Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία"

Transcript

1 Φεβρουάριος 2011 Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία Ανάπτυξθ 3% το 2011 ςτθν Γερμανία Πρεςβεία τθσ Ελλάδοσ ςτο Βερολίνο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Bερολίνου Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντφςςελντορφ Περιεχόμενα: ΕΚΤ Bundesbank Deutsche Bank: Διαδοχι Συγχώνευςθ Χρθματιςτθρίων Φρανκφοφρτθσ ΝΥ Δραςτθριότθτεσ τθσ Hochtief ςτθν Ελλάδα Αποχώρθςθ τθσ Daimler από τθν EADS Ταχεία πτώςθ του κόςτουσ εξοπλιςμοφ φ/β Σταςιμότθτα τθσ γερμ. αγοράσ αιολικισ ενεργείασ Ταχφτερθ μείωςθ τιμισ του ρεφματοσ από φ/β Τον Οδθγό 1+4 προωκεί θ Γερμανία για τθν ςιμανςθ τροφίμων Νζοι κανόνεσ ςιμανςθσ τροφίμων ςτθν Ε.Ε. Διεκνείσ εκκζςεισ με ελλθνικι ςυμμετοχι Πρόγραμμα προςεχών διεκνών εκκζςεων Διατιρθςθ του υψθλοφ ρυκμοφ οικονομικισ ανάπτυξθσ προβλζπει ζρευνα τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Γερμανικϊν Επιμελθτθρίων (DIHK) που βαςίςκθκε ςε ζρευνα μεταξφ γερμανικϊν επιχειριςεων, τθν μεγαλφτερθ που διεξάγεται ςτθν χϊρα. Κφρια ςυμπεράςματα ςυνζχιςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ το 2011, με ρυκμό 3%. αφξθςθ τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ από 0,5% ςε 2,4% ςυνζχιςθ τθσ αφξθςθσ εξαγωγϊν αλλά με θπιότερουσ ρυκμοφσ αφξθςθ των επενδφςεων των επιχειριςεων από 5,5% ςε 6,4% ανάκαμψθ του καταςκευαςτικοφ κλάδου από 2,8% ςε 3,5% μείωςθ του αρικμοφ των ανζργων ςε 2,9 εκ., κάτω από το ψυχολογικό όριο των 3 εκ. ςτακερά αιςιόδοξεσ προςδοκίεσ των γερμανικϊν επιχειριςεων για το μζλλον ςε όλουσ τουσ τομείσ. Προβλζψεισ για επιμζρουσ τομείσ οι γερμανικζσ εξαγωγζσ κα ςυνεχίςουν να αυξάνονται δυναμικά αλλά με χαμθλότερο ωςτόςο ρυκμό, κυρίωσ χάρισ ςτισ αναδυόμενεσ οικονομίεσ και τθν εξαγωγι βιομθχανικϊν αγακϊν οι επενδφςεισ κα φκάςουν το φψοσ του 2007, ζτουσ ρεκόρ. Οι περιςςότερεσ επενδφςεισ κα γίνουν ςτθν βιομθχανία, και το λιανεμπόριο, χάρισ ςτθν αφξθςθ τθσ εςωτερικισ κατανάλωςθσ Η απαςχόλθςθ κα αυξθκεί κυρίωσ ςτθν βιομθχανία αλλά και ςε κλάδουσ υψθλισ τεχνολογίασ, ζρευνασ και υπθρεςιϊν. Ο αρικμόσ ανζργων προβλζπεται να μειωκεί το 2011ςε 2,9 εκ. άτομα, δθλαδι κάτω από το ψυχολογικό όριο των 3 εκ. Κίνδυνοι αφξθςθ των τιμϊν των πρϊτων υλϊν και κυρίωσ του πετρελαίου ενδεχόμενθ αδυναμίασ τθσ εςωτερικισ παραγωγισ να ανταποκρικεί ςτθν αυξανόμενθ εςωτερικι ηιτθςθ ςταδιακι ζλλειψθ προςωπικοφ κακϊσ και εξειδικευμζνων ςτελεχϊν πικανι αφξθςθ του κόςτουσ εργαςίασ οι ιςοτιμίεσ των νομιςμάτων τραπεηικι χρθματοδότθςθ Εξζλιξη βαςικών μεγεθών - Ζρευνα DIHK ΑΕΠ -4,70% 3,60% 3,00% Ιδιωτική Κατανάλωςη 0,20% 0,50% 2,4 Κρατικζσ δαπάνεσ 2,90% 2,20% 1,5 Iδιωτικζσ επενδφςεισ -10,10% 5,50% 6,3 Εξαγωγζσ -14,30% 14,20% 10 Ειςαγωγζσ -9,40% 13,00% 10 Αριθμόσ ανζργων 3,42 εκ. 3,2 εκ. 2,9 Φεβρουάριος 2011

2 Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα Bundesbank Deutsche Bank: εποχι διαδοχισ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα Η ανακοίνωςθ του Axel Weber, επί κεφαλισ τθσ γερμανικισ Κεντρικισ Τράπεηασ, (Bundesbank) περί αποχϊρθςισ του ςτισ 30 Απριλίου, ζνα χρόνο νωρίτερα από τθν λιξθ τθσ κθτείασ του, δθμιουργεί νζα δεδομζνα ςτο ηιτθμα διαδοχισ του Jean-Claude Trichet ςτθν θγεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (ΕΚΤ). Η κθτεία του κ. Trichet λιγει ςτο τζλοσ Οκτωβρίου Ο Axel Weber εκεωρείτο ωσ ζνασ από τουσ βαςικοφσ υποψθφίουσ, αν και θ υποψθφιότθτα του δεν είχε ανακοινωκεί ι υποςτθριχκεί ποτζ επιςιμωσ από τθν γερμανικι κυβζρνθςθ. O Axel Weber είναι Πρόεδροσ τθσ Bundesbank από τον Απρίλιο Τόςο ο Υπουργόσ Οικονομικϊν κ. Schäuble όςο και ο Υπουργόσ Οικονομίασ & Τεχνολογίασ κ. Brüderle τόνιςαν ότι ο νζοσ επί κεφαλισ τθσ ΕΚΤ δεν απαιτείται να είναι Γερμανόσ αλλά να ακολουκιςει πολιτικι νομιςματικισ ςτακερότθτασ και καταπολζμθςθσ του πλθκωριςμοφ. Λόγοι αποχϊρθςθσ Axel Weber Eκεωρείτο κλαςςικόσ υποςτθρικτισ τθσ νομιςματικισ ςτακερότθτασ, ςχολισ ςκζψθσ που ζχει βακειζσ ρίηεσ ςτθν γερμανικι οικονομία από τισ δεκαετίεσ ανάδειξθσ του γερμανικοφ μάρκου ςε μζςο ςυναλλαγϊν ςε διεκνζσ επίπεδο και τθν μεταπολεμικι άνκθςθ τθσ γερμανικισ οικονομίασ (Wirtschafts -wunder). Οι κζςεισ του κ. Weber για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν ευρωηϊνθ είναι κυρίωσ αυτζσ που ςταδιακά τον ζφεραν ςε αντίκεςθ με τθν ακολουκοφμενθ π ο λ ι τ ι κ ι τ θ σ γ ε ρ μ α ν ι κ ι σ κυβζρνθςθσ, παρ' όλο που και οι δφο ξεκίνθςαν από τισ ίδιεσ κζςεισ. Στθν πορεία, θ ςτάςθ τθσ κυβζρνθςθσ Mζρκελ ςε ςειρά κεμάτων, από ςτακερι άρνθςθ μεταβλικθκε, όχι όμωσ και οι κζςεισ του κ. Weber. Ο κ. Weber παρζμεινε ςτακερά αντίκετοσ ςτθν αγορά από τθν ΕΚΤ ομολόγων των χωρϊν που α ν τ ι μ ε τ ϊ π ι ς α ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά προβλιματα (Ελλάδα, Ιρλανδία), ενϊ θ ΕΚΤ με απόφαςθ που ελιφκθ ςτισ 9 Μαΐου 2010 προχϊρθςε τουσ επομζνουσ μινεσ ςε πολφ ςθμαντικζσ αγορζσ τζτοιων ομολόγων. Κακ' όλο αυτό το διάςτθμα, δεν ςταμάτθςε να μιλά δθμοςίωσ για τουσ κινδφνουσ που εμπεριζχει θ πολιτικι τθσ ΕΚΤ. Τον Οκτϊβριο 2010 ηιτθςε δθμοςίωσ τθν παφςθ τθσ αγοράσ κρατικϊν ομολόγων από τθν ΕΚΤ, παραβιάηον -τασ τον άγραφο κανόνα που θζλει τα μζλθ του δ.ς. τθσ ΕΚΤ να μθ ςχολιάηουν δθμοςίωσ αρνθτικά τθν π ο λ ι τ ι κ ι τ θ σ Τ ρ ά π ε η α σ. Επιπρόςκετα, τότε διλωςε ότι δεν υπάρχει καμμία απόδειξθ ότι αυτι θ πολιτικι παράγει οποιοδιποτε αποτζλεςμα. Ο κ. Trichet υποχρεϊκθκε τότε να δθλϊςει ότι θ ακολουκοφμενθ πολιτικι είχε αποφαςιςκεί από τθν ευρεία πλειοψθφία του δ.ς. τθσ ΕΚΤ. Η αγορά ομολόγων από τθν ΕΚΤ ερχόταν ςε αντίκεςθ με τθν επί δεκαετίεσ τθροφμενθ πολιτικι τθσ Bundesbank, από τθν οποία ο κ. Weber δεν μπόρεςε να αποςτεί. Διαφωνοφςε με τθν τροφοδότθςθ τθσ αγοράσ από τθν ΕΚΤ με φκθνι χρθματοδότθςθ. Προθγουμζνωσ, είχε λάβει επαμφοτερίηουςεσ κζςεισ ςε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αφξθςθσ των κεφαλαίων φψουσ 750 δισ. που διαθζτει το Ταμείο ςωτθρίασ για τθν διάςωςθ Xρηματοπιστωτικά οικονομικϊν τθσ ευρωηϊνθσ που κινδυνεφουν. Ήταν υπζρμαχοσ τθσ κακιζρωςθσ αυτομάτου μθχανιςμοφ κυρϊςεων για τα κράτθ που παραβιάηουν τουσ κανόνεσ, κζςθ που δεν επικράτθςε. Επϋαυτοφ διλωςε ότι οι ςχετικζσ αποφάςεισ δεν μπορεί να λαμβάνονται ςε πολιτικό επίπεδο. Όςο εγγφτερα ζρχονταν τουσ τελευταίουσ μινεσ οι κυβερνιςεισ Γερμανίασ και Γαλλίασ ςε κζματα αντιμετϊπιςθσ τθσ κρίςθσ, τόςο μεγάλωνε θ απομόνωςθ του κ. Weber. Η ςτακερά αποκκλίνουςα τοποκζτθςι του από τθν ακολουκοφμενθ πολιτικι τθσ ΕΚΤ και τθσ γερμανικισ κυβζρνθςθσ ιταν το ςτοιχείο που ςταδιακά τον οδιγθςε ςε απομόνωςθ και τον κατζςτθςε ακατάλλθλο για διάδοχο του κ. Trichet. Bundesbank Η γερμανικι κυβζρνθςθ προχϊρθςε ςτθν τοποκζτθςθ του κ. Jens Weidmann ςτθν προεδρία τθσ Bundesbank. Ο κ. Weidmann είναι 42 ετϊν και κυριϊτεροσ οικονομικόσ ςφμβουλοσ τθσ καγκελλαρίου Άνγκελασ Μζρκελ. Σποφδαςε οικονομικά ςτο Παρίςι και τθν Βόννθ, εργάςκθκε ςτο ΔΝΤ και αργότερα ςτθν Bundesbank. Θεωρείται ωσ ο κφριοσ εμπνευςτισ τθσ γερμανικισ πολιτικισ τόςο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διεκνοφσ οικονομικισ κρίςθσ, όςο επίςθσ και ςε ό,τι αφορά ειδικότερα τθν ςτάςθ τθσ γερμανικισ κυβζρνθςθσ ςε ό,τι αφορά τθν κρίςθ ςτθν Ελλάδα. Φεβρουάριος

3 Συγχϊνευςθ των Χρθματιςτθρίων Φρανκφοφρτθσ Νζασ Υόρκθσ To Χρθματιςτιριο τθσ Φρανκφοφρτθσ (DB - Deutsche Börse) και το Χρθματιςτιριο τθσ Νζασ Υόρκθσ (NYSE - Euronext) ανακοίνωςαν τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ που αφορά τθν ςυνζνωςθ των δφο χρθματιςτθρίων υπό μία νζα εταιρεία, θ οποία κα αποτελεί τον μεγαλφτερο χρθματιςτθριακό φορεά του κόςμου. Η ςυνζνωςθ αυτι είναι θ μεγαλφτερθ μίασ ςειράσ ςυχνωνεφςεων ι εξαγορϊν χρθματιςτθρίων διαφόρων χωρϊν. Η απόφαςθ εγκρίκθκε ιδθ από τα διοικθτικά ςυμβοφλια των δφο χρθματιςτθρίων. Ο ςυνδυαςμόσ των χρθματιςτθρίων Νζασ Υόρκθσ και Φρακνφοφρτθσ κα επιτρζψουν τθν πρόςβαςθ των επενδυτϊν ςε χιλιάδεσ μετοχζσ που είναι διαπραγματεφςιμεσ ςτα δφο χρθματιςτιρια, κακϊσ και ςε παράγωγα προϊόντα και λοιπζσ υπθρεςίεσ. Xρηματοπιστωτικά Ζδρα νζασ εταιρείασ: ςτθν Ολλανδία Κεντρικά γραφεία: Φρανκφοφρτθ και Νζα Υόρκθ Φψοσ ςυναλλαγισ: $10 δις. με ανταλλαγι μετοχϊν. Η DB κα εκδϊςει 0,47 μετοχζσ για κάκε μετοχι του NYSE, δθλαδι αξία κατά περίπου 10% ανϊτερθ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ του NYSE ςτισ 8/2 Πρόεδροσ: Reto Francioni, νυν δ/νων ςφμβ. τθσ DB Δ/νων Σφμβουλοσ: Duncan Niederauer, νυν πρόεδροσ του NYSE - Euronext Σφνκεςθ διοικ.ςυμβουλίου: Η DB κα κατζχει 10 κζςεισ και το NYSE - Euronext 7 κζςεισ Στελζχωςθ: τα ςτελζχθ του NYSE - Euronext κα κατζχουν τισ πιο νευραλγικζσ κζςεισ Θζςεισ εργαςίασ: αναμζνεται θ απϊλεια ζωσ κζςεων εργαςίασ, εκ των οποίων ζωσ 100 ςτθν Νζα Υόρκθ Μετοχικι ςφνκεςθ: H DB κα κατζχει το 60% τθσ νζασ εταιρείασ και το NYSE - Euronext το 40%. Το 55% των μετοχϊν κα ελζγχεται από αμερικανοφσ πολίτεσ ι νομικά πρόςωπα με ζδρα ςτισ ΗΠΑ, ενϊ μικρό μζροσ των μετοχϊν κα είναι υπό γερμανικό ζλεγχο., λόγω τθσ διεκνοποιθμζνθσ μετοχικισ βάςθσ τθσ DB. Ονομαςία νζασ εταιρείασ: δεν ζχει αποφαςιςκεί ακόμθ. Εάν δεν επιλεγεί κάποιο ριηικά νζο όνομα, το κζμα είναι τα αρχικά ποίου εκ των δφο χρθματιςτθρίων κα προθγοφνται. Εξοικονόμθςθ πόρων: εκτιμάται ςε $400 εκ. ετθςίωσ. Υπολογίηεται ότι κα προζλκει από τον ςυνδυαςμό των τεχνολογικϊν ςυςτθμάτων των δφο χρθματιςτθρίων, κακϊσ και των υποςτθρικτικϊν λειτουργιϊν τουσ (back-office operations) Οι μεγαλύτεπερ σςγσωνεύσειρ και εξαγοπέρ από το 2000 Ημ/νία Στόχοσ Χϊρα Αγοραςτισ Χϊρα Αξία ςε δις.$ 17/10/2006 CBOT Holdings ΗΠΑ Chicago Mercantile Exchange ΗΠΑ 11,07 27/3/2008 Bovespa Holding Βραηιλία BM&F Βραηιλία 10,309 22/5/2006 Euronext Ολλανδία NYSE Group ΗΠΑ 10,203 25/10/2010 ASX Ltd. Αυςτραλία Singapore Exchange Σιγκαποφρθ 8,305 28/1/2008 NYMEX Holdings ΗΠΑ CME Group ΗΠΑ 7,555 25/5/2007 OMX AB Σουθδία Nasdaq Stock ΗΠΑ 4,109 Market 17/8/2007 OMX AB Σουθδία DIFC Η.Α.Ε. 3,397 9/2/2011 TMX Group Καναδάσ London Stock Η.Β. 2,976 Exchange Group 30/4/2007 International Securities Exchange Holdings 20/4/2005 New York Stock Exchange ΗΠΑ Eurex Γερμανία 2,821 ΗΠΑ Archipelago Holdings ΗΠΑ 2,259 Πηγή: Thomson Reuters Επόμενα βιματα: - Η ςυγχϊνευςη αναμζνεται να ολοκλθρωκεί ζωσ το τζλοσ Οι δφο εταιρείεσ θεωροφν ότι δεν αναμζνουν ςθμαντικά εμπόδια από τισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ των δφο χωρϊν, δεν αποκλείεται να παρουςιαςκοφν πολιτικά προβλιματα, ιδίωσ από αμερικανικισ πλευράσ, κακϊσ θ ανταλλαγι μετοχϊν γίνεται με ςχζςθ 10/6 υπζρ τθσ γερμανικισ πλευράσ - Η ςυμφωνία πρζπει να εγκριθεί ακόμη από τθν πλειοψθφία των μετόχων του NYSE - Euronext και το 75% των μετόχων τθσ DB Φεβρουάριος

4 Στο Χρθματιςτιριο θ κυγατρικι τθσ Hochtief που δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα Τεχνικές εταιρείες H Hochtief AG ανακοίνωςε τθν ειςαγωγι τθσ κυγατρικισ τθσ Hochtief Concessions AG ςτο Χρθματιςτιριο. Στόχοσ είναι θ αποκόμιςθ κεφαλαίων που κα αυξιςουν τθν αξία τθσ μθτρικισ εταιρείασ, επομζνωσ και τθσ μετοχισ τθσ. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι να δυςχερανκεί θ απόκτθςθ του ελζγχου τθσ μθτρικισ Hochtief`από τθν ιςπανικι ACS, θ οποία ελζγχει ιδθ περίπου το 34% των μετοχϊν τθσ. Η Hochtief είχε προςπακιςει ξανά να ειςαγάγει τθν κυγατρικι τθσ ςτο χρθματιςτιριο, θ απόπειρα όμωσ απζτυχε λόγω κακισ ςυγκυρίασ και επομζνωσ χαμθλισ τιμισ. Η Hochtief Concessions AG, μζςω ςειράσ κυγατρικϊν τθσ εταιρειϊν, είναι ο δίαυλοσ δραςτθριοποίθςθσ τθσ Hochtief ςτθν Ελλάδα. Το τελευταίο δίμθνο θ Hochtief AG εξζταηε διάφορα ςενάρια, προκειμζνου να αποκομίςει τα μζγιςτα οφζλθ από τθν κυγατρικι τθσ. Βάςει ενόσ εξ αυτϊν, κα προχωροφςε ςε πϊλθςθ τθσ κυγατρικισ ςε ςτρατθγικό επενδυτι. Οι προςπάκειεσ τθσ διοίκθςθσ τθσ Hochtief AG δεν ζχουν αποτρζψει ζωσ τϊρα τθν προςπάκεια εξαγοράσ τθσ από τθν ACS. Μετά τθν κετικι ζκβαςθ τθσ δθμόςιασ πρόταςθσ εξαγοράσ που υπζβαλε θ ACS, δεν υπάρχουν πλζον νομικά εμπόδια για τθν αγορά επί πλζον μετοχϊν. Ωςτόςο, κεωρείται ότι θ ACS δεν διακζτει τα απαραίτθτα κεφάλαια λόγω των δικϊν τθσ υψθλϊν χρεϊν προσ τισ Τράπεηεσ. Εάν ςτθν γενικι ςυνζλευςθ μετόχων τθσ Hochtief τον Μάϊο δεν ςθμειωκεί μεγάλθ αντιπροςϊπευςθ, τότε το ποςοςτό που διακζτει μπορεί να αρκζςει, ϊςτε να διροίςει τθν πλειοψθφία των μελϊν του δ.ς. και να αποκτιςει ζτςι τον ζλεγχο τθσ εταιρείασ. Δραςτθριότθτεσ τθσ Hochtief ςτθν Ελλάδα Συμμετοχι φψουσ 40% ςτθν εταιρεία Διεκνισ Αερολιμιν Ακθνϊν, θ οποία διαχειρίηεται το αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ. Το 55% ανικει ςτο ελλθνικό δθμόςιο. Συμμετοχι κατά 35% ςτθν Αυτοκινθτόδρομοι Αιγαίου ΑΕ, κοινοπραξία που ζχει αναλάβει το ζργο καταςκευισ του αυτοκινθτοδρόμου Μαλιακοφ Κλειδίου. Συμμετοχι κατά 17 ςτθν Ολυμπία Οδό ΑΕ, κοινοπραξία που ζχει αναλάβει το ζργο καταςκευισ του αυτοκινθτοδρόμου Ελευςίνασ Πατρϊν Τςακϊνασ. Συμμετοχι ςτο ζργο ςυντιρθςθσ λειτουργίασ των Ολυμπιακϊν Ακινιτων. Πζραν αυτϊν ενδιαφζρεται για τθν ςυμμετοχι τθσ ςτοζργο καταςκευισ του διεκνοφσ αερολιμζνα Καςτελλίου Κριτθσ, ο οποίοσ αναμζνεται να καταςτεί ο 2οσ ι 3οσ ςθμαντικότεροσ ωσ προσ τθν διεκνι κίνθςθ αερολιμζνασ ςτθν Ελλάδα. 40% 100% 100% 100% Hochtief AirPort GmbH Διεκνισ Αερολιμιν Ακθνϊν Σχθματικι παρουςίαςθ. Παραλείπονται ενδιάμεςεσ κυγατρικζσ 35% 17% 100% Hochtief PPP Solutions GmbH Αυτοκινθτόδρομοι Αιγαίου ΑΕ Μαλιακόσ Κλειδί Ολυμπία Οδόσ ΑΕ Ελευςίνα Πάτρα Τςακώνα Hochtief Facility Management Hellas SA Συντιρθςθ ολυμπιακών Φεβρουάριος

5 Βιομηχανία Αποχϊρθςθ τθσ Daimler από τθν EADS Συηθτιςεισ και ζντονο προβλθματιςμό προκαλεί ςτθν γερμανικι κυβζρνθςθ θ επικυμία τθσ Daimler να αποχωριςει από τθν European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), τθν δεφτερθ μεγαλφτερθ αεροδιαςτθμικι εταιρεία παγκοςμίωσ, μετά τθν Boeing των Ηνωμζνων Πολιτειϊν. Οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τθσ Daimler όςον αφορά τθν μετοχικι ςφνκεςθ τθσ EADS λιγουν τον Ιοφνιο Η γερμανικι αυτοκινθτοβιομθχανία κα πωλιςει το μερίδιό τθσ, προκειμζνου να αφοςιωκεί ςτον πυρινα των εργαςιϊν τθσ που αφορά τθν παραγωγι αυτοκινιτων. Η γερμανίδα Καγκελάριοσ Angela Merkel ζχει ιδθ προβεί ςε ςυνεννοιςεισ με τον Υπουργό Οικονομικϊν κ. Schäuble και τον Υπουργό Οικονομικϊν κ.rainer Brüderle για τθν αναηιτθςθ λφςθσ. Η EADS ελζγχεται από γερμανικά, γαλλικά και ιςπανικά ςυμφζροντα, δθμόςια και ιδιωτικά. Η γερμανικι πλευρά κατζχει το 22,46%. Το 15% ανικει ςτθν Daimler και το υπόλοιπο ςε γερμανικι κοινοπραξία Τραπεηϊν, θ οποία το απζκτθςε από τθν Daimler το 2007 βάςει ςυμφωνίασ. Η ςυμφωνία αυτι ζλθγε το 2010 αλλά κακϊσ το Βερολίνο δεν κατάφερε να βρει αγοραςτι παρατάκθκε ζωσ το τζλοσ Η κοινοπραξία αποτελείται από τθν κρατικι αναπτυξιακι Τράπεηα KfW, τθν Commerzbank, κακϊσ και άλλεσ Τράπεηεσ που βρίςκονται υπό τον ζλεγχο των ομοςπονδιακϊν κρατιδίων. Η Daimler ζχει διατθριςει το 22,5% του δικαιϊματοσ ψιφων ςτθν εταιρεία. Η γαλλικι κυβζρνθςθ ζχει απϋευκείασ ποςοςτό 0,06% τθσ EADS, ενϊ θ κατά βάςθ εκδοτικι εταιρεία Lagardère S.C.A. μαηί με τθν κρατικι εταιρεία ςυμμετοχϊν Sogepa το 22,46%. Το ιςπανικό κράτοσ, μζςω τθσ κρατικισ εταιρείασ ςυμμετοχϊν SEPI, κατζχει ποςοςτό 5.47% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ EADS. Ποςοςτό 49,55% ανικει ςε κεςμικοφσ και ιδιϊτεσ επενδυτζσ ι αφορά μετοχζσ επαναγοραςκείςεσ από τθν EADS, ενϊ ποςοςτό 5,86% ανικει ςε λοιποφσ επενδυτζσ. Οποιαδιποτε πϊλθςθ μεριδίου είτε τθσ Daimler είτε τθσ Lagardere κα ζχει επιπτϊςεισ ςτθν γαλλογερμανικι μετοχικι ιςορροπία δθμιουργϊντασ πολιτικά ευαίςκθτα ηθτιματα. Ελλείψει αγοραςτοφ, θ Daimler ζχει ηθτιςει ευκζωσ από τθν γερμανικι κυβζρνθςθ να αγοράςει το ποςοςτό τθσ, χωρίσ να ζχουν γίνει ακόμθ ανακοινϊςεισ. Εναλλακτικά, κα μποροφςε θ ςυμμετοχι τθσ Daimler να μοιραςκεί μεταξφ τθσ κυβζρνθςθσ και τραπεηικοφ ςχιματοσ. Το 15% τθσ EADS αποτιμάται βάςει τθσ χρθματιςτθριακισ αξίασ ςε 2,7 δισ. Η γερμανικι κυβζρνθςθ επικυμεί να διατθρθκεί πάςθ κυςία θ γερμανικι μετοχικι ςυμμετοχι ςτθν εταιρεία. Επομζνωσ, καλείται τϊρα να αντιμετωπίςει ςυνολικά το ηιτθμα τθσ γερμανικισ ςυμμετοχισ, Η Daimler επωφελικθκε από τισ ςυνζργειεσ μεταξφ αεροδιαςτθμικισ και αυτοκινθτοβιομθχανίασ κακϊσ είχε άμεςθ προςβαςθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ. Η υποκατάςταςθ τθσ Daimler από άλλθ εταιρεία δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ. Οι υποψιφιοι κα πρζπει εκτόσ από κεφάλαιο να κατζχουν και τθν ανάλογθ τεχνολογικι εξειδίκευςθ. Η Siemens κα μποροφςε να ιταν μία από τισ υποψιφιεσ εταιρείεσ, αλλά δεν δείχνει ενδιαφζρον. Παράλλθλα, οι υπόλοιπεσ γερμανικζσ αυτοκινθτοβιομθχανίεσ φαίνεται ότι προτιμοφν να παραμείνουν επικεντρωμζνεσ ςτθν παραγωγι αυτοκινιτων λόγω του μεγάλου ανταγωνιςμοφ. Παρ όλθ τθν κερδοφορία τθσ, θ EADS ζχει αντιμετωπίςει τα τελευταία χρόνια ςθμαντικά προβλιματα τόςο με τθν κυγατρικι τθσ Airbus και τθν παραγωγι του νζου αεροςκάφουσ Α380 όςο και με τθν παραγωγι ςτρατιωτικϊν αεροςκαφϊν και άλλων προγραμμάτων. Φεβρουάριος

6 Ανανεώσιμη ενέργεια Ταχεία πτϊςθ του κόςτουσ εξοπλιςμοφ φωτοβολταϊκϊν Αντικζτωσ προσ τθν Ελλάδα, όπου το κόςτοσ του εξοπλιςμοφ παρουςιάηει αξιοςθμείωςτθ ςτακερότθτα παρά τισ διεκνείσ εξελίξεισ, δεν ςυμβαίνει το ίδιο ςτθν γερμανικι αγορά. Λόγω τθσ μαηικισ παραγωγισ, τθσ ανόδου τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ τεχνολογικισ προόδου, το κόςτοσ αγοράσ του εξοπλιςμοφ ςτθν Γερμανία αλλά και διεκνϊσ βρίςκεται ςε μία ςυνεχι κακοδικι πορεία. Παράλλθλα, ο ανταγωνιςμόσ ιδίωσ από κινεηικζσ εταιρείεσ δθμιουργεί προβλιματα ςτισ γερμανικζσ εταιρείεσ παραγωγισ, αρκετζσ από τισ οποίεσ ζχουν ιδθ δθμιουργιςει μονάδεσ παραγωγισ ςτθν Άπω Ανατολι. Ήδθ είναι ορατό το ενδεχόμενο ςτο μζλλον το ςφνολο τθσ παραγωγισ να εγκαταλείψει τθν Γερμανία και να μείνει ςε αυτιν θ ζρευνα και τμιμα τθσ ςχεδίαςθσ των προϊόντων. Εξζλιξθ τθσ τιμισ κυψελϊν φωτοβολταϊκϊν ( /Wp) Κρυςταλλικά Λεπτοφ πάχουσ Ευρϊπθ Κίνα Ιαπωνία CdS/CdTE a-si/µ-si Ιαν ,19 2,95 3,16 2,1 2,21 Ιοφλ ,39 1,92 2,21 1,55 1,73 Ιαν ,03 1,55 1,91 1,61 1,38 Ιοφλ ,86 1,62 1,85 1,61 1,31 Δεκ ,75 1,55 1,71 1,38 1,22 Σταςιμότθτα τθσ γερμανικισ αγοράσ αιολικισ ενεργείασ Χαμθλότερθ τθσ αναμενόμενθσ ιταν θ ανάπτυξθ τθσ αγοράσ αιολικισ ενζργειασ το 2010 ςτθν Γερμανία. Βάςει των ςτοιχείων του Γερμανικοφ Ινςτιτοφτου Αιολικισ Ενζργειασ DEWI το 2010 εγκαταςτάκθκαν ςτθ Γερμανία νζεσ μονάδεσ ςυνολικισ ιςχφοσ MW, πτϊςθ κατά περίπου 20% ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά (1.917 MW), ςθμειϊνοντασ ζτςι τθν χειρότερθ επίδοςθ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ. Η ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ ζφκαςε τα μονάδεσ και ο αρικμόσ των μονάδων αιολικισ ενζργειασ τισ Η υποχϊρθςθ αποδίδεται αφ ενόσ ςτισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, αφ ετζρου ςε εκκρεμι ηθτιματα τθσ γερμανικισ ενεργειακισ αγοράσ, με κυριϊτερο τθν ανάπτυξθ του δικτφου μεταφοράσ ρεφματοσ υπερυψθλισ και υψθλισ τάςθσ. O περιοριςμόσ τθσ εγκαταςτακείςθσ ιςχφοσ το 2010 αποδίδεται, επίςθσ, από πλευράσ του κλαδικοφ ςυνδζςμου αιολικισ ενζργειασ, ςτουσ περαιτζρω περιοριςμοφσ που επιβλικθκαν ςε οριςμζνα ομοςπονδιακά κρατίδια, όςον αφορά ςτουσ χϊρουσ όπου επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ νζων μονάδων (περιοριςμοί φψουσ και απόςταςθσ μεταξφ των μονάδων). Θετικό ςθμείο το 2010 ιταν θ πρόοδοσ ςε ότι αφορά τθν αντικατάςταςθ παλαιϊν μονάδων, με νεόερεσ και ιςχυρότερεσ (repowering). Συνολικά μζχρι το 2015 αναμζνεται ότι μονάδεσ κα χρειάηονται repowering απαιτϊντασ επενδφςεισ που υπολογίηονται ςε 40 δισ. Το 2010 ςυνεχίςτθκε, επίςθσ, θ ανάπτυξθ τθσ offshore αγοράσ, που ξεπζραςε το όριο των 100 MW, Φεβρουάριος

7 Ανανεώσιμη ενέργεια Ταχφτερθ μείωςθ τθσ τιμισ αγοράσ του ρεφματοσ από φωτοβολταϊκά ςτθν Γερμανία Σχζδιο ταχφτερθσ μείωςθσ τθσ τιμισ αγοράσ του ρεφματοσ που παράγεται από φωτοβολταϊκζσ (φ/ β) μονάδεσ ανακοίνωςε ο ομοςπονδιακόσ Υπουργόσ Περιβάλλοντοσ τθσ Γερμανίασ, Norbert Roettgen. Το ςχζδιο υιοκετεί ςτο ακζραιο πρόταςθ του Ομοςπονδιακοφ Συνδζςμου Φωτοβολταϊκϊν Εταιρειϊν. Βάςει του ιςχφοντοσ νόμου προβλζπεται μείωςθ τθσ εγγυθμζνθσ τιμισ αγοράσ του ρεφματοσ κατά 15% από 1/1/2012, αςχζτωσ τθσ νζασ δυναμικότθτασ ι τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ. Η πρόταςθ του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ α) θ μείωςθ να αρχίςει 6 μινεσ νωρίτερα, από 1/7/2011 β) το ποςοςτό τθσ μείωςθσ να διαμορφωκεί αναλόγωσ τθσ νζασ δυναμικότθτασ που κα ςυνδεκεί ςτο δίκτυο κατά το διάςτθμα Μαρτίου Μαίου Όςο μεγαλφτερθ δυναμικότθτα προςτεκεί, τόςο μεγαλφτερο το ποςοςτό μείωςθσ. Διαμόρφωςθ τιμισ Το 2009 θ τιμι αγοράσ του ρεφματοσ από φ/β ανερχόταν ςε 43 ευρωλεπτά/kw. Από 1/1/2011 ανζρχεται ςε 28,74 ευρωλεπτά/kw. Υπολογίηεται ότι ςτο τζλοσ του 2011 μπορεί να διαμορφωκεί ςε 22 ευρωλεπτά/kw. Αιτίεσ ταχφτερθσ αναπροςαρμογισ τιμισ φ/β Η ταχεία αφξθςθ των μονάδων, οικιακϊν και μθ, παραγωγισ ρεφματοσ από φ/β προκαλεί ταχεία αφξθςθ τθσ τελικισ τιμισ του ρεφματοσ, κακϊσ το κόςτοσ τθσ εγγυθμζνθσ τιμισ που εξαςφαλίηουν οι παραγωγοί μετακυλίεται ολόκλθρθ ςτουσ καταναλωτζσ. Στο τζλοσ 2010, θ επιβάρυνςθ τθσ τιμισ τθσ κιλοβατϊρασ που οφειλόταν ςτο παραγόμενο από φ/ β ρεφμα ανερχόταν ςε 3,5 ευρωλεπτά. Ζνα μζςο νοικοκυριό επιβαρφνεται κατά 140 λόγω τθσ αυξθμζνθσ τιμισ με τθν οποία διοχετεφεται ςτο δίκτυο το ρεφμα από φ/β. Η επιβάρυνςθ των καταναλωτϊν το 2010 υπολογίηεται ςε 13 δις. Το 2010 θ δυναμικότθτα των νζων μονάδων παραγωγισ από φ/β που ςυνδζκθκαν ςτο ςφςτθμα ανιλκε ςε 7 ζωσ 8 γιγαβάτ. Παρ όλθ τθν μείωςθ των τιμϊν με τισ οποίεσ το ρεφμα από φ/β διοχετεφεται ςτο δίκτυο, οι διαχειριςτζσ των νζων φ/β μονάδων απολαμβάνουν μεγαλφτερα περικϊρια κζρδουσ. Αυτό οφείλεται ςτθν ταχεία μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ πϊλθςθσ των μονάδων φ/β. Κριτικι Υιοκετικθκε ςτο ακζραιο θ πρόταςθ του κλαδικοφ ςυνδζςμου φ/β. Ο Σφνδεςμοσ προςπακϊντασ να προλάβει δυςμενζςτερεσ εξελίξεισ, προχϊρθςε από μόνοσ του ςτθν διατφπωςθ πρόταςθσ περί μείωςθσ τθσ τιμισ προσ τθν πολιτικι θγεςία. Οι ειδικοί εκτιμοφν ότι λόγω τθσ ταχείασ μείωςθσ του κόςτουσ παραγ -ωγήσ και πϊληςησ μονάδων φ/β τα ποςοςτά μείωςθσ τθσ τιμισ διοχζτευςθσ του παραγομζνου ρεφματοσ ςτο δίκτυο ζπρεπε να είναι ακόμθ μεγαλφτερθ τθσ προτακείςθσ. Κάποιοι κεωροφν ότι αυτι ζπρεπε να είναι 15 λεπτά/kw ενϊ άλλοι κεωροφν ότι πρζπει να καταργθκεί εντελϊσ θ επιδότθςθ τθσ τιμισ. Η μζςθ τιμι με τθν οποία αμείβονται οι παραγωγοί ρεφματοσ από ςυμβατικζσ πθγζσ, όπωσ λικάνκρακασ, πετρζλαιο, φυςικό αζριο ςτθν αγορά χονδρικισ τθσ Λειψίασ, δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά/kw. Το πρόςκετο κόςτοσ που καταβάλλουν οι επιχειριςεισ για το ρεφμα που καταναλϊνουν επιβαρφνεται ολοζνα και περιςςότερο, με αποτζλεςμα τθν διάβρωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ λόγω τθσ ανόδου του κόςτουσ παραγωγισ. Η περίοδοσ Μαρτίου Μαίου που προτείνεται να λθφκεί υπϋόψιν για τον προςδιοριςμό του ποςοςτοφ μείωςθσ τθσ τιμισ φ/β ρεφματοσ δεν κεωρείται επαρκισ, κακϊσ μεγάλο μζροσ τθσ δυναμικότθτασ κα εγκαταςτακεί τουσ επομζνουσ μινεσ του Φεβρουάριος

8 Τρόφιμσ Τον Οδθγό «1 + 4» προωκεί θ Γερμανία για τθν ςιμανςθ των τροφίμων Το Γερμανικό Υπουργείο Διατροφισ και Γεωργίασ ζχει αναπτφξει τον Οδθγό "1 ςυν 4" για τον κακοριςμό ενιαίων μεγεκϊν ςυςκευαςίασ τροφίμων και τθν παροχι πλθροφοριϊν επί τθσ ςυςκευαςίασ με ενιαίο τρόπο για το περιεχόμενό τουσ. Στόχοσ είναι θ υγιεινι και ιςορροπθμζνθ διατροφι. Με το π ρ ό τ υ π ο ε π ι δ ι ϊ κ ε τ α ι θ ςυμπλιρωςθ των κανόνων που είναι υποχρεωτικοί ςε επίπεδο ΕΕ. Η υιοκζτθςι του από τισ εταιρείεσ είναι εκελοντικι Σιμανςθ περιεχομζνου Βάςει αυτοφ του προτφπου, πρζπει να αναγράφεται θ ενζργεια (ςε χιλιοκερμίδεσ), θ ηάχαρθ, τα λίπθ, τα κεκορεςμζνα λίπθ και το αλάτι (ςε γραμμάρια) που περιζχονται ςτο προϊόν α) ωσ απόλυτο μζγεκοσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ ςυςκευαςία, β) ωσ ποςοςτό επί τθσ θμεριςιασ ποςότθτασ που ςυνιςτάται να λαμβάνει ο καταναλωτισ. Ελάχιςτα κριτιρια για το μζγεκοσ των μερίδων Η ανυπαρξία ενιαίων κριτθρίων κακοριςμοφ μερίδων οδθγεί ςτθν ςφγχιςθ του καταναλωτι και αρκετζσ φορζσ ςτθν παραπλάνθςι του. Η φπαρξθ ςτθν αγορά πολλϊν διαφορετικϊν προϊόντων όπου θ μερίδα κακορίηεται διαφορετικά δεν βοθκά τον καταναλωτι. Επί πλζον, αρκετοί παραγωγοί ςκοπίμωσ επιλζγουν να ορίςουν τθν μερίδα ωσ πολφ μικρι ποςότθτα, ϊςτε το περιεχόμενο ςε ενζργεια και λοιπά επιβλαβι ςυςτατικά να δείχνει μικρότερο, άρα το προϊόν να φαίνεται υγιεινότερο. Εικονογράφθςθ του ενεργειακοφ περιεχομζνου Μζςω τθσ χριςθσ εικονιδίων επιδιϊκεται να μποροφν οι καταναλωτζσ να αντιλθφκοφν τισ ιδιότθτεσ γριγορα και ςωςτά. Χριςθ χρωμάτων Το γερμανικό υπουργείο εξετάηει το ενδεχόμενο χριςθσ χρωμάτων για να γίνεται ευκολότερα αντιλθπτό το ποςοςτό ςτο οποίο τα διάφορα ςυςτατικά περιζχονται ςτο προϊόν. Το ςφςτθμα αυτό ιςχφει ιδθ ςτθν Βρεταννία και βαςίηεται ςτθν χριςθ του πράςινου, κίτρινου και κόκκινου Το 2014 ξεκινά ςε ευρωπαϊκό επιπεδο θ ιςχφσ των νζων κανόνων ςιμανςθσ των προϊόντων τροφίμων. Τα κυριϊτερα ςθμεία είναι τα εξισ: Περιεκτικότθτα κρεπτικϊν ςυςτατικϊν Σε κάκε ςυςκευαςία πρζπει ο παραγωγόσ να περιλαμβάνει πίνακα όπου κα αναφζρεται θ περιεκτικότθτα ανά 100 γραμμάρια ι χιλιοςτόλιτρα προϊόντοσ ςε ηάχαρθ, λίπθ, αλάτι, πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, κακϊσ και ο αρικμόσ των κερμίδων. Σε εκνικό επίπεδο μπορεί να επιτρζπονται πρόςκετα ςφμβολα, όπωσ ςυμβαίνει π.χ. ςτθν Βρεταννία με τθν χριςθ χρωμάτων ωσ ζνδειξθ του περιεχομζνου ςε ηάχαρθ και λίπθ. Νζοι κανόνεσ ςιμανςθσ τροφίμων ςτθν Ε.Ε. Aπομιμιςεισ Τα προϊόντα - απομιμιςεισ π.χ. τυριοφ ι αλαντικϊν πρζπει να το αναφζρουν ςτθν ςιμανςι τουσ. Aλλεργιογόνα ςυςτατικά Πρζπει να αναγράφεται θ φπαρξθ αλλεργιογόνων ςυςτατικϊν, ακόμθ και αν πρόκειται για μθ ςυςκευαςμζνα προϊόντα, όπωσ αυγά, ψάρια, ξθροί καρποί ι προϊόντα με γλουτζνθ π.χ. προϊόντα άρτου Καφεϊνθ Τα προϊόντα τροφίμων και ποτϊν, όπωσ τα ενεργειακά ποτά, που περιζχουν καφεϊνθ, πρζπει να ςυνοδεφονται από προειδοποίθςθ επί τθσ ςυςκευαςίασ για τισ εγγφουσ και τα παιδιά. Μικροςωματίδια Τρόφιμα που περιζχουν μικροςωματίδια πρζπει φζρουν ςχετικι ςιμανςθ Μζγεκοσ γραμμάτων Προβλζπεται ελάχιςτο μζγεκοσ γραμμάτων τθσ ετικζττασ. Οι χαρακτιρεσ δεν πρζπει να είναι μικρότεροι από 1,2 χιλιοςτά. Προζλευςθ Δεν είναι ακόμθ οριςτικι ςυμφωνία. Βάςει των ζωσ τϊρα αποφαςιςκζντων, ςτα πρϊόντα κρζατοσ πρζπει να αναφζρεται θ χϊρα προζλευςθσ. Ωςτόςο αρκεί να αναγράφεται ο τόποσ ςυςκευαςίασ και όχι ο τόποσ εκτροφισ του ηϊου. Η μθ ζωσ τώρα υποχρζωςθ αναγραφισ τθσ χώρασ προζλευςθσ ςυγκεντρώνει τα πυρά τθσ κριτικισ, κακώσ ο καταναλωτισ δεν είναι ςε κζςθ να γνωρίηει που πραγματικά παριχκθ το προϊόν, ελάχιςτα δε τον ενδιαφζρει το ποφ ςυςκευάςκθκε. Φεβρουάριος

9 Διεκνείσ εκκζςεισ με ελλθνικι ςυμμετοχι ςτθν Γερμανία ΙΜΜ Cologne 2011 Kολωνία, Ιαν.2011 Είδθ οικιακισ διακόςμθςθσ και επίπλωςθσ Συμμετείχαν: Καλοταράνθσ Α.Ε. Μενεξισ Α.Ε. BOOT 2011 Ντφςςελντορφ, Ιαν.2011 Σκάφθ αναψυχισ Συμμετείχαν: Argolis Yacht Crazyshark Watersports Eval E.G. Vallianatos S.p.A Flisvos Sportclub Greek Marinas Association Νιςοσ Κάρπακοσ Ionian Charter Elena Vrionis Kiriacoulis Mediterranean Meganisi Sailing Meltemi Kiteboarding Odysseus Yachting Holidays Olympic Spirit Περιφζρεια Θεςςαλίασ Roditis Yachting Ltd Sail the Blue Yachting Tzennet Yachting BAU Μόναχο, Ιαν Αρχιτεκτονικι, δομικά υλικά Συμμετείχαν: - Alchimica S.A. - Alumil S.A. - Cospico S.A. - Hellas Stones S.A. - Ieronimakis Inox S.A. - ALCO, μζςω τθσ Gutmann Werke Φεβρουάριος

10 Διεκνείσ εκκζςεισ με ελλθνικι ςυμμετοχι ςτθν Γερμανία ISPO Μόναχο, 6-9 Φεβρ Είδθ χειμερινοφ ακλθτιςμοφ Συμμετείχε: AEON SKIS OPTI Μόναχο Ιαν Οπτικά είδθ Συμμετείχαν: - Nea Optiki S.A. - Idea Plus Ltd. - Socolis Bros SNC ISM Cologne Κολωνία, 30 Ian. 2 Φεβρ Γλυκίςματα, είδθ αρτοποιίασ, μζλι Συμμετείχαν: ASTIR S.A. erro S.A. Βingo S.A. Bolero S.A. Candia Nuts Chipita International S.A. Chocotime S.A. Creta Mel S.A. D.F.M. Ltd Dragees Hatziyiannakis Ltd. Fedon S.A. Interia S.A. Ion S.A. Ionion Hellas Ltd Kokkos Pogatos S.A. Olympic Hermes S.A. Oscar S.A. Pallas S.A. Pami S.A. Promo Solution Ltd Relkon Hellas S.A. U& S Unismack S.A. Viap Mentel S.A. CPD Signatures Ντφςςελντορφ, 6-8 Φεβρ Μόδα, ενδφματα Συμμετείχαν: Agora Leather Φίλιπποσ Φιλιππίδθσ Γιάννθσ Καρυτςιϊτθσ DIM Λιοφτασ Funky Buddha Marabou Manetti SA MAT Fashion Φεβρουάριος

11 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2011 Ζκθεςη Κλάδοσ Ημ/νία Δικτυακόσ τόποσ Πόλη 1 f.re.e Die neue C-B-R Τουριςμόσ Φεβρ. Mόναχο 2 Inhorgenta Κοςμήματα, ρολόγια, πολφτιμοι λίθοι & εξοπλιςμόσ Φεβρ. Mόναχο 3 Euroshop Marketing, διαμόρφωςη, εξοπλιςμόσ καταςτημάτων 26 Φεβρ. - 2 Μαρ. Ντφςςελντορφ 4 CPD Ενδφματα - Γυναικεία ζνδυςη Φεβ Ντφςςελντορφ 5 CEBIT Τεχνολογία 1-5 Μαρτ. Αννόβερο 6 ITB Τουριςμόσ 9-13 Μαρτ. Βερολίνο 7 Internationale Handwerksmesse Βιοτεχνικά προϊόντα Μαρτ. Mόναχο 8 Analytica Εξοπλιςμόσ εργαςτηρίων φαρμακολογίασ, βιοτεχνολογίασ Μαρτ. Mόναχο 9 Leipziger Buchmesse Βιβλίο - Εκδόςεισ Μαρτ. Λειψία 10 Beauty International Καλλυντικά Μαρτ. Ντφςςελντορφ 11 Internorga 12 MEDTEC Ξενοδοχεία, εςτίαςη Ιατρικά μηχανήματα Μαρτ Μαρτ. art_main.php expo/medtec10/# Αμβοφργο Στουττγάρδη 13 IDS - International Dental Show Ιατρική - Οδοντιατρική Μαρτ. Κολωνία 14 Prowein Ποτά - Οίνοσ, οινοπνευματϊδη Μαρτ. Ντφςςελντορφ 15 Hannover Messe Μηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 4-8 Απρ. Αννόβερο 16 Prolight + Sound Φωτιςμόσ - Ήχοσ 6-9 Απρ. Φρανκφοφρτη 17 FIBO- Fitness, Wellness, Health Αθλητιςμόσ και ελεφθεροσ χρόνοσ Απρ. Ζςςεν 18 Slow Food Επιλεγμζνα προϊόντα διατροφήσ Απρ. Στουττγάρδη 19 Transport Logistic Διεθνείσ μεταφορζσ Μαίου Mόναχο 20 Metpack - Metal packaging Βιομηχανία -Υλικά και μηχανήματα ςυςκευαςίασ Μαίου Ζςςεν 21 Interpack Βιομηχανία -Υλικά και μηχανήματα ςυςκευαςίασ Μαίου Ντφςςελντορφ 22 Laser World of Photonics Οπτική τεχνολογία, βιομηχανικόσ φωτιςμόσ, lasers Μαίου Mόναχο 23 Interzum Βιομηχανία - εξοπλιςμόσ και πρϊτεσ φλεσ για την Μαίου Κολωνία βιομηχανία επιπλϊςεων 24 Intersolar Ηλιακή Ενζργεια, Φωτοβολταϊκά Άνοιξη Mόναχο 25 Enteco Περιβαλλοντική τεχνολογία 6-9 Ιουν. Κολωνία 26 Cosmetica Καλλυντικά Ιουν. Στουττγάρδη 27 Thermprocess Βιομηχανία - Thermo process technology and heat 28 Ιουν. - 2 Ιουλ. Ντφςςελντορφ engineering 28 GIFA Βιομηχανία- Τεχνολογία χφτευςησ 28 Ιουν. - 2 Ιουλ. Ντφςςελντορφ 29 Metec Βιομηχανία- Μεταλλουργία 28 Ιουν. - 2 Ιουλ. Ντφςςελντορφ Φεβρουάριος

12 Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνου Kurfürstenstr Berlin T Φ Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου Schwanthhaler Str Muenchen T Φ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Nτύσσελντορφ Grafenberger Allee 128a 40237, Düsseldorf T Φ Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Γερμανίας Παροχή πληροφοριών (στην γερμανική γλώσσα) (στην αγγλική γλώσσα) Πληροφορίες για διαγωνισμούς στην Γερμανία Επιλέξτε κατά σειρά την γλώσσα της επιλογής σας Χώρα: DE: Γερμανία Προκήρυξη σύμβασης Aπαιτείται να προηγηθεί εγγραφή στο σύστημα. Φεβρουάριος

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2011

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2011 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2011 Έκθεση Κλάδος Ημ/νία Δικτυακός τόπος Πόλη Εκθέτες 2010 2009 Έλληνες εκθέτες Επισκέπτες Εκθέτες Έλληνες εκθέτες Επισκέπτες 1 Heimtextil Κλωστο-ϋφαντουργικά 12-15 Ιαν. http://heimtextil.messefrankf

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία

Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία Ιανουάριος 2011 Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία +11.2% οι ελλθνικζσ πωλιςεισ ςτθν Γερμανία Πρεςβεία τθσ Ελλάδοσ ςτο Βερολίνο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Bερολίνου Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ 2014 Παρακαλοφμε ςε περίπτωςθ αναδθμοςίευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ατηζντα Διεκνείσ τάςεισ Η επενδυτικι πρόταςθ τθσ Ελλάδασ Προκλιςεισ και προοπτικζσ Οργανιςμόσ Invest in Greece Διεκνείσ τάςεισ Σθμαντικζσ επενδφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Ζέρβας Γ., Χατζηγεωργίου Ι. και Γαλλιάκις Κ. Εργαςτήριο Φυςιολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 1. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Λονδίνο 30/12/2014 - Τα υψθλότερα φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Πληροθορίες Ενημέρωζης Επενδσηών 21 Φεβρουαρίου 2011 Αποποίηζη Εσθύνης Σα ανωτζρω ςτοιχεία αναφζρονται ςτισ πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ι απορρζουν από τθν ανακοίνωςθ τθσ ΕΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδφςεισ ςε ζργα Βιομάηασ και Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ

Επενδφςεισ ςε ζργα Βιομάηασ και Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ εταιρεία του Ομίλου Επενδφςεισ ςε ζργα Βιομάηασ και Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ Δρ. Σπφροσ Κιαρτηισ Conference Advances in Biomass and Bioenergy Technologies Καςτοριά 8 Μαρτίου 2016 Η εγρώξηα αγνξά ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Ακινα 08.12.2010 ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Εκνικι τρατθγικι για τισ Εξαγωγζσ πορεία & ςφγκριςθ Εξαγωγζσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΒΔΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΓΙΑ ΙΡΛΑΝΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα