Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ"

Transcript

1 Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο, Α.Π.Θ. Περίιευε Ζ ζήξα είλαη παξαδνζηαθή αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, ζπκβαηή κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο, κε ζεκαληηθέο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο πξνεθηάζεηο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ζήξαο, ησλ ζεξακάησλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο ρξεηάδεηαη, εθηφο ηεο απαηηνχκελεο άξηζηεο γλψζεο ησλ αξρψλ ηεο ζεξακαηνπνλίαο, αλαδηνξγάλσζε ησλ αξκφδησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ, ζηειέρσζή ηνπο κε εηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, δηαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηελή θαη εηιηθξηλήο ζπλεξγαζία κε ηηο θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο θαη δηαξθήο ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο. Δπηπιένλ, ε δηαρείξηζε κηαο ηφζν πνιχπινθεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ε ζήξα, ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα: α) ζπλδπαζκφ ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο κε ηνλ εζεινληηζκφ, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ εκπεηξία ησλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαη β) δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία απφ φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θιάδνπο (Γαζνιφγνπο, Θεξακαηνιφγνπο, Βηνιφγνπο θ.ιπ), πνπ κφλν κε ηε δηαξθή έξεπλα θαη εθπαίδεπζε ζα κπνξέζνπλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάδεημή ηεο ζήξαο ζε κεγάιεο ζεκαζίαο θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, νηθνλνκηθή θαη πξνζηαηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δηζαγφγή Ζ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ έρεη εηζέιζεη ζε κηα κεηά-παξαγσγηθή πεξίνδν ζηελ νπνία δεηείηαη απφ ηνπο αγξφηεο λα παξάγνπλ εθηφο απφ αγξνηηθά πξντφληα θαη πεξηβαιινληηθά αγαζά (Parry 1992). Έκθαζε δίλεηαη πιένλ ζε ελαιιαθηηθέο, ιηγφηεξν εληαηηθέο ρξήζεηο γεο, φπσο ε ζήξα θαη ν αγξνηνπξηζκφο (Adams et al. 1994). ην πιαίζην απηφ, ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο ηα νθέιε απφ ηελ πνιιαπιή ρξήζε ζα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηελ εληαηηθή ρξήζε. Ζ ζήξα απνηειεί παξαδνζηαθή δξαζηεξηφηεηα πνπ, ζήκεξα, αζθείηαη κέζα ζε πιαίζηα πνπ ζέηεη ε επηζηήκε ηεο ζεξακαηνινγίαο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ ζεξακάησλ θαη ηεο ζήξαο ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία φισλ ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο (Graul and Miller 1984, ψθνο θ.α. 2002, Stoate 2002). Δπηπιένλ γηα λα ππάξρεη ζεξεπηηθφ ελδηαθέξνλ ζε κηα πεξηνρή πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην νηθνζχζηεκα, ψζηε νη ζεξακαηηθνί πιεζπζκνί λα είλαη εχξσζηνη θαη λα παξάγνπλ ζεξεχζηκα πιενλάζκαηα. Ζ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε αλαγλσξίδεη ηε ζπλεηή θαη νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ σο έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη δηεζλείο ζπκβάζεηο αλαθέξνληαη ζηε ζπλεηή ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ θαη ηα ζεξακαηηθά είδε. Γηα ηελ Παγθφζκηα Έλσζε Πξνζηαζίαο ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (IUCN) «ε ζπληεξεηηθή εθκεηάιιεπζε ηωλ εηδώλ θαη ηωλ νηθνζπζηεκάηωλ» απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν. Ζ Οδεγία ηεο Δ.Δ. 79/409 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ άγξησλ πηελψλ, ε ζχκβαζε ηεο Βέξλεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο, ε χκβαζε Ramsar γηα ηνπο δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο πγξνηφπνπο θαη ε ζχκβαζε ηεο Βφλλεο γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά είδε, αλαθέξνληαη 1

2 επίζεο ζηε ζεκειηψδε αξρή ηεο ζπλεηήο ρξήζεο. Πνπζελά δελ γίλεηαη ιφγνο γηα απαγφξεπζε ρξήζεσλ παξά κφλν γηα ξχζκηζή ηνπο. Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζήξαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (θαλνληζκφο 882/1987 on the importance of shooting for Europe s rural areas), ελψ ην ΤΠΔΥΩΓΔ απνδέρεηαη φηη «εάλ ην θπλήγη είρε ζεωξεζεί ωο θαηαξρήλ αζπκβίβαζηε ρξήζε κε ηνπο ζθνπνύο ηνπ δηθηύνπ Natura 2000, νη ζρεηηθέο Οδεγίεο (79/409 θαη 92/43) ζα ην είραλ απαγνξεύζεη ξεηώο». Δηδηθνί επηζηήκνλεο ζε ζπλέδξην γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Bath ηεο Μ. Βξεηαλίαο, ζπκπέξαλαλ φηη «ε δξαζηεξηόηεηα ηεο ζήξαο είλαη ζπκβαηή κε ηελ πξνζηαζία κηαο πεξηνρήο αξθεί λα ππόθεηηαη ζε ρξνληθνύο θαη ρωξηθνύο πεξηνξηζκνύο». Σέηνηνη πεξηνξηζκνί αθζνλνχλ ζηε ρψξα καο, ζε βαζκφ κάιηζηα πνπ εχζηνρα ν θαζεγεηήο θ. Νηάθεο, ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003 επηζ φηη «.. ην θπλήγη δελ πξέπεη ππνρξεωηηθά κα απαγνξεύεηαη ζε δώλεο πξνζηαζίαο» θαη φηη «.. ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα έλα είδνο είλαη αλαγθαία κόλν όηαλ απηό απεηιείηαη» ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 10 νπ Παλειιελίνπ Γαζνινγηθνχ πλεδξίνπ αλαθέξεηαη φηη: «Η ζήξα ωο αξρέγνλε δξαζηεξηόηεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε παγθόζκην επίπεδν έρεη αλαγλωξηζηεί ωο κία από ηηο αμίεο ηωλ πγξνηόπωλ. Τα νθέιε πνπ δεκηνπξγεί είλαη πνιιαπιά ηόζν γηα ηνπο πγξνηόπνπο (πξνζηαηεπηηθά, δηαρεηξηζηηθά θιπ.) όζν θαη γηα ηνλ άλζξωπν (θνηλωληθά, νηθνλνκηθά θιπ.). Σν Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ ζε επίζεκε έθδνζή ηνπ ην 2001 αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη ε ζήξα απνηειεί ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ, ελψ ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηεο Κξήηεο ζε εηδηθή έθδνζε ηνλίδεη φηη «Σην πιαίζην ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο ηωλ νξεηλώλ θνηλνηήηωλ, ην θπλήγη έρεη αλακθίβνια ζέζε, αξθεί λα πιεξνύληαη νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο όπωο. βειηίωζε ηεο επηκόξθωζεο ηωλ θπλεγώλ, επέθηαζε ηνπ κνληέινπ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Θεξνθπιαθήο θ.ιπ.». ην άξζξν απηφ, εμεηάδνληαη νη παξάκεηξνη πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζήξαο θαη ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο παλίδαο ζηελ Διιάδα. Διιεληθή ζερεσηηθή θηιοζοθία Σν αξραηνειιεληθφ πλεχκα ηίκεζε ηδηαίηεξα ηε ζήξα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηδεαιηζκνχ πάλσ απφ ηνλ πιηζκφ. χκθσλα κε ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ηα θπλήγηα θαη ηα ζθπιηά είλαη δεκηνπξγήκαηα ησλ ζεψλ. Ο Ξελνθψληαο ( π.ρ.) ζην έξγν ηνπ «Κπλεγεηηθόο» αλαδεηθλχεη ηε ζήξα ζε άξηζην κέζν δηαπαηδαγψγεζεο ησλ λέσλ. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη κπζηθνί ήξσεο φπσο ν Οδπζζέαο, ν Θεζέαο θ.α. απέθηεζαλ ππεξνρή καζεηεχνληαο ζρεηηθά κε ηα θπλήγηα θνληά ζηνλ Υείξσλα Κέληαπξν. Ζ ηδηαίηεξε αμία ηεο ζήξαο έγθεηηαη ζηε δνθηκαζία ζηελ νπνία ππνβάιιεη ην ζψκα θαη ην πλεχκα ηνπ θπλεγνχ. Μέζσ ηεο ζήξαο ραιπβδψλνληαη νη ςπρηθέο, πλεπκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ηνπ Αζήλαηνπ (2 νο -3 νο αηψλαο κ.υ.), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη Μαθεδφλεο απέθιεηαλ απφ ηα θνηλά γεχκαηα εθείλνπο πνπ δελ είραλ ζεξεχζεη αξζεληθφ αγξηφρνηξν. Ζ ίδηα θηινζνθία γηα ηε ζήξα ζπλερίδεηαη θαη ηηο επφκελεο ρηιηεηίεο. ηελ ππνδνπισκέλε Διιάδα ε ζήξα παξακέλεη αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ ιανχ θαη αλαδεηθλχεηαη ζε ζχκβνιν ειεπζεξίαο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο, νη θιέθηεο θαη αξκαηνινί εμαζθνχλ ηε ζήξα φρη κφλν σο κέζν επηβίσζεο, αιιά θαη σο δνθηκαζία γηα ηελ αλάδεημε ησλ πξσηνπαιίθαξσλ (Κακπφιεο 1991). Ζ ελδειερήο κειέηε ησλ θαηαβνιψλ ηεο ειιεληθήο ζήξαο δελ είλαη ηνπ παξφληνο. Απφ ηα ιίγα πνπ αλαθέξζεθαλ, φκσο, ζθηαγξαθείηαη ε παγησκέλε ζην ιαφ καο αληίιεςε φηη ε ζήξα είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο Έιιελεο σο κέζν δηαπαηδαγψγεζεο, δνθηκήο ηθαλνηήησλ θαη ζχκβνιν ειεπζεξίαο (ψθνο θαη Μπίξηζαο 2006). ηε ζχγρξνλε Διιάδα ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο ζεξεπηηθήο θηινζνθίαο δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο ζπλέδξνπο ηνπ 1 νπ Παλειιήληνπ Κπλεγεηηθνχ πλεδξίνπ ην Ζ θηινζνθία απηή θαίλεηαη λα επεξέαζε θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ ζεξεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ππάξρεη κέρξη θαη ζήκεξα ζηε ρψξα καο. Σν ζχζηεκα απηφ, είλαη ην πιένλ θηινιατθφ ζηελ Δπξψπε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο σο 2

3 «ειεχζεξν παξαδνζηαθφ θπλήγη», ζε αληηπαξάζεζε πξνο ηα θενπδαξρηθψλ θαηαβνιψλ ζπζηήκαηα ζήξαο ησλ πεξηζζφηεξσλ δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ, ζπζηήκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζηελ «ειίη», ζηνπο ιίγνπο. Ποηόηεηα ζήρας θαη θσλεγεηηθή δήηεζε Ζ πνηφηεηα ζήξαο εμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ (ηξφπνο θαη κέζα άζθεζεο ζήξαο) θαη ησλ σθειεηψλ (θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, αλαςπρηθέο θ.ιπ) πνπ ζπλζέηνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζήξαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ νη θπλεγνί ζε φια ηα ζηάδηά ηεο (πξνεηνηκαζία, πξνζπάζεηα, απνηέιεζκα, ρξήζε ζεξάκαηνο). Ζ πνηφηεηα ηεο ζήξαο επεξεάδεηαη α) απφ ηελ πεξηνρή πνπ αζθείηαη ε ζήξα (θπλεγφηνπνο, ζήξακα), β) απφ ην λνκηθφ πιαίζην, γ) απφ ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα ζήξεπζεο θαη δ) απφ ηε ρξήζε ηνπ ζεξάκαηνο εκαληηθά δεηήκαηα γηα ηα 2/3 ησλ θπλεγψλ ηεο Minesota ζηηο ΖΠΑ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πνηνηηθφ θπλήγη είλαη α) ε δηάζεζε ηθαλήο έθηαζεο ψζηε λα θπλεγήζνπλ ήζπρα, β) ε επθνιία πξφζβαζεο ζηελ θπλεγεηηθή πεξηνρή γ) ην θπλήγη άγξησλ θαη φρη εθηξεθφκελσλ ζεξακάησλ, δ) ε κηθξή ππθλφηεηα θπλεγψλ θαη ε) ε παξνπζία άιισλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο. Ζ πνζφηεηα ησλ ζεξεπζέλησλ ζεξακάησλ αλαθέξζεθε σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνηνηηθνχ θπλεγίνπ κφλν απφ ην 13% ησλ θπλεγψλ (Smith et al. 1992). Οη ππεξεζίεο ζηελ Πνιηηεία ηεο Ν. Τφξθεο δέρνληαη δηαξθή πίεζε ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ζηνπο θπλεγνχο πςειήο πνηφηεηαο ζήξα, λα βειηηψζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνπο θπλεγνηφπνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα απμήζνπλ ηα θαηάιιεια ελδηαηηήκαηα γηα ηελ άγξηα παλίδα (Brown and Connelly, 1994). Οη ίδηνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη νη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ηεο ζήξαο πξέπεη λα είλαη ηθαλέο λα πξνβιέπνπλ ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ θπλεγψλ θαη λα εθπνλνχλ θαηάιιεια δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα ψζηε λα θαιχπηνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηηο απαηηήζεηο ζε ζεξάκαηα. Ο ζρεδηαζκφο ρξήζεσλ γεο πξέπεη λα γίλεη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ηεο ελδηαθεξφκελεο θνηλσληθήο νκάδαο (Smith, 1979 in Layden et al. 2003). Σα πξνβιήκαηα ησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ ζε πεξηαζηηθέο πεξηνρέο, ν έιεγρνο ησλ αξπάγσλ, ε απψιεηα ή ππνβάζκηζε ησλ ελδηαηηεκάησλ γηα ηα είδε ηεο άγξηαο παλίδαο, ε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε θαηάιιειεο γηα θπλήγη πεξηνρέο, ε πξνζηαζία ησλ εηδψλ πνπ θηλδπλεχνπλ θαη νη επηπηψζεηο ηεο άγξηαο δσήο γηα ηελ νηθνλνκία είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαζρνινχλ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο ζήξαο θαη ησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ ζε φιν ηνλ θφζκν (Layden et al. 2003). Ζ εζληθή απνγξαθή ηνπ 1985 ζηηο ΖΠΑ (US Fish & Wildlife Service, 1988) έδεημε φηη ην 75% ησλ Ακεξηθαλψλ άλσ ησλ 16 εηψλ ζπκκεηείραλ ζε αλαςπρηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ άγξηα παλίδα. Απφ απηνχο νη θπλεγνί ήηαλ ε θνηλσληθή νκάδα πνπ εμέθξαζε ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ άγξηα παλίδα θαη δήισλαλ φηη ήηαλ έηνηκνη λα ππνζηεξίμνπλ πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ γηα ηα είδε ηεο. Αληίζεηα απηνί πνπ ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ άγξηα παλίδα ρσξίο λα θαξπψλνληαη ηκήκα απηήο έδεημαλ κέηξηα πξνζπκία γηα ηε βειηίσζε ελδηαηηεκάησλ θαη, ην ζπνπδαηφηεξν, δελ έδεημαλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο θπλεγνχο γηα ηε βειηίσζε ελδηαηηεκάησλ κε ζεξακαηηθψλ εηδψλ (Schreyer et al. 1989). Η ζεκαζία ηες δηατείρηζες ηες ζήρας Δμειηθηηθά, νη θπλεγφηνπνη θαη ε άγξηα παλίδα πξνυπήξραλ ηνπ θπλεγνχ θαη ηνλ βνήζεζαλ λα επηβηψζεη. Παξαδνζηαθά ινηπφλ ν θπλεγφο θξνληίδεη ηνλ θπλεγφηνπν θαη ηελ άγξηα παλίδα. Οη θπλεγνί ήηαλ νη πξψηνη πνπ δήηεζαλ ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ γηα ηε ζήξα ζηελ Διιάδα (Παπαζπχξνπ 1972) θαη ζηηο ΖΠΑ (Sparrowe 1993) θαη αληέδξαζαλ ζηελ θαηαζηξνθή ησλ ελδηαηηεκάησλ. Ο Wing (1943) αλαθέξεη φηη ζηηο ΖΠΑ, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, εξγάδνληαλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζήξαο θαη ηεο ζεξακαηνπαλίδαο 5594 κφληκνη, 1398 επνρηαθνί θαη 322 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, ελψ κφλν κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα αζρνινχληαλ 348 εηδηθνί επηζηήκνλεο. Ο ίδηνο εξεπλεηήο αλαθέξεη φηη ην 1941, απφ ηα 18 εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ παξείραλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο 3

4 δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο παλίδαο, απνθνίηεζαλ 97 ζπνπδαζηέο κε βαζηθφ πηπρίν (bachelor), 39 κε master θαη 8 κε δηδαθηνξηθφ. Απφ απηνχο πξνζιήθζεθαλ άκεζα ζε ζρεηηθή εξγαζία νη 45 κε βαζηθφ πηπρίν, νη 30 κε master θαη νη 8 κε δηδαθηνξηθφ. ηελ Διιάδα κε αίηεκα ησλ θπλεγψλ ζεζκνζεηήζεθε ην Κεθάιαην Θήξαο, κε ζθνπφ ηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο απφ ηε ζήξα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πιεζπζκψλ ησλ ζεξακάησλ. Αλάινγεο είλαη νη πξνζπάζεηεο ησλ θπλεγψλ ζε πνιιά Δπξσπατθά θξάηε, θπξίσο ζηα πιαίζηα ηδησηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (Lecocq 1993, 1996). ηηο ΖΠΑ, νη πξφζνδνη απφ ηε ζήξα θαιχπηνπλ ην 75% ηνπ θφζηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο παλίδαο (Sparrowe 1993). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη, φηη ε ηάζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ θπλεγψλ ζηηο ΖΠΑ έρεη πξνθαιέζεη αλεζπρία, γηαηί κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο παλίδαο (DiCamillo and Schaefer 2000, Enck et al. 2000). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, μεθίλεζαλ νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο ησλ πνιηηψλ κε ηε ζήξα (Jackson 1988, Thomas and Peterson 1993 απφ Enck et al. 2000, DiCamillo and Schaefer 2000). Η περίπηφζε ηες άζθεζες ζήρας ζηοσς σγροηόποσς Ζ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηδηαίηεξα ε άζθεζε ηεο ζήξαο ζηνπο πγξνηφπνπο έρεη πξνθαιέζεη ζπδεηήζεηο κεηαμχ Πνιηηείαο, Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ θαη Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, φκσο, εθαξκφδνληαη αδηθαηνιφγεηεο, επηζηεκνληθά, απαγνξεχζεηο πνπ νδεγνχλ ηνπο πγξνηφπνπο ζε ππνβάζκηζε θαη ηνπο θαηνίθνπο ησλ γεηηνληθψλ δήκσλ ζε νηθνλνκηθφ καξαζκφ. Κη απηφ γηαηί ηα νθέιε ηεο ζήξαο είλαη πνιιαπιά: Γηα κελ ηνπο πγξνηφπνπο είλαη θπξίσο πξνζηαηεπηηθά θαη δηαρεηξηζηηθά γηα δε ηνλ άλζξσπν είλαη θπξίσο θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά. Σα νθέιε ηεο ζήξαο γηα ηνπο πγξνηφπνπο Πξνζηαηεπηηθά νθέιε Ζ ζήξα απνηειεί παξάγνληα απνηξνπήο ηεο ππνβάζκηζεο ησλ πγξνηφπσλ, π.ρ.: Ζ θπλεγεηηθή νξγάλσζε Ducks Unlimited ζηηο ΖΠΑ (ηδξχζεθε ην 1937), ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηδηνθηήηεο γεο θαη ηνπο θξαηηθνχο θνξείο δηαηήξεζε πγξνηφπνπο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ηξεηζήκηζη εθαηνκκπξίσλ εθηαξίσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/4 πεξίπνπ ηνπ εκβαδνχ ηεο Διιάδαο (J. Payne απφ Freese and Trauger 2000). ηηο ΖΠΑ, ην 1/3 ησλ θηλδπλεπφλησλ θαη απεηινπκέλσλ εηδψλ ηεο πηελνπαλίδαο ρξεζηκνπνηνχλ πγξνηφπνπο πνπ δηαηεξήζεθαλ κε ην έλζεκν (Duck Stamp) ησλ θπλεγψλ (US Fish and Wildlife Service 2000). ε Δζληθφ Πάξθν ηεο Απζηξίαο, ε ζήξα ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε θφζηνπο νθέινπο γηα ηελ απνηξνπή ηεο θαηαζθεπήο πδξνειεθηξηθψλ θξαγκάησλ θαηά κήθνο ηνπ Γνχλαβε (Kosz 1996). Σν 1959 ζηε Γαιιία, θπλεγφο αγφξαζε έλα πγξφηνπν απνηξέπνληαο ηελ απνμήξαλζε ηνπ. Με δηθά ηνπ έμνδα απνθαηάζηεζε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πγξνηφπνπ θαη ζηε δηαζήθε ηνπ εμαζθάιηζε ηε δηαηήξεζε ηνπ. Ο πγξφηνπνο απηφο εληάζζεηαη ζήκεξα εληάζζεηαη ζηηο Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (SPA) θαη ζην Γίθηπν Φχζε 2000 (Lecocq 1998). ηε Γαιιία ζην πγξνηνπηθφ ζχκπιεγκα Camargue (πγξφηνπνο Ramsar), 5000 θπλεγνί λνηθηάδνπλ έιε πνπ δηαθνξεηηθά ζα είραλ κεηαηξαπεί ζε νξπδνθαιιηέξγεηεο (Skinner and Zalewski 1995). ηελ Διιάδα, ν θπλεγεηηθφο ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη ζηε πξνζηαζία ησλ πγξνηφπσλ. Ο θνπγγάξεο (1996) γξάθεη γηα ηε ιίκλε ηνπ Γχζηνπ (Δχβνηα): «Πξηλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, φηαλ επηηξεπφηαλ ην θπλήγη ζηελ πεξηνρή, νη θάηνηθνη λαχισλαλ βάξθεο ζηνπο θπλεγνχο απφ άιια κέξε ηεο Διιάδαο. Αξγφηεξα, πνπ ην θπλήγη απαγνξεχζεθε, νη θάηνηθνη δήηεζαλ ηελ απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο γηα λα απνθηήζνπλ ρσξάθηα». Ζ ζήξα σο πξνζηαηεπηηθφ κέηξν ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα αληηκεηψπηζε ηνπ ππεξπιεζπζκνχ εηδψλ ηεο πηελνπαλίδαο. ηε Βφξεηα Ακεξηθή, γηα παξάδεηγκα, ν ππεξπιεζπζκφο κεξηθψλ εηδψλ ρήλαο 4

5 πξνθάιεζε ζνβαξά νηθνινγηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Οη ζεξακαηνιφγνη ηφηε, επέηξεςαλ ηε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ κέζσλ ζήξεπζεο γηα λα επηηεπρζεί ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο (Ankney 1996). Γηαρεηξηζηηθά νθέιε Πνιινί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ πσο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηε δηαρείξηζε ηεο άγξηαο παλίδαο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ (Bellrose and Low 1978). Ζ ζήξα είλαη παξαδνζηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ππαίζξνπ (Council of Europe 1995) θαη ε άκεζε επαθή ησλ θπλεγψλ κε ηε θχζε ε γλψζε ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη ησλ ζπλεζεηψλ ησλ δψσλ απμάλεη ηελ ππεπζπλφηεηα ηνπο απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (Tanner 1980, Peters-Grant 1986, Hungerford and Volk 1990, Swan 1996 απφ Holsman 2000). Απνηέιεζκα είλαη νη θπλεγνί λα πξαγκαηνπνηνχλ δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε θαη δεκηνπξγία ησλ πγξνηφπσλ. Δλδεηθηηθά: ην κεηαλαζηεπηηθφ δηάδξνκν ηνπ Μηζηζηπή (ΖΠΑ) νη ζχιινγνη ησλ θπλεγψλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 22% ησλ πγξνηφπσλ κέζεο έσο πςειήο ζεκαζίαο (Barkley and Bednarik 1968). ε πγξφηνπν ζηελ Αγγιία, ε Βξεηαληθή Οκνζπνλδία Κπλεγίνπ (BASC) πήξε ηελ πξσηνβνπιία καδί κε ηνπο ληφπηνπο θπλεγνχο, λα ηδξχζεη επηηξνπή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πηελψλ ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη θξαηηθνχο θνξείο. Οη θπλεγνί δηαρεηξίζηεθαλ ηελ πεξηνρή, επηηπγράλνληαο ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ρελνκφξθσλ θαη ραξαδξηνκφξθσλ απφ ζε ζε δηάζηεκα 18 εηψλ (Lecocq 1998). ε παξάθηην πγξφηνπν (ησλ πεξηνρψλ SPA θαη ηεο πλζήθεο Ramsar) ζηελ Αγγιία νη θπλεγνί εμέθξαζαλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ αλεμέιεγθηε ζεξεπηηθή πίεζε. Ζ ζπδήηεζε πνπ πξνθιήζεθε κεηαμχ ησλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο ζήξαο. Σν θιεηδί ηεο επηηπρίαο ήηαλ ε ελεκέξσζε ησλ θπλεγψλ ψζηε λα δείμνπλ εκπηζηνζχλε ζηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα. Ο ηνπηθφο θπλεγεηηθφο ζχιινγνο άζθεζε απζηεξφ έιεγρν θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ζήξαο, αλέιαβε ηε ξχζκηζε ηεο ζεξεπηηθήο πίεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζε έξγα βειηίσζεο ηνπ πγξνηφπνπ (Lecocq 1998). Σα πεξηζζφηεξα ηδξπηηθά κέιε ηνπ Οκίινπ Φίισλ ηεο Λίκλεο Μνπξηάο (Ζιεία) είλαη θπλεγνί πνπ θάλνπλ έληνλε πξνζπάζεηα, θαη πξαγκαηνπνηνχλ πξνζπάζεηεο γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο επαλαδεκηνπξγίαο ηεο ιίκλεο (Θ. Γάβνο 2002, πξνζσπηθή επηθνηλσλία). Σα νθέιε ηεο ζήξαο γηα ηνλ άλζξσπν Ζ ζήξα απνηειεί κέζν κε ην νπνίν ν άλζξσπνο απνθηά αξθεηά απφ ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε άγξηα παλίδα (Gilbert and Dodds 1992). Έηζη, αλ θαη ζηνλ Παιαηφ Κφζκν ν άλζξσπνο άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία πξηλ 12 ρηιηεηίεο πεξίπνπ, πνηέ δελ έπαςε λα είλαη θπλεγφο (Alvard and Kuznar 2001). Κνηλσληθά νθέιε Σα θνηλσληθά νθέιε ηεο ζήξαο γηα ηνλ άλζξσπν έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηελ αξραηφηεηα ζηνλ «Κπλεγεηηθφ» ηνπ Ξελνθψληα, ν νπνίνο κεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγεη: - ηελ πγεία (ηξνθή, άζθεζε ηνπ ζψκαηνο, ησλ αηζζήζεσλ θαη ηνπ λνπ) - ηελ απφθηεζε γλψζεσλ νηθνινγίαο, θπλεγεζίαο, θπλνινγίαο - ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη - ηελ ηέξςε. Σα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε ζήξα σο πνιπδηάζηαηε δξαζηεξηφηεηα, μεπεξλνχλ ηα πιαίζηα ησλ αζιεκάησλ θαη γεληθφηεξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο. ε έξεπλεο ζηηο ΖΠΑ γηα ην επίπεδν ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο (ζήξα, ζθη, θνιχκβεζε, ςάξεκα θ.η.ι.), νη θπλεγνί θαη ηδηαίηεξα απηνί ησλ πδξνβίσλ δήισζαλ ηελ πςειφηεξε επραξίζηεζε (Sparrowe 1990). Καηά ηνλ Leopold (1943), ε ζήξα έρεη πνιηηηζηηθέο αμίεο επεηδή θέξλεη ηνλ άλζξσπν ζε επαθή κε ηηο παξαδφζεηο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ιανχ ηνπ, ηνπ ππελζπκίδεη φηη εμαξηάηαη απφ ηελ ηξνθηθή αιπζίδα 5

6 θαη ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε εζηθήο απέλαληη ζηε θχζε. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ, γηα παξάδεηγκα, ζε πνιιά λνηθνθπξηά κέρξη πξφζθαηα ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην ρξηζηνπγελληάηηθν γεχκα ε ζηαρηφρελα (Anser anser) (Π. Πιαηήο 2002, πξνζσπηθή επηθνηλσλία). Ζ ζεκαζία ηεο ζήξαο ησλ πδξνβίσλ γηα ηνπο Έιιελεο θπλεγνχο, γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηηο κεγάιεο απνζηάζεηο πνπ δηαλχνπλ γηα λα βξεζνχλ ζηνπο πγξνηφπνπο θαη απφ ην φηη ππάξρνπλ θπλεγνί, ηδίσο ζηε Γπηηθή θαη Βφξεηα Διιάδα, πνπ θαηά θχξην ιφγν αζρνινχληαη κε ηε ζήξα ησλ πδξνβίσλ. Οηθνλνκηθά νθέιε ηε ζήξα νθείινπλ ηελ χπαξμή ηνπο βηνκεραλίεο θαη θαηαζηήκαηα εηδψλ θπλεγίνπ, εηδηθά έληππα, θπλνηξνθεία, ζρνιέο εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ θαη ζθνπεπηηθήο αγσγήο. Ζ ζήξα ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή άλζεζε επηρεηξήζεσλ, φπσο παξαγσγήο θαη πψιεζεο ζθπινηξνθψλ, πξαηεξίσλ βελδίλεο, μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ. νβαξά είλαη ηα νθέιε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ, ηδηαίηεξα ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, ζε κηα επνρή πνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Μεγάινο αξηζκφο αηφκσλ απαζρνιείηαη ζηηο θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο, ζε ππεξεζίεο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηλζηηηνχηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο ζήξαο. Σν 1996 ζηηο ΖΠΑ ε ζήξα πξνθάιεζε εκπνξηθή θαηαλάισζε 20,3 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ (Freese and Trauger 2000). ηελ Διιάδα δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλάινγε έξεπλα, αιιά εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ησλ εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ επξψ εηεζίσο (θνξδάο 2001). Γηα ηνλ θπλεγφ ησλ πδξνβίσλ πξνθαιείηαη επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε επεηδή απαηηείηαη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο (ξνπρηζκφο θ.ι.π.) θαη ζπρλά ηαμηδεχεη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Έηζη: Σελ θπλεγεηηθή πεξίνδν 1997/98 ζηε θσηία, επηζθέπηεο θπλεγνί ρήλαο παξέκεηλαλ γηα ζπλνιηθά εκέξεο, σθειψληαο ηελ ηνπηθή νηθνλνκία κε δχν εθαηνκκχξηα ιίξεο (National Goose Forum 2000). ε έξεπλα ησλ νηθνλνκηθψλ αμηψλ παξάθηηνπ πγξνηφπνπ ηεο Αγγιίαο, βξέζεθε φηη ε ζήξα απνηειεί ηελ πςειφηεξε άκεζε αμία. Οη θπλεγνί εθεί θαηαζθεπάδνπλ θαη ζπληεξνχλ γέθπξεο, θάλνληαο δπλαηή ηελ πξφζβαζε γηα ηνπο επηζηήκνλεο θαη πεξηεγεηέο (King and Lester 1995). ηνλ πγξφηνπν Camargue ηεο Γαιιίαο, ε άζθεζε ηεο ζήξαο ησλ πδξνβίσλ δεκηνπξγεί 74 κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο (Skinner and Zalewski 1995). Οηθνλνκηθφ φθεινο πξνθχπηεη θαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζήξαο σο κέζνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ απφ ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχλ ηα ρελφκνξθα, κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: α) ηελ απνδεκίσζε ησλ γεσξγψλ κε έζνδα απφ ηνπο θπλεγνχο (Patterson 1991, Reed 1991, Zaccagnini 1993), β) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πηελψλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ δσλψλ (Owen and Black 1990) θαη γ) ηε ξχζκηζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα επηζπκεηά επίπεδα (Owen and Black 1990, Reed 1991). Σσζηήκαηα ζήρας Ύζηεξα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Garret Hardin ζην πεξηνδηθφ Science (Hardin 1968), ε θξάζε «ηξαγσδία ησλ θνηλψλ πφξσλ» (tragedy of commons) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπκβνιίζεη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξέπεη λα αλακέλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πνιιά άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ πεξηνξηζκέλν πφξν. Αηψλεο πξηλ, ν Αξηζηνηέιεο ( π.υ.) παξαηήξεζε πσο: φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ απφ θνηλνχ θάηη, ηφζν απηφ ηπγράλεη ιηγφηεξεο κέξηκλαο (Ostrom 1990). Ζ κέξηκλα απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ θπζηθφ πφξν πνπ νλνκάδεηαη πιεζπζκφο ησλ ζεξεπζίκσλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ινηπφλ είλαη, πνην ην θαηάιιειν ζχζηεκα ζήξαο ην νπνίν ζα εμαζθαιίζεη ηε κέξηκλα απηή; Οη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ δηακνξθψλνπλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζήξαο θαη θαηά επέθηαζε θαλνληζκνχο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αεηθνξηθήο θάξπσζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ζήξαο. Με βάζε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζεξάκαηνο δηαθξίλνληαη ηξία θχξηα ζπζηήκαηα ζήξαο: 6

7 Σν ζήξακα αλήθεη ζηνλ θπλεγφ κηαο επξείαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο (εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ησλ ΖΠΑ). Σν ζήξακα αλήθεη ζηνλ ηνπηθφ θπλεγεηηθφ ζχιινγν (εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε). Σν ζήξακα αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο γεο (εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηε δπηηθή Δπξψπε). Σν ηξίην ζχζηεκα (ζην εμήο δπηηθνεπξσπατθφ), δελ έρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα επεηδή: α) νη ηδησηηθέο εθηάζεηο είλαη κηθξνχ εκβαδνχ, β) αληηηίζεηαη ζηελ ειιεληθή ζεξεπηηθή θηινζνθία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζήξα απνηειεί αλαθαίξεην δηθαίσκα θαη ζχκβνιν ειεπζεξίαο, θαη γ) ν ηδηνθηήηεο ηεο γεο έρεη ζε κεγάιν βαζκφ απηνλνκία ζηε δηαρείξηζε, θάηη ην νπνίν ελέρεη θηλδχλνπο γηα ηελ πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα ησλ ειιεληθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Σν πξψην ζχζηεκα (ζην εμήο ειιελνακεξηθαληθφ) εθαξκφδεηαη ζηε κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο ειιεληθήο γεο θαη αλαθέξεηαη σο ειεχζεξν παξαδνζηαθφ θπλήγη. ην ειιελνακεξηθαληθφ ζχζηεκα ηθαλνπνηείηαη ε αλάγθε γηα δηαηήξεζε ηεο ειιεληθήο ζεξεπηηθήο θηινζνθίαο, φκσο, εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο κέξηκλαο ηνπ θπζηθνχ πφξνπ ιφγσ αδπλακίαο αλάιεςεο ζπγθεθξηκέλσλ επζπλψλ (Ostrom 1990). ην δεχηεξν ζχζηεκα (ζην εμήο αλαηνιηθνεπξσπατθφ) επηθξαηεί κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε. Σελ ειεπζεξία ηελ απνιακβάλνπλ κφλν ηα κέιε ηνπ ηνπηθνχ ζπιιφγνπ, ζπλάκα φκσο, ην θάζε κέινο ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε κέξηκλα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζεξάκαηνο. Κπλεγνί απφ άιιεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ηα θπλεγνηφπηα ηνπ ζπιιφγνπ κφλν κεηά απφ πξφζθιεζε θαη θαηαβνιή ηεο αλάινγεο νηθνλνκηθήο εηζθνξάο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζεξάκαηνο. πγθξίλνληαο ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ΖΠΑ, δηαπηζηψλεηαη πσο, αλ θαη ην ζχζηεκα ζήξαο είλαη ην ίδην, νη Ακεξηθαλνί απνιακβάλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηε ζήξα ηνπ θαζηαλνχ (π.ρ. Frey et al. 2003), ζε αληίζεζε κε ηνπο Έιιελεο (Θ. Καξακπαηδάθεο 2003 πξνζσπηθή επηθνηλσλία). Ζ δηαθνξά απηή πξέπεη λα απνδνζεί: ην κεγαιχηεξν εκβαδφλ ησλ θπλεγνηφπσλ ζηηο ΖΠΑ, κε απνηέιεζκα νη πιεζπζκνί λα δέρνληαη κηθξφηεξε ζεξεπηηθή πίεζε. Δπηπξφζζεηα, ν εληνλφηεξνο ηεκαρηζκφο ησλ ελδηαηηεκάησλ (habitat fragmentation) ζηελ Διιάδα θάλεη πην δχζθνιε ηελ αλάθακςε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο ΖΠΑ. ηνπο ιαλζαζκέλνπο θαλνληζκνχο ζήξαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα (βι π.ρ. Δηήζηα Ρπζκηζηηθή Θήξαο πνπ επηηξέπεη ηε ζήξεπζε ηνπ ζειπθνχ θαζηαλνχ (Allen 1947, Dale 1951). ηελ ηθαλνπνηεηηθή ζηειέρσζε θαη νξγάλσζε ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ΖΠΑ πνπ επηηξέπεη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ θαζηαλνχ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ ζήξαο ζχκθσλα κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο (δηάξθεηα θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ, φξην θάξπσζεο, π.ρ. Iowa Department of Natural Resources 2005). Απφ ηηο παξαπάλσ δηαθνξέο κε ηηο ΖΠΑ ε πξψηε είλαη αγεθχξσηε, ελψ ε ηξίηε θξίλεηαη αγεθχξσηε ηνπιάρηζηνλ γηα ην άκεζν κέιινλ. Οργάλφζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα Ζ Θεξακαηνπνλία ζηελ Διιάδα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θιάδνπο ηεο Γαζνπνλίαο. Σελ επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ζήξαο θαη ηε ράξαμε ηεο ζεξεπηηθήο πνιηηηθήο ηελ έρεη ε Γαζηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Γεσξγίαο. Σελ αξκνδηφηεηα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηε ζήξα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζεξακάησλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο ζηελ Διιάδα ηελ έρεη ε Γ/λζε Αηζζεηηθψλ Γαζψλ Γξπκψλ θαη Θήξαο (Αξακπαηδήο 2000). Ζ νπζηαζηηθή επζχλε βέβαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε ζήξα αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ (Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Γαζψλ, Γηεπζχλζεηο Γαζψλ Ννκψλ, Γαζαξρεία). ήκεξα ππάξρνπλ 83 Γαζαξρεία, δηάζπαξηα ζε φιε ηε ρψξα, πνπ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο κνλάδεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα δάζε θαη ην 7

8 Φπζηθφ Πεξηβάιινλ. ε θάζε δαζαξρείν ππάξρεη Γξαθείν Θήξαο πνπ έρεη σο ζθνπφ ηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο θαη είλαη ζηειερσκέλν κε δαζνιφγν ή δαζνπφλν. Γπζηπρψο φκσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηφο δελ είλαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνο θαη ελεκεξσκέλνο ζε ζέκαηα ζήξαο, ελψ παξάιιεια αζρνιείηαη θαη κε άιιεο εξγαζίεο εθηφο απηψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ Γξαθείνπ Θήξαο. ε εηδηθή αλαθνξά γηα ηε ζήξα ζηελ Διιάδα ηνπ εηδηθνχ εκπεηξνγλψκνλα ηνπ FAO θ Pringale, απεζηαικέλνπ ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 1972, αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη «Οη Δαζηθέο Υπεξεζίεο εθηεινύλ απηή ηελ εξγαζία κε ζπλείδεζε θαη δπλακηζκό, αιιά ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ ελεξγεηώλ ηνπο, ζηνλ ηερληθό ζρεδηαζκό, ζα ήηαλ βέβαηα κεγαιύηεξε εάλ, ηόζν νη Δαζνιόγνη όζν θαη νη Πξνϊζηάκελνη ηωλ Υπεξεζηώλ, είραλ επαξθείο γλώζεηο βηνινγίαο ηωλ ζεξακάηωλ θαη ηωλ αλαγθώλ ηνπο, ην νπνίν ζπκβαίλεη κόλν γηα κηα κηθξή κεηνλόηεηα. Τν πην πάλω πξνζωπηθό δελ ιακβάλεη επαξθή κόξθωζε ζηνλ ηνκέα απηό, πξάγκα ην νπνίν είλαη αλακθίβνια ιππεξό» (, 1972). ήκεξα ιεηηνπξγνχλ 22 δεκφζηα εθηξνθεία ζεξακάησλ ζηα νπνία παξάγνληαη θαηά κέζν φξν θηεξσηά θαη ηξηρσηά ζεξάκαηα (Αξακπαηδήο, 2000). Απηά ζε θακία πεξίπησζε δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα εγθαηάζηαζε λέσλ πιεζπζκψλ, παξά κφλν γηα άκεζε ζήξεπζε κε ην ζχζηεκα put and take (ψθνο & Μπίξηζαο, 2005). Δπίζεο έρνπλ ηδξπζεί Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο πνπ θαιχπηνπλ ζεκαληηθή έθηαζε ηεο επηθξάηεηαο θαη 8 θξαηηθά ειεγρφκελεο θπλεγεηηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο θαιχπηνπλ έθηαζε κεγαιχηεξε ησλ ζηξεκκάησλ πνπ «απνηεινύλ θξαηηθνδίαηηεο παζεηηθέο επηρεηξήζεηο, ελώ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο θπλεγνύο είλαη ρακειήο πνηόηεηαο». (Αξακπαηδήο, 2000). ηελ Διιάδα ην ζήξακα αλήθεη ζε απηφλ πνπ ην ζπιιακβάλεη θαη φρη ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο γεο, ελψ ην δηθαίσκα ζήξαο απνθηάηαη κε ηελ έθδνζε εηήζηαο άδεηαο πνπ κπνξεί λα ηζρχεη γηα έλαλ λνκφ ή γηα κηα θπλεγεηηθή πεξηθέξεηα ή γηα φιε ηελ επηθξάηεηα. Σν πιένλ επηζπκεηφ επηδεκεηηθφ ζήξακα γηα ηνπο έιιελεο θπλεγνχο είλαη ν ιαγφο (Θσκαίδεο θ. α. 2002). Οη ιαγνθπλεγνί ραξαθηεξίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο άθξσο αληαπνδνηηθή, ιφγσ ησλ σθειεηψλ πνπ ηνπο πξνζθέξεη, θαη δελ ζθέπηνληαη λα ηελ αληηθαηαζηήζνπλ κε άιιε (ςάξεκα, πεδνπνξία θ.ιπ.), ελψ αθηεξψλνπλ θαηά κέζν φξν 69 εκέξεο θαη έηνο γηα ηελ άζθεζε ηεο ζήξαο ηνπ ιαγνχ θαη δαπαλνχλ, θαηά κέζν φξν, 1658 επξψ εηεζίσο (ψθνο θ. α. 2002). Ζ εκπνξηθή θαηαλάισζε πνπ πξνθαιείηαη ζε επίπεδν ρψξαο απφ ην θπλήγη ηνπ ιαγνχ εθηηκάηαη ζε δεθάδεο εθαηνκκχξηα επξψ (ψθνο θ. α. 2002). Οη ίδηνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη νη ιαγνθπλεγνί, σο νκάδα ρξεζηψλ ησλ ιηβαδηψλ, ππνζηεξίδνπλ φηη απαηηείηαη ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζήξαο ηνπ ιαγνχ θαη δειψλνπλ «πξνζπκία πιεξσκήο» εθφζνλ εμαζθαιηζηεί φηη ηα ρξήκαηά ηνπο ζα εμεπεξεηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. ηελ Κπλεγεηηθή Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο & Θξάθεο ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζήξαο, πνπ είλαη κηαο κνξθήο ππαίζξηα αλαςπρή, αζθείηαη θπξίσο απφ ηηο απνθαινχκελεο «ιατθέο ηάμεηο» (εξγάηεο, αγξφηεο, θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο). (Σζαραιίδεο, ππφ δεκνζίεπζε). Γπζηπρψο ε έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ζπλέρηζε θαη ελδπλάκσζε ηεο πνιχηηκεο πξνζθνξάο ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο θαη ε έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζήξαο ζηελ Διιάδα νδήγεζαλ ηελ Τπεξεζία απηή ζε ζηαδηαθή απνγχκλσζε απφ πξνζσπηθφ θαη ζηφρνπο, ελψ ηαπηφρξνλα αλάγθαζαλ ηηο θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο ηφζν ζην πεδίν ηεο θχιαμεο, φζν ζηα επίπεδα ηεο έξεπλαο, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζήξαο (εθηφο ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ) κπνξεί δηθαηνινγεκέλα λα ζεσξεζεί ειιηπήο γηαηί, πιένλ, ειάρηζηνη αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο ζήξαο θαη ησλ ζεξακάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζεσξείηαη, εζθαικέλα, φηη ε πξνζηαζία εηδψλ θαη πεξηνρψλ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε. Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο εηδηθψλ ζε ζέκαηα ζήξαο ζηα Δξεπλεηηθά Κέληξα πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο έρεη ζε γεληθέο γξακκέο σο εμήο: 8

9 ην ΔΘΗΑΓΔ - Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ Θεζζαινλίθεο απαζρνιείηαη έλαο εξεπλεηήο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο άγξηαο παλίδαο θαη φρη εηδηθά ζηε δηαρείξηζε ηεο ζεξακαηνπαλίδαο θαη ηεο ζήξαο. Ζ Γηεχζπλζε Αηζζεηηθψλ Γαζψλ Γξπκψλ θαη Θήξαο δελ δηαζέηεη ζηηο ηάμεηο ηεο δαζνιφγν εηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα ζεξακαηνπνλίαο. Σα Γξαθεία Θήξαο ησλ Γαζαξρείσλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηειερψλνληαη κε κε επαξθψο εηδηθεπκέλνπο, ζε ζχγρξνλα ζέκαηα ζεξεπηηθήο δηαρείξηζεο δαζνιφγνπο ή δαζνπφλνπο, ρσξίο επηπιένλ λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα δηαξθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε. Έλα ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηνπηθφ γξαθείν δηαρείξηζεο ζήξαο απαηηεί ζηειέρσζε κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο πνπ λα αζρνινχληαη κε ηε ζήξα επηζηακέλα θαη απνθιεηζηηθά θαη φρη σο «πάξεξγν», φπσο γίλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζήκεξα. Κάζε Γηεχζπλζε Γαζψλ Πεξηθέξεηαο ηεο ρψξαο επηβάιιεηαη λα απαζρνιεί έλαλ ηνπιάρηζηνλ εηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζεξακάησλ Γαζνιφγν, πνπ ζα εθπαηδεχεηαη θαη ζα ελεκεξψλεηαη δηαξθψο γηα ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο, ζα παξαθνινπζεί ηελ έξεπλα, ζα ζέηεη ζηφρνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πεξηθεξεηαθέο θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο ρξήζηεο θπλεγνχο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο θεληξηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα πξέπεη λα εθπνλείηαη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κπλεγεηηθή πλνκνζπνλδία Διιάδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα εμαζθαιίδεηαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε θαη επξχηεξε απνδνρή απφ ηνπο ρξήζηεο. Σα Γξαθεία Θήξαο ησλ θαηά ηφπνπο Γαζαξρείσλ πξνηείλεηαη λα ζηειερψλνληαη κε: Γαζνιφγν εηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο εηδψλ άγξηαο παλίδαο πνπ ζα είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επζχλε πινπνίεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ δξάζεσλ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θάζε δηαρεηξηζηηθνχ κέηξνπ. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο θπλεγεηηθνχο ζπιιφγνπο ζα πξέπεη λα ζπγθξνηεζνχλ δηαρεηξηζηηθέο κνλάδεο πνπ ζα θξνληίδνπλ γηα ηε δεκηνπξγία ζεξεπηηθψλ πιενλαζκάησλ κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζήξαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηεο. Γαζνπφλν επηκνξθσκέλν πνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηνπηθφ θπλεγεηηθφ ζχιινγν, ζα θξνληίδεη γηα ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ ζρεδίσλ θχιαμεο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ Γαζαξρείνπ Γαζηθνχο ππαιιήινπο νη νπνίνη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νκνζπνλδηαθνχο ζεξνθχιαθεο θαη ηνπο ζεξνθχιαθεο ησλ θπλεγεηηθψλ ζπιιφγσλ ζα εξγάδνληαη θαηά βάξδηεο θαιχπηνληαο ηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο ηφζν ηα άββαηα - Κπξηαθέο φζν ηηο αξγίεο θαη ηηο λχρηεο. Οη θσλεγεηηθές οργαλώζεης θαη ο ρόιος ηοσς ζηε δηατείρηζε ηες ζήρας Οη θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ηεο θπζηθήο καο θιεξνλνκηάο. Σα επνλνκαδφκελα «Κπλεγεηηθά σκαηεία» κε ην Γαζηθφ Κψδηθα ηνπ 1929 απνθηνχλ εληαία θαηαζηαηηθά ιεηηνπξγίαο θαη ηίζεληαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επίβιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (θαζεζηψο πνπ ζε γεληθέο γξακκέο δηαηεξείηαη σο ζήκεξα). Σελ επνρή εθείλε κεηά απφ πηέζεηο ησλ θπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ: πξνζιακβάλνληαη θχιαθεο ζήξαο κε επξχηεξεο αξκνδηφηεηεο πξνζηαζίαο, πξνζηαηεχνληαη είδε πνπ θηλδχλεπαλ, ηίζεληαη απζηεξφηαηνη θαλφλεο γηα ηε ζήξα, απαγνξεχεηαη ε ζαλάησζε θαη εκπνξία πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ θαη ηδξχνληαη ζεξεπηηθά πάξθα νη πξψηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Έηζη νη θπλεγνί θαηαθηνχλ δίθαηα ζηελ θνηλσλία, ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο ηνπ πξψηνπ «ιφκππ» πνπ πξνζηαηεχεη απνηειεζκαηηθά ην πεξηβάιινλ. Οη θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο απέθηεζαλ ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή ην 1969 κεηά απφ Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα. Απφ ηφηε ηδξχζεθαλ ζηαδηαθά θαη ιεηηνπξγνχλ έσο ζήκεξα 250, πεξίπνπ, θπλεγεηηθνί ζχιινγνη, δηάζπαξηνη ζε φιε ηε ρψξα, νη νπνίνη ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία 7 Οκνζπνλδηψλ (κηα γηα θάζε θπλεγεηηθή πεξηθέξεηα) πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζπγθξνηνχλ ηελ Κπλεγεηηθή πλνκνζπνλδία Διιάδαο (ΚΔ). Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηακνξθψλεηαη πιένλ έλα δίθηπν νξγαλψζεσλ ειεγρφκελσλ απφ ηελ 9

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα