Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο"

Transcript

1 Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο

2 α) ν πεξί Καηαπνιέκεζεο ησλ Φπιεηηθψλ θαη Οξηζκέλσλ Άιισλ Γηαθξίζεσλ (Δπίηξνπνο) Νφκνο ηνπ 2004 (Ν.42(Ι)2004) β) ν πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο ζηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δξγαζία Νφκνο Ν.58(Ι)2004 Η Αξρή Ιζφηεηαο ζπζηάζεθε ηελ 1 ε Μαΐνπ ηνπ 2004 ζηα πιαίζηα ηεο ελαξκφληζεο κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν. Με ηε ςήθηζε ηνπ πεξί Καηαπνιέκεζεο ησλ Φπιεηηθψλ θαη Οξηζκέλσλ Άιισλ Γηαθξίζεσλ (Δπίηξνπνο) Νφκνπ ηνπ 2004, αλαηέζεθε ζηνλ εθάζηνηε Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο λα ελεξγεί σο αλεμάξηεηνο θνξέαο θαηαπνιέκεζεο θαη εμάιεηςεο, ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θάζε απαγνξεπκέλεο κε λφκν άκεζεο ή έκκεζεο δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ, θπιήο, θνηλφηεηαο, γιψζζαο, ρξψκαηνο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ειηθίαο, εηδηθψλ αλαγθψλ ή ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.

3 Γπλάκεη ηνπ Ν.58(Ι)2004 ε Αξρή Ιζφηεηαο εμεηάδεη θαηαγγειίεο γηα απαγνξεπκέλε κε λφκν δηάθξηζε ιφγσ ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, ειηθίαο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Οη θαηαγγειίεο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ είηε απφ πξφζσπα είηε απφ νξγαλψζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ.

4 Άκεζε δηάθξηζε Έκκεζε δηάθξηζε Παξελφριεζε Δληνιή γηα ηελ εθαξκνγή δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ηνλ ηνκέα ηεο πξφζβαζεο ζε απαζρφιεζε θαη εξγαζία Πξφζβαζε ζε φια ηα είδε θαη επίπεδα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθηεζεο πξαθηηθήο επαγγεικαηηθήο πείξαο. Δξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη φξνπο απαζρφιεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απνιχζεσλ θαη ακνηβψλ Ιδηφηεηα κέινπο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε κηα νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ ή ζε νπνηαδήπνηε νξγάλσζε ηα κέιε ηεο νπνίαο αζθνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηέηνηεο νξγαλψζεηο.

5 Πεδίν εθαξκνγήο επξχηαην Σν πεδίν ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο δελ πεξηνξίδεηαη ζηε δηεξεχλεζε θαηαγγειηψλ γηα δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο θαζψο θαη ζε φξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο πνπ ελδέρεηαη λα ζηνηρεηνζεηνχλ άκεζεο ή έκκεζεο δηαθξίζεηο.

6 Καηαγγειίεο πνπ έιαβε ε Αξρή Ιζφηεηαο Φπιεηηθή/εζλνηηθή θαηαγσγή = 22 Θξεζθεία/πεπνηζήζεηο = (1 πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο) Ηιηθία = 89 εμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ = 3 Έρνπλ γίλεη ζπλνιηθά γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο δηαθξίζεσλ 127 εθζέζεηο.

7 Α(1) Λφγσ ειηθίαο Γπλαίθα 35 εηψλ, ππέβαιε αίηεζε ζηε ΠΔ Μφξθνπ γηα δηνξηζκφ ηεο ζηε ζέζε Γξαθέα-Υεηξηζηή Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ. Καηήγγεηιε ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο σο πξνυπφζεζε γηα πξφζιεςε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ 26 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο γηα ηνπο απφθνηηνπο Λπθείνπ θαη ηνπ 31 νπ γηα ηνπο απφθνηηνπο Παλεπηζηεκίνπ. Γηαπηζηψζεθε φηη ε ΠΔ Μφξθνπ θαζφξηζε ην αλψηαην φξην ειηθίαο σο πξνυπφζεζε πξφζιεςεο ρσξίο λα ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ Δθφξνπ πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη πλεξγαηηθήο Αλάπηπμεο. Παξφιν πνπ ε Αξρή Ιζφηεηαο ελεκέξσζε ηε Γηεχζπλζε ηεο ΠΔ Μφξθνπ γηα ηηο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο, εληνχηνηο ε ηειεπηαία πξνρψξεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ δεκηνπξγψληαο ηεηειεζκέλα γεγνλφηα.

8 Α(1) Λφγσ ειηθίαο Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο έθξηλε φηη κε βάζε ηε θχζε θαη ηα θαζήθνληα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο, ν θαζνξηζκφο νξίνπ ειηθίαο ζπληζηνχζε άκεζε δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο. Γεδνκέλνπ φηη είραλ δεκηνπξγεζεί δηθαηψκαηα ηξίησλ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα εμάιεηςεο ηεο ζε βάξνο ηεο θαηαγγέιινπζαο δηάθξηζεο. Σεο επεμεγήζεθε φηη κπνξνχζε σο ζχκα δηάθξηζεο, λα δηεθδηθήζεη ηα δηθαηψκαηα ηεο πξνζθεχγνληαο ζην Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ. Έγηλε εηζήγεζε ζηνλ Έθνξν πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη πλεξγαηηθήο Αλάπηπμεο λα ελεκεξψζεη κε Δγθχθιην φιεο ηηο ΠΔ παγθχπξηα γηα ηηο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο. Ο Έθνξνο ζπκκνξθψζεθε κε ηελ εηζήγεζε.

9 (2) Λφγσ ειηθίαο Σν Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο Κχπξνπ θαηάγγεηιε φηη ν θαζνξηζκφο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ 45 εηψλ ζε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ Κνηλνβνπιεπηηθνχ πλεξγάηε ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ (γηα ην 2004) ζπληζηνχζε άκεζε δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Βνπιήο ελεκέξσζε ηελ Αξρή Ιζφηεηαο φηη ην φξην ειηθίαο θαζνξίζηεθε θαηά ηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ έγηλαλ ζε επίπεδν θνκκάησλ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ Θεζκνχ ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ πλεξγάηε. ηελ πξνθήξπμε γηα πξνζιήςεηο Κνηλνβνπιεπηηθψλ πλεξγαηψλ γηα ην 2005, ν φξνο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ειηθίαο απαιείθζεθε.

10 (3) Λφγσ ειηθίαο Οκάδα γπλαηθψλ λνζειεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ππέβαιε θαηαγγειία ελαληίνλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο αλαθνξηθά κε δηάθξηζε ζε βάξνο ηνπο ιφγσ ειηθίαο ζηελ πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Οη θαηαγγέιινπζεο αλέθεξαλ φηη ε αίηεζε ηνπο γηα θνίηεζε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηνλ Κιάδν Μαηεπηηθήο, ην νπνίν είλαη κεηεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, απνξξίθζεθε, επεηδή δελ πιεξνχζαλ ην αλψηαην φξην ειηθίαο ησλ 32 εηψλ πνπ είρε ηεζεί σο απαξαίηεηνο φξνο γηα έληαμε ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Σν Τπνπξγείν Τγείαο δηθαηνιφγεζε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ην πξφγξακκα ηεο Μαηεπηηθήο ππνζηεξίδνληαο φηη εάλ ηίζεην σο απαηηνχκελν πξνζφλ ε ζεηξά αξραηφηεηαο κφλν, ρσξίο ην φξην ειηθίαο, ζα ζπκκεηείραλ θπξίσο άηνκα άλσ ησλ 40 εηψλ. Με βάζε ηελ εκπεηξία πξνεγνχκελσλ εηψλ, ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία λνζειεπηξηψλ πνπ ζα παξαθνινπζνχζαλ ην ζπγθεθξηκέλν κεηεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δελ ζα απνδέρνληαλ λα εξγαζηνχλ ζηα καηεπηηθά ηκήκαηα επηθαινχκελεο είηε ηελ ειηθία ηνπο είηε φηη ζα είραλ πξναρζεί ζε αλψηεξε ζέζε.

11 (3) Λφγσ ειηθίαο (ζπλέρεηα) ηε βάζε απηή, ν ζθνπφο ήηαλ λα δηαζθαιηζηεί ε επαξθήο ζηειέρσζε ησλ καηεπηηθψλ ηκεκάησλ θαη λα απνηξαπεί ε επαλάιεςε γεγνλφησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ηα κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, ζηνρεχνπλ, αθελφο, ζην λα δνζεί ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο απφ ηνπο λνζειεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο ησλ αλαγθαίσλ γηα πξναγσγή πξνζφλησλ θαη, αθεηέξνπ, ζηε ζηειέρσζε ησλ δηαθφξσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο έθξηλε φηη ε ζέζπηζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ 32 εηψλ σο θξηηεξίνπ εηζδνρήο ζην κεηεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα καηεπηηθήο, δελ κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί αληηθεηκεληθά ζηε βάζε ησλ φζσλ ππνζηήξημε ην Τπνπξγείν, έζεηε ζε δπζκελέζηεξε ζέζε ηηο θαηαγγέιινπζεο ηφζν ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο γηα κεηεθπαίδεπζε φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε, ιφγσ ειηθίαο. ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο γηα θαηάξγεζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο σο θξηηεξίνπ εηζδνρήο ζε βαζηθά ή κεηαβαζηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηε Ννζειεπηηθή ρνιή, ππήξμε άκεζε ζπκκφξθσζε.

12 (4) Λφγσ ειηθίαο Σν Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο Κχπξνπ (ΠΔΟ) δήηεζε απφ ηελ Αξρή Ιζφηεηαο λα εμεηάζεη θαηά πφζν νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Σεξκαηηζκνχ ηεο Απαζρφιεζεο Νφκνπ, ην νπνίν εμαηξεί απφ ην δηθαίσκα ηεο απνδεκίσζεο ιφγσ παξάλνκεο απφιπζεο ηα άλσ ησλ 65 εηψλ άηνκα, ζηνηρεηνζεηνχλ απαγνξεπκέλε κε λφκν δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο. Με ηνλ πην πάλσ Νφκν παξέρεηαη πξνζηαζία απφ παξάλνκεο απνιχζεηο θαη αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο ηνπ. Παξά ηαχηα, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ εμαηξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε απζαίξεηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο νη άλσ ησλ 65 εηψλ εξγαδφκελνη. Σν ΤΔΚΑ ππνζηήξημε φηη ε ειηθία ησλ 65 εηψλ δελ ηέζεθε απζαίξεηα αιιά κε ην ζθεπηηθφ φηη απηή είλαη ε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ηα δηθαηψκαηα ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ άλσ ησλ 65 εηψλ εξγαδνκέλσλ δηαζθαιίδνληαη κε ηα ζπληαμηνδνηηθά ηνπο δηθαηψκαηα.

13 (4) Λφγσ ειηθίαο (ζπλέρεηα) Η Αξρή Ιζφηεηαο επεζήκαλε φηη ππάξρνπλ άλσ ησλ 65 εηψλ άηνκα πνπ είηε δελ έρνπλ ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα είηε έρνπλ κεησκέλα. Τπάξρνπλ άηνκα άλσ ησλ 65 πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή αλάγθε λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη θαη κεηά ηα 65 θαη γηα απηφ ε εμαίξεζε ηνπο απφ ηηο πξνζηαηεπηηθέο πξφλνηεο έλαληη ησλ παξάλνκσλ απνιχζεσλ ηνπ πεξί Σεξκαηηζκνχ ηεο Απαζρφιεζεο Νφκνπ λα ηνπο ζέηεη ζε κηα ειηθηαθή ηάμε εξγαδνκέλσλ ηδηαίηεξα επάισηεο ζε παξαβηάζεηο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Ο λφκνο δηαζθαιίδεη ππέξ ησλ εξγνδνηψλ ηε δπλαηφηεηα λα κε ζπλερίζνπλ ηελ εξγνδφηεζε ησλ άλσ ησλ 65 εηψλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο ρσξίο ππνρξέσζε απνδεκίσζεο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο ηνπο, εθφζνλ απηφ γίλεηαη βάζεη εζίκνπ, λφκνπ, ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο, ζπκβάζεσο, θαλφλσλ εξγαζίαο ή άιισο πσο (άξζξν 5δ)

14 (4) Λφγσ ειηθίαο (ζπλέρεηα) Δάλ ν εξγνδφηεο επηιέμεη λα ζπλερίζεη ηελ εξγνδφηεζε εξγαδνκέλνπ πνπ ζπκπιήξσζε ηε ζπληαμηνδνηηθή ειηθία ή λα πξνζιάβεη άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ, δε λνείηαη λα απνδεζκεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο εξγαηηθήο ελ γέλεη λνκνζεζίαο κε θξηηήξην ηελ ειηθία θαη κφλν ησλ ππαιιήισλ ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο δελ κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα δηθαηνινγήζεη κηα απφιπζε επεηδή ζα ζεσξεζεί θαηαρξεζηηθή. Γελ κπνξεί έλαο εξγνδφηεο λα απνιχεη ππαιιήινπο ή λα κεηψλεη ην κηζζφ ηνπο ή ηα επηδφκαηα ηνπο κε θξηηήξην κφλν ηελ ειηθία ηνπο.

15 (5) Λφγσ ειηθίαο Η Αξρή Ιζφηεηαο εμέηαζε θαηαγγειία αλαθνξηθά κε δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο ζηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ησλ ζρνιηθψλ ηξνρνλφκσλ Λεκεζνχ. Αθνξκή γηα ηελ ππνβνιή ηεο θαηαγγειίαο απφ ηελ εξγαδφκελε ειηθίαο 59 εηψλ ήηαλ ε αλαθνίλσζε ζε απηήλ απφ ην Γήκν Λεκεζνχ φηη απνθάζηζε ηε δηαθνπή ηεο απαζρφιεζεο ησλ ζρνιηθψλ ηξνρνλφκσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην 60 ν έηνο ηε ειηθίαο ηνπο. Απφ ην Γήκν Λεκεζνχ ππνζηεξίρζεθε φηη ν θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηέζεθε ην φξην ησλ 60 εηψλ γηα ηνπο ζρνιηθνχο ηξνρνλφκνπο είλαη γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία απαηηεί γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ άξηζηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε θαη άξηζηα αληαλαθιαζηηθά ηα νπνία θαηά ηεθκήξην εμαζζελνχλ κε ηελ ειηθία.

16 Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο επεζήκαλε φηη αλ θαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ είλαη ζεκηηφο ζηφρνο, εληνχηνηο, ε επηινγή ηνπ θξηηεξίνπ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ ζρνιηθψλ ηξνρνλφκσλ σο κέηξν επίηεπμεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ, δελ είλαη νχηε πξφζθνξν νχηε αλαγθαίν. Αλαληίιεθηα, ε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηα αληαλαθιαζηηθά νπνηνπδήπνηε αηφκνπ εμαζζελνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ρσξίο απηφ, φκσο λα ζεκαίλεη φηη θάζε άηνκν ειηθίαο 60 εηψλ δελ είλαη ζε θπζηθή θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα ηνπ επηηξέπεη λα αζθεί ηα θαζήθνληα ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ. Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο θαηέιεμε ζηε ζέζε φηη ην αλψηαην φξην ειηθίαο ησλ 60 εηψλ πνπ απνθαζίζηεθε λα ηεζεί σο ειηθηαθφ φξην γηα ηε κε πεξαηηέξσ αλαλέσζε ηεο ζπκθσλίαο εξγνδφηεζεο ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ απνηειεί δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο. Ο Γήκνο Λεκεζνχ δηαθσλψληαο κε ηε χζηαζε ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο πξνρψξεζε ζε θαηαρψξηζε πξνζθπγήο ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην ε νπνία θαη εθθξεκεί.

17 Σν Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ην Ραηζηζκφ θαη ηε Ξελνθνβία θαηάγγεηιε ηελ παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ αιινδαπψλ νηθηαθψλ βνεζψλ λα ζπλδηθαιίδνληαη, κε φξν ν νπνίνο πεξηέρεηαη ζηα ηππνπνηεκέλα ζπκβφιαηα εξγαζίαο πνπ ππνγξάθνπλ. Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ζηε γεληθνχ ηχπνπ ζχκβαζε απαζρφιεζεο ησλ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, εθηφο ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ησλ θαιιηηέρληδσλ, ε νπνία εηνηκάζηεθε απφ ην ΤΔΚΑ πεξηέρεηαη φξνο πνπ επηβάιιεη θαηά απφιπην ηξφπν ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο πνιηηηθή νπδεηεξφηεηα θαη πιήξε απνρή απφ νπνηαδήπνηε πνιηηηθή δξάζε ην πξφηππν ηεο ζχκβαζεο πνπ ξπζκίδεη ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ησλ αιινδαπψλ νηθηαθψλ βνεζψλ πνπ δηακνξθψζεθε απφ ην Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο πεξηέρεηαη παξεκθεξήο φξνο πνπ επηβάιιεη φρη κφλν ηελ απνρή ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ απφ νπνηαδήπνηε πνιηηηθή πξάμε ή δξάζε αιιά θαη ηελ απνρή απφ νπνηαδήπνηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε.

18 Η Αξρή Ιζφηεηαο έθξηλε φηη ν επίκαρνο φξνο παξαβηάδεη επζέσο θαη θαηά ζπξξνή ην δηθαίσκα ηεο ζπλάζξνηζεο, ην δηθαίσκα ηεο ζπλέλσζεο, ηε ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία θαη ηελ ειεπζεξία θνηλσληθήο νκαδνπνίεζεο. Τπφ ην πξίζκα ηνπ Νφκνπ 58(Ι)2004 ζηνηρεηνζεηεί απαγνξεπκέλε κε λφκν δηάθξηζε ιφγσ εζληθήο θαηαγσγήο δεδνκέλνπ φηη ν επίκαρνο φξνο εηζάγεη δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ αιινδαπψλ νηθηαθψλ βνεζψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο Κχπξηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο θαηά ηξφπν πνπ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα δηεθδίθεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ.

19 Άγγινο ππήθννο ν νπνίνο δηακέλεη κφληκα ζηελ Κχπξν ππέβαιε θαηαγγειία θαηά ηνπ ΚΟΣ ππνζηεξίδνληαο φηη ζηα θξηηήξηα έθδνζεο άδεηαο ζε αιινδαπφ ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ πεξηέρεηαη φξνο ν νπνίνο ζπληζηά δηάθξηζε ιφγσ γιψζζαο θαη θαη επέθηαζε δηάθξηζε ιφγσ Δζληθήο θαηαγσγήο. Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5(3)(β) ησλ πεξί Γξαθείσλ Σνπξηζκνχ θαη Σαμηδηψλ θαη Ξελαγψλ Νφκσλ, ν Γηεπζπληήο ηνπ Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ πνπ θαηά θαλφλα ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ είλαη ν ίδηνο ν αηηεηήο επηρεηξεκαηίαο απαηηείηαη λα γλσξίδεη θαιά κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Γεκνθξαηίαο. Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο έθξηλε φηη ε λνκνζεηηθή απηή ξχζκηζε εηζάγεη έκκεζε δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ θνηλνηηθψλ αιινδαπψλ ιφγσ γιψζζαο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέηνληάο ηνπο ζε δπζκελέζηεξε ζέζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Κχπξηνπο θαηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ίδξπζε κηθξνκεζαίσλ γξαθείσλ ηνπξηζκνχ ηα νπνία δηεπζχλνπλ νη ίδηνη ή νη δηεπζπληέο είλαη θνηλνηηθνί.

20 Γεδνκέλνπ φηη ε πην πάλσ δηάηαμε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο ζηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δξγαζία Νφκν ηνπ 2004 θαηαξγείηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16(1) απηνχ. Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο εηζεγήζεθε θαη ηελ ηππηθή εμάιεηςε ηεο επίκαρεο δηάηαμεο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ππέβαιε ηελ Έθζεζε ηεο ζην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο.

21 Γχν λνζνθφκεο απφ ηε Βνπιγαξία, εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Κχπξν ιφγσ ηνπ γάκνπ ηνπο κε Κχπξηνπο, θαηάγγεηιαλ φηη κεηά απφ ζεηξά εηψλ απαζρφιεζεο ζε Ννζνθνκείν, νη ππεξεζίεο ηνπο ηεξκαηίζηεθαλ κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ θαηέρνπλ ην απαηηνχκελν επίπεδν «πνιχ θαιήο γλψζεο» ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Η Αξρή Ιζφηεηαο ζηε Έθζεζε ηεο επεζήκαλε φηη ε απαίηεζε γηα γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζε επίπεδν «πνιχ θαιήο» δελ δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πξαθηηθήο θχζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο.

22 Κξίζεθε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην απαηηνχκελν επίπεδν γλψζεο ηεο εζληθήο γιψζζαο ππεξβαίλεη ην αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηεο λνζνθφκαο επελεξγεί σο έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ γιψζζαο θαη θαη επέθηαζε ιφγσ εζληθήο θαηαγσγήο, κε ηελ έλλνηα φηη ελψ εκθαλίδεηαη σο εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξνο φξνο πξνθαιεί ηε κεηνλεθηηθή κεηαρείξηζε εθείλσλ ησλ πξνζψπσλ ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε ειιεληθή ζηνλ ηνκέα ηεο πξφζβαζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Τπήξμε εηζήγεζε ηεο Δ.Γ. γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Τπεξεζίαο ησλ λνζειεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ζηελ νπνία ππήξμε ζπκκφξθσζε. Έηζη, κε βάζε ην λέν ρέδην Τπεξεζίαο απαηηείηαη πιένλ γηα ζθνπνχο δηνξηζκνχ ησλ λνζνθφκσλ θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο θαη πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο, ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο γιψζζαο ή ην αληίζηξνθν.

23 Η απφιπζε απφ ηε Ξελνδνρεηαθή Βηνκεραλία Κππξίσλ πνπ εξγάδνληαη ζηε βάζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη ε εξγνδφηεζε Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζηε βάζε πξνζσπηθψλ ζπκβνιαίσλ ππφ δπζκελέζηεξνπο φξνπο απαζρφιεζε απηεπάγγειηα ηελ Αξρή Ιζφηεηαο. Η αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο απνξξέεη: απφ ηηο Ιδξπηηθέο πλζήθεο (α.45 Δπξσπαίσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δ.Δ. ΛΔΔ) ειεχζεξε δηαθίλεζε Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 1612/68 απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ ζε βάξνο εξγαδνκέλσλ ιφγσ ηεο ηζαγέλεηαο ηνπο σο πξνο ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο ηνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά απφιπζε θαη ακνηβή. Οδεγία 2000/78 Ν.58(Ι)2004 πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο ζηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δξγαζία. Γπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ ππφ αλαθνξά Νφκνπ, ε Δ.Γ. θαηέιεμε φηη νη θνηλνηηθνί εξγαδφκελνη ζηε μελνδνρεηαθή βηνκεραλία πθίζηαληαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ε νπνία ζπληζηά απαγνξεπκέλε κε λφκν δηάθξηζε γηα ην ιφγν φηη νη φξνη απαζρφιεζεο ηνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πξνζσπηθά ζπκβφιαηα πνπ ζπλάπηνληαη είλαη δπζκελέζηεξνη γη απηνχο ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ ζηε βάζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο γηα ηνπο Κχπξηνπο εξγαδνκέλνπο.

24 Η πξαθηηθή απηή Θα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζηελ θαηάξγεζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ζηελ απνξξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Παξαβηάδεη ηελ Δπξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία Δθζέηεη ηε Γεκνθξαηία Γεκηνπξγεί εξγαδφκελνπο δχν ηαρπηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο κε θνηλσληθέο ζπλέπεηεο Γηαηαξάζζεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο θάιεζε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα νξζή εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ, ηφζν ζηηο πεξηπηψζεηο παξάλνκσλ απνιχζεσλ Κππξίσλ φζν θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εξγνδφηεζεο θνηλνηηθψλ εξγαδνκέλσλ κε φξνπο εθηφο ηνπ λφκηκνπ πιαηζίνπ.

25 Η Αξρή Ιζφηεηαο εμέηαζε θαηαγγειία θαηά ηνπ πκβνπιίνπ Δγγξαθήο θαη Διέγρνπ Δξγνιεπηψλ Οηθνδνκηθψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ γηα ηελ απφξξηςε αίηεζεο αλαγλσξηζκέλνπ πξφζθπγα γηα εγγξαθή ηνπ ζην Μεηξψν Δξγνιεπηψλ σο εξγνιήπηε νηθνδνκηθψλ έξγσλ Δ ηάμεο. Γπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ πεξί Πξνζθχγσλ Νφκνπ, ν αλαγλσξηζκέλνο πξφζθπγαο έρεη δηθαίσκα λα ηπγράλεη ηεο ίδηαο κεηαρείξηζεο κε ηνπο εκεδαπνχο φζνλ αθνξά ηδίσο ζηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη απηφ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη εθηθηή ε απαγθίζηξσζή ηνπο απφ ηε ιήςε δεκνζίσλ βνεζεκάησλ. Η Δπίηξνπνο ζηελ Έθζεζε αλέθεξε φηη ε απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηνπ θαηαγγέιινληνο λα εγγξαθεί ζην Μεηξψν Δξγνιεπηψλ, ιφγσ ηεο Δζληθήο ηνπ θαηαγσγήο, ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηνπ πην πάλσ πεξί Πξνζθχγσλ Νφκνπ θαη ζηνηρεηνζεηνχζε απαγνξεπκέλε δηάθξηζε βάζεη ηνπ πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο ζηελ Απαζρφιεζε θαη Δξγαζία Νφκνπ.

26 Ετφαπιςσώ για σην πποςοφή ςαρ Δέςποινα Μέπσακκα Λεισοτπγόρ Απφήρ Ιςόσησαρ Γπαυείοτ Επισπόποτ Διοικήςεωρ Τηλ.: Φαξ.: :

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ / ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΠΑΝΣΔΛΔΡΗ ΓΛΤΚΔΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΒΑΛΑ 2007 1 Περιετόμενα Διζαγωγή 3 Μέρος I Η ιζόηηηα ηων δύο θύλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΘΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΩΝ ΔΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΘΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΩΝ ΔΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΘΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΩΝ ΔΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΝΟΜΟ Αριθμός: 3488 Έηος: 2006 ΦΕΚ: Α 191 20060911 Σέθηκε ζε ιζτύ: 11.09.2006 Ημ.Τπογραθής: 06.09.2006 Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧ Ν ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧ Ν ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧ Ν ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ Ζ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΘΔΠΗΕΔΗ ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΨΖ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΔ ΣΟΝ ΔΤΡΤΣΔΡΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΘΔΠΗΕΔΗ ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΨΖ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΔ ΣΟΝ ΔΤΡΤΣΔΡΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ Ν. 146(Η)/2009 Δ.Δ. Παξ. Η(Η) Αξ. 4227, 23/12/2009 Ο πεξί Πξφζιεςεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νφκνο ηνπ 2009 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Η αρτή ηης ίζης μεηατείριζης ανδρών και γσναικών καηά ηην πρόζβαζη ζηην απαζτόληζη και ηην επαγγελμαηική εκπαίδεσζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο.

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Ομιλία ηηρ Πποέδπος ηηρ Σοζιαλιζηικήρ Γςναικείαρ κίνηζηρ Λεμεζού, Λέλιαρ Θεοδώπος ζε εκδήλωζη με θέμα ηην εθαπμογή ηος Εςπωπαικού Χάπηη για ηην Ιζόηηηα ηων Φύλων ζηιρ Τοπικέρ Κοινωνίερ αναθοπικά με ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡ 164/2008 ΑΚΡ 63/2010

ΑΚΡ 164/2008 ΑΚΡ 63/2010 ΑΚΡ 164/2008 ΑΚΡ 63/2010 Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ησλ Δηαθξίζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ απόξξηςε αηηεκάησλ παξνρήο νηθνλνκηθήο αξσγήο γηα θάιπςε εμόδσλ επέκβαζεο γηα ξνκπνηηθή ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΣΑ ΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΑΠΟΛΤΔΩΝ ΣΟΝ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΣΑ ΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΑΠΟΛΤΔΩΝ ΣΟΝ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΣΑ ΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΑΠΟΛΤΔΩΝ ΣΟΝ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ:ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΦΟΙΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Σν θαηλόκελν ηεο νηθνλνκηθά εμαξηεκέλεο απηναπαζρόιεζεο Δπηβιέπσλ: Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα