ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Υπηρεσιών Ξενοδοχειακής Μονάδας. Φοιτήτρια: Ντόγα Γεωργία Επιβλέπων Καθηγητής: Αν. Καθ. Βαζακίδης Αθανάσιος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Υπηρεσιών Ξενοδοχειακής Μονάδας. Φοιτήτρια: Ντόγα Γεωργία Επιβλέπων Καθηγητής: Αν. Καθ. Βαζακίδης Αθανάσιος"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Υπηρεσιών Ξενοδοχειακής Μονάδας Φοιτήτρια: Ντόγα Γεωργία Επιβλέπων Καθηγητής: Αν. Καθ. Βαζακίδης Αθανάσιος Θεσσαλονίκη 2010

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με την ολοκλήρωση της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή µου κύριο Βαζακίδη Αθανάσιο, Αναπληρωτή Καθηγητή του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, για την πολύτιµη βοήθεια του όλους τους µήνες που απαίτησε η διεκπεραίωση της εργασίας, για τις συµβουλές του και τις συζητήσεις που έγιναν. Παράλληλα, επιθυµώ να ευχαριστήσω τους δικούς ανθρώπους για την στήριξη τους, οικονοµική και ψυχολογική, κυρίως για στην ολοκλήρωση του µεταπτυχιακού, καθώς και στον κύριο ηµήτρη Μ., οικονοµικό διευθυντή της ξενοδοχειακής µονάδας, που µου εµπιστεύτηκε τα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης στην οποία εργάζεται και τα οποία επεξεργάστηκα στην εργασία. 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά την χρήση της µεθόδου της κοστολόγησης για τον υπολογισµό και τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους µιας ξενοδοχειακής µονάδας στο Νοµό Χαλκιδικής. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιείται µε την τακτική του µη συνυπολογισµού των αποσβέσεων στα ετήσια έξοδα της εταιρίας. Η τακτική αυτή ακολουθείται από ορισµένες επιχειρήσεις τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο σκοπός τους είναι να παραπλανηθούν οι επενδυτές µέσω της παραποίησης των οικονοµικών στοιχείων και καταστάσεων και να εισέλθει χρηµατικό κεφάλαιο στην εταιρία. Στο πρώτο, θεωρητικό, κοµµάτι δόθηκαν ορισµοί που αφορούν την κοστολόγηση, το κόστος και άλλα χρήσιµα προσδιοριστικά στοιχεία που βοηθούν στην κατανόηση για την χρησιµότητα και την πιθανή αξιοποίηση της όλης εργασίας. Παράλληλα µε τους ορισµούς της κοστολόγησης δίνονται και ορισµοί που περιγράφουν τον τουρισµό και τα ξενοδοχειακά καταλύµατα. Σε µία υποενότητα παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι υπηρεσίες που παρέχει η ξενοδοχειακή µονάδα, της οποίας τα οικονοµικά στοιχεία επεξεργάζεται η εργασία. Τέλος, ορίζεται και η παραπλάνηση επενδυτών, παρουσιάζονται οι τακτικές που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις για αυτή και δίνονται παραδείγµατα εταιρειών, που λειτούργησαν µε τον συγκεκριµένο αυτό τρόπο στο παρελθόν. Το πρακτικό µέρος, που αποτελεί και τον κύριο κορµός της εργασίας, χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο αφορά τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους χωρίς την προσθήκη του εξόδου των αποσβέσεων και το δεύτερο τον προσδιορισµού του καθαρού κέρδους µε την προσθήκη των αποσβέσεων. Ο προσδιορισµός του καθαρού κέρδους ξεκινάει µε τον υπολογισµού του κόστους πωληθέντων και των εσόδων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας. Στη συνέχεια επιµερίζονται τα έξοδα στα διάφορα κέντρα κόστους. Ο επιµερισµός αυτός απεικονίζεται στα φύλλα µερισµού. Μετά την επιλογή των σωστών κάθε φορά κέντρων κόστους, το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτά αφαιρείται από τα έσοδα και µετά την προσθαφαίρεση των έκτακτων αποτελεσµάτων του έτους 3

4 καταλήγει η εργασία στα καθαρά αποτελέσµατα. Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και για το δεύτερο σενάριο στο οποίο επιµερίστηκαν και συνυπολογίστηκαν στα ετήσια έξοδα και το έξοδο των αποσβέσεων. Τα συµπεράσµατα στο τέλος της εργασίας είναι πολύ σηµαντικά και χρήσιµα, καθώς εκεί θα αναλυθούν τα αποτελέσµατα του πρακτικού µέρους και σε συνδυασµό µε το θεωρητικό υπόβαθρο θα δοθούν λύσεις και θα εξεταστούν κάποιοι λόγοι, που οδήγησαν στα συγκεκριµένα αποτελέσµατα. 4

5 ABSTRACT This essay is about the use of the cost accounting method for the calculation and the determination of the net profit of a hotel unit in the Prefecture of Chalkidiki. For this aim it is used the tactic of the non inclusion of the depreciations in the annual expenses of the company. This tactic is used by many enterprises not only in Greece, but abroad, as well. Their aim is to mislead the investors through the falsification of the economic data and statements so that the company can find capital. In the first, theoretical, part there are the definitions of the cost accounting, the cost and other useful defining elements that help to the comprehension for the usefulness and likely exploitation of the essay. Apart from the definitions of cost accounting there also are the definitions of tourism and hotel accommodation. In a sub unit are presented the basic characteristics and services that are provided by the hotel unit, whose economic data this essay examines. Finally, it is defined the misleading of the investors, are presented the tactics that the enterprises use for this and are given examples of companies that were run with this particular way in the past. The practical part, which constitutes the main part of the work, is divided into two parts. The first one is about the determination of the net profit without the addition of the depreciation expense and second one is about the determination of the net profit with the addition of the depreciations. The determination of the net profit begins with the calculation of the sold cost and the income that the company has from its activities. Then, the expenses are allocated in the various cost categories. This allocation is portrayed in the allocation sheets. After the correct choice of the cost center each time, the total sum that corresponds to them is subtracted from the income and after the adding and subtraction of the extraordinary results of year the essay gets to the net results. The same tactic was also followed in the second case where the expense of the depreciations was allocated and included in the annual expenses. The conclusions at the end of work are very important and useful. There the results of the practical part will be analyzed and in combination with the theoretical 5

6 background will be given solutions and will be examined the certain reasons, which led to the particular results. 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 3 Περιεχόµενα 7 1. Εισαγωγή 9 Α ΜΕΡΟΣ 2. Κόστος Κοστολογικό Σύστηµα 2.1 Κόστος Κοστολόγηση Κοστολογικό Σύστηµα Εξέλιξη Κοστολογικών Συστηµάτων ιακρίσεις Κόστους Στοιχεία Κόστους Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα Έµµεσα Κόστος Αποθέµατα Κέντρα Κόστους Σχέση Κόστους Τµήµα Παραγωγικής ιαδικασίας ιαδικασία Λήψης Απόφασης Τουρισµός Ξενοδοχειακή Μονάδα 3.1 Τουρισµός Καταλύµατα Ξενοδοχεία Ξενοδοχειακή Μονάδα Τακτική Παραπλάνησης 28 Β ΜΕΡΟΣ 5. Κοστολόγηση ιαδικασία Κοστολόγησης 32 Α. Κοστολόγηση χωρίς τον υπολογισµό αποσβέσεων 33 5.Α.1 Αποθέµατα Κόστος Πωληθέντων 33 5.Α.2 Φύλλο Μερισµού 35 5.Α.3 Μικτό κέρδος από παροχή υπηρεσιών 42 5.Α.4 Καθαρό κέρδος 44 7

8 Β. Κοστολόγηση µε τον υπολογισµό των αποσβέσεων 46 5.Β.1 Αποθέµατα Κόστος Πωληθέντων 47 5.Β.2 Φύλλο Μερισµού 48 5.Β.3 Μικτό κέρδος από παροχή υπηρεσιών 54 5.Β.4 Καθαρό κέρδος Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία 61 8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας αποτελεί η κοστολόγηση των εξόδων µιας ξενοδοχειακής µονάδας και η παρουσίαση των δεδοµένων που προκύπτουν από την κοστολογική διαδικασία. Η κοστολόγηση πραγµατοποιείται µε δύο σενάρια, στο πρώτο, στο οποίο δεν υπάρχει η προσθήκη των αποσβέσεων στα έξοδα της εταιρίας και στο δεύτερο, στο οποίο υπάρχει. Επιπλέον, τα δύο σενάρια της κοστολόγησης παρουσιάζουν την τακτική κάποιων επιχειρήσεων να παραπλανούν τους επενδυτές εµφανίζοντας αναληθή οικονοµικά στοιχεία. Η όλη διαδικασία κοστολόγησης έχει τελικό σκοπό τη βοήθεια στην λήψη αποφάσεων από την µεριά της διοίκησης της επιχείρησης. Στόχος της εργασίας αποτελεί η ανάδειξη αποτελεσµατικών τρόπων και µεθόδων για τον εντοπισµό του τι κοστίζει κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης και σε ποιο βαθµό συµβάλλει στο συνολικό κόστος της. Παράλληλα µε την ανάλυση των εξόδων στα κέντρα κόστους, γίνεται και επισήµανση και των υπόλοιπων οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης και συνάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα για την λειτουργία, τις δραστηριότητες και το οικονοµικό της µέλλον, κυρίως από την σκοπιά του πόσο κοστίζει για την εταιρία κάθε µελλοντική της απόφαση και κίνηση. απόφασης. Λέξεις κλειδιά: κόστος, διαδικασία κοστολόγησης, κέντρο κόστους, λήψη 9

10 2. ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Στη καθηµερινή ζωή και επικοινωνία χρησιµοποιούνται πολύ συχνά κάποιες λέξεις, όπως κόστος και έξοδο. Οι λέξεις αυτές έχουν και λογιστική σηµασία. Είναι απαραίτητο, για την κατανόηση όσων περιγράφονται και αναλύονται παρακάτω, να δοθούν οι σηµασίες των ορισµών αυτών. Κάποιες επιπλέον βασικές έννοιες που χρησιµοποιούνται για την κοστολόγηση γενικότερα και για την κοστολόγηση υπηρεσιών ειδικότερα, είναι οι όροι κοστολόγηση, κοστολογικό σύστηµα, προϊόντα, έξοδα, κέντρα κόστους κ.α ΚΟΣΤΟΣ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ορίζει το κόστος ως τη διάθεση ή την επένδυση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό τη χρησιµοποίηση τους για την πραγµατοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. (Βενιέρης, 1986, 21) Ως κοστολόγηση περιγράφεται όλη η διαδικασία συγκέντρωσης, κατάταξης, καταγραφής και επιµερισµού των δαπανών µιας επιχείρησης, µε σκοπό τον προσδιορισµό και καθορισµό του κόστους είτε της παροχής υπηρεσιών, είτε των δραστηριοτήτων, είτε της παραγωγής των προϊόντων που εµπορεύεται. Κοστολογικό σύστηµα, κατ επέκταση, αποτελεί το πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του κοστολογικής διαδικασίας της επιχειρηµατικής µονάδας µε την έκδοση των εκθέσεων των κοστολογικών δεδοµένων. (Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, 25) ιακρίνονται δύο είδη κοστολόγησης, η εξωλογιστική και η εσωλογιστική. Η εξωλογιστική κοστολόγηση διενεργείται όταν το κόστος προσδιορίζεται χωρίς λογιστικές εγγραφές, ενώ αντίθετα εσωλογιστική κοστολόγηση είναι η κοστολόγηση 10

11 κατά την οποία το κόστος παραγωγής και το κόστος των λοιπών λειτουργιών προσδιορίζεται µε λογιστικές εγγραφές και οι λογιστικές αυτές εγγραφές γίνονται µε την µέθοδο και τις αρχές της αναλυτικής λογιστικής. Οι σκοποί της κοστολόγησης διακρίνονται σε άµεσους και έµµεσους. Άµεσος σκοπός είναι ο αναλυτικός υπολογισµός του κόστους κάθε παραγόµενου προϊόντος και των διαφόρων τµηµάτων ή λειτουργιών της επιχείρησης. Έµµεσος σκοπός της κοστολόγησης είναι η παροχή χρήσιµων πληροφοριών στη ιοίκηση για να µπορέσει να εκτελέσει αποτελεσµατικά το έργο της. Συγκεκριµένα, επιτρέπει την άσκηση της πολιτικής των τιµών, την άσκηση ελέγχου στην παραγωγική διαδικασία, την ανεύρεση των ενδείξεων της παραγωγικής διαδικασίας µε τις οποίες επιτυγχάνεται ευνοϊκότερο κόστος παραγωγής, τον καθορισµό από την επιχείρηση των οικονοµικών µεγεθών της προς το καλύτερο, µε βάσει τις συνθήκες της αγοράς και τις υποδείξεις ζηµιών και σπαταλών στο κόστος παραγωγής µε συνέπεια διορθωτικές παρεµβάσεις στην παραγωγή και στα υπόλοιπα κέντρα κόστους ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ζήτηση για την εξαγωγή πληροφοριών του κόστους από της πλευρά της διοίκησης πρωτοεµφανίστηκε σε βιοµηχανικές µονάδες κλωστουφαντουργίας και σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας λίγο πριν τα µέσα του 19 ου αιώνα. Οι πληροφορίες αυτές απεικόνιζαν την αποδοτικότητα µετατροπής των πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα και της µεταφοράς ανθρώπων και φορτίων. Λίγες δεκαετίες αργότερα εµφανίζεται η αυτοµατοποίηση της παραγωγής. Το ενδιαφέρον της διοίκησης περιορίζεται στα άµεσα υλικά και την άµεση εργασία και καθόλου στα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα. Σταθµός στην εξέλιξη των κοστολογικών συστηµάτων αποτέλεσε ο µηχανικός Taylor κατά τις αρχές του 20 ου αιώνα. Την εποχή εκείνη άρχισε να καταγράφεται η ανάλυση των κινήσεων και του χρόνου που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών. ίνονται πλέον, πληροφορίες που αφορούσαν το ανά µονάδα κόστος παραγωγής και την τιµολόγηση αφού συνδέονται 11

12 οι ενέργειες κάθε εργασίας µε χρόνο που απαιτούν και τις πρώτες ύλες που χρειάζονται. Εισάγεται αυτή την περίοδο η κατανοµή των γενικών εξόδων στα επιµέρους προϊόντα. Βάση µερισµού των εξόδων αποτελεί κατά κύριο λόγο η άµεση εργασία, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων αποτελούσαν οι αµοιβές του προσωπικού και µπορούσαν εύκολα και τα υπόλοιπα έξοδα να προστεθούν στην άµεση εργασία και την επιβαρύνουν. Με την πάροδο των ετών, όµως, τα έµµεσα έξοδα αυξήθηκαν, η αυτοµατοποίηση µείωσε τον αριθµό των εργαζοµένων που απαιτούσαν οι επιχειρήσεις, οι αγοραστικές ανάγκες µεγάλωσαν και διαφοροποιήθηκαν, επιβάλλοντας πολλές παρτίδες προϊόντων και σε µεγάλο αριθµό. Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω ήταν να πάψει η άµεση εργασία να αποτελεί βάση µερισµού των έµµεσων εξόδων. Κατέληξαν τα έµµεσα έξοδα να συµµετέχουν µε πολύ µεγάλο ποσοστό στο συνολικό κόστος παραγωγής εξαιτίας της έντονης αυτοµατοποίησης και της ανάπτυξης των υπόλοιπων τµηµάτων της επιχείρησης, όπως του τµήµατος µάρκετινγκ και προώθησης για τη αντιµετώπιση του ανταγωνισµού. Περνώντας µε τον τρόπο αυτό σε νέα µέθοδο ανάλυσης των εξόδων, χρησιµοποιώντας εκτός από την άµεση εργασία και τα έµµεσα έξοδα ως βάσεις µερισµού. (Γκεντζογλάνης Α., 2004) 2. 3 ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ Το κόστος µπορεί να διακριθεί σε ελεγχόµενο κόστος και µη ελεγχόµενο κόστος. Ελεγχόµενο κόστος είναι το κόστος εκείνο, το οποίο καθορίζεται σε ένα ορισµένο επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας της επιχείρησης, για δεδοµένο χρονικό διάστηµα. Το επίπεδο της διοίκησης και η ιεραρχία θα είναι, ουσιαστικά, υπεύθυνα για τη διαµόρφωση και το ύψος της δαπάνης. Επιπλέον, και το χρονικό διάστηµα µπορεί να ποικίλει. Παράδειγµα, ελεγχόµενου κόστους αποτελεί η διαφηµιστική καµπάνια του τµήµατος πωλήσεων. Το κόστος, που δεν καθορίζεται από ένα συγκεκριµένο επίπεδο διοίκησης και δεν αφορά οροθετηµένη χρονική περίοδο αποτελεί το µη ελεγχόµενο κόστος. 12

13 Μία ακόµα διάκριση του κόστους είναι σε σχετικό και µη σχετικό. Σχετικό είναι το κόστος το οποίο θα παύσει να υφίσταται όταν πάψει να υφίσταται το αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται. Μη σχετικό, αντίστοιχα, είναι το κόστος το οποίο θα συνεχίσει να υφίσταται και µετά την πάψη του αντικειµένου, στο οποίο αναφέρεται. Στην λήψη µιας απόφασης λαµβάνεται υπόψιν µόνο το σχετικό κόστος. Πολύ σηµαντική διάκριση του κόστους αποτελεί και αυτή που στηρίζεται στη διάκριση της συµπεριφοράς του. Έτσι, το κόστος µπορεί να είναι µεταβλητό, σταθερό και ηµιµεταβλητό. Μεταβλητό είναι το κόστος που µεταβάλλεται µε τον ίδιο ρυθµό που µεταβάλλεται ο βαθµός δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται. Σταθερό είναι το κόστος που δεν µεταβάλλεται µε τον ίδιο ρυθµό που µεταβάλλεται και ο βαθµός δραστηριότητας. Η µεταβολή του σταθερού κόστους εξαρτάται από τον χρόνο και άλλα αίτια. Το ηµιµεταβλητό κόστος είναι σταθερό µέχρι ενός σηµείου και από εκεί και πέρα µεταβάλλεται µε κάποιο ρυθµό. Τελευταία διάκριση του κόστους αποτελεί η διάκριση του κόστους σε άµεσο και έµµεσο. Άµεσο είναι το κόστος που γίνεται αποκλειστικά για τη δηµιουργία ενός προϊόντος ή υπηρεσίας ή πελάτη ή τµήµατος, που αποτελεί αντικείµενο κόστους. Συνηθισµένο παράδειγµα άµεσου κόστους είναι οι πρώτες ύλες και το άµεσο εργατικό κόστος. Έµµεσο είναι το κόστος που πραγµατοποιείται ταυτόχρονα για τη δηµιουργία περισσοτέρων του ενός προϊόντος ή υπηρεσίας ή πελάτη ή τµήµατος, που αποτελούν, πάντα, αντικείµενο κόστους. (Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, 31-48) 2. 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Αντικείµενο του κόστους αποτελεί κάθε προϊόν, υπηρεσία ή έργο, των οποίων το κόστος µπορεί να µετρηθεί. Το κόστος πρέπει να αναφέρεται σε όλη την παραγωγική διαδικασία, που περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία κόστους: άµεσα υλικά ή πρώτες ύλες, άµεση εργασία και γενικά βιοµηχανικά έξοδα ή έµµεσα έξοδα. 13

14 Άµεσα υλικά ή πρώτες ύλες είναι τα υλικά εκείνα, που επιδέχονται επεξεργασία και τελικά καταλήγουν σε ένα συγκεκριµένο προϊόν. Συνήθως, τα άµεσα υλικά αποτελούν το µεγαλύτερο στοιχείο κόστους σε ένα παραγόµενο προϊόν. Άµεση εργασία είναι το κόστος της παρεχόµενης εργασίας σε ένα παραγόµενο προϊόν όταν η εργασία αυτή αφορά εξ ολοκλήρου την παραγωγή του συγκεκριµένου προϊόντος. Γενικά βιοµηχανικά έξοδα ή έµµεσα έξοδα χαρακτηρίζονται όλες οι δαπάνες της παραγωγικής διαδικασίας, κύριων και βοηθητικών υπηρεσιών. Στα έµµεσα έξοδα περιλαµβάνονται τα έµµεσα υλικά και η έµµεση εργασία καθώς και διάφορα λειτουργικά έξοδα παραγωγής, όπως το ενοίκιο, αποσβέσεις, ηλεκτρικό ρεύµα κα. (Πάγγειος, 1993, 41) 2. 5 ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ Ενώ τα κόστη των πρώτων υλών και της άµεσης εργασίας µπορούν εύκολα να συσχετιστούν µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν, αυτή η συσχέτιση δεν είναι καθόλου εύκολη για τα έµµεσα έξοδα (γενικά βιοµηχανικά έξοδα). Το γεγονός αυτό παρατηρείται, καθώς τα έξοδα δεν διακρίνονται πάντα µε βάση την παραγωγή και το προϊόν. Συνήθως, τα έξοδα θα εµφανιστούν µία φορά το χρόνο ή περισσότερες και θα παρουσιαστούν µε τυχαίες αυξοµειώσεις. Η λύση, που δόθηκε από τις επιχειρήσεις, στο πρόβληµα αυτό βασίζεται στη χρήση των συντελεστών καταλογισµού των έµµεσων εξόδων (γενικών βιοµηχανικών εξόδων). Ο συντελεστής καταλογισµού είναι το κλάσµα της εκτίµησης των έµµεσων εξόδων για µία χρονική περίοδο προς την εκτίµηση του επιπέδου δραστηριότητας για την ίδια χρονική περίοδο. (Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, 65) 14

15 2. 6 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Με τον όρο αποθέµατα ορίζονται όλα τα υλικά αγαθά που κατέχει η επιχείρηση και τα οποία πωλούνται αυτούσια ή χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση για την παραγωγή των προϊόντων, την παροχή των υπηρεσιών της και τις υπόλοιπες λειτουργίες της. Οι τρεις µεγάλες κατηγορίες στις οποίες ταξινοµούνται τα αποθέµατα είναι τα υλικά, τα ηµικατεργασµένα προϊόντα και τα έτοιµα προϊόντα. Τα υλικά από την µεριά τους διακρίνονται στις πρώτες ύλες, στις βοηθητικές ύλες και στα αναλώσιµα υλικά. Οι πρώτες ύλες είναι τα υλικά που επεξεργάζονται και καταλήγουν σε ένα ολοκληρωµένο και έτοιµο προϊόν. Οι βιοµηχανικές ύλες είναι τα υλικά εκείνα που ενσωµατώνονται στο προϊόν, αλλά επιβαρύνουν σε πολύ µικρό βαθµό το κόστος παραγωγής τους. Εξαιτίας του µικρού κόστους οι βοηθητικές ύλες δεν υπολογίζονται στα άµεσα υλικά, αλλά στα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. Αναλώσιµα είναι τα υλικά που χρησιµοποιούνται ώστε να επιτευχθούν οι επιθυµητές συνθήκες για την παραγωγική διαδικασία. Ηµικατεργασµένα προϊόντα είναι τα υλικά αγαθά στα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία και η κατάληξη τους σε ένα έτοιµο προϊόν. Τέλος, τα έτοιµα προϊόντα είναι τα υλικά στα οποία έχει ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία και είναι στη διάθεση της επιχείρησης για την πώληση τους. (Πάγγειος, 1993, 45-47) 2. 7 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Είναι πολύ σηµαντικό εκτός από την µελέτη και τον προσδιορισµό του κόστους ως προς το προϊόν, να πραγµατοποιείται και ο προσδιορισµός του κόστους ως προς τα διάφορα τµήµατα της επιχείρησης. Τα τµήµατα αυτά της επιχείρησης, που συγκεντρώνουν το κόστος ονοµάζονται κέντρα κόστους. 15

16 Κέντρο κόστους ονοµάζεται η µικρότερη µονάδα δραστηριότητας ή περιοχή ευθύνης, για την οποία πραγµατοποιείται λογιστική συγκέντρωση του κόστους της µε σκοπό τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της. Είναι λογικό οι επιβαρύνσεις κάθε κέντρου κόστους να γίνονται µε δαπάνες σχετικές µε το κέντρο αυτό. Παραδείγµατα κέντρων κόστους είναι το τµήµα παραγωγής, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης, δηµόσιων σχέσεων. (Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, 25) Η δηµιουργία κέντρων κόστους αποτελεί κεντρικό σηµείο της κατά φάση κοστολόγησης. Σε κάθε κέντρο κόστους γίνεται η συγκέντρωση του βιοµηχανικού κόστους και η µέτρηση των παραγοµένων ποσοτήτων. Για τον προσδιορισµό του κόστους του προϊόντος είναι αναγκαίο να υπολογίσουµε το κόστος της παραγωγής για κάθε κέντρο κόστους. Ο αριθµός των ξεχωριστών κέντρων κόστους που είναι αναγκαίος για να συµπληρωθεί το προϊόν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως για παράδειγµα ο τύπος του προϊόντος, η πολυπλοκότητα της παραγωγικής δραστηριότητας και οι απαιτήσεις της διοίκησης. Ο αριθµός των κέντρων κόστους που απαιτείται για να παραχθεί ένα προϊόν προσδιορίζει το κόστος της κοστολογικής εργασίας που πρέπει να πραγµατοποιηθεί, καθώς και τον όγκο των δεδοµένων του κόστους µε τα οποία εφοδιάζονται τα στελέχη ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Μεγάλη σηµασία για την µελέτη του κόστους έχει και η παρακολούθηση του σε σχέση µε το τµήµα στο οποίο δηµιουργείται ή το οποίο αφορά. Έτσι, τα παραγωγικά τµήµατα και τα βοηθητικά ή υποστηρικτικά τµήµατα αποτελούν κατηγορίες της παραγωγικής λειτουργίας. Παραγωγικά τµήµατα είναι τα τµήµατα στα οποία λαµβάνει χώρα η παραγωγή προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών. Βοηθητικά τµήµατα είναι τα τµήµατα τα οποία δεν συµµετέχουν άµεσα στην παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, είναι, όµως απαραίτητα, καθώς προσφέρουν υπηρεσίες στο σύνολο των τµηµάτων της επιχείρησης. Παραδείγµατα 16

17 βοηθητικών τµηµάτων αποτελούν τα τµήµατα αποθήκευσης, ποιοτικού ελέγχου, συντήρησης. Το κάθε τµήµα της επιχείρησης, είτε είναι παραγωγικό, είτε βοηθητικό, οργανωτικά ανήκει σε µία λειτουργία. Οι κύριες λειτουργίες είναι η λειτουργία Παραγωγής ή Παροχής Υπηρεσιών, Πωλήσεων, ιοικητική και Χρηµατοοικονοµική. Το κόστος της λειτουργίας Παραγωγής είναι το κόστος που συνδέεται µε την παραγωγή των προϊόντων, δηλαδή το κόστος της ανάλωσης των άµεσων πρώτων υλών, των άµεσων εργατικών και των έµµεσων εξόδων. Αντίστοιχα, το κόστος λειτουργίας Παροχής υπηρεσιών είναι το κόστος των άµεσων εργατικών και του γενικού κόστους παροχής υπηρεσιών. Το κόστος της λειτουργίας Πωλήσεων είναι το κόστος που συνδέεται µε τις διαδικασίες πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Το κόστος της ιοικητικής λειτουργίας είναι το κόστος που συνδέεται µε τη διοίκηση, τον έλεγχο και τη λειτουργία της επιχείρησης. Τέλος, το κόστος της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας αφορά το κόστος που συνδέεται µε τη λήψη δανείων, πιστώσεων από τρίτους και διαχείριση των επί πιστώσει πελατών της επιχείρησης. (Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, 43) 2. 9 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Όλη η ανάλυση που προηγήθηκε ορίζει τη διαδικασία για τη σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων και αναλύσεων. Η πληροφορία που δηµιουργείται από τις οικονοµικές αυτές καταστάσεις και τις αναλύσεις, έχει µεγάλο µερίδιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, απαραίτητη διαδικασία για κάθε επιχείρηση. Τα βήµατα που, γενικά, ακολουθούνται είναι τα εξής: Καθορισµός εντοπισµός του προβλήµατος της επιχείρησης. Αναγνώριση των εναλλακτικών λύσεων πάνω στο πρόβληµα. Συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών σχετικές µε το θέµα µελέτης. Λήψη της απόφασης. (Πάγγειος, 1993, 26) 17

18 Και τα τέσσερα βήµατα είναι εξίσου σηµαντικά και απαραίτητα. Το κάθε οικονοµικό στέλεχος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την λήψη αποφάσεων πρέπει να ακολουθεί τα βήµατα αυτά. Ο τελικός στόχος όλης της διαδικασίας είναι να παρθεί η σωστή απόφαση για το συµφέρον της εταιρίας. Τα στελέχη, για να έχουν περισσότερο αποτελεσµατικές αποφάσεις, χρησιµοποιούν υποκειµενικές και αντικειµενικές πληροφορίες, καθώς και τις διαθέσιµες τεχνικές λήψης απόφασης. Η καλύτερη και πιο ολοκληρωµένη πληροφόρηση προέρχεται από τα ιστορικά λογιστικά δεδοµένα. Η πληροφόρηση, βέβαια, που δίνεται από τα οικονοµικά στοιχεία οφείλει να πληρεί ορισµένες προϋποθέσεις. Η πληροφορία πρέπει να είναι σχετική µε το πρόβληµα που εξετάζεται, επίκαιρη, δηλαδή, να απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή αντικειµενική και ακριβής. Όπως ορίστηκε παραπάνω το σύστηµα κοστολόγησης είναι το σύνολο των συστηµατικών ενεργειών και διαδικασιών που χρησιµοποιούνται για την ολοκληρωµένη σύνταξη κοστολογικών δεδοµένων. Οι δραστηριότητες των συστηµάτων κοστολόγησης είναι: Μέτρηση κόστους. Στη φάση αυτή συγκεντρώνονται τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον προσδιορισµό του κόστους υπηρεσίας ή προϊόντος. Εσωλογιστική κοστολόγηση. Η µετατροπή των ωρών εργασίας ή των λοιπών υλικών σε χρηµατικές µονάδες αποτελούν το κοµµάτι αυτό του συστήµατος κοστολόγησης. Ανάλυση του κόστους. Μέσω της φάσης αυτής δηµιουργείται πλήθος πληροφοριών, των οποίων η ανάλυση πρέπει να γίνεται από άτοµα που γνωρίζουν την ερµηνεία τους και µπορούν να ερµηνεύσουν τα αποτελέσµατα. Και τέλος Έκθεση του κόστους. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του κόστους παρουσιάζονται σε λεπτοµερείς εκθέσεις και σε γενικές εξωτερικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Τελικός σκοπός των εκθέσεων αυτών είναι η βοήθεια στη λήψη αποφάσεων από τα στελέχη της επιχείρησης. 18

19 Η ανάπτυξη της λογιστικής κόστους είναι σχετικά νέος τοµέας µελέτης από τους επιχειρηµατίες, σαν ξεχωριστό κοµµάτι από τη γενική λογιστική. Η βιοµηχανική επανάσταση στα τέλη του 19 ου αιώνα σηµατοδότησε και την αρχή της εξέλιξης της, όταν οι ανάγκες για λεπτοµερείς µετρήσεις του κόστους παραγωγής ήταν επιτακτικές. (Πάγγειος, 1993, 33-36) 19

20 3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α 3. 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Ελλάδα είναι µία χώρα που ασχολείται κυρίως µε τον πρωτογενή και τον τριτογενή τοµέα παραγωγής. Στον τριτογενή τοµέα συµπεριλαµβάνονται η παροχή υπηρεσιών όπως ο τουρισµός, υπηρεσία ιδιαίτερα αναπτυγµένη εξαιτίας της µεγάλης ποικιλίας των τουριστικών προορισµών σε όλη την έκταση της χώρας καθ όλη την διάρκεια του έτους. Ως τουρισµός ορίζονται οι δραστηριότητες ατόµων που ταξιδεύουν και παραµένουν σε ένα µέρος διαφορετικό από το σύνηθες περιβάλλον τους για διάστηµα όχι µεγαλύτερο από ένα συνεχόµενο έτος για ψυχαγωγία, επαγγελµατικούς και άλλους λόγους. Ο τουρισµός είναι το υποσύνολο των ταξιδιών, όπου τα ταξίδια νοούνται µε την ευρεία έννοια, το οποίο σηµαίνει µετακίνηση από έναν τόπο σε άλλον. Ο τουρισµός καλύπτει την παγκόσµια αγορά ταξιδιών στο γενικό πλαίσιο της κινητικότητας του πληθυσµού και την παροχή υπηρεσιών σε επισκέπτες. Τουρισµός σηµαίνει την πράξη του ταξιδιού σε τόπο διαφορετικό από το σύνηθες περιβάλλον ενός ατόµου για οποιοδήποτε σκοπό. Ορισµένοι ακούσιοι σκοποί ταξιδιού εξαιρούνται συµβατικά: εξαιρούνται οι ακούσιες διαµονές σε νοσοκοµείο και άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις που παρέχουν κλινική ιατρική περίθαλψη, η οποία γίνεται µε εντολή γιατρού. Άλλες ακούσιες διαµονές που εξαιρούνται περιλαµβάνουν τη φυλάκιση και τη στρατιωτική θητεία. Σε σχέση µε µια δεδοµένη χώρα, διακρίνονται τρεις µορφές τουρισµού: Α) ο εγχώριος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες των κατοίκων µιας δεδοµένης χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εσωτερικό της χώρας αλλά έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους. Β) ο εισερχόµενος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες µη µονίµων κατοίκων µιας δεδοµένης χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εσωτερικό της χώρας αλλά έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους. 20

21 Γ) ο εξερχόµενος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες µονίµων κατοίκων µιας δεδοµένης χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εξωτερικό της χώρας και έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους. Οι τρεις βασικές µορφές τουρισµού µπορούν να συνδυαστούν µε τρεις τρόπους έτσι ώστε να προκύψουν οι ακόλουθες κατηγορίες τουρισµού: α) ο εσωτερικός τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εγχώριο τουρισµό» και τον «εισερχόµενο» τουρισµό. β) ο εθνικός τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εγχώριο τουρισµό» και τον «εξερχόµενο» τουρισµό. γ) ο διεθνής τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εισερχόµενο τουρισµό» και τον «εξερχόµενο» τουρισµό. Άλλοι χρήσιµοι ορισµοί είναι αυτού του ταξιδιώτη και του επισκέπτη. Ταξιδιώτης ορίζεται οποιοδήποτε άτοµο που ταξιδεύει σε δύο ή περισσότερες χώρες ή ανάµεσα σε δύο ή περισσότερους τόπους στο εσωτερικό της χώρας διαµονής του, από την άλλη πλευρά επισκέπτης ορίζεται οποιοδήποτε άτοµο που ταξιδεύει σε έναν τόπο έξω από το σύνηθες περιβάλλον του για διάστηµα µικρότερο από δώδεκα µήνες και για το οποίο ο κύριος σκοπός του ταξιδιού δεν είναι η άσκηση δραστηριότητας αµειβόµενης από το εσωτερικό του τόπου επίσκεψης. Οι επισκέπτες (εγχώριοι και διεθνείς) περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: Ο τουρίστας, ο οποίος ορίζεται ως επισκέπτης που διαµένει µια τουλάχιστον νύκτα σε συλλογικό ή ιδιωτικό κατάλυµα στον τόπο, χώρα επίσκεψης και (ηµερήσιος) επισκέπτης µε επιστροφή αυθηµερόν ως ο επισκέπτες που δεν διανυκτερεύει σε ένα συλλογικό ή ιδιωτικό κατάλυµα στον τόπο ή χώρα επίσκεψης. Τέλος, αριθµός τουριστών (άτοµα που κάνουν τουρισµό) ορίζεται ο αριθµός των επισκεπτών που διαµένουν µία τουλάχιστον νύκτα σε συλλογικό ή ιδιωτικό κατάλυµα στον τόπο ή χώρα επίσκεψης. (SETE, Ορισµοί στατιστικών τουρισµού) Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο διάστηµα Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2008 σε 39 αεροδρόµια της Ελλάδας παρουσιάστηκε µείωση κατά 0,2% των αφίξεων από το εξωτερικό σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Καταγράφηκαν αφίξεις έναντι αφίξεων τον ίδιο µήνα το 2007 (µείωση αφίξεων). Σηµαντικό µέρος του συνόλου των αεροπορικών αφίξεων από το εξωτερικό αποτελούν οι αφίξεις µε πτήσεις charters οι οποίες παρουσίασαν µείωση της τάξης του 2,8%. Λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση 21

22 στις αφίξεις µε οδικά µέσα από χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτεται το µεγαλύτερο µέρος των απωλειών από τις αεροπορικές αφίξεις. Έτσι, το σύνολο των αφίξεων από το εξωτερικό κλείνει, περίπου, στα ίδια επίπεδα µε το 2007 στα 15,7 εκατ. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι τουριστικές εισπράξεις στο διάστηµα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2008 παρουσίασαν αύξηση κατά 3,3% (ή 356 εκατ. ευρώ) σε σχέση µε το ίδιο διάστηµα του 2007 φθάνοντας σε 11,2 δισ. ευρώ από 10,8 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις κατά το δεκάµηνο αυτό διαµορφώθηκαν στο 8,7 δισ. ευρώ. Μόνο τον Αύγουστο οι εισπράξεις ανήλθαν περίπου στα 2,7 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές αφίξεις για το έτος 2008 έφθασαν στα 10,3 εκατ. Η Ελληνική κυβέρνηση, για την τόνωση και την ανάπτυξη του τουρισµού, έχει ανακοινώσει πακέτο οικονοµικής στήριξης 257 εκατ. ευρώ για το 2009, ένα κρίσιµο έτος για την οικονοµία της χώρας. (Κουσούνης Στ., 2008, άρθρο εφηµερίδας Καθηµερινή, news.kathimerini.gr) 3. 2 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ - ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ Υπάρχουν πολλά είδη διαµονής που προσφέρονται σε επισκέπτες. Παρακάτω δίνονται οι βασικότεροι ορισµοί, όπως αυτοί των τουριστικών καταλυµάτων, ξενοδοχείων. Τουριστικά καταλύµατα ορίζονται οι εγκαταστάσεις οι οποίες διατίθενται τακτικά ή περιστασιακά για τη διανυκτέρευση τουριστών. Τα είδη τουριστικών καταλυµάτων είναι τα ακόλουθα: Α) Συλλογικά τουριστικά καταλύµατα ορίζονται τα καταλύµατα που παρέχουν στον ταξιδιώτη διανυκτέρευση σε δωµάτιο ή κάποια άλλη µονάδα, αλλά ο αριθµός των θέσεων που προσφέρουν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από ένα ορισµένο ελάχιστο όριο για τις οµάδες ατόµων που υπερβαίνουν µια απλή οικογενειακή µονάδα. Όλα τα µέρη του καταλύµατος πρέπει να αποτελούν αντικείµενο κοινής εµπορικής διαχείρισης ακόµη και αν δεν υπάρχει κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Οι υποκατηγορίες των συλλογικών καταλυµάτων είναι: 22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 30 Απριλίου τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας PLASTIC ΑΒΕΕ είχαν ως εξής : Αγορά πρώτων υλών 72.000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 12.000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 3.000 Άμεση εργασία 9.500

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα MBA Master in Business Administration Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Μαθήµατος«ιοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 2: Το πλαίσιο της κοστολόγησης - Γ.Β.Ε. - Φύλλο μερισμού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Η βιομηχανική επιχείρηση

2.3 Η βιομηχανική επιχείρηση 2.3 Η βιομηχανική επιχείρηση Η βιομηχανική επιχείρηση βρίσκεται ένα στάδιο πριν την εμπορική. Είναι αυτή που παράγει προϊόντα, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες και την ανθρώπινη εργασία, τα οποία προϊόντα πωλεί

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ο Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρεί αφενός την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 3 η Διάλεξη: ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο &

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ)

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ) ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το γλωσσάριο που ακολουθεί περιέχει ορισµούς σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τοµέα του τουρισµού και αποτελεί δηµοσίευση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 12/12/2012 Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός μ ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικά σημεία διάλεξης Βασικές έννοιες και Μέρος Β, μεταβλητό και μικτό. Άμεσο και έμμεσο., ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο. 1 2 Κατηγορίες κόστους Διάκριση κόστους

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

VLT Business Βασικές χρηματοοικονομικές αρχές λειτουργίας. Νοέμβριος 2016

VLT Business Βασικές χρηματοοικονομικές αρχές λειτουργίας. Νοέμβριος 2016 VLT Business Βασικές χρηματοοικονομικές αρχές λειτουργίας Νοέμβριος 2016 Ένα κατάστημα VLTs αντιπροσωπεύει μία επένδυση 810,000 που θα πρέπει να διαχειριστεί ο συνεργάτης Περιγραφή επένδυσης Κόστος επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 4A Κόστος Πραγματικό. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 4A Κόστος Πραγματικό. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 4A Κόστος Πραγματικό Λογιστική Κόστους Ι 1 Kόστος Πραγματικό (Ιστορικό) Πραγματικό (ιστορικό) κόστος είναι εκείνο που σχηματίζεται από στοιχεία ομαλά και πραγματικά. Το πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #3: Λογιστικό Αποτέλεσμα - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Xρήσεως

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #3: Λογιστικό Αποτέλεσμα - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Xρήσεως ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #3: Λογιστικό Αποτέλεσμα - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Xρήσεως Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting 5. Συμπαράγωγα Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Συμπαράγωγο 1 Συμπαράγωγο 2 Σχετική Αξία Πώλησης Υψηλή Σημείο Διαχωρισμού Συμπαράγωγο.. Συμπαράγωγο Ν Κοινή Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Έννοια - Σκοπός Λογιστικής Τυποποίησης Ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 7. ΑΠΟΦΑΣΗ 99/35/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9 ης Δεκεμβρίου 1998 για τις διαδικασίες εφαρμογής της οδηγίας 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμού. (ΕΕL.

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου, τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύονται με τον νέο Επενδυτικό Νόμο μειώνονται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax 33 120 33 Αθήνα, 2 Απριλίου1999 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 3 Το εστιατόριο πολυτελείας «Η Ωραία Θεσσαλονίκη» παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες ραγδαία αύξηση των πωλήσεών του. Στοιχεία για τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης κατά το 2 ο τρίμηνο του 2013 δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα