ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών πάρκων (Α/Π) συνολικής ισχύος 706MW στις νήσους Χίο (επτά Α/Π συνολικής δυναμικότητας 150MW), Λήμνο (έντεκα Α/Π συνολικής δυναμικότητας 250MW) και Λέσβο (δέκα Α/Π συνολικής δυναμικότητας 306MW) και την ηλεκτρική διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο, αποσπάσματα της οποίας παρατίθενται, εκπονήθηκε από την ENVECO Α.Ε. Δ. Αργυρόπουλος και βρίσκεται σε διαβούλευση. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το παρο ν κεφα λαιο αφορα στην ανασκο πηση των κυ ριων περιβαλλοντικω ν επιπτω σεων που προκαλου νται απο το εργο, το σο στη φα ση κατασκευη ς ο σο και στη φα ση λειτουργιας. Επιπλεον, εκτιμω νται και αξιολογου νται οι τυχο ν συνεργιστικες και σωρευτικες επιπτω σεις. Το προτεινο μενο εργο συνδυα ζει την αξιοποιηση του υψηλου αιολικου δυναμικου των μεγα λων νησιω ν του Βορειου Αιγαιου Λη μνου, Λεσβου, Χιου με ταυτο χρονη εξασφα λιση αξιο πιστης ηλεκτρικη ς διασυ νδεσης με την ηπειρωτικη χω ρα. Στο σημειο αυτο, θα πρεπει να αναφερθει πως η χρη ση της ηλεκτρικη ς ενεργειας στη χω ρα κατα τις δεκαετιες του δεν θα μπορου σε παρα να επεκταθει και να συμπεριλα βει το νησιωτικο τμη μα της χω ρας με τα γνωστα οφελη που συνεπα γεται σε οποιοδη ποτε το πο ο εξηλεκτρισμο ς. Οι μεγα λες αποστα σεις απο την ηπειρωτικη χω ρα σε συνδυασμο με τις αρχικα ελα χιστες απαιτη σεις σε ηλεκτρικη ενεργεια των νησιω ν οδη γησαν στην ανα πτυξη αυτο νομων μονα δων παραγωγη ς ηλεκτρικη ς ενεργειας σε κα θε νησι με χρη ση υγρω ν καυσιμων που μεταφερονται δια θαλα σσης. Περαν της εξαιρετικα υψηλου κο στους παραγωγη ς, η λυ ση της αυτο νομης ηλεκτροπαραγωγη ς με υγρα καυ σιμα ενεχει περιβαλλοντικου ς κινδυ νους το σο κατα την μεταφορα και αποθη κευση τους σε δεξαμενες διπλα στη θα λασσα ο σο και στην διαχειριση τους ενω η τοπικη εκπομπη αεριων ρυ πων αλλα και υγρω ν στερεω ν αποβλη των υποβαθμιζει το τοπικο περιβα λλον με μη αντιστρεπτο τρο πο για βα θος χρο νου και με επιπτω σεις που αυξα νουν ανα λογα με την αυ ξηση της ζη τησης ηλεκτρικη ς ενεργειας. Η δεδομενη υ παρξη ισχυρου αιολικου δυναμικου στην περιοχη του Αιγαιου γενικο τερα σε συνδυασμο με την ανα πτυξη των τεχνολογιω ν το σο της μετατροπη ς της αιολικη ς ενεργειας σε ηλεκτρικη ο σο και της πο ντισης υποθαλα σσιων καλωδιων κυριως κατα τα τελευταια εικοσι ετη καθιστου ν προ σφορο και τεχνικα εφικτο το παρο ν εργο. Κοινη τακτικη, την τελευταια δεκαετια, ο λων των χωρω ν παγκοσμιως που αποτελου νται και απο νησιωτικα τμη ματα, ειναι η διασυ νδεση τους με το ηπειρωτικο Συ στημα τους, επιτυγχα νοντας σαφω ς οικονομικο τερη παραγωγη ηλεκτρικη ς ενεργειας με την χαμηλο τερη δυνατη περιβαλλοντικη επιβα ρυνση. Τελος η προτεινο μενη διασυ νδεση αποτελει υποσυ νολο του Γενικου Σχεδιασμου της Μελετης ιασυνδεσεων των νησιω ν του Αιγαιου στο Ηπειρωτικο Συ στημα που εχει εκπονηθει απο το ιαχειριστη του Ελληνικου Συστη ματος Μεταφορα ς Ηλεκτρικη ς Ενεργειας (Αθη να 2010) καθω ς επισης και δυ ο μελετω ν του Πολυτεχνειου Αθηνω ν που εκπονη θηκαν για λογαριασμο της Ρυθμιστικη ς Αρχη ς Ενεργειας με το ιδιο αντικειμενο. Με την υλοποιηση του προτεινο μενου εργου συνδυα ζεται η αξιοποιηση του αιολικου δυναμικου των 1

2 μεγα λων νησιω ν του Βορειου Αιγαιου Λη μνου, Λεσβου, Χιου και επιτυγχα νεται σημαντικη εξοικονο μηση δαπανω ν σε Εθνικο επιπεδο, αφου διασυνδεοντας τα νησια αυτα, παυ ει η παραγωγη ηλεκτρικη ς ενεργειας απο τοπικου ς σταθμου ς παραγωγη ς (σε καθεστω ς ψυχρη ς εφεδρειας και μακροπρο θεσμα παυ ση αυτω ν) οι οποιοι λειτουργου ν με ιδιαιτερα υψηλο κο στος και προκαλου ν επιπτωση στο ατμοσφαιρικο περιβα λλον. Επισημαινεται ο τι σε ετη σια βα ση, η Ελληνικη Πολιτεια δαπανα περιπου 500εκ. ευρω, με την μορφη Υπηρεσιω ν Κοινη ς Ωφελειας, ω στε να αντισταθμιστει το επιπλεον κο στος ηλεκτροπαραγωγη ς του συνο λου των νησιω ν της Ελληνικη ς επικρα τειας, σε σχεση με αυτο του ιασυνδεδεμενου Ηπειρωτικου Συστη ματος ω στε να εξασφαλιζεται η κοινη τιμολο γηση ο λων των καταναλωτω ν ηλεκτρικη ς ενεργειας ανεξαρτη του γεωγραφικη ς κατανομη ς. Η ιδεα της αξιοποιησης του μεγα λου αιολικου δυναμικου του Αιγαιου που οφειλεται στις γεωγραφικες ιδιαιτερο τητες του χω ρου ειναι παλαια και πα νω σε αυτη εχουν διατυπωθει δια φορες ιδεες αξιοποιησης. Η εναλλακτικη των νη σων Χιου, Λεσβου Λη μνου βασιστηκε στο κριτη ριο αφενο ς του πλου του του πο ρου αυτου στην περιοχη (αιολικο δυναμικο ), συνδυαζο μενο με την υψηλη ανταποδοτικη αξια που προσδιδει στην Ελληνικη οικονομια η ιασυ νδεση των τριω ν νησιω ν και αφετερου στο μεγεθος των τριω ν νη σων που ειναι σημαντικα μεγαλυ τερο απο οποιαδη ποτε α λλα νησια του Βορειου Αιγαιου και επομενως μπορου ν να «απορροφη σουν» χωρις προβλη ματα υπερσυσσω ρευσης (χωρικη ς, τοπιολογικη ς) ενα εργο μεγα λης κλιμακας ο πως αυτο που μελετα ται στην παρου σα μελετη. Τονιζεται ο τι τα αντιστοιχου μεγεθους νησια του Ιονιου ειναι η δη διασυνδεδεμενα, καθω ς επισης και η Ευ βοια, η οποια βεβαια ειναι σαφω ς εγγυ τερα στην ηπειρωτικη χω ρα, ενω για την Κρη τη που αποτελει αυτο νομο συ στημα (Ηλεκτρικα ) υπα ρχουν τρεις (3) προτα σεις διασυ νδεσης με το Ηπειρωτικο ιασυνδεδεμενο Ηλεκτρικο συ στημα. Τα νησια του Βορειου Αιγαιου (Λη μνος, Λεσβος και Χιος) ειναι ση μερα μη διασυνδεδεμενα νησια με το δικτυο της ηπειρωτικη ς χω ρας και στα πλαισια του προτεινο μενου εργου προβλεπεται η ηλεκτρικη διασυ νδεση αυτω ν με το ιασυνδεδεμενο Συ στημα Μεταφορα ς Ηλεκτρικη ς Ενεργειας, με εφαρμογη προηγμενων τεχνολογιω ν υπο γειων και υποθαλα σσιων καλωδιω σεων και παρα λληλη εγκατα σταση Αιολικω ν Πα ρκων. Ο τελικο ς σχεδιασμο ς του υπο μελετη εργου, ο πως παρουσια ζεται στον Χα ρτη Προσανατολισμου Υποβρυ χια διασυ νδεση νησιω ν (Αρ. Σχεδιου MPE 1 του Παραρτη ματος VIΙ της παρου σας μελετης) και στα Σχεδια Γενικη ια ταξη Έργων Λη μνου, Γενικη ια ταξη Έργων Χιου, Γενικη ια ταξη Έργων Λεσβου και Γενικη ια ταξη Έργων ιασυ νδεσης Ευ βοιας/φθιω τιδας Εναλλακτικη λυ ση (Αρ. Σχεδιων MPE LMN 2.1, MPE CHS 2.2, MPE LSV 2.3 και MPE EVA 2.4 του Παραρτη ματος VIΙ της παρου σας μελετης) στοχευ ει στην ελαχιστοποιηση των επιπτω σεων σε ο λους τους περιβαλλοντικου ς τομεις (φυσικο περιβα λλον, εδαφος, υδατικοι πο ροι, υποδομες, ιστορικο και πολιτιστικο περιβα λλον) και ελαβε υπο ψη τις ενεργειακες και ανεμολογικες μελετες που εγιναν βα σει πιστοποιημενων ανεμολογικω ν μετρη σεων απο πιστοποιημενο φορεα κατα το προ τυπο DIN EN ISO/IEC του 2000 σε συμμο ρφωση προς τη σχετικη ρητη προ βλεψη του α ρθρου 3 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α 129). Επιπλεον, στο πλαισιο του τελικου σχεδιασμου του υπο μελετη εργου, ο πως αυτο ς παρουσια ζεται στην παρου σα Μελετη Περιβαλλοντικω ν Επιπτω σεων (ΜΠΕ) και ο πως αναλυ εται στην ενο τητα 3.5 της παρου σας μελετης, κατεβλη θη κα θε δυνατη προσπα θεια ω στε να βελτιστοποιηθου ν οι επιμερους χωροθετη σεις των Α/Π, ετσι ω στε αυτες να ειναι πλη ρως συμβατες με τις κατευθυ νσεις και τα ποσοτικοποιημενα κριτη ρια που θετει το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ. Ιδιαιτερη βαρυ τητα δο θηκε στην εξεταση θεμα των που αφορου ν στο φυσικο περιβα λλον, λο γω της χωροθετησης τμημα των του υπο μελετη εργου εντο ς η πλησιον προστατευο μενων περιοχω ν Natura. Συγκεκριμενα: Το Α/Π Νεα Κου ταλη (Α/Γ 53 81) στη Λη μνο χωροθετειται εντο ς της περιοχη ς «Λη μνος: Λιμνες Χορταρολιμνη και Αλυκη, Κο λπος Μου δρου, Έλος ιαπο ρι και χερσο νησος Φακο ς» (GR ), η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ζω νη Ειδικη ς Προστασιας (ΖΕΠ) (SPA Special 2

3 Protection Areas). Όλα τα Α/Π στη Χιο χωροθετου νται εντο ς της περιοχη ς «Βο ρεια Χιος» (GR ), η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ζω νη Ειδικη ς Προστασιας (ΖΕΠ) (SPA Special Protection Areas). Το Α/Π Κου μα Λα κκοι (Α/Γ 44 59), το Α/Π Φλωριανου Βουνου (Α/Γ 60 65) και το Α/Π Αμα νη (Α/Γ 66 75) χωροθετου νται εντο ς της περιοχη ς «Βο ρεια Χιος, νη σοι Οινου σσες και παρα κτια θαλα σσια ζω νη» (GR ), η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ειδικη Ζω νη ιατη ρησης (ΕΖ ) (SAC Special Areas for Conservation). Το Α/Π Σκοπο ς (Α/Γ 1 5), το Α/Π Ραχονελι (Α/Γ 6 19), οι Α/Γ του Α/Π Καλακου κι, το Α/Π Μαγγανια (Α/Γ 41 53), το Α/Π Ορδυμνο ς (Α/Γ 54 71), το Α/Π Γυμνο Βουνο (Α/Γ 72 88), το Α/Π Καλιαμα ς (Α/Γ ), οι Α/Γ και του Α/Π Αβασκα νη, το Α/Π Καρυα (Α/Γ ) και το Α/Π Πλα κες (Α/Γ ) χωροθετου νται εντο ς της περιοχη ς «Νοτιοδυτικη Χερσο νησος, Απολιθωμενο α σος Λεσβου» (GR ), η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ζω νη Ειδικη ς Προστασιας (ΖΕΠ) (SPA Special Protection Areas). Το Α/Π Σκοπο ς (Α/Γ1 5), το Α/Π Ραχονελι (Α/Γ6 19), το Α/Π Ορδυμνο ς (Α/Γ 54 71), οι Α/Γ του Α/Π Καλιαμα ς, το Α/Π Αβασκανη (Α/Γ ) και οι Α/Γ του Α/Π Καρυα χωροθετου νται εντο ς της περιοχη ς «Λεσβος: υτικη Χερσο νησος Απολιθωμενο α σος» (GR ), η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ειδικη Ζω νη ιατη ρησης (ΕΖ ) (SAC Special Areas for Conservation). Έτσι, στα πλαισια το σο της βελτιστοποιησης του σχεδιασμου του υπο μελετη εργου ο σο και για την πληρο τητα της παρου σας Μελετης Περιβαλλοντικω ν Επιπτω σεων εκπονη θηκαν οι ακο λουθες δεκα (10) υποστηρικτικες μελετες: 1. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για το Α/Π Νεα Κου ταλη στη νη σο Λη μνο 2. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για το Α/Π Βο ρνος στη νη σο Λη μνο 3. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Κου μα Λα κκοι και Φλωριανο Βουνο στη νη σο Χιο 4. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Περδικοβου νι Φρα γκου Λα κκος Κεφαλο βουνο στη νη σο Χιο 5. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Κεραμος Σπηλα κια στη νη σο Χιο 6. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Αμανη Όρος στη νη σο Χιο 7. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Σκοπο ς και Ραχονελι στη νη σο Λεσβο 8. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Καλακου κι και Μαγκανια στη νη σο Λεσβο 9. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Ορδυμνο ς και Γυμνο Βουνο στη νη σο Λεσβο 10. Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη για τα Α/Π Καλιαμα ς Αβασκα νη Καρυα και Πλα κες στη νη σο Λεσβο Τονιζεται δε ο τι το Α/Π Βο ρνος της Λη μνου δεν εμπιπτει εντο ς περιοχη ς η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ζω νη Ειδικη ς Προστασιας (ΖΕΠ) (SPA Special Protection Areas). Παρο λα αυτα λο γω της γειτνιαση ς του με την περιοχη «Νησιδες και Βραχονησιδες Λη μνου: Νη σος Σεργκιτσι και Νησιδες 3

4 ιαβα τες, Κο μπιο, Κα στρια, Τηγα νι, Καρβαλα ς, Πρασονη σι» GR , κριθηκε ο τι επρεπε να εκπονηθει και για αυτο Ειδικη Ορνιθολογικη Μελετη. Το συ νολο των μελετω ν αυτω ν επισυνα πτονται στο Παρα ρτημα VΙ της παρου σας μελετης, ενω τα αποτελεσματα και τα πορισματα αυτω ν λαμβα νονται υπο ψη στην αξιολο γηση των επιπτω σεων του υπο μελετη εργου στην ορνιθοπανιδα στις ενο τητες 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.2 και 7.3 της παρου σας μελετης. Παρα λληλα, στο πλαισιο ωριμανσης του σχεδιασμου του εργου πραγματοποιη θηκαν προ σθετες εργασιες πεδιου στις περιοχες ανα πτυξης των αιολικω ν πα ρκων στις νη σους Λη μνο, Χιο και Λεσβο με αντικειμενο την καταγραφη και αξιολο γηση της βλα στησης, των τυ πων οικοτο πων και των ειδω ν χλωριδας σε περιοχες ανα πτυξης του εργου και ειδικα των τμημα των αυτου εντο ς Ειδικω ν Ζωνω ν ιατη ρησης (ΕΖ ).Τα στοιχεια αυτω ν των εργασιω ν περιλαμβα νονται στις ενο τητες 5.2, 6.2 και 7.2 της παρου σας μελετης. Στα προηγου μενα κεφα λαια της μελετης (συγκεκριμενα στις ενο τητες 5.3, 6.3, 7.3 και 8.3) παρατεθηκε εκτενη ς ανα λυση σχετικα με την εκτιμηση και αξιολο γηση των επιπτω σεων σε κα θε νησι ξεχωριστα. Στο παρο ν κεφα λαιο γινεται αναφορα και στην εκτιμηση αξιολο γηση επιπτω σεων στο επιπεδο κα θε νησιου και των τριω ν νησιω ν συνολικα. Ως σωρευτικες επιπτω σεις θεωρειται το συ νολο των πιθανω ν επιπτω σεων πολλω ν επιμερους εργων η δραστηριοτη των που αποτελου ν ειτε ενα ενιαιο προς περιβαλλοντικη αδειοδο τηση εργο (η δραστηριο τητα) ειτε εντα σσονται σε ενα συ νολο εργων (δραστηριοτη των) ιδιου ειδους στην ιδια χωρικη ενο τητα. Ως συνεργιστικες επιπτω σεις θεωρου νται αυτες που προκυ πτουν απο επιμερους εργα (δραστηριο τητες), αλλα συνδυαζο μενες μεταξυ τους αποκτου ν πολλαπλασιαστικο χαρακτη ρα και εχουν ως αποτελεσμα μεγαλυ τερες απο πλευρα ς εντασης και χαρακτη ρα επιδρα σεις απο το αθροιστικο συ νολο των επιμερους επιπτω σεων. Αρχικα θα πρεπει να σημειωθει ο τι τα τρια υπο μελετη νησια απεχουν ικανη απο σταση μεταξυ τους και συνεπω ς δεν αναμενεται να υπα ρχουν σωρευτικες η συνεργιστικες επιπτω σεις σε περιφερειακο επιπεδο για επιμερους περιβαλλοντικες παραμετρους. Για παρα δειγμα, οι τυχο ν επιπτω σεις στο τοπιο στη Λη μνο η στη Χιο απο τα Α/Π που προ κειται να εγκατασταθου ν σ αυτα δεν δυ νανται να επηρεα σουν το τοπιο η τον οπτικο οριζοντα απο τη Λεσβο, δεδομενης της πολυ μεγα λης απο στασης μεταξυ τους. Οι δυ ο πλησιεστερες ανεμογεννη τριες των Α/Π Λεσβου και Χιου η Α/Γ 144 του Α/Π Πλα κες και η Α/Γ 75 του Α/Π Αμα νη απεχουν απο σταση 63 km. Αντιστοιχα, οι δυ ο πλησιεστερες ανεμογεννη τριες των Α/Π Λεσβου και Λη μνου, η Α/Γ Α7 του Α/Π Ραχονελι και η Α/Γ 18 του Α/Π 102 Λαγκα δες απεχουν απο σταση 74 km. Λαμβα νοντας υπο ψη τα προαναφερθεντα, στη συνεχεια ακολουθει αναλυτικο τερη παρουσιαση των κυ ριων περιβαλλοντικω ν επιπτω σεων σε υπερτοπικο επιπεδο καθω ς και οι συνεργιστικες και συσσωρευτικες επιπτω σεις απο την κατασκευη και λειτουργια του υπο μελετη εργου. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μορφολογία τοπίο Σε ο τι αφορα τη μορφολογια και το τοπιο της ευρυ τερης περιοχη ς μελετης, δεν αναμενονται επιπτω σεις τετοιας σημασιας που να θετουν τη χωροθετηση των υπο εξεταση αιολικω ν πα ρκων σε αμφισβη τηση, το σο σε τοπικο επιπεδο (ανα νησι) ο σο και στο επιπεδο των τριω ν νησιω ν, ο πως προεκυψε απο τη φωτορεαλιστικη απεικο νιση (Παρα ρτημα ΙΙ της παρου σης μελετης) και απο τη μελετη οπτικη ς ο χλησης (ενο τητες 5.3.1, και 7.3.1). Αυτο επιβεβαιω νεται απο την ανα λυση και τα σχετικα συμπερα σματα που περιλαμβα νει η «Ειδική Χωροταξικη Μελετη για τη Χωροθετηση Πολυ γωνων ΑΠ στην περιοχη του Βο ρειου Αιγαιου, στα Νησια Λη μνο, Λεσβο Και Χιο», η οποια εκπονη θηκε απο το γραφειο «.Οικονο μου και Συνεργα τες» και η οποια επισυνα πτεται στο Παρα ρτημα V A της παρου σας μελετης, απο ο που προκυ πτει ο τι η επιλεχθεισα χωροθετηση των Α/Γ και των εικοσιοκτω (28) αιολικω ν πα ρκων στα τρια (3) νησια ικανοποιει πλη ρως τα ποσοτικα κριτη ρια ενταξης αιολικω ν εγκαταστα σεων στο τοπιο του Παραρτη ματος V της ΚΥΑ (ΦΕΚ 4

5 2464Β/ ) με την οποια εγκριθηκε το «Ειδικο Πλαισιο Χωροταξικου Σχεδιασμου και Αειφο ρου Ανα πτυξης για τις Ανανεω σιμες Πηγες Ενεργειας». Eπισης, πρεπει να τονιστει ο τι η συ νθετη τοπογραφια (ανα γλυφο) των περιοχω ν που εχουν επιλεχθει μειω νει σε μεγα λο βαθμο τη θεαση μεγα λου αριθμου Α/Γ απο συγκεκριμενα σημεια, περιοριζοντας σημαντικα τις δυνητικες σωρευτικες και συνεργιστικες επιπτω σεις. Στο σημειο αυτο, πρεπει να σημειωθει πως η επεμβαση για την εγκατα σταση αιολικω ν πα ρκων σε ορισμενες περιπτω σεις εκλαμβα νεται ως υποβα θμιση του τοπιου, λο γω της ξαφνικη ς ενταξης σε αυτο ανθρω πινων κατασκευω ν μεγα λης κλιμακας ο πως ειναι οι ανεμογεννη τριες. Η εντυ πωση αυτη, ο πως εχει προκυ ψει απο ερευνες σε περιοχες ανα πτυξης αιολικω ν πα ρκων (σχετικα στοιχεια παρατεθηκαν σε προηγου μενη ενο τητα του παρο ντος κεφαλαιου) αμβλυ νεται και γινεται προοδευτικα αποδεκτη σε μεγα λο τμη μα του πληθυσμου, ο οποιος εξοικειω νεται με την παρουσια τους και αποδεχεται το ρο λο και τη λειτουργια τους λαμβα νοντας υπο ψη την ευαισθησια της κοινωνιας σε θεματα κλιματικη ς αλλαγη ς. Το ιδιο θα μπορου σε να πει κανεις ο τι ισχυ ει και για την αισθητικη των ανεμογεννητριω ν ως κατασκευω ν, ο που οι απο ψεις διιστανται (αρνητικες και θετικες) και τελικα με την πα ροδο του χρο νου φαινεται να επικρατου ν οι θετικες. Υπο το πρισμα των προαναφερθεντων, η επιπτωση στο τοπιο ειναι παρα μετρος με μεγα λο βαθμο υποκειμενικο τητας που δεν μπορει να εκτιμηθει με τρο πο αντικειμενικο. Σε κα θε περιπτωση επισης, αν δεχθει κα ποιος την αναγκαιο τητα υποκατα στασης συμβατικω ν τρο πων παραγωγη ς ενεργειας απο ΑΠΕ, τουλα χιστον μεχρι να γινει εφικτη η παραγωγη ενεργειας με συ ντηξη η α λλο μη γνωστο ση μερα τρο πο, τα αιολικα πα ρκα αποτελου ν κατα λληλη λυ ση δεδομενου ο τι οι ο ποιες επιπτω σεις στο τοπιο απο την εγκατα σταση τους μπορου ν σε ελα χιστο χρο νο να εκλειψουν σχεδο ν ολοκληρωτικα μεσω της αποξη λωση ς τους αποδιδοντας την περιοχη ανα πτυξη ς τους στην προτερα κατα σταση. Αυτο δεν ισχυ ει για τη συντριπτικη πλειοψηφια α λλων ανθρωπογενω ν παρεμβα σεων για την παραγωγη ενεργειας (εξο ρυξη λιγνιτη, θερμικα εργοστα σια κ.λπ.). Υιοθετω ντας, λοιπο ν, την αρχη της βιω σιμης ανα πτυξης, την αποδοχη του γενικου οφελους και λαμβα νοντας υπο ψη την ανα γκη εξασφα λισης ενεργειας για την ευ ρυθμη λειτουργια του κοινωνικου συνο λου, τα αιολικα πα ρκα σε περιοχες κατα λληλου αιολικου δυναμικου με ασθενεις επιπτω σεις στη φυ ση αποτελου ν επιλογη με πολλα θετικα στοιχεια που ο ταν και αν βρεθει κατα λληλο υποκατα στατο μπορου ν ευ κολα να απεγκατασταθου ν παραδιδοντας τη φυ ση και το τοπιο στην προτερα τους κατα σταση. Συμπερασματικα, θεωρειται ο τι το σο η συ νθετη τοπογραφια των θεσεων εγκατα στασης ο σο και η υποκειμενικο τητα της επιπτωσης σε συνδυασμο με την εξοικιωση του παρατηρητη στην παρουσια Α/Γ μετρια ζει σημαντικα τις σωρευτικες και συνεργιστικες επιπτω σεις του εργου στο τοπιο. Μια παρα μετρος που επισης συνδεεται με την εγκατα σταση αιολικω ν πα ρκων γενικα ειναι οι συνοδες επεμβα σεις, κατα κυ ριο λο γο της οδοποιιας (προ σβασης και εσωτερικη ς), που ειναι αναγκαιες για την κατασκευη και συντη ρηση των πα ρκων. Για ορισμενα αιολικα πα ρκα που χωροθετου νται ως επι το πλειστον σε κορυφογραμμες η πλαγιες ορεινω ν ο γκων διανοιγονται οδοι σχετιζονται με την τεχνικη επεμβαση (κατα ληψη αλλοιωση φυσικω ν ως επι το πλειστον περιοχω ν), διαμορφω νουν νεες συνθη κες ως προς: α) Τη δυνατο τητα οδικη ς προσεγγισης σε απρο σιτες, τουλα χιστον οδικα, περιοχες μεχρι προ τινος και β) την τοπιολογικη αλλοιωση των πλαγιω ν ορεινω ν ο γκων που συντελειται σε μικρο χρονικο δια στημα λο γω τεχνικω ν παρεμβα σεων. Σε ο,τι αφορα την τοπιολογικη αλλοιωση, αυτη εν μερει μπορει να αντιμετωπιστει προληπτικα και επανορθωτικα : Προληπτικα μεσω α) της προσεκτικη ς χα ραξης των οδω ν ω στε να αποφευ γονται εκτεταμενα ορυ γματα και πρανη που θα ειναι ορατα απο μακρινη απο σταση και β) της πιστη ς υλοποιησης των μελετω ν οδοποιιας κατα τη φα ση κατασκευη ς. Επανορθωτικα μεσω α) της εφαρμογη ς κατα λληλων προγραμμα των φυ τευσης, εφο σον αυτα κριθου ν αναγκαια και συντη ρηση ς της κατα τα πρω τα χρο νια σε πρανη και β) εξασφα λισης του αναγκαιου εδαφικου υποβα θρου (φυτικη γη) ω στε να μπορει να υπα ρξει και φυσικη ανα πτυξη βλα στησης που θα αποτρεπει τη δια βρωση λο γω βροχη ς η ανεμου. 5

6 Και για τους δυ ο τυ πους δρα σεων (προληπτικες και επανορθωτικες) σημαντικο ρο λο (το σο απο πλευρα ς κατευθυ νσεων, ο σο και απο πλευρα ς ελεγχου εφαρμογη ς) μπορου ν και πρεπει να εχουν τα τοπικα ασαρχεια που εκ των πραγμα των διαθετουν τη γνω ση και την αρμοδιο τητα στον τομεα αυτο. Σε ο,τι αφορα την απω λεια του οδικου «απρο σιτου» σε ορισμενες κορυφες η πλαγιες ορεινω ν ο γκων σημειω νεται ο τι οι περιπτω σεις αυτες ειναι περιορισμενες στο υπο μελετη εργο, αφου οδικη προ σβαση στις ευρυ τερες περιοχες ανα πτυξης των αιολικω ν πα ρκων υφισταται και ση μερα. Παρο λα αυτα διαμορφω νονται συνθη κες αλλαγη ς στη δυνατο τητα προσεγγισης περιοχω ν δυ σκολα προσβα σιμων απο τον α νθρωπο. Η αλλαγη αυτη εχει το σο θετικα ο σο και αρνητικα χαρακτηριστικα : Τα θετικα χαρακτηριστικα σχετιζονται με την ενισχυση της επισκεψιμο τητας περιοχω ν για το τμη μα του πληθυσμου που ενδιαφερεται, καθω ς και με τη σημαντικη ενισχυση συνθηκω ν πυρασφα λειας και πυρο σβεσης μεσω της δυνατο τητας παρεμβασης σε περιοχες, συνη θως δασικες, ο που επιγεια τμη ματα ειχαν μηδενικη δυνατο τητα προ σβασης. Τα αρνητικα χαρακτηριστικα σχετιζονται κατα κυ ριο λο γο με την απω λεια, σε κα ποιο βαθμο τουλα χιστον, της «μαγειας μυστηριου» του βουνου που «απαιτει» την υποβολη του ανθρω που στην «ακριβη» απο πλευρα ς ψυχολογιας, κο που και χρο νου διαδικασια πεζη προ σβασης για να το προσεγγισει σωματικα και ψυχικα.!!! εδομενου ο τι τα αιολικα πα ρκα εγκαθιστανται σε μικρο μερος των ορεινω ν ο γκων και στα τρια νησια αφη νεται η δυνατο τητα της «απο λαυσης» του βουνου με παρα λληλο το περιβαλλοντικο και κοινωνικο ο φελος απο τη λειτουργια των αιολικω ν πα ρκων. Κλεινοντας την εξεταση επι του συγκεκριμενου θεματος σημειω νονται προ σθετα τα εξη ς: α) ασικοι δρο μοι τετοιου τυ που πολυ ευ κολα μπορου ν να διακο ψουν την οδικη τους λειτουργια αν αυτο κριθει σκο πιμο και αν αυτο συμβει και επομενως διακοπει η συντη ρηση τους, σε πολυ λιγα χρο νια η φυ ση φροντιζει και για την αναιρεση των δυνατοτη των προ σβασης που προσφερουν. β) Η ανα γκη για δια νοιξη δασικω ν οδω ν για την ενισχυση της πυρασφα λειας (παθητικη ς και ευεργετικη ς) σε δυσπρο σιτες ορεινες περιοχες ως υψηλη ς προτεραιο τητας μετα τις μεγα λες πυρκαγιες της τελευταιας δεκαετιας. Συνεπω ς εκτιμα ται ο τι τα προτεινο μενα μετρα που θα ληφθου ν, θα περιορισουν σημαντικα τις δυνητικες σωρευτικες επιπτω σεις των συνοδω ν εργων στο τοπιο. Επισης δεν αναμενονται συνεργιστικες επιπτω σεις απο την υ παρξη των συνοδω ν εργων στη μορφολογια και στο τοπιο. Έδαφος γεωλογία Ως προς τις επιπτω σεις στο εδαφος και στη γεωλογια δεν αναμενονται αξιοσημειωτες μεταβολες το σο σε επιπεδο νησιου ο σο και στο επιπεδο των τριω ν νησιω ν συνολικα. Όπως αναλυ εται στις ενο τητες 5.3.2, και 7.3.2, οι επιπτω σεις θα εχουν τοπικο κυριως χαρακτη ρα και θα ειναι βραχυχρο νιες, μερικω ς αντιμετωπισιμες και μερικω ς αναστρεψιμες μετα τη λη ψη κατα λληλων επανορθωτικω ν μετρων, που παρουσια ζονται στην ενο τητα Ο τοπικο ς χαρακτη ρας των επιπτω σεων δεν δυ ναται να προκαλεσει τυχο ν συνεργιστικες επιπτω σεις στο επιπεδο των τριω ν νησιω ν. Παρο μοια και στη φα ση λειτουργιας, δεν αναμενονται επιπτω σεις στο εδαφος, ενω δεν προ κειται να δρα σουν σωρευτικα η συνεργιστικα στο επιπεδο των τριω ν νησιω ν. Υδατικοί πόροι Θαλάσσιο περιβάλλον Τα υπο μελετη εργα δεν χωροθετου νται εντο ς υγροτοπικω ν εκτα σεων ου τε δυ νανται να επηρεα σουν το καθεστω ς της διαιτας των επιφανειακω ν και υπο γειων νερω ν. Οι ο ποιες επιπτω σεις στους υδατικου ς πο ρους δυ ναται να εμφανιστου ν στη φα ση κατασκευη ς, χαρακτηριζονται ο μως αντιμετωπισιμες και πλη ρως αναστρεψιμες με τη λη ψη κατα λληλων μετρων. Ως εκ του του, δεν αναμενονται τυχο ν συνεργιστικες επιπτω σεις. 6

7 Η γραμμικη επεμβαση στο θαλα σσιο πυθμενα για την τοποθετηση του υπο γειου καλωδιου διασυ νδεσης αποτελει τοπικη, μικρη ς κλιμακας επεμβαση, η οποια δεν δυ ναται να προκαλεσει συνεργιστικες η σωρευτικες επιπτω σεις στην ευρυ τερη θαλα σσια περιοχη των τριω ν νησιω ν και συνεπω ς δεν αναμενονται τυχο ν συνεργιστικες επιπτω σεις. Ειδικα για το συγκεκριμενο θεμα θα πρεπει να τονισθει ο τι ο προτεινο μενος απο την παρου σα ΜΠΕ σχεδιασμο ς των εργων διασυ νδεσης του υπο μελετη εργου με το Εθνικο Συ στημα Μεταφορα ς Ηλεκτρικη ς Ενεργειας (ΕΣΜΗΕ) συνα δει με τον Εθνικο Σχεδιασμο του ΕΣΜHΕ για τη διασυ νδεση των νησιω ν του Βορειου Αιγαιου με την ηπειρωτικη χω ρα, ο πως αυτο ς αποτυπω νεται στη «Μελετη Ανα πτυξης Συστη ματος Μεταφορα ς» (ΜΑΣΜ), ενω εχει προκυ ψει κατο πιν συνεννοη σεων το σο με τη ΕΗ ο σο και με το ΕΣΜΗΕ, ω στε να διασφαλιζεται η βελτιστη συνεργασια μεταξυ των συστημα των μεταφορα ς. Οικοσυστήματα και χλωρίδα Σε ο τι αφορα τα οικοσυστη ματα και τη χλωριδα, απο τα στοιχεια που παρατεθηκαν το σο στις ενο τητες 5.3.4, και 7.3.4, προκυ πτει ο τι το μεγαλυ τερο τμη μα των αιολικω ν πα ρκων του υπο μελετη εργου χωροθετειται εντο ς περιοχω ν στις οποιες κυριαρχου ν υποβαθμισμενα φρυγανικα οικοσυστη ματα και συγκεκριμενα φρυγανικες διαπλα σεις. Οι φρυγανικοι σχηματισμοι σε λιγες περιπτω σεις εχουν σχετικα καλη κατα σταση διατη ρησης, ενω κατα κυ ριο λο γο ειναι αρκετα υποβαθμισμενοι, λο γω κυριως ανθρωπογενω ν επιδρα σεων. Ο κυ ριος λο γος υ παρξης εκταταμενων τετοιων περιοχω ν ειναι αφενο ς οι εδαφοκλιματικες συνθη κες των νησιω ν και αφετερου η διαχρονικη εντονη εκμετα λλευση απο τον α νθρωπο, κυριως μεσω της βο σκησης, αλλα και των συνεχω ν πυρκαγιω ν. Υπα ρχουν ορισμενες επιπτω σεις στις οποιες θα πρεπει να δοθει προσοχη ως προς τα θεματα χλωριδας και βλα στησης για την προ ληψη υποβα θμισης που μπορει να αποφευχθει κατα τη φα ση κατασκευη ς. Επισης, θα πρεπει να επισημανθει ο τι τα επιμερους τμη ματα του εργου στη Λεσβο και στη Χιο που βρισκονται εντο ς περιοχω ν που εχουν συμπεριληφθει στον Ευρωπαι κο Οικολογικο ικτυο Natura 2000 ως Ειδικες Ζω νες ιατη ρησης (ΕΖ ) (SAC Special Areas forconservation), δεν καταλαμβα νουν οικο τοπους προτεραιο τητας, οπο τε καταρχη ν δεν υφισταται θεμα ασυμβατο τητας συ μφωνα με το Ειδικο Πλαισιο Χωροταξικου Σχεδιασμου και Αειφο ρου Ανα πτυξης για τις ΑΠΕ, ο πως αυτο εγκριθηκε με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2464Β/ ). Τα τμη ματα αυτα καταλαμβα νουν κυριως τον τυ πο οικοτο που «Φρυ γανα με Sarcopoterium spinosum 5420», ο οποιος περιλαμβα νεται μεν στο παρα ρτημα Ι της Οδηγιας 92/43/ΕΚ, χωρις να ειναι οικο τοπος προτεραιο τητας, ειναι εξαιρετικα συνη θης στην Ελλα δα και καλυ πτει τερα στιες εκτα σεις της ηπειρωτικη ς χω ρας και των νησιω ν. Ο εν λο γω οικο τοπος ειναι προιο ν φυσικη ς κατα ληξης των ιδιαιτερα υποβαθμισμενων μεσογειακω ν οικοσυστημα των, λο γω της δρα σης των πυρκαγιω ν και της εκτεταμενης βο σκησης. Ως εκ του του δεν αναμενεται να επηρεαστει η ακεραιο τητα και η συνοχη των περιοχω ν αυτω ν ως προς τους τυ πους οικοτο πων και τα ειδη χλωριδας. Συγκεκριμενα, 776,7 στρεμματα των υπο μελετη εργων στη νη σο Λεσβο (45,7% της συνολικη ς εκτασης που καταλαμβα νουν τα προτεινο μενα εργα στη Λεσβο) εμπιπτει εντο ς της περιοχη ς «Λεσβος: υτικη Χερσο νησος Απολιθωμενο α σος» (GR ), η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ειδικη Ζω νη ιατη ρησης (ΕΖ ) (SAC Special Areas for Conservation). Ειδικο τερα συ μφωνα με τις εργασιες πεδιου της παρου σας μελετης καταλαμβα νονται μο νο δυ ο τυ ποι οικοτο πων του παραρτη ματος Ι της Οδηγιας 92/43/ΕΟΚ εντο ς της περιοχη ς Natura 2000, δηλαδη οι «Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum» (5420) και α ση βελανιδια ς Quercus macrolepis (9350). Λαμβα νοντας υπο ψη την ταυτοποιηση οριοθετηση των τυ πων οικοτο πων του προγρα μματος ΒΙΟΜΑΡ, τα υπο μελετη εργα καταλαμβα νουν εξαιρετικα μικρα ποσοστα των συγκεκριμενων τυ πων οικοτο πων του παραρτη ματος Ι της Οδηγιας 92/43/ΕΟΚ. Τα μικρα αυτα ποσοστα τεκμηριω νουν ο τι οι επιπτω σεις απο την κατα ληψη του εργου εντο ς της περιοχη ς Natura 2000 «Λεσβος: υτικη Χερσο νησος Απολιθωμενο α σος» (GR ), δεν ειναι σημαντικες και συνεπω ς δεν αναμενεται να επηρεαστει η ακεραιο τητα της εν λο γω περιοχη ς Natura 2000 ως προς τους τυ πους οικοτο πων το σο στη φα ση 7

8 κατασκευη ς ο σο και στη φα ση λειτουργιας των υπο μελετη εργων. Αντιστοιχα, 354,6 στρεμματα των υπο μελετη εργων στη νη σο Χιο (45,9% της συνολικη ς εκτασης που καταλαμβα νουν τα προτεινο μενα εργα στη Χιο) εμπιπτει εντο ς της περιοχη ς «Βο ρεια Χιος, νη σοι Οινου σσες και παρα κτια θαλα σσια ζω νη» (GR ), η οποια συμπεριλαμβα νεται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ειδικη Ζω νη ιατη ρησης (ΕΖ ) (SAC Special Areas for Conservation). Ειδικο τερα συ μφωνα με τις εργασιες πεδιου της παρου σας μελετης καταλαμβα νονται τεσσερις τυ ποι οικοτο πων του παραρτη ματος Ι της Οδηγιας 92/43/ΕΟΚ εντο ς της περιοχη ς Natura 2000, δηλαδη οι «Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum» (5420), Μεσογειακα πευκοδα ση με ενδημικα ειδη πευ κων της Μεσογειου (9540), α ση ανατολικη ς πλατα νου (92C0) και α ση Quercus pubescens ssp.brachyphylla του Αιγαιου (9310). Λαμβα νοντας υπο ψη την ταυτοποιηση οριοθετηση των τυ πων οικοτο πων του προγρα μματος ΒΙΟΜΑΡ, τα υπο μελετη εργα καταλαμβα νουν εξαιρετικα μικρο ποσοστο (0,166%) ενο ς μο νο οικο τοπου του παραρτη ματος Ι της Οδηγιας 92/43/ΕΟΚ και προ κειται για τον οικο τοπο Τα μικρα αυτα ποσοστα τεκμηριω νουν ο τι οι επιπτω σεις απο την κατα ληψη του εργου εντο ς της περιοχη ς Natura 2000 «Βο ρεια Χιος, νη σοι Οινου σσες και παρα κτια θαλα σσια ζω νη» (GR ), δεν ειναι σημαντικες και συνεπω ς δεν αναμενεται να επηρεαστει η ακεραιο τητα της εν λο γω περιοχη ς Natura 2000 ως προς τους τυ πους οικοτο πων το σο στη φα ση κατασκευη ς ο σο και στη φα ση λειτουργιας των υπο μελετη εργων. Με βα ση τα παραπα νω, το σο στη φα ση κατασκευη ς, ο σο και στη φα ση λειτουργιας, οι προκαλου μενες επιπτω σεις στις κατηγοριες βλα στησης, στους τυ πους οικοτο πων και στα ειδη χλωριδας, αναμενεται να ειναι ασθενεις σε επιπεδο νησιου. Επιπρο σθετα δεν αναμενεται να εχουν κα ποιου ειδους συνεργεια στο επιπεδο των νησιω ν. Επισης πρεπει να τονιστει ο τι ενα απο τα βασικα σχεδιαστικα κριτη ρια του εργου στον τομεα χωροθετησης ανεμογεννητριω ν αλλα και στη χα ραξη των συνοδω ν εργων αποτελεσε η ελαχιστοποιηση των σωρευτικω ν και συνεργιστικω ν επιπτω σεων στα τρια νησια. Πανίδα Ορνιθοπανίδα Λο γω της συγκριτικα μικρη ς κατα ληψης βιοτο πων σημαντικω ν ειδω ν πανιδας, καθω ς και της φυ σης λειτουργιας του εργου δεν αναμενονται αξιοσημειωτες επιπτω σεις το σο σε επιπεδο οικολογικα ευαισθητων η ευαισθητων περιοχω ν ο σο και στο επιπεδο των τριω ν νησιω ν. Ως εκ του του δεν αναμενονται τυχο ν συνεργιστικες η αξιοσημειωτες αθροιστικες επιπτω σεις απο την κατασκευη και λειτουργια του εργου στα ειδη πανιδας. Σε ο τι αφορα την ορνιθοπανιδα, το γεγονο ς ο τι αρκετα απο τα αιολικα πα ρκα βρισκονται εντο ς η πλησιον περιοχω ν, οι οποιες συμπεριλαμβα νονται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ζω νη Ειδικη ς Προστασιας (ΖΕΠ) (SPA Special Protection Areas), υποδηλω νει παρουσια σημαντικω ν ειδω ν το σο μο νιμων ο σο και αποδημητικω ν. Στο πλαισιο αδειοδο τησης του υπο μελετη εργου ελαβε χω ρα εκτενη ς ορνιθολογικη διερευ νηση. Αναλυτικα στοιχεια παρατιθενται το σο στις Ειδικες Ορνιθολογικες Μελετες, οι οποιες επισυνα πτονται το σο στο Παρα ρτημα VI της παρου σης, ο σο και στις ενο τητες 5.2.7, 5.3.6, 6.2.6, 6.3.6, και που προηγη θηκαν. Στη φα ση κατασκευη ς δεν αναμενονται αξιοσημειωτες επιπτω σεις στην ορνιθοπανιδα, κυριως λο γω του βραχυχρο νιου χαρακτη ρα τους. Σε ο τι αφορα τη λειτουργια του εργου, λαμβα νοντας υπο ψη την υπα ρχουσα βιβλιογραφια σχετικα με τις προκαλου μενες επιπτω σεις των Α/Π στην ορνιθοπανιδα, την υ παρξη σημαντικω ν ειδω ν ορνιθοπανιδας στις περιοχες του εργου καθω ς και τις καταγραφες των ειδω ν ορνιθοπανιδας που πραγματοποιη θηκαν στα πλαισια της παρου σας μελετης, οι επιπτω σεις του υπο μελετη εργου στα περισσο τερα ειδη ορνιθοπανιδας μπορου ν να χαρακτηρισθου ν ασθενεις και σε τοπικο μο νο επιπεδο λαμβα νοντας υπο ψη και τα μετρα αντιμετω πισης που προτεινονται στην παρου σα μελετη. Γενικα η ο χληση κατα τη φα ση κατασκευη ς εκτιμα ται ο τι θα αποτελεσει ασθενη επιπτωση. Βασικο ς 8

9 παρα γοντας για την απα λειψη των σχετικω ν επιπτω σεων ειναι ο σωστο ς προγραμματισμο ς των εργασιω ν και η αποφυγη των περισσο τερο οχλουσω ν εργασιω ν (πχ χωματουργικες εργασιες) που μπορου ν να επιφερουν ο χληση κοντα στις θεσεις φωλεασμου την ευαισθητη αναπαραγωγικη περιοδο (μεσα Απριλιου μεσα Μαι ου). Ειδικο τερα μπορου ν να σημειωθου ν τα ακο λουθα για την επιδραση των παραγο ντων α) Αλλοιωση υποβα θμιση ενδιαιτη ματος, β) Ενο χληση Εκτο πιση Αποκλεισμο ς, γ) Φρα γμα ανα σχεσης και δ) Επικινδυνο τητα λο γω προ σκρουσης κατα τη φα ση λειτουργιας του υπο μελετη εργου στην ορνιθοπανιδα των περιοχω ν μελετης. α) Αλλοίωση υποβάθμιση ενδιαιτήματος Γενικο τερα, μια τετοιου ειδους επιδραση υπα ρχει, ο ταν οι διανοιξεις προσβα σεων στις θεσεις των Α/Γ ο πως και οι διαμορφω σεις των χω ρων τοποθετησης των Α/Γ, ο πως και τα συνοδα εργα μεταφορα ς της ενεργειας, εχουν ενα αισθητα αρνητικο αποτελεσμα στο ενδιαιτημα διαφο ρων ειδω ν υπο την εννοια ο τι ο προηγου μενος ζωτικο ς χω ρος των ειδω ν αυτω ν, ειτε ως προς τη διατροφη τους, ειτε ως προς την αναπαραγωγη τους, ειτε ως προς α λλες «λειτουργιες» τους (ξεκου ραση, ανα παυση, κου ρνιασμα κλπ) αλλοιω νεται σημαντικα και ανεπιστρεπτα λο γω του εργου, και δεν μπορει να χρησιμοποιειται πλεον. Υπο την παραπα νω εννοια, στην κα θε περιπτωση Α/Π, μια πρω τη βεβαιη αλλοιωση και υποβα θμιση που υπεισερχεται και μα λιστα για το συ νολο σχεδο ν των ειδω ν, αφορα τους χω ρους αυτου ς καθαυτου ς στους οποιους αποψιλω νεται η ο ποια υπα ρχουσα βλα στηση για να τοποθετηθου ν οι Α/Γ. Η καταστροφη απω λεια, εστω και μερους, της τοπικη ς βλα στησης, μειω νει σε κα ποιο βαθμο, αλυσιδωτα τις δυνατο τητες που «παρεχει» ο χω ρος για τις ζωτικες λειτουργιες των ειδω ν που τον χρησιμοποιου ν. Η επιδραση αυτου του ειδους, μπορει να ειναι σοβαρη η ο χι, ανα λογα με το πω ς συνδυα ζεται με την επιδραση του τυ που «ενο χληση εκτο πιση» κα τι που εχει να κα νει και με το σχη μα δια ταξης των Α/Γ. Στις περισσο τερες κλασσικες «γραμμικες» διατα ξεις μεμονωμενων Α/Π, ειναι ποσοτικα πολυ μικρη, δηλαδη το ποσοστο του «χω ρου» που αλλοιω νεται α μεσα, συνη θως δεν ξεπερνα ει στο 2 5% της εκτασης (ΕΟΕ : «Προσδιορισμο ς και χαρτογρα φηση των ορνιθολογικα ευαισθητων στα Αιολικα Πα ρκα περιοχω ν της Ελλα δας»). Εα ν ο μως η δια ταξη ειναι τυ που «σχα ρας» το τε ο χω ρος που «χα νεται» για τις ζωτικες λειτουργιες του ειδους μπορει, ποσοστιαια, να αυξα νει αξιο λογα. Κα τι ανα λογο, δηλαδη αυξημενη ποσοστιαια απω λεια ενδιαιτη ματος λο γω του σχη ματος δια ταξης των Α/Γ, μπορει να προκυ ψει εκει που υπα ρχουν αρκετα γειτνια ζοντα Α/Π. Το τε, υπο το πρισμα των αθροιστικω ν συνεργιστικω ν επιδρα σεων, η διαδοχικη στο χω ρο απω λεια ενδιαιτη ματος μπορει για κα ποια ειδη να ειναι υπολογισιμη. Υπο αυτη ακριβω ς τη σκοπια, εχει ιδιαιτερη σημασια ο βαθμο ς εγγυ τητας της γειτνιασης των Α/Π (η των συστοιχιω ν ενο ς και του αυτου Α/Π). Αναφορικα με το υπο μελετη εργο στη νη σο Λη μνο σημειω νονται τα εξη ς: Τα υπο μελετη Α/Π γενικα βρισκονται σε μεγα λη απο σταση μεταξυ τους. Το συ νολο των Α/Γ των υπο μελετη Α/Π βρισκονται σε ικανοποιητικες αποστα σεις μεταξυ τους. Αναφορικα με το υπο μελετη εργο στη νη σο Χιο σημειω νονται τα εξη ς: Τα υπο μελετη Α/Π γενικα βρισκονται σε μεγα λη απο σταση μεταξυ τους. Οι διατα ξεις που φαινονται να υπα ρχουν σε μια στενο τερη πυκνο τητα εγγυ τητα ειναι στο Α/Π «Φρα γγου Λα κκος» (Α/Γ με 18 19) καθω ς και μεταξυ των Α/Π «Φρα γγου Λα κκος» «Περδικοβου νι» και πιο βο ρεια μεταξυ των Α/Π «Κου μα Λα κκοι» «Φλωριανου Βουνο». Για το λο γο αυτο θα πρεπει να δοθει ιδιαιτερη βαρυ τητα, στα εν λο γω Α/Π, στο προ γραμμα παρακολου θησης της 9

10 ορνιθοπανιδας κατα τη φα ση λειτουργιας ετσι ω στε εα ν διαπιστωθει τυχο ν σημαντικη επιπτωση στα ειδη ορνιθοπανιδας κυριως λο γω εκτο πισης αλλα και προ σκρουσης να προταθου ν προ σθετα μετρα αντιμετω πισης περαν αυτω ν που προτεινονται στην παρου σα ΜΠΕ. Τα υπο λοιπα Α/Π βρισκονται σε αξιο λογες αποστα σεις μεταξυ τους αλλα και στον καθενα απο αυτου ς, οι συστοιχιες ειναι απλα «γραμμικες» και οι Α/Γ, στους περισσο τερους, βρισκονται σε αξιο λογες αποστα σεις μεταξυ τους. Αναφορικα με το υπο μελετη εργο στη νη σο Λεσβο σημειω νονται τα εξη ς: Οι γραμμικες σειρες Α/Γ που φαινονται να υπα ρχουν σε μια συγκριτικα στενο τερη πυκνο τητα εγγυ τητα ειναι βασικα μο νο στο Α/Π «Καλιαμα ς» (Α/Γ 89 98, ). Για το λο γο αυτο θα πρεπει να δοθει ιδιαιτερη βαρυ τητα, στα εν λο γω Α/Π, στο προ γραμμα παρακολου θησης της ορνιθοπανιδας κατα τη φα ση λειτουργιας ετσι ω στε εα ν διαπιστωθει τυχο ν σημαντικη επιπτωση στα ειδη ορνιθοπανιδας κυριως λο γω εκτο πισης αλλα και προ σκρουσης να προταθου ν προ σθετα μετρα αντιμετω πισης περαν αυτω ν που προτεινονται στην παρου σα ΜΠΕ. Τα υπο λοιπα Α/Π βρισκονται σε αξιο λογες αποστα σεις μεταξυ τους αλλα και στο καθενα απο αυτα, οι συστοιχιες ειναι απλα «γραμμικες» και οι Α/Γ, στους περισσο τερους, βρισκονται σε αξιο λογες αποστα σεις μεταξυ τους. Σε κα θε περιπτωση, και στα τρια νησια, η πυκνο τητα των Α/Γ εχει ως κατωφλικη τιμη την ελα χιστη απο σταση (ιση η μεγαλυ τερη) των 200m μεταξυ των Α/Γ καθω ς η δια ταξη τους πληροι τα κριτη ρια που θετει το ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ ως προς την ελα χιστη απο σταση των 2,5d. Ως προς αυτη την οπτικη, τελικα, της απο λυτης εκτασης ενδιαιτη ματος που «χα νεται» η υποβαθμιζεται εξαιτιας του εργου δεν φαινεται να προκυ πτει α ξια λο γου αρνητικη επιδραση για κανενα ειδος δεδομενου ο τι η επιδραση αφορα σε απω λεια πολυ μικρου ποσοστου της ευρυ τερης συνολικη ς εκτασης του οποιουδη ποτε τυ που ενδιαιτη ματος θιγεται (βλεπε πινακες , και ). Αναλυτικο τερα το εργο καταλαμβα νει: το 0,41% των χορτολιβαδων της Λη μνου, 0,51% της εκτασης που καλυ πτεται απο φρυ γανα και 0,16% των εκτα σεων που χαρακτηριζονται ως καλλιεργειες στη Λη μνο το 0,043% της κατηγοριας 243 «Γη που καλυ πτεται κυριως απο τη γεωργια με σημαντικες εκτα σεις φυσικη ς βλα στησης», το 0,228% της κατηγοριας 321 «Φυσικοι βοσκο τοποι», το 0,005% της κατηγοριας 323 «Σκληροφυλλικη βλα στηση» το 0,012% της, κατηγοριας 324 «Μεταβατικες δασω δεις θαμνω δεις εκτα σεις» και το 0,307% της κατηγοριας 333 «Εκτα σεις με αραιη βλα στηση» της συνολικη ς εκτασης της Χιου το 0,02% της κατηγοριας 112 «ιακεκομμενη αστικη οικοδο μηση», το 0,02% της κατηγοριας 242 «Συ νθετα συστη ματα καλλιεργειας», το 0,07% της κατηγοριας 243 «Γη που καλυ πτεται κυριως απο τη γεωργια με σημαντικες εκτα σεις φυσικη ς βλα στησης», το 0,001% της κατηγοριας «α σος κωνοφο ρων», το 0,31% της κατηγοριας 321 «Φυσικοι βοσκο τοποι», το 0,17% της κατηγοριας 323 «Σκληροφυλλικη βλα στηση» και το 0,06% της κατηγοριας 324 «Μεταβατικες δασω δεις θαμνω δεις εκτα σεις» της συνολικη ς εκτασης της Λεσβου Επίσης: δεν θιγεται κα ποιος τυ πος ενδιαιτη ματος που ειναι ιδιαιτερα σπα νιος η απαντα ται σε πολυ μικρο ποσοστο στην ευρυ τερη περιοχη η στο νησι και που να ειναι στενα εξαρτω μενα απο αυτο ν κα ποια συγκεκριμενα ειδη. Καθω ς το υπο μελετη εργο καταλαμβα νει στο μεγαλυ τερο ποσοστο του μικρη εκταση (σε σχεση με τη συνολικη εκταση των αντιστοιχων τυ πων βλα στησης σε επιπεδο νησιω ν) φρυγανικω ν οικοσυστη ματων και φυσικω ν βοσκοτο πων, η επιπτωση που σχετιζεται με την α μεση κατα ληψη ενδιαιτη ματος ορνιθοπανιδας σε επιπεδο νησιου εκτιμα ται ως αμελητεα. Η 10

11 συνολικη εκταση που καταλαμβα νεται απο τα Α/Π και μπορει να σχετιζεται με περιοχες τροφοληψιας κα ποιων ειδω ν ειναι μικρη σε σχεση με την εκταση των νησιω ν. Η μεγα λη απο σταση των τριω ν υπο μελετη νησιω ν μεταξυ τους διασφαλιζει ο τι δεν αναμενονται αξιοσημειωτες συνεργιστικες επιπτω σεις απο την μικρη απω λεια βιοτο που που θα προκυ ψει λο γω της κατασκευη ς και λειτουργιας του υπο μελετη εργου. Επισης πρεπει να τονιστει ο τι ο σχεδιασμο ς του εργου (χωροθετηση Α/Γ, ο δευση συνοδω ν εργων) εγινε με τετοιο τρο πο ω στε να ελαχιστοποιηθου ν οι σωρευτικες και συνεργιστικες επιπτω σεις που θα μπορου σαν δυνητικα να προκυ ψουν. β) Ενόχληση Εκτόπιση Αποκλεισμός Η επιδραση αυτου του παρα γοντα, αν και πιο εμμεση, μπορει να ασκη σει σε συγκεκριμενα ειδη υπολογισιμη αρνητικη επιδραση, αρκετα πιο αξιο λογη απ ο τι ο προηγου μενος παρα γοντας. Η ενο χληση μπορει να οφειλεται στο θο ρυβο των Α/Γ, στην επερχο μενη παρουσια ανθρω πων αλλα και οχημα των και, για κα ποια συγκεκριμενα ειδη, ενδεχομενως και σ αυτη καθαυτη την «οπτικη της παρουσιας και κινησης» των Α/Γ. Για αρκετα ειδη εχει καταγραφει μια διαφοροποιηση της παρουσιας και κατανομη ς τους, προ και μετα την κατασκευη και λειτουργια των Α/Π. Συνη θως, για Α/Π σε χερσαιους χω ρους, εχει καταγραφει ο τι η ο ποια διαφοροποιηση ακολουθει, αυτη συμβαινει βασικα μεσα στα πρω τα 500 μετρα απο τις Α/Γ και, συνη θως αποτυπω νεται ως μια αραιωση της παρουσιας των διαφο ρων ειδω ν, μια «αραιωση» που ποικιλει ανα ειδος η ομα δα ειδω ν, η οποια, σε κα ποιες υπαρκτες περιπτω σεις, καταγρα φηκε να ποικιλει μεταξυ 15 50%. Προφανω ς, εα ν υπα ρχουν αρκετα Α/Π σε κοντινη γειτνιαση και «εν παραλλη λω», και σε απο σταση μεταξυ τους μικρο τερη απο 1000 μετρα, το τε, με βα ση το προηγου μενο, η επιδραση για πολλα ειδη θα αφορα σε μεγαλυ τερη περιοχη της «ομα δας» των Α/Π. Εδω ακριβω ς πρεπει να δοθει ιδιαιτερη προσοχη, δηλαδη στο ο τι η αθροιστικη συνεργικη επιδραση ως προς τον υπο συζη τηση παρα γοντα, μπορει να οδηγη σει κα ποια ειδη σε μειωση της πυκνο τητας του πληθυσμου τους στην ευρυ τερη περιοχη. Αναφορικα με το υπο μελετη εργο στη νη σο Λη μνο τα προτεινο μενα στο πλαισιο του παρο ντος εργου Α/Π βρισκονται σε ικανες αποστα σεις.αναφορικα με το υπο μελετη εργο στη νη σο Χιο τα περισσο τερα εμφαινο μενα γειτνια ζοντα Α/Π βρισκονται σε απο σταση περαν των 1000 μετρων. Οι συστοιχιες που συγκριτικα παρουσια ζουν μια ενδεχο μενη αρνητικη συνεργιστικη επιδραση ειναι αυτες μεταξυ των Α/Π «Φρα γκου Λα κκος» «Περδικοβου νι» και πιο βο ρεια μεταξυ των Α/Π «Κου μα Λα κκοι» «Φλωριανου Βουνο». Επισης, κα τι ανα λογο εντο ς αυτου του ιδιου Α/Π, συμβαινει στις συστοιχιες Α/Γ με του Α/Π «Φρα γκου Λα κκος».αναφορικα με το υπο μελετη εργο στη νη σο Λεσβο τα περισσο τερα εμφαινο μενα γειτνια ζοντα Α/Π βρισκονται σε απο σταση αρκου ντως περαν των 1000 μετρων. Οι συστοιχιες που εμφανιζονται με ευνοι κο τερα χαρακτηριστικα στο να υπα ρχει ενδεχο μενη τετοιου τυ που παρα γοντα αρνητικη επιδραση, ειναι, απο συνεργικη α ποψη, αυτες των Α/Π : «Καλιαμα ς», τμη μα της «Καρυα ς» και τμη μα της «Αβα σκανης». Επισης, κα τι ανα λογο συμβαινει στις συστοιχιες και του Α/Π «Όρδυμνος», στις συστοιχιες 31 33, και του Α/Π «Καλακου κι» και στις συστοιχιες , και του Α/Π «Πλα κες». Για την αντιμετω πιση των επιπτω σεων, περαν των μετρων αντιμετω πισης που προτεινονται στην παρου σα ΜΠΕ, ιδιαιτερη εμφαση θα δοθει στο προ γραμμα παρακολου θησης της ορνιθοπανιδας απο τα αποτελεσματα του οποιου θα προκυ ψει εα ν θα χρειαστει να ληφθου ν προ σθετα μετρα αντιμετω πισης. ηλαδη, η αρνητικη επιδραση του υπο συζη τηση παρα γοντα ενδεχεται να επηρεα σει την παρουσια ορισμενων ειδω ν στους ενδια μεσους χω ρους αυτω ν των αρκετα εγγυ ς γειτνιαζο ντων Α/Π. Όπως προαναφερθηκε, ο παρα γοντας αυτου του ειδους, επιδρα η ο χι, αναλο γως του ειδους του πουλιου και, εα ν ναι, με διαφορετικη ενταση. Κα πως βεβαιο τερη ειναι η εμμεση επιδραση απο τη δημιουργια νεων προσβα σεων στα θηρευ σιμα ειδη (και ενδεχομενως και σε α λλα). Τετοιου τυ που επιδραση αναμενεται να επηρεα σει, αθροιστικα, κυριως τη Νησιω τικη Περδικα. Σε κα θε περιπτωση οι προκαλου μενες επιπτω σεις δεν αναμενεται να προκαλεσουν σημαντικες επιπτω σεις στο καθεστω ς παρουσιας ειδω ν ορνιθοπανιδας σε επιπεδο νησιου. 11

12 Άλλα ειδη, κυριως συγκεκριμενα στρουθιο μορφα ο πως ο Κατσουλιερης, ο Τσιφτα ς, το Φανετο, η Ασπροκωλινα, ο Σταχτοπετρο κλης, το Φρυγανοτσιχλονο, το Σμυρνοτσιχλονο, ο Γαλαζοκο τσυφας, Βραχοτσοπανα κος, που ση μερα φωλια ζουν στην περιοχη των προτεινο μενων Α/Π, θεωρειται σχεδο ν βεβαιο ο τι θα εξακολουθη σουν να φωλια ζουν στο χω ρο των Α/Π και μετα τη λειτουργια του διο τι αυτο εχει παρατηρηθει γι αυτα τα ειδη σε α λλες ο μοιου ενδιαιτη ματος περιοχες που φιλοξενου ν σημερα Α/Π. Η μεγα λη απο σταση των τριω ν υπο μελετη νησιω ν μεταξυ τους διασφαλιζει ο τι δεν αναμενονται αξιοσημειωτες συνεργιστικες επιπτω σεις απο τον παρα γοντα «Ενο χληση Εκτο πιση Αποκλεισμο ς» λο γω της κατασκευη ς και λειτουργιας του υπο μελετη εργου. Επισης πρεπει να τονιστει ο τι ο σχεδιασμο ς του εργου (χωροθετηση Α/Γ, ο δευση συνοδω ν εργων) εγινε με τετοιο τρο πο ω στε να ελαχιστοποιηθου ν οι σωρευτικες και συνεργιστικες επιπτω σεις που θα μπορου σαν δυνητικα να προκυ ψουν. Σε κα θε περιπτωση η πραγματικη επιδραση απο αυτο ν τον παρα γοντα σε κα ποια ειδη, θα επιβεβαιωθει κατα τη φα ση της παρακολου θησης της ορνιθοπανιδας κατα τη κατασκευη και λειτουργια του εργου, συγκρινοντας τις μετρη σεις το τε με τις μετρη σεις που διεξη χθησαν τω ρα, πριν την ο ποια παρεμβαση. γ) Φράγμα ανάσχεσης Και στην περιπτωση αυτου του παρα γοντα, η συσσωρευτικη συνεργικη επιδραση ειναι το σο εντονο τερη: ο σο πιο εγγυ ς και «εν παραλλη λω» βρισκονται μεταξυ τους τα γειτνια ζοντα Α/Π που παρεμβα λλονται στις κυ ριες «εναεριες οδου ς» διελευσης των πουλιω ν ο σο πιο κα θετοι στις κυ ριες «εναεριες οδου ς» διελευσης των πουλιω ν ειναι οι παρεμβαλλο μενες συστοιχιες των Α/Π ο σο πιο συνεχεις μεταξυ τους και πιο πυκνες ειναι οι εν σειρα Α/Γ εκα στου Α/Π που παρεμβα λλεται στις κυ ριες «εναεριες οδου ς» διελευσης των πουλιω ν Οι κυ ριες εναεριες «οδοι» που εντοπιστηκαν χωριζονται σε δυ ο κατηγοριες : σ αυτες των διερχο μενων πουλιω ν κατα τις μεταναστευ σεις σ αυτες των τοπικω ν πουλιω ν που βρισκονται μο νιμα η εποχιακα εγκατεστημενα στην ευρυ τερη περιοχη και κινου νται καθημερινα μεσα σε αυτη με λιγο πολυ καθιερωμενα δρομολο για (κυριως γλα ροι και αρπακτικα ) Αναφορικα με το υπο μελετη εργο στη νη σο Λη μνο ως προς τις πορειες της πρω της κατηγοριας: α) Στο μεν Βο ρνο δεν προεκυψαν με σαφη νεια κα ποιοι συγκεκριμενοι «δια δρομοι» που να ακολουθου νταν απο τα πουλια που βρισκονταν σε μεταναστευτικη μετακινηση. Εξα λλου περασαν πολυ λιγα. β) Στη δε χερσο νησο του Φακου οι λιγες διελευ σεις αρπακτικω ν που απλα περασαν απο την περιοχη (κυριως κιρκοι) εδειξαν αδρα δυ ο «διαδρο μους» με διευ θυνση Νο τος Βορα ς, χωρις ο μως σαφες η περιορισμενο πλα τος. Ο ενας διερχεται πα νω απο το τμη μα του Α/Π που οριζεται απο τις Α/Γ 73 ως και 76 (δηλαδη απο το νοτιοανατολικο α κρο της χερσονη σου του Φακου ) και ο α λλος λιγο ανατολικα του μεγαλυ τερου υψω ματος δηλαδη απο τη θεση που οριζεται απο τις Α/Γ Ως προς τις πορειες των τοπικω ν πουλιω ν η γενικη εκτιμηση ειναι ο τι : α) Στο Βο ρνο τα τοπικα περιφερο μενα ειδη αρπακτικω ν αφορου ν βασικα σε γερακινες, σπιτοκιρκινεζα και μαυροπετριτες. Οι γερακινες κινου νται με αυξημενη συχνο τητα μεταξυ των Α/Γ , Τα σπιτοκιρκινεζα μεταξυ των Α/Γ και μεταξυ των Α/Γ και οι μαυροπετριτες επισης μεταξυ των β) Στη χερσο νησο του Φακου τα τοπικα α τομα αρπακτικω ν αφορου ν επισης σε γερακινες, σπιτοκιρκινεζα 12

13 και μαυροπετριτες. Μο νο οι μαυροπετριτες παρουσιασαν σαφεις τοπικα αυξημενες συχνο τητες διελευ σεων και πιο συγκεκριμενα στα τμη ματα των συστοιχιω ν που οριζονται απο τις Α/Γ απο 78 ως και 81 καθω ς και απο τις Α/Γ Τα σπιτοκιρκινεζα κινου νταν πολυ ευρυ τερα στη χερσο νησο με κα πως αυξημενη (αλλα ο χι πολυ σαφη ) συχνο τητα στις ιδιες ζω νες Α/Γ που κυνηγου σαν και οι μαυροπετριτες. Έτσι, συμπερασματικα, ο παρα γοντας «φρα γμα ανα σχεσης» εκτιμα ται ο τι : α) για μεν την περιοχη Βο ρνου, ενδεχεται να εχει πιθανο τητες αρνητικη ς επιδρασης μο νο για τα τοπικα πουλια και κυριως στις ακραιες Α/Γ και ο πως και στην 96. β) για δε την περιοχη της χερσονη σου του Φακου ενδεχεται μικρη πιθανο τητα αρνητικη ς επιδρασης σε μεταναστευ οντα πουλια στις υποπεριοχες των Α/Γ απο 73 ως και 76 ο πως και στις υποπεριοχες των Α/Γ απο 63 ως και 66 (λιγες σχετικα διελευ σεις και βασικα κιρκων). Για τοπικα αρπακτικα πουλια οι πιθανο τητες αυτες συγκριτικα μεγαλω νουν (βασικα για μαυροπετριτες και σπιτοκιρκινεζα) κυριως στις Α/Γ απο 78 ως και 81 καθω ς και απο τις Α/Γ Αναφορικα με το υπο μελετη εργο στη νη σο Χιο ως προς τις πορειες της πρω της κατηγοριας : α) Στο μεν οροπεδιο μεταξυ Βροντα δου Πυτιου σας δεν προεκυψαν με σαφη νεια κα ποιοι συγκεκριμενοι «δια δρομοι» που να ακολουθου νταν απο τα πουλια που βρισκονταν σε μεταναστευτικη μετακινηση. Λιγα σχετικα πουλια (κυριως αρπακτικα ) κινη θηκαν περισσο τερο κατα μη κος της κοιλα δας Πυτιου σας. Πα ντως, για ο σα πουλια περνου ν σε χαμηλο υ ψος στο εν λο γω οροπεδιο, οι υποπεριοχες στις οποιες συνδυα ζονται εντονο τερα οι παραπα νω αρνητικες συνθη κες Ι ΙΙ ΙΙΙ, ειναι οι υποπεριοχες των Α/Γ μεταξυ τους, καθω ς επισης και των Α/Γ σε συνδυασμο με τις απεναντι τους Α/Γ και β) Στο δε υ ψωμα Αμανη, στη Β Χιο, τα πρα γματα ειναι σαφεστερα ως προς τις πορειες των διερχο μενων πουλιω ν (κυριως των αρπακτικω ν). Υπα ρχει ενας σαφη ς «δια δρομος» με διευ θυνση Νο τος Βορα ς, χωρις ο μως σαφες η περιορισμενο πλα τος. ιερχεται δηλαδη πα νω απο την ευρυ τερη θεση του υψω ματος Αμανη. Θα μπορου σε να εκτιμηθει αδρα ο τι τα πουλια που περασαν σε χαμηλο τερα υ ψη χωριζονται σε τρεις «επιμερους διαδρο μους». Έναν που περνα ει αρκετα δυτικο τερα απο τη συστοιχια του προτεινο μενου Α/Π, ενα που διερχεται ακαθο ριστα στο δυτικο τμη μα του και ενα πιο συγκεκριμενο και στενο τερο που διερχεται προς το ανατολικο α κρο του. Στην περιπτωση της Αμανη ς δεν προτεινονται παρα λληλες σειρες Α/Γ παρα ενας γραμμικο ς Α/Π. Ως προς τις πορειες των τοπικω ν πουλιω ν η γενικη εκτιμηση ειναι ο τι : α) Στο μεν οροπεδιο μεταξυ Βροντα δου Πυτιου σας τα τοπικα εγκατεστημενα ειδη αρπακτικω ν κινου νται με αυξημενη συχνο τητα κατα μη κος της κοιλα δας Πιτυου σας και διερχονται τακτικο τερα απο τις Α/Γ των Α/Π οι οποιες γειτνια ζουν αμεσο τερα προς την εν λο γω κοιλα δα. β) Στο δε υ ψωμα Αμανη, στη Β Χιο, τα τοπικα α τομα (βασικα της Αετογερακινας) διερχονται πολυ συχνα απο τις ακραιες Α/Γ. Έτσι, συμπερασματικα, ο παρα γοντας «φρα γμα ανα σχεσης» εκτιμα ται ο τι: α) για μεν την περιοχη του οροπεδιου στην κεντρικη Χιο, ενδεχεται να εχει στο κεντρικο του τμη μα μικρη ς πιθανο τητας αρνητικη επιδραση σε μεταναστευ οντα η και τοπικα πουλια αλλα στο τμη μα που γειτνια ζει προς την κοιλα δα Πυτιου σας μεγαλυ τερης πιθανο τητας αρνητικη επιδραση και μα λιστα κυριως σε τοπικα πουλια. β) για δε την περιοχη του υψω ματος Αμανη στη Β Χιο, ενδεχεται να εχει στο κεντρικο του τμη μα μικρη ς πιθανο τητας αρνητικη επιδραση σε μεταναστευ οντα η και τοπικα πουλια αλλα στις ακραιες Α/Γ και ιδιαιτερα τις ανατολικες (που γειτνια ζουν και με το Α/Π της εταιριας «Αιγαιοηλεκτρικη αναπτυξιακη ΑΕ» που εχει λα βει α δεια εγκατα στασης) αναμενεται μεγαλυ τερης πιθανο τητας αρνητικη επιδραση και κυριως στα τοπικα α τομα αρπακτικω ν (περιλαμβανο μενης της Αετογερακινας). Αναφορικα με το υπο μελετη εργο στη νη σο Λεσβο στην υπο συζη τηση ευρυ τερη περιοχη ενδιαφεροντος Β Λεσβου η υπο περιοχη ο που φαινεται να συνδυα ζονται εντονο τερα οι παραπα νω τρεις αρνητικες συνθη κες και η οποια περιλαμβα νει αρκετα Α/Π που παρεμβα λλονται στις κυ ριες εναεριες οδου ς (απο Νο το προς Βορρα κατα την εαρινη μετανα στευση) ειναι αυτη των Α/Π με ονομασιες «Καρυα», «Αβασκανη» και «Καλιαμα ς». Επισης τμη μα του μεμονωμενου Α/Π «Ορδυμνο ς». 13

14 Σ αυτη την υποπεριοχη, τα ειδη για τα οποια, κατα τις πορειες της μετανα στευσης (πρω τη κατηγορια) προκυ πτουν ενδεχο μενες αρνητικες επιδρα σεις απο τον υπο συζη τηση παρα γοντα ειναι κυριως ειδη αρπακτικω ν (κιρκοι, φιδαετοι, μαυροκιρκινεζα), ειδη χελιδονιω ν και σταχταρω ν που μετακινου νται σχεδο ν κατα κανο να σε σμη νη (συχνα μεικτα ) καθω ς και πιο ξεχωριστα ειδη ο πως ο Ασημο γλαρος της Μεσογειου (σε σμη νη) και ο Μαυροπελαργο ς (σε διακεκριμενα α τομα). Η ο ποια ενδεχο μενη αρνητικη επιδραση απο τον παρα γοντα που συζητειται, θα προκυ πτει κατ αρχη ν ως μια εκτροπη (η παρεμπο διση) της συνη θους πορειας των πουλιω ν αυτω ν (σε ποσοστο που ποικιλει για διαφορετικα ειδη). Εννοειται ο τι αυτη η εκτροπη συμβαινει για τα πουλια που θα αντιδρα σουν στη θεα των ανεμογεννητριω ν. Κα ποια που δεν θα αντιδρα σουν με τρο πο που να αλλα ξουν σημαντικα τη διευ θυνση της πορειας τους, θα διελθουν μεταξυ των Α/Γ η διαμεσου του ενεργου ρο τορα. Για ο σα αντιδρα σουν, μια σημαντικη αλλαγη στην πορεια τους μπορει να εχει τουλα χιστον ενα προ σθετο «ενεργειακο κο στος» γι αυτα. Εα ν ο μως η συνη θης πορεια τους, απο την οποια εκτρεπονται, παιζει κα ποιο ζωτικο ρο λο (π.χ. πορεια διερχο μενη απο επιλεκτους χω ρους τροφοληψιας) το τε υπεισερχεται ενα προ σθετο και μα λλον πιο αξιο λογο «κο στος». Ειδικο τερα σε ο τι αφορα στα τοπικα μετακινου μενα ειδη στη Β Λεσβο, που κα νουν κα ποια ημερη σια δρομολο για προς αναζη τηση τροφη ς, οι συγκριτικα σημαντικο τερες υποπεριοχες λο γω της επιδρασης του υπο συζη τηση παρα γοντα ειναι πρω τον αυτες που αναφερθηκαν προηγουμενως για τα ευρισκο μενα σε μετανα στευση (α παξ διερχο μενα την Άνοιξη) πουλια αλλα και ορισμενες συγκεκριμενες Α/Γ στα «α κρα» ορισμενων Α/Π, εκει που, μετα την τελευταια Α/Γ, ακολουθει η τελευταια επικλινη ς πλαγια της λοφοσειρα ς. Παρατηρη θηκε ο τι απο ορισμενα τετοια σημεια υπα ρχουν αρκετες τακτικες διελευ σεις συγκεκριμενων αρπα κτικω ν, βασικα του Φιδαετου και της Αετογερακινας. Ειναι προφανες ο τι αυτο ς ο παρα γοντας «λειτουργει» κα πως αναλογικα με τον παρα γοντα («προ σκρουση») υπο την εννοια ο τι ο σο εντονο τερο ειναι ενα «φρα γμα ανα σχεσης» το σο μεγαλυ τερη ειναι και η πιθανο τητα για τα πουλια που δεν θα αντιδρα σουν αλλα ζοντας πορεια και που τελικα θα διελθουν απο τα Α/Π να υποστου ν αρνητικη επιδραση απο τον παρα γοντα «προ σκρουση». Σε κα θε περιπτωση η μεγα λη απο σταση των τριω ν υπο μελετη νησιω ν μεταξυ τους διασφαλιζει ο τι δεν αναμενονται αξιοσημειωτες συνεργιστικες επιπτω σεις απο τον παρα γοντα «Φρα γμα ανα σχεσης» λο γω της κατασκευη ς και λειτουργιας του υπο μελετη εργου. δ) Επικινδυνο τητα λο γω προ σκρουσης Και σ αυτη την περιπτωση, ισχυ ει ο τι η αρνητικη συσσωρευτικη συνεργιστικη επιδραση ειναι το σο εντονο τερη : ο σο πιο εγγυ ς και «εν παραλλη λω» βρισκονται μεταξυ τους τα γειτνια ζοντα Α/Π που παρεμβα λλονται στις κυ ριες «εναεριες οδου ς» διελευσης των πουλιω ν ο σο πιο κα θετοι στις κυ ριες «εναεριες οδου ς» διελευσης των πουλιω ν ειναι οι παρεμβαλλο μενες συστοιχιες των Α/Π ο σο πιο συνεχεις μεταξυ τους και πιο πυκνες ειναι οι εν σειρα Α/Γ εκα στου Α/Π που παρεμβα λλεται στις κυ ριες «εναεριες οδου ς» διελευσης των πουλιω ν Και σ αυτη την περιπτωση, η πιθανο τητα προ σκρουσης διαφοροποιειται συ μφωνα με ορισμενους παρα γοντες, ενας απο τους οποιους ειναι το ειδος καθαυτο του πουλιου, δηλαδη η πιθανο τητα προ σκρουσης διαφερει κατ αρχη ν απο ειδος σε ειδος. Τα ειδη που θεωρου νται πλεον ευα λωτα εχουν περιληφθει σε ειδικο κατα λογο που περιεχεται στη μελετη της ΕΟΕ 2010 «Προσδιορισμο ς και χαρτογρα φηση των ορνιθολογικα ευαισθητων στα αιολικα πα ρκα περιοχω ν της Ελλα δας» ( ημαλεξης κ.α., 2010) καθω ς και στην εκδοση της Ευρωπαι κη ς Επιτροπη ς «Wind Energy developments and Natura 2000, EU,(2010). Απο ο λα τα ειδη που εχουν καταγραφει 14

15 κατα τις εργασιες πεδιου 2008, 2009 και 2011, στους πινακες , παρουσια ζονται εκεινα που εχουν χαρακτηριστει ευαισθητα ευπαθη στους Α/Π. Στον πινακα αξιολογου νται, βα σει γενικο τερης βιβλιογραφιας, οι βαθμοι επιδρασης απο τον παρα γοντα προ σκρουση ο πως και απο τους α λλους παρα γοντες πα νω στα δια φορα ειδη. Συγκεκριμενα για τη νη σο Λη μνο με βα ση την αναλυτικη διερευ νηση της συχνο τητας παρουσιας κατανομη ς των ατο μων του Falco naumanni (Σπιτοκιρκίνεζο) και του Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης), αναμενεται να υπα ρξει αξιο λογη μειωση των ο ποιων επιπτω σεων στην ορνιθοπανιδα απο το προτεινο μενο Α/Π «Βορνο ς», με την εφαρμογη ειδικο τερων μετρων (χρήση radar) που αφορου ν ειδικο τερα τις ομα δες Α/Γ και Επισης το ιδιο ισχυ ει και για τη βο ρεια συστοιχια του Α/Π «Νεα Κου ταλη» με (Α/Γ 77 εως 81). Στο ιδιο αιολικο πα ρκο και λαμβα νοντας υπο ψη ο τι μεταξυ τωνα/γ 64 και 66, δηλαδη εκατερωθεν της Α/Γ 65, καταγρα φτηκε το πλεον αξιο λογο «περασμα» μετανα στευσης αρπακτικω ν, αλλα και μετακινησης γλα ρων, αντιστοιχα μετρα προ ληψης και αντιμετω πισης προτεινεται να εφαρμοσθου ν και στην περιοχη τους. Σε ο τι αφορα τη νη σο Χιο συγκριτικα μεγαλυ τερη ευαισθησια παρουσια ζουν τα αρπακτικα ειδη Buteo rufinus (Αετογερακίνα) και Circaetus gallicus (Φιδαετός). Τα α τομα Φιδαετου, που ανη κουν στο τοπικο ζευ γος εκτιμα ται ο τι φωλια ζουν σε πευκοδα σος Ν του οικισμου Πιτυου σας και δειχνουν μια προτιμηση στην περιοχη του φαραγγιου Πυτιου σας το οποιο γειτνια ζει με τις δυτικες συστοιχιες των προτεινο μενων Α/Π «Κεραμος Σπηλα κια», Α/Π «Φρα γκου Λα κκος», «Περδικοβου νι» και Α/Π «Κου μα Λα κκοι» και στην ευρυ τερη περιοχη του προτεινο μενου ΑΠ «Αμανη» η οποια φαινεται να αποτελει περασμα για το ειδος και αποτελει επισης τμη μα του ευρυ τερου πεδιου τροφοληψιας του. Παρο μοια συμπεριφορα εδειξε και το ειδος Buteo rufinus (Αετογερακινα). Με βα ση τη μεχρι τω ρα συχνο τητα παρουσιας κατανομη ς των ειδω ν ορνιθοπανιδας, αναμενεται να υπα ρξει αξιο λογη μειωση των ο ποιων επιπτω σεων απο τα προτεινο μενα Α/Π με την εφαρμογη ειδικο τερων μετρων (χρήση radar) που αφορα ειδικο τερα τις ομα δες Α/Γ με αριθμο 1 3, 11 14, 15 17, 19, 20, 21, 38 39, και Επιπλεον με βα ση τη μεχρι τω ρα συχνο τητα παρουσιας κατανομη ς των ατο μων του Φιδαετου και της Αετογερακινας στη θεση του προτεινο μενου Α/Π «Αμανη» (Α/Γ 66 75) προκυ πτει ιδιαιτερα αυξημενη συχνο τητα διελευ σεων το σο εντο ς ο σο και εκτο ς της περιοχη ς αναπτυξης του εν λο γω Α/Π, ενω αναμενεται να υπα ρξει αξιο λογη μειωση τωνο ποιων επιπτω σεων απο τον προτεινο μενο Α/Π, με την εφαρμογη ειδικο τερων μετρων (χρη ση radar) για το συ νολο των Α/Γ του Α/Π «Αμανη». Σε ο τι αφορα τη νη σο Λεσβο συγκριτικα μεγαλυ τερη ευαισθησια παρουσια ζουν τα ειδη Buteo rufinus (Αετογερακίνα), Circaetus gallicus (Φιδαετός) και Ciconia nigra (Μαυροπελαργός) που εδειξαν συγκριτικα μεγαλυ τερη παρουσια στα προτεινο μενα Α/Π «Σκοπο ς», «Όρδυμνος», «Αβα σκανη», «Πλα κες», «Μαγγα νια», «Καρυα» και «Καλιαμα ς». Βελτιστο θεωρειται η λειτουργια των παρακα τω Α/Γ να καλυ πτεται απο κατα λληλο radar αποφυγη ς συγκρου σεων της ορνιθοπανιδας. Ομα δες ανεμογεννητριω ν που εκτιμα ται ο τι προκαλου ν συγκριτικα μεγαλυ τερες επιπτω σεις σε σημαντικα και ευπαθη σε Α/Γ ειδη ορνιθοπανιδας Εναλλακτικα, η α λλη εκδοχη περιορισμου των ενδεχο μενων επιπτω σεων ειναι η διατη ρηση ενο ς μικρο τερου αριθμου ανεμογεννητριω ν με «αφαιρεση» συγκεκριμενων Α/Γ οι οποιες θα επιτρεψουν την διευ ρυνση των περασμα των που φα νηκε να χρησιμοποιου ν το σο τα ειδη Αετογερακινα, Φιδαετο ς και Μαυροπελαργο ς ο σο και λοιπα αρπακτικα ειδη της περιοχη ς μελετης. Πιο συγκεκριμενα με βα ση τη μεχρι τω ρα συχνο τητα παρουσιας κατανομη ς των ειδω ν ορνιθοπανιδας στη νη σο Λεσβο, αναμενεται να υπα ρξει αξιο λογη μειωση των ο ποιων επιπτω σεων απο τα προτεινο μενα Α/Π με την εφαρμογη ειδικο τερων μετρων που αφορα ειδικο τερα τις ομα δες Α/Γ με αριθμο , και Η ο ποια προ ταση επ αυτου θα αναδιατυπωθει ακριβεστερα και πληρεστερα μετα και απο την επεξεργασια των δεδομενων που θα προκυ ψουν και απο τις καταγραφες της φθινοπωρινη ς περιο δου. Το πλεον διαδομενο και αποτελεσματικο μετρο ειναι η εγκατα σταση ειδικου εξοπλισμου (ρανταρ) 15

16 αποφυγη ς συ γκρουσης στις προαναφερθεισες Α/Γ του υπο μελετη εργου (συνολικα σε 12 Α/Γ στη νη σο Λη μνο, 29 Α/Γ στη νη σο Χιο και 44 Α/Γ στη νη σο Λεσβο). Ο συγκεκριμενος τυ πος εξοπλισμου με χρη ση ραντα ρ ειναι η δη αρκετα διαδεδομενος με πολυ επιτυχη αποτελεσματα σε πολλες χω ρες της Ευρω πης και της Αμερικη ς, ειδικα σε περιοχες προστασιας της ορνιθοπανιδας. Περιλαμβα νει μηχανισμου ς αναγνω ρισης και απω θησης των πουλιω ν ο ταν προσεγγιζουν τις συγκεκριμενες ανεμογεννη τριες, αλλα κυριως συ στημα αυτο ματης διακοπη ς της λειτουργιας τους (περιστροφη ς τους) ω στε να ελαχιστοποιη σει τις πιθανο τητες συ γκρουσης με κινου μενα στοιχεια της πτερωτη ς. Η αποτελεσματικο τητα τους επομενως διαμορφω νει συνθη κες ασφαλου ς εγκατα στασης και λειτουργιας Α/Γ ακο μη και σε περιοχες με μεγα λη παρουσια σημαντικω ν ειδω ν ορνιθοπανιδας που χαρακτηριζονται ως ευαισθητα στις Α/Γ, η σε περιοχες που αποτελου ν σημαντικα μεταναστευτικα περα σματα αποδημητικω ν ειδω ν ορνιθοπανιδας. Σε κα θε περιπτωση απαιτειται στη φα ση λειτουργιας να δοθει εξισου εμφαση στο προ γραμμα παρακολου θησης ορνιθοπανιδας ετσι ω στε ειτε να διαπιστωθει το ασθενες των επιπτω σεων ειτε να ληφθου ν περαιτερω μετρα αντιμετω πισης για την μειωση των προκαλου μενων επιπτω σεων. Ιδιαιτερη εμφαση θα πρεπει να δοθει στην παρακολου θηση των ειδω ν Αετογερακινα, Φιδαετο ς, Μαυροπελαργο ς, Σπιτοκιρκινεζο και Πετριτης. Η εγκατα σταση του συστη ματος αυτου προτεινεται να συμπεριληφθει και στους περιβαλλοντικου ς ο ρους της Απο φασης εγκρισης Περιβαλλοντικω ν ο ρων του υπο μελετη εργου (ΑΕΠΟ). Η απο φαση του φορεα του εργου για την υιοθετηση του συγκεκριμενου μετρου εγινε για τους ακο λουθους λο γους: Καλυ τερη και αποτελεσματικο τερη προστασια του περιβα λλοντος στα πλαισια της βιω σιμης και αειφο ρου ανα πτυξης που συνδυα ζει την αποτελεσματικη προστασια της ορνιθοπανιδας απο τη μια πλευρα με την ανα πτυξη των ΑΠΕ απο την α λλη, συμβα λλοντας στην αντιμετω πιση του φαινομενου του θερμοκηπιου. Θα πρεπει να τονισθει ο τι οι φορεις των εργων με την παρου σα προ ταση εγκατα στασης ραντα ρ δηλω νουν ο τι ειναι ετοιμοι να εφαρμο σουν στην πρα ξη την εκφρασθεισα στη ΜΠΕ βου ληση τους για υλοποιηση πραγματικα φιλοπεριβαλλοντικω ν εργων αναλαμβα νοντας με αισθημα ευθυ νης το ο ποιο κο στος προκυ πτει απο την εγκατα σταση και λειτουργια του ραντα ρ αποτροπη ς συ γκρουσης. Εφαρμογη των πλεον συ γχρονων μεθο δων παρακολου θησης και αποτροπη ς της συ γκρουσης πτηνω ν σε Α/Γ. Πολλες απο αυτες παρουσιασαν σημαντικη ανα πτυξη και εφαρμογη κατα τα τελευταια ετη. Όπως αναφερεται και στη συνεχεια το προτεινο μενο προς εγκατα σταση συ στημα ραντα ρ αποτροπη ς συ γκρουσης ειναι αποτελεσμα μακρο χρονης ερευνας και εχει δοκιμασθει σε πολλα αιολικα πα ρκα το σο πιλοτικα κατα τη δια ρκεια ανα πτυξη ς του ο σο και εφαρμοζο μενο ως ολοκληρωμενο εμπορικο προιο ν σε πολλα αιολικα πα ρκα εντο ς προστατευο μενων περιοχω ν. Εκτιμα ται ο τι απαντω νται πειστικα οι τυχο ν προβληματισμοι αρμο διων υπηρεσιω ν που γνωμοδοτου ν επι της ΜΠΕ του εργου σε ο τι αφορα τις επιπτω σεις του στην ορνιθοπανιδα της περιοχη ς (ειτε ως μεμονωμενο εργο ειτε ως μερος ενο ς ευρυ τερου συνο λου ιδιου τυ που εργων στην ευρεια περιοχη ). Υιοθετου νται στην πρα ξη με πρωτοβουλια των φορεων των εργων οι αρχες και κατευθυ νσεις που εκφρα ζει το Τμη μα Φυσικου Περιβα λλοντος του Υπουργειου Περιβα λλοντος, Ενεργειας και Κλιματικη ς Αλλαγες σε σχετικες γνωμοδοτη σεις του στο πλαισιο της περιβαλλοντικη ς αδειοδο τησης αιολικω ν πα ρκων που προβλεπονται να κατασκευασθου ν εντο ς η πλησιον περιοχω ν, οι οποιες εχουν συμπεριληφθει στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν SPA. Αναφερονται ενδεικτικα παραδειγματα γνωμοδοτη σεων για αιολικα πα ρκα εντο ς περιοχω ν SPA στην Ευ βοια και στη Ροδο πη, ο που θα πρεπει να σημειωθει ο τι τα εγκατεστημενα αιολικα πα ρκα ειναι πολυ 16

17 περισσο τερα απο ο τι στα τρια νησια. Σημειω νεται επισης ο τι η απο φαση των φορεων των εργων για την εξαρχη ς εγκατα σταση του συστη ματος ραντα ρ για την αποφυγη συ γκρουσης Α/Γ με ιπτα μενη πανιδα συνα δει απολυ τως με τις κατευθυ νσεις που εκφρα ζονται σε προ σφατες δημοσιευ σεις της WWF Ελλα ς σχετικα με τις καταγραφεισες συγκρου σεις πουλιω ν με Α/Γ στην Αν. Θρα κη (Ροδο πη Έβρος), ο που οι εγκατεστημενες Α/Γ ειναι συντριπτικα περισσο τερες απο ο τι στα τρια υπο μελετη νησια και ο που επισης οι πληθυσμοι σημαντικο τατων ειδω ν αρπακτικω ν ειναι πολυ μεγαλυ τεροι το σο σε ο τι αφορα τον αριθμο των ειδω ν, ο σο και τα α τομα ανα ειδος. Η σχετικη ερευνα διη ρκησε περισσο τερο απο 3 χρο νια και μεταξυ α λλων προτεινει: α) Εγκατα σταση στα αιολικα πα ρκα ολοκληρωμενου συστη ματος παρακολου θησης των επιπτω σεων στην ορνιθοπανιδα και β) α μεση επιβολη συγκεκριμενων τεχνικω ν παρεμβα σεων που μειω νουν σημαντικα τις επιπτω σεις λο γω συ γκρουσης. Παρα λληλα, με την εγκατα σταση του εν λο γω συστη ματος, προτεινεται στη παρου σα ΜΠΕ να υλοποιηθει προ γραμμα παρακολου θησης (monitoring) των επιπτω σεων των αιολικω ν πα ρκων στην ορνιθοπανιδα, με στο χο τη διαπιστωση της αποτελεσματικο τητας του εν λο γω συστη ματος καθω ς και τη σωστη αξιολο γηση και εκτιμηση της πραγματικη ς κλιμακας των επιπτω σεων απο την ανα πτυξη αιολικω ν πα ρκων στην ιπτα μενη πανιδα. Τα συμπερα σματα αυτη ς της διερευ νησης θα ειναι χρη σιμο να αξιοποιηθου ν ο χι μο νο στην περιπτωση του υπο μελετη εργου αλλα και σε αντιστοιχες περιπτω σεις α λλων αντιστοιχων εργων σε α λλες περιοχες. Με βα ση τα παραπα νω το σο στη φα ση κατασκευη ς ο σο και στη φα ση λειτουργιας δεν αναμενεται να προκληθου ν σημαντικες επιπτω σεις στην κατα σταση διατη ρησης των ειδω ν της ορνιθοπανιδας συνεπω ς και στην ακεραιο τητα των περιοχω ν που συμπεριλαμβα νονται στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν «Natura 2000» ως Ζω νες Ειδικη ς Προστασιας (ΖΕΠ) (SPA Special Protection Areas). Συνοψιζοντας, με βα ση τα συμπερα σματα της εκτιμησης των επιπτω σεων στα στοιχεια των φυσικω ν οικοσυστημα των των περιοχω ν Natura 2000, δεν προκυ πτει κα ποια ενδειξη σημαντικη ς υποβα θμισης της κατα σταση ς τους απο το υπο μελετη εργο. Συγκεκριμενα αναφερονται τα ακο λουθα: Το εργο δεν θα εχει σημαντικη επιπτωση στην ποσοτικη και ποιοτικη κατα σταση των οικοτο πων του Παραρτη ματος Ι της Οδηγιας 92/43/ΕΟΚ καθω ς η περιοχη που θα θιγει αποτελει ελα χιστο ποσοστο της συνολικη ς εκτασης στην οποια οι συγκεκριμενοι τυ ποι οικοτο πων εκτεινονται το σο εντο ς των περιοχω ν Natura 2000, ο σο και σε εθνικο επιπεδο. Στην περιοχη του εργου, συ μφωνα με τις Τυποποιημενες Μορφες δεδομενων (ΤΜ ) των ο μορων περιοχω ν Natura 2000, δεν αναφερονται ειδη της χλωριδας που εμπιπτουν στο Παρα ρτημα ΙΙ της Οδηγιας 92/43/ΕΟΚ. Επιπλεον λο γω της μικρη ς εκτασης που καταλαμβα νεται δεν εκτιμα ται πιθανη η σημαντικη υποβα θμιση των πληθυσμω ν των ειδω ν χλωριδας που εμφανιζονται ως σπα νια η ενδημικα. Τα ειδη πανιδας που αναφερονται στις ΤΦ των περιοχω ν Νatura 2000 ως ειδη του Παραρτη ματος ΙI της Οδηγιας 92/43/ΕΟΚ δεν θα επηρεαστου ν σημαντικα απο την κατασκευη και λειτουργια του υπο μελετη αιολικου σταθμου. Τα προτεινο μενα εργα καταλαμβα νουν ιδιαιτερα μικρη εκταση επι αυτω ν των ενδιαιτημα των. Έτσι δεν προκυ πτει κα ποια σημαντικη υποβα θμιση στην κατα σταση διατη ρησης των ειδω ν πανιδας απο την υλοποιηση του εν λο γω εργου. Τελος, για τα ειδη ορνιθοπανιδας που προστατευ ονται συ μφωνα με τις προ νοιες της Οδηγιας 147/2009/ΕΚ (ειδη του Παραρτη ματος Ι και α λλα μεταναστευτικα ειδη με συχνη παρουσια 17

18 στην περιοχη ΖΕΠ) εκτιμα ται ο τι δεν θα επηρεαστει σημαντικα το καθεστω ς προστασιας τους, στις περιοχες Νatura 2000 ZΕΠ απο το υπο μελετη εργο. Λαμβα νοντας υπο ψη τα ανωτερω, εκτιμα ται ο τι το υπο μελετη εργο δεν απειλει συνολικα την κατα σταση διατη ρησης των περιοχω ν και συνεπω ς δεν θιγεται η συνοχη του δικτυ ου Natura Για το λο γο αυτο, η δεουσα εκτιμηση που εφαρμο ζεται βα σει των προβλεπο μενων στο α ρθρο 6 της Οδηγιας 92/43/ΕΚ και η οποια αναλυτικα παρατεθηκε στις ενο τητες 5.3, 6.3 και 7.3 δεν κρινεται σκο πιμο να προχωρη σει περαιτερω στην εξεταση του εργου βα σει της 4ης παραγρα φου του Άρθρου 6 της Οδηγιας 92/43/ΕΚ. Τελος, ο πως τονισθηκε και στην ενο τητα 10.4 της παρου σας μελετης, για την προστασια της ορνιθοπανιδας και της ακεραιο τητας των περιοχω ν που εχουν συμπεριληφθει στον Εθνικο Κατα λογο του Ευρωπαι κου οικολογικου δικτυ ου προστατευο μενων περιοχω ν Natura 2000 καθω ς και για την καταγραφη επιπτω σεων απο τη λειτουργια του εργου σε αυτη, προ κειται να ληφθου ν μια σειρα επανορθωτικω ν μετρων. Τα μετρα αντιμετω πισης των επιπτω σεων μπορου ν να χωριστου ν σε δυ ο γενικες κατηγοριες: Εφαρμογη μετρων καλη ς πρακτικη ς (best practice measures). Επιπρο σθετα μετρα αντιμετω πισης, που εφαρμο ζονται κατα περιπτωση και στοχευ ουν στο να μειω σουν τις επιπτω σεις των επιμερους υποεργων. Στα μετρα καλη ς πρακτικη ς περιλαμβα νονται τα ακο λουθα (συ μφωνα με τις κατευθυ νσεις της RSPB): Εφαρμογη κατα λληλων τεχνικω ν και μεθο δων κατασκευη ς για την προστασια ευαισθητων ενδιαιτημα των. Παροχη λεπτομερου ς πληροφο ρησης στους εργαζο μενους στην κατασκευη, ειδικα για τις ευαισθητες θεσεις. Εφαρμογη ενο ς σαφου ς και λεπτομερου ς προγρα μματος περιβαλλοντικη ς παρακολου θησης, καθορισμενου μεσα απο τη διαδικασια περιβαλλοντικη ς αδειοδο τησης, το σο στη φα ση κατασκευη ς ο σο και στη φα ση λειτουργιας του εργου. Επιλεκτικη και σαφω ς προσδιορισμενη χρη ση ραντα ρ διακοπη ς της λειτουργιας Α/Γ ο ταν αυτες προσεγγιζονται απο α τομα ορνιθοπανιδας μεσαιου η μεγα λου μεγεθους. Με προσεκτικο σχεδιασμο και την εφαρμογη των καλω ν πρακτικω ν κατα την κατασκευη μπορου ν να αποφευχθου ν ακο μη και οι ασθενεις αρνητικες επιπτω σεις. Η συγκεκριμενη δεσμευση και ο προγραμματισμο ς που εχει γινει αποτυπω νουν την εμπρακτη βου ληση του φορεα του εργου για την εμβριθη εξεταση ο λων των παραμετρων του φυσικου περιβα λλοντος που μπορου ν δυνητικα να επηρεασθου ν απο το εργο. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σε ο τι αφορα τυχο ν αθροιστικες η συνεργιστικες επιπτω σεις λαμβα νοντας υπο ψη υφιστα μενα εν λειτουργια αιολικα πα ρκα στα 3 νησια, ειναι σαφες ο τι δεν τιθεται στην παρου σα φα ση θεμα υπερμετρης προ σθετης επιβα ρυνσης, αφου τα υφιστα μενα αιολικα πα ρκα ειναι πολυ λιγα και σαφω ς τοπικου χαρακτη ρα με περιορισμενη ενεργειακη παραγωγη. Πιο συγκεκριμενα, με βα ση το αρχειο μητρω ου αδειω ν παραγωγη ς της Ρυθμιστικη ς Αρχη ς Ενεργειας (ΡΑΕ τελευταια ενημερωση Ιου λιος 2011): Στη Χιο α δεια λειτουργιας και εγκατα στασης διαθετουν δω δεκα (12) αιολικα πα ρκα συνολικη ς ισχυ ος 7,725MW, δεκα (10) στη ημοτικη Ενο τητα Αμανη ς και απο ενα (1) στις ημοτικες Ενο τητες Ομηρου πολης και Μαστιχοχωριων. 18

19 Στη Λεσβο α δεια λειτουργιας και εγκατα στασης διαθετουν πεντε (5) αιολικα πα ρκα συνολικη ς ισχυ ος 14,555MW, τρια (3) στη ημοτικη Ενο τητα Ερεσου Αντισσης και απο ενα (1) στις ημοτικες Ενο τητες Καλλονη ς και Μυτιλη νης. Στη Λη μνο α δεια λειτουργιας και εγκατα στασης διαθετουν τεσσερα (4) αιολικα πα ρκα συνολικη ς ισχυ ος 3,04MW, δυ ο (2) στη ημοτικη Ενο τητα Μου δρου και απο ενα (1) στις ημοτικες Ενο τητες Ατσικη ς και Μυ ρινας. Πρεπει να τονισθει ο τι η συνεξεταση ο λων των επιμερους παραμετρων που θετει ως κριτη ρια χωροθετησης το Ειδικο Χωροταξικο Πλαισιο για τις ΑΠΕ λαμβα νοντας υπο ψη το σο το υπο μελετη εργο ο σο και τα υφιστα μενα αιολικα πα ρκα στα 3 νησια (τα αιολικα πα ρκα που διαθετουν α δεια παραγωγη ς ειτε βρισκονται σε λειτουργια ειτε ο χι) εδειξε ο τι δεν υπα ρχει προ βλημα μη τη ρησης των ο ρων και οριων που θετει το ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ, ο πως αποδεικνυ εται και απο την «Ειδική Χωροταξικη Μελετη για τη Χωροθετηση Πολυ γωνων ΑΠ στην περιοχη του Βο ρειου Αιγαιου, στα Νησια Λη μνο, Λεσβο και Χιο», η οποια εκπονη θηκε απο το γραφειο «.Οικονο μου και Συνεργα τες» και η οποια επισυνα πτεται στο Παρα ρτημα V A της παρου σας μελετης, απο ο που προκυ πτει ο τι ο λα τα Α/Π συμμορφω νονται χωρις καμια παρεκκλιση με ο λα τα κριτη ρια ενταξης στο ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ και το ποσοστο κα λυψης εκτασης επι του συνολικου εμβαδου στις ημοτικες Ενο τητες ο που χωροθετου νται τα υπο μελετη αιολικα πα ρκα ειναι μικρο τερο απο το επιτρεπτο μενο. Προκυ πτει, συνεπω ς, ο τι υπα ρχει σημαντικο περιθω ριο για την εγκατα σταση Α/Π στις εν λο γω ημοτικες Ενο τητες με βα ση τα κριτη ρια που θετει το ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ, ο πως αυτο εγκριθηκε με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2464Β/ ). Στο σημειο αυτο θα πρεπει να σημειωθει ο τι το αιολικο δυναμικο και επομενως ο πλου τος ενο ς ανανεω σιμου φυσικου πο ρου στα τρια νησια ειναι το σο υψηλο που αν δεν επρο κειτο για μη διασυνδεδεμενα νησια θα μπορου σαν να εχουν ενταχθει στις Περιοχες Αιολικη ς Προτεραιο τητας (ΠΑΠ) της χω ρας. Αυτο ειναι ενδεικτικο της τερα στιας σημασιας που εχει η δημιουργια των πρου ποθεσεων για την εκμετα λλευση του αιολικου αυτου δυναμικου, πρου ποθεσεις που εξασφαλιζει το υπο μελετη εργο συνδυα ζοντας την κα λυψη των ενεργειακω ν αναγκω ν των τριω ν νησιω ν με την παρα λληλη κατα ργηση των ρυπογο νων και κοστοβο ρων τοπικω ν μονα δων παραγωγη ς ηλεκτρικη ς ενεργειας.. Ο εθνικο ς απο α ποψη αυτη χαρακτη ρας του υπο μελετη εργου ειναι προ κληση που θα αντιμετωπισθει με ιδιαιτερη ευθυ νη απο τον φορεα του εργου και θα πρεπει να ληφθει υπο ψη απο ο λους τους φορεις που εμπλεκονται στην αδειοδο τηση του. Οπως εχει αναφερθει, οι προτεινο μενες θεσεις Α/Γ και στα τρια νησια βρισκονται σε απομακρυσμενες περιοχες απο οικισμου ς και εντονες ανθρωπογενεις χρη σεις. Τονιζεται ο τι και στα τρια νησια, συ μφωνα με την «Ειδική Χωροταξικη Μελετη για τη Χωροθετηση Πολυ γωνων ΑΠ στην περιοχη του Βο ρειου Αιγαιου, στα Νησια Λη μνο, Λεσβο και Χιο», καμια απο τις υπο μελετη Α/Γ δεν εμπιπτει στις περιοχες αποκλεισμου η ζω νες ασυμβατο τητας, συ μφωνα με τα κριτη ρια ασυμβατο τητας του α ρθρου 6 της ΚΥΑ (ΦΕΚ 2464/Β/ ) με την οποια εγκριθηκε το «Ειδικο Πλαισιο Χωροταξικου Σχεδιασμου και Αειφο ρου Ανα πτυξης για τις Ανανεω σιμες Πηγες Ενεργειας», ενω πληρου νται οι αποστα σεις που καθοριζει το ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ απο οικιστικες δραστηριο τητες. Οι περιοχες χωροθετησης αφορου ν κυριως κορυφογραμμες οι οποιες χρησιμοποιου νται για κτηνοτροφικη χρη ση, αξιοποιου νται δηλαδη απο το μοντελο της εκτατικη ς κτηνοτροφιας που ειναι πολυ συνηθισμενη στον Ελλαδικο χω ρο και ιδιαιτερα στα ελληνικα νησια. Σε ο τι αφορα στα συνοδα εργα (στις νη σους Λη μνο, Χιο, Λεσβο, αλλα και στην Ευ βοια, ο που προβλεπονται μο νο συνοδα εργα μεταφορα ς ενεργειας), επισης χωροθετου νται εκτο ς οικισμω ν. Τα υπο γεια εργα συ νδεσης δεν αναμενεται να αλλα ξουν τις επικρατου σες χρη σεις γης. Τα εργα οδοποιιας εντοπιζονται κυριως στις περιοχες των Α/Π και αφορου ν κατα ληψη κυριως βοσκοτο πων. Ως εκ του του, οι επιπτω σεις απο το εργο στις χρη σεις γης και στο δομημενο περιβα λλον στη φα ση κατασκευη ς κρινονται ως ασθενεις σε επιπεδο νησιου. εν αναμενονται τυχο ν συνεργιστικες η 19

20 σωρευτικες επιπτω σεις στο επιπεδο των τριω ν νησιω ν στο δομημενο περιβα λλον και στις χρη σεις γης στη φα ση κατασκευη ς, δεδομενης και της σημαντικη ς απο στασης που υπα ρχει ανα μεσα στα υπο μελετη νησια. Αλλα και στη φα ση λειτουργιας του εργου δεν αναμενονται αξιοσημειωτες επιπτω σεις στις χρη σεις γης και στο δομημενο περιβα λλον, δεδομενης της ικανη ς απο στασης του εργου απο οικισμου ς και της συνεχισης της βο σκησης στην περιοχη των εργων. Η λυ ση της υπογειοποιησης του συνο λου των γραμμω ν μεταφορα ς στα 3 νησια, εγινε με γνω μονα την ελαχιστοποιηση των επιπτω σεων στο τοπιο, αλλα και προκειμενου να μη δεσμευτει γη για τη στη ριξη των πυλω νων στην περιπτωση των εναεριων γραμμω ν μεταφορα ς. Απο την α λλη, στη φα ση λειτουργιας του εργου αναμενεται πλη θος θετικω ν επιδρα σεων, σε επιπεδο νησιου, οι οποιες παρουσια ζουν και θετικο συνεργιστικο χαρακτη ρα. Σε αυτο συμβα λλουν κυριως τα εξη ς: Το εργο θα εχει θετικες επιπτω σεις στην οικονομια κα θε νησιου αλλα και του συνο λου των τριω ν νησιω ν λο γω της δημιουργιας νεων θεσεων εργασιας. Το εργο θα συνυπα ρχει αρμονικα με υφιστα μενες γεωργοκτηνοτροφικες δραστηριο τητες. Το εργο δεν αναμενεται να επηρεα σει αρνητικα τον τουρισμο. Σημειω νεται ο τι δεν υπα ρχει καμια ενδειξη ο τι η χωροθετηση Α/Π επηρεα ζει αρνητικα τον τουρισμο μιας περιοχη ς και σε κα θε περιπτωση τα υπο μελετη αιολικα πα ρκα και στα τρια (3) νησια δεν βρισκονται σε περιοχες τουριστικου ενδιαφεροντος. Κατα τη φα ση κατασκευη ς, εκτιμα ται ο τι συνολικα για το εργο θα υλοποιηθου ν ανθρωπο ετη εργασιας στο συ νολο της οικονομιας (περιπου εργαζο μενοι συνολικα πλη ρους απασχο λησης για 3 χρο νια σε ο λους τους κλα δους της οικονομιας). Κατα τη φα ση της λειτουργιας εκτιμα ται ο τι θα δημιουργηθου ν συνολικα 226 μο νιμες θεσεις εργασιας πλη ρους απασχο λησης στο συ νολο της οικονομιας. Οι 111 απο αυτες σχετιζονται α μεσα με τη συντη ρηση και λειτουργια του εργου (οι 70 εξ αυτω ν δημιουργου νται σε τοπικο επιπεδο) ενω οι υπο λοιπες δημιουργου νται σε ο λους τους κλα δους της οικονομιας ως αποτελεσμα της προ σθετης ζη τησης αγαθω ν και υπηρεσιω ν για τη λειτουργια και συντη ρηση της επενδυσης καθω ς και της διαθεσιμο τητας προ σθετου εισοδη ματος. ημιουργειται α μεσο οικονομικο ο φελος που προσποριζονται οι Οργανισμοι Τοπικη ς Αυτοδιοικησης, συ μφωνα με το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129Α/ ), ο πως αυτο ς τροποποιη θηκε με το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85Α/ ), (ενισχυση της ανα πτυξης και α λλων δραστηριοτη των και προω θηση της κατασκευη ς εργων υποδομη ς, ο πως ειναι το αποχετευτικο δικτυο, τα εργα οδοποιιας, τα εργα πολιτιστικη ς και τουριστικη ς αναβα θμισης, με στο χο την περαιτερω αυ ξηση των θεσεων εργασιας και τη βελτιωση του κατα κεφαλη ν εισοδη ματος). Εκτιμα ται ο τι συνολικα κα θε ετος θα αποδιδεται απο το εσοδα του υπο μελετη εργου ποσο της τα ξης των 8,3 εκατομμυριων ευρω προς τους οικειους ΟΤΑ, το Ειδικο Ταμειο Εφαρμογη ς Ρυθμιστικω ν και Περιβαλλοντικω ν Σχεδιων (ΕΤΕΡΠΣ) και τους οικιακου ς καταναλωτες ηλεκτρικη ς ενεργειας εντο ς των οικειων ημοτικω ν Ενοτη των. Η υλοποιηση του εργου ανα πτυξης των εικοσιοχτω (28) αιολικω ν πα ρκων στα τρια (3) νησια, συνοδευο μενη απο την υλοποιηση των εργων υποβρυ χιας διασυ νδεσης αυτω ν με το ηπειρωτικο κεντρικο συ στημα μεταφορα ς ενεργειας δινει οριστικη και μο νιμη λυ ση στην ενεργειακη ασφα λεια και των ιδιων των νησιω ν, τα οποια αποτελου ν πλεον μερος του ενιαιου κεντρικου συστη ματος μεταφορα ς ενεργειας της χω ρας. Υπο αυτο πρισμα εξελιξης των πραγμα των θα μπορου σαν να επισημανθου ν τα εξη ς: Α) Βασικα νησια του Αιγαιου «απελευθερω νονται» απο τις πιθανες καταστα σεις ενεργειακη ς ανασφα λειας, ειδικα κατα την θερινη περιοδο που οι απαιτη σεις ειναι πολυ αυξημενες. 20

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Γενικά Μετά την ΚΥΑ που εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορη γηση του ετη σιου στεγαστικου επιδο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική απόφαση εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 48 / 71 Μονοπα τια-κυ κλοι και Αποστα σεις Έστω ε

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας O12R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα