ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ

2 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» την 7η Απριλίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ. Χ. ΚΛΩΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ / Κ.Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ / Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. Ι. ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. Σ / Κ.Δ.ΠΑΛΜΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ / ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Ι. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. Κ / ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 5271 Α ΤΑΞΗΣ

3 Περιεχόμενα Α) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Β) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γ) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ Σελίδα 1 από 52

4 Α) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS» επί των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου Οι οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούμενης έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας αφορά στη Βιομηχανία παραγωγής Αμυντικών συστημάτων, στην εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση Αμυντικών Ηλεκτρονικών συστημάτων καθώς και στην παροχή συναφών υπηρεσιών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πωλήσεις της Εταιρίας στην χρήση 2013 ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. της χρήσης 2012 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα. Οι οικονομικές καταστάσεις του 2013 της Εταιρίας επηρεάστηκαν από επιβαρύνσεις απομειώσεων και προβλέψεων. Η Διοίκηση της Εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς που έχουν οδηγήσει σε πτώση αξίας ακινήτων, προχώρησε σε εκτίμηση των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού της, προκειμένου να απεικονιστούν στις οικονομικές καταστάσεις τα στοιχεία αυτά στις εύλογες αξίες τους. Επίσης η Εταιρία στη τρέχουσα χρήση προχώρησε σε αυξημένες προβλέψεις απομείωσης μη κινηθέντων αποθεματών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 804 χιλ. έναντι κερδών ύψους χιλ. το Στο ανωτέρω λειτουργικό αποτέλεσμα περιλαμβάνεται ζημία ποσού που θεωρείται υπερβάλλουσα σε σχέση με την έως τώρα πολιτική της εταιρίας όσον αφορά τον ετήσιο σχηματισμό προβλέψεων απομείωσης για απαξιωμένα αποθέματα. Το προσαρμοσμένο για το 2013 EBITDA ανέρχεται σε χιλ. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων (ΕΒΤ) η Εταιρία κατέγραψε ζημίες ύψους χιλ. έναντι ζημιών ύψους 870 χιλ. κατά την χρήση Το ποσό αυτό έχει επηρεαστεί από την απομείωση της αξίας των ακινήτων με ποσό που ανήλθε σε χιλ. Η Εταιρία σε προσαρμοσμένο αποτέλεσμα θα παρουσίαζε κερδοφορία προ φόρων (ΕΒΤ) ύψους 830 χιλ. Σελίδα 2 από 52

5 Οι ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε χιλ. έναντι ζημιών ύψους 712 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση. Οι παραπάνω μεταβολές καθώς και τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα για το έτος 2013 παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα : προσαρμοσμένα αποτελέσματα Πωλήσεις Μικτά κέρδη Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) (659) (9.952) Κέρδη προ φόρων (EBT) (870) (10.216) 830 Το ύψος των αποθεμάτων μετά τις προαναφερόμενες προβλέψεις για απαξίωση τους ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. κατά το προηγούμενο έτος παραμένοντας στα ίδια επίπεδα. Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις μειώθηκαν και ανήλθαν σε χιλ. έναντι ποσού χιλ. κατά το έτος Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε χιλ. εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος χιλ. αφορά προκαταβολές πελατών στα πλαίσια υλοποίησης των έργων της εταιρίας. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 12,67% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα στην χρήση διαμορφώθηκε σε 264 χιλ., ενώ η Εταιρία έχει μηδενικό δανεισμό. Τα διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Τα ίδια κεφάλαια για την Εταιρία στο τέλος του 2013 ανήλθαν σε χιλ. έναντι το Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε το 2013 σε χιλ. έναντι κατά το έτος 2012, μειωμένο κατά 10,14%, παρά την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων. Η μείωση αυτή κατά κύριο λόγω οφείλεται στις προαναφερόμενες απομειώσεις των οικοπέδων και μη κινηθέντων αποθεμάτων. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που εμφανίζουν την οικονομική θέση της Εταιρίας σε στατική μορφή είναι οι παρακάτω: α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Σύνολο Ενεργητικού 60,0% 58,3% Ίδια κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 223,3% 216,5% Ίδια κεφάλαια / Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 172,6% 164,1% Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 206,2% 194,1% Σελίδα 3 από 52

6 β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας Κέρδη / Ζημίες μετά φόρων / Πωλήσεις -15,0% -1,4% Μικτό κέρδος / Πωλήσεις 21,1% 18,4% Πωλήσεις / Ίδια κεφάλαια 68,7% 62,1% ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Τον Ιανουάριο του 2013 ανακοινώθηκε από την Γερμανική εταιρία Diehl BGT Defence (DBD) η επιτυχημένη εκτόξευση του πυραύλου IRIS-T SL (Surface Launched). Αυτή η επιτυχία απέδειξε την άριστη απόδοση του συστήματος σύνδεσης δεδομένων (Data Link system) το οποίο σχεδιάστηκε από την INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS, και επιβεβαίωσε την τεχνολογία παγκόσμιας κλάσης της Εταιρίας στον τομέα των ασύρματων συστημάτων υψηλών ταχυτήτων, που χαρακτηρίζεται από ευρωστία ζεύξης επικοινωνίας, την ασφάλεια και τον υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας σε παρεμβολές. Τον Ιούλιο του 2013 στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στο Κορωπί, διεξήχθη και ολοκληρώθηκε επιτυχώς από την εταιρία Raytheon, με την παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η αποδοχή του πρώτου συστήματος Patriot legacy Antenna Mast Group (AMG). Μετά από αυτήν την επιτυχία, η INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS, είναι πιστοποιημένος προμηθευτής του μεγάλου αυτού υποσυστήματος Patriot για την παραγωγή και υποστήριξη του σε παγκόσμια κλίμακα. Το 2013 η Εταιρία ανέλαβε νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 18,4 εκ. τα κυριότερα εκ των οποίων αφορούν τα παρακάτω: Με την εταιρία NORTHROP GRUMMAN (ΗΠΑ), συμβάσεις ύψους $ 3,9 εκατ. για την παραγωγή ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων του Δέκτη Προειδοποίησης Αυτοπροστασίας και του Radar ελέγχου πυρός για αεροσκάφη F-16 τρίτων χωρών. Με την Γερμανική εταιρία Diehl BGT Defense (DBD), σύμβαση ύψους 3,3 εκατ. για την κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων και ανταλλακτικών του πυραύλου IRIS-T με προορισμό πώλησης διεθνείς πελάτες. Με την Γερμανική εταιρία RAM SYS, σύμβαση ύψους 3,6 εκατ. με αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων για τα αντιπυραυλικά συστήματα επιφανείας αέρος ESSM. Με την εταιρία RAYTHEON (ΗΠΑ), συμβάσεις ύψους $ 9,4 εκατ. Οι συμβάσεις αυτές αφορούν στην παραγωγή συγκροτημάτων των αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT για κάλυψη αναγκών τρίτων χωρών, καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων για τα αντιπυραυλικά συστήματα επιφανείας-αέρος RAM, PHALANX και ESSM. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η IDE συνεχίζοντας με συνέπεια την πολιτική της εξωστρέφειας, έχει κατορθώσει να εδραιώσει την θέση της ως κύρια εξαγωγική εταιρία αμυντικού υλικού. Δεδομένων των εύθραυστων οικονομικών συνθηκών στην ευρωζώνη, τη διατήρηση της ύφεσης στη χώρα μας καθώς και την υπολειτουργία του τραπεζικού συστήματος, η στρατηγική της εξωστρέφειας έδωσε θετικά αποτελέσματα αντισταθμίζοντας τις επιπτώσεις από την έντονη συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς. Σελίδα 4 από 52

7 H Εταιρία, στα πλαίσια της πολιτικής της, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική εγχώρια συγκυρία αλλά και τις δυσκολίες του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, διατηρεί και εμπλουτίζει τους στόχους της με προσανατολισμό: την ενίσχυση του εξαγωγικού της έργου προς τις ΗΠΑ, τόσο με την συμμετοχή στο αντιαεροπορικό πυραυλικό πρόγραμμα Patriot όσο και με τη συμμετοχή σε άλλα αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ που προορίζονται για τη διεθνή αγορά. την διείσδυση σε νέες αγορές μέσω της προώθησης καινοτόμων προϊόντων ιδίας ανάπτυξης σε περιοχές όπως η Αφρική και η Μέση Ανατολή. την επέκταση των συνεργασιών με μεγάλες εταιρίες παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού (System Integrators) για την συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα πώλησης προϊόντων με στόχο την ενσωμάτωση των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων της INTRACOM DEFENSE στις προσφερόμενες από αυτές ολοκληρωμένες λύσεις και την κοινή προώθηση τους σε τρίτες χώρες. την εκμετάλλευση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας σε προγράμματα Ασφαλείας (Surveillance - Security) και την αξιοποίηση των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Horizon 2020, Frontex). την ολοκλήρωση ιδίας ανάπτυξης Υβριδικών Αμυντικών Ενεργειακών Συστημάτων με σκοπό την εισαγωγή νέων καινοτομικών προϊόντων στις αγορές. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεων της Εταιρίας την ανήλθε σε 79,1 εκ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρίας Πορεία του Αμυντικού κλάδου Οι εισαγωγές οπλικών συστημάτων ανά κράτος στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 25% μεταξύ των πενταετιών και Η συνολική ευρωπαϊκή αμυντική δαπάνη συνεχίζει να μειώνεται σε πραγματικούς όρους με μέσο όρο 2,5% κατ έτος από το 2010 (IISS-The Military Balance 2014). Πολλά ευρωπαϊκά κράτη το 2013 επέλεξαν να εισάγουν μεταχειρισμένα οπλικά συστήματα ως μια φθηνότερη εναλλακτική λύση. Στην Ελλάδα η πτώση των εισαγωγών την περίοδο έναντι της περιόδου , ήταν της τάξης του 47% (SIPRI). Όσον αφορά στην χώρα μας, οι αμυντικές δαπάνες μειώθηκαν το 2010 κατά 19,3%, το 2011 κατά 18,2%, το 2012 κατά 10,4% και το 2013 μειώθηκαν κατά 0,3% (έκθεση ΝΑΤΟ). Πέραν της μείωσης των αμυντικών δαπανών η συνεχιζόμενη πιστωτική πολιτική στενότητας του εγχώριου τραπεζικού τομέα και το μικρομεσαίο μέγεθος των ελληνικών εταιριών σε συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού αποτελούν πρόσθετους ανασχετικούς παράγοντες της ανάπτυξης του εγχώριου κλάδου. Από τις 55 χώρες εξαγωγείς αμυντικού υλικού ( ) το 74% των εξαγωγών παγκοσμίως αφορά τις 5 κατά σειρά μεγαλύτερες (ΗΠΑ, Ρωσία, Γερμανία, Κίνα και Γαλλία). Αντίστοιχα οι 5 μεγαλύτεροι εισαγωγείς αμυντικού υλικού ( ) ήταν κατά σειρά η Ινδία, Κίνα, Πακιστάν, Η.Α.Ε. και Σαουδική Αραβία. Οι κύριοι εισαγωγείς αμυντικών συστημάτων ( ) κατά γεωγραφική ζώνη ήταν η Ασία και η Ωκεανία (47%) ακολουθούμενη από την Μέση Ανατολή (19%), Ευρώπη (14%), Αμερική (10%) και Αφρική (9%) - (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI). Σελίδα 5 από 52

8 Σε σχετική έρευνα (Μckinsey - Defense Οutlook 2015), στελέχη των 20 μεγαλύτερων αμυντικών βιομηχανιών παγκοσμίως αναμένουν να μειωθούν, για την επόμενη τριετία, οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες. Άνοδο αναμένουν μόνο στην Ινδία και στην Μ. Ανατολή, ενώ πτώση προβλέπουν σε Ευρώπη και Β. Αμερική. Η συνεχιζόμενη ύφεση και ο αποπληθωρισμός για πέμπτο συνεχόμενο έτος στη χώρα μας με την επιδείνωση των μακροοικονομικών στοιχείων της και την δημοσιονομική λιτότητα, έχει σαν αποτέλεσμα την συνεχή μείωση των αμυντικών δαπανών. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας αναβάλλεται συνεχώς με κίνδυνο να υπάρξουν επιπτώσεις στο απαιτούμενο επίπεδο των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Συναλλαγματικός κίνδυνος Η Εταιρία επιδιώκει να διακρατεί συναλλαγματικά διαθέσιμα ισόποσα των αντίστοιχων βραχυπρόθεσμων συναλλαγματικών υποχρεώσεών της. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου διακράτησης, υπάρχει για το υπερβάλλον συναλλαγματικό ποσό, η δυνατότητα χρήσης μηχανισμών αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου μέσω κατάλληλων τραπεζικών προϊόντων ή με τη χρήση ισόποσου συναλλαγματικού δανεισμού. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων Η εταιρία δεν υφίσταται έκθεση σε κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων λόγω του μηδενικού τραπεζικού της δανεισμού και του βραχυχρόνιου ορίζοντα τοποθέτησης των διαθεσίμων της. Πιστωτικός κίνδυνος Λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων της εταιρίας ο πιστωτικός κίνδυνος εξόφλησης απαιτήσεων από πελάτες είναι ελαχιστοποιημένος (Ειδικά πιστοποιημένοι πελάτες ή Δημόσιοι φορείς). Κίνδυνος Ρευστότητας Η Εταιρία διαθέτει επαρκή ρευστότητα με τη μορφή ταμειακών διαθεσίμων, έχει δε τη δυνατότητα άμεσης άντλησης αχρησιμοποίητων εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το προσωπικό της Εταιρίας την ανερχόταν σε 393 άτομα έναντι 403 ατόμων την Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ανήλθαν κατά την χρήση 2013 σε έναντι της προηγούμενης χρήσης. Δεν υπήρχαν απαιτήσεις ούτε υποχρεώσεις στο τέλος της χρήσης προς τα μέλη της Διοίκησης. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρίας. Κύριοι Μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισμό επί των πεπραγμένων του, και προσδοκά ότι η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τους χειρισμούς του σχετικά με τα συμφέροντα της εταιρίας, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις, για τη χρήση που έληξε την 31/12/2013. Επίσης ευελπιστεί ότι η Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφασή της, θα απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου Σελίδα 6 από 52

9 Για την επαρκή πληροφόρηση των μετόχων αναφέρεται ότι η Εταιρία δεν έχει προβεί σε απόκτηση ιδίων μετοχών. Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου Κορωπί, 7 Απριλίου 2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ Σελίδα 7 από 52

10 Β) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σελίδα 8 από 52

11 Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 8 Απριλίου 2014 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Μιχαήλ Ε. Χατζησταυράκης ΑΜ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 9 από 52

12 Γ) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ Περιεχόμενα Ισολογισμός 11 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 12 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 13 Κατάσταση ταμειακών ροών 14 Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, Γενικές πληροφορίες Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Πληροφόρηση κατά τομείς Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Αποθέματα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Αναβαλλόμενη φορολογία Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Πωλήσεις ανά κατηγορία Έξοδα ανά κατηγορία Παροχές σε εργαζομένους Λοιπά έσοδα Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) καθαρά Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό Φόρος εισοδήματος Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή Λειτουργικές ταμειακές ροές Ανειλημμένες υποχρεώσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/απαιτήσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αναπροσαρμογές κονδυλίων Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 52 Σελίδα 10 από 52

13 Ισολογισμός Σημείωση 31/12/ /12/2012 * 01/01/2012 * ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία Μακροχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Δάνεια Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων *Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 30). Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 11 από 52

14 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Σημείωση 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 * Συνεχιζόμενες δραστηριότητες: Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων 19 ( ) ( ) Μικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης & ερευνών 19 ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 19 ( ) ( ) Λοιπά έσοδα Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)/ καθαρά ( ) Ζημίες από απομείωση ακινήτων 6,8 ( ) - Αποτελέσματα εκμετάλλευσης ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά κόστος καθαρό 23 ( ) ( ) Ζημιές προ φόρων ( ) ( ) Φόρος εισοδήματος Καθαρές ζημιές χρήσης ( ) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα Aναλογιστικά κέρδη/ζημιές από επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (13.296) Λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά φόρων (13.296) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσεως ( ) ( ) Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή Βασικά και απομειωμένα 25 (0,324) (0,031) *Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 30). Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 12 από 52

15 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Σημείωση Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής* - ( ) ( ) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 (αναμορφωμένο) Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) 13 (13.296) (13.296) Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) χρήσης - ( ) ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης (13.296) ( ) ( ) Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 * Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) - - ( ) ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης ( ) ( ) Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου ( ) *Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 30). Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 13 από 52

16 Κατάσταση ταμειακών ροών Σημείωση 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Καταβληθέντες τόκοι ( ) ( ) Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (11.057) Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων ( ) ( ) Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (24.967) (10.289) Πωλήσεις ενσώματων παγίων 8 - Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Αποπληρωμή δανεισμού - ( ) Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες - ( ) Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου *Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση 30). Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 14 από 52

17 Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, 1. Γενικές πληροφορίες H ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (εφεξής «Intracom Defense» ή «Εταιρία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται κυρίως στην εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και παροχή υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης υλικών και εξοπλισμού αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Εταιρία εδρεύει στην Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο Κορωπίου, στο 21 χλμ. Λεωφόρο Μαρκοπούλου Παιανίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι Η Εταιρία είναι κατά 100% θυγατρική της εταιρίας Intracom Holdings και ενοποιείται πλήρως στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Intracom Holdings. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Intracom Holdings για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου με ηλεκτρονική διεύθυνση Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 7 η Απριλίου 2014 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 2.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσµατα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4. Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία, για τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της , είναι συνεπείς με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την αφού ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω τροποποιήσεις των προτύπων και οι νέες Διερμηνείες, που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Σελίδα 15 από 52

18 2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ή μεταγενέστερα. Κατωτέρω αναφέρονται ποια πρότυπα και διερμηνείες τροποποιήθηκαν. Οι περισσότερες από αυτές τις τροποποιήσεις δεν σχετίζονται με την δραστηριότητα της εταιρίας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2013 ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων- Παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων» Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες να ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων σε δύο ομάδες, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη περίοδο. Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην οικονομική θέση της Εταιρίας. ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων» Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με ένα περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή μέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια εταιρία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα (προγράμματα καθορισμένων παροχών-«μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 απαιτεί αναδρομική εφαρμογή και η επίδραση από την υιοθέτησή του παρουσιάζεται στη Σημείωση 30 των οικονομικών καταστάσεων. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Σελίδα 16 από 52

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε.

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. 60186/06/Β/06/23) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου Σταδίου 10, 105 64, Αθήνα 210-3352800 Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2292401000 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας 79/5/09.07.1996 & 6/600/11.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιουλίου 2013 μέχρι 30η Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.ΜΑΕ. 68164/01/Β/09/177 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε. - Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης «Μόσχου Α.Ε. Μάρμαρα Γρανίτες» ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 22026/62/Β/90/170

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2013 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα