Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ TOT ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ TOT ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ"

Transcript

1 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΤΛΟΣ Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ TOT ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Ή Σαφράμπολη (σημερινή Safranbolu) είναι μια πόλη πού βρίσκεται στο βόρειο τμήμα τής Μικράς Ασίας στήν περιοχή πού από τήν αρχαιότητα ονομαζόταν Παφλαγονία καί άποτέλεσε, άργότερα, το βυζαντινό «Θέμα» τής Παφλαγονίας. Ή πόλη, μέχρι το 1922, είχε περίπου τέσσερις χιλιάδες "Ελληνες κατοίκους καί οκτώ χιλιάδες Τούρκους. Οί "Ελληνες κατοικούσαν σε χωριστό συνοικισμό τής πόλης, στό Kiranköy (Κιράνκιοϊ) καί είχαν μια εκκλησία άφιερωμένη στον άγιο Στέφανο ή όποια σήμερα έχει μετατραπεΐ σέ μουσουλμανικό τέμενος μέ τήν ονομασία Ulu Carni (Ούλού τζαμί). Μέ τήν άνταλλαγή των πληθυσμών τό οί "Ελληνες πού έφυγαν άπό έκεϊ εγκαταστάθηκαν σέ διάφορες πόλεις τής Ελλάδας. Όταν κάποιος ρωτούσε τούς πρόσφυγες άπό τή Σαφράμπολη ποια ήταν ή πατρίδα τους, ή άπάντηση πού έπαιρνε ήταν πάντα: «Είναι ή Σαφράμπολη, ή βυζαντινή Θεοδωρούπολη». Είναι όμως πράγματι αύτό τό παλαιότερο όνομα τής πόλης; Υπήρχε Θεοδωρούπολη στήν περιοχή τής Παφλαγονίας κατά τήν βυζαντινή εποχή; Από τή βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει ότι ή πόλη αύτή έχει άλλάξει πολλά ονόματα. Συγκεκριμένα, καθώς κυλούσαν οί αιώνες φαίνεται ότι έγιναν προσπάθειες να δοθούν διάφορα ονόματα στήν πόλη κυρίως άπό τούς Τούρκους κατακτητές της. Στήν άρχή, δηλαδή άμέσως μετά τήν κατάληψη τής πόλης, τής έδωσαν τό όνομα Zalifre, υστέρα Borghi, μετά Tarakli Borili, Zagfiran Borlu, κατόπιν Zafaranbolu ή Zafaranpoli καί τέλος Safranbolu / Σαφράμπολη, όπως ονομάζεται καί σήμερα καί όπως τήν άποκαλοΰσαν οί "Ελληνες πρόσφυγες.1 1. Βλ. Η. Yazicioglu, Safranbolu, Karabük 1982, σσ ,

2 10 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΤΛΟΣ Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ή ονομασία Tarakli Borili σημαίνει Παζάρι (Μπορλού) Χτενών (Ταράκ).2 Οί 'Έλληνες κάτοικοί της, όπως είδαμε, τήν άποκαλοϋσαν «Σαφράμπολη ή Βυζαντινή Θεοδωρούπολη». Το ονομα Σαφράμπολη, έλεγαν οί πρόσφυγες, διεκδικώντας τήν πατρότητα τοΰ σημερινού ονόματος τής πόλης, προέρχεται άπό τή σύνθεση δύο λέξεων: πρώτο συνθετικό είναι ή λέξη σχφραν (έτσι ονομάζεται το φυτό κρόκος, το όποιο καλλιεργούνταν στήν περιοχή, καί μέ τήν άποψη αύτή- συμφωνούν δλοι οί συγγραφείς- ή λέξη σαφράν σέ ορισμένα λεξικά άναφέρεται ώς ή γαλλική εκφορά για το φυτό κρόκος.3 4 Τον 5 κρόκο οί Πέρσες καί οί Άραβες τον λένε Zafaran, ένώ ώς Safaranum τον άγόραζαν οί Βενετοί καί οί Γενοβέζοι άπό τούς Βυζαντινούς τον 12ο αιώνα).1 Το δεύτερο συνθετικό, έλεγαν οί πρόσφυγες, είναι ή ελληνική λέξη πόλη. Για το δεύτερο συνθετικό τοΰ ονόματος άναφέρεται έπίσης ότι το bolu πρέπει νά προέρχεται άπό τήν περσική ρίζα Borg μέ τήν τουρκική κατάληξη -lu πού σημαίνει κάστρο/φρούριο, έπειδή ή πόλη έχει κάστρο.;> Ωστόσο αύτή ή εκδοχή δέν φαίνεται πολύ πιθανή έπειδή συγκρίνοντας τα ονόματα άλλων πόλεων πού διατήρησαν το ελληνικό τους δνομα μέσα στήν τουρκική τους παραφθορά παρατηρούμε δτι οί περισσότεροι οικισμοί πού είχαν στο όνομά τους τήν κατάληξη -πόλις έχουν τώρα τήν τουρκική κατάληξη -bolw για παράδειγμα Ίωνόπολις-lnebolu, Κλαυδιούπολις -Bolu, Καλλίπολις-Gelibolu, ένώ πόλεις πού είχαν κάστρα δέν άλλαξε ή ονομασία τους, δπως ή Κασταμονή-Kastamonu, Τραπεζοΰς-Trabzon κ.ά. Εξάλλου καί ό P. Wittek σημειώνει πώς ή κατάληξη -bolu τής Σαφράμπολης πιθανόν νά συνδέεται μέ το πόλις, δπως Bolu = Κλαυδιούπολις.6 Πιθανώς, λοιπόν, ή λέξη Σχφράμπολις προέρχεται άπό τή σύνθεση τών λέξεων safran / σαφράν καί πόλις. Άλλωστε τή λέξη Borili τήν μεταφράζει ώς άγορά / παζάρι ό Περδικόπουλος στίς πληροφορίες του, δπως είδαμε πιο πάνω. Στο Μουσείο Μπενάκη στήν Αθήνα φυλάσσονται δύο σφραγίδες, πού έφεραν οί πρόσφυγες άπό τήν Μικρά Άσία κατά τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών 2. Σχετικά μέ τις έρευνες για τή Σαφράμπολη, βλ. το πληροφοριακό υλικό που άπόκειται στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Προφορικής Παράδοσης (στο έξης ΑΠΠ), Φάκελος Σαφράμπολη Πφ I καί II, πληροφορητής Χρ. Κεκλίκογλου ή Περδικόπουλος. 3. Ν. Αργυριάδης, Λεξικόν της 'Ελληνικής Γλώσσης, Αθήνα 1835, τ. 2, σ. 266 (λήμμα: κρόκος). 4. Μ. Κορόμηλα, Π ό ντος - Λ νατολία. Φωτογραφικό οδοιπορικό, Αθήνα: εκδόσεις Λ. Μπρατζιώτη, 1989, σ Η. Yazicioglu, Safranbolu, σσ. 33, Βλ. Ρ. Wittek, «Von der Byzantinischen zur Türkischen Toponymie», Byzantion 10 (1935), σ. 40, ΰποσ. 4.

3 Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ II το Στη μία άπο αύτές (αναγράφεται: «ΣΦΡΑΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡ ΑΧΗ ΣΕΦΑ ΕΙΣ X ΘΕΟ Π 1805», δηλαδή: ΣΦΡΑ(Γ)ΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Τ(ΟΤ) ΠΡ(ΩΤΟΜΑΡΤΤΡΟΣ) Α(Ρ)ΧΙ(ΔΙΑΚΟΝΟΤ) Σ(Τ)ΕΦΑ(ΝΟΤ) ΕΙΣ Χ(ΩΡΑΝ) ΘΕΟ(ΔΩΡΟΥ)Π(ΟΛΙΝ) Δεξιά κα'ι άριστερά τής μορφής του άγιου άνα- γράφεται: «'Ο 'Ά(γιος) Σ(τέ)Φ(ανος) ΠΡ(ωτομάρτυς)». Ή δεύτερη σφραγίδα άπεικονίζει πάλι τον άγιο Στέφανο καί φέρει τήν επιγραφή: «ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ TOT ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥΠΟΛΕΙ 1805».7 Ή συγγραφέας που πρωτοδημοσίευσε τή σφραγίδα σημειώνει, προφανώς λανθασμένα, οτι ή Θεοδωρούπολη είναι ή Κασταμονή τής Παφλαγονίας, ένώ πρόκειται για τή Σαφράμπολη, όπως τήν άποκαλοΰσαν οί Έλληνες κάτοικοί της. Ή Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του «Πυρσού» στο λήμμα Σαφράμπολη τήν άναφέρει ώς τή βυζαντινή Θεοδωρούπολη.8 Ό Α. Γαβριηλίδης, φοιτητής ιατρικής άπο τήν Σαφράμπολη που σπούδαζε στην Αθήνα στα τέλη τού περασμένου αιώνα, γράφει στο περιοδικό Ξενοφάνης στα 1896: «Καλείται δέ Θεοδωρούπολις [ή Σαφράμπολη] άγνωστον άπο τίνος Θεοδώρου, διότι εί καί εύρίσκεται έπίγραμμά τι έπί τεμαχίου μαρμάρου, σωζομένου έ'τι έν τω ναω τού πρωτομάρτυρος άρχιδιακόνου Στεφάνου, ούδέν δμως έξ αυτού έξάγεται».9 Καί άλλοι συγγραφείς, δμως, άναφέρουν ώς βυζαντινό ονομα τής Σαφράμπολης το δνομα Θεοδωρούπολη. Άπο αύτούς ό Π. Παυλίδης φοιτητής καί αύτός τής ιατρικής στο πανεπιστήμιο τής Αθήνας, πού καταγόταν άπο τή Σα- 7. Βλ. Ε. Χατζηδάκη, «Χριστιανικές έπιγραφές Μικρας Ασίας καί Πόντου», Μικρασιατικά Χρονικά 8 (1959), σσ Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια «Πυρσός» Π. Δρανδάκη, τ. 12 (1933), σ. 519 λήμμα: Θεοδωρούπολις (Γεωγρ.)' βλ. καί λήμμα Σαφράμπολις. 9. Α. Γαβριηλίδης, «Περί τής έπαρχίας Νεοκαισαρείας ιδία δε τής Θεοδωροπόλεως (Σαφρανπόλεως) καί του Παρθενίου», Ξενοφάνης 1 (1896), σσ ' καί συνεχίζει στο δημοσίευμά του ό συγγραφέας: «Το περιεχόμενον του επιγράμματος είναι τάδε: Σωτήρ φανείς, Στέφανε, αλγεινών πόνων λαιοϋ γόνατος καί ποδός οίκτράς φίλης θειον ναόν δομούμαι κλεινή τή πόλει Θεοδώρου κράντορος παλαιφάτου δωρουμένη ληφοέντα δώρον σόν πόδα αύτω μένειν σύσσημον άληστου μνείας ΒΣ. Εΰ8. ΦΙΕ Θαρ. Εκ τούτων έξάγεται, 6τι ή πόλις αΰτη καί τότε εκαλείτο Θεοδωρούπολις εκ τοϋ ονόματος τοΰ έπαρχου (= διοικητοϋ) αυτής».

4 12 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ φράμπολη, γράφει σέ άρθρο που δημοσίευσε στο περιοδικό Ξενοφάνης το 1906: «Ή άρχαία ονομασία τής πόλεως είνε Θεοδωρούπολις- λέγεται δτι έλαβε τήν ονομασίαν ταύτην έκ τίνος έπαρχου των Βυζαντινών χρόνων Θεοδώρου, περί οδ σώζεται καί έπίγραμμά τι έν τω ναω του ένταΰθα ναού του Πρωτομάρτυρος καί Αρχιδιακόνου Στεφάνου», παραθέτει δέ το επίγραμμα που έχουμε ήδη παραθέσει.10 Ό Π. Κοντογιάννης στο άντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου του γράφει: ((Ζαφράμπολις (Θεοδωρούπολις)».11 Ό W. Ramsey άναφέρει για τήν Σα- φράμπολη δτι πιθανόν ή σημερινή ονομασία τής πόλης να προέρχεται άπό τίς λέξεις «Θεοδωρίαν πόλιν», άναφέρει, δμως, δτι δεν είναι βέβαιος για τήν ονομασία αύτή καί τήν ταύτιση τής Σαφράμπολης μέ το δνομα Θεοδωρούπολη Γεννιέται έπομένως το έρώτημα ποιες άλλες πόλεις υπήρχαν στήν περιοχή πού έχουν ή είχαν το δνομα Θεοδωρούπολη ή παραπλήσιο γιά να δούμε μή τυχόν μπορεί να γίνει ταύτισή τους μέ τή Σαφράμπολη. Άπό τήν ιστορία είναι γνωστό δτι ό Ιωάννης Τζιμισκής έκτισε ξανά τά τείχη καί τήν εκκλησία τού Αγίου Θεοδώρου στά Εύχάιτα, μετά άπό νίκη του έναντίον των Ρώσων, έπειδή τήν άπέδωσε στή βοήθεια τού αγίου Θεοδώρου.1'1 Στο Βυζάντιο δίνονταν συχνά ονόματα σέ πόλεις άπό το δνομα τού προστάτη άγιου τους, δπως γράφει ό W. Ramsey, καί ό άγιος Θεόδωρος ό Στρατηλάτης είχε γεννηθεί καί ταφεί στά Εύχάιτα.1 Άπό τό γεγονός αύτό, γράφει, αλλά καί άπό τήν ύπαρξη μιας επιγραφής πού υπήρχε στήν είσοδο τού ναού, τήν οποία δημοσίευσε ό G. Doublet, διατυπώθηκε άπό τον Μ. Duchesne ή υπόθεση δτι τά Εύχάιτα, πού είχαν μετονομασθεΐ σέ Θεοδωρούπολη τό 972, βρισκόταν στή θέση τής Σαφράμπολης.10 Τά Εύχάιτα δμως έχουν ταυτισθεΐ άπό άλλους συγ 10. Π. Παυλίδης, «Ή έπαρχία Νεοκαισαρείας», Ξενοφάνης 4 (1906), σ Π. Μ. Κοντογιάννης, Γεωγραφία της Μικράς 'Ασίας, Αθήνα 1921, σ W. Μ. Ramsay, The Historical Geography of Asia Minor, Άμστερνταμ 21962, σ. 324: «The modem name, is perhaps, derived from Θεοδωρίαν πόλιν. It is a very common occurrence that the modem name of a city should follow that of the patron saint. Θ becomes Σ, as in Ayasuluk from Άγιο Θεολόγο: The dissyllables Θεό- and - ϊαν are regularly run together into one syllable in the common pronunciation of Greek: the only difficulty is the change of δ to f, but the modem pronunciation of δ solves much of the difficulty. The accusative form is the common one, e.g. in Baliamboli, Παλαιάν πόλι(ν)». 13. Σπ. Βρυώνης, «Μικρά Ασία», Ιστορία του Ελληνικού "Εθνους, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, τ. IT (1979), σσ Άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης, «Συναξαριστής των δώδεκα μηνών», 'Ορθόδοξος Κυφέλη 3 (Ίάν.-Φεβρ. 1982), σσ Ramsay, 6.π., σ. 21, 52 καί G. Doublet, «Inscriptions de Paphlagonie», Bulletin de Correspondance Hellénique 30 (1889), σσ

5 Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 13 γραφείς μέ πόλη που βρίσκεται στο (ανατολικό τμήμα του βυζαντινού θέματος τής Παφλαγονίας, πολύ μακριά άπό την Σαφράμπολη, στή θέση τής σημερινής πόλης Avkat (χάρτης I)16. Μια άλλη πόλη που είχε όνομασθεΐ Θεοδωριάς ή Θεοδωριατών πόλις στα χρόνια τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας ήταν ή Γέρμη ή Ιερά Γέρμη, ή οποία όμως ανήκε στή Γαλατία καί ταυτίσθηκε μέ το σημερινό Yürme.17 Αύτές είναι όλες οί πόλεις πού άναφέρονται στή βιβλιογραφία μέ το όνομα Θεοδωρούπολη ή παραπλήσιο καί πού βρίσκονταν στα βυζαντινά θέματα τής Μικράς Ασίας. Μέ άλλα λόγια δέν φαίνεται να έπιβεβαιώνεται βιβλιογραφικά ή άποψη ότι ή Σαφράμπολη ονομαζόταν Θεοδωρούπολη. Γεννιούνται λοιπόν δύο ερωτήματα: α) έάν υπήρχε πράγματι πόλη στήν περιοχή στούς βυζαντινούς χρόνους καί β) έάν υπήρχε πόλη, τότε ποιο ήταν το όνομά της; Γιά το πρώτο ερώτημα ή άπάντηση είναι καταφατική μέ βάση τά ευρήματα τής περιοχής πού υπάρχουν άκόμη καί σήμερα. Στή συνοικία Κιράνκιοϊ, οπού έ'μεναν, όπως άναφέραμε, οί 'Έλληνες τής Σαφράμπολης, βρέθηκαν επιτύμβια μάρμαρα μέ έπιγραφές των έλληνιστικών χρόνων, πράγμα πού έπιβεβαιώνεται καί άπό τίς προφορικές πληροφορίες των προσφύγων.18 'Ένα άπό αύτά σώζεται σήμερα, καλυμμένο μέ ξύλινη έπένδυση στον ναό τού Αγίου Στεφάνου, εντοιχισμένο στήν βάση κίονα του γυναικωνίτη, στο κεντρικό κλίτος Ramsay, δ.π., σσ , καί A. Bryer, D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, Dumbarton Oaks Studies Twenty, Washington, D.C., 1985, τ. I, σσ. 8, 13, Ramsay, δ.π., σ. 322 καί E. Honigman, «Pour l Atlas Byzantin. I. Germia», Byzantion 11 (1936), σσ , βλ. καί L. Robert, Villes d Asie Mineure, Παρίσι: Éd. De Boccard 1935, σσ Βλ. οσα άναφέρονται έδώ στήν ύποσ. 2. Συμπληρωματικά βλ. καί τίς πληροφορίες του Χρ. Περδικόπουλου ό όποιος άναφέρει δτι το Κιράνκιοϊ είχε δύο νεκροταφεία. Το πρώτο ονομαζόταν νεκροταφείο των Άσωμάτων καί είχε έπισκεφτεΐ λίγο πρίν φύγει άπό τήν Σαφράμπολη το Αύτό, δπως άναφέρει, ήταν το παλιό, βυζαντινό νεκροταφείο τής πόλης καί βρισκόταν σέ άπόσταση 600 μ. άπό τό Γκιουμούς τζαμί (Gümü Carni). Έκεΐ, συνεχίζει, υπήρχαν τάφοι φτιαγμένοι άπό τό 700 μ.χ. καί σέ πολλούς άπό αύτούς, πού ήταν τάφοι άπό τεχνίτες, πάνω στήν πλάκα τους ήταν σκαλισμένα τα εργαλεία τής δουλειάς τους. Αύτή ή περιγραφή πού δίνει ό Περδικόπουλος, θυμίζει τήν εμφάνιση μέ άνάγλυφα άγροτικά εργαλεία πού έχει τό μαρμάρινο άέτωμα άπό τάφο πού βρέθηκε τό 1987 σέ έκσκαφή τούμπας καί σώζεται στήν πλατεία τής Σαφράμπολης πού άναφέρεται παρακάτω. Δυστυχώς ό τάφος μάλλον καταστράφηκε κατά τήν έκσκαφή χωρίς να μελετηθεί. Τό δεύτερο νεκροταφείο άναφέρει ό Περδικόπουλος ονομαζόταν Καπουλού Μεζαρλούκ πού σημαίνει Νεκροταφείο τής Πύλης. 19. Μέσα στο ναό τού Αγίου Στεφάνου στή Σαφράμπολη υπάρχει μια επιγραφή, τήν

6 14 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΤΛΟΣ Γύρω άπό τή Σαφράμπολη υπάρχουν τρεις τεχνητοί λόφοι (τούμπες) πού, όπως άποδείχτηκε, αποτελούν ταφικά μνημεία. Κατά τήν εκσκαφή τού ένος άπο αυτά για τήν ανέγερση οικοδομής, το 1987, βρέθηκε ένας μεγάλος τάφος οποία παρατήρησε ό Χρ. Κυριακόπουλος σέ ένα άπό τα ταξίδια του στή Σαφράμπολη, τή φωτογράφησε καί τήν περιγράφει στο βιβλίο του (Σαφράμπολη, Θεσσαλονίκη 1995, σσ , 103). Είναι πράγματι αξιοπερίεργο το γεγονός δτι σε κανένα κείμενο που άφορά τή Σαφράμπολη δεν άναφέρεται αύτή ή έπιγραφή, άλλα οΰτε καί οι Σαφραμπολίτες που είχαν έρθει άπό εκεί τήν άνέφεραν. Ή έπιγραφή είναι άρκετά φθαρμένη τώρα καί ή άνάγνωσή της Οά ήταν προβληματική. Το κείμενο είναι χαραγμένο σέ μαρμάρινη πλάκα, έντοιχισμένη στή βάση τής δεξιάς κολόνας του κεντρικού κλίτους καί είναι επιτύμβιο των έλληνιστικών χρόνων. Τήν έπιγραφή είχε μελετήσει καί δημοσιεύσει πρώτος ö Ε. Legrand το 1897 (Ε. Legrand, «Inscription de Paphlagonie», Bulletin de Correspondance Hellénique 1 (1897), σσ. 92, 93). Στήν έπιγραφή συχνά το A συμπλέκεται μέ το Δ, ένώ στήν έκτη γραμμή στή λέξη ΑΡΕΤΗ υπάρχει γραμμένο δυο φορές το Τ πού ό μελετητής τό θεωρεί λάθος του λιθοξόου. Ή έπιγραφή είναι γραμμένη σέ διπλό έξάμετρο καί μονό πεντάμετρο, πού έπιβεβαιώνει, κατά τον Legrand, δτι πρόκειται για ταφή καί πρέπει να άναγνωσοεϊ ώς έξης: [Τόν βίον] ούκ έδάην, στυγερή δέ μέ μοΐρ άπένεικε [νήπι]ον εις Άίδην, φωτός άμερσαμένη' [γαΐα δ]έ μ οίς κόλποις κατέχει κόλπων άπο μητρός [δεξ]αμέ[ν]η Γλυκέρη[ν] σώφρονος Άρριανής, [ή μ έ]τεκ Έρμιανώ άγα[0]ώ πατρί' σήμα [δ]έ τούμόν [ού] λίθος ήν όρ[αάς], άλλ αρετή τοκέων [ών] ό μέν έν δήμοις άρχων πέλεν έκ βασιλήος [ί]ππικός, ή δ άρ έην άνθος άπ εύγενίης. [Ό]στις δ αν νε[κρό]ν άλλον (ύ]πό χοονί τήδε καλύ[ψη] [ή μ]προσο ή ξόπισοεν, δώσει Οωήν βασιλ[ήι] [χρύ]σών τόνδ άριομόν δν τόδε γράμμα λέ[γει] Φ Σήμερα βέβαια ή έπιγραφή είναι περισσότερο φθαρμένη άπό τήν έποχή πού τή μελέτησε ό Ε. Legrand μέ αποτέλεσμα να μή φαίνονται πολλά άπό τά γράμματα των λέξεων ένώ, δπως είναι τοποθετημένη, καλύπτεται τό γράμμα Φ στήν τελευταία σειρά άλλά καί ολόκληρη ή έπιγραφή έχει καλυφθεί μέ ξύλινη επένδυση. Σημαντικό συμπέρασμα άπό τήν άνάγνωσή της είναι δτι ό πατέρας του νηπίου ήταν άρχων ιππικός στό δήμο δπου τόν είχε τοποθετήσει ό βασιλιάς, καί δτι ή μητέρα του καταγόταν άπό τό «άνθος» των εύγενών. Αύτά δείχνουν δτι υπήρχαν στήν πόλη κοινωνικές τάξεις υψηλής περιωπής άλλά καί στρατιωτική οργάνωση πού περιελάμβανε τάξη ιππέων. Νομίζω δτι αύτή ή έπιγραφή στό έπιτύμβιο, μαζί μέ τήν ύπαρξη τύμβων γύρω άπό τή Σαφράμπολη, οί όποιοι φαίνεται νά άνήκουν σέ έπιφανεΐς άξιωματούχους καί πιθανόν χρονολογούνται στήν έλληνιστική περίοδο, δείχνουν δτι ή έλληνιστική πόλη πού υπήρχε στήν περιοχή ήταν σημαντική. Ή θέση τής Δάδυβρας στήν περιοχή τής Σαφράμπολης νομίζουμε δτι έπιβεβαιώνεται καί άπό αύτά τά ευρήματα.

7 Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 15 μέ άέτωμα των ελληνιστικών χρόνων. Στήν πρόσοψη του άετώματος, τού μόνου ευρήματος πού διασώθηκε κα'ι έκτίθεται σέ πλατεία τής πόλης, υπάρχουν άνάγλυφα πού παριστάνουν άμπελο, γεωργικά εργαλεία, δοχεία διαφόρων ειδών, όπλα καί δύο περιστέρια. Υπάρχουν ακόμη ύπολείμματα άπό τείχος, πιθανόν τών βυζαντινών χρόνων, το όποιο περιβάλλει τμήμα τής πόλης, στήν περιοχή πού πιθανώς βρισκόταν ή άκρόπολη. Στήν περιοχή τής Σαφράμπολης, έξάλλου, οί κάτοικοι έβρισκαν νομίσματα τών πρώτων καί μέσων βυζαντινών χρόνων. Μάλιστα οί "Ελληνες κάτοικοι άγόραζαν άπό τούς Τούρκους δσα νομίσματα έβρισκαν εκείνοι καί τα κρατούσαν σαν ενθύμια, διασώζοντας άσυνείδητα τήν πολιτιστική τους κληρονομιά. Όλα αύτά μαρτυρούν 0τι ύπήρχε πράγματι μια πόλη χτισμένη στήν περιοχή πού βρίσκεται τώρα ή Σαφράμπολη, ή οποία άπό τα ταφικά ευρήματα καί τίς έπιγραφές πού έχουν βρεθεί φαίνεται δτι άνάγεται τουλάχιστον στήν έλληνιστική περίοδο καί πιθανότατα ή νέα πόλη πρέπει να είναι χτισμένη πάνω στήν παλιά.* 20 Ωστόσο, άπόσο γνωρίζουμε, δέν έχει γίνει καμιά συστηματική άνα- σκαφή στήν περιοχή. Μιά άλλη μαρτυρία για τήν ύπαρξη πόλης στήν περιοχή άποτελεΐ ή προφορική παράδοση για τήν άνέγερση τού ναού καί τήν έπιγραφή πού ύπήρχε στήν πρόσοψη τού ναού τού Αγίου Στεφάνου στή Σαφράμπολη, πού άναφέραμε πιο πάνω, καί άνάγεται στον 5ο μ.χ αιώνα. Τήν παράδοση καί τήν έπιγραφή αύτή νομίζουμε δτι χρειάζεται να τή μελετήσουμε λεπτομερέστερα έπειδή άπό τή μελέτη της βγαίνουν συμπεράσματα για τον πρώτο κτήτορα τού ναού της άλλα καί για τήν ταύτιση τής Σαφράμπολης μέ παλαιότερη πόλη. Ή παράδοση για τήν έπιγραφή καί το ναό τού Αγίου Στεφάνου, πού τήν γνωρίζουν δλοι δσοι κατάγονται άπό τή Σαφράμπολη, άναφέρει δτι ή αύτοκράτειρα Εύδοκία, γυναίκα τού Θεοδοσίου Β', πορευόμενη προς τά Ιεροσόλυμα στα TÒ έπιτύμβιο προφανώς εντοιχίστηκε στή βάση τοϋ κίονα τοϋ ναοΰ κατά τήν άνέγερσή του στα Οί "Ελληνες τής Σαφράμπολης πού δέν μιλοΰσαν έλληνικά ή γνώριζαν μόνο λίγα, ανεπαρκή, βέβαια, για να διαβάσουν αύτά πού έγραφαν τά ελληνιστικά επιτύμβια τά όποια εϋρισκαν στον τόπο τους, παρά τά χρόνια πού είχαν περάσει άπό τότε πού οί Τούρκοι είχαν κυριεύσει τήν πατρίδα τους, εξακολουθούσαν να έχουν ελληνική συνείδηση καί προσπαθούσαν να διαφυλάξουν τήν ιστορική τους μνήμη. 20. Προσωπική επαφή τοϋ ύπογράφοντος μέ τον Dr Κ. Belke πού συμμετέχει στήν συντακτική επιτροπή τής Komission für Die Tabula Imperii Byzantini τής Österreichische Akademie der Wissenschaften τής Βιέννης πού αναφέρει: «Im Gebiet von Safranbolu nurvereinzelt Reste aus rom. -byz. Zeit besonders im alten Griechenviertel Kirankoy auf einer Anhohe w. der turk. Stadt. W. von Kirankoy drei alte Tumuli».

8 16 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΪΛΟΣ μάτησε στή Σαφράμπολη. Ήταν άρρωστη κα'ι πονοΰσε πολύ το πόδι της. Μαζί της είχε, για να την προστατεύει, ένα οστό (λείψανο) άπό το πόδι του αγίου Στεφάνου. Πριν μπει στήν πόλη παρέμεινε για ενα βράδυ σέ ενα κατάλυμα πού υπήρχε στο δρόμο. Στον ύπνο της είδε σέ όνειρο τον άγιο Στέφανο ό όποιος τής μίλησε κα'ι τής είπε ότι θά γίνει καλά αν πάει στήν πόλη πού είναι κοντά καί πλυθεί στο νερό μιάς πηγής πού υπήρχε έκει. Πράγματι, όταν ή βασίλισσα έφθασε στή Σαφράμπολη, πλύθηκε στήν πηγή τής πόλης πού τής υπέδειξε ό άγιος καί έγινε καλά. Τότε ή αύτοκράτειρα άπο εύγνωμοσύνη προς τον άγιο πού τή βοήθησε έδωσε έντολή να χτισθεΐ ένας ναός άφιερωμένος στον άγιο Στέφανο στον όποιο άφιέρωσε καί το λείψανο του αγίου πού είχε μαζί της καί το όποιο σώζεται σήμερα στο νέο ναό του αγίου στήν Αθήνα, μεταφερμένο άπό τούς πρόσφυγες το Δίπλα από τήν Ούρα του ναού τού Αγίου Στεφάνου ήταν έντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα μέ τήν έπιγραφή στήν όποια άναφερόταν το όνομα τής βασίλισσας Εύδοκίας, πού έχουμε ήδη περιγράψει. Ή έπιγραφή έκείνη έχει δημοσιευθεΐ πολλές φορές καί άνάμεσα στίς διάφορες δημοσιεύσεις υπάρχουν ορισμένες, μικρές διαφορές. Στο κείμενο πού δημοσίευσαν ό Α. Γαβριηλίδης καί ό Π. Παυλίδης στον τρίτο στίχο τής έπιγραφής αναγράφεται ή λέξη: «δομούμαι» καί στον τελευταίο στίχο ή έκφορά: «ΒΣ Εύδ. ΦΙΕ Θάρ».22 Αντίγραφο τής έπιγραφής διατηρείται σήμερα στο υπέρθυρο τού ναού τού Αγίου Στεφάνου στή Σαφράμπολη γραμμένο σέ μαύρο μάρμαρο, μέ διπλή γραφή, έλληνική καί καραμανλίδικη. Ό V. Schultze23 24 αναφέρει 25 ότι τήν έπιγραφή τή δημοσίευσε ό G. Doublet. Ό W. Ramsey2* άναφερόμενος στήν έπιγραφή καί στήν ίδια δημοσίευση διατυπώνει τή διαφωνία του μέ τήν άποψη τού άββά Duchesne, ό όποιος υποστήριζε ότι στήν έπιγραφή φαίνεται πώς τό όνομα Θεοδωρούπολη δόθηκε στή Σαφράμπολη -πού θεωρεί ότι είναι τα Εύχάιτα- άπό τόν άγιο Θεόδωρο, τον προστάτη τής πόλης. Ή δημοσίευση, λοιπόν, τής έπιγραφής αυτής έγινε για πρώτη φορά άπό τόν G. Doublet τό 1889,2a ό όποιος σημειώνει ότι τήν έπιγραφή άπό τή Σαφρά- 21. Μαρτυρίες των Γ. καί Πρ. Άρτόπουλου, προσφύγων άπό τήν Σαφράμπολη (πατέρας καί θείος τοϋ ύπογράφοντος). 22. Βλ. Α. Γαβριηλίδης, «Περί τής επαρχίας Νεοκαισαρείας», ο.π., σ. 133 Πβ. καί Π. Παυλίδης, «Ή επαρχία τής Νεοκαισαρείας», δ.π., σ V. Schultze, Altchristliche Städte und Landschaften. II Kleinasien, Gütersloh 1922, σ W. Ramsey, ό'.π., σσ Γ Βλ. καί V. Schultze, δ.π., σ. 216, ύποσ G. Doublet, ο.π., σσ

9 Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 17 μπολη, -Zapharambolou την άποκαλεί στο πρωτότυπο, προσθέτοντας ότι είναι ή ίδια πόλη πού παλιά ονομαζόταν Εύχάιτα κα'ι τώρα Θεοδωρούπολη-, τοϋ την έστειλε γιά να τη μελετήσει σέ άντίγραφο ό διάκονος τής εκκλησίας τής Σαφράμπολης Ιερόθεος. Ό G. Doublet άναφέρει ήδη ότι το μάρμαρο όπου υπήρχε ή έπιγραφή έχει άπολεσθεΐ. Την έπιγραφή ό G. Doublet στη συνέχεια την έστειλε στον άββά Ducbesne για να την άναγνώσει. Ή έπιγραφή, όπως την δημοσιεύει ό συγγραφέας τοϋ άρθρου, είναι γραμμένη μέ κεφαλαία γράμματα καί χωρίς χωρισμό των λέξεων καί παρουσιάζει διαφορά στον τρίτο στίχο όπου άντί γιά τή λέξη «δομούμαι» αναγράφει τή λέξη «ΔΩΡΟΥΜΑΙ», καί στον τελευταίο στίχο όπου άντί τοϋ «θάρ» γράφει «ΘΑΡΓ». Ή λέξη «δομούμαι», νομίζουμε, ότι θά ταίριαζε πιό πολύ άπό τή λέξη «δωροΰμαι» για την ίδρυση ναού- άλλωστε ή λέξη «δομούμαι» βρίσκεται καί σέ όλες τίς άλλες δημοσιεύσεις τής έπιγραφής καί στο άντίγραφο πού υπάρχει ακόμη στο υπέρθυρο τοϋ ναοΰ τοϋ Αγίου Στεφάνου στη Σαφράμπολη. Ή έπιγραφή είναι έπίσης δημοσιευμένη μέ βάση χειρόγραφη αντιγραφή της άπό τό μαρμάρινο πρωτότυπο, σέ τουρκικό βιβλίο τοϋ Σέ αύτήν τή δημοσίευση, στό τέλος τής έπιγραφής, δημοσιεύεται ((ΘΑΡ Η» πού σημαίνει: «Θαργηλιώνος Η», άντί τού ((ΘΑΡ» ή ΘΑΡΓ, πού αναφέρουν οί άλλοι συγγραφείς πού άναφέραμε πιό πάνω καί σημαίνει μόνο τόν μήνα δηλαδή: «ΘΑΡΓ(γηλιών). Ή αντιγραφή τής έπιγραφής τό 1924 πρέπει να έγινε άπό τήν πρωτότυπη έπιγραφή σέ μάρμαρο, ή οποία άναφέρεται άπό διαφόρους συγγραφείς ότι είχε ήδη χαθεί στα τέλη του περασμένου αιώνα. Ή γραφή, όπως έχει άποδοθεΐ στό βιβλίο, άντανακλά πρωτότυπες έπιγραφές μέ κεφάλαιά γράμματα τής υστεροβυζαντινής περιόδου, χωρίς βέβαια να είναι δυνατή λεπτομερέστερη χρονολόγησή της. Σέ άλλες σελίδες τοϋ ίδιου βιβλίου τοϋ Τούρκου συγγραφέα δημοσιεύεται τό σωζόμενο, τότε, τμήμα άπό μια άλλη έπιγραφή τής Παφλαγονίας, τήν οποία δημοσίευσε ολόκληρη ό G. Doublet.27 Αύτό μάς οδηγεί στό συμπέρασμα 26. Προσωπική επαφή με τον Η. Yazicioglu συγγραφέα τής υποσημείωσης 1. Φωτοτυπίες ορισμένων σελίδων μέ έλληνικές έπιγραφές άπό τούρκικο βιβλίο άγνώστου συγγραφέα μέ τον τίτλο, δπως τον απέδωσε στή γερμανική γλώσσα (τό πρωτότυπο βιβλίο ήταν γραμμένο στήν παλαιοτουρκική γραφή) Die antiquiarischen Kunstwerte von Kastamonu, μου άπέστειλε ό Η.Yazicioglu για να τίς μεταφράσω. Ή έπιγραφή τής εισόδου τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Στεφάνου τής Σαφράμπολης, περιλαμβανόταν ανάμεσα σέ άλλες έπιγραφές πού ήταν αντιγραμμένες μέ το χέρι τοϋ συγγραφέα, γιατί, δπως μοΰ έγραψε ό αποστολέας, «ή τέχνη της φωτογραφίας Sèv ήταν τότε ανεπτυγμένη)). 27. G. Doublet, 6.π., σ Το τμήμα τής έπιγραφής πού δημοσιεύει ό άγνωστος συγγραφέας τής ύποσημ. 26 άποτελεΐ τμήμα άπό έπιγραφή πού μελέτησε καί δημοσίευσε

10 18 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΤΛΟΣ ότι οι άντιγραφές πού περιλαμβάνει στο βιβλίο του ό Τούρκος συγγραφέας έγιναν μέ σωστό τρόπο καί μάλιστα άπό τίς πρωτότυπες στο μάρμαρο. Ή μαρμάρινη πλάκα, λοιπόν, μέ τήν επιγραφή άπο το ναό τής Σαφράμπολης που φερόταν ότι είχε χαθεί φαίνεται ότι φυλασσόταν κάπου, πιθανόν στο μουσείο τής Κασταμονής, άπο όπου άντιγράφηκε καί δημοσιεύτηκε το Στον τελευταίο στίχο τής έπιγραφής τά γράμματα πού διακρίνονται φαίνεται ότι άποτελουν συντομογραφία. Τά «ΒΣ» είναι συντομογραφία τής λέξης Β [ΑΣ1ΛΙΣ] Σ [Α] καί τά «ΕΥΔ» τής λέξης ΕΥΔ [OKIΑ]. Τά γράμματα «ΦΙΕ')> έρμηνεύονται ώς το έτος 515 μ.χ. καί τά «ΘΑΡΉ» άντιστοιχοΰν στο μήνα ΘΑΡ [ΓΗΛΙΩΝ] καί τήν ήμέρα: όγδοη. Ό μήνας Θαργηλιών ήταν μήνας του αρχαίου άθηναϊκοΰ ήμερολογίου πού χρησιμοποιούνταν καί στή Μίλητο καί άντιστοιχεΐ στήν περίοδο άπο 15 Μαίου μέχρι 15 Ιουνίου τού σημερινού ήμερολογίου.28 Το συμπέρασμα λοιπόν άπο τον τελευταίο στίχο τής έπιγραφής είναι ότι τον ναό έκτισε ή βασίλισσα Ευδοκία στις 23 (15 + 8) Μαΐου τού 515 μ.χ. "Ομως βασίλισσα μέ το όνομα Εύδοκία δέν υπήρχε στο Βυζάντιο το 515 μ.χ. καί έτσι προκύπτει το ερώτημα για ποια Εύδοκία πρόκειται. 'Ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν βέβαιο οτι ό ναός καί ή επιγραφή κατασκευάστηκαν άπο τήν αύτοκράτειρα Εύδοκία τήν ΆΟηναίδα.29 Άπο το περιεχόμενο τής έπιγραφής μάς δίνεται ή ένδειξη ότι αύτή γράφτηκε τουλάχιστον μετά τον 4ο αιώνα μ.χ. καί άναφέρει γεγονότα πού έχουν σχέση μέ τή βασίλισσα Εύδοκία τήνάθηναίδα. Βέβαια ή χρονολογία άπο Χριστού γεννήσεως σημαίνει ότι ή επιγραφή χαράχθηκε έκ των υστέρων ή ότι ή χρονο- * 010 ό G. Doublet, δ.π., σ. 313). Στό τουρκικό βιβλίο αναγράφεται: ΟνΝΙΟΛΥΜΓΙΙΟΔ Δ ΟΙΟΚΣΙΓΝΙΙΥΩΝΔΟ ΡΑΨΑΜΕΝΣΤΗΛΗΣΟΝΙ Στή δημοσίευσή του ό G. Doublet αναφέρει: «VL- Pays Dont Les Noms Anciens Sont Inconnus. 21 -Ak-tasch-schehr.-Colonne près du djami.-c.e». 010 ΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΟ ΔΕΔΟΥΠΟΤΟΣ ΑΝΑΝΧΟΘΙ ΚΕΝΣΑΙ OYNOM ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ0ΙΡΙ1Σ ΥΠΟ ΑΥΔΙ1ΣΑΣΗΣ [ΟΥΝΟΜ ΟΑΥΜΠΙΟΔ] ΩΡΟΣ ΕΓΩ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΟΣ ΑΝΦΩ [ΔΟΙΟ ΚΑΣΙΓΝΙΠΏΝ ΔΟ] ΙΟΙ ETI ΑΧΝΥΜΕΝΟΙ ΚΗΡ [ΓΡΑΤΑΜΕΝ ΣΤΗΛΗΣΙΝ IN] ΑΡΙΦΡΑΔΕΣ ΗΡΙΟΝ ΕΙΗ». Φαίνεται δτι στό χρονικό διάστημα πού μεσολάβησε άπό τις δύο δημοσιεύσεις ή στήλη εσπασε καί τμήμα της μεταφέροηκε άπό το Akta στήν Κασταμονή. 28. E. J. Bickerman, Chronology of the Ancient World, Λονδίνο 1968, σ. 20, 165' Πβ. καί Ε. S. Alan, Greek and Roman Chronology, Μόναχο 1972, σ. 57, Α. Γαβριηλίδης, δ.π., σ. 133' βλ. ακόμη Π. Παυλίδης, δ.π., σ. 133 καί G. Doublet, δ.π., σ. 215.

11 Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 19 λογία προστέθηκε αργότερα. Άπό τον βίο τής αύτοκράτειρας Ευδοκίας μαθαίνουμε ότι αύτή έκανε ένα ταξίδι, στους Αγίους Τόπους το 439 καί ενα δεύτερο το 443. Κατά τή διάρκεια τής παραμονής της στήν Ιερουσαλήμ, στο πρώτο της ταξίδι, ή Εύδοκία βοήθησε την αγία Μελανία νά κτίσει ένα ναό καί στο διάστημα έκεΐνο άπό ατύχημα έπαθε εξάρθρωση στο πόδι της. Ή άγια Μελανία βοήθησε στήν ίαση του τραύματος του ποδιού τής Ευδοκίας γεγονός πού ή βασίλισσα το άπέδωσε σέ θαυματουργική παρέμβαση τού αγίου Στεφάνου.30 Φαίνεται λοιπόν ότι πράγματι παράδοση καί επιγραφή άναφέρονται σέ ένα στοιχείο πού δεν έχει καταγραφεΐ ώς ιστορικό γεγονός, ότι δηλαδή ή Εύδοκία σε κάποιο άπό τα δύο ταξίδια της στήν Ιερουσαλήμ πέρασε άπό τήν περιοχή τής σημερινής Σαφράμπολης καί άνοικοδόμησε ένα ναό, το ναό τού Αγίου Στεφάνου, όπως άλλωστε άναφέρει καί ή έπιγραφή. Γνωρίζουμε, έξάλλου, ότι ή αύτοκράτειρα Εύδοκία διέθετε θύραθεν παιδεία καί έτσι δικαιολογείται ή αναγραφή τού μήνα Θαργηλιώνος, πού πρόδιδε άτομο με άνάλογη μόρφωση. Άλλωστε καί ό Doublet σημειώνει ότι ή άναφορά στήν έπιγραφή τού ναού στή Σαφράμπολη στή θεραπεία των πόνων τού άριστεροΰ ποδιού τής Ευδοκίας δείχνει τή συμβολή τού αγίου καί ότι το άτύχημα τής βασίλισσας πρέπει χρονικά νά ήταν κοντά στήν άναγραφή επειδή άποδίδεται μέ έμφαντικό τρόπο.31 Ή άναφορά, λοιπόν, αύτοΰ τού γεγονότος στήν έπιγραφή, πού δεν είναι γνωστό άπό άλλες ιστορικές πηγές, φανερώνει ότι τήν έκκλησία έχτισε ή Εύδοκία ή Άθηναΐς, σύζυγος τού Θεοδοσίου Β', άφοΰ καμιά άλλη αύτοκράτειρα μέ το όνομα Εύδοκία δέν άναφέρεται ότι έπασχε άπό το άριστερό της πόδι. Επίσης δείχνει ότι ό ναός κατασκευάστηκε τουλάχιστον μετά το 439 μ.χ. χρονολογία κατά τήν οποία ή Εύδοκία έπαθε το άτύχημα. Σέ αύτή τήν περίπτωση όμως παραμένει το έρώτημα για τή χρονολογία πού φέρει ή έπιγραφή (ΦΙΕ = 515) άφοΰ γνωρίζουμε ότι ή αύτοκράτειρα πέθανε το 460 μ.χ. Μέ βάση τά κείμενα πού άναφέραμε μπορούμε νά κάνουμε δυο υποθέσεις οί όποιες δέ φαίνεται νά έπηρεάζουν σημαντικά το τελικό συμπέρασμα. Σύμφωνα μέ τήν πρώτη υπόθεση είναι δυνατόν νά έγινε κάποιο λάθος κατά τήν άντιγραφή τής έπιγραφής, έπειδή ίσως νά άντιγράφηκε όταν ή πόλη κατελήφθη άπό τούς Τούρκους. Τότε, πρέπει, οί "Ελληνες κάτοικοί της νά μετακι- 30. Για τήν αύτοκράτειρα Εύδοκία τήν ΆΟηναΐδα βλ. V. Gregorovius, ΆΟηναις, ιστορικόν διήγημα, μετάφραση Σπ. Λάμπρου, Αθήνα 1882, σσ , , G. Doublet, δ.π., σσ. 295, 296.

12 20 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΪΛΟΣ νήθηκαν προς τήν περιοχή δπου βρισκόταν έως το 1922 ή ελληνική συνοικία τής πόλης, ένώ στήν παλιά πόλη εγκαταστάθηκαν οΐ Τούρκοι. Πιθανόν λοιπόν οί "Ελληνες θέλοντας να διατηρήσουν τήν παράδοση άντέγραψαν τήν έπιγραφή που υπήρχε στον παλιό, τον πρώτο ναό του Αγίου Στεφάνου, ε ίτε γιατ'ι δέν δόθηκε άδεια άπό τους κατακτητές να άποτοιχίσουν τήν πρωτότυπη έπιγραφή καί να τή μεταφέρουν, είπε γιατί είχε ήδη καταστραφεϊ το πρωτότυπο άπο τους Σελτζούκους.Έτσι, άντιγράφοντας τήν έπιγραφή, είναι δυνατόν να έγιναν λάθη που δημιούργησε ή άγνοια του άντιγραφέα ή ή απώλεια τής μνήμης άπο τήν πάροδο του χρόνου. Αύτή ή υπόθεση στηρίζεται στήν παράδοση δτι στήν περιοχή του κέντρου τής Σαφράμπολης, δπου παλιά ό συνοικισμός των Τούρκων καί ή αγορά τής πόλης, υπάρχουν σήμερα τρία τεμένη τά όποια υπήρξαν πρώτα χριστιανικές εκκλησίες, που μετατράπηκαν σέ μουσουλμανικά τεμένη μετά τήν κατάληψη τής πόλης από τούς Τούρκους. Τό ένα είναι το Τάς-μιναρέ τζαμί (Ta? - Minare Carni) πού σημαίνει τζαμί μέ πέτρινο μιναρέ, τό άλλο τό Έσκί τζαμί (Eski Carni) πού σημαίνει Παλιό τζαμί (τόέσκί τζαμί λέγεται δτι μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος τό 1332 άπό τόν Gazi Süleyman Paça, γιό του Orhan)3" τό τρίτο είναι τό Γκιουμούς τζαμί (Gümüç Carni) ονομασία πού σημαίνει, Ασημένιο τζαμί Ή δεύτερη υπόθεση είναι πώς όταν ή βασίλισσα Ευδοκία άποφάσισε νά κατασκευάσει τήν έκκλησία έδωσε έντολή νά γίνουν τά σχέδια καί χρηματοδότησε τό χτίσιμό της. Επίσης άφησε παραγγελία νά τοποθετηθεί μέρος άπό τά λείψανα τού άγιου Στεφάνου στό ναό τού οποίου αποφάσισε τήν ίδρυση. Ή έκκλησία δμως, γιά άγνωστους σέ μάς λόγους, άποπερατώθηκε τό 515 μ.χ. οπότε καί χαράχθηκε καί ή έπιγραφή. Αύτή ή υπόθεση στηρίζεται στό γεγονός ότι γιά τή μεταφορά τών λειψάνων του άγιου Στεφάνου υπάρχουν δύο παραδόσεις. Ή πρώτη άναφέρει δτι ή μεταφορά τών λειψάνων τού άγιου άπό τήν Ιερουσαλήμ έγινε άπό τήν Ίουλιανή κατά τούς χρόνους τής βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ωστόσο αύτή ή 32. Προσωπική έπαφή τοϋ ύπογράφοντος μέ τον Η. Yazicioglu καί με τον X. Κυριακόπουλο, πρόσφυγα άπό τή Σαφράμπολη. 33. Βλ. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ΑΠΠ, Φάκελος Σαφράμπολη, Πφ II, Πληροφορητής Χρ. Περδικόπουλος πού δίνει τήν πληροφορία 8τι τό 1914 είχαν έρθει στή Σαφράμπολη δύο τάγματα τοϋ τουρκικού στρατού. Ανάμεσα στους στρατιώτες υπήρχαν καί "Ελληνες. Το ένα τάγμα στρατοπέδευσε στό Γκιουμούς τζαμί. Οί "Ελληνες στρατιώτες είπαν δτι μέσα στο τζαμί υπήρχε μια έλλψικη έπιγραφή καί δτι θυμόταν άπό τήν έπιγραφή μόνο τή λέξη «στρατηλάτης».

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 Κωνσταντινούπολη Η ξακουστή και δοξασµένη πολιτεία, µε τη λαµπρή, χιλιόχρονη ιστορία, που για δέκα αιώνες δέσποζε πρωτεύουσα της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία 13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία 1. Αντιστοιχίστε τα πρόσωπα με τις ιδιότητές τους: Ιουστινιανός Θεοδώρα Τριβωνιανός Καππαδόκης Ανθέμιος Ισίδωρος Βελισάριος Ναρσής Στρατηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΚΑ ΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από:

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΚΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΦΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ"*-*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ*-* Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΚΑΤοΡ1Α Η 3υζαντινή εποχή Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ ΚΑΤοΡ1Α Κωνσταντινούπολη, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ. 59-63. Βυζαντινή αυτοκρατορία, Εμπορικοί δρόμοι, σελ 34 Μύθοι και

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/6/2014 ΒΑΘΜΟΣ:... Αριθμητικά:.. ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως:....

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΊΩΝ/ΤΜΉΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΝ ΠΑΦΛΑΓΟΝΑ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΝ ΠΑΦΛΑΓΟΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΝ ΠΑΦΛΑΓΟΝΑ Στο δεύτερο μισό τού 9ου αιώνα γεννήθηκε στο Βυζάντιο καί εζησε μέχρι το πρώτο μισό τού 10ου αιώνα μία έξέχουσα προσωπικότητα, γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης 6ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Τάξη:Α Τµήµα:2 Μάθηµα:Αρχαία Ιστορία ιδάσκουσα:ελ.σάρδη Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:ΣΕΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΪΟΣ 2015 Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών - Μετοικεσία Κυπρίων. Φύλλο εργασίας

Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών - Μετοικεσία Κυπρίων. Φύλλο εργασίας Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών - Μετοικεσία Κυπρίων Φύλλο εργασίας 1. «Αυτό το έτος (Α.Μ. 6177=691 μ.χ.) ο Ιουστινιανός από ανοησία έλυσε την ειρήνη, την οποία είχε συνομολογήσει με τον (Χαλίφη) Abd al

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυραμίδες στην Ελλάδα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυραμίδες στην Ελλάδα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυραμίδες στην Ελλάδα Oι πυραμίδες που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα, αποτελούν μοναδικά δείγματα πυραμιδικής αρχιτεκτονικής στον ευρωπαϊκό χώρο. Η μορφή τους, η αρχιτεκτονική τους, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπως και στην μεσαιωνική βυζαντινή αυτοκρατορία η πίστη και η ιατρική ήσαν ανέκαθεν στενά συνδεδεμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Ασκληπιεία

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου 19 Μαΐου ημέρα μνήμης Στο πανέμορφο βουνό της Μακεδονίας Βέρμιο, στη καταπράσινη πλαγιά της Καστανιάς στη Βέροια, ανακαλύπτεις με συγκίνηση, ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

Mικροί - Mεγάλοι σε δράση

Mικροί - Mεγάλοι σε δράση Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεύθυνση Μουσείων Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού:

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ 1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: 3000 1100 π. Χ. 1100-800 πχ 800-500 πχ 500-323 πχ 323-146 πχ 146πΧ-330 μχ 2. Καταγράφω τους τρεις (3) σημαντικότερους πολιτισμούς που

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 Εξάμηνο: 8 ο (εικ.1) Νίκη της ΣαμοθράκηςParis, Musée du Louvre Φθορά:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: Ακίνητη ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ.Αλέξανδρος εικονίζεται σε εξάρτηµα της πολεµικής του πανοπλίας στον ΙΙ βασιλικό τάφο της Βεργίνας

Ο Μ.Αλέξανδρος εικονίζεται σε εξάρτηµα της πολεµικής του πανοπλίας στον ΙΙ βασιλικό τάφο της Βεργίνας Ο Μ.Αλέξανδρος εικονίζεται σε εξάρτηµα της πολεµικής του πανοπλίας στον ΙΙ βασιλικό τάφο της Βεργίνας Το 274π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρρος κατέλαβε αιφνιδιαστικά τη Μακεδονία, όταν βασίλευε σ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Β. Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Β. Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04.06.2014 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (10:15π.μ.- 12:15μ.μ.) Βαθμός :...

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, λεγόταν Αλεξάνδρα Καλπάκα και ήταν γεννημένη στο Αϊβαλί. Οι γονείς της ήταν Αϊβαλιώτες, γέννημα θρέμμα. Ζούσαν στο Αϊβαλί πάρα

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες.

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:... ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Τάξη : Β Γυμνασίου Ημερ.: 12/06/2012 Ονοματεπώνυμο μαθητή /

Διαβάστε περισσότερα