ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών πάρκων (Α/Π) συνολικής ισχύος 706MW στις νήσους Χίο (επτά Α/Π συνολικής δυναμικότητας 150MW), Λήμνο (έντεκα Α/Π συνολικής δυναμικότητας 250MW) και Λέσβο (δέκα Α/Π συνολικής δυναμικότητας 306MW) και την ηλεκτρική διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο, αποσπάσματα της οποίας παρατίθενται, εκπονήθηκε από την ENVECO Α.Ε. Δ. Αργυρόπουλος και βρίσκεται σε διαβούλευση. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το παρο ν κεφα λαιο αφορα στην ανασκο πηση των κυ ριων περιβαλλοντικω ν επιπτω σεων που προκαλου νται απο το εργο, το σο στη φα ση κατασκευη ς ο σο και στη φα ση λειτουργιας. Επιπλεον, εκτιμω νται και αξιολογου νται οι τυχο ν συνεργιστικες και σωρευτικες επιπτω σεις. Το προτεινο μενο εργο συνδυα ζει την αξιοποιηση του υψηλου αιολικου δυναμικου των μεγα λων νησιω ν του Βορειου Αιγαιου Λη μνου, Λεσβου, Χιου με ταυτο χρονη εξασφα λιση αξιο πιστης ηλεκτρικη ς διασυ νδεσης με την ηπειρωτικη χω ρα. Στο σημειο αυτο, θα πρεπει να αναφερθει πως η χρη ση της ηλεκτρικη ς ενεργειας στη χω ρα κατα τις δεκαετιες του δεν θα μπορου σε παρα να επεκταθει και να συμπεριλα βει το νησιωτικο τμη μα της χω ρας με τα γνωστα οφελη που συνεπα γεται σε οποιοδη ποτε το πο ο εξηλεκτρισμο ς. Οι μεγα λες αποστα σεις απο την ηπειρωτικη χω ρα σε συνδυασμο με τις αρχικα ελα χιστες απαιτη σεις σε ηλεκτρικη ενεργεια των νησιω ν οδη γησαν στην ανα πτυξη αυτο νομων μονα δων παραγωγη ς ηλεκτρικη ς ενεργειας σε κα θε νησι με χρη ση υγρω ν καυσιμων που μεταφερονται δια θαλα σσης. Περαν της εξαιρετικα υψηλου κο στους παραγωγη ς, η λυ ση της αυτο νομης ηλεκτροπαραγωγη ς με υγρα καυ σιμα ενεχει περιβαλλοντικου ς κινδυ νους το σο κατα την μεταφορα και αποθη κευση τους σε δεξαμενες διπλα στη θα λασσα ο σο και στην διαχειριση τους ενω η τοπικη εκπομπη αεριων ρυ πων αλλα και υγρω ν στερεω ν αποβλη των υποβαθμιζει το τοπικο περιβα λλον με μη αντιστρεπτο τρο πο για βα θος χρο νου και με επιπτω σεις που αυξα νουν ανα λογα με την αυ ξηση της ζη τησης ηλεκτρικη ς ενεργειας. Η δεδομενη υ παρξη ισχυρου αιολικου δυναμικου στην περιοχη του Αιγαιου γενικο τερα σε συνδυασμο με την ανα πτυξη των τεχνολογιω ν το σο της μετατροπη ς της αιολικη ς ενεργειας σε ηλεκτρικη ο σο και της πο ντισης υποθαλα σσιων καλωδιων κυριως κατα τα τελευταια εικοσι ετη καθιστου ν προ σφορο και τεχνικα εφικτο το παρο ν εργο. Κοινη τακτικη, την τελευταια δεκαετια, ο λων των χωρω ν παγκοσμιως που αποτελου νται και απο νησιωτικα τμη ματα, ειναι η διασυ νδεση τους με το ηπειρωτικο Συ στημα τους, επιτυγχα νοντας σαφω ς οικονομικο τερη παραγωγη ηλεκτρικη ς ενεργειας με την χαμηλο τερη δυνατη περιβαλλοντικη επιβα ρυνση. Τελος η προτεινο μενη διασυ νδεση αποτελει υποσυ νολο του Γενικου Σχεδιασμου της Μελετης ιασυνδεσεων των νησιω ν του Αιγαιου στο Ηπειρωτικο Συ στημα που εχει εκπονηθει απο το ιαχειριστη του Ελληνικου Συστη ματος Μεταφορα ς Ηλεκτρικη ς Ενεργειας (Αθη να 2010) καθω ς επισης και δυ ο μελετω ν του Πολυτεχνειου Αθηνω ν που εκπονη θηκαν για λογαριασμο της Ρυθμιστικη ς Αρχη ς Ενεργειας με το ιδιο αντικειμενο. Με την υλοποιηση του προτεινο μενου εργου συνδυα ζεται η αξιοποιηση του αιολικου δυναμικου των 1

2 μεγα λων νησιω ν του Βορειου Αιγαιου Λη μνου, Λεσβου, Χιου και επιτυγχα νεται σημαντικη εξοικονο μηση δαπανω ν σε Εθνικο επιπεδο, αφου διασυνδεοντας τα νησια αυτα, παυ ει η παραγωγη ηλεκτρικη ς ενεργειας απο τοπικου ς σταθμου ς παραγωγη ς (σε καθεστω ς ψυχρη ς εφεδρειας και μακροπρο θεσμα παυ ση αυτω ν) οι οποιοι λειτουργου ν με ιδιαιτερα υψηλο κο στος και προκαλου ν επιπτωση στο ατμοσφαιρικο περιβα λλον. Επισημαινεται ο τι σε ετη σια βα ση, η Ελληνικη Πολιτεια δαπανα περιπου 500εκ. ευρω, με την μορφη Υπηρεσιω ν Κοινη ς Ωφελειας, ω στε να αντισταθμιστει το επιπλεον κο στος ηλεκτροπαραγωγη ς του συνο λου των νησιω ν της Ελληνικη ς επικρα τειας, σε σχεση με αυτο του ιασυνδεδεμενου Ηπειρωτικου Συστη ματος ω στε να εξασφαλιζεται η κοινη τιμολο γηση ο λων των καταναλωτω ν ηλεκτρικη ς ενεργειας ανεξαρτη του γεωγραφικη ς κατανομη ς. Η ιδεα της αξιοποιησης του μεγα λου αιολικου δυναμικου του Αιγαιου που οφειλεται στις γεωγραφικες ιδιαιτερο τητες του χω ρου ειναι παλαια και πα νω σε αυτη εχουν διατυπωθει δια φορες ιδεες αξιοποιησης. Η εναλλακτικη των νη σων Χιου, Λεσβου Λη μνου βασιστηκε στο κριτη ριο αφενο ς του πλου του του πο ρου αυτου στην περιοχη (αιολικο δυναμικο ), συνδυαζο μενο με την υψηλη ανταποδοτικη αξια που προσδιδει στην Ελληνικη οικονομια η ιασυ νδεση των τριω ν νησιω ν και αφετερου στο μεγεθος των τριω ν νη σων που ειναι σημαντικα μεγαλυ τερο απο οποιαδη ποτε α λλα νησια του Βορειου Αιγαιου και επομενως μπορου ν να «απορροφη σουν» χωρις προβλη ματα υπερσυσσω ρευσης (χωρικη ς, τοπιολογικη ς) ενα εργο μεγα λης κλιμακας ο πως αυτο που μελετα ται στην παρου σα μελετη. Τονιζεται ο τι τα αντιστοιχου μεγεθους νησια του Ιονιου ειναι η δη διασυνδεδεμενα, καθω ς επισης και η Ευ βοια, η οποια βεβαια ειναι σαφω ς εγγυ τερα στην ηπειρωτικη χω ρα, ενω για την Κρη τη που αποτελει αυτο νομο συ στημα (Ηλεκτρικα ) υπα ρχουν τρεις (3) προτα σεις διασυ νδεσης με το Ηπειρωτικο ιασυνδεδεμενο Ηλεκτρικο συ στημα. Τα νησια του Βορειου Αιγαιου (Λη μνος, Λεσβος και Χιος) ειναι ση μερα μη διασυνδεδεμενα νησια με το δικτυο της ηπειρωτικη ς χω ρας και στα πλαισια του προτεινο μενου εργου προβλεπεται η ηλεκτρικη διασυ νδεση αυτω ν με το ιασυνδεδεμενο Συ στημα Μεταφορα ς Ηλεκτρικη ς Ενεργειας, με εφαρμογη προηγμενων τεχνολογιω ν υπο γειων και υποθαλα σσιων καλωδιω σεων και παρα λληλη εγκατα σταση Αιολικω ν Πα ρκων. Ο τελικο ς σχεδιασμο ς του υπο μελετη εργου, ο πως παρουσια ζεται στον Χα ρτη Προσανατολισμου Υποβρυ χια διασυ νδεση νησιω ν (Αρ. Σχεδιου MPE 1 του Παραρτη ματος VIΙ της παρου σας μελετης) και στα Σχεδια Γενικη ια ταξη Έργων Λη μνου, Γενικη ια ταξη Έργων Χιου, Γενικη ια ταξη Έργων Λεσβου και Γενικη ια ταξη Έργων ιασυ νδεσης Ευ βοιας/φθιω τιδας Εναλλακτικη λυ ση (Αρ. Σχεδιων MPE LMN 2.1, MPE CHS 2.2, MPE LSV 2.3 και MPE EVA 2.4 του Παραρτη ματος VIΙ της παρου σας μελετης) στοχευ ει στην ελαχιστοποιηση των επιπτω σεων σε ο λους τους περιβαλλοντικου ς τομεις (φυσικο περιβα λλον, εδαφος, υδατικοι πο ροι, υποδομες, ιστορικο και πολιτιστικο περιβα λλον) και ελαβε υπο ψη τις ενεργειακες και ανεμολογικες μελετες που εγιναν βα σει πιστοποιημενων ανεμολογικω ν μετρη σεων απο πιστοποιημενο φορεα κατα το προ τυπο DIN EN ISO/IEC του 2000 σε συμμο ρφωση προς τη σχετικη ρητη προ βλεψη του α ρθρου 3 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α 129). Επιπλεον, στο πλαισιο του τελικου σχεδιασμου του υπο μελετη εργου, ο πως αυτο ς παρουσια ζεται στην παρου σα Μελετη Περιβαλλοντικω ν Επιπτω σεων (ΜΠΕ) και ο πως αναλυ εται στην ενο τητα 3.5 της παρου σας μελετης, κατεβλη θη κα θε δυνατη προσπα θεια ω στε να βελτιστοποιηθου ν οι επιμερους χωροθετη σεις των Α/Π, ετσι ω στε αυτες να ειναι πλη ρως συμβατες με τις κατευθυ νσεις και τα ποσοτικοποιημενα κριτη ρια που θετει το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ. Ιδιαιτερη βαρυ τητα δο θηκε στην εξεταση θεμα των που αφορου ν στο φυσικο περιβα λλον, λο γω της χωροθετησης τμημα των του υπο μελετη εργου εντο ς η πλησιον προστατευο μενων περιοχω ν Natura. Συγκεκριμενα: Το Α/Π Νεα Κου ταλη (Α/Γ 53 81) στη Λη μνο χωροθετειται εντο ς της περιοχη ς «Λη μνος: Λιμνες Χορταρολιμνη και Αλυκη, Κο λπος Μου δρου, Έλος ιαπο ρι και χερσο νησος Φακο ς» (GR ), η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ζω νη Ειδικη ς Προστασιας (ΖΕΠ) (SPA Special 2

3 Protection Areas). Όλα τα Α/Π στη Χιο χωροθετου νται εντο ς της περιοχη ς «Βο ρεια Χιος» (GR ), η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ζω νη Ειδικη ς Προστασιας (ΖΕΠ) (SPA Special Protection Areas). Το Α/Π Κου μα Λα κκοι (Α/Γ 44 59), το Α/Π Φλωριανου Βουνου (Α/Γ 60 65) και το Α/Π Αμα νη (Α/Γ 66 75) χωροθετου νται εντο ς της περιοχη ς «Βο ρεια Χιος, νη σοι Οινου σσες και παρα κτια θαλα σσια ζω νη» (GR ), η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ειδικη Ζω νη ιατη ρησης (ΕΖ ) (SAC Special Areas for Conservation). Το Α/Π Σκοπο ς (Α/Γ 1 5), το Α/Π Ραχονελι (Α/Γ 6 19), οι Α/Γ του Α/Π Καλακου κι, το Α/Π Μαγγανια (Α/Γ 41 53), το Α/Π Ορδυμνο ς (Α/Γ 54 71), το Α/Π Γυμνο Βουνο (Α/Γ 72 88), το Α/Π Καλιαμα ς (Α/Γ ), οι Α/Γ και του Α/Π Αβασκα νη, το Α/Π Καρυα (Α/Γ ) και το Α/Π Πλα κες (Α/Γ ) χωροθετου νται εντο ς της περιοχη ς «Νοτιοδυτικη Χερσο νησος, Απολιθωμενο α σος Λεσβου» (GR ), η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ζω νη Ειδικη ς Προστασιας (ΖΕΠ) (SPA Special Protection Areas). Το Α/Π Σκοπο ς (Α/Γ1 5), το Α/Π Ραχονελι (Α/Γ6 19), το Α/Π Ορδυμνο ς (Α/Γ 54 71), οι Α/Γ του Α/Π Καλιαμα ς, το Α/Π Αβασκανη (Α/Γ ) και οι Α/Γ του Α/Π Καρυα χωροθετου νται εντο ς της περιοχη ς «Λεσβος: υτικη Χερσο νησος Απολιθωμενο α σος» (GR ), η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ειδικη Ζω νη ιατη ρησης (ΕΖ ) (SAC Special Areas for Conservation). Έτσι, στα πλαισια το σο της βελτιστοποιησης του σχεδιασμου του υπο μελετη εργου ο σο και για την πληρο τητα της παρου σας Μελετης Περιβαλλοντικω ν Επιπτω σεων εκπονη θηκαν οι ακο λουθες δεκα (10) υποστηρικτικες μελετες: 1. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για το Α/Π Νεα Κου ταλη στη νη σο Λη μνο 2. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για το Α/Π Βο ρνος στη νη σο Λη μνο 3. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Κου μα Λα κκοι και Φλωριανο Βουνο στη νη σο Χιο 4. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Περδικοβου νι Φρα γκου Λα κκος Κεφαλο βουνο στη νη σο Χιο 5. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Κεραμος Σπηλα κια στη νη σο Χιο 6. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Αμανη Όρος στη νη σο Χιο 7. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Σκοπο ς και Ραχονελι στη νη σο Λεσβο 8. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Καλακου κι και Μαγκανια στη νη σο Λεσβο 9. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Ορδυμνο ς και Γυμνο Βουνο στη νη σο Λεσβο 10. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Καλιαμα ς Αβασκα νη Καρυα και Πλα κες στη νη σο Λεσβο Τονιζεται δε ο τι το Α/Π Βο ρνος της Λη μνου δεν εμπιπτει εντο ς περιοχη ς η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ζω νη Ειδικη ς Προστασιας (ΖΕΠ) (SPA Special Protection Areas). Παρο λα αυτα λο γω της γειτνιαση ς του με την περιοχη «Νησιδες και Βραχονησιδες Λη μνου: Νη σος Σεργκιτσι και Νησιδες 3

4 ιαβα τες, Κο μπιο, Κα στρια, Τηγα νι, Καρβαλα ς, Πρασονη σι» GR , κριθηκε ο τι επρεπε να εκπονηθει και για αυτο Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη. Το συ νολο των μελετω ν αυτω ν επισυνα πτονται στο Παρα ρτημα VΙ της παρου σας μελετης, ενω τα αποτελεσματα και τα πορισματα αυτω ν λαμβα νονται υπο ψη στην αξιολο γηση των επιπτω σεων του υπο μελετη εργου στην ορνιθοπανιδα στις ενο τητες 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.2 και 7.3 της παρου σας μελετης. Παρα λληλα, στο πλαισιο ωριμανσης του σχεδιασμου του εργου πραγματοποιη θηκαν προ σθετες εργασιες πεδιου στις περιοχες ανα πτυξης των αιολικω ν πα ρκων στις νη σους Λη μνο, Χιο και Λεσβο με αντικειμενο την καταγραφη και αξιολο γηση της βλα στησης, των τυ πων οικοτο πων και των ειδω ν χλωριδας σε περιοχες ανα πτυξης του εργου και ειδικα των τμημα των αυτου εντο ς Ειδικω ν Ζωνω ν ιατη ρησης (ΕΖ ).Τα στοιχεια αυτω ν των εργασιω ν περιλαμβα νονται στις ενο τητες 5.2, 6.2 και 7.2 της παρου σας μελετης. Στα προηγου μενα κεφα λαια της μελετης (συγκεκριμενα στις ενο τητες 5.3, 6.3, 7.3 και 8.3) παρατεθηκε εκτενη ς ανα λυση σχετικα με την εκτιμηση και αξιολο γηση των επιπτω σεων σε κα θε νησι ξεχωριστα. Στο παρο ν κεφα λαιο γινεται αναφορα και στην εκτιμηση αξιολο γηση επιπτω σεων στο επιπεδο κα θε νησιου και των τριω ν νησιω ν συνολικα. Ως σωρευτικες επιπτω σεις θεωρειται το συ νολο των πιθανω ν επιπτω σεων πολλω ν επιμερους εργων η δραστηριοτη των που αποτελου ν ειτε ενα ενιαιο προς περιβαλλοντικη αδειοδο τηση εργο (η δραστηριο τητα) ειτε εντα σσονται σε ενα συ νολο εργων (δραστηριοτη των) ιδιου ειδους στην ιδια χωρικη ενο τητα. Ως συνεργιστικες επιπτω σεις θεωρου νται αυτες που προκυ πτουν απο επιμερους εργα (δραστηριο τητες), αλλα συνδυαζο μενες μεταξυ τους αποκτου ν πολλαπλασιαστικο χαρακτη ρα και εχουν ως αποτελεσμα μεγαλυ τερες απο πλευρα ς εντασης και χαρακτη ρα επιδρα σεις απο το αθροιστικο συ νολο των επιμερους επιπτω σεων. Αρχικα θα πρεπει να σημειωθει ο τι τα τρια υπο μελετη νησια απεχουν ικανη απο σταση μεταξυ τους και συνεπω ς δεν αναμενεται να υπα ρχουν σωρευτικες η συνεργιστικες επιπτω σεις σε περιφερειακο επιπεδο για επιμερους περιβαλλοντικες παραμετρους. Για παρα δειγμα, οι τυχο ν επιπτω σεις στο τοπιο στη Λη μνο η στη Χιο απο τα Α/Π που προ κειται να εγκατασταθου ν σ αυτα δεν δυ νανται να επηρεα σουν το τοπιο η τον οπτικο οριζοντα απο τη Λεσβο, δεδομενης της πολυ μεγα λης απο στασης μεταξυ τους. Οι δυ ο πλησιεστερες ανεμογεννη τριες των Α/Π Λεσβου και Χιου η Α/Γ 144 του Α/Π Πλα κες και η Α/Γ 75 του Α/Π Αμα νη απεχουν απο σταση 63 km. Αντιστοιχα, οι δυ ο πλησιεστερες ανεμογεννη τριες των Α/Π Λεσβου και Λη μνου, η Α/Γ Α7 του Α/Π Ραχονελι και η Α/Γ 18 του Α/Π 102 Λαγκα δες απεχουν απο σταση 74 km. Λαμβα νοντας υπο ψη τα προαναφερθεντα, στη συνεχεια ακολουθει αναλυτικο τερη παρουσιαση των κυ ριων περιβαλλοντικω ν επιπτω σεων σε υπερτοπικο επιπεδο καθω ς και οι συνεργιστικες και συσσωρευτικες επιπτω σεις απο την κατασκευη και λειτουργια του υπο μελετη εργου. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μορφολογία τοπίο Σε ο τι αφορα τη μορφολογια και το τοπιο της ευρυ τερης περιοχη ς μελετης, δεν αναμενονται επιπτω σεις τετοιας σημασιας που να θετουν τη χωροθετηση των υπο εξεταση αιολικω ν πα ρκων σε αμφισβη τηση, το σο σε τοπικο επιπεδο (ανα νησι) ο σο και στο επιπεδο των τριω ν νησιω ν, ο πως προεκυψε απο τη φωτορεαλιστικη απεικο νιση (Παρα ρτημα ΙΙ της παρου σης μελετης) και απο τη μελετη οπτικη ς ο χλησης (ενο τητες 5.3.1, και 7.3.1). Αυτο επιβεβαιω νεται απο την ανα λυση και τα σχετικα συμπερα σματα που περιλαμβα νει η «Ειδική Χωροταξικη Μελετη για τη Χωροθετηση Πολυ γωνων ΑΠ στην περιοχη του Βο ρειου Αιγαιου, στα Νησια Λη μνο, Λεσβο Και Χιο», η οποια εκπονη θηκε απο το γραφειο «.Οικονο μου και Συνεργα τες» και η οποια επισυνα πτεται στο Παρα ρτημα V A της παρου σας μελετης, απο ο που προκυ πτει ο τι η επιλεχθεισα χωροθετηση των Α/Γ και των εικοσιοκτω (28) αιολικω ν πα ρκων στα τρια (3) νησια ικανοποιει πλη ρως τα ποσοτικα κριτη ρια ενταξης αιολικω ν εγκαταστα σεων στο τοπιο του Παραρτη ματος V της ΚΥΑ (ΦΕΚ 4

5 2464Β/ ) με την οποια εγκριθηκε το «Ειδικο Πλαισιο Χωροταξικου Σχεδιασμου και Αειφο ρου Ανα πτυξης για τις Ανανεω σιμες Πηγες Ενεργειας». Eπισης, πρεπει να τονιστει ο τι η συ νθετη τοπογραφια (ανα γλυφο) των περιοχω ν που εχουν επιλεχθει μειω νει σε μεγα λο βαθμο τη θεαση μεγα λου αριθμου Α/Γ απο συγκεκριμενα σημεια, περιοριζοντας σημαντικα τις δυνητικες σωρευτικες και συνεργιστικες επιπτω σεις. Στο σημειο αυτο, πρεπει να σημειωθει πως η επεμβαση για την εγκατα σταση αιολικω ν πα ρκων σε ορισμενες περιπτω σεις εκλαμβα νεται ως υποβα θμιση του τοπιου, λο γω της ξαφνικη ς ενταξης σε αυτο ανθρω πινων κατασκευω ν μεγα λης κλιμακας ο πως ειναι οι ανεμογεννη τριες. Η εντυ πωση αυτη, ο πως εχει προκυ ψει απο ερευνες σε περιοχες ανα πτυξης αιολικω ν πα ρκων (σχετικα στοιχεια παρατεθηκαν σε προηγου μενη ενο τητα του παρο ντος κεφαλαιου) αμβλυ νεται και γινεται προοδευτικα αποδεκτη σε μεγα λο τμη μα του πληθυσμου, ο οποιος εξοικειω νεται με την παρουσια τους και αποδεχεται το ρο λο και τη λειτουργια τους λαμβα νοντας υπο ψη την ευαισθησια της κοινωνιας σε θεματα κλιματικη ς αλλαγη ς. Το ιδιο θα μπορου σε να πει κανεις ο τι ισχυ ει και για την αισθητικη των ανεμογεννητριω ν ως κατασκευω ν, ο που οι απο ψεις διιστανται (αρνητικες και θετικες) και τελικα με την πα ροδο του χρο νου φαινεται να επικρατου ν οι θετικες. Υπο το πρισμα των προαναφερθεντων, η επιπτωση στο τοπιο ειναι παρα μετρος με μεγα λο βαθμο υποκειμενικο τητας που δεν μπορει να εκτιμηθει με τρο πο αντικειμενικο. Σε κα θε περιπτωση επισης, αν δεχθει κα ποιος την αναγκαιο τητα υποκατα στασης συμβατικω ν τρο πων παραγωγη ς ενεργειας απο ΑΠΕ, τουλα χιστον μεχρι να γινει εφικτη η παραγωγη ενεργειας με συ ντηξη η α λλο μη γνωστο ση μερα τρο πο, τα αιολικα πα ρκα αποτελου ν κατα λληλη λυ ση δεδομενου ο τι οι ο ποιες επιπτω σεις στο τοπιο απο την εγκατα σταση τους μπορου ν σε ελα χιστο χρο νο να εκλειψουν σχεδο ν ολοκληρωτικα μεσω της αποξη λωση ς τους αποδιδοντας την περιοχη ανα πτυξη ς τους στην προτερα κατα σταση. Αυτο δεν ισχυ ει για τη συντριπτικη πλειοψηφια α λλων ανθρωπογενω ν παρεμβα σεων για την παραγωγη ενεργειας (εξο ρυξη λιγνιτη, θερμικα εργοστα σια κ.λπ.). Υιοθετω ντας, λοιπο ν, την αρχη της βιω σιμης ανα πτυξης, την αποδοχη του γενικου οφελους και λαμβα νοντας υπο ψη την ανα γκη εξασφα λισης ενεργειας για την ευ ρυθμη λειτουργια του κοινωνικου συνο λου, τα αιολικα πα ρκα σε περιοχες κατα λληλου αιολικου δυναμικου με ασθενεις επιπτω σεις στη φυ ση αποτελου ν επιλογη με πολλα θετικα στοιχεια που ο ταν και αν βρεθει κατα λληλο υποκατα στατο μπορου ν ευ κολα να απεγκατασταθου ν παραδιδοντας τη φυ ση και το τοπιο στην προτερα τους κατα σταση. Συμπερασματικα, θεωρειται ο τι το σο η συ νθετη τοπογραφια των θεσεων εγκατα στασης ο σο και η υποκειμενικο τητα της επιπτωσης σε συνδυασμο με την εξοικιωση του παρατηρητη στην παρουσια Α/Γ μετρια ζει σημαντικα τις σωρευτικες και συνεργιστικες επιπτω σεις του εργου στο τοπιο. Μια παρα μετρος που επισης συνδεεται με την εγκατα σταση αιολικω ν πα ρκων γενικα ειναι οι συνοδες επεμβα σεις, κατα κυ ριο λο γο της οδοποιιας (προ σβασης και εσωτερικη ς), που ειναι αναγκαιες για την κατασκευη και συντη ρηση των πα ρκων. Για ορισμενα αιολικα πα ρκα που χωροθετου νται ως επι το πλειστον σε κορυφογραμμες η πλαγιες ορεινω ν ο γκων διανοιγονται οδοι σχετιζονται με την τεχνικη επεμβαση (κατα ληψη αλλοιωση φυσικω ν ως επι το πλειστον περιοχω ν), διαμορφω νουν νεες συνθη κες ως προς: α) Τη δυνατο τητα οδικη ς προσεγγισης σε απρο σιτες, τουλα χιστον οδικα, περιοχες μεχρι προ τινος και β) την τοπιολογικη αλλοιωση των πλαγιω ν ορεινω ν ο γκων που συντελειται σε μικρο χρονικο δια στημα λο γω τεχνικω ν παρεμβα σεων. Σε ο,τι αφορα την τοπιολογικη αλλοιωση, αυτη εν μερει μπορει να αντιμετωπιστει προληπτικα και επανορθωτικα : Προληπτικα μεσω α) της προσεκτικη ς χα ραξης των οδω ν ω στε να αποφευ γονται εκτεταμενα ορυ γματα και πρανη που θα ειναι ορατα απο μακρινη απο σταση και β) της πιστη ς υλοποιησης των μελετω ν οδοποιιας κατα τη φα ση κατασκευη ς. Επανορθωτικα μεσω α) της εφαρμογη ς κατα λληλων προγραμμα των φυ τευσης, εφο σον αυτα κριθου ν αναγκαια και συντη ρηση ς της κατα τα πρω τα χρο νια σε πρανη και β) εξασφα λισης του αναγκαιου εδαφικου υποβα θρου (φυτικη γη) ω στε να μπορει να υπα ρξει και φυσικη ανα πτυξη βλα στησης που θα αποτρεπει τη δια βρωση λο γω βροχη ς η ανεμου. 5

6 Και για τους δυ ο τυ πους δρα σεων (προληπτικες και επανορθωτικες) σημαντικο ρο λο (το σο απο πλευρα ς κατευθυ νσεων, ο σο και απο πλευρα ς ελεγχου εφαρμογη ς) μπορου ν και πρεπει να εχουν τα τοπικα ασαρχεια που εκ των πραγμα των διαθετουν τη γνω ση και την αρμοδιο τητα στον τομεα αυτο. Σε ο,τι αφορα την απω λεια του οδικου «απρο σιτου» σε ορισμενες κορυφες η πλαγιες ορεινω ν ο γκων σημειω νεται ο τι οι περιπτω σεις αυτες ειναι περιορισμενες στο υπο μελετη εργο, αφου οδικη προ σβαση στις ευρυ τερες περιοχες ανα πτυξης των αιολικω ν πα ρκων υφισταται και ση μερα. Παρο λα αυτα διαμορφω νονται συνθη κες αλλαγη ς στη δυνατο τητα προσεγγισης περιοχω ν δυ σκολα προσβα σιμων απο τον α νθρωπο. Η αλλαγη αυτη εχει το σο θετικα ο σο και αρνητικα χαρακτηριστικα : Τα θετικα χαρακτηριστικα σχετιζονται με την ενισχυση της επισκεψιμο τητας περιοχω ν για το τμη μα του πληθυσμου που ενδιαφερεται, καθω ς και με τη σημαντικη ενισχυση συνθηκω ν πυρασφα λειας και πυρο σβεσης μεσω της δυνατο τητας παρεμβασης σε περιοχες, συνη θως δασικες, ο που επιγεια τμη ματα ειχαν μηδενικη δυνατο τητα προ σβασης. Τα αρνητικα χαρακτηριστικα σχετιζονται κατα κυ ριο λο γο με την απω λεια, σε κα ποιο βαθμο τουλα χιστον, της «μαγειας μυστηριου» του βουνου που «απαιτει» την υποβολη του ανθρω που στην «ακριβη» απο πλευρα ς ψυχολογιας, κο που και χρο νου διαδικασια πεζη προ σβασης για να το προσεγγισει σωματικα και ψυχικα.!!! εδομενου ο τι τα αιολικα πα ρκα εγκαθιστανται σε μικρο μερος των ορεινω ν ο γκων και στα τρια νησια αφη νεται η δυνατο τητα της «απο λαυσης» του βουνου με παρα λληλο το περιβαλλοντικο και κοινωνικο ο φελος απο τη λειτουργια των αιολικω ν πα ρκων. Κλεινοντας την εξεταση επι του συγκεκριμενου θεματος σημειω νονται προ σθετα τα εξη ς: α) ασικοι δρο μοι τετοιου τυ που πολυ ευ κολα μπορου ν να διακο ψουν την οδικη τους λειτουργια αν αυτο κριθει σκο πιμο και αν αυτο συμβει και επομενως διακοπει η συντη ρηση τους, σε πολυ λιγα χρο νια η φυ ση φροντιζει και για την αναιρεση των δυνατοτη των προ σβασης που προσφερουν. β) Η ανα γκη για δια νοιξη δασικω ν οδω ν για την ενισχυση της πυρασφα λειας (παθητικη ς και ευεργετικη ς) σε δυσπρο σιτες ορεινες περιοχες ως υψηλη ς προτεραιο τητας μετα τις μεγα λες πυρκαγιες της τελευταιας δεκαετιας. Συνεπω ς εκτιμα ται ο τι τα προτεινο μενα μετρα που θα ληφθου ν, θα περιορισουν σημαντικα τις δυνητικες σωρευτικες επιπτω σεις των συνοδω ν εργων στο τοπιο. Επισης δεν αναμενονται συνεργιστικες επιπτω σεις απο την υ παρξη των συνοδω ν εργων στη μορφολογια και στο τοπιο. Έδαφος γεωλογία Ως προς τις επιπτω σεις στο εδαφος και στη γεωλογια δεν αναμενονται αξιοσημειωτες μεταβολες το σο σε επιπεδο νησιου ο σο και στο επιπεδο των τριω ν νησιω ν συνολικα. Όπως αναλυ εται στις ενο τητες 5.3.2, και 7.3.2, οι επιπτω σεις θα εχουν τοπικο κυριως χαρακτη ρα και θα ειναι βραχυχρο νιες, μερικω ς αντιμετωπισιμες και μερικω ς αναστρεψιμες μετα τη λη ψη κατα λληλων επανορθωτικω ν μετρων, που παρουσια ζονται στην ενο τητα Ο τοπικο ς χαρακτη ρας των επιπτω σεων δεν δυ ναται να προκαλεσει τυχο ν συνεργιστικες επιπτω σεις στο επιπεδο των τριω ν νησιω ν. Παρο μοια και στη φα ση λειτουργιας, δεν αναμενονται επιπτω σεις στο εδαφος, ενω δεν προ κειται να δρα σουν σωρευτικα η συνεργιστικα στο επιπεδο των τριω ν νησιω ν. Υδατικοί πόροι Θαλάσσιο περιβάλλον Τα υπο μελετη εργα δεν χωροθετου νται εντο ς υγροτοπικω ν εκτα σεων ου τε δυ νανται να επηρεα σουν το καθεστω ς της διαιτας των επιφανειακω ν και υπο γειων νερω ν. Οι ο ποιες επιπτω σεις στους υδατικου ς πο ρους δυ ναται να εμφανιστου ν στη φα ση κατασκευη ς, χαρακτηριζονται ο μως αντιμετωπισιμες και πλη ρως αναστρεψιμες με τη λη ψη κατα λληλων μετρων. Ως εκ του του, δεν αναμενονται τυχο ν συνεργιστικες επιπτω σεις. 6

7 Η γραμμικη επεμβαση στο θαλα σσιο πυθμενα για την τοποθετηση του υπο γειου καλωδιου διασυ νδεσης αποτελει τοπικη, μικρη ς κλιμακας επεμβαση, η οποια δεν δυ ναται να προκαλεσει συνεργιστικες η σωρευτικες επιπτω σεις στην ευρυ τερη θαλα σσια περιοχη των τριω ν νησιω ν και συνεπω ς δεν αναμενονται τυχο ν συνεργιστικες επιπτω σεις. Ειδικα για το συγκεκριμενο θεμα θα πρεπει να τονισθει ο τι ο προτεινο μενος απο την παρου σα ΜΠΕ σχεδιασμο ς των εργων διασυ νδεσης του υπο μελετη εργου με το Εθνικο Συ στημα Μεταφορα ς Ηλεκτρικη ς Ενεργειας (ΕΣΜΗΕ) συνα δει με τον Εθνικο Σχεδιασμο του ΕΣΜHΕ για τη διασυ νδεση των νησιω ν του Βορειου Αιγαιου με την ηπειρωτικη χω ρα, ο πως αυτο ς αποτυπω νεται στη «Μελετη Ανα πτυξης Συστη ματος Μεταφορα ς» (ΜΑΣΜ), ενω εχει προκυ ψει κατο πιν συνεννοη σεων το σο με τη ΕΗ ο σο και με το ΕΣΜΗΕ, ω στε να διασφαλιζεται η βελτιστη συνεργασια μεταξυ των συστημα των μεταφορα ς. Οικοσυστήματα και χλωρίδα Σε ο τι αφορα τα οικοσυστη ματα και τη χλωριδα, απο τα στοιχεια που παρατεθηκαν το σο στις ενο τητες 5.3.4, και 7.3.4, προκυ πτει ο τι το μεγαλυ τερο τμη μα των αιολικω ν πα ρκων του υπο μελετη εργου χωροθετειται εντο ς περιοχω ν στις οποιες κυριαρχου ν υποβαθμισμενα φρυγανικα οικοσυστη ματα και συγκεκριμενα φρυγανικες διαπλα σεις. Οι φρυγανικοι σχηματισμοι σε λιγες περιπτω σεις εχουν σχετικα καλη κατα σταση διατη ρησης, ενω κατα κυ ριο λο γο ειναι αρκετα υποβαθμισμενοι, λο γω κυριως ανθρωπογενω ν επιδρα σεων. Ο κυ ριος λο γος υ παρξης εκταταμενων τετοιων περιοχω ν ειναι αφενο ς οι εδαφοκλιματικες συνθη κες των νησιω ν και αφετερου η διαχρονικη εντονη εκμετα λλευση απο τον α νθρωπο, κυριως μεσω της βο σκησης, αλλα και των συνεχω ν πυρκαγιω ν. Υπα ρχουν ορισμενες επιπτω σεις στις οποιες θα πρεπει να δοθει προσοχη ως προς τα θεματα χλωριδας και βλα στησης για την προ ληψη υποβα θμισης που μπορει να αποφευχθει κατα τη φα ση κατασκευη ς. Επισης, θα πρεπει να επισημανθει ο τι τα επιμερους τμη ματα του εργου στη Λεσβο και στη Χιο που βρισκονται εντο ς περιοχω ν που εχουν συμπεριληφθει στον Ευρωπαι κο Οικολογικο ικτυο Natura 2000 ως Ειδικες Ζω νες ιατη ρησης (ΕΖ ) (SAC Special Areas forconservation), δεν καταλαμβα νουν οικο τοπους προτεραιο τητας, οπο τε καταρχη ν δεν υφισταται θεμα ασυμβατο τητας συ μφωνα με το Ειδικο Πλαισιο Χωροταξικου Σχεδιασμου και Αειφο ρου Ανα πτυξης για τις ΑΠΕ, ο πως αυτο εγκριθηκε με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2464Β/ ). Τα τμη ματα αυτα καταλαμβα νουν κυριως τον τυ πο οικοτο που «Φρυ γανα με Sarcopoterium spinosum 5420», ο οποιος περιλαμβα νεται μεν στο παρα ρτημα Ι της Οδηγιας 92/43/ΕΚ, χωρις να ειναι οικο τοπος προτεραιο τητας, ειναι εξαιρετικα συνη θης στην Ελλα δα και καλυ πτει τερα στιες εκτα σεις της ηπειρωτικη ς χω ρας και των νησιω ν. Ο εν λο γω οικο τοπος ειναι προιο ν φυσικη ς κατα ληξης των ιδιαιτερα υποβαθμισμενων μεσογειακω ν οικοσυστημα των, λο γω της δρα σης των πυρκαγιω ν και της εκτεταμενης βο σκησης. Ως εκ του του δεν αναμενεται να επηρεαστει η ακεραιο τητα και η συνοχη των περιοχω ν αυτω ν ως προς τους τυ πους οικοτο πων και τα ειδη χλωριδας. Συγκεκριμενα, 776,7 στρεμματα των υπο μελετη εργων στη νη σο Λεσβο (45,7% της συνολικη ς εκτασης που καταλαμβα νουν τα προτεινο μενα εργα στη Λεσβο) εμπιπτει εντο ς της περιοχη ς «Λεσβος: υτικη Χερσο νησος Απολιθωμενο α σος» (GR ), η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ειδικη Ζω νη ιατη ρησης (ΕΖ ) (SAC Special Areas for Conservation). Ειδικο τερα συ μφωνα με τις εργασιες πεδιου της παρου σας μελετης καταλαμβα νονται μο νο δυ ο τυ ποι οικοτο πων του παραρτη ματος Ι της Οδηγιας 92/43/ΕΟΚ εντο ς της περιοχη ς Natura 2000, δηλαδη οι «Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum» (5420) και α ση βελανιδια ς Quercus macrolepis (9350). Λαμβα νοντας υπο ψη την ταυτοποιηση οριοθετηση των τυ πων οικοτο πων του προγρα μματος ΒΙΟΜΑΡ, τα υπο μελετη εργα καταλαμβα νουν εξαιρετικα μικρα ποσοστα των συγκεκριμενων τυ πων οικοτο πων του παραρτη ματος Ι της Οδηγιας 92/43/ΕΟΚ. Τα μικρα αυτα ποσοστα τεκμηριω νουν ο τι οι επιπτω σεις απο την κατα ληψη του εργου εντο ς της περιοχη ς Natura 2000 «Λεσβος: υτικη Χερσο νησος Απολιθωμενο α σος» (GR ), δεν ειναι σημαντικες και συνεπω ς δεν αναμενεται να επηρεαστει η ακεραιο τητα της εν λο γω περιοχη ς Natura 2000 ως προς τους τυ πους οικοτο πων το σο στη φα ση 7

8 κατασκευη ς ο σο και στη φα ση λειτουργιας των υπο μελετη εργων. Αντιστοιχα, 354,6 στρεμματα των υπο μελετη εργων στη νη σο Χιο (45,9% της συνολικη ς εκτασης που καταλαμβα νουν τα προτεινο μενα εργα στη Χιο) εμπιπτει εντο ς της περιοχη ς «Βο ρεια Χιος, νη σοι Οινου σσες και παρα κτια θαλα σσια ζω νη» (GR ), η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ειδικη Ζω νη ιατη ρησης (ΕΖ ) (SAC Special Areas for Conservation). Ειδικο τερα συ μφωνα με τις εργασιες πεδιου της παρου σας μελετης καταλαμβα νονται τεσσερις τυ ποι οικοτο πων του παραρτη ματος Ι της Οδηγιας 92/43/ΕΟΚ εντο ς της περιοχη ς Natura 2000, δηλαδη οι «Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum» (5420), Μεσογειακα πευκοδα ση με ενδημικα ειδη πευ κων της Μεσογειου (9540), α ση ανατολικη ς πλατα νου (92C0) και α ση Quercus pubescens ssp.brachyphylla του Αιγαιου (9310). Λαμβα νοντας υπο ψη την ταυτοποιηση οριοθετηση των τυ πων οικοτο πων του προγρα μματος ΒΙΟΜΑΡ, τα υπο μελετη εργα καταλαμβα νουν εξαιρετικα μικρο ποσοστο (0,166%) ενο ς μο νο οικο τοπου του παραρτη ματος Ι της Οδηγιας 92/43/ΕΟΚ και προ κειται για τον οικο τοπο Τα μικρα αυτα ποσοστα τεκμηριω νουν ο τι οι επιπτω σεις απο την κατα ληψη του εργου εντο ς της περιοχη ς Natura 2000 «Βο ρεια Χιος, νη σοι Οινου σσες και παρα κτια θαλα σσια ζω νη» (GR ), δεν ειναι σημαντικες και συνεπω ς δεν αναμενεται να επηρεαστει η ακεραιο τητα της εν λο γω περιοχη ς Natura 2000 ως προς τους τυ πους οικοτο πων το σο στη φα ση κατασκευη ς ο σο και στη φα ση λειτουργιας των υπο μελετη εργων. Με βα ση τα παραπα νω, το σο στη φα ση κατασκευη ς, ο σο και στη φα ση λειτουργιας, οι προκαλου μενες επιπτω σεις στις κατηγοριες βλα στησης, στους τυ πους οικοτο πων και στα ειδη χλωριδας, αναμενεται να ειναι ασθενεις σε επιπεδο νησιου. Επιπρο σθετα δεν αναμενεται να εχουν κα ποιου ειδους συνεργεια στο επιπεδο των νησιω ν. Επισης πρεπει να τονιστει ο τι ενα απο τα βασικα σχεδιαστικα κριτη ρια του εργου στον τομεα χωροθετησης ανεμογεννητριω ν αλλα και στη χα ραξη των συνοδω ν εργων αποτελεσε η ελαχιστοποιηση των σωρευτικω ν και συνεργιστικω ν επιπτω σεων στα τρια νησια. Πανίδα Ορνιθοπανίδα Λο γω της συγκριτικα μικρη ς κατα ληψης βιοτο πων σημαντικω ν ειδω ν πανιδας, καθω ς και της φυ σης λειτουργιας του εργου δεν αναμενονται αξιοσημειωτες επιπτω σεις το σο σε επιπεδο οικολογικα ευαισθητων η ευαισθητων περιοχω ν ο σο και στο επιπεδο των τριω ν νησιω ν. Ως εκ του του δεν αναμενονται τυχο ν συνεργιστικες η αξιοσημειωτες αθροιστικες επιπτω σεις απο την κατασκευη και λειτουργια του εργου στα ειδη πανιδας. Σε ο τι αφορα την ορνιθοπανιδα, το γεγονο ς ο τι αρκετα απο τα αιολικα πα ρκα βρισκονται εντο ς η πλησιον περιοχω ν, οι οποιες συμπεριλαμβα νονται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ζω νη Ειδικη ς Προστασιας (ΖΕΠ) (SPA Special Protection Areas), υποδηλω νει παρουσια σημαντικω ν ειδω ν το σο μο νιμων ο σο και αποδημητικω ν. Στο πλαισιο αδειοδο τησης του υπο μελετη εργου ελαβε χω ρα εκτενη ς ορνιθολογικη διερευ νηση. Αναλυτικα στοιχεια παρατιθενται το σο στις Ειδικες Ορνιθολογικες Μελετες, οι οποιες επισυνα πτονται το σο στο Παρα ρτημα VI της παρου σης, ο σο και στις ενο τητες 5.2.7, 5.3.6, 6.2.6, 6.3.6, και που προηγη θηκαν. Στη φα ση κατασκευη ς δεν αναμενονται αξιοσημειωτες επιπτω σεις στην ορνιθοπανιδα, κυριως λο γω του βραχυχρο νιου χαρακτη ρα τους. Σε ο τι αφορα τη λειτουργια του εργου, λαμβα νοντας υπο ψη την υπα ρχουσα βιβλιογραφια σχετικα με τις προκαλου μενες επιπτω σεις των Α/Π στην ορνιθοπανιδα, την υ παρξη σημαντικω ν ειδω ν ορνιθοπανιδας στις περιοχες του εργου καθω ς και τις καταγραφες των ειδω ν ορνιθοπανιδας που πραγματοποιη θηκαν στα πλαισια της παρου σας μελετης, οι επιπτω σεις του υπο μελετη εργου στα περισσο τερα ειδη ορνιθοπανιδας μπορου ν να χαρακτηρισθου ν ασθενεις και σε τοπικο μο νο επιπεδο λαμβα νοντας υπο ψη και τα μετρα αντιμετω πισης που προτεινονται στην παρου σα μελετη. Γενικα η ο χληση κατα τη φα ση κατασκευη ς εκτιμα ται ο τι θα αποτελεσει ασθενη επιπτωση. Βασικο ς 8

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464 3 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49828 Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 60 31 Μαρτίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 4 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 31722/4 11 2011 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτί μησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Πε ριβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170613 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171923 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2516 Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Εγκρίθηκαν 122 εκατ. ευρώ για προνοιακά επιδόματα στους ΟΤΑ Στα 4 εκατ. τα αποδοτέα ποσά στους

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ». Παρατηρήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415 23 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ. 37338/ 1807/2010 κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα