Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο"

Transcript

1 Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο

2 α) ν πεξί Καηαπνιέκεζεο ησλ Φπιεηηθψλ θαη Οξηζκέλσλ Άιισλ Γηαθξίζεσλ (Δπίηξνπνο) Νφκνο ηνπ 2004 (Ν.42(Ι)2004) β) ν πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο ζηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δξγαζία Νφκνο Ν.58(Ι)2004 Η Αξρή Ιζφηεηαο ζπζηάζεθε ηελ 1 ε Μαΐνπ ηνπ 2004 ζηα πιαίζηα ηεο ελαξκφληζεο κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν. Με ηε ςήθηζε ηνπ πεξί Καηαπνιέκεζεο ησλ Φπιεηηθψλ θαη Οξηζκέλσλ Άιισλ Γηαθξίζεσλ (Δπίηξνπνο) Νφκνπ ηνπ 2004, αλαηέζεθε ζηνλ εθάζηνηε Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο λα ελεξγεί σο αλεμάξηεηνο θνξέαο θαηαπνιέκεζεο θαη εμάιεηςεο, ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θάζε απαγνξεπκέλεο κε λφκν άκεζεο ή έκκεζεο δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ, θπιήο, θνηλφηεηαο, γιψζζαο, ρξψκαηνο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ειηθίαο, εηδηθψλ αλαγθψλ ή ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.

3 Γπλάκεη ηνπ Ν.58(Ι)2004 ε Αξρή Ιζφηεηαο εμεηάδεη θαηαγγειίεο γηα απαγνξεπκέλε κε λφκν δηάθξηζε ιφγσ ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, ειηθίαο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Οη θαηαγγειίεο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ είηε απφ πξφζσπα είηε απφ νξγαλψζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ.

4 Άκεζε δηάθξηζε Έκκεζε δηάθξηζε Παξελφριεζε Δληνιή γηα ηελ εθαξκνγή δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ηνλ ηνκέα ηεο πξφζβαζεο ζε απαζρφιεζε θαη εξγαζία Πξφζβαζε ζε φια ηα είδε θαη επίπεδα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθηεζεο πξαθηηθήο επαγγεικαηηθήο πείξαο. Δξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη φξνπο απαζρφιεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απνιχζεσλ θαη ακνηβψλ Ιδηφηεηα κέινπο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε κηα νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ ή ζε νπνηαδήπνηε νξγάλσζε ηα κέιε ηεο νπνίαο αζθνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηέηνηεο νξγαλψζεηο.

5 Πεδίν εθαξκνγήο επξχηαην Σν πεδίν ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο δελ πεξηνξίδεηαη ζηε δηεξεχλεζε θαηαγγειηψλ γηα δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο θαζψο θαη ζε φξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο πνπ ελδέρεηαη λα ζηνηρεηνζεηνχλ άκεζεο ή έκκεζεο δηαθξίζεηο.

6 Καηαγγειίεο πνπ έιαβε ε Αξρή Ιζφηεηαο Φπιεηηθή/εζλνηηθή θαηαγσγή = 22 Θξεζθεία/πεπνηζήζεηο = (1 πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο) Ηιηθία = 89 εμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ = 3 Έρνπλ γίλεη ζπλνιηθά γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο δηαθξίζεσλ 127 εθζέζεηο.

7 Α(1) Λφγσ ειηθίαο Γπλαίθα 35 εηψλ, ππέβαιε αίηεζε ζηε ΠΔ Μφξθνπ γηα δηνξηζκφ ηεο ζηε ζέζε Γξαθέα-Υεηξηζηή Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ. Καηήγγεηιε ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο σο πξνυπφζεζε γηα πξφζιεςε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ 26 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο γηα ηνπο απφθνηηνπο Λπθείνπ θαη ηνπ 31 νπ γηα ηνπο απφθνηηνπο Παλεπηζηεκίνπ. Γηαπηζηψζεθε φηη ε ΠΔ Μφξθνπ θαζφξηζε ην αλψηαην φξην ειηθίαο σο πξνυπφζεζε πξφζιεςεο ρσξίο λα ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ Δθφξνπ πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη πλεξγαηηθήο Αλάπηπμεο. Παξφιν πνπ ε Αξρή Ιζφηεηαο ελεκέξσζε ηε Γηεχζπλζε ηεο ΠΔ Μφξθνπ γηα ηηο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο, εληνχηνηο ε ηειεπηαία πξνρψξεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ δεκηνπξγψληαο ηεηειεζκέλα γεγνλφηα.

8 Α(1) Λφγσ ειηθίαο Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο έθξηλε φηη κε βάζε ηε θχζε θαη ηα θαζήθνληα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο, ν θαζνξηζκφο νξίνπ ειηθίαο ζπληζηνχζε άκεζε δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο. Γεδνκέλνπ φηη είραλ δεκηνπξγεζεί δηθαηψκαηα ηξίησλ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα εμάιεηςεο ηεο ζε βάξνο ηεο θαηαγγέιινπζαο δηάθξηζεο. Σεο επεμεγήζεθε φηη κπνξνχζε σο ζχκα δηάθξηζεο, λα δηεθδηθήζεη ηα δηθαηψκαηα ηεο πξνζθεχγνληαο ζην Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ. Έγηλε εηζήγεζε ζηνλ Έθνξν πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη πλεξγαηηθήο Αλάπηπμεο λα ελεκεξψζεη κε Δγθχθιην φιεο ηηο ΠΔ παγθχπξηα γηα ηηο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο. Ο Έθνξνο ζπκκνξθψζεθε κε ηελ εηζήγεζε.

9 (2) Λφγσ ειηθίαο Σν Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο Κχπξνπ θαηάγγεηιε φηη ν θαζνξηζκφο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ 45 εηψλ ζε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ Κνηλνβνπιεπηηθνχ πλεξγάηε ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ (γηα ην 2004) ζπληζηνχζε άκεζε δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Βνπιήο ελεκέξσζε ηελ Αξρή Ιζφηεηαο φηη ην φξην ειηθίαο θαζνξίζηεθε θαηά ηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ έγηλαλ ζε επίπεδν θνκκάησλ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ Θεζκνχ ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ πλεξγάηε. ηελ πξνθήξπμε γηα πξνζιήςεηο Κνηλνβνπιεπηηθψλ πλεξγαηψλ γηα ην 2005, ν φξνο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ειηθίαο απαιείθζεθε.

10 (3) Λφγσ ειηθίαο Οκάδα γπλαηθψλ λνζειεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ππέβαιε θαηαγγειία ελαληίνλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο αλαθνξηθά κε δηάθξηζε ζε βάξνο ηνπο ιφγσ ειηθίαο ζηελ πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Οη θαηαγγέιινπζεο αλέθεξαλ φηη ε αίηεζε ηνπο γηα θνίηεζε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηνλ Κιάδν Μαηεπηηθήο, ην νπνίν είλαη κεηεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, απνξξίθζεθε, επεηδή δελ πιεξνχζαλ ην αλψηαην φξην ειηθίαο ησλ 32 εηψλ πνπ είρε ηεζεί σο απαξαίηεηνο φξνο γηα έληαμε ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Σν Τπνπξγείν Τγείαο δηθαηνιφγεζε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ην πξφγξακκα ηεο Μαηεπηηθήο ππνζηεξίδνληαο φηη εάλ ηίζεην σο απαηηνχκελν πξνζφλ ε ζεηξά αξραηφηεηαο κφλν, ρσξίο ην φξην ειηθίαο, ζα ζπκκεηείραλ θπξίσο άηνκα άλσ ησλ 40 εηψλ. Με βάζε ηελ εκπεηξία πξνεγνχκελσλ εηψλ, ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία λνζειεπηξηψλ πνπ ζα παξαθνινπζνχζαλ ην ζπγθεθξηκέλν κεηεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δελ ζα απνδέρνληαλ λα εξγαζηνχλ ζηα καηεπηηθά ηκήκαηα επηθαινχκελεο είηε ηελ ειηθία ηνπο είηε φηη ζα είραλ πξναρζεί ζε αλψηεξε ζέζε.

11 (3) Λφγσ ειηθίαο (ζπλέρεηα) ηε βάζε απηή, ν ζθνπφο ήηαλ λα δηαζθαιηζηεί ε επαξθήο ζηειέρσζε ησλ καηεπηηθψλ ηκεκάησλ θαη λα απνηξαπεί ε επαλάιεςε γεγνλφησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ηα κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, ζηνρεχνπλ, αθελφο, ζην λα δνζεί ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο απφ ηνπο λνζειεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο ησλ αλαγθαίσλ γηα πξναγσγή πξνζφλησλ θαη, αθεηέξνπ, ζηε ζηειέρσζε ησλ δηαθφξσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο έθξηλε φηη ε ζέζπηζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ 32 εηψλ σο θξηηεξίνπ εηζδνρήο ζην κεηεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα καηεπηηθήο, δελ κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί αληηθεηκεληθά ζηε βάζε ησλ φζσλ ππνζηήξημε ην Τπνπξγείν, έζεηε ζε δπζκελέζηεξε ζέζε ηηο θαηαγγέιινπζεο ηφζν ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο γηα κεηεθπαίδεπζε φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε, ιφγσ ειηθίαο. ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο γηα θαηάξγεζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο σο θξηηεξίνπ εηζδνρήο ζε βαζηθά ή κεηαβαζηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηε Ννζειεπηηθή ρνιή, ππήξμε άκεζε ζπκκφξθσζε.

12 (4) Λφγσ ειηθίαο Σν Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο Κχπξνπ (ΠΔΟ) δήηεζε απφ ηελ Αξρή Ιζφηεηαο λα εμεηάζεη θαηά πφζν νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Σεξκαηηζκνχ ηεο Απαζρφιεζεο Νφκνπ, ην νπνίν εμαηξεί απφ ην δηθαίσκα ηεο απνδεκίσζεο ιφγσ παξάλνκεο απφιπζεο ηα άλσ ησλ 65 εηψλ άηνκα, ζηνηρεηνζεηνχλ απαγνξεπκέλε κε λφκν δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο. Με ηνλ πην πάλσ Νφκν παξέρεηαη πξνζηαζία απφ παξάλνκεο απνιχζεηο θαη αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο ηνπ. Παξά ηαχηα, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ εμαηξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε απζαίξεηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο νη άλσ ησλ 65 εηψλ εξγαδφκελνη. Σν ΤΔΚΑ ππνζηήξημε φηη ε ειηθία ησλ 65 εηψλ δελ ηέζεθε απζαίξεηα αιιά κε ην ζθεπηηθφ φηη απηή είλαη ε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ηα δηθαηψκαηα ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ άλσ ησλ 65 εηψλ εξγαδνκέλσλ δηαζθαιίδνληαη κε ηα ζπληαμηνδνηηθά ηνπο δηθαηψκαηα.

13 (4) Λφγσ ειηθίαο (ζπλέρεηα) Η Αξρή Ιζφηεηαο επεζήκαλε φηη ππάξρνπλ άλσ ησλ 65 εηψλ άηνκα πνπ είηε δελ έρνπλ ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα είηε έρνπλ κεησκέλα. Τπάξρνπλ άηνκα άλσ ησλ 65 πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή αλάγθε λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη θαη κεηά ηα 65 θαη γηα απηφ ε εμαίξεζε ηνπο απφ ηηο πξνζηαηεπηηθέο πξφλνηεο έλαληη ησλ παξάλνκσλ απνιχζεσλ ηνπ πεξί Σεξκαηηζκνχ ηεο Απαζρφιεζεο Νφκνπ λα ηνπο ζέηεη ζε κηα ειηθηαθή ηάμε εξγαδνκέλσλ ηδηαίηεξα επάισηεο ζε παξαβηάζεηο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Ο λφκνο δηαζθαιίδεη ππέξ ησλ εξγνδνηψλ ηε δπλαηφηεηα λα κε ζπλερίζνπλ ηελ εξγνδφηεζε ησλ άλσ ησλ 65 εηψλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο ρσξίο ππνρξέσζε απνδεκίσζεο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο ηνπο, εθφζνλ απηφ γίλεηαη βάζεη εζίκνπ, λφκνπ, ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο, ζπκβάζεσο, θαλφλσλ εξγαζίαο ή άιισο πσο (άξζξν 5δ)

14 (4) Λφγσ ειηθίαο (ζπλέρεηα) Δάλ ν εξγνδφηεο επηιέμεη λα ζπλερίζεη ηελ εξγνδφηεζε εξγαδνκέλνπ πνπ ζπκπιήξσζε ηε ζπληαμηνδνηηθή ειηθία ή λα πξνζιάβεη άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ, δε λνείηαη λα απνδεζκεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο εξγαηηθήο ελ γέλεη λνκνζεζίαο κε θξηηήξην ηελ ειηθία θαη κφλν ησλ ππαιιήισλ ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο δελ κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα δηθαηνινγήζεη κηα απφιπζε επεηδή ζα ζεσξεζεί θαηαρξεζηηθή. Γελ κπνξεί έλαο εξγνδφηεο λα απνιχεη ππαιιήινπο ή λα κεηψλεη ην κηζζφ ηνπο ή ηα επηδφκαηα ηνπο κε θξηηήξην κφλν ηελ ειηθία ηνπο.

15 (5) Λφγσ ειηθίαο Η Αξρή Ιζφηεηαο εμέηαζε θαηαγγειία αλαθνξηθά κε δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο ζηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ησλ ζρνιηθψλ ηξνρνλφκσλ Λεκεζνχ. Αθνξκή γηα ηελ ππνβνιή ηεο θαηαγγειίαο απφ ηελ εξγαδφκελε ειηθίαο 59 εηψλ ήηαλ ε αλαθνίλσζε ζε απηήλ απφ ην Γήκν Λεκεζνχ φηη απνθάζηζε ηε δηαθνπή ηεο απαζρφιεζεο ησλ ζρνιηθψλ ηξνρνλφκσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην 60 ν έηνο ηε ειηθίαο ηνπο. Απφ ην Γήκν Λεκεζνχ ππνζηεξίρζεθε φηη ν θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηέζεθε ην φξην ησλ 60 εηψλ γηα ηνπο ζρνιηθνχο ηξνρνλφκνπο είλαη γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία απαηηεί γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ άξηζηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε θαη άξηζηα αληαλαθιαζηηθά ηα νπνία θαηά ηεθκήξην εμαζζελνχλ κε ηελ ειηθία.

16 Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο επεζήκαλε φηη αλ θαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ είλαη ζεκηηφο ζηφρνο, εληνχηνηο, ε επηινγή ηνπ θξηηεξίνπ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ ζρνιηθψλ ηξνρνλφκσλ σο κέηξν επίηεπμεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ, δελ είλαη νχηε πξφζθνξν νχηε αλαγθαίν. Αλαληίιεθηα, ε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηα αληαλαθιαζηηθά νπνηνπδήπνηε αηφκνπ εμαζζελνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ρσξίο απηφ, φκσο λα ζεκαίλεη φηη θάζε άηνκν ειηθίαο 60 εηψλ δελ είλαη ζε θπζηθή θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα ηνπ επηηξέπεη λα αζθεί ηα θαζήθνληα ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ. Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο θαηέιεμε ζηε ζέζε φηη ην αλψηαην φξην ειηθίαο ησλ 60 εηψλ πνπ απνθαζίζηεθε λα ηεζεί σο ειηθηαθφ φξην γηα ηε κε πεξαηηέξσ αλαλέσζε ηεο ζπκθσλίαο εξγνδφηεζεο ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ απνηειεί δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο. Ο Γήκνο Λεκεζνχ δηαθσλψληαο κε ηε χζηαζε ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο πξνρψξεζε ζε θαηαρψξηζε πξνζθπγήο ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην ε νπνία θαη εθθξεκεί.

17 Σν Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ην Ραηζηζκφ θαη ηε Ξελνθνβία θαηάγγεηιε ηελ παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ αιινδαπψλ νηθηαθψλ βνεζψλ λα ζπλδηθαιίδνληαη, κε φξν ν νπνίνο πεξηέρεηαη ζηα ηππνπνηεκέλα ζπκβφιαηα εξγαζίαο πνπ ππνγξάθνπλ. Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ζηε γεληθνχ ηχπνπ ζχκβαζε απαζρφιεζεο ησλ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, εθηφο ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ησλ θαιιηηέρληδσλ, ε νπνία εηνηκάζηεθε απφ ην ΤΔΚΑ πεξηέρεηαη φξνο πνπ επηβάιιεη θαηά απφιπην ηξφπν ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο πνιηηηθή νπδεηεξφηεηα θαη πιήξε απνρή απφ νπνηαδήπνηε πνιηηηθή δξάζε ην πξφηππν ηεο ζχκβαζεο πνπ ξπζκίδεη ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ησλ αιινδαπψλ νηθηαθψλ βνεζψλ πνπ δηακνξθψζεθε απφ ην Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο πεξηέρεηαη παξεκθεξήο φξνο πνπ επηβάιιεη φρη κφλν ηελ απνρή ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ απφ νπνηαδήπνηε πνιηηηθή πξάμε ή δξάζε αιιά θαη ηελ απνρή απφ νπνηαδήπνηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε.

18 Η Αξρή Ιζφηεηαο έθξηλε φηη ν επίκαρνο φξνο παξαβηάδεη επζέσο θαη θαηά ζπξξνή ην δηθαίσκα ηεο ζπλάζξνηζεο, ην δηθαίσκα ηεο ζπλέλσζεο, ηε ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία θαη ηελ ειεπζεξία θνηλσληθήο νκαδνπνίεζεο. Τπφ ην πξίζκα ηνπ Νφκνπ 58(Ι)2004 ζηνηρεηνζεηεί απαγνξεπκέλε κε λφκν δηάθξηζε ιφγσ εζληθήο θαηαγσγήο δεδνκέλνπ φηη ν επίκαρνο φξνο εηζάγεη δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ αιινδαπψλ νηθηαθψλ βνεζψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο Κχπξηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο θαηά ηξφπν πνπ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα δηεθδίθεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ.

19 Άγγινο ππήθννο ν νπνίνο δηακέλεη κφληκα ζηελ Κχπξν ππέβαιε θαηαγγειία θαηά ηνπ ΚΟΣ ππνζηεξίδνληαο φηη ζηα θξηηήξηα έθδνζεο άδεηαο ζε αιινδαπφ ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ πεξηέρεηαη φξνο ν νπνίνο ζπληζηά δηάθξηζε ιφγσ γιψζζαο θαη θαη επέθηαζε δηάθξηζε ιφγσ Δζληθήο θαηαγσγήο. Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5(3)(β) ησλ πεξί Γξαθείσλ Σνπξηζκνχ θαη Σαμηδηψλ θαη Ξελαγψλ Νφκσλ, ν Γηεπζπληήο ηνπ Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ πνπ θαηά θαλφλα ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ είλαη ν ίδηνο ν αηηεηήο επηρεηξεκαηίαο απαηηείηαη λα γλσξίδεη θαιά κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Γεκνθξαηίαο. Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο έθξηλε φηη ε λνκνζεηηθή απηή ξχζκηζε εηζάγεη έκκεζε δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ θνηλνηηθψλ αιινδαπψλ ιφγσ γιψζζαο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέηνληάο ηνπο ζε δπζκελέζηεξε ζέζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Κχπξηνπο θαηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ίδξπζε κηθξνκεζαίσλ γξαθείσλ ηνπξηζκνχ ηα νπνία δηεπζχλνπλ νη ίδηνη ή νη δηεπζπληέο είλαη θνηλνηηθνί.

20 Γεδνκέλνπ φηη ε πην πάλσ δηάηαμε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο ζηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δξγαζία Νφκν ηνπ 2004 θαηαξγείηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16(1) απηνχ. Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο εηζεγήζεθε θαη ηελ ηππηθή εμάιεηςε ηεο επίκαρεο δηάηαμεο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ππέβαιε ηελ Έθζεζε ηεο ζην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο.

21 Γχν λνζνθφκεο απφ ηε Βνπιγαξία, εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Κχπξν ιφγσ ηνπ γάκνπ ηνπο κε Κχπξηνπο, θαηάγγεηιαλ φηη κεηά απφ ζεηξά εηψλ απαζρφιεζεο ζε Ννζνθνκείν, νη ππεξεζίεο ηνπο ηεξκαηίζηεθαλ κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ θαηέρνπλ ην απαηηνχκελν επίπεδν «πνιχ θαιήο γλψζεο» ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Η Αξρή Ιζφηεηαο ζηε Έθζεζε ηεο επεζήκαλε φηη ε απαίηεζε γηα γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζε επίπεδν «πνιχ θαιήο» δελ δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πξαθηηθήο θχζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο.

22 Κξίζεθε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην απαηηνχκελν επίπεδν γλψζεο ηεο εζληθήο γιψζζαο ππεξβαίλεη ην αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηεο λνζνθφκαο επελεξγεί σο έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ γιψζζαο θαη θαη επέθηαζε ιφγσ εζληθήο θαηαγσγήο, κε ηελ έλλνηα φηη ελψ εκθαλίδεηαη σο εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξνο φξνο πξνθαιεί ηε κεηνλεθηηθή κεηαρείξηζε εθείλσλ ησλ πξνζψπσλ ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε ειιεληθή ζηνλ ηνκέα ηεο πξφζβαζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Τπήξμε εηζήγεζε ηεο Δ.Γ. γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Τπεξεζίαο ησλ λνζειεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ζηελ νπνία ππήξμε ζπκκφξθσζε. Έηζη, κε βάζε ην λέν ρέδην Τπεξεζίαο απαηηείηαη πιένλ γηα ζθνπνχο δηνξηζκνχ ησλ λνζνθφκσλ θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο θαη πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο, ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο γιψζζαο ή ην αληίζηξνθν.

23 Η απφιπζε απφ ηε Ξελνδνρεηαθή Βηνκεραλία Κππξίσλ πνπ εξγάδνληαη ζηε βάζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη ε εξγνδφηεζε Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζηε βάζε πξνζσπηθψλ ζπκβνιαίσλ ππφ δπζκελέζηεξνπο φξνπο απαζρφιεζε απηεπάγγειηα ηελ Αξρή Ιζφηεηαο. Η αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο απνξξέεη: απφ ηηο Ιδξπηηθέο πλζήθεο (α.45 Δπξσπαίσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δ.Δ. ΛΔΔ) ειεχζεξε δηαθίλεζε Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 1612/68 απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ ζε βάξνο εξγαδνκέλσλ ιφγσ ηεο ηζαγέλεηαο ηνπο σο πξνο ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο ηνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά απφιπζε θαη ακνηβή. Οδεγία 2000/78 Ν.58(Ι)2004 πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο ζηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δξγαζία. Γπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ ππφ αλαθνξά Νφκνπ, ε Δ.Γ. θαηέιεμε φηη νη θνηλνηηθνί εξγαδφκελνη ζηε μελνδνρεηαθή βηνκεραλία πθίζηαληαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ε νπνία ζπληζηά απαγνξεπκέλε κε λφκν δηάθξηζε γηα ην ιφγν φηη νη φξνη απαζρφιεζεο ηνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πξνζσπηθά ζπκβφιαηα πνπ ζπλάπηνληαη είλαη δπζκελέζηεξνη γη απηνχο ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ ζηε βάζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο γηα ηνπο Κχπξηνπο εξγαδνκέλνπο.

24 Η πξαθηηθή απηή Θα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζηελ θαηάξγεζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ζηελ απνξξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Παξαβηάδεη ηελ Δπξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία Δθζέηεη ηε Γεκνθξαηία Γεκηνπξγεί εξγαδφκελνπο δχν ηαρπηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο κε θνηλσληθέο ζπλέπεηεο Γηαηαξάζζεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο θάιεζε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα νξζή εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ, ηφζν ζηηο πεξηπηψζεηο παξάλνκσλ απνιχζεσλ Κππξίσλ φζν θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εξγνδφηεζεο θνηλνηηθψλ εξγαδνκέλσλ κε φξνπο εθηφο ηνπ λφκηκνπ πιαηζίνπ.

25 Η Αξρή Ιζφηεηαο εμέηαζε θαηαγγειία θαηά ηνπ πκβνπιίνπ Δγγξαθήο θαη Διέγρνπ Δξγνιεπηψλ Οηθνδνκηθψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ γηα ηελ απφξξηςε αίηεζεο αλαγλσξηζκέλνπ πξφζθπγα γηα εγγξαθή ηνπ ζην Μεηξψν Δξγνιεπηψλ σο εξγνιήπηε νηθνδνκηθψλ έξγσλ Δ ηάμεο. Γπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ πεξί Πξνζθχγσλ Νφκνπ, ν αλαγλσξηζκέλνο πξφζθπγαο έρεη δηθαίσκα λα ηπγράλεη ηεο ίδηαο κεηαρείξηζεο κε ηνπο εκεδαπνχο φζνλ αθνξά ηδίσο ζηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη απηφ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη εθηθηή ε απαγθίζηξσζή ηνπο απφ ηε ιήςε δεκνζίσλ βνεζεκάησλ. Η Δπίηξνπνο ζηελ Έθζεζε αλέθεξε φηη ε απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηνπ θαηαγγέιινληνο λα εγγξαθεί ζην Μεηξψν Δξγνιεπηψλ, ιφγσ ηεο Δζληθήο ηνπ θαηαγσγήο, ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηνπ πην πάλσ πεξί Πξνζθχγσλ Νφκνπ θαη ζηνηρεηνζεηνχζε απαγνξεπκέλε δηάθξηζε βάζεη ηνπ πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο ζηελ Απαζρφιεζε θαη Δξγαζία Νφκνπ.

26 Ετφαπιςσώ για σην πποςοφή ςαρ Δέςποινα Μέπσακκα Λεισοτπγόρ Απφήρ Ιςόσησαρ Γπαυείοτ Επισπόποτ Διοικήςεωρ Τηλ.: Φαξ.: :

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Η αρτή ηης ίζης μεηατείριζης ανδρών και γσναικών καηά ηην πρόζβαζη ζηην απαζτόληζη και ηην επαγγελμαηική εκπαίδεσζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Σν θαηλόκελν ηεο νηθνλνκηθά εμαξηεκέλεο απηναπαζρόιεζεο Δπηβιέπσλ: Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα ηος Γιώπγος Γεπαπεηπίηη* Ειζαγυγή ηηο 8 Ηνπιίνπ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧΝ ΑΡΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ

Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ του Γιώργου Σ.Π. Κατρούγκαλου*, Οη αιινδαπνί πνπ δαλείδνπλ ρξήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηωλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείωλ ζηελ Διιάδα». Δπηβιέπωλ: Γξ. Γεκήηξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...1 ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ...5 ABSTRACT KEY WORDS...6 ΔΗΑΓΧΓΖ...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α...9 A.1 ΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ...9 Α.1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ Α.Γ.Α...9 Α.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Δλφηεηα Μεηαθνξψλ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.)

ΓΝΩΜΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.) ΓΝΩΜΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Σηηο 12 Ινπλίνπ 2015 ν Αλαπιεξσηήο Υπνπξγφο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ.

Διαβάστε περισσότερα