών να ουr,άνεται, αλλά το χρόνια που προηγήθηκαν έστρεψαν το υς τε XViτες σε άλλες Ειδικότητες με αποτέλεσμα σή μερα νο υπάρχε ι έλλειψη lωτάλλιίλων τεχνl τών εργατών της πέτρας. Όμως, ε ίνα ι παραδεκτό ότι, τις ελλείψc ι ς του τεχνίτη μπορεί να κaλύψr.ι ο καταρηομένος περ ί το θέμα μελετητής και περισ σότερο ο επιβλiπων μηχαν ι κός. Για το λόγο αυτό παροτίθενται στη συνέχεια και οι βασικοί ιωνόνες ορθής δόμησης των λιθοδομών. Οι λιθοδομές, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σχηματίζονται από φυσικά τοιχοσώματα που σuγkoλλoύντo Ι με τη βοήθεια του ουνδετικού καν ιάμοτος, αλλά ανάλογα με το είδος και τον βαθμό κατεργασίας των λιοων από τους οποίο υ ς αποτελούνται, έχουν κάπο ιες κο ινές ιδιότητες κ αι έτ σι διακρίνοντα ι σε κατη γορίες. Για την ορθή δόμηση τους ισχύouν ορισμένοι κανόνες ανεξάρτητα από το είδος τouς κ αι άλλοι, οι οπο ίοι αφορούν κάθε ξεχωρ ι στό είδος Ο ι κανόνες α υτο ί έχουν οκοπ ό να εξαοφαλίσουν καλ ύτερ η κατανομή των δυνάμε ων στα ΤO ιxoσώμαrα, καλύτερη συνοχή μεταξύ των το ιχοσωμάτων και μεγα λύτερη ανθεκτικότητα της κατασκ!ωής σης KOΤαΠOVΉσι:ις. με άλλα λόγια ι:ξασφαλίζουν αυτό που OυVΗθίζι:τα ι να αποκαλείται "μία καλής πο ι ότητας λιθοδομή " Ο Ι lιαράγovτες που συντελούν οε μ ία καλής Πtιιότητας λ ι θοδομή είναι αφ ενός η χρήοη λίθω ν με μεγάλη θλιπτική αντοχή και κατάλλι)λου συν δετικού κον ιάματος κοι αφ ' ετέρου ο ορθός τρόπος δόμηυης. Η θλιπτική αντοχή των το ιχοοωμάτ ων είναι βαοικός παράγοντας της θλlπτlκής αντοχής της λιθοδομής, όπως θα δε ι χθεί στο Κεφάλαιο 2. Για το λόγο ΟlJTό πρέπει. όπου είνοι δυνατόν, να χρησιμοποιούντο ι λίθοι με γνω στό μηχανικό χαρακτηριστικά. Γ ιο ΠΡιχΡανείς λόγους. είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούντα ι λ ί θοι με δ ιαφoρcτιkές ιδ ιότητες στην ίδ ια κατα σκευή, παλύ δε περισσότερο, στον ίδ ι ο τοίχο ενός έργου. Το σχήμα των λίθων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να εξασφολίζετα ι καλή προοορ μογή κατά το μήκος αλλά και κοτά το πάχος του τοίχου. να επ ι ιυγχάνονται οριζόντιοι ισοπαχείς αρμοί κ οvl.άματος και ο λιθος να εδρό ζετοi με όλη την Cδρα του (Σχ ) και κυρίως να εξασφαλίζεται ολληλεμπλοκή κατά το πάχος του τοίχαυ ώστε να μην υπάρχει ουνεχης κατα κ ό ρυφος ορμός (Σχ ). Η επιφάνειά τους πρέπει να είναι τραχείο, κοθαρή κοι απαλλαγμένη οπό ξένο σαθρά υλ ικά, ώστε το κονιαμα να συγκολ-

9 λό τους λίθους μετοξύ τους KOI όχι τα ξένα υλικό αφήνοντας τους λίθους OUffiOUTlKd χωρίς συγκόλληση. i::5d nρόσωπo (ο) (') Σχ : α) KaVOVlllrj μορφl ί. β) ώσμε νεις μορφ ές φuσι ιιών roιχοσωμά των cνεργ ο:><; Γτ οι χ.ou επ,φόν ~ H;I μπα π κ ος λιθα ς ( ο ) Γτο l χ ου.1 -ι ~ ι Ι 'd (6) Σχ : α) ιιανονική εμπλοκή λlθων και β) κακή &άrσξη λiθων. οε όψη κα ι roμrj

10 10 IUι"rOOlUυ οπόιοι Το σuνocτιkό κον ία μα (ασβεστοταιμεντοκονίαμα) πρεπε ι να είναι ισχυρό (γ ια τη συμβολή της αντοχής του κονιάματος στην αντοχή της τοιχοποιίας βλ. Κεφόλαιο 2), αλλά είναι επιθυμητό να μην ξεπr.ρνό την αντοχή των το ιχο σωμάτων και πρέπει να έχει χαρακτηριστική θλ Ι ffiική αντοχή τουλά χιστον 2.5 ΜΡ;:ι, να είνα ι δηλαδή τουλόχιοτον Μ2. 5 κοτά το Εθ νικό Κείμενο Εφαρ μογής του EC6, 1996 Η σύνδεση των κοτοκόριιφων στρώσεων συμπαγούς λιθοδομής πρέπει να γίνετ αι μc μπατικούς λίθους (λίθοι με 10 μήκος του ς κατά το πάχος το υ τοίχου) που θα Ο\lrιπροaωπεύουν ποσοστό τουλάχ ι οιον 10% της κατακό ρυφης επιφάνειας το υ τοίχο υ (Σχ. τ.2.2) Ο Ι αρμοί έδρασης των λίθων πρέπει να είναι κάθ ετοι στη διεύθυνση των καταπονήσε ω ν για τη ν αποφυγή τη ς ολίσθησής τους προς τα πλάγια (Σχ 1.2.3) Σχ_ 1.2.3: Κακή διάταξη των αρμών λιθοδομής σε όψη Στο ιελείωμα τωντο{χων. αλλά και στις συμβολές τους με άλλους, nptnr.i να γίνεται ι;ιι ιμελημένο κτίσιμο με ισχυρούς ημιλαξεuτoι'ις λίοους. τους αkρoγωvια(oυς ή aγκωνάρια (Σχ ). Η αιιμασία αυτών των λίθων για την αντοχή του κτιρίου δηλώνετα ι αιιό την έννοια πο υ έχει λάβει η έκφρα - ση "αkρoγωvιαίoς λίθος " Οι λίοο ι πρέπει να πr.ρ ιβάλλovται από ποσότητα κονιάματος σε όλες τις πλευρές τους, εκτός του προσώπου του ς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπα να δίνεται στην ποσότητα του κονιάματος, αφού είναι τελικά το αδύνατο ση μείο μίας τοιχοδομής κοι ειδικότερα μιας λιθοδομής (βλ. Κεφ6λαιο 2). Σε λιθοδομές οι οπο ίες θα παραμείνουν ανεπίχριοτες η διaμόρφωcπj των αρμών είναι βασ ικός παράγοντας γ ια να αποφευχθεί η είσοδος της υγραοίας στο σώμα του τ οίχου, που αποτελε ί μετά το οεισμό, τη ν κύρια αιτία βλαβών στα κτίριο από τοιχοποιία. Γιο το λόγο αuτό πρέπει οι αρμοί να

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464 3 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49828 Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβεία Χίου

ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβεία Χίου ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ 19 ου ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 20 ού ΑΙΩΝΑ ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβεία Χίου ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ ΜΑΜΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Δρ.Γ.ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακό κτίριο απο ξύλο στη Λευκάδα

Παραδοσιακό κτίριο απο ξύλο στη Λευκάδα Παραδοσιακό κτίριο απο ξύλο στη Λευκάδα Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην αποτύπωση και κατασκευαστική ανάλυση της οικίας Σέρ βου. Ενός ακόμη χαρακτηριστικού παραδείγματος του ιστορικού αντισεισμικού συ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552 26 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Στόχος μας η Επιτυχία σας Από τα Θ εμέλια μέχρι την Οροφή H Sika AG με έδρα στο Baar της Ελβετίας είναι μια πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 8 Αυγούστου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1312 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωποπαγών θέσεων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Εθνικού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα