Α. Υξνλνιόγην 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Υξνλνιόγην 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α"

Transcript

1 Γ ε ώ ξ γ η ν ο Β η δ π ε λ ό ο ( ) 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Α. Υξνλνιόγην Μαξηίνπ: Γελληέηαη ζηε Βηδχε ή Βηδψ ή Βίδα -κηα θσκφπνιε ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο ζην δξφκν πνπ πεξλψληαο απφ ηηο αξάληα Δθθιεζηέο θαη ηελ Σζαηάιηδα ελψλεη ηελ Αδξηαλνχπνιε κε ηελ Πφιε. Ζ θσκφπνιε απηή ήηαλ κηθξή θαη ηαπεηλή, αιιά είρε έλα ηζηνξηθφ παξειζφλ πνπ έθηαλε έσο ηα ρξφληα ησλ πξνειιεληθψλ θχισλ. Πέξα απφ απηφ ην πινχζην ηζηνξη θφ παξειζφλ ε Βηδχε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα κεγάιε θπζηθή νκνξθηά: βξίζθεηαη πάλσ ζ' έλαλ ςειφ ιφθν πνπ απνηειεί κέξνο ησλ δπηηθψλ ππσξεηψλ ηνπ Μηθξνχ Αίκνπ (ηξάληδαο), θαη δεζπφδεη ζηε κεγάιε θαη εχθνξε ζξα θηθή πεδηάδα πνπ ηε δηαξξέεη ν πνηακφο Δξγίλνο πνπ πεγάδεη απφ ηηο θαηάθπηεο ρακειέο ππψξεηεο ηεο ηξάληδαο. Οη γνλείο ηνπ ήηαλ άλζξσπνη ηνπ ρσξίνπ άπξαγνη, ζξεζθεπφκελνη θαη θησρνί. Ζ κεηέξα ηνπ, ε Γεζπνηληψ, γελλεκέλε ην 1827, βξέζεθε ζε ειηθία ηεζζάξσλ ρξνλψλ νξθαλή απφ παηέξα θαη κεηέξα ζην ρσξηφ Σδφγγαξα. Απφ ην ρσξηφ απηφ πεξλψληαο ν Γηψξγεο ή, φπσο ηνλ έιεγαλ νη δηθνί ηνπ, Παπνπγησξγάθεο -πνπ ήηαλ πξακαηεπηήο κε θάπνηα πεξηνπζία θαη κε ζπίηη δηθφ ηνπ ζηε Βηδχε- βξήθε ηε κηθξή Γέζπνηλα ζην ζπίηη ελφο πξνχρνληα ηνπ ρσξίνπ θαη κηα θαη ήηαλ άηεθλνο ηελ πήξε καδί ηνπ γηα παηδί ηνπ ζηε Βηδχε. Ο παηέξαο ηνπ, ν Μηραήινο, γελλήζεθε ην 1813, θαη ζε ειηθία δεθαηεζζάξσλ ρξνλψλ εγθαηαζηάζεθε ζηε Βηδχε, φπνπ έσο ην 1834 αζθνχζε ην επάγγεικα ηνπ κπαθάιε. Σν 1840 αξξαβσληάζηεθε κε ηε Γεζπνηληψ θαη κεηά ηέζζεξα ρξφληα παληξεχηεθαλ. Σψξα πηα έθαλε ηελ ίδηα δνπιεηά κε ηνλ πεζεξφ ηνπ: πξακαηεπηήο Γπξλψληαο ν παηέξαο ηνπ κε πξακάηεηεο απφ έλα καθξηλφ ηαμίδη απφ ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Βνπιγαξίαο αξξψζηεζε θαη πέζαλε απφ ηχθν. Άθεζε ηέζζεξα νξθαλά: ηνλ Υξεζηάθε πνπ γελλήζεθε ην 1846, ηνλ Βηδπε λφ, ηελ Αλληψ θαη ζηελ θνηιηά ηεο κάλαο ηνπ ηνλ Μηραήιν. Δίραλ απνθηήζεη θαη έλα θνξίηζη, ηελ Άλλα, πνπ κσξφ ηε ζθφησζε άζεια ηεο ε Γεζπνηληψ φηαλ ηελ πήξε ν χπλνο θαη ηελ πιάθσζε κε ην ζψκα ηεο θαζψο ηε ζήιαδε. Αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ παηδηψλ ε κνίξα δελ ήηαλ θαιχηεξε: ν Υξεζηάθεο ζθνηψζεθε δνπιεχνληαο σο αγξνηηθφο ηαρπδξφκνο ε Αλληψ πέζαλε κηθξή απφ βαξηά αξξψζηηα ν Μηραήινο έπαζε απνπιεμία θαη πέζαλε ζε ειηθία 41 εηψλ. ζν γηα ηνλ Βηδπελφ, απηφο είρε ηελ ηξαγηθφηεξε απφ φινπο κνί ξα Αθνχ θνίηεζε «κεηά πνιιψλ δηαθνπψλ», φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο, ζην δεκνηη θφ ζρνιείν ηεο Βηδχεο ν αδειθφο ηνπ Υξεζηάθεο, πνπ έθαλε ήδε ηνλ πξακαηεπηή, ηνλ πήξε καδί ηνπ ζηελ Πφιε θαη ηνλ έβαιε ζ' έλα ξαθηάδηθν γηα λα κάζεη ηελ ηέρλε. Ο ξάθηεο ζηνλ νπνίν πήγε λα δνπιέςεη ππήξμε ηπξαλληθφο γηα ην Γησξγί, θαη ην ξαθηάδηθν ήηαλ γη' απηφλ ζαλ θπιαθή. Έζηειλε κελχκαηα ζηε κάλα ηνπ θαη ηελ παξαθαινχζε λα ηνλ θαιέζεη πίζσ θαη λα ηνλ βάιεη λα κάζεη θάπνηα αλζξσπηλφηεξε ηέρλε. Απφ ην καξηχξην απηφ -πνπ θξάηεζε δπν κε ηξία ρξφληα- ηειηθά ηνλ ιχηξσζε ν ζάλαηνο ηνπ ξάθηε πνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα ην θιείζηκν ηνπ ξαθηάδηθνπ Ο Βηδπελφο δήηεζε ηφηε ηελ πξνζηαζία ηνπ Κππξίνπ εκπφξνπ Σζειεκπή Γηάγθνπ Γεσξγηάδε πνπ πξέπεη λα ηνλ είρε γλσξίζεη ζην ξαθηάδηθν απηφο ηνλ θξάηεζε θνληά ηνπ δπν έσο ηξία ρξφληα θαη ηνλ βνήζεζε ζηελ αγά πε πνπ ν Βηδπελφο είρε ήδε επηδείμεη γηα ηα γξάκκαηα θαη ηελ εθθιεζία. ηελ πεξίνδν απηή αλήθνπλ θαη νη πξψηνη ζηίρνη ηνπ Βηδπελνχ πλέπεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ γηα ηελ εθθιεζία ππήξμε ε κεηάβαζε ηνπ ζηε Λεπθσζία ην 1867 κε 1868, σο πξνζηαηεπφκελνπ θαη ππνηαθηηθνχ ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ σθξφληνπ ηνπ Α, ζηνλ νπνίν ηνλ ζπλέζηεζε κάιινλ ν ζπκπαηξηψηεο ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Γηάγθνο Γεσξγηάδεο. ηελ Κχπξν ν Βηδπελφο θφξεζε ην ξάζν ηνπ αλαγλψζηε θαη εηνηκαδφηαλ γηα θιεξηθφο, ελψ παξάιιεια θνηηνχζε ζηελ Διιεληθή ρνιή η εο Λεπθσζίαο. Ζ πνηεηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα εληείλεηαη, ππνθηλεκέλε θαη απφ ηνλ έξσηα πνπ ληψζεη γηα έλα λεαξφ κειαρξηλφ θνξίηζη, ηελ Διέλε Φπζεληδίδε. Ο Γεζπφηεο ηνλ ηηκσξεί κε λεζηείεο, γνλπθιηζίεο θαη πξνζεπρέο. Ο λεαξφο πνηεηήο πξνβιεκαηίδεηαη ζρεηηθά κ ε ηελ επηινγή ηνπ ηεξαηηθνχ ζηαδίνπ Αξρέο Ηνπιίνπ: Απξφνπηε ιχζε ζ' απηφ ην πξφβιεκα δφζεθε φηαλ, κέζα ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δεκηνχξγεζε ζην Φαλάξη ην βνπιγαξηθφ ζρίζκα, πξνζθάιεζαλ ηνλ σθξφλην ζηελ Πφιε. ' απηφ ην ηαμί δη ηνπ ν Γεζπφηεο δηάιεμε αλάκεζα ζε πνιιά θαινγεξνπαίδηα ηνλ λεαξφ Βηδπελφ γηα ζπλνδφ ηνπ. Πεγαίλεη γηα ιίγεο κέξεο ζηε Βηδχε γηα λα δεη -κεηά απφ ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ ρξφληα- ηνπο δηθνχο ηνπ. ηελ Πφιε ήηαλ ηφηε ζπγθεληξσκέλνη νη δεζπφηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ηνπηθή ζπλνδφ ηνπ 1872 θαηά ηελ νπνία νη Βνχιγαξνη επξφθεηην λα θεξπρζνχλ ζρηζκαηηθνί. Αλάκεζα ζ' απηνχο ήηαλ θαη ν αξρηεπίζθνπνο χξνπ Λπθνχξγνο ζηνλ νπνίν θαηέθπγε ν Βηδπελφο εκπηζηεπφκελνο ηα ζρέδηα πνπ έθαλε γηα ην κέιινλ ηνπ. Ο Λπθνχξγνο ηνλ ζχζηεζε ζηνλ Γ. Υαζηψηε πνπ ήηαλ ηελ πεξίνδν εθείλε δηεπζπληήο ζην Διιεληθφ Λχθεην ηνπ Πέξαλ. Ο Βηδπελφο ηνπ δεηεί λα ηεζεί θάησ απφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θεδεκνλία ηνπ. Ο Υαζηψηεο δέρεηαη λα ηνλ βνεζήζεη, θαη κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ ν Βηδπελφο γξάθεηαη ηεξνζπνπδαζηήο ζηε ζρνιή ηεο Υάιθεο. ηε Υάιθε, παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπ, αζρνιείηαη κε πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κε ην γξάςηκν ηεο πνίεζεο. ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ απηή ηνλ βνεζεί ν ηπθιφο Φαλαξηψηεο πνηεηήο, «ε ηπθιή αεδψλ ηνπ Βνζπφξνπ», ν Ζιίαο Σαληαιίδεο πνπ δίδα ζθε Διιεληθά ζηε ρνιή Απξίιηνο-Μάηνο: Με ηε βνήζεηα ηνπ Σαληαιίδε ηππψλεη ηελ πξψηε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ, ηα Πνηεηηθά πξσηόιεηα, πνπ πεγαίλεη ακέζσο θαη ηα πξνζθέξεη ζηνλ Γ. Υαζηψηε. Υάξε ζ' απηή ηε κηθξή ζπιινγή θεξδίδεη αξθεηέο ζπκπάζεηεο, θαη ηδη αίηεξα ηεο Ηθηγέλεηαο πγγξνχ, ρήξαο ηφηε Αλησληάδε, πνπ κηιά γηα ηνλ Βηδπελφ ζηνλ πάκπινπην θαη γλσζηφ Μαηθήλα ηεο επνρήο Γεψξγην Εαξίθε. Παξαθηλεκέλνο απηφο απφ ηηο ζπζηάζεηο ηεο, θαζψο θαη απφ φζα ηνπ είρε πεη ν Ζιίαο Σαληαιίδεο, δήηεζε λα γλσξίζεη πξνζσπηθά ηνλ λεαξφ πνηεηή θαη ηνπ πξφζθεξε ηελ πξνζηαζία ηνπ πνπ κεηαθξαδφηαλ ζε κηα πινχζηα ρνξεγία. Σέιε Ηνπλίνπ: Δγθαηαιείπεη ηε Υάιθε, βγάδεη ην ξάζν θαη πεγαίλεη ζηε Βηδχε γηα λα πεξάζεη εθείην θαινθαίξη. Γελ θνξά πηα ξάζν, είλαη ληπκέλνο θνζκηθφο ην βαζαληζκέλν ξαθηάθη γχξηζε ηψξα θχξηνο, κε αιιαγκέλν πηα θαη ην παηξηθφ φλνκα ηνπ: δελ είλαη πηα ην Γησξγί ηνπ Μηράιε ή, αξγφηεξα, ν Γησξγήο ηεο Μηραιηέζαο, αιιά ν Γεψξγηνο Μ. Βηδπελφο. 1

2 επηέκβξηνο: Υάξε ζηε ρνξεγία πάληα ηνπ Γ. Εαξίθε, θαηεβαίλεη ζηελ Αζήλ α θαη γξάθεηαη -είθνζη ηεζζάξσλ πηα ρξνλψλκαζεηήο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ζην γπκλάζην ηεο Πιάθαο. Μαδί ηνπ έρεη θέξεη θαη έλα επηθνιπξηθφ πνίεκα, ηνλ Κφδξν -πνπ είρε γξάςεη ζηε Υάιθε θάησ απφ ηελ επνπηεία πξνθαλψο ηνπ Σαληαιίδε - θαζψο θαη κεξηθά άιια ιπξηθά πνηήκαηα, γηα λα ηα εθδψζεη ζηελ Αζήλα Μαΐνπ: Πξηλ ηππψζεη ηνλ Κόδξν, ηνλ ζηέιλεη ζηνλ Βνπηζηλαίν πνηεηηθφ δηαγσληζκφ, φπνπ παίξλεη ην πξψην βξαβείν, ελψ απφ ηνπο ζπλππνςήθηνπο ηνπ ν Άγγεινο Βιάρνο θαη ν Κιέσλ Ραγθαβήο παίξλνπλ έπαηλν. Μέζα ζηνλ ίδην κήλα ηππψλεηαη Ο Κόδξνο. 18 Ηνπλίνπ: Σειεηψλεη ην Β» Γπκλάζην Αξξέλσλ Αζελψλ κε βαζκφ «θάιιηζηα». επηέκβξηνο: Γξάθεηαη θνηηεηήο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή. Ζ θαηάζηαζε, φκσο, πνπ επηθξαηεί εθεί, ηνλ απνγνεηεχεη, γη' απηφ βάδεη ζην κπαιφ ηνπ λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην εμσηεξηθφ Καινθαίξη: Οινθιεξψλνληαο ηηο ζπνπδέο ηνπ πξψηνπ έηνπο, πεγαίλεη ην θαινθαίξη ηνπ 1875 πξψηα ζην ρσξηφ ηνπ θαη κεηά ζηελ Πφιε, φπνπ ζπλαληά ηνλ Γ. Εαξίθε θαη ζπδεηεί καδί ηνπ ηα λέα ηνπ ζρέδηα γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ. Ο Εαξίθεο ζπκθσλεί. 21 επηεκβξίνπ: Καηεβαίλεη ζηελ Αζήλα γηα λα ζεσξήζεη ην πηζηνπνηε ηηθφ ζπνπδψλ ηνπ. Οθηψβξηνο: Βξίζθεηαη ζην Γθαίηηγθελ ηεο Γεξκαλίαο γηα λα ζπνπδάζεη θηινζνθία. Απφ ην απνδεηθηηθφ ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηε Βαζηιηθή Απγνπζηαία Αθαδεκία ηνπ Γθαίηηγθελ καζαίλνπκε πσο απφ ηηο 23 Οθησβξίνπ 1875 έσο ηηο 21 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1877 ζπκπιήξσζε ηξία αθαδεκατθά εμάκελα παξαθνινπζψληαο καζήκαηα Αξραίαο Διιεληθήο θαη Λαηηληθήο Φηινινγίαο, Ηζηνξίαο ηεο Φηινζνθίαο, Φηινζνθίαο ηεο Φχζεσο, Λνγηθήο, Φπρνινγίαο, Δξκελεπηηθήο θαη Κξηηηθήο απφ ηνπο θεκηζκέλνπο παλεπηζηε - κηαθνχο δαζθάινπο Sauppe, Baumann θαη Lotze Μαΐνπ: πκκεηέρεη θαη πάιη ζηνλ Βνπηζηλαίν δηαγσληζκφ κε ηε ζπιινγή Άξαηο, Μάξαηο, Κνπθνπλάξαηο θαη παίξλεη πάιη ην πξψην βξαβείν! ηε ζπιινγή απηή πξνζζέηεη κεξηθά λεφηεξα πνηήκαηα θαη ηεο δίλεη ηνλ επηζεκφηεξν ηίηιν Βνζπνξίδεο Αύξαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Σαληαιίδε πξνζπαζεί λα ηελ ηππψζεη κε ην ζχζηεκα ηεο εγγξαθήο ζπλδξνκεηψλ πνπ ζπλεζηδφηαλ ηελ επνρή εθείλε, αιιά ηειηθά νη Βνζπνξίδεο Αύξαη δελ ηππψλνληαη Μάξηηνο: Μεηαθηλείηαη απφ ην Γθαίηηγθελ ζηε Λεηςία γηα λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην εθεί Παλεπηζηήκην. Απφ ηηο 30 Μαΐνπ 1877 έσο ηηο 6 Απγνχζηνπ 1878 ζπκπιήξσζε ζπκθσλά κε ην βηβιηάξην ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη εδψ ηξία αθαδεκατθά εμάκελα παξαθνινπζψληαο ηηο παξαδφζεηο ησλ Wundt, Drobisch, Ribbect θ.ά. 6 Ηνπλίνπ: Παίξλεη έπαηλν ζηνλ ηειεπηαίν Βνπηζηλαίν δηαγσληζκφ κε ηε ζπιινγή ηνπ Δζπεξίδεο Μεηά απφ ηξία ρξφληα ζπλερνχο παξακνλήο ζηε Γεξκαλία έξρεηαη ζηελ Διιάδα πξψηα πεξλά απφ η ε Βηδχε θαη βιέπεη ηνπο δηθνχο ηνπ, ηε κάλα ηνπ κεηά πεγαίλεη γηα ιίγν ζηελ Πφιε, ζπλαληά ηνλ Εαξίθε, πξνζθπλά ηνλ ηάθν ηνπ πεζακέλνπ πηα δαζθάινπ ηνπ, ηνπ Ζιία Σαληαιίδε θαηαιήγεη ζηελ Αζήλα φπνπ πξνζπαζεί λα γλσξηζηεί κε ηνπο εθεί θηινινγηθνχο θχθινπο «Ο Άξας θαη ε θάκεινο απηνύ»: ην πξψην δεκνζηεπκέλν παηδηθφ δηήγεκά ηνπ {Γηάπιαζηο ησλ παίδσλ) Απξίιηνο: Γπξίδεη θαη πάιη ζην Γθαίηηγθελ. Φνηηά γηα έλαλ αθφκε ρξφλν ζην Γεψξγην Απγνπζηαίν Παλεπηζηήκην θαη γξάθεη ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Αξρέο ηνπ έηνπο: Τπνβάιιεη ηε δηαηξηβή ηνπ κε ηνλ ηίηιν «Τν παηρλίδη ππό έπνςε ςπρνινγηθή θαη παηδαγσγηθή». Ζ δηαηξηβή εγθξίλεηαη θαη ηππψλεηαη, κε έμνδα πάληα ηνπ Εαξίθε, ηνλ ίδην ρξφλν ζηε Λεηςία. Μάηνο: Σαμίδη ζην ακάθνβν. Αξρίδεη λα εθδειψλεη ελδηαθέξνλ γηα ην κεηαιιείν Ηαλνπάξηνο: Έξρεηαη ζηελ Αζήλα γηα λα θχγεη θαη πάιη, γηα ην Παξίζη απηή ηε θνξά, ηνλ Μάην. Δθεί γλσξίδεη ηνλ Γ. Βηθέια θαη απ' απηφλ ηε Juliette Lambert - Adam πνπ εμέδηδε ηε Nouvelle Revue, ηνλ καξθήζην de Queux de Saint - Hilaire θαη άιινπο πνιινχο εθπξνζψπνπο ησλ γξακκάησλ Αξρέο ηνπ έηνπο: Βξίζθεηαη ζην Λνλδίλν φπνπ γλσξίδεηαη κε ηνλ πξεζβεπηή, θηιφζνθν Πέηξν Βξάηια -Αξκέλε. Δίλαη ε επνρή πνπ ν Βηδπελφο έρεη αξρίζεη λα γξάθεη ηα δηεγήκαηα ηνπ. Δδψ πξέπεη λα έγξαςε ην πξψ ην -σο πξνο ηε ζεηξά δεκνζίεπζεο ηνπιάρηζηνλ- δηήγεκα: «Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ», πνπ ην ζηέιλεη πξψηα ζηελ Lambert - Adam κέζσ Βηθέια -θαη δεκνζηεχεηαη κεηαθξαζκέλν ζηα γαιιηθά ζηε Nouvelle Revue ηνλ Μάξηην ηνπ ίδηνπ έηνπο- θαη ακέζσο κεηά, ηνλ ίδην κήλα, ην ζηέιλεη ζην πεξηνδηθφ Δζηία, φπνπ δεκνζηεχεηαη ζε δπν ζπλέρεηεο ζηηο 10 θαη 17 Απξηιίνπ. 21 θαη 28 Απγνχζηνπ: «Μεηαμύ Πεηξαηώο θαη Νεαπόιεσο» (Δζηία). 23 Οθησβξίνπ-6 Ννεκβξίνπ: «Πνίνο ήηνλ ν θνλεύο ηνπ αδειθνύ κνπ» (Δζηία). ην Λνλδίλν εηνηκάδεη θαη κάιινλ νινθιεξψλεη ηελ επί πθεγεζία δηαηξηβή ηνπ πνπ ζα ηππσζεί ηνλ επφκελν ρξφλν ζηελ Αζήλα κε ηίηιν Ζ θηινζνθία ηνπ Καινύ παξά Πισηίλσ. Δπίζεο, ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1883 εθδίδεη κε έμνδα ηνπ Γ. Εαξίθε, ζε πνιπηειέζηαηε έθδνζε ηνπ Trυbner, ηε λέα ζπιινγή πνηεκάησλ ηνπ, Αηζίδεο Αύξαη Σέιε Μαξηίνπ: Δπηζηξνθή ζηελ Αζήλα Ηαλνπαξίνπ: «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο» (Δζηία). 1 θαη 2 Μαΐνπ: «Πξσηνκαγηά» (Αθξόπνιηο). 17 Ηνπλίνπ-1 Ηνπιίνπ: «Τν κόλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ» (Δζηία). Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο: «Ο Τξνκάξαο» (Γηάπιαζηο ησλ παίδσλ). Η θηινζνθία ηνπ Καινύ παξά Πισηίλσ (Δλ Αζήλαηο). Αηζίδεο Αύξαη (Δλ Λνλδίλσ, δεπηέξα θαη ηξίηε -«δεκψδεο» έθδνζηο) Τπνβάιιεη ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηελ επί πθεγεζία δηαηξηβή ηνπ, θαη ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1885 δίλεη κπξνζηά ζηνπο θαζεγεηέο ηεο ρνιήο ην θαζηεξσκέλν κάζεκα πνπ έρεη ηε ζεκαζία ηεο πξνθνξηθήο δνθηκαζίαο. Αλαθεξχζζεηαη πακςεθεί πθεγεηήο θαη ηνπ δίλεηαη άδεηα δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Φηινζνθίαο ζην Παλεπηζηήκην. Γηδάζθεη ζε γπκλάζηα ηα θηινζνθηθά καζήκαηα. Γεκνζηεχεη ζε δπν ηεχρε ην Ψπρνινγηθαί κειέηαη επί ηνπ Καινύ, θαζψο θαη έλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην: Σηνηρεία Λνγηθήο. 2

3 1886 Αλαδσππξψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην κεηαιιείν. Κάλεη ηαμί δηα ζην ακάθνβν καδί κε ηνλ αδειθφ ηνπ. Καηεβαίλεη δεκέλνο κε ζρνηληά ζην βάζνο ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ ζηνψλ γηα λα πάξεη δείγκαηα πνπ ηα ζηέι λεη ζηελ Αγγιία θαη Γαιιία αλαδεηψληαο ρξεκαηνδφηε, ρσξίο θαλέλα ηειηθψο απνηέιεζκα Απγνχζηνπ: «Οη Καιόγεξνη θαη ε ιαηξεία ηνπ Γηνλύζνπ ελ Θξάθε» (Δβδνκάο). επηέκβξηνο: Κπθινθνξεί ην δεχηεξν ζρνιηθφ εγρεηξίδην, Σηνηρεία Ψπρνινγίαο. 19 Οθησβξίνπ: «Αη εηθαζηηθαί ηέρλαη θαηά ηελ Α εηθνζηπεληαεηεξίδα ηνπ Γεσξγίνπ Α» (Δθεκεξίο) Απξίιηνο: Απνηπγράλεη ζηνλ Α Φηιαδέιθεην δηαγσληζκφ. 15 Οθησβξίνπ: Σν ηειεπηαίν ηνπ ηαμίδη ζηε Βηδχε Γηνξίδεηαη θαζεγεηήο ηεο δξακαηνινγίαο ή, ζπκθσλά κε ηε καξηπξία ηνπ Ν. Βαζηιεηάδε, «δηεπζπληήο ηνπ Γξακαηηθνχ ηκήκαηνο», ζην Χδείν Αζελψλ. πλεξγάδεηαη κε θηινινγηθά θαη ηζηνξηθά άξζξα ηνπ ζην «Λεμηθφλ Δγθπθινπαηδη θφλ» Μπαξη θαη Υηξζη. Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο: Άξξσζηνο απφ «λφζεκα ηνπ κπεινχ» αθνινπζψληαο ηε ζπκβνπιή ησλ γηαηξψλ πεγαίλεη γηα ινπηξά ζην Gastein πνπ βξίζθεηαη ζηηο θεληξηθέο Άιπεηο ηεο Απζηξίαο. Δπηζηξέθνληαο δελ δίλεη ηελ εληχπσζε πσο ε θαηάζηαζε ηνπ έρεη βειηησζεί: έρεη κηαλ ππεξβνιηθή λεπξηθφηεηα, πνιχ ζπρλά μαγξππλά, δνπιεχεη κε αθχζηθε έληαζε: δηδάζθεη ζην Χδείν, γξάθεη κηα κειέηε γηα ηελ Ιζηνξία ηεο Φηινζνθίαο ηνπ Zeller, κεηαθξάδεη ηηο γλσζηφηεξεο επξσπατθέο κπαιάληεο -ή Βαιιίζκαηα, ζπκθσλά κε ηε δηθή ηνπ απφδνζε ηνπ φξνπ. Βξίζθεηαη κέζα ζε κηα παξαθνξά Ξεζπά ην πάζνο ηνπ γηα ηε δεθαηεηξάρξνλε Μπεηίλα Φξαβαζίιε θαη, παξάιιεια, ε θξελνβιάβεηά ηνπ. 14 Απξηιίνπ: θιείλεηαη ζην Γξνκνθαΐηεην. 9 Ηνπιίνπ: Θάλαηνο ηνπ αδειθνχ ηνπ Μηραήινπ απφ απνπιεμία «Αλά ηνλ Διηθώλα / Βαιιίζκαηα» (Δηθνλνγξαθεκέλε Δζηία). 1895,28 Απξηιίνπ-16 Μαΐνπ: «Ο Μνζθώβ-Σειήκ» (εθ. Δζηία) Απξηιίνπ: Πεζαίλεη ζην Γξνκνθαΐηεην «ζπλεπεία καξαζκνχ, ηειεπηαία πεξίνδνο πξντνχζεο Γεληθήο Παξαιχζεσο». 16 Απξηιίνπ: Κεδεχεηαη ζην Α Νεθξνηαθείν Αζελψλ κε δεκφζηα δαπάλε. Βαγγέιεο Αζαλαζόπνπινο, Οη κύζνη ηεο δσήο θαη ηνλ έξγνλ ηνλ Γ. Βηδπελνύ, Δθδ. Καξδακίηζα, Αζήλα, 1996, (απφ ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή ΛΟΓ. ΘΔΧΡ. ΚΑΣ.) Β. ΠΡΟΘΗΚΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ: ηηο 8 Μαξηίνπ 1849 γελληέηαη ζηε Βηδχε ή Βηδψ ν Γ. Βηδπελόο. Ζ Βηδχε ήηαλ ηφηε κηα κηθξή θσκφπνιε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο πάλσ ζην δξφκν πνπ πεξλνχζε απφ ηηο αξάληα Δθθιεζηέο θαη ηελ Σζαηάιηδα θαη έλσλε ηελ Αδξηαλνχπνιε κε ηελ Πφιε. Σν θησρφ θαη άγλσζην ρσξηφ, ε Βηδχε, γίλεηαη ζε φινπο γλσζηφ ράξε ζην δηεγεκαηνγξάθν Γ. Βηδπελφ, πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην ηνπσλπκηθφ επίζεην ηεο θαηαγσγήο ηνπ γηα θηινινγηθφ ςεπδψλπκν θαη επψλπκν. Σν πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα ήηαλ Γεώξγηνο ύξκαο. ηα πξψηα ηνπ ρξφληα ππέγξαθε σο Μηραειίδεο, πιάζνληαο ην επψλπκν ηνπ απφ ην φλνκα ηνπ παηέξα ηνπ Μηράιεο (Μηραήι, Μηραήινο). Ζ πξνζζήθε ηεο θαηάιεμεο -ίδεο ζην παηξηθφ φλνκα γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ επσλχκνπ είλαη ν αξραηφηεξνο ειιεληθφο ηξφπνο επσλπκνπνηίαο. Γξήγνξα, φκσο, ν λεαξφο Γ. ύξκαο ή Μηραειίδεο άθεζε θαη ην δεχηεξν φλνκα θαη πήξε ην Βηδπελφο, γηα λα παξνπζηάζεη ζην παλειιήλην ην αξραίν ρσξηφ ηνπ, ηε Βηδχε. Ζ Βηδύε ήηαλ θεθαινρψξη, θσκφπνιε. Ο Μηραήινο χξκαο θαηαγφηαλ απφ ην θνληηλφ ρσξηφ Κξπνλέξη θαη ήηαλ πξακαηεπηήο, γπξνιφγνο. Έκεηλε νξθαλφο απφ παηέξα ζηα πέληε ηνπ ρξφληα θαη ζηα δέθα ηνπ ζηάιζεθε ζηελ Πφιε, θνληά ζε θάπνηνλ ζπγγελή ηνπ γηα λα κάζεη ηε ξαπηηθή ηέρλε. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, κεηά ην ζάλαην ηνπ ηειεπηαίνπ, ν νπνίνο ππήξμε ηπξαλληθφο απέλαληη ζην κηθξφ Γεψξγην, ζηάιζεθε ζηε Λεπθσζία ηεο Κχπξνπ σο ππνηαθηηθφο ηνπ αξρηεπηζθφπνπ νθξσλίνπ Β κε θξνληίδα ηνπ επεξγέηε ηνπ εκπφξνπ Γηάγθνπ Γεσξγηάδε Σζειεκπή. ηελ πεξίνδν ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ Κχπξν (πεξίπνπ 1868 σο 1872) ηνπνζεηνχληαη νη πξψηεο ζπνπδέο ηνπ, ηηο νπνίεο αθνινχζεζαλ ην 1872 καζήκαηα ζην Δ ιιεληθφ Λχθεην ηνπ Πέξαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, θαη ζηε Θενινγηθή ρνιή ηεο Υάιθεο κε δάζθαιν θαη ζπκπαξαζηάηε ηνπ ηνλ ηπθιφ πνηεηή θαη ζενιφγν Ζιία Σαληαιίδε. Ο επφκελνο ρξφλνο ηεο δσήο ηνπ Βηδπελνχ ζεκαδεχηεθε απφ ηε γλσξηκία ηνπ κε ηνλ ηξαπεδίηε θαη εζ ληθφ επεξγέηε Γεψξγην Εαξίθε, ν νπνίνο ηνλ έζεζε γηα πνιιά ρξφληα ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ. Με ηε βνήζεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ν Βηδπελφο ηχπσζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηελ πξψηε ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή Πνηεηηθά Πξσηόιεηα θαη έθπγε γηα ηελ Αζήλα, φπνπ ηειείσζε ην γπκλάζην ηεο Πιάθαο. Σν 1874 ππέβαιε ζηνλ Βνπηζηλαίν πνηεηηθό δηαγσληζκό ην επηθφ πνίεκα Ο Κόδξνο θαη βξαβεχηεθε κε εηζήγεζε ηνπ Αιέμαλδξνπ Ρίδνπ Ραγθαβή, φκσο ε βξάβεπζή ηνπ πξνθάιεζε αξλεηηθά ζρφιηα θαη αληηδξάζεηο ζηνπο ινγνηερληθνχο θχθινπο. Σν ίδην έηνο γξάθηεθε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηεο Αζήλαο γηα έλα ρξφλν θαη ην 1875 έθπγε γηα ζπνπδέο ζηε Γεξκαλία. Δίρε πξνεγεζεί κηα δεχηεξε (απνηπρεκέλε απηή ηε θνξά) ζπκκεηνρή ηνπ ζην Βνπηζηλαίν δηαγσληζκό κε ην πνίεκα Γηακάλησ. ηε Γεξκαλία ζπνχδαζε ( ) ζην Γθαίηηγθελ, ηε Λεηςία θαη ην Βεξνιίλν θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηξάθεθε θπξίσο ζηε θηινζνθία θαη ηελ ςπρνινγία. Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ είρε σο ζέκα ηελ ςπρνινγηθή θαη παηδαγσγηθή αμία ηνπ παηδηθνχ παηρληδηνχ. Σν 1881 επηζθέθηεθε ην ακαθφβη (ή ακάθνβν) ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο γηα λα αζρνιεζεί κε κηα επηρείξεζε κεηαιιείσλ, ππφζεζε ε νπνία είρε ζηελή ζρέζε κε ηε κειινληηθή ςπρηθή ηνπ αζζέλεηα. Σν 1882 επέζηξεςε ζηελ Αζήλα, ηαμίδεςε ζην Παξίζη θαη εγθαηαζηάζεθε ζην Λνλδίλν, φπνπ εηνίκαζε ηε λέα ηνπ δηαηξηβή κε η ίηιν Ζ θηινζνθία ηνπ Καινύ παξά Πισηίλσ. Σν 1884 πέζαλε ν Γεψξγηνο Εαξίθεο, ν νπνίνο ππήξμε πξνζηάηεο ηνπ γηα 11 ρξφληα θαη ν Βηδπελφο κπήθε ζηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ, ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ νηθνλνκηθή αλέρεηα. 3

4 πλέρηζε λα αζρνιείηαη κε ηελ απνηπρεκέλε κεηαιιεπηηθή επηρείξεζε ζην ακνθφβη, ελψ εξγάζηεθε ηαπηφρξνλα σο δάζθαινο ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο θαη απφ ην 1890 σο θαζεγεηήο ξπζκηθήο θαη δξακαηνινγίαο ζην Χδείν Αζελψλ. Δθεί γλψξηζε ην 1892 ηε κφιηο δεθαηεηξάρξνλε καζήηξηά ηνπ Μπεηίλα Φξαβαζίιε, ηελ νπνία εξσηεχηεθε. Ο άηπρνο έξσηάο ηνπ ζηάζεθε κνηξαίνο, θαζψο πξνζηέζεθε ζηα πξνεγνχκελα ρηππήκαηα ηεο δσήο ηνπ θαη ηνλ νδήγεζε ζηε ςπραζζέλεηα. Σν ίδην έηνο εγθιείεηαη ζην Γξνκνθαΐηεην, φπνπ έδεζε ζε θαηάζηαζε πξντνχζαο παξαιπζίαο θαη πέζαλε ην 1896 ζε ειηθία ζαξάληα επηά ρξνλψλ. Π. Μοίρα, από το Φωτόδεντρο Σ Ο Σ Ρ Α Γ Η Κ Ο Σ Δ Λ Ο Σ Ο Τ Τ Σν ηξαγηθφ ηέινο ελφο κεγάινπ ινγνηέρλε ζην Γξνκνθαΐηεην Φξελνθνκείν ην Γεκνζηνγξάθνο πεξηγξάθεη πψο είδε ηνλ Γ. Βηδπελφ πξηλ πεζάλεη. Σηο παξακνλέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηνπ 1895 έλαο δεκνζηνγξάθνο επηζθέθζεθε ζην «Γξνκνθατηεηνλ Φξελνθνκείνλ» ηνλ κεγάιν ινγνηέρλε Γεψξγην Βηδπελφ, μεραζκέλν απφ φινπο, φπσο είλαη ζήκεξα παξφκνηνί ηνπ «παξθαξηζκέλνη» ζε ηδξχκαηα - ςπρηαηξεία- ή ειηθησκέλνη ζε γεξνθνκεία. Ο δεκνζηνγξάθνο επηζθέθζεθε ηνλ Βηδπελφ γηα λα ηνπ δψζεη ιίγε ραξά, ζηνξγή, δεζηαζηά φπσο πξνζδνθνχλ νη δχζκνηξνη ηνχηνη ζπλάλζξσπνί καο ηέηνηεο κέξεο «Δξξάγεζελ ε ςπρή κνπ θαη δάθξπα επιεκκύξξεζαλ ηνπο νθζαικνύο κνπ κόιηο είδνλ εηο κίαλ γσλίαλ, εμεπισκέλνλ επη θιηληήξνο ( ζεκ. ζπλη. πνιπζξόλαο ) θαη αηελώο πξνζβιέπνληα εηο ην θελόλ κε κίαλ άθαηνλ κειαγρνιίαλ δηαρενκέλελ επη ηνπ πξνζώπνπ ηνλ Γεώξγηνλ Βηδπελόλ». Έηζη άξρηζε ν δεκνζηνγξάθνο ην ξεπνξηάδ ηνπ. ε ιίγεο γξακκέο έδσζε ηελ ζθιεξή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο πνπ βξηζθφηαλ ν κεγάινο εθείλνο ινγνηέρλεο πνπ πέξαζε ηα ηειεπηαία ηνπ ρξφληα ζην «Γξνκνθαΐηεηνλ Φξελνθνκείνλ, εηο εμνρηθήλ πγηεηνλνηάηελ, έιαηηνλ ψξαο απέρνπζα ησλ Αζελψλ, θείηαη σο γλσζηφλ επί ηεο ακαμσηήο νδνχ Διεπζίλνο, πιεζίνλ ηνπ Γαθλίνπ θαη ιεηηνπξγεί αλειιηπψο απφ ηεο 1εο Οθησβξίνπ 1889». Δίλαη ην ίδξπκα πνπ έθηηαμε ν Υηψηεο κεγαιέκπνξνο Εσξδήο Γξνκνθαΐηεο θαη ζην νπνίν «θηινμελήζεθαλ» πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν Μηραήι Μεηζάθεο, ν Άξηζηνο Κακπάλεο, ν Γεξάζηκνο Βψθνο θαη πνιινί άιινη. Γελ είλαη ηίπνηα θαηλνχξγην, φηαλ έξρεηαη ε ηξέια ζηνλ άλζξσπν. Δίλαη ε ζπλεζηζκέλε ηνπ θαηάζηαζε, ρσξίο ηνλ έιεγρν Ο ηξειιφο είλαη ν ίδηνο, ν θξφληκνο, πνπ παχεη λα θξχβεηαη Ο Βηδπελφο, φηαλ ην δξνιάπη ηεο αξξψζηεηαο είρε θαξκαθψζεη ην αίκα ηνπ θαη ηζαθίζεη ηα ηειεπηαία θξάγκαηα ηνπ ειέγρνπ, άθεζε αθνχζηα ηελ ςπρή ηνπ λα παξαδνζεί αλεκπφδηζηα ζην παξαιήξεκά ηεο Ο άηπρνο έξσηαο Καζεγεηήο ηεο ξπζκηθήο θαη δξακαηνινγίαο ζηα 40 ηνπ ην 1890, εξσηεχεηαη ηε 16ρξνλε καζήηξηά ηνπ Μπεηίλα Φξαβαζίιε, «ην μαλζό θαη γαιαλό θαη νπξάλην θώο ηνπ». Ο άηπρνο απηφο έξσηαο ζηάζεθε κνηξαίνο αθνχ ηνλ νδήγεζε ζηελ ςπραζζέλεηα θαη ζηνλ εγθιεηζκφ ηνπ ζην Γξνκνθαΐηεην Ο Βηδπελφο, φηαλ έγηλε δέθα ρξφλσλ, νη γνλείο ηνπ ηνλ έδσζαλ ζε ζπγγελή ηνπο ξάθηε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα λα κάζεη ηελ ηέρλε. Ο ζπγγελήο πέζαλε θαη έλαο ζπληνπίηεο ηνπ ηνλ έζηεηιε ζηνλ ζπγγελή ηνπ κεηξνπνιίηε Κχπξνπ. Έθαλε ηνλ ςάιηε, ηνπ θφξεζαλ ξάζν θη έκαζε γξάκκαηα δνπιεχνληαο σο παηδνλφκνο. Μηα κέξα ηνλ ηζάθσζαλ λα θξεκηέηαη απφ ην παξάζπξν ηεο θάκαξάο ηνπ κ έλα ζρνηλί θαη λα μελπρηάεη θάησ απφ ην αληηθξηλφ ζπί ηη, φπνπ κηα μαλζή καπξνκαηνχζα θνπειίηζα ηνλ είρε γνεηεχζεη. Σφηε ν γέξνληάο ηνπ ηνλ έβαιε ζαξάληα κέξεο απζηεξή λεζηεία (ςσκί μεξφ θαη λεξάθη) θαη εθαηφλ πελήληα κεηάλνηεο ηελ εκέξα. Απφ ην ζρνιεηφ ηεο Κχπξνπ βξέζεθε ζηε ρνιή ηεο Υάιθεο κε θαζεγεηή η νλ ηπθιφ πνηεηή, ηνλ ζνθφ Ζιία Σαληαιίδε. Απφ εθεί θαη έπεηηα φια εμειίρζεθαλ νκαιά γηα ηνλ αλήζπρν Γεψξγην Βηδπελφ. Οη ηξηγκνί ζηαο θξέλαο εκθαλίζηεθαλ αξγφηεξα Σν Γξνκνθαΐηεηνλ Φξελνθνκείνλ» όπσο ήηαλ ηελ επνρή ηνπ Βηδπελνύ Αιιά αο γπξίζνπκε πίζσ, ζην Γξνκνθαΐηεην θαη αο αθήζνπκε ηνλ δεκνζηνγξάθν λα ζπλερίζεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ : «Η φυσιογνωμία την οποίαν άλλοτε εγνωρίσαμεν, είναι ολίγον εξηντλημένη, το αυτό γένειον, η αυτή φαλάκρα. Το ζωηρόν των οφθαλμών απεξηράνθη και το πυρ των εσβέσθη μαζί με την δάδαν του νού. Εμειδίασε μόλις με είδε. -Γνωστή φυσιογνωμία, παρετήρησεν, τείνων μοι συγχρόνως την χείρα. Ηθέλησα ευθύς εξ αρχής να τον προκαταλάβω, και αποσπάσω λογικήν τινα απάντησιν και δεν απέτυχον. - Δεν έτυχε να μάθετε, ότι η Εστία δημοσιεύει τώρα τον Μοσκώβ Σελήμ σας ; - Η Εστία τον Μοσκώβ Σελήμ μου; Και εσιώπησεν επί τινας στιγμάς, ωσεί προσπαθών να θέση εις τάξιν τον λαβύρινθον της μνήμης του. Ναί, ναί, εχετε δίκαιον. Έτυχε μίαν από αυτάς τας ημέρας να κρατή κάποιος εδώ πέρα το φύλλον της Εστίας και επειδή είδε το όνομά μου ήλθε και μου το έδειξεν. Αλήθεια, η Εστία έγινε καθημερινή ; Έπαυσε το εύμορφον περιοδικόν της ; Όχι, του είπον, εκδίδεται όπως πριν κατά οκταήμερον, όταν είσθε συνεργάτης, τώρα ανέλαβε την διεύθυνσίν της ο Ξενόπουλος. Ο Γρηγόρης; Τον κακομοίρη! Θα του κάμω κι εγώ κανένα καλό ποίημα, όταν έβγω απ εδώ μέσα. Το ζήτημα είναι να πεισθή ο βασιλεύς ότι τα 700 εκείνα εκατομμύρια δεν θα τα δώσω εις τον Δηλιγιάννην» Οη ζθελέο θαη νη εηθφλεο πνπ πεξηγξάθεη ν δεκνζηνγξάθνο είλαη ζπγθινληζηηθέο. Ο ζπγγξαθέαο ησλ ζπνπδαηνηάησλ έξγσλ «ην ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ» θαη «πνίνο ήηαλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ», κηιά αζπλάξηεηα, αλαθέξεηαη ζε θαληαζηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ κε ηνλ Βαζηιέα Γεψξγην ηνλ Α ηνπ ππφζρεηαη φηη δελ πξφθεηηαη λα δψζεη ηα εθαηνκκχξηα πνπ 4

5 έρεη ζηνλ πνιηηηθφ αληίπαιν ηνπ Σξηθνχπε ηνλ Γειηγηάλλε θαη απαγγέιεη έλα σξαίν ηνπ πνίεκα ηελ Μαξγαξψ, κε ηα θαηάκαπξα κάηηα ηνπ λα ζπηλζεξνβνινχλ θαη κεηά λα ράλνπλ ηελ δσληάληα ηνπο, ε δηάλνηά ηνπ λα ζνινχηαη θαη ηα κάηηα ηνπ λα μαλαπαίξλνπλ ηελ ραχλνπζα έθθξαζε θαη λα αξρίδεη λα γειά «Ηγέρθην να αναχωρήσω. Μου κάμνετε την χάριν, είπε στρεφόμενος προς το μέρος μου, να προσφέρετε τους χαιρετισμούς μου, εις τον Παλαμάν και τον Δροσίνην -Υπάρχει καμία ελπίς ιατρέ, ήτο η πρώτη μου ερώτη σις μόλις εξήλθομεν της αιθούσης. Δυστυχώς ουδεμία, ούδ η αμυδροτέρα ακτίς ελπίδος, Πάσχει εκ προϊούσης γενικής παραλύσεως και η νόσος του ευρίσκεται εις το τελευταίον της στάδιον Ο Γεψξγηνο Βηδπελφο, δηαηζζαλφκελνο ην ηέινο ηνπ δήηεζε παπά απφ ηε Μνλή Γαθλίνπ λα ηνλ κεηαιάβεη. Δγθαηέιεηςε ηα εγθφζκηα, αιιά ηα θείκελα ηνπ παξακέλνπλ αζάλαηα. Σν άξζξν δεκνζηεύηεθε ζηελ εθεκεξίδα REAL NEWS ( ) (Σεξήζεθε ε νξζνγξαθία ηνπ άξζξνπ) ηίρνη πνπ γξάθηεθαλ από ην Βηδπελό ζηε δηάξθεη α ηνπ εγθ ιεηζκνύ ηνπ Α. Μέσ ' στα στήθια η συμφορά Β. «Εψές είδα στον ύπνο μου σαν το κύμα πλημμυρά, Ένα βαθύ ποτάμι σέρνω το βα ρύ μου βήμα Θεός να μη το κάνει σ' ένα μ νήμα! Να βγει αληθινό. Σαν μ' αρπάχθη κε η χαρά που εχαιρόμουν μια φορά έτσι σε μιαν ώρα.... μέσ' σ' αυτήν την χώρα όλα άλλαξα ν τώρα! Στην όχθη του στεκόταν Γνωστό μου παλληκάρι Χλωμό σαν το φεγγάρι Σαν νύχτα σιγανό» Κι' από τότε που θρηνώ το ξανθό και γαλα νό και ουράνιο φως μου, μετεβλήθη εντός μου Κ α η ζ η ε π ι ά θ α η ν π η ά θ ν π η ν π γ ξ α κ κ έ λ ν η ν η ζ η ί ρ ν η : «Και μονάχ αντηχούνε στη μαύρη σιγή, τα πικρά, τα πικρά μου τραγούδια» Απφ ην πνίεκα «Παξνκνίσζηο και ο ρυθμός του κόσμου. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην έ ξγν ηνπ Βηδπελν ύ αλα γ λσξίζηεθε κεηά ην ζάλ αη ό ηνπ. Π. Μοίρα, από το Φωτόδεντρο Ζ κεηέ ξα ηνπ Γεσξγίνπ Βηδπελνύ Κάπνηα βηνγξαθηθ ά: Ζ κεηέξα ηνπ Γ. Βηδπελνχ, ε Γέζπνηλα, ήηαλ απφ ηνλ Άγην ηέθαλν πνπ βξίζθεηαη ζηε Μαπξνζάιαζζα, ζηα ζεκεξηλά ζχλνξα Σνπξθίαο-Βνπιγαξίαο θαη ήηαλ κφιηο ελλέα κελψλ, φηαλ θαηέβεθαλ νη πξψηνη Ρψζνη. Ζ γέλλεζε η εο θαηά πξνζέγγηζε νξίδεηαη ζην Σνλ παηέξα ηεο ηνλ έιεγαλ Βαζηιηθφ θαη ηε κεηέξα ηεο Πινχκσ. Ζ νηθνγέλεηά ηεο ήηαλ απφ ηηο πην πινχζηεο ηνπ ρσξηνχ. Ζ Γέζπνηλα νξθάλεςε πξψηα απφ ηνλ παηέξα ηεο (ελλέα κελψλ) θαη έπεηηα απφ ηε κεηέξα ηεο (ηεζζάξσλ εηψλ ). Με ην Ρσζνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1828 βξέζεθε εληειψο έξεκε, ζε μέλα ρέξηα, ζην ρσξηφ Σδφγγαξα, ζην ζπίηη ηνπ Αξλανχηνγινπ, πνπ ήηαλ ν πξψηνο ηνπ ρσξηνχ. Σε Γέζπνηλα ηε βξήθε ν πξακαηεπηήο Παππνπγησξγάθεο θαη ηελ πήξε καδί ηνπ ζηε Βίδα, φπνπ θαη ηελ πηνζέηεζε, επεηδή έηπρε λα είλαη άηεθλνο. ηαλ ε Γέζπνηλα έγηλε δεθανθηψ εηψλ, ν Παππνπγησξγάθεο ηελ πάληξεςε κε ηνλ Μηραήιν, ηνλ παηέξα ηνπ Γ. Βηδπελνχ, πνπ ήηαλ απφ ην Κξπφλεξν, κηάκηζε ψξα απφ ηε Βίδα. Ζ Γέζπνηλα έδεζε κε ηνλ άληξα ηεο πεξίπνπ δέθα ρξφληα θαη είραλ πέληε παηδηά, Ο Υξηζηάθεο ζθνηψζεθε κεγάινο, ε Άλλα κσξφ, φηαλ ηελ πιάθσζε ε κάλα ηεο, ν Γ, Βηδπελφο, ε Αλληψ, πνπ πέζαλε θη απηή κηθξή, θαη ν Μηραήινο πνπ ήηαλ δπν κελψλ, ζηελ θνηιηά ηεο Γέζπνηλαο, φηαλ πέζαλε ν παηέξαο ηνπ θαη πήξε έπεηηα ην φλ νκα ηνπ. Σν 1885, ήξζε ε Γέζπνηλα ζηελ Αζήλα. Έηπρε λα βξεζεί ηφηε ζηελ Αζήλα ηε ζηηγκή πνπ ζηακάηεζαλ ηνλ Γ. Βηδπελφ απφ ην γπκλάζην, επεηδή ήηαλ κε ην θφκκα ηνπ Σξηθνχπε. Αξγφηεξα ηνλ έζηεηιαλ ζηε χξν. Ζ Γέζπνηλα έκεηλε ζηελ Αζήλα έλα ρξφλν θαη γχξηζε έπεηηα ζηε Βίδα καδί κε ηνλ Γ. Βηδπελφ. Ήηαλ κεγάιε ηεο επηζπκία λα γπξίζεη ζην ρσξηφ, γηαηί, αθελφο, δελ ηεο άξεζε δηφινπ ε Αζήλα θαη, αθεηέξνπ, γηαηί έπιεηηε. Ο γηνο ηεο ήηαλ πάληα ακίιεηνο θαη έγξαθε ζπλερψο. Θα πξνηηκνχζε, φπσο έιεγε, λα ηνλ είρε θάλεη έλαλ αγειαδάξε γηα λα έξρεηαη ζην ζπίηη θαη λα ηεο κηιά... Ζ κεηέξα ηνπ Γ. Βηδπελνχ έδεζε σο ην 1907, δεθαπέληε ρξφληα χζηεξα απφ ην ζάλαην ηνπ Μηραήινπ θαη έληεθα απφ ην ζάλαην ηνπ Γ. Βηδπελνχ, ζαλ αγία, έρνληαο ράζεη φια ηεο ηα παηδηά.( Ο Μηραήινο πέζα λε απφ απνπιεμία ζηηο 9 Ηνπιίνπ 1892, Ο Γ. Βηδπελφο πέζαλε ζε ηέζζεξα ρξφληα, ζηηο 15 Απξηιίνπ 1896, απφ πξντνχζα γεληθή παξάιπζε, κε θαηλφκελα θηλεηηθήο αηαμίαο, ελψ βξηζθφηαλ ζην θξελνθνκείν (ην Γξνκνθαΐηεην Θεξαπεπηήξην απφ ηηο 14 Απξηιίνπ 1892.) Απφ ηα πνιιά δάθξπα έραζε ην θσο ηεο ζηαδηαθά θαη έδεζε δψδεθα ρξφληα εληειψο ηπθιή θνληά ζηε λχθε ηεο, Σδηβάλε, θαη ηα εγγφληα ηεο. Δπεηδή πέξαζε πεξίπνπ πελήληα ρξφληα ληπκέλε ζηα καχξα, δήηεζε απφ ηε λχθε ηεο, φηαλ πεζάλεη, λα ηε 5

6 ζάςνπλ κε αλνηρηφρξσκα ξνχρα θαη άζπξν θαθηφιη. Ο ζάλαηφο ηεο ήηαλ ήξεκνο. Γηαηήξεζε ηα ινγηθά ηεο σο ην ηέινο..π. Μοίρα, από το Φωτόδεντρο 2. Σν θιίκα ηεο πλεπκαηηθήο καο δσήο σο ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ην έξγν ηνπ Βηδπελνύ Αο δνχκε φκσο, π νιχ ζχληνκα, πν ην ή ηα λ η ν θ ι ίκα ηε ο π λεπκαηηθήο καο δσή ο κέζα ζ ην λ ΗΘ αη ψλα, σο ηε ζηηγκή πνπ εκθα λίδεηαη η ν έξγν ηνπ Βηδπελνχ, θ η ελλ νψ εδψ ην πεδ νγξαθη θ φ έξγν ηνλ κεγ άινπ Θξ αθηψηε ζπγγξαθέα. ινο ν ΗΘ αη ψλαο εί λαη έ λαο αηψλαο π νπ η νλ ραξαθηεξίδεη πέξα γ ηα πέξα ν ξνκαληηθφο η ξφπν ο ζθ έςεο θ αη δξάζε ο. Απηφ δε καο εθπιήζζεη, ηε ζ ηη γ κή πνπ επηζεκαίλε ηαη ε επηβίσζ ε νξηζκέλσ λ ξνκα ληηθ ψλ ζη νηρεί σλ θ αη ζ ήκεξα αθφκε ζη ν γ εληθφηεξν λε νειιελη θ φ βίν. Ο ξνκαληηζκφο σ ο ι νγνηερληθφ θ ίλεκα ήξζ ε βέβαηα απφ έμ σ, ππήξρα λ φκσο θ αη νη πξ νυπν ζέ ζεηο γ ηα κηα γ λ ή ζηα ειιεληθή ζπληή ξ εζε θ αη α λάπηπμε ηνπ ξνκ αληηθνχ θ ηλή καηνο ζ ην λ ηφ πν κα ο. ην ρψ ξν ηε ο πεδνγξαθί αο έδσζε η ν θ αζαξεπ νπζη ά ληθν η ζ ηνξηθφ κπζηζηφξε κα θ αη νπζηαζηηθά ζ ηέξεςε. ηαλ έθαλε η ελ εκθάληζε η εο ε ι εγφκελε γ ε ληά ηνπ '80, δειαδή ε γ εληά η νπ Παι ακά, ν ξνκαληηζκφο σο η δενινγία, θ η αλ αθφκε δελ είρε μν θ ι ήζεη εληειψο, ζ η ν ρψξ ν ηνπ ι άρηζην ηε ο ι νγνηε ρλία ο είρε απνηχρε η πα ηαγσδ ψο. Έ ηζ η ε γ ε ληά ηνπ ' 80, ζ ηε λ νπ νία αλήθε θ αη ν Βηδπελφο, βξέζεθε ζ η ελ αλάγθε λα α ξρίζε η απφ η ν άιθα, φρ η θ ηηάρλν λ ηαο -εδψ ή ηαλ ην ι άζνο ηε ο- κηα λ έα γ ι ψζζα, αιιά δνπ ι εχνληα ο ηε γ ι ψζ ζα η νπ ι ανχ γ ηα λα η ελ πςψζεη ζε άξηη ν εθθξαζηηθφ φξγαλν. Αμηνζεκείσην είλαη φ ηη απφ η νπο πεδνγξά θνπο ηε ο γ εληάο απηή ο νη πην ζεκα λη ηθνί, απηνί π νπ ζπλή ζσο απνθαινχληαη παηέξεο η νπ λενειιελη θ νχ δηεγήκαη νο, ν Γ. Βηδπελφο ( ), ν Α. Παπα δηακάληεο ( ) θ αη ν Α. Καξθαβίηζαο ( ), είλαη θ αη ν η ηξεη ο ηνπο θ αζαξεπ - νπζηάλνη. Ο Παπα δηακάληε ο έκεη λε πη ζ ηφο ζηε λ θαζαξεχνπζα ζε φιε ηνπ ηε δσή. Άιιν δήηεκα, αλ ε θαζαξε χνπζα ηνπ Παπαδηακάληε έρεη κηα ηέ ηνηα ζη ίιβε, πνπ ην ςπρξφ γ ι σζ ζηθφ πιηθφ κεηνπζη ψλε ηαη ηειηθά ζε πςειή πν ίε ζε. Ζ πεξίπησζ ε Παπαδηακά λη ε κάο βάδεη φκ σο ζε ζθ έςεηο.,ηη γ ξάθηε θ ε ζ ηε λ θ αζαξεχνπζα δελ εί λαη πά λ ην ηε γ η α πέηακα, φπ σο φ,ηη γ ξάθηεθε ζ η ε δ εκνηηθή, ηδί σο ζη ελ πεξί νδ ν η νπ «Νν πκά», δελ εί λαη γ η' απ ηφ κφλν αλακθηζβήηεηεο ι νγνηερλη θ ήο πνη φηεηα ο. Καηξφο εί λα η λα γ ίλεη θ άπν ηε θ αη ν απν ι νγηζκφο η εο θ αζαξεχνπ ζα ο απφ ηε λ άπνςε απ ηή. πκπέξα ζκα: Ο πξ νηθηζκέλνο ι νγνηέρλε ο, ν ζθ ξαγηζκέλνο αλ ζέιεηε, α πφ ηε κνίξα, θ η απφ ην πην αθαηάιι ειν γ ι σζζηθφ πιηθφ, φπσο ε θ αζαξεχνπζα, ζα θηηάμεη η ν πξ νζσ πηθ φ ηνπ φξγαλν γ ηα λα εθθξα ζηεί. Κ. Μεηζάθεο, Πνξεία κέζα ζην ρξόλν, Δθδ. Φηιηππόηε, 1982, ζζ. 104,105 (απφ ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή ΛΟΓ. ΘΔΧΡ. ΚΑΣ.) 3. Ο δηεγεκαηνγξάθνο Βηδπελόο 1. Ο Βηδπελφ ο πνιχ ηειεη φηεξνλ ηνπ πνη εηνχ ησ λ ε πηθνιπξηθψλ θ αη η σ λ εξση νζαηπ ξηθψλ ζ ηίρσλ εί λαη ν δηεγεκαηνγξάθνο π νηεηήο. Ζ γ ε ηεο Θξά θ εο, εηο η ελ θχζη λ θ αη η ε λ ηζην ξία λ η εο νπ νίαο ζπλεθελη ξψζε φ, ηη ι ακπξφηε ξ νλ θ αη σξαη φηε ξ νλ, φ,ηη δνθε ξψηεξν λ θ αη ζ παξαθηηθψηεξν λ έ ρεη λα επη δείμεη ε Α λαηνιή, ε καγηθή αχηε ππμίο, κέζα εηο ηε λ νπ νίαλ πεξηθπιάζζ ν ληαη α λεθηίκεηα θ εηκήιηα ηνπ εζληθνχ βίνπ θ αη ηεο π νηεηηθήο εκπλε χζεσο απφ η εο κπξη νπν ζή ηνπ βαζηιίζζ εο, ηε ο ηακπνχι, κέρξη ηεο πησρηθήο θ αη καξηπξηθήο Βηδχεο, φπ νπ εγελλήζ ε ν πνηεηή ο, γ νξγψο, παξνδηθ ψο, αιιά κε θ αηλνπξε πή δ σεξφ η εηα, εκθα λίδεηαη κέζα εηο ηα δηεγ ήκαηα εθείλα, φζν λ ην επηηξ έπνπ λ ηα ζηε λά φξηα η νπ είδνπο... Δηο ηα δη εγήκαηα ηνπ Β ηδπελνχ ε λαξκφλη νλ α πν η εινχζ η θ ξάκα ηα α λα πηπ ζζφκελα π ξάγκαηα θ αη η ν ππνθείκελν λ η νπ αλαπηχζζν λη νο απηά ζπγγξαθέ σο, αρψξηζηνπ εμ απηψλ θ αη εμεγνχλην ο θ αη λφ εκα παξέρνληνο εηο εθείλα. Δηο ηα δ ηεγήκα ηα απηά, εληππψζεη ο θ αη αλακλή ζεη ο η σλ παηδηθψλ ρ ξφλσλ, ηε ο λ εαληθήο ειηθίαο, σο είδν ο ηη νηθνγελεηαθψλ απνκλεκνλεπκά ησ λ, ην π ξφζ σ πνλ ηνπ ζπγγξαθέσο, εμεξρφκελνλ επί ηε ο ζθ ελήο, δη αδξα - καηίδεη νπζηψδεο κέξνο δηά ηνχ ην θ αη ε αιήζ εηα απηψλ έ ρεη η η η ν νηθείνλ θ αη ην ςειαθε ηφ λ, ην αξξήησο εηιηθξηλέο, ην πξνθαινχλ επζχο εμ αξρή ο ηελ εκπηζην ζχλ ε λ, ην επη ηεί λν λ ηελ ζπ γ θ ίλεζη λ... Δλψ ηα δη εγήκαηα ηνπ Παπαδηακάληε πξνβαί λνπλ ζ ρεδφ λ ρ σξί ο δέ ζη λ η ίλα θ αη ι χζηλ, θ αη ηα δηεγήκα ηα η νπ Καξθαβίηζα, κάιινλ πεξί η ερλα, κεηέρνπζη λ νπ ρ ή η ην λ ι πξηθήο ηίλνο εμάξζεσο θ αη απιφηε ην ο, αη η ζ ηνξί αη η νπ Βηδπελνχ, πιεθφκελαη δηά ζπγθξνχζεσλ θ αη πεξη πε ηεηψλ, ι χνληαη θ αη δξακα η ηθψο. Σν «Ακάξηεκα η εο κεηξ φο κνπ» εί λαη δ ξάκα, θ αη κε θ άζαξζη λ κάιηζηα. Κσζηήο Παιακάο, Σν ειιεληθόλ δηήγεκα, Άπαληα, Σα πξώηα θξηηηθά, ζζ (απφ ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή ΛΟΓ. ΘΔΧΡ. ΚΑΣ.) 2. Ζ πξηλ απφ ην Βηδπελφ λε νειιεληθ ή κπζηζη νξη νγξ αθία έπαηξλε ηα πξ φ ηππα ηε ο απφ η ν ηζηνξηθ φ κπζηζη φξεκα η νπ W alter Scott θ η απφ ηα ρεη ξφηε ξα ζπρλά ε πηθπιιηδνγξα θηθά θ αην ξζψκα ηα ηε ο γ αιιηθήο παξαγσγ ήο. Ο πε ξίπινθνο κχζν ο ή ε ι πξηθή αηζζ εκαηνινγία ήηα λ η ν θ έληξ ν ηνπ βάξνπο ηε ο. Φενπδαξρηθ ή αξρν ληηά, πνιέκαξρν η θ αη καξθήζηνη θ αη βαξφ λν η θ αη θ φκεηεο, ηξαγηθέο πεξη πέηεηεο κε ηξαγηθφηε ξα λ φζα παηδηά, εξαζηέ ο θν ξ ησκέλνη φιεο η ηο δπζηπ ρίεο ηνπ θ φ ζκνπ, ρ σξίο ιφγν, έ ηζ η γ ηα ην θ έθη η νπ πεδνγξά θνπ θ αη η νπ θ νηλνχ, πνιηηηθέο κερα λν ξξαθίεο, θ νηλσλ ηθέο δνιν πινθίεο, ήζ ε θ αη έ ζηκα βαξβάξσλ ι αψλ θ αη γ ε λλαη φηα ηεο δφ ζεηο κπζηήξ ηνπ θ η αγσλίαο έζξεθαλ ηε θηιαλαγλσ ζη ηθή καλία φρη κνλάρα η σλ απαί δεπησ λ, κα θ αη ησλ πινπ ζ ηφηε ξα κνξθσκέλσ λ θ χθισλ. Βέβαηα, είρε ή δε θ πθινθ νξή ζεη ζ' επα λεηιεκκέλα ηππψκα η α ν ραξη ησκέλν ο εθείλνο «Παπ α- Σξέραο» η νπ Κνξαή, εί ρε δ εκνζηεπ ηεί ζ η ελ «Πα λδ ψξα», ην ζν θφ πεξη νδηθφ, θ αη ζε η φκν μερσξη ζη φ ν θ αη ζ ήκεξ' αμηνινγφηα ην ο «Θά λν ο Βιέθαο» ηνπ Παχινπ Καιιηγά, είραλ δηαβαζηεί κε πνιιή αγάπε νη «Κξεηηθ νί γ άκνη» ηνπ Εακπέ ι ηνπ, είρε μεζεθψζε η ζχειιεο «Ζ πάπηζζ α Ησά λ λα» ηνπ Ρνΐ δε, εί ρε πκλε ζε ί πεξηζζφ ηεξν ίζσο α πφ φ ζν ηνπ άμηδε ν «Λνπθήο Λάξα ο» η νπ Βηθέια, κα φια ηνχηα δ ελ ή ηαλ παξά ζ ηαιακαηηέο, ζνιέο θ ηφιαο θ άπνηε, κέζα ζηε λ 6

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΠΕΣΕΙΟ ΣΙ 6 ΙΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ 2011 Ζ ΜΤΘΗΚΖ ΚΑΗ ΜΤΘΟΛΟΓΗΚΖ ΠΛΔΤΖ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ Αγλαληεχνληαο ηηο γιαπθέο απνιήμεηο ηεο Βαηηθηψηηθεο θαη Λαθσληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ Γηα ην ζέκα απηφ έρνπκε δπν ιακπξέο κειέηεο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε πινχζηα βηβιηνγξαθία ηνπ παξειζφληνο. Ρε κειέηε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Αζελψλ θαη Ξάζεο Διιάδνο Σξπζνζηφκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΣΟ 1918 ΠΟΝΣΟ

Ο ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΣΟ 1918 ΠΟΝΣΟ Ο ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΣΟ 1918 ΠΟΝΣΟ Ολνκαζία, έθηαζε, πιεζπζκφο. Πφληνο θαιείηαη ην παξαιηαθφ ηκήκα ηεο Β.Α. Μ.Αζίαο, πνπ απιψλεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο ηλψπεο σο ην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ (Βαηνχκ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου H βιαθεία νδεγεί ζηελ θαθία θαη ε θαθία νδεγεί ζηελ βιαθεία. " Σν βαξύ θνξηίν ησλ ζπκθνξώλ θαη ησλ αζιηνηήησλ πνπ πξέπεη λα ππνθέξνπλ ηα αλζξώπηλα όληα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα