ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. 1. Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. 1. Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου."

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 3. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013.

2 ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (01/01-31/12/2013) ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Υποβάλλουμε προς έγκριση, την παρούσα Έκθεση, για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Συνυποβάλλουμε επίσης και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ήτοι κατάσταση οικονομικής θέσεως, κατάσταση αποτελεσμάτων και εισοδήματος, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών όπως και σημειώσεις πληροφοριακές επί των οικονομικών καταστάσεων. Κύριοι Μέτοχοι, Με την λήξασα χρήση, την 31 η Δεκεμβρίου 2013, συμπληρώθηκε μια 6ετία μετά την την απορρόφηση του κλάδου FOIL της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και την λειτουργία της εταιρείας με δύο εργοστάσια. Η καλή πορεία της εταιρείας είναι συνεχής, προκύπτει δε και από τα παρατιθέμενα συγκριτικά στοιχεία της τελευταίας 5ετίας. Συγκριτικά στοιχεία ΚΥΚΛΟΣΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΝ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ EBITDA ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Η οικονομική διάρθρωση, η απόδοση και αποδοτικότητα όπως και η διαχειριστική πολιτική της εταιρείας προκύπτουν από τους παρατιθέμενους αριθμοδείκτες. Κατά την ετήσια έκθεσή μας (μαζί με τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις) παραθέτουμε αυτούς (αριθμοδείκτες) με βάθος πενταετίας ( ) ώστε να προκύπτει η διαχρονική εξέλιξη της εταιρείας. Κατά την τελευταία πενταετία παρά την εκδηλωθείσα έντονη ύφεση της οικονομίας, η εταιρεία διατήρησε την απασχόληση των εργοστασίων της όπως και του προσωπικού της με ταυτόχρονη πορεία των αποτελεσμάτων της. 2

3 Βασικοί αριθμοδείκτες Α Οικονομικές διάρθρωσης Ρευστότητα 1,46 1,50 2,70 2,70 4,99 Δανειακή επιβάρυνση 132,28% 94,92% 135,71% 148,44% 163,92% Κάλυψη παγίων 115,01% 127,75% 162,95% 161,09% 184,66% Β Απόδοσης & αποδοτικότητας Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 1,16% 1,43% 3,85% 6,76% 8,89% Μικτό κέρδος επί συνολ. Πωλήσεων 3,64% 3,77% 6,33% 6,23% 7,26% Ανακυκλ. ιδίων κεφαλαίων 189,11% 244,59% 227,50% 220,11% 220,12% Κυκλ. ταχ. αποθεμάτων 557,20% 443,37% 485,74% 455,63% 478,20% Γ Διαχειριστικής πολιτικής Κάλυψη νέων επενδύσεων 427,51% 238,78% 71,38% 68,80% 28,04% Μ.Ο. εξόφλησης προμηθευτών ημ Μ.Ο. είσπραξης από πελάτες ημ ,07 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξησή του κατά ,51 η οποία προήλθε από την Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν. 4172/2013 άρθρο 72 παράγραφος 11 ποσού ,43 και με την καταβολή μετρητών ποσού ,08 (ΕΛΒΑΛ Α.Ε ,83 κατά την 31/12/2013, ανέρχεται σε Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ,41 Συνολικός αριθμός Μετοχών Ονομαστική αξία Μετοχής. 3,91 Διαμόρφωση της τιμής του αλουμινίου - βασική πρώτη ύλη ( απεικονίζεται στους παρατιθέμενους πίνακες) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΙΜΕΣ AL (LME / USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΙΜΕΣ AL (LME /EURO) ΕΤΟΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 3 ΜΗΝΩΝ EΥΡΩ / USD ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 2012 (M.O.) 2.019, ,8 1, , (M.O.) 1.845, ,9 1, ,7 Διαφορά ήτοι (174,0) 8,6% (162,9) 7,9% (0,0411) (180,0) 11,5% Η μέση τιμή του αλουμινίου στο LME μετρητοίς κατά την χρήση 2013 (01/01 31/12/2013), έναντι της μέσης τιμής κατά την προηγούμενη χρήση 2012 (01/01 31 /12/2012) είναι μειωμένη κατά 174,0 USD ή 8,6%. Αντιστοίχως σε ΕΥΡΩ είναι μειωμένη κατά 180,0 ή 11,5% λόγω της διακυμάνσεως της ισοτιμίας ΕΥΡΩ/USD. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΕΣ AL (LME / USD) ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ / USD ΤΙΜΕΣ AL (LME / ΕΥΡΩ) ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ Αρχή 02/01/ ,5 1, ,9 Τέλος 31/12/ ,5 1, ,2 Διαφορά ( 329,0 ) 0,0505 ( 296,7 ) 15,7% 18,8% Κατά την χρήση 2013 (αρχή τέλος) η τιμή του αλουμινίου στο LME παρουσίασε μείωση κατά 329,0 USD ή 15,5% και κατά 296,7 ΕΥΡΩ ή 18,8% αντιστοίχως. Από την παράθεση των παραπάνω πινάκων προκύπτει η πτωτική πορεία στην τιμή του αλουμινίου τόσο σε τιμές USD όσο και σε τιμές ΕΥΡΩ μεταξύ των χρήσεων 2012 και 2013 κυρίως λόγω αυτής κατά την χρήση Ανεξάρτητα από τις αυξομειώσεις της τιμής του μετάλλου (η παρακολούθηση των οποίων μας ενδιαφέρει για την ορθή άσκηση της εμπορικής τιμολογιακής μας πολιτικής), ιδιαιτέρως μας ενδιαφέρει η παρακολούθηση του αποτελέσματος που προκύπτει, για την εταιρεία, από την καλή λειτουργία των παραγωγικών μας μονάδων (εργοστασίων), κατά πόσο δηλαδή επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατόν ανταγωνιστικό κόστος της προστιθέμενης αξίας, το οποίο μας επιτρέπει την δια των παραγγελιοληψιών συνέχιση της λειτουργίας απασχόλησής των, αλλά κα το καλύτερο δυνατόν θετικό συνολικό αποτέλεσμα. Κύριοι Μέτοχοι, Η πολύ καλή πορεία της εταιρείας, μας δίνει την δυνατότητα να σχεδιάζουμε προγραμματίζουμε σημαντικές επενδύσεις για την κάλυψη των υφισταμένων αναγκών αλλά και την αύξηση του τομέα των λακαρισμένων προϊόντων με υλοποίηση αυτών την προσεχή διετία Έτσι παράλληλα με τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται ετησίως για την διατήρηση του σύγχρονου εξοπλισμού των εργοστασίων παραθέτουμε εν συνόψει τις νέες σημαντικές επενδύσεις: 1. Λακαριστική Μηχανή 2. Επέκταση στεγασμένου χώρου στο εργοστάσιο Μάνδρας 3. Αύξηση δυναμικότητας After Burner κατά m3 4. Αγορά οικοπέδου 10 στρεμ. & στεγασμένου χώρου 3000 τμ Συνολικής κατ εκτίμηση δαπάνης 8 εκατ. Κύριοι μέτοχοι, Ο κύκλος εργασιών κατά την λήξασα χρήση ανήλθε σε , το μικτό κέρδος σε ενώ τα κέρδη προ φόρων σε μετά δε την αφαίρεση των φόρων σε και την προσθήκη των υπολοίπων κερδών προηγούμενων χρήσεων σε εξ τα προ διάθεση κέρδη ανέρχονται σε ,00 την διάθεση των οποίων προτείνουμε ως ακολούθως: - Τακτικό αποθεματικό ,00 - Υπόλοιπο κερδών εις νέον ,00 Σύνολο ,00 4

5 Μετά τα εκτεθέντα ως άνω και τις τυχόν διευκρινίσεις που ενδέχεται να ζητηθούν κατά την Γενική Συνέλευση, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις όπως και την παρούσα Έκθεση για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2013, αποφασίσετε δε και επί των λοιπών θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης. Αθήνα 18/02/2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 5

6 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ Α.Ε» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ Α.Ε», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

7 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ Α.Ε» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 10 Μαρτίου 2014 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Θ. ΧΑΡΙΤΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

8 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /03/Β/90/03 Υπουργείο Ανάπτυξης ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : Εδρα:Μεσογειων 2-4, Αθήνα 1

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 4 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 5 III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 6 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 V. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 8 VI. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9 1. Γενικές πληροφορίες Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων Εταιρικά γεγονότα Λογιστικές πολιτικές 9 2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Αρχές Ενοποίησης και συμμετοχές Συναλλαγματικές μετατροπές Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Παράγωγα Αποθέματα Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Δανεισμός Φορολογία Παροχές στο προσωπικό Επιχορηγήσεις Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων Πληροφόρηση κατά τομέα Κέρδη ανά μετοχή Διανομή μερισμάτων Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως Πληροφόρηση κατά τομέα Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 23 2

10 7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενη φορολογία Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση Αποθέματα Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Αποθεματικά Εύλογης αξίας Τακτικό Αποθεματικό Ειδικά & Αφορολόγητα Αποθεματικά Δανεισμός Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Επιχορηγήσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Έξοδα ανά κατηγορία Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα), καθαρά Φόρος εισοδήματος Λοιπά έσοδα / (έξοδα ) εκμετάλλευσης, καθαρά Δεσμεύσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Κέρδη ανά μετοχή Μερίσματα ανά μετοχή Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Αναπροσαρμογή Κονδυλίων Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 39 3

11 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ποσά σε Ευρώ Σημ. 31/12/ /12/2012* ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Λοιπές απαιτήσεις Σύνολο μη-κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις Παράγωγα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλάιων αποδιδομένων στους μετόχους ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Επιχορηγήσεις Προβλέψεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρέωση από φόρο εισοδήματος Δάνεια Παράγωγα Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων *Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 31) Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 4

12 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Ποσά σε Ευρώ Σημ. 31/12/ /12/2012 * Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων 21 ( ) ( ) Μικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης 21 ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 21 ( ) ( ) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης (καθαρά) Λειτουργικά Κέρδη Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 22 ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος 23 ( ) ( ) Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Κατανεμημένα σε : Μετόχους της μητρικής Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε ανά μετοχή) Βασικά 28 0,332 0,359 Αποσβέσεις περιόδου 6 & *Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 31) Οι σημειώσεις της σελίδες 9 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 5

13 III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Ποσά σε Ευρώ Σημ. 31/12/ /12/2012 * Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσεως Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος που θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα σε μελλοντικές περιόδους : Κέρδος / (ζημιά) από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών 15 (95.924) Φόρος εισοδήματος που αναγνωρίσθηκε άμεσα στα Ίδια Κέφαλαια 23 ( ) Σύνολο στοιχείων που θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα σε μελλοντικές περιόδους (95.924) Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος που δεν θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα σε μελλοντικές περιόδους : Κέρδος / (ζημιά) λόγω μεταβολής IAS 19 (υποχρέωσης αποζημίωσης προσωπικού) ( ) Σύνολο στοιχείων που δεν θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα σε μελλοντικές περιόδους ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα Κατανεμημένα σε : Μετόχους της μητρικής Σύνολο λοιπών στοιχείων συνολικού εισοδήματος για την περίοδο *Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 31) Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 6

14 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο & Διαφορά υπέρ το άρτιο (σημ. 13) Αποδιδόμενα της μετόχους της μητρικής Αποθέματικάε ύλογης αξίας (σημ.14 ) Λοιπά αποθέματικα (σημ. 14) Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου ( ) Τροποποίηση ΔΛΠ 19 (79.147) (79.147) Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου ( ) Κέρδος / (ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια ( ) Επίδραση ΔΛΠ 19 ( ) ( ) Καθαρό κέρδος περιόδου Συνολικό εισόδημα για την περιόδο Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου / (μείωση) Μεταφορά αποθεματικών (από διανομή) ( ) - Μέρισμα Σύνολο συναλλαγών με μετόχους ( ) - Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου (19.532) Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου (19.532) Κέρδος / (ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια - (95.924) - (95.924) Τροποποίηση ΔΛΠ Καθαρό κέρδος περιόδου Συνολικό εισόδημα για την περιόδο - (95.924) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου / (μείωση) Μεταφορά αποθεματικών ( ) ( ) Μέρισμα Σύνολο συναλλαγών με μετόχους ( ) (84.327) Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου ( ) *Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 31) Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 7

15 V. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Ποσά σε Ευρώ Σημ. 31/12/ /12/2012* Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Προσαρμογές για: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων Αποσβέσεις αύλων παγίων Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 18 ( ) ( ) (Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 6 (1.836) (300) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Έσοδα τόκων 22 (28.330) (26.497) Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων ( ) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) ( ) Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (42.386) Λοιπές Προβλέψεις Αύξηση/ (μείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης ( ) Ζημιά από καταστροφή παγίων Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ) ( ) Καταβεβλημένοι φόροι ( ) ( ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες Επενδυτικές δραστηριότητες Πωλήσεις /(Αγορές) χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 103 ( ) Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6&7 ( ) ( ) Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (40.144) ( ) Τόκοι εισπραχθέντες Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις μακροπρόθεσμων δανείων και καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ( ) ( ) Είσπραξη επιχορήγησης Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως *Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 31) Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 8

16 VI. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικές πληροφορίες Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις απλές οικονομικές καταστάσεις της ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ (εφ εξής «ΣΥΜΕΤΑΛ» ή «Εταιρεία»). Η ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. (η Εταιρεία) είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1989 με την επωνυμία «ΑΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ» με έδρα το Αιγάλεω Αττικής. Το 1996 έγινε αλλαγή επωνυμίας από «ΑΥΛΟΣ ΑΒΕΕ» σε «ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.» ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Το 1997 η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε στην Μάνδρα Αττικής, ενώ το ίδιο δε έτος (1997) άλλαξε και ο σκοπός της Εταιρείας, ο οποίος έγινε : «η παραγωγή ειδών συσκευασίας και λοιπών προϊόντων από αλουμίνιο, χαρτί και λοιπές εύκαμπτες ύλες, η εμπορία και η αντιπροσώπευση αυτών ως και πάσα ετέρα πράξη ή δραστηριότητα σχετική ή συμφυής ή παρεπόμενη ή εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών». Το 1998 η ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., απορρόφησε τον κλάδο χάρτου και αλουμινόχαρτου της «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.». Το 2013 η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε στην οδό Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα. Η «ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.» είναι θυγατρική της «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.» και ανήκει στον όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Η «ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.» συμμετέχει στο μετοχικό καφάλαιο των εταιριών : α)metal AGENCIES LTD με ποσοστό 25% έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ και β) ALURAME SRL με ποσοστό 12,5% έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ και γ) ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με ποσοστό <10% έναντι συνολικού τιμήματος 6,00 ευρώ. Η Εταιρία παρακολουθεί τις επενδύσεις αυτές ως «Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση» σημείωση Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας αφορούν στη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις») και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( ΔΠΧΑ ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 18 η Φεβρουαρίου Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η οποία αναμένεται να συνεδριάσει την 9 η Μαϊου Εταιρικά γεγονότα Κατά την χρήση 2013 η εταιρία πώλησε την συμμετοχή που είχε στην εταιρία Elval Colour. 1.3 Λογιστικές πολιτικές Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογήσεις προκειμένου να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη των γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη, εμπειρία της Διοίκησης. Τα εν λόγω πάγια στοιχεία θα αποσβεσθούν για την υπολειπόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις και μετά την ολοσχερή απόσβεση τους θα έχουν μηδενική υπολειμματική αξία. 9

17 2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αφορούν στη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ( ΔΠΧΠ ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόμου 3229/04 (όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 3301/04) οι ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) καθώς και οι θυγατρικές τους,υποχρεούνται να ετοιμάζουν τις θεσμικές οικονομικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εντεύθεν, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Οι καταστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που με βάση τις απαιτήσεις των ΔΠΧΠ αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σημείωση 4. Οι λογιστικές αρχές που παρουσιάζονται παρακάτω (Σημειώσεις 2.2 έως 2.23), εφαρμόζονται από την Εταιρεία και με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις: 2.2 Αρχές Ενοποίησης και συμμετοχές (α) Θυγατρικές εταιρείες Η «ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ» δεν διαθέτει θυγατρικές. (β) Συγγενείς επιχειρήσεις Η Εταιρεία δεν διαθέτει συγγενείς επιχειρήσεις. 2.3 Συναλλαγματικές μετατροπές (α) Νόμισμα λειτουργίας και νόμισμα παρουσίασης. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα λειτουργίας. Τα ποσά είναι στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη μονάδα. (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας, βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή των χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία ισολογισμού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 10

18 2.4 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία α)αξία κτήσεως ακινήτων Η ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. εκτίμησε τα ακίνητα περιουσιακά της στοιχεία (κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π.) σε εύλογες αξίες και χρησιμοποίησε τις εύλογες αυτές αξίες ως τεκμαρτό κόστος κτήσεως σε αυτή την ημερομηνία. Η υπεραξία που προέκυψε πιστώθηκε στα κέρδη εις νέον. Η εκτίμηση του οικοπέδου και των κτιριακών εγκαταστάσεων έγινε από πραγματογνώμονες εκτιμητές της εταιρείας LAMBERT SMITH HAMPTON. Η εκτίμηση του οικοπέδου έγινε ύστερα από έρευνα και ανάλυση της τοπικής κτηματαγοράς και η αξία των κτιρίων προσδιορίστηκε βάσει του υπολειμματικού κόστους αντικαταστάσεως τους. Η συνολική υπεραξία που προέκυψε από την ανωτέρω αποτίμηση ανέρχεται στο ποσό των ,48 ευρώ. β)αξία κτήσεως λοιπών πάγιων στοιχείων Για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (εκτός των ακινήτων) η Εταιρεία θεώρησε την αναπόσβεστη αξία τους, κατά την 31/12/2004 ως αξία αποτιμήσεως τους κατά την ημερομηνία μεταβάσεως στα Δ.Π.Χ.Π.Τα ενσώματα πάγια παρουσιάσθηκαν στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα σχετιζόμενες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρήθηκαν σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων πάγιων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνο εάν είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιήθηκαν. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων πάγιων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία που έχει ως εξής: -κτίρια -μηχανολογικός εξοπλισμός -αυτοκίνητα -λοιπός εξοπλισμός έτη 5-25 έτη 6-10 έτη 3-8 έτη Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ισολογισμό, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Kατά την χρήση 2013, δεν θεωρήθηκε αναγκαία η επανεξέταση. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων πάγιων υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την χρήση 2013 δεν υπήρξε απομείωση. Κατά τις πωλήσεις των ενσώματων παγίων κατά την χρήση 2013, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που εισπράχθηκε και της υπολειμματικής λογιστικής τους αξίας καταχωρήθηκαν ως κέρδη ή ζημιές στα αποτελέσματα. Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούσαν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού, κεφαλαιοποιήθηκαν για το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα χρήσεως. 2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους ενώ τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μέσω αγοράς επιχειρήσεων, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο ποσό αυτό μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης της αξίας τους. Η ωφέλιμη ζωή των άϋλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι περιορισμένη ή απεριόριστη. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή αποσβένεται στην περίοδο της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους με την σταθερή μέθοδο. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται, από την ημερομηνία, κατά την οποία είναι διαθέσιμα προς χρήση. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται άλλα υπόκεινται περιοδικά (τουλάχιστον ετησίως) σε εκτίμηση τυχόν απομείωσης της αξίας τους. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων αξιολογείται σε ετήσια βάση. Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και συσσωρευμένες απομείωσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία κυμαίνεται 3 έως 4 χρόνια. Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. 11

19 2.6 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Κατά την χρήση 2013 δεν υπήρξε καμία ένδειξη απομείωσης της αξίας των ενσώματων και άυλων στοιχείων της επιχείρησης, έτσι δεν έγινε καμία απομείωση αυτών κατά την εν λόγω χρήση. 2.7 Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτελούν επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα, απαιτήσεις, δάνεια και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Η ταξινόμηση των στοιχείων αυτών στις παρακάτω κατηγορίες, εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε το κάθε περιουσιακό στοιχείο. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης. Αναλυτικότερα: (α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία με μεταβολές στα αποτελέσματα Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την πώληση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό εάν κατέχονται για εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας. (β) Δάνεια και απαιτήσεις Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους. Περιλαμβάνονται στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε δάνεια και απαιτήσεις αυτής της κατηγορίας. (γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. (δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την υποκατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω υποκατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής. Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των Ιδίων Κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν απομείωση. Ειδικά για τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η αποτίμησή τους γίνεται στο κόστος μείον απομειώσεις, διότι αυτά δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά και η εύλογη αξία τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί αξιόπιστα. Κατά την πώληση ή απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων για τα χρηματοοικονομικά αυτά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της χρήσης η Εταιρεία κατείχε επένδύσεις αυτή της κατηγορίας. 2.8 Παράγωγα Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων προς κάλυψη του κινδύνου των μελλοντικών ταμειακών ροών της Εταιρείας από την μεταβολή των επιτοκίων. Τα αποτελέσματα από τις εκκαθαρισμένες πράξεις διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν πραγματοποιούνται (διαφορά τόκου επί συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίου και χρηματιστηριακά αποτελέσματα επί πράξεων σε ξένο νόμισμα). 12

20 Η Εταιρεία σε τακτική βάση προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα των πράξεων αντιστάθμισης των αναμενόμενων ταμειακών ροών, τόσο σε επιχειρηματική, όσο και σε λογιστική βάση, και καταχωρεί στα Ιδια Κεφάλαια το αποτέλεσμα της αποτίμησης των ανοικτών θέσεων σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, κατά το μέρος εκείνο που αξιολογείται ως αποτελεσματικό. 2.9 Αποθέματα Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου ετήσιου σταθμικού κόστους. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι τρεις (3) μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται Δανεισμός Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια ταξινομούνται ως Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού Φορολογία Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με βάση την φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας και καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων εκτός από την περίπτωση που αφορά κονδύλια τα οποία καταχωρούνται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, οπότε καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο του υπολογισμού βάσει του ισολογισμού που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί και βασίζεται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία ισολογισμού. 13

21 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Παροχές στο προσωπικό (α) Βραχυπρόθεσμες παροχές Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. (β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών: i. Προγράμματα καθορισμένων εισφορών ii. Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών είναι προγράμματα για την περίοδο μετά τη λήξη εργασίας του υπαλλήλου κατά το οποίο η Εταιρεία πληρώνει ένα καθορισμένο ποσό σε ένα τρίτο νομικό πρόσωπο χωρίς άλλη υποχρέωση. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Προγράμματα καθορισμένων παροχών Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι οποιαδήποτε άλλα πρόγραμματα σύνταξης εκτός από τα πρόγραμματα καθορισμένων εισφορών. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. (γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση Επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με την σταθερή μέθοδο κατά την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 14

22 2.17 Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: (α) (β) (γ) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης. Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού (Σημείωση 4). Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: (α) Πωλήσεις αγαθών Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται από την Εταιρεία όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας έχουν μεταφερθεί στον αγοραστή, η είσπραξη του τιμήματος είναι εύλογα εξασφαλισμένη και οι σχετιζόμενες δαπάνες και πιθανές επιστροφές αγαθών μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Σε περιπτώσεις εγγύησης επιστροφής χρημάτων για πωλήσεις αγαθών, οι επιστροφές λογίζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ως μείωση των εσόδων. (β) Παροχή υπηρεσιών Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. (γ) Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου Πληροφόρηση κατά τομέα Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Ο πρωτεύων τύπος πληροφόρησης της Εταιρείας είναι ο επιχειρηματικός τομέας Κέρδη ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου. 15

23 2.21 Διανομή μερισμάτων Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. Α) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2013 ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων» Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες να ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων σε δύο ομάδες, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη περίοδο. Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην οικονομική θέση της Εταιρείας. ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων» Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με ένα περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή μέσω πώλησης. Η τροπολογία παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα (προγράμματα καθορισμένων παροχών - «μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 απαιτεί αναδρομική εφαρμογή και η επίδραση από την υιοθέτησή του παρουσιάζεται στη Σημείωση 31 των οικονομικών καταστάσεων ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς Σοβαρός υπερπληθωρισμός και άρση καθορισμένων ημερομηνιών για υιοθετούντες για πρώτη φορά» & ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς-κρατικά Δάνεια» Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο 16

24 γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων (IFRSs Cycle), εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 περισσότερες από μία φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης μία οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 είτε την ημερομηνία μετάβασης είτε από μία προγενέστερη ημερομηνία. ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν μια οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι μια οικονομική οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ. ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί να ταξινομηθούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν τον ορισμό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με διανομές προς τους μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Β) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων» Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον συμψηφισμό ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις. 17

25 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τα μέρη του ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστούν τα μέρη του ΔΛΠ 39 που σχετίζονται με την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Με την τροποποίηση προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» και τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται υποχρεωτικά το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού τους έτους που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 ή μετά από αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων που αφορούν την εταιρεία μας, είναι οι εξής: ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ή ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία» Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 18

26 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» -Ανανέωση παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης» Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης σε μια κατάσταση όπου ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί με έναν νέο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» - «Εισφορές από εργαζόμενους» Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Η Εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών του μέσων: Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος αγοράς Η σημείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους ανωτέρω κινδύνους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου της Εταιρείας. Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία για αυτές τις γνωστοποιήσεις περιλαμβάνονται σε όλο το εύρος των οικονομικών καταστάσεων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου έχει ανατεθεί στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών, τα πορίσματα των οποίων γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται κεντρικά από αρμόδια υπηρεσία του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από τον Κανονισμό Λειτουργίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟΧΑΛΚΟ παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. (α) Πιστωτικός κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. i. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Τα δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης πληρωμών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι πελάτες, 19

27 ii. iii. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2013 επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς δεν παρατηρείται γεωγραφική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωμών. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί η Εταιρεία περιλαμβάνει την εξέταση τραπεζικών πηγών και άλλων τρίτων πηγών πιστοληπτικής βαθμολόγησης, αν υπάρχουν. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και αναπροσαρμόζονται, αν απαιτηθεί, οι όροι πωλήσεων και εισπράξεων.τα πιστωτικά όρια των πελατών κατά κανόνα καθορίζονται με βάση τα ασφαλιστικά όρια που λαμβάνονται για αυτούς από τις ασφαλιστικές εταιρίες και εν συνεχεία διενεργείται ασφάλιση των απαιτήσεων βάσει των ορίων αυτών. Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν κυρίως πελάτες χονδρικής της Εταιρείας. Οι πελάτες που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού ρίσκου» τοποθετούνται σε ειδική κατάσταση πελατών και μελλοντικές πωλήσεις πρέπει να προεισπράττονται και να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη και την ιδιότητα του, η Εταιρεία για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του ζητά, όπου αυτό είναι δυνατό, εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις ( π.χ εγγυητικές επιστολές). Επενδύσεις Οι επενδύσεις ταξινομούνται από την Εταιρεία με βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει φαινόμενο αθέτησης πληρωμών για τις επενδύσεις αυτές. Εγγυήσεις Η Εταιρεία έχει ως πολιτική να μην παρέχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, παρά μόνο και κατ εξαίρεση, σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες (β) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταμιακών διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη της. (γ) Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών, συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. Η Εταιρεία διενεργεί συναλλαγές επί παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων ώστε να αντισταθμίσει μέρος των κινδύνων από τις συνθήκες της αγοράς. i. Συναλλαγματικός κίνδυνος Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο στις πωλήσεις και αγορές που πραγματοποιεί, το οποίο είναι κυρίως το ευρώ. Τα νομίσματα στα οποία πραγματοποιούνται αυτές οι συναλλαγές είναι κυρίως το Ευρώ, το δολάριο ΗΠΑ, και η στερλίνα. Διαχρονικά η Εταιρεία αντισταθμίζει το μεγαλύτερο μέρος της εκτιμώμενης έκθεσης του σε ξένα νομίσματα σε σχέση με τις προβλεπόμενες πωλήσεις και αγορές καθώς και τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Η Εταιρεία κυρίως συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους για την αντιμετώπιση του κινδύνου μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών τα οποία λήγουν κατά κύριο λόγο σε λιγότερο από ένα χρόνο από την ημερομηνία του ισολογισμού. Όταν κριθεί 20

28 απαραίτητο, τα συμβόλαια αυτά ανανεώνονται κατά τη λήξη τους. Κατά περίπτωση ο συναλλαγματικός κίνδυνος μπορεί να καλύπτεται και με την λήψη δανείων στα αντίστοιχα νομίσματα. ii. Κίνδυνος επιτοκίων Η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού και ομολογιακών δανείων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά της με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς η Εταιρεία θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, την εύλογη τους αξία Η λογιστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την εύλογη τους αξία. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για τον Όμιλο Βιοχάλκο για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη Διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και των καταχωρημένων ποσών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες, περιγράφονται παρακάτω: (α) Φόρος Εισοδήματος Η επιβάρυνση της χρήσεως με φόρους εισοδήματος, αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους ετεροχρονισμένους(αναβαλλόμενους) φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται με τα απεικονιζόμενα στην τρέχουσα χρήση αποτελέσματα, αλλά θα καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές σε μελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην όποια περίπτωση καταχωρείται απευθείας κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά το χρόνο καταλογισμού τους, επί της διαφοράς μεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής βάσεως των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στο βαθμό που οι διαφορές αυτές είναι ετεροχρονισμοί που θα εξαλειφθούν στο μέλλον.οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, κατά των φορολογικών αρχών, αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση στην οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν μελλοντικά κέρδη που θα προσδώσουν φορολογικές υποχρεώσεις με τις οποίες θα μπορέσουν να συμψηφισθούν οι ετεροχρονισμένες φορολογικές απαιτήσεις. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, μειώνονται κατά την έκταση στην οποία δεν είναι πλέον προφανές ότι η σχετική μελλοντική φορολογική ελάφρυνση θα εξασφαλισθεί. 21

29 (β) Αποθέματα Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2013 Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις σχετικά με την αποτίμηση των αποθεμάτων στη μικρότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης τους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η ρευστοποιήσιμη αξία μπορεί να διαφέρει σε σχέση με εκείνη που εκτιμήθηκε κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. (γ) Προβλέψεις Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση 5. Πληροφόρηση κατά τομέα Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα για τους 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου : (Ποσά σε Ευρώ) 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2012 * Σύνολο Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα Ενδοεταιρικές πωλήσεις ( ) Καθαρές πωλήσεις Λειτουργικά κέρδη Τροποποιήση ΔΛΠ Χρηματοοικονομικά έσοδα έξοδα (σημ. 22) ( ) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος (σημ. 23) ( ) Καθαρό κέρδος /12/2012 Eνεργητικό Σύνολο υποχρεώσεων Επενδύσεις σε ενσώματα, άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ποσά σε Ευρώ) Aποσβέσεις ενσώματων παγίων (σημ. 6) ( ) Αποσβέσεις άϋλων παγίων (σημ.7) ( ) Σύνολο αποσβέσεων ( ) Απομείωση απαιτήσεων - Απομείωση αποθεμάτων - (Ποσά σε Ευρώ) 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα Σύνολο Ενδοεταιρικές πωλήσεις Καθαρές πωλήσεις ( ) Λειτουργικά κέρδη Χρηματοοικονομικά έσοδα έξοδα (σημ. 22) Κέρδη προ φόρων ( ) Φόρος εισοδήματος (σημ. 23) Καθαρό κέρδος ( ) /12/2013 Eνεργητικό Σύνολο υποχρεώσεων Επενδύσεις σε ενσώματα, άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (Ποσά σε Ευρώ) Aποσβέσεις ενσώματων παγίων (σημ. 6) ( ) Αποσβέσεις άϋλων παγίων (σημ. 7) ( ) Σύνολο αποσβέσεων ( ) Απομείωση απαιτήσεων - Απομείωση αποθεμάτων *Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 31) 22

30 Στο ενεργητικό δεν συμπεριλαμβάνεται η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, οι συμμετοχές και τα παράγωγα που διακρατούνται για εμπορικούς σκοπούς. Στις υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται οι λειτουργικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων και των παραγώγων που προσδιορίζονται για αντιστάθμιση μελλοντικών συναλλαγών). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις και τυχόν δανεισμός που δεν μπορεί να κατανεμηθεί στους κλάδους (corporate borrowings). Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης Γεωγραφικοί Τομείς Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες Ασία Αμερική Αφρική Ωκεανία Σύνολο Ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία Ποσά σε Ευρώ Πωλήσεις εμπορευμάτων & προϊόντων Έσοδα από υπηρεσίες Λοιπά Σύνολο Σύνολο ενεργητικού Ελλάδα Εξωτερικό - - Σύνολο Επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα & ακίνητα πάγια Ελλάδα Εξωτερικό - - Σύνολο Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και 2013 και οι μεταβολές τους εντός των χρήσεων 2012 και 2013 αναλύονται ως ακολούθως: Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και εξαρτήματα Ακινητοπ/σεις υπό εκτέλεση Ποσά σε Εύρω Κόστος ή εύλογη αξία Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις-Διαγραφές (8.775) - - (8.775) Καταστροφές Ανακατανομές ( ) ( ) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Συσσωρευμένες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αποσβέσεις περιόδου - ( ) ( ) (66.266) ( ) - ( ) Πωλήσεις-Διαγραφές Καταστροφές Ανακατανομές Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου Σύνολο Κόστος ή εύλογη αξία Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις-Διαγραφές - - (4.418) (1.038) - - (5.456) Καταστροφές (2.568) - (2.568) Ανακατανομές ( ) (36.253) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Συσσωρευμένες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις περιόδου - ( ) ( ) (72.975) ( ) - ( ) Πωλήσεις-Διαγραφές Καταστροφές Ανακατανομές Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου

31 Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους ,τα οποιά αφορούν το ομολογοιακό δάνειο ύψους Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και 2013 αναλύονται ως ακολούθως: ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ Ποσά σε Ευρώ Λογισμικό Λοιπά Σύνολο Κόστος ή εύλογη αξία Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Ανακατανομές Διαγραφές Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Συσσωρευμένες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις περιόδου (74.381) (32.065) ( ) Ανακατανομές Διαγραφές Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 ( ) ( ) ( ) Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου Ποσά σε Ευρώ Κόστος ή εύλογη αξία Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Ανακατανομές Διαγραφές Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Συσσωρευμένες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις περιόδου ( ) (10.668) ( ) Ανακατανομές Διαγραφές Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 ( ) ( ) ( ) Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου Αναβαλλόμενη φορολογία Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά όπως αυτά απεικονίζονται στους ισολογισμούς έχουν ως κατωτέρω: Υπόλοιπο 1/1/ 2012* ( ) (Χρέωση) / πίστωση κατάστασης αποτελεσμάτων ( ) (Χρέωση) / πίστωση Ιδίων Κεφαλαίων ( ) Υπόλοιπο 31/12/2012 ( ) (Χρέωση) / πίστωση κατάστασης αποτελεσμάτων (95.441) (Χρέωση) / πίστωση κατάστασης αποτελεσμάτων λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή ( ) (Χρέωση) / πίστωση Ιδίων Κεφαλαίων ( ) Υπόλοιπο 31/12/2013 ( ) Το μεγαλύτερο ποσοστό των προσωρινών διαφορών βάσει των οποίων σχηματίστηκαν οι ανωτέρω φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις αναμένεται να αναστραφούν σε χρονικό διάστημα πέρα του έτους. *Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 31) 24

32 Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης και υποχρέωσης έχει ως παρακάτω : Ποσά σε Εύρω Υπεραξιίες Ενσώματων Παγίων /Διαφορά Αποσβέσεων Υπεραξιίες Αυλων Παγίων /Διαφορά Αποσβέσεων Διαφορά Αποσβέσεων επιχορηγήσεων Διαφορά Προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού Διαφορά Προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων Αντιστάθμιση κινδύνου Λοιπά Σύνολο Υπόλοιπο 1/1/ 2012* ( ) ( ) ( ) Τροποποίηση ΔΛΠ Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 1/1/ 2012* ( ) ( ) ( ) (Χρέωση) / πίστωση κατάστασης αποτελεσμάτων ( ) (914) ( ) (Χρέωση) / πίστωση Ιδίων κεφαλαίων (55.361) ( ) ( ) Ανακατανομές Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 ( ) ( ) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 ( ) ( ) (Χρέωση) / πίστωση κατάστασης αποτελεσμάτων (30.484) ( ) - - (95.441) (Χρέωση) / πίστωση κατάστασης αποτελεσμάτων λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή ( ) ( ) (Χρέωση) / πίστωση Ιδίων κεφαλαίων ( ) ( ) Ανακατανομές ( ) - Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 ( ) ( ) ( ) Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο 4110/2013 που τέθηκε σε ισχύ στις 23 Ιανουαρίου 2013, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ορίζεται στο 26% για τη χρήση 2013 και έπειτα, από το 20% που ίσχυε ως την χρήση Λόγω της παραπάνω μεταβολής στο φορολογικό συντελεστή ο αναβαλλόμενος φόρος περιόδου έχει επιβαρυνθεί με το ποσό των Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αναλύονται ως ακολούθως: Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συναλλαγματικές διαφορές - - Προσθήκες Πωλήσεις (71) Αποτίμηση που επηρέασε απευθείας τα Ίδια Κεφάλαια - - Αποτίμηση που επηρέασε τα αποτελέσματα - - Αναταξινόμηση - - Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Κυκλοφορούν ενεργητικό Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: 31/12/ /12/2012 Μη εισηγμένοι τίτλοι - Συμμετοχικοί τίτλοι εσωτερικού Συμμετοχικοί τίτλοι εξωτερικού Ομολογιακά Λοιπά *Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 31) 25

33 10. Αποθέματα Τα αποθέματα της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αναλύονται ως ακολούθως: Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Εμπορεύματα Προιόντα έτοιμα Ημιτελή Υποπροιόντα & υπολείματα Παραγωγή σε εξέλιξη Α' & Β' ύλες-αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων Σύνολο Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερημένα και κατεστραμμένα αποθέματα: - - Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αναλύονται ως ακολούθως: Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Πελάτες Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ 27) Γραμμάτια-επιταγές εισπρακτ.& σφραγ/νες Μείον: Προβλέψεις απομείωσης ( ) ( ) Καθαρές απαιτήσεις πελατών Πλέον : Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων Λοιπές Προκαταβολές Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις Λοιποί χρεώστες Μείον: Προβλέψεις απομείωσης Σύνολο εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων - - Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο λοιπών απαιτήσεων Σύνολο απαιτήσεων Η χρονική ανάλυση των υπολοίπων των πελατών έχει ως εξής: Πελάτες (ποσά σε Ευρώ) 31/12/ /12/2012 Ενήμερα Καθυστερημένα εως 6 μήνες από 6 μήνες και ανω Σύνολο Στα ενήμερα εταιρικά ποσά περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη. Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνονται επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες ( εως 6 μήνες ), τα οποία έχουν ως εξής: 31/12/ /12/

34 Η εταιρεία έχει σχηματίσει επαρκής πρόβλεψη απομείωσης προς κάλυψη του κινδύνου επισφάλειας. Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης για πελάτες έχει ως εξής: 31/12/ /12/2012 Υπόλοιπο έναρξης Πρόβλεψη χρήσης - Διαγραφές (1.430) (57.386) Υπόλοιπο λήξης Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία Τα παράγωγα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και 2013, τα οποία αφορούν συναλλαγές για κάλυψη του κινδύνου μεταβολής των μελλοντικών ταμειακών ροών της Εταιρείας, αναλύονται ως ακολούθως Παράγωγα 31/12/ /12/2012 Ποσά σε Ευρώ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος (fx future contracts) - - Σύνολο - - Κυκλοφορούν ενεργητικό Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος (fx future contracts) Σύνολο Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος (fx future contracts) - - Σύνολο - - Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος (fx future contracts) Σύνολο Ονομαστική αξία παραγώγων Ονομαστική αξία Παραγώγων Συναλλάγματος Για την Εταιρεία τα αποτελέσματα από τις εκκαθαρισμένες πράξεις διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου που καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την χρήση 2013 & 2012 και περιλαμβάνονται για τα αποτελέσματα παραγώγων Συναλλάγματος στο κόστος πωληθέντων, έχουν ως εξής: Χρηματιστηριακά αποτελέσματα επί πράξεων σε συνάλλαγμα (fx futures): 2013: : ( ) 13. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Διαθέσιμα στο ταμείο Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις Σύνολο Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους καταθέσεις όψεως. 14. Μετοχικό κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και 2013 αναλύεται ως ακολούθως: 27

35 14. Μετοχικό κεφάλαιο - (συνέχεια) Ποσά σε Ευρώ Αριθμός μετοχών Κατεβλημένο κεφάλαιο Σύνολο 1 Ιανουαρίου Έκδοση νέων μετοχών Δεκεμβρίου Ιανουαρίου Αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής Δεκεμβρίου Αποθεματικά Τα αποθεματικά της Εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και 2013 και οι μεταβολές τους εντός των χρήσεων αυτών αναλύονται ως ακολούθως: ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ Ποσά σε Ευρώ Αποθεματικά εύλογης αξίας Τακτικό αποθεματικο Ειδικά αποθεματικά Αφορολόγητα αποθεματικά Λοιπά αποθεματικά Σύνολο λοιπών αποθεματικών Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012 ( ) Μεταφορά από διανομή Ανακατανομή Κέρδος/(ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα Ίδια Κεφάλαια Λοιπά Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (19.532) Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013 (19.532) Μεταφορά από διανομή Κεφαλαιοποίηση ( ) ( ) Μεταφορά στα αποτελέσματα (90.428) (90.428) Ανακατανομή Κέρδος/(ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα Ίδια Κεφάλαια (95.924) (95.924) Λοιπά Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ( ) Αποθεματικά Εύλογης αξίας Τα αποθεματικά εύλογης αξίας αφορούν την αποτίμηση κατά το τέλος της χρήσης των παραγώγων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης) με σκοπό την αντιστάθμιση του κινδύνου μεταβολής των μελλοντικών ταμιακών ροών τους. Από την αποτίμηση των παραγώγων της 31/12/2013 προέκυψε ζημιά (2012 :κέρδος ) η οποία μετά την αφαίρεση της αναλογούσας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (2012 : υποχρέωση ) εμφανίζεται αφαιρετικά των εταιρικών Ίδίων Κεφαλαίων Τακτικό Αποθεματικό Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.. Η Εταιρεία κατά τη χρήση 2013 σχημάτισε τακτικό αποθεματικό κι έτσι το συνολικό ύψος του τακτικού αποθεματικού ανήρθε σε Ειδικά & Αφορολόγητα Αποθεματικά Τα αφορολόγητα αποθεματικά και τα ειδικά αποθεματικά περιλαμβάνουν: (α) Δεσμευμένα αποθεματικά για κάλυψη ιδίας συμμετοχής επιχορηγηθέντων επενδυτικών προγραμμάτων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/12/2013, αποφάσησε τον σχηματισμό ειδικών αποθεματικών, για την κάλυψη της Ιδίας συμμετοχής επενδυτικών προγραμμάτων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/

36 (β) Μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό τους). (γ) Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και αποθεματικά φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο τα οποία αφορούν έσοδα από τόκους για τους οποίους έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. (δ) Αποθεματικά φορολογηθέντα με ειδική διάταξη περί φορολόγησης της δημιουργηθήσας πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών αποιτήσεων. 16. Δανεισμός Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Μακροπρόθεσμος δανεισμός Τραπεζικός δανεισμός Ομολογιακά Δάνεια Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων Βραχυπρόθεσμα δάνεια Ομολογιακά δάνεια δόσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Τραπεζικός δανεισμός Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων Σύνολο δανείων Υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους ,τα οποιά αφορούν το ομολογοιακό δάνειο ύψους Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής: Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Μεταξύ 1 και 2 ετών Μεταξύ 2 και 5 ετών Πάνω από 5 έτη Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια την ημερομηνία του ισολογισμού είναι τα παρακάτω: 31/12/2012 Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) 7,33% Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος) 2,86% Ομολογίες 5,15% 31/12/2013 Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) 2,86% Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος) 2,86% Ομολογίες 5,54% 17. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Η εταιρία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για συνταξιοδοτικά προγράμματα που ορίζονται από τον νόμο. Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με το μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Η εταιρία θεωρεί ότι αυτό πρόγραμμα καθορισμένης παροχής και χρεώνει τα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτης της υποχρέωσης. 29

37 Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο ΔΛΠ 19, το οποίο εφαρμόζεται από 01/01/2013 το σύνολο της αναλογιστικής ζημιάς/κέρδους που προκύπτει, θα πρέπει να αναγνωρίζεται άμεσα σε ξεχωριστό λογαριασμό στην κατάσταση συνολικών εσόδων με άμεσο επηρεασμό της καθαρής θέσης. Μετά την εφαρμογή του προτύπου αναμορφώθηκαν τα συγκριτικά μεγέθη των «Ιδίων κεφαλαίων»,του «αναβαλλόμενου φόρου» και των «προβλέψεων για παροχές στους εργαζόμενους» των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2012 και της 01/01/2012. Συγκεκριμένα στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας των χρήσεων 2011 και 2012, καταλογίσθηκαν και σωρευμένα «αναλογιστικά κέρδη & ζημιές» αντίστοιχα. Η εμφανιζόμενη υποχρέωση παροχών προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 και 2012 μετά και από τον καταλογισμό των αναλογιστικών αποτελεσμάτων αναλύεται ως ακολούθως: Ποσά σε Ευρώ Υποχρεώσεις ισολογισμού για: 31/12/ /12/2012* Συνταξιοδοτικές παροχές Τροποποίηση ΔΛΠ 19 (σημ. 31) Συνταξιοδοτικές παροχές Χρεώσεις στα αποτελέσματα Συνταξιοδοτικές παροχές (σημ. 21) Συνταξιοδοτικές παροχές Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω: Ποσά σε Ευρώ Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές ( ) Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας Υποχρέωση στον Ισολογισμό Μεταβολές στη καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους Τροποποίηση ΔΛΠ 19 (σημ. 31) Παροχές που πληρώθηκαν (35.334) (3.667) Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε άμεσα στα Ίδια Κεφάλαια ( ) Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα (σημ. 21) Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους Παροούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου Ανάλυση δαπανών που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα Κόστος τρέχουσας αποσχόλησης Τόκος στην υποχρέωση Κόστος επιπλέον παροχών (80.591) Κόστος τακτοποιήσης από μεταφορές εργαζομένων - - Έξοδα Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο - - Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα (σημ. 21) Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,2% 2,7% Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,0% 4,0% 18. Επιχορηγήσεις Οι εμφανιζόμενες επιχορηγήσεις έχουν ληφθεί έναντι επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και η μεταβολή τους εντός των χρήσεων 2013 και 2012 έχει ως ακολούθως: *Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 31) 30

38 18. Επιχορηγήσεις (συνέχεια) Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Υπόλοιπο αρχής χρήσεως Είσπραξη Επιχορηγήσεων Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (σημ. 24) ( ) ( ) Υπόλοιπο τέλους χρήσεως Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Οι προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αναλύονται ως ακολούθως: Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Προμηθευτές Προκαταβολές πελατών Ασφαλιστικοί οργανισμοί Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ. 27) Πιστωτές διάφοροι Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού Λοιποί φόροι και τέλη Σύνολο Προβλέψεις Προβλέψεις Ανέλεγκτων Φορολογικών Σύνολο Χρήσεων Ποσά σε Ευρώ 1 Ιανουαρίου Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως Δεκεμβρίου Ιανουαρίου Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως Δεκεμβρίου Έξοδα ανά κατηγορία Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2013 επιμερίζονται μεταξύ κόστους πωληθέντων και λειτουργιών διάθεσης και διοίκησης ως ακολούθως: 31/12/2012 * (Ποσά σε Ευρώ) Σημ. Κόστος Πωληθέντων Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Σύνολο Παροχές σε Εργαζόμενους Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο Αποσβέσεις 6, Ασφάλιστρα Ενοίκια Μεταφορικά Έξοδα προβολής & διαφήμισης Αμοιβές-Παροχές Τρίτων Προβλέψεις Λοιπά Έξοδα Σύνολο

39 21. Έξοδα ανά κατηγορία (συνέχεια) 31/12/2013 (Ποσά σε Ευρώ) Σημ. Κόστος Πωληθέντων Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Σύνολο Παροχές σε Εργαζόμενους Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο Αποσβέσεις 6, Ασφάλιστρα Ενοίκια Μεταφορικά Έξοδα προβολής & διαφήμισης Αμοιβές-Παροχές Τρίτων Προβλέψεις Λοιπά Έξοδα Σύνολο Οι παροχές της Εταιρείας σε εργαζόμενους για τις χρήσεις 2013 και 2012 αναλύονται ως ακολούθως: Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012* Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών - - Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (σημ. 19) Λοιπές παροχές σε εργαζομένους Σύνολο Οι λοιπές παροχές σε εργαζομένους αφορούν κυρίως διανομή κερδών σε προσωπικό και Δ.Σ. καθώς και παρεπόμενες παροχές προσωπικού (σίτιση, εκπαίδευση, κλπ). Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 ανερχόταν σε 285 άτομα (2012 : 263) 22. Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα), καθαρά Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2013 αναλύονται ως ακολούθως: Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Χρηματοοικονομικά Έσοδα Πιστωτικοί τόκοι Σύνολο Εσόδων Χρηματοοικονομικά Έξοδα Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα ( ) ( ) Σύνολο Εξόδων ( ) ( ) Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) ( ) ( ) 23. Φόρος εισοδήματος Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, αναλύεται ως ακολούθως: ΕΤΑΙΡΙΚΑ 31/12/ /12/2012* Τρέχων φόρος εισοδήματος ( ) ( ) Αναβαλλόμενος φόρος (σημ. 8) ( ) ( ) Σύνολο φόρου εισοδήματος ( ) ( ) Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο 4110/2013 που τέθηκε σε ισχύ την 23 Ιανουαρίου 2013, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ορίζεται στο 26% για τη χρήση 2013 και έπειτα, από το 20% που ίσχυε ως την χρήση Λόγω της παραπάνω μεταβολής στο φορολογικό συντελεστή ο αναβαλλόμενος φόρος περιόδου έχει επιβαρυνθεί με το ποσό των *Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 31) 32

40 Η συμφωνία του φόρου χρήσης εφαρμόζοντας τον συντελεστή φόρου της Εταιρίας έχει ως εξής: ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/2012* Λογιστικά κέρδη / (ζημιές) προ φόρων Συντελεστής φόρου 26% 20% ( ) ( ) Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας -0,2% (15.800) (12.975) Μoνίμων φορολογικών διαφορών -2,4% ( ) ( ) Aπαλλασσόμενα έσοδα 0,8% Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων -0,7% (50.000) (15.000) Αποθεματικό Νο ,9% ( ) Αναπροσαρμογή παγίων Ν ,0% Αλλαγής φορολογικών συντελεστών -17,7% ( ) Φόρος υπεραξίας παγίων (3.744) -48,2% ( ) ( ) Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 31/12/ /12/2012 Φόρος Ειδοδήματος Φόρος εισοδήματος στα λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος Ποσά σε Ευρώ Προ Φόρων Φόρος Μετά Φόρων Προ Φόρων Φόρος Μετά Φόρων Κέρδος / (ζημιά) από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών ( ) (95.924) (55.361) Κέρδος / (ζημιά) που αναγνωρίσθηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια ( ) ( ) Κέρδος / (ζημιά) που αναγνωρίσθηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια από Τροποποίηση ΔΛΠ ( ) ( ) ( ) Σύνολα ( ) (44.451) ( ) ( ) Για τη χρήση 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις)». Η Εταιρεία ελέγχθηκε και για τη χρήση 2012 κι έλαβε το φορολογικό πιστοποιητικό που προβλέπεται από το άρθρο 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις ( ), η Εταιρεία έχει σχηματήσει πρόβλεψη αξίας ευρώ και οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 24. Λοιπά έσοδα / (έξοδα ) εκμετάλλευσης, καθαρά Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης της Εταιρείας για τις χρήσεις 2013 και 2012 αναλύονται ως ακολούθως: Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Άλλα Έσοδα Επιδοτήσεις χρήσεως Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων (σημ. 18) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών - - Συναλλαγματικές διαφορές Αποζημίωση ασφαλειών - - Λοιπά έσοδα Σύνολο άλλων εσόδων

41 24. Λοιπά έσοδα / (έξοδα ) εκμετάλλευσης, καθαρά (συνέχεια) Άλλα Έξοδα Έξοδα λειτουργίας ανάπτυξης - - Απομείωση συμμετοχών & λοιπών χρημ/κων στοιχείων - - Συναλλαγματικές διαφορές ( ) ( ) Λοιπά έξοδα (90.375) (24.443) Σύνολο άλλων εξόδων ( ) ( ) Κέρδη / (Ζημίες) από πώληση παγίων στοιχείων Κέρδη / (Ζημίες) από πώληση λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων 32 - Άλλα λειτουργικά έσοδα έξοδα (καθαρά) Δεσμεύσεις Η εταιρία μισθώνει επιβατικά Ι.Χ. με λειτουργικές μισθώσεις. Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως εξής: 1. Συμβατικές δεσμεύσεις ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Ενσώματα πάγια στοιχεία Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Έως 1 έτος Από 1-5 έτη Περισσότερα από 5 έτη Οι δαπάνες των λειτουργικών μισθώσεων της Εταιρίας περιλαμβάνονται στα έξοδα ενοικίων (σημ. 21). 26. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις Οι κυριότερες ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν σε εγγυήσεις στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων και αναλύονται ως ακολούθως: Ποσά σε Ευρώ ΕΤΑΙΡΙΑ Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 31/12/ /12/2012 Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προμηθευτές Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων με πελάτες - - Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Ενδεχόμενες Απαιτήσεις Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων από πελάτες Λοιπές απαιτήσεις - - Σύνολο

42 27. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Οι κυριότερες συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη κατά τις χρήσεις 2013 και 2012 και οι αντίστοιχες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αναλύονται ως ακολούθως: Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Πωλήσεις αγαθών Θυγατρικές - - Συγγενείς - - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Πωλήσεις υπηρεσιών Θυγατρικές - - Συγγενείς - - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Αγορές αγαθών Θυγατρικές - - Συγγενείς - - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Αγορές υπηρεσιών Θυγατρικές - - Συγγενείς - - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Αγορές παγίων Θυγατρικές - - Συγγενείς - - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Παροχές προς τη Διοίκηση Ποσά σε Ευρώ Αμοιβές - Ωφελήματα για μέλη ΔΣ και Στελέχη Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών, υπηρεσιών, παγίων κλπ Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: Θυγατρικές - - Συγγενείς - - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: Θυγατρικές - - Συγγενείς - - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη Κέρδη ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί της μετόχους της Εταιρείας με τον σταθμισμένο μέσο όρο του αριθμού μετοχών κατά τη διάρκεια της εκάστοτε χρήσεως και για τις χρήσεις 2013 και 2012 αναλύονται ως ακολούθως: Βασικά κέρδη ανά μετοχή Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012* Κέρδη που αναλογούν της μετόχους της Εταιρείας Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,332 0,359 35

43 29. Μερίσματα ανά μετοχή Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 9 η Μαίου του 2014 τη μη διανομή μερισμάτος. 30. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (α) Πιστωτικός κίνδυνος Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο είναι ως εξής: Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Πελάτες (μείον προβλέψεις απομείωσης) Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρονολ) Ταμείο και Ταμειακά Διαθέσιμα Παράγωγα Σύνολα Η χρονική ανάλυση των υπολοίπων βρίσκεται στην σημείωση 11. (β) Κίνδυνος ρευστότητας Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των παραγώγων με βάση την συμβατική ληκτότητα έχει ως εξής: 31/12/2013 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη >5 Σύνολο 31-Δεκ-13 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Τραπεζικός δανεισμός Ομολογιακά Δάνεια Τραπεζικοί ανοικτοί λογαριασμοί Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Παράγωγα (Ανάλυση κατά κατηγορία) 31/12/2013 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη >5 Σύνολο Ονομαστική αξία συμβάσεων συναλλάγματος (Forwards) (σε USD) ( ) ( ) ( ) Ονομαστική αξία συμβάσεων συναλλάγματος (Forwards) (σε GBP) /12/2012 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη >5 Σύνολο 31-Δεκ-12 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Τραπεζικός δανεισμός Ομολογιακά Δάνεια Τραπεζικοί ανοικτοί λογαριασμοί Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

44 (β) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) Παράγωγα (Ανάλυση κατά κατηγορία) 31/12/2012 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη >5 Σύνολο Ονομαστική αξία συμβάσεων συναλλάγματος (Forwards) (σε USD) ( ) ( ) ( ) Ονομαστική αξία συμβάσεων συναλλάγματος (Forwards) (σε GBP) ( ) ( ) ( ) (γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο κίνδυνος από την μεταβολή στις ξένες ισοτιμίες έχει ως εξής: 31-Δεκ-13 ΕΥΡΩ $ ΗΠΑ GBP CHF ΣΥΝΟΛΑ Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Δανεισμός ( ) ( ) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ( ) ( ) (32.015) (4.779) ( ) Διαθέσιμα ( ) Παράγωγα για αντιστάθμιση των παραπάνω Κινδύνων (Ονομαστική Αξία) ( ) - ( ) Σύνολο Κινδύνου Δεκ-12 ΕΥΡΩ $ ΗΠΑ GBP CHF ΣΥΝΟΛΑ Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Δανεισμός ( ) ( ) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ( ) ( ) ( ) - ( ) Διαθέσιμα ( ) ( ) Παράγωγα για αντιστάθμιση των παραπάνω Κινδύνων (Ονομαστική Αξία) ( ) Σύνολο Κινδύνου ( ) ( ) - ( ) Ανάλυση ευαισθησίας: Εάν το ξένο νόμισμα αυξανόταν κατά 10% έναντι του ευρώ, η επίπτωση θα ήταν: Αποτελέσματα Ιδια Κεφάλαια Δολ.ΗΠΑ (12.300) ( ) ( ) GBP ( ) ( ) CHF (2.633)

45 (γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος (συνέχεια) Εάν το ξένο νόμισμα υποτιμόταν κατά 10% έναντι του ευρώ, η επίπτωση θα ήταν: Αποτελέσματα Ιδια Κεφάλαια Δολ.ΗΠΑ ( ) GBP ( ) ( ) CHF (δ) Κίνδυνος επιτοκίων Ο κίνδυνος από την μεταβολή των επιτοκίων, έχει ως εξής: ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2012 Σταθερού επιτοκίου Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - - Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού - - Μεταβλητού επιτοκίου Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού Αν τα επιτόκια (αυξανόταν) / μειώνονταν κατά 25 μονάδες βάσης η επίπτωση στα αποτελέσματα και ίδια κεφάλαια θα ήταν: Αποτελέσματα Αποτελέσματα Μεταβλητού επιτοκίου (-/+) (-/+) (ε) Ταξινόμηση εύλογης αξίας Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που απεικονίζονται σε εύλογες αξίες με βάση την μέθοδο αποτίμησης. Τα διάφορα επίπεδα έχουν ορμισθεί ως εξής: Πρώτο Επίπεδο: Με βάση τιμές που αναφέρονται σε οργανωμένες αγορές Δεύτερο Επίπεδο: Με βάση εισροές τιμών εκτός από τις τιμές που βρίσκονται σε οργανωμένες αγορές που ανήκουν στο πρώτο επίπεδο, οι οποίες εισροές χρησιμοποιούνται άμεσα (ως τιμές) είτε έμμεσα (ως αποτέλεσμα των τιμών) Τρίτο Επίπεδο: εισροές που δεν προκύπτουν από οργανωμένες αγορές (μη παρατηρίσημες τιμές) 31-Δεκ-13 Α! Επίπεδο Β! Επίπεδο Γ! Επίπεδο ΣΥΝΟΛΑ Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού (ονομαστική αξία)) - - ( ) ( ) - - ( ) ( ) 38

46 (ε) Ταξινόμηση εύλογης αξίας-(συνέχεια) 31-Δεκ-12 Α! Επίπεδο Β! Επίπεδο Γ! Επίπεδο ΣΥΝΟΛΑ Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού (ονομαστική αξία)) Αναπροσαρμογή Κονδυλίων Λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 σχετικά με την άμεση αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας, η Εταιρία αναπροσάρμοσε τα Αποτελέσματα, τα Ίδια Κεφάλαια και την Υποχρέωση παροχών προσωπικού των προηγουμένων ετών ως εξής: Ποσά σε ευρώ Κέρδη Περιόδου 2012 Κέρδη πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ Προσαρμογή φόρων εισοδήματος (4.563) Κέρδη μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ Μεταβολή στα Κέρδη περιόδου λόγω του ΔΛΠ 19 κατανεμημένη σε : Μετόχους μητρικής Ποσά σε Ευρώ Ίδια κεφάλαια 31/12/2012 1/1/2012 Ίδια Κεφάλαια πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 ( ) (98.934) Μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο Ίδια Κεφάλαια μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ Μεταβολή στα Ίδια κεφάλαια λόγω του ΔΛΠ 19 κατανεμημένη σε: Μετόχους μητρικής ( ) (79.147) Ποσά σε Ευρώ Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 31/12/2012 Υποχρέωση πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ Υποχρέωση μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού της 31/12/2013, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της εταιρίας και των αποτελεσμάτων της. 39

47 Στοιχεία και Πληροφορίες Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ν.2367/1995)

CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ν.2367/1995) CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ν.2367/1995) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 131359701000 Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π. 31 Δεκεμβρίου 2011 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011... 5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π. 31 Δεκεμβρίου 2012 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012... 5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Κερατσίνι, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΑ Α.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λευκόχωμα Λακωνίας. Αρ.Μ.Α.Ε /25/Β/99/12 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ.

ΑΛΕΑ Α.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λευκόχωμα Λακωνίας. Αρ.Μ.Α.Ε /25/Β/99/12 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ. ΑΛΕΑ Α.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13 ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου 230 54 Λευκόχωμα Λακωνίας Αρ.Μ.Α.Ε. 44862/25/Β/99/12 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 18389039000 Α.Φ.Μ. 099385025 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 135237960000 Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα, 10561 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12194870100 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Α.Ε.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Α.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (χρήσης 1η Ιουλίου 2015 30η Ιουνίου 2016) Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308/2014) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (περίοδος: 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ δ.τ.:αιολικο ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ ΑΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 121678101000 Οικονοµικές καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Πέτρος Κ. Σουρέτης Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΝΤΡΑ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧA»)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧA») ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧA») Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) 1 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

NUMIL HELLAS Α.Ε. NUMIL HELLAS Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά σε Ευρώ) NUMIL HELLAS Α.

NUMIL HELLAS Α.Ε. NUMIL HELLAS Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά σε Ευρώ) NUMIL HELLAS Α. NUMIL HELLAS Α.Ε Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Aναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση NUMIL HELLAS Α.E Αρ.ΓΕΜΗ : 2325201000 AP.M.A.E.: 36695/01AT/B/96/365/97 ΕΔΡΑ: Παράδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 (ποσά σε Ευρώ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 058207304000 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα