Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 62841/42/Β/07/0008) Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α. 34) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος) Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Πληροφορίες για την Εταιρεία Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων Λογιστικές µέθοδοι Νέα πρότυπα και διερµηνείες Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Μετοχικό κεφάλαιο Ανάλυση κύκλου εργασιών Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Χρηµατοοικονοµικά µέσα Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού...17 Σελίδα 2 από 17

3 1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµα δάνεια Σύνολο Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 3 από 17

4 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Ποσά σε Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη Άλλα έσοδα Έξοδα διαθέσεως Έξοδα διοικήσεως Άλλα έξοδα Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Κέρδη (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους (A) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) 0 0 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε ευρώ) 0,0073 0,0978 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων Σελίδα 4 από 17

5 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ποσά σε Μετοχικό Αποτελέσµατα κεφάλαιο εις νέον Σύνολο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 31η Μαρτίου Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 31η Μαρτίου Σελίδα 5 από 17

6 4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος) Ποσά σε Λειτουργικές δραστηριότητες: Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Συναλλαγµατικές διαφορές Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα Καταβεβληµένοι φόροι 0 0 Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες: Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες: Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Σελίδα 6 από 17

7 5. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 5.1 Πληροφορίες για την Εταιρεία Η ανώνυµη Εταιρεία "SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε στις (Φ.Ε.Κ.2477/ ). Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 ευρώ, το οποίο αποτελείται από ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης. Στο µετοχικό κεφάλαιο συµµετέχουν: - Η «SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. µε µετοχές αξίας ευρώ και ποσοστό 99,999% και - Ο ΠΕΤΣΙΟΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ µε 1 µετοχή αξίας 1 ευρώ και ποσοστό 0,001%. Η έδρα της Εταιρείας είναι στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, που βρίσκεται στο.. Ροδοτοπίου του. Ζίτσας και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (ΜΑΕ) του Νοµού Ιωαννίνων, µε αριθµό 62841/42/Β/07/0008 (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ). Η διάρκεια της έχει ορισθεί από την καταχώρηση της στο µητρώο Α.Ε. έως την , µε δυνατότητα παράτασης µετά από απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης. Σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού, είναι: Α. Η ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Αποκοµιδή απορριµµάτων, µεταφορά και διαχείρισή τους. 2. ιαλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση απορριµµάτων. 3. Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών µε ατοµικό σύστηµα ή συµµετοχή σε συλλογικό. 4. Αποκοµιδή και διαχείριση απορριµµάτων ή αποβλήτων µε σκοπό δηµιουργία µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θερµού ύδατος και ατµού. 5. Εκµίσθωση ειδικών µέσων περισυλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας απορριµµάτων και αποβλήτων κάθε κατηγορίας. Β. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση (ηµεδαπή ή αλλοδαπή) µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. ύναται δε µε απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου: - Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (ηµεδαπό ή αλλοδαπό) µε οποιοδήποτε τρόπο. - Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. - Να συµµετέχει σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής και οικονοµικού τύπου. Την Εταιρεία διοικεί τριµελές ιοικητικό Συµβούλιο η θητεία του οποίου λήγει την και τα µέλη του είναι τα εξής: Πέτσιος Νικόλαος του Ευαγγέλου Πρόεδρος του.σ. & ιευθύνων Σύµβουλος Πέτσιος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος του.σ. Λώλης Μιχαήλ του Βασιλείου Μέλος του.σ. Σελίδα 7 από 17

8 5.2 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Μαρτίου 2013, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ). Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Η Εταιρεία εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 26 η Μαρτίου Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας αναφέρονται κατάλληλα. 5.3 Λογιστικές µέθοδοι Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της Νέα πρότυπα και διερµηνείες Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς-κρατικά άνεια» Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Την το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΠΧΑ 1 σύµφωνα µε την οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ΠΧΑ, µία Εταιρεία δεν θα πρέπει να εφαρµόσει αναδροµικά τις απαιτήσεις των ΠΧΑ 9 (ή ΛΠ 39) και ΛΠ 20 αναφορικά µε τα υφιστάµενα, κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν τη µετάβαση στα ΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή µε τα ΠΧΑ, η Εταιρεία θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, µία Εταιρεία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΠΧΑ δύναται να εφαρµόσει αναδροµικά τα ΠΧΑ 9 (ή ΛΠ 39) και ΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης, µε την προϋπόθεση ότι η απαιτούµενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Σελίδα 8 από 17

9 Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. Την , το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΠΧΑ 7 µε την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. Το ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ ΛΠ (Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν µπορεί να εφαρµόσει το ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης εκεµβρίου 2012, L 360/ ) Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. Το ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΠΧΑ 13 στις οικονοµικές του καταστάσεις. ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων- Παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Ιουνίου 2012, L 146/ ) Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να οµαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο. Σελίδα 9 από 17

10 Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτή την τροποποίηση από την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή και δεν αναµένει να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Ιουνίου 2012, L 146/ ) Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Ιούνιο του 2011 το Σ ΛΠ τροποποίησε το ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε µια Εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα (προγράµµατα καθορισµένων παροχών-«µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό κόστος στα αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι η τροποποίηση του ΛΠ 19 θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1256/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης εκεµβρίου 2012, L 360/ ) Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. Η τροποποίηση στο ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο ΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Ε ΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο επιφανείας» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης εκεµβρίου 2012, L 360/ ) Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη δραστηριότητα αποµάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να αποκτηθεί πρόσβαση σε µεταλλευτικά κοιτάσµατα. Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ ΛΠ (Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) Το Σ ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» Σελίδα 10 από 17

11 Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ΠΧΑ 1 περισσότερες από µία φορά κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει να εφαρµόσει το ΛΠ 23 είτε την ηµεροµηνία µετάβασης είτε από µία προγενέστερη ηµεροµηνία. ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το ΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι µια οικονοµική οντότητα µπορεί να συµπεριλάβει στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη µετάβαση στα ΠΧΑ. ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να ταξινοµηθούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµές προς τους µετόχους και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των τοµέων πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 5.5 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Τα ενσώµατα πάγια της Εταιρείας, αναλύονται ως ακολούθως: Ποσά σε Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο Κόστος κτήσης 1 Ιανουαρίου Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις Λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις Μειώσεις Αποσβέσεις χρήσης Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων Κόστος κτήσης 31 εκεµβρίου Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις Λογιστική αξία 31 εκεµβρίου Προσθήκες Πωλήσεις Μειώσεις Αποσβέσεις περιόδου Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων Κόστος κτήσης 31 Μαρτίου Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις Λογιστική αξία 31 Μαρτίου Σελίδα 11 από 17

12 5.6 Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εν υπάρχει εποχικότητα στις ενδιάµεσες επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 5.7 Μετοχικό κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ,00 ευρώ, διαιρεµένο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεµία. Οι µέτοχοι της Εταιρείας κατά την εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε ,00% ΠΕΤΣΙΟΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ 1 1 0,00% ΣΥΝΟΛΟ % 5.8 Ανάλυση κύκλου εργασιών Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην αποκοµιδή, συλλογή, διαλογή, διαχείριση και ανακύκλωση απορριµµάτων και οι πωλήσεις της πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών έχει ως εξής: Ποσά σε Πωλήσεις εµπορευµάτων Παροχή υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές εν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων. Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις εν υπάρχουν. Σελίδα 12 από 17

13 5.11 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Εντός της χρήσης 2010 η Εταιρεία αποδέχτηκε το εκκαθαριστικό σηµείωµα περαίωσης του Ν.3888/2010, που αφορούσε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008 έως 2009, ενώ για τη χρήση 2011 ο φορολογικού έλεγχος της Εταιρείας διενεργήθηκε από τους τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους ,20 ευρώ. Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις Χρηµατοοικονοµικά µέσα Η Εταιρεία εκτίθεται σε ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίου και κίνδυνος αγοράς. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στην αντιµετώπιση των κινδύνων καλής εκτέλεσης των εργασιών και αξιοπιστίας και ορθής υλοποίησης των προµηθειών και µετά ταύτα άµεση προτεραιότητα έχει ο πιστωτικός κίνδυνος και κατόπιν οι κίνδυνοι αγοράς. Η διαχείριση των κινδύνων (εκτίµηση, πιθανότητα, συνέπειες) διεκπεραιώνεται µε ευθύνη του.σ. της Εταιρείας. Προ της διενέργειας των σχετικών συναλλαγών, λαµβάνεται έγκριση από τα µέλη του.σ. που σύµφωνα µε το καταστατικό και το νόµο έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της Εταιρείας προς τους αντισυµβαλλοµένους αφού γίνει ανάλυση του σχετικού κινδύνου. 1. Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η Εταιρεία απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ µέρους του πελάτη να αποπληρώσει εντός των συµβατικών προθεσµιών µέρος ή το σύνολο της οφειλής του. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές µε µεγάλους οργανισµούς του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα. Λόγω της παρατεταµένης κρίσης που πλήττει την Ελληνική οικονοµία η οποία έχει δηµιουργήσει καθεστώς αδυναµίας πληρωµών σε πολλές επιχειρήσεις αλλά και στο ηµόσιο συµπεριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α., παρατηρείται καθυστέρηση στην είσπραξη των απαιτήσεων συνολικά. Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την ήταν: Σελίδα 13 από 17

14 Λογιστική αξία (σε χιλιάδες ) Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη τους 44 Απαιτήσεις 880 ΣΥΝΟΛΟ 924 εν υπάρχουν παράγωγα, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης για αντιστάθµιση, καθώς και λοιπά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης. Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο για τις εµπορικές απαιτήσεις κατά την ήταν: Λογιστική αξία (σε χιλιάδες ) Εγχώριες 813 Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης 67 ΣΥΝΟΛΟ 880 Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο για τις εγχώριες εµπορικές απαιτήσεις κατά την ήταν: Λογιστική αξία (σε χιλιάδες ) Πελάτες χονδρικής 278 Ο.Τ.Α.-Ν.Π...-Ελληνικό ηµόσιο 535 ΣΥΝΟΛΟ 813 Η ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµώντας τις συνέπειες της χρηµατοοικονοµικής κρίσης προέβη σε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους ,00 ευρώ στην χρήση Κίνδυνος ρευστότητας Η Εταιρεία διατρέχει κίνδυνο ρευστότητας λόγω του γενικότερου κλίµατος εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. Η ιοίκηση καταβάλει προσπάθειες ώστε να εισπράξει µέρος των απαιτήσεων ώστε να βελτιώσει τις ταµειακές ροές της. Παρακάτω παρατίθενται οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων: Κατά την η Εταιρεία έχει ρυθµίσει και εξυπηρετεί φορολογικές υποχρεώσεις ύψους 26 χιλ. ευρώ περίπου και έχει ρυθµίσει και εξυπηρετεί τις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις ύψους 130 χιλ. περίπου. Επίσης δεν έχουν καταβληθεί δεδουλευµένες αποδοχές προσωπικού ύψους 101 χιλ. ευρώ περίπου. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης και έγκρισης από το.σ. των Οικονοµικών Καταστάσεων - οι ληξιπρόθεσµες και ρυθµισµένες υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν ως εξής: Η Εταιρεία έχει καθυστερήσει στην καταβολή φόρων ύψους 10 χιλ. ευρώ περίπου, ενώ έχει ρυθµίσει και εξυπηρετεί τις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις ύψους 98 χιλ. περίπου. Επίσης δεν έχουν καταβληθεί δεδουλευµένες αποδοχές προσωπικού ύψους 99 χιλ. ευρώ περίπου. 3. Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων Η ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και τη διάρκεια των χρηµατοδοτικών αναγκών. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια, καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και κυµαινόµενου κόστους ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, τα δάνεια της Εταιρείας έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια. Κατά την , το προφίλ των έντοκων χρηµατοοικονοµικών της Εταιρείας ήταν: Σελίδα 14 από 17

15 Ποσά σε χιλιάδες Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (κυµαινόµενου επιτοκίου) 758 Ανάλυση ευαισθησίας διακύµανσης επιτοκίου Στηριζόµενη σε επίκαιρη οικονοµική πληροφόρηση η ιοίκηση πιστεύει ότι µια παράλληλη µετακίνηση των επιτοκίων κατά 100 µονάδες βάσης, σε σχέση µε τα τρέχοντα επιτόκια στο τέλος της χρήσεως 2013, κρίνεται ως πιθανή. Μία αύξηση των επιτοκίων κατά 100 µονάδες βάσης θα µείωνε την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας κατά 8 χιλιάδες ευρώ. Η ανάλυση αυτή υποθέτει ότι όλες οι άλλες µεταβλητές, και συγκεκριµένα οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες, θα παρέµεναν σταθερές. Αντίθετα µία µείωση των επιτοκίων κατά 100 µονάδες βάσης θα είχε την ισόποση αλλά αντίθετη επίδραση στην καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας µε τα ποσά που αναγράφονται πιο πάνω, στη βάση ότι όλες οι άλλες µεταβλητές θα παρέµεναν σταθερές. 4. Κίνδυνος αγοράς Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται διότι η Εταιρεία δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. Κίνδυνος τιµών Η Εταιρεία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των υλικών που εµπορεύεται και σε κάθε τέτοια περίπτωση η ιοίκηση προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις. Ο κίνδυνος τιµών αναφορικά µε τις επενδύσεις σε χρεόγραφα θεωρείται µηδενικός, δεδοµένου ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις σε χρεόγραφα. 5. Κίνδυνος καλής εκτέλεσης έργου Η Εταιρεία λόγω της εµπειρίας της και των αυστηρών κανόνων λειτουργίας της, δεν εκτίθεται σε µεγάλους κινδύνους όσον αφορά την καλή εκτέλεση των εργασιών της. 6. Κίνδυνος ανταγωνισµού Ο κίνδυνος ανταγωνισµού διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα λόγω της πρωτοπορίας της Εταιρείας στη συγκεκριµένη αγορά. 7. Κίνδυνος από ατυχήµατα Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον συγκεκριµένο κίνδυνο µε ασφαλιστήρια συµβόλαια περιουσίας και προστασίας από ατυχήµατα, φυσικά γεγονότα και δόλιες πράξεις. Σε ότι αφορά στο προσωπικό τηρούνται επακριβώς οι σχετικοί κανόνες από τη νοµοθεσία για τους όρους ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Σελίδα 15 από 17

16 5.13 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού εξής: Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την παρουσιαζόµενη ηµεροµηνία έχει ως Έµµισθοι Ηµεροµίσθιοι 0 13 ΣΥΝΟΛΟ Κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή Τα βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (εκφρασµένα σε ανά µετοχή) για την Εταιρεία έχουν ως εξής: Ποσά σε Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή ( /µετοχή) 0,0073 0, Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 1. Υπόλοιπα της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις Ποσά σε Α) Απαιτήσεις «SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε «SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε SPIDER ITALIA s.r.l Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. -"SPIDER" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε Σύνολο Β) Υποχρεώσεις «SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε SPIDER U.K. L.t.d Σύνολο Συναλλαγές της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις Ποσά σε Α) Έσοδα: «SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε «SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε Σύνολο Σελίδα 16 από 17

17 Β) Έξοδα: «SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε SPIDER ITALIA s.r.l SPIDER U.K. L.t.d Σύνολο Υπόλοιπα της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη Ποσά σε Α) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: Β) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη Ποσά σε Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης: Υπόλοιπα της Εταιρείας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη Ποσά σε Α) Απαιτήσεις από "Υπερκατασκευές Οχηµάτων Α.Ε." - - Β) Υποχρεώσεις σε "Υπερκατασκευές Οχηµάτων Α.Ε." Συναλλαγές της Εταιρείας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη Ποσά σε α) Πωλήσεις σε "Υπερκατασκευές Οχηµάτων Α.Ε.": - - β) Αγορές από "Υπερκατασκευές Οχηµάτων Α.Ε.": Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ιωάννινα, 27 Μαΐου 2013 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΣΙΟΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α..Τ. Χ Α..Τ. ΑΒ Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε / Α Τάξεως Σελίδα 17 από 17

Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62841/42/Β/07/0008 Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64488/42/Β/07/0027 Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Οµίλου Κατάσταση λογαριασµού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Οµίλου Κατάσταση λογαριασµού Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροώ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροώ Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64488/42/Β/07/0027 Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Α Τρίµηνο 2007 ( 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 54412521000 Αρ. Μητρώου Α.Ε. 24473/06/Β/91/47 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2011 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008 Βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Οι θεµατικές ενότητες της εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτής, βάσει του Άρθρου 43 α του ΚΝ 2190/1920 και της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.4308/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Σεπτεμβρίου 2006

Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Σεπτεμβρίου 2006 Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης... 3 2. Ισολογισμός... 4 3. Κατάσταση Μεταβολών Επενδεδυμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα