ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Εκτακτες Συντηρήσεις & Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% Αρ.Μ.: 7/2015

2 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Εκτακτες Συντηρήσεις & Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Αρ.Μ.: 7/2015 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στην /νση Περιβάλλοντος του Δήμου Αλίμου υπάγεται το Τμήμα Καθαριότητας και ακολούθως το Γραφείο Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων. Για τις ανάγκες επισκευών και συντήρησης του στόλου οχημάτων του Δήμου, το Γραφείο Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων δεν διαθέτει συνεργείο και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό κ.λ.π. ώστε να µπορεί να κάνει έστω και υποτυπώδεις τεχνικές παρεµβάσεις. Τα οχήµατα του ήµου Αλίμου είναι διαφόρων τύπων, διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και διαφορετικών τεχνολογιών. Για να µπορεί ένα συνεργείο να επισκευάζει οχήµατα και µάλιστα φορτηγά πρέπει να έχει το απαραίτητο συνεργείο επανδρωµένο µε ράµπες, ανυψωτικά µηχανήµατα, πλήρες τεχνολογικό εξοπλισµό, το αναγκαίο προσωπικό που να αναλογεί στον αριθµό των οχηµάτων που θα δύναται να επισκευάζει καθηµερινώς, καθώς και την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήµατος και υπερκατασκευής, άλλη για καλαθοφόρο, άλλη για µηχανοκίνητα σάρωθρα, άλλη για φορτωτές. Συνεπώς επειδή ο ήµος µας, δεν διαθέτει συνεργείο συντήρησης οχηµάτων ούτε τον απαραίτητο εξοπλισµό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε την τεχνογνωσία αναθέτει την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων, των υπερκατασκευών και εν γένει ότι είναι αναγκαίο για την καλή λειτουργία των οχηµάτων και υπερκατασκευών σε ιδιωτικά συνεργεία µε προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού. Η παρούσα µελέτη αφορά στις έκτακτες εργασίες επισκευής συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία, συµπεριλαµβανοµένης & της προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών (µηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά το άμεσο προσεχές διάστημα. Για την σύνταξη της προυπολογιζόµενης δαπάνης συντήρησης των οχηµάτων του ήµου Αλίμου, ελήφθησαν υπ όψιν οι προβλεπόµενες ώρες λειτουργίας σε καθηµερινή βάση του κάθε οχήµατος, το κόστος συντήρησής του, οι βλάβες που µπορεί να προκύψουν κατά την συµπλήρωση ορισµένων χιλιοµέτρων από την εµπειρία που έχουµε αποκτήσει, οι ζηµιές που προκαλούνται στις υπερκατασκευές από στατιστικά στοιχεία που έχουµε συλλέξει, τα αναλώσιµα υλικά που απαιτούνται µε την συµπλήρωση ωρών εργασίας π.χ. στους φορτωτές και στα µηχανοκίνητα σάρωθρα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των οχηµάτων. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων (εργασίες και ανταλλακτικά) ανέρχεται στο ποσό των ,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, η δε πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α , και του τρέχοντος έτους. Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί κατά τις διατάξεις των :

3 3 Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προµήθειας καυσίµων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π... κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν. /τος 2396/53» Π.. 60 (ΦΕΚ Α /64/ ) Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας «Περί Κρατικών Προµηθειών» προς το Κοινοτικό ίκαιο (Ε.Ε.). Π.. 28/1980/τ.Α /11 Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προµήθειες και του άρθρου 41 «Τροποποίησις προϋπολογισµού - Παράτασις προθεσµίας». Απόφ /93/τ. Β /185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» Ν. 2286/95/τ.Α /19 - «Περί Προµηθειών του ηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» N.2307/Α'/113/ Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. του Π.. 370/95/τ. Α /119 - και του Π.. 105/2000/τ. Α /100 - τα οποία προσαρµόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα. Ν.2503/1997/τ.Α /107 - ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. Ν.2539/97/τΑ /244 - Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ν. 3463/2006/τ. Α /114 «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» Εγκύκλιο 2/ Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20ου άρθρου Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης» Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α / ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων». Του Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». Του Ν. 2522/ (ΦΕΚ 178 Α ) «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». Το Π. 166/03 (ΦΕΚ Α138/ ): Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές συναλλαγές. Tον Ν. 4013(ΦΕΚ204 Α/ ) και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση Το Ν.1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».

4 4 Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις Του 157 ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει µε βάση τους όρους της ιακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονοµική Επιτροπή, µε κατάθεση σφραγισµένων προσφορών από πλευράς των διαγωνιζοµένων και µε κριτήριο κατακύρωσης «τη χαµηλότερη προσφορά» (µεγαλύτερη µέση έκπτωση) ανά ώρα εργασίας και τιµή ανταλλακτικών, σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. β του Π.. 60/07 και το άρθρο 16 παρ. 1 του Π.. 28/1980 και σύµφωνα µε τις προυποθέσεις και τα οριζόµενα στους όρους ιακήρυξης. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΥΠΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ26 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ26 ΜΟΥΣΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

5 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Εκτακτες Συντηρήσεις & Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Αρ.Μ.: 7/2015 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠ: ,00 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΤΕΧΝ. ΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Συντήρηση Επισκευή 1. ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (23%) ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Πλαισίων και υπερκατασκευών 1. απορριµµατοφόρων 2. φορτηγών 3. τρακτόρων 4. υδροφόρων 5. πλυντηρίου κάδων 6. γερανοφόρων 7. καλαθοφόρων 8. Skip-lift 9. Σαρώθρου 10. Ημιρυμπυλκούμενων 11. Φορτωτών/εκσκαφέων 12. Λεωφορείων 13. Ημιφορτηγών 14. επιβατικών ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (23%) ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΥΠΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ26 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ26 ΜΟΥΣΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

6 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Εκτακτες Συντηρήσεις & Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Αρ.Μ.: 7/2015 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠ: ,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο «Συντήρηση Επισκευή Πλαισίων και υπερκατασκευών 1. απορριµµατοφόρων 2. φορτηγών 3. τρακτόρων 4. υδροφόρων 5. πλυντηρίου κάδων 6. γερανοφόρων 7. καλαθοφόρων 8. Skip-lift 9. Σαρώθρου 10. Ημιρυμπυλκούμενων 11. Φορτωτών/εκσκαφέων 12. Λεωφορείων 13. Ημιφορτηγών 14. Επιβατικών» Τιµή: ,00 (Εξήντα χιλιάδες ευρώ ) Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΥΠΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ26 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ26 ΜΟΥΣΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

7 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Εκτακτες Συντηρήσεις & Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Αρ.Μ.: 7/2015 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠ: ,00 ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείµενο της προµήθειας ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα µελέτη αφορά στις έκτακτες εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων ανταλλακτικών, όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά τα άμεσο προσεχές διάστημα. ΑΡΘΡΟ 2 ο Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τους με: τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις εκάστοτε επισκευές. τη χρέωση της ώρας εργασίας στο συνεργείο τους. την προβλεπόμενη διάρκεια εργασίας (ώρες) ανά τύπο επισκευής. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 1. Φυσικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 2. Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 3. Συνεταιρισµοί. 4. Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων. Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εργασίας που προυποθέτει επιτόπιες εργασίες επί 24ώρου βάσεως θα πρέπει η έδρα των εγκαταστάσεων των ιδίων ή των νοµίµων συνεργατών τους που θα επιφορτίζονται µε την επισκευή των οχηµάτων µηχανηµάτων να βρίσκεται εντός της περιφερείας Αττικής, πλην των νήσων και αυτό να βεβαιώνεται µε αποδεικτικό έγγραφο ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση στα δικαιολογητικά συµµετοχής, επί ποινή αποκλεισµού. Συγκεκριµένα ο συµµετέχων στο διαγωνισµό (µε µία από τις κατωτέρω µορφές) µπορεί να είναι : I. η επίσηµη αντιπροσωπεία για θέµατα επισκευών - συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχηµάτων-µηχανηµάτων ή υπερκατασκευών. II. εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευής και να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται από το εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσηµων αντιπροσώπων ή διανοµέων στη χώρα ή να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. III. ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται από το εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσηµων αντιπροσώπων ή διανοµέων στη χώρα ή να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.

8 8 Πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευµένο και να κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη. Ο συµµετέχων στον διαγωνισµό µε οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες µορφές, πρέπει να καταθέσει τιµοκατάλογο ανταλλακτικών σε USB flash drive ή CD-ROM τηρώντας - επί ποινή αποκλεισµού την κωδικοποίηση των εργασιών κατασκευής των εν λόγω οχηµάτων ή αναγνωρισµένων οίκων, εγκεκριµµένων από τον κατασκευαστή (κωδικός εγκεκριµµένου κωδικός κατασκευαστή), καθώς και Υπεύθυνη ήλωση επί ποινή αποκλεισµού µε την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει Συνεργείο Αυτοκινήτων µε εν ισχύ άδεια λειτουργίας καθώς ότι διαθέτει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του συνεργείου (π.χ. πυρασφάλειας κ.λ.π.), το κατάλληλο εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί και ότι οι τιµοκατάλογοι που καταθέτει περιέχουν τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα του ήµου των οποίων προτίθεται να αναλάβει την επισκευή συντήρηση. Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχηµάτων και των αντίστοιχων µηχανικών µερών τους κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης ανταλλακτικού ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του οχήματος και πριν την παραλαβή του από το Δήμο να παραδίδει και το ανταλλακτικό εξάρτημα που αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε από το εκάστοτε όχημα. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων - προτεινόµενων ανταλλακτικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση στον µειοδότη. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του ήµου (Οδός Γερουλάνου 29, τηλ και Φαξ , και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στο αµαξοστάσιο του ήµου. Προσφορά η οποία δεν συμπεριλαμβάνει συγχρόνως: α) το κόστος εργασίας ανά ώρα, β) το ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών και γ) τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε τύπο επισκευής που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη απορρίπτεται και αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο από το Δήμο για το σύνολο των επισκευών και ανταλλακτικών της παρούσας μελέτης. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος και υπερκατασκευής ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών. Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μόνο μέχρι εξάντλησής τους. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού αμαξοστασίου.

9 9 Στην διάρκεια όπου το ηµοτικό όχηµα βρίσκεται στον χώρο του µειοδότη, αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζηµιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου µέχρι παράδοσης αυτού και ο ήµος διατηρεί το δικαίωµά για αποζηµίωση µερική είτε ολική για το ζηµιωθέν όχηµα. Οι αριθµοί πλαισίου και κινητήρα οι οποίοι αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται ενδεικτικά για τον προσδιορισµό των τύπων των αυτοκινήτων. ΑΡΘΡΟ 3 ο Οχήµατα Τα οχήµατα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης συντήρησης και επισκευής είναι τα ακόλουθα ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΔ: ) Α/Α Αρ. Κυκλοφορίας Είδος Κατηγορία Κατασκευαστής Πλαίσιο Αριθµός Κινητήρα Ηµ/νία πρώτης άδειας Μ.Β. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ 1 ΚΗΙ 6128 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 12 m 3 2 ΚΗY 5782 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 12 m 3 3 ΚΗY 5783 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 12 m 3 4 ΚΗY 5784 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 12 m 3 5 ΚΗΗ 4364 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 6 ΚΗΥ 5602 Απορριμματοφ όρο με τύμπανο 8 m 3 7 ΚΗΗ 6209 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 8 KHH 1843 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 9 KHH 1782 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ NISSAN υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ RENAULT υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ WDB K WDB K WDB K WDB K WDB L WDB K WDB L VWAWJTTK VF644ACA ,06925E t 9,06921E t 9,06921E t 9,06921E t OM 906 LA t 9,0691E t OM936LA t I8BE t DC16W t 10 ΚΗΙ 6633 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 12 m 3 11 ΚΗΙ 6634 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 12 m 3 SCANIA υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ SCANIA υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ YS2P4X YS2P4X DC t DC t

10 10 12 ΚΗΙ 6631 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 13 ΚΗΙ 6632 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 14 ΚΗΙ 6636 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 15 ΚΗΙ 5616 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 16 ΚΗΙ 6606 Απορριμματοφ όρο με τύμπανο 12 m 3 SCANIA υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ SCANIA υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ SCANIA υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ SCANIA υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ IVECO υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ YS2P4X YS2P4X YS2P4X YLEP4X ZCFA1LD DC t DC t DC t DSC V t t Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ 17 KHY 5640 Φορτηγό με Γερανό- Αρπάγη 18 KHH 1721 Φορτηγό με Γερανό- Αρπάγη IVECO υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ-γερανός FASSI GRU MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ-γερανός FASSI GRU Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΡΥΜΟΥΛΚΑ - ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ 19 ΚΗΙ 6656 Ημιρυμουλκο ύμενο όχημα Press- Container 56m 3 20 ΚΗΙ 6657 Ημιρυμουλκο ύμενο όχημα Press- Container 56m 3 21 ΚΗΙ 6656 Ρυμουλκό (Tractor) 6X4 ZCFA1LJ WDΒ L Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ VFNTF34VZ4 2XX0029 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ VFNTF34VZ4 2XX0030 MERCEDES WDB L F4AE0681BC t OM906LAIV/ t OM t 22 ΚΗΙ 6657 Ρυμουλκό (Tractor) 6X4 MERCEDES WDB L OM t ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΦΟΡΤΗΓΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 23 ΚΗΥ 5172 Ημιφορτηγό ω.φ. ½ tn SCODA TMBEFF673T B t 24 ΚΗΥ 5726 Ημιφορτηγό ω.φ. ½ tn SCODA TMBEFF673T B t

11 11 25 ΚΗΥ 5611 Ημιφορτηγό ω.φ. 1tn MITSUBISHI MMB0NK620 1D G63AA t 26 ΚΗΥ 5613 Κλειστό Ημιφορτηγό (Van) ω.φ. 1tn MITSUBISHI JMBJNP13VY A G63CP t 27 ΚΗΙ 6681 Ημιφορτηγό 4Χ4 MITSUBISHI MMBCNK75 05D G t 28 KHH 5181 Φορτηγό- Ανατρεπόμενο 29 ΚΗΙ 6635 Φορτηγό με σύστημα Skip-lift Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ 30 ΜΕ Όχημα Πλυντήριο Κάδων ISUZU υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ SCANIA υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ (τύπου skiplift) VOLVO υ/κ Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΕ R200/4000 ΣΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΦΟΡΤΩΤΕΣ- ΦΟΡΤΩΤΕΣ/ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ JAANMR85E A YS2P4X YV2E4CCA51 B JJ1-E5N t DC t D6B ΜΕ Φορτωτής FIAT-HITACHI N834H ΜΕ Φορτωτής- Εκσκαφέας FIAT-HITACHI PG Ζ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 33 ΜΕ Όχημα Καλαθοφόρο IVECO υ/κ G. COLOMBO TL 18 (SPIDER) ZCFA80D F4AE3481B*P t 34 ΜΕ Όχημα Καλαθοφόρο NISSAN υ/κ SIMON-CELLA 140 V81AL8024Y TA B440D t Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΡΩΘΡΟ 35 ME Σάρωθρο IVECO υ/κ JOHNSTON VT650 ZCFA1GD F4AE0681E 2004 Θ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υ ΡΟΦΟΡΑ 36 ΚΗΟ 3930 Όχημα Υδροφόρο 37 ΚΗΟ 3939 Όχημα Υδροφόρο VOLVOυ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ YB1EGA4A2K B TD6LF t WDB t

12 12 ΑΕ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 38 ΚΗΗ 1663 Επιβατηγό NISSAN SJNFBAK 12U ΚΗΗ 1664 Επιβατηγό NISSAN SJNFBAK 12U ΚΗΥ 5559 Επιβατηγό VOLKSWAGEN WVWZZZ6NZ WY CR CR AER ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΔ: ) Α/Α Αρ. Κυκλοφορίας Είδος Κατηγορία Κατασκευαστής Πλαίσιο Αριθµός Κινητήρα Ηµ/νία πρώτης άδειας Μ.Β. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 1 KHH 1702 Κλειστό Ημιφορτηγό (Van) ω.φ. 1tn HYUNDAI NLJWVH7WP 6Z G4JS t 2 ΚΗΥ 5612 Ημιφορτηγό ω.φ. 1tn MITSUBISHI MMB0NK620 1D G63AA t 3 ΚΗΟ 4309 Ημιφορτηγό ω.φ. 1tn TOYOTA JT131YN Y t 4 ΚΗΟ 4310 TOYOTA JT131YN Υ t Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΦΟΡΤΩΤΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ (JCB) 5 ME Φορτωτής- Εκσκαφέας JCB JCB3CXCSL SB320/40066U ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΔ: ) Α/Α Αρ. Κυκλοφορίας Είδος Κατηγορία Κατασκευαστής Πλαίσιο Αριθµός Κινητήρα Ηµ/νία πρώτης άδειας Μ.Β. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 1 ΚΗΥ 5776 Λεωφορείο αστικό midi IKARUS TRA405V2M WΙGR0016 U909316D ΚΗΥ 5703 Λεωφορείο 50 θέσεων VOLVO YV3R2ES19S TD123ESO

13 13 A Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 3 ΚΗΗ 1338 Επιβατηγό SCODA TMBEC25J8D KHY 5552 Επιβατηγό HYUNDAI KMHPM81CP 2UO74219 CGG G4ED 2003 ΑΡΘΡΟ 4 ο Επισκευές Οι κυριότερες εργασίες οι οποίες πιθανόν να προκύψουν έως τη λήξη της σύµβασης και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους αφορούν προαναφερόµενες εργασίες στον πίνακα του προυπολογισµού. Παρακάτω δίδονται οµαδοποιηµένες ενδεικτικά οι κυριότερες εργασίες που απαιτούνται και που τυχόν θα προκύψουν ανά είδος επισκευής. Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, αλλά µπορεί να προκύψουν και δεν µπορούν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της µελέτης, θα τιµολογούνται µε την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες ακόλουθες εργασίες. Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν αφορούν σε επισκευές: κινητήρων κιβωτίων ταχυτήτων συμπλέκτη αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) φρένων εμπρόσθιου συστήματος αεροσυµπιεστών διαφορικού µίζας, δυναµό, άλλα ηλεκτρικά μέρη καµπίνας οργάνων ελέγχου ταχύτητας ηλεκτρονικά συστήματα φανοποιίας υπερκατασκευών Δίδονται ομαδοποιημένες οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής οι οποίες είναι ενδεικτικές. 1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 1 Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 2 Ρύθµιση βαλβίδων 3 Αλλαγή αντλία νερού 4 Έλεγχος επισκευή αντλίας καυσίμων

14 14 5 Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού καυσίμων 6 Επισκευή υπερσυµπιεστή 7 Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αέρα, καυσίμων 8 Έλεγχος καυσαερίων 9 Συντήρηση επισκευή αντλιών μπεκ 10 Έλεγχος τροφοδοσίας 11 Εξαγωγή επισκευή μπεκ 12 Αλλαγή ρεγουλατόρου 13 Αλλαγή βοητθητικής αντλίας πιέσεως 14 Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO 15 Αλλαγή αντλίας καυσίμου 16 Αλλαγή ψυγείου νερού 2. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων 1 Αλλαγή φουρκέτες 2 Αλλαγή συγχρόνιζε 3 Αλλαγή ρουλεµάν 4 Αλλαγή γραναζιών 5 Επισκευή αργό γρήγορο 6 Φλάντζες τσιµούχες 7 Πρωτεύων άξονας κοµπλέ - επισκευή 8 Δευτερεύων άξονας κοµπλέ - επισκευή 9 Επισκευή Ημιαξονίου 10 Σταυροί ταχυτήτων 11 Σταθερά ταχυτήτων 3. Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη 1 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 2 Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 3 Αλλαγή σε δίσκου πλατώ ρουλεμάν 4 Ζεύγη φερμουίτ 5 Επισκευή δίσκου 6 Επισκευή πλατώ 7 Αλλαγή φυσούνας 4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασµών) 1 Αλλαγή αμορτισέρ 2 Αλλαγή επισκευή σούστες 3 Αλλαγή μπρακέτα 4 Αλλαγή συνεμπλόκ 5 Αλλαγή κόντρες κλπ

15 15 5. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης 1 Έλεγχος δικτύου αέρος 2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 3 Έλεγχος αλλαγή φυσούνες τροχών 4 Έλεγχος αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 5 Έλεγχος τορνίρισµα ταµπούρων 6 Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ 7 Λίπανση αντικατάσταση ρουλεµάν ροχών - μουαγιέ 8 Τσιμούχες - δαχτυλίδια 9 Αντικατάσταση δίσκων 10 Έλεγχος δικτύου υδραυλικού 6. Επισκευή και συντήρηση εµπρόσθιου συστήµατος 1 Ακραξώνιο 2 Πείρος ακραξωνίου 3 Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίου 4 Ρουλεμάν μουαγιέ 5 Τσιμούχες μουαγιέ 6 Ροδέλες 7 Ροδέλες μεταλλικές 8 Γλίστρες - κουζινέτα 9 Τάπες πηροδακτυλίων 10 Γρασσαδοράκια 11 Αλλαγή μπάρας ακρόμπαρα μικρής - μεγάλης 12 Έλεγχος - επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 13 Έλεγχος τιμονιού επισκευή υδραυλικής αντλίας 14 Έλεγχος αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυµπιεστών 1 Στρόφαλος 2 Ρουλεμάν 3 Ελατήρια κόφλερ, σετ 4 Δακτυλίδια 5 Mπιέλες 6 Σετ ελατήρια 7 Σετ φλάντζες 8 Σκάστρα κόφλερ 9 Βαλβίδα κόφλερ 8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού 1 Επισκευή αντικατάσταση πηνίο, κορών, ρουλεμάν 2 Επισκευή αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων

16 16 3 Φλάντζες τσιμούχες 9. Κατάλογος των κυριοτέρων εργασιών που αφορούν την Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών μερών 1 Αλλαγή μίζας 2 Αλλαγή δυναμό 3 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 4 Αλλαγή φαναριών 5 Έλεγχος και επισκευή μίζας 6 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 7 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 8 Έλεγχος και επισκευή πλαϊνών και πίσω προβολέων 9 Έλεγχος και επισκευή μοτέρ υαλοκαθαριστήρων 10 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 11 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 12 Έλεγχο και επισκευή καλοριφέρ και aircondition 13 Αντικατάσταση λαμπτήρων 14 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων 15 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης αυτοκινήτων 16 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών 10. Επισκευή και συντήρηση καµπίνας-οχήματος 1 Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 2 Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 3 Έλεγχος - επισκευή αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 4 Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί 5 Επισκευή καθισμάτων αέρος 6 Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 7 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα 8 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 9 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 10 Αντικατάσταση παραθύρων μηχανισμών ανύψωσης 11 Αντικατάσταση θυρών μηχανισμού ασφάλισης 12 Τσιμούχες στεγανοποίηση 11. Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήματος 1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 2 Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού ταχογράφου 3 Επισκευή χιλιομετρητή 12. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων 1 Έλεγχος και επισκευή συστημάτων ABS, ASR, κλπ

17 17 2 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων κινητήρα 3 Έλεγχος και επισκευή λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων πλαισίου 13. Φανοποιία 1 Επισκευή προφυλακτήρων 2 Αντικατάσταση προφυλακτήρων 3 Επισκευή σκαλοπατιών και θυρών 14. Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών 14.1 Καταλογος εργασιων υπερκατασκευων απορριμματοφορων οχηματων, ημιρυμουλκουμενων, υδροφορων, ανατρεπομενων και γερανοφορων 1 Αλλαγή box κολώνας container 2 Αλλαγή αεροφουσκας 3 Αλλαγή ακρομπαρου 4 Αλλαγή άκρου εμβόλου ανυψωτ. 5 Αλλαγή άκρου εμβόλου μαχαιριού 6 Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας 7 Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου 8 Αλλαγή άκρου λεβιέ 9 Αλλαγή αμορτισέρ 10 Αλλαγή αναπνευστήρα (τάπα) 11 Αλλαγή αναστολέα σώματος 12 Αλλαγή ανέμης 13 Αλλαγή αντλίας νερού 14 Αλλαγή ανυψωτικού μηχανισμού 15 Αλλαγή άξονα ραουλo 16 Αλλαγή άξονα 17 Αλλαγή άξονα αντλίας 18 Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισμ. 19 Αλλαγή άξονα κινήσεως σασμάν 20 Αλλαγή άξονα κινητήρα 21 Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης 22 Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή 23 Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Μαχαιριού 24 Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Πόρτας container 25 Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Προωθητηρα 26 Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Ραουλου σταθερ/σης ampliro 27 Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Φορείου 28 Αλλαγή άρθρωσης εμπρ. Καβαλέτου 29 Αλλαγή άρθρωσης μπράτσου ανυψ. 30 Αλλαγή άρθρωσης πόρτας 31 Αλλαγή άρθρωσης πόρτας container

18 18 32 Αλλαγή άρθρωσης πρέσας 33 Αλλαγή άρθρωσης ραουλου container 34 Αλλαγή άρθρωσης σώματος 35 Αλλαγή άρθρωσης τροχού container 36 Αλλαγή ασφάλειας βραχ.ς.μ.α. 37 Αλλαγή ασφάλειας γάντζου amplirol 38 Αλλαγή ασφάλειας συγκρ.contain 39 Αλλαγή ατέρμονα ανυψ.μηχ. 40 Αλλαγή βάκτρου εμβόλου 41 Αλλαγή βαλβίδας 42 Αλλαγή βάνας 43 Αλλαγή βάνας τρίοδος 44 Αλλαγή βάσεων εξάτμισης 45 Αλλαγή βάσεων κινητήρα 46 Αλλαγή βάσεων μπάρας ανυψωτικού 47 Αλλαγή βάσεων σκελετού 48 Αλλαγή βάσεων σώματος 49 Αλλαγή βάσεων τροχών container 50 Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας 51 Αλλαγή βάσης αντλίας 52 Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ 53 Αλλαγή βάσης ελατ.σωμ.πρεσσας 54 Αλλαγή βάσης εμβόλου πόρτας 55 Αλλαγή βάσης μοτέρ 56 Αλλαγή βάσης ραουλου σταθερ/σης amplirol 57 Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού 58 Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ.μηχαν 59 Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητ. 60 Αλλαγή βάσης χειριστηρίου 61 Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. Μηχαν. 62 Αλλαγή βραχίονα έλξης container 63 Αλλαγή γάντζου ασφαλ.πορτας 64 Αλλαγή γάντζου ασφάλισης amplirol 65 Αλλαγή γάντζου έλξης container 66 Αλλαγή γάντζου πόρτας 67 Αλλαγή γλίστρας norba 68 Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ.μηχαν. 69 Αλλαγή γλίστρας προωθητήρια 70 Αλλαγή γραναζιού 71 Αλλαγή γραναζιού μίζας 72 Αλλαγή γωνίας τύμπανου 73 Αλλαγή δείκτη ελαίου

19 19 74 Αλλαγή δέλτα 75 Αλλαγή διακόπτη 76 Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συμπ 77 Αλλαγή ελάσματος φωτοκύτταρου 78 Αλλαγή ελαστ.παρεμβ.πορτας σμα 79 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες. Με άκρα 80 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες.γαντζου 81 Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού 82 Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής 83 Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 84 Αλλαγή ελαστικού πόρτας 85 Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης 86 Αλλαγή ελατήριου έλξεως 87 Αλλαγή ελατήριου σώματος 88 Αλλαγή ελατήριου τζαβετας 89 Αλλαγή ελατήριου χειριστηρίου 90 Αλλαγή εμβολoy υδραυλ.αντλιας 91 Αλλαγή εμβόλου αέρα 92 Αλλαγή εμβόλου ανυψωτικού 93 Αλλαγή εμβόλου βαλβίδας 94 Αλλαγή εμβόλου γάντζου 95 Αλλαγή εμβόλου κτενίου 96 Αλλαγή εμβόλου μαχαιριού 97 Αλλαγή εμβόλου ποδαρικών 98 Αλλαγή εμβόλου πόρτας 99 Αλλαγή εμβόλου πόρτας ημιρυμ/νου 100 Αλλαγή εμβόλου προωθητήρα 101 Αλλαγη εμβολου συρ.πορτας ημιρυμ/νου 102 Αλλαγη εμβολου τηλεσκοπικου 103 Αλλαγη εμβολου φορειου 104 Αλλαγη εμβολου φορειου συμπιες 105 Αλλαγη εμβολου χειριστηριου 106 Αλλαγη εμπροσθ. Μερους σκελετου 107 Αλλαγη εμπροσθιας μπαρας 108 Αλλαγη επαγωγικου (φωτοκυττ) 109 Αλλαγη επαφης 110 Αλλαγη ερταλον κουζινεττου 111 Αλλαγη ζυγι 112 Αλλαγη ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Υδατος 113 Αλλαγη ηλεκτρ. Συστημ. Ανυψωτ.

20 Αλλαγη ηλεκτροβαλβιδας 115 Αλλαγη θερμικου ηλεκτρ. Κυκλ. 116 Αλλαγη θηλειας container 117 Αλλαγη καδενας 118 Αλλαγη καλωδιωσεως 119 Αλλαγη καμερας 120 Αλλαγη κανονα χειριστηριου 121 Αλλαγη κανονιου 122 Αλλαγη καρδιας αντλιας 123 Αλλαγη καρρε αξονα 124 Αλλαγη κατανεμητη 125 Αλλαγη κεντρ. Ραουλου τυμπανου 126 Αλλαγη κεντρ. Τμημ. Προωθητηρα 127 Αλλαγη κεντρικων δοκων σωματος 128 Αλλαγη κεφαλης πλυστικου 129 Αλλαγη κεφαλης τερματ.διακοπτη 130 Αλλαγη κιτ οπισθ.παρακ. 131 Αλλαγη κιτ χειριστηριου 132 Αλλαγη κολωνας τζαβεττας 133 Αλλαγη κολωνων container 134 Αλλαγη κολωνων οροφης 135 Αλλαγη κολωνων πατωματος 136 Αλλαγη κολωνων σωματος 137 Αλλαγη κομπλερ 138 Αλλαγη κομπλερ τροχων μειωτηρα 139 Αλλαγη κουζινετου 140 Αλλαγη κοχυλιου 141 Αλλαγη κρεμαστρας ανυψωτικου 142 Αλλαγη κρεμαστρας ημιρυμ/νου 143 Αλλαγη κρεμαστρας με γλιστρες 144 Αλλαγη κρουπον 145 Αλλαγη κτενιου 146 Αλλαγη λαδιου 147 Αλλαγη λαδιου υδρ.κυκλωμ. Σμα 148 Αλλαγη λαμαρινας λαστιχου 149 Αλλαγη λασπωτηρα 150 Αλλαγη λαστιχου εισαγωγης 151 Αλλαγη λαστιχου μπαρας ανυψωτικου 152 Αλλαγη λαστιχου σκελετου 153 Αλλαγη λεβιε χειριστηριου

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (245.000,00 )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23%

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/15 Κ. Α.: 20.6263 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Εργασίες συντήρησης επισκευής ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του Δήµου Κατερίνης για το

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Χαϊδάρι, 13/6/2014 τηλ: 213 2047330,317 Fax2105323635 Αρ. Πρωτ.: 19989 e mail : prom@haidari.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων Δήμου Α.Μ : 90/2015 Προϋπ/σμός: 73.600,00 (με ΦΠΑ 23 %) Κ.Α: 02.20.6263.001,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Δράμα, 19-12-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 67239 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ..Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 127.955,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5474/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 174 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 18/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 58.083,06 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/213 Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70.

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Προϋπολογισµός: 245.998,77 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 32/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 459.336,12 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π104/2014 ΠΡΟΥΠ.: 46.555,50 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 22/02-12-2011εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 22/02-12-2011εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 22/02-12-2011εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα