ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε χοιροτρόφους, φυ σικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικονομία λόγω της τρέ χουσας οικονομικής κρίσης... 1 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο θεματικό Αντιπερι φερειάρχη Κοπάνα Αργύριο του Ιωάννη και πα ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Πε ριφερειάρχη», στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/39254/0025 (1) Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δά νεια που θα χορηγηθούν σε χοιροτρόφους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρ χεται η ελληνική οικονομία λόγω της τρέχουσας οι κονομικής κρίσης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α 143/ ), και ιδίως το άρθρο Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (2008/155/02). 3. Την ανακοίνωση της Επιτροπής Προσωρινό πλαί σιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (2011/C 6/05). 4. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ θρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 40/ ), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε χοιροτρόφους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικονομία λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. 5. Την αριθμ. Υ350/ (ΦΕΚ Β 1603/ ) απόφα ση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου», αποφασίζουμε: 1) Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα σε χοιροτρόφους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας των οποίων η εκμε τάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επι κράτεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2322/1995, εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρχε ται η ελληνική οικονομία λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Η εγγύηση δεν μπορεί να χορηγηθεί σε επιχειρή σεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, ώστε να χαρακτηρίζονται προβληματικές κατά την έννοια των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις προβλημα τικές επιχειρήσεις. Το σύνολο των χορηγούμενων δανείων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ,00. 2) Το συνολικό ποσό δανείου δεν θα υπερβαίνει τις ,00 ανά δικαιούχο και θα προσδιορίζεται από τον αριθμό χοιρομητέρων έκαστου δικαιούχου προς 300 ανά χοιρομητέρα. Ο ακριβής αριθμός των ζώων καθορίζεται από Πιστοποιητικό Βεβαίωση της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στη δικαιοδοσία ελέγχου της οποίας υπά γεται έκαστη εκμετάλλευση. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, μαζί με όλα τα απαι τούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα εντός τριμήνου από την ημερομηνία δημοσίευ σης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παρούσας πρέπει, μαζί με τη σχετική αί τηση τους, να συνυποβάλλουν υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φορέα της εκμετάλλευσης το ειδικό έντυπο αίτηση του Γ.Λ.Κ., το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.minfin.gr).

2 30366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών και όλων των τυχόν μεταβολών από την οικεία Δ.Ο.Υ. 3. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου από το οποίο να προ κύπτει η ημερομηνία εγγραφής και το οικείο τμήμα. 4. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της τε λευταίας τριετίας. 5. Πιστοποιητικό Βεβαίωση της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για τον αριθμό των χοιρομητέρων έκαστης εκμετάλλευσης. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει κάνει έναρξη ή ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3588/2007. Τα πιστωτικά ιδρύματα σε κεντρικό επίπεδο, πριν την εκταμίευση του ποσού του δανείου, υποχρεούνται να αποστέλλουν στην 25η Δ/νση Γ.Λ.Κ. Τμήμα Δ συγκε ντρωτικές καταστάσεις σε δεκαήμερη βάση για την τελική έγκριση αυτών από την Δ25 Γ.Λ.Κ. Τμήμα Δ. Σε κάθε συγκεντρωτική κατάσταση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται: 1. Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ εκάστου δανειολήπτη και η ακριβής ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως αυτού. 2. Ο ακριβής αριθμός των χοιρομητέρων έκαστης εκ μετάλλευσης, όπως αυτός προκύπτει βάσει πρόσφα της βεβαίωσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στη δικαιοδοσία ελέγχου της οποίας υπάγεται η εκμετάλλευση. Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα οφείλει να διασταυρώσει την ορ θότητα των στοιχείων αυτών με την τηρούμενη Βάση Δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή με τα στοιχεία που τη ρούνται στη Βάση Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 3) Τα ανωτέρω δάνεια χορηγούνται μέσω μιας αυτο τελούς δανειακής σύμβασης, έχουν τριετή διάρκεια από την ημερομηνία χορήγησης τους μέχρι την και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται σε ισόποσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την και τελευταία την Ως επιτόκιο ορίζεται το ισχύον επιτόκιο της αγοράς για την ίδια κατηγορία δανειοδότησης. Προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, λόγω της παρεχόμενης εγγύησης, καταβάλλεται σε ετήσια βάση προμήθεια ασφαλείας σε ποσοστό 1% επί του ανεξόφλητου εγγυημένου υπολοίπου του δανείου. Επιπλέον, λαμβάνεται η προσωπική εγγύηση του φορέα της εκμετάλλευσης ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις. 4) Σε περίπτωση που οι πρωτοφειλέτες δεν εξοφλή σουν δύο (2) συνεχόμενες χρεολυτικές δόσεις, ολόκλη ρο το ποσό του δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδιώκουν, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2322/1995, την είσπρα ξη από τους πρωτοφειλέτες και τους εγγυητές των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δόσεων, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια δια σφάλισης των απαιτήσεων τους και κατ επέκταση αυ τών του Ελληνικού Δημοσίου ως εγγυητή. Τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο, μετά την παρέλευση τριμήνου από την ολοσχερή ρευ στοποίηση των εξασφαλίσεων, υποβάλουν τα δικαιο λογητικά που ορίζονται στην αριθ. 2/478/0025/ (ΦΕΚ Β 16/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 5) Οι δανείστριες τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλ λουν σε ηλεκτρονική μορφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δ25 Τμήμα Δ : 1. Εντός μηνός από τη σύναψη κάθε νέου δανείου, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα κάτωθι στοιχεία: 1. Κωδικός τράπεζας 2. Αριθμός λογαριασμού 3. Υποκατάστημα 4. Επωνυμία δανειολήπτη 5. Α.Φ.Μ δανειολήπτη 6. Δ.Ο.Υ. Κωδικός 7. Δ.Ο.Υ. Όνομα 8. Αρχική υπουργική απόφαση 9. Ημερομηνία αρχικής υπουργικής απόφασης 10. Τροποποιητική υπουργική απόφαση 11. Ημερομηνία τροποποιητικής υπουργικής απόφασης 12. Απόφαση εγγύησης 13. Ημερομηνία απόφασης 14. Αριθμός σύμβασης 15. Ημερομηνία σύμβασης 16. Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου 17. Ημερομηνία εκταμίευσης 18. Ποσό εκταμίευσης 19. Διάρκεια δανείου 20. Είδος εμπράγματης εξασφάλισης 2. Κάθε τρίμηνο, σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των εν λόγω δανείων. Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού σας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στο πλαίσιο αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ. Δ.25 Τμήμα Δ ). Για το μέτρο στήριξης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση τηρούνται λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον τρία (3) έτη και θα υποβληθεί εκ μέρους των ελληνικών αρχών λεπτομερής έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτρο πή στο τέλος της διάρκειας του καθεστώτος. Το ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί, σε περίπτω ση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρί ων ευρώ ( ,00), πλέον τόκων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ F Αριθ (2) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο θεματικό Αντιπεριφερει άρχη Κοπάνα Αργύριο του Ιωάννη και παροχή εξου σιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη», στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης και στους Προϊσταμέ νους Τμημάτων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επι κοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησί ας και Σποράδων. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,113,114,163, 176, και 186 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β. του Ν. 3469/ 2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Κώδικα Νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 6. Την αριθμ. 1510/ απόφαση ορισμού Αντιπε ριφερειαρχών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, που δημο σιεύθηκε στο ΦΕΚ 232/ τ. ΥΟΔΔ. 7. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για ταχύ τερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και διασφάλιση της αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Π.Ε. Σποράδων. 8. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε: Ι. Οι κατωτέρω αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μετα φορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων θα ασκούνται αποκλειστικά από τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Κοπάνα Αργύριο του Ιωάννη, λόγω της μείζονος σημασίας τους: 1. Έκδοση αποφάσεων που αφορούν ρυθμίσεις για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα του Ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38 Α ), όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, όπου αυτό απαι τείται. 2. Έκδοση απόφασης για την αλλαγή έδρας επιβατη γών οχημάτων δημόσιας χρήσης, κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38 Α ) και προσωρινή μεταφορά έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. 3. Καθορισμός του αριθμού των νέων επιβατηγών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων με ή με χωρίς μετρητή, που είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση των σχετικών μεταφορικών αναγκών κάθε περιοχής, σύμφωνα με το Ν. 3109/03 (ΦΕΚ 38 Α ). 4. Έγκριση χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. 5. Έκδοση αποφάσεων για παραχώρηση θέσης σε κυ κλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και αποφάσεων έλλειψης προϋποθέσεων παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. 6. Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία αυτοκινήτων επιβα τηγών δημόσιας χρήσης από δήμους ή επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών τους, καθώς και καθορισμό της χρονολογίας μέχρι της οποίας επιτρέπεται η κυκλοφο ρία των αυτοκινήτων αυτών, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας παράτασης της. 7. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών για χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκι νήτων και έκδοση απόφασης επικύρωσης των πρακτικών της αυτής. 8. Έκδοση απόφασης για σύσταση πειθαρχικών συμ βουλίων για εκδίκαση παραβάσεων του κανονισμού λει τουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων καθώς και της επιβολή των σχετικών κυρώσεων. 9. Έκδοση απόφασης για συγκρότηση Μικτού Συνερ γείου Ελέγχου Εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΔΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με το π.δ. 244/ Χορήγηση αδείας σύστασης ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών από ιδιοκτήτες επιβατηγών δημοσίας χρήσης. 11. Καθορισμό, μετά από πρόταση της οικείας Δ.Ο.Υ. του χρηματικού ποσού που καταβάλλεται από ιδιοκτή τη Ε.Δ.Χ. οχήματος, προκειμένου να του επιτραπεί να συνεργαστεί με ιδιοκτήτη όμοιου οχήματος, που ανήκει σε άλλη διοικητική έδρα, για την εξυπηρέτηση συγκε κριμένης τουριστικής περιοχής. 12. Καθορισμό περιμετρικής ζώνης για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. 13. Ο καθορισμός και άλλων χώρων της ίδιας έδρας, εκτός των προβλεπομένων, στους οποίους οι διαπρατ τόμενες σοβαρές παραβάσεις Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων επισύ ρουν πειθαρχικές, καθώς και διοικητικές κυρώσεις. 14. Συγκρότηση περιφερειακής επιτροπής για τη ρύθ μιση θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εκτός του καθορισμού του εξωτερικού χρωματισμού που είναι αρμοδιότητα του Δήμου. 15. Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής Θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (αρθρ. 3 Ν. 1437/84). 16. Έγκριση χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. 17. Αποφάσεις προσωρινής και οριστικής αφαίρεσης αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. καθώς και ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ (Ν. 3109/03). 18. Συγκρότηση καταστατικού σύστασης σωματείων ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ Μαγνησίας. 19. Έκδοση αποφάσεων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων και την ασφάλεια χερσαίων μεταφορών του Ν. 2963/01, όπου αυτό απαιτείται. 20. Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό των υπερα στικών γραμμών λεωφορείων, καθώς και της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος κάθε λεωφορειακής γραμμής Κ.Τ.Ε.Λ. του Ν. 2963/ Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό των ελα χίστων υποχρεωτικών δρομολογίων υπεραστικών γραμμών ΚΤΕΛ, κοινών, ταχέων και υπερταχέων και η κατανομή αυτών ανά 24ωρο, όπως και των ελαχίστων δρομολογίων στις άγονες λεωφορειακές γραμμές νή σων, σύμφωνα με το Ν. 2963/ Καθορισμό των κομίστρων υπεραστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, με βάση τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α ). 23. Έκδοση αποφάσεων σχετικών με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ανάθεσης της εκμετάλλευσης εις το οικείο ΚΤΕΛ αγόνων γραμμών, ένταξης στα ΚΤΕΛ αυτο κινήτων οχημάτων ως και περί υπεραστικών λεωφορεια κών γραμμών κλειστών γεωγραφικών περιοχών (νήσων) σύμφωνα με το Ν. 2963/01 και το π.δ. 967/ Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού λε ωφορείου από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους κατ άρθρο 31 του ν. 2963/ Σύσταση του Συμβουλίου Εφέσεων επιβολής κυ ρώσεων σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων.

4 30368 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26. Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων συ γκοινωνιακών αναγκών. 27. Έκδοση απόφασης για τη μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοι νωνικές εκδηλώσεις κ.λ.π. από τα οικεία ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ εντός της περιφέρειας σε όμορους νομούς και για τα δρομολόγια χωρίς διανυκτέρευση των επιβατών, εφό σον διαπιστωθεί ανεπάρκεια τουριστικών λεωφορείων από την προβλεπόμενη επιτροπή και ο καθορισμός της συγκρότησης και του τρόπου λειτουργίας της ίδιας της επιτροπής. 28. Καθιέρωση νέας υπεραστικής διαπεριφερειακής γραμμής, καθώς και καθορισμό των όρων συνεκμετάλ λευσης αυτής στην περίπτωση που το Κ.Τ.Ε.Λ. στην περιοχή ευθύνης του οποίου βρίσκεται το τέρμα της γραμμής, δεχθεί τη συνεκμετάλλευση. 29. Ανάθεση της εκμετάλλευσης νέας υπεραστικής διαπεριφερειακής γραμμής στο Κ.Τ.Ε.Λ. που υποβάλ λει σχετική αίτηση. Στην περίπτωση που το τέρμα της διαπεριφερειακής γραμμής βρίσκεται στο νομό άλλης περιφέρειας, η ανάθεση της εκμετάλλευσης αυτής γί νεται με κοινή απόφαση των περιφερειαρχών. 30. Ανάθεση στον οικείο δήμο της εκμετάλλευσης νέας αστικής και ενδοπεριφερειακής υπεραστικής γραμμής στην περίπτωση που η μέση πληρότητα των πρώτων 6 μηνών λειτουργίας και εκμετάλλευσης της γραμμής από το Κ.Τ.Ε.Λ., στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του 20% και το Κ.Τ.Ε.Λ. αρνηθεί την εκμετάλλευση της γραμμής εφόσον όμως δεν έχει αρνηθεί την πρόταση για κάλυψη των απωλειών εσόδων στο ποσοστό του 20%. 31. Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων ΚΤΕΛ (π.δ. 246/06 7 π.δ. 170/03). 32. Απόφαση καθορισμού τιμής εισιτηρίων Υπεραστι κού ΚΤΕΛ (Ν. 2963/01). 33. Διάθεση νέων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δη μοσίας χρήσης αυτοκινήτων σε άλλους δικαιούχους, σε περιπτώσεις παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας άσκησης του παραχωρούμενου δικαιώματος από τους αρχικούς δικαιούχους. 34. Κατ εξαίρεση χορήγηση οριστικών αδειών κυ κλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πραγματοποιούν στην Ελλάδα σημαντικές επενδύσεις ή σε επιχειρήσεις, οι οποίες υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόμους. 35. Έκδοση απόφασης για προσωρινή και σε εξαι ρετικές περιπτώσεις οριστική εξακολούθηση της λει τουργίας μεταφορικής επιχείρησης, σε περιπτώσεις θανάτου ή φυσικής ανικανότητας ή νομικής αδυναμίας του μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων. 36. Καθορισμό των δρομολογίων των επιβατικών πλοί ων τοπικών γραμμών και έγκριση των αποφάσεων των Λιμενικών Αρχών για τον καθορισμό των ναύλων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε ή θα μεταβιβασθεί και αφορά ναυτιλιακά θέματα. 37. Χορήγηση άδειας στα πλωτά μέσα, που κινούνται σε φυσικές και τεχνίτες λίμνες, καθώς και σε πλωτούς ποταμούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινω νιακών πλόων. 38. Συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών για τη χο ρήγηση πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων στους αποφοίτους των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων. 39. Συγκρότηση επιτροπής για Έλεγχο και εποπτεία των Σχολών ΣΕΚΑΜ. 40. Έκδοση απόφασης για τη διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων ειδικών μεταφορέων επιβατών και εμπο ρευμάτων. 41. Χορήγηση κοινοτικής άδειας για διεθνή οδική με ταφορά επιβατών, για λογαριασμό άλλου, με πούλμαν και λεωφορεία, στο έδαφος της Κοινότητας βάσει του άρθρου 13α του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1992, όπως τροποποιήθηκε με Καν. (ΕΚ) αριθ. 11/ Καθορισμό δυνάμεως βυτιοφόρων εκκενώσεων βό θρων. Απόφαση για αύξηση μικτού βάρους Φ.Δ.Χ. αυτο κινήτου εκκενώσεων βόθρων και μετατροπής τους σε κοινού φόρτου. 43. Έκδοση αποφάσεων αφαίρεσης αδειών κυκλοφο ρίας & πινακίδων οχημάτων. 44. Ανάκληση αδειών και αφαίρεση πινακίδων αυτο κινήτων Ι.Χ. και Δ.Χ. (Ν. 1959/91, Ν. 2465/97). 45. Απόφαση προσωρινής λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης Φ.Δ.Χ. ή Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου στο όνομα των κληρονόμων λόγω θανάτου του μεταφορέα (π.δ. 346/01). 46. Έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας περιοδικών επιθεωρήσεων ελέγχου αυτοψι ών συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 47. Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό ονομαστικού πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων (Ν. 3446/06). 48. Συγκρότηση δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών. 49. Συγκρότηση πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. 50. Συγκρότηση πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου για εκδίκαση παραβάσεων εκπαιδευτών. 51. Ανάκληση αδειών λειτουργίας σχολών οδηγών/ ΚΕΘΕΥΟ. 52. Ανακλήσεις αδειών οδήγησης εκγυμναστών σχο λών υποψηφίων οδηγών (58930/480/1999). 53. Συγκρότηση Επιτροπής εξεταστών για την πρα κτική εξέταση υποψηφίων οδηγών και Επιτροπής κλή ρωσης εξετάσεων (58930/480/1999). 54. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας εξετάσεων χορήγησης, αναθεώρησης, αντικατάστασης πιστοποι ητικών ADR (π.δ. 355/94). 55. Έκδοση απόφασης για τη χορήγηση αδειών ίδρυση και λειτουργίας σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευ μάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.). 56. Έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση επιτρο πών για την εποπτεία και τον έλεγχο των σχολών Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. 57. Έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης ανάκλησης και αναστολής εκτέλεσης εγκα τάστασης εξυπηρέτησης οχημάτων (πρατήρια υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, συνεργεία επισκευ ής οχημάτων, πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σταθμοί φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και σταθμοί υπεραστικών αυτοκινήτων κ.λπ.) (59555/2459/2000 Υ.α, 29500/1984 Υ.α). 58. Έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση Επιτρο πής διενέργειας αυτοψίας και ελέγχου εγκατάστασης εξυπηρέτησης οχημάτων (πρατήρια υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, συνεργεία επισκευής οχημάτων, πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων σταθμοί φορτο εκφόρτωσης εμπορευμάτων και σταθμοί υπεραστικών αυτοκινήτων κ.λ.π. (Β.δ. 465/70, 1224/81 και π.δ. 455/76). 59. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτι κών Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και ανάκληση, προσωρινά ή οριστικά, της άδειας, αν διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε. 60. Έκδοση απόφασης για τη για συγκρότηση επιτρο πής ελέγχου καυσαερίων με την κινητή μονάδα «πεδίου» (Ν. 2052/92 και π.δ. 383/95). 61. Ανάκληση Δελτίων και αυτοκόλλητων σημάτων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. 62. Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο. 63. Έκδοση απόφασης για τη συμμετοχή σε εκπαιδευ τικό σεμινάριο των τεχνικών υπαλλήλων του Κ.Τ.Ε.Ο. (36528/3893/ έγγραφο Υ.Μ.Ε.). 64. Η εξουσιοδότηση τεχνικών υπαλλήλων για την υπογραφή των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.). 65. Χορήγηση αδειών (κανονικής, αναρρωτικής, εκ παιδευτικής κ.λπ.) στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών. 66. Αποφάσεις έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας και εντός Π.Ε. Μαγνησίας & Π.Ε. Σποράδων του Προϊσταμέ νου της Διεύθυνσης. 67. Αποφάσεις έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων όλων των υπαλλήλων αυτής. ΙΙ. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Μαγνησίας και Π.Ε. Σποράδων να υπογράφει «Με εντολή Περιφερειάρ χη» τα κατωτέρω έγγραφα και αποφάσεις αρμοδιότη τας της Υπηρεσίας: 1. Την τοποθέτηση ή μετακίνηση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας σε Τμήματα και την ανάθεση καθηκόντων σε αυτούς ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 2. Τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου της ακρίβειας των στοιχείων δηλώσεων και βεβαιώσεων που υποβάλ λονται στην υπηρεσία και συνοδεύουν δικαιολογητικά. 3. Τη συγκρότηση επιτροπών εκκαθάρισης του αρχεί ου εγγράφων της Διεύθυνσης και καταστροφής άχρη στου υλικού και εγγράφων. 4. Τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών και εργασιών. 5. Τη χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους της Διεύ θυνσης (κανονικών, αναρρωτικής, κύησης κ.α). 6. Την έγκριση της μετακίνησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης για εκτέλεση υπηρεσίας εντός της Π.Ε Μα γνησίας & Π.Ε. Σποράδων. 7. Την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατη ρίων υγρών καυσίμων υγραερίων και μικτών πρατηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α ), 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α ), πλυντηρίων, λιπαντηρίων και σταθμών αυτοκινήτων, κατά το άρθρο 23 του π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169 Α ), πλυντηρίων, λιπαντη ρίων και σταθμών αυτοκινήτων, κατά το άρθρο 23 του π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169 Α ). 8. Τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών εγκα τάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμών CB, καθώς και τη σφράγιση τους. 9. Τη χορήγηση αδειών κατασκευής, κατοχής, εγκατά στασης και λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου και ειδικών ραδιοδικτύων. 10. Τη χορήγηση πτυχίου χειριστή ασυρμάτου και ρα διοερασιτέχνη, καθώς και τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου και ραδιοτεχνίτη. 11. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρο λογιών εργαστηρίων. 12. Τις μεμονωμένες εγκρίσεις τύπου εισαγομένων οχημάτων. 13. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τε χνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτο σικλετών και μοτοποδηλάτων. 14. Την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συ νεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μο τοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων. 15. Ορισμός τεχνικών υπαλλήλων για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε εγκαταστάσεις πρατηρί ων υγρών καυσίμων υγραερίου και μικτών πρατηρίων, πλυντηρίων, λιπαντηρίων και σταθμών αυτοκινήτων. 16. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας περιοδικών επιθεωρήσεων ελέγχου αυτοψιών συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτο ποδηλάτων. 17. Τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συ ντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρ τας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ). 18. Τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συ ντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων. 19. Την έκδοση ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχο γράφου συνεργείου τεχνίτη. 20. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σχολών οδηγών/κεθευο, μεταβολές παραρτημάτων σχολών οδη γών, θεώρηση βιβλίων θεωρητικής εκπαίδευσης ΚΕΘΕΥΟ. 21. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και έλεγχος σχο λών οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ. 22. Ανάκληση αδειών οδήγησης. 23. Συμβάσεις ιατρών πρωτοβάθμιας εξέτασης οδηγών & υποψηφίων οδηγών. 24. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ. 25. Ανάκληση ειδικής αδείας οδήγησης επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ). 26. Η χορήγηση κοινοτικής άδειας για διεθνή οδική μεταφορά επιβατών, για λογαριασμό άλλου, με πούλμαν και λεωφορεία, στο έδαφος της Κοινότητας βάσει του άρθρου 13α του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1992, όπως τροποποιήθηκε με Καν. (ΕΚ) αριθ. 11/ Η έκδοση Βιβλιαρίου Φύλλων Πορείας για διεθνή έκτακτα δρομολόγια που πραγματοποιούνται με πούλ μαν και λεωφορεία μεταξύ κρατών μελών, βάσει του άρθρου 11 του Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 684/92 και για έκτακτα δρομολόγια ενδομεταφορών, βάσει του άρθρου 6 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 12/98.

6 30370 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28. Η χορήγηση βεβαίωσης για οδικές μεταφορές, για ίδιο λογαριασμό, που εκτελούνται με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ κρατών που είναι είτε κράτη μέλη της Ε.Ε. είτε κράτη της ΕΖΕΣ, βάσει του άρθρου 13 του Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 684/ Η έκδοση Βιβλίων Φύλλων Ελέγχου για απελευ θερωμένες έκτακτες διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, προβλεπόμενα από τις πολυ μερείς συμφωνίες ASOR και INTERBUS (82/505/ΕΟΚ της 12ης Ιουλίου 1982 και 2002/917/ΕΚ της 3ης Οκτωβρίου 2002 Αποφάσεις του Συμβουλίου αντίστοιχα). 30. Έκδοση απόφασης για προσωρινή και σε εξαιρε τικές περιπτώσεις οριστική εξακολούθηση της λειτουρ γίας μεταφορικής επιχείρησης, σε περίπτωση θανάτου ή φυσικής ανικανότητας ή νομικής αδυναμίας του με ταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων. 31. Έγκριση τροποποιήσεων καταστατικού μεταφορι κών επιχειρήσεων (ΙΜΕ) εμπορευματικών μεταφορών. 32. Έκδοση κοινοτικών αδειών μεταφορέα εμπορευ μάτων. 33. Τη συγκρότηση επιτροπής καταστροφής πινακίδων οχημάτων. 34. Έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση & λειτουρ γία Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου (ΜΚΕ). 35. Τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας για τις εθνικές (και Διεθνείς) οδικές μετα φορές εμπορευμάτων (επιβατών). III. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Πε ριφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Π.Ε. Σποράδων να υπογράφουν «Με εντολή Περιφερειάρχη» τα κατωτέρω έγγραφα και αποφάσεις αρμοδιότητας της Υπηρεσί ας: Α). Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειών Κυκλο φορίας: 1. Έκδοση των αδειών δοκιμαστικής κυκλοφορίας (Δ.Ο.Κ.) Επιβατικών Φορτηγών και Μοτοσικλετών. 2. Απογραφή & ταξινόμηση οχημάτων. 3. Χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας & κρατικών πινακίδων οχημάτων. 4. Χορήγηση προσωρινών αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ οχημάτων. 5. Χορήγηση αντιγράφων αδειών κυκλοφορίας οχη μάτων λόγω απώλειας ή φθοράς. 6. Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας λόγω αλλαγής χρώ ματος, κινητήρα & γενικά κυρίων χαρακτηριστικών. 7. Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας λόγω άρσης παρα κράτησης κυριότητας. 8. Αντικατάσταση πινακίδων IX οχημάτων λόγω φθο ράς ή απώλειας. 9. Χορήγηση ανταλλακτικών ταυτάριθμων πινακίδων ΔΧ οχημάτων. 10. Οριστικές διαγραφές οχημάτων λόγω καταστρο φής, παλαιότητας ή εξαγωγής στο εξωτερικό. 11. Αποχαρακτηρισμοί ΔΧ οχημάτων. 12. Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων λόγω μεταβίβασης. 13. Αποσύρσεις οχημάτων. 14. Έκδοση & ανανέωση αδειών μεταφορέα εμπορευ μάτων & επιβατών Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών. 15. Έκδοση κοινοτικών αδειών μεταφορέα εμπορευ μάτων. 16. Αποστολή στατιστικών στοιχείων οχημάτων, ΜΚΕ κλπ προς άλλες Υπηρεσίες. 17. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου. 18. Έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού & επιχείρησης. 19. Αλληλογραφία του Τμήματος. 20. Θέση στο «Αρχείο» εγγράφων που δεν απαιτούν Β). Την Προϊσταμένη του Τεχνικού Τμήματος: 1. Η έκδοση ειδικών αδειών ρυμούλκησης για Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα. 2. Η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητι κών σε εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα αντιρρυ παντικής τεχνολογίας. 3. Καθορισμός τεχνικών στοιχείων όλων των οχημά των μικτού βάρους μικρότερου από 3,5 τόνους. 4. Επιθεώρηση οχημάτων. 5. Έλεγχος, έγκριση μελετών μεταβολής τεχνικών στοιχείων οχημάτων. 6. Καθορισμός βαρών φορτηγών αυτοκινήτων Ι.Χ Δ.Χ. Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών, μικτού βάρους μεγαλυτέρου των 3,5 τόνων. 7. Αλληλογραφία του Τμήματος. 8. Θέση στο «Αρχείο» εγγράφων που δεν απαιτούν Γ). Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειών Οδήγη σης: 1. Μετατροπή, αντικατάσταση αδειών οδήγησης (με κοινοτικού τύπου ή λόγω φθοράς, απώλειας). 2. Δεσμεύσεις αποδεσμεύσεις αδειών οδήγησης. 3. Μετατροπές αδειών οδήγησης από χώρες της ΕΕ και εκτός ΕΕ, από αστυνομικές κ.τ.λ. 4. Επαναχορηγήσεις αδειών οδήγησης λόγω ΣΕΣΟ. 5. Παραπομπή υποψηφίων οδηγών για ιατρική εξέταση, οδηγών για ιατρική επανεξέταση ή επανεξέταση στην οδήγηση. 6. Αμοιβές πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψη φίων οδηγών και οδηγών. 7. Χορήγηση, ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματι κής ικανότητας μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (ADR). 8. Προετοιμασία και διεξαγωγή θεωρητικών και πρα κτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. 9. Τήρηση στατιστικών στοιχείων εξετάσεων υποψη φίων οδηγών. 10. Καταγραφή και διάθεση βιβλίων εκπαίδευσης υπο ψηφίων οδηγών, αποστολή παραβόλων στο ΥΥΜ&Δ, που αφορούν την εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών οχημάτων. 11. Χορηγήσεις ανανεώσεις αδειών εκπαιδευτών υπο ψηφίων οδηγών. 12. Αλληλογραφία του Τμήματος. 13. Θέση στο «Αρχείο» εγγράφων που δεν απαιτούν Δ). Τον Προϊστάμενο του Τμήματος ΚΤΕΟ: 1. Ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος και αλλαγή θέσεων εργασίας.

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρα 94 (παρ. 2 και 4), 186 (Τομέας Ε και Η εδάφιο 21), 204 (Πρώτο Εδάφιο και Τομέας Δ), 205 (παρ. 1 και 2), 210 (παρ. 1 και Τομέας Γ), 282 (παρ. 1), 283 (παρ. 3), 286

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Βύρωνα Ν. Αττικής.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 120 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δείγματος ελέγχου υποθέσεων ηλε κτροδότησης ακινήτων.... 1 Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δα πανών που αφορούν αποζημιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3133 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. Α δειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χο ρήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3359 30 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 1078370/1894/0001 Α/Φ.71/14 09 2006 (Β 1439) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 12 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.11337/γ3β/2365 Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3534 Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλ λες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2065/98903 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.1 «Λει τουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2677 21 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1/2390 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2024 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.: οικ. 49522/6046 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρ μογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2284 13 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 188763 Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1511 31 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλλη λων για άσκηση των γιατρών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 1 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1130 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ ριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους

Διαβάστε περισσότερα