Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Σημειώσεις Θεσσαλονίκη 2008

2 Εισαγωγή Τα ΔΛΠ αποτελούν μια κωδικοποιημένη μορφή των γενικά αποδεκτών Λογιστικών Αρχών, Μεθόδων, Κανονισμών και Πολιτικών, η καθιέρωση των οποίων οδηγεί σε ομοιομορφία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και συνεπώς συμβάλει στην αξιόπιστη και ομοιόμορφη πληροφόρηση των χρηστών. Τα ΔΛΠ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών Πολλές από αυτές δεν είναι συνηθισμένες στην πράξη, για το μεγάλο αριθμό των ελληνικών επιχειρήσεων Για πολλές άλλες οι ρυθμίσεις με τα διεθνή πρότυπα δεν απέχουν από τις αντίστοιχες με τα ελληνικά πρότυπα Τα ελληνικά πρότυπα, βασικά πηγάζουν από τον ΚΝ 2190/20 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Ο ΚΝ 2190/20 έχει προσαρμοστεί από το 1986 με την 4 η Κοινοτική Οδηγία για το δίκαιο των εταιριών και από το 1987 με την 7 η Κοινοτική Οδηγία για τις ενοποιημένες καταστάσεις Το Ισχύον Νομικό Πλαίσιο για τα ΔΛΠ Είναι ο Ν. 3301/2004 και αναφέρεται στον τρόπο εφαρμογής των ΔΛΠ. Επιδρά: Στον εμπορικό νόμο ΚΝ 2190/20 Στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ 186/92) Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΝ 2238/94) Επιδράσεις στον ΚΝ 2190/20 Υποχρεώνονται να εφαρμόζουν τα ΔΛΠ: Οι εισηγμένες εταιρίες (στο ΧΑΑ ή στο εξωτερικό) για τις ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές τους καταστάσεις Οι ενοποιούμενες από αυτές, μη εισηγμένες, εφόσον συνολικά καλύπτουν το 5% του ενοποιημένου τζίρου ή ενεργητικού ή αποτελεσμάτων, εκτός των δικαιωμάτων μειοψηφίας Αν είναι ελληνικές 1

3 Αν είναι στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση ότι παρέχεται νόμιμη ευχέρεια δυνατότητας εφαρμογής Οι μη εισηγμένες Α.Ε. και ΕΠΕ, μπορούν να τα εφαρμόσουν, αν: Πάρει σχετική απόφαση η Γ.Σ. Η απόφαση είναι δεσμευτική για μία 5ετία Αν είναι μητρική θα τα εφαρμόσουν οι θυγατρικές της Οι οικονομικές καταστάσεις (με την Έκθεση και το Πιστοποιητικό), δημοσιοποιούνται: Στο Μ.Α.Ε. Στο διαδίκτυο σε site προσπελάσιμο από το κοινό Στην Ε.Κ. για τις εισηγμένες Στον τύπο όπως και πριν αλλά ένα τμήμα τους Η παλιά έκθεση του Δ.Σ. καταργείται και συντάσσεται νέα που έχει τις πλήρεις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ Αν συντάσσονται ενοποιημένες, οι αναλύσεις αφορούν τα ενοποιημένα μεγέθη υποχρεωτικά και προαιρετικά γίνονται αναφορές στα ατομικά Οι οικονομικές καταστάσεις με ΔΛΠ ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές, με νέα πρότυπα σε σχέση με το παρελθόν Τα λογιστικά μεγέθη των εταιριών που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ, είναι αυτά που εμφανίζονται στις καταστάσεις με ΔΛΠ Οι αποτιμήσεις γίνονται πλέον με βάση τα ΔΛΠ και όχι τα σχετικά άρθρα του ΚΝ 2190/20 Μπορούν οι εταιρίες να αποκλίνουν από τις διατάξεις του ΕΓΛΣ ή των Κλαδικών, όταν δικαιολογείται για την καλύτερη εφαρμογή των ΔΛΠ και είναι υποχρεωμένες να το κάνουν αν υπάρχει διαφορά Τηρούνται οι λογαριασμοί των λογιστικών σχεδίων, εφόσον αφορούν το ίδιο περιεχόμενο και μπορούν να δημιουργούνται νέοι, για τις ανάγκες των ΔΛΠ Τα φορολογητέα κέρδη υπολογίζονται όπως και πριν, εκτός από το Leasing Στο leasing και για τους δύο συμβαλλόμενους, μπορεί να επιλεγεί και από φορολογική άποψη ο τρόπος των ΔΛΠ Η πρώτη εφαρμογή αφορά την έναρξη της χρήσης που δεν απαιτεί συγκριτική πληροφόρηση ( κ.λ.π.). Η υποχρέωση εφαρμογής των ΔΛΠ αφορά χρήσεις που αρχίζουν μετά την

4 Επιδράσεις στον ΚΒΣ Μπορεί η εταιρία εναλλακτικά να τηρεί τα βιβλία της με βάση τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ Αν είναι με βάση τα ΕΛΠ (φορολογική νομοθεσία), τότε από αυτά θα προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα Αν είναι με βάση τα ΔΛΠ, η εταιρία είναι υποχρεωμένη: Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (ΠΣΛΦΒ) Στον ΠΣΛΦΒ, εμφανίζονται για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό: Τα υπόλοιπα των λογαριασμών όπως προκύπτουν από τα βιβλία Τα υπόλοιπα με βάση τη φορολογική νομοθεσία Η διαφορά τους Να τηρεί Φορολογικό Μητρώο Παγίων που μπορεί να είναι μαζί με το Μητρώο των ΔΛΠ Να συντάσσει Πίνακες: Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης Σχηματισμού Αφορολόγητων αποθεματικών Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών Οι πιο πάνω πίνακες πρέπει να καταχωρούνται στο Βιβλίο Απογραφών και τα δεδομένα τους να προκύπτουν με εγγραφές (διπλογραφικά) Η μη σύνταξη Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων, η μη καταχώρισή του στο Βιβλίο Απογραφών, η ανακριβής σύνταξη, συνιστούν λόγους απόρριψης των βιβλίων Για τα αποθέματα στις εταιρίες που τηρούν τα βιβλία με ΔΛΠ: Μπορούν να τα κοστολογούν με βάση τα ΔΛΠ Οι διαφορές στο κόστος, ανάμεσα στη φορολογία και τα ΔΛΠ, ποσοτικοποιούνται σε ετήσια βάση. Καταχωρούνται στον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων και τον ΠΣΛΦΒ Επιδράσεις στη Φορολογία Εισοδήματος Δεν λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα ΔΛΠ Για αυτούς που τηρούν τα βιβλία με ΕΛΠ, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των βιβλίων Για όσες τα τηρούν με ΔΛΠ, αυτά που προκύπτουν από τον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων 3

5 Τα έσοδα και τα έξοδα από την αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων, γίνεται δεκτό ότι κατανέμονται στο χρόνο όπως προβλέπουν τα ΔΛΠ Εκτιμήσεις Οι ρυθμίσεις κρύβουν προφανείς κινδύνους Η μετατροπή σε ΔΛΠ μπορεί να γίνεται εξωλογιστικά, η μετατροπή σε ΕΛΠ μόνο λογιστικά Οι κίνδυνοι για απόρριψη βιβλίων είναι σημαντικοί Μόνο αν μπορούν να τηρηθούν παράλληλα και τα δύο συστήματα, εκτιμούμε ότι τώρα πρέπει να γίνονται εγγραφές με ΔΛΠ και θεωρημένα να τυπώνονται μόνο τα φορολογικά Η μετατροπή σε ΔΛΠ μπορεί να γίνει πολύ πιο απλή από ότι είναι σήμερα ή να ενσωματωθεί στα υπάρχοντα συστήματα Βασικές Λογιστικές Αρχές Και Μέθοδοι Με τα ΔΛΠ Τα ΔΛΠ καθιερώνουν ένα πλαίσιο αρχών για τη λειτουργία της λογιστικής και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων Καλύπτουν ένα μεγάλο πλήθος περιπτώσεων και συναλλαγών, άλλες πρακτικά συνηθισμένες και στη χώρα μας και άλλες σπάνιες σε εμάς Για να μπορεί κάποιος να ελέγξει ή να αξιολογήσει τις οικονομικές καταστάσεις, σημασία δεν έχουν τόσο οι λεπτομέρειες, αλλά η κατανόηση των αρχών που τις διέπουν Επομένως είναι απαραίτητη η γνώση τους για τον ελεγκτή ή τον αναλυτή Κανονικά, όλες οι επιμέρους λογιστικές ρυθμίσεις στα ζητήματα που η ζωή και οι συναλλαγές επιβάλουν, πρέπει να βασίζονται σε αυτές τις αρχές Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στις βασικές λογιστικές αρχές που απορρέουν από τα ΔΛΠ Δεν γίνεται αναφορά στις αντίστοιχες αρχές με βάση τα Ελληνικά Πρότυπα Επίσης καθώς τα ΔΛΠ εξελίσσονται και οι αρχές που τα διέπουν επίσης εξελίσσονται και δεν είναι στατικές Λογιστικοποίηση εσόδων Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών λογίζονται όταν παραδοθούν τα αγαθά και εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο 4

6 Τα έσοδα από κατασκευαστικά συμβόλαια, λογίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο που έχει επιλέξει ο Όμιλος (η εταιρία) για το συγκεκριμένο αντικείμενο (αναφορά γίνεται πιο κάτω στις σχετικές παραγράφους) Τα έσοδα από τόκους λογίζονται ανάλογα με το χρόνο, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το συμβατικό επιτόκιο Τα μερίσματα από θυγατρικές και άλλες συγγενείς εταιρίες, λογίζονται σαν έσοδο όταν αποφασίζουν τη διανομή τους οι αρμόδιες Γενικές Συνελεύσεις Τα έσοδα από δικαιώματα (royalties) και τα έσοδα από ενοίκια λογίζονται σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους των σχετικών συμβολαίων, ενώ στο τέλος της χρήσης ή της περιόδου, γίνεται οριοθέτηση σε χρονική βάση Βάση ενοποίησης Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ενσωματώνουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από την εταιρία (των θυγατρικών της), όπως αυτές οι καταστάσεις, διαμορφώνονται με την ημερομηνία που κλείνουν οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής.. Έλεγχος νοείται ότι υπάρχει, όταν η εταιρία έχει την εξουσία να καθορίζει τη χρηματοδοτική και την λειτουργική πολιτική μίας επένδυσής της, έτσι ώστε να αποκομίζει οφέλη από αυτές τις δραστηριότητες Για τις εξαγορές, τα ενεργητικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις μίας θυγατρικής, υποτιμούνται στις δίκαιες αξίες τους κατά την ημέρα της εξαγοράς. Κάθε επιπλέον (έλασσον) ποσό, όταν το κόστος της εξαγοράς είναι μεγαλύτερο (μικρότερο) από τη δίκαιη αξία του αναγνωρίσιμου καθαρού ενεργητικού που αποκτήθηκε, λογίζεται σαν υπεραξία (αρνητική υπεραξία). Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καταχωρούνται ανάλογα με το ποσοστό της μειοψηφίας επί της δίκαιης αξίας του αναγνωρίσιμου καθαρού ενεργητικού Για τις εξαγορές, τα ενεργητικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις μίας θυγατρικής, υποτιμούνται στις δίκαιες αξίες τους κατά την ημέρα της εξαγοράς. Κάθε επιπλέον (έλασσον) ποσό, όταν το κόστος της εξαγοράς είναι μεγαλύτερο (μικρότερο) από τη δίκαιη αξία του αναγνωρίσιμου καθαρού ενεργητικού που αποκτήθηκε, λογίζεται σαν υπεραξία (αρνητική υπεραξία). Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καταχωρούνται ανάλογα με το ποσοστό της μειοψηφίας επί της δίκαιης αξίας του αναγνωρίσιμου καθαρού ενεργητικού 5

7 Τα αποτελέσματα των θυγατρικών που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου, περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων, από την ημέρα της εξαγοράς ή μέχρι την ημέρα της πώλησης αντίστοιχα Όπου είναι απαραίτητο, γίνονται αναμορφώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών, με σκοπό αυτές οι οικονομικές καταστάσεις, να έχουν συνταχθεί με τις ίδιες λογιστικές αρχές, που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο Όλες οι σημαντικές διεταιρικές συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα, απαλείφονται κατά τη διαδικασία της ενοποίησης Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις Μία συνδεμένη επιχείρηση, είναι μία επιχείρηση στην οποία η εταιρία και ο Όμιλος μπορούν να ασκήσουν ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, με τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τις πολιτικές που αυτή εφαρμόζει στα χρηματοοικονομικά και στην λειτουργία της Το μερίδιο της εταιρίας στα αποτελέσματα και το καθαρό ενεργητικό των συγγενών εταιριών, ενσωματώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Οι συμμετοχές στις συγγενείς εταιρίες, εμφανίζονται στον ισολογισμό της εταιρίας στο κόστος κτήσης τους, που αναμορφώνεται με τις διαφοροποιήσεις στα ποσοστά του ομίλου μετά την αρχική απόκτηση, τη συμμετοχή του ομίλου στα αποτελέσματα της συγγενούς εταιρίας και τα μερίσματα που έχουν ληφθεί Οι διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ του ομίλου και μίας συγγενούς εταιρίας, απαλείφονται κατά το ποσοστό της συμμετοχής του ομίλου στη συγκεκριμένη συγγενή εταιρία, εκτός αν διαπιστωθεί ότι διεταιρική συναλλαγή μεταξύ του ομίλου και της συγγενούς εταιρίας, προκάλεσε διεταιρική ζημιά λόγω της ανάγκης υποτίμησης ενεργητικού στοιχείου που αποκτήθηκε από αυτή τη συναλλαγή, οπότε η απαλοιφή καλύπτει και αυτήν τη ζημιά Υπεραξία Η υπεραξία (διαφορά) ενοποίησης προκύπτει σαν το υπερβάλλον ποσό ανάμεσα στο κόστος απόκτησης μίας συμμετοχής που ενοποιείται και στη δίκαιη αξία των 6

8 αναγνωρίσιμων ενεργητικών στοιχείων ή υποχρεώσεων μίας θυγατρικής, μίας συγγενούς εταιρίας ή μίας κοινοπραξίας κατά την ημέρα της ενοποίησης Η υπεραξία ενοποίησης που προκύπτει από την ενοποίηση μίας συγγενούς εταιρίας, περιλαμβάνεται στο λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής σε αυτήν την εταιρία. Η υπεραξία που προκύπτει από την ενοποίηση μίας θυγατρικής ή μίας κοινοπραξίας εμφανίζεται ξεχωριστά στον ενοποιημένο ισολογισμό Η υπεραξία αναγνωρίζεται σαν ενεργητικό στοιχείο και δεν αποσβένεται Η υπεραξία ελέγχεται σε ικανοποιητικά τακτικά διαστήματα, από τη διοίκηση της εταιρίας, για πιθανή απαξίωση. Κάθε πρόβλεψη για απαξίωση της υπεραξίας μεταφέρεται στα αποτελέσματα της περιόδου που έγινε η πρόβλεψη. Προβλέψεις απαξίωσης της υπεραξίας, δεν αντιστρέφονται, εκτός από εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την αιτιολόγηση μίας τέτοιας ενέργειας Κατά την πώληση της συμμετοχής σε μία θυγατρική, συγγενή ή σε κοινοπραξία, η σχετική υπεραξία μεταφέρεται στα αποτελέσματα, για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος της πώλησης Αρνητική Υπεραξία Η αρνητική υπεραξία εμφανίζει το υπερβάλλον ποσό ανάμεσα στην αναλογία της εταιρίας στη δίκαιη αξία των αναγνωρίσιμων ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων μίας συμμετοχής σε θυγατρική, συγγενή εταιρία ή κοινοπραξία κατά την ημέρα της απόκτησης και στο κόστος της απόκτησης Η αρνητική υπεραξία μεταφέρεται κατευθείαν στα αποτελέσματα κατά την ημέρα της απόκτησης της συμμετοχής Λογιστικοποίηση και αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων Εδαφικές εκτάσεις Κτίρια εκμετάλλευσης- Εξοπλισμός (PPE) Οι εδαφικές εκτάσεις και τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, τη διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών, ή για κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών της εταιρίας, εμφανίζονται στον ισολογισμό στο κόστος τους (ή) στις 7

9 αναπροσαρμοσμένες αξίες τους, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις τους και κάθε πρόβλεψη υποτίμησης που έχει γίνει. Η διοίκηση διενεργεί αναπροσαρμογές της αξίας αυτών των στοιχείων σε ικανοποιητικά τακτικά διαστήματα, ώστε τα υπόλοιπα στον ισολογισμό να μην διαφέρουν ουσιωδώς από της δίκαιες αξίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού Κάθε υπεραξία αναπροσαρμογής, (μείον το φόρο που αναλογεί σε αυτήν) πιστώνεται κατευθείαν σε λογαριασμό αποθεματικού αναπροσαρμογής, εκτός από τις περιπτώσεις που η υπεραξία αντιστοιχεί σε μία υπεραξία που προέκυψε από προηγούμενη αναπροσαρμογή για το ίδιο πάγιο και μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα. Σε αυτήν την περίπτωση η υπεραξία μεταφέρεται στα αποτελέσματα, μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στην υπεραξία που είχε μεταφερθεί στο παρελθόν. Η υπεραξία που μπορεί να προκύψει από την αναπροσαρμογή ενός παγίου, μεταφέρεται κατευθείαν στα αποτελέσματα, στο βαθμό που δεν καλύπτεται από υπεραξία που είχε μεταφερθεί προηγούμενα για το ίδιο πάγιο και εμφανίζεται σαν υπόλοιπο στο λογαριασμό του αποθεματικού υπεραξίας κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής. Η απόσβεση λογίζεται στις αναπροσαρμοσμένες αξίες των παγίων και μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Σε περίπτωση πώλησης ενός παγίου που έχει υποστεί αναπροσαρμογή αξίας, το υπόλοιπο υπεραξίας που εμφανίζεται στο σχετικό λογαριασμό αποθεματικού και αφορά αυτό το πάγιο, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, για παραγωγικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, για ενοικίαση, για διοικητική χρήση ή για σκοπούς που ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, λογίζονται στο κόστος τους, μείον κάθε πρόβλεψη απαξίωσης που αναλογεί. Σε αυτό το κόστος περιλαμβάνονται και οι σχετικές αμοιβές επαγγελματιών και, για τα ενσώματα πάγια με νόμιμες άδειες, οι τόκοι της κατασκευαστική περιόδου, σύμφωνα με τη σχετική λογιστική αρχή που έχει υιοθετήσει ο όμιλος. Αυτές οι ακινητοποιήσεις αρχίζουν να αποσβένονται όταν αρχίζουν να χρησιμοποιούνται Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός εμφανίζονται στο κόστος τους μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις τους και μείον τις τυχόν σωρευμένες προβλέψεις υποτίμησής τους Οι αποσβέσεις λογίζονται με σκοπό τη μείωση του κόστους ή της αναπροσαρμοσμένης αξίας μείον την υπολειμματική 8

10 αξία των ενσώματων πάγιων στοιχείων, εκτός των εδαφικών εκτάσεων και των ακινητοποιήσεων σε εκτέλεση, σύμφωνα με την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή τους, χρησιμοποιώντας την ευθεία μέθοδο ή την επιταχυνόμενη μέθοδο. Τα ποσοστά απόσβεσης που χρησιμοποιούνται (και βασίζονται στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής των παγίων) είναι τα πιο κάτω: Ποσοστά Απόσβεσης Κτίρια 4% Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 10% - 30% Ενσώματα πάγια που αφορούν χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται είτε ανάλογα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους, όπως και τα ιδιόκτητα πάγια, ή ανάλογα με την περίοδο της σχετικής σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης Πατέντες, Δικαιώματα και Σήματα Οι πατέντες, τα δικαιώματα και τα σήματα, αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσης τους και αποσβένονται με την ευθεία μέθοδο ή την επιταχυνόμενη μέθοδο, ανάλογα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους Απαξίωση Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού ο όμιλος ( η εταιρία) εξετάζει τα λογιστικά υπόλοιπα των ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων μήπως υπάρχει κάποια ένδειξη απαξίωσή τους. Εάν υπάρχει τέτοια ένδειξη, υπολογίζεται η αξία ανάκτησης του παγίου και η λογιστική του αξία μειώνεται σε αυτό το ποσό. Η πρόβλεψη απαξίωσης βαρύνει άμεσα τα αποτελέσματα της περιόδου, εκτός αν το πάγιο είχε αναπροσαρμοστεί στο παρελθόν και υπάρχει σχετικό υπόλοιπο υπεραξίας αναπροσαρμογής για αυτό το πάγιο στην καθαρή θέση, οπότε με την πρόβλεψη απαξίωσης μειώνεται ανάλογα αυτή η υπεραξία. Αν η απαξίωση είναι μεγαλύτερη από την υπεραξία, η διαφορά μεταφέρεται στα αποτελέσματα Όταν μία πρόβλεψη απαξίωσης παγίου αντιστρέφεται μερικά ή ολικά, τότε η αξία του παγίου αυξάνεται κατά το ποσό της 9

11 αντιστροφής, αλλά η αντιστροφή μπορεί να γίνει μόνο μέχρι το ποσό της πρόβλεψης απαξίωσης που είχε γίνει. Η αναστροφή της πρόβλεψης, μεταφέρεται σε όφελος των αποτελεσμάτων, εκτός αν το πάγιο εμφανίζεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία οπότε η αντιστροφή της πρόβλεψης μεταφέρεται σε αύξηση του αποθεματικού από διαφορές αναπροσαρμογής Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η αξία ανάκτησης ενός παγίου, ο όμιλος (η εταιρία) εκτιμά την αξία ανάκτησης της παραγωγικής μονάδας στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο πάγιο Η αξία ανάκτησης είναι μεγαλύτερη από την καθαρή αξία ρευστοποίησης και από την αξία χρήσης ενός παγίου. Για την αποτίμηση της αξίας χρήσης ενός παγίου, οι μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται σε παρούσες αξίες, με την χρήση ενός προ φόρων επιτοκίου προεξόφλησης που καλύπτει τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς για την αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πάγιο Κόστη δανεισμού Κόστη δανεισμού (τόκοι και λοιπά έξοδα), που αφορούν άμεσα την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, προσαυξάνουν το κόστος αυτών των στοιχείων, μέχρι αυτά να είναι έτοιμα για τη χρήση που έχει προβλεφθεί για το καθένα ή να είναι έτοιμα για πώληση ή μεταφέρονται στα αποτελέσματα στην περίοδο στην οποία πραγματοποιούνται. Τόκοι έσοδα ή λοιπά έσοδα από την προσωρινή επένδυση του προϊόντος δανείων που έχουν ληφθεί για τον πιο πάνω σκοπό, μειώνουν αντίστοιχα τα κόστη δανεισμού που κεφαλαιοποιούνται Όλα τα άλλα κόστη δανεισμού (τόκοι και συναφή έξοδα) μεταφέρονται στα αποτελέσματα της περιόδου που αυτά πραγματοποιούνται Κεφαλαιοποίηση δαπανών Όλα τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, καθώς και τα έξοδα μετεγκατάστασης, μεταφέρονται στα αποτελέσματα στην περίοδο που πραγματοποιούνται 10

12 Κατασκευαστικά συμβόλαια Όταν το αποτέλεσμα ενός κατασκευαστικού συμβολαίου μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, τα έσοδα και τα κόστη που το αφορούν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, λογίζονται κατ αναλογία του ποσοστού του συμβατικού έργου που έχει εκτελεστεί. Αναθεωρήσεις (π.χ. συγκριτικοί πίνακες) του προς εκτέλεση έργου, απαιτήσεις για αποζημιώσεις και από τους δύο συμβαλλόμενους (claims) ή έσοδα για πριμ σε αυτόν που υλοποιεί το συμβόλαιο, λογίζονται με την ίδια πιο πάνω λογική, εφόσον έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στους συμβαλλόμενους Ιδιοκτησία επένδυσης Η ιδιοκτησία επένδυσης είναι στοιχεία του ενεργητικού που κρατούνται από την εταιρία για την αποκόμιση κερδών κεφαλαίου και ενοικίων ή μόνο ενοικίων. Αυτές οι επενδύσεις εμφανίζονται με τη δίκαιη αξία τους κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Κέρδη ή ζημιές από την αποτίμηση αυτών των επενδύσεων σε δίκαιες αξίες, μεταφέρονται κατευθείαν στα αποτελέσματα, στην περίοδο που έγινε η αποτίμηση Χρηματοπιστωτικά μέσα και επενδύσεις Τα χρηματοπιστωτικά ενεργητικά στοιχεία και υποχρεώσεις, εμφανίζονται στον ισολογισμό του ομίλου (της εταιρίας) όταν ο όμιλος (η εταιρία) έχει συμβατικές δεσμεύσεις ή δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα Οι απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές (απαιτήσεις από πελάτες), εμφανίζονται στον ισολογισμό στην ονομαστική τους αξία, μειωμένη με τις απαραίτητες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Οι επενδύσεις σε συμμετοχές και χρεόγραφα, λογίζονται κατά την ημέρα που γίνεται η συναλλαγή και αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους, πλέον τα λοιπά κόστη που σχετίζονται με τη μεταβίβαση τους Μετά την απόκτησή τους, οι επενδύσεις σε συμμετοχές και χρεόγραφα για τις οποίες ο όμιλος (η εταιρία) έχει την πρόθεση για να τις κρατήσει μέχρι τη λήξη τους, (επενδύσεις που κρατούνται μέχρι τη λήξη τους), εμφανίζονται στις ετήσιες ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους μείον τυχόν προβλέψεις 11

13 υποτίμησης, για ποσά που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, οι οποίες προβλέψεις επιβαρύνουν τα αποτελέσματα. Η ετήσια «απόσβεση» κάθε έκπτωσης ή έξτρα αμοιβής, επί του κόστους απόκτησης μιας επένδυσης που κρατείται μέχρι τη λήξη της, αθροίζεται με τα άλλα εισπρακτέα έσοδα από την επένδυση (π.χ. τόκους) για όλη την περίοδο από την αγορά μέχρι τη λήξη, ώστε το έσοδο που λογίζεται στα αποτελέσματα κάθε περιόδου, να αντιστοιχεί σε μία σταθερή απόδοση της επένδυσης Οι επενδύσεις σε συμμετοχές και χρεόγραφα, εκτός αυτών που κρατούνται μέχρι τη λήξη τους, χαρακτηρίζονται σαν «διαθέσιμες για πώληση» ή «κρατούμενες για εμπορικούς σκοπούς» και αποτιμώνται σε κάθε οικονομική κατάσταση, με τις δίκαιες αξίες τους κατά την ημερομηνία της οικονομικής κατάστασης Οι διαφορές αποτίμησης, χρεωστικές ή πιστωτικές, των συμμετοχών και χρεογράφων που κρατούνται για εμπορικούς σκοπούς και είναι διαθέσιμα για πώληση, μεταφέρονται στα αποτελέσματα της περιόδου Οι διαφορές αποτίμησης των συμμετοχών και χρεογράφων που είναι διαθέσιμες για πώληση, μεταφέρονται κατευθείαν στην καθαρή θέση μέχρι να πωληθεί η επένδυση ή να απαξιωθεί πλήρως, οπότε τα σωρευμένα κέρδη ή οι ζημιές από αποτίμηση που εμφανίζονται στην καθαρή θέση, μεταφέρονται στα αποτελέσματα της περιόδου Χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και καθαρή θέση Οι χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που σχετίζονται με την καθαρή θέση, λογίζονται σύμφωνα με την ουσία του περιεχομένου των συμβατικών ρυθμίσεων που τα διέπουν. Εκδοθέντα χρηματοπιστωτικά μέσα δανεισμού (π.χ. ομολογιακό δάνειο) που παρέχουν το δικαίωμα της μετατροπής τους σε καθαρή θέση (π.χ. μετοχές), όταν αυτό το δικαίωμα συναρτάται με αβεβαιότητες και παράγοντες που είναι πέρα από τον έλεγχο του ομίλου (της εταιρίας) που τα εξέδωσε ή του κατόχου αυτών των μέσων, καταχωρούνται σαν υποχρεώσεις, εκτός αν η πιθανότητα της μη μετατροπής τους είναι πολύ μικρή 12

14 Τραπεζικά δάνεια Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι αλληλόχρεοι τραπεζικοί λογαριασμοί, καταχωρούνται στο συνολικό καθαρό ποσό που έχει ληφθεί μετά την αφαίρεση των άμεσων εξόδων σύναψης της δανειακής σύμβασης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα που σχετίζονται με αυτά τα δάνεια, περιλαμβανομένων των πληρωτέων ποινών για πρόωρη εξόφληση ή των εξόδων για διακανονισμό, καθώς και τα άμεσα κόστη έκδοσης του δανείου, καταχωρούνται εφόσον είναι «δουλευμένα» στη χρέωση των αποτελεσμάτων με πίστωση των δανειακών λογαριασμών και εμφανίζονται στο υπόλοιπο του δανείου της περιόδου εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί. Για το λογισμό των τόκων χρησιμοποιείται η κατάλληλη μέθοδος υπολογισμού, ανάλογα και το ισχύον επιτόκιο και τους άλλους συμβατικούς όρους Μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια Τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, θεωρούνται σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούνται από ένα συνθετικό υποχρέωσης και ένα καθαρής θέσης. Την ημέρα της έκδοσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, υπολογίζεται η δίκαιη αξία του συνθετικού της υποχρέωσης με τη χρήση του κατάλληλου επιτοκίου που χρησιμοποιείται για τα μη μετατρέψιμα αντίστοιχα δάνεια. Η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό καθαρό ποσό του ομολογιακού δανείου και στη δίκαιη αξία της υποχρέωσης, που πιο πάνω αναφέρθηκε, αφορά το ενσωματωμένο δικαίωμα της μετατροπής της υποχρέωσης σε καθαρή θέση του ομίλου (της εταιρίας) και εμφανίζεται σε λογαριασμό αποθεματικού στην καθαρή θέση Τα έξοδα έκδοσης του δανείου, μερίζονται ανάμεσα στο συνθετικό της υποχρέωσης και σε εκείνο της καθαρής θέσης, ανάλογα με τα υπολογισμένα ποσά αυτών συνθετικών κατά το χρόνο της έκδοσης. Το τμήμα που αφορά καθαρή θέση επιβαρύνει κατευθείαν την καθαρή θέση Οι τόκοι που αφορούν το συνθετικό της υποχρέωσης του δανείου, υπολογίζονται με την εφαρμογή του επιτοκίου που αφορά αντίστοιχα μη μετατρέψιμα δάνεια και το ποσό του υπολογισμένου συνθετικού της υποχρέωσης του δανείου. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτό το υπολογισμένο ποσό τόκων και 13

15 στους τόκους που πραγματικά καταβάλλονται μεταφέρεται στο υπόλοιπο του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου Υποχρεώσεις από εμπορικές συναλλαγές (προμηθευτές) Όλες οι υποχρεώσεις από εμπορικές συναλλαγές (υποχρεώσεις σε προμηθευτές) εμφανίζονται στον ισολογισμό στις ονομαστικές τους αξίες Τίτλοι καθαρής θέσης Οι τίτλοι της καθαρής θέσης (π.χ. μετοχές) που εκδίδονται από την εταιρία, λογίζονται στο συνολικό καθαρό ποσό που θα εισπραχθεί, μετά την αφαίρεση των άμεσων εξόδων έκδοσης Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα Ο όμιλος (η εταιρία) εκδίδει παράγωγα πρωταρχικά για να αντισταθμίσει τους κινδύνους που σχετίζονται από τις διακυμάνσεις εξωτερικού συναλλάγματος, επιτοκίου και τιμών των εμπορευμάτων. Αυτά τα παράγωγα αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους και αποτιμώνται στη συνέχεια κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε οικονομικής κατάστασης (ετήσιας ή ενδιάμεσης) στις δίκαιες αξίες τους Οι διαφορές αποτίμησης των παράγωγων που έχουν οριστεί σαν αντισταθμίσεις για ταμειακές ροές, μεταφέρονται κατευθείαν στην καθαρή θέση, ενώ το τμήμα τους που δεν αφορά αντιστάθμιση μεταφέρεται κατευθείαν στα αποτελέσματα. Όταν η αντιστάθμιση των ταμειακών ροών επιδρά στη λογιστικοποίηση του ενεργητικού στοιχείου ή της υποχρέωσης που αντισταθμίζεται, τότε οι διαφορές αποτίμησης του παράγωγου που προηγούμενα είχαν μεταφερθεί στην καθαρή θέση, μεταφέρονται στο ενεργητικό στοιχείο ή την υποχρέωση για την αρχική καταχώρισή του. Όταν η αντιστάθμιση των ταμειακών ροών δεν επιδρά στη λογιστικοποίηση του ενεργητικού στοιχείου ή της υποχρέωσης που αντισταθμίζεται, τότε οι διαφορές αποτίμησης του παράγωγου που έχουν μεταφερθεί στην καθαρή θέση, μεταφέρονται στα αποτελέσματα όταν το αντισταθμιζόμενο στοιχείο (στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση) αποδώσει καθαρό κέρδος ή ζημία 14

16 Οι διαφορές αποτίμησης των παράγωγων που έχουν οριστεί σαν παράγωγα αντιστάθμισης δίκαιων αξιών ή σαν παράγωγα που δεν είναι εργαλεία αντιστάθμισης, μεταφέρονται κατευθείαν στα αποτελέσματα Η λογιστική της αντιστάθμισης διακόπτεται όταν το εργαλείο αντιστάθμισης λήξει ή πουληθεί, ή τελειώσει ή το δικαίωμα που περιλαμβάνει ασκηθεί ή όταν οριστεί ότι δεν αποτελεί πλέον στοιχείο αντιστάθμισης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση τα σωρευμένα κέρδη ή ζημιές από διαφορές αποτίμησης που έχουν μεταφερθεί στην καθαρή θέση, παραμένουν εκεί μέχρι η προβλεπόμενη συναλλαγή, την οποία το μέσο αντιστάθμιζε, να συμβεί. Αν η συναλλαγή δεν προβλέπεται πλέον να συμβεί οι σωρευμένες διαφορές από τις αποτιμήσεις, μεταφέρονται άμεσα από την καθαρή θέση στα αποτελέσματα Παράγωγα που είναι ενσωματωμένα σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή μη παράγωγα συμβόλαια που διαπραγματεύονται σαν αυτόνομα παράγωγα όταν οι κίνδυνοι και τα χαρακτηριστικά τους δεν σχετίζονται στενά με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα Τα παράγωγα αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στην εύλογη αξία τους, χωρίς καμία έκπτωση για έξοδα συναλλαγής που μπορεί να πραγματοποιούνται κατά την πώληση ή άλλη διάθεσή τους. Κάθε μεταβολή στην εύλογη αξία τους, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης Μισθώσεις Οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται σαν χρηματοδοτικές, όταν οι όροι των σχετικών συμβάσεων μεταφέρουν από άποψη ουσίας όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του αντικειμένου που ενοικιάζεται στο μισθωτή στο τέλος της περιόδου μίσθωσης, με την καταβολή από το μισθωτή στον εκμισθωτή ενός συμβολικού τιμήματος Οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται σαν χρηματοδοτικές, όταν οι όροι των σχετικών συμβάσεων μεταφέρουν από άποψη ουσίας όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του αντικειμένου που ενοικιάζεται στο μισθωτή στο τέλος της περιόδου μίσθωσης, με την καταβολή από το μισθωτή στον εκμισθωτή ενός συμβολικού τιμήματος 15

17 Ο Όμιλος (Η εταιρία) σαν εκμισθωτής Τα ποσά που οφείλονται από τους μισθωτές με συμβάσεις χρηματοδοτική μίσθωσης, καταχωρούνται σαν απαιτήσεις με το καθαρό ποσό που ο όμιλος (η εταιρία) επιβαρύνθηκε για το αντικείμενο της μίσθωσης Το έσοδο από τη χρηματοδοτική μίσθωση, κατανέμεται σε κάθε χρήση ( ή περίοδο) με τρόπο που να αντανακλά ένα σταθερό ποσοστό απόδοσης κατά περίοδο, της επένδυσης που έκανε ο όμιλος (η εταιρία), σε σχέση με τη συγκεκριμένη μίσθωση Το έσοδο από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρείται στα αποτελέσματα σε μία σταθερή βάση, ανάλογα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων. Ο Όμιλος (Η εταιρία) σαν μισθωτής Πάγια τα οποία έχουν αποκτηθεί και χρησιμοποιούνται με χρηματοδοτική μίσθωση, λογίζονται σαν πάγια με τη μικρότερη αξία ανάμεσα στην εύλογη αξία τους και στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωμών για τη μίσθωση. Η σχετική υποχρέωση του μισθωτή, εμφανίζεται στο παθητικό σαν υποχρέωση για χρηματοδοτικές μισθώσεις. Τα μισθώματα που πληρώνονται διαχωρίζονται στο τμήμα που αφορά τόκους με το οποίο επιβαρύνονται τα χρηματοοικονομικά έξοδα και στο τμήμα που αφορά μείωση της υποχρέωσης, με τρόπο που να προκύπτει ένα σταθερό επιτόκιο για κάθε περίοδο πάνω στο υπόλοιπο της υποχρέωσης. Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα κάθε περιόδου, εκτός αν επιβαρύνουν το κόστος των παγίων και κεφαλαιοποιηθούν (π.χ. σαν τόκοι κατασκευαστικής περιόδου) με βάση τις λογιστικές αρχές του ομίλου (της εταιρίας) για το χειρισμό του κόστους δανεισμού Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης Τα έξοδα για ερευνητικές δραστηριότητες λογίζονται σαν έξοδα στην περίοδο στην οποία πραγματοποιούνται Εσωτερικά δημιουργούμενες (από τον όμιλο ή την εταιρία) ασώματες ακινητοποιήσεις, λογίζονται, μόνο αν πληρούνται οι πιο κάτω όροι: 16

18 Το ενεργητικό στοιχείο που αφορά η ασώματη ακινητοποίηση μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια Είναι πιθανό αυτό το ενεργητικό στοιχείο να δημιουργήσει μελλοντικά οικονομικά κέρδη Το κόστος ανάπτυξης αυτού του ενεργητικού στοιχείου μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. Όλες οι ασώματες ακινητοποιήσεις που δημιουργούνται εσωτερικά από την εταιρία, αποσβένονται, ανάλογα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους, με την ευθεία μέθοδο ή την επιταχυνόμενη μέθοδο Όταν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, δεν δημιουργούν μία ασώματη ακινητοποίηση, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, τότε μεταφέρονται κατευθείαν στα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιήθηκαν Αποθέματα Τα αποθέματα αποτιμώνται στη μικρότερη αξία ανάμεσα στο κόστος κτήσης τους και στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. Το κόστος για τα αγαθά που αγοράζονται από τρίτους, προσδιορίζεται από την τιμολογιακή αξία του αγαθού πλέον κάθε άμεσο έξοδο που αφορά το αγαθό μέχρι αυτό να παραληφθεί στη συγκεκριμένη κατάσταση και στο συγκεκριμένο χώρο που αυτό βρίσκεται κατά την αποτίμηση. Το κόστος των προϊόντων αποτελείται από το κόστος των άμεσων υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος όπου είναι δυνατός ο προσδιορισμός του και τα γενικά βιομηχανικά ή άλλα έξοδα, που χρειάστηκαν ώστε το προϊόν να φθάσει στο συγκεκριμένο χώρο και στη συγκεκριμένη κατάσταση κατά το χρόνο της αποτίμησης. Το κόστος υπολογίζεται με τη χρήση της μέσης σταθμικής μεθόδου ή της μεθόδου FIFO. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία απεικονίζει την εκτιμώμενη αξία πώλησης του αγαθού μείον τα εκτιμώμενα κόστη διάθεσής του Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είναι το άθροισμα του τρέχοντος φόρου εισοδήματος και των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, καθώς δεν περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα 17

19 φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος του ομίλου (της εταιρίας), υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, επί των φορολογητέων κερδών Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν ή να συμψηφιστούν μελλοντικά με φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναμένεται να πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης. Δηλαδή καταρχήν για κάθε διαφορά που εμφανίζεται στον Ισολογισμό λόγω της εφαρμογής των ΔΠΧΠ, σε σχέση με τα ποσά που θα εμφανίζονταν με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, πρέπει να υπολογιστεί και να λογιστεί η φορολογική επίπτωση Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να εκπέσουν Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που αναμένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συμψηφιστούν Οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέρονται στην χρέωση ή την πίστωση της κατάστασης αποτελεσμάτων, εκτός αν σχετίζονται με αντικείμενα (λογαριασμούς) που μεταφέρονται κατευθείαν στην καθαρή θέση, οπότε σε αυτήν την περίπτωση και οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέρονται κατευθείαν σε χρέωση ή πίστωση της καθαρής θέσης Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης 18

20 Προβλέψεις Οι προβλέψεις για κόστη εγγυήσεων, για πωλούμενα αγαθά, λογίζονται κατά την ημέρα της πώλησης του αγαθού, με βάση εκτίμηση της διοίκησης για τα έξοδα που θα απαιτηθούν από τον όμιλο (την εταιρία), για να καλύψει την υποχρέωσή της για εγγύηση Προβλέψεις για κόστη αναδιοργάνωσης λογίζονται όταν ο όμιλος (η εταιρία) έχει εκπονήσει ένα πλήρες επίσημο σχέδιο αναδιοργάνωσης, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στα μέρη που θίγονται ή επηρεάζονται από την αναδιοργάνωση ή όταν ο όμιλος (η εταιρία), δεν έχει άλλη επιλογή εκτός από το να υλοποιήσει την αναδιοργάνωση Employee Benefit Costs Οι εισφορές που αφορούν μια καθορισμένη συμμετοχή του ομίλου (της εταιρίας) σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για τους εργαζόμενους, λογίζονται σαν έξοδα κατά το χρόνο που αυτές καθίστανται οφειλόμενες. Οι εισφορές που καταβάλλονται στα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία για συνταξιοδότηση των εργαζόμενων, λογίζονται με τον ίδιο τρόπο, όταν η υποχρέωση του ομίλου (της εταιρίας) είναι αντίστοιχη με αυτήν ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος με καθορισμένη συμμετοχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η υποχρέωση του ομίλου (της εταιρίας) για τις παροχές του συνταξιοδοτικού προγράμματος, εξαντλείται με την καταβολή της προσδιορισμένης εισφοράς Για συνταξιοδοτικά προγράμματα, στα οποία συμμετέχει ο όμιλος (η εταιρία) τα οποία προβλέπουν όχι καθορισμένη εισφορά, αλλά καθορισμένες απολαβές στους συνταξιούχους, το κόστος αυτών των καθορισμένων απολαβών υπολογίζεται με αναλογιστικές μελέτες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, με τη χρήση της μεθόδου της εκτιμούμενης πίστωσης ανά μονάδα. Αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, που υπερβαίνουν το 10% του μεγαλύτερου ποσού, ανάμεσα στην παρούσα αξία των προσδιορισμένων υποχρεώσεων του ομίλου (της εταιρίας) για καταβολές στους εργαζόμενους με βάση το πρόγραμμα συνταξιοδότησης και στις δίκαιες αξίες των ενεργητικών στοιχείων του συνταξιοδοτικού προγράμματος, αποσβένονται με βάση το μέσο όρο του εναπομένοντος εργάσιμου χρόνου των εργαζόμενων που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα (ή 19

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Σέρρες, Σεπτέμβριος 2009 Περιεχόμενα Γενικά Εισαγωγικές έννοιες 3 Βασικές εργασίες κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ 5 ΔΛΠ 2 - Αποθέματα.......12 ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Ο Γενικός Ο Οικονομικός του Δ.Σ. Διευθυντής Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Αποτελέσματα Χρήσης -Λογιστικός χειρισμός εσόδων που αφορούν αποσβέσεις επιχορηγήσεων ενσώματων παγίων, όταν οι επιχορηγήσεις επιστρέφονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα