ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Υπηρεσιών Ξενοδοχειακής Μονάδας. Φοιτήτρια: Ντόγα Γεωργία Επιβλέπων Καθηγητής: Αν. Καθ. Βαζακίδης Αθανάσιος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Υπηρεσιών Ξενοδοχειακής Μονάδας. Φοιτήτρια: Ντόγα Γεωργία Επιβλέπων Καθηγητής: Αν. Καθ. Βαζακίδης Αθανάσιος"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Υπηρεσιών Ξενοδοχειακής Μονάδας Φοιτήτρια: Ντόγα Γεωργία Επιβλέπων Καθηγητής: Αν. Καθ. Βαζακίδης Αθανάσιος Θεσσαλονίκη 2010

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με την ολοκλήρωση της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή µου κύριο Βαζακίδη Αθανάσιο, Αναπληρωτή Καθηγητή του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, για την πολύτιµη βοήθεια του όλους τους µήνες που απαίτησε η διεκπεραίωση της εργασίας, για τις συµβουλές του και τις συζητήσεις που έγιναν. Παράλληλα, επιθυµώ να ευχαριστήσω τους δικούς ανθρώπους για την στήριξη τους, οικονοµική και ψυχολογική, κυρίως για στην ολοκλήρωση του µεταπτυχιακού, καθώς και στον κύριο ηµήτρη Μ., οικονοµικό διευθυντή της ξενοδοχειακής µονάδας, που µου εµπιστεύτηκε τα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης στην οποία εργάζεται και τα οποία επεξεργάστηκα στην εργασία. 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά την χρήση της µεθόδου της κοστολόγησης για τον υπολογισµό και τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους µιας ξενοδοχειακής µονάδας στο Νοµό Χαλκιδικής. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιείται µε την τακτική του µη συνυπολογισµού των αποσβέσεων στα ετήσια έξοδα της εταιρίας. Η τακτική αυτή ακολουθείται από ορισµένες επιχειρήσεις τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο σκοπός τους είναι να παραπλανηθούν οι επενδυτές µέσω της παραποίησης των οικονοµικών στοιχείων και καταστάσεων και να εισέλθει χρηµατικό κεφάλαιο στην εταιρία. Στο πρώτο, θεωρητικό, κοµµάτι δόθηκαν ορισµοί που αφορούν την κοστολόγηση, το κόστος και άλλα χρήσιµα προσδιοριστικά στοιχεία που βοηθούν στην κατανόηση για την χρησιµότητα και την πιθανή αξιοποίηση της όλης εργασίας. Παράλληλα µε τους ορισµούς της κοστολόγησης δίνονται και ορισµοί που περιγράφουν τον τουρισµό και τα ξενοδοχειακά καταλύµατα. Σε µία υποενότητα παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι υπηρεσίες που παρέχει η ξενοδοχειακή µονάδα, της οποίας τα οικονοµικά στοιχεία επεξεργάζεται η εργασία. Τέλος, ορίζεται και η παραπλάνηση επενδυτών, παρουσιάζονται οι τακτικές που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις για αυτή και δίνονται παραδείγµατα εταιρειών, που λειτούργησαν µε τον συγκεκριµένο αυτό τρόπο στο παρελθόν. Το πρακτικό µέρος, που αποτελεί και τον κύριο κορµός της εργασίας, χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο αφορά τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους χωρίς την προσθήκη του εξόδου των αποσβέσεων και το δεύτερο τον προσδιορισµού του καθαρού κέρδους µε την προσθήκη των αποσβέσεων. Ο προσδιορισµός του καθαρού κέρδους ξεκινάει µε τον υπολογισµού του κόστους πωληθέντων και των εσόδων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας. Στη συνέχεια επιµερίζονται τα έξοδα στα διάφορα κέντρα κόστους. Ο επιµερισµός αυτός απεικονίζεται στα φύλλα µερισµού. Μετά την επιλογή των σωστών κάθε φορά κέντρων κόστους, το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτά αφαιρείται από τα έσοδα και µετά την προσθαφαίρεση των έκτακτων αποτελεσµάτων του έτους 3

4 καταλήγει η εργασία στα καθαρά αποτελέσµατα. Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και για το δεύτερο σενάριο στο οποίο επιµερίστηκαν και συνυπολογίστηκαν στα ετήσια έξοδα και το έξοδο των αποσβέσεων. Τα συµπεράσµατα στο τέλος της εργασίας είναι πολύ σηµαντικά και χρήσιµα, καθώς εκεί θα αναλυθούν τα αποτελέσµατα του πρακτικού µέρους και σε συνδυασµό µε το θεωρητικό υπόβαθρο θα δοθούν λύσεις και θα εξεταστούν κάποιοι λόγοι, που οδήγησαν στα συγκεκριµένα αποτελέσµατα. 4

5 ABSTRACT This essay is about the use of the cost accounting method for the calculation and the determination of the net profit of a hotel unit in the Prefecture of Chalkidiki. For this aim it is used the tactic of the non inclusion of the depreciations in the annual expenses of the company. This tactic is used by many enterprises not only in Greece, but abroad, as well. Their aim is to mislead the investors through the falsification of the economic data and statements so that the company can find capital. In the first, theoretical, part there are the definitions of the cost accounting, the cost and other useful defining elements that help to the comprehension for the usefulness and likely exploitation of the essay. Apart from the definitions of cost accounting there also are the definitions of tourism and hotel accommodation. In a sub unit are presented the basic characteristics and services that are provided by the hotel unit, whose economic data this essay examines. Finally, it is defined the misleading of the investors, are presented the tactics that the enterprises use for this and are given examples of companies that were run with this particular way in the past. The practical part, which constitutes the main part of the work, is divided into two parts. The first one is about the determination of the net profit without the addition of the depreciation expense and second one is about the determination of the net profit with the addition of the depreciations. The determination of the net profit begins with the calculation of the sold cost and the income that the company has from its activities. Then, the expenses are allocated in the various cost categories. This allocation is portrayed in the allocation sheets. After the correct choice of the cost center each time, the total sum that corresponds to them is subtracted from the income and after the adding and subtraction of the extraordinary results of year the essay gets to the net results. The same tactic was also followed in the second case where the expense of the depreciations was allocated and included in the annual expenses. The conclusions at the end of work are very important and useful. There the results of the practical part will be analyzed and in combination with the theoretical 5

6 background will be given solutions and will be examined the certain reasons, which led to the particular results. 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 3 Περιεχόµενα 7 1. Εισαγωγή 9 Α ΜΕΡΟΣ 2. Κόστος Κοστολογικό Σύστηµα 2.1 Κόστος Κοστολόγηση Κοστολογικό Σύστηµα Εξέλιξη Κοστολογικών Συστηµάτων ιακρίσεις Κόστους Στοιχεία Κόστους Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα Έµµεσα Κόστος Αποθέµατα Κέντρα Κόστους Σχέση Κόστους Τµήµα Παραγωγικής ιαδικασίας ιαδικασία Λήψης Απόφασης Τουρισµός Ξενοδοχειακή Μονάδα 3.1 Τουρισµός Καταλύµατα Ξενοδοχεία Ξενοδοχειακή Μονάδα Τακτική Παραπλάνησης 28 Β ΜΕΡΟΣ 5. Κοστολόγηση ιαδικασία Κοστολόγησης 32 Α. Κοστολόγηση χωρίς τον υπολογισµό αποσβέσεων 33 5.Α.1 Αποθέµατα Κόστος Πωληθέντων 33 5.Α.2 Φύλλο Μερισµού 35 5.Α.3 Μικτό κέρδος από παροχή υπηρεσιών 42 5.Α.4 Καθαρό κέρδος 44 7

8 Β. Κοστολόγηση µε τον υπολογισµό των αποσβέσεων 46 5.Β.1 Αποθέµατα Κόστος Πωληθέντων 47 5.Β.2 Φύλλο Μερισµού 48 5.Β.3 Μικτό κέρδος από παροχή υπηρεσιών 54 5.Β.4 Καθαρό κέρδος Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία 61 8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας αποτελεί η κοστολόγηση των εξόδων µιας ξενοδοχειακής µονάδας και η παρουσίαση των δεδοµένων που προκύπτουν από την κοστολογική διαδικασία. Η κοστολόγηση πραγµατοποιείται µε δύο σενάρια, στο πρώτο, στο οποίο δεν υπάρχει η προσθήκη των αποσβέσεων στα έξοδα της εταιρίας και στο δεύτερο, στο οποίο υπάρχει. Επιπλέον, τα δύο σενάρια της κοστολόγησης παρουσιάζουν την τακτική κάποιων επιχειρήσεων να παραπλανούν τους επενδυτές εµφανίζοντας αναληθή οικονοµικά στοιχεία. Η όλη διαδικασία κοστολόγησης έχει τελικό σκοπό τη βοήθεια στην λήψη αποφάσεων από την µεριά της διοίκησης της επιχείρησης. Στόχος της εργασίας αποτελεί η ανάδειξη αποτελεσµατικών τρόπων και µεθόδων για τον εντοπισµό του τι κοστίζει κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης και σε ποιο βαθµό συµβάλλει στο συνολικό κόστος της. Παράλληλα µε την ανάλυση των εξόδων στα κέντρα κόστους, γίνεται και επισήµανση και των υπόλοιπων οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης και συνάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα για την λειτουργία, τις δραστηριότητες και το οικονοµικό της µέλλον, κυρίως από την σκοπιά του πόσο κοστίζει για την εταιρία κάθε µελλοντική της απόφαση και κίνηση. απόφασης. Λέξεις κλειδιά: κόστος, διαδικασία κοστολόγησης, κέντρο κόστους, λήψη 9

10 2. ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Στη καθηµερινή ζωή και επικοινωνία χρησιµοποιούνται πολύ συχνά κάποιες λέξεις, όπως κόστος και έξοδο. Οι λέξεις αυτές έχουν και λογιστική σηµασία. Είναι απαραίτητο, για την κατανόηση όσων περιγράφονται και αναλύονται παρακάτω, να δοθούν οι σηµασίες των ορισµών αυτών. Κάποιες επιπλέον βασικές έννοιες που χρησιµοποιούνται για την κοστολόγηση γενικότερα και για την κοστολόγηση υπηρεσιών ειδικότερα, είναι οι όροι κοστολόγηση, κοστολογικό σύστηµα, προϊόντα, έξοδα, κέντρα κόστους κ.α ΚΟΣΤΟΣ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ορίζει το κόστος ως τη διάθεση ή την επένδυση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό τη χρησιµοποίηση τους για την πραγµατοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. (Βενιέρης, 1986, 21) Ως κοστολόγηση περιγράφεται όλη η διαδικασία συγκέντρωσης, κατάταξης, καταγραφής και επιµερισµού των δαπανών µιας επιχείρησης, µε σκοπό τον προσδιορισµό και καθορισµό του κόστους είτε της παροχής υπηρεσιών, είτε των δραστηριοτήτων, είτε της παραγωγής των προϊόντων που εµπορεύεται. Κοστολογικό σύστηµα, κατ επέκταση, αποτελεί το πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του κοστολογικής διαδικασίας της επιχειρηµατικής µονάδας µε την έκδοση των εκθέσεων των κοστολογικών δεδοµένων. (Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, 25) ιακρίνονται δύο είδη κοστολόγησης, η εξωλογιστική και η εσωλογιστική. Η εξωλογιστική κοστολόγηση διενεργείται όταν το κόστος προσδιορίζεται χωρίς λογιστικές εγγραφές, ενώ αντίθετα εσωλογιστική κοστολόγηση είναι η κοστολόγηση 10

11 κατά την οποία το κόστος παραγωγής και το κόστος των λοιπών λειτουργιών προσδιορίζεται µε λογιστικές εγγραφές και οι λογιστικές αυτές εγγραφές γίνονται µε την µέθοδο και τις αρχές της αναλυτικής λογιστικής. Οι σκοποί της κοστολόγησης διακρίνονται σε άµεσους και έµµεσους. Άµεσος σκοπός είναι ο αναλυτικός υπολογισµός του κόστους κάθε παραγόµενου προϊόντος και των διαφόρων τµηµάτων ή λειτουργιών της επιχείρησης. Έµµεσος σκοπός της κοστολόγησης είναι η παροχή χρήσιµων πληροφοριών στη ιοίκηση για να µπορέσει να εκτελέσει αποτελεσµατικά το έργο της. Συγκεκριµένα, επιτρέπει την άσκηση της πολιτικής των τιµών, την άσκηση ελέγχου στην παραγωγική διαδικασία, την ανεύρεση των ενδείξεων της παραγωγικής διαδικασίας µε τις οποίες επιτυγχάνεται ευνοϊκότερο κόστος παραγωγής, τον καθορισµό από την επιχείρηση των οικονοµικών µεγεθών της προς το καλύτερο, µε βάσει τις συνθήκες της αγοράς και τις υποδείξεις ζηµιών και σπαταλών στο κόστος παραγωγής µε συνέπεια διορθωτικές παρεµβάσεις στην παραγωγή και στα υπόλοιπα κέντρα κόστους ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ζήτηση για την εξαγωγή πληροφοριών του κόστους από της πλευρά της διοίκησης πρωτοεµφανίστηκε σε βιοµηχανικές µονάδες κλωστουφαντουργίας και σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας λίγο πριν τα µέσα του 19 ου αιώνα. Οι πληροφορίες αυτές απεικόνιζαν την αποδοτικότητα µετατροπής των πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα και της µεταφοράς ανθρώπων και φορτίων. Λίγες δεκαετίες αργότερα εµφανίζεται η αυτοµατοποίηση της παραγωγής. Το ενδιαφέρον της διοίκησης περιορίζεται στα άµεσα υλικά και την άµεση εργασία και καθόλου στα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα. Σταθµός στην εξέλιξη των κοστολογικών συστηµάτων αποτέλεσε ο µηχανικός Taylor κατά τις αρχές του 20 ου αιώνα. Την εποχή εκείνη άρχισε να καταγράφεται η ανάλυση των κινήσεων και του χρόνου που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών. ίνονται πλέον, πληροφορίες που αφορούσαν το ανά µονάδα κόστος παραγωγής και την τιµολόγηση αφού συνδέονται 11

12 οι ενέργειες κάθε εργασίας µε χρόνο που απαιτούν και τις πρώτες ύλες που χρειάζονται. Εισάγεται αυτή την περίοδο η κατανοµή των γενικών εξόδων στα επιµέρους προϊόντα. Βάση µερισµού των εξόδων αποτελεί κατά κύριο λόγο η άµεση εργασία, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων αποτελούσαν οι αµοιβές του προσωπικού και µπορούσαν εύκολα και τα υπόλοιπα έξοδα να προστεθούν στην άµεση εργασία και την επιβαρύνουν. Με την πάροδο των ετών, όµως, τα έµµεσα έξοδα αυξήθηκαν, η αυτοµατοποίηση µείωσε τον αριθµό των εργαζοµένων που απαιτούσαν οι επιχειρήσεις, οι αγοραστικές ανάγκες µεγάλωσαν και διαφοροποιήθηκαν, επιβάλλοντας πολλές παρτίδες προϊόντων και σε µεγάλο αριθµό. Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω ήταν να πάψει η άµεση εργασία να αποτελεί βάση µερισµού των έµµεσων εξόδων. Κατέληξαν τα έµµεσα έξοδα να συµµετέχουν µε πολύ µεγάλο ποσοστό στο συνολικό κόστος παραγωγής εξαιτίας της έντονης αυτοµατοποίησης και της ανάπτυξης των υπόλοιπων τµηµάτων της επιχείρησης, όπως του τµήµατος µάρκετινγκ και προώθησης για τη αντιµετώπιση του ανταγωνισµού. Περνώντας µε τον τρόπο αυτό σε νέα µέθοδο ανάλυσης των εξόδων, χρησιµοποιώντας εκτός από την άµεση εργασία και τα έµµεσα έξοδα ως βάσεις µερισµού. (Γκεντζογλάνης Α., 2004) 2. 3 ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ Το κόστος µπορεί να διακριθεί σε ελεγχόµενο κόστος και µη ελεγχόµενο κόστος. Ελεγχόµενο κόστος είναι το κόστος εκείνο, το οποίο καθορίζεται σε ένα ορισµένο επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας της επιχείρησης, για δεδοµένο χρονικό διάστηµα. Το επίπεδο της διοίκησης και η ιεραρχία θα είναι, ουσιαστικά, υπεύθυνα για τη διαµόρφωση και το ύψος της δαπάνης. Επιπλέον, και το χρονικό διάστηµα µπορεί να ποικίλει. Παράδειγµα, ελεγχόµενου κόστους αποτελεί η διαφηµιστική καµπάνια του τµήµατος πωλήσεων. Το κόστος, που δεν καθορίζεται από ένα συγκεκριµένο επίπεδο διοίκησης και δεν αφορά οροθετηµένη χρονική περίοδο αποτελεί το µη ελεγχόµενο κόστος. 12

13 Μία ακόµα διάκριση του κόστους είναι σε σχετικό και µη σχετικό. Σχετικό είναι το κόστος το οποίο θα παύσει να υφίσταται όταν πάψει να υφίσταται το αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται. Μη σχετικό, αντίστοιχα, είναι το κόστος το οποίο θα συνεχίσει να υφίσταται και µετά την πάψη του αντικειµένου, στο οποίο αναφέρεται. Στην λήψη µιας απόφασης λαµβάνεται υπόψιν µόνο το σχετικό κόστος. Πολύ σηµαντική διάκριση του κόστους αποτελεί και αυτή που στηρίζεται στη διάκριση της συµπεριφοράς του. Έτσι, το κόστος µπορεί να είναι µεταβλητό, σταθερό και ηµιµεταβλητό. Μεταβλητό είναι το κόστος που µεταβάλλεται µε τον ίδιο ρυθµό που µεταβάλλεται ο βαθµός δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται. Σταθερό είναι το κόστος που δεν µεταβάλλεται µε τον ίδιο ρυθµό που µεταβάλλεται και ο βαθµός δραστηριότητας. Η µεταβολή του σταθερού κόστους εξαρτάται από τον χρόνο και άλλα αίτια. Το ηµιµεταβλητό κόστος είναι σταθερό µέχρι ενός σηµείου και από εκεί και πέρα µεταβάλλεται µε κάποιο ρυθµό. Τελευταία διάκριση του κόστους αποτελεί η διάκριση του κόστους σε άµεσο και έµµεσο. Άµεσο είναι το κόστος που γίνεται αποκλειστικά για τη δηµιουργία ενός προϊόντος ή υπηρεσίας ή πελάτη ή τµήµατος, που αποτελεί αντικείµενο κόστους. Συνηθισµένο παράδειγµα άµεσου κόστους είναι οι πρώτες ύλες και το άµεσο εργατικό κόστος. Έµµεσο είναι το κόστος που πραγµατοποιείται ταυτόχρονα για τη δηµιουργία περισσοτέρων του ενός προϊόντος ή υπηρεσίας ή πελάτη ή τµήµατος, που αποτελούν, πάντα, αντικείµενο κόστους. (Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, 31-48) 2. 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Αντικείµενο του κόστους αποτελεί κάθε προϊόν, υπηρεσία ή έργο, των οποίων το κόστος µπορεί να µετρηθεί. Το κόστος πρέπει να αναφέρεται σε όλη την παραγωγική διαδικασία, που περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία κόστους: άµεσα υλικά ή πρώτες ύλες, άµεση εργασία και γενικά βιοµηχανικά έξοδα ή έµµεσα έξοδα. 13

14 Άµεσα υλικά ή πρώτες ύλες είναι τα υλικά εκείνα, που επιδέχονται επεξεργασία και τελικά καταλήγουν σε ένα συγκεκριµένο προϊόν. Συνήθως, τα άµεσα υλικά αποτελούν το µεγαλύτερο στοιχείο κόστους σε ένα παραγόµενο προϊόν. Άµεση εργασία είναι το κόστος της παρεχόµενης εργασίας σε ένα παραγόµενο προϊόν όταν η εργασία αυτή αφορά εξ ολοκλήρου την παραγωγή του συγκεκριµένου προϊόντος. Γενικά βιοµηχανικά έξοδα ή έµµεσα έξοδα χαρακτηρίζονται όλες οι δαπάνες της παραγωγικής διαδικασίας, κύριων και βοηθητικών υπηρεσιών. Στα έµµεσα έξοδα περιλαµβάνονται τα έµµεσα υλικά και η έµµεση εργασία καθώς και διάφορα λειτουργικά έξοδα παραγωγής, όπως το ενοίκιο, αποσβέσεις, ηλεκτρικό ρεύµα κα. (Πάγγειος, 1993, 41) 2. 5 ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ Ενώ τα κόστη των πρώτων υλών και της άµεσης εργασίας µπορούν εύκολα να συσχετιστούν µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν, αυτή η συσχέτιση δεν είναι καθόλου εύκολη για τα έµµεσα έξοδα (γενικά βιοµηχανικά έξοδα). Το γεγονός αυτό παρατηρείται, καθώς τα έξοδα δεν διακρίνονται πάντα µε βάση την παραγωγή και το προϊόν. Συνήθως, τα έξοδα θα εµφανιστούν µία φορά το χρόνο ή περισσότερες και θα παρουσιαστούν µε τυχαίες αυξοµειώσεις. Η λύση, που δόθηκε από τις επιχειρήσεις, στο πρόβληµα αυτό βασίζεται στη χρήση των συντελεστών καταλογισµού των έµµεσων εξόδων (γενικών βιοµηχανικών εξόδων). Ο συντελεστής καταλογισµού είναι το κλάσµα της εκτίµησης των έµµεσων εξόδων για µία χρονική περίοδο προς την εκτίµηση του επιπέδου δραστηριότητας για την ίδια χρονική περίοδο. (Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, 65) 14

15 2. 6 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Με τον όρο αποθέµατα ορίζονται όλα τα υλικά αγαθά που κατέχει η επιχείρηση και τα οποία πωλούνται αυτούσια ή χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση για την παραγωγή των προϊόντων, την παροχή των υπηρεσιών της και τις υπόλοιπες λειτουργίες της. Οι τρεις µεγάλες κατηγορίες στις οποίες ταξινοµούνται τα αποθέµατα είναι τα υλικά, τα ηµικατεργασµένα προϊόντα και τα έτοιµα προϊόντα. Τα υλικά από την µεριά τους διακρίνονται στις πρώτες ύλες, στις βοηθητικές ύλες και στα αναλώσιµα υλικά. Οι πρώτες ύλες είναι τα υλικά που επεξεργάζονται και καταλήγουν σε ένα ολοκληρωµένο και έτοιµο προϊόν. Οι βιοµηχανικές ύλες είναι τα υλικά εκείνα που ενσωµατώνονται στο προϊόν, αλλά επιβαρύνουν σε πολύ µικρό βαθµό το κόστος παραγωγής τους. Εξαιτίας του µικρού κόστους οι βοηθητικές ύλες δεν υπολογίζονται στα άµεσα υλικά, αλλά στα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. Αναλώσιµα είναι τα υλικά που χρησιµοποιούνται ώστε να επιτευχθούν οι επιθυµητές συνθήκες για την παραγωγική διαδικασία. Ηµικατεργασµένα προϊόντα είναι τα υλικά αγαθά στα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία και η κατάληξη τους σε ένα έτοιµο προϊόν. Τέλος, τα έτοιµα προϊόντα είναι τα υλικά στα οποία έχει ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία και είναι στη διάθεση της επιχείρησης για την πώληση τους. (Πάγγειος, 1993, 45-47) 2. 7 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Είναι πολύ σηµαντικό εκτός από την µελέτη και τον προσδιορισµό του κόστους ως προς το προϊόν, να πραγµατοποιείται και ο προσδιορισµός του κόστους ως προς τα διάφορα τµήµατα της επιχείρησης. Τα τµήµατα αυτά της επιχείρησης, που συγκεντρώνουν το κόστος ονοµάζονται κέντρα κόστους. 15

16 Κέντρο κόστους ονοµάζεται η µικρότερη µονάδα δραστηριότητας ή περιοχή ευθύνης, για την οποία πραγµατοποιείται λογιστική συγκέντρωση του κόστους της µε σκοπό τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της. Είναι λογικό οι επιβαρύνσεις κάθε κέντρου κόστους να γίνονται µε δαπάνες σχετικές µε το κέντρο αυτό. Παραδείγµατα κέντρων κόστους είναι το τµήµα παραγωγής, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης, δηµόσιων σχέσεων. (Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, 25) Η δηµιουργία κέντρων κόστους αποτελεί κεντρικό σηµείο της κατά φάση κοστολόγησης. Σε κάθε κέντρο κόστους γίνεται η συγκέντρωση του βιοµηχανικού κόστους και η µέτρηση των παραγοµένων ποσοτήτων. Για τον προσδιορισµό του κόστους του προϊόντος είναι αναγκαίο να υπολογίσουµε το κόστος της παραγωγής για κάθε κέντρο κόστους. Ο αριθµός των ξεχωριστών κέντρων κόστους που είναι αναγκαίος για να συµπληρωθεί το προϊόν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως για παράδειγµα ο τύπος του προϊόντος, η πολυπλοκότητα της παραγωγικής δραστηριότητας και οι απαιτήσεις της διοίκησης. Ο αριθµός των κέντρων κόστους που απαιτείται για να παραχθεί ένα προϊόν προσδιορίζει το κόστος της κοστολογικής εργασίας που πρέπει να πραγµατοποιηθεί, καθώς και τον όγκο των δεδοµένων του κόστους µε τα οποία εφοδιάζονται τα στελέχη ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Μεγάλη σηµασία για την µελέτη του κόστους έχει και η παρακολούθηση του σε σχέση µε το τµήµα στο οποίο δηµιουργείται ή το οποίο αφορά. Έτσι, τα παραγωγικά τµήµατα και τα βοηθητικά ή υποστηρικτικά τµήµατα αποτελούν κατηγορίες της παραγωγικής λειτουργίας. Παραγωγικά τµήµατα είναι τα τµήµατα στα οποία λαµβάνει χώρα η παραγωγή προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών. Βοηθητικά τµήµατα είναι τα τµήµατα τα οποία δεν συµµετέχουν άµεσα στην παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, είναι, όµως απαραίτητα, καθώς προσφέρουν υπηρεσίες στο σύνολο των τµηµάτων της επιχείρησης. Παραδείγµατα 16

17 βοηθητικών τµηµάτων αποτελούν τα τµήµατα αποθήκευσης, ποιοτικού ελέγχου, συντήρησης. Το κάθε τµήµα της επιχείρησης, είτε είναι παραγωγικό, είτε βοηθητικό, οργανωτικά ανήκει σε µία λειτουργία. Οι κύριες λειτουργίες είναι η λειτουργία Παραγωγής ή Παροχής Υπηρεσιών, Πωλήσεων, ιοικητική και Χρηµατοοικονοµική. Το κόστος της λειτουργίας Παραγωγής είναι το κόστος που συνδέεται µε την παραγωγή των προϊόντων, δηλαδή το κόστος της ανάλωσης των άµεσων πρώτων υλών, των άµεσων εργατικών και των έµµεσων εξόδων. Αντίστοιχα, το κόστος λειτουργίας Παροχής υπηρεσιών είναι το κόστος των άµεσων εργατικών και του γενικού κόστους παροχής υπηρεσιών. Το κόστος της λειτουργίας Πωλήσεων είναι το κόστος που συνδέεται µε τις διαδικασίες πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Το κόστος της ιοικητικής λειτουργίας είναι το κόστος που συνδέεται µε τη διοίκηση, τον έλεγχο και τη λειτουργία της επιχείρησης. Τέλος, το κόστος της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας αφορά το κόστος που συνδέεται µε τη λήψη δανείων, πιστώσεων από τρίτους και διαχείριση των επί πιστώσει πελατών της επιχείρησης. (Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, 43) 2. 9 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Όλη η ανάλυση που προηγήθηκε ορίζει τη διαδικασία για τη σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων και αναλύσεων. Η πληροφορία που δηµιουργείται από τις οικονοµικές αυτές καταστάσεις και τις αναλύσεις, έχει µεγάλο µερίδιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, απαραίτητη διαδικασία για κάθε επιχείρηση. Τα βήµατα που, γενικά, ακολουθούνται είναι τα εξής: Καθορισµός εντοπισµός του προβλήµατος της επιχείρησης. Αναγνώριση των εναλλακτικών λύσεων πάνω στο πρόβληµα. Συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών σχετικές µε το θέµα µελέτης. Λήψη της απόφασης. (Πάγγειος, 1993, 26) 17

18 Και τα τέσσερα βήµατα είναι εξίσου σηµαντικά και απαραίτητα. Το κάθε οικονοµικό στέλεχος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την λήψη αποφάσεων πρέπει να ακολουθεί τα βήµατα αυτά. Ο τελικός στόχος όλης της διαδικασίας είναι να παρθεί η σωστή απόφαση για το συµφέρον της εταιρίας. Τα στελέχη, για να έχουν περισσότερο αποτελεσµατικές αποφάσεις, χρησιµοποιούν υποκειµενικές και αντικειµενικές πληροφορίες, καθώς και τις διαθέσιµες τεχνικές λήψης απόφασης. Η καλύτερη και πιο ολοκληρωµένη πληροφόρηση προέρχεται από τα ιστορικά λογιστικά δεδοµένα. Η πληροφόρηση, βέβαια, που δίνεται από τα οικονοµικά στοιχεία οφείλει να πληρεί ορισµένες προϋποθέσεις. Η πληροφορία πρέπει να είναι σχετική µε το πρόβληµα που εξετάζεται, επίκαιρη, δηλαδή, να απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή αντικειµενική και ακριβής. Όπως ορίστηκε παραπάνω το σύστηµα κοστολόγησης είναι το σύνολο των συστηµατικών ενεργειών και διαδικασιών που χρησιµοποιούνται για την ολοκληρωµένη σύνταξη κοστολογικών δεδοµένων. Οι δραστηριότητες των συστηµάτων κοστολόγησης είναι: Μέτρηση κόστους. Στη φάση αυτή συγκεντρώνονται τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον προσδιορισµό του κόστους υπηρεσίας ή προϊόντος. Εσωλογιστική κοστολόγηση. Η µετατροπή των ωρών εργασίας ή των λοιπών υλικών σε χρηµατικές µονάδες αποτελούν το κοµµάτι αυτό του συστήµατος κοστολόγησης. Ανάλυση του κόστους. Μέσω της φάσης αυτής δηµιουργείται πλήθος πληροφοριών, των οποίων η ανάλυση πρέπει να γίνεται από άτοµα που γνωρίζουν την ερµηνεία τους και µπορούν να ερµηνεύσουν τα αποτελέσµατα. Και τέλος Έκθεση του κόστους. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του κόστους παρουσιάζονται σε λεπτοµερείς εκθέσεις και σε γενικές εξωτερικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Τελικός σκοπός των εκθέσεων αυτών είναι η βοήθεια στη λήψη αποφάσεων από τα στελέχη της επιχείρησης. 18

19 Η ανάπτυξη της λογιστικής κόστους είναι σχετικά νέος τοµέας µελέτης από τους επιχειρηµατίες, σαν ξεχωριστό κοµµάτι από τη γενική λογιστική. Η βιοµηχανική επανάσταση στα τέλη του 19 ου αιώνα σηµατοδότησε και την αρχή της εξέλιξης της, όταν οι ανάγκες για λεπτοµερείς µετρήσεις του κόστους παραγωγής ήταν επιτακτικές. (Πάγγειος, 1993, 33-36) 19

20 3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α 3. 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Ελλάδα είναι µία χώρα που ασχολείται κυρίως µε τον πρωτογενή και τον τριτογενή τοµέα παραγωγής. Στον τριτογενή τοµέα συµπεριλαµβάνονται η παροχή υπηρεσιών όπως ο τουρισµός, υπηρεσία ιδιαίτερα αναπτυγµένη εξαιτίας της µεγάλης ποικιλίας των τουριστικών προορισµών σε όλη την έκταση της χώρας καθ όλη την διάρκεια του έτους. Ως τουρισµός ορίζονται οι δραστηριότητες ατόµων που ταξιδεύουν και παραµένουν σε ένα µέρος διαφορετικό από το σύνηθες περιβάλλον τους για διάστηµα όχι µεγαλύτερο από ένα συνεχόµενο έτος για ψυχαγωγία, επαγγελµατικούς και άλλους λόγους. Ο τουρισµός είναι το υποσύνολο των ταξιδιών, όπου τα ταξίδια νοούνται µε την ευρεία έννοια, το οποίο σηµαίνει µετακίνηση από έναν τόπο σε άλλον. Ο τουρισµός καλύπτει την παγκόσµια αγορά ταξιδιών στο γενικό πλαίσιο της κινητικότητας του πληθυσµού και την παροχή υπηρεσιών σε επισκέπτες. Τουρισµός σηµαίνει την πράξη του ταξιδιού σε τόπο διαφορετικό από το σύνηθες περιβάλλον ενός ατόµου για οποιοδήποτε σκοπό. Ορισµένοι ακούσιοι σκοποί ταξιδιού εξαιρούνται συµβατικά: εξαιρούνται οι ακούσιες διαµονές σε νοσοκοµείο και άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις που παρέχουν κλινική ιατρική περίθαλψη, η οποία γίνεται µε εντολή γιατρού. Άλλες ακούσιες διαµονές που εξαιρούνται περιλαµβάνουν τη φυλάκιση και τη στρατιωτική θητεία. Σε σχέση µε µια δεδοµένη χώρα, διακρίνονται τρεις µορφές τουρισµού: Α) ο εγχώριος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες των κατοίκων µιας δεδοµένης χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εσωτερικό της χώρας αλλά έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους. Β) ο εισερχόµενος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες µη µονίµων κατοίκων µιας δεδοµένης χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εσωτερικό της χώρας αλλά έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους. 20

21 Γ) ο εξερχόµενος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες µονίµων κατοίκων µιας δεδοµένης χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εξωτερικό της χώρας και έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους. Οι τρεις βασικές µορφές τουρισµού µπορούν να συνδυαστούν µε τρεις τρόπους έτσι ώστε να προκύψουν οι ακόλουθες κατηγορίες τουρισµού: α) ο εσωτερικός τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εγχώριο τουρισµό» και τον «εισερχόµενο» τουρισµό. β) ο εθνικός τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εγχώριο τουρισµό» και τον «εξερχόµενο» τουρισµό. γ) ο διεθνής τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εισερχόµενο τουρισµό» και τον «εξερχόµενο» τουρισµό. Άλλοι χρήσιµοι ορισµοί είναι αυτού του ταξιδιώτη και του επισκέπτη. Ταξιδιώτης ορίζεται οποιοδήποτε άτοµο που ταξιδεύει σε δύο ή περισσότερες χώρες ή ανάµεσα σε δύο ή περισσότερους τόπους στο εσωτερικό της χώρας διαµονής του, από την άλλη πλευρά επισκέπτης ορίζεται οποιοδήποτε άτοµο που ταξιδεύει σε έναν τόπο έξω από το σύνηθες περιβάλλον του για διάστηµα µικρότερο από δώδεκα µήνες και για το οποίο ο κύριος σκοπός του ταξιδιού δεν είναι η άσκηση δραστηριότητας αµειβόµενης από το εσωτερικό του τόπου επίσκεψης. Οι επισκέπτες (εγχώριοι και διεθνείς) περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: Ο τουρίστας, ο οποίος ορίζεται ως επισκέπτης που διαµένει µια τουλάχιστον νύκτα σε συλλογικό ή ιδιωτικό κατάλυµα στον τόπο, χώρα επίσκεψης και (ηµερήσιος) επισκέπτης µε επιστροφή αυθηµερόν ως ο επισκέπτες που δεν διανυκτερεύει σε ένα συλλογικό ή ιδιωτικό κατάλυµα στον τόπο ή χώρα επίσκεψης. Τέλος, αριθµός τουριστών (άτοµα που κάνουν τουρισµό) ορίζεται ο αριθµός των επισκεπτών που διαµένουν µία τουλάχιστον νύκτα σε συλλογικό ή ιδιωτικό κατάλυµα στον τόπο ή χώρα επίσκεψης. (SETE, Ορισµοί στατιστικών τουρισµού) Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο διάστηµα Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2008 σε 39 αεροδρόµια της Ελλάδας παρουσιάστηκε µείωση κατά 0,2% των αφίξεων από το εξωτερικό σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Καταγράφηκαν αφίξεις έναντι αφίξεων τον ίδιο µήνα το 2007 (µείωση αφίξεων). Σηµαντικό µέρος του συνόλου των αεροπορικών αφίξεων από το εξωτερικό αποτελούν οι αφίξεις µε πτήσεις charters οι οποίες παρουσίασαν µείωση της τάξης του 2,8%. Λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση 21

22 στις αφίξεις µε οδικά µέσα από χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτεται το µεγαλύτερο µέρος των απωλειών από τις αεροπορικές αφίξεις. Έτσι, το σύνολο των αφίξεων από το εξωτερικό κλείνει, περίπου, στα ίδια επίπεδα µε το 2007 στα 15,7 εκατ. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι τουριστικές εισπράξεις στο διάστηµα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2008 παρουσίασαν αύξηση κατά 3,3% (ή 356 εκατ. ευρώ) σε σχέση µε το ίδιο διάστηµα του 2007 φθάνοντας σε 11,2 δισ. ευρώ από 10,8 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις κατά το δεκάµηνο αυτό διαµορφώθηκαν στο 8,7 δισ. ευρώ. Μόνο τον Αύγουστο οι εισπράξεις ανήλθαν περίπου στα 2,7 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές αφίξεις για το έτος 2008 έφθασαν στα 10,3 εκατ. Η Ελληνική κυβέρνηση, για την τόνωση και την ανάπτυξη του τουρισµού, έχει ανακοινώσει πακέτο οικονοµικής στήριξης 257 εκατ. ευρώ για το 2009, ένα κρίσιµο έτος για την οικονοµία της χώρας. (Κουσούνης Στ., 2008, άρθρο εφηµερίδας Καθηµερινή, news.kathimerini.gr) 3. 2 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ - ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ Υπάρχουν πολλά είδη διαµονής που προσφέρονται σε επισκέπτες. Παρακάτω δίνονται οι βασικότεροι ορισµοί, όπως αυτοί των τουριστικών καταλυµάτων, ξενοδοχείων. Τουριστικά καταλύµατα ορίζονται οι εγκαταστάσεις οι οποίες διατίθενται τακτικά ή περιστασιακά για τη διανυκτέρευση τουριστών. Τα είδη τουριστικών καταλυµάτων είναι τα ακόλουθα: Α) Συλλογικά τουριστικά καταλύµατα ορίζονται τα καταλύµατα που παρέχουν στον ταξιδιώτη διανυκτέρευση σε δωµάτιο ή κάποια άλλη µονάδα, αλλά ο αριθµός των θέσεων που προσφέρουν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από ένα ορισµένο ελάχιστο όριο για τις οµάδες ατόµων που υπερβαίνουν µια απλή οικογενειακή µονάδα. Όλα τα µέρη του καταλύµατος πρέπει να αποτελούν αντικείµενο κοινής εµπορικής διαχείρισης ακόµη και αν δεν υπάρχει κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Οι υποκατηγορίες των συλλογικών καταλυµάτων είναι: 22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ)

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ) ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το γλωσσάριο που ακολουθεί περιέχει ορισµούς σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τοµέα του τουρισµού και αποτελεί δηµοσίευση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποθέματα (ΔΛΠ2) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα αποθέματα αποτελούν βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (Inventories). Κατέχονται για ανάλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κοστολόγηση υπηρεσιών ξενοδοχειακής μονάδας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 7. ΑΠΟΦΑΣΗ 99/35/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9 ης Δεκεμβρίου 1998 για τις διαδικασίες εφαρμογής της οδηγίας 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμού. (ΕΕL.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 3 Το εστιατόριο πολυτελείας «Η Ωραία Θεσσαλονίκη» παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες ραγδαία αύξηση των πωλήσεών του. Στοιχεία για τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης κατά το 2 ο τρίμηνο του 2013 δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2015 (προσωρινά στοιχεία)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2015 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 εκεµβρίου 215 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 215 (προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα10. Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα10. Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα10 Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος 1 Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική Εξωλογιστικά Εσωλογιστικά 2 Γενική και Αναλυτική Λογιστική Λογαριασµοί Γενικής Λογιστικής Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Η κοστολογική εργασία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της κατανομής του κόστους στους διάφορους τομείς ή δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2010

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Η Κοστολογική οργάνωση βιομηχανικής επιχείρησης» ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Ε.Μ.9963

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Α/Α Τομείς Εργασιών Σεμιναρίου Προτεινόμενα Θέματα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Εταιρική Διακυβέρνηση και ΜΜΕ 2 Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 3 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα