Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ TOT ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ TOT ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ"

Transcript

1 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΤΛΟΣ Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ TOT ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Ή Σαφράμπολη (σημερινή Safranbolu) είναι μια πόλη πού βρίσκεται στο βόρειο τμήμα τής Μικράς Ασίας στήν περιοχή πού από τήν αρχαιότητα ονομαζόταν Παφλαγονία καί άποτέλεσε, άργότερα, το βυζαντινό «Θέμα» τής Παφλαγονίας. Ή πόλη, μέχρι το 1922, είχε περίπου τέσσερις χιλιάδες "Ελληνες κατοίκους καί οκτώ χιλιάδες Τούρκους. Οί "Ελληνες κατοικούσαν σε χωριστό συνοικισμό τής πόλης, στό Kiranköy (Κιράνκιοϊ) καί είχαν μια εκκλησία άφιερωμένη στον άγιο Στέφανο ή όποια σήμερα έχει μετατραπεΐ σέ μουσουλμανικό τέμενος μέ τήν ονομασία Ulu Carni (Ούλού τζαμί). Μέ τήν άνταλλαγή των πληθυσμών τό οί "Ελληνες πού έφυγαν άπό έκεϊ εγκαταστάθηκαν σέ διάφορες πόλεις τής Ελλάδας. Όταν κάποιος ρωτούσε τούς πρόσφυγες άπό τή Σαφράμπολη ποια ήταν ή πατρίδα τους, ή άπάντηση πού έπαιρνε ήταν πάντα: «Είναι ή Σαφράμπολη, ή βυζαντινή Θεοδωρούπολη». Είναι όμως πράγματι αύτό τό παλαιότερο όνομα τής πόλης; Υπήρχε Θεοδωρούπολη στήν περιοχή τής Παφλαγονίας κατά τήν βυζαντινή εποχή; Από τή βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει ότι ή πόλη αύτή έχει άλλάξει πολλά ονόματα. Συγκεκριμένα, καθώς κυλούσαν οί αιώνες φαίνεται ότι έγιναν προσπάθειες να δοθούν διάφορα ονόματα στήν πόλη κυρίως άπό τούς Τούρκους κατακτητές της. Στήν άρχή, δηλαδή άμέσως μετά τήν κατάληψη τής πόλης, τής έδωσαν τό όνομα Zalifre, υστέρα Borghi, μετά Tarakli Borili, Zagfiran Borlu, κατόπιν Zafaranbolu ή Zafaranpoli καί τέλος Safranbolu / Σαφράμπολη, όπως ονομάζεται καί σήμερα καί όπως τήν άποκαλοΰσαν οί "Ελληνες πρόσφυγες.1 1. Βλ. Η. Yazicioglu, Safranbolu, Karabük 1982, σσ ,

2 10 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΤΛΟΣ Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ή ονομασία Tarakli Borili σημαίνει Παζάρι (Μπορλού) Χτενών (Ταράκ).2 Οί 'Έλληνες κάτοικοί της, όπως είδαμε, τήν άποκαλοϋσαν «Σαφράμπολη ή Βυζαντινή Θεοδωρούπολη». Το ονομα Σαφράμπολη, έλεγαν οί πρόσφυγες, διεκδικώντας τήν πατρότητα τοΰ σημερινού ονόματος τής πόλης, προέρχεται άπό τή σύνθεση δύο λέξεων: πρώτο συνθετικό είναι ή λέξη σχφραν (έτσι ονομάζεται το φυτό κρόκος, το όποιο καλλιεργούνταν στήν περιοχή, καί μέ τήν άποψη αύτή- συμφωνούν δλοι οί συγγραφείς- ή λέξη σαφράν σέ ορισμένα λεξικά άναφέρεται ώς ή γαλλική εκφορά για το φυτό κρόκος.3 4 Τον 5 κρόκο οί Πέρσες καί οί Άραβες τον λένε Zafaran, ένώ ώς Safaranum τον άγόραζαν οί Βενετοί καί οί Γενοβέζοι άπό τούς Βυζαντινούς τον 12ο αιώνα).1 Το δεύτερο συνθετικό, έλεγαν οί πρόσφυγες, είναι ή ελληνική λέξη πόλη. Για το δεύτερο συνθετικό τοΰ ονόματος άναφέρεται έπίσης ότι το bolu πρέπει νά προέρχεται άπό τήν περσική ρίζα Borg μέ τήν τουρκική κατάληξη -lu πού σημαίνει κάστρο/φρούριο, έπειδή ή πόλη έχει κάστρο.;> Ωστόσο αύτή ή εκδοχή δέν φαίνεται πολύ πιθανή έπειδή συγκρίνοντας τα ονόματα άλλων πόλεων πού διατήρησαν το ελληνικό τους δνομα μέσα στήν τουρκική τους παραφθορά παρατηρούμε δτι οί περισσότεροι οικισμοί πού είχαν στο όνομά τους τήν κατάληξη -πόλις έχουν τώρα τήν τουρκική κατάληξη -bolw για παράδειγμα Ίωνόπολις-lnebolu, Κλαυδιούπολις -Bolu, Καλλίπολις-Gelibolu, ένώ πόλεις πού είχαν κάστρα δέν άλλαξε ή ονομασία τους, δπως ή Κασταμονή-Kastamonu, Τραπεζοΰς-Trabzon κ.ά. Εξάλλου καί ό P. Wittek σημειώνει πώς ή κατάληξη -bolu τής Σαφράμπολης πιθανόν νά συνδέεται μέ το πόλις, δπως Bolu = Κλαυδιούπολις.6 Πιθανώς, λοιπόν, ή λέξη Σχφράμπολις προέρχεται άπό τή σύνθεση τών λέξεων safran / σαφράν καί πόλις. Άλλωστε τή λέξη Borili τήν μεταφράζει ώς άγορά / παζάρι ό Περδικόπουλος στίς πληροφορίες του, δπως είδαμε πιο πάνω. Στο Μουσείο Μπενάκη στήν Αθήνα φυλάσσονται δύο σφραγίδες, πού έφεραν οί πρόσφυγες άπό τήν Μικρά Άσία κατά τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών 2. Σχετικά μέ τις έρευνες για τή Σαφράμπολη, βλ. το πληροφοριακό υλικό που άπόκειται στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Προφορικής Παράδοσης (στο έξης ΑΠΠ), Φάκελος Σαφράμπολη Πφ I καί II, πληροφορητής Χρ. Κεκλίκογλου ή Περδικόπουλος. 3. Ν. Αργυριάδης, Λεξικόν της 'Ελληνικής Γλώσσης, Αθήνα 1835, τ. 2, σ. 266 (λήμμα: κρόκος). 4. Μ. Κορόμηλα, Π ό ντος - Λ νατολία. Φωτογραφικό οδοιπορικό, Αθήνα: εκδόσεις Λ. Μπρατζιώτη, 1989, σ Η. Yazicioglu, Safranbolu, σσ. 33, Βλ. Ρ. Wittek, «Von der Byzantinischen zur Türkischen Toponymie», Byzantion 10 (1935), σ. 40, ΰποσ. 4.

3 Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ II το Στη μία άπο αύτές (αναγράφεται: «ΣΦΡΑΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡ ΑΧΗ ΣΕΦΑ ΕΙΣ X ΘΕΟ Π 1805», δηλαδή: ΣΦΡΑ(Γ)ΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Τ(ΟΤ) ΠΡ(ΩΤΟΜΑΡΤΤΡΟΣ) Α(Ρ)ΧΙ(ΔΙΑΚΟΝΟΤ) Σ(Τ)ΕΦΑ(ΝΟΤ) ΕΙΣ Χ(ΩΡΑΝ) ΘΕΟ(ΔΩΡΟΥ)Π(ΟΛΙΝ) Δεξιά κα'ι άριστερά τής μορφής του άγιου άνα- γράφεται: «'Ο 'Ά(γιος) Σ(τέ)Φ(ανος) ΠΡ(ωτομάρτυς)». Ή δεύτερη σφραγίδα άπεικονίζει πάλι τον άγιο Στέφανο καί φέρει τήν επιγραφή: «ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ TOT ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥΠΟΛΕΙ 1805».7 Ή συγγραφέας που πρωτοδημοσίευσε τή σφραγίδα σημειώνει, προφανώς λανθασμένα, οτι ή Θεοδωρούπολη είναι ή Κασταμονή τής Παφλαγονίας, ένώ πρόκειται για τή Σαφράμπολη, όπως τήν άποκαλοΰσαν οί Έλληνες κάτοικοί της. Ή Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του «Πυρσού» στο λήμμα Σαφράμπολη τήν άναφέρει ώς τή βυζαντινή Θεοδωρούπολη.8 Ό Α. Γαβριηλίδης, φοιτητής ιατρικής άπο τήν Σαφράμπολη που σπούδαζε στην Αθήνα στα τέλη τού περασμένου αιώνα, γράφει στο περιοδικό Ξενοφάνης στα 1896: «Καλείται δέ Θεοδωρούπολις [ή Σαφράμπολη] άγνωστον άπο τίνος Θεοδώρου, διότι εί καί εύρίσκεται έπίγραμμά τι έπί τεμαχίου μαρμάρου, σωζομένου έ'τι έν τω ναω τού πρωτομάρτυρος άρχιδιακόνου Στεφάνου, ούδέν δμως έξ αυτού έξάγεται».9 Καί άλλοι συγγραφείς, δμως, άναφέρουν ώς βυζαντινό ονομα τής Σαφράμπολης το δνομα Θεοδωρούπολη. Άπο αύτούς ό Π. Παυλίδης φοιτητής καί αύτός τής ιατρικής στο πανεπιστήμιο τής Αθήνας, πού καταγόταν άπο τή Σα- 7. Βλ. Ε. Χατζηδάκη, «Χριστιανικές έπιγραφές Μικρας Ασίας καί Πόντου», Μικρασιατικά Χρονικά 8 (1959), σσ Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια «Πυρσός» Π. Δρανδάκη, τ. 12 (1933), σ. 519 λήμμα: Θεοδωρούπολις (Γεωγρ.)' βλ. καί λήμμα Σαφράμπολις. 9. Α. Γαβριηλίδης, «Περί τής έπαρχίας Νεοκαισαρείας ιδία δε τής Θεοδωροπόλεως (Σαφρανπόλεως) καί του Παρθενίου», Ξενοφάνης 1 (1896), σσ ' καί συνεχίζει στο δημοσίευμά του ό συγγραφέας: «Το περιεχόμενον του επιγράμματος είναι τάδε: Σωτήρ φανείς, Στέφανε, αλγεινών πόνων λαιοϋ γόνατος καί ποδός οίκτράς φίλης θειον ναόν δομούμαι κλεινή τή πόλει Θεοδώρου κράντορος παλαιφάτου δωρουμένη ληφοέντα δώρον σόν πόδα αύτω μένειν σύσσημον άληστου μνείας ΒΣ. Εΰ8. ΦΙΕ Θαρ. Εκ τούτων έξάγεται, 6τι ή πόλις αΰτη καί τότε εκαλείτο Θεοδωρούπολις εκ τοϋ ονόματος τοΰ έπαρχου (= διοικητοϋ) αυτής».

4 12 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ φράμπολη, γράφει σέ άρθρο που δημοσίευσε στο περιοδικό Ξενοφάνης το 1906: «Ή άρχαία ονομασία τής πόλεως είνε Θεοδωρούπολις- λέγεται δτι έλαβε τήν ονομασίαν ταύτην έκ τίνος έπαρχου των Βυζαντινών χρόνων Θεοδώρου, περί οδ σώζεται καί έπίγραμμά τι έν τω ναω του ένταΰθα ναού του Πρωτομάρτυρος καί Αρχιδιακόνου Στεφάνου», παραθέτει δέ το επίγραμμα που έχουμε ήδη παραθέσει.10 Ό Π. Κοντογιάννης στο άντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου του γράφει: ((Ζαφράμπολις (Θεοδωρούπολις)».11 Ό W. Ramsey άναφέρει για τήν Σα- φράμπολη δτι πιθανόν ή σημερινή ονομασία τής πόλης να προέρχεται άπό τίς λέξεις «Θεοδωρίαν πόλιν», άναφέρει, δμως, δτι δεν είναι βέβαιος για τήν ονομασία αύτή καί τήν ταύτιση τής Σαφράμπολης μέ το δνομα Θεοδωρούπολη Γεννιέται έπομένως το έρώτημα ποιες άλλες πόλεις υπήρχαν στήν περιοχή πού έχουν ή είχαν το δνομα Θεοδωρούπολη ή παραπλήσιο γιά να δούμε μή τυχόν μπορεί να γίνει ταύτισή τους μέ τή Σαφράμπολη. Άπό τήν ιστορία είναι γνωστό δτι ό Ιωάννης Τζιμισκής έκτισε ξανά τά τείχη καί τήν εκκλησία τού Αγίου Θεοδώρου στά Εύχάιτα, μετά άπό νίκη του έναντίον των Ρώσων, έπειδή τήν άπέδωσε στή βοήθεια τού αγίου Θεοδώρου.1'1 Στο Βυζάντιο δίνονταν συχνά ονόματα σέ πόλεις άπό το δνομα τού προστάτη άγιου τους, δπως γράφει ό W. Ramsey, καί ό άγιος Θεόδωρος ό Στρατηλάτης είχε γεννηθεί καί ταφεί στά Εύχάιτα.1 Άπό τό γεγονός αύτό, γράφει, αλλά καί άπό τήν ύπαρξη μιας επιγραφής πού υπήρχε στήν είσοδο τού ναού, τήν οποία δημοσίευσε ό G. Doublet, διατυπώθηκε άπό τον Μ. Duchesne ή υπόθεση δτι τά Εύχάιτα, πού είχαν μετονομασθεΐ σέ Θεοδωρούπολη τό 972, βρισκόταν στή θέση τής Σαφράμπολης.10 Τά Εύχάιτα δμως έχουν ταυτισθεΐ άπό άλλους συγ 10. Π. Παυλίδης, «Ή έπαρχία Νεοκαισαρείας», Ξενοφάνης 4 (1906), σ Π. Μ. Κοντογιάννης, Γεωγραφία της Μικράς 'Ασίας, Αθήνα 1921, σ W. Μ. Ramsay, The Historical Geography of Asia Minor, Άμστερνταμ 21962, σ. 324: «The modem name, is perhaps, derived from Θεοδωρίαν πόλιν. It is a very common occurrence that the modem name of a city should follow that of the patron saint. Θ becomes Σ, as in Ayasuluk from Άγιο Θεολόγο: The dissyllables Θεό- and - ϊαν are regularly run together into one syllable in the common pronunciation of Greek: the only difficulty is the change of δ to f, but the modem pronunciation of δ solves much of the difficulty. The accusative form is the common one, e.g. in Baliamboli, Παλαιάν πόλι(ν)». 13. Σπ. Βρυώνης, «Μικρά Ασία», Ιστορία του Ελληνικού "Εθνους, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, τ. IT (1979), σσ Άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης, «Συναξαριστής των δώδεκα μηνών», 'Ορθόδοξος Κυφέλη 3 (Ίάν.-Φεβρ. 1982), σσ Ramsay, 6.π., σ. 21, 52 καί G. Doublet, «Inscriptions de Paphlagonie», Bulletin de Correspondance Hellénique 30 (1889), σσ

5 Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 13 γραφείς μέ πόλη που βρίσκεται στο (ανατολικό τμήμα του βυζαντινού θέματος τής Παφλαγονίας, πολύ μακριά άπό την Σαφράμπολη, στή θέση τής σημερινής πόλης Avkat (χάρτης I)16. Μια άλλη πόλη που είχε όνομασθεΐ Θεοδωριάς ή Θεοδωριατών πόλις στα χρόνια τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας ήταν ή Γέρμη ή Ιερά Γέρμη, ή οποία όμως ανήκε στή Γαλατία καί ταυτίσθηκε μέ το σημερινό Yürme.17 Αύτές είναι όλες οί πόλεις πού άναφέρονται στή βιβλιογραφία μέ το όνομα Θεοδωρούπολη ή παραπλήσιο καί πού βρίσκονταν στα βυζαντινά θέματα τής Μικράς Ασίας. Μέ άλλα λόγια δέν φαίνεται να έπιβεβαιώνεται βιβλιογραφικά ή άποψη ότι ή Σαφράμπολη ονομαζόταν Θεοδωρούπολη. Γεννιούνται λοιπόν δύο ερωτήματα: α) έάν υπήρχε πράγματι πόλη στήν περιοχή στούς βυζαντινούς χρόνους καί β) έάν υπήρχε πόλη, τότε ποιο ήταν το όνομά της; Γιά το πρώτο ερώτημα ή άπάντηση είναι καταφατική μέ βάση τά ευρήματα τής περιοχής πού υπάρχουν άκόμη καί σήμερα. Στή συνοικία Κιράνκιοϊ, οπού έ'μεναν, όπως άναφέραμε, οί 'Έλληνες τής Σαφράμπολης, βρέθηκαν επιτύμβια μάρμαρα μέ έπιγραφές των έλληνιστικών χρόνων, πράγμα πού έπιβεβαιώνεται καί άπό τίς προφορικές πληροφορίες των προσφύγων.18 'Ένα άπό αύτά σώζεται σήμερα, καλυμμένο μέ ξύλινη έπένδυση στον ναό τού Αγίου Στεφάνου, εντοιχισμένο στήν βάση κίονα του γυναικωνίτη, στο κεντρικό κλίτος Ramsay, δ.π., σσ , καί A. Bryer, D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, Dumbarton Oaks Studies Twenty, Washington, D.C., 1985, τ. I, σσ. 8, 13, Ramsay, δ.π., σ. 322 καί E. Honigman, «Pour l Atlas Byzantin. I. Germia», Byzantion 11 (1936), σσ , βλ. καί L. Robert, Villes d Asie Mineure, Παρίσι: Éd. De Boccard 1935, σσ Βλ. οσα άναφέρονται έδώ στήν ύποσ. 2. Συμπληρωματικά βλ. καί τίς πληροφορίες του Χρ. Περδικόπουλου ό όποιος άναφέρει δτι το Κιράνκιοϊ είχε δύο νεκροταφεία. Το πρώτο ονομαζόταν νεκροταφείο των Άσωμάτων καί είχε έπισκεφτεΐ λίγο πρίν φύγει άπό τήν Σαφράμπολη το Αύτό, δπως άναφέρει, ήταν το παλιό, βυζαντινό νεκροταφείο τής πόλης καί βρισκόταν σέ άπόσταση 600 μ. άπό τό Γκιουμούς τζαμί (Gümü Carni). Έκεΐ, συνεχίζει, υπήρχαν τάφοι φτιαγμένοι άπό τό 700 μ.χ. καί σέ πολλούς άπό αύτούς, πού ήταν τάφοι άπό τεχνίτες, πάνω στήν πλάκα τους ήταν σκαλισμένα τα εργαλεία τής δουλειάς τους. Αύτή ή περιγραφή πού δίνει ό Περδικόπουλος, θυμίζει τήν εμφάνιση μέ άνάγλυφα άγροτικά εργαλεία πού έχει τό μαρμάρινο άέτωμα άπό τάφο πού βρέθηκε τό 1987 σέ έκσκαφή τούμπας καί σώζεται στήν πλατεία τής Σαφράμπολης πού άναφέρεται παρακάτω. Δυστυχώς ό τάφος μάλλον καταστράφηκε κατά τήν έκσκαφή χωρίς να μελετηθεί. Τό δεύτερο νεκροταφείο άναφέρει ό Περδικόπουλος ονομαζόταν Καπουλού Μεζαρλούκ πού σημαίνει Νεκροταφείο τής Πύλης. 19. Μέσα στο ναό τού Αγίου Στεφάνου στή Σαφράμπολη υπάρχει μια επιγραφή, τήν

6 14 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΤΛΟΣ Γύρω άπό τή Σαφράμπολη υπάρχουν τρεις τεχνητοί λόφοι (τούμπες) πού, όπως άποδείχτηκε, αποτελούν ταφικά μνημεία. Κατά τήν εκσκαφή τού ένος άπο αυτά για τήν ανέγερση οικοδομής, το 1987, βρέθηκε ένας μεγάλος τάφος οποία παρατήρησε ό Χρ. Κυριακόπουλος σέ ένα άπό τα ταξίδια του στή Σαφράμπολη, τή φωτογράφησε καί τήν περιγράφει στο βιβλίο του (Σαφράμπολη, Θεσσαλονίκη 1995, σσ , 103). Είναι πράγματι αξιοπερίεργο το γεγονός δτι σε κανένα κείμενο που άφορά τή Σαφράμπολη δεν άναφέρεται αύτή ή έπιγραφή, άλλα οΰτε καί οι Σαφραμπολίτες που είχαν έρθει άπό εκεί τήν άνέφεραν. Ή έπιγραφή είναι άρκετά φθαρμένη τώρα καί ή άνάγνωσή της Οά ήταν προβληματική. Το κείμενο είναι χαραγμένο σέ μαρμάρινη πλάκα, έντοιχισμένη στή βάση τής δεξιάς κολόνας του κεντρικού κλίτους καί είναι επιτύμβιο των έλληνιστικών χρόνων. Τήν έπιγραφή είχε μελετήσει καί δημοσιεύσει πρώτος ö Ε. Legrand το 1897 (Ε. Legrand, «Inscription de Paphlagonie», Bulletin de Correspondance Hellénique 1 (1897), σσ. 92, 93). Στήν έπιγραφή συχνά το A συμπλέκεται μέ το Δ, ένώ στήν έκτη γραμμή στή λέξη ΑΡΕΤΗ υπάρχει γραμμένο δυο φορές το Τ πού ό μελετητής τό θεωρεί λάθος του λιθοξόου. Ή έπιγραφή είναι γραμμένη σέ διπλό έξάμετρο καί μονό πεντάμετρο, πού έπιβεβαιώνει, κατά τον Legrand, δτι πρόκειται για ταφή καί πρέπει να άναγνωσοεϊ ώς έξης: [Τόν βίον] ούκ έδάην, στυγερή δέ μέ μοΐρ άπένεικε [νήπι]ον εις Άίδην, φωτός άμερσαμένη' [γαΐα δ]έ μ οίς κόλποις κατέχει κόλπων άπο μητρός [δεξ]αμέ[ν]η Γλυκέρη[ν] σώφρονος Άρριανής, [ή μ έ]τεκ Έρμιανώ άγα[0]ώ πατρί' σήμα [δ]έ τούμόν [ού] λίθος ήν όρ[αάς], άλλ αρετή τοκέων [ών] ό μέν έν δήμοις άρχων πέλεν έκ βασιλήος [ί]ππικός, ή δ άρ έην άνθος άπ εύγενίης. [Ό]στις δ αν νε[κρό]ν άλλον (ύ]πό χοονί τήδε καλύ[ψη] [ή μ]προσο ή ξόπισοεν, δώσει Οωήν βασιλ[ήι] [χρύ]σών τόνδ άριομόν δν τόδε γράμμα λέ[γει] Φ Σήμερα βέβαια ή έπιγραφή είναι περισσότερο φθαρμένη άπό τήν έποχή πού τή μελέτησε ό Ε. Legrand μέ αποτέλεσμα να μή φαίνονται πολλά άπό τά γράμματα των λέξεων ένώ, δπως είναι τοποθετημένη, καλύπτεται τό γράμμα Φ στήν τελευταία σειρά άλλά καί ολόκληρη ή έπιγραφή έχει καλυφθεί μέ ξύλινη επένδυση. Σημαντικό συμπέρασμα άπό τήν άνάγνωσή της είναι δτι ό πατέρας του νηπίου ήταν άρχων ιππικός στό δήμο δπου τόν είχε τοποθετήσει ό βασιλιάς, καί δτι ή μητέρα του καταγόταν άπό τό «άνθος» των εύγενών. Αύτά δείχνουν δτι υπήρχαν στήν πόλη κοινωνικές τάξεις υψηλής περιωπής άλλά καί στρατιωτική οργάνωση πού περιελάμβανε τάξη ιππέων. Νομίζω δτι αύτή ή έπιγραφή στό έπιτύμβιο, μαζί μέ τήν ύπαρξη τύμβων γύρω άπό τή Σαφράμπολη, οί όποιοι φαίνεται νά άνήκουν σέ έπιφανεΐς άξιωματούχους καί πιθανόν χρονολογούνται στήν έλληνιστική περίοδο, δείχνουν δτι ή έλληνιστική πόλη πού υπήρχε στήν περιοχή ήταν σημαντική. Ή θέση τής Δάδυβρας στήν περιοχή τής Σαφράμπολης νομίζουμε δτι έπιβεβαιώνεται καί άπό αύτά τά ευρήματα.

7 Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 15 μέ άέτωμα των ελληνιστικών χρόνων. Στήν πρόσοψη του άετώματος, τού μόνου ευρήματος πού διασώθηκε κα'ι έκτίθεται σέ πλατεία τής πόλης, υπάρχουν άνάγλυφα πού παριστάνουν άμπελο, γεωργικά εργαλεία, δοχεία διαφόρων ειδών, όπλα καί δύο περιστέρια. Υπάρχουν ακόμη ύπολείμματα άπό τείχος, πιθανόν τών βυζαντινών χρόνων, το όποιο περιβάλλει τμήμα τής πόλης, στήν περιοχή πού πιθανώς βρισκόταν ή άκρόπολη. Στήν περιοχή τής Σαφράμπολης, έξάλλου, οί κάτοικοι έβρισκαν νομίσματα τών πρώτων καί μέσων βυζαντινών χρόνων. Μάλιστα οί "Ελληνες κάτοικοι άγόραζαν άπό τούς Τούρκους δσα νομίσματα έβρισκαν εκείνοι καί τα κρατούσαν σαν ενθύμια, διασώζοντας άσυνείδητα τήν πολιτιστική τους κληρονομιά. Όλα αύτά μαρτυρούν 0τι ύπήρχε πράγματι μια πόλη χτισμένη στήν περιοχή πού βρίσκεται τώρα ή Σαφράμπολη, ή οποία άπό τα ταφικά ευρήματα καί τίς έπιγραφές πού έχουν βρεθεί φαίνεται δτι άνάγεται τουλάχιστον στήν έλληνιστική περίοδο καί πιθανότατα ή νέα πόλη πρέπει να είναι χτισμένη πάνω στήν παλιά.* 20 Ωστόσο, άπόσο γνωρίζουμε, δέν έχει γίνει καμιά συστηματική άνα- σκαφή στήν περιοχή. Μιά άλλη μαρτυρία για τήν ύπαρξη πόλης στήν περιοχή άποτελεΐ ή προφορική παράδοση για τήν άνέγερση τού ναού καί τήν έπιγραφή πού ύπήρχε στήν πρόσοψη τού ναού τού Αγίου Στεφάνου στή Σαφράμπολη, πού άναφέραμε πιο πάνω, καί άνάγεται στον 5ο μ.χ αιώνα. Τήν παράδοση καί τήν έπιγραφή αύτή νομίζουμε δτι χρειάζεται να τή μελετήσουμε λεπτομερέστερα έπειδή άπό τή μελέτη της βγαίνουν συμπεράσματα για τον πρώτο κτήτορα τού ναού της άλλα καί για τήν ταύτιση τής Σαφράμπολης μέ παλαιότερη πόλη. Ή παράδοση για τήν έπιγραφή καί το ναό τού Αγίου Στεφάνου, πού τήν γνωρίζουν δλοι δσοι κατάγονται άπό τή Σαφράμπολη, άναφέρει δτι ή αύτοκράτειρα Εύδοκία, γυναίκα τού Θεοδοσίου Β', πορευόμενη προς τά Ιεροσόλυμα στα TÒ έπιτύμβιο προφανώς εντοιχίστηκε στή βάση τοϋ κίονα τοϋ ναοΰ κατά τήν άνέγερσή του στα Οί "Ελληνες τής Σαφράμπολης πού δέν μιλοΰσαν έλληνικά ή γνώριζαν μόνο λίγα, ανεπαρκή, βέβαια, για να διαβάσουν αύτά πού έγραφαν τά ελληνιστικά επιτύμβια τά όποια εϋρισκαν στον τόπο τους, παρά τά χρόνια πού είχαν περάσει άπό τότε πού οί Τούρκοι είχαν κυριεύσει τήν πατρίδα τους, εξακολουθούσαν να έχουν ελληνική συνείδηση καί προσπαθούσαν να διαφυλάξουν τήν ιστορική τους μνήμη. 20. Προσωπική επαφή τοϋ ύπογράφοντος μέ τον Dr Κ. Belke πού συμμετέχει στήν συντακτική επιτροπή τής Komission für Die Tabula Imperii Byzantini τής Österreichische Akademie der Wissenschaften τής Βιέννης πού αναφέρει: «Im Gebiet von Safranbolu nurvereinzelt Reste aus rom. -byz. Zeit besonders im alten Griechenviertel Kirankoy auf einer Anhohe w. der turk. Stadt. W. von Kirankoy drei alte Tumuli».

8 16 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΪΛΟΣ μάτησε στή Σαφράμπολη. Ήταν άρρωστη κα'ι πονοΰσε πολύ το πόδι της. Μαζί της είχε, για να την προστατεύει, ένα οστό (λείψανο) άπό το πόδι του αγίου Στεφάνου. Πριν μπει στήν πόλη παρέμεινε για ενα βράδυ σέ ενα κατάλυμα πού υπήρχε στο δρόμο. Στον ύπνο της είδε σέ όνειρο τον άγιο Στέφανο ό όποιος τής μίλησε κα'ι τής είπε ότι θά γίνει καλά αν πάει στήν πόλη πού είναι κοντά καί πλυθεί στο νερό μιάς πηγής πού υπήρχε έκει. Πράγματι, όταν ή βασίλισσα έφθασε στή Σαφράμπολη, πλύθηκε στήν πηγή τής πόλης πού τής υπέδειξε ό άγιος καί έγινε καλά. Τότε ή αύτοκράτειρα άπο εύγνωμοσύνη προς τον άγιο πού τή βοήθησε έδωσε έντολή να χτισθεΐ ένας ναός άφιερωμένος στον άγιο Στέφανο στον όποιο άφιέρωσε καί το λείψανο του αγίου πού είχε μαζί της καί το όποιο σώζεται σήμερα στο νέο ναό του αγίου στήν Αθήνα, μεταφερμένο άπό τούς πρόσφυγες το Δίπλα από τήν Ούρα του ναού τού Αγίου Στεφάνου ήταν έντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα μέ τήν έπιγραφή στήν όποια άναφερόταν το όνομα τής βασίλισσας Εύδοκίας, πού έχουμε ήδη περιγράψει. Ή έπιγραφή έκείνη έχει δημοσιευθεΐ πολλές φορές καί άνάμεσα στίς διάφορες δημοσιεύσεις υπάρχουν ορισμένες, μικρές διαφορές. Στο κείμενο πού δημοσίευσαν ό Α. Γαβριηλίδης καί ό Π. Παυλίδης στον τρίτο στίχο τής έπιγραφής αναγράφεται ή λέξη: «δομούμαι» καί στον τελευταίο στίχο ή έκφορά: «ΒΣ Εύδ. ΦΙΕ Θάρ».22 Αντίγραφο τής έπιγραφής διατηρείται σήμερα στο υπέρθυρο τού ναού τού Αγίου Στεφάνου στή Σαφράμπολη γραμμένο σέ μαύρο μάρμαρο, μέ διπλή γραφή, έλληνική καί καραμανλίδικη. Ό V. Schultze23 24 αναφέρει 25 ότι τήν έπιγραφή τή δημοσίευσε ό G. Doublet. Ό W. Ramsey2* άναφερόμενος στήν έπιγραφή καί στήν ίδια δημοσίευση διατυπώνει τή διαφωνία του μέ τήν άποψη τού άββά Duchesne, ό όποιος υποστήριζε ότι στήν έπιγραφή φαίνεται πώς τό όνομα Θεοδωρούπολη δόθηκε στή Σαφράμπολη -πού θεωρεί ότι είναι τα Εύχάιτα- άπό τόν άγιο Θεόδωρο, τον προστάτη τής πόλης. Ή δημοσίευση, λοιπόν, τής έπιγραφής αυτής έγινε για πρώτη φορά άπό τόν G. Doublet τό 1889,2a ό όποιος σημειώνει ότι τήν έπιγραφή άπό τή Σαφρά- 21. Μαρτυρίες των Γ. καί Πρ. Άρτόπουλου, προσφύγων άπό τήν Σαφράμπολη (πατέρας καί θείος τοϋ ύπογράφοντος). 22. Βλ. Α. Γαβριηλίδης, «Περί τής επαρχίας Νεοκαισαρείας», ο.π., σ. 133 Πβ. καί Π. Παυλίδης, «Ή επαρχία τής Νεοκαισαρείας», δ.π., σ V. Schultze, Altchristliche Städte und Landschaften. II Kleinasien, Gütersloh 1922, σ W. Ramsey, ό'.π., σσ Γ Βλ. καί V. Schultze, δ.π., σ. 216, ύποσ G. Doublet, ο.π., σσ

9 Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 17 μπολη, -Zapharambolou την άποκαλεί στο πρωτότυπο, προσθέτοντας ότι είναι ή ίδια πόλη πού παλιά ονομαζόταν Εύχάιτα κα'ι τώρα Θεοδωρούπολη-, τοϋ την έστειλε γιά να τη μελετήσει σέ άντίγραφο ό διάκονος τής εκκλησίας τής Σαφράμπολης Ιερόθεος. Ό G. Doublet άναφέρει ήδη ότι το μάρμαρο όπου υπήρχε ή έπιγραφή έχει άπολεσθεΐ. Την έπιγραφή ό G. Doublet στη συνέχεια την έστειλε στον άββά Ducbesne για να την άναγνώσει. Ή έπιγραφή, όπως την δημοσιεύει ό συγγραφέας τοϋ άρθρου, είναι γραμμένη μέ κεφαλαία γράμματα καί χωρίς χωρισμό των λέξεων καί παρουσιάζει διαφορά στον τρίτο στίχο όπου άντί γιά τή λέξη «δομούμαι» αναγράφει τή λέξη «ΔΩΡΟΥΜΑΙ», καί στον τελευταίο στίχο όπου άντί τοϋ «θάρ» γράφει «ΘΑΡΓ». Ή λέξη «δομούμαι», νομίζουμε, ότι θά ταίριαζε πιό πολύ άπό τή λέξη «δωροΰμαι» για την ίδρυση ναού- άλλωστε ή λέξη «δομούμαι» βρίσκεται καί σέ όλες τίς άλλες δημοσιεύσεις τής έπιγραφής καί στο άντίγραφο πού υπάρχει ακόμη στο υπέρθυρο τοϋ ναοΰ τοϋ Αγίου Στεφάνου στη Σαφράμπολη. Ή έπιγραφή είναι έπίσης δημοσιευμένη μέ βάση χειρόγραφη αντιγραφή της άπό τό μαρμάρινο πρωτότυπο, σέ τουρκικό βιβλίο τοϋ Σέ αύτήν τή δημοσίευση, στό τέλος τής έπιγραφής, δημοσιεύεται ((ΘΑΡ Η» πού σημαίνει: «Θαργηλιώνος Η», άντί τού ((ΘΑΡ» ή ΘΑΡΓ, πού αναφέρουν οί άλλοι συγγραφείς πού άναφέραμε πιό πάνω καί σημαίνει μόνο τόν μήνα δηλαδή: «ΘΑΡΓ(γηλιών). Ή αντιγραφή τής έπιγραφής τό 1924 πρέπει να έγινε άπό τήν πρωτότυπη έπιγραφή σέ μάρμαρο, ή οποία άναφέρεται άπό διαφόρους συγγραφείς ότι είχε ήδη χαθεί στα τέλη του περασμένου αιώνα. Ή γραφή, όπως έχει άποδοθεΐ στό βιβλίο, άντανακλά πρωτότυπες έπιγραφές μέ κεφάλαιά γράμματα τής υστεροβυζαντινής περιόδου, χωρίς βέβαια να είναι δυνατή λεπτομερέστερη χρονολόγησή της. Σέ άλλες σελίδες τοϋ ίδιου βιβλίου τοϋ Τούρκου συγγραφέα δημοσιεύεται τό σωζόμενο, τότε, τμήμα άπό μια άλλη έπιγραφή τής Παφλαγονίας, τήν οποία δημοσίευσε ολόκληρη ό G. Doublet.27 Αύτό μάς οδηγεί στό συμπέρασμα 26. Προσωπική επαφή με τον Η. Yazicioglu συγγραφέα τής υποσημείωσης 1. Φωτοτυπίες ορισμένων σελίδων μέ έλληνικές έπιγραφές άπό τούρκικο βιβλίο άγνώστου συγγραφέα μέ τον τίτλο, δπως τον απέδωσε στή γερμανική γλώσσα (τό πρωτότυπο βιβλίο ήταν γραμμένο στήν παλαιοτουρκική γραφή) Die antiquiarischen Kunstwerte von Kastamonu, μου άπέστειλε ό Η.Yazicioglu για να τίς μεταφράσω. Ή έπιγραφή τής εισόδου τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Στεφάνου τής Σαφράμπολης, περιλαμβανόταν ανάμεσα σέ άλλες έπιγραφές πού ήταν αντιγραμμένες μέ το χέρι τοϋ συγγραφέα, γιατί, δπως μοΰ έγραψε ό αποστολέας, «ή τέχνη της φωτογραφίας Sèv ήταν τότε ανεπτυγμένη)). 27. G. Doublet, 6.π., σ Το τμήμα τής έπιγραφής πού δημοσιεύει ό άγνωστος συγγραφέας τής ύποσημ. 26 άποτελεΐ τμήμα άπό έπιγραφή πού μελέτησε καί δημοσίευσε

10 18 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΤΛΟΣ ότι οι άντιγραφές πού περιλαμβάνει στο βιβλίο του ό Τούρκος συγγραφέας έγιναν μέ σωστό τρόπο καί μάλιστα άπό τίς πρωτότυπες στο μάρμαρο. Ή μαρμάρινη πλάκα, λοιπόν, μέ τήν επιγραφή άπο το ναό τής Σαφράμπολης που φερόταν ότι είχε χαθεί φαίνεται ότι φυλασσόταν κάπου, πιθανόν στο μουσείο τής Κασταμονής, άπο όπου άντιγράφηκε καί δημοσιεύτηκε το Στον τελευταίο στίχο τής έπιγραφής τά γράμματα πού διακρίνονται φαίνεται ότι άποτελουν συντομογραφία. Τά «ΒΣ» είναι συντομογραφία τής λέξης Β [ΑΣ1ΛΙΣ] Σ [Α] καί τά «ΕΥΔ» τής λέξης ΕΥΔ [OKIΑ]. Τά γράμματα «ΦΙΕ')> έρμηνεύονται ώς το έτος 515 μ.χ. καί τά «ΘΑΡΉ» άντιστοιχοΰν στο μήνα ΘΑΡ [ΓΗΛΙΩΝ] καί τήν ήμέρα: όγδοη. Ό μήνας Θαργηλιών ήταν μήνας του αρχαίου άθηναϊκοΰ ήμερολογίου πού χρησιμοποιούνταν καί στή Μίλητο καί άντιστοιχεΐ στήν περίοδο άπο 15 Μαίου μέχρι 15 Ιουνίου τού σημερινού ήμερολογίου.28 Το συμπέρασμα λοιπόν άπο τον τελευταίο στίχο τής έπιγραφής είναι ότι τον ναό έκτισε ή βασίλισσα Ευδοκία στις 23 (15 + 8) Μαΐου τού 515 μ.χ. "Ομως βασίλισσα μέ το όνομα Εύδοκία δέν υπήρχε στο Βυζάντιο το 515 μ.χ. καί έτσι προκύπτει το ερώτημα για ποια Εύδοκία πρόκειται. 'Ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν βέβαιο οτι ό ναός καί ή επιγραφή κατασκευάστηκαν άπο τήν αύτοκράτειρα Εύδοκία τήν ΆΟηναίδα.29 Άπο το περιεχόμενο τής έπιγραφής μάς δίνεται ή ένδειξη ότι αύτή γράφτηκε τουλάχιστον μετά τον 4ο αιώνα μ.χ. καί άναφέρει γεγονότα πού έχουν σχέση μέ τή βασίλισσα Εύδοκία τήνάθηναίδα. Βέβαια ή χρονολογία άπο Χριστού γεννήσεως σημαίνει ότι ή επιγραφή χαράχθηκε έκ των υστέρων ή ότι ή χρονο- * 010 ό G. Doublet, δ.π., σ. 313). Στό τουρκικό βιβλίο αναγράφεται: ΟνΝΙΟΛΥΜΓΙΙΟΔ Δ ΟΙΟΚΣΙΓΝΙΙΥΩΝΔΟ ΡΑΨΑΜΕΝΣΤΗΛΗΣΟΝΙ Στή δημοσίευσή του ό G. Doublet αναφέρει: «VL- Pays Dont Les Noms Anciens Sont Inconnus. 21 -Ak-tasch-schehr.-Colonne près du djami.-c.e». 010 ΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΟ ΔΕΔΟΥΠΟΤΟΣ ΑΝΑΝΧΟΘΙ ΚΕΝΣΑΙ OYNOM ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ0ΙΡΙ1Σ ΥΠΟ ΑΥΔΙ1ΣΑΣΗΣ [ΟΥΝΟΜ ΟΑΥΜΠΙΟΔ] ΩΡΟΣ ΕΓΩ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΟΣ ΑΝΦΩ [ΔΟΙΟ ΚΑΣΙΓΝΙΠΏΝ ΔΟ] ΙΟΙ ETI ΑΧΝΥΜΕΝΟΙ ΚΗΡ [ΓΡΑΤΑΜΕΝ ΣΤΗΛΗΣΙΝ IN] ΑΡΙΦΡΑΔΕΣ ΗΡΙΟΝ ΕΙΗ». Φαίνεται δτι στό χρονικό διάστημα πού μεσολάβησε άπό τις δύο δημοσιεύσεις ή στήλη εσπασε καί τμήμα της μεταφέροηκε άπό το Akta στήν Κασταμονή. 28. E. J. Bickerman, Chronology of the Ancient World, Λονδίνο 1968, σ. 20, 165' Πβ. καί Ε. S. Alan, Greek and Roman Chronology, Μόναχο 1972, σ. 57, Α. Γαβριηλίδης, δ.π., σ. 133' βλ. ακόμη Π. Παυλίδης, δ.π., σ. 133 καί G. Doublet, δ.π., σ. 215.

11 Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 19 λογία προστέθηκε αργότερα. Άπό τον βίο τής αύτοκράτειρας Ευδοκίας μαθαίνουμε ότι αύτή έκανε ένα ταξίδι, στους Αγίους Τόπους το 439 καί ενα δεύτερο το 443. Κατά τή διάρκεια τής παραμονής της στήν Ιερουσαλήμ, στο πρώτο της ταξίδι, ή Εύδοκία βοήθησε την αγία Μελανία νά κτίσει ένα ναό καί στο διάστημα έκεΐνο άπό ατύχημα έπαθε εξάρθρωση στο πόδι της. Ή άγια Μελανία βοήθησε στήν ίαση του τραύματος του ποδιού τής Ευδοκίας γεγονός πού ή βασίλισσα το άπέδωσε σέ θαυματουργική παρέμβαση τού αγίου Στεφάνου.30 Φαίνεται λοιπόν ότι πράγματι παράδοση καί επιγραφή άναφέρονται σέ ένα στοιχείο πού δεν έχει καταγραφεΐ ώς ιστορικό γεγονός, ότι δηλαδή ή Εύδοκία σε κάποιο άπό τα δύο ταξίδια της στήν Ιερουσαλήμ πέρασε άπό τήν περιοχή τής σημερινής Σαφράμπολης καί άνοικοδόμησε ένα ναό, το ναό τού Αγίου Στεφάνου, όπως άλλωστε άναφέρει καί ή έπιγραφή. Γνωρίζουμε, έξάλλου, ότι ή αύτοκράτειρα Εύδοκία διέθετε θύραθεν παιδεία καί έτσι δικαιολογείται ή αναγραφή τού μήνα Θαργηλιώνος, πού πρόδιδε άτομο με άνάλογη μόρφωση. Άλλωστε καί ό Doublet σημειώνει ότι ή άναφορά στήν έπιγραφή τού ναού στή Σαφράμπολη στή θεραπεία των πόνων τού άριστεροΰ ποδιού τής Ευδοκίας δείχνει τή συμβολή τού αγίου καί ότι το άτύχημα τής βασίλισσας πρέπει χρονικά νά ήταν κοντά στήν άναγραφή επειδή άποδίδεται μέ έμφαντικό τρόπο.31 Ή άναφορά, λοιπόν, αύτοΰ τού γεγονότος στήν έπιγραφή, πού δεν είναι γνωστό άπό άλλες ιστορικές πηγές, φανερώνει ότι τήν έκκλησία έχτισε ή Εύδοκία ή Άθηναΐς, σύζυγος τού Θεοδοσίου Β', άφοΰ καμιά άλλη αύτοκράτειρα μέ το όνομα Εύδοκία δέν άναφέρεται ότι έπασχε άπό το άριστερό της πόδι. Επίσης δείχνει ότι ό ναός κατασκευάστηκε τουλάχιστον μετά το 439 μ.χ. χρονολογία κατά τήν οποία ή Εύδοκία έπαθε το άτύχημα. Σέ αύτή τήν περίπτωση όμως παραμένει το έρώτημα για τή χρονολογία πού φέρει ή έπιγραφή (ΦΙΕ = 515) άφοΰ γνωρίζουμε ότι ή αύτοκράτειρα πέθανε το 460 μ.χ. Μέ βάση τά κείμενα πού άναφέραμε μπορούμε νά κάνουμε δυο υποθέσεις οί όποιες δέ φαίνεται νά έπηρεάζουν σημαντικά το τελικό συμπέρασμα. Σύμφωνα μέ τήν πρώτη υπόθεση είναι δυνατόν νά έγινε κάποιο λάθος κατά τήν άντιγραφή τής έπιγραφής, έπειδή ίσως νά άντιγράφηκε όταν ή πόλη κατελήφθη άπό τούς Τούρκους. Τότε, πρέπει, οί "Ελληνες κάτοικοί της νά μετακι- 30. Για τήν αύτοκράτειρα Εύδοκία τήν ΆΟηναΐδα βλ. V. Gregorovius, ΆΟηναις, ιστορικόν διήγημα, μετάφραση Σπ. Λάμπρου, Αθήνα 1882, σσ , , G. Doublet, δ.π., σσ. 295, 296.

12 20 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΪΛΟΣ νήθηκαν προς τήν περιοχή δπου βρισκόταν έως το 1922 ή ελληνική συνοικία τής πόλης, ένώ στήν παλιά πόλη εγκαταστάθηκαν οΐ Τούρκοι. Πιθανόν λοιπόν οί "Ελληνες θέλοντας να διατηρήσουν τήν παράδοση άντέγραψαν τήν έπιγραφή που υπήρχε στον παλιό, τον πρώτο ναό του Αγίου Στεφάνου, ε ίτε γιατ'ι δέν δόθηκε άδεια άπό τους κατακτητές να άποτοιχίσουν τήν πρωτότυπη έπιγραφή καί να τή μεταφέρουν, είπε γιατί είχε ήδη καταστραφεϊ το πρωτότυπο άπο τους Σελτζούκους.Έτσι, άντιγράφοντας τήν έπιγραφή, είναι δυνατόν να έγιναν λάθη που δημιούργησε ή άγνοια του άντιγραφέα ή ή απώλεια τής μνήμης άπο τήν πάροδο του χρόνου. Αύτή ή υπόθεση στηρίζεται στήν παράδοση δτι στήν περιοχή του κέντρου τής Σαφράμπολης, δπου παλιά ό συνοικισμός των Τούρκων καί ή αγορά τής πόλης, υπάρχουν σήμερα τρία τεμένη τά όποια υπήρξαν πρώτα χριστιανικές εκκλησίες, που μετατράπηκαν σέ μουσουλμανικά τεμένη μετά τήν κατάληψη τής πόλης από τούς Τούρκους. Τό ένα είναι το Τάς-μιναρέ τζαμί (Ta? - Minare Carni) πού σημαίνει τζαμί μέ πέτρινο μιναρέ, τό άλλο τό Έσκί τζαμί (Eski Carni) πού σημαίνει Παλιό τζαμί (τόέσκί τζαμί λέγεται δτι μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος τό 1332 άπό τόν Gazi Süleyman Paça, γιό του Orhan)3" τό τρίτο είναι τό Γκιουμούς τζαμί (Gümüç Carni) ονομασία πού σημαίνει, Ασημένιο τζαμί Ή δεύτερη υπόθεση είναι πώς όταν ή βασίλισσα Ευδοκία άποφάσισε νά κατασκευάσει τήν έκκλησία έδωσε έντολή νά γίνουν τά σχέδια καί χρηματοδότησε τό χτίσιμό της. Επίσης άφησε παραγγελία νά τοποθετηθεί μέρος άπό τά λείψανα τού άγιου Στεφάνου στό ναό τού οποίου αποφάσισε τήν ίδρυση. Ή έκκλησία δμως, γιά άγνωστους σέ μάς λόγους, άποπερατώθηκε τό 515 μ.χ. οπότε καί χαράχθηκε καί ή έπιγραφή. Αύτή ή υπόθεση στηρίζεται στό γεγονός ότι γιά τή μεταφορά τών λειψάνων του άγιου Στεφάνου υπάρχουν δύο παραδόσεις. Ή πρώτη άναφέρει δτι ή μεταφορά τών λειψάνων τού άγιου άπό τήν Ιερουσαλήμ έγινε άπό τήν Ίουλιανή κατά τούς χρόνους τής βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ωστόσο αύτή ή 32. Προσωπική έπαφή τοϋ ύπογράφοντος μέ τον Η. Yazicioglu καί με τον X. Κυριακόπουλο, πρόσφυγα άπό τή Σαφράμπολη. 33. Βλ. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ΑΠΠ, Φάκελος Σαφράμπολη, Πφ II, Πληροφορητής Χρ. Περδικόπουλος πού δίνει τήν πληροφορία 8τι τό 1914 είχαν έρθει στή Σαφράμπολη δύο τάγματα τοϋ τουρκικού στρατού. Ανάμεσα στους στρατιώτες υπήρχαν καί "Ελληνες. Το ένα τάγμα στρατοπέδευσε στό Γκιουμούς τζαμί. Οί "Ελληνες στρατιώτες είπαν δτι μέσα στο τζαμί υπήρχε μια έλλψικη έπιγραφή καί δτι θυμόταν άπό τήν έπιγραφή μόνο τή λέξη «στρατηλάτης».

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Τομ. 14, 2004 Η Σαφράμπολη της Μικράς Ασίας και το πρόβλημα του ονόματος της κατά τη βυζαντινή περίοδο Αρτόπουλος Ιωάννης Γ. http://dx.doi.org/10.12681/deltiokms.162

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου Η Σίτσοβα (νυν Αλαγονία) είναι ένα από τα έξι χωριά του τέως Δήμου Αλαγονίας Τα έξι αυτά χωριά που είναι κτισμένα στις

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ. έτος ίδρυσης 1976

Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ. έτος ίδρυσης 1976 Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΝΟΥ`` ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ έτος ίδρυσης 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Εικόνες από την Αίνο Χάρτης ΓΥΣ 1945 Αίνος Ιστορική πόλη Αλησμόνητη πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Στην αρχαϊκή εποχή εικάζεται ότι υπήρχε κάποιο είδος θεατρικής κατασκευής στο χώρο που βρίσκονται τα σημερινά ευρήματα του θεάτρου, ενώ στα κλασσικά χρόνια υπήρχε σίγουρα κάποια

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα: 9 Μέγεθος: 56 cm ² Μέση κυκλοφορία: 1030 Επικοινωνία εντύπου:

Σελίδα: 9 Μέγεθος: 56 cm ² Μέση κυκλοφορία: 1030 Επικοινωνία εντύπου: Σελίδα: 16 Μέγεθος: 510 cm ² Μέση κυκλοφορία: 7510 Επικοινωνία εντύπου: (210) 8113000 Σελίδα: 9 Μέγεθος: 56 cm ² Μέση κυκλοφορία: 1030 Επικοινωνία εντύπου: 210 5231.831-4 Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 Κωνσταντινούπολη Η ξακουστή και δοξασµένη πολιτεία, µε τη λαµπρή, χιλιόχρονη ιστορία, που για δέκα αιώνες δέσποζε πρωτεύουσα της

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ Εργασία του μαθητή: Μαγγιώρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη Αγία Αικατερίνη Η Αγία Aικατερίνη βρίσκεται σε ενα απο τα καλυτερα μερη της θεσσαλονικης, στην Βορειοδυτική πλευρά της Άνω Πολης.Κτισμένη το 1320 μχ,η ατμόσφαιρα ειναι πολύ ωραία και προπάντον ειναι ήσυχα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ναός ήταν αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού, κτίστηκε στη θέση αυτή από το Μεγάλο Κωνσταντίνο (306-339) αλλά πολύ σύντομα, το 404, καταστράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πως μετά το θάνατο του Βασιλείου Β : το Βυζάντιο έδειχνε ακμαίο, αλλά είχαν τεθεί οι βάσεις της κρίσης στρατι

Ανασκόπηση Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πως μετά το θάνατο του Βασιλείου Β : το Βυζάντιο έδειχνε ακμαίο, αλλά είχαν τεθεί οι βάσεις της κρίσης στρατι Εσωτερική κρίση εξωτερικοί κίνδυνοι 1054-10811081 Στο σημερινό μάθημα θα δούμε: 1. τα εσωτερικά προβλήματα 2. τους εξωτερικούς κινδύνους 3. κυρίως τη μάχη στο Ματζικέρτ και τις συνέπειές της Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου Χαρίδης Φίλιππος

Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου Χαρίδης Φίλιππος Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου Χαρίδης Φίλιππος 1. Η μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας Η τεράστια αυτή πυραμίδα είναι το αρχαιότερο από τα εφτά θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, αλλά είναι το μόνο που διασώζετε 4.000χ.Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 1: Θεσσαλονίκη: Ιστορικά και Πολιτισµικά Χαρακτηριστικά Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας H ιστορία του κάστρου της Πάτρας Από την Αρχαιότητα μέχρι την Α' περίοδο Τουρκοκρατίας Μία εργασία της ομάδας Γ (Αβούρης Ε, Γεωργίου Ν, Καρατζιάς Γ, Παπατρέχας Ι) Το κάστρο βρίσκεται στα νότια της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία 13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία 1. Αντιστοιχίστε τα πρόσωπα με τις ιδιότητές τους: Ιουστινιανός Θεοδώρα Τριβωνιανός Καππαδόκης Ανθέμιος Ισίδωρος Βελισάριος Ναρσής Στρατηγός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης Ονόματα Ομάδων: 1. Μικροί Πράκτορες 2. LaCta 3. Αλλοδαποί 4. Η Συμμορία των 5

Η Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης Ονόματα Ομάδων: 1. Μικροί Πράκτορες 2. LaCta 3. Αλλοδαποί 4. Η Συμμορία των 5 Η Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης Ονόματα Ομάδων: 1. Μικροί Πράκτορες 2. LaCta 3. Αλλοδαποί 4. Η Συμμορία των 5 Αρχικές Σκέψεις Πόσο καλά γνωρίζουμε την πόλη μας; Πόσο καλά ξέρουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ...

ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ... ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ... Είναι μεσημέρι και τα παιδιά του διπλανού σπιτιού βγαίνουν έξω για να παίξουν Μια στέλνουν την μπάλα από εδώ, μια από εκεί, στο τέλος όλο πάνω μου πέφτει.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Οι βυζαντινοί ήταν καλά πληροφορημένοι για τις γειτονικές χώρες από δικούς τους ανθρώπους. Όταν έφταναν επισκέπτες, έμποροι, μισθοφόροι ή στρατιωτικοί φυγάδες, ή ακόμα κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο Τα όρια του βυζαντινού κράτους από τα μέσα του 7ου ως τον 9ο αιώνα. Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. ΙΜΕ http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/others/o2p 2.html I. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:..

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:.. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5-6 -2015 ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός: Ολογράφως:.. Υπογραφή καθηγητή:.. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΥΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΠΙΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΥΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΠΙΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΥΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΠΙΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Το Μοναστήρι του Αποστόλου Αντρέα.Το μοναστήρι του Αποστόλου Αντρέα είναι κτισμένο στο ομώνυμο ακρωτήρι της Κύπρου που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΥΙΑ. Χριστιάνα Γεωργίου Γ'1 - Δημοτικό Σχολείο Ανάγυιας Πηγή Κοινοτικό Συμβούλιο Ανάγυιας

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΥΙΑ. Χριστιάνα Γεωργίου Γ'1 - Δημοτικό Σχολείο Ανάγυιας Πηγή Κοινοτικό Συμβούλιο Ανάγυιας Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΥΙΑ Χριστιάνα Γεωργίου Γ'1 - Δημοτικό Σχολείο Ανάγυιας 2015-2016 1 Πηγή Κοινοτικό Συμβούλιο Ανάγυιας Γεωγραφική Θέση και Ονομασία Η κοινότητα βρίσκεται σε πεδινή περιοχή και περιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΚΑ ΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #2: Βασικές Γνώσεις I Εισαγωγή Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές τάξεις στη Μεσοβυζαντινή Κοινωνία. Κουτίδης Σιδέρης

Κοινωνικές τάξεις στη Μεσοβυζαντινή Κοινωνία. Κουτίδης Σιδέρης Κοινωνικές τάξεις στη Μεσοβυζαντινή Κοινωνία Κουτίδης Σιδέρης Η βυζαντινή κοινωνική διαστρωμάτωση Εισαγωγή Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπήρξε μία από τις πλέον μακραίωνες κρατικές δομές στην μέχρι τώρα ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία

Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Λακωνίας. Το όνομα «Μονεμβασιά» προέρχεται από τις λέξεις «Μόνη Έμβασις»

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Γκότζα Κατερίνα Νεοελληνική Λοχοτεχνία

Γκότζα Κατερίνα Νεοελληνική Λοχοτεχνία Γκότζα Κατερίνα Νεοελληνική Λοχοτεχνία ΓΕΦΥΡΑ ΤΗς ΠΛΑΚΑς Υπήρξε το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων (και ίσως και της Ευρώπης). Ένα μνημείο συνδεδεμένο άρρηκτα με την ιστορία της Ελλάδος. Δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Συγκλονιστική αποκάλυψη: Έλληνες επιστήμονες άνοιξαν το σημείο ταφής του Ιησού!

Συγκλονιστική αποκάλυψη: Έλληνες επιστήμονες άνοιξαν το σημείο ταφής του Ιησού! Επιστήμονες του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου έφεραν στο φως για πρώτη φορά την ταφική πλάκα του Ιησού και ανέλαβαν την αναστύλωση του Ιερού Ναού της Αναστάσεως. Για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, επιστήμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 of 5 14/4/2014 12:35 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 14-4-2014 Ερώτηση παρακίνησης: 1 Τα Χριστούγεννα η Εκκλησία γιορτάζει: τη Θεία Ενανθρώπηση τη Θεία Ευχαριστία τη Βάπτιση του Χριστού Ερώτηση παρακίνησης:

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης 1ης Διαδρομής Μονή Βαλτάδων Ναός Οσίου Δαυίδ Βυζαντινό Λουτρό Ναός Αγίου Νικολάου (Ορφανού) Ναός Αγίου Παντελεήμονα Ναός Σωτήρως Χριστός Ροτόντα Παλιά Πόλη,Κάστρα 2ης

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ POWER RANGERS Δήμητρα Κίμογλου Μυρτώ Κώστα Θανάσης Πάσσαρης Οδυσσέας Κοντοπούλης 1. Χάρτης τη Πόλης της Θεσσαλονίκης 2. Ο Ναός της Αχειροποίητου

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014 Από τα Θρακικά τ. 25 (1956) σσ. 149-158 Άρθρο του Γεώργιου Μαμέλη για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ξαμίλι ή Εξαμίλιον, ένα μικρό ελληνικό χωριό της Ανατολικής Θράκης / Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ψηφιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από:

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΚΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΦΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη. Υπεύθυνος Καθηγητής: Κος Βογιατζής Δ. Οι Μαθητές: Τριτσαρώλης Γιώργος. Τριαντόπουλος Θέμης. Ζάχος Γιάννης. Παληάμπελος Αλέξανδρος

Ακρόπολη. Υπεύθυνος Καθηγητής: Κος Βογιατζής Δ. Οι Μαθητές: Τριτσαρώλης Γιώργος. Τριαντόπουλος Θέμης. Ζάχος Γιάννης. Παληάμπελος Αλέξανδρος Ακρόπολη Υπεύθυνος Καθηγητής: Κος Βογιατζής Δ. Οι Μαθητές: Τριτσαρώλης Γιώργος Τριαντόπουλος Θέμης Ζάχος Γιάννης Παληάμπελος Αλέξανδρος Ακρόπολη - Ιστορία Η Αθηναϊκή ακρόπολη κατοικήθηκε από τα νεολιθικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγία Θέκλα Βρίσκεται 7χλμ νότια από το κέντρο της Σωτήρας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ"*-*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ*-* Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΚΑΤοΡ1Α Η 3υζαντινή εποχή Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ ΚΑΤοΡ1Α Κωνσταντινούπολη, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ. 59-63. Βυζαντινή αυτοκρατορία, Εμπορικοί δρόμοι, σελ 34 Μύθοι και

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα Ηφαίστειο της Θήρας Η Μινωική Κρήτη λόγω της εμπορικής αλλά και στρατηγικής θέσης της έγινε γρήγορα μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη. Οι Μινωίτες πωλούσαν τα προϊόντα τους σε όλη τη Μεσόγειο με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 7: Οι Εορτές του Τιμίου Σταυρού. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 7: Οι Εορτές του Τιμίου Σταυρού. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 7: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Α) (1 από 5) 1. Η εορτή της Υψώσεως (14 Σεπτεμβρίου): Δύο τα εορταζόμενα γεγονότα: α) Η εύρεση του Τιμίου Σταυρού και η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΊΩΝ/ΤΜΉΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους Φαραώ. Σκοπός της πυραμίδας ήταν να «στεγάσει» το νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια της

Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους Φαραώ. Σκοπός της πυραμίδας ήταν να «στεγάσει» το νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια της ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους Φαραώ. Σκοπός της πυραμίδας ήταν να «στεγάσει» το νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια της μεταθανάτιας ζωής του. Οι αρχαιολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΝ ΠΑΦΛΑΓΟΝΑ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΝ ΠΑΦΛΑΓΟΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΝ ΠΑΦΛΑΓΟΝΑ Στο δεύτερο μισό τού 9ου αιώνα γεννήθηκε στο Βυζάντιο καί εζησε μέχρι το πρώτο μισό τού 10ου αιώνα μία έξέχουσα προσωπικότητα, γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/6/2014 ΒΑΘΜΟΣ:... Αριθμητικά:.. ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως:....

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 7: Μέση βυζαντινή περίοδος: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο Κιαπίδου

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 7: Μέση βυζαντινή περίοδος: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 7: Μέση βυζαντινή περίοδος: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζούς (Βυζάντιο), Ναός Αγίου Βασιλείου

Τραπεζούς (Βυζάντιο), Ναός Αγίου Βασιλείου Περίληψη : Ο ναός του Αγίου Βασιλείου βρισκόταν στο ανατολικό προάστιο της Τραπεζούντας, περίπου 200 μέτρα ανατολικά από τα τείχη της Κάτω Πόλης. Πρόκειται για ένα ναό του 15ου αιώνα, σταυροειδή εγγεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ιάπλασn ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ νέα Μπολατίου

ιάπλασn ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ νέα Μπολατίου : Κυριακής Μεγαλομ. : Ευφημίας Μεγαλομ. : Μαρίνης Μεγαλομ. : Προφήτου Ηλία : Παρασκευής Οσιομ. : Παντελεήμονος Μεγαλομ. Χάλκινο αγαλματίδιο του Οφέλτη, του οποίου ο θάνατος ήταν η αιτία της ίδρυσης των

Διαβάστε περισσότερα

ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα.

ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα. Η τροφή της Αρχαϊκής οικογένειας ήταν αποτελούνταν από λαχανικά, ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα. Η ενδυμασία των Αρχαίων Ελλήνων ήταν κομψή, αλλά όχι εξεζητημένη. Το βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυραμίδες στην Ελλάδα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυραμίδες στην Ελλάδα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυραμίδες στην Ελλάδα Oι πυραμίδες που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα, αποτελούν μοναδικά δείγματα πυραμιδικής αρχιτεκτονικής στον ευρωπαϊκό χώρο. Η μορφή τους, η αρχιτεκτονική τους, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #4: Για αρχάριους Οι Σταυροφορίες Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία Σχολικό Έτος Τάξη Γ Project Β τριμήνου: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία Σχολικό Έτος Τάξη Γ Project Β τριμήνου: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία Σχολικό Έτος 2015-2016 Τάξη Γ Project Β τριμήνου: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ Μονή Αστράτηγος. Ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών - Μετοικεσία Κυπρίων. Φύλλο εργασίας

Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών - Μετοικεσία Κυπρίων. Φύλλο εργασίας Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών - Μετοικεσία Κυπρίων Φύλλο εργασίας 1. «Αυτό το έτος (Α.Μ. 6177=691 μ.χ.) ο Ιουστινιανός από ανοησία έλυσε την ειρήνη, την οποία είχε συνομολογήσει με τον (Χαλίφη) Abd al

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Mικροί - Mεγάλοι σε δράση

Mικροί - Mεγάλοι σε δράση Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεύθυνση Μουσείων Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου 19 Μαΐου ημέρα μνήμης Στο πανέμορφο βουνό της Μακεδονίας Βέρμιο, στη καταπράσινη πλαγιά της Καστανιάς στη Βέροια, ανακαλύπτεις με συγκίνηση, ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα