ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας, ο οποίος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των κλάδων οι οποίοι αποσκοπούν στην παραγωγή των γεωργικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 22 του Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως κ.λ.π. ( πλην των τοιούτων της θαλάσσιας αλιείας και των δασών )» β) Γεωργική εκμετάλλευση Είναι η οικονομική μονάδα παραγωγής προς πώληση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων, των κλάδων γεωργίας με ενιαία διοίκηση και διαχείριση. Στις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται παράλληλα με την παραγωγή των προϊόντων και η διακίνηση, μεταφορά, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, τοποθέτηση, μέχρι του σταδίου της χονδρικής πώλησης, αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια γεωργική εκμετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική μεταποίησή τους. - Ελάχιστο μέγεθος βιώσιμης γεωργικής εκμετάλλευσης, για τις ανάγκες του προγράμματος, ορίζονται τα 50 στρέμματα ξηρικής καλλιέργειας ή ισοδύναμής της. γ) Γεωργός κατά κύρια απασχόληση Το φυσικό πρόσωπο το οποίο λαμβάνει τουλάχιστον το 50% του συνολικού του εισοδήματος από την απασχόληση του στη γεωργική εκμετάλλευση και απασχολείται σ αυτήν αυτοπροσώπως και επαγγελματικά τουλάχιστον κατά το 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης του. δ) Απασχόληση στη Γεωργία Η προσωπική εργασία που προσφέρεται συστηματικά από το φυσικό πρόσωπο στην ιδιόκτητη ή μη ιδιόκτητη γεωργική εκμετάλλευση, με σκοπό την επίτευξη οικονομικού αποτελέσματος. ε) Αρχηγός Γεωργικής Εκμετάλλευσης 1. Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που είναι οικονομικά και νομικά υπεύθυνο για τη γεωργική εκμετάλλευση και συμμετέχει ενεργά στην κανονική λειτουργία της.

2 2. Για την ίδια οικογενειακή εκμετάλλευση δεν μπορεί να θεωρηθούν αρχηγοί, περισσότερα από ένα άτομα με κοινή οικονομία. 3. Στα πλαίσια της οικογένειας η γεωργική εκμετάλλευση είναι ενιαία και αδιαίρετη ανεξάρτητα από το πραγματικό γεγονός ποιος από τους συζύγους είναι αρχηγός της. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ( περιουσία εξ αδιαιρέτου ) από συνιδιοκτήτες που δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια, εφόσον προκύπτει από στοιχεία της Α.Τ.Ε., ή από βεβαίωση του Δήμου, ή της Κοινότητας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ότι, παρά το αδιαίρετο της περιουσίας, οι συνιδιοκτήτες ασκούν την εκμετάλλευσή τους χωριστά, τότε είναι δυνατόν η αδιαίρετη ιδιοκτησία να θεωρηθεί ως περισσότερες από μία εκμεταλλεύσεις με διαφορετικούς αρχηγούς στ) Κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης θεωρείται : 1. Ο ιδιοκτήτης γεωργικής εκμετάλλευσης. 2. Τα μέλη της ίδιας οικογένειας, που έχουν εξουσιοδοτηθεί με ειδικό πληρεξούσιο για να διαχειρίζονται και να μεταβιβάζουν τη γεωργική εκμετάλλευση. - Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι κυριότητας λόγω των ειδικών συνθηκών που υπάρχουν ακόμη στη χώρα μας, τότε ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει με κάθε νόμιμο τρόπο την ιδιοκτησία του. ζ) Διάδοχος γεωργός : Θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που διαδέχεται στη γεωργική εκμετάλλευση τον αποχωρούντα ( πρόωρα συνταξιοδοτούμενο ) γεωργό. η) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας ( Μ.Α.Ε.) γεωργικής εκμετάλλευσης. Θεωρείται η εργασία ωρών που προσφέρεται κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους και σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Ο υπολογισμός των απαιτούμενων Μ.Α.Ε. για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης γίνεται με βάση το είδος των δραστηριοτήτων και τους σχετικούς δείκτες που εκδίδονται για το σκοπό αυτό ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Ορισμός Γεωργού Γεωργός είναι: α) Tο φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης και λαμβάνει τουλάχιστον το 25% του συνολικού ατομικού του εισοδήματος από απασχόληση στη γεωργική του εκμετάλλευση, απασχολείται αυτοπροσώπως και επαγγελματικά σ αυτήν και δεν έχει μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση όπως ορίζεται στο Κεφ.2ο 1θ της παρούσας. Επίσης το οικογενειακό εξωαγροτικό του εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά το Εισόδημα Αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στις κατ έτος εκδιδόμενες αποφάσεις Υπουργού Γεωργίας β) Το νομικό πρόσωπο το οποίο : Είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ασκεί γεωργική δραστηριότητα και τα εισοδήματα που προέρχεται απ αυτήν είναι ίσα ή μεγαλύτερα από τυχόν άλλα εισοδήματα του.

3 η πλειοψηφία των μελών ή μετόχων καθώς και ο εκπρόσωπος αυτού ασκούν γεωργία κατά την έννοια του φυσικού προσώπου ( α ). διαθέτει τουλάχιστον δύο μέλη. εμφανίζεται με μία από τις παρακάτω μορφές : - εταιρίας με νομική προσωπικότητα - ενώσεως φυσικών προσώπων σε!"ομάδες Κοινής Εκμετάλλευσης!"κλαδικές Οργανώσεις Παραγωγής Αγροτικού Συνεταιρισμού - αγροτικού συνεταιρισμού του Ν. 2810/2000 όπως ισχύει σήμερα. 2. Κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης Ως κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης θεωρείται : α. Ο ιδιοκτήτης γεωργικής εκμετάλλευσης. β. Ο μισθωτής ή αγρολήπτης της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως 3. Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης Είναι το φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο είναι οικονομικά υπεύθυνο για τη γεωργική εκμετάλλευση και συμμετέχει στη κανονική λειτουργία της. 4. Συγκρίσιμο εισόδημα : η μέση ετήσια αμοιβή των απασχολουμένων σε σχέση εξαρτημένης εργασίας στους κλάδους της παραγωγικής δραστηριότητας, εκτός της γεωργίας, η οποία καθορίζεται κατ έτος, με βάση στοιχεία που παρέχονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 5. Εισόδημα αναφοράς : Είναι το εισόδημα προς το οποίο συγκρίνεται το εισόδημα του γεωργού από την εκμετάλλευση και είναι ίσο ή κατώτερο του συγκρίσιμου εισοδήματος. 6. Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές : Είναι οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985, «για την τροποποίηση της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια των άρθρων του Καν. (Ε.Ε.) 1257/99 όπως ισχύει. 7. Μόνιμοι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών : Είναι όσοι κατοικούν και ασκούν κατ επάγγελμα τη γεωργία στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όλη τη διάρκεια του χρόνου. 8. Μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι : Είναι εκείνοι οι οποίοι για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) μηνών το χρόνο, εκτρέφουν και μετακινούν τα ζώα τους ( αιγοπρόβατα βοοειδή) τουλάχιστον 5 ζωικές μονάδες στους βοσκότοπους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ανεξάρτητα από την έδρα της μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον έχουν και τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται για το πρόγραμμα καταβολής εξισωτικής αποζημίωσης. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας είναι δυνατόν να μειώνεται κατά περιοχή και

4 έτος το ως άνω ελάχιστο χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών σε τέσσερις (4) μήνες, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις 9. Βοσκότοποι : - Οι εκτάσεις των βοσκοτόπων οι οποίοι είναι Ιδιωτικοί ( ιδιόκτητοι ή ενοικιαζόμενοι ) ή Κοινόχρηστοι ( Δημοτικοί ή Κοινοτικοί ) με νόμιμη είσοδο των ζώων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν /80 όπως ισχύει. Ειδικότερα για να ληφθούν υπόψη οι καταστάσεις που συντάσσονται στα πλαίσια εφαρμογής του ανωτέρω νόμου θα πρέπει : να περιέχουν το σύνολο των κτηνοτρόφων που έχουν δικαίωμα να βοσκούν τα ζώα τους καθώς και τον αριθμό των ζώων κατά κτηνοτρόφο που έχουν δικαίωμα εισόδου στον βοσκότοπο. να αξιοποιούνται συστηματικά από ζώα της εκμετάλλευσης ( βοοειδή, αιγοπρόβατα, ιπποειδή ). η πυκνότητα των ζώων ανά εκτάριο (ανά 10 στρέμ.), δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1, 0 Ζωικές Μονάδες. Ειδικά στις Νησιωτικές περιοχές, ο χρόνος εισόδου των ζώων στον βοσκότοπο δεν πρέπει να ξεπερνά τους τέσσερις (4) μήνες Π2) ΥΨΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 Αφ ότου συμπληρωθεί το νόμιμο όριο ηλικίας ( 65ο έτος ) για συνταξιοδότηση του δικαιούχου από τον Ο.Γ.Α., γίνεται συμψηφισμός «Πρόωρης Σύνταξης» και της εκάστοτε χορηγούμενης κατώτερης βασικής σύνταξης γήρατος Ο.Γ.Α., στο ύψος της «Πρόωρης Σύνταξης». 1. Η χορήγηση της «Πρόωρης Σύνταξης» στους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως συνταξιοδοτική παροχή και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου όπως ο Ν / 94 ορίζει. Επίσης δεν αποτελεί λόγο στέρησης ή αναστολής των προϋποθέσεων για την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης από τον Ο.Γ.Α. - Κατά τη διάρκεια παραμονής των δικαιούχων στο πρόγραμμα και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας των, οι δικαιούχοι λογίζονται σαν «ενεργοί αγρότες» όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου του προγράμματος «Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών», η αποζημίωση καταβάλλεται στον έτερο των συζύγων και για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία για την έξοδο του δικαιούχου από το πρόγραμμα 3. Ο τρόπος πληρωμής της αποζημίωσης στους δικαιούχους καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

5 Π3) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΞΟΝΑ 1 1. Έχουν ηλικία από 55 έως και 64 ετών. 2. Είναι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων το μέγεθος είναι τουλάχιστον όσο το οριζόμενο στο συνημμένο πίνακα ( 1 ), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Σε περιπτώσεις μεικτών καλλιεργειών ο υπολογισμός γίνεται με βάση το συντελεστή ισοδυναμίας των καλλιεργειών του πίνακα ( 1 ). 3. Έχουν ασκήσει τη γεωργική δραστηριότητα κατά κύρια απασχόληση τουλάχιστον τα δέκα ( 10 ) τελευταία χρόνια πριν από την ένταξη τους στο πρόγραμμα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (δεύτερη και τρίτη παύλα της παρ. ε του παρόντος άρθρου ). 4. Είναι μόνιμοι κάτοικοι του νομού εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται η γεωργική τους εκμετάλλευση. Κατ εξαίρεση θεωρείται ότι πληρούν την ως άνω προϋπόθεση οι γεωργοί των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται εντός της ευρύτερης περιοχής της γεωργικής εκμετάλλευσης. 5. Είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ( Ο. Γ. Α. ) σύμφωνα με το Ν. 2458/ Παραχωρούν το σύνολο της γεωργικής τους εκμετάλλευσης σε «διάδοχο». Η παραχώρηση της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να είναι : είτε οριστική, είτε με ενοικίαση χρονικής διάρκειας τουλάχιστον ίσης με τη διάρκεια παραμονής του δικαιούχου στο πρόγραμμα. Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις, η παραχώρηση πρέπει να γίνεται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου νομίμως μεταγεγραμμένου. Κατ εξαίρεση οι δικαιούχοι δύνανται να διατηρήσουν το 10% της επιφάνειας της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, που όμως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από πέντε (5) στρέμματα ξηρικής καλλιέργειας ή ισοδύναμής της. 7. Παύουν οριστικά κάθε γεωργική δραστηριότητα αμέσως μετά την ένταξή τους στους δικαιούχους του προγράμματος. Επιτρέπεται η άσκηση γεωργικής δραστηριότητας κατ εξαίρεση μόνο στο διατηρούμενο τμήμα της γεωργικής τους εκμετάλλευσης όπου όμως παράγουν προϊόντα αποκλειστικά για αυτοκατανάλωση. Στην περίπτωση αυτή η γεωργική παραγωγή δεν είναι επιλέξιμη για στήριξη στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής ( ΚΓΠ ). α) Κάτοχοι μικτών εκμεταλλεύσεων εντάσσονται στους δικαιούχους του προγράμματος, εφόσον πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις του αρθρ. 4 της αριθμ /6914/ Κ.Υ.Α. και της παρούσας, με την υποχρέωση παραχώρησης και του κτηνοτροφικού κεφαλαίου.

6 - Η παραχώρηση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου δύναται να γίνει και σε άλλο πρόσωπο πέραν του διαδόχου γεωργού. β) Γεωργοί ενταγμένοι σε Σχέδιο Βελτίωσης μπορούν να κριθούν ως δικαιούχοι του προγράμματος εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου. 4 της αριθμ /6914/ Κ.Υ.Α. και της παρούσας και ο διάδοχος γεωργός αναλάβει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σχέδιο Βελτίωσης. γ) Οι δικαιούχοι της Εξισωτικής Αποζημίωσης, που εντάσσονται στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης, αποδεσμεύονται από την πενταετή υποχρέωση άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας. Δεν μπορούν να ενταχθούν στους δικαιούχους : 1. Έμμισθοι υπάλληλοι, μόνιμοι ή έκτακτοι ( Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Στρατιωτικοί, Ιδιωτικοί κ.λ.π. ). 2. Ελεύθεροι επαγγελματίες, με εξαίρεση τους μικροεπαγγελματίες ( π χ. παντοπώλες, καφεπώλες, κουρείς κ.λ.π. ) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. α. του ιδίου άρθρου. 3. Συνταξιούχοι οιουδήποτε ασφαλιστικού ταμείου εσωτερικού ή εξωτερικού με εξαίρεση τους έμμεσα συνταξιοδοτούμενους καθώς και τους γεωργούς που παίρνουν σύνταξη (επίδομα) ως θύματα ή τραυματίες πολέμου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. α του παρόντος άρθρου Οι σύζυγοι των εξαιρουμένων κατηγοριών εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις δύνανται να ενταχθούν στους δικαιούχους του προγράμματος. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας : Κατ εξαίρεση στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Πρόωρης Συνταξιοδότησης των Αγροτών μπορεί να θεωρηθούν ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι ακόλουθες : Θάνατος του δικαιούχου ή του διαδόχου της γεωργικής εκμετάλλευσης. Ανικανότητα του κατόχου της γεωργικής εκμετάλλευσης να ασκήσει τη γεωργική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μέχρι και τρία χρόνια. Σοβαρή φυσική καταστροφή που επηρεάζει σημαντικά την παραγωγή της γεωργικής εκμετάλλευσης. Π4. ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑ 1

7 Οι διάδοχοι του προγράμματος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης κατά προτεραιότητα, στα μέτρα των Αξόνων 1 και 3 του Ε.Π. Γεωργίας, που αναφέρονται σε «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης» και στη «Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού» αντίστοιχα. Σε περίπτωση που η γεωργική εκμετάλλευση στο σύνολό της παραχωρείται σε διάδοχο γεωργό από περισσότερους του ενός γεωργούς, τότε η καταβαλλόμενη αποζημίωση περιορίζεται στο ποσό που προβλέπεται για ένα αποχωρούντα γεωργό Για την εφαρμογή του προγράμματος, η επαρκής επαγγελματική κατάρτιση των διαδόχων γεωργών αποδεικνύεται εφόσον ισχύει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Διαθέτουν πιστοποιητικό ή τίτλο σπουδών Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ( Τ.Ε.Σ.) ή Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ( Τ.Ε.Ε.) εποπτείας Υπ. Γεωργίας ή Πρακτικών Γεωργικών Σχολείων ή Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλων ισοτίμων σχολών εξωτερικού. 2. Έχουν εμπειρία απασχόλησης στη γεωργία τουλάχιστον ενός ( 1 ) έτους, η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση Αγροτικού Συλλόγου ή Γεωργικού Συνεταιρισμού ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Π11) ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (Κ.Ο.Γ.Π.)

Π11) ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (Κ.Ο.Γ.Π.) Π11) ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (Κ.Ο.Γ.Π.) Στις Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές για τις οποίες καταβάλλεται Εξισωτική Αποζημίωση στους γεωργούς, οι ελάχιστες υποχρεώσεις όσον αφορά τις περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΒΔΡ. Τηλέφωνο : 210 5275230 Fax : 210 5275268

ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΒΔΡ. Τηλέφωνο : 210 5275230 Fax : 210 5275268 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 11-3-2014 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Αριθ. πρωτ.: 5639 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΙ ΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ / ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ) Φ.Π.Α Φ.Ε Κ.Φ.Α.

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ) Φ.Π.Α Φ.Ε Κ.Φ.Α. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ) Φ.Π.Α Φ.Ε Κ.Φ.Α.Σ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Ο.Γ.Α. - ΕΛ.Γ.Α ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Αθήνα Ιανουάριος 2 0 1 5 1 2 Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι Από τους βασικούς άξονες που έθεσα από τότε που η Πολιτεία μου ανέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταγραφή Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - Ορισμός του Επαγγελματία Αγρότη» Άρθρο 1 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δημιουργείται Μητρώο Αγροτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-12-2005 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. 14609 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% 1 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ 3 Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ασφάλιση Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 1959/91 Για τις οδικές µεταφοράς, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 123/Α/5-08-91) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων Άρθρο 1 Το άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑGRI Taxis ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ. Φορολογία Αγροτών. Οδηγός ΧΟΡΗΓΟΣ

ΑGRI Taxis ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ. Φορολογία Αγροτών. Οδηγός ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ AgroNews.gr Φορολογία Αγροτών Οδηγός ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 3 ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΑGRI Taxis ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997) 1α. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

1. Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997) 1α. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης: 1. Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997) 1α. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης: Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας από κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Σλοβακία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα