ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ"

Transcript

1 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα Σ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/01/11 Γ.Δ.ΜΖ. :

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ... 1 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή... 7 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ... 9 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία Βάζε παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Γήισζε ζπκκφξθσζεο Βάζε επηκέηξεζεο Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα Υξήζε εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (3.1) Αξρέο παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (3.2) Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο ( Σξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξφηππα έλαξμε ηζρχνο 2013) (3.3)Πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο, αλαζεσξήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί, απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (3.4) εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο (3.5) Αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ (3.6) Αλαζεσξεκέλε έθδνζε Γ.Λ.Π χλνςε εθαξκνγήο ινγηζηηθψλ αξρψλ Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Μεηνρηθφ θεθάιαην Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απαηηήζεηο Παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ Πξνβιέςεηο Έζνδα θαη έμνδα απφ πξνκήζεηεο Μηζζψζεηο Φφξνο εηζνδήκαηνο Καζνξηζκφο εχινγεο αμίαο Έζνδα απφ πξνκήζεηεο Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Κέξδε / (δεκηέο) ραξηνθπιαθίνπ δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Λνηπά έμνδα Εεκία απνκείσζεο νκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Φφξνο εηζνδήκαηνο Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθά

3 20. Παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ Πξνβιέςεηο Λνηπέο ππνρξεψζεηο πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο Φνξνινγηθά ζέκαηα Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο Δγγπεηηθέο επηζηνιέο Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Δχινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ Κεθάιαηα ππφ δηαρείξηζε Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα Μεηαγελέζηεξα γεγνλφηα

4 Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο 12εο ρξήζεο 1/1/ /12/2013 Κύξηνη κέηνρνη, Τπνβάιινπκε ζπλεκκέλα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Γ.. γηα ηελ δσδέθαηε Δηαηξηθή Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2013, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α), κε ηηο παξαηεξήζεηο καο πάλσ ζε απηέο θαη παξαθαινχκε φπσο ηηο εγθξίλεηε. Σν 2013 ήηαλ κηα ρξνληά πνπ επηβεβαηψζεθε ε ζηαζεξνπνίεζε ζηνλ επξχηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζηνλ θιάδν καο. Παξφιν πνπ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν δηαηεξήζεθε - ζε κηθξφηεξν βέβαηα βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε - ε αλεζπρία γηα ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζηε ρψξα, πνπ παξέκεηλε ζε βαζηά χθεζε, ιάβακε κηα ζεηξά ζεκάησλ ζηαζεξνπνίεζεο κε απνηέιεζκα ε χθεζε ηειηθά λα απνδεηρζεί κηθξφηεξε ηεο αλακελφκελεο γηα ην 2013 ελψ νη εθηηκήζεηο γηα ηελ αλάθακςε ην ηξέρνλ έηνο απμάλνληαη. Σα παξαπάλσ είραλ σο απνηέιεζκα νη θεθαιαηαγνξέο λα ζπλερίζνπλ ηελ πνξεία αλάθακςεο πνπ μεθίλεζε ην 2012, ηφζν ζηηο κεηνρέο φζν θαη ζηα νκφινγα θαη έηζη ην ηέινο ηνπ έηνπο βξήθε ηνπο επελδπηέο ησλ ειιεληθψλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ αξθεηά θεξδηζκέλνπο ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά. ε παγθφζκην επίπεδν, ε αγνξά επελδχζεσλ ζπλέρηζε ηελ αλάπηπμή ηεο, πνπ μεθίλεζε απφ ην 2010, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο κε ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο. ηε ρψξα καο θαη παξά ηελ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ην αξλεηηθφ θιίκα ζπλέρηζε λα ππνρσξεί θαη νη πξψηεο επελδχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηε ρξήζε. Ζ πίζηε καο γηα ηηο ειιεληθέο αμίεο, αιιά θαη ηελ νπζία ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο καο νδήγεζαλ λα δψζνπκε έκθαζε ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζηαδηαθψλ θαηαβνιψλ, πνπ είλαη ππεξεζίεο πνπ ε εηαηξία καο πξνζθέξεη κε απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη πξνρσξήζακε δπλακηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηελ εηαηξία καο, κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο πξναλαθεξζήθακε, ζπλερίζηεθε ε αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηφζν ζε αξηζκφ πειαηψλ θαη θεθαιαίσλ ππφ δηαρείξηζε, φζν θαη ζε κηα ζεηξά πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ζέζεη. Ηδηαίηεξε αλαθνξά αμίδεη ηφζν ζηελ δηαξθή ελεξγνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Attica Bank πνπ καο επηηξέπεη ηε ζπλερή θαη αδηάιεηπηε επηθνηλσλία, φζν θαη ζηελ πξνζέιθπζε ηθαλνχ αξηζκνχ ηδησηψλ πειαηψλ κε ζπζηάζεηο ησλ ιεηηνπξγψλ. Αξθεηά θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ θαη θέηνο, πξνρψξεζαλ έζησ θαη ζε κία ζπλαιιαγή πνπ λα αθνξά ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε. ηνλ ηνκέα ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ δηαηεξήζακε ηε ζπληεξεηηθή καο ζέζε κε έκθαζε ζην εμσηεξηθφ, ε νπνία καο επέηξεςε λα αλαξξηρεζνχκε ζηηο θαηαηάμεηο θαη ελίζρπζε ην πξνθίι καο σο ελφο δηαρεηξηζηή ρακειήο κεηαβιεηφηεηαο κε άπνςε θαη ζέζε ζηηο αγνξέο. Σα πξνεγνχκελα βέβαηα δελ καο απέηξεςαλ θαζφινπ απφ ηελ εμαζθάιηζε εμαηξεηηθψλ απνδφζεσλ γηα ηνπο επελδπηέο καο ηφζν ζην ειιεληθφ κεηνρηθφ καο ακνηβαίν θεθάιαην, φζν θαη ζην νκνινγηψλ. Ξεπεξάζακε ζε κεξίδην ζηελ αγνξά ην θαηψθιη ηνπ 1% επηδεηθλχνληαο αληίζηαζε ζηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ αγνξά θαη πνπ αλακέλεηαη λα εληαζνχλ ηε λέα ρξνληά. Απνθχγακε θαη ην 2013 ηελ εκπινθή καο ζηε δηαδηθαζία φμπλζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηα πξντφληα θαη δηαηεξήζακε ζπιινγηθά θαη θιαδηθά ηε ζεηηθή πξνζέγγηζε ζηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πειαηψλ, ππαξρφλησλ θαη ππνςεθίσλ. 1

5 Άιισζηε ε εηαηξία καο εθπξνζσπείηαη ζηελ Έλσζε Θεζκηθψλ Δπελδπηψλ κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ. Θεφδσξν Κξίληα πνπ έρεη εθιεγεί θαη θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο. Ζ ππεξεζία παξνρήο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ, ζπλέρηζε λα εληζρχεηαη θαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο μεπεξάζακε ηνπο 100 πειάηεο. Ζ ζρέζε κε ηνπο πειάηεο καο είλαη άκεζε, πξνζσπηθή θαη εηιηθξηλήο, ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ ζεκαληηθή παξαθαηαζήθε πνπ έρνπκε γηα ην Απηή ηε ζρέζε ζέζακε ζην θέληξν ηεο παξνπζίαζεο πνπ θάλακε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2013 ζηε Ναπηηιηαθή Λέζρε Πεηξαηά, ζε κηα επηηπρεκέλε εθδήισζε κε ζπκκεηνρέο απφ ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο λαπηηιίαο, πνπ έηπρε κεγάιεο δεκνζηφηεηαο. Παξαθνινπζψληαο ζηελά ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ κεηξηθή καο, ε εηαηξία καο δελ έιιεηςε απφ ην θάιεζκα ηεο Σξάπεδαο γηα ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθήο ηεο Αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. Με επηζθέςεηο ζην δίθηπν, ζηνρεπκέλεο παξνπζηάζεηο θαη road show ζην εμσηεξηθφ, ππνζηεξίμακε θαηά ην κέγηζην δπλαηφ ηελ ζεκαληηθή απηή πξνζπάζεηα ηνπ νκίινπ πνπ ζηεχζεθε κε επηηπρία. Σαπηφρξνλα δηαηεξήζακε ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία καο κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηνπο επελδπηέο κε άξζξα, πξνηάζεηο θαη επίθαηξεο παξεκβάζεηο γηα ζέκαηα ηνπ ρψξνπ καο. Δπηζεκαίλνπκε αθφκα ηελ αλαθήξπμε ηεο εηαηξίαο καο ζε Greek Portfolio Manager of the year 2013 απφ ηελ IHFA θαη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεξγαζία καο κε ηε Moody s γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ καο. πλερίζηεθαλ, θαη ηελ πεξαζκέλε ρξνληά νη εγγξαθέο ζην πξφγξακκα Attica Pension απφ ην δίθηπν καο, παξά ηελ αλεζπρία πνπ επηθξάηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα ηηο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα. Οξγαλψζεθαλ θαηά ηφπνπο πάλσ απφ 40 επηζθέςεηο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ιεηηνπξγψλ αιιά θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ καο απεπζείαο ζηνπο πειάηεο καο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη είρακε ην 2013 πάλσ απφ 100 άλζξσπνεκέξεο παξνπζίαο ζηειερψλ καο ζηα θαηαζηήκαηα κε έκθαζε ζε απηά ηνπ θέληξνπ θαη ησλ βνξείσλ πξναζηίσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο πνιιέο επαθέο (έλαο πξνο έλα) κε ππνςήθηνπο πειάηεο, νξγαλψζεθαλ αξθεηέο παξνπζηάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηθεθαιείο ηνπ δηθηχνπ θαη ζπκκεηείρακε ζε αξθεηά ζπλέδξηα θαη παξνπζηάζεηο κε θνξπθαίν απηφ ηεο «Ζ Ώξα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο». Οηθνλνκηθό πεξηβάιινλ Κχξηνη κέηνρνη, Ζ ρξνληά ραξαθηεξίζηεθε, γηα δεχηεξε ζπλερφκελε θνξά, απφ ηελ αλαθνχθηζε ησλ ειιεληθψλ αγνξψλ θαη θαηέγξαςε ζεκαληηθέο απνδφζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ Διιεληθψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ θαη ησλ νκνιφγσλ πνπ αληηθαηνπηξίζηεθαλ ζηηο απνδφζεηο, αιιά φρη θαη ζην ελεξγεηηθφ ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ ζε νιφθιεξν ηνλ θιάδν. Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηελ πεξηνξηζκέλε αληίδξαζε ησλ επελδπηψλ, εγρσξίσλ θαη μέλσλ, είλαη πσο παξά ηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρξένπο, πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012 πξνζέθεξε ζεκαληηθή εθηφλσζε ζηηο πηέζεηο πνπ αληηκεηψπηδε ν ηφπνο, νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ιακβάλνπλ ρψξα κε αξγφ ξπζκφ θαη ν πνιηηηθφο θίλδπλνο παξακέλεη πςειφο. Βέβαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 νη καθξννηθνλνκηθέο επηηπρίεο πνπ ζεκεηψζεθαλ, φπσο ε επίηεπμε πιενλάζκαηνο θαη ε ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηνπ ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθηλνχλ ηνπο δηεζλείο επελδπηέο πνπ θαζψο είλαη απνκαθξπζκέλνη απφ ηα ηεθηελφκελα ζην εζσηεξηθφ έρνπλ «θαζαξφηεξν» βιέκκα. Δθφζνλ φιεο νη εμειίμεηο ζπλερίζνπλ λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηφζν ηελ νηθνλνκία φζν θαη ηελ αγνξά ην επφκελν έηνο, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεξηκέλεη φηη ν θιάδνο καο ζα βειηηψζεη ηε ζέζε αθφκα πεξηζζφηεξν. 2

6 Πξέπεη βέβαηα λα ηνληζηεί φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπλζήθεο δηακνξθψλνπλ έλα πεξηβάιινλ πνπ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ νη επηρεηξήζεηο κε μεθάζαξν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ δξάζεσλ, πνπ θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίζεη ήδε. Μέζα ζην 2014 αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο εθκεηάιιεπζεο ησλ επθαηξηψλ πνπ έρνπκε εληνπίζεη θαη άιισλ πνπ ζπλερψο αλαδεηνχληαη πξνο φθεινο πειαηψλ θαη κεηφρσλ. ε απηφ ην πεξηβάιινλ ε ρξνληά δηεζλψο απνδεκίσζε γηα ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν ζηηο κεηνρέο θαη ηα εκπνξεχκαηα αιιά θαη ζηηο νκνινγίεο θαη είλαη ηδηαίηεξα επράξηζην φηη θαη απηή ηε ρξνληά ζπκκεηείραλ θαη νη ειιεληθέο αμίεο. Απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο κέρξη ζήκεξα έρεη πεξάζεη έλα κεγάιν δηάζηεκα. Όρη ηφζν ζε ρξφλν, φζν ζε απφςεηο θαη αιιαγή ζηάζεο. Έηζη παξά ην γεγνλφο φηη ν πνιηηηθφο θίλδπλνο είλαη απμεκέλνο, ε ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά πεξηνξηζκέλε θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα μαλαβξίζθεη ζηαδηαθά ην βεκαηηζκφ ηνπ, έρνπκε ζεηξά ζηνηρείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ. ηελ αγνξά ησλ νκνιφγσλ είδακε θαη ην 2013, ζνβαξή αλάθακςε θαη έληνλν αγνξαζηηθφ ελδηαθέξνλ, ελψ ζην ρξεκαηηζηήξην νη απνηηκήζεηο έρνπλ εληζρπζεί νπζηαζηηθά θαη έρνπλ θαηαγξαθεί ζεκαληηθά θέξδε. Όια απηά έρνπλ γίλεη ζρεηηθά αζφξπβα θαη κε ηελ απνπζία κεγάινπ κέξνπο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Οη αγνξέο ζεκεηψλνπλ θάηη γηα ην νπνίν ε θνηλσλία είηε έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε, είηε δελ έρεη θακία. Απηή είλαη νπζηαζηηθή παξαηήξεζε θάζε θνξά πνπ ζέκαηα φπσο ε πηζαλφηεηα πξφσξσλ εθινγψλ ή επηθείκελεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο έξρνληαη ζηελ επηθαηξφηεηα. Δίλαη αιήζεηα φηη ε αλεξγία, νη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο θαη ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ κεηαηξέπνπλ ην ρψξν ησλ επελδχζεσλ ζε ρψξν θαληαζίαο ελψ ηνλ κεηαθέξνπλ ζε θάπνηα άιιε δηάζηαζε γηα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. Έηζη νη θηλήζεηο, νη αγνξέο, νη απνδφζεηο δελ παξνπζηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ πνπ είραλ παιαηά. Σα κελχκαηα φκσο βξίζθνληαη εδψ. Με πνιχ απιά ιφγηα νη αγνξέο ζεκεηψλνπλ φηη απηνί πνπ ζέινπλ λα έρνπλ ζπκκεηνρή ζηελ επφκελε πεξίνδν ησλ ειιεληθψλ θεθαιαηαγνξψλ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ φζνπο ζέινπλ λα απέρνπλ. Οη αγνξέο ζηελ ρψξα καο πξνεμνθινχλ ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. Ίζσο είλαη λσξίο λα κηιάκε γηα αλάπηπμε, ίζσο είλαη λσξίο λα πεξηκέλνπκε κείσζε ηεο αλεξγίαο, φκσο απηφ πνπ ιέγεηαη «έμππλν ρξήκα» ιακβάλεη ζέζε. Οη απνδφζεηο είλαη ήδε εδψ. Οη αξηζκνί ζηα καθξννηθνλνκηθά ζα αθνινπζήζνπλ. Όηαλ γίλεη απηφ ζα κηιάκε γηα αλάθακςε. Σν 2013 έθιεηζε κε βάζηκεο ηηο ειπίδεο γηα ηελ απαξρή ηεο εμφδνπ απφ κηα κεγάιε θξίζε θαη ηελ πεξίνδν χθεζεο πνπ ηελ αθνινπζεί γηα ηε ρψξα καο. Αλακέλεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ παγθφζκηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ζε ζεηηθφ έδαθνο, παξά ηελ αδπλακία πνπ παξνπζηάδεη ε Δπξψπε, κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξνη δηεζλείο νίθνη λα πξνβιέπνπλ κηα λέα ρξνληά κε απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα ζηηο αγνξέο αιιά ζεηηθή πνξεία. ηε ρψξα καο ηα καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη θπξίσο ν ηνκέαο ησλ πξαγκαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζα ζπλερίζνπλ λα επηζθηάδνπλ ηηο «κίθξν» κεηαβνιέο ζε θιάδνπο θαη επηρεηξήζεηο, κε θσηεηλή εμαίξεζε ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν πνπ κεηά ηελ ελίζρπζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη γηα κηα αθφκα θνξά σο «αηκνκεραλή» γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σν 2014 μεθηλά κε ζεηηθέο πξννπηηθέο, πνπ αλ θαη ζπγθξαηεκέλα, έρνπλ αξρίζεη λα ηηο ζπδεηνχλ φινη. Παξά ηελ ζπλερηδφκελε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ αξλεηηθή πνξεία ηνπ εκπνξίνπ, ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο νηθνλνκίαο ζπλερίδεηαη θαη θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζε λα θέξεη απνηειέζκαηα πξηλ ην ηέινο ηνπ έηνπο. Οη απνθάζεηο καο γηα κηα κεζνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή πνπ λα νδεγήζεη ηελ εηαηξία καο κε ζηαζεξφηεηα ζηα πξψηα βήκαηα ηεο εμσζηξέθεηαο ζεσξνχληαη θνκβηθέο θαη ιήθζεθαλ έγθαηξα. Πηζηεχνπκε φηη 3

7 ν ζρεδηαζκφο ηεο ηξηεηίαο ζε ζπλάθεηα κε ηηο δξάζεηο ηεο Σξάπεδαο, ζα απνηειέζεη ην εθαιηήξην γηα κηα επηηπρεκέλε πνξεία αλάινγε ησλ απαηηήζεσλ ησλ κεηφρσλ καο. Σέινο, απηή ζα είλαη κηα ρξνληά πνπ ζα επηηξέςεη θαη πάιη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ καο λα επηζθεθζνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ κε πνιχ πεξηζζφηεξνπο ππνςήθηνπο πειάηεο γηα πνιχ πεξηζζφηεξα πηζαλά επελδπηηθά ραξηνθπιάθηα. Ζ εηαηξία καο ζα πξνζπαζήζεη λα ην πξαγκαηνπνηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη λα κεγαιψζεη ηφζν ην κεξίδην ηεο ζηελ αγνξά κε ηθαλή θεξδνθνξία. Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ, ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ ελ ιφγσ 12 ε εηαηξηθή ρξήζε αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ ,17 έλαληη ,52 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σα θαζαξά έζνδα απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο, αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ ,69 έλαληη ,80 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ελψ ηα έζνδα απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (νκφινγα, θαηαζέζεηο θιπ.) ήηαλ κεησκέλα θαη αλήιζαλ ζε ,31 έλαληη ,99 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα δηακνξθψζεθαλ ζηα ,41 έλαληη ,47 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. εκεηψλεηαη φηη ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πεξηιακβάλεηαη πνζφ ,73 ην νπνίν αθνξά ζε δεκηά απνκείσζεο Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Σα θέξδε πξν θφξσλ ήηαλ απμεκέλα, ζε ,76 έλαληη ,05 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ιφγσ αιιαγήο ηνπ πξνηχπνπ Γ.Λ.Π. 19 Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ηα θέξδε πξν θφξσλ εκθαλίδνληαη γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο αλακνξθσκέλα. Σα δεκνζηεπκέλα θέξδε πξν θφξσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο αλέξρνληαλ ζε ,10. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δηακνξθψζεθε ζηα ,83 έλαληη ,63 ηνπ Γηάζεζε Κεξδώλ Σα θέξδε ηεο ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο δηακνξθψλνληαη ζεηηθά ζην πνζφ ησλ ,74. Γεδνκέλεο απηήο ηεο κηθξήο θεξδνθνξίαο, ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ ζπλερίδνπλ λα επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ επελδχζεσλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο ζα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ρξήζεσο. Γξαζηεξηόηεηεο Ζ πνξεία ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ θαη ζπκθψλα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ, ππήξμε ηθαλνπνηεηηθή. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ επέηπραλ θαιχηεξεο απνδφζεηο ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ηεο θαηεγνξίαο ηνπο, ελψ νη ρακειέο θαηαηάμεηο θέηνο νθείινληαη θπξίσο ζηελ θηινζνθία καο γηα πεξηνξηζκέλε κεηαβιεηφηεηα ζηηο επελδχζεηο καο. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη επελδπηέο καο κε ραξηνθπιάθην ζηα Ακνηβαία Κεθάιαηα ηεο εηαηξίαο καο είραλ κηα ρξνληά κε πςειή κέζε απφδνζε. Σα Α/Κ έθιεηζαλ ζηηο 31/12/2013 κε ηηο αθφινπζεο απνδφζεηο: 4

8 ΑΜΟΗΒΑΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΠΟΓΟΖ 31/12/2013 ΚΑΣΑΣΑΞΖ Θέζε/ύλνιν ATTICA DYNAMIC ASSET ALOCATION F.O.F. 0,70% 10/10 ATTICA ΟΜΟΛΟΓΗΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 40,23% 10/14 ATTICA ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 29,35% 32/37 ATTICA ΓΗΑΥ. ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 3,23% 9/18 ATTICA ΜΗΚΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 6,89% 28/33 ATTICA ΟΜΟΛΟΓΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 0,63% 6/11 ATTICA REAL ESTATE ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ -1,09% 6/6 Αλζξώπηλν Γπλακηθό Καηά ην ηέινο ηνπ 2013, ε Δηαηξία απαζρνινχζε δψδεθα (12) ππαιιήινπο. Πξννπηηθέο Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Attica Wealth Management ζήκεξα είλαη ε αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ ππφ δηαρείξηζε, κέζσ ηεο επηηπρνχο αληηκεηψπηζεο ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ δηαθαηέρεη ηφζν ηνπο ζπλεξγάηεο, φζν θαη ηνπο πειάηεο καο. Σν εγρψξην θαη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ παξακέλεη κπξνζηά ζε πνιχ ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη είλαη κεγάιε επθαηξία γηα ηελ Attica Bank θαη ηελ Attica Wealth Management, λα δηεθδηθήζνπλ θαη ην 2014 ην κεξίδην αγνξάο πνπ ηνπο αλαινγεί. ηε ρψξα καο πνπ, φπσο θαη πνιιέο άιιεο, ην ζπληαμηνδνηηθφ είλαη ελδερνκέλσο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα ιπζεί ζε αηνκηθφ επίπεδν, πνιχ ιίγνη έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δελ ππάξρνπλ καγηθέο ιχζεηο πνπ ζα δνζνχλ θεληξηθά. Δίλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ ηα επφκελα ρξφληα. Ζ επεκεξία ηεο ηξίηεο ειηθίαο εμαξηάηαη απφ ηε ζνβαξφηεηα πνπ δείρλνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ ηεο παξαγσγηθήο καο ειηθίαο. Γηαθνξεηηθά ζην κέιινλ ν θχθινο ζα θιείλεη κε νπζηαζηηθή κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε. Δδψ ινηπφλ 5

9 εδξάδεηαη ε έλλνηα ηεο «επελδπηηθήο απνηακίεπζεο» ζηελ νπνία θαη πξέπεη λα επηδνζνχκε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλλνηα ηεο «ΖΡΔΜΗΑ» πνπ ε εηαηξία καο πξνβάιιεη σο βαζηθφ ιφγν ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο καο. Κχξηνη κέηνρνη, ε ζπληεξεηηθή ιεηηνπξγία καο, καο επέηξεςε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ θξίζε κέρξη ζήκεξα κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη δηαηεξψληαο ην παξαγσγηθφ θαη δεκηνπξγηθφ καο δπλακηθφ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ χθεζεο, πνπ ηα θεηηλά απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ, πηζηεχνπκε φηη έρνπκε ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ην κέιινλ πνπ καο αμίδεη. Ζ ηζρπξή θεθαιαηαθή καο βάζε θαη ε ζηαζεξή κεηνρηθή καο ζχλζεζε καο επηηξέπεη λα αηελίδνπκε απηφ ην κέιινλ κε αηζηνδνμία θαη κε ζηφρν ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζε καο ζηελ αγνξά δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ. Μεηά ηα παξαπάλσ θ. Μέηνρνη ζαο παξαθαινχκε : 1. Να εγθξίλεηε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013, 2. Να απαιιάμεηε εκάο θαη ηνπο ειεγθηέο απφ θάζε επζχλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2013 ζχκθσλα κε ηνλ λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ, 3. Να δηνξίζεηε έλαλ (1) ηαθηηθφ θαη έλαλ (1) αλαπιεξσκαηηθφ νξθσηφ ειεγθηή γηα ηε ρξήζε Αζήλα, 26 Φεβξνπαξίνπ 2014 Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΗΩΑΝΝΖ ΓΑΜΒΡΗΛΖ 6

10 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε 7

11 ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 27 Φεβξνπαξίνπ 2014 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Γεκήηξηνο Γ. Μειάο Α.Μ..Ο.Δ.Λ

12 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (Πνζά ζε επξώ) εκείσζε 31/12/ /12/2012 Δζνδα απφ πξνκήζεηεο , ,41 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα , ,61 Λνηπά έζνδα 4.661, ,63 ύλνιν εζόδσλ , ,65 Έμνδα πξνκεζεηψλ 5 (10.250,16) (270,61) Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 8 ( ,74) ( ,35) Απνζβέζεηο 12 (17.821,73) (26.014,03) Λνηπά έμνδα 9 ( ,63) ( ,36) Κέξδε / (δεκηέο) επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 7 471, ,48 Εεκία απνκείσζεο νκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 10 - ( ,73) ύλνιν εμόδσλ ( ,51) ( ,60) Κέξδε πξν θόξσλ , ,05 Φφξνο εηζνδήκαηνο 11 (62.284,02) (59.367,53) Κέξδε ηεο ρξήζεο κεηά θόξσλ (α) ,74 (2.054,48) Λνηπά ζπλνιηθά Έζνδα/(Έμνδα): ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ κεηαγελέζηεξα Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηνηρεία πνπ ελδέρεηαη λα ηαμηλνκεζνύλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ κεηαγελέζηεξα (242,63) ,24 Μεηαβνιή απνζεκαηηθνχ δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ 19 42,09 (42,09) Λνηπά ζπλνιηθά Έζνδα/(Έμνδα) ρξήζεο κεηά θόξσλ (β) (200,54) ,15 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά θόξσλ (α)+(β ) , ,67 Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 13 έσο 42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 9

13 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (Πνζά ζε επξώ) ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκείσζε 31/12/ /12/2012 Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,06 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο , ,00 Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε 17 0, ,93 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο , ,13 ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ , ,12 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο , ,50 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , ,33 ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ , ,83 ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ , ,95 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Μεηνρηθφ θεθάιαην , ,00 Απνζεκαηηθά , ,06 Κέξδε εηο λένλ , ,57 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ , ,63 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ , ,41 Πξνβιέςεηο , ,20 ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ , ,61 Πξνκεζεπηέο , ,68 Λνηπέο ππνρξεψζεηο , ,03 ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ , ,71 ύλνιν ππνρξεώζεσλ , ,32 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ , ,95 Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 13 έσο 42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 10

14 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (Πνζά ζε επξώ) Μεηνρηθό Κεθάιαην Απνζεκαηηθά Κέξδε εηο λένλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ , , , ,96 Μεξίζκαηα ρεκαηηζκφο Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ - 189,62 (189,62) - πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο - 189,62 (189,62) - πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα - (42,09) (2.054,48) (2.096,57) Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά θόξσλ Αλαινγηζηηθά Κέξδε/Εεκίεο ,24 0, ,24 Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ , , , ,63 Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ , , , ,63 Μεξίζκαηα Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε ρεκαηηζκφο Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ ,24 (1.386,24) - πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο ,24 (1.386,24) - πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα - 42, , ,83 Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά θόξσλ Αλαινγηζηηθά Κέξδε/Εεκίεο - (242,63) (242,63) Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ , , , ,83 Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 13 έσο 42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 11

15 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Πνζά ζε επξώ) 31/12/ /12/2012 Σφθνη θαη ζπλαθή έζνδα , ,90 Έζνδα πξνκεζεηψλ , ,41 Έμνδα πξνκεζεηψλ (10.253,85) (270,61) Λνηπά έζνδα 4.661, ,96 Πιεξσκέο ζε ππαιιήινπο θαη πξνκεζεπηέο ( ,64) ( ,80) Φφξνη πιεξσζέληεο (1.352,13) (13.036,03) Σακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξν κεηαβνιώλ ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνύ , ,83 Καζαξή (αχμεζε) / κείσζε ζε ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (48.529,02) ,32 Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) άιισλ ππνρξεψζεσλ ,53 (94.545,96) Καζαξή ηακεηαθή ξνή από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο , ,19 Αγνξέο άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (25.462,00) (5.440,00) Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (4.461,50) (4.000,83) Αγνξέο ρξενγξάθσλ ραξηνθπιαθίνπ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε - (25.500,00) Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε / (απνηέιεζκα) ρξενγξάθσλ ραξηνθπιαθίνπ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ,63 (14.297,96) Καζαξή ηακεηαθή ξνή από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ,13 (49.238,79) Μεξίζκαηα πιεξσζέληα - - Καζαξή ηακεηαθή ξνή από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ηακείνπ θαη ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ , ,40 Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο , ,93 Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ηέινπο ρξήζεο , ,33 Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 13 έσο 42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 12

16 1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία H εηαηξία έρεη πιήξε επσλπκία «Attica Wealth Management Αλψλπκε Δηαηξία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν: «Attica Wealth Management Α.Δ.Γ.Α.Κ.». Ηδξχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001 ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ /06/Β/01/11 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηελ ππ αξηζκ. 4/212/ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, δεκνζηεπζείζεο ζην ππ αξηζκ. 3335/ ΦΔΚ ΓΑΔ.ΔΠΔ. Ζ δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε 99 έηε, κέρξη ηελ 1/6/2100. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2006, θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε Δηαηξία δηεχξπλε ην ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη πιένλ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηε δηαρείξηζε θεθαιαίσλ ηδησηψλ (Asset Management). θνπφο ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, ζπκβνπιεπηηθήο ή δηαθξηηηθήο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο θάζε επελδπηή (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν). Έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη ν Γήκνο Αζελαίσλ θαη ε δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηεο είλαη Υξήζηνπ Λαδά 2, Σ.Κ , Αζήλα. Ζ Attica Wealth Management AEΓΑΚ αθνινπζψληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4099/2012 δηαρεηξίδεηαη 7 ακνηβαία θεθάιαηα πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα επελδπηηθψλ πξντφλησλ. Αλάιπζε ησλ ππφ δηαρείξηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ σο πξνο ην είδνο ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ χςνπο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο παξέρεηαη ζηε ζεκείσζε 27. Ζ Δηαηξία γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηελ λνκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζηελ νπνία θαη ππνβάιιεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δηάθνξεο αλαθνξέο. Ζ δηάζεζε κεξηδίσλ ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξία γίλεηαη κέζσ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ηεο ATTICA BANK Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία. H ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ είρε σο εμήο : ΗΩΑΝΝΖ ΓΑΜΒΡΗΛΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΔΛΖ ΘΔΟΓΩΡΟ ΚΡΗΝΣΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΩΝΗΟ ΔΛΛΗΑΝΑΚΖ ΘΔΟΓΩΡΟ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΟΓΑΝΑΣΖ ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΜΔΛΟ Γ.. ΜΔΛΟ Γ.. ΜΔΛΟ Γ.. ΜΔΛΟ Γ.. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιήγεη ζηηο 27/06/

17 2. Βάζε παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 2.1 Γήλυζη ζςμμόπθυζηρ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε Βάζη επιμέηπηζηρ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 2.3 Λειηοςπγικό νόμιζμα Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξίαο είλαη ην Δπξψ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο ζεκεηψζεηο. 2.4 Χπήζη εκηιμήζευν και παπαδοσών Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη πηνζέηεζε παξαδνρψλ απφ ηε Γηνίθεζε, νη νπνίεο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο ππνζέζεηο επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απνθιίζεηο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία επαλεμεηάδνληαη εθφζνλ αθνξνχλ κφλν ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ή αλ αθνξνχλ θαη ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο, νη απνθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο. 3. Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (3.1) Απσέρ παποςζίαζηρ ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α). Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Σα κεγέζε πνπ παξαηίζεληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνληαη ζε Δπξψ. Ζ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο, απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη 14

18 ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο, απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη απνθιίζεηο δχλαληαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο 2012 θαη έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη. Ζ Δηαηξία έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηελ παξάγξαθν 3.2 παξνπζηάδνληαη νη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ μεθηλά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηελ παξάγξαθν 3.3 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. (3.2) Αλλαγέρ ζε λογιζηικέρ απσέρ ( Τποποποιήζειρ ζηα δημοζιεςμένα ππόηςπα έναπξη ιζσύορ 2013) H Δηαηξία έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηελ παξάγξαθν 3.2 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηελ παξάγξαθν 3.3 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί, απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» - Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ησλ Λνηπώλ πλνιηθώλ Δζόδσλ Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ». Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ ησλ Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ. Οη παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο. Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δύινγεο Αμίεο» Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 παξέρεη ηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη παξνπζηάδεη ζε έλα εληαίν πξφηππν ην πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ άιια Γ.Π.Υ.Α. απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηελ απνηίκεζε 15

19 ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 δελ εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κίαο ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, δελ αιιάδεη ην ηη νξίδνπλ άιια Πξφηππα αλαθνξηθά κε ηα πνηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ πξνηχπνπ δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο. Αλαζεώξεζε ζην Γ.Λ.Π. 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο» Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Λ.Π. 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο». Ζ αλαζεψξεζε απηή έρεη σο ζθνπφ λα βειηηψζεη ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη γλσζηνπνίεζεο απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Με βάζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν θαηαξγείηαη ε κέζνδνο ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα αλαβνιήο ηεο αλαγλψξηζεο αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ ή δεκηψλ, ελψ παξάιιεια απαηηεί νη επαλεθηηκήζεηο ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο (απαίηεζεο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ. Με βάζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν ε Δηαηξεία αλακφξθσζε ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 19 θαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 8 «Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε». Ζ αλαζεψξεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο απφ ηε δηαθνξά αλαγλψξηζεο ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ/(δεκηψλ). H ελ ιφγσ επίδξαζε παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 3.6 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 20 «Γαπάλεο Απνγύκλσζεο (Stripping Costs) ζηελ Παξαγσγηθή Φάζε ηνπ Δπίγεηνπ Οξπρείνπ» Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 20. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε ε παξαγσγή εμφξπμεο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη πψο πξέπεη λα απνηηκάηαη ην ελ ιφγσ ζηνηρείν ηφζν θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο. Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Π.Υ.Α. 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» - πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. δεκνζίεπζε λέεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, λα δηελεξγνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν ζπγθξίζεηο κεηαμχ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α. θαη απηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ US GAAP. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 16

20 Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Π.Υ.Α. 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Κξαηηθά δάλεηα Σνλ Μάξηην ηνπ 2012, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα Γ.Π.Υ.Α. πνπ έρνπλ ιάβεη θξαηηθά δάλεηα κε πξνλνκηαθφ επηηφθην, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο κε αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ δαλείσλ θαηά ηε κεηάβαζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο Σν I.A.S.B. πξνρψξεζε ηνλ Μάην ηνπ 2012 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο », ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 5 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Σα πξφηππα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη βειηηψζεηο είλαη ηα Γ.Π.Υ.Α. 1, Γ.Λ.Π. 1, Γ.Λ.Π. 16, Γ.Λ.Π. 32 θαη Γ.Λ.Π. 34. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δελ έρνπλ νπζηαζηηθή επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. (3.3)Ππόηςπα, ηποποποιήζειρ, αναθευπήζειρ και διεπμηνείερ ζε ήδη ςπάπσονηα ππόηςπα ηα οποία είηε δεν έσοςν ακόμα ηεθεί ζε ιζσύ είηε δεν έσοςν ςιοθεηηθεί, από ηην Δςπυπαφκή Ένυζη. Δπηπιένλ, ε.γ.λ.π. έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ Γ.Π.Υ.Α., ηξνπνπνηήζεσλ, αλαζεσξήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γ.Π.Υ.Α. 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (αλαβνιή ηεο εθαξκνγήο) Σν IASB πξνρψξεζε ζηηο 12/11/2009 ζηελ έθδνζε λένπ Πξνηχπνπ, ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Π.Υ.Α. 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» ην νπνίν θαη ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζεη ην Γ.Λ.Π. 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». εκεηψλεηαη φηη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε πξνζζεθψλ αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη επηιέμεη λα απνηηκά ζε εχινγεο αμίεο. χκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 απαγνξεχεη αλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 17

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Ν.3556/2007 ΚΑΗ ΣΗ ΔΠ ΑΤΣΟΤ ΔΚΓΟΘΔΗΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009)

ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009) Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 (ρξήζε από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα