ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν τον αριθμό προσωπικού και τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών (σχετικά με τις σταθερές, μεταβλητές αμοιβές και πρόσθετες αποδοχές, μη χρηματικά ωφελήματα κλπ) των πιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με (i) τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, (ii) πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις που ενέχουν ανάληψη κινδύνου, (iii) πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, (iv) κάθε εργαζόμενο του οποίου οι αποδοχές τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο αμοιβών με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους και (v) υπάλληλους και πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος. Οι παραπάνω κατηγορίες προσωπικού, εφόσον έχουν επίδραση στο προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία προς συμπλήρωση των υποδειγμάτων ΙΒ18-ΙΒ20, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν: i. Στα ανώτερα διοικητικά στελέχη περιλαμβάνονται διευθυντές, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη, ανώτερα στελέχη υπεύθυνα για τη διοίκηση σημαντικών τομέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. ii. Στα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους περιλαμβάνονται τα στελέχη των οποίων οι δραστηριότητες, μεμονωμένα ή συλλογικά, ως μέλη ομάδας μπορούν να επιδράσουν στο προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου προσώπων που μέσω συμβάσεων/θέσεων και αποφάσεων (traders, credit officers κλπ) επιδρούν στο κίνδυνο που αναλαμβάνει το πιστωτικό ίδρυμα. iii. Στη κατηγορία των προσώπων που ασκούν καθήκοντα ελέγχου περιλαμβάνονται τα ανώτερα στελέχη που είναι υπεύθυνα για τη μονάδα συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνου, μονάδα εσωτερικού ελέγχου και παρόμοιων λειτουργιών. iv. Γενικότερα για τις ως άνω κατηγορίες προσωπικού και τον ορισμό των προσώπων των οποίων οι δραστηριότητες έχουν επίδραση στο προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος σχετικές αναφορές περιλαμβάνονται στη παράγραφο 16 στις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors) σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών της 10 ης Δεκεμβρίου Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Υποδείγματος ΙΒ18: i. Στη γραμμή (I) «Σύνολο καθαρών ετήσιων κερδών όλων των επιχειρηματικών τομέων» και τη στήλη (1), υπολογίζεται αυτόματα το σύνολο των «καθαρών ετησίων κερδών» ως το άθροισμα των κερδών των τομέων επενδυτικής, λιανικής τραπεζικής, διαχείρισης 1 ion/guidelines.pdf 1

2 χαρτοφυλακίου και των λοιπών επιχειρηματικών τομέων δραστηριοποίησης του πιστωτικού ιδρύματος, τα ποσά των οποίων συμπληρώνονται στις γραμμές (ΙΙ.1)-(ΙΙ.4) και αντίστοιχα στη στήλη (1). Τα «καθαρά ετήσια κέρδη» βασίζονται στη λογιστική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από το πιστωτικό ίδρυμα για την υποβολή των εποπτικών στοιχείων. ii. Στη γραμμή (II) «Συνολικός αριθμός προσωπικού» αναγράφεται ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού βάσει των οικονομικών στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτά προκύπτουν στο τέλος του οικονομικού έτους αναφοράς. iii. Στις γραμμές (ΙΙ.1) (ΙΙΙ.1) (IV.1) «Επενδυτική τραπεζική» καταχωρούνται ανάλογα τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό προσωπικού ή τις αμοιβές που περιλαμβάνονται στους τομείς επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων (corporate finance), ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity), αγορών κεφαλαίων (capital market), πωλήσεων και διαπραγματεύσεων (sales & trading). iv. Στις γραμμές (II.4-ΙΙ.4-IV.4) «Λοιποί» αναγράφονται τα στοιχεία ανά στήλη (2)-(6), δηλαδή ανά κατηγορία προσωπικού (i)-(v), για το προσωπικό που δεν δύναται να καταχωρηθεί στους καθορισμένους επιχειρηματικούς τομείς της Επενδυτικής Τραπεζικής, Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Στη γραμμή (V) τα πιστωτικά ιδρύματα διευκρινίζουν ως υποσημείωση τους επιχειρηματικούς τομείς στους οποίους εργάζεται το προσωπικό. v. Στη γραμμή (IΙI) «Σύνολο ετήσιων αποδοχών» περιλαμβάνεται το σύνολο των μεικτών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού κόστους για το πιστωτικό ίδρυμα, εκτός από τις υποχρεωτικές εισφορές σε κοινωνική ασφάλιση και σε παρόμοια σχήματα, που έχουν καταχωρηθεί στους επιμέρους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΙΙΙ.1 έως και ΙΙΙ.4). vi. Στη γραμμή (IV) «Σύνολο ετήσιων μεταβλητών αποδοχών» υπολογίζεται αυτόματα το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών ως το άθροισμα των μεταβλητών αποδοχών που έχουν καταχωρηθεί στους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς (επενδυτικής τραπεζικής, λιανικής τραπεζικής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λοιποί τομείς) του πιστωτικού ιδρύματος. Οι μεταβλητές αποδοχές ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 11, των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors) σχετικά με τις αποδοχές και πρακτικές αποδοχών της 10 ης Δεκεμβρίου Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι μεταβλητές αμοιβές και πρόσθετες πληρωμές (π.χ. μετρητά, μετοχές, ισοδύναμα δικαιώματα ιδιοκτησίας, δανείων προς το προσωπικό, συνεισφορές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα) ή ωφελήματα τα οποία δεν αποτελούν άμεσα πληρωμές (όπως ασφάλειες υγείας, εκπτώσεις, ειδικές επιχορηγήσεις για έξοδα αυτοκινήτου και κινητού τηλεφώνου κλπ) τα οποία εξαρτώνται από κριτήρια αποτελεσματικότητας (επιδόσεων) ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις βασίζονται σε άλλου είδους κριτήρια βάσει συμβάσεως εργασίας με το προσωπικό. Σημειώνεται ότι πρόσθετες παροχές που αποτελούν τμήμα της γενικής πολιτικής αποδοχών, που δεν δημιουργούν κίνητρα σχετικά με την ανάληψη κινδύνου από τα στελέχη δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό των πρακτικών αποδοχών που έχουν επίδραση στο προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος. 2

3 3. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Υποδείγματος ΙΒ19: i. Στη γραμμή (I) «Αριθμός προσωπικού που εμπίπτει στις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2650/ » υπολογίζεται αυτόματα ανά στήλη (1) έως (5) δηλαδή ανά κατηγορία προσωπικού (i)-(v) το σύνολο του προσωπικού που εμπίπτει στις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2650/ και ασχολείται σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς (επενδυτικής, λιανικής τραπεζικής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λοιποί), ως το άθροισμα των επιμέρους γραμμών από (Ι.1) έως και (Ι.4). ii. Στη γραμμή (II) «Σύνολο ετήσιων σταθερών αποδοχών (συμπεριλαμβανομένων των παροχών)» υπολογίζεται ως άθροισμα των επιμέρους τομέων (επενδυτικής τραπεζικής ΙΙ.1, λιανικής τραπεζικής ΙΙ.2, διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΙΙ.3, λοιπών τομέων ΙΙ.4) το σύνολο των σταθερών αποδοχών ως το σύνολο των πληρωμών και άλλων ωφελημάτων που δεν λαμβάνουν υπόψη κριτήρια επίδοσης (αποτελεσματικότητας), σύμφωνα με τη παράγραφο 11, των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors) σχετικά με τις αποδοχές και πρακτικές αποδοχών της 10 ης Δεκεμβρίου iii. Στις γραμμές (Ι.1) (ΙΙ.1)-(ΙΙΙ.1)-(ΙΙΙ.1.1)-(ΙΙΙ.2.1)-(ΙΙΙ.3.1)-(ΙV.1)-(ΙV.1.1)-(ΙV.2.1)-(ΙV.3.1)- (V.1)-(VI.1)-(VII.1)-(VIII.1)-(IX.1)-(X.1) που αφορούν την «Επενδυτική τραπεζική» καταχωρούνται ανάλογα σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σχετικά α) με τον αριθμό προσωπικού και β) τις αμοιβές και παροχές (σταθερές/μεταβλητές αποδοχές, αναβαλλόμενες μεταβλητές, εγγυημένες μεταβλητές, προσαρμογές των αποδοχών, αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές) που περιλαμβάνονται στους τομείς επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων (corporate finance), ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity), αγορών κεφαλαίων (capital market), πωλήσεων και διαπραγματεύσεων (sales & trading). iv. Στις γραμμές (I.4)-(ΙΙ.4)-(ΙΙΙ.4)-(ΙΙΙ.1.4)-(ΙΙΙ.2.4)-(ΙΙΙ.3.4)-(ΙV.4)-(ΙV.1.4)-(ΙV.2.4)-(ΙV.3.4)- (V.4)-(VI.4)(VII.4)-(VIII.4)-(IX.4)-(X.4) «Λοιποί» αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία αποδοχών και αριθμού υπαλλήλων ανά στήλη (1) έως (5) δηλαδή ανά κατηγορία προσωπικού (i)-(v), για το προσωπικό που δεν δύναται να καταχωρηθεί στους καθορισμένους επιχειρηματικούς τομείς της Επενδυτικής Τραπεζικής, της Λιανικής Τραπεζικής και της Διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Στη γραμμή (ΧΙ.) τα πιστωτικά ιδρύματα διευκρινίζουν ως υποσημείωση τους επιχειρηματικούς τομείς στους οποίους εργάζεται το υψηλά αμοιβόμενο προσωπικό. v. Στη γραμμή (IΙΙ) «Σύνολο ετήσιων μεταβλητών αποδοχών» υπολογίζεται αυτόματα το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών για το σύνολο των επιχειρηματικών τομέων (επενδυτικής, λιανικής τραπεζικής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και των λοιπών επιχειρηματικών τομέων) δραστηριοποίησης του πιστωτικού ιδρύματος και περιλαμβάνουν τις μεταβλητές αποδοχές που δόθηκαν σε μετρητά (γραμμή ΙΙΙ.1), που καταβλήθηκαν σε μετοχές ή ισοδύναμα δικαιώματα ιδιοκτησίας (γραμμή ΙΙΙ.2) και σε λοιπά μέσα (γραμμή ΙΙΙ.3). vi. Στη γραμμή (IV) «Σύνολο ετήσιων αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών» υπολογίζεται ανά στήλη (1)-(5), ανά κατηγορία προσωπικού (i) -(v) το σύνολο των αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών όλων των τομέων επιχειρηματικής 3

4 δραστηριότητας (επενδυτικής, λιανικής τραπεζικής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και των λοιπών επιχειρηματικών τομέων). Οι αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.1, των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors) σχετικά με τις πολιτικές και αποδοχές και πρακτικές αποδοχών της 10 ης Δεκεμβρίου Συγκεκριμένα ως προγράμματα αναβαλλόμενων αποδοχών ορίζονται αυτά που επιτρέπουν τμήμα των αποδοχών να προσαρμόζονται με αποτελέσματα που σχετίζονται με ανάληψη κινδύνου, μέσω αξιολόγησης (ex post) μετά της εκτέλεσης των σχετικών δραστηριοτήτων. Στα συγκεκριμένα προγράμματα αποδοχών περιλαμβάνονται αποδοχές σε μετρητά ή άλλα μέσα ενώ χαρακτηρίζονται από τα εξής: (i) το χρονικό ορίζοντα της αναβολής (ii) τη ταχύτητα με την οποία οι αναβαλλόμενες αποδοχές θα πληρωθούν, (iii) το χρονικό εύρος αναβολής μεταξύ της δημιουργίας του δεδουλευμένου ποσού μέχρι τη πληρωμή του πρώτου ποσού αναβαλλόμενων αποδοχών και (iv) το είδος της αναβαλλόμενης αποδοχής. Τα πιστωτικά ιδρύματα ενδέχεται να διαφοροποιούνται ως προς τα προγράμματα αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών που εφαρμόζουν ως προς κάποια ως προς τα παραπάνω συνθετικά στοιχεία και η περίοδο αναβολής εξαρτάται από τη δυνητική επίδραση του προσωπικού στο προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος. vii. Στη γραμμή (IV.3) «Σύνολο αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών που καταβλήθηκαν σε άλλα μέσα» περιλαμβάνει το σύνολο για όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας τις αποδοχές που καταβλήθηκαν με τη μορφή των υβριδικών τίτλων (ειδικής υποκατηγορία λοιπών βασικών ιδίων κεφαλαίων Tier 1), οι οποίοι μετατρέπονται σε κύρια βασικά ίδια κεφάλαια (σε κοινές μετοχές) και απορροφούν ζημίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές σε λοιπά μέσα ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.2, των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors) σχετικά με τις πολιτικές και αποδοχές και πρακτικές αποδοχών της 10 ης Δεκεμβρίου viii. Η γραμμή (VI) «Αριθμός προσωπικού που έλαβε εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές, εντός του έτους» αφορά το σύνολο των στελεχών/προσώπων όλων των επιχειρηματικών τομέων που έλαβαν εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές εντός του έτους. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές καταβάλλονται σε μετρητά ή λοιπά μέσα και ενδέχεται να λάβουν διαφορετικές μορφές (π.χ. εγγυημένα μπόνους, μπόνους πρόσληψης στο πιστωτικό ίδρυμα κλπ), αφορούν το πρώτο έτος απασχόλησης του νεοεισερχόμενου προσωπικού, ενώ δεν υπάρχουν εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές για περισσότερα έτη. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.1, των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors) σχετικά με τις πολιτικές και αποδοχές και πρακτικές αποδοχών της 10 ης Δεκεμβρίου

5 4. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Υποδείγματος ΙΒ20: i. Στη γραμμή (I) «Αριθμός προσώπων που λαμβάνουν συνολικές αποδοχές άνω του 1εκ.» και στη γραμμή (Ια) «Αριθμός προσωπικού που εμπίπτει στις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2650/ και λαμβάνει αποδοχές άνω του 1 εκατ.» υπολογίζεται ανά στήλη (1)- (5) δηλαδή ανά κατηγορία προσωπικού (i)-(v), ο συνολικός αριθμός προσωπικού για όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (επενδυτικής, λιανικής τραπεζικής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και των λοιπών επιχειρηματικών τομέων). Για το σύνολο της γραμμής (I) o αριθμός προσωπικού συμπληρώνεται σε κάθε επιχειρηματικό τομέα με βάση τα οικονομικά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτά προκύπτουν στο τέλος του οικονομικού έτους. ii. Στη γραμμή (II) «Σύνολο ετήσιων σταθερών αποδοχών για τα πρόσωπα που λαμβάνουν αποδοχές άνω του 1 εκατ.» υπολογίζεται ως άθροισμα των επιμέρους τομέων (επενδυτικής τραπεζικής ΙΙ.1, λιανικής τραπεζικής ΙΙ.2, διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΙΙ.3, λοιπών τομέων ΙΙ.4) το σύνολο των μεικτών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού κόστους για το πιστωτικό ίδρυμα, εκτός τις υποχρεωτικές εισφορές σε κοινωνική ασφάλιση και σε παρόμοια σχήματα, ανά κατηγορία προσωπικού (i)-(v), μόνο για τα πρόσωπα που λαμβάνουν αποδοχές άνω του 1 εκατ.. Οι σταθερές αποδοχές ορίζονται ως το σύνολο των πληρωμών και άλλων ωφελημάτων που δεν λαμβάνουν υπόψη κριτήρια επίδοσης (αποτελεσματικότητας), σύμφωνα με τη παράγραφο 11, των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors) σχετικά με τις αποδοχές και πρακτικές αποδοχών της 10 ης Δεκεμβρίου iii. Στη γραμμή (ΙII) «Σύνολο ετήσιων μεταβλητών αποδοχών» υπολογίζεται αυτόματα το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών για τα πρόσωπα που λαμβάνουν συνολικές αποδοχές άνω του 1 εκατ., για το σύνολο των επιχειρηματικών τομέων (επενδυτικής, λιανικής τραπεζικής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και των λοιπών τομέων) δραστηριοποίησης του πιστωτικού ιδρύματος. Στο σύνολο περιλαμβάνονται οι μεταβλητές αποδοχές που δόθηκαν ως προκαταβολή ή αποτελούν αναβαλλόμενες αμοιβές σε μετρητά, σε μετοχές ή ισοδύναμα δικαιώματα ιδιοκτησίας και σε λοιπά μέσα. Στις μεταβλητές αποδοχές περιλαμβάνονται πρόσθετες πληρωμές, συνεισφορές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα ή ωφελήματα τα οποία δεν αποτελούν άμεσα πληρωμές (όπως ασφάλειες υγείας, εκπτώσεις, ειδικές επιχορηγήσεις για έξοδα αυτοκινήτου και κινητού τηλεφώνου κλπ) τα οποία εξαρτώνται από κριτήρια αποτελεσματικότητας (επιδόσεων) ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις βασίζονται σε άλλου είδους κριτήρια βάσει συμβάσεως εργασίας με το προσωπικό. Η γραμμή (ΙΙΙ.α) «Σύνολο ετήσιων προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών για όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν συνολικές αποδοχές άνω του 1 εκατ.» αποτελεί υποσύνολο της γραμμής (ΙΙΙ) «Σύνολο ετήσιων μεταβλητών αποδοχών». Στη γραμμή (ΙΙΙ,α) περιλαμβάνεται το σύνολο των προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών για όλους τους τομείς της επενδυτικής, λιανικής τραπεζικής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λοιπών τομέων και αφορά μόνο τα πρόσωπα που λαμβάνουν συνολικές αποδοχές άνω του 1 εκατ. 5

6 Σημειώνεται ότι η συνταξιοδοτική πολιτική μπορεί να περιλαμβάνει σταθερές και μεταβλητές αποδοχές ενώ ενδέχεται να περιλαμβάνει «ετήσιες προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές» οι οποίες αποτελούν τμήμα των μεταβλητών αποδοχών. Στη περίπτωση των προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών προς το προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (ή και αποχώρησης πριν τη συνταξιοδότηση) οι παροχές συνδέονται με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος και την εκ των υστέρων αξιολόγηση της ανάληψης κινδύνων από το προσωπικό τα προηγούμενα έτη. Οι συγκεκριμένες παροχές στο πλαίσιο σύνδεσης τους με τους μακροπρόθεσμους στόχους του πιστωτικού ιδρύματος, πληρώνονται με τη μορφή μετοχών ή ισοδύναμων τίτλων ιδιοκτησίας ή με τη μορφή άλλων μέσων (π.χ. υβριδικοί τίτλοι) και η καταβολή τους υπόκεινται σε πενταετή περίοδο διακράτησης. Οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές αποδοχές ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2, των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors) σχετικά με τις πολιτικές και αποδοχές και πρακτικές αποδοχών της 10 ης Δεκεμβρίου iv. Η γραμμή (ΙΙΙ.β) «Σύνολο ετήσιων αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών για όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν συνολικές αποδοχές άνω του 1 εκατ.» αποτελεί επίσης υποσύνολο της γραμμής (ΙΙΙ) «Σύνολο ετήσιων μεταβλητών αποδοχών» και αφορά το υψηλά αμοιβόμενο προσωπικό του έτους αναφοράς. v. Στις γραμμές (Ι.1), (Ια.1)(ΙΙ.1),(ΙΙΙ.1),(ΙΙΙα.1),(ΙΙΙβ.1) που αφορούν την «Επενδυτική τραπεζική» περιλαμβάνονται κατά περίπτωση τα αντίστοιχα στοιχεία (αριθμός προσωπικού, σταθερές, μεταβλητές αμοιβές κλπ) που αφορούν τις δραστηριότητες επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων (corporate finance), ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity), αγορών κεφαλαίων (capital markets), πωλήσεων και διαπραγματεύσεων (sales & trading). vi. Για τις γραμμές (Ι.4),(Ια.4),(ΙΙ.4),(ΙΙΙ.4),(ΙΙΙα.4),(ΙΙΙβ.4) «Λοιποί» επιχειρηματικοί τομείς σημειώνεται ότι περιλαμβάνουν τα στοιχεία για το υψηλά αμοιβόμενο προσωπικό (προσωπικό που λαμβάνει αποδοχές άνω του 1εκατ.) που δε δύναται να καταχωρηθεί στους καθορισμένους επιχειρηματικούς τομείς της επενδυτικής τραπεζικής (γραμμές Ι.1,Ια.1,ΙΙ.1,ΙΙΙ.1), λιανικής τραπεζικής (γραμμές Ι.2,Ια.2, ΙΙ.2, ΙΙΙ.3), διαχείρισης χαρτοφυλακίου (γραμμές Ι.3, Ια.3, ΙΙ.3, ΙΙΙ.3). Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να διευκρινιστεί από το πιστωτικό ίδρυμα ως υποσημείωση στη γραμμή (IV) το ποιοί ακριβώς είναι οι τομείς στους οποίους εργάζεται το υψηλά αμοιβόμενο προσωπικό, για τη περίοδο αναφοράς. 6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ERGASIAS A.E.

EUROBANK ERGASIAS A.E. EUROBANK ERGASIAS A.E. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000223001000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 199 6 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πράξης 2651/20 1 2012 Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλ λουν σε περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Υπεύθυνου της Εταιρίας για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2588/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EMPORIKI BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

EMPORIKI BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6 & 7 Κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δραγατσανίου 6, 105 59, Αθήνα, Τηλ: 2103213920, 2103210097, 2103211335 Fax: 2103213216 www.indexsec.gr E-mail: info@indexsec.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 23689/16/Β/91/23 - ΓΕ.Μ.Η. :1129601000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Αθήνα, Ιανουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. )

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Αθήνα, Ιούνιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Διαχείρισης... 3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10:Ταμείο και ταμειακά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 (Δημοσιευόμενα βάσει του K N2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 19,85% Δεκέμβριος 2014 2 2 3 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως Βιομηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET & Προπλασμάτων ΓΕΜΗ 126422401000 Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα