ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.µελέτης : 28/ 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες : Ι.Καραγιάννη, Π.Βοΐδης Τηλ: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η συντήρηση και επισκευή των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α) του ήµου Θεσσαλονίκης αποσκοπεί στην εύρυθµη και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης απορριµµάτων. Η αδιάλειπτη λειτουργία του Σ.Μ.Α. είναι σηµαντική για την καθαριότητα της πόλης και την υγεία των πολιτών. Ο ήµος Θεσσαλονίκης αναζητά τη συνεργασία µε ειδικευµένες εταιρείες που ασχολούνται µε εργασίες κατασκευής ή συντήρησης παροµοίων ειδών, διαθέτουν τον απαραίτητο µηχανολογικό εξοπλισµό, εξειδικευµένα συνεργεία και είναι εγγεγραµµένες στα οικία επιµελητήρια. Όλες οι εργασίες συντηρήσεως και επισκευής θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες των τεχνικών εγχειριδίων των κατασκευαστών των µηχανηµάτων και θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. Σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, η συντήρηση περιλαµβάνει όλα τα µέτρα συντήρησης και επισκευών καθώς επίσης και την αξιολόγηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο τεχνικός εξοπλισµός ενός παραγωγικού συστήµατος. Αυτά τα µέτρα υποδιαιρούνται σε: Προληπτική συντήρηση. Επιθεώρηση. Επισκευές. Η προληπτική συντήρηση περιλαµβάνει όλα τα µέτρα που απαιτούνται για να διατηθούν στην επιθυµητή κατάσταση οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο τεχνικός εξοπλισµός σε ένα παραγωγικό σύστηµα. Επιπρόσθετα από την εργασία της συντήρησης καθεαυτή, η προληπτική συντήρηση περιλαµβάνει την δηµιουργία προγραµµάτων που χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση των εργασιών συντήρησης (Maintenance tasks) σε προκαθορισµένα διαστήµατα. Η επιθεώρηση περιλαµβάνει µέτρα για την εκτίµηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο τεχνικός εξοπλισµός ενός παραγωγικού συστήµατος. Επίσης περιλαµβάνει τη δηµιουργία προγράµµατος το οποίο καθορίζει την αληθινή κατάσταση του εξοπλισµού, µε πληροφορίες για την ηµεροµηνία 1

2 ελέγχου, τις µεθόδους και τις εργασίες, καθώς επίσης και για τη χρήση του εξοπλισµού. Τα αποτελέσµατα αξιολογούνται και ακολουθεί κάθε αναγκαία εργασία συντήρησης. Οι επισκευές περιλαµβάνουν µέτρα (εργασίες) για την αποκατάσταση στην επιθυµητή κατάσταση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και του τεχνικού εξοπλισµού ενός παραγωγικού συστήµατος. Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει την εντολή επισκευής, καταγραφή της εντολής και ανάλυση του περιεχοµένου της. Κατά τον σχεδιασµό της εντολής, εναλλακτικές λύσεις αποµονώνονται και εκτιµώνται ώστε να δοθεί η δυνατότητα να βρεθεί η καλύτερη πιθανή λύση. Η προετοιµασία της εκτέλεσης των εργασιών περιλαµβάνει κοστολόγηση, σχεδιασµό, πρόβλεψη προσωπικού, κεφάλαια και υλικά, όπως επίσης και τη δηµιουργία λίστας εργασιών συντήρησης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, πραγµατοποιούνται έλεγχος λειτουργίας, επιθεώρηση αποδοχής, σηµείωση της ολοκλήρωσης και αξιολόγηση (που περιλαµβάνει καταγραφή, παρακολούθηση του κόστους και υπόδειξη για προτεινόµενες βελτιώσεις και προληπτικά µέτρα). Η συντήρηση αφορά στην προληπτική µηνιαία, τριµηνιαία, εξαµηνιαία και ετήσια συντήρηση του Σ.Μ.Α, ενώ οι επισκευές αφορούν έκτακτες εργασίες, που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της λειτουργίας της εγκατάστασης ή των µερών αυτής. Στο κόστος των τακτικών συντηρήσεων περιλαµβάνεται το κόστος όλων των απαιτούµενων ανταλλακτικών και αναλωσίµων, που θα χρησιµοποιηθούν. Εξαιρείται το κόστος προµήθειας του υδραυλικού λαδιού κίνησης των πρεσών, που ο ήµος το προµηθεύεται ξεχωριστά και το προσφέρει στον ανάδοχο για τη διενέργεια των συντηρήσεων, όταν απαιτείται. Στο κόστος των επισκευαστικών εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισµού έχουν προϋπολογιστεί και περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα ανταλλακτικά. Επίσης οι επισκευαστικές εργασίες του ενδεικτικού προϋπολογισµού θα πραγµατοποιούνται και θα τιµολογούνται, µόνο εφόσον παρουσιαστεί η αντίστοιχη βλάβη και απαιτηθεί η επισκευή. Ο χρόνος διενέργειας της κάθε τακτικής συντήρησης αποφασίζεται από την υπηρεσία (Τµήµα Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων της ιεύθυνσης Ανακύκλωσης & ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων). Ο ανάδοχος ειδοποιείται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία συντήρησης και είναι υποχρεωµένος να αποδεχτεί τις ηµέρες και ώρες που θα του υποδειχτούν, για να πραγµατοποιήσει τις εργασίες του. Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανταποκριθεί το πολύ εντός δώδεκα (12) ωρών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για εργάσιµη ηµέρα ή αργία, επειδή ο ΣΜΑ του ήµου Θεσσαλονίκης λειτουργεί όλες τις ηµέρες του χρόνου Η αρµόδια επιτροπή του άρθρου 67 του Π 28/80 θα ελέγχει εάν οι εργασίες πραγµατοποιήθηκαν και τις παραλαµβάνει. Ο ανάδοχος µετά την πιστοποίηση της εργασίας θα εκδίδει τιµολόγιο παροχής Υπηρεσιών, όπου θα αναγράφονται, όταν απαιτείται, τα χρησιµοποιηθέντα γνήσια ή εφάµιλλα αυτών ανταλλακτικά µε τους σειριακούς αριθµούς τους ή η επισκευαστική εργασία που εκτελέστηκε σ αυτό (-α) και θα δηλώνεται υπεύθυνα ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Επίσης οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Για όλες τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής ο ανάδοχος κατά την άφιξή του στο Σ.Μ.Α. είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει τον υπεύθυνο βάρδιας του ΣΜΑ και να συµπληρώνει ειδικό έντυπο συντήρησης ή επισκευής εις διπλούν, υποδείγµατα των οποίων περιλαµβάνονται στο τέλος της παρούσας διακήρυξης. Στα έντυπα (φύλλα) συντήρησης ή επισκευής θα αποτυπώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ηµεροµηνία, ώρα, σκοπός επίσκεψης, τυχόν παρατηρήσεις, οδηγίες λειτουργίας, το χρονοδιάγραµµα αποκατάστασης κλπ. και θα 2

3 υπογράφονται στο τέλος από τον υπεύθυνο βάρδιας και τον συντηρητή ή επισκευαστή. Το πρωτότυπο θα παραµένει στο ήµο Θεσσαλονίκης και το αντίγραφο θα δίνεται στον ανάδοχο. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια µιας επισκευής απαιτηθεί κάποιο υλικό να επισκευαστεί από τον ανάδοχο εκτός του χώρου του Σ.Μ.Α., τότε αυτό θα πρέπει να αναγραφεί στις παρατηρήσεις του φύλλου επισκευής και να συνταχθεί Πρωτόκολλο (δελτίο) Παράδοσης Παραλαβής σε δυο αντίγραφα. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης ή επισκευής ο ανάδοχος θα συνοδεύεται από αρµόδιο τεχνικό συντήρησης, υπάλληλο του Σ.Μ.Α., για την σωστή και ασφαλή τήρηση των διαδικασιών των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος κατά τη συντήρηση ή επισκευή εξοπλισµού, για την απόλυτη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων του και την εξασφάλιση του χώρου πραγµατοποίησης εργασιών. Κατά την τιµολόγηση των εργασιών συντήρησης ή επισκευής θα είναι απαραίτητη η προσκόµιση των φύλλων συντήρησης ή επισκευής µε τα οποία θα βεβαιώνονται οι εργασίες. Σε περίπτωση που δεν προσκοµιστούν φύλλα συντήρησης ή επισκευής τότε τα τιµολόγια δεν θα παραλαµβάνονται. Επίσης, εάν από τα προσκοµισθέντα φύλλα δεν προκύπτει η εργασία επισκευής, τότε και πάλι τα τιµολόγια δεν θα παραλαµβάνονται. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι αποδεδειγµένα κατάλληλης αξιοπιστίας και γνήσια ή εφάµιλλης ποιότητας (εγγύηση) µε αυτά των κατασκευαστών του εξοπλισµού που θα συντηρεί ή θα επισκευάζει ενώ οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό (δήλωση εγγύησης καλής εκτέλεσης). Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται το ένα έτος µετά την επισκευή της κάθε βλάβης ή µετά την τακτική συντήρηση. Καθ' όλον τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται για την σωστή και αδιάκοπη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των µηχανηµάτων που συντηρεί και επισκευάζει. Επίσης υποχρεούται να επισκευάζει µε δική του δαπάνη οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί λόγω πληµµελούς εργασίας του ή ακατάλληλων ανταλλακτικών που τοποθέτησε, η οποία αποδεδειγµένα εµπίπτει στην ευθύνη του. Την τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισµού: α) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) µε την οποία θα εγγυάται την ποιότητα της εργασίας του, όπως και τη συνεχή και απροβληµάτιστη λειτουργία της εγκατάστασης. Επίσης ότι κατά τη διάρκεια της σύµβασης αν επιλεγεί ως ανάδοχος- δεν θα µειώνεται η δυναµικότητα του Σ.Μ.Α πέραν του 1/3 (µόνο µια πρέσα εκτός λειτουργίας) του εξοπλισµού του και το πολύ για είκοσι (20) ηµέρες. β) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) ότι θα ανταποκρίνεται εντός 5 (πέντε) εργάσιµων ηµερών το πολύ για τη διενέργεια προγραµµατισµένων συντηρήσεων και το πολύ εντός δώδεκα (12) ωρών για την αποκατάσταση των βλαβών των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του ΣΜΑ. Η λειτουργία του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων διέπεται από την µε αριθ. Πρωτ / ΑΕΠΟ και τους όρους αυτής, την µε αριθ. Πρωτ. Φ /3597- Σχετ:437/ Άδεια Λειτουργίας και Άδεια Εγκατάστασης και την µε αριθ. Πρωτ. ΕΠΕ 1897/13956/ οριστική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων. 3

4 Ο ανάδοχος των εργασιών συντήρησης και επισκευής των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του ΣΜΑ είναι υποχρεωµένος να αναζητήσει, να µελετήσει και να τηρεί τους παραπάνω κανόνες. Σε διαφορετική περίπτωση και, αν εξαιτίας του παρατηρηθούν παραβιάσεις των όρων αυτών, ο εκπρόσωπος του αναδόχου θα είναι προσωπικά υπεύθυνος απέναντι στις αρχές που εποπτεύουν τη λειτουργία του ΣΜΑ. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα και προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου στις ποιοτικές απαιτήσεις της διακήρυξης θα εκπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του ήµου Θεσσαλονίκης και ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Η σύµβαση λύεται µε την ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου της, ακόµη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή της. Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί έως και τρεις (3) µήνες σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονοµικό αντικείµενό της. Όλοι οι χώροι θα πρέπει µετά το πέρας κάθε είδους εργασίας συντηρήσεως ή επεµβάσεως να παραδίδονται καθαροί. Παρακάτω αναλύονται οι ενδεικτικές επισκευαστικές εργασίες ηλεκτρο- υδραυλικο µηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του Σ.Μ.Α. Α/Α 1. Επισκευή ηλεκτρικού κεντρικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Ηλεκτροκινητήρας 55KW -380/660V-50Hz B3/B5-IP55, Ηλεκτρικός πίνακας (ασφάλειες, ηλεκτρονόµοι, PLC, σύστηµα ασφάλισης, κλειδοδιακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες, επιλογείς, µετασχηµατιστής, ωροµετρητές, Θερµικά κλπ), προγραµµατιζόµενο σύστηµα (PLC 36in/24out). Ανάλυση εργασιών: απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (αντικατάσταση στοιχείων), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα, σύνδεση στο σύστηµα- ευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (48 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ Α/Α 2. Επισκευή υδραυλικού κεντρικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ιπλή πτερυγοφόρος αντλία (2 στοιχείων ενσωµατωµένων τύπου PFED-54129/070/3DT), σύνδεσµος αντλίας (PL-550/8/5), εύκαµπτος σύνδεσµος άξονα (Rotex-55/70), δεξαµενή υδραυλικού υγρού, βαλβίδα αποµόνωσης(x-oq-76), αντεπίστροφη στραγγαλιστική βαλβίδα (1KQ-023) Ανάλυση εργασιών: εκκένωση υδραυλικού υγρού, µηδενισµός πίεσης υδραυλικού, αποξήλωση αντλίας, καθαρισµός, έλεγχος στοιχείων, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (αντικατάσταση στοιχείων), µέτρηση στοιχείων, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση, σύνδεση µε ηλεκτροκινητήρα- ευθυγράµµιση, σύνδεση µε τους αγωγούς υδραυλικού υγρού κλπ, πλήρωση µε υδραυλικό υγρό, εξαέρωση, δοκιµαστική λειτουργία (48 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή θερµοκρασιών, υπερπιέσεων, καταγραφή πιέσεων στα τρία σηµεία του κύριου υδραυλικού κυκλώµατος Α/Α 3. Επισκευή ηλεκτρικού βοηθητικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης 4

5 Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Ηλεκτροκινητήρας 5,5KW -380/660V-50Hz B5-IP55, Ηλεκτρικός πίνακας (ασφάλειες, ηλεκτρονόµοι, PLC, σύστηµα ασφάλισης, κλειδοδιακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες, επιλογείς, µετασχηµατιστής, ωροµετρητές, Θερµικά κλπ) Ανάλυση εργασιών: απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (αντικατάσταση στοιχείων), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα, σύνδεση στο σύστηµα- ευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (48 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ Α/Α 4. Επισκευή υδραυλικού βοηθητικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Γραναζωτή αντλία(2d30/ro), φλάντζα αναρρόφησης (WFG- 3/4x40), φλάντζα κατάθλιψης( FG-1/2x40). Ανάλυση εργασιών: εκκένωση υδραυλικού υγρού, µηδενισµός πίεσης υδραυλικού, αποξήλωση αντλίας, καθαρισµός, έλεγχος στοιχείων, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (αντικατάσταση στοιχείων), µέτρηση στοιχείων, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση, σύνδεση µε ηλεκτροκινητήρα- ευθυγράµµιση, σύνδεση µε τους αγωγούς υδραυλικού υγρού κλπ, πλήρωση µε υδραυλικό υγρό, εξαέρωση, δοκιµαστική λειτουργία (48 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή θερµοκρασιών, υπερπιέσεων, καταγραφή πιέσεων στα τρία σηµεία του κύριου υδραυλικού κυκλώµατος Α/Α 5. Επισκευή κεντρικού υδραυλικού κυλίνδρου εµβόλου συµπιεστή Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: κεντρικός υδραυλικός κύλινδρος (διαστάσεις + εµβολισµός):220/180, 3900mm, στήριξη επί αρθρωτού συνδέσµου ΚΑΡΝΤΑΝ (βάρος περίπου 4tn) Ανάλυση εργασιών: εκκένωση υδραυλικού υγρού, µηδενισµός πίεσης υδραυλικού, καθαρισµός εσωτερικού συµπιεστή, ασφάλιση κυλίνδρου έναντι πτώσης πριν την αποξήλωση, αφαίρεση σωλήνων υψηλής πίεσης, αποσύνδεση από την οπίσθια βάση(σύνδεσµος κάρνταν), τοποθέτηση στο µέτωπο του εµβόλου ισχυρού µεταλλικού ελάσµατος για την προσαρµογή του καλωδίου έλξης, αφαίρεση της εσωτερικής στήριξης και έλξη εµβόλου µε γερανό ικανότητας τουλάχιστον 25t/ 10 µέτρων επέκτασης βραχίονα τουλάχιστον, τοποθέτηση στο επάνω τµήµα του εµβόλου ισχυρού µεταλλικού ελάσµατος για την ανύψωσή του, εξαγωγή εµβόλου(µε χρήση του γερανού) και τοποθέτηση σε καβαλέτα, έλεγχος κυλίνδρου, καταγραφή εργασιών και υλικών αποκατάστασης κυλίνδρου, φόρτωση σε ειδικό όχηµα για την µεταφορά στο εξειδικευµένο συνεργείο επισκευής, επισκευή κυλίνδρου - σώµατος και διωστήρα, αντικατάσταση στεγαστικών και αποστατών, εξυγίανση βαφή, συναρµολόγηση κυλίνδρου, συναρµολόγηση επί εµβόλου, φόρτωση σε ειδικό όχηµα για την µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση εµβόλου στο συµπιεστή µε χρήση γερανού, αφαίρεση µεταλλικού στοιχείου ανύψωσης από την επάνω επιφάνεια του εµβόλου, ευθυγράµµιση, σύνδεση στο σύνδεσµο κάρνταν, σύνδεση σωλήνων υψηλής πίεσης, πλήρωση υδραυλικών υγρών, εξαέρωση, έναρξης δοκιµαστικής λειτουργίας, ισοστάθµιση κίνησης εµβόλου µε διακόπτες προσέγγισης κατά την κίνηση εµπρός και πίσω χωρίς φορτίο, έλεγχος διαρροών, έλεγχος πιέσεων που αναπτύσσονται στον κύλινδρο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, έλεγχος θερµοκρασιών, έλεγχος κίνησης εµβόλου εµπρός και πίσω µέσω των βαλβίδων διακοπής (υπερπίεσης) και διακοπτών προσέγγισης θέσης, δοκιµαστική λειτουργία χωρίς φορτίο για 24 ώρες µε έλεγχο των χρονοδιακοπτών, δοκιµαστική λειτουργία µε φορτίο έξι(6) ηµερών, συνεχής καταγραφή πιέσεων και τελικός έλεγχος ασφάλισης έναντι υπερπιέσεων, πτώσης ή αποξήλωσης από τις βάσεις στήριξης κατά την λειτουργία. 5

6 Α/Α 6. Επισκευή δευτερεύοντος υδραυλικού κυλίνδρου έλξης-ώθησης container Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: µήκος κυλίνδρου: 3µ (µήκος βάκτρου: 2,5) Dκυλ: 70µµ (βάρος περίπου 2tn), στερέωση µέσω συνδέσµου καρνταν, σύνδεση µε περιστρεφόµενο όµµα (rod clevis with swivel eye). Ανάλυση εργασιών: εκκένωση υδραυλικού υγρού, µηδενισµός πίεσης υδραυλικού, αφαίρεση σωλήνων υψηλής πίεσης, αποσύνδεση από την βάση(σύνδεσµος κάρνταν), αποκαθήλωση από βάση στήριξης εµπλοκής µε κοντείνερ, απόσπαση κιλίνδρου µε γερανό, έλεγχος κυλίνδρου, καταγραφή εργασιών και υλικών αποκατάστασης κυλίνδρου, φόρτωση σε ειδικό όχηµα για την µεταφορά στο εξειδικευµένο συνεργείο επισκευής, επισκευή κυλίνδρου - σώµατος και διωστήρα, αντικατάσταση στεγαστικών και αποστατών, εξυγίανση βαφή, συναρµολόγηση κυλίνδρου, φόρτωση σε ειδικό όχηµα για την µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση εµβόλου στο κάτω µέρος του συµπιεστή µε χρήση γερανού, ευθυγράµµιση και ασφάλιση στην σταθερή βάση-αποφυγή ταλαντώσεων, σύνδεση στο σύνδεσµο κάρνταν, σύνδεση µε το στοιχείο εµπλοκής αρπάγης κοντείνερ, σύνδεση σωλήνων υψηλής πίεσης, πλήρωση υδραυλικών υγρών, εξαέρωση, έναρξης δοκιµαστικής λειτουργίας, έλεγχος διαρροών, έλεγχος πιέσεων που αναπτύσσονται στον κύλινδρο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, έλεγχος θερµοκρασιών, έλεγχος κίνησης εµβόλου εµπρός και πίσω µέσω των βαλβίδων διακοπής (υπερπίεσης), δοκιµαστική λειτουργία µε φορτίο για έξι(6) ηµερών, συνεχής καταγραφή πιέσεων και τελικός έλεγχος ασφάλισης έναντι υπερπιέσεων κατά την λειτουργία. Α/Α 7. Επισκευή υδραυλικών κυλίνδρων συστήµατος αρπάγης-ασφάλισης container Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: κύλινδρος αρπάγης (100/70x150) Ανάλυση εργασιών: εκκένωση υδραυλικού υγρού, µηδενισµός πίεσης υδραυλικού, αφαίρεση σωλήνων υψηλής πίεσης, αποσύνδεση από τις βάσεις, αποσυναρµολόγιση, καθαρισµός, έλεγχος στοιχείων, εντοπισµός βλάβης, καταγραφή εργασιών και υλικών αποκατάστασης, µεταφορά στο εξειδικευµένο συνεργείο επισκευής, επισκευή κυλίνδρου - σώµατος και διωστήρα, αντικατάσταση στεγαστικών και αποστατών, εξυγίανση βαφή, συναρµολόγηση κυλίνδρου, µεταφορά στο ΣΜΑ, καθαρισµός σηµείων γρασαρίσµατος, τοποθέτηση, ευθυγράµµιση, έλεγχος κίνησης χωρίς φορτίο µε διακόπτες προσέγγισης, έλεγχος διαρροών, έλεγχος ασφάλισης κοντείνερ χωρίς φορτίο στο σώµα του συµπιεστή, δοκιµαστική λειτουργία µε φορτίο 24 ώρες, τελικός έλεγχος ασφάλειας. Α/Α 8. Επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδων [pilot](όλων των τύπων directional, relief, flow control κ.λπ) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: DHI0631/2P µονού πηνίου, DKU1632/2/A 13 στραγγαλιστική, DHI631/2P, DKU1711Q220RAC, DHI0631/22, DKU17191Q220RAC, KM011/210 κλπ Ανάλυση εργασιών: Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώµατος συµπιεστή εντοπισµός ηλεκτροβαλβίδας προς επισκευή/αντικατάσταση, ασφάλιση ηλεκτρικού και υδραυλικού κυκλώµατος, απόσπαση ηλεκτροβαλβίδας, αποσυναρµολόγηση, καθαρισµός ηλακτροβαλβίδας, έλεγχος αλλαγή δακτυλιδιών(o-ring), έλεγχος άξονα, ελατηρίου επαναφοράς, επισκευή/αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας, τοποθέτηση, έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικο-υδραυλικά. Α/Α 9. Επισκευή και αντικατάσταση των πηνίων εφαρµογής, κονεκτόρων κ.λπ 6

7 Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Πηνίο SP COU 240DC I=0.16A, Πηνίο SP COU 240DC I=0.15A, Πηνίο SP COU 220DC I=0.17A, Πηνίο SP CΑU 220DC I=0.25A κλπ Ανάλυση εργασιών: Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώµατος συµπιεστή εντοπισµός πηνίου προς επισκευή/αντικατάσταση, απόσπαση πηνίου, καθαρισµός, έλεγχος ηλεκτρικών επαφών, έλεγχος κονεκτόρα, επισκευή/αντικατάσταση πηνίου-κονεκτορα, προσαρµογή πηνίουκονεκτορα, έλεγχος καλής λειτουργίας-ηλεκτρικές µετρήσεις και καταγραφή τους. Α/Α 10. Επισκευή ή αντικατάσταση βαλβίδων modular και manifolds (γκρουπ) βαλβίδων Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Σώµα βαλβίδων( ), µονάδα βαλβίδας NW- 25(LIMHA /210-IQ-220RAC), µονάδα βαλβίδας NW-25 (LIDA ), µονάδα βαλβίδας NW-32 (LIDBHIC IQ-220RAC), µονάδα βαλβίδας NW-40(LIDE IQ-220RAC), µονάδα βαλβίδας NW-25(LIMHC /210-IQ-220RAC), µονάδα βαλβίδας NW-25(LIDBH1C /IQ-220RAC) κλπ Ανάλυση εργασιών: Αποµόνωση σώµατος βαλβίδων, απόσπαση βαλβίδας, αποσυναρµολόγηση, καθαρισµός, αντικατάσταση ελαστικών παρεµβυσµάτων (o-ring), έλεγχος θυρών επικοινωνίας. Α/Α 11. Αντικατάσταση υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης µε άκρα (σε µέτρα, διάµετρος έως και 1'' ίντσα) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: 2ST-1/2-16-L16x440, 2ST-1 -SAE1x90-30x650 κλπ Ανάλυση εργασιών: εκκένωση υδραυλικού υγρού, µηδενισµός πίεσης υδραυλικού, αφαίρεση σωλήνα, κατασκευή σωλήνα ανάλογου µήκους, διαµέτρου και ποιότητας, προσαρµογή µεταλλικών άκρων, τοποθέτηση σωλήνα, πλήρωση µε υδραυλικό υγρό, έλεγχος διαρροών µε εφαρµογή πίεσης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, έλεγχος ασφάλειας και καλής λειτουργίας, δοκιµαστική λειτουργία 48 ωρών. Α/Α 12. Αντικατάσταση υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης µε άκρα (σε µέτρα, διάµετρος µεγαλύτερη από 1'' ίντσα) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: 4st-11/4-SAE11/4x κλπ Ανάλυση εργασιών: εκκένωση υδραυλικού υγρού, µηδενισµός πίεσης υδραυλικού, αφαίρεση σωλήνα, κατασκευή σωλήνα ανάλογου µήκους, διαµέτρου και ποιότητας, προσαρµογή µεταλλικών άκρων, τοποθέτηση σωλήνα, πλήρωση µε υδραυλικό υγρό, έλεγχος διαρροών µε εφαρµογή πίεσης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, έλεγχος ασφάλειας και καλής λειτουργίας, δοκιµαστική λειτουργία 48 ωρών. Α/Α 13. Αντικατάσταση φίλτρων δεξαµενής (στην επιστροφή) υδραυλικού υγρού, διακόπτη επιπέδων, διακόπτη θερµοκρασίας, υδροδείκτη Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Φίλτρο επιστροφής (FER-630/25/VE), υδροδείκτης (LS-10), διακόπτης θερµοκρασίας (TMIW-1), διακόπτης επιπέδων (AFMU-L650-S) Ανάλυση εργασιών: Ασφάλιση λειτουργίας συµπιεστή, έλεγχος δεξαµενής υγρού, αντικατάσταση φίλτρου, διακόπτη επιπέδων, διακόπτη θερµοκρασίας, υδροδείκτη, έλεγχος µετάδοσης ηλεκτρικού σήµατος και καλωδιώσεων Α/Α 14. Αποκατάσταση λειτουργικής ικανότητας ηλεκτρικών πινάκων control room και κεντρικού πίνακα συµπιεστών Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και ελέγχου συµπιεστών 7

8 Ανάλυση εργασιών: Αποµόνωση της µηχανικής λειτουργίας της πρέσας, έλεγχοςαποκατάσταση ηλεκτρικού κυκλώµατος, αντικατάσταση ασφαλειών-ρελέ-διακόπτεςκαλώδια-φίσες-λάµπες, αµπεροµέτρων κλπ, έλεγχος καλής λειτουργίας, επανασύµπλεξη µηχανικής λειτουργίας, δοκιµαστική λειτουργία 2 ωρών Α/Α 15. Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης) (περιέλιξη) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ηλεκτροκινητήρες 0.37KW (220/380V, 50Hz, v=2.8m/min, απ ευθείας αριστερά δεξιά) Ανάλυση εργασιών: Αποµόνωση ηλεκτρικού κυκλώµατος φορείου, απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (περιέλιξη), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα, σύνδεση στο σύστηµα- ευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (4 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ Α/Α 16. Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης) (αντικατάσταση φρένων) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ηλεκτροκινητήρες 0.37KW (220/380V, 50Hz, v=2.8m/min, απ ευθείας αριστερά δεξιά) Ανάλυση εργασιών: Ανάλυση εργασιών: Αποµόνωση ηλεκτρικού κυκλώµατος φορείου, απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (αντικατάσταση φρένων), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα, σύνδεση στο σύστηµαευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (4 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ Α/Α 17. Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης) (αντικατάσταση τύµπανο καλωδίωσης) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ηλεκτροκινητήρες 0.37KW (220/380V, 50Hz, v=2.8m/min, απ ευθείας αριστερά δεξιά) τύµπανο: AKAPP electro ind. (type: ba.4507, καλώδιο 13µ. d=17µµ, πόλοι: 6+ ΡΕ, 380V -25A) Ανάλυση εργασιών: Ανάλυση εργασιών: Αποµόνωση ηλεκτρικού κυκλώµατος φορείου, απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (τύµπανο καλωδίωσης), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα, σύνδεση στο σύστηµαευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (4 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ Α/Α 18. Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης)- αντικατάσταση ψυκτρών ενός ηλεκτροκινητήρα Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ηλεκτροκινητήρες 0.37KW (220/380V, 50Hz, v=2.8m/min, απ ευθείας αριστερά δεξιά) 8

9 Ανάλυση εργασιών: Ανάλυση εργασιών: Αποµόνωση ηλεκτρικού κυκλώµατος φορείου, απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (αντικατάσταση ψυκτρών), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα, σύνδεση στο σύστηµαευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (4 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ Α/Α 19. Επισκευή ή αντικατάσταση διακοπτών προσέγγισης (proximity switches) όλων των τύπων (κυλινδρικοί, τετράγωνος, καλωδίωση, σύνδεση, κυτίο) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία:ib5096 (IB-3020-BPKG), ID5005 (IDE3060-FPKG) Ανάλυση εργασιών: Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώµατος συµπιεστή εντοπισµός διακοπτών προσέγγισης επισκευή/αντικατάσταση, έλεγχος απόστασης ανίχνευσης (δοκιµή), απόσπαση διακόπτη, καθαρισµός, έλεγχος ηλεκτρικών επαφών, προσαρµογή διακόπτη, έλεγχος καλής λειτουργίας, δοκιµαστική λειτουργία. Α/Α 20. Επισκευή ή αντικατάσταση µεταλλικής δοµής σώµατος συµπιεστή (σε µ2) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: µαύρη λαµαρίνα 4mm Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας πρέσας ηλεκτρικής και µηχανικής, αποµάκρυνση του υλικού επένδυσης εσωτερικού της χοάνης, αφαίρεση ηχοαπορροφητικών κυψελών, κοπή και αφαίρεση µεταλλικής δοµής σώµατος, τοποθέτηση νέας µεταλλικής δοµής σώµατος και κόλληση αυτής, έλεγχος, επανατοποθέτηση ηχοαπορροφητικών κυψελών και υλικού επένδυσης εσωτερικού της χοάνης. Α/Α 21. Αντικατάσταση ηχοαπορροφητικών κυψελών ("αυγοθήκες") εξωτερικού περιβλήµατος χοανών (σε µ2) - δείγµα- Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ηχοαπορροφητικές κυψέλες("αυγοθήκες") πάχους 3cm περίπου µε αυτοκόλλητη ταινία Ανάλυση εργασιών: ιακοπή (ηλεκτρική και µηχανική) λειτουργίας πρέσας, αφαίρεση κατεστραµµένων ηχοαπορροφητικών κυψελών, τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών κυψελών, επαναλειτουργία πρέσας Α/Α 22. Αντικατάσταση ελαστικών παρεµβυσµάτων (τσιµούχες) θυρών καθαρισµού συµπιεστών (οπίσθιων και πλευρικών) (σε µ.) - δείγµα- Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ελαστικά παρεµβύσµατα (τσιµούχες) Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας πρέσας ηλεκτρικής και µηχανικής, αφαίρεση κατεστραµµένων ελαστικών παρεµβυσµάτων, καθαρισµός επιφάνειας, τοποθέτηση νέων ελαστικών παρεµβυσµάτων, επαναλειτουργία πρέσας ηλεκτρικής και µηχανικής Α/Α 23. Επισκευή κεντρικού ηλεκτροκινητήρα µονάδας απαέρωσης (φίλτρων) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Τριφασικός (V 400/690, 50Hz, 45Kw) Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης 9

10 (αντικατάσταση στοιχείων), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας,, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα σύνδεση στο σύστηµα- ευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (48 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ, τοποθέτηση καλυµµάτων στα κινούµενα στοιχεία. Α/Α 24. Επισκευή φτερωτής µονάδας απαέρωσης-αποκονίωσης (περιλαµβάνει όλα τα δοµικά στοιχεία όπως φτερωτή, άξονας, κάλυµµα κ.λπ) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Φτερωτή, άξονας Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, εξαγωγή καλυµµάτων, εξαγωγή φτερωτής µονάδας, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση στη µονάδας απαέρωσης, τοποθέτηση καλυµµάτων, έλεγχος ασφάλειας, δοκιµαστική λειτουργία (24 ώρες τουλάχιστον) Α/Α 25. Επισκευή βάσης οδηγού (κουζινέτων) µονάδας απαέρωσης-αποκονίωσης Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: κουζινέτα (RHP SN 515 / d=65mm, βάρος 6,19kg) Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, εξαγωγή καλυµµάτων, εξαγωγή κουζινέτων, καθαρισµός, έλεγχος - αντικατάσταση ρουλµάν, στεφάνης και παρεµβυσµάτων, έλεγχος γρασαδόρων και γρασάρισµα, τοποθέτηση καλυµµάτων, στεγανοποίηση, έλεγχος ασφάλειας, ευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (24 ώρες τουλάχιστον) Α/Α 26. Αντικατάσταση ιµάντων µετάδοσης κίνησης ηλεκτροκινητήρα (4/5 ιµάντες επίπεδοι τραπεζοειδείς ανά κινητήρα) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Ιµάντες τύπος C 2118 Ld /22*2060 LI C 81 Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, εξαγωγή καλυµµάτων, χαλάρωση βιδών στερέωσης ηλεκτροκινητήρα, αφαίρεση ιµάντων, αντικατάσταση ιµάντων, ρεγουλάρισµα ιµάντων, στερέωση ηλεκτροκινητήρα, τοποθέτηση καλυµµάτων, έλεγχος ασφάλειας, δοκιµαστική λειτουργία (1 ώρας τουλάχιστον) Α/Α 27. Επισκευή ατέρµονα κοχλία µεταφοράς συστήµατος αποκονίωσης (ενός στοιχείου) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ατέρµονας κοχλίας Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, εξαγωγή καλυµµάτων, αφαίρεση κουζινέτων συγκράτησης ατέρµονα κοχλία, αφαίρεση ατέρµονα κοχλία, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ατέρµονα κοχλία, τοποθέτηση κουζινέτων συγκράτησης ατέρµονα κοχλία, τοποθέτηση καλυµµάτων, έλεγχος ασφάλειας, δοκιµαστική λειτουργία (4 ώρες τουλάχιστον) Α/Α 28. Επισκευή µεταφορικής ταινίας σκόνης Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ελαστική µεταφορική ταινία Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, εξαγωγή καλυµµάτων, αφαίρεση κουζινέτων συγκράτησης ατέρµονα κοχλία, αφαίρεση ατέρµονα κοχλία, επισκευή µεταφορικής ταινίας, τοποθέτηση ατέρµονα κοχλία, τοποθέτηση κουζινέτων συγκράτησης ατέρµονα κοχλία, τοποθέτηση καλυµµάτων, έλεγχος ασφάλειας, δοκιµαστική λειτουργία (2 ώρες τουλάχιστον) 10

11 Α/Α 29. Επισκευή ηλεκτροκινητήρων αποµάκρυνσης στερεού υπολείµµατος [σκόνης] Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: ηλεκτροκινητήρας BONFIGLIOLI M90L4, 3-ph, 1.8kw (240/400V) 1410 rpm & 2.1Kw (275/480V) 1690rpm, 50Hz, cosφ=0,8, Α=7,8/4,5 κιβώτιο ταχ. MAS 30/P Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, απεµπλοκή ηλεκτροκινητήρα, αποξήλωση, καθαρισµός, έλεγχος και µέτρηση στοιχείων ηλεκτροκινητήρα και κιβωτίου και καταγραφή, εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης (αντικατάσταση στοιχείων), µέτρηση στοιχείων και καταγραφή, έλεγχος λειτουργίας,, µεταφορά στο ΣΜΑ, τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα σύνδεση στο σύστηµα- ευθυγράµµιση, δοκιµαστική λειτουργία (48 ώρες τουλάχιστον), έλεγχος ασφάλειας, κάλυψη καλωδίωσης και τοποθέτηση σε προστατευτικά κανάλια, καταγραφή ηλεκτρικών δεδοµένων, θερµοκρασίας, υπερτάσεων κλπ Α/Α 30. Επισκευή - αποκατάσταση αυτόµατης ενεργοποίησης συστήµατος αποκονίωσης ηλεκτρικού πίνακα. Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: Ηλεκτρικός πίνακας συστήµατος αποκονίωσης (παράρτηµα εποπτικού υλικού) Ανάλυση εργασιών: Αποµόνωση ηλεκτρικής λειτουργίας συστήµατος αποκονίωσης, έλεγχος-αποκατάσταση ηλεκτρικού κυκλώµατος, αντικατάσταση ασφαλειών-ρελέδιακόπτες-καλώδια-φίσες-ενδεικτικές λυχνίες κλπ, µονωτική και προστατευτική κάλυψη καλωδίωσης και τοποθέτηση σε µεταλλικά κανάλια, έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας, stop button, δοκιµαστική λειτουργία 2 ωρών Α/Α 31. Επισκευή αεροσυµπιεστή ψεκασµού κ.λπ Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: airflow 6000lt/min, 1.43 kw, maxpress 16bar, power 230/1/50 Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, έλεγχος και εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης, µεταφορά στο ΣΜΑ, επανατοποθέτηση, έλεγχος λειτουργίας, δοκιµαστική λειτουργία 4 ωρών Α/Α 32. Επισκευή - αντικατάσταση καλύµµατος αεραγωγών χοανών (12 καλύµµατα/χοάνη) (περίβληµα, σίτα κ.λπ) Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: µεταλλικά καλύµµατα µε στοιχεία κοχλίωσης και στεγανοποίησης Ανάλυση εργασιών: ιακοπή λειτουργίας µονάδας απαέρωσης, διακοπή λειτουργίας πρέσας ηλεκτρικής και µηχανικής, αφαίρεση κατεστραµµένου καλύµµατος, καθαρισµός αεραγωγού, επισκευή-αντικατάσταση καλύµµατος, τοποθέτηση καλύµµατος, επαναλειτουργία πρέσας ηλεκτρικής και µηχανικής, επαναλειτουργία µονάδας απαέρωσης Α/Α 33. Επισκευή - συντήρηση τροχήλατου πλυστικού πλυντηρίου οχηµάτων Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: KARCHER HDS1195S eco 11

12 Ανάλυση εργασιών: Έλεγχος και εντοπισµός βλάβης, µεταφορά σε συνεργείο επισκευής, επισκευή βλάβης, µεταφορά στο ΣΜΑ, επανατοποθέτηση, έλεγχος λειτουργίας, δοκιµαστική λειτουργία 4 ωρών Α/Α 34. Επισκευή - συντήρηση σταθερής µονάδας πλυντηρίου οχηµάτων Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: εµβολοφόρος αντλία General Pump T177, ηλεκτροκινητήρας techtop T1CR 180L-4, ιµάντες SPBX 1590, φίλτρα νερού (max press 10bar, στεγανοποίηση τεφλόν), αεροφυλάκιο παροχής χηµικού SERBATOI E AUTOCLAVI SAE s.a TYPE V 1506 (κατακόρυφος / 2006) V=150lt T range=-20οc ως +100oC, αεροσυµπιεστής MEGA, 230VAC-50Hz-2Hp-7.5A- max air delivery Q =6,3CFM (10,7m3/h), δίκτυο σιδηροσωλήνων και ελαστικών σωλήνων υψηλής πίεσης, διακόπτες (ball valve), πλαστική δεξαµενή 4m3 µε εσωτερικό φλοτεροδιακόπτη. Ανάλυση εργασιών: Έλεγχος και εντοπισµός βλάβης, επισκευή βλάβης, καθαρισµός ακροφυσίων (ή/και αντικατάσταση), επανατοποθέτηση, έλεγχος πίεσης λειτουργίας και στεγανότητας δικτύου, τοποθέτηση αντιπαγωτικών και αντικραδασµικών στοιχείων δικτύου σωληνώσεων, χρονοδιακόπτης λειτουργίας παύσης, δοκιµαστική λειτουργία 4 ωρών, έλεγχος και πιστοποίηση πιεστικού δοχείου παροχής χηµικού και αεροσυµπιεστή (έγγραφο πιστοποίησης) αντικατάσταση. Α/Α 35. Αντικατάσταση αντιτριβικών κύριου και βοηθητικού εµβόλου πρισµατικών οδηγών και ψύκτρας Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία: µεταλλικοί πρισµατικοί οδηγοί λάµες- (επί πλευρικών οδηγών συµπιεστή): υλικό 42 Mn.V7, Αποξεστήρας (κάτω από έµβολο): Nylatron GSM (PA6+MoS2 γκρι µαύρο, πυκν. 1,16g/cm3 ), πρισµατικοί οδηγοί ολίσθησης (επί εµβόλου): δύο (2) από Nylatron GSM γκρι µαύρο [εµπρόσθιοι άνω) & έξι (6) από GSM [δύο εµπρόσθιοι κάτω και τέσσερις πίσω] + τέσσερις στους οδηγούς αρπάγης έλξης-ώθησης container Ανάλυση εργασιών: Για αντικατάσταση στο κύριο εµβόλου - διακοπή λειτουργίας πρέσας ηλεκτρικής και µηχανικής, ασφάλιση κυλίνδρου έναντι πτώσης πριν την αποξήλωση, αφαίρεση σωλήνων υψηλής πίεσης, αποσύνδεση από την οπίσθια βάση (σύνδεσµος κάρνταν), τοποθέτηση στο µέτωπο του εµβόλου ισχυρού µεταλλικού ελάσµατος για την προσαρµογή του καλωδίου έλξης, αφαίρεση της εσωτερικής στήριξης και έλξη εµβόλου µε γερανό ικανότητας τουλάχιστον 25t/10 µέτρων επέκτασης βραχίονα τουλάχιστον, τοποθέτηση στο επάνω τµήµα του εµβόλου ισχυρού µεταλλικού ελάσµατος για την ανύψωσή του, εξαγωγή εµβόλου (µε χρήση του γερανού) και τοποθέτηση σε καβαλέτα, εξαγωγή αντιτριβικών κυρίου εµβόλου πρισµατικών οδηγών, αποξεστήρα και ψύκτρας, τοποθέτηση εµβόλου στο συµπιεστή µε χρήση γερανού, αφαίρεση µεταλλικού στοιχείου ανύψωσης από την επάνω επιφάνεια του εµβόλου, ευθυγράµµιση, σύνδεση στο σύνδεσµο κάρνταν, σύνδεση σωλήνων υψηλής πίεσης, εξαέρωση-συµπλήρωση λαδιών, έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας, ισοστάθµιση κίνησης εµβόλου µε διακόπτες προσέγγισης κατά την κίνηση εµπρός και πίσω χωρίς φορτίο, έλεγχος διαρροών, έλεγχος κίνησης εµβόλου εµπρός και πίσω µέσω των βαλβίδων διακοπής (υπερπίεσης) και διακοπτών προσέγγισης θέσης, δοκιµαστική λειτουργία χωρίς φορτίο για 24 ώρες µε έλεγχο των χρονοδιακοπτών, δοκιµαστική λειτουργία µε φορτίο 24 ωρών, συνεχής καταγραφή πιέσεων και τελικός έλεγχος ασφάλισης έναντι υπερπιέσεων, πτώσης ή αποξήλωσης από τις βάσεις στήριξης κατά την λειτουργία. Για αντικατάσταση βοηθητικού εµβόλου - διακοπή λειτουργίας πρέσας ηλεκτρικής και µηχανικής, αφαίρεση σωλήνων υψηλής πίεσης, εξαγωγή εµβόλου µε κατάλληλο γερανό, αντικατάσταση αντιτριβικών βοηθητικού εµβόλου πρισµατικών οδηγών, τοποθέτηση εµβόλου, σύνδεση σωλήνων υψηλής πίεσης, εξαέρωση-συµπλήρωση λαδιών, έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας, έλεγχος διαρροών, έλεγχος κίνησης εµβόλου εµπρός και πίσω, 12

13 δοκιµαστική λειτουργία χωρίς φορτίο για 24 ώρες, δοκιµαστική λειτουργία µε φορτίο 24 ωρών. Συµπληρωµατικά στο τέλος επισυνάπτεται εποπτικό υλικό των βασικών εγκαταστάσεων και στοιχείων εξοπλισµού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) Παρακάτω αναλύονται οι τακτικές συντηρήσεις που θα πραγµατοποιηθούν από τον ανάδοχο. Α) Συντήρηση Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισµού (πρεσών, φίλτρων, χοανών) Ι) Περιγραφή εργασιών συντηρήσεων συστήµατος συµπίεσης (πρεσών) Η περιγραφή και η κοστολόγηση των παρακάτω εργασιών αφορούν στο σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού. 1. Μηνιαία συντήρηση τριών (3) πρεσών. Καθαρισµός του χώρου πίσω από τα έµβολα συµπίεσης. Καθαρισµός των πληκτροφόρων πινάκων έλξης ώθησης και σύσφιγξης απορριµµατοκιβωτίου συµπιεστή (µικρός πίνακας λειτουργιών) Έλεγχος της στάθµης του λαδιού, φίλτρου λαδιού, στη δεξαµενή και συµπλήρωση. Έλεγχος και αποκατάσταση τυχόν διαρροών στους υδραυλικούς αγωγούς. Αντικατάσταση υδραυλικών αγωγών σε περίπτωση φθοράς. Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων στα ενδεικτικά σηµεία του υδραυλικού συγκροτήµατος. Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτροκινητήρων (µέτρηση χαρακτηριστικών καταγραφή), λίπανση. Επιθεώρηση και έλεγχος αντλιών (µέτρηση χαρακτηριστικών) Λίπανση όλων των τριβέων. Λίπανση των 12 τροχίσκων (ράουλα) του φορείου αλλαγής κάδων. Έλεγχος των τροχών κύλισης (µε και χωρίς οδοντωτή στεφάνη), των γραναζιών σύµπλεξης και του ηλεκτροµειωτήρα (λίπανση, έλεγχος λαδιού). Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργίας όλων των διακοπτών ασφαλείας και στάσης Έλεγχος και ρύθµιση του αποξεστήρα Nylatron GSM κάτω από το έµβολο συµπίεσης, έλεγχος και ρύθµιση πλευρικών αντιτριβικών GSM. Έλεγχος και ρύθµιση των διακοπτών προσέγγισης (proximity switches) / ηλεκτρικών συνδέσεων και καλωδίωσης. Έλεγχος και αντικατάσταση κοχλιών στερέωσης. 2. Τριµηνιαία συντήρηση τριών (3) πρεσών. Καθαρισµός του χώρου πίσω από τα έµβολα συµπίεσης. Καθαρισµός των πληκτροφόρων πινάκων έλξης ώθησης και σύσφιγξης απορριµµατοκιβωτίου συµπιεστή (µικρός πίνακας λειτουργιών) Έλεγχος της στάθµης του λαδιού, φίλτρου λαδιού στη δεξαµενή και συµπλήρωση Έλεγχος και αποκατάσταση τυχόν διαρροών στους υδραυλικούς αγωγούς Αντικατάσταση υδραυλικών αγωγών σε περίπτωση φθοράς. Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων στα ενδεικτικά σηµεία του υδραυλικού συγκροτήµατος. Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτροκινητήρων (µέτρηση χαρακτηριστικών καταγραφή), λίπανση. Επιθεώρηση και έλεγχος αντλιών (µέτρηση χαρακτηριστικών) Λίπανση όλων των τριβέων Λίπανση των 12 τροχίσκων (ράουλα) του φορείου αλλαγής κάδων. Έλεγχος των τροχών κύλισης (µε και χωρίς οδοντωτή στεφάνη), των γραναζιών σύµπλεξης και του ηλεκτροµειωτήρα (λίπανση, έλεγχος λαδιού). Έλεγχος και αποκατάσταση καλής λειτουργίας όλων των διακοπτών ασφαλείας και στάσης 13

14 Έλεγχος και ρύθµιση των διακοπτών προσέγγισης. Έλεγχος και αντικατάσταση κοχλιών στερέωσης. Έλεγχος και ρύθµιση του αποξεστήρα Nylatron GSM κάτω από το έµβολο συµπίεσης, έλεγχος και ρύθµιση πλευρικών αντιτριβικών GSM. Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας ψήκτρας Μέτρηση των πιέσεων του υδραυλικού συστήµατος. Καθαρισµός και έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των κιβωτίων διακοπτών 3. Εξαµηνιαία συντήρηση τριών (3) πρεσών. Καθαρισµός του χώρου πίσω από τα έµβολα συµπίεσης. Έλεγχος της στάθµης του λαδιού, φίλτρου λαδιού στη δεξαµενή και συµπλήρωση. Έλεγχος και αποκατάσταση τυχόν διαρροών στους υδραυλικούς αγωγούς Αντικατάσταση υδραυλικών αγωγών σε περίπτωση φθοράς. Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων στα ενδεικτικά σηµεία του υδραυλικού συγκροτήµατος. Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτροκινητήρων (µέτρηση χαρακτηριστικών καταγραφή), λίπανση. Επιθεώρηση και έλεγχος αντλιών (µέτρηση χαρακτηριστικών) Λίπανση όλων των τριβέων Λίπανση των 12 τροχίσκων (ράουλα) του φορείου αλλαγής κάδων. Έλεγχος των τροχών κύλισης (µε και χωρίς οδοντωτή στεφάνη), των γραναζιών σύµπλεξης και του ηλεκτροµειωτήρα (λίπανση, έλεγχος λαδιού). Έλεγχος και αποκατάσταση καλής λειτουργίας όλων των διακοπτών ασφαλείας και στάσης. Έλεγχος και ρύθµιση των διακοπτών προσέγγισης. Έλεγχος και αντικατάσταση κοχλιών στερέωσης. Έλεγχος και ρύθµιση του αποξεστήρα Nylatron GSM κάτω από το έµβολο συµπίεσης, έλεγχος και ρύθµιση πλευρικών αντιτριβικών GSM. Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας ψήκτρας. Μέτρηση των πιέσεων του υδραυλικού συστήµατος. Αλλαγή φίλτρου λαδιού. Αλλαγή φίλτρου αερισµού. 4. Ετήσια συντήρηση τριών (3) πρεσών. Καθαρισµός του χώρου πίσω από τα έµβολα συµπίεσης. Έλεγχος και αποκατάσταση τυχόν διαρροών στους υδραυλικούς αγωγούς Αντικατάσταση υδραυλικών αγωγών σε περίπτωση φθοράς. Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων στα ενδεικτικά σηµεία του υδραυλικού συγκροτήµατος. Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτροκινητήρων (µέτρηση χαρακτηριστικών καταγραφή), λίπανση. Επιθεώρηση και έλεγχος αντλιών (µέτρηση χαρακτηριστικών) Λίπανση όλων των τριβέων Λίπανση των 12 τροχίσκων (ράουλα) του φορείου αλλαγής κάδων. Έλεγχος των τροχών κύλισης (µε και χωρίς οδοντωτή στεφάνη), των γραναζιών σύµπλεξης και του ηλεκτροµειωτήρα (λίπανση, έλεγχος λαδιού). Έλεγχος και αποκατάσταση καλής λειτουργίας όλων των διακοπτών ασφαλείας και στάσης Έλεγχος και ρύθµιση των διακοπτών προσέγγισης. Έλεγχος και αντικατάσταση κοχλιών στερέωσης. Έλεγχος και ρύθµιση του αποξεστήρα Nylatron GSM κάτω από το έµβολο συµπίεσης, έλεγχος και ρύθµιση πλευρικών αντιτριβικών GSM. Έλεγχος καλής λειτουργίας ψήκτρας. Μέτρηση των πιέσεων του υδραυλικού συστήµατος. Αλλαγή φίλτρου λαδιού Αλλαγή φίλτρου αερισµού Αλλαγή υδραυλικού λαδιού. Η απαιτούµενη ποσότητα του ελαίου θα χορηγηθεί από την υπηρεσία. 14

15 Έλεγχος, µε ειδικό όργανο, ευθυγράµµισης του συµπιεστή και αποκατάσταση (αν παρατηρηθεί απόκλιση). Στατική αποκατάσταση (έλεγχος πέδιλων στήριξης, σύσφιγξη κοχλιών, εφαρµογή λύσεων για σταθεροποίηση σώµατος προς αποφυγή εµφάνισης κραδασµών ή τάσεων αποκόλλησης). ΙΙ) Περιγραφή εργασιών συντηρήσεων συστήµατος φίλτρων απόσµισης αποκονίωσης (φίλτρα καθαρισµού). Η περιγραφή και η κοστολόγηση των παρακάτω εργασιών αφορούν στο σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού, δηλαδή και των τριών χοανών. 1. Μηνιαία συντήρηση συστήµατος αποκονίωσης απόσµισης. α. Συγκρότηµα εξαερισµού. Καθαρισµός, έλεγχος και αντικατάσταση στοµίων αναρρόφησης.(ανά 15 ηµέρες) β. Σύστηµα αποκονίωσης απόσµισης. Έλεγχος λειτουργίας φίλτρων Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων συστήµατος αυτοκαθαρισµού Έλεγχος λειτουργίας µηχ/κών µερών (κοχλίες κλπ.) Καθαρισµός φίλτρων 2. Τριµηνιαία συντήρηση συστήµατος αποκονίωσης απόσµισης. α. Συγκρότηµα εξαερισµού Καθαρισµός, έλεγχος και αντικατάσταση στοµίων αναρρόφησης. β. Σύστηµα αποκονίωσης απόσµισης. Έλεγχος λειτουργίας φίλτρων Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων συστήµατος αυτοκαθαρισµού Έλεγχος λειτουργίας µηχ/κών µερών (κοχλίες κλπ.) Λίπανση κινητών µερών Καθαρισµός φίλτρων Καθαρισµός µεταφορικής ταινίας 3. Εξαµηνιαία συντήρηση συστήµατος αποκονίωσης απόσµισης. α. Συγκρότηµα εξαερισµού Καθαρισµός, έλεγχος και αντικατάσταση στοµίων αναρρόφησης. β. Σύστηµα αποκονίωσης - απόσµησης Έλεγχος λειτουργίας φίλτρων Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων συστήµατος αυτοκαθαρισµού. Έλεγχος λειτουργίας µηχ/κών µερών (κοχλίες κλπ.). Λίπανση κινητών µερών. ιενέργεια µετρήσεων των χαρακτηριστικών λειτουργίας (ταχύτητα, πίεση κλπ), ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτές βρίσκονται εντός των προδιαγραφών λειτουργίας του κατασκευαστή Καθαρισµός φίλτρων. Έλεγχος κατάστασης φίλτρων. Καθαρισµός µεταφορικής ταινίας. Καθαρισµός ατέρµονων κοχλιών. Καθαρισµός έλεγχος - ρύθµιση ιµάντων και φτερωτών απορρόφησης 4. Ετήσια συντήρηση συστήµατος αποκονίωσης απόσµισης. 15

16 α. Συγκρότηµα εξαερισµού Καθαρισµός, έλεγχος και αντικατάσταση στοµίων αναρρόφησης. Καθαρισµός αεραγωγών. β. Σύστηµα αποκονίωσης απόσµησης. Έλεγχος λειτουργίας φίλτρων. Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων συστήµατος αυτοκαθαρισµού. Έλεγχος λειτουργίας µηχ/κών µερών (κοχλίες κλπ.). Λίπανση κινητών µερών. Έλεγχος κατάστασης φίλτρων. ιενέργεια µετρήσεων των χαρακτηριστικών λειτουργίας (ταχύτητα, πίεση κλπ), ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτές βρίσκονται εντός των προδιαγραφών λειτουργίας του κατασκευαστή Καθαρισµός φίλτρων. Καθαρισµός µεταφορικής ταινίας. Καθαρισµός αεροφρακτών (air locks). Καθαρισµός ατέρµονων κοχλιών. Συντήρηση φτερωτών απορρόφησης - έλεγχος και αντικατάσταση ιµάντων. Συντήρηση κινητήρων έλεγχος και αντικατάσταση τριβέων. ΙΙΙ) Συντήρηση Φορείων Κυλίσεως containers (απορριµµατοκιβωτίων) συµπίεσης απορριµµάτων. Η περιγραφή και η κοστολόγηση των παρακάτω εργασιών αφορούν στο σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού, δηλαδή και στα τρία φορεία κυλίσεως. 1. Μηνιαία συντήρηση συστήµατος φορείων κυλίσεως. Έλεγχος και ρύθµιση τερµατικών. Έλεγχος και ρύθµιση ράουλων κίνησης. Λίπανση κουζινέτων. Έλεγχος καλής λειτουργίας των γάντζων αρπαγής containers (απορριµµατοκιβωτίων). Ρύθµιση και έλεγχος βάσεων σύνδεσης ράουλων µε πλαίσιο. Έλεγχος πλαισίου. Λίπανση µεταλλικών ραγών κυλίσεως. Σύσφιξη µπουλονιών και έλεγχος κάτω βάσεων. Έλεγχος και ρύθµιση συστήµατος ανάπτυξης και τύλιξης ηλεκτρικού καλωδίου. 2. Τριµηνιαία συντήρηση συστήµατος φορείων κυλίσεως. Έλεγχος και ρύθµιση τερµατικών. Έλεγχος και ρύθµιση ράουλων κίνησης. Λίπανση κουζινέτων. Σύσφιξη µπουλονιών και έλεγχος κάτω βάσεων. Έλεγχος µεταλλικών βάσεων στηρίξεως. Έλεγχος και ρύθµιση αρπαγής containers (απορριµµατοκιβωτίων). Γρασάρισµα οδοντωτών τροχών κίνησης. Ρύθµιση και ευθυγράµµιση οδηγών φορείων. Ρύθµιση και σύσφιξη βάσεων µοτέρ κίνησης. Ευθυγράµµιση και ρύθµιση µεταλλικών βάσεων κυλίσεως. Έλεγχος και ρύθµιση συστήµατος ανάπτυξης και τύλιξης ηλεκτρικού καλωδίου. 16

17 3. Εξαµηνιαία συντήρηση συστήµατος φορείων κυλίσεως. Έλεγχος, ρύθµιση και στερέωση τριγωνικών βάσεων εξόδου containers (απορριµµατοκιβωτίων). Έλεγχος, ρύθµιση και καθάρισµα συστήµατος κίνησης. Έλεγχος και ρύθµιση αρπαγής containers (απορριµµατοκιβωτίων). Γρασάρισµα οδοντωτών τροχών κινήσεως. Ρύθµιση και ευθυγράµµιση οδηγών φορείων. Ρύθµιση και σύσφιξη βάσεων µοτέρ κινήσεως, Σύσφιξη µπουλονιών και έλεγχος κάτω βάσεων. Έλεγχος µεταλλικών βάσεων στηρίξεως. Έλεγχος και ρύθµιση τερµατικών. Έλεγχος και ράουλων κινήσεως. Λίπανση κουζινέτων. Έλεγχος και ρύθµιση συστήµατος ανάπτυξης και τύλιξης ηλεκτρικού καλωδίου. 4. Ετήσια συντήρηση συστήµατος φορείων κυλίσεως. Έλεγχος και ρύθµιση τερµατικών. Έλεγχος και ρύθµιση ράουλων κινήσεως. Λίπανση κουζινέτων. Γρασάρισµα οδοντωτών τροχών κινήσεως. Ρύθµιση και ευθυγράµµιση οδηγών φορείων. Ρύθµιση και σύσφιξη βάσεων µοτέρ κινήσεως. Ευθυγράµµιση και ρύθµιση µεταλλικών βάσεων κυλίσεως. Έλεγχος στρεβλώσεων σασί. Έλεγχος γάντζων αρπαγής containers (απορριµµατοκιβωτίων). Έλεγχος και ρύθµιση βάσεων σύνδεσης ράουλων µε πλαίσιο. Σύσφιξη µπουλονιών και έλεγχος κάτω βάσεων. Έλεγχος µεταλλικών βάσεων στηρίξεως. Έλεγχος και ρύθµιση συστήµατος ανάπτυξης και τύλιξης ηλεκτρικού καλωδίου. Έλεγχος και ρύθµιση τριγωνικών βάσεων εξόδου containers (απορριµµατοκιβωτίων). Έλεγχος ρύθµιση και καθάρισµα συστήµατος κινήσεως. Έλεγχος και ρύθµιση αρπαγής containers (απορριµµατοκιβωτίων). Γενική συντήρηση οκιµαστικός έλεγχος λειτουργίας. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη Μηχ/γος Μηχ/κος Ο Προϊστάµενος της /νσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Ευστάθιος Σεραλίδης Μηχ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος Μηχ/γος Μηχ/κος 17

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.µελέτης : 28/ 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες : Ι.Καραγιάννη, Π.Βοΐδης Τηλ: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.)» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 2008: Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων A. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ- Υ ΡΑΥΛΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σ.Μ.Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επισκευή ηλεκτρικού κεντρικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης Επισκευή υδραυλικού κεντρικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης Επισκευή ηλεκτρικού βοηθητικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης Επισκευή υδραυλικού βοηθητικού τροφοδοτικού συστήµατος συµπίεσης 5 Επισκευή κεντρικού υδραυλικού κυλίνδρου εµβόλου συµπιεστή 6 Επισκευή δευτερεύοντος υδραυλικού κυλίνδρου έλξης-ώθησης container ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ( ) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ 3 τεµ 1.000, , ,00 3 τεµ 1.000, , ,00 3 τεµ 500, , ,00 5 τεµ 500,00 550, ,00 4 τεµ 2.000, , ,00 3 τεµ 1.500, , ,00 7 Επισκευή υδραυλικών κυλίνδρων συστήµατος αρπάγης-ασφάλισης container Επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδων [pilot](όλων των τύπων directional, relief, flow control κ.λπ) Επισκευή και αντικατάσταση των πηνίων εφαρµογής, κονεκτόρων κ.λπ Επισκευή ή αντικατάσταση βαλβίδων modular και manifolds (γκρουπ) βαλβίδων Αντικατάσταση υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης µε άκρα (σε µέτρα, διάµετρος έως και 1'' ίντσα) 8 τεµ 150,00 450, ,00 18 τεµ 90,00 110, ,00 10 τεµ 70,00 80, ,00 6 τεµ 200,00 600, ,00 35 m 50,00 100, ,00 18

19 Αντικατάσταση υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης µε άκρα (σε µέτρα, διάµετρος µεγαλύτερη από 1'' ίντσα) Αντικατάσταση φίλτρων δεξαµενής (στην επιστροφή) υδραυλικού υγρού, διακόπτη επιπέδων, διακόπτη θερµοκρασίας, υδροδείκτη Αποκατάσταση λειτουργικής ικανότητας ηλεκτρικών πινάκων control room και κεντρικού πίνακα συµπιεστών Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης) (περιέλιξη) Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης) (αντικατάσταση φρένων) Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης) (αντικατάσταση τύµπανο καλωδίωσης) Επισκευή ηλεκτροκινητήρα συστήµατος αλλαγής απορριµµατοκιβωτίων (φορείων κύλισης)- αντικατάσταση ψυκτρών ενός ηλεκτροκινητήρα 50 m 140,00 160, ,00 10 τεµ 100,00 120, ,00 8 τεµ 90,00 110, ,00 8 τεµ 50,00 150, ,00 8 τεµ 50,00 130, ,00 5 τεµ 250,00 300, ,00 6 τεµ 225,00 250, ,00 19 Επισκευή ή αντικατάσταση διακοπτών προσέγγισης (proximity switches) όλων των τύπων (κυλινδρικοί,τετράγωνος,καλωδίωση, σύνδεση, κυτίο) 20 Επισκευή ή αντικατάσταση µεταλλικής δοµής σώµατος συµπιεστή (σε µ2) Αντικατάσταση ηχοαπορροφητικών κυψελών ("αυγοθήκες") εξωτερικού περιβλήµατος χοανών (σε µ2) - δείγµα- Αντικατάσταση ελαστικών παρεµβυσµάτων (τσιµούχες) θυρών καθαρισµού συµπιεστών (οπίσθιων και πλευρικών) (σε µ.) - δείγµα- Επισκευή κεντρικού ηλεκτροκινητήρα µονάδας απαέρωσης (φίλτρων) Επισκευή φτερωτής µονάδας απαέρωσηςαποκονίωσης (περιλαµβάνει όλα τα δοµικά στοιχεία όπως φτερωτή, άξονας, κάλυµα κ.λπ) 25 Επισκευή βάσης οδηγού (κουζινέτων) µονάδας απαέρωσης-αποκονίωσης 26 Αντικατάσταση ιµάντων µετάδοσης κίνησης ηλεκτροκινητήρα (4 ιµάντες επίπεδοι τραπεζοειδείς) 27 Επισκευή ατέρµονα κοχλία µεταφοράς συστήµατος αποκονίωσης (ενός στοιχείου) 30 τεµ 70,00 80, , m 2 32,00 48, , m 2 10,00 12, , m 3,00 12, ,00 5 τεµ 350,00 650, ,00 6 τεµ 250,00 450, ,00 12 τεµ 25,00 75, ,00 6 set 25,00 55,00 480,00 5 τεµ 200,00 800, ,00 19

20 28 Επισκευή µεταφορικής ταινίας σκόνης 3 τεµ 100,00 400, ,00 29 Επισκευή ηλεκτροκινητήρων αποµάκρυνσης στερεού υπολείµµατος [σκόνης] 5 τεµ 80,00 120, ,00 Επισκευή - αποκατάσταση αυτόµατης 30 ενεργοποίησης συστήµατος αποκονίωσης 3 τεµ 200,00 300, ,00 ηλεκτρικού πίνακα. 31 Επισκευή αεροσυµπιεστή ψεκασµού κ.λπ 3 τεµ 300,00 700, , Επισκευή - αντικατάσταση καλύµµατος αεραγωγών χοανών (12 καλύµµατα/χοάνη) (περίβληµα, σίτα κ.λπ) Επισκευή - συντήρηση τροχήλατου πλυστικού πλυντηρίου οχηµάτων Επισκευή - συντήρηση σταθερού πλυστικού πλυντηρίου οχηµάτων Αντικατάσταση αντιτριβικών κύριου και βοηθητικού εµβόλου πρισµατικών οδηγών και ψύκτρας 36 τεµ 20,00 80, ,00 5 τεµ 200,00 410, ,00 4 τεµ 200,00 400, ,00 6 τεµ 270, , ,00 Σύνολο ,00 ΦΠΑ 23% ,20 Γενικό Σύνολο ,20 Σύνολο προϋπολογισµού υλικών(προ ΦΠΑ) : ,00 Σύνολο προϋπολογισµού εργασιών(προ ΦΠΑ) : ,00 Β. Εργασίες συντήρησης Ι) Εργασίες Ετήσιας Συντήρησης Συστήµατος Συµπίεσης (Πρεσών). Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 Μηνιαία συντήρηση 8 τµχ 300, ,00 2 Τριµηνιαία συντήρηση 2 τµχ 350,00 700,00 3 Εξαµηνιαία συντήρηση 1 τµχ 500,00 500,00 4 Ετήσια Συντήρηση 1 τµχ 800,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.400,00 Φ.Π.Α. 23% 1.012,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.412,00 20

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 27 / 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συντήρηση-επισκευές, καθαρισµός ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεξαµενών και διάθεση αποβλήτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/20928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΦΘΕ-ΙΔΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23%

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/15 Κ. Α.: 20.6263 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΗ54690ΒΜ-7Υ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 14-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Β/9208 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠ ΑΡΙΘ. Α153/18.03.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Η ΥΠ ΑΡΙΘ. Α153/18.03.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λάρισα 23/06/2014 Αρ. Πρωτ. 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 18/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 58.083,06 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών του Διαγωνισμού ανάθεσης Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίων CPV - (507000002)

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών του Διαγωνισμού ανάθεσης Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίων CPV - (507000002) Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών του Διαγωνισμού ανάθεσης Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίων CPV - (507000002) Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης από Τρίτη 17/06/2014 έως Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα