ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ."

Transcript

1 ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. -Νεαρζ μου, όταν δεισ μάνα να εκλιπαρεί να κόψουν κομμάτι από το κρζασ τθσ για να φάει το παιδί τθσ, ίςωσ καταλάβεισ αυτό που πάνε να ςασ κάνουν. Ντρζπομαι για τον εαυτό μου γιατί ιμουν ζνα κομμάτι αυτϊν των αδίςτακτων ανκρϊπων. Να μθν πζςετε ςτα νφχια τουσ. Είναι τα λόγια ενόσ τεχνοκράτθ, που ζηθςε τθν καταςτροφι μίασ περιφανθσ χϊρασ. Ενόσ περιφανου λαοφ με μία προδοτικι κυβζρνθςθ που προετοίμαςε καλά το κλίμα για να εκχωριςει τθν Εκνικι τθσ κυριαρχία ςτθ μεγαλφτερθ μάςτιγα του πλανιτθ. -Ζφτιαξαν πόλεισ, μζςα ςτισ πόλεισ. Τισ βίλεσ ονόμαςαν miserias, πόλεισ τθσ μιηζριασ. Εκεί πότιηαν τον κόςμο κοκαΐνθ και άλλα ναρκωτικά, που παρουςιάςτθκαν εν αφκονία άξαφνα όταν ο εφιάλτθσ είχε αρχίςει. Ιταν περιφανοσ λαόσ οι Αργεντίνοι. δεν είδα

2 μάνεσ να πουλάνε τα παιδιά τουσ όπωσ γίνεται ςτο LA. Είδα όμωσ ανκρϊπουσ να χάνουν τα πάντα και ςτο τζλοσ τθ ηωι τουσ όταν δεν υπιρχε τίποτα να δϊςουν. Πςα δεν πιραν οι τράπεηεσ, τα πιραν οι ζμποροι. Ο κόςμοσ ζπρεπε να αποχαυνωκεί, να μθν αντιςτζκεται. Να πεκαίνει με τθ μιηζρια του. αυτό Γι 'ζβγαλαν ζτςι αυτζσ τισ ψευτοπόλεισ. Ζπνιγαν εκεί τθν οργι και τθν δυςτυχία τουσ. -Αυτό που μου ζκανε εντφπωςθ είναι ότι όλα τα ΜΜ "Ε" διατυμπάνιηαν τθν ανάγκθ τθσ "βοικειασ". Στθν αρχι τουσ ζλεγαν ότι το κράτοσ κα πτϊχευε και ο κόςμοσ ζφταςε ςτο ςθμείο να πανθγυρίηει για επιτυχία τθν είςοδο του ΔΝΤ. Δεν φανταηόντουςαν τι κα ακολουκιςει. Τι ειρωνεία και αυτι. Τουσ ζπειςαν με τον φόβο τθσ πτϊχευςθσ και εντζλει θ ςωτθρία ιρκε μόνο με τθν πτϊχευςθ!

3 -Back Home, είχαν όλοι τθν εντφπωςθ ότι ςϊςαμε τθ χϊρα που ιταν ανίκανθ και με διεφκαρμζνεσ κυβερνιςεισ. Ιταν απίςτευτο τι μετζδιδαν οι ανταποκριτζσ όταν εμείσ βλζπαμε τθν αλικεια με τα μάτια μασ ςε κάκε δρόμο, ςε κάκε γειτονιά. Είχαν τθν εντφπωςθ ότι οι Αργεντίνοι μασ κεωροφν ςωτιρεσ. Ροτζ δεν προζβαλλαν τίποτα από τθν πραγματικότθτα. Μόνο κάτι ρεπορτάη γραμμζνα ςτισ αρχζσ με κόςμο να κάνει δθλϊςεισ κατά των προθγοφμενων κυβερνιςεων ότι τουσ οδιγθςαν ςτθν πείνα ευχαριςτϊντασ τισ ΘΡΑ που κα τουσ ζςωνε. Ακόμα και οι διαδθλϊςεισ και οι διαμαρτυρίεσ. Τισ προζβαλλαν ςαν κομμουνιςτζσ ι αριςτερά κομμουνιςτικά κόμματα που αντιδροφςαν. Εγϊ ζβλεπα ςτο Μπουζνοσ Άιρεσ τθν λεωφόρο γεμάτθ από εξαγριωμζνουσ να ουρλιάηουν «κζλουμε τθ χϊρα μασ πίςω"! Κζλουμε τα δολάρια μασ πίςω! Οι τθλεοράςεισ όπωσ μου ζλεγαν, ζδειχναν μερικζσ δεκάδεσ κομμουνιςτζσ με κόκκινεσ ςθμαίεσ που διαμαρτφρονταν. Στθν πραγματικότθτα ο κόςμοσ ιταν εκατοντάδεσ χιλιάδεσ. Μςωσ εκατομμφρια. Τουσ ζβλεπα, ζβγαιναν από τα ςπίτια τουσ και ενϊνονταν

4 με τισ πορείεσ. δεν υπιρχε ςυντονιςμόσ. Πτι Αμερικάνικθ επιχείρθςθ ζκλεινε και τθν φφλαγαν πάνοπλοι αςτυνομικοί. Δεν κυκλοφοροφςαμε βζβαια τότε. Μετά από κάποιεσ ςυγκεντρϊςεισ κυμάμαι ζβγαινα από το ξενοδοχείο και ζβλεπα τόςεσ πζτρεσ κάτω που νόμιηα ότι γκρεμίςτθκε κάποιο κτίριο. Μεγάλθ οργι. Ζβλεπεσ ανκρϊπουσ αποφαςιςμζνουσ για όλα. Άνκρωποι που δεν ζμοιαηαν οφτε πλιατςικολόγοι (πλιατςικολόγοι). Ακόμα και μεςιλικεσ ςίγουρα πολλοί είχαν οικογζνειεσ. μου ζκανε εντφπωςθ. Ζβγαιναν και ςυγκροφονταν με ότι ζβριςκαν. Ξφλα, πζτρεσ. Από τθν άλλθ θ αςτυνομία ιταν πάνοπλθ, με αντλίεσ, πλαςτικζσ ςφαίρεσ, δακρυγόνα. Ιταν αδφνατον να τουσ ςυγκρατιςουν. Είχεσ να κάνεισ με ανκρϊπουσ που τουσ πιρεσ το ςπίτι τουσ και το χαμόγελο τουσ. -Πχι, οφτε μια ςτιγμι δεν τουσ χαρακτιριςα «τρομοκράτεσ». Κα ιταν άδικο. Φαντάςου να υπθρετείσ το νόμο και τθν τάξθ και να μθ μπορείσ να κρφψεισ τθν ςυμπάκεια ςου για αυτοφσ που ίςωσ από τισ τθλεοράςεισ κα τουσ χαρακτιριηεσ αλλιϊσ. Ικελαν τθ χϊρα τουσ πίςω. Ζβγαιναν με Αργεντίνικεσ ςθμαίεσ και απαιτοφςαν να φφγουμε. Αυτζσ οι γυναίκεσ όμωσ. Ροτζ δεν κα ξεχάςω. Αυτό κα με ςτοιχειϊνει πάντα. Οι γυναίκεσ με τα παιδιά ςτα χζρια.

5 Ο ρόλοσ που ζπαιξαν όμωσ αυτζσ οι γυναίκεσ. Ροιόσ να το περίμενε. Ρροςτάτεψαν τα παιδιά τουσ και τθ χϊρα τουσ. Αν μποροφμε να ποφμε ότι ζγινε επανάςταςθ ςτθν Αργεντινι, τότε ιταν θ μόνθ γυναικεία επανάςταςθ ςτουσ αιϊνεσ. ΣΥΝΕΧΛΗΕΤΑΛ. Το ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ και θ λφςθ που ιλκε από τον ίδιο τον λαό. Στο πρϊτο μζροσ είδαμε το ξζςπαςμα. Τα μζτρα τθσ κυβζρνθςθσ με τισ περιβόθτεσ ενζργειεσ για μείωςθ του ελλείματοσ. Αυτι θ μείωςθ του ελλείματοσ που πάλι είχε καλλιεργθκεί ωσ αυτοςκοπόσ και βαςικι προχπόκεςθ για τθν βοικεια του ΔΝΤ. Βλζπετε, το «swap» του ΔΝΤ είναι οι κρυφοί όροι που επιβάλλονται ςτθν εκάςτοτε Εκνικι κυβζρνθςθ προκειμζνου να ανοίξουν τισ κάνουλεσ. Αυτοί οι όροι είναι ςαφζςτατοι και με απλά λόγια επικεντρϊνονται ςτο ότι «Δεν κα γίνεται καμμία ενζργεια, καμμία

6 δαπάνθ, δεν κα λαμβάνεται καμμία απόφαςθ από τθν Εκνικι κυβζρνθςθ που αφορά τθν Εκνικι οικονομία εάν δεν υπάρχει θ ζγκριςθ του ΔΝΤ. Δθλαδι, ο βαςικόσ όροσ "ςυνεργαςίασ" με τθν εκάςτοτε κυβζρνθςθ είναι θ Εκχϊρθςθ μζρουσ τθσ Εκνικισ Κυριαρχίασ. Για όςουσ ακόμθ δεν το ζχουν καταλάβει. Το άλλο ςθμείο που καλλιεργείται ζντεχνα ωσ αυτοςκοπόσ, είναι θ εξυπθρζτθςθ μόνο των υποχρεϊςεων προσ τρίτεσ χϊρεσ και όχι των εςωτερικϊν υποχρεϊςεων του κράτουσ. Ρροθγοφνται δθλαδι οι διεκνείσ δανειςτζσ που ζχουν δανείςει με επαχκείσ όρουσ ζναντι των ντόπιων πιςτωτϊν, ιτοι των πολιτϊν που καλοφνται όχι μόνο να απεμπολιςουν τισ απαιτιςεισ τουσ αλλά να ςθκϊςουν και το βάροσ τθσ αποπλθρωμισ των διεκνϊν τοκογλφφων. Στθν Ελλάδα για παράδειγμα, ό περιβόθτοσ εξωτερικόσ δανειςμόσ (300 δισ Ευρϊ) που αναμαςοφν ςυνεχϊσ οι διάφοροι «αναλυτζσ», είναι μόλισ ζνα μικρό μζροσ επί του ςυνόλου των Τριϊν Τρισ που οφείλει ςυνολικά το κράτοσ, με κφριουσ πιςτωτζσ βζβαια, τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. Ρολιτεσ μάλιςτα που τροφοδοτοφν το ςφςτθμα επί δεκαετίεσ με ελάχιςτο κόςτοσ. Αναλογιςτείτε ότι το κράτοσ (και επαγωγικά οι τράπεηεσ), δανείςτθκαν

7 με επιτόκια που φτάνουν το 7%. Εςείσ τι επιτόκιο παίρνετε για τισ κατακζςεισ ςασ? (Σε επόμενο άρκρο οι ραγδαίεσ εξελίξεισ ςτισ Ελλθνικζσ τράπεηεσ). Ασ επιςτρζψουμε λοιπόν ςτθν Αργεντινι. Μετά τθν πρϊτθ ομοβροντία μζτρων, οι μορφζσ αντίδραςθσ εξακολουκοφςαν να περνοφν από τα κανάλια κομματικϊν μθχανιςμϊν και ιδεολογικϊν μονοπωλίων. Οι εκδθλϊςεισ ιταν απόλυτα ελζγξιμεσ με περιοριςμζνθ χριςθ βίασ αφοφ θ πλειοψθφία των πολιτϊν δεν ικελε να ταχκεί κάτω από καμια κομματικι ςθμαία ι ςυνδικάτο (κυμθκείτε τθν ςθμερινι απεργία. 2 εκ απεργοί, μόνο διαδθλωτζσ ςε διαςπαςμζνεσ εκδθλϊςεισ με τουσ παρακρατικοφσ μθχανιςμοφσ των προβοκατόρων ςε δράςθ. Τα ΜΜ "Ε" βεβαίωσ. απεργοφςαν!). Τότε άρχιςε ο πραγματικόσ εφιάλτθσ. Στισ 3 Δεκεμβρίου του 2001 θ κυβζρνθςθ υπό τθν πίεςθ των διεκνϊν ςυμβοφλων παίρνει τθν απόφαςθ να παγϊςει τισ κατακζςεισ των πολιτϊν ςε όλεσ τισ τράπεηεσ. 70 δισ Δολάρια αλλά και υπερδιπλάςιασ αξίασ κρατικά ομόλογα περιζρχονται ςτα χζρια τθσ "ικανότατθσ και λαοπρόβλθτθσ" κυβζρνθςθσ. Είχε προθγθκεί βεβαίωσ κολοςςιαία εξαγωγι κατακζςεων από κάποιουσ που ωσ ςυνικωσ γνϊριηαν. Τα ΜΜ "Ε" απζκρυπταν ι δικαιολογοφςαν αυτι τθν τεράςτια εκροι προβάλλοντασ τθν "πικανότθτα υψθλισ φορολόγθςθσ των κατακζςεων". Συντάξεισ χάκθκαν. Τα κρατικά ομόλογα δεν είχαν πλζον κανζνα αντίκρυςμα (για τουσ ντόπιουσ βζβαια). Ακόμα και ιδιωτικά ςυνταξιοδοτικά προγράμματα που είχαν μετατραπεί εξαναγκαςτικά ςε ομόλογα, εξανεμίςτθκαν. Είχαν προθγθκεί κάποιεσ αποςπαςματικζσ παφςεισ λειτουργίασ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ είτε με «υποχρεωτικζσ αργίεσ» είτε με μακροχρόνιεσ απεργίεσ. Οι παρακρατικοί Κόνδορεσ και θ μεγάλθ ςφαγι.θ εξουςία είχε υποτιμιςει τθν αγωνιςτικι διάκεςθ του λαοφ τθσ Αργεντινισ. Ρίςτευε ότι με όλεσ τισ πιζςεισ, τθν προπαγάνδα, τισ ελεγχόμενεσ ςυγκεντρϊςεισ ότι κα μποροφςε να ελζγξει και αυτό το

8 κφμα διαμαρτυρίασ μπροςτά ςτθν «λθςτεία του αιϊνα» όπωσ χαρακτθρίςτθκε από ανεξάρτθτουσ διεκνείσ αναλυτζσ. Οι εξελίξεισ ιταν ραγδαίεσ. Ο λαόσ άρχιςε να βγαίνει μαηικά ςτουσ δρόμουσ. Σε κάκε γειτονιά, κάκε πόλθ ι χωριό ανζμιηαν οι Αργεντίνικεσ ςθμαίεσ ενϊ οι κομματικζσ εξαφανίηονταν. Κάκε μζρα, για πολλζσ ϊρεσ, ο λαόσ ιταν ςτουσ δρόμουσ απαιτϊντασ τθν πτϊςθ τθσ κυβζρνθςθσ και τον διωγμό των ξζνων επιτθρθτϊν του ΔΝΤ. Θ αςτυνομία πλζον ιταν αδφνατον να ελζγξει τισ αντιδράςεισ. Οι ανταποκρίςεισ των διεκνϊν ΜΜΕ διακόπθκαν αφοφ πλζον δεν υπιρχαν κομματικά ςθμαιάκια για να δείξουν ενϊ κάκε επιχείρθςθ Αμερικανικϊν ςυμφερόντων ζμπαινε ςτο ςτόχαςτρο των διαδθλωτϊν. Εκεί μπικαν ςτο παιχνίδι οι παρακρατικοί "Κόνδορεσ". Οι Κόνδορεσ ιταν το δίκτυο τθσ CIA ςε όλθ τθν Λατινικι Αμερικι που είχε ςτθκεί με το πρόςχθμα του «Κομμουνιςτικοφ κινδφνου» ςτον ψυχρό πόλεμο. Ραραγουανοί κυρίωσ παρακρατικοί ςυντάχκθκαν με τον μθχανιςμό τθσ ΚΥΡ ϊςτε να αρχίςουν τα χειρουργικά χτυπιματα για να κάμψουν το φρόνθμα των διαδθλωτϊν. Ακολοφκθςαν χτυπιματα ςε ανοιχτζσ ςυγκεντρϊςεισ (κλαςςικι ιμπεριαλιςτικι μζκοδοσ), ϊςτε να τρομοκρατιςουν τον λαό για να μθν ενιςχφει τισ κινθτοποιιςεισ. Δεκάδεσ οι νεκροί, εκατοντάδεσ οι τραυματίεσ. (Για να γίνει το παράδειγμα πιο κατανοητό, ςκεφθείτε την υποθετική περίπτωςη να γινόντουςαν αυτά τα πράγματα ςτην Ελλάδα και θ φιλοαμερικανικι κυβζρνθςθ να επιςτράτευε Ουτςεκάδεσ, που είναι εκπαιδευμζνοι από τθν CIA, για να χτυποφν ανοιχτζσ ςυγκεντρώςεισ με χειροβομβίδεσ και Καλάςνικοφ, ενώ την ίδια ςτιγμή η κρατική αςτυνομία να ςυλλαμβάνει Έλληνεσ διαδηλωτζσ) Τα χτυπιματα αυτά αντί να κάμψουν, ενίςχυςαν το φρόνθμα των εξεγερμζνων πατριωτϊν αφοφ μπορεί ο αγϊνασ για "κεςμικά και οικονομικά αιτιματα" με ιδεολθπτικοφσ μανδφεσ να μθν αξίηει ανκρϊπινεσ κυςίεσ, όμωσ θ κινθτοποίθςθ ιδθ είχε λάβει διαςτάςεισ Εκνεγερςίασ. Ο λαόσ πλζον κατζβαινε ςτουσ δρόμουσ για Εκνικοαπελευκερωτικό πόλεμο. Το επιμφκιο τθσ εξζγερςθσ κα το παρακζςουμε ςε άλλο άρκρο, για να κλείςουμε το αφιζρωμα με το ςθμαντικότερο ίςωσ κομμάτι: Τον ρόλο τθσ Γυναίκασ και τισ λφςεισ που ζδωςε. Ναι, θ γυναίκα ςτθν Αργεντινι καρπϊνεται το μεγαλφτερο μζροσ τθσ επιβίωςθσ και εξόδου τθσ χϊρασ από αυτόν τον εφιάλτθ. Θ Γυναίκα που ζςωςε τθν Αργεντινι - οι λφςεισ.θ Γυναίκα τθσ Αργεντινισ ςτάκθκε ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ μάχθσ και αντίςταςθσ. Από τισ μαχθτικζσ πορείεσ, τθν επιβίωςθ των παιδιϊν, τθ ςτιριξθ των ςυηφγων. Ρραγματικζσ θρωΐδεσ που όμωσ ζμελλε να καταλφςουν τισ κυβερνθτικζσ μεκοδεφςεισ δθμιουργϊντασ ςυνκικεσ διαβίωςθσ με αυτοοργανωμζνα ςυςτιματα, μακρυά από τθν τραπεηικι - χρθματοπιςτωτικι υποτζλεια.

9 ζνα από τα χιλιάδεσ καταςτιματα ανταλλαγισ προϊόντων που οργάνωςαν οι γυναίκεσ τθσ Αργεντινισ Θ δράςθ των γυναικϊν ξεκίνθςε από τθν περιφζρεια. Οι γυναίκεσ τθσ υπαίκρου ζνιωςαν πρϊτεσ τθν κρίςθ όταν είδαν τθν παραγωγι τουσ να οδθγείται ςε απαξίωςθ και τουσ άντρεσ τουσ να παραχωροφν τα πολφτιμα αγακά για ευτελζσ αντίτιμο. Οι γυναίκεσ πιραν τθν κατάςταςθ ςτα χζρια τουσ. Με ζνα αρχζγονο ζνςτικτο, επζβαλλαν παφςθ πϊλθςθσ τθσ παραγωγισ ςτουσ μεςάηοντεσ και άρχιςαν να ιδρφουν καταςτιματα αντιπραγμάτευςθσ. Μικρά κζντρα δθλαδι ανταλλαγισ προϊόντων με μία υποδειγματικι δομι αποτίμθςθσ βάςει τθσ προςφοράσ και ηιτθςθσ των αγακϊν. Οι Γυναίκεσ τθσ Αργεντινισ δθλαδι, ανεξαρτθτοποιικθκαν από το χριμα, πριν τθν μεγάλθ λθςτεία που γονάτιςε κάκε δραςτθριότθτα. Στθν περίοδο τθσ μεγάλθσ λθςτείασ λοιπόν, θ μορφι αυτι επιβίωςθσ πιρε ραγδαίεσ διαςτάςεισ και αποτζλεςε τθν αιτία τθσ επιτυχίασ των κινθτοποιιςεων. Ρίςω από τισ ςτάχτεσ των «μαχϊν», οι γυναίκεσ κατάφεραν να ικανοποιιςουν τισ βαςικζσ ανάγκεσ τθσ οικογενειακισ διαβίωςθσ χωρίσ τθν ανάγκθ του χριματοσ ι τθσ επαιτείασ των κουπονιϊν. Θ «τροφοδοςία» των μαχθτϊν είχε εξαςφαλιςτεί. Το ίδιο και το φρόνθμα. Αντί για επαίτεσ, οι Αργεντίνοι ζγιναν ελευκερωτζσ και οι ντόπιοι και ξζνοι εκμεταλλευτζσ πιραν ζνα γερό μάκθμα, όταν αναγκαηόντουςαν να εγκαταλείψουν τθ χϊρα με Αμερικανικά ελικόπτερα (ςε επόμενο άρκρο). Οι γυναίκεσ τθσ Αργεντινισ επζδειξαν οξυδζρκεια, αλλθλεγγφθ και ικανότθτα αποτελεςματικισ αυτοοργάνωςθσ. Ζδειξαν τον δρόμο τθσ επιβίωςθσ, προςτάτευςαν τα παιδιά τουσ και απορρόφθςαν μεγάλο μζροσ από τουσ απελπιςμζνουσ των "πόλεων τθσ μιηζριασ» που είχαν δθμιουργθκεί όπωσ είδαμε ςτο πρϊτο μζροσ του αφιερϊματοσ. Αναλυτζσ υποςτθρίηουν ότι θ ανάκαμψθ τθσ Αργεντινισ ζγινε με τουσ όρουσ που ζκεςαν αυτζσ οι πρωτεργάτριεσ του αγϊνα ςε τζτοιο ςθμείο, ϊςτε θ εξζγερςθ τθσ Αργεντινισ να χαρακτθριςτεί θ πρϊτθ γυναικεία εξζγερςθ ςτθ ςφγχρονθ ιςτορία. Οι ενζργειεσ τθσ νζασ κυβζρνθςθσ ςυνοπτικά: Επιμφκιο Δεν υπιρχε αμφιβολία ότι οι εξελίξεισ ιταν αδφνατον να ανατραποφν ακόμα και με ζξωκεν ςτρατιωτικι επζμβαςθ. Ο λαόσ είχε εκκακαρίςει τουσ επίορκουσ από όλα

10 τα δθμόςια αξιϊματα και θ νζα κυβζρνθςθ μποροφςε να κζςει θ ίδια τουσ όρουσ τθσ. Ασ τουσ διαβάςουμε γιατί αποτελοφν ζνα ςθμαντικό μάκθμα για κάποιουσ ντόπιουσ που φλερτάρουν με. Γουδιά. 1. Θ χϊρα κιρυξε πτϊχευςθ, ςταματϊντασ κάκε πλθρωμι ςε διεκνι χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. 2. Θ ιςοτιμία Ρζςο - Δολαρίου "ξεκλειδϊκθκε" και ακολοφκθςε υποτίμθςθ κατά 75%. 3. Θ Αργεντινι είχε μάκει πλζον να είναι αυτάρκθσ. Θ κοινωνία βάςιςε τθν επιβίωςθ τθσ ςτθν ντόπια παραγωγι, το εκτεταμζνο μποχκοτάη ξζνων προϊόντων ιταν πλζον κρατικι «εντολι», το εμπορικό ιςοηφγιο ανατράπθκε άρδθν. 4. Λόγω τθσ υποτίμθςθσ αλλά και τθσ ςκλθρισ δουλειάσ του λαοφ, θ παραγωγι τθσ Αργεντινισ ζγινε ανταγωνιςτικότερθ φζροντασ ζναν ρυκμό ανάπτυξθσ ςτα πρότυπα τθσ ωςίασ του Τον ρόλο του Ροφτιν ςτθν Αργεντινι, ανζλαβε ο ίδιοσ ο λαόσ που αποκιρυξε μετά βδελυγμίασ τισ νουκεςίεσ του Υπουργείου Εξωτερικϊν για ςυνζχιςθ τθσ ςυνεργαςίασ με το ΔΝΤ ζςτω και με ειδικά προνόμια. Δοκιμαςμζνεσ λφςεισ, θ νεκρανάςταςθ μίασ χϊρασ από ζναν λαό που δεν υπόκυψε ςτον τρόμο και τισ απειλζσ. Μποροφμε? ΜΕΛΕΣΙΟ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΣΗ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα ασ ευχαριςτϊ ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου ασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ, Για τθν υποδοχι ςασ ασ ευχαριςτϊ γιατί αγκαλιάςατε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ Είναι γνωςτό πωσ θ αποτυχία του Μουςολίνι εναντίον των Ελλινων ιταν αυτι που τελικά προκάλεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα