Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π."

Transcript

1 Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Δεκέμβριος 2012

2 Το Συνταξιοδοτικό σας Πρόγραμμα Εισαγωγή To Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) δημιουργήθηκε για να προσφέρει στα Μέλη της που μετέχουν σε αυτό το δικαίωμα συνταξιοδοτικών καθώς και ορισμένων άλλων παροχών, ενισχύοντας το εισόδημά τους όταν αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία. Οι Παροχές του Προγράμματος, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 6 και 7, είναι οι ακόλουθες: Παροχή σε περίπτωση Κανονικής Αποχώρησης Παροχή σε περίπτωση Λήξης της Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Παροχή σε περίπτωση Πρόωρης Αποχώρησης από το Πρόγραμμα Παροχή σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Παροχή σε περίπτωση Θανάτου Το Πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. ελεύθερα ανακλητή ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, να αναστείλει ή και να καταργήσει το Πρόγραμμα και τις σχετικές με αυτό εισφορές, οποτεδήποτε. Σε περίπτωση πάντως διακοπής του Προγράμματος, όλες οι εισφορές θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξασφάλιση των θεμελιωμένων δικαιωμάτων των Μελών του. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, κατά την έναρξη του, έχουν: Α) Οι πράκτορες (φυσικά πρόσωπα) που κατέχουν άδεια πρακτόρευσης παιχνιδιών ΟΠΑΠ με έδρα την Ελληνική Επικράτεια καθώς και νόμιμοι εκπρόσωποι αδειοδοτημένων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. νομικών προσώπων Β) Οι μόνιμοι Υπάλληλοι της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων μελών της, κατόπιν σχετικής γραπτής αίτησής τους προς την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ως όριο ηλικίας για την ένταξη κάθε Μέλους στο Πρόγραμμα ορίζεται η ηλικία μέχρι 45 ετών. Το παραπάνω όριο ηλικίας δεν ισχύει για τις περιπτώσεις μεταβίβασης της άδειας από αποχωρούντα από το επάγγελμα πράκτορα σε συγγενείς του μέχρι β βαθμού. Εντάσσονται αυτόματα όσοι πράκτορες κατέχουν άδεια πρακτόρευσης παιγνίων ΟΠΑΠ κατόπιν ενημέρωσης τους. Τα νέα Μέλη ενημερώνονται εγγράφως για την αυτόματη ένταξη τους στο Πρόγραμμα την ώρα που παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά για νέα άδεια από την ΟΠΑΠ. Δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, όσοι/ες κάτοχοι αδειών πρακτόρευσης παιγνίων ΟΠΑΠ ή εργαζόμενοι κατά τα ανωτέρω με γραπτή δήλωση τους προς την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε αυτό. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Δεκέμβριος

3 Χρηματοδότηση του Προγράμματος Το Πρόγραμμα xρηματοδοτείται από τα Μέλη του Προγράμματος και την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. κατά τον ακόλουθο τρόπο: Κάθε Μέλος θα καταβάλλει ετήσιες εισφορές, ίσες με το ποσό των 316 ΕΥΡΩ ( 316). Οι παραπάνω εισφορές θα καταβάλλονται από τα Μέλη, με μέριμνα της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, κατά τους μήνες Απρίλιο και Σεπτέμβριο έκαστου έτους, και θα αυξάνονται κατά ποσοστό 5% ετησίως. Το παραπάνω ποσό των ετήσιων εισφορών των Μελών δύναται να μεταβληθεί κατόπιν απόφασης της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., με στόχο τη βιωσιμότητα του Προγράμματος. Καθορίζεται ωστόσο ότι, σε κάθε τέτοια περίπτωση μεταβολής, η Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. θα ενημερώνει εγγράφως τα Μέλη του Προγράμματος για τη σχετική μεταβολή. Επιπροσθέτως, η Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. διατηρεί το δικαίωμα καταβολής Εκτάκτων Εισφορών για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του Προγράμματος, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια κάθε έτους. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Δεκέμβριος

4 Η Ορολογία του Προγράμματος Οι ακόλουθοι όροι, όπου χρησιμοποιούνται στο φυλλάδιο αυτό, θα έχουν την εξής έννοια: Συντελεστής Α: Ο όρος Συντελεστής Α σημαίνει τις συνολικές Εισφορές του Μέλους επί τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Νοεμβρίου έτους αποχώρησης με προσαύξηση 2 μονάδων. Ο ανωτέρω Συντελεστής Α δύναται να μεταβληθεί κατόπιν απόφασης της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., με στόχο τη βιωσιμότητα του Προγράμματος. Καθορίζεται ωστόσο ότι, σε κάθε τέτοια περίπτωση μεταβολής, η Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. θα ενημερώσει εγγράφως τα Μέλη του Προγράμματος για τη σχετική μεταβολή. Συντελεστής Β: Ο όρος Συντελεστής Β θα είναι ίσος με: 1,65 για τα Μέλη του Προγράμματος που είναι μέλη των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. και τους απασχολούμενους σε αυτά ή στα Σωματεία μέλη τους. 1,30 για τα λοιπά Μέλη του Προγράμματος. Οι ανωτέρω συντελεστές εφαρμόζονται αντιστοίχως για το χρονικό διάστημα που το Μέλος είναι και μέλος ή όχι σε Πρωτοβάθμιο Σωματείο της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.. Ο ανωτέρω Συντελεστής Β δύναται να μεταβληθεί κατόπιν απόφασης της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., με στόχο τη βιωσιμότητα του Προγράμματος. Καθορίζεται ωστόσο ότι, σε κάθε τέτοια περίπτωση μεταβολής, η Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. θα ενημερώσει εγγράφως τα Μέλη του Προγράμματος για τη σχετική μεταβολή. Συντάξιμη Υπηρεσία: Ο όρος Συντάξιμη Υπηρεσία σημαίνει την συνολική περίοδο της συμμετοχής και καταβολής εισφορών στο Πρόγραμμα από το Μέλος. Διευκρινίζεται ότι η Συντάξιμη Υπηρεσία στο παρόν Πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνει και την τυχόν περίοδο συμμετοχής του Μέλους και καταβολής εισφορών σε προηγούμενα προγράμματα της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Δεκέμβριος

5 Προϋποθέσεις Κανονικής Αποχώρησης: Οι Προϋποθέσεις Κανονικής Αποχώρησης πληρούνται για το Μέλος εφόσον συμβεί κάποιο από τα παρακάτω ενδεχόμενα Α ή Β: Α) Μετά τη συμπλήρωση του 62 ου έτους ηλικίας του Μέλους, με την απαραίτητη συμπλήρωση 20 ετών Συντάξιμης Υπηρεσίας και την αποχώρηση από το επάγγελμα. Β) Μετά τη συμπλήρωση 35 ετών Συντάξιμης Υπηρεσίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του Μέλους. Προϋποθέσεις Λήξης της Συμμετοχής στο Πρόγραμμα: Οι Προϋποθέσεις Λήξης της Συμμετοχής στο Πρόγραμμα πληρούνται για το Μέλος εφόσον συμβεί κάποιο από τα παρακάτω ενδεχόμενα Α ή Β: Α) Με τη συμπλήρωση 40 ετών Συντάξιμης Υπηρεσίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του Μέλους. Β) Με τη συμπλήρωση του 75 ου έτους της ηλικίας του Μέλους. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα: Μόνιμη Ολική Ανικανότητα θεωρείται η πλήρης ανικανότητα που οφείλεται σε ατύχημα ή ασθένεια ή επιπλοκές τους και παρεμποδίζει το Μέλος στην άσκηση του επαγγέλματος και έχει πραγματικά διαρκέσει για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες. Ηλικία: Ο αριθμός των γενεθλίων του Μέλους από την ημερομηνία γέννησής του. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Δεκέμβριος

6 Οι Παροχές του Προγράμματος Παροχή σε περίπτωση Κανονικής Αποχώρησης Κάθε Μέλος που αποχωρεί από το Πρόγραμμα και πληροί τις Προϋποθέσεις Κανονικής Αποχώρησης, δικαιούται να λάβει ένα εφάπαξ ποσό (Π) ίσο με: Π = [ Συνολικές Εισφορές Μέλους + Συντελεστής Α ] x Συντελεστής Β. Παροχή σε περίπτωση Λήξης της Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Έως την 1 η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, θα πραγματοποιείται από την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. σχετικός έλεγχος του μητρώου Μελών, και κάθε Μέλος που πληροί τις Προϋποθέσεις Λήξης της Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, δικαιούται να λάβει ένα εφάπαξ ποσό (Π) ίσο με: Π = [ Συνολικές Εισφορές Μέλους + Συντελεστής Α ] x Συντελεστής Β. Παροχή σε περίπτωση Πρόωρης Αποχώρησης από το Πρόγραμμα Κάθε Μέλος που αποχωρεί πρόωρα από το Πρόγραμμα, χωρίς να πληροί τις Προϋποθέσεις Κανονικής Αποχώρησης ή Λήξης της Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, δικαιούται να λάβει ένα εφάπαξ ποσό (Π) ίσο με: Π = Συνολικές Εισφορές Μέλους + Συντελεστής Α. Παροχή σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Σε περίπτωση αποχώρησης Μέλους από το Πρόγραμμα λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, πιστοποιούμενης από τον Κύριο Ασφαλιστικό του Φορέα ή από δύο (2) ιατρούς που ορίζονται από την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., το Μέλος δικαιούται να λάβει ένα εφάπαξ ποσό (Π) ίσο με: Π = [ Συνολικές Εισφορές Μέλους + Συντελεστής Α ] x Συντελεστής Β. Παροχή σε περίπτωση Θανάτου Σε περίπτωση θανάτου Μέλους σε ενεργή υπηρεσία ή σε αναμονή λήψης Παροχής, οι Δικαιούχοι του Μέλους δικαιούνται να λάβουν ένα εφάπαξ ποσό (Π) ίσο με: Π = [ Συνολικές Εισφορές Μέλους + Συντελεστής Α ] x Συντελεστής Β Ειδικές Μεταβατικές Διατάξεις Παροχών Σε Μέλη που ήδη συμμετείχαν σε ανάλογα προγράμματα εφάπαξ παροχής της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. στο παρελθόν, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τα προηγούμενα προγράμματα στο παρόν Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα, καταβάλλεται ως ελάχιστη πλήρης εφάπαξ παροχή η ακόλουθη: Α. Για όσους/ες έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 62 ετών και έχουν ολοκληρώσει 14 χρόνια Συντάξιμης Υπηρεσίας μέχρι τις 31/12/2012, το ποσό των ευρώ Β. Για όσους/ες έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 62 ετών και έχουν ολοκληρώσει 15 χρόνια Συντάξιμης Υπηρεσίας μέχρι την 31/12/2013, το ποσό των ευρώ Γ. Για όσους/ες έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 62 ετών και έχουν ολοκληρώσει 16 χρόνια Συντάξιμης Υπηρεσίας μέχρι τις 31/12/2014, το ποσό των ευρώ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Δεκέμβριος

7 Υπηρεσία Alico Maturity Investment Υπηρεσία αποκλειστικά σχεδιασμένη για τα πρώην Μέλη των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων της MetLife Alico. Στόχος του Alico Maturity Investment είναι να δώσει τη δυνατότητα στα Μέλη που αποχωρούν από το Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα να συνεχίσουν την επένδυση του Κεφαλαίου τους με την Τεχνογνωσία της MetLife Alico και με πρόσβαση σε σύγχρονες επενδυτικές επιλογές. Τα πρώην Μέλη των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν το Κεφάλαιό τους κατά τη στιγμή της αποχώρησης τους από την ενεργό υπηρεσία. Καταβολή των Παροχών Κάθε Μέλος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο καταβολής της Παροχής του με βάση τη δική του προτίμηση. Η MetLife Alico προσφέρει στα Μέλη του Προγράμματος τις ακόλουθες επιλογές μεταξύ του Εφάπαξ, που αποτελεί τον κύριο τρόπο καταβολής των παροχών και μιας εκ των διαθέσιμων ισοδύναμων Συντάξεων για τον υπολογισμό της οποίας η Ασφαλιστική Εταιρία θα υπολογίζει το ποσό που πρέπει να καταβληθεί με βάση τους πίνακες θνησιμότητας και τα τεχνικά επιτόκια που θα ισχύουν κατά το χρόνο εκείνο και με τρόπο γενικό, που να αποκλείει διακριτική μεταχείριση. Διαθέσιμοι Τύποι Συντάξεων: - Ισόβια σύνταξη - Ισόβια σύνταξη, εγγυημένη για ορισμένη περίοδο - Ισόβια, μεταβιβαζόμενη στο συνδικαιούχο κατά 50% ή 60% - Σύνταξη καθορισμένης περιόδου - Σύνταξη καθορισμένου ποσού. Για την καταβολή παροχής από το Πρόγραμμα, το Μέλος ή ο δικαιούχος θα πρέπει να καταθέσει γραπτώς το αίτημα για την αποχώρηση από το Πρόγραμμα και τη λήψη της δικαιούμενης Παροχής μέχρι την 30 η Νοεμβρίου του έτους αποχώρησης. Αναφορικά με τις εφάπαξ παροχές του Προγράμματος, αυτές θα αποδίδονται στα εν λόγω πρόσωπα, με τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό έως την 31 η Δεκεμβρίου του έτους αποχώρησης του Μέλους. Καθορίζεται ωστόσο ότι για τα Μέλη που αποχωρούν κατά τη διάρκεια του 2012, οι ως άνω εφάπαξ παροχές καταβάλλονται σε τέσσερις ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, και ειδικότερα κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2012, Ιούνιο 2013, Δεκέμβριο 2013 και Ιούνιο Για τα Μέλη που αποχωρούν κατά τη διάρκεια του 2013, οι ως άνω εφάπαξ παροχές καταβάλλονται σε τρείς ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, και ειδικότερα κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2013, Ιούνιο 2014 και Δεκέμβριο Για τα Μέλη που αποχωρούν κατά τη διάρκεια του 2014, οι ως άνω εφάπαξ παροχές καταβάλλονται σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, και ειδικότερα κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2014 και Ιούνιο Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Δεκέμβριος

8 Ειδικές Ρυθμίσεις 1. Σε περίπτωση αποχώρησης Μέλους από το Πρόγραμμα και καταβολής Παροχής σε αυτό, τότε αυτό δεν έχει δικαίωμα μελλοντικής συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι από λάθος έχουν καταβληθεί εισφορές, επιστρέφονται στο Μέλος άτοκα οι εισφορές. 2. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί και συμμετέχουν ατομικά, α) φυσικά πρόσωπα αδειοδοτημένοι πράκτορες από την ΟΠΑΠ Α.Ε. β) νόμιμοι εκπρόσωποι αδειοδοτημένων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. νομικών προσώπων. 3. Κάθε φυσικό πρόσωπο συμμετέχει μόνο με μια εισφορά στο Πρόγραμμα. 4. Σε περίπτωση αναστολής ή προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του πρακτορείου του Μέλους, διατηρείται η υποχρέωση καταβολής εισφορών με ευθύνη του Μέλους. 5. Για τα Μέλη τα οποία συμμετέχουν σε προγενέστερο πρόγραμμα της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. με περισσότερες από μια μερίδες, θα επιστραφούν οι επιπλέον εισφορές σύμφωνα με το παρακάτω τύπο: Συνολικές Εισφορές Μέλους + Συντελεστή Α 6. Για όσες εταιρίες διαχειρίζονται άδειες ΟΠΑΠ και συμμετέχουν σε προηγούμενο πρόγραμμα με περισσότερα από ένα Μέλη, θα συμμετέχουν στο παρόν Πρόγραμμα με ένα Μέλος και θα επιστραφούν οι εισφορές από τα επιπλέον Μέλη στους δικαιούχους σύμφωνα με το παρακάτω τύπο: Συνολικές Εισφορές Μέλους + Συντελεστή Α 7. Εάν κάποιο Μέλος αποχωρίσει πρόσκαιρα από το επάγγελμα χωρίς να λάβει οποιαδήποτε Παροχή ή για τον οποιοδήποτε λόγο δεν καταβάλει εισφορές μέχρι και δύο (2) χρόνια, τότε πρέπει αν θέλει να επιστρέψει στο Πρόγραμμα, να καταβάλει τις εισφορές του ενός ή δύο ετών ανάλογα με την διάρκεια της απουσίας του - άτοκα την επομένη χρονιά. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο αρχικός χρόνος δεν αναγνωρίζεται και δεν προσμετρείται. Γενική Σημείωση Όλες οι αναφορές στα Μέλη αφορούν και στα δύο φύλα, εκτός αν τα συμφραζόμενα υποδεικνύουν συγκεκριμένο φύλο. Σκοπός του φυλλαδίου αυτού είναι να σκιαγραφήσει τα γενικά xαρακτηριστικά του Προγράμματος. Κατά κανένα τρόπο δεν τροποποιεί ούτε υπερισχύει των όρων του Συμβολαίου μεταξύ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) και της MetLife Alico, οι οποίοι και καθορίζουν όλες τις Παροxές. Όποτε προκύψει θέμα ερμηνείας, το Συμβόλαιο θεωρείται το ισxύον κείμενο. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Δεκέμβριος

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.000 ΝEE- ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.000 ΝEE- ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.000 ΝEE- ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2418/27.2.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα Συνιστάται νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...5 Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης στον ΟΤΕ. Αποσκοπώντας στην προσαρμογή του αριθμού του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA BANK) ΣΤΑΔIΟΥ 40 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚHΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚHΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Γερμανία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο Προτού Ασφαλιστείτε Ενημερωτικό Έντυπο > Προτού Ασφαλιστείτε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 5 2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife Ltd 5 3. Γενικά για τα Ασφαλιστικά Σχέδια 5 3.1 Βασικά Σχέδια και Επιπρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 6 Ασφάλιση και ασφαλιστική προστασία... 7 Εισφορές... 8 Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς... 11 Διαδικασία ασφάλισης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Γερμανία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.) Άρθρο 1 Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων

Διαβάστε περισσότερα