ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ανταλλακτικων για την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ανταλλακτικων για την"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ Χαλάνδρι Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη Τηλ.: Fax: ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ανταλλακτικων για την τακτική συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου στο Συνεργειο του ήµου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,82 µε ΦΠΑ Α.Μ.: 54 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV : Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Ο ήµος Χαλανδρίου έχει στην κυριότητά του ευρύ στόλο εξειδικευµένων οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, διάφορων τύπων (απορριµµατοφόρα, χωµατουργικά, λεωφορεία, επιβατικά, δίκυκλα, σάρωθρα, καλαθοφόρα, γερανούς κ.λπ.), µε αποτέλεσµα το κόστος κτήσης πλήρους σειράς ανταλλακτικών και αναλωσίµων να είναι υπερβολικά µεγάλο. Όλα τα οχήµατα µηχανήµατα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριµένο µοντέλο οχήµατος-µηχανήµατος. Επιπλέον, η δηµιουργία αποθεµάτων πλήρους σειράς ανταλλακτικών για όλα τα οχήµατα δεν κρίνεται οικονοµικά και τεχνικά συµφέρουσα, διότι, εκτός του ότι δεσµεύει σηµαντικούς πόρους του φορέα, είναι πιθανό να οδηγήσει σε τεχνολογική απαξίωση των ανταλλακτικών που δεν θα χρησιµοποιηθούν ποτέ ή και σε ολική απαξίωσή τους σε περίπτωση που απαξιωθεί τεχνολογικά το µηχάνηµα για το οποίο προορίζονται. Η παρούσα µελέτη, λοιπόν, αφορά στην προµήθεια των απαραιτήτων ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου στο Συνεργειο του ήµου ανά οµάδα, στη διάρκεια ενός έτους. Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που θα αφορούν το σύνολο ή επί µέρους οµάδες των προς εκτέλεση προµηθειών όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και τα συµβατικά τεύχη της. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας των ανταλλακτικών ανέρχεται στο ποσό των ,82 ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προυπολογισµού του ήµου του οικονοµικού έτους 2015 στους κωδικούς αριθµούς που αφορούν σχετικές πιστώσεις. Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας ακολουθούν τις διατάξεις των: 1. Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β / «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 2. Την υπ αριθµ. 3373/390/ Απόφ. Υπ. Προεδρίας και η τροποποιητικής της 4993/745/ περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής συντήρησης αγοράς ανταλλακτικών και προµηθειών καυσίµων και λιπαντικών των οχηµάτων του ηµοσίου των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠ και των ΟΤΑ περί ων το άρθρο Ι του Ν. /ΤΟΣ 2396/ Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 Φ.Ε.Κ. 19 τ. Α / «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 4. Την Αποφ. Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 (Φ.Ε.Κ. 1789/Β/2010). 1

2 5. Ν.3463/2006/Α 114 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 6. Την υπ αρ. 98/2015 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση της σκοπιµότητας και τον τρόπο διενέργειας της προµήθειας. 7. Την υπ αριθµ. 461/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης της προϋπολογιζόµενης δαπάνης και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 8. Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων. 9. Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 Α / : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήµερα ισχύουν. 10. Ν.3886 /2010 «Περί δικαστικής προστασίας». 11. Π..166/2003/A 38 «Προσαρµογή µε Οδηγ. 2000/35: Καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 12. N.3852/2010/A 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης πρόγραµµα Καλλικράτης». 13. Π.. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του ιατάκτες». 14. Ν.3548/2007/Α 68 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 15. Τις διατάξεις του άρθρου 157 1β του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α /08/08/2014). Η σύµβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για 12 µήνες ή/και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. Μπορεί όµως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο ο ήµος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου, ή και µέχρι την διενέργεια του επόµενου διαγωνισµού και πάντως όχι πέρα του τριµήνου, µε τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται (άρθρα 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ). Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου από Ιδίους Πόρους για το O.E Συγκεκριµένα θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου στους ακόλουθους Κ.Α.: Κωδικοί Αριθµοί Είδος απάνης Ο.Ε Σε Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το Συνεργείο του Δήμου 2.000,00 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το Συνεργείο του Δήμου 3.000,00 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το Συνεργείο του Δήμου ,82 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το Συνεργείο του Δήμου ,00 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το Συνεργείο του Δήμου ,00 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το Συνεργείο του Δήμου 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,82 Η ανωτέρω δαπάνη ταξινοµείται υπό CPV : Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους. 2

3 Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται σε µια ή σε περισσότερες ΟΜΑ ΕΣ, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτηµα Α Πινακας οχηµάτων/µηχανηµάτων έργου ΟΜΑ ΕΣ 1-5. Η προµήθεια των ανταλλακτικών κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία του στόλου των οχηµάτων και Μ.Ε. του ήµου µας, των υπηρεσιών της Καθαριότητας, της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Περιβάλλοντος κτλ. Όλα τα οχήµατα µηχανήµατα έργου είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριµένο µοντέλο οχήµατος-µηχανήµατος. ιευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος ο απόλυτος προσδιορισµός της προς προµήθεια ποσότητας υλικών, επειδή η προσµέτρηση είναι αδύνατη από τη φύση της σύµβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά βλαβών του κάθε οχήµατος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό η προµέτρηση του κάθε είδους γίνεται κατ εκτίµηση βασει απολογιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας και αφορά στο συνόλο κάθε οµάδας οµοειδών οχηµάτων/µηχανηµάτων έργου. Τα υπό προµήθεια ανταλλακτικά αφορούν κυρίως αυτά που απαιτούνται για την τακτική συντήρηση των οχηµάτων/µηχανηµάτων έργου (π.χ. φίλτρα, λάµπες, µπαταρίες κλπ). Επειδή δεν µπορούν να προβλεφθούν οι βλάβες των οχηµάτων κατά την εκτέλεση της σύµβασης δύναται να αυξηθούν ή να µειωθούν οι συµβατικές ποσότητες ανταλλακτικών που αναγράφονται στη σύµβαση και στην οικονοµική προσφορά του αναδόχου χωρίς την τελική αλλαγή του συµβατικού ποσού µε τροποποίηση της σύµβασης και τη σύµφωνη γνώµη του αναδόχου. Η προµήθεια µπορεί να είναι µαζική ή τµηµατική χωρίς καµία επιβάρυνση για το ήµο. Η προσφορά που θα υποβληθεί κατά την δηµοπρασία δεσµεύει τον προµηθευτή µέχρι περαιώσεως της προµήθειας ανεξάρτητα τυχόν ανατιµήσεων. Όλα τα υπό προµήθεια υλικά θα ακολουθούν τις σχετικές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Ο ήµος Χαλανδρίου ενδιαφέρεται να διασφαλίσει πρωτίστως την ποιότητα και τις τιµές των ανταλλακτικών. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα ζητούνται (επί ποινή αποκλεισµού) ανταλλακτικά γνήσια των εργοστασίων κατασκευής των οχηµάτων ή εφάµιλλα σύµφωνα µε την 1400/2002 και 461/2010 οδηγία της Ε.Ε., το οποίο θα δηλώνει ο διαγωνιζόµενος µε Υπεύθυνη ήλωση και επιπλέον µπορεί να αποδεικνύεται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει για το κάθε ανταλλακτικό πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το εργοστάσιο, τη χώρα και το PART NUMBER του γνησίου και του αντίστοιχου εφάµιλλου, εφόσον προσφέρονται εφάµιλλα, για κάθε ανταλλακτικό που προσφέρεται. Έτσι ο ήµος είναι βέβαιος ότι η ποιότητα και η καταλληλότητα µε την παραπάνω περιγραφή διασφαλίζονται απόλυτα. Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχηµάτων και των αντιστοίχων µηχανικών µερών τους κατά περίπτωση. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την γνησιότητα ή το εφάµιλλο και καταλληλότητα των προτεινοµένων ανταλλακτικών. Ο µειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται µε δήλωση του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα προσφερόµενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα φέρουν σήµανση CE, εκτός από αυτά που εξαιρούνται από Οδηγίες της Ε.Ε. ή Νόµους. Η µη απόδειξη ύπαρξης της σήµανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιµα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άµεσα από τον µειοδότη. 3

4 Λόγω του ότι τα οχήµατα του ήµου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των κοινών ανταλλακτικών να είναι πολύ µικροί, όρος που θα πρέπει να γίνει αποδεκτός µε ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. Ο χρόνος παράδοσης των απαραίτητων ανταλλακτικών θα είναι άµεσος (µέχρι δύο -2- εργάσιµες ηµέρες από την γραπτή παραγγελία της Υπηρεσίας), ενώ για τα ανταλλακτικά που θα πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την παραγγελία του ανταλλακτικού στον προµηθευτή. Σε ειδική περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας ο χρόνος θα παρατείνεται µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση για τα ανωτέρω. Ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) υποχρεούται να αναλάβει µε δικά του έξοδα την µεταφορά των ανταλλακτικών στο αµαξοστάσιο του ήµου κατόπιν συγκεκριµένης παραγγελίας. Οι µπαταρίες θα είναι επί ποινή αποκλεισµού κλειστού τύπου σφραγισµένες µε τα υγρά τους. Η διενέργεια του διαγωνισµού, βάσει προϋπολογισµού, δύναται να πραγµατοποιηθεί µε Πρόχειρο ιαγωνισµό και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε βάση τους όρους της ιακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονοµική Επιτροπή, µε κριτήριο κατακύρωσης «τη χαµηλότερη τιµή» επί του προϋπολογισµού της µελέτης και µε συµπλήρωση του τιµολογίου προσφοράς της µελέτης. Η προσφερόµενη τιµή θα περιέχει όλους τους νόµιµους φόρους και κρατήσεις. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού, όµως υποχρεούται να προµηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την προµήθεια κάθε οµάδας επί ποινή αποκλεισµού. Χαλάνδρι, 9/6/2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΚΕΣΟΜ Ο /ΝΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ Πολ. Μηχανικός ΠΕ Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Αρχ. Μηχανικός ΠΕ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ Χαλάνδρι Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη Τηλ.: Fax: ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ανταλλακτικων για την τακτική συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου στο Συνεργειο του ήµου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,82 µε ΦΠΑ Α.Μ.: 54 / 2015 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Cpv : : Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός συντάχθηκε ύστερα από έρευνα αγοράς. Ως Μονάδα Μέτρησης ορίζεται το ΤΕΜΑΧΙΟ σε κάθε Οµάδα. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α 1-5 Ανταλλακτικά για οχήµατα/µηχανήµατα έργου Αριθµός πλαισίου : Σύµφωνα µε τον πίνακα οχηµάτων του ήµου ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 23% ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 4 ΟΜΑΔΑ ,00 558, , , , , ,00 838, , , , , , , ,74 ΣΥΝΟΛΟ , , ,82 5

6 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α 1 Ανταλλακτικά για επιβατικά οχήµατα Αριθµός πλαισίου : Σύµφωνα µε τον πίνακα οχηµάτων του ήµου α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα (ΤΕΜ) Τιμή μονάδος Σύνολο 1 ΜΠΟΥΖΙ Φ. ΑΕΡΟΣ Φ. ΛΑ ΙΟΥ Φ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ Φ. ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΑΚΑΚΙΑ SET ΛΑΜΠΕΣ 12V ,8 80,00 8 ΛΑΜΠΕΣ 12V , ΛΑΜΠΕΣ 12V , ΛΑΜΠΕΣ 12V Η4 P43A 100 4, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 13 ΛΟΥΡΙΑ ,00 ΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 23% 558,21 ΣΥΝΟΛΟ 2.985,21 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α 2 Ανταλλακτικά για οχήµατα (Aπορριµατοφόρα, Υδροφόρα, Ανοιχτα φορτηγα µε αρπάγη, ηµιφορτηγα, φορτηγα) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Αριθµός πλαισίου : Σύµφωνα µε τον πίνακα οχηµάτων του ήµου Ποσότητα (ΤΕΜ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ 6 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Α ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, Υ ΡΟΦΟΡΑ, ΑΝΟΙΧΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 1 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ,00 2 ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ ΙΟΥ ,00 3 ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ,00 4 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ,00 5 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΗΛΕΚ. - ΘΕΡΜ. ΜΕΓΑΛΟΙ ,00 6 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ,00 7 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ,00 8 SET ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ( ΙΣΚΟΣ - ΠΛΑΤΟ) ,00 ΡΟΥΛΕΜΑΝ - ΤΡΟΜΠΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ATECO- 9 ACTOR ,00 10 ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ ,00 11 SET ΦΛΑΤΖΕΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ,00 12 ΦΙΛΤΡΑ ΞΥΡΑΝΤΗΡΑ ,00 13 ΒΑΛΒΙ Α ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ,00 14 ΒΑΛΒΙ Α ΦΡΕΝΟΥ ,00

7 15 ΒΑΛΒΙ Α ΟΠΙΣΘΕΝ ,00 16 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ,00 17 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕΡ ,00 18 ΤΑΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙ Ι ,00 19 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V 140ΑΜ ,00 20 ΦΑΝΑΡΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ATECO ,00 21 ΦΑΝΑΡΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ACTOR ,00 22 ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ACTOR ,00 23 ΦΑΡΟΣ 24V LED ,00 24 ΝΤΙΖΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΟΥ ,00 25 ΝΤΙΖΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΣΥΝΟ ΗΓΟΥ ,00 26 ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΗΛΕΚΤ. ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ,00 27 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΕΜΠΕΛΗ A/C ,00 28 ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΕΞΩΤ. ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ,00 29 ΛΟΥΡΙΑ ,00 30 ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΑ ,00 31 ΚΑΛΩ ΙΟ ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟΥ ,00 32 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΙΣΚΟΙ ,00 33 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΡΟΥΛΙΑ ,00 34 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ,00 35 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΠ ,00 36 ΑΚΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΥΨΩΣ. ΚΑ ΩΝ ,00 37 ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ,00 38 ΣΚΑΣΤΡΑ ,00 39 ΒΑΣΗ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ,00 40 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 41 ΜΙΖΑ ,00 42 ΥΝΑΜΟ ,00 43 ΚΟΛΑΡΑ ΙΑΦΟΡΑ ,00 44 ΚΟΛΙΕ ΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΑΡΑ ,00 45 ΤΡΟΜΠΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ,00 46 ΜΠΟΥΖΙ ,00 47 ΦΙΛΤΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ,00 48 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,00 49 ΛΑΜΠΕΣ 24V H ,00 50 ΣΤΑΡΤΕΡ 24V ,00 51 ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΡΤΕΡ ,00 52 ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ,00 53 ΙΑΚΟΠΤΕΣ ,00 54 ΦΛΑΣΙΕΡΕΣ ,00 55 ΛΑΜΠΕΣ 24V 3W 100 0,8 80,00 56 ΛΑΜΠΑ 24V 5W ΦΥΤΕΥΤΗ 50 0,8 40,00 57 ΛΑΜΠΕΣ 24V Η ,00 58 ΛΑΜΠΕΣ 24V H4 P43T ,00 59 ΛΑΜΠΕΣ 24V Η ,00 60 ΛΑΜΠΕΣ 24V ,00 61 ΛΑΜΠΕΣ 24V ,00 62 ΛΑΜΠΕΣ 24V ,00 63 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 7,5 (κουτί των 100τµχ) ,00 64 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 10 (κουτί των 100τµχ) ,00 65 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 15 (κουτί των 100τµχ) ,00 7

8 66 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 20 (κουτί των 100τµχ) ,00 67 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΝΥΨ. SET ,00 Β ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ 5.367,00 1 Φ. ΑΕΡΟΣ ,00 2 Φ. ΛΑ ΙΟΥ ,00 3 Φ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ ,00 4 ΜΙΖΑ ,00 5 ΙΝΑΜΟ ,00 6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ,00 7 ΤΑΚΑΚΙΑ SET ,00 8 ΦΑΝΑΡΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ,00 9 ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ,00 10 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ,00 11 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ,00 12 ΜΠΟΥΖΙ ,00 13 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ,00 14 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ,00 15 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 Γ ΦΟΡΤΗΓΟ - MITSUBISHI L ,00 1 Φ. ΑΕΡΟΣ ,00 2 Φ. ΛΑ ΙΟΥ ,00 3 Φ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ ,00 4 ΜΠΟΥΖΙ ,00 5 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ,00 6 ΦΛΑΣ ,00 7 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ,00 8 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 ΑΠΑΝΗ Α+Β+Γ ,00 ΦΠΑ 23% 9.222,08 ΣΥΝΟΛΟ ,08 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α 3 Ανταλλακτικά για µηχανήµατα έργου Αριθµός πλαισίου : Σύµφωνα µε τον πίνακα οχηµάτων του ήµου Ποσότητα (ΤΕΜ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 8 ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Α ΦΟΡΤΩΤΕΣ 1.482,00 1 Φ. ΑΕΡΟΣ ,00 2 Φ. ΛΑ ΙΟΥ ,00 3 Φ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ,00 4 Φ. Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ,00 5 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 Β ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ 1.026,00 1 Φ. ΑΕΡΟΣ ,00 2 Φ. ΛΑ ΙΟΥ ,00 3 Φ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ,00 4 Φ. Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ,00 5 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00

9 6 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ,00 Γ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑ ΩΝ 1.136,00 1 Φ. ΑΕΡΟΣ ,00 2 Φ. ΛΑ ΙΟΥ ,00 3 Φ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ,00 4 Φ. Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ,00 5 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 ΑΠΑΝΗ 3.644,00 ΦΠΑ 23% 838,12 ΣΥΝΟΛΟ 4.482,12 Α/Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α 4 Ανταλλακτικά για λεωφορεία Αριθµός πλαισίου : Σύµφωνα µε τον πίνακα οχηµάτων του ήµου Ποσότητα Τιμή Σύνολο ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΤΕΜ) μονάδος 1 Φ. ΑΕΡΟΣ ,00 2 Φ. ΛΑ ΙΟΥ ,00 3 Φ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ,00 4 Φ. ΤΙΜΟΝΙΟΥ ,00 5 Φ. ΣΑΣΜΑΝ ,00 6 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 7 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ,00 8 ΦΛΑΣ ,00 9 ΒΑΛΒΙ Α ΠΟΡΤΑΣ ,00 10 ΒΑΣΗ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ,00 11 ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ,00 12 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ - ΦΛΑΣ ,00 13 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟ ΟΥΝΙΟΥ ,00 14 ΚΟΥ ΟΥΝΙ ,00 15 ΜΙΖΑ ,00 16 ΥΝΑΜΟ ,00 17 ΛΟΥΡΙΑ ΥΝΑΜΟ ,00 18 ΛΟΥΡΙΑ A/C ,00 19 ΚΟΛΑΡΑ ΙΑΦΟΡΑ ,00 20 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ,00 21 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ,00 22 Φ. ΞΥΡΑΝΤΗΡΑ ,00 23 ΣΚΑΣΤΡΕΣ ,00 24 ΦΛΑΤΖΕΣ ΚΟΦΛΕΡ ,00 25 ΦΛΑΣΙΕΡΑ ,00 26 ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΦΛΕΡ ,00 27 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ Α/C ΤΕΝΤΟΤΙΡΑ ,00 28 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΕΝΤΟΤΙΡΑ ΥΝΑΜΟΥ ,00 29 ΡΕΛΙΕ 24V 20AM ,00 30 ΡΕΛΙΕ ΜΙΖΑΣ ,00 31 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ,00 ΑΠΑΝΗ 7.829,00 ΦΠΑ 23% 1.800,67 ΣΥΝΟΛΟ 9.629,67 9

10 Α/Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α 5 Ανταλλακτικά για οχήµατα τύπου σαρώθρου Αριθµός πλαισίου : Σύµφωνα µε τον πίνακα οχηµάτων του ήµου Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο ΣΚΟΥΠΕΣ (ΤΕΜ) ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 1280*650 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ,00 (ΜΕ ΧΥΤΑ ΠΛΑΪΝΑ ΚΟΜΠΛΕΡ) ΓΙΑ DULEVO ΙΣΚΟΕΙ ΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Φ860 PPN- ΣΥΡΜΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ 5 ΣΕΙΡΕΣ 2 ΤΡΙΧΩΜΑ ΓΙΑ DULEVO ,00 ΙΣΚΟΕΙ ΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΑΪΝΗ Φ700 PPN- ΣΥΡΜΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ 5 ΣΕΙΡΕΣ 3 ΤΡΙΧΩΜΑ ΓΙΑ DULEVO ,00 ΙΣΚΟΕΙ ΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Φ600 PPN- ΣΥΡΜΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ 3 ΣΕΙΡΕΣ 4 ΤΡΙΧΩΜΑ ΓΙΑ BUCHER cc ,00 5Φ. ΑΕΡΟΣ ,00 6Φ. ΛΑ ΙΟΥ ,00 7Φ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ,00 8 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 9 ΦΙΛΤΡΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ,00 10 ΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ,00 ΑΠΑΝΗ 5.938,00 ΦΠΑ 23% 1.365,74 ΣΥΝΟΛΟ 7.303,74 ιευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος ο απόλυτος προσδιορισµός της προς προµήθεια ποσότητας υλικών, επειδή η προσµέτρηση είναι αδύνατη από τη φύση της σύµβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά βλαβών του κάθε οχήµατος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό η προµέτρηση του κάθε είδους γίνεται κατ εκτίµηση βασει απολογιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας και αφορά στο συνόλο κάθε οµάδας οµοειδών οχηµάτων/µηχανηµάτων έργου. Τα υπό προµήθεια ανταλλακτικά αφορούν κυρίως αυτά που απαιτούνται για την τακτική συντήρηση των οχηµάτων/µηχανηµάτων έργου (π.χ. φίλτρα, λάµπες, µπαταρίες κλπ). Επειδή δεν µπορούν να προβλεφθούν οι βλάβες των οχηµάτων κατά την εκτέλεση της σύµβασης δύναται να αυξηθούν ή να µειωθούν οι συµβατικές ποσότητες ανταλλακτικών που αναγράφονται στη σύµβαση και στην οικονοµική προσφορά του αναδόχου χωρίς την τελική αλλαγή του συµβατικού ποσού µε τροποποίηση της σύµβασης και τη σύµφωνη γνώµη του αναδόχου. Η προµήθεια µπορεί να είναι µαζική ή τµηµατική χωρίς καµία επιβάρυνση για το ήµο. Η προσφορά που θα υποβληθεί κατά την δηµοπρασία δεσµεύει τον προµηθευτή µέχρι περαιώσεως της προµήθειας ανεξάρτητα τυχόν ανατιµήσεων. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΚΕΣΟΜ Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ Πολ. Μηχανικός ΠΕ Χαλάνδρι, 9/6//2015 Ο /ΝΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Αρχ. Μηχανικός ΠΕ 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ Χαλάνδρι Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη Τηλ.: Fax: ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ανταλλακτικων για την τακτική συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου στο Συνεργειο του ήµου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,82 µε ΦΠΑ Α.Μ.: 54 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της µελέτης Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια των απαραιτήτων ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου στο Συνεργειο του ήµου ανά οµάδα, στη διάρκεια ενός έτους. Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που θα αφορούν το σύνολο ή επί µέρους οµάδες των προς εκτέλεση προµηθειών όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και τα συµβατικά τεύχη της. [εκτέλεση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών]. Η σύµβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για 12 µήνες ή/και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. Μπορεί όµως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο ο ήµος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου, ή και µέχρι την διενέργεια του επόµενου διαγωνισµού και πάντως όχι πέρα του τριµήνου, µε τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται. ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας ακολουθούν τις διατάξεις των: 1. Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β / «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 2. Την υπ αριθµ. 3373/390/ Απόφ. Υπ. Προεδρίας και η τροποποιητικής της 4993/745/ περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής συντήρησης αγοράς ανταλλακτικών και προµηθειών καυσίµων και λιπαντικών των οχηµάτων του ηµοσίου των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠ και των ΟΤΑ περί ων το άρθρο Ι του Ν. /ΤΟΣ 2396/ Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 Φ.Ε.Κ. 19 τ. Α / «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 4. Την Αποφ. Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 (Φ.Ε.Κ. 1789/Β/2010). 5. Ν.3463/2006/Α 114 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 6. Την υπ αρ. 98/2015 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση της σκοπιµότητας και τον τρόπο διενέργειας της προµήθειας. 7. Την υπ αριθµ. 224/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης της προϋπολογιζόµενης δαπάνης και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 8. Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων. 9. Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 Α / : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 11

12 οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήµερα ισχύουν. 10. Ν.3886 /2010 «Περί δικαστικής προστασίας». 11. Π..166/2003/A 38 «Προσαρµογή µε Οδηγ. 2000/35: Καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 12. N.3852/2010/A 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης πρόγραµµα Καλλικράτης». 13. Π.. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του ιατάκτες». 14. Ν.3548/2007/Α 68 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 15. Τις διατάξεις του άρθρου 157 1β του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α /08/08/2014). ΑΡΘΡΟ 3 Συµβατικά στοιχεία Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Η διακήρυξη β. Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δ. Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων-Τεχνικες Προδιαγραφες ε. Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων στ. Η Τεχνική Έκθεση ζ. Παράρτηµα Α Πινακας οχηµάτων/µηχανηµάτων έργου ΟΜΑ ΕΣ 1-5 ΑΡΘΡΟ 4 Προϋπολογισµός και τρόπος εκτελέσεως Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας των ανταλλακτικών ανέρχεται στο ποσό των ,82 ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προυπολογισµού του ήµου του οικονοµικού έτους 2015 στους κωδικούς αριθµούς που αφορούν σχετικές πιστώσεις. Η διενέργεια του διαγωνισµού, προτείνεται να πραγµατοποιηθεί µε Πρόχειρο ιαγωνισµό και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε βάση τους όρους της ιακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονοµική Επιτροπή, µε κριτήριο κατακύρωσης «τη χαµηλότερη τιµή» επί του προϋπολογισµού της µελέτης (ανά οµάδα) και µε συµπλήρωση του τιµολογίου προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους (ανά οµάδα). Η προσφερόµενη τιµή θα περιέχει όλους τους νόµιµους φόρους και κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 5 Σύµβαση- ιάρκεια Σύµβασης Οι ανάδοχοι µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένοι να προσέλθουν σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των δέκα ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δεκαπέντε ηµερών, προς υπογραφή της σχετικής σύµβασης και να καταθέσουν την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Η σύµβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για 12 µήνες ή/και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. Μπορεί όµως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο ο ήµος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου, ή και µέχρι την διενέργεια του επόµενου διαγωνισµού και πάντως όχι πέρα του τριµήνου, µε τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται (άρθρα 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ). ΑΡΘΡΟ 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης την οποία θα προσκοµίσει ο ανάδοχος, ορίζεται σε ποσοστό ίσο µε το 3% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.(άρθρο 157 του Ν.4281/2014). Θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) µήνες επιπλέον από την χρονική διάρκεια της σύµβασης, και θα επιστρέφεται τρεις (3) µήνες µετά την λήξη του χρόνου σύµβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους Οι εγγυήσεις γενικότερα εκδίδονται από πιστωτικά Ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους εις την 12

13 Ελληνική. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. ΑΡΘΡΟ 7 Χρόνος Εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης των υπό προµήθεια ανταλλακτικών ορίζεται από την προσφορά του αναδόχου δεν θα είναι όµως µικρότερος του ενός (1) έτους. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται σε αυτό το χρονικό διάστηµα οφειλόµενο σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται το συντοµότερο, µε την άµεση αλλαγή του προβληµατικού ανταλλακτικού, από την ειδοποίησης της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προµηθευτή οι νόµιµες κυρώσεις. Εξαιρούνται ειδικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις συγκεκριµένων ανταλλακτικών και αναλωσίµων και µόνο εάν η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών κρίνει επαρκή την αιτιολόγηση. Είναι στην απόλυτη κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού να γίνει δεκτή εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικού διαστήµατος µικρότερου των δώδεκα µηνών µόνο για συγκεκριµένες περιπτώσεις, µετά από εκτενή αιτιολόγηση και σε καµία περίπτωση για γενικές περιπτώσεις. ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος παράδοσης - Παραλαβή Ποιότητα Λόγω του ότι τα οχήµατα του ήµου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των κοινών ανταλλακτικών να είναι πολύ µικροί, όρος που θα πρέπει να γίνει αποδεκτός µε ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. Ο χρόνος παράδοσης των απαραίτητων ανταλλακτικών θα είναι άµεσος (µέχρι δύο -2- εργάσιµες ηµέρες από την γραπτή παραγγελία της Υπηρεσίας), ενώ για τα ανταλλακτικά που θα πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την παραγγελία του ανταλλακτικού στον προµηθευτή. Σε ειδική περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας ο χρόνος θα παρατείνεται µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση για τα ανωτέρω. Η προµήθεια µπορεί να είναι µαζική ή τµηµατική χωρίς καµία επιβάρυνση για το ήµο. Η παράδοση των ανταλλακτικών, θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας µε την αρµόδια Υπηρεσία, ανάλογα µε τις προκύπτουσες κάθε φορά ανάγκες του ήµου και µέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόµενου ποσού ή του χρόνου της σύµβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την µεταφορά και παράδοση των ανταλλακτικών στις εγκαταστάσεις του ήµου. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή. Εάν κατά την παραλαβή των ανταλλακτικών, στο σύνολό ή µέρος αυτών, βρεθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συµφωνηµένης σύµβασης ή τις προδιαγραφές της µελέτης, κατά την απόλυτη κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, θα απορρίπτονται, και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει εκ νέου, το σύνολο ή το µέρος αυτών, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί η παράβαση των ανωτέρω διαβεβαιώσεων.αν η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ήµου. Οι νέες δαπάνες που θα προκύψουν (έξοδα αποστολής µεταφοράς, νέα ανταλλακτικά κλπ.) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου ανταλλακτικού επήλθε φθορά στο µηχανολογικό εξοπλισµό και στα µηχανήµατα του ήµου, να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης. Επιπλέον, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς το ήµο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις παραπάνω υποχρεώσεις κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 13

14 ΑΡΘΡΟ 9ο Τρόπος πληρωµής Οι τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται. Η πληρωµή θα γίνεται µε εντάλµατα που θα εκδίδονται µετά από κάθε παραλαβή των εκάστοτε παραγγελθέντων ανταλλακτικών από την αρµόδια επιτροπή και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του οικείου ΟΤΑ. Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία, θα καταβάλλεται στον προµηθευτή η αξία του εκάστοτε τιµολογίου µε τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ. Άρθρο 10 ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας της παράδοσης ανταλλακτικών και ο ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τα νόµιµα. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον προβλεπόµενο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. ΑΡΘΡΟ 11ο Φόροι-τέλη Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύµβασης καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο. Χαλάνδρι, 9/6/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΚΕΣΟΜ Ο /ΝΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ Πολ. Μηχανικός ΠΕ Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Αρχ. Μηχανικός ΠΕ 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ Χαλάνδρι Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη Τηλ.: Fax: ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ανταλλακτικων για την τακτική συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου στο Συνεργειο του ήµου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,82 µε ΦΠΑ Α.Μ.: 54 / 2015 Παράρτηµα Α Πινακας οχηµάτων/µηχανηµάτων έργου ΟΜΑ ΕΣ 1-5 ΑΡΘΡΟ 1ο: Κατάσταση οχηµάτων-µηχανηµάτων ήµου Τα οχήµατα-µηχανήµατα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης προµήθειας των απαραιτήτων ανταλλακτικών, είναι τα ακόλουθα : 15

16 Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙ ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ ΤΥΠΟΣ ΙΠΠΟ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣ ΗΣ ΥΝΑΜΗ ΚΕΥΗ ΗΜ/ΝΙΑ 1 ης Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟ ΡΙΑΣ 1 ΚΗΗ 3971 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN C3 8 VF2FCHFXC HFX 11/10/ ΚΗΗ 3970 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN C3 8 VF2FCHFXB HFX10FP7P /4/ ΚΗΙ 5749 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX 11 KMHPM81CP3U G4ED 11/2/ ΙΕΡ 6790 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ GM DAEWOO MATIZ 6 KL14M11CD5C F8CV 1/4/ ΙΕΡ 6788 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAEWOO AVEO 8 KL1SF48T B12S1 1/4/ ΙΕΡ 6789 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ GM DAEWOO MATIZ 6 KL14M11CD5C F8CV 1/4/ ΙΕΧ 8337 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI H-1 16 NLJWWH7WP4Z G4JS 29/9/ KHO 5821 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L JMBCNK120PP G63PD3044 2/3/ KHO 5822 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L JMBCNK120PP G63PE6267 2/3/ KHO 6430 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L MMBONK6201D G63 9/10/ KHO 6431 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L MMBONK6201D G63 9/10/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PORTER ZAPS HC 22/12/2006 ΚΗΗ 5882 PIAGGIO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PORTER ZAPS HC 22/12/2006 ΚΗΗ 5883 PIAGGIO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ZAPS90AJW DA471QLR 6/4/2012 ΚΗΗ 5866 PIAGGIO S KHO 5999 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT EXPRESS 9 VF1F C3GB710A /5/ ΚΗΙ 7056 ΗΒΖ 0512 ΟΒΧ 0587 ΟΒΧ 0588 ΡΑΕ 0753 HMIΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΚΥΚΛΟ ΙΚΥΚΛΟ ΙΚΥΚΛΟ ΙΚΥΚΛΟ CITROEN JUMPER 14 VF7ZCTMDC RFL 4/8/2005 PEUGEOT OD8 125cc/2 12/10/2010 YAMAHA SG23 155cc/2 RKRSG G397E 15/3/2012 YAMAHA SG23 155cc/2 RKRSG G397E 14/3/2012 KYMCO B1 102cc/1 ME4JF11A JF11E 21/7/

17 21 ΟΙΤ 0296 ΙΚΥΚΛΟ HONDA ANF cc/2 13/3/ ΟΙΤ 0297 ΙΚΥΚΛΟ HONDA ANF cc/2 13/3/ ΤΖΙ 0366 ΙΚΥΚΛΟ HONDA ANF cc/2 MLHJC37A1A JC37E 29/1/ ΤΖΙ 0367 ΙΚΥΚΛΟ HONDA ANF cc/2 MLHJC37A3A JC37E 29/1/ ΤΖΙ 0368 ΙΚΥΚΛΟ HONDA ANF cc/2 MLHJC37AXA JC37E 29/1/ ΤΖΙ 0369 ΙΚΥΚΛΟ HONDA ANF cc/2 MLHJC37A1A JC37E 29/1/ ΟΒΕ 0020 ΙΚΥΚΛΟ DAYTONA DX 125R 120cc/2 XG8DE125DD DY152FMI 16/9/ ΟΒΕ 0021 ΙΚΥΚΛΟ DAYTONA DX 125R 120cc/2 XG8DE125DD DY152FMI 16/9/ ΟΒΕ 0022 ΙΚΥΚΛΟ DAYTONA DX 125R 120cc/2 XG8DE125DD DY152FMI 16/9/ ΟΒΕ 0023 ΙΚΥΚΛΟ DAYTONA DX 125R 120cc/2 XG8DE125DD DY152FMI 16/9/ ΟΒΕ 0024 ΙΚΥΚΛΟ DAYTONA DX 125R 120cc/2 XG8DE125DD DY152FMI 16/9/ ΙΟΧ 0160 ΙΚΥΚΛΟ DAYANG DYSOA 120cc/2 XG8DY125AA DY152FMI 14/12/ DREAM C100MN C100MNE /5/1997 HNY 0414 ΙΚΥΚΛΟ HONDA cc/2 34 ΙΜΚ 0438 ΙΚΥΚΛΟ GORGOLIS S.A KRISS II 110cc/1 XG8AN110HHGL04404 AN110 24/10/ ΙΜΚ 0439 ΙΚΥΚΛΟ GORGOLIS S.A. KRISS II 110cc/1 XG8AN110HHGL02350 AN110 24/10/ ΑΖΕ 0315 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ DAYANG DYSOA 49cc LATOY050B2L EM /10/ ΑΖΕ 0939 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ KYMCO B1 49cc RFBB BA10A /7/ AZE 1697 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ KYMCO C 50Q 49cc LC2B KB /5/ ΗΟ 9795 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ HONDA AF-49 49cc 2DCAF49AOWF HI-AF49E /11/ ΗΟ 9796 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ HONDA AF-49 49cc 2DCAF49AOWF HI-AF49E /11/ ΗΟ 9797 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ HONDA AF-49 49cc 2DCAF49AOWF HI-AF49E /11/ ΚΗΟ 5933 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1823 K 38 WDB K OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 7/10/2003 Α.Ε. 43 ΚΗΟ 5934 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1823 K 38 WDB K OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 7/10/2003 Α.Ε. 44 ΚΗΟ 5935 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1823 K 38 WDB K OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 7/10/

18 45 ΚΗΟ 5938 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1823 K 38 WDB K Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 46 ΚΗΟ 6500 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1823 K 38 WDB K OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 47 ΚΗΟ 6266 ΜΥΛΟΣ MERCEDES WDB K Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 48 ΚΗΗ 4390 ΠΡΕΣΑ ΦΥΣΙΚΟΥ MERCEDES WDB V M 906 LAG Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 49 ΚΗΗ 4391 ΠΡΕΣΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΗΗ 6167 MERCEDES WDB V M 906 LAG Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 50 ΚΗΙ 5826 ΠΡΕΣΑ MERCEDES 1823 K 38 WDB K Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 51 ΚΗΙ 5827 ΠΡΕΣΑ MERCEDES 1823 K 38 WDB K Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 52 ΚΗΟ 6497 ΠΡΕΣΑ MERCEDES 1823 K 38 WDB K OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 53 ΚΗΙ 6688 ΠΡΕΣΑ MERCEDES 1823 K 38 WDB L OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 54 ΚΗΙ 6689 ΠΡΕΣΑ MERCEDES 1823 K 38 WDB L OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 55 ΠΡΕΣΑ ML 180 WDB OM 924 LAV2 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) E28 Α.Ε. 56 ΠΡΕΣΑ ΚΗΗ 6208 (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 57 KHI 3657 ΠΡΕΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 58 KHI 3658 ΠΡΕΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 59 KHI 8638 ΠΡΕΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 60 ΚΗΗ 5890 ΠΡΕΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) MERCEDES MERCEDES RENAULT ML 180 E28 MIDLUM /CB 53 FIAT-IVECO ML 150 E24 7/11/2003 7/10/2003 1/10/ /6/ /6/2009 5/8/2004 5/8/ /9/2003 1/2/2007 1/2/ /1/ WDB L OM 924 LAV2 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 14/7/ Α.Ε. 37 VF644ACA DC16WJ0183M ΗΦΑΙΣΤΟΣ 25/8/ ZCFA1LJ F4AE0681BC101 ΤΟΥΜΠΑΣ 31/10/2003 FIAT-IVECO Α1LM01 35 ZCFA1LG F4AE3681BP Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 7/12/2006 NISSAN 40 VWANJTTK I5BE4225 9/7/ ΚΗΟ 6461 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS MAN B B IKARUS 27/1/ KHO 6464 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS MAN B B IKARUS 27/1/

19 ΚΗΟ 6465 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS MAN B B IKARUS 27/1/ ΚΗΟ 6466 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS MAN B B IKARUS 27/1/ ΚΗΙ 5921 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS E91.AR 25 TSEE91MAR63GRO155 OM904LAIII/2 IKARUS 16/8/2006 MERCEDES 66 ΚΗΙ 5922 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS E91.AR 25 TSEE91MAR63GRO154 OM904LAIII/2 IKARUS 16/8/2006 MERCEDES 67 Υ ΡΟΦΟΡΑ DAIMLER 1823 K 38 WDB L OM906LA 11/9/2006 ΚΗΙ 6675 CHRYSL/ MERCEDES 68 KHO 5525 ΑΝΟΙΧΤΟ MERCEDES WDB MERCEDES 20/5/1992 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 69 ΚΗΟ 6443 ΑΝΟΙΧΤΟ FIAT IVECO 35 ZCFA1TM F4AE0681A FIAT 5/3/2002 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 70 ΚΗΗ 3996 ΑΝΟΙΧΤΟ MERCEDES 36 WDB MERCEDES 12/11/1993 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 71 KHI 7100 ΑΝΟΙΧΤΟ FORD CKK 1 44 NMOC13TEDD6M58780 FOT3 FORD 30/10/2006 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 72 KHO 5703 ΑΝΟΙΧΤΟ MERCEDES 1626 AK MERCEDES 18/9/1986 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝ Ο 73 KHY 8285 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ MERCEDES 3538 K 77 WDB625136IK MERCEDES 9/10/ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ 75 ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ ΜΑΝ LC LE 220C LC LE 220C ΜΑΝ (14.280) 220 WMAL Y PERIVALLO NTIKI 280 WMAL75ZZ26Y PERIVALLO NTIKI 28/5/ /3/

20 76 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΣ 77 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΣ 78 ΜΕ EΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ 79 ME EΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ MERCEDES WDB N BIZZOCCHI 21/12/2001 DAIMLER AG (MB 816 ATECO 4X2 CASE 580F 4X4 TEREX-FERMEC 860 ELITE 156 WDB970221L PALFINGER 18/11/ CASE 23/2/ SMFH64TCO4CGM2372 RG38044U101098K TEREX- FERMEC 9/6/ ΜΕ ROBOT JCB 1CX 50 SLP1CXWS5E HP50828U930919M JCB 9/6/ ME ΣAΡΩΘΡΟ JOHNSTON COMPACT 93 SA92VM50X32O B/ JOHNSTON 11/10/ ΜΕ ΣAΡΩΘΡΟ SICAS EUROCLEAN SA 2.2V 80 A B77412 SICAS EUROCLEAN 8/10/ ΜΕ ΣAΡΩΘΡΟ DULEVO ZA C DULEVO 18/5/ /T ME ΣAΡΩΘΡΟ BUCHER CITYCAT 136 TEB50CC OO BUCHER 13/3/ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΛΑ ΟΘΡΥΜΑΤΙΣ ΤΗΣ IVECO

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων Δήμου Α.Μ : 90/2015 Προϋπ/σμός: 73.600,00 (με ΦΠΑ 23 %) Κ.Α: 02.20.6263.001,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Χαϊδάρι, 13/6/2014 τηλ: 213 2047330,317 Fax2105323635 Αρ. Πρωτ.: 19989 e mail : prom@haidari.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 127.955,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/213 Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 12/8/2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 4353 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ίδιοι Πόροι ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 47.959,48 Περιεχόµενα: 1. ιακήρυξη ιαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23%

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/15 Κ. Α.: 20.6263 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Δράμα, 19-12-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 67239 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70.

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Προϋπολογισµός: 245.998,77 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ..Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 18/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 58.083,06 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (245.000,00 )

Διαβάστε περισσότερα