Aκτινομορφολογία του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος και παθολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aκτινομορφολογία του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος και παθολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής"

Transcript

1 Κοτζιαμάνη Ν. - Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Aκτινομορφολογία του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος και παθολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Κοτζιαμάνη Ν, Κωνσταντίνου Δ, Μπιντούδη Α, Δαυίδης Ι, Κυριάκου Β, Βαχτσεβάνος Ν, Τζίκος Φ, Μυλωνάς Β, Ροδοκαλάκης Γ. Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θεσ/νίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής οφεί λεται σε παγίδευση των δομών κάτω από το κορα κοακρωμιακό τόξο και αποτελεί σημαντικό αίτιο δυσλειτουργίας της άρθρωσης του ώμου, καθώς οδηγεί προοδευτικά σε φλεγμονή, ίνωση και τελι κά ρήξη των στροφέων μυών της κατ ώμου άρ θρωσης. Οι παθολογικές διαδικασίες που σχετί ζονται συχνά με το σύνδρομο υπακρωμιακής προ στριβής ανήκουν κυρίως στην ομάδα των εκφυλι στικών αλλοιώσεων. Η καλή γνώση της ακτινοα νατομικής και των παθολογικών καταστάσεων της περιοχής οδηγεί στην αναγνώριση και ακριβή διά γνωση του συνδρόμου και στον λεπτομερή έλεγχο μικρορήξεων του τένοντα του υπερακανθίου μυός. Σημαντική θέση κατέχει η συνδυαστική εκτίμηση των ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας με τα ευρήματα των απλών ακτινογραφιών για την διά γνωση των αλλοιώσεων αυτών. μιοκλειδική άρθρωση (σχήμα1). Περιλαμβάνει τον τένοντα του υπερακανθίου μυός, τον υπακρωμιακό θύλακο, τον τένοντα της μακράς κεφαλής του δι κεφάλου βραχιονίου μυός και την ινώδη κάψα της άρθρωσης του ώμου. Στο σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής ο χώρος αυτός στενεύει προκαλώντας χρόνια τριβή του τένοντα του υπερακανθίου μυός. Η τριβή είναι εντονότερη κατά την απαγωγή και έσω στροφή, οδηγεί λόγω μικροτραυματισμών σε εκφύλιση του τένοντα και σε προχωρημένα στά δια σε μερική ή ολική ρήξη του. Η αιτιοπαθογένεια Λέξεις κλειδιά: Μείζον βραχιόνιο όγκωμα, σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής, απεικόνιση κατ ώμου άρθρωσης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως υπακρωμιακός ορίζεται ο χώρος που αφορί ζεται άνωθεν από την κεφαλή του βραχιόνιου οστού και κάτωθεν από το πρόσθιο τμήμα του ακρωμίου, τον ακρωμιοκορακοειδή σύνδεσμο και την ακρω Σχήμα 1:Σχηματική απεικόνιση της ανατομίας του υπακρωμιακού χώρου.

2 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 της υπακρωμιακής προστριβής είναι πολυπαραγο ντική και χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα οργανικά και τα λειτουργικά αίτια. Στα οργανικά αίτια συμπεριλαμβάνονται οι παράγοντες που με ταβάλλουν τις διαστάσεις του υπακρωμιακού χώ ρου και σε αυτούς ανήκουν οι ανωμαλίες στο σχή μα και την κλίση του ακρωμίου, η οστεοαρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, η μη συνοστεο θείσα επίφυση του ακρωμίου ( ), ), ), ), οι κα κα κα κα κα κώσεις του μυοτενόντιου πετάλου και το σύνδρομο υπέρχρησης. Στα λειτουργικά αίτια ανήκουν παρά γοντες που επηρεάζουν τη δυναμική των μυών που βρίσκονται υπό και πέριξ του ακρωμίου, γεγονός που επιτρέπει την εκδήλωση συμπτωμάτων χωρίς πραγματική βλάβη των οστών και των μαλακών μο ρίων της περιοχής. Λειτουργικά αίτια αποτελούν η απώλεια της σταθεροποιητικής δράσης των μυ ών του μυοτενόντιου πετάλου, όπως συμβαίνει σε ριζίτιδα Α5-Α6, παράλυση του υπερπλάτιου νεύ ρου ή ρήξη της μακράς κεφαλής του δικέφαλου και σε χαλάρωση των συνδέσμων της άρθρωσης κυ ρίως σε αθλητές. Ένα από τα κυριότερα αίτια που σχετίζονται με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής είναι οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις στην περιοχή του μεί ζονος βραχιονίου ογκώματος, στην περιοχή δηλα δή της κατάφυσης του τένοντα του υπερακανθί ου μυός. Οι αλλοιώσεις αυτές περιλαμβάνουν κυ ρίως τις οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις, τις αλλοι ώσεις των ενθέσεων της κατάφυσης του τενόντι ου πετάλου (ενθεσοπάθεια-ενθεσίτιδα), την ασβε στοποιό τενοντίτιδα στην περιοχή της κατάφυσης του τένοντα του υπερακανθίου μυός (περιαρθρί τιδα), καθώς και κατάγματα του μείζονος βραχιο νίου ογκώματος, τα οποία έχουν πορωθεί με ελα φρά προς τα άνω παρεκτόπιση. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 54 ασθενείς που παρουσίασαν κλινικά σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής. Το εύρος ηλικίας των ασθενών που εξετάστηκαν ήταν από έτη, με μέσο όρο ηλικίας τα 56 έτη. Σε όλους τους ασθενείς διενεργήθηκε μαγνητική το μογραφία και το πρωτόκολλο της εξέτασης περιε λάμβανε ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 και Τ2 παραμέτρου και ακολουθίες σε εγκάρσιο και στεφανιαίο επίπεδο. Σε περιπτώσεις, που κρίθηκε απαραίτητο, έγιναν και ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου μετά την χορήγηση παραμα γνητικής ουσίας. Στην παρούσα μελέτη εξαιρέθη καν οι τραυματικές ρήξεις του τενόντιου πετάλου. Οι παράγοντες που εκτιμήθηκαν και καταγρά φηκαν ήταν ο σχηματισμός οστεοφύτων, οι υπο χόνδρινες οστικές αλλοιώσεις, οι επασβεστώσεις και οι μικρορήξεις στην κατάφυση του τένοντα του υπερακανθίου μυός, η ανωμαλία της παρυφής του μείζονος βραχιονίου ογκώματος και το οίδημα του οστικού μυελού. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οστεόφυτα στην περιοχή του μείζονος βραχι ονίου ογκώματος παρατηρήθηκαν σε 15 περιπτώ σεις ασθενών στα πλαίσια αρθρίτιδας. Σε 10 ασθε νείς παρατηρήθηκαν μικροκύστεις (μέση διάμετρος 3 χιλ.) στο σημείο κατάφυσης του τένοντα του υπε ρακανθίου στο άνω εντύπωμα του μείζονος βραχι ονίου ογκώματος. Επασβεστώσεις στην κατάφυση του υπερακανθίου μυός (1,5 εκ. περίπου πάνω από το μείζον βραχιόνιο όγκωμα) ήταν το συχνότερο εύρημα (32 ασθενείς). Οι επασβεστώσεις ήταν κυ ρίως χρονίου τύπου (72%) και συνοδεύονταν από μικρορήξεις ή μερική ρήξη του τένοντα του υπε ρακανθίου μυός. Ανωμαλία παρυφής στην περι οχή του μείζονος βραχιονίου ογκώματος παρατη ρήθηκε σε 7 περιπτώσεις. Οίδημα του οστικού μυ ελού και των πέριξ μαλακών μορίων παρατηρήθη κε σε 3 περιπτώσεις. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΟΓΚΩΜΑΤΟΣ Το εγγύς τμήμα του βραχιονίου οστού αποτελεί ται από την κεφαλή, ένα σφαιρικό οστέινο όγκωμα το οποίο συντάσσεται με την ωμογλήνη της ωμο πλάτης, το μείζον και έλασσον βραχιόνιο όγκωμα, στα οποία προσφύονται οι μυς που περιβάλλουν και κινούν την άρθρωση και τον ανατομικό αυχέ να, οποίος διαχωρίζει την κεφαλή από τα βραχιό νια ογκώματα. Μεταξύ του μείζονος και ελάσσο νος βραχιονίου ογκώματος βρίσκεται η αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου μυός μέσα στην οποία πο ρεύεται ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικε φάλου βραχιονίου μυός. Στο σημείο της μετάπτω σης του εγγύς άκρου του βραχιονίου οστού στη δι άφυση βρίσκεται ο χειρουργικός αυχένας 1.

3 Κοτζιαμάνη Ν. - Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Τέσσερις μύες της ωμικής ζώνης (υπερακάνθι ος, υπακάνθιος, έλασσον στρογγύλος, υποπλάτι ος) έχουν ως κύρια λειτουργία τους τη στροφή της άρθρωσης και σχηματίζουν γύρω από αυτή μία μυ οτενοντώδη περιχειρίδα, το τενόντιο ή στροφικό πέταλο του ώμου ( rotator ) ) ) ) (σχήμα 2). Οι τένο τένο τένο τένο τένο ντες των τεσσάρων αυτών μυών προσφύονται στον αρθρικό θύλακο της άρθρωσης του ώμου, σταθε ροποιώντας την κεφαλή του βραχιονίου οστού μέ σα στην ωμογλήνη και παρέχοντας προστασία και σταθερότητα στην άρθρωση του ώμου. Ορογόνοι θύλακες βρίσκονται μεταξύ των τενόντων του τε νόντιου πετάλου του ώμου και του ινώδους θυλά κου της άρθρωσης και χρησιμεύουν στη μείωση των αντιστάσεων στα σημεία προστριβής των τε νόντων πάνω σε οστέινες η άλλες επιφάνειες. Ο υπερακάνθιος μυς καταφύεται στο άνω εντύπωμα του μείζονος βραχιονίου ογκώματος και συνεργά ζεται όχι μόνον με τους υπόλοιπους μύες του τενό ντιου πετάλου για τη σταθεροποίηση της κεφαλής στην ωμογλήνη στη διάρκεια όλων των κινήσεων της άρθρωσης του ώμου, αλλά και με τον δελτοει δή μυ για την απαγωγή του βραχίονα. Ο υπακάνθι ος μυς καταφύεται στο μέσο εντύπωμα και ο ελάσ σων στρογγύλος μυς στο κάτω εντύπωμα του μεί ζονος βραχιονίου ογκώματος. Οι μύες αυτοί συμ μετέχουν στην συγκράτηση της κεφαλής στην ωμο γλήνη και στην έξω στροφή του βραχίονα. Ο υπο πλάτιος μυς καταφύεται στο έλασσον βραχιόνιο όγκωμα και εκτός από τη συνεργασία του με τους υπόλοιπους μύες του τενόντιου πετάλου συμμετέ χει και στην έσω στροφή και προσαγωγή του βρα χίονα 1, 2, 3. Οι διαπλεκόμενες ίνες του συμπλέγματος του μυ οτενοντώδους πετάλου είναι ισχυρές και ικανές να αντισταθούν σε έντονες στροφικές κινήσεις που τεί νουν να μετατοπίσουν τη βραχιόνιο κεφαλή από τη ρηχή ωμογλήνη. Τα τρία τέταρτα περίπου της γλη νοβραχιονίου αρθρώσεως περιβάλλονται από τη συνδυασμένη πρόσφυση του τενοντώδους πετάλου με τον κατά συνέχεια αρθρικό θύλακο. Το υπόλοι πο ένα τέταρτο περικλείεται μόνον από τον αρθρικό θύλακο 4. Οι τένοντες του στροφικού πετάλου του ώμου δεν είναι απολύτως διακριτοί αλλά συνενώνο νται και διαπλέκονται σχηματίζοντας ένα κοινό κα ταφυτικό πέταλο. Οι τένοντες του μυοτενοντώδους πετάλου, όπως και πολλοί άλλοι τένοντες του σώ ματος, περιλαμβάνουν τον κυρίως τένοντα και μια ζώνη πρόσφυσης ή κατάφυσης στο οστό. Ο κυρίως τένοντας αποτελείται από δεσμίδες ινών κολλαγό νου τύπου Ι αλλά το ενδοτενόντιο που περιβάλλει τις δεσμίδες αποτελείται πρωταρχικά από κολλαγό νο τύπου ΙΙΙ. Στη ζώνη πρόσφυσης, από την άλλη πλευρά, ο ινώδης χόνδρος αποτελείται κυρίως από ίνες κολλαγόνου τύπου ΙΙ 5. Η αιμάτωση του μυοτε Σχήμα 2: Οι 4 μύες της ωμικής ζώνης (υπερακάνθιος, υπακάνθιος, έλασσον στρογγύλος, υποπλάτιος) που σχηματίζουν το τενόντιο ή στροφικό πέταλο του ώμου (rotator cuff). Σχήμα 3: Υποαγγειούμενη ζώνη (critical zone) του τένοντα του υπερακανθίου μυός, η οποία είναι περισσότερο ευπαθής σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις με την πάροδο της ηλικίας καθώς και σε ρήξεις μετά από τραυματισμό.

4 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 νοντώδους πετάλου γίνεται κυρίως από την πρόσθια περισπώμενη βραχιόνια, την εγκάρσια ωμοπλατιαία και την υποπλάτια αρτηρία. Το μυοτενόντιο πέταλο κοντά στην κατάφυση του παρουσιάζει μια υποαγ γειούμενη ζώνη ( critical ) ) ) ) η οποία είναι περισ περισ περισ περισ περισ σότερο ευπαθής σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις με την πάροδο της ηλικίας καθώς και σε ρήξεις μετά από τραυματισμό (σχήμα 3) 2. ΕΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΣΙΤΙΔΑ Υπάρχουν δύο είδη ενθέσεων, οι ινώδεις ενθέ σεις (ίνες του Sharpey) στα υμενογενή οστά και οι ινοχόνδρινες ενθέσεις στα χονδρογενή οστά. Ο όρος ενθεσοπάθεια περιλαμβάνει όλες τις παθολο γικές διαδικασίες που αφορούν στις ενθέσεις (μι κροτραυματισμοί, φλεγμονώδης αντίδραση, με ταβολικά αίτια, εκφυλιστικές αλλοιώσεις), ενώ ο όρος ενθεσίτιδα αναφέρεται κυρίως στις φλεγμο νώδεις αλλοιώσεις των ενθέσεων. Οι τένοντες και οι σύνδεσμοι που καταφύονται στα χονδρογενή οστά αρχικά συνδέονται στον αρ χένογο χόνδρο (p primordial ). ). ). ). Το εσωτερι εσωτερι εσωτερι εσωτερι εσωτερι κό τμήμα του αρχέγονου χόνδρου αντικαθίσταται προοδευτικά από οστίτη ιστό και στα σημεία πρό σφυσης των τενόντων αυτών διατηρείται χόνδρινος ιστός, ο οποίος κατά την ανάπτυξη προοδευτικά επασβεστώνεται και οστεοποιείται ( h endochondral ). Στο όριο μεταξύ του τένοντα και του επασβεστωμένου αρχέγονου χόνδρου, τα αρχέγο να-μεταπλαστικά χονδροκύτταρα πολλαπλασιάζο νται για να δημιουργήσουν μία μεταβατική ινοχόν δρινη ζώνη στην περιοχή της κατάφυσης. Επομέ νως στον ενήλικα τελικά οι ινοχόνδρινες ενθέσεις αποτελούνται από τέσσερα μέρη: α) τον τένοντα που αποτελείται από δεσμίδες συνδετικού ιστού β) μία μεταβατική ζώνη μη επασβεστωμένων ινοχόν δρινων ινών γ) τις επασβεστωμένες ινοχόνδρινες ίνες που συνδέονται σταθερά και δ) το οστό. Η με ταβατική αυτή ζώνη δημιουργεί ένα αγγειακό-κυτ ταρικό φραγμό που προστατεύει την κατάφυση του τένοντα από τη φθορά και τη ρήξη μετά από κατα πόνηση, όπως περίπου λειτουργεί και ο αρθρικός χόνδρος. Στην περίπτωση του τενόντιου πετάλου του ώμου η κατάφυση στο μείζον βραχιόνιο όγκω μα γίνεται με ινοχόνδρινες ενθέσεις 6, 7. Ενθεσίτιδα ορίζεται η φλεγμονώδης διαδικασία ( ) ) που συμβαίνει στην περιοχή των ενθέσεων. Απαντάται συχνά στις οροαρνητικές αρθρίτιδες και την ρευματοειδή αρθρίτιδα αλλά και σε ηλικιωμένους ασθενείς σαν αποτέλεσμα εκ φυλιστικών διεργασιών 8. Έχει περιγραφεί σε πρό σφατες ανοσοϊστολογικές μελέτες, ότι στα αρχικά στάδια της ενθεσίτιδας παρατηρείται διαταραχή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής των ενθέσεων, δυσοργάνωση της φυσιολογικής δομής των ινών και αύξηση της αγγείωσης. Ο παρακείμενος οστι κός μυελός παρουσιάζει οίδημα, αυξημένη αγγείω ση και οστεοαραίωση. Σε τελικά στάδια η ενθεσίτι δα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία κοκκιωμα τώδους ιστού, ο οποίος προοδευτικά επασβεστώ νεται, την δημιουργία επίσης μικρών κύστεων στα σημεία κατάφυσης των τενόντων, οι οποίες απο τελούν ψευδοκύστεις που δημιουργούνται από μι κρορήξεις ινών του τένοτα (εικόνα 1α, β, γ, δ), την αναδιαμόρφωση του παρακείμενου οστού με πα ρουσία διαβρώσεων, την ανωμαλία παρυφής στον οστικό φλοιό στην περιοχή της κατάφυσης (εικόνα 2α) και τέλος την σκλήρυνση και την υπερτροφία Α Β Γ Δ Εικ. 1 Παρουσία μικρής κύστης στο σημεία κατάφυσης του τένοντα του υπερακανθίου μυός στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα από μικρορήξεις ινών του τένοντα. α,γ)ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου, β,δ) ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ2 παραμέτρου.

5 Κοτζιαμάνη Ν. - Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Εικ. 2 α) απλή ακτινογραφία της κατ ώμον αρθρώσεως όπου παρατηρείται ανωμαλία παρυφής και διάβρωση του μείζονος βραχιονίου ογκώματος, στην κατάφυση του τένοντα του υπερακανθίου μυός, σε ασθενή με ρευματοειδή αρθρίτιδα, β)ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ2 παραμέτρου και γ,δ) ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου πριν και μετά την χορήγηση σκιαστικού όπου παρατηρείται υπερτροφία και εμπλουτισμός του συνοβίου στον υποδελτοειδή θύλακα και στον αρθρικό θύλακα της κατ ώμον αρθρώσεως, καθώς και παρουσία υγρού με ινώδη στοιχεία (χαμηλό σήμα) κυρίως στον υποδελτοειδή θύλακα. Οι αλλοιώσεις αυτές δημιουργούν συνθήκες στενού υπακρωμιακού χώρου και πίεση του τένοντα του υπερακανθίου μυός. Α Β Γ Δ του παρακείμενου οστού με αντιδραστική δημιουρ γία ενθεσοφύτων-οστεοφύτων στα σημεία κατάφυ σης των ενθέσεων 9. Παρατηρείται επίσης φλεγμο νώδης αντίδραση, ίνωση και υπερτροφία του συ νοβίου της αρθρικής κοιλότητας καθώς και των θυλάκων της άρθρωσης. Εντός των θυλάκων εί ναι δυνατόν να συνυπάρχουν ινώδη στοιχεία του συνοβίου που αποκολλήθηκαν και τα οποία απει κονίζονται με χαμηλό σήμα στις 2, 2, 2,, εντός του υγρού που παρουσιάζει υψηλό σήμα στις ίδιες ακο λουθίες (εικόνα 2β, γ, δ). Η περιοστική αντίδραση στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να συνυπάρχει και χρήζει διαφορικής διάγνωσης από νεοπλάσματα της περιοχής 10. Οι ψευδοκύστεις που δημιουργού νται στην περιοχή της κατάφυσης μπορεί να είναι αποτέλεσμα εναπόθεσης αλάτων ασβεστίου εντός του μυελού με επακόλουθο ενεργοποίηση του μη χανισμού επούλωσης ή δημιουργούνται λόγω κατα στροφής του φλοιού τοπικά και είσοδο υγρού από την αρθρική κοιλότητα. Η αιτιολογία τους παρα μένει άγνωστη 11. Οι δομές που συνιστούν τις ενθέσεις (πυκνός ινώδης συνδετικός ιστός, ινοχόνδρινες ίνες, επα σβεστωμένες ίνες και οστίτης ιστός) αναδεικνύουν χαμηλό ή καθόλου σήμα ( ) ) ) ) στις ακο ακο ακο ακο ακο λουθίες με επιβάρυνση της Τ2 παραμέτρου. Αντι θέτως σε περίπτωση ενθεσίτιδας έχουμε υψηλό σή μα λόγω αύξηση της περιεκτικότητας σε νερό, κυτ ταρική διήθηση και παρουσία μικροκύστεων 7. Με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής

6 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 ενοχοποιούνται κυρίως ο σχηματισμός ενθεσοφύ των που προκαλούν στένωση του υπακρωμιακού χώρου. Εικ. 3 Υποχόνδρινη κύστη (geodes), στην περιοχή του μείζονος βραχιονίου ογκώματος με α) υψηλό σήμα σε Τ2WI και β) χαμηλό σήμα σε Τ1WI. Β Α ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Οι οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις που συμβαίνουν στην περιοχή του μείζονος βραχιονίου ογκώματος και περιλαμβάνουν την παρουσία υποχόνδρινων κύστεων ( ) ) (εικόνα 3α,β), την ανωμαλία πα πα πα ρυφής και την ανάπτυξη οστεοφύτων στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα φαίνεται να σχετίζονται με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής και κατ επέ κταση με αυξημένο κίνδυνο ρήξης του στροφικού πετάλου (εικόνα 4α, β, γ) 12, 13. Σε ορισμένες μελέ τες έχει τεκμηριωθεί η σχέση των πρόσθιων κύ στεων στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα με τις αλλοι ώσεις στο τενόντιο πέταλο, ενώ αντίθετα οι οπί σθιες κύστεις του μείζονος βραχιονίου ογκώματος δεν σχετίζονται με αλλοιώσεις του στροφικού πε τάλου και πιστεύεται ότι αποτελούν ενδοοστικές συνοβιακές κύστεις που επικοινωνούν με την αρ θρική κοιλότητα, για τον λόγο ότι στο σημείο αυ τό ο φλοιός δεν προστατεύεται από αρθρικό χόν δρο 14,15,16. Οι υποχόνδρινες αυτές κύστεις ( ), ), περιέχουν είτε πρωτεϊνικό, είτε ινομυξοειδές υλι κό και δεν επαλείφονται από επιθήλιο. Στη μαγνη τική τομογραφία παρουσιάζουν χαμηλό σήμα στις 1 1 και υψηλό σήμα στις και έχουν σαφή όρια. Κατά κανόνα δεν εμπλουτίζονται, αλλά μπο Α Β Γ Εικ. 4 Ρήξη του τένοντα του υπερακανθίου μυός και παρουσία υποχόνδρινων κύστεων στην περιοχή του μείζονος βραχιονίου ογκώματος, α) ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου και β, γ) ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ2 παραμέτρου.

7 Κοτζιαμάνη Ν. - Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Α Β Γ Εικ. 5 Ασβεστοποιός τενοντίτιδα στην περιοχή της κατάφυσης του τένοντα του υπερακανθίου μυός στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα. α) απλή ακτινογραφία όπου φαίνονται οι επασβεστώσεις παρά το μείζον βραχιόνιο όγκωμα, β) ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ2 παραμέτρου, γ) ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου. ρεί να παρατηρηθεί ήπιος εμπλουτισμός του οστι κού μυελού που γειτνιάζει. Η διαφορική διάγνωση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κυρίως με το ενδοοστικό γάγγλιο που έχει την ίδια απεικόνιση και θέση αλλά δεν συνοδεύεται από οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις 16. Απεικονιστικά στις απλές ακτινογραφίες, τα ευ ρήματα που αφορούν το μείζον βραχιόνιο όγκωμα και θέτουν την υπόνοια των αλλοιώσεων στο μυο τενόντιο στροφικό πέταλο είναι η σκλήρυνση και η ανωμαλία της παρυφής ή η επιπέδωση του φλοι ού, η παρουσία οστεοφύτων καθώς και η παρου σία κύστεων στην περιοχή κατάφυσης του τένοντα του υπερακανθίου μυός. Στην οστεοαρθρίτιδα προ σβάλλεται συχνά και η ακρωμιοκλειδική άρθρω ση. Στη μαγνητική τομογραφία η σκλήρυνση και ο σχηματισμός οστεοφύτων απεικονίζονται με χα μηλό σήμα στις ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 και Τ2 παραμέτρου. Οι ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ2 παραμέτρου αποτελούν την πλέον ευαίσθη τη μέθοδο απεικόνισης των κύστεων στην περιο χή του μείζονος βραχιονίου ογκώματος. Ο συνδυ ασμός των δύο μεθόδων αυξάνει την διαγνωστική ακρίβεια των ευρημάτων 17. Ασβεστοποιος τενοντιτιδα (calcific tendinitis) Αποτελεί οξεία ή χρόνια επώδυνη κατάσταση που οφείλεται σε φλεγμονώδη αντίδραση ή εκφύ λιση του τένοντα με εναπόθεση κρυστάλλων υδρο ξυαπατίτη στην περιοχή της κατάφυσης του τένο ντα του υπερακανθίου μυός στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα (εικόνα 5α, β, γ) 18. Έχουν ενοχοποιηθεί εκτός από τη φλεγμονώδη αντίδραση και την εκφύ λιση, μικροτραυματισμοί και καταστάσεις υποξίας που οδηγούν σε μεταπλασία με σχηματισμό ινοχόν δρινων ινών που στη συνέχεια επασβεστώνονται 10, 19, 20. Οι επασβεστώσεις αυτές μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν σε μέγεθος, να διασκορπιστούν κα τά μήκος των ινών του τένοντα ή να απορροφη θούν. Διαχωρίζονται έτσι σε 3 στάδια: α) το στά διο πριν την επασβέστωση (p ), p ), όπου γί γί γί νεται μετατροπή των ινών του τένοντα σε ινοχόν δρινες ίνες, β) το στάδιο της εναπόθεσης των επα σβεστώσεων ( ), ), που διακρίνεται στη φάση του σχηματισμού των επασβεστώσεων, στη φάση ολοκλήρωσης και τη φάση απορρόφησης και γ) το στάδιο μετά την απορρόφηση (p ) p ) όπου γίνεται η επούλωση 10, 20. Στον ώμο οι επασβεστώ σεις αυτές αφορούν συχνότερα την κατάφυση του τένοντα του υπερακανθίου μυός, όχι σπάνια αμ φοτερόπλευρα. Όταν αυξάνονται σε μέγεθος δη μιουργούν συνθήκες στενού υπακρωμιακού χώ ρου με επακόλουθο την προστριβή των υποκείμε νων δομών, ενώ έχουν ενοχοποιηθεί και για εξαρ θρήματα του ώμου λόγω πίεσης (εικόνα 6α, β, γ, δ) 21. Σπανιότερα αφορούν τον υποπλάτιο τένοντα προκαλώντας στένωση στον υποκορακοειδή χώ ρο με επακόλουθο επίσης προστριβή των υποκείμε νων δομών 22. Στην αρχική φάση σχηματισμού σπά

8 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 Α Β Εικ. 6 α, β, γ, δ) Ανασύνθεση τομών από αξονικό τομογράφο όπου αναδεικνύονται οι επασβεστώσεις παρά το μείζον βραχιόνιο όγκωμα. νια προκαλούν συμπτώματα. Τα οξέα συμπτώμα τα συνήθως σχετίζονται με τη φάση απορρόφησης όπου το οίδημα που δημιουργείται αυξάνει την πί εση εντός του τένοντα. Οι οστεολυτικές αλλοιώ σεις του μείζονος βραχιονίου ογκώματος επηρε άζουν την κλινική πορεία της περιαρθρίτιδας με παραμονή των συμπτωμάτων παρά τη συντηρη τική αγωγή, λόγω παρουσίας επασβεστώσεων και εντός του οστού 19. Οι ασθενείς με σακχαρώδη δι αβήτη που έχουν περιαρθρίτιδα είναι πιθανόν να είναι ασυμπτωματικοί 10. Οι επασβεστώσεις απεικονιστικά μπορεί να εί ναι είτε άμορφες χωρίς σχήμα είτε σχηματισμένες σαφώς και ομοιογενείς (εικόνα 4). Στην πρώτη πε ρίπτωση συνοδεύονται από πιο οξέα συμπτώμα τα, ενώ στη δεύτερη τα συμπτώματα είναι κυρί ως χρονίου τύπου. Υπερηχογραφικά έχουν περι γραφεί και κυστικές επασβεστώσεις οι οποίες δεν αναδεικνύονται στις απλές ακτινογραφίες. Ανά λογα με το σχήμα των επασβεστώσεων και τη σύ σταση τους, όπως αυτές απεικονίζονται με τις δι άφορες απεικονιστικές μεθόδους, οδηγούμαστε σε Β συμπεράσματα όσον αφορά τη φάση της περιαρ θρίτιδας 23. Στη μαγνητική τομογραφία οι επασβεστώσεις αυτές απεικονίζονται με χαμηλό ή ενδιάμεσο σή μα στις ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 και Τ2 παραμέτρου. Η συνεκτίμηση παρόλα αυτά με τις απλές ακτινογραφίες είναι σε πολλές περιπτώσεις επιβεβλημένη λόγω του γεγονότος ότι σε αρκετές περιπτώσεις το σήμα τους είναι ίσο με το σήμα του τένοντα με αποτέλεσμα να μην απεικονίζονται ευ κρινώς 17, 24. Συμπερασματικά πιστεύουμε ότι η παρουσία μι κροκύστεων στην περιοχή του μείζονος βραχιονί ου ογκώματος είτε σαν απότοκο ενθεσίτιδας είτε εκφυλιστικής αιτολογίας σχετίζονται συχνά με συ νοδές αλλοιώσεις του τενόντιου πετάλου συμπερι λαμβανομένης της μερικής ρήξης. Η παρουσία τους ενισχύει την διάγνωση των ρήξεων στο τενόντιο πέταλο και όταν αυτές δεν είναι ορατές πρέπει να τίθεται η υποψία μικρορήξεων ώστε να αναζητού νται. Η παρουσία οστεοφύτων στην περιοχή του μείζονος βραχιονίου ογκώματος είναι σημαντικό Γ

9 Κοτζιαμάνη Ν. - Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής να αναφέρεται γιατί μπορεί να αλλάξει την θερα πευτική αντιμετώπιση. Είναι σημαντικό να διαφο ροδιαγνώσουμε στις περιπτώσεις περιαρθρίτιδας, εάν ο πόνος προέρχεται από τις επασβεστώσεις σε φάση απορρόφησης ή από ρήξη του τένοντα του υπερακανθίου μυός καθότι οι δύο αυτές οντότητες συχνά συνυπάρχουν και συνδέονται 25. Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί μέθοδο εκλογής για την ανά δειξη των αλλοιώσεων στην περιοχή του μείζονος βραχιονίου ογκώματος αλλά θα πρέπει πάντα να συνεκτιμάται με τις απλές ακτινογραφίες. ABSTRACT IMAGING MORPHOLOGY OF THE GREATER TUBEROSITY OF HUMERUS AND PATHOLOGIC PROCESSES RELATED WITH THE IMPINGEMENT SYNDROME Kotziamani N, Konstantinou D, Bintoudi A, Davidis I, Kyriacou V, Vachtsevanos N, Tzikos F, Mylonas B, Rodokalakis G. Impingement yndrome an important of houlder dy. The underlying pathophy mech entrapment of the under the coracoacromial arc. With time rotator cuff develop, which may p to fib and rupture. Degenerative ch in greater tub y of the h are y related to houlder impingement yndrome. Good knowledge of anatomical imaging and pathologic of th region to the identification and accurate of impingement yndrome and to y of the p p tendon for btle tear. Combining evaluation of M imaging with the radiographic important for. Key words: Greater tub y of h, houlder impingement yndrome, imaging of houlder. Βιβλιογραφiα 1. Gray Anatomy: The anatomical B of Clinical Practice. 39 th edition. E Churchill L 2005;49: P her A. Anatomical b,, and degenerative ch of the houlder joint and houlder girdle. Eur J 2000;35: Minagawa H, Itoi E, Konno N, Kido T, Sano A, Urayama M, Sato K. Humeral attachment of the p p and p : an anatomic y. Arth py 1998;14: Fallon J, B FT, Vogel K, Trotter J. Functional morphology of the p p tendon. J Orthop 2002;20: K P. Structure of the tendon connective. Scand J Med Sci Sp 2000;10: Franç J, Braun J, Khan MA. Enth and enth : a h pathologic review and relevance to pondyloarth. Curr Opin heumatol 2001;13: Benjamin M, ph J. Enth he bony attach of and. Ital J Anat Embryol 2001;106: Slobodin G, baum M, Boulman N, I. Varied p of enth pathy. Semin Arth heum 2007;37: F P, Acciai C, Lenzi L, Frediani B. U of enth pathy in rheumatic. Mod heumatol 2009;19: Chan, Kim DH, Millett PJ, BN. Calcifying of the rotator cuff with cortical bone. Skelet 2004;33: Flemming DJ, Murphey MD, Shekitka KM, Temple HT, Jelinek JJ, K MJ. O involvement in calcific : a pective review of 50. AJ 2003;181: Huang LF, bin DA, Britton CA. Great er tub y ch revealed by ra diography: lack of clinical in p with rotator cuff. AJ 1999;172: Newh KE, el-khoury GY, Nepola JV, Montgomery WJ. The houlder impinge ment view: a pic technique for the detection of bacromial p. AJ 1988;151: A, Itoi E, Konno N, Kido T, Uraya

10 10 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 ma M, Sato K. Cy ch of the humer al head on M imaging. Acta Orthop Scand 1998;69: Fritz LB, Ouellette HA, O Hanley TA, K jian A, Palmer WE. Cy ch at p p and p tendon in : with age and rota tor cuff in 238 p. y 2007;244: P.May. M of Bone and Soft and Tumorlike L. 16. Burk DL Jr, K k D, Mitchell DG, kin MD. M imaging of the houlder: correlation with plain radiography. AJ 1990;154: Hamada J, Ono W, Tamai K, Saotome K, H hino T. Analy of calcium dep in calcific periarth. J heumatol 2001;28: Porcellini G, Paladini P, Campi F, Pegref fi F. O ytic of greater tub y in calcific of the houlder. J Shoul der Elbow Surg 2009;18: Hurt G, Baker CL Jr. Calcific of the houlder. Orthop Clin North Am. 2003;34: Prato N, Banderali A, Neumaier CE, Dah mane M, Martinoli C, Derchi LE. Calcif ic of the rotator cuff a of drooping houlder. Skeletal 2003;32: Arrigoni P, Brady PC, Burkhart SS. Calcific of the b p tendon ing bcoracoid and coracoid im pingement. Arth py 2006;22: Chiou HJ, Chou YH, Wu JJ, H CC, Huang DY, Chang CY. Evaluation of calcif ic of the rotator cuff: role of col or Doppler phy. J U Med 2002;21: Zubler C, Mengiardi B, Schmid M, Hodler J, J B, Pfirrmann CW. M arthrography in calcific of the houlder: diag performance and p. Eur 2007;17: Cho NS, Lee BG, hee YG. of the calcific dep in calcific ten of the houlder: the initial radio logic pect affect the final? Shoul der Elbow Surg 2010;19:

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας ΕΛΕΝΗ Σ. ΑΝΤΥΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας ΕΛΕΝΗ Σ. ΑΝΤΥΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας 2013-2014 ΕΛΕΝΗ Σ. ΑΝΤΥΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» Πιθανότατα η πιο προσιτή άρθρωση του ενήλικα στη υπερηχοτομογραφική εξέταση Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Τι είναι οι σύνδεσμοι και ο επιχείλιος χόνδρος στον ώμο; Η γληνοβραχιόνια άρθρωση του ώμου είναι μία σφαιροειδής ενάρθρωση που σχηματίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου ρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός, ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο ΙΑΣΩ General Τι είναι το τενόντιο πέταλο του ώµου; Η άρθρωση του ώµου

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες Σε ασθενείς µε οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι αρκετά συχνή και αφορά ως επί των πλείστων κακώσεις που οδηγούν σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις. Απλά διαστρέμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Πόνος στην περιοχή του ώμου συνηθισμένες αιτίες

Πόνος στην περιοχή του ώμου συνηθισμένες αιτίες Πόνος στην περιοχή του ώμου συνηθισμένες αιτίες Όταν ο περισσότερος κόσμος αναφέρεται στον ώμο δεν αντιλαμάνεται ότι στην ουσία αναφέρεται όχι σε μία, αλλά σε διάφορες αρθρώσεις που σε συνδιασμό με τους

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

US Αγκώνα: Πότε και γιατί πραγματοποιείται. Αθηνά Π. Πλάγου Ακτινοδιαγνώστρια

US Αγκώνα: Πότε και γιατί πραγματοποιείται. Αθηνά Π. Πλάγου Ακτινοδιαγνώστρια US Αγκώνα: Πότε και γιατί πραγματοποιείται Αθηνά Π. Πλάγου Ακτινοδιαγνώστρια Υπερηχογράφημα αγκώνα Πότε χρησιμοποιείται: Συλλογή υγρού στην άρθρωση και τους θυλάκους Βλάβες τενόντων Βλάβες συνδέσμων Ανωμαλίες

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP)

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Τι είναι η βλάβη SLAP; Η βλάβη SLAP συνίσταται σε ρήξη του ανώτερου τμήματος του επιχείλιου χόνδρου στην ωμογλήνη. Ο όρος SLAP σχηματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα. Ιστορική Αναδρομή. Σημείο Πρόσκρουσης. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα 2/8/2013 Ν.Π.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα. Ιστορική Αναδρομή. Σημείο Πρόσκρουσης. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα 2/8/2013 Ν.Π. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ Δρ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός χειρουργός Πολυκλινική ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ Ορισμός Προστριβή ή πρόσκρουση του στροφικού πετάλου στην υπακρωμιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τενοντίτιδα ώμου ή Τενοντίτιδα υπερακανθίου - Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (shoulder impingement syndrome)

Τενοντίτιδα ώμου ή Τενοντίτιδα υπερακανθίου - Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (shoulder impingement syndrome) Τενοντίτιδα ώμου ή Τενοντίτιδα υπερακανθίου - Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (shoulder impingement syndrome) Η τενοντίτιδα ώμου ή τενοντίτιδα υπερακανθίου (σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης

Διαβάστε περισσότερα

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά Άνω Άκρο Ι. Ώµική Ζώνη Α. Οστά 1. Ωµοπλάτη Η ωµογλήνη χρησιµεύει για την άρθρωση µε την κεφαλή του βραχιονίου Η κλειδική επιφάνεια του ακρωµίου είναι για την άρθρωση µε την κλείδα Η εντοµή της ωµοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ»

«ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΙΟΜΗ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ 34 KEΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ Α. ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΣΑΠΚΑΣ Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο πόνος στον ώμο αποτελεί την πιο συχνή εκδήλωση από το μυοσκελετικό σύστημα στους αθλητές κολυμβητές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ανάπτυξη του ώµου εξελίσσεται γρήγορα κατά τις 8 πρώτες εβδοµάδες στη µήτρα. Ανωµαλίες στην ανάπτυξη µπορεί να οδηγήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Το σήμα στην Μαγνητική Τομογραφία Τ1 ακολουθία: το λίπος έχει το νερό έχει Τ2 ακολουθία: το νερό έχει Τ1 Τ2

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας

Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος Παράρτημα Κρήτης 2007 Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας Νικήτας Ν. Πράσινος Επίκουρος Καθηγητής Μονάδα Χειρουργικής &

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΠΟΥ Πότε και γιατί; ΕΛΕΝΗ Σ. ΑΝΤΥΠΑ Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΠΟΥ Πότε και γιατί; ΕΛΕΝΗ Σ. ΑΝΤΥΠΑ Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΠΟΥ Πότε και γιατί; ΕΛΕΝΗ Σ. ΑΝΤΥΠΑ Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς Η υπερηχοτομογραφία τα τελευταία χρόνια με τη δραματική βελτίωση στην ποιότητα και διακριτική ικανότητα συνεχώς διευρύνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΤΙΚΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΕΩΝ ΜΥΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΤΙΚΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΕΩΝ ΜΥΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΤΙΚΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΕΩΝ ΜΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία Με Θέμα:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία Με Θέμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Με Θέμα: ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ Επιβλέπων: Επίκουρος καθηγητής Μαυρομούστακος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Άνω και κάτω στόμιο θώρακα Το κάτω στόμιο αφορίζεται από το πλευρικό τόξο και την ξιφοειδή απόφυση. Το άνω από τις 2 πρώτες πλευρές

Άνω και κάτω στόμιο θώρακα Το κάτω στόμιο αφορίζεται από το πλευρικό τόξο και την ξιφοειδή απόφυση. Το άνω από τις 2 πρώτες πλευρές Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ Ο οστεοχόνδρινος θωρακικός κλωβός σχηματίζεται: 1. Ραχιαία, από τμήμα της Σπονδυλικής Στήλης (12 θωρακικοί σπόνδυλοι & μεσοσπονδύλιοι δίσκοι), 2. Κυκλοτερώς, από 12 ζεύγη πλευρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Γιγής Π. Ιωάννης 2 Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Α.1. Σύνδροµο Υπακρωµιακής Προστριβής (Shoulder Impingement Syndrome) Oι κινήσεις έσω και έξω στροφής του ώµου αλλά και η καθήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και Χειρουργική Αρθροσκόπηση του Ώμου

Διαγνωστική και Χειρουργική Αρθροσκόπηση του Ώμου Διαγνωστική και Χειρουργική Αρθροσκόπηση του Ώμου Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαδικός Χειρουργός 2 Αρθροσκόπηση είναι η ενδοσκοπική διαγνωστική και θεραπευτική τεχνική με την οποία γίνεται μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Ορθοπαιδική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Η. Λαμπίρης Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Η. Χαντές. Αθλητικές κακώσεις: Κακώσεις μυών οστών Θεραπευτικές δυνατότητες Προστατευτικός εξοπλισμός.

Μιχάλης Η. Χαντές. Αθλητικές κακώσεις: Κακώσεις μυών οστών Θεραπευτικές δυνατότητες Προστατευτικός εξοπλισμός. Αθλητικές κακώσεις: Κακώσεις μυών οστών Θεραπευτικές δυνατότητες Προστατευτικός εξοπλισμός. Μιχάλης Η. Χαντές Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ορθοπαιδική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Κ.Ν.Μαλίζος Μύες-Μυοτενόντια

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Τι είναι ο αρθρικός χόνδρος; Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας στιλπνός, ομαλός, λείος και ανάγγειος ιστός που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ / ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ (Osteoarthritis of the shoulder)

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ / ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ (Osteoarthritis of the shoulder) ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ(Frozen shoulder) Η επίσημη ονομασία του παγωμένου ώμου είναι συμφυσιακή θυλακίτιδα (adhesive capsulitis) και πρόκειται για ένα σύνδρομο του οποίου η παθογένεση είναι άγνωστη. Απλώς γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Σκοπός Να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στις συγκλεισιακές ανωμαλίες & στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Ρευματολογία Ψωριασική Αρθρίτιδα Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα; Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που προσβάλλει τις αρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Άνω Άκρου Μύες Ωμικής Ζώνης Μύες Βραχίονα Πρόσθιοι Μύες Οπίσθιοι Μύες Μύες Αντιβραχίου Μύες Πρόσθιας Επιφάνειας Μύες Κερκιδικού Χείλους Μύες Οπίσθιας

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΩΜΟΥ: Πότε και Γιατί

MRI ΩΜΟΥ: Πότε και Γιατί MRI ΩΜΟΥ: Πότε και Γιατί Κωνσταντίνος Πίκουλας ΓΝΑ ΚΑΤ-ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ άλγος πρόσφατης έναρξης απλές ακτ/φίες η απλή ακτινογραφία βαθμολογείται με 9 (σε κλίμακα καταλληλότητας 1-9) ως η πλέον κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Ορθοπαιδική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Η. Λαμπίρης Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ. Κ. Λυμπερόπουλος Δ/ντης - Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ. Κ. Λυμπερόπουλος Δ/ντης - Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Κ. Λυμπερόπουλος Δ/ντης - Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ MRI ΕΙΚΟΝΕΣ Τ1W ΟΒΕΛΙΑΙΑ ΤΟΜΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΤΟΜΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Το συντριπτικό παρεκτωπισμένο κάταγμα άνω τριτημορίου κεφαλής βραχιονίου τριών ή τεσσάρων τεμαχίων κατά ταξινόμηση Neer συνήθως αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Διαβάστε περισσότερα

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04 Γράφει: Δρ. Νικόλαος Πισκοπάκης MD, PhD, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Δ/ντής Ορθοπεδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Τι είναι ο αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Ανατομική Υμενική άρθρωση με μηνίσκο μεταξύ ακρωμιακού άκρου ωμοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Στέφανος Φοινίτσης - Αορτίτις Απεικόνιση 31 Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Λέκτορας Α.Π.Θ. Η αορτίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του τοιχώματος της αορτής. Αιτιολογικά ταξινομείται σε δύο μεγάλες ομάδες:

Διαβάστε περισσότερα

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης.

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Κωτούλα Αγορίτσα, Ιατρος ακτινολόγος, Επιμελήτρια Β Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, Θεσ/νίκης Τα οστά σχηματίζονται με δύο τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ - ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής)

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής) ΜΥΣ Οι μύες είναι όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Σχηματίζονται από μυϊκό ιστό. Μαζί με τους τένοντες συμβάλουν στην κίνηση των οστών. Είδη των μυών Ο μυς της καρδιάς, Οι λείοι, και Οι γραμμωτοί. Ο μυς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 1.Τροχογίγλυμη άρθρωση 2.Αποτελείται από την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία διάρθρωση 3.Η περόνη δεν συμμετέχει στην άρθρωση Αρθρικός θύλακος Αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΩΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Άρθρωση Ονομάζεται η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων οστών μεταξύ τους με την παρεμβολή ενός μαλακότερου ιστού Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ Ή ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. (ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ Ή ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. (ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΑΡΙΘΜΟΣ: 2212 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Δελήμπασης Γ. 1, Γυφτόπουλος Α. 1, Παξινός Ο. 2, Αγιαννιωτάκης Ε. 3, 1 Εργ. Μαγνητικής Τομογραφίας 251 ΓΝΑ, 2 Α Ορθοπαιδική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες ΜΥΟΛΟΓΙΑ Μυϊκός ιστός και Μυϊκό σύστηµα Ι. Γενικά Α. Μύες = όργανα µαλακά συσταλτά 1. οι συσπάσεις των µυϊκών ινών κινούν τα µέρη του σώµατος 2. προσδίδει το σχήµα του σώµατος 3. τρία είδη µυών α. Σκελετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνει α των ευρημα των της απλής ακτινογραφι ας στο διαβητικό πόδι

Ερμηνει α των ευρημα των της απλής ακτινογραφι ας στο διαβητικό πόδι Ερμηνει α των ευρημα των της απλής ακτινογραφι ας στο διαβητικό πόδι Α. Θεοδωρακόπουλος Ειδικευόμενος Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Παπαγεωργι ου Θεσσαλονι κη Διευθυντής: Ι. Τσιτουρι δης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ To

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΜΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΡΥΘΜΟΥ»

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΜΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΡΥΘΜΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομα Επωδυνων Ακρων

Συνδρομα Επωδυνων Ακρων www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Συνδρομα Επωδυνων Ακρων Έκδοση από 2016 10. Οστεοχόνδρωση (Συνώνυμα: Οστεονέκρωση, Άσηπτη νέκρωση). 10.1 Τι είναι; Η λέξη «οστεοχόνδρωση» σημαίνει «οστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Τα γόνατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη και στη βάδιση µας. Καθηµερινά επιβαρύνονται προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις διάφορες καταπονήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 236 -ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΗΛ 2810 327988 6937 363 880 Η αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Ασθενής, 68 ετών, με πλευριτική συλλογή ΔΕ αγνώστου αιτιολογίας, προσήλθε για διερεύνηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8 Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Στον ανθρώπινο οργανισµό a) όλα τα κύτταρα έχουν το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία b) υπάρχουν κύτταρα µε το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΥΣΤΙΓΝΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ BASKET BALL VOLLEY BALL ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΧΟΡΟΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο Ανώνυμα οστά (συνένωση των λαγόνιο, ισχιακού και του ηβικού οστού) Ιερό οστό Άνω λαγόνια άκανθα Κάτω λαγόνια

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Θεσσαλιας Ιατρικη Σχολη

Πανεπιστημιο Θεσσαλιας Ιατρικη Σχολη Εισαγωγη στην Ορθοπαιδικη Κωνσταντινος Ν. ΜΑΛΙΖΟΣ Πανεπιστημιο Θεσσαλιας Ιατρικη Σχολη Εισαγωγη στην Ορθοπαιδικη Ορθοπαιδικη ή Ορθοπεδικη «παιδο-ορθωτικη» (Γ. Μπαμπινιωτης) Πανεπιστημιο Θεσσαλιας Ιατρικη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ (2001)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ (2001) ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ (2001) Τα τελευταία 20-30 χρόνια όλο και περισσότερο πιο συχνά τίθεται η διάγνωση του Σ.Υ.Π. Λέγοντας Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής εννοούμε τη πρόσκρουση τού στροφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ.

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT)( N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Παπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης 65o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΙ. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια. Μπενέκα Νατάσσα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

ΙΣΤΟΙ. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια. Μπενέκα Νατάσσα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ ΙΣΤΟΙ Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Μπενέκα Νατάσσα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Ιστοί Οι ιστοί είναι σύνολο κυττάρων με την ίδια κατασκευή, μορφολογία και λειτουργία. Κάθε ιστός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πανεπ. Έτος 2015-2016 Αριθμ. Διατρ.3647

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος ΜΕ Ο ΟΛΟΓΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΤΑΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΟΝΑΤΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα βιβλία που έχουν γραφεί από τακτικά μέλη της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και απευθύνονται στους συνάδελφους απεικονιστές. Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ: ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ: ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ: ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Στούκη Σ.,Βλάχου Ι., Πετροχείλου Γ., Δημητρούλης Α., Στεργίου Δ., Μακρής Ν. Πάντου Σ.,Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας Η αιτιολογία της πάθησης είναι άγνωστη, αν και έχει μεγάλη σχέση με το κάπνισμα καθώς το 90% των ασθενών είναι ενεργείς καπνιστές Συχνότητα Άντρες Γυναίκες 5 1 Νεαρής και μέσης ηλικίας Στο 60% των περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era)

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ/ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Παθομηχανική της Μυϊκής Δραστηριότητας στον Αγκώνα

Μηχανική και Παθομηχανική της Μυϊκής Δραστηριότητας στον Αγκώνα Μηχανική και Παθομηχανική της Μυϊκής Δραστηριότητας στον Αγκώνα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ...00 Δικέφαλος Βραχιόνιος Μυς...00 Πρόσθιος Βραχιόνιος...00 Βραχιονοκερκιδικός...00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Η οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν: α) η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι ολοκληρωτική, β) όταν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, όπως πόνος ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (7 ο εξ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (7 ο εξ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (7 ο εξ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο Μάθημα: 26.9.2016 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σ. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά.

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά. Κινησιοθεραπεία Ιδιότητες Υλικών 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανθρώπινο σώμα Παθητικά στοιχεία Οστά Αρθρ. χόνδροι Πολύπλοκη κατασκευή Σύνδεσμοι τένοντες Ανομοιογενή βιολογικά υλικά Ενεργητικά στοιχεία Μύες

Διαβάστε περισσότερα