- Σερλνινγηθνχ Σνκέα. Θέκα: «Πξνθήξπμε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ελδηαθέξνληνο ζηα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθώλ Αληαιιαγώλ έηνπο 2011»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- Σερλνινγηθνχ Σνκέα. Θέκα: «Πξνθήξπμε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ελδηαθέξνληνο ζηα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθώλ Αληαιιαγώλ έηνπο 2011»"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Ακαξνχζην, 13/01/2011 ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. 3840/Β4 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε:Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: ΑΜΑΡΟΤΗΟ Πιεξνθνξίεο: Αζεκίλα Ακνινρίηνπ Φσηεηλή Νηφθα Γεσξγία Ρήγα Σειέθσλα: FAX: ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟ:1.Σελ Αθαδεκία Αζελψλ 2. Σα Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο - Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα - Σερλνινγηθνχ Σνκέα ηηο έδξεο ηνπο 3. Διιεληθέο Πξεζβείεο ζην εμσηεξηθφ Θέκα: «Πξνθήξπμε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ελδηαθέξνληνο ζηα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθώλ Αληαιιαγώλ έηνπο 2011» Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλψλεη ηελ πξνθήξπμε εμήληα δύν (62) ζέζεσλ ζηα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθψλ Αληαιιαγψλ Σα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθψλ Αληαιιαγψλ ζπλάπηνληαη βάζεη Γηκεξψλ Μνξθσηηθψλ πκθσληψλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Διιάδα κε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζθνπφ έρνπλ λα πξνσζήζνπλ ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο Αθαδεκίεο Δπηζηεκψλ θαη αλάκεζα ζηα Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο θνηλψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηεο ζπκκεηνρήο επηζηεκφλσλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα, ηεο αληαιιαγήο θαζεγεηψλ θαη επηζηεκφλσλ εξεπλεηψλ θαη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Σα πξνγξάκκαηα κνξθσηηθψλ αληαιιαγψλ γηα ην έηνο 2011 αθνξνχλ: α) Σν κφληκν Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ β) Απφ ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα ΣΔΗ: Σν κφληκν Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.Δ.Π) ησλ Παλεπηζηεκίσλ To κφληκν Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Π.) ησλ ΣΔΗ To κφληκν Δηδηθφ θαη Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.) ησλ Παλεπηζηεκίσλ Σν κφληκν Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.ΓΗ.Π.) ησλ ΣΔΗ Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ Αλψηαηα ηειέρε Γηνίθεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ Οη ζέζεηο θαηά πεξίπησζε ηδηφηεηαο ππνςεθίσλ θαη ε νηθνλνκηθή θάιπςε αλά ρψξα ππνδνρήο παξνπζηάδνληαη ζην επηζπλαπηφκελν Παξάξηεκα. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ

2 Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη: α) Να ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζή ηνπο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή ή γαιιηθή γιώζζα (θαηά πεξίπησζε). Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ κέρξη θαη ηξεηο ρψξεο ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ε παξαθάησ: Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ νξίδεηαη ε 17 ε Ιαλνπαξίνπ Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ε 30 ε Ιαλνπαξίνπ Η ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο απνηεινύλ απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ. β) ηελ αίηεζε δεηείηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο λα πξνηείλνπλ εκεξνκελίεο επίζθεςεο από Ινύλην έσο θαη Γεθέκβξην 2011, ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηήζεη ε ρψξα ππνδνρήο. ε θάζε πεξίπησζε νη ηειηθέο εκεξνκελίεο νξηζηηθνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 4 έσο 5 εβδνκάδεο πξηλ από ηελ επίζθεςε. γ) Ζ επίζθεςε ζηε ρψξα ππνδνρήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ζπλεξγαζία κε ηνπο μέλνπο νκνιφγνπο ηνπο. ηελ αίηεζε νη ππνςήθηνη θαινχληαη λα επηζπλάςνπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ (π.ρ. πξφζθιεζε απφ νκφινγφ ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο). δ) Δπίζεο νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ Καζεγεηή, απφ ηνλ νπνίν ζα δεηεζεί ζπζηαηηθή επηζηνιή. ΗΜΔΙΧΗ: Μεηά ηελ επηινγή ηνπο νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: Α) θσηναληίγξαθν ηνπ Φ.Δ.Κ. δηνξηζκνχ ηνπο. Οη Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο ζα θιεζνχλ λα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ρξνλνινγία έλαξμεο θαη πηζαλήο νινθιήξσζεο ηνπ θχθινπ δηαηξηβήο ηνπο. Β) Σν γλήζην απνδεηθηηθφ/αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηε ρψξα ππνδνρήο: πξόζθιεζε απφ ηνλ νκφινγφ ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη επηβεβαίσζε ηεο γιψζζαο επηθνηλσλίαο, π.ρ. αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή θιπ. Από ηελ πξνθήξπμε εμαηξνύληαη: Όζνη Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο επηρνξεγνχληαη ηαπηφρξνλα απφ ην Η.Κ.Τ., θιεξνδνηήκαηα θ.α. Δπηζηήκνλεο πνπ εκπιέθνληαη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ρξεκαηνδνηνχληαη είηε απφ ην Η.Κ.Τ. είηε κέζσ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ ησλ Ηδξπκάησλ ηνπο. Όζνη επηζηήκνλεο επηιεγνχλ, αιιά πξφθεηηαη λα παξαηηεζνχλ ή λα ζπληαμηνδνηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο επίζθεςεο, θαζίζηαηαη αδχλαηε ε πινπνίεζή ηεο. Όζνη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ εθθξεκφηεηα ιφγσ πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο ή δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Κ. ηνπ δηνξηζκνχ ή επαλαδηνξηζκνχ ηνπο.

3 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 1) Σν φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηνλ ίδην θαη γηα ηελ ρψξα απφ ηελ επίζθεςε απηή. 2) Ζ πιεξφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο επίζθεςεο. 3) Σα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο δηαπηζηψλνληαη απφ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ 4) Καηά ηελ επηινγή: - ζα πξνηηκεζνχλ νη ππνςήθηνη, πνπ δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθψλ Αληαιιαγψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2008,2009,2010). Ωζηφζν κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ γηα επηινγή: i) Όζνη είραλ επηιεγεί ην 2010 θαη είηε αθπξψζεθε ε επηζηεκνληθή επίζθεςή ηνπο απφ ηε ρψξα ππνδνρήο ιφγσ απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ. ii) Όζνη ήδε έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε επίζθεςε ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζέζεηο πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί δελ έρνπλ δεισζεί απφ άιινπο ππνςεθίνπο. Θα επηιεγνχλ κόλν γηα ην 2011 ηαθηηθνί ππνςήθηνη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ζε κηα ρψξα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί, ζα επηιεγνχλ θαη αλαπιεξσκαηηθνί ππνςήθηνη. Δηδηθφηεξα γηα ηελ Ηζπαλία ζα επηιεγνχλ κφλν ηαθηηθά κέιε. Ζ επηινγή ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη γηα κία ρώξα θαη ζα επηβεβαησζεί ε επηινγή ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Οη αηηήζεηο θαη ηα παξαζηαηηθά ησλ επηιεγέλησλ απνζηέιινληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ - ζηηο επηιερζείζεο ρψξεο θαη ε πινπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο επίζθεςεο εμαξηάηαη από ηελ απνδνρή ηεο ρώξαο ππνδνρήο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΑΠΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΔΤΡΑ Σν πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο θάιπςεο εθ κέξνπο ηεο Διιάδνο πεξηιακβάλεη δαπάλεο κεηαθίλεζεο εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 (Μεηάβαζε απφ Διιάδα κέρξη ην δηεζλέο αεξνδξφκην ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη επηζηξνθή ζηελ Διιάδα. Γελ θαιχπηνληαη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ζηε ρψξα ππνδνρήο). Ζ δαπάλε εμφδσλ ηαμηδίνπ αξρηθά βαξχλεη ηνλ ζπκκεηέρνληα θαη ην πνζφ απηφ απνδίδεηαη κέζσ ηεο Τπεξεζίαο καο απφ ην Η.Κ.Τ. κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο επίζθεςεο κε ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ (απφδεημε πψιεζεο θαη είζπξαμεο λαχινπ εηζηηεξίσλ, ειεθηξνληθφ εηζηηήξην, θάξηεο επηβίβαζεο θαη βεβαίσζε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο). εκεηψλεηαη φηη δελ κπνξεί λα γίλεη κεηαθνξά ηεο επηζηεκνληθήο επίζθεςεο ζην 2012 ιφγσ αιιαγήο νηθνλνκηθνχ έηνπο.

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Θέζεηο θαηά πεξίπησζε ηδηφηεηαο ππνςεθίσλ θαη νηθνλνκηθή θάιπςε αλά ρψξα ππνδνρήο: 1. ΑΛΒΑΝΙΑ -Τπνςήθην Γηδάθηνξα Ζκεξήζηα απνδεκίσζε ιεθ Δπίζεο ε αιβαληθή πιεπξά πξνβαίλεη ζε θξάηεζε δσκαηίνπ ζε μελνδνρείν θαη θαιχπηεη ηε ζρεηηθή δαπάλε. 2.. ΒΔΛΓΙΟ Πξνβιέπεηαη ζπλεξγαζία κφλν κε Ηδξχκαηα ηεο Φιακαλδηθήο Κνηλφηεηαο. Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 50 Δπίζεο ε βειγηθή πιεπξά πξνβαίλεη ζε θξάηεζε δσκαηίνπ ζε μελνδνρείν θαη θαιχπηεη ηε ζρεηηθή δαπάλε. 3.ΓΔΡΜΑΝΙΑ Οθηψ (8) ζέζεηο : Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ Αθαδεκίαο Αζελψλ-ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ- ΔΓΗΠ-Τπνςήθην Γηδάθηνξα Ζκεξήζηα απνδεκίσζε ΙΟΡΓΑΝΙΑ Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη δψδεθα (12) εκέξεο Ζ ηνξδαληθή πιεπξά θαζνξίδεη θαη αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο δηακνλήο (ζε μελνδνρείν ηεζζάξσλ αζηέξσλ) θαη δηαηξνθήο. 5. ΙΡΛΑΝΓΙΑ Μία (1) ζέζε : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 90 επξψ θαη 65 επξψ γηα κεηαθηλήζεηο 6. ΙΠΑΝΙΑ Σξεηο (3) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 90

5 7. ΚΡΟΑΣΙΑ Η κία ζέζε πξνηηκάηαη λα είλαη από ρνιή ή Σκήκα Κιαζηθήο Φηινινγίαο. Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 170 θνχλα Κξναηίαο Δπίζεο ε θξναηηθή πιεπξά θαιχπηεη έμνδα δηακνλήο θαη δηαηξνθήο. 8. ΛΔΣΟΝΙΑ Μία (1) ζέζε : ΓΔΠ-ΔΔΓΗΠ Γχν (2) ζέζεηο : ΔΠ-ΔΓΗΠ Ζ ιεηνληθή πιεπξά θαζνξίδεη θαη αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο. 9. ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ Σξεηο (3) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη πέληε (5) εκέξεο Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 50 Δπίζεο ε ινπμεκβνπξγηαλή πιεπξά αλαιακβάλεη ηηο θξαηήζεηο μελνδνρείνπ θαη θαιχπηεη ηε ζρεηηθή δαπάλε. 10. ΜΑΡΟΚΟ Μία (1) ζέζε : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ-Τπνςήθην Γηδάθηνξα Ζ καξνθηλή πιεπξά θαζνξίδεη θαη αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο δηακνλήο. 11. ΟΤΓΓΑΡΙΑ Σξεηο (3) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ-Τπνςήθην Γηδάθηνξα Ζκεξήζηα απνδεκίσζε ΖUF θαη επίδνκα δηακνλήο ΖUF 12. ΠΟΛΧΝΙΑ Πέληε (5) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ Πέληε (5) ζέζεηο : Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ Αθαδεκίαο Αζελψλ-Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 120 Ειφηπ θαη εκεξήζην επίδνκα δηακνλήο 170 Ειφηπ 13. ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ Σξεηο (3) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ Ζκεξήζηα απνδεκίσζε ΛΟΒΑΚΙΑ

6 Ζ ζινβαθηθή πιεπξά θαζνξίδεη θαη αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο δηακνλήο. 15. ΤΡΙΑ Tξεηο (3) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη δεθαηέζζεξηο εκέξεο (14) Σξεηο (3) ζέζεηο: Aλψηαηα ηειέρε Γηνίθεζεο Ηδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη δεθαηέζζεξηο εκέξεο (14) Ζ ζπξηαθή πιεπξά αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο δηακνλήο (θξνληίδνληαο γηα ηελ θξάηεζε μελνδνρείνπ) θαη δηαηξνθήο. 16.ΣΟΤΡΚΙΑ Γηάξθεηα παξακνλήο: Mέρξη πέληε (5) εκέξεο Ζ ηνπξθηθή πιεπξά θαζνξίδεη θαη αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο. 17. ΣΔΥΙΑ Πέληε (5) ζέζεηο : Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ Αθαδεκίαο Αζελψλ-ΓΔΠ-ΔΔΓΗΠ Σέζζεξηο (4) ζέζεηο : ΔΠ-ΔΓΗΠ Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 460 ηζερηθέο θνξψλεο Δπίζεο ηα ηζερηθά επηζηεκνληθά ηδξχκαηα κεξηκλνχλ γηα ηε δηακνλή ησλ Διιήλσλ επηζηεκφλσλ ζε ζπλεξγαδφκελα κε απηά μελνδνρεία ή ζε παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΝΑΡΔΣΟ

7 ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΤΠΔΞ Δ1 Γ/λζε 3. Ξέλεο Πξεζβείεο ζηελ Διιάδα 4. Η.Κ.Τ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν θαο Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 3. Γξαθείν θ. Δηδηθνχ Γξακκαηέα Αλψηαηεο Δθπ/ζεο 4. Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Αλψη. Παλ/θήο Δθπ/ζεο 5. Γ/λζε Αλψη. Σερλ/θήο Δθπ/ζεο 6. Γ/λζε Γηεζλψλ θαη Δθπ/θψλ ρέζεσλ-σκήκα Β 7. Ηζηνζειίδα Τπνπξγείνπ: 8.Σκήκα Γηαπαλ/θψλ ρέζεσλ (Φ.ρ., Πξνθεξχμεσλ & Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η.)

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ Αξηζ. Πξση.31618 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΠΡΟΓΡΑΜΜ ΑΣ Α ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΔΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ.

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Φοπολογικά ηοισεία Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Παηπϊν: (ηζρύο από 01.01.2009) Δπσλπκία: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ -----

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ ----- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ ----- Σαρ. Γηεύζπλζε : Μαθξπγηάλλε 22 Σαρ. Κώδηθαο : 501 00 Πόιε : Κνδάλε Σαρ. Θπξίδα : 301 Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα