13) Μαργαρίτης 14) Παπαδόπουλος 15) Χατζηγιάννης 16) Μαμσάκος 17) Παπαεμμανουήλ 18) Χαραλαμπίδης 19) Σούτος 20) Τερζής 21) Μελισσινός 22) Κάργας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13) Μαργαρίτης 14) Παπαδόπουλος 15) Χατζηγιάννης 16) Μαμσάκος 17) Παπαεμμανουήλ 18) Χαραλαμπίδης 19) Σούτος 20) Τερζής 21) Μελισσινός 22) Κάργας"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΣ 09/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΣ ΤΟΥ ΔΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 248/2014 ΘΕΜΑ: Αποδοχή εκ μέρους του δήμου Δράμας της 8ης τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) (Προσέγγιση LEADER) και τροποποίηση της σύμβασης του έργου με τίτλο «Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την Δραμινή Ύπαιθρο (ως προς το αντικείμενο και τον προϋπολογισμό της)» Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 11 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Παπαδόπουλου Γρηγορίου, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ ) και την αριθμ / (ΦΕΚ 647/ τ. β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και λεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 22 Σύμβουλοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1) Ζαχαριάδης 2) Γρηγορίου 3) Παπαδόπουλος 4) Μλεκάνης 5) Μπέσσας 6) Χαρίσκος 7) Μυστακίδης 8) Νικολαΐδης 9) Σιδερά 10) Χρυσοχοΐδης 11) Φουτσιτζής 12) Καλαϊτσίδης Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Φώτιος Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Γεώργιος 13) Μαργαρίτης 14) Παπαδόπουλος 15) Χατζηγιάννης 16) Μαμσάκος 17) Παπαεμμανουήλ 18) Χαραλαμπίδης 19) Σούτος 20) Τερζής 21) Μελισσινός 22) Κάργας Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Ετόγλου Ιωάννης, 2) Κιοσσές Χρήστος, 3) Ρεμόντης Θεμιστοκλής, 4) Παπαθεοδώρου Ανέστης, 5) Ιορδανίδης Παγκράτιος, 6) Γκάνης Σταύρος, 7) Νικήτας Αλέξανδρος, 8) Χλιάρα Παναγιώτα, 9) Δάντζερας Ιωάννης, 10) Ευμοιρίδη;ς Κων/νος και 11) Μήτρου Γεώργιος. Ο κ. Δήμαρχος, απουσίαζε από την συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. Παρών στη συνεδρίαση, ήταν και ο Γ.Γ. Δ. Δράμας. Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, ειδικής γραμματέως ΔΣ, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στα έκτακτα. Ο δημοτικός σύμβουλος Ιορδανίδης Παγκράτιος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 22 ου θέματος. Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος Χριστόδουλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7 ου θέματος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

2 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΤΩΝ 1) Χωριστής: Κουνδουράς Ανέστης ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΤΩΝ 2) Δράμας: Κουγιουμτζόγλου Σκουλίδου Δέσποινα 3) Ξηροποτάμου: Δεμίσης Γεώργιος ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΤΩΝ 1) Καλλιφύτου: Διαμαντίδης Κων/νος 2) Μικροχωρίου: Φωτόπουλος Φώτιος 3) Μυλοποτάμου: Παρασκευόπουλος Ιωάννης ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΤΩΝ 4) Καλού Αγρού: Κρανάς Νικόλαος 5) Κουδουνίων: λιάδης Χαράλαμπος 6) Μαυροβάτου: Ιωαννίδου Μαρία 7) Μοναστηρακίου: Κιάκος Ιωάννης 8) Νικοτσάρα: Τζάφος Χρήστος 9) Σιδηρονέρου: Γραμματικού Δημήτριος ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΤΩΝ 1) Μακρυπλαγίου: Χαϊτίδης Δημήτριος ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΤΩΝ 2) Λιβαδερού: Ξυγιντζής Γεώργιος 3) Σκαλωτής : Καλαντίδης Ιωάννης

3 Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 3 ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στο σώμα το με αριθμό 28065/ έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, σχετικά με την Αποδοχή εκ μέρους του δήμου Δράμας της 8ης τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) (Προσέγγιση LEADER) και τροποποίηση της σύμβασης του έργου με τίτλο «Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την Δραμινή Ύπαιθρο (ως προς το αντικείμενο και τον προϋπολογισμό της)», και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά. Το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω: «Σχετικά: α) η με αρ. 476/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση για υποβολή πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο «Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την Δραμινή Ύπαιθρο» στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον Άξονα 4 του ΠΑΑ» με προϋπολογισμό ,69 β) η με αρ. πρωτ / (αρ. πρωτ. δήμου 50783/ ) Απόφαση Ένταξης Έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στον Άξονα 4 του ΠΑΑ (με προϋπολογισμό ,80 για το εν λόγω έργο) γ) η με αρ. 50/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής εκ μέρους του δήμου Δράμας της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την Δραμινή Ύπαιθρο» στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στον Άξονα 4 του ΠΑΑ με προϋπολογισμό ,80. δ) Το με αρ. πρωτ. 447/ έγγραφο της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε (αρ. πρωτ. δήμου 66137/ ) με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η από σχετική υπογραφείσα σύμβαση υλοποίησης του έργου ε) το με αρ. πρωτ. 9334/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (αρ. πρωτ. δήμου 2546/ ). στ) η με αρ. πρωτ. 8847/ αίτηση του δήμου Δράμας προς την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. περί τροποποίησης του αντικειμένου του έργου με τίτλο «Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την Δραμινή Ύπαιθρο» με προϋπολογισμό ,80 ζ) Το με αρ. πρωτ. 300/ έγγραφο της Αναπτυξιακής Α.Ε. προς τη Δ/νσή μας με την οποία μας διαβιβάστηκε η με αρ. πρωτ. 8040/ η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον Άξονα 4 του ΠΑΑ και αφορά το έργο ενδιαφέροντος, με τελικό προϋπολογισμό ,44 Σας αποστέλλουμε τα παραπάνω σχετικά καθώς και την εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, τη σχετική με το θέμα και παρακαλούμε για την απόφασή σας, η οποία συνάδει με τα περιγραφόμενα στην παρ.5 άρθρου 65 του νόμου 3852/2010 και στην εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 56846/ όπου αναφέρεται ότι, ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, δεδομένου του συγχρηματοδοτούμενου χαρακτήρα και της ανάγκης επίσπευσης της διαδικασίας υλοποίησής του» Με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, στάλθηκε η από εισήγηση αυτής, η οποία έχει όπως παρακάτω: «Σχετικά:

4 α) η με αρ. 476/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση για υποβολή πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο «Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την Δραμινή Ύπαιθρο» στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον Άξονα 4 του ΠΑΑ με προϋπολογισμό ,69 β) η με αρ. πρωτ / (αρ. πρωτ. δήμου 50783/ ) Απόφαση Ένταξης Έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στον Άξονα 4 του ΠΑΑ (με προϋπολογισμό ,80 για το εν λόγω έργο) γ) η με αρ. 50/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής εκ μέρους του δήμου Δράμας της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την Δραμινή Ύπαιθρο» στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στον Άξονα 4 του ΠΑΑ με προϋπολογισμό ,80. δ) Το με αρ. πρωτ. 447/ έγγραφο της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε (αρ. πρωτ. δήμου 66137/ ) με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η από σχετική υπογραφείσα σύμβαση υλοποίησης του έργου ε) το με αρ. πρωτ. 9334/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (αρ. πρωτ. δήμου 2546/ ). στ) η με αρ. πρωτ. 8847/ αίτηση του δήμου Δράμας προς την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. περί τροποποίησης του αντικειμένου του έργου με τίτλο «Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την Δραμινή Ύπαιθρο» με προϋπολογισμό ,80 ζ) Το με αρ. πρωτ. 300/ έγγραφο της Αναπτυξιακής Α.Ε. προς τη Δ/νσή μας με την οποία μας διαβιβάστηκε η με αρ. πρωτ. 8040/ η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον Άξονα 4 του ΠΑΑ και αφορά το έργο ενδιαφέροντος, με τελικό προϋπολογισμό ,44 Σας γνωρίζουμε ότι ο δήμος Δράμας, με το (α) σχετικό υπέβαλε πρόταση για την ένταξη του έργου με τίτλο «Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την Δραμινή Ύπαιθρο» στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στον Άξονα 4 του ΠΑΑ, με προϋπολογισμό ,69. Μετά την αξιολόγηση της παραπάνω, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με το (β) σχετικό εξέδωσε την Απόφαση Ένταξης Έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον Άξονα 4 του ΠΑΑ με προϋπολογισμό ,80 για το εν λόγω έργο. Κατόπιν, με το (γ) σχετικό, έγινε αποδοχή εκ μέρους του δήμου Δράμας της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την Δραμινή Ύπαιθρο» στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στον Άξονα 4 του ΠΑΑ, με προϋπολογισμό ,80 και υπεγράφη η από σύμβαση μεταξύ του δήμου Δράμας και της Αναπτυξιακής Α.Α.Ε ΟΤΑ για την υλοποίηση του παραπάνω έργου (σχετ. δ). Στη συνέχεια o δήμος Δράμας, λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (σχετικό ε), κατέθεσε αίτηση τροποποίησης (σχετικό στ) του αντικειμένου του έργου με τίτλο «Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την Δραμινή Ύπαιθρο» με σύγχρονη διατήρηση του προϋπολογισμό στο ύψος των ,80, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα Ι.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ Τ ΔΡΑΜΙΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΔΑΠΑΝΣ Α/Α (Είδος, Μ.Μ. (π.χ. τεμ. ΠΟΣΟ ΤΙΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟ τύπος, ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ m², m³, κ.λ.π.) ΤΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ τεχνικά χαρακτηριστ ικά) 1 ΔΜΙΟΥΡΓΙ Α ΜΙΩΡΟΥ ΝΤΟΚΥΜΑ ΝΤΕΡ (ΒΙΝΤΕΟ- ΦΩΤΟΓΡΑΦ ΙΑ- ΣΚΝΟΘΕΣ ΙΑ- ΣΥΝΘΕΣ ΜΟΝΤΑΖ- ΚΕΙΜΕΝΑ- ΔΜΙΟΥΡΓΙΑ , , , ,00 ΔΙΓΣ ΣΕ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ- ΜΕΤΑΦΡΑΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ- ΥΠΟΤΙΤΛΙΣ ΜΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ) 2 ΔΜΙΟΥΡΓΙ Α 2 PROMOTIO NAL VIDEO (ΒΙΝΤΕΟ- ΦΩΤΟΓΡΑΦ ΙΑ- ΣΚΝΟΘΕΣ ΙΑ- ΣΥΝΘΕΣ ΜΟΝΤΑΖ- ΚΕΙΜΕΝΑ- ΔΙΓΣ ΣΕ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ- ΜΕΤΑΦΡΑΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ- ΥΠΟΤΙΤΛΙΣ ΜΟΣ ΣΕ ΔΜΙΟΥΡΓΙΑ , , , ,00

6 ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ) ΕΝΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤ ΣΤΝ ΕΚΘΕΣ Philoxenia ΔΙΑΦΜΙΣΤΙ Κ ΚΑΤΑΧΩΡ Σ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ BANNER ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (9 Banners για Google Display Network) BANNER ΣΕ ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙ Α ΑΦΙΣΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΣ ΕΝΤΥΠΟ 8ΣΕΛΙΔΟ ΕΝΤΥΠΟ 12ΣΕΛΙΔΟ ΚΑΤΑΧΩΡΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΕ Έτος , ,40 Καταχώρηση , ,50 ΚΑΤΑΧΩΡΣ , , , ,00 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ , ,00 460, ,00 ΤΕΜ , ,00 776, ,48 ΤΕΜ , , , ,00 ΚΑΤΑΧΩΡΣ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,80 Μετά την αξιολόγηση της παραπάνω, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Τροφίμων, εξέδωσε την 8 η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον Άξονα 4 του ΠΑΑ, με τελικό προϋπολογισμό ,44 για το έργο ενδιαφέροντος (η οποία μας διαβιβάστηκε με το (ζ) σχετικό), όπως φαίνεται στον πίνακα ΙΙ.

7 Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ Τ ΔΡΑΜΙΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΔΑΠΑΝΣ (Είδος, τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά ) ΔΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΩΡΟΥ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕ Ρ (ΒΙΝΤΕΟ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΚΝΟΘΕΣΙΑ- ΣΥΝΘΕΣ ΜΟΝΤΑΖ- ΚΕΙΜΕΝΑ- ΔΙΓΣ ΣΕ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ- ΜΕΤΑΦΡΑΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ- ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟ Σ ΣΕ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ) ΔΜΙΟΥΡΓΙΑ 2 PROMOTIONA L VIDEO (ΒΙΝΤΕΟ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΚΝΟΘΕΣΙΑ- ΣΥΝΘΕΣ ΜΟΝΤΑΖ- ΚΕΙΜΕΝΑ- ΔΙΓΣ ΣΕ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ- ΜΕΤΑΦΡΑΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ- ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟ Σ ΣΕ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ) ΕΝΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤ ΣΤΝ ΕΚΘΕΣ Philoxenia ΔΙΑΦΜΙΣΤΙΚ ΚΑΤΑΧΩΡΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ BANNER ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (5 Banners για Google Display Μ.Μ. (π.χ. τεμ. m², m³, κ.λ.π.) ΥΠΑΙΘΡΟ ΠΟΣΟΤΤΑ ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ Σ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΜΙΟΥΡΓΙΑ , , , ,00 ΔΜΙΟΥΡΓΙΑ , , , ,00 Έτος , ,40 Καταχώρηση , ,50 ΚΑΤΑΧΩΡΣ , , , ,07

8 Network) BANNER ΣΕ ΚΤΕΛ ΤΕΜ , , , ,00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΦΙΣΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΜ , ,00 460, ,00 ΘΕΣ/ΝΙΚΣ ΕΝΤΥΠΟ 8ΣΕΛΙΔΟ ΤΕΜ , ,00 776, ,48 ΕΝΤΥΠΟ 12ΣΕΛΙΔΟ ΤΕΜ , , , ,00 ΚΑΤΑΧΩΡΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΣ , , , ,00 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,45 Σύμφωνα με την οποία μειώθηκαν, το οικονομικό αντικείμενο της πράξης στο ποσό των ,45 και τροποποιήθηκε το φυσικό αντικείμενο αντίστοιχα. Μετά τα παραπάνω και αφού εξετάστηκε από την Υπηρεσία μας ο Τελικός Πίνακας Δαπανών, όπως αυτός διαμορφώθηκε με την απόφαση τροποποίησης, εισηγούμαστε την αποδοχή της με αρ. 8040/ ης απόφασης τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον Άξονα 4 του ΠΑΑ (1 η τροποποίηση ΤΔΕ με κωδ. ΟΠΣΑΑ , , , ) και την τροποποίηση της από υπογραφείσας σύμβασης, μέσω υπογραφής τροποποιημένης σύμβασης μεταξύ της Αναπτυξιακής Α.Α.Ε ΟΤΑ και του δήμου Δράμας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την Δραμινή Ύπαιθρο» στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματός της στον Άξονα 4, με τελικά διαμορφούμενο προϋπολογισμό «ύψους» ,45 και την συμμετοχή του δήμου Δράμας για την υλοποίησή του με ποσό ενδεικτικού ύψους ,64 από τους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2014 και 2015 του δήμου Δράμας». Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έκρινε ομόφωνα αναγκαία και εξαιρετικά επείγουσα τη λήψη της παρούσας απόφασης, προς αποφυγή προβλημάτων στη λειτουργία του Δήμου. Έλαβε γνώση του εγγράφου και της εισήγησης της υπηρεσίας Είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Αποδέχεται την με αρ. 8040/ ης απόφαση τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον Άξονα 4 του ΠΑΑ (1 η τροποποίηση ΤΔΕ με κωδ. ΟΠΣΑΑ , , , ) και την τροποποίηση της από υπογραφείσας σύμβασης, μέσω υπογραφής νέας (τροποποιημένης) σύμβασης μεταξύ του δήμου Δράμας και της Αναπτυξιακής Α.Ε Α.Α.Ε ΟΤΑ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την Δραμινή Ύπαιθρο» στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματός της στον Άξονα 4, με τελικά διαμορφούμενο προϋπολογισμό «ύψους» ,45 και την συμμετοχή του δήμου Δράμας για την υλοποίησή του με ποσό ενδεικτικού ύψους ,64 από τους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2014 και 2015 του δήμου Δράμας. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Β4167ΛΚ-ΚΧ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 4 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα