Yπουργείο Επιχειρηµατικότητας, Εµπορίου και Απασχόλησης Οδηγός πληροφοριών για τα εργασιακά δικαιώµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Yπουργείο Επιχειρηµατικότητας, Εµπορίου και Απασχόλησης Οδηγός πληροφοριών για τα εργασιακά δικαιώµατα"

Transcript

1 Yπουργείο Επιχειρηµατικότητας, Εµπορίου και Απασχόλησης Οδηγός πληροφοριών για τα εργασιακά δικαιώµατα Το παρόν φυλλάδιο έχει σκοπό να παράσχει γενικές οδηγίες στους µισθωτούς εργαζόµενους σχετικά µε θέµατα που αφορούν στα εργασιακά δικαιώµατα. Αυτό το φυλλάδιο δεν αποτελεί µια πλήρη ή έγκυρη διατύπωση του νόµου ούτε αποτελεί νοµική ερµηνεία. Αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται από το Τµήµα Πληροφοριών για Εργασιακά ικαιώµατα (Employment Rights Information Unit) του Υπουργείου Επιχειρηµατικότητας, Εµπορίου και Απασχόλησης. Επίσης, το Τµήµα Πληροφοριών για Εργασιακά ικαιώµατα παρέχει, κατόπιν αίτησης, έντυπα καταγγελίας σχετικά µε τα προβλεπόµενα εργασιακά δικαιώµατα. Σηµαντικές διευθύνσεις και αριθµοί τηλεφώνου Οι διευθύνσεις και οι αριθµοί τηλεφώνου των τµηµάτων του Υπουργείου Επιχειρηµατικότητας, Εµπορίου και Απασχόλησης που έχουν την ευθύνη για θέµατα που αφορούν τα νόµιµα εργασιακά δικαιώµατα και τις άδειες εργασίας έχουν ως εξής: Τµήµα Πληροφοριών για Εργασιακά ικαιώµατα (Employment Rights Information Unit): Department of Enterprise, Trade and Employment, Davitt House, Adelaide Road, Dublin 2. Αρ. τηλ.: (01) Αρ. φαξ: (01) Τοποθεσία Web: Tµήµα Επιθεώρησης Εργασίας (Labour Inspectorate Section): Department of Enterprise, Trade and Employment, Davitt House, Adelaide Road, Dublin 2. Αρ. τηλ.: (01) Αρ. φαξ: (ζητήστε να σας συνδέσουν µε το Labour Inspectorate Section). Tµήµα Αδειών Εργασίας (Work Permits Section): Department of Enterprise, Trade and Employment, Davitt House, Adelaide Road, Dublin 2. Αρ. Τηλ.: (01) / : Αρ. φαξ: (01) Τοποθεσία Web: ικαστήριο Εργασιακών Προσφυγών: Employment Appeals Tribunal, Davitt House, Adelaide Road, Dublin 2. Αρ. Τηλ.: (01) Αρ. φαξ: (ζητήστε να σας συνδέσουν µε το Employment Appeals Tribunal)

2 Επίτροπος ικαιωµάτων Eπιτροπή Εργασιακών Σχέσεων: Rights Commissioner Service Labour Relations Commission, Tom Johnson House, Haddington Rd, Dublin 4. Αρ. τηλ.: (01) Αρ. φαξ: (01) Τοποθεσία Web: Εργατικό ικαστήριο Labour Court, Tom Johnson House, Haddington Rd, Dublin 4. Αρ. τηλ.: (01) Αρ. φαξ: (01) Τοποθεσία Web: ΝΟΜΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝ ΙΑ Ως αλλοδαπός εργαζόµενος στην Ιρλανδία δικαιούστε όλα τα νόµιµα δικαιώµατα και προστασία που δικαιούνται οι ηµεδαποί Ιρλανδοί εργαζόµενοι. Ποιος είναι ο εργοδότης σας; Γενικά, ο συµβαλλόµενος που καταβάλλει τις αποδοχές σας είναι ο εργοδότης σας και είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι σας παρέχονται τα ελάχιστα δικαιώµατα που δικαιούστε, όπως αναφέρεται στο παρόν φυλλάδιο. Ο τίτλος του εργοδότη (εταιρία περιορισµένης ευθύνης/ατοµική επιχείρηση) στο έντυπο του φόρου εισοδήµατος αποτελεί συχνά µια καλή ένδειξη σχετικά µε το νοµικό τίτλο του εργοδότη σας. Σηµαντική επισήµανση 1. Τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την νοµοθεσία της Ιρλανδίας και δεν πρέπει να χρεώνουν εισφορά αποκλειστικά για την αναζήτηση εργασίας για άλλο πρόσωπο. 2. Ο εργοδοτης δεν έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη σύλληψη του εργαζόµενου από την αστυνοµία ούτε να ζητήσει την απέλασή του από την Ιρλανδία. Aυτές οι ενέργειες µπορούν να γίνουν µόνο σύµφωνα µε το νόµο. Όροι εργασίας Οι όροι εργασίας είναι διαπραγµατεύσιµοι µεταξύ του εργοδότη και του µισθωτού, όµως οποιαδήποτε συµφωνία συναφθεί δεν µπορεί να περιέχει - 2 -

3 όρους που δεν πληρούν τα ελάχιστα νόµιµα δικαιώµατα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό. Ο εργοδότης σας είναι υποχρεωµένος σύµφωνα µε το Νόµο περί Όρων Εργασίας (περί Πληροφοριών), 1994 και 2001 [(Terms of Employment (Information) Act, 1994 και 2001)] να σας παράσχει συγκεκριµένες πληροφορίες γραπτώς τα σηµαντικά στοιχεία των όρων εργασίας εντός δύο µηνών από τη χρονολογία έναρξης της σχέσης εργασίας σας. Στις πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνονται και τα εξής: η ονοµασία και η διεύθυνση του εργοδότη ο τόπος της παροχής εργασίας ο τίτλος εργασίας/η φύση της εργασίας η χρονολογία έναρξης της εργασίας η αναµενόµενη διάρκεια της σχέσης εργασίας, εάν πρόκειται για σύµβαση προσωρινού χρόνου η ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης, εάν πρόκειται για σύµβαση ορισµένου χρόνου η µονάδα αµοιβής [και το χρονικό διάστηµα αναφοράς αποδοχών για το σκοπό του Νόµου περί Εθνικού Κατώτατου Μισθού] η περιοδικότητα καταβολής των αποδοχών (τα χρονικά διαστήµατα κατά τα οποία καταβάλλονται οι αποδοχές σας) οι ώρες εργασίας (συµπεριλαµβανοµένων των υπερωριών) τα προβλεπόµενα διαλείµµατα ανάπαυσης η άδεια µε αποδοχές οι διευθετήσεις που προβλέπονται όταν δεν είστε σε θέση να εργαστείτε λόγω ασθενείας ή τραυµατισµού οι συντάξεις και τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα τα χρονικά διαστήµατα προειδοποίησης που πρέπει να δώσετε τόσο εσείς όσο και ο εργοδότης σας σε περίπτωση λήξης της εργασίας µνεία σε οποιεσδήποτε συλλογικές συµβάσεις που επηρεάζουν τη σύµβαση εργασίας. δήλωση σχετικά µε το δικαίωµα του µισθωτού να ζητεί και να λαµβάνει από τον εργοδότη του γραπτή δήλωση που αναφέρει το µέσο ωροµίσθιο για οποιαδήποτε χρονική περίοδο αναφοράς αποδοχών εντός των 12 προηγουµένων µηνών. [(Nοµος περί Κατώτατου Μισθού, 2000 (Minimum Wage Act, 2000)]. ιαδικασία καταγγελιών: Οι εργαζόµενοι που δεν λαµβάνουν γραπτή δήλωση των όρων εργασίας ή ακριβή γραπτή δήλωση των όρων εργασίας όπως περιγράφεται παραπάνω µπορούν να υποβάλουν καταγγελία στον Επίτροπο ικαιωµάτων (Rights Commissioner). Το σχετικό έντυπο καταγγελίας διατίθεται, κατόπιν αίτησης, από το Τµήµα Πληροφοριών για Εργασιακά ικαιώµατα (Employment Rights Information Unit). Αποδοχές Κατώτατος µισθός Ο έµπειρος ενήλικας µισθωτός εργαζόµενος δικαιούται κατώτατο ωροµίσθιο 7 ευρώ σύµφωνα µε τον Νόµο περί Εθνικού Κατώτατου Μισθού, 2000 (National Minimum Wage Act, 2000). Ως έµπειρος ενήλικας εργαζόµενος θεωρείται ο εργαζόµενος που έχει υπηρεσία δύο ετών σε οποιοδήποτε - 3 -

4 χρονικό διάστηµα δύο ετών από τη χρονολογία της πρώτης έναρξης εργασίας άνω των 18. Για τις άλλες κατηγορίες εργαζοµένων ισχύουν χαµηλότερα ωροµίσθια. Η προϋπηρεσία δύο ετών που αναφέρεται στο παρόν φυλλάδιο δεν χρειάζεται να είναι στον ίδιο εργοδότη, ή στον ίδιο κλάδο, ή στην Ιρλανδία. Κάθε εργασία άνω των 18 προσµετράται στο χρόνο που απαιτείται για το δικαίωµα κατώτατου µισθού. Οι µισθωτοί εργαζόµενοι που διανύουν το πρώτο έτος εργασίας άνω των 18 δικαιούνται ωροµίσθιο 5,60 ευρώ. Οι µισθωτοί εργαζόµενοι που διανύουν το δεύτερο έτος εργασίας από τη χρονολογία έναρξης της πρώτης εργασίας άνω των 18 δικαιούνται ωροµίσθιο 6,30 ευρώ. Το κατώτατο ωροµίσθιο αυξάνεται κατά καιρούς. Λεπτοµερείς πληροφορίες για τα τρέχοντα κατώτατα ωροµίσθια διατίθενται πάντα από το Τµήµα Πληροφοριών για Εργασιακά ικαιώµατα (Employment Rights Information Unit). Ορισµένοι τοµείς της οικονοµίας συµπεριλαµβανοµένων της γεωργίας, των επιχειρήσεων τροφοδοσίας, των επιχειρήσεων εργασιών καθαρισµού µε σύµβαση, της οικοδοµής, των επιχειρήσεων ηλεκτρολογικών εργασιών µε σύµβαση, των ξενοδοχείων (εκτός ουβλίνου, Ντανλίρι (Dun Laoghaire) και Κορκ), των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών διατροφής και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας καλύπτονται από νοµικά δεσµευτικές Συµβάσεις/Εντολές που καθορίζουν τα κατώτατα ωροµίσθια, τα οποία µπορεί να υπερβαίνουν τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, για τις συγκεκριµένες σχέσεις εργασίας. Λεπτοµερείς πληροφορίες και αντίγραφα αυτών των Συµβάσεων/Εντολών διατίθενται, κατόπιν αίτησης, από το Τµήµα Πληροφοριών για Εργασιακά ικαιώµατα. ιαδικασία καταγγελιών: Οι εργαζόµενοι στους οποίους δεν καταβάλλεται το σωστό κατώτατο ωροµίσθιο µπορεί µπορούν να υποβάλουν καταγγελία στον Επίτροπο ικαιωµάτων (Rights Commissioner) ή στον Επιθεωρητή Εργασίας (Labour Inspector) (όχι όµως και στους δύο). Ωστόσο, εάν η εργασία σας είναι σε έναν από τους τοµείς που περιγράφονται παραπάνω πρέπει να υποβάλετε την καταγγελία σας στην Επιθεώρηση Εργασίας (Labour Inspectorate). Τα σχετικά έντυπα καταγγελίας διατίθενται, κατόπιν αίτησης, από το Τµήµα Πληροφοριών για Εργασιακά ικαιώµατα (Employment Rights Information Unit). Μισθοί και εκκαθαριστικά µισθοδοσίας Σύµφωνα µε τον Νόµο περί Μισθοδοσίας, 1991 (Payment of Wages Act, 1991) ο εργοδότης πρέπει, µαζί µε την καταβολή των αποδοχών, να σας δώσει γραπτή δήλωση που αναφέρει τις ακαθάριστες αποδοχές σας και περιέχει λεπτοµερή ανάλυση όλων των κρατήσεων. Εάν οι αποδοχές σας καταβάλλονται µε µεταφορά πίστωσης, το εκκαθαριστικό µισθοδοσίας πρέπει να δοθεί στον εργαζόµενο όσο το δυνατόν συντοµότερα µετά την πραγµατοποίηση της µεταφοράς πίστωσης. Ο Νόµος περί Μισθοδοσίας προστατεύει επίσης από παράνοµες κρατήσεις από τις αποδοχές. Οι κρατήσεις από τις αποδοχές του µισθωτού πρέπει να είναι εγκεκριµένες από τη σύµβαση εργασίας του µισθωτού, ή µέσω της - 4 -

5 γραπτής συγκατάθεσης του µισθωτού. Η κράτηση (διαφορετική από τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές εισφορές) που δεν είναι εγκεκριµένη µε έναν από τους δύο τρόπους είναι καταχρηστική κράτηση. Ο Νόµος περί Μισθοδοσίας προβλέπει ότι ο εργοδότης µπορεί να παρακρατήσει ένα ποσό από τις αποδοχές του µισθωτού εργαζοµένου λόγω (i) λαθών του µισθωτού ή (ii) παροχής στον µισθωτό εµπορευµάτων ή υπηρεσιών που είναι απαραίτητα στην εργασία του. Ο µισθωτός πρέπει να λάβει κάποια στιγµή πριν διαπραχτεί το λάθος του µισθωτού ή πριν την παροχή εµπορευµάτων ή υπηρεσιών σε αυτόν, γραπτές λεπτοµέρειες σχετικά µε τον όρο εργασίας που διέπει την κράτηση, και πρέπει επίσης να λάβει γραπτή ειδοποίηση µία εβδοµάδα πριν διενεργηθεί κράτηση που βασίζεται σε λάθη του µισθωτού. ιαδικασία καταγγελιών: Οι υπάλληλοι που δεν λαµβάνουν εκκαθαριστικό µισθοδοσίας µπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας (Labour Inspectorate). Οι καταγγελίες που σχετίζονται µε την µη καταβολή αποδοχών ή τις καταχρηστικές κρατήσεις αποδοχών µπορούν να υποβληθούν στον Επίτροπο ικαιωµάτων (Rights Commissioner). Τα σχετικά έντυπα καταγγελίας διατίθενται, κατόπιν αίτησης, από το Τµήµα Πληροφοριών για Εργασιακά ικαιώµατα (Employment Rights Information Unit). Χρόνος εργασίας/ ιακοπές Ο Νόµος περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας, 1997 (Organisation of Working Time Act, 1997) εκθέτει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων σε σχέση µε τα εξής: Mέγιστες ώρες εργασίας εβδοµαδιαίως Η µέγιστη µέση εργάσιµη εβδοµάδα είναι ένας µέσος όρος 48 ωρών που υπολογίζεται σε διάστηµα 4, 6 ή 12 µηνών (στις περισσότερες περιπτώσεις σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο από 4 µήνες). Ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης/διαλείµµατος ικαιούστε ως ελάχιστο όριο: 11 συνεχόµενες ώρες ανάπαυση ανά 24ώρο µία περίοδο 24 ωρών ανάπαυσης ανά εβδοµάδα, της οποίας να προηγείται µια ηµερήσια περίοδος ανάπαυσης (11 ώρες) 15 λεπτά όταν έχετε εργαστεί περισσότερο από τεσσεράµισι ώρες. 30 λεπτά όταν έχετε εργαστεί περισσότερο από έξι ώρες, στα οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνεται και το πρώτο διάλειµµα. Το προσωπικό που εργάζεται περισσότερο από έξι ώρες και του οποίου οι ώρες εργασίας περιλαµβάνουν το χρονικό διάστηµα π.µ µ.µ. δικαιούται µία ώρα συνεχόµενο διάλειµµα το οποίο πρέπει να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών. Εργασία την Κυριακή ικαιούστε πρόσθετες αποδοχές ή πληρωµένο ρεπό έναντι της εργασίας την Κυριακή. ιακοπές και επίσηµες αργίες ικαιούστε διακοπές από την ηµέρα που αρχίζετε εργασία

6 Το ελάχιστο χρονικό όριο ετήσιας άδειας είναι 4 εργάσιµες εβδοµάδες ετήσια άδεια µε αποδοχές ανά έτος άδειας. Ωστόσο, η ετήσια άδεια προκύπτει µε βάση το χρόνο που εργάστηκε ο µισθωτός. Στους µισθωτούς εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης αποδίδεται µία εβδοµάδα ετήσιας άδειας µε αποδοχές για κάθε τρεις µήνες εργασίας. Στους µισθωτούς εργαζόµενους που έχουν εργαστεί 1365 ώρες κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε δεδοµένου έτους άδειας αποδίδεται πλήρης ετήσια άδεια τεσσάρων εβδοµάδων µε αποδοχές, εκτός εάν πρόκειται για έτος άδειας στη διάρκεια του οποίου ο εργαζόµενος αλλάζει εργασία. Εάν είστε µισθωτός εργαζόµενος µερικής απασχόλησης, δικαιούστε ετήσια άδεια που συνίσταται στο 8% όλων των ωρών που εργαστήκατε, µε την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το µέγιστο όριο 4 εργάσιµων εβδοµάδων ανά έτος άδειας. Οι µισθωτοί εργαζόµενοι δικαιούνται επίσης εννέα επίσηµες αργίες κατά τη διάρκεια του έτους, για τις οποίες ο εργοδότης σας µπορεί να επιλέξει να σας δώσει µία από τις παρακάτω τέσσερις επιλογές: - ρεπό µε αποδοχές κατά τη συγκεκριµένη ηµέρα, ή - ρεπό µε αποδοχές εντός ενός µηνός, ή - µια πρόσθετη ηµέρα ετήσιας άδειας µε αποδοχές, ή - µίας ηµέρας πρόσθετες αποδοχές Οι παρακάτω ηµέρες είναι οι εννέα επίσηµες αργίες στην Ιρλανδία: (α) 1 η Ιανουαρίου (β) 17 Μαρτίου (ηµέρα του Αγίου Πατρικίου) (γ) εύτερη ηµέρα του Πάσχα (δ) Πρώτη ευτέρα του Μαΐου, (ε) Πρώτη ευτέρα του Ιουνίου (στ) Πρώτη ευτέρα του Αυγούστου (ζ) Τελευταία ευτέρα του Οκτωβρίου (η) Χριστούγεννα (θ) 26 εκεµβρίου (ηµέρα του Αγίου Στεφάνου) Για να δικαιούται ο µισθωτός εργαζόµενος µερικής απασχόλησης την επίσηµη αργία, πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχιστον 40 ώρες κατά το χρονικό διάστηµα των 5 εβδοµάδων που προηγείται της επίσηµης αργίας. Αποδοχές για τις επίσηµες αργίες Εάν η επίσηµη αργία συµπίπτει µε ηµέρα που ο µισθωτός συνήθως εργάζεται, ο µισθωτός δικαιούται αποδοχές µίας ηµέρας για τη συγκεκριµένη ηµέρα. Εάν η επίσηµη αργία συµπίπτει µε ηµέρα που ο µισθωτός συνήθως δεν εργάζεται, ο µισθωτός δικαιούται το ένα πέµπτο των συνήθων εβδοµαδιαίων αποδοχών του για τη συγκεκριµένη ηµέρα. Οι µισθωτοί εργαζόµενοι που τους ζητείται να εργαστούν σε επίσηµη αργία δικαιούνται πρόσθετες αποδοχές µίας ηµέρας για τη συγκεκριµένη ηµέρα ή - 6 -

7 ρεπό µε αποδοχές εντός ενός µηνός από τη συγκεκριµένη ηµέρα, ή µία πρόσθετη ηµέρα ετήσιας άδειας µε αποδοχές. ιαδικασία καταγγελιών: Οι µισθωτοί εργαζόµενοι οι οποίοι δεν λαµβάνουν ετήσια άδεια µε αποδοχές, επίσηµες αργίες, διαλείµµατα ανάπαυσης, προσαύξηση για την εργασία κατά την Κυριακή, ή από τους οποίους ζητείται να εργαστούν περισσότερο από τη µέγιστη µέση εργάσιµη εβδοµάδα µπορούν να υποβάλουν καταγγελία στον Επίτροπο ικαιωµάτων (Rights Commissioner) σύµφωνα µε το Νόµο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας, 1997 (Organisation of Working Time Act, 1997). Ωστόσο, εάν εργάζεστε σε έναν από τους τοµείς που αναφέρθηκαν προηγουµένως στην ενότητα Αποδοχές, µπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στην Επιθεώρηση Εργασίας (Labour Inspectorate). Τα σχετικά έντυπα καταγγελίας διατίθενται, κατόπιν αίτησης, από το Τµήµα Πληροφοριών για Εργασιακά ικαιώµατα (Employment Rights Information Unit). Απόλυση Ο Νόµος περί Καταχρηστικών Απολύσεων, 1997 έως 2001 (Unfair Dismissals Acts, 1977 έως 2001) περιγράφει τα δικαιώµατα και τις διαδικασίες σε περίπτωση απόλυσης από την εργασία. Γενικά, ο µισθωτός εργαζόµενος πρέπει να έχει τουλάχιστον 12 µήνες συνεχή υπηρεσία στον εργοδότη του πριν να δικαιούται να εγείρει αγωγή για καταχρηστική απόλυση σύµφωνα µε το σχετικό Νόµο. Για εργαζόµενους µέσω ιδιωτικού γραφείου ευρέσεως εργασίας, ο εργοδότης όσον αφορά στην καταχρηστική απόλυση είναι η εταιρία στην οποία απασχολούνται όχι το γραφείο ευρέσεως εργασίας. Ο µισθωτός εργαζόµενος δεν χρειάζεται να έχει την 12µηνη υπηρεσία στις περιπτώσεις όπου η απόλυση οφείλεται ολοκληρωτικά ή κυρίως σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: συµµετοχή του εργαζόµενου σε σωµατείο ή συνδικαλιστική δραστηριότητα δικαιώµατα, µελλοντικά δικαιώµατα, άσκηση ή προτιθέµενη άσκηση δικαιωµάτων του µισθωτού σύµφωνα µε το Νόµο περί Εθνικού Κατώτατου Μισθού, 2000 (National Minimum Wage Act, 2000). έγκυος, λεχώνα ή θηλάζουσα εργαζόµενη (ή οποιαδήποτε σχετικά θέµατα) άσκηση ή προτιθέµενη άσκηση εκ µέρους του µισθωτού εργαζόµενου των δικαιωµάτων σύµφωνα µε το Νόµο περί Προστασίας της Μητρότητας, 1994 (Maternity Protection Act, 1994) το Νόµο περί Άδειας Υιοθεσίας, 1995, (Adoptive Leave Act, 1995) το Νόµο περί Γονικής Άδειας, 1998, (Parental Leave Act, 1998) ή το Νόµο περί Άδειας Φροντιστών, 2001 (Carer s Leave Act, 2001) Η απόλυση θεωρείται καταχρηστική εκτός εάν ο εργοδότης µπορεί να παρουσιάσει σηµαντικούς λόγους για να την αιτιολογήσει. Η απόλυση θα θεωρηθεί δίκαιη εάν βασίζεται ολοκληρωτικά ή κυρίως σε έναν από τους παρακάτω λόγους: - 7 -

8 την ικανότητα, την επαρκή γνώση ή τα προσόντα σας για την εργασία την ανάρµοστη συµπεριφορά σας (σε µια τέτοια περίπτωση οι πειθαρχικές διαδικασίες µπορεί να είναι σηµαντικές) το ότι θεωρείστε πλεονάζων προσωπικό (redundancy) όπου η συνέχιση της σχέσης εργασίας σας αντίκειται σε άλλη νοµική απαίτηση όπου υπάρχουν άλλοι ουσιαστικοί λόγοι Εάν διαπιστωθεί από τον Επίτροπο ικαιωµάτων (Rights Commissioner) ή το ικαστήριο Προσφυγών Απασχόλησης ότι η απόλυσή σας έγινε χωρίς να συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι, η απόλυση είναι αυτόµατα καταχρηστική. Ο Νόµος περί Καταχρηστικών Απολύσεων προβλέπει ότι ο Επίτροπος ικαιωµάτων (Rights Commissioner) ή το ικαστήριο Εργασιακών Προσφυγών (Employment Appeals Tribunal) µπορεί, σε ορισµένες περιπτώσεις, να θεωρήσει τη διακεκοµµένη προϋπηρεσία απασχόλησης του µισθωτού ως συνεχή σε σχέση µε τον συγκεκριµένο Νόµο, εάν θεωρήσει ότι ο εργοδότης διέκοψε σκοπίµως την απασχόληση του µισθωτού προκειµένου να αποφύγει την ευθύνη σύµφωνα µε το Νόµο περί Καταχρηστικών Απολύσεων. ιαδικασία καταγγελιών: Οι µισθωτοί εργαζόµενοι µπορούν να υποβάλουν καταγγελία σύµφωνα µε το Νόµο περί Καταχρηστικών Απολύσεων (Unfair Dismissals Acts) στον Επίτροπο ικαιωµάτων (Rights Commissioner) ή το ικαστήριο Εργασιακών Προσφυγών (Employment Appeals Tribunal). Το σχετικό έντυπο καταγγελίας διατίθεται κατόπιν αίτησης, από το Τµήµα Πληροφοριών για Εργασιακά ικαιώµατα (Employment Rights Information Unit). Ελάχιστος χρόνος προειδοποίησης Ο Νόµος περί Ελάχιστου Χρόνου Προειδοποίησης, 1973 έως 2001 (Minimum Notice Act, 1973 έως 2001) προβλέπει ότι κάθε µισθωτός εργαζόµενος που απασχολείται από τον εργοδότη του για τουλάχιστον 13 εβδοµάδες δικαιούται ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα προειδοποίησης πριν ο εργοδότης να έχει το δικαίωµα να τον απολύσει. Αυτό το χρονικό διάστηµα ποικίλλει από µία έως οκτώ εβδοµάδες ανάλογα µε τη διάρκεια της προϋπηρεσίας. Ο εργοδότης που δεν είναι σε θέση να παράσχει τον κατάλληλο ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης µπορεί να καταβάλει στον εργαζόµενο τις αντίστοιχες αποδοχές έναντι της προειδοποίησης. Ο εργαζόµενος δικαιούται ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης ως εξής: 13 εβδοµάδες αλλά λιγότερο από 2 έτη = προειδοποίηση 1 εβδοµάδας 2 έτη αλλά λιγότερο από 5 έτη = προειδοποίηση 2 εβδοµάδων 5 έτη αλλά λιγότερο από 10 έτη = προειδοποίηση 4 εβδοµάδων 10 έτη αλλά λιγότερο από 15 έτη = προειδοποίηση 6 εβδοµάδων περισσότερο από 15 έτη = προειδοποίηση 8 εβδοµάδων Ο µισθωτός που έχει 13 εβδοµάδες υπηρεσία στον εργοδότη είναι υποχρεωµένος να δώσει προειδοποίηση µίας εβδοµάδας στον εργοδότη του όταν πρόκειται να παραιτηθεί, εκτός εάν υπάρχει γραπτή σύµβαση εργασίας που προβλέπει διαφορετικά

9 ιαδικασία καταγγελιών: Οι µισθωτοί που δεν λαµβάνουν ελάχιστη προειδοποίηση ή αποδοχές έναντι της προειδοποίησης πριν από την απόλυσή τους µπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο ικαστήριο Εργασιακών Προσφυγών (Employment Appeals Tribunal). Το σχετικό έντυπο καταγγελίας διατίθεται, κατόπιν αίτησης, από το Τµήµα Πληροφοριών για Εργασιακά ικαιώµατα (Employment Rights Information Unit). Άλλη εργασιακή νοµοθεσία Οι µισθωτοί εργαζόµενοι προστατεύονται από διακρίσεις στην εργασία ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, φυλής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισµού, αναπηρίας, ή συµµετοχής στη νοµαδική κοινότητα. (Νόµος περί Ισότητας στην Εργασία, Employment Equality Act, 1998) Για ερωτήσεις ή καταγγελίες, απευθυνθείτε στο Γραφείο Ισότητας: Equality Authority, Clonmel Street (πάροδος της Harcourt Street), Dublin 2. Tηλ.: (01) ή [(αριθµός χαµηλής χρέωσης για κλήσεις εκτός της περιοχής (01)]. Τοποθεσία Web: Από το Γραφείο Ισότητας (Equality Authority), µπορείτε επίσης να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε το Νόµο περί Προστασίας της Μητρότητας (Maternity Protection Act 1994), το Νόµο περί Γονικής Αδείας (Parental Leave Act 1998), και το Νόµο περί Αδείας Υιοθεσίας (Adoptive Leave Act 1995). Υγεία και ασφάλεια Για πληροφορίες σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας (Health and Safety Authority): Temple Court, Hogan Place, Grand Canal St., Dublin 2, τηλ.: (01) Τοποθεσία Web Φορολογικά θέµατα και θέµατα σχετικά µε το έντυπο P45 Για θέµατα που σχετίζονται µε τη φορολογία και το έντυπο P45 απευθυνθείτε στην Εφορία: The Revenue Commissioners, Taxes Central Registration Office, 9/15 Upper O Connell Street, Dublin 1. Tηλεφωνική γραµµή µειωµένης χρέωσης: (ερωτήσεις για PAYE) ή (έντυπα και φυλλάδια), Τοποθεσία Web: Κοινωνικά και οικογενειακά θέµατα καθώς και θέµατα που σχετίζονται µε τον αριθµό PPS Για θέµατα που σχετίζονται µε τον αριθµό PPS (ατοµικός αριθµός αναφοράς για όλες τις δοσοληψίες µε τις ηµόσιες Υπηρεσίες), απευθυνθείτε στο: PPS Records, Gandon House, Amiens Street, Dublin 1, τηλ.: (01) , φαξ: ή στο Information Service, Aras Mhic Dhiarmada, Store Street, Dublin 1, τηλ.: (01) , Τοποθεσία Web:

10 - 10 -

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσανατολισμού

Προγράμματα Προσανατολισμού Προγράμματα Προσανατολισμού για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας Οδηγός για: - Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες - Άτομα με Επικουρική Προστασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ...χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...9 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπό των φοιτητών: ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΤΣΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία Σπουδάστριες: Δερμεντζή Πετρούλα Κανάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κλ. Κωνσταντινούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 Δέσμευση ισχύος ΣΣΕ Κανόνας της αμφιμερούς δέσμευσης των μελών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ν. 6(lll)/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 157/5-12-08) Σήµερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 1..

Διαβάστε περισσότερα

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες.

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Η γνώση των δικαιωµάτων στη µισθωτή εργασία οδηγεί στην άσκηση και διεκδίκηση τους και κατά συνέπεια στην

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Internet services of the Swedish National Labour Market Administration (AMV) http://www.ams.se/

Πηγές Internet services of the Swedish National Labour Market Administration (AMV) http://www.ams.se/ 1. ΣΟΥΗ ΙΑ 1.1. Λίγα λόγια για τη χώρα Η Σουηδία από άποψη έκτασης είναι η τρίτη µεγαλύτερη χώρα στην δυτική Ευρώπη. Η µισή της έκταση καλύπτεται από δάση και περίπου 100.000 λίµνες. Έχει πληθυσµό περίπου

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Greece Version 1.0, July 2013 Greek Version 1 Υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων ή συμβούλιο εργαζομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α. Μ.12150 ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. Μ. 12343 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η έννοια της εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα