Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων"

Transcript

1 Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων Αδυναμία αποπληρωμής χρέους (Default) Αδυναμία του δανειζόμενου να αποπληρώσει τόκους ή / και το κεφάλαιο κατά την ημερομηνία που αυτά γίνονται ληξηπρόθεσμα. Ανάθεση (Assign) Μεταφορά κυριότητας ενός περιουσιακού στοιχείου με την υπογραφή ενός σχετικού εγγράφου. Ανατίμηση (Appreciation) Αύξηση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου. Ανώνυμη εταιρική επιχείρηση (Corporation) Είδος επιχειρηματικής ιδιοκτησίας η οποία είναι αυτούσια νομική οντότητα και η οποία ελέγχεται από τους μετόχους και από ένα διοικητικό συμβούλιο. Απλοί τόκοι (Simple interest) Τόκοι που πληρώνονται μόνο επί του κεφαλαίου του δανείου. εν πληρώνεται τόκος επί των συσσωρευμένων τόκων κατά τη διάρκεια του δανείου. Αποζημίωση (Indemnity) Υποχρέωση ενός μέρους να αποζημιώσει ένα άλλο μέρος για ζημιές που ήδη έχουν συμβεί ή που μπορεί να συμβούν στο μέλλον. Αποθέματα (Inventory) Είναι το σύνολο της αξίας των πρώτων υλών μιας επιχείρησης, της παραγωγής εν εξελίξει, των υλών που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία της επιχείρησης και των έτοιμων προϊόντων. Απόσβεση (Depreciation) Μείωση της αξίας κεφαλαιουχικού εξοπλισμού εξαιτίας χρησιμοποίησης, ζημιάς ή από το πέρασμα του χρόνου. Η απόσβεση του εξοπλισμού των επιχειρήσεων είναι γενικά αφαιρέσιμη για φορολογικούς λόγους. Αρχικό κεφάλαιο (Seed money) Χρηματικά κεφάλαια τα οποία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή μιας νέας μονάδας από μια υπάρχουσα επιχείρηση. Δαπάνες κεφαλαίου (capital expenditure) Αγορά μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων, κατά κύριο λόγο κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός προϊόντος. Δημοσιονομικό έτος (Fiscal Year) Οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδος η οποία χρησιμοποιείται από μια εταιρεία ή κυβέρνηση ως λογιστική χρήση. Διανομή (Distribution) Πληρωμή προς τον (τους) ιδιοκτήτη(ες) ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως μερίσματα καταβαλλόμενα υπό τη μορφή μετοχών, ή κεφάλαια σε συνταξιοδοτικά προγράμματα. Διαχειριστικός έλεγχος (Audit) Επιθεώρηση και πιστοποίηση των χρηματοοικονομικών λογαριασμών, των αρχείων και των λογιστικών διαδικασιών.

2 Δικαίωμα παρακράτησης (Lien) Νομικό δικαίωμα παρακράτησης, πώλησης ή χρησιμοποίησης περιουσιακών στοιχείων τρίτου μέρους για αποπληρωμή οικονομικών απαιτήσεων. Εγγυημένη ομολογία (debenture) Εγγυημένο χρέος από τον πιστωτή στηριζόμενο στη γενική φερεγγυότητα του δανειζόμενου, σε αντιδιαστολή με τις ομολογίες οι οποίες στηρίζονται σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Εγγύηση (1) (collateral) Περιουσιακό στοιχείο το οποίο προσφέρεται για να εγγυηθεί ένα δάνειο ή άλλη πίστωση και το οποίο γίνεται αντικείμενο κατάσχεσης σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Εγγυήσεις (2) (Guarantee) Υπόσχεση από τρίτο μέρος να αποπληρώσει ένα δάνειο σε περίπτωση σχετικής αδυναμίας του δανειστή. Εισπρακτέες οφειλές (Receivables) Εκκρεμείς απαιτήσεις και συναλλαγές που αντιπροσωπεύουν χρηματικά ποσά οφειλόμενα στους πιστωτές. Συνήθως είναι το προϊόν αγοράς ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από τον πιστωτή. Ο όρος επίσης συναντάται ως «Λογιστικές απαιτήσεις» και αναφέρεται στον ισολογισμό στα στοιχεία του ενεργητικού (του πιστωτή). Έκτακτες ζημίες και κέρδη (Extraordinary items) Έκτακτα ή μη ασφαλίσιμα γεγονότα τα οποία θα πρέπει να δικαιολογηθούν στους μετόχους. Εμπορική πίστωση (commercial credit) Βραχυπρόθεσμη πίστωση παρεχόμενη από των πωλητή στον αγοραστή για τη χρηματοδότηση της αγοράς ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Επενδυτής (Investor) Άτομο το οποίο κατέχει μερίδιο της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης και κατά συνέπεια αναλλαμβάνει μέρος του κινδύνου πραγματοποίησης ζημίας αναμένοντας ως αντάλλαγμα μέρος των αποδόσεων. Επιπλέον δαπάνες (Overhead) Επιχειρηματικές δαπάνες οι οποίες δε σχετίζονται άμμεσα με την παραγωγή ενός συγκεκριμένου αγαθού ή υπηρεσίας. Παραδείγματα τέτοιων δαπανών είναι οι ασφάλειες και τα ενοίκια. Επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) Λεπτομερής περιγραφή μιας νέας ή υπάρχουσας επιχείρησης. Περιλαμβάνει το προϊόν ή την υπηρεσία που παράγει η επιχείρηση, τη στρατηγική μάρκετινγκ (marketing plan), τις χρηματοκοικονομικές καταστάσεις και προβλέψεις και τις αρχές διοίκησης. Εποχικότητα (Seasonality) Αναμενόμενες αλλαγές στην πορεία των εργασιών, της απασχόλησης και των αγοραστικών συνηθειών κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης εποχής του χρόνου.

3 Equity Στην τραπεζική ορολογία, ο όρος αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου και του ποσού των απαιτήσεων επί αυτού (για παράδειγμα υποθήκες). Στην ορολογία των επενδύσεων ο όρος αναφέρεται στη χρηματοδότηση μέσω επένδυσης των μετόχων σε μια επιχείρηση, συνήθως μέσω της αγοράς μετοχών. Η χρηματοδότηση αυτή είναι ο κύριος εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης έναντι της χρηματοδότησης μέσω ανάληψης χρέους. Θεματοφύλακας (Fiduciary) Άτομο ή εταιρεία στα οποία ένα τρίτο μέρος (δικαιούχος) εμπιστεύεται περιουσιακά του στοιχεία. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος για να επενδύει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μέχρι να επιστραφούν στον δικαιούχο. Ισολογισμός χρήσης (balance sheet) Κατάσταση οικονομικού αποτελέσματος στην οποία παρουσιάζονται τα περιουσιακά στοιχεία στην αριστερή πλευρά (στοιχεία ενεργητικού) και οι υποχρεώσεις στη δεξιά (στοιχεία παθητικού). Ο ισολογισμός χρήσης παρέχει μια συνολική εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Καθαρή αξία (net worth) Αξία των περιουσιακών στοιχείων πλέον του χρέους. Καθαρό εισόδημα (Net income) Ποσό που μένει μετά την ικανοποίηση ή αφαίρεση των εξόδων: Καθαρό κέρδος ή καθαρή ζημία. Καταβολή μπαλόνι (balloon payment) Η τελευταία δόση πληρωμής ενός δανείου. Είναι σημαντικά υψηλότερη από τις προηγούμενες δόσεις και με αυτή αποπληρώνεται το δάνειο στο σύνολό του. Κέρδη/ Ζημίες εκμετάλλευσης (Operating profit/ loss) Κέρδος (ή ζημία) πριν από την αφαίρεση φόρων και έκτακτων κερδών ή ζημιών (τα οποία προέρχονται από συναλλαγές πέραν των τακτικών). Καταπίστευμα (escrow) Προσωρινή κατάθεση περιουσιακών στοιχείων σε ένα τρίτο μέρος μετά από συμφωνία των δύο συμβαλλομένων μερών σε μία σύμβαση. Τα περιουσιακά στοιχεία αποδεσμεύονται με την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Κερδοσκοπία (Speculation) Αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου με την προσδοκία γρήγορης πώλησής του για πραγματοποίηση υψηλού κέρδους. Κεφάλαιο (Capital) Περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης, όπως χρηματικά ποσά, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή επιχειρησιακών κινήσεων. Κεφάλαιο Δανεισμού (Principal) Το μη καταβεβλημένο κεφάλαιο ενός δανείου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, μη συμπεριλαμβανομένων των χρεωστούμενων τόκων.

4 Κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου (Venture capital) Χρηματικό κεφάλαιο το οποίο χρησιμοποιείται για την αγορά μετοχών υψηλού κινδύνου σε μια νέα ή υπάρχουσα επιχείρηση, ρίσκου ή κερδοσκοπικού επενδυτικού κεφαλαίου. Αυτού του είδους η χρηματοδότηση παρέχεται συνήθως σε νέες ή υπάρχουσες εταιρείες οι οποίες παρουσιάζουν προοπτικές για μεγαλύτερη του μέσου όρου ανάπτυξη. Κοινοπραξία - Ετερρόρυθμος Εταιρεία (Partnership) Εταιρεία η οποία ανήκεις σε δύο ή περισσότερα άτομα, τα οποία είναι από κοινού και προσωπικά υπεύθυνα για τα χρέη και τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Οι ομόρρυθμοι εταίροι, οι οποίοι έχουν και τον έλεγχο, έχουν απεριόριστη ευθύνη, ενώ οι ετερρόρυθμοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη. Λειτουργικά έξοδα (Operating expenses) Κόστη σχετιζόμενα με τις καθημερινές δραστηριότητες μιας επιχείρησης Λογαριασμός αποτελέσματος (income statement) Χρηματοοικονομική κατάσταση η οποία παρέχει μια εικόνα του ιστορικού των εσόδων, του κόστους και της κερδοφορίας μιας επιχείρησης για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Αποκαλείται επίσης και «λογαριασμός κερδών και ζημιών». Λογιστικές απαιτήσεις (accounts receivable) Χρέη προς μια επιχείρηση, συνήθως από πελάτες για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από την επιχείρηση. Λογιστικές υποχρεώσεις (accounts payable) Μη εξοφλημένες υποχρεώσεις προς τους πιστωτές Λογιστική χρήση (accounting period) Μία τακτή χρονική περίοδος, για παράδειγμα ένα τετράμηνο, κατά την οποία παράγεται μια κατάσταση οικονομικού αποτελέσματος (financial statement). Λόγος τρέχουσας ρευστότητας (Current ratio) Είναι ο λόγος των τρέχοντων περιουσιακών στοιχείων ως προς τις τρέχουσες χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις. Μετράει την ικανότητα μιας εταιρείας να αποπληρώνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της από τα τρέχοντα περιουσιακά της στοιχεία. Λόγος του χρέους (Debt ratio) Είναι ο λόγος των συνολικών χρηματοπιστωτικών υποχρεώσεων ως προς το άθροισμα των συνολικών χρηματοπιστωτικών υποχρεώσεων και του κεφαλαίου. Mετράει το επίπεδο χρέους της επιχείρησης (δυνατότητα αύξησης της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων με αύξηση της χρησιμοποίησης δανειακών κεφαλαίωνleverage).

5 Μέρισμα (Dividend) ιανομή εισοδημάτων στους μετόχους. Μεσίτης (broker) Άτομο ή εταιρεία εξουσιοδοτημένα να αγοράζουν ή να πωλούν κάποιο στοιχείο σε τρίτο μέρος χωρίς καν να έχουν την κυριότητα των στοιχείων αυτών. Μεταβλητό κόστος (Variable cost) Είδη κόστους τα οποία αυξάνονται σημαντικά με την αύξηση του επιπέδου του προϊόντος. Μη διανεμηθέντα κέρδη (Retained earnings) Καθαρά κέρδη τα οποία συσσωρεύονται σε μια επιχείρηση μετά την πληρωμή μερισμάτων. Μικτά κέρδη (Gross profit) Έσοδα της επιχείρησης πριν να συνυπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα. Υπολογίζονται ως η διαφορά των καθαρών πωλήσεων μείον το κόστος των προϊόντων. Νεκρό σημείο κύκλου εργασιών (break even point) Όγκος πωλήσεων στον οποίο το συνολικό κόστος ισούται με τα συνολικά έσοδα. Πωλήσεις πάνω από αυτό το σημείο δημιουργούν κέρδη. Οριακό κόστος (Marginal cost) Πρόσθετο κόστος που σχετίζεται με την παραγωγή μιας επιπρόσθετης μονάδας προϊόντος. εναντίον του δανειζόμενου εξαιτίας καθυστέρησης πληρωμής. Περιουσιακό στοιχείο (asset) Οποιοδήποτε χρήσιμο ή πολύτιμο στοιχείο το οποίο ανήκει σε ιδιώτη, εταιρεία ή άλλο οργανισμό. Πιστοληπτική κατάσταση (Credit rating) Αποτίμηση του ιστορικού αποπληρωμής παρελθόντων δανείων ενός προσώπου ή μίας εταιρείας. Οι πιστοληπτικές καταστάσεις χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για την εκτίμηση της μέλλουσας ικανότητας αποπληρωμής δανείων. Πιστωτικό όριο (Line of credit) Υπόσχεση χρηματοοικονομικού οργανισμού για παροχή δανείου μέχρι ενός ορισμένου ποσού κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού πλαισίου. Πρακτόρευση- Φάκτορινγκ (Factoring) Είδος χρηματοδότησης μέσω χρεωστικών λογαριασμών κατά το οποίο οι εισπρακτέες οφειλές ανατίθενται σε μια εταιρεία φάκτορινγκ, η οποία είναι υπεύθυνη για την είσπραξη των οφειλών. Προσωπική επιχείρηση (Sole proprietorship) Εταιρεία ή χρηματοικονομική επιχείρηση στην οποία ο ιδιοκτήτης έχει πλήρη έλεγχο και απεριόριστη ευθύνη. Περίοδος χάριτος (Grace period) Χρονική περίοδος κατά την οποία δε λαμβάνονται δικαστικά μέτρα

6 Προτιμησιακό επιτόκιο (Prime rate) Είναι το επιτόκιο με το οποίο η τράπεζα χρεώνει τους καλύτερους εμπορικούς της πελάτες. Το επιτόκιο με το οποίο χρεώνονται οι υπόλοιποι δανειζόμενοι είναι συχνά εκφρασμένο σε όρους του προτιμησιακού επιτοκίου προσαυξημένο κατά ένα συγκεκριμένο αριθμό ποσοστιαίων μονάδων. Ρευστά περιουσιακά στοιχεία (Liquid assets) Περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης τα οποία είναι άμεσα μετατρέψιμα σε ρευστό. Ρευστοποίηση (Liquidation) Πώληση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης με σκοπό την αποπληρωμή χρέους. Συμμετοχή εργαζομένων στα κέρδη (Profit sharing) Συμφωνία σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση λαμβάνουν επιπλέον αμοιβές ή επιδόματα όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί ή αυξάνει τα κέρδη της. Σύνθετοι τόκοι (compound intrest) Τόκοι που αποδίδεται επί του κεφαλαίου και των συσσωρευμένων τόκων προηγούμενων περιόδων. Ταμειακή ροή (cash flow) Εισερχόμενα μείον εξερχόμενα χρηματικά κεφάλαια σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Τοπικός αναπτυξιακός οργανισμός (Local development corporation) Οργανισμός ο οποίος έχει στόχο τη βελτίωση της οικονομίας σε μια γεωγραφική περιοχή μέσω της παροχής κινήτρων προς τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν εκεί. Ένας τοπικός αναπτυξιακός οργανισμός έχει συνήθως δυνατότητες παροχής χρηματοδότησης. Τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία (Current Assets) Μετρητά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία τα οποία η επιχείρηση προσδοκά να χρησιμοποιήσει για τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια ενός έτους. Τρέχουσες χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις (Current liabilities) Χρέη τα οποία η επιχείρηση αναμένει να αποπληρώσει κατά τη διάρκεια ενός έτους Χρηματοοικονομικά διαθέσιμα (compensating balance) Χρηματικά ποσά τα οποία η τράπεζα απαιτεί να βρίσκονται σε ένα λογαριασμό καταθέσεων, στα πλαίσια μιας συμφωνίας δανείου. Χρηματοοικονομικές προβλέψεις (Financial Projections) Εκτιμήσεις των μελλοντικών χρηματοοικονομικών επιδόσεων μιας εταιρείας.

7 Χρηματοοικονομική Μόχλευση (Leverage) Είναι η διαδικασία ανάληψης χρέους με σκοπό τη συνέχιση ή διεύρυνση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μια επιχείρηση θεωρείται ότι κάνει ιδιαίτερη χρήση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης εάν στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε χρηματοδότηση μέσω χρέους σε σχέση με τη χρηματοδότηση μέσω έκδοσης μετοχών (equity). Χρηματοοικονομική υποχρέωση (Liability) Οποιαδήποτε υποχρέωση πληρωμής προς ένα άλλο μέρος τώρα ή στο μέλλον. Χρηματοπιστωτικό γραφείο (Credit bureau) Εταιρεία η οποία συλλέγει και διατηρεί πληροφόρηση για καταναλωτικά δάνεια και παρέχει αυτή την πληροφόρηση σε δυνητικούς πιστωτές έναντι αμοιβής.

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Όπως ήδη είπαμε, η χρηματοοικονομική λογιστική τηρείται από τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Σέρρες, Σεπτέμβριος 2009 Περιεχόμενα Γενικά Εισαγωγικές έννοιες 3 Βασικές εργασίες κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ 5 ΔΛΠ 2 - Αποθέματα.......12 ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ. β) το στοιχείο έχει ένα κόστος ή μια αξία που μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ. β) το στοιχείο έχει ένα κόστος ή μια αξία που μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ Ακεραιότητα περιεχομένου λογιστικού στοιχείου (integrity of content): Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου» νοείται ότι το περιεχόμενο ενός λογιστικού στοιχείου (π.χ. του τιμολογίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ (Market price): Η αγοραία τιμή είναι το ποσό το οποίο οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Πειραιάς, 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙΔΑ Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ 95 ΟΡΙΣΜΟΙ Ακεραιότητα περιεχομένου λογιστικού στοιχείου (integrity of content): Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου» νοείται ότι το περιεχόμενο ενός λογιστικού στοιχείου (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες που αφορούν την περίοδο 1/1/2010-31/12/2010 είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα