Aκτινομορφολογία του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος και παθολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aκτινομορφολογία του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος και παθολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής"

Transcript

1 Κοτζιαμάνη Ν. - Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Aκτινομορφολογία του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος και παθολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Κοτζιαμάνη Ν, Κωνσταντίνου Δ, Μπιντούδη Α, Δαυίδης Ι, Κυριάκου Β, Βαχτσεβάνος Ν, Τζίκος Φ, Μυλωνάς Β, Ροδοκαλάκης Γ. Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θεσ/νίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής οφεί λεται σε παγίδευση των δομών κάτω από το κορα κοακρωμιακό τόξο και αποτελεί σημαντικό αίτιο δυσλειτουργίας της άρθρωσης του ώμου, καθώς οδηγεί προοδευτικά σε φλεγμονή, ίνωση και τελι κά ρήξη των στροφέων μυών της κατ ώμου άρ θρωσης. Οι παθολογικές διαδικασίες που σχετί ζονται συχνά με το σύνδρομο υπακρωμιακής προ στριβής ανήκουν κυρίως στην ομάδα των εκφυλι στικών αλλοιώσεων. Η καλή γνώση της ακτινοα νατομικής και των παθολογικών καταστάσεων της περιοχής οδηγεί στην αναγνώριση και ακριβή διά γνωση του συνδρόμου και στον λεπτομερή έλεγχο μικρορήξεων του τένοντα του υπερακανθίου μυός. Σημαντική θέση κατέχει η συνδυαστική εκτίμηση των ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας με τα ευρήματα των απλών ακτινογραφιών για την διά γνωση των αλλοιώσεων αυτών. μιοκλειδική άρθρωση (σχήμα1). Περιλαμβάνει τον τένοντα του υπερακανθίου μυός, τον υπακρωμιακό θύλακο, τον τένοντα της μακράς κεφαλής του δι κεφάλου βραχιονίου μυός και την ινώδη κάψα της άρθρωσης του ώμου. Στο σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής ο χώρος αυτός στενεύει προκαλώντας χρόνια τριβή του τένοντα του υπερακανθίου μυός. Η τριβή είναι εντονότερη κατά την απαγωγή και έσω στροφή, οδηγεί λόγω μικροτραυματισμών σε εκφύλιση του τένοντα και σε προχωρημένα στά δια σε μερική ή ολική ρήξη του. Η αιτιοπαθογένεια Λέξεις κλειδιά: Μείζον βραχιόνιο όγκωμα, σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής, απεικόνιση κατ ώμου άρθρωσης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως υπακρωμιακός ορίζεται ο χώρος που αφορί ζεται άνωθεν από την κεφαλή του βραχιόνιου οστού και κάτωθεν από το πρόσθιο τμήμα του ακρωμίου, τον ακρωμιοκορακοειδή σύνδεσμο και την ακρω Σχήμα 1:Σχηματική απεικόνιση της ανατομίας του υπακρωμιακού χώρου.

2 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 της υπακρωμιακής προστριβής είναι πολυπαραγο ντική και χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα οργανικά και τα λειτουργικά αίτια. Στα οργανικά αίτια συμπεριλαμβάνονται οι παράγοντες που με ταβάλλουν τις διαστάσεις του υπακρωμιακού χώ ρου και σε αυτούς ανήκουν οι ανωμαλίες στο σχή μα και την κλίση του ακρωμίου, η οστεοαρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, η μη συνοστεο θείσα επίφυση του ακρωμίου ( ), ), ), ), οι κα κα κα κα κα κώσεις του μυοτενόντιου πετάλου και το σύνδρομο υπέρχρησης. Στα λειτουργικά αίτια ανήκουν παρά γοντες που επηρεάζουν τη δυναμική των μυών που βρίσκονται υπό και πέριξ του ακρωμίου, γεγονός που επιτρέπει την εκδήλωση συμπτωμάτων χωρίς πραγματική βλάβη των οστών και των μαλακών μο ρίων της περιοχής. Λειτουργικά αίτια αποτελούν η απώλεια της σταθεροποιητικής δράσης των μυ ών του μυοτενόντιου πετάλου, όπως συμβαίνει σε ριζίτιδα Α5-Α6, παράλυση του υπερπλάτιου νεύ ρου ή ρήξη της μακράς κεφαλής του δικέφαλου και σε χαλάρωση των συνδέσμων της άρθρωσης κυ ρίως σε αθλητές. Ένα από τα κυριότερα αίτια που σχετίζονται με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής είναι οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις στην περιοχή του μεί ζονος βραχιονίου ογκώματος, στην περιοχή δηλα δή της κατάφυσης του τένοντα του υπερακανθί ου μυός. Οι αλλοιώσεις αυτές περιλαμβάνουν κυ ρίως τις οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις, τις αλλοι ώσεις των ενθέσεων της κατάφυσης του τενόντι ου πετάλου (ενθεσοπάθεια-ενθεσίτιδα), την ασβε στοποιό τενοντίτιδα στην περιοχή της κατάφυσης του τένοντα του υπερακανθίου μυός (περιαρθρί τιδα), καθώς και κατάγματα του μείζονος βραχιο νίου ογκώματος, τα οποία έχουν πορωθεί με ελα φρά προς τα άνω παρεκτόπιση. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 54 ασθενείς που παρουσίασαν κλινικά σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής. Το εύρος ηλικίας των ασθενών που εξετάστηκαν ήταν από έτη, με μέσο όρο ηλικίας τα 56 έτη. Σε όλους τους ασθενείς διενεργήθηκε μαγνητική το μογραφία και το πρωτόκολλο της εξέτασης περιε λάμβανε ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 και Τ2 παραμέτρου και ακολουθίες σε εγκάρσιο και στεφανιαίο επίπεδο. Σε περιπτώσεις, που κρίθηκε απαραίτητο, έγιναν και ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου μετά την χορήγηση παραμα γνητικής ουσίας. Στην παρούσα μελέτη εξαιρέθη καν οι τραυματικές ρήξεις του τενόντιου πετάλου. Οι παράγοντες που εκτιμήθηκαν και καταγρά φηκαν ήταν ο σχηματισμός οστεοφύτων, οι υπο χόνδρινες οστικές αλλοιώσεις, οι επασβεστώσεις και οι μικρορήξεις στην κατάφυση του τένοντα του υπερακανθίου μυός, η ανωμαλία της παρυφής του μείζονος βραχιονίου ογκώματος και το οίδημα του οστικού μυελού. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οστεόφυτα στην περιοχή του μείζονος βραχι ονίου ογκώματος παρατηρήθηκαν σε 15 περιπτώ σεις ασθενών στα πλαίσια αρθρίτιδας. Σε 10 ασθε νείς παρατηρήθηκαν μικροκύστεις (μέση διάμετρος 3 χιλ.) στο σημείο κατάφυσης του τένοντα του υπε ρακανθίου στο άνω εντύπωμα του μείζονος βραχι ονίου ογκώματος. Επασβεστώσεις στην κατάφυση του υπερακανθίου μυός (1,5 εκ. περίπου πάνω από το μείζον βραχιόνιο όγκωμα) ήταν το συχνότερο εύρημα (32 ασθενείς). Οι επασβεστώσεις ήταν κυ ρίως χρονίου τύπου (72%) και συνοδεύονταν από μικρορήξεις ή μερική ρήξη του τένοντα του υπε ρακανθίου μυός. Ανωμαλία παρυφής στην περι οχή του μείζονος βραχιονίου ογκώματος παρατη ρήθηκε σε 7 περιπτώσεις. Οίδημα του οστικού μυ ελού και των πέριξ μαλακών μορίων παρατηρήθη κε σε 3 περιπτώσεις. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΟΓΚΩΜΑΤΟΣ Το εγγύς τμήμα του βραχιονίου οστού αποτελεί ται από την κεφαλή, ένα σφαιρικό οστέινο όγκωμα το οποίο συντάσσεται με την ωμογλήνη της ωμο πλάτης, το μείζον και έλασσον βραχιόνιο όγκωμα, στα οποία προσφύονται οι μυς που περιβάλλουν και κινούν την άρθρωση και τον ανατομικό αυχέ να, οποίος διαχωρίζει την κεφαλή από τα βραχιό νια ογκώματα. Μεταξύ του μείζονος και ελάσσο νος βραχιονίου ογκώματος βρίσκεται η αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου μυός μέσα στην οποία πο ρεύεται ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικε φάλου βραχιονίου μυός. Στο σημείο της μετάπτω σης του εγγύς άκρου του βραχιονίου οστού στη δι άφυση βρίσκεται ο χειρουργικός αυχένας 1.

3 Κοτζιαμάνη Ν. - Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Τέσσερις μύες της ωμικής ζώνης (υπερακάνθι ος, υπακάνθιος, έλασσον στρογγύλος, υποπλάτι ος) έχουν ως κύρια λειτουργία τους τη στροφή της άρθρωσης και σχηματίζουν γύρω από αυτή μία μυ οτενοντώδη περιχειρίδα, το τενόντιο ή στροφικό πέταλο του ώμου ( rotator ) ) ) ) (σχήμα 2). Οι τένο τένο τένο τένο τένο ντες των τεσσάρων αυτών μυών προσφύονται στον αρθρικό θύλακο της άρθρωσης του ώμου, σταθε ροποιώντας την κεφαλή του βραχιονίου οστού μέ σα στην ωμογλήνη και παρέχοντας προστασία και σταθερότητα στην άρθρωση του ώμου. Ορογόνοι θύλακες βρίσκονται μεταξύ των τενόντων του τε νόντιου πετάλου του ώμου και του ινώδους θυλά κου της άρθρωσης και χρησιμεύουν στη μείωση των αντιστάσεων στα σημεία προστριβής των τε νόντων πάνω σε οστέινες η άλλες επιφάνειες. Ο υπερακάνθιος μυς καταφύεται στο άνω εντύπωμα του μείζονος βραχιονίου ογκώματος και συνεργά ζεται όχι μόνον με τους υπόλοιπους μύες του τενό ντιου πετάλου για τη σταθεροποίηση της κεφαλής στην ωμογλήνη στη διάρκεια όλων των κινήσεων της άρθρωσης του ώμου, αλλά και με τον δελτοει δή μυ για την απαγωγή του βραχίονα. Ο υπακάνθι ος μυς καταφύεται στο μέσο εντύπωμα και ο ελάσ σων στρογγύλος μυς στο κάτω εντύπωμα του μεί ζονος βραχιονίου ογκώματος. Οι μύες αυτοί συμ μετέχουν στην συγκράτηση της κεφαλής στην ωμο γλήνη και στην έξω στροφή του βραχίονα. Ο υπο πλάτιος μυς καταφύεται στο έλασσον βραχιόνιο όγκωμα και εκτός από τη συνεργασία του με τους υπόλοιπους μύες του τενόντιου πετάλου συμμετέ χει και στην έσω στροφή και προσαγωγή του βρα χίονα 1, 2, 3. Οι διαπλεκόμενες ίνες του συμπλέγματος του μυ οτενοντώδους πετάλου είναι ισχυρές και ικανές να αντισταθούν σε έντονες στροφικές κινήσεις που τεί νουν να μετατοπίσουν τη βραχιόνιο κεφαλή από τη ρηχή ωμογλήνη. Τα τρία τέταρτα περίπου της γλη νοβραχιονίου αρθρώσεως περιβάλλονται από τη συνδυασμένη πρόσφυση του τενοντώδους πετάλου με τον κατά συνέχεια αρθρικό θύλακο. Το υπόλοι πο ένα τέταρτο περικλείεται μόνον από τον αρθρικό θύλακο 4. Οι τένοντες του στροφικού πετάλου του ώμου δεν είναι απολύτως διακριτοί αλλά συνενώνο νται και διαπλέκονται σχηματίζοντας ένα κοινό κα ταφυτικό πέταλο. Οι τένοντες του μυοτενοντώδους πετάλου, όπως και πολλοί άλλοι τένοντες του σώ ματος, περιλαμβάνουν τον κυρίως τένοντα και μια ζώνη πρόσφυσης ή κατάφυσης στο οστό. Ο κυρίως τένοντας αποτελείται από δεσμίδες ινών κολλαγό νου τύπου Ι αλλά το ενδοτενόντιο που περιβάλλει τις δεσμίδες αποτελείται πρωταρχικά από κολλαγό νο τύπου ΙΙΙ. Στη ζώνη πρόσφυσης, από την άλλη πλευρά, ο ινώδης χόνδρος αποτελείται κυρίως από ίνες κολλαγόνου τύπου ΙΙ 5. Η αιμάτωση του μυοτε Σχήμα 2: Οι 4 μύες της ωμικής ζώνης (υπερακάνθιος, υπακάνθιος, έλασσον στρογγύλος, υποπλάτιος) που σχηματίζουν το τενόντιο ή στροφικό πέταλο του ώμου (rotator cuff). Σχήμα 3: Υποαγγειούμενη ζώνη (critical zone) του τένοντα του υπερακανθίου μυός, η οποία είναι περισσότερο ευπαθής σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις με την πάροδο της ηλικίας καθώς και σε ρήξεις μετά από τραυματισμό.

4 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 νοντώδους πετάλου γίνεται κυρίως από την πρόσθια περισπώμενη βραχιόνια, την εγκάρσια ωμοπλατιαία και την υποπλάτια αρτηρία. Το μυοτενόντιο πέταλο κοντά στην κατάφυση του παρουσιάζει μια υποαγ γειούμενη ζώνη ( critical ) ) ) ) η οποία είναι περισ περισ περισ περισ περισ σότερο ευπαθής σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις με την πάροδο της ηλικίας καθώς και σε ρήξεις μετά από τραυματισμό (σχήμα 3) 2. ΕΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΣΙΤΙΔΑ Υπάρχουν δύο είδη ενθέσεων, οι ινώδεις ενθέ σεις (ίνες του Sharpey) στα υμενογενή οστά και οι ινοχόνδρινες ενθέσεις στα χονδρογενή οστά. Ο όρος ενθεσοπάθεια περιλαμβάνει όλες τις παθολο γικές διαδικασίες που αφορούν στις ενθέσεις (μι κροτραυματισμοί, φλεγμονώδης αντίδραση, με ταβολικά αίτια, εκφυλιστικές αλλοιώσεις), ενώ ο όρος ενθεσίτιδα αναφέρεται κυρίως στις φλεγμο νώδεις αλλοιώσεις των ενθέσεων. Οι τένοντες και οι σύνδεσμοι που καταφύονται στα χονδρογενή οστά αρχικά συνδέονται στον αρ χένογο χόνδρο (p primordial ). ). ). ). Το εσωτερι εσωτερι εσωτερι εσωτερι εσωτερι κό τμήμα του αρχέγονου χόνδρου αντικαθίσταται προοδευτικά από οστίτη ιστό και στα σημεία πρό σφυσης των τενόντων αυτών διατηρείται χόνδρινος ιστός, ο οποίος κατά την ανάπτυξη προοδευτικά επασβεστώνεται και οστεοποιείται ( h endochondral ). Στο όριο μεταξύ του τένοντα και του επασβεστωμένου αρχέγονου χόνδρου, τα αρχέγο να-μεταπλαστικά χονδροκύτταρα πολλαπλασιάζο νται για να δημιουργήσουν μία μεταβατική ινοχόν δρινη ζώνη στην περιοχή της κατάφυσης. Επομέ νως στον ενήλικα τελικά οι ινοχόνδρινες ενθέσεις αποτελούνται από τέσσερα μέρη: α) τον τένοντα που αποτελείται από δεσμίδες συνδετικού ιστού β) μία μεταβατική ζώνη μη επασβεστωμένων ινοχόν δρινων ινών γ) τις επασβεστωμένες ινοχόνδρινες ίνες που συνδέονται σταθερά και δ) το οστό. Η με ταβατική αυτή ζώνη δημιουργεί ένα αγγειακό-κυτ ταρικό φραγμό που προστατεύει την κατάφυση του τένοντα από τη φθορά και τη ρήξη μετά από κατα πόνηση, όπως περίπου λειτουργεί και ο αρθρικός χόνδρος. Στην περίπτωση του τενόντιου πετάλου του ώμου η κατάφυση στο μείζον βραχιόνιο όγκω μα γίνεται με ινοχόνδρινες ενθέσεις 6, 7. Ενθεσίτιδα ορίζεται η φλεγμονώδης διαδικασία ( ) ) που συμβαίνει στην περιοχή των ενθέσεων. Απαντάται συχνά στις οροαρνητικές αρθρίτιδες και την ρευματοειδή αρθρίτιδα αλλά και σε ηλικιωμένους ασθενείς σαν αποτέλεσμα εκ φυλιστικών διεργασιών 8. Έχει περιγραφεί σε πρό σφατες ανοσοϊστολογικές μελέτες, ότι στα αρχικά στάδια της ενθεσίτιδας παρατηρείται διαταραχή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής των ενθέσεων, δυσοργάνωση της φυσιολογικής δομής των ινών και αύξηση της αγγείωσης. Ο παρακείμενος οστι κός μυελός παρουσιάζει οίδημα, αυξημένη αγγείω ση και οστεοαραίωση. Σε τελικά στάδια η ενθεσίτι δα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία κοκκιωμα τώδους ιστού, ο οποίος προοδευτικά επασβεστώ νεται, την δημιουργία επίσης μικρών κύστεων στα σημεία κατάφυσης των τενόντων, οι οποίες απο τελούν ψευδοκύστεις που δημιουργούνται από μι κρορήξεις ινών του τένοτα (εικόνα 1α, β, γ, δ), την αναδιαμόρφωση του παρακείμενου οστού με πα ρουσία διαβρώσεων, την ανωμαλία παρυφής στον οστικό φλοιό στην περιοχή της κατάφυσης (εικόνα 2α) και τέλος την σκλήρυνση και την υπερτροφία Α Β Γ Δ Εικ. 1 Παρουσία μικρής κύστης στο σημεία κατάφυσης του τένοντα του υπερακανθίου μυός στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα από μικρορήξεις ινών του τένοντα. α,γ)ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου, β,δ) ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ2 παραμέτρου.

5 Κοτζιαμάνη Ν. - Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Εικ. 2 α) απλή ακτινογραφία της κατ ώμον αρθρώσεως όπου παρατηρείται ανωμαλία παρυφής και διάβρωση του μείζονος βραχιονίου ογκώματος, στην κατάφυση του τένοντα του υπερακανθίου μυός, σε ασθενή με ρευματοειδή αρθρίτιδα, β)ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ2 παραμέτρου και γ,δ) ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου πριν και μετά την χορήγηση σκιαστικού όπου παρατηρείται υπερτροφία και εμπλουτισμός του συνοβίου στον υποδελτοειδή θύλακα και στον αρθρικό θύλακα της κατ ώμον αρθρώσεως, καθώς και παρουσία υγρού με ινώδη στοιχεία (χαμηλό σήμα) κυρίως στον υποδελτοειδή θύλακα. Οι αλλοιώσεις αυτές δημιουργούν συνθήκες στενού υπακρωμιακού χώρου και πίεση του τένοντα του υπερακανθίου μυός. Α Β Γ Δ του παρακείμενου οστού με αντιδραστική δημιουρ γία ενθεσοφύτων-οστεοφύτων στα σημεία κατάφυ σης των ενθέσεων 9. Παρατηρείται επίσης φλεγμο νώδης αντίδραση, ίνωση και υπερτροφία του συ νοβίου της αρθρικής κοιλότητας καθώς και των θυλάκων της άρθρωσης. Εντός των θυλάκων εί ναι δυνατόν να συνυπάρχουν ινώδη στοιχεία του συνοβίου που αποκολλήθηκαν και τα οποία απει κονίζονται με χαμηλό σήμα στις 2, 2, 2,, εντός του υγρού που παρουσιάζει υψηλό σήμα στις ίδιες ακο λουθίες (εικόνα 2β, γ, δ). Η περιοστική αντίδραση στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να συνυπάρχει και χρήζει διαφορικής διάγνωσης από νεοπλάσματα της περιοχής 10. Οι ψευδοκύστεις που δημιουργού νται στην περιοχή της κατάφυσης μπορεί να είναι αποτέλεσμα εναπόθεσης αλάτων ασβεστίου εντός του μυελού με επακόλουθο ενεργοποίηση του μη χανισμού επούλωσης ή δημιουργούνται λόγω κατα στροφής του φλοιού τοπικά και είσοδο υγρού από την αρθρική κοιλότητα. Η αιτιολογία τους παρα μένει άγνωστη 11. Οι δομές που συνιστούν τις ενθέσεις (πυκνός ινώδης συνδετικός ιστός, ινοχόνδρινες ίνες, επα σβεστωμένες ίνες και οστίτης ιστός) αναδεικνύουν χαμηλό ή καθόλου σήμα ( ) ) ) ) στις ακο ακο ακο ακο ακο λουθίες με επιβάρυνση της Τ2 παραμέτρου. Αντι θέτως σε περίπτωση ενθεσίτιδας έχουμε υψηλό σή μα λόγω αύξηση της περιεκτικότητας σε νερό, κυτ ταρική διήθηση και παρουσία μικροκύστεων 7. Με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής

6 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 ενοχοποιούνται κυρίως ο σχηματισμός ενθεσοφύ των που προκαλούν στένωση του υπακρωμιακού χώρου. Εικ. 3 Υποχόνδρινη κύστη (geodes), στην περιοχή του μείζονος βραχιονίου ογκώματος με α) υψηλό σήμα σε Τ2WI και β) χαμηλό σήμα σε Τ1WI. Β Α ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Οι οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις που συμβαίνουν στην περιοχή του μείζονος βραχιονίου ογκώματος και περιλαμβάνουν την παρουσία υποχόνδρινων κύστεων ( ) ) (εικόνα 3α,β), την ανωμαλία πα πα πα ρυφής και την ανάπτυξη οστεοφύτων στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα φαίνεται να σχετίζονται με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής και κατ επέ κταση με αυξημένο κίνδυνο ρήξης του στροφικού πετάλου (εικόνα 4α, β, γ) 12, 13. Σε ορισμένες μελέ τες έχει τεκμηριωθεί η σχέση των πρόσθιων κύ στεων στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα με τις αλλοι ώσεις στο τενόντιο πέταλο, ενώ αντίθετα οι οπί σθιες κύστεις του μείζονος βραχιονίου ογκώματος δεν σχετίζονται με αλλοιώσεις του στροφικού πε τάλου και πιστεύεται ότι αποτελούν ενδοοστικές συνοβιακές κύστεις που επικοινωνούν με την αρ θρική κοιλότητα, για τον λόγο ότι στο σημείο αυ τό ο φλοιός δεν προστατεύεται από αρθρικό χόν δρο 14,15,16. Οι υποχόνδρινες αυτές κύστεις ( ), ), περιέχουν είτε πρωτεϊνικό, είτε ινομυξοειδές υλι κό και δεν επαλείφονται από επιθήλιο. Στη μαγνη τική τομογραφία παρουσιάζουν χαμηλό σήμα στις 1 1 και υψηλό σήμα στις και έχουν σαφή όρια. Κατά κανόνα δεν εμπλουτίζονται, αλλά μπο Α Β Γ Εικ. 4 Ρήξη του τένοντα του υπερακανθίου μυός και παρουσία υποχόνδρινων κύστεων στην περιοχή του μείζονος βραχιονίου ογκώματος, α) ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου και β, γ) ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ2 παραμέτρου.

7 Κοτζιαμάνη Ν. - Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Α Β Γ Εικ. 5 Ασβεστοποιός τενοντίτιδα στην περιοχή της κατάφυσης του τένοντα του υπερακανθίου μυός στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα. α) απλή ακτινογραφία όπου φαίνονται οι επασβεστώσεις παρά το μείζον βραχιόνιο όγκωμα, β) ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ2 παραμέτρου, γ) ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου. ρεί να παρατηρηθεί ήπιος εμπλουτισμός του οστι κού μυελού που γειτνιάζει. Η διαφορική διάγνωση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κυρίως με το ενδοοστικό γάγγλιο που έχει την ίδια απεικόνιση και θέση αλλά δεν συνοδεύεται από οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις 16. Απεικονιστικά στις απλές ακτινογραφίες, τα ευ ρήματα που αφορούν το μείζον βραχιόνιο όγκωμα και θέτουν την υπόνοια των αλλοιώσεων στο μυο τενόντιο στροφικό πέταλο είναι η σκλήρυνση και η ανωμαλία της παρυφής ή η επιπέδωση του φλοι ού, η παρουσία οστεοφύτων καθώς και η παρου σία κύστεων στην περιοχή κατάφυσης του τένοντα του υπερακανθίου μυός. Στην οστεοαρθρίτιδα προ σβάλλεται συχνά και η ακρωμιοκλειδική άρθρω ση. Στη μαγνητική τομογραφία η σκλήρυνση και ο σχηματισμός οστεοφύτων απεικονίζονται με χα μηλό σήμα στις ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 και Τ2 παραμέτρου. Οι ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ2 παραμέτρου αποτελούν την πλέον ευαίσθη τη μέθοδο απεικόνισης των κύστεων στην περιο χή του μείζονος βραχιονίου ογκώματος. Ο συνδυ ασμός των δύο μεθόδων αυξάνει την διαγνωστική ακρίβεια των ευρημάτων 17. Ασβεστοποιος τενοντιτιδα (calcific tendinitis) Αποτελεί οξεία ή χρόνια επώδυνη κατάσταση που οφείλεται σε φλεγμονώδη αντίδραση ή εκφύ λιση του τένοντα με εναπόθεση κρυστάλλων υδρο ξυαπατίτη στην περιοχή της κατάφυσης του τένο ντα του υπερακανθίου μυός στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα (εικόνα 5α, β, γ) 18. Έχουν ενοχοποιηθεί εκτός από τη φλεγμονώδη αντίδραση και την εκφύ λιση, μικροτραυματισμοί και καταστάσεις υποξίας που οδηγούν σε μεταπλασία με σχηματισμό ινοχόν δρινων ινών που στη συνέχεια επασβεστώνονται 10, 19, 20. Οι επασβεστώσεις αυτές μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν σε μέγεθος, να διασκορπιστούν κα τά μήκος των ινών του τένοντα ή να απορροφη θούν. Διαχωρίζονται έτσι σε 3 στάδια: α) το στά διο πριν την επασβέστωση (p ), p ), όπου γί γί γί νεται μετατροπή των ινών του τένοντα σε ινοχόν δρινες ίνες, β) το στάδιο της εναπόθεσης των επα σβεστώσεων ( ), ), που διακρίνεται στη φάση του σχηματισμού των επασβεστώσεων, στη φάση ολοκλήρωσης και τη φάση απορρόφησης και γ) το στάδιο μετά την απορρόφηση (p ) p ) όπου γίνεται η επούλωση 10, 20. Στον ώμο οι επασβεστώ σεις αυτές αφορούν συχνότερα την κατάφυση του τένοντα του υπερακανθίου μυός, όχι σπάνια αμ φοτερόπλευρα. Όταν αυξάνονται σε μέγεθος δη μιουργούν συνθήκες στενού υπακρωμιακού χώ ρου με επακόλουθο την προστριβή των υποκείμε νων δομών, ενώ έχουν ενοχοποιηθεί και για εξαρ θρήματα του ώμου λόγω πίεσης (εικόνα 6α, β, γ, δ) 21. Σπανιότερα αφορούν τον υποπλάτιο τένοντα προκαλώντας στένωση στον υποκορακοειδή χώ ρο με επακόλουθο επίσης προστριβή των υποκείμε νων δομών 22. Στην αρχική φάση σχηματισμού σπά

8 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 Α Β Εικ. 6 α, β, γ, δ) Ανασύνθεση τομών από αξονικό τομογράφο όπου αναδεικνύονται οι επασβεστώσεις παρά το μείζον βραχιόνιο όγκωμα. νια προκαλούν συμπτώματα. Τα οξέα συμπτώμα τα συνήθως σχετίζονται με τη φάση απορρόφησης όπου το οίδημα που δημιουργείται αυξάνει την πί εση εντός του τένοντα. Οι οστεολυτικές αλλοιώ σεις του μείζονος βραχιονίου ογκώματος επηρε άζουν την κλινική πορεία της περιαρθρίτιδας με παραμονή των συμπτωμάτων παρά τη συντηρη τική αγωγή, λόγω παρουσίας επασβεστώσεων και εντός του οστού 19. Οι ασθενείς με σακχαρώδη δι αβήτη που έχουν περιαρθρίτιδα είναι πιθανόν να είναι ασυμπτωματικοί 10. Οι επασβεστώσεις απεικονιστικά μπορεί να εί ναι είτε άμορφες χωρίς σχήμα είτε σχηματισμένες σαφώς και ομοιογενείς (εικόνα 4). Στην πρώτη πε ρίπτωση συνοδεύονται από πιο οξέα συμπτώμα τα, ενώ στη δεύτερη τα συμπτώματα είναι κυρί ως χρονίου τύπου. Υπερηχογραφικά έχουν περι γραφεί και κυστικές επασβεστώσεις οι οποίες δεν αναδεικνύονται στις απλές ακτινογραφίες. Ανά λογα με το σχήμα των επασβεστώσεων και τη σύ σταση τους, όπως αυτές απεικονίζονται με τις δι άφορες απεικονιστικές μεθόδους, οδηγούμαστε σε Β συμπεράσματα όσον αφορά τη φάση της περιαρ θρίτιδας 23. Στη μαγνητική τομογραφία οι επασβεστώσεις αυτές απεικονίζονται με χαμηλό ή ενδιάμεσο σή μα στις ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 και Τ2 παραμέτρου. Η συνεκτίμηση παρόλα αυτά με τις απλές ακτινογραφίες είναι σε πολλές περιπτώσεις επιβεβλημένη λόγω του γεγονότος ότι σε αρκετές περιπτώσεις το σήμα τους είναι ίσο με το σήμα του τένοντα με αποτέλεσμα να μην απεικονίζονται ευ κρινώς 17, 24. Συμπερασματικά πιστεύουμε ότι η παρουσία μι κροκύστεων στην περιοχή του μείζονος βραχιονί ου ογκώματος είτε σαν απότοκο ενθεσίτιδας είτε εκφυλιστικής αιτολογίας σχετίζονται συχνά με συ νοδές αλλοιώσεις του τενόντιου πετάλου συμπερι λαμβανομένης της μερικής ρήξης. Η παρουσία τους ενισχύει την διάγνωση των ρήξεων στο τενόντιο πέταλο και όταν αυτές δεν είναι ορατές πρέπει να τίθεται η υποψία μικρορήξεων ώστε να αναζητού νται. Η παρουσία οστεοφύτων στην περιοχή του μείζονος βραχιονίου ογκώματος είναι σημαντικό Γ

9 Κοτζιαμάνη Ν. - Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής να αναφέρεται γιατί μπορεί να αλλάξει την θερα πευτική αντιμετώπιση. Είναι σημαντικό να διαφο ροδιαγνώσουμε στις περιπτώσεις περιαρθρίτιδας, εάν ο πόνος προέρχεται από τις επασβεστώσεις σε φάση απορρόφησης ή από ρήξη του τένοντα του υπερακανθίου μυός καθότι οι δύο αυτές οντότητες συχνά συνυπάρχουν και συνδέονται 25. Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί μέθοδο εκλογής για την ανά δειξη των αλλοιώσεων στην περιοχή του μείζονος βραχιονίου ογκώματος αλλά θα πρέπει πάντα να συνεκτιμάται με τις απλές ακτινογραφίες. ABSTRACT IMAGING MORPHOLOGY OF THE GREATER TUBEROSITY OF HUMERUS AND PATHOLOGIC PROCESSES RELATED WITH THE IMPINGEMENT SYNDROME Kotziamani N, Konstantinou D, Bintoudi A, Davidis I, Kyriacou V, Vachtsevanos N, Tzikos F, Mylonas B, Rodokalakis G. Impingement yndrome an important of houlder dy. The underlying pathophy mech entrapment of the under the coracoacromial arc. With time rotator cuff develop, which may p to fib and rupture. Degenerative ch in greater tub y of the h are y related to houlder impingement yndrome. Good knowledge of anatomical imaging and pathologic of th region to the identification and accurate of impingement yndrome and to y of the p p tendon for btle tear. Combining evaluation of M imaging with the radiographic important for. Key words: Greater tub y of h, houlder impingement yndrome, imaging of houlder. Βιβλιογραφiα 1. Gray Anatomy: The anatomical B of Clinical Practice. 39 th edition. E Churchill L 2005;49: P her A. Anatomical b,, and degenerative ch of the houlder joint and houlder girdle. Eur J 2000;35: Minagawa H, Itoi E, Konno N, Kido T, Sano A, Urayama M, Sato K. Humeral attachment of the p p and p : an anatomic y. Arth py 1998;14: Fallon J, B FT, Vogel K, Trotter J. Functional morphology of the p p tendon. J Orthop 2002;20: K P. Structure of the tendon connective. Scand J Med Sci Sp 2000;10: Franç J, Braun J, Khan MA. Enth and enth : a h pathologic review and relevance to pondyloarth. Curr Opin heumatol 2001;13: Benjamin M, ph J. Enth he bony attach of and. Ital J Anat Embryol 2001;106: Slobodin G, baum M, Boulman N, I. Varied p of enth pathy. Semin Arth heum 2007;37: F P, Acciai C, Lenzi L, Frediani B. U of enth pathy in rheumatic. Mod heumatol 2009;19: Chan, Kim DH, Millett PJ, BN. Calcifying of the rotator cuff with cortical bone. Skelet 2004;33: Flemming DJ, Murphey MD, Shekitka KM, Temple HT, Jelinek JJ, K MJ. O involvement in calcific : a pective review of 50. AJ 2003;181: Huang LF, bin DA, Britton CA. Great er tub y ch revealed by ra diography: lack of clinical in p with rotator cuff. AJ 1999;172: Newh KE, el-khoury GY, Nepola JV, Montgomery WJ. The houlder impinge ment view: a pic technique for the detection of bacromial p. AJ 1988;151: A, Itoi E, Konno N, Kido T, Uraya

10 10 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 ma M, Sato K. Cy ch of the humer al head on M imaging. Acta Orthop Scand 1998;69: Fritz LB, Ouellette HA, O Hanley TA, K jian A, Palmer WE. Cy ch at p p and p tendon in : with age and rota tor cuff in 238 p. y 2007;244: P.May. M of Bone and Soft and Tumorlike L. 16. Burk DL Jr, K k D, Mitchell DG, kin MD. M imaging of the houlder: correlation with plain radiography. AJ 1990;154: Hamada J, Ono W, Tamai K, Saotome K, H hino T. Analy of calcium dep in calcific periarth. J heumatol 2001;28: Porcellini G, Paladini P, Campi F, Pegref fi F. O ytic of greater tub y in calcific of the houlder. J Shoul der Elbow Surg 2009;18: Hurt G, Baker CL Jr. Calcific of the houlder. Orthop Clin North Am. 2003;34: Prato N, Banderali A, Neumaier CE, Dah mane M, Martinoli C, Derchi LE. Calcif ic of the rotator cuff a of drooping houlder. Skeletal 2003;32: Arrigoni P, Brady PC, Burkhart SS. Calcific of the b p tendon ing bcoracoid and coracoid im pingement. Arth py 2006;22: Chiou HJ, Chou YH, Wu JJ, H CC, Huang DY, Chang CY. Evaluation of calcif ic of the rotator cuff: role of col or Doppler phy. J U Med 2002;21: Zubler C, Mengiardi B, Schmid M, Hodler J, J B, Pfirrmann CW. M arthrography in calcific of the houlder: diag performance and p. Eur 2007;17: Cho NS, Lee BG, hee YG. of the calcific dep in calcific ten of the houlder: the initial radio logic pect affect the final? Shoul der Elbow Surg 2010;19:

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Γιγής Π. Ιωάννης 2 Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Α.1. Σύνδροµο Υπακρωµιακής Προστριβής (Shoulder Impingement Syndrome) Oι κινήσεις έσω και έξω στροφής του ώµου αλλά και η καθήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ιωάννης Τσιφουντούδης, Ιωάννης Καλαϊτζόγλου 10 1. Εισαγωγή Οι κακώσεις των συνδέσμων της άρθρωσης του γόνατος είναι συχνές, ιδιαίτερα στους αθλητές, και οδήγησαν τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Ορθοπαιδική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Η. Λαμπίρης Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΙΔΡΥΜΑ : Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΛΙΑΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΗΤΣΙΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ 34 KEΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ Α. ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΣΑΠΚΑΣ Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο πόνος στον ώμο αποτελεί την πιο συχνή εκδήλωση από το μυοσκελετικό σύστημα στους αθλητές κολυμβητές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995 2004 ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Γεώργιος Σάπκας Επώδυνες καταστάσεις οφειλόμενες σε εκφυλιστική αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης με ριζική συνήθως κατανομή ή και αστάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ (2001)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ (2001) ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ (2001) Τα τελευταία 20-30 χρόνια όλο και περισσότερο πιο συχνά τίθεται η διάγνωση του Σ.Υ.Π. Λέγοντας Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής εννοούμε τη πρόσκρουση τού στροφικού

Διαβάστε περισσότερα

H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος

H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος Μασμανίδης Π. - Η σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος Μασμανίδης Π., Σμπόνια Α., Ροβίθη Α., Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου 5 ΚΕΦΆΛΑΙΟ Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου Απόστολος Καραντάνας Αν. Καθ. Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης ΠΓΝΗ Mιχάλης Χαντές Επικ. Καθ. Ορθοπαιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά.

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Δ.Β. Ραφαηλίδης - Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Ραφαηλίδης Δ. Β. Ακτινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Γ.Ν. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Θεσ/νίκης Η φλεγμονή του οστού στα παιδιά είναι σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Aρθροσκόπηση του Ισχίου: Διαγνωστική Προσπέλαση, Ενδείξεις και Χειρουργική Τεχνική

Aρθροσκόπηση του Ισχίου: Διαγνωστική Προσπέλαση, Ενδείξεις και Χειρουργική Τεχνική Aρθροσκόπηση του Ισχίου: Διαγνωστική Προσπέλαση, Ενδείξεις και Χειρουργική Τεχνική Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαδικός Χειρουργός 2 Εισαγωγή Η επεμβατική αντιμετώπιση των παθήσεων του ισχίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΙΩ.ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΙΩ.ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΕΛΕΝΗ ΙΩ.ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΤΡΑ 2002 1 1 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Στο Γ μέρος, κλείσαμε με ασκήσεις ενδυνάμωσης για την αποκατάσταση του ασθενή και τον περιορισμό της Ο.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Στο Γ μέρος, κλείσαμε με ασκήσεις ενδυνάμωσης για την αποκατάσταση του ασθενή και τον περιορισμό της Ο.Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η έμπνευση για να γράψω την παρούσα εργασία μου ήρθε στα μέσα Μαΐου του 2013,όταν και έπαθα ρήξη μηνίσκου. Με την ρήξη μηνίσκου μου αφαιρέθηκε και ένα κομμάτι από χόνδρο και έτσι απέκτησα χονδροπάθεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΛΩΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης - Σαµδάνης Βασίλειος 4 Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Α.1. Οστεοαρθρίτιδα Ποδοκνηµικής Αρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου 1 του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της αρθροσκοπικής αποκατάστασης ρήξεων τενοντίου πετάλου του ώµου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 12 Κωνσταντίνος Δίτσιος Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α.1. Κατάγµατα της διάφυσης του βραχιονίου οστού. Εισαγωγή Τα κατάγµατα της διάφυσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS)

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS) ΜΑΘΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΟΤΥΛΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 2ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ «Οι κακώσεις του θώρακα, της αυχενικής και θωρακικής µοίρας της Σπονδυλικής Στήλης. Η σηµασία των κακώσεων αυτών στην καθηµερινή ζωή.»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης 5 Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Α.1. Κατάγµατα του κάτω άκρου του µηριαίου Τα κατάγµατα αυτά, όπως και τα κατάγµατα της διάφυσης του µηριαίου,

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηριστικά, η αιτιολογία τους φαίνεται να είναι διαφορετική. Το γεγονός αυτό πιθανόν να υποδηλώνει πως η θεραπευτική προσέγγιση

χαρακτηριστικά, η αιτιολογία τους φαίνεται να είναι διαφορετική. Το γεγονός αυτό πιθανόν να υποδηλώνει πως η θεραπευτική προσέγγιση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τενοντοπάθεια Αχίλλειου τένοντα: παθολογία, αξιολόγηση και θεραπεία Χρυσοβαλάντης Σασσάνης1, Πολυζώης Σιδέρης2, Αναστάσιος Πλιάγκος2 1 2 Φυσικοθεραπευτής, OMT, MappSc Φυσικοθεραπευτής Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες εξελίξεις και δυνατότητες στην υπερηχογραφική απεικόνιση των δομών του μυοσκελετικού

Πρόσφατες εξελίξεις και δυνατότητες στην υπερηχογραφική απεικόνιση των δομών του μυοσκελετικού Ραφαηλίδης Δ. - Υπερηχογραφική απεικόνιση μυοσκελετικού Πρόσφατες εξελίξεις και δυνατότητες στην υπερηχογραφική απεικόνιση των δομών του μυοσκελετικού Ραφαηλίδης Δ. Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ micro-raman

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ micro-raman ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ micro-raman Διπλωματική Εργασία για το δίπλωμα ειδίκευσης Υποβληθείσα στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα