ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 11 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο βρέθηκαν παρόντα 8 (οκτώ) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 3. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 4. Σαββή Εµµανουήλ, 5. Κορωναίο Ιωάννη, 6. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 7. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 8. Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: Περδίκη Ιωάννη (αδικαιολόγητος) και Μαχραµά Μιχαήλ (αδικαιολόγητος), παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Παπαγεωργίου Θεοδώρου, των Νοµικών Συµβούλων κ. Στάγκα Εµµανουήλ και κ. Σαλαµαστράκη ηµητρίου, του Νοµικού Συµβούλου της ΠΕ κ. Πέρου Νικολάου, της δηµοτικής υπαλλήλου του γραφείου διοικητικής υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής, κας Ζούρδη Αικατερίνης, η οποία εκτελεί χρέη γραµµατέα λόγω απουσίας του κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Κουκιαϊνη έσποινας, υπαλλήλου των Οικονοµικών Υπηρεσιών, των κ.κ. Κανάκα Εµµανουήλ, Αντωνάτου Γεράσιµου και Αφαντενού Νικολάου υπαλλήλων του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης Οικονοµικών, ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και επεσήµανε την ύπαρξη κατεπείγοντος θέµατος για το οποίο η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ.3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή του ως θέµατος, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετική απόφαση. Το θέµα (προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε την λήψη απόφασης περί της άσκησης αίτησης ανάκλησης της µε αριθµό 287/2012 πράξης του Ζ Κλιµακίου του 1

2 Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το θέµα χαρακτηρίζεται κατεπείγον επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 279 του Ν. 3852/2010, η προς έγκριση αίτηση ανακλήσεως πρέπει να ασκηθεί στη σύντοµη προθεσµία των 15 ηµερών από της κοινοποιήσεως της προσβαλλόµενης πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κοινοποίηση 15/05/2012), ώστε συνακόλουθα θα πρέπει εµπρόθεσµα να εκδοθεί σχετική απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, να ενταχθεί το ανωτέρω θέµα για συζήτηση, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθεί γι αυτό σχετική απόφαση. Ο Πρόεδρος της Επίτροπής σ αυτό το σηµείο, ενηµερώνει τα µέλη σχετικά µε το θέµα που τίθεται προ ηµερησίας διατάξεως και αφορά την αρνητική εξέλιξη της υπόθεσης ΕΤΑΙΠΡΟΦΥ, την άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εγκρίνει την σύµβαση αυτή και τη χρηµατοδότηση της Εταιρείας. Η Εταιρεία, συνεχίζει, λειτουργεί χρόνια και είναι γνωστό µε ποιο τρόπο γινόταν η χρηµατοδότησή της πέραν από διαδικασίες ελεγκτικού συνεδρίου. Στη συνέχεια αναφέρει κατά λέξη τα εξής: «Πανηγυρίζαµε για το γεγονός, ότι πλέον είχε λυθεί το πρόβληµα, ότι είχε περάσει από Ελεγκτικό Συνέδριο η όλη διαδικασία της χρηµατοδότησης της εταιρείας δηλ. της εκταµίευσης των χρηµάτων. Πιστεύαµε κι ελπίζαµε ότι πλέον θα υπήρχε προηγούµενο σε όλη αυτή τη διαδικασία για να υπήρχε και συνέχεια για τα επόµενα χρόνια. εν έγινε τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο σχετικά µε ότι είχε γίνει πέρυσι και µάλιστα είχε ξεκινήσει νωρίς η διαδικασία. Στις 15 Ιανουαρίου είχε ενηµερωθεί ο Πρόεδρος της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥ από την διεύθυνση Οικονοµικών κι από εµένα τον ίδιο προσωπικά, για να ξεκινήσει η διαδικασία και να έρθει το θέµα στο.σ.. Στις 15 Ιανουαρίου ξεκίνησε η διαδικασία, στα µέσα Φεβρουαρίου λήφθηκε η απόφαση κι από τότε ήταν στην ευχέρεια της Νοµικής Υπηρεσίας για να µπορέσει να συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να δοθούν στο ελεγκτικό συνέδριο. Πράγµατι το ελεγκτικό είχε ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά. Η νοµική υπηρεσία τα έδωσε εκ νέου, αλλά βλέπετε το σκεπτικό είναι πέραν του άρθρου 96. Πέρσι είχαµε βασιστεί στο άρθρο 96, προσπάθησε να το αποφύγει το ελεγκτικό συνέδριο, είχε διαφορετικές γνώµες και απόψεις, δεν είχε πατήσει στο άρθρο 96. Εµείς επικαλούµαστε το άρθρο αυτό το οποίο είναι πέραν από άλλες διαδικασίες. Άλλωστε είναι φωτογραφικό για τέτοιου είδους θέµατα. Επικαλείται (το ελεγκτικό), κοινωφελή σκοπό της αστικής µη κερδοσκοπικής κυρίως το θέµα των προσλήψεων, της διαφάνειας, λες κι όλες αυτές οι διαδικασίες, πριν από 10 χρόνια, της εκταµίευσης των χρηµάτων ήταν διαφανής. Τώρα που η χρηµατοδότηση περνάει από το ελεγκτικό συνέδριο, η ενταλµατοποίηση και η απόφαση του.σ είναι πιο ξεκάθαρη για τον αριθµό των εργαζοµένων στην ΕΤΑΙΠΡΟΦΥ, κάτι που αν πήγαινε ΑΣΕΠ, διότι σκεφτήκαµε πέρσι την διαδικασία µέσω ΑΣΕΠ Αυτή η εταιρεία έχει µια ιδιαιτερότητα. εν µπορεί κάθε χρόνο να προσλαµβάνει διαφορετικά άτοµα τα οποία θα πρέπει κάθε φορά να εκπαιδεύονται. ιότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αρκετή εµπειρία πάνω στο κοµµάτι της δασοπροστασίας και σε άλλα θέµατα. Κατά καιρούς γίνονται µαθήµατα, εκπαιδευτικά σεµινάρια σε συνεργασία µε την 2

3 Πυροσβεστική Υπηρεσία και δεν µπορούµε να µπούµε στη λογική ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να είναι και διαφορετικά άτοµα. εν ξέρουµε κατά πόσον θα κατοχυρώναµε τις θέσεις των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι έχουν κάποια εµπειρία, µε το ΑΣΕΠ. Οπότε, βλέπετε το σκεπτικό ότι το ελεγκτικό συνέδριο επικαλείται θέµατα χρηστής διοίκησης, διαχείρισης αυτής της εταιρείας. Την θεωρεί κοινωφελή, κάτι που δεν ισχύει, διότι ο ήµος έχει το 49% αυτής της εταιρείας κι όχι το 51% και λειτουργεί ως ιδιωτικού δικαίου. ηλαδή ο ήµος δίνει την αρµοδιότητα βάση του άρθρου 96 στη συγκεκριµένη εταιρεία για να προστατεύσει όχι µόνο φαινόµενα πυρκαγιών αλλά και διάφορα άλλα στην περιοχή µας, επικουρικά στο σχέδιο και τη δράση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Βλέπουµε ότι αυτό δεν πέρασε, δεν αναφέρεται καν στο άρθρο 96. Συζητώντας µε τη νοµική υπηρεσία και τον ήµαρχο, ήδη είναι έτοιµη η αίτηση ανάκλησης, η οποία θα περάσει σαν έκτακτο θέµα, όπου θα προσπαθήσουµε να ανακαλέσουµε την πράξη 287/2012 του Ζ Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Νοµικός Σύµβουλος κ.σαλαµαστράκης έχει τη σχετική αίτηση και θα µας πληροφορήσει σχετικά. Θα γίνει αίτηση ανάκλησης όπως και πέρσι όπου παρέστη ο ήµος στο Ζ Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έτσι κι φέτος, θα ανακαλέσουµε και την τότε αρνητική απάντηση. Ένας από τους λόγους απόρριψης ήταν και η διάθεση πίστωσης ποσού ,00 αντί ,00. Η Νοµική Υπηρεσία το αιτιολογεί βάσει της εγκυκλίου περί διαθέσεων πιστώσεων στην οποία αναφέρεται ότι µπορεί να γίνει και µετά την έγκριση της σύµβασης, πριν την τιµολόγηση, πριν την όλη διαδικασία και πριν την πρόσληψη του προσωπικού. Οπότε υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να ανακαλέσουµε αυτή την πράξη». Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει στο σώµα να εγκρίνει το έκτακτο αυτό θέµα για να κατατεθεί η αίτηση αυτή και να µπορέσει να εκπροσωπηθεί ο ήµος το συντοµότερο δυνατόν ώστε να υπάρξει µια θετική γνώµη. Συνεχίζει αµέσως µετά αναφέρωντας κατά λέξη τα εξής: «Θα πρέπει να τονίσουµε ότι από την πλευρά του ήµου θέλαµε και τηρήσαµε ευθύς εξ αρχής τις όποιες διαδικασίες. Η ηµοτική Αρχή δεν αδράνησε για το συγκεκριµένο κοµµάτι. Ίσα - ίσα που προσθέσαµε ποσό ,00 για να εξασφαλίσουµε και επιπλέον µήνα εργασίας, κάτι που όµως δεν φάνηκε, δεν το καταφέραµε αλλά δεν είναι η µόνη ευθύνη. Η θέληση του ήµου ήταν να προχωρήσουµε. Έστω κι έτσι θα πρέπει να προχωρήσουµε στην αίτηση ανάκλησης αυτής της πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έχουµε αρκετές ελπίδες να κερδηθεί όπως και πέρσι, διότι το σκεπτικό είναι πέραν του νόµου του Προγράµµατος Καλλικράτης που µας δίνει την δυνατότητα αυτή». Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιπρόεδρο κ. Ταρασλιά ο οποίος αναφέρει κατά λέξη τα εξής: «εν καταλαβαίνω αυτή την καθυστέρηση, θα πρέπει να βρεθεί µια λύση εάν υπάρχει διάθεση γι αυτή την δράση στη περιοχή. Θα πρέπει να βρεθεί µια λύση για να µπορέσει να λειτουργεί κανονικά. Για τα θέµατα της πρόληψης φυσικών καταστροφών η µειοψηφία συναινεί κι έχει ήδη δείξει µια ιδιαίτερη πίεση στη ηµοτική Αρχή και δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη αυτή. Σαφέστατα και τασσεται υπέρ της συζήτησης του θέµατος». Αµέσως µετά συνεχίζει και θέτει θέµα, θεωρώντας ότι η µετακίνηση του Τµήµατος Εσόδων σε άλλο κτίριο δεν εξυπηρετεί τη λειτουργία της Υπηρεσίας, υπό την έννοια ότι 3

4 ταλαιπωρείται το κοινό µε τη διάσπασή της και µάλιστα χωρίς να υπάρχει και ασφάλεια για τους υπαλλήλους που εισπράττουν έσοδα. Στη συνέχεια αναφέρει κατά λέξη τα εξής: «ηλαδή θα πρέπει να δούµε πολύ σύντοµα το θέµα της Οικονοµικής Υπηρεσίας, διότι ναι µεν στα θέµατα που εξετάζουµε σήµερα είναι να προχωρήσει κι ο διαγωνισµός για το Νοσοκοµείο όπου εκεί θα στεγαστούν Οικονοµικές και Τεχνικές αλλά αυτό είναι ένα θέµα που θα πάρει σε βάθος χρόνου. Μήπως θα έπρεπε να ξαναδείτε λίγο το θέµα το κτιριακό των Οικονοµικών Υπηρεσιών που πράγµατι εκεί που βρίσκονται στενάζουν µε τον τρόπο που είναι αλλά τίθεται κι ένα θέµα πώς οι πολίτες εξυπηρετούνται ή θα πρέπει ενδεχοµένως να πάνε τα µπρός πίσω δηλαδή από την παλιά υπηρεσία στη καινούργια. Κι επειδή το θέµα της στέγασης των υπηρεσιών µας είναι πολύ σηµαντικό, µήπως θα έπρεπε να καθορίσουµε κάποια στιγµή µια συζήτηση όπου θα δούµε πλέον ποια από τα δηµόσια κτίρια µας είναι σε θέση πραγµατικά να τα διαπραγµατευθούµε και µε τον Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει µέρος των κτιρίων στο κέντρο της Πόλης και κατά πόσο κάποιες υπηρεσίες του πραγµατικά έχουν ανάγκη. Πρέπει να τεθεί ξεκάθαρα κατά πόσο θα έπρεπε να παραµείνει στην Περιφέρεια το κτίριο της πρώην 95 Α ΤΕΑ, κάτι το οποίο έχω διεκδικήσει και ο ίδιος πριν από 2-3 χρόνια. Ο τότε Αντινοµάρχης κ. Κουσουρνάς µαζί µε τον τότε Νοµάρχη κ. Μαχαιρίδη, χρησιµοποιώντας τη µεταγραφή του 94 του κτιρίου αυτού στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, κάτι που κατά τη γνώµη µας δεν είναι τελείως σύννοµο, διότι ο νόµος περιέγραφε τότε κτίρια µε αµιγείς χρήσεις Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στο κτίριο το συγκεκριµένο δεν έχει αµιγείς δράσεις τότε η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το αντίθετο δε, µάλιστα εµπλέκονταν 3-4 Υπουργεία, όπως το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης, το Υπουργείο Αµύνης, το Υπουργείο Εσωτερικών και διάφορα άλλα Υπουργεία, άρα λοιπόν κακώς». Συνεχίζει λέγοντας: «Τότε έκανα µια αίτηση, για την τιµή των όπλων, σαν αρµόδιος για την ακίνητη περιουσία, στην Κτηµατική Εταιρεία του ηµοσίου όπου διεκδικούσε το συγκεκριµένο κτίριο. Πραγµατικά θα λύσει τα προβλήµατα των Οικονοµικών Υπηρεσιών, ενώ σήµερα η Περιφέρεια δεν τα χρειάζεται. Θέλω λοιπόν, η ηµοτική Αρχή να το δει επίσηµα αυτό το θέµα, µήπως µπορεί για να µην ταλαιπωρείται κι ο κόσµος µε όλη αυτή την απόσταση και να υπάρχει µεγαλύτερη ασφάλεια, να το δεί επίσηµα αυτό το θέµα ή γενικότερα να γίνει µια µεγάλη συζήτηση για την ακίνητη περιουσία υπό την έννοια όχι της αξιοποίησης, όπως έχει τεθεί στο παρελθόν, των υφιστάµενων κτιρίων τα οποία είναι στο ήµο µας, αλλά υπό την έννοια της ανακατανοµής των δηµοσίων κτιρίων στο κέντρο της πόλης». Στη συνέχεια λαµβάνει το λόγο ο κ. Στάγκας Στέργος ο οποίος θέτει δύο θέµατα προς ενηµέρωση. Το πρώτο θέµα αφορά το ένταλµα των εποχιακών εργαζοµένων στη καθαριότητα το οποίο επέστρεψε χωρίς την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ποσό ύψους 7.500,00, σύµφωνα µε πληροφορίες που άντλησε από την Οικονοµική Υπηρεσία. Συνεχίζει λέγοντας ότι δεν εγκρίνει υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες, προτείνοντας να προσεχθεί αυτή η υπόθεση για να µην υπάρξει ξανά το ίδιο πρόβληµα. Το δεύτερο θέµα στο οποίο αναφέρεται αφορά την ανταποδοτικότητα στην καθαριότητα και τον πρώην ήµο Ιαλυσού, όπου έχει τρεις εργαζόµενους για να χειριστούν το 4

5 φορτωτάκι της περιοχής Ιαλυσού - Πεταλούδων. Στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας, τονίζει, δεν µπορεί να ισχύει σε καµία των περιπτώσεων αυτό. Παρακαλεί λοιπόν, να του δοθούν τα σχετικά στοιχεία από την Οικονοµική Υπηρεσία στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας των πρώην δέκα ήµων και ειδικότερα πόσο πληρώνουν αυτοί οι δέκα πρώην ήµοι, πόσα επιστρέφονται σ αυτούς, ποιές υπηρεσίες υπάρχουν µέσα στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας κλπ. Σε αντίθετη περίπτωση θα προσφύγει κατά της απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, τονίζει. Καταλήγει λέγοντας ότι η ανταποδοτικότητα θα έπρεπε να ήταν στο ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε την εισήγηση του κ. Καρίκη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής απαντώντας, επισηµαίνει ότι η ανταποδοτικότητα εξετάζεται πάντα στη ψήφιση του προϋπολογισµού και ελέγχεται από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση, κατά πόσον υφίσταται. Ο κ. Καµπουρόπουλος στη συνέχεια, λαµβάνει το λόγο, κι ενηµερώνει σχετικά µε τα όσα ανέφερε ο κ. Στάγκας Στέργος, λέγοντας ότι όταν έγινε ο καταµερισµός κανείς δεν συµφώνησε µε κανέναν. Όλοι ήθελαν περισσότερα άτοµα για κάθε ηµοτική Ενότητα, προσθέτει. Έγινε προσπάθεια να γίνει σύµφωνα µε τις ανάγκες που υπάρχουν, λαµβάνοντας υπ όψιν το σύνολο του ενιαίου ήµου. Αµέσως µετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, προτείνει να συζητηθούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξής, αφού προηγηθεί, όπως προαναφέρθηκε αυτό που τίθενται εκτός αυτής. ΘΕΜΑ (προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 191/2012 (Α..Α: Β4Λ5Ω1Ρ-Ξ4Ω) Λήψη απόφασης περί της άσκησης αίτησης ανάκλησης της µε αριθµό 287/2012 πράξης του Ζ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Γνωµοδότηση-Εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Σαλαµαστράκη ηµητρίου αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την Γνωµοδότηση-Εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Σαλαµαστράκη ηµητρίου µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: Άσκηση αίτησης ανάκλησης της µε αριθµό 287/2012 πράξης του Ζ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν. 3852/2010 «Οι δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, ύστερα από απόφαση τον δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ή του οικείου οργάνου ιοίκησης του νοµικού προσώπου, µπορούν να συµµετέχουν και να συγχρηµατοδοτούν την κατάρτιση και εκτέλεση οποιασδήποτε κατηγορίας προγραµµάτων και µέτρων, εφόσον οι δράσεις τους, ανεξαρτήτως εάν συνάπτονται µε αρµοδιότητες των δήµων, συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη, την 5

6 κοινωνική πρόνοια και συνοχή, την περιβαλλοντική προστασία και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας». 2. Σύµφωνα εξάλλου µε την αιτιολογική έκθεση του άρθρου αυτού «Με την εισαγόµενη ρύθµιση παρέχεται, ρητώς η ευχέρεια στους ήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα (δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου) προκειµένου, χωρίς την ύπαρξη τυπικού χαρακτήρα, από πλευράς νοµιµότητας, αµφισβητήσεων να µπορούν να συµµετέχουν και να συγχρηµατοδοτούν την κατάρτιση και εκτέλεση οποιασδήποτε κατηγορίας προγραµµάτων και µέτρων, εφόσον οι δράσεις τούτων, ανεξαρτήτως εάν, συνάπτονται µε αρµοδιότητες των ήµων, συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια και συνοχή, την περιβαλλοντική προστασία και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας». 3. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις µε τη µε αριθµό 309/ (ορθή επανάληψη) απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου µας, η οποία θεωρήθηκε νόµιµη µε τη µε αριθµό 1530/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, ενώ η αρχική µε αριθµό 309/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µας, θεωρήθηκε νόµιµη µε τη µε αριθµό 1516/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, αποφασίστηκε οµόφωνα η συµµετοχή του ήµου µας στη σύµβαση του άρθρου 96 ν. 3852/2010 µε την Περιφερειακή Ένωση ήµων (ΠΕ ) Νοτίου Αιγαίου και την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.) για το Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Προστασίας Νήσου Ρόδου έτους 2012, το περιεχόµενο της οποίας περιλαµβάνεται στην απόφαση. 4. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η Οικονοµοτεχνική Έκθεση του Προγράµµατος του οικονοµολόγου Στέλιου Χατζηπαπάκη, συµβούλου Τοπικής Ανάπτυξης της ΠΕ Νοτίου Αιγαίου και της οποίας το περιεχόµενο περιλαµβάνεται επίσης στην παραπάνω απόφαση. Η οικονοµικοτεχνική αυτή έκθεση ήταν πλήρης και περιγράφει µε κάθε λεπτοµέρεια: α) το χρονοδιάγραµµα δράσης, β) την ποσότητα το είδος και την ιδιοκτησία του εξοπλισµού (πυροσβεστικά οχήµατα, µοτοσυκλέτες, πυροφυλάκια, εξοπλισµός επικοινωνίας, κτιριακές υποδοµές, µε βάση χαρτογραφικών δεδοµένων), γ) το πρόγραµµα της δράσης, περιπολίες, δ) το προσωπικό που θα απασχοληθεί αριθµητικά και κατά ειδικότητα (οδηγοί οχηµάτων, βοηθοί πυροσβέστες, πυροφύλακες, διοικητικό και επιστηµονικό προσωπικό), ε) οικονοµικό κόστος αναφορικά µε τις αµοιβές του προσωπικού αναλυόµενες και ειδικότητα, καύσιµα, συντήρηση, ανταλλακτικά κλπ. οχηµάτων, τηλεπικοινωνίες, αγορά εξοπλισµού, ρουχισµού προσωπικού, κόστος χρήσης οχηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. και στ) αναλυτική κάλυψη κόστους προγράµµατος που αντιστοιχεί στους συµµετέχοντες φορείς ( ήµος Ρόδου, ΠΕ Νοτίου Αιγαίου και ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ Επίσης µε τη µε αριθµό 32/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκε η συµµετοχή της ΠΕ Νοτίου Αιγαίου στην 6

7 παραπάνω σύµβαση του άρθρου 96 Ν. 3852/2010, µε βάση την παραπάνω οικονοµοτεχνική έκθεση. 6. Τέλος µε τη µε αριθµό 3/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ., εγκρίθηκε η συµµετοχή της στο παραπάνω Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Προστασίας νήσου Ρόδου και η υπογραφή της σύµβασης του άρθρου 96 ν. 3852/2012, µε βάση την παραπάνω οικονοµοτεχνική έκθεση. Από το καταστατικό της εταιρείας αυτής προκύπτει ότι οι σκοποί της αφορούν στην προστασία και αναβάθµιση των δασικών περιοχών και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος της ωδεκανήσου µε συντονισµένες παρεµβάσεις (µελέτες, προγράµµατα, έργα, υπηρεσίες) σε συνεργασία πάντοτε µε τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες, την ανάπτυξη και υποστήριξη σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Αρχές µηχανισµών πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών στις δασικές και αστικές περιοχές της ωδεκανήσου µε τη χρήση µικρών πυροσβεστικών οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού κατάλληλου για το σκοπό αυτό, την προστασία των ακτών και της θάλασσας από τη ρύπανση και τη λήψη µέτρων πρόληψης της ρύπανσης, την ανάπτυξη µηχανισµών άµεσης δράσης και επέµβασης σε περιπτώσεις φυσικών άµεσης δράσης και επέµβασης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και θεοµηνιών κλπ. Εποµένως µπορεί η εταιρεία αυτή να συµµετάσχει στο παραπάνω πρόγραµµα, ενόψει του ότι δεν πρόκειται περί συµµετοχής σε προγραµµατική σύµβαση, αλλά σε σύµβαση χρηµατοδότησης του παραπάνω προγράµµατος. 7. Με βάση τις παραπάνω αποφάσεις και την οικονοµοτεχνική έκθεση συντάχθηκε το σχέδιο της παραπάνω σύµβασης του άρθρου 96 ν. 3852/2010, όπως αυτό αναφέρεται στις παραπάνω αποφάσεις, αντικείµενο της οποίας είναι η περιβαλλοντική προστασία της νήσου Ρόδου και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα η προστασία και αναβάθµιση των δασικών περιοχών της νήσου Ρόδου, η ανάπτυξη µηχανισµών άµεσης δράσης και επέµβασης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και θεοµηνιών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες (πολιτική προστασία κλπ) καθώς και δράσεις καθαρισµού των ακτών, όπως οι δράσεις αυτές περιλαµβάνονται στην παραπάνω οικονοµοτεχνική έκθεση (πρόγραµµα περιβαλλοντικής προστασίας της νήσου Ρόδου). 8. Το συνολικό κόστος του προγράµµατος ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στην παραπάνω οικονοµοτεχνική έκθεση, θα καλυφθεί δε από τον προϋπολογισµό του ήµου µας µε την καταβολή ποσού ,00 ευρώ, από την ΠΕ Νοτίου Αιγαίου µε την παραχώρηση της χρήσης µηχανολογικού εξοπλισµού και από την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ. µε την διάθεση του απαραίτητου προσωπικού, µηχανολογικού και άλλων εξοπλισµού, κτιριακών εγκαταστάσεων και επικοινωνιών. 9. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ήµος µας θα συµµετέχει και θα συγχρηµατοδοτεί την κατάρτιση και εκτέλεση προγράµµατος, οι δράσεις του οποίου συµβάλλουν στην περιβαλλοντική προστασία της νήσου Ρόδου και στην εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας µας, όπως ακριβώς 7

8 προβλέπεται από το άρθρο 96 ν. 3852/2010, γιαυτό και η υπογραφή της σύµβασης αυτής, µετά την έγκρισή σας, είναι καθόλα νόµιµη. 10. Σηµειωτέον ότι και το 2011 υπογράφτηκε ανάµεσα στους παραπάνω συµβαλλόµενους η από σύµβαση του άρθρου 96 ν. 3852/2010, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουµε, µε το ίδιο ακριβώς περιεχόµενο και για την ίδια αιτίας, καθόσον µε τη µε αριθµό 2160/2011 απόφαση του Τµήµατος VI (Β ΙΑΚΟΠΩΝ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε τελικά ότι δεν κωλυόταν η υπογραφή του σχεδίου της σύµβασης, µε βάση όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της. 11. Επίσης µε τη µε αριθµό 71/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου µας, η οποία θεωρήθηκε νόµιµη µε τη µε αριθµό 863/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, τη µε αριθµό 14/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ Νοτίου Αιγαίου και τη µε αριθµό 1/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ., οι οποίες είχαν υποβληθεί στο Τµήµα σας µε το µε αριθµό πρωτ. 2/34841/ , εγκρίθηκε η συµµετοχή όλων στην παραπάνω σύµβαση του άρθρου 96 Ν. 3852/2010, µε βάση την παραπάνω οικονοµοτεχνική έκθεση, µε το ίδιο ακριβώς περιεχόµενο. Όµως το Ζ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τη µε αριθµό 204/2012 πράξη του απέσχε από τον έλεγχο του σχεδίου σύµβασης, καθόσον έκρινε ότι αυτό ήταν κατά χρόνο αναρµόδιο να επιληφθεί του ελέγχου της, λόγω του ότι το σχέδιο σύµβασης που υποβλήθηκε ήταν υπογεγραµµένο από τους νόµιµους εκπροσώπους των παραπάνω, παρά το γεγονός ότι στο παραπάνω διαβιβαστικό έγγραφο αναφερόταν ότι υποβάλουµε σχέδιο σύµβασης και ότι οι υπογράψαντες υπέγραψαν απλώς για να επιβεβαιώσουν ότι αυτό είναι το συγκεκριµένο σχέδιο χωρίς να έχουν οποιαδήποτε πρόθεση δέσµευσης πριν την έκδοση της απόφασής σας ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύµβασης. Μετά από αυτό τόσον ο ήµος όσο και η ΠΕ Νοτίου Αιγαίου και η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. µε τις παραπάνω νεότερες αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων τους ανακάλεσαν τις προηγούµενες και έλαβαν νέες αποφάσεις µε το ίδιο ακριβώς περιεχόµενο. 12. Ο ήµος µας µε το µε αριθµό πρωτ. 2/50597/ έγγραφό του απέστειλε στο Ζ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τις παραπάνω αποφάσεις, το καταστατικό της ΕΤΕΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. και το σχέδιο της σύµβασης για να προβεί στον έλεγχο νοµιµότητας, του σχεδίου της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 278 παρ. 2 ν. 3852/2010, µε την παράκληση να κάνει αυτό όσο το δυνατόν σύντοµα, ενόψει της έναρξης της θερινής περιόδου, αποφαινόµενοι ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύµβασης αυτής από το ήµο µας. 13. Στη συνέχεια µετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Εισηγήτριας του Ζ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ελένης Καραγιάννη µε το νοµικό σύµβουλο του ήµου µας κ. ηµήτριο Σαλαµαστράκη, ο ήµος µας απέστειλε µε το µε αριθµό πρωτ. 2/62496/ έγγραφό του, επισυνάπτουµε και τα εξής: a. Το από καταστατικό σύστασης της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8

9 (ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.)», το οποίο καταχωρήθηκε στη.ο.υ. Ρόδου και έλαβε αριθµό καταχώρησης 373/ και στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Ρόδου και έλαβε αριθµό καταχώρησης 445/ b. Τη µε αριθµό 12/ απόφαση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, µε την οποία ορίστηκαν τα τέσσερα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της αµέσως παραπάνω αστικής εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του καταστατικού αυτής. c. Τη µε αριθµό 7/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της παραπάνω αστικής εταιρείας µε την οποία συγκροτήθηκε αυτό σε σώµα. d. Απόσπασµα της µε αριθµό 74/ απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου µας, µε την οποία δεσµεύτηκε πίστωση ύψους ευρώ σε βάρος του του προϋπολογισµού του ήµου µας έτους 2012 για τη συγχρηµατοδότηση του αναφεροµένου στο παραπάνω σχέδιο σύµβασης προγράµµατος (εσφαλµένα αναγράφτηκε προγραµµατική σύµβαση αντί συχρηµατοδότηση). e. Τη µε αριθµό πρωτ. 402/ απόφαση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου µας για ανάληψη υποχρέωσης, ήτοι του αµέσως παραπάνω ποσού για την αµέσως παραπάνω αιτία. 14. Μετά από αυτά το Ζ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη διάσκεψη που έγινε στις , µετά από εισήγηση της Παρέδρου κ. Ελένης Καραγιάννη, εξέδωσε τη µε αριθµό 287/2012 πράξη του, µε την οποία αποφάνθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύµβασης µεταξύ του ήµου Ρόδου, της ΠΕ Νοτίου Αιγαίου και της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. σύµφωνα µε όσα αναφέρει στο σκεπτικό της. 15. Το Ζ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο σκεπτικό της πράξης του αυτής αναφέρει το παραπάνω ιστορικό και το περιεχόµενο της οικονοµοτεχνικής µελέτης και αποφαίνεται κατά πλειοψηφία, ότι το υποβληθέν σχέδιο σύµβασης αφορά στη χρηµατοδότηση από το ήµο Ρόδου, προγράµµατος οι δράσεις του οποίου συµβάλλουν στην περιβαλλοντική προστασία του νησιού και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας κατ εφαρµογής της ειδικής διάταξης του άρθρου 96 του ν. 3852/2010, όπως είχε κριθεί και το 2011 µε τη µε αριθµό 2160/2011 πράξη του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 16. Όµως κατά την άποψη της εισηγήτριας κ. Ελένης Καραγιάννη το κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο θα υπαχθούν οι συµβάσεις που τυχόν συναφθούν από τους ήµους ή τα νοµικά τους πρόσωπα για την υλοποίηση των προγραµµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 96 ν. 3852/2010, στα οποία συµµετέχουν, θα προσδιοριστεί από το αντικείµενο και το είδος των εν λόγω συµβάσεων, στην προκειµένη δε περίπτωση, το σχέδιο σύµβασης που υποβλήθηκε συνιστά προγραµµατική σύµβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, δεδοµένου ότι πρόκειται για συµφωνία η οποία θέτει το γενικό πλαίσιο για την οργάνωση και διαχείριση υπηρεσιών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των δήµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 Iβ παρ. 1,5 και I παρ. 1. και 3 του ν. 3463/2006. Την άποψη της αυτή προσπαθεί να στηρίξει και στο ότι στη µε αριθµό 74/

10 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για δέσµευση πίστωσης ποσού ευρώ για σύναψη της παραπάνω σύµβασης και στη µε αριθµό 402/ απόφαση ανάληψη υποχρέωσης του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών του ήµου Ρόδου αναφέρεται ότι δεσµεύεται πίστωση σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού του έτους 2012 «για προγραµµατική σύµβαση ήµου µε την ΠΕ», πράγµα φυσικά που πρόκειται για προφανές γραφικό λάθος. 17. Έτσι κατά την άποψη αυτή, δεδοµένου ότι πρόκειται περί προγραµµατικής σύµβασης, κατά το άρθρο 267 παρ. 3 του ν.3463/2006 µη νοµίµως συµµετέχει σε αυτήν η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ. αφού αυτό ρητά απαγορεύει τη συµµετοχή αστικών µη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων στις προγραµµατικές συµβάσεις. 18. Περαιτέρω µε την παραπάνω µε αριθµό 287/2012 πράξη του Ζ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι από τα άρθρα 22 παρ. 9 του ν. 3274/ ν. 3463/ και 111 ν. 3852/2010 προκύπτει ότι µπορεί να συσταθεί αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µεταξύ των ήµων και πρώην ΤΕ Κ ήδη ΠΕ και να συµµετέχουν σαυτές, ότι οι υφιστάµενες αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εξακολουθούν να λειτουργούν µέχρι τη λήξη τους, ότι ο διαχειριστικός έλεγχος αυτών διέπεται κατ ανάλογης εφαρµογή από τις διατάξεις που ισχύουν για τις δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ότι η πρόσληψη του προσωπικού τους, η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργων, προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών από τις αστικές εταιρείες ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις κλπ. Οι εταιρείες αυτές που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010 συνεχίζουν να λειτουργούν µε τις διατάξεις του άρθρου 111 ν. 3852/2010 και ότι εταιρείες αυτές στις οποίες συµµετέχουν εξακολουθούν να λειτουργούν µέχρι τη λήψη του χρόνου που προβλέπονται στη συστατική τους πράξη, για τις εταιρείες δε αυτές δεν προβλέπεται επιχορήγηση και χρηµατοδότηση από τους ΟΤΑ είτε µέσω της κατάρτισης διετών προγραµµάτων είτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός από την ετήσια εισφορά που προβλέπεται από το καταστατικό τους. 19. Μετά από τα αµέσως παραπάνω το Ζ Κλιµάκιο ελέγχοντας το σχέδιο της σύµβασης και την οικονοµοτεχνική µελέτη, κρίνει ότι ο ήµος Ρόδου χρηµατοδοτεί για το παραπάνω πρόγραµµα την ΠΕ Νοτίου Αιγαίου µέχρι του ποσού των ευρώ και η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ. αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει µεταξύ των άλλων το προσωπικό που απαιτείται, το ποσοστό δε συµµετοχής της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. στην υλοποίηση του προγράµµατος ανέρχεται µόλις σε ποσοστό 9,06% του συνολικού προϋπολογισµού, καθόσον έχει υπολογιστεί µε βάση το κόστος χρήσης του εξοπλισµού που διαθέτει, που ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα είναι 102 άτοµα, συνολικού κόστους ,60 ευρώ, όµως από πουθενά δεν προκύπτει ότι η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. µπορεί να καλύψει το ποσό αυτό από ίδιους πόρους, ενώ η δαπάνη αυτή δεν έχει συνυπολογιστεί για τον προσδιορισµό του ποσοστού 10

11 συµµετοχής τους. Αντίθετα στη µε αριθµό 32/2012 απόφαση της ΠΕ αναφέρεται ότι η ΕΤΑ.ΠΡΟ.ΦΥ.. θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό κλπ χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού. 20. Από αυτά συµπεραίνει ότι η µισθοδοσία του προσωπικού θα καλυφθεί από το ήµο Ρόδου από το ποσό ευρώ, αν και στο σχέδιο της σύµβασης αναφέρεται µόνο για χρηµατοδότησης της ΠΕ Νοτίου Αιγαίου και άρα ο ήµος Ρόδου θα χρηµατοδοτήσει µε αδιαφανείς διαδικασίες την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.., προκειµένου αυτή να προσλάβει το απαιτούµενο προσωπικό. Η χρηµατοδότηση όµως αυτή είναι µη νόµιµη και αφετέρου αντίκειται στις αρχές της διαφάνειας και µη χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης που διέπουν την εν γένει δράση της δηµόσιας διοίκηση, δεδοµένου ότι δεν καθορίζεται µε τρόπο σαφής, ειδικό και αναλυτικό ο τρόπος µε τον οποίο η δαπάνη που αφορά τη µισθοδοσία του προσωπικού που θα προσληφθεί από την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. θα καλυφθεί από την χρηµατοδότηση του ήµου Ρόδου. 21. Επίσης µε την παραπάνω πράξη κρίθηκε ότι οι προσλήψεις από την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. προσωπικού για την υλοποίηση του παραπάνω προγράµµατος πρέπει να γίνουν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 205 ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» που αφορά τις προσλήψεις προσωπικού µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει. Θα πρέπει επίσης να εφαρµοστούν τα άρθρα 6 και 7 του Π 164/2004, κατά τα οποία οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου µεταξύ του ιδίου εργοδότη και εργαζόµενου µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους 24 µήνες σε συνολικό χρονικό διάστηµα της απασχόλησης, διαφορετικά είναι άκρες. Όµως ούτε στο σχέδιο της σύµβασης ούτε στην οικονοµοτεχνική µελέτη προσδιορίζεται ο τρόπος που θα προσληφθεί από την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.. το απαιτούµενο προσωπικό, ούτε και η φύση της εργασιακής τους σχέσης, ούτε προσδιορίζεται αν θα τηρηθούν οι διατάξεις των παρ του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει. 22. Επίσης στο σχέδιο της σύµβασης, κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, που προσδιορίζεται ποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνει την ευθύνη για την διάθεση των χρηµάτων που θα καταβληθούν από το ήµο Ρόδου για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε καύσιµα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, συντήρηση οχηµάτων κλπ συνολικού ποσού ,28 ευρώ καθώς και για την ευθύνη για το συντονισµό των σχετικών ενεργειών. Στην παραπάνω απόφαση της ΠΕ αναφέρεται ότι το ποσό των ευρώ µε το οποίο ο ήµος Ρόδου θα χρηµατοδοτήσει το πρόγραµµα, θα καταβληθεί στην ΠΕ Νοτίου Αιγαίο, χωρίς να εξειδικεύεται ο τρόπος µε τον οποίο θα διοχετευθεί το ποσό αυτό για την υλοποίηση του προγράµµατος. 23. Έκρινε επίσης ότι κατά παράβαση των παρ. 2 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 και της παρ. 2 του Π 113/2010, δεν έχει εκδοθεί πράξη ανάληψη 11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 9 / 26-04-2013 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, (αντί της αίθουσας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 22-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια 27-4-2012 Αρ. Πρωτ. Oικ. 82 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Βέροια 27-4-2012 Αρ. Πρωτ. Oικ. 82 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔONIAΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Λεωφόρος Στρατού 72, 59100 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ 2331353621,

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

«ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σ Α Τ Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ µε θέµα: «ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ» Πέµπτη, 6 Μαρτίου 2014 Αίθουσα Ερµής Ε.Β.Ε.Α. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 23 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 6 / 10-03-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 5 ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 1. ιαπίστωση απαρτίας έναρξη συνεδρίασης έγκριση ηµερήσιας διάταξης 2. Έγκριση πρακτικών 4 ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες»

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Το ίκαιο Εκτέλεσης των ημοσίων Έργων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠIΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφ.(Για τα Κεφάλαια 1-5): Μ. Μωϋσίδου (2103744027)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ»

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα μας φάνε τα κουνούπια

Θα μας φάνε τα κουνούπια Μάιος 2011 - Αρ. φύλλου 1 Διανέμεται δωρεάν Δημοτικά τέλη φωτιά έφερε ο Καλλικράτης Αυξήθηκαν δραματικά τα δημοτικά τέλη στο Δήμο Θερμαϊκού. Αιτία, την οποία επικαλέστηκε η διοίκηση, είναι το μεγάλο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 ης εκεµβρίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 ης εκεµβρίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΦΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 ης εκεµβρίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 1. Λήψη απόφασης για την µετατροπή Περιφερειακού Συνδέσµου Φο ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.- Εισαγωγή Το ηµοσιονοµικό ίκαιο αποτελεί τον κλάδο του δικαίου που έχει ως αντικείµενο έρευνας και επιστηµονικής επεξεργασίας τη δηµοσιονοµική νοµοθεσία, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα