ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ- Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ 1983 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ' ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ- Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ 1983 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ' ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ ΤΕΥΧΟΣ- Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ 983 ΕΚΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ' ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ,, ΣΤΝ ΑΘΝΑ

2 Α Γ Ι Α Γ Α Λ Ν ΕΚΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ " ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ " ΣΤΝ ΑΘΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 983 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Τό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 'Αγία Γαλήνη : 'λέκτρα Σ. Μιχελιδάκη - Πρόεδρος Μιχάλης Κ. Γιασαφάκης - Αντιπρόεδρος Ελσα. Καρτάλου - Γ εν. Γραμματέας Γεωργ. Σ. Νικηφοράκης - Ειδικός Γραμματέας Πολυδ. Γ. Καράλης - Ταμίας Χάρης Μ. Γιαννακάκης - Σύμβουλος Εΰάγ. Κ. Κουβίδου - Σύμβουλος Κώστας Κ. Λινοξυλάκης - Σύμβουλος Γ ιάννης Γ εωργ. Μηναδάκης - Σύμβουλος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ / 'λέκτρα Σ. Μ ιχελιδάκη Δελβ ίνου 52, Κυψέλη,.3 63 ΑΘΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 83 - Αθήνα τηλ / ΔΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ Πολύδωρος Καράλης Κολοκοτρώνη 68, Αργυρούπολη, Αττική

3 Αγαπητοί μας Φίλοι Στήν πρόσφατη εκδήλωση του Συλλόγου μας στό κέντρο "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ στδ Μενίδι πού έγινε μέ τήν ευκαιρία της τοπικής γιορτής τοϋ χωριοϋ μας -των Τεσσάρων Μαρτύρων- δοκιμάσαμε τή μεγάλη χαρά τής άθρόας συμμέτοχης Ά γ ιογαλην ιωτών καί φίλων. Διαπιστώσαμε έτσι άκόμη μ ιά φορά τήν έσωθεν άνάγκη νά σταθούμε κοντά δλοι μας, νά ένισχύσουμε τούς πατροπαράδοτους δεσμούς μας, νά προωθήσουμε τέλος τούς κοινούς σκοπούς καί στόχους μας γύρω άπό τήν 'Αγία Γαλήνη τήν καμωμένη άπό πέτρα καί χώμα, άπό άναμνήσεις καί βιώματα. Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο στήν πρώτη του συνάντηση πού έγινε στ ίζ 29 Σεπτεμβρίου 983 συζήτησε τρόπους καί προτίθεται νά διερευνήσει καί δυνατότητες υλοποίησης τους ώστε οί έπιδιώξεις μας γιά τήν 'Αγία Γαλήνη νά φέρουν καρπούς. Μέ τήν έλπίδα ότι μπορούν νά προβληματίσουν καί νά κινητοποιήσουν τήν συλλογική συμμετοχή καί ιδιαίτερα τόν Πολιτιστικό Σύλλογο τού χωριού μας, παραθέτουμε μερικές άπό τις έπιθυμητές δραστηριότητες πού θά θέλαμε νά πραγματοποιηθούν. Περιοδική (π.χ. διμηνιαία) συνάντηση των μελών τού Συλλόγου γιά συζήτηση κι 'Αγιογαληνιώτικη παρέα. Προσφορά διαλέξεων ποικίλου ένδιαφέροντος. Εκδρομή (έκδρομές) μέ πούλμαν Δημιουργία υποδομής (στέκι) γιά συνάντηση τών 'Αγιογαληνιωτών άπό τήν Αθήνα στήν 'Αγία Γαλήνη "Αλλες κοινών ικές έκδηλώσεις Συμπλήρωση καταλόγου μέ τά ονόματα τών κατοίκων τής 'Αγίας Γαλήνης άπό τήν ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα γιά τό σκοπό αύτό παραθέτουμε στό τέλος τού Περιοδικού μας - πόνημα καί προσφορά τού κ. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚ, μέ τή θερμή παράκληση νά συμπληρωθεί άπό τούς ένδιαφερόμενους οικογενειακά ή γένικώτερα καί νά σταλούν ο ί σχετικές πληροφορίες στό Σύλλογό μας. Καί μιά τελευταία, άλλά σημαντικώτατη σημείωση : Τ ό 984 πού μας έρχεται συμπληρώνονται 00 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΝΣ, εκατό χρόνια άπό τήν ίδρυσή της ( ). "Ας ευχηθούμε λοιπόν όλοι μας νά μπορέσουμε νά συνεορτάσουμε τήν έκατονταετ ία αύτή πού ύπηρξε μεστή άπό ζωή καί πρόοδο, στήν Άγια Γαλήνη. Κι άς προετοιμαστούμε έγκαιρα γιά τό γεγονός (ζητούμε τή συνεργασία μέ τούς άρμόδιους φορείς τού χωριού μας). Μέ τις ευχές μας γιά ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΙ ΕΝΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 984. ΤΟ ΔΙΟΙΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - -

4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Γεωργίου Μπελτάου Παθολόγου - Παιδιάτρου τηλ Πρός τό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ" ΕΝΤΑΥΘΑ Σας στέλνω 2000 δραχμές γιά τούς σκοπούς του Συλλόγου σας καί σας συγχαίρω μέ όλη μου τήν καρδιά γιά τις ώραϊες σας έκδηλώσεις. Παρακαλώ νά μου έπιτρέψετε νά έκφράσω τις προσωπικές μου άπόψεις άπό τις συναντήσεις μου μαζύ σας κατά τις διάφορες έκδηλώσεις του Συλλόγου σας πού έτυχε νά παρακολουθήσω. Κύριο χαρακτηριστικό των έκδηλώσεων αυτών είναι ή ολοφάνερη καί αυθόρμητη έκδήλωση άγάπης καί άλληλεγύης των μελών σας. ' έγκαρδιότης καί ή ζωγραφισμένη στά πρόσωπα δλων των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις ψυχικής εϋεξίας πού έπικρατεί, μπορώ νά σάς βεβαιώσω δτι δέν άπαντάται συχνά σέ τοιούτου είδους συγκεντρώσεις. ' έντύπωσή μου είναι δτι κάθε μέλος του Συλλόγου "ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ" πριν μπει στήν αίθουσα των έκδηλώσεων άφήνει άπ έξω κάθε άνθρώπινη άδυναμία πού τυχόν τόν συνοδεύει, κάθε πολιτική τοποθέτηση, κάθε τυχόν προσωπικό γιά όποιονδήποτε συγχωριανό του καί μπαίνει στήν αίθουσα σάν ένας άνθρωπος πλημμυρισμένος άπό άνώτερα αισθήματα καί ιδανικά άπό μία ανυπόκριτη άν ιδιοτέλεια, ειλικρίνεια καί άγάπη καί δείχνει δλα αύτά του τά προτερήματα τόσο έντονα όσο έντονη είναι καί ή πίστη του σ δλα αύτά καί έτσι άφήνει τόν έαυτό του νά ξεχειλίσει άπό χαρά καί ευχαρίστηση γιατί είναι σίγουρος πώς ή βραδυά αυτής τής συγκέντρωσης θά του χαρίσει μιά σωματική καί ψυχική ευεξία πού τόσο τήν έχουμε άνάγκη. Είναι μιά διαπίστωση πού ομολογώ μέ μαγεύει κάθε φορά πού μού δίνεται ή ευκαιρία νά βρεθώ στις έκδηλώσεις σας. θέλω είλικρινά νά πιστέψετε πώς σας χαίρομαι μέ αυτή σας τήν λεβεντιά. Αΰτό δέ μέ έκανε νά είμαι ένας άπό τούς π ιό πιστούς καί ειλικρινείς σας φίλος, πού παρ όλο πού κατάγομαι άπό τήν άλλη άκρη τής 'Ελλάδας άπό σάς, άπό τό μακρυνό Ξηρόμερο, έν^τούτοις νομίζω δτι έχω κλείσει μέσα μου τήν 'Αγία Γαλήνη καί τούς άνθρώπους της. 'Ομολογώ ότι αύτό τό ξεχωριστό, αύτό τό κάτι άλλο πού παρατηρεΐται σέ σάς, δέν τό έχουμε έμείς καί αύτό ίσως είναι πού τόσο σάς χαίρομαι. Γ ι αΰτό καί πάλι σας άπευθύνω τά συγχαρητήριά μου καί μέ σάς σ δλους τούς 'Αγιογαλην ιώτες μέ τά πολιτισμένα καί άπηλλαγμένα αίσθήματά σας άπό τις μικρότητες τής σημερινής κοινωνίας, θά ήταν παράλειψή μου ακόμη νά μή σάς συγχαρώ διπλά γιά τό ώραϊο σας περιοδικό πού μέσα στις σελίδες του καθρεπτίζεται ή άπόλυτος έπιτυχία του σκοπού τού Συλλόγου σας καί τιμά ιδιαίτερα δλα τά μέλη του καί κάνει τήν 'Αγία Γαλήνη νά ύπερηφανε,ύεται γιά σάς. Μέ απεριόριστη εκτίμηση 'Υπογραφή, Αθήνα

5 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ "Οπως άναφέρθηκε καί ατό προηγούμενο τεύχος τά παιδιά του πολιτιστικού συλλόγου 'Αγίας Γαλήνης προγραμμάτισαν διάφορες έκδηλώσεις, οί όποιες καί πέτυχαν τό σκοπό τους, άπόλστα μπορεί νά πει κανείς, άν λάβει υπόψη του τά οικονομικά τού συλλόγου, τήν άπειρία καί τό δτι άρκετοί χωριανοί δέν έβλεπαν μέ καλό μάτι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. 'Ωστόσο δλα τά παιδιά δούλεψαν μέ κέφι καί φαντασία, ξεπέρασαν πολλά έμπόδια οικονομικά καί πρακτικά καί μας έδωσαν άποτελέσματα πού θά τά ζήλευαν παληότεροι οργανωτές τέτοιων έκδηλώσεων. Εδώ πρέπει νά άναφερθεΐ δτι καί ό κόσμος, ντόπιοι καί ξένοι άνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα αύτό. "Ετσι έκτός άπό τή βραδυά μουσικής μέ τό Στ. Κουγιουμτζή πούδπως έμαθα ήταν άπόλυτα πετυχημένη, έγώ σημειώνω έδώ άπό προσωπική ματιά τις δικές μου έντυπώσεις άπό τή βραδυά "κακαβιάς γιά δσους δέν παραβρέθηκαν. Νομίζω πώς ή άναγνώριση τής προσπάθειάς τους είναι τουλάχιστον μιά ηθική δικαίωση. Ήταν μιά βραδυά λοιπόν αύτή τής κακαβιάς πέρα γιά πέρα πετυχημένη. Ψαρεύτηκε, μαγειρεύτηκε νοστιμώτατα, ψάρι φρέσκο A ποιότητας καί τό σπουδαιότερο σερβιρίστηκε σέ 2000 περίπου άτομα σέ χρόνο ρεκόρ, έτσι πού νά τό άπολαύσουμε όλοι ζεστό καί σέ πλούσιες μερίδες, πράγμα τόσο δύσκολο μ δλο αύτό τό κόσμο. Σ αύτή τή φάση είχα τήν έ ντύπωση δτι δλα τά παιδιά ήσαν έπαγγελματίες. Πότε κατέβασαν στήν προκυμαία έ κατοντάδες καρέκλες, τραπέζια, σερβίτσια γιά νά βολέ - ψουν τόσο κόσμο, πώς κινήθηκαν τόσο έμπειρα, άκόμη μένω μέ άπορία. Κόσμος μπόλικος, πάνω άπό τις προβλέψεις άπ δτι μούλεγαν. 'Υπήρξε καί έπίσημη έκπροσώπηση άπό τούς νομάρχες Ρεθύμνου - 'ρακλείου. Τό γλέντι θά μπορούσε νάταν καλύτερο άν τά μηχανήματα τού συγκροτήματος Σκορδαλοϋ άποδ ιδ *γ; π ι ό καλά, μπορεί καί τό άνοιγμα τής προκυμαίας νά μή βοηθούσε σ αύτό. Γενικά καί σέ σχέση μέ τά προβλήματα πού γενν ιοΰνται σέ τόσο πολυάνθρωπες έκδηλώσεις τό γλέντ ι πέτυχε. Τό ίδιο, σέ μικρότερη έκταση, έγινε καί μέ τό γλέντ ι άνήμερα τής Πανα-. γ ίας. Εδώ ίσως είναι σκόπιμο νά άναφέρουμε καί τά οίκονομ ικά άποτελέσματα δεδομένου δτι στό χωριό έπικρατοΰν διαφορετικές άπόψεις δπως άκουσα. Μ ιά μερίδα χωριανών μοϋλεγε πώς αΰτές οί έκδηλώσεις έπιβαρύνουν οίκονομ ικά τή Κοινότητα καί μάλιστα σέ έποχές πού τόσο βασικές άνάγκες τού χωριού καί προβλήματα (ύδρευσης, άποχετεύτικοϋ άγωγοΰ κλπ) παραμένουν άλυτα. Γι αύτή τή μερίδα οί έκδηλώσεις ήσαν τουλάχιστον άσκοπες καί δέν έβλεπαν τό λόγο τής "σπατάλης". θέλησα νά τό έξακριβώσω, πέρα άπό τή προσωπική μου άποψη δτι σέ κάθε χωριό είναι ζωτικό θέμα νά ύπάρχει πολιτιστικός πυρήνας μέ άνάλογεςέκδηλώσε ις. -3-

6 Αυτό πού μουπαν υπεύθυνα είναι ότι ό σύλλογος μέσα σ ένα χρόνο έχει δική του περιουσία (σέ έπιπλα, σκεύη, μετρητά) καί ή κοινότητα δέν έχει έπιδοτήσει οικονομικά καμμία τέτοια έκδήλωση. Αντίθετα έχει έπ ιδοτήσε ι ή Νομαρχία. Ανεξάρτητα άπ αΰτό όμως, έδώ θά πω γιά μιά μερίδα φίλων χωριανών πού καλοπροαίρετα κρ ίν ouν περιττά αύτά τά πράγματα, ότι μ ιά πνευματική κίνηση στό χωρ ι ό είναι εντελώς άπαρα ίτητη. 'Υπάρχε ι μετά τήν έντυπωσιακή άνοδο του τουρισμού, έντυπωσιακή έπ ίσης οικονομική εύμάρε ια των χωριανών. "Οταν αύτή δέν συνοδεύεται καί μέ άνάλογη πολιτιστική κίνηση έχει βραχυπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα οδυνηρές συνέπειες στό χαρακτήρα καί στις συνήθε ιες τού άνθρώπου καί ιδίως στά νέα παιδιά. Υπάρχουν στατιστικές σέ άλλες χώρες άλλά καί στή δική μας μέ πολύ άπαισιόδοξα καί έπ ι κ ίνδυνα συμπεράσματα. Γ ιαυτό καί γ ί νέτα ι σταυροφορ ία πραγματική μέ τήν έφοδο τού τουρισμού (όχι πάντα καλού) νά μή χάνουμε τήν ταυτότητά μας. θάλεγα λοιπόν μ c ΰτή τή συλλογιστική, πώς καί ο ί έκδηλώσεις κρ ίνοντα ι άναγκαϊες κα ί ότι πρέπει νά γίνουν κα ί άλλα οΰσιαστ ικότερα. Τ ό χωριό πρέπει νά άποκτήσει βιβλιοθήκη, αίθουσα μουσικής, χορού, λαογραφικοΰ ύλικοΰ, ένα είδος πνευματικού κέντρου καί σάν τέτοιο μοΰ φαίνεται ιδανικό τό παληό μας σχολειό. Προτε ίνω λοιπόν στό πρόεδρο τής Κοινότητας πού κα ί ζήλο διαθέτει κα ί έργάζετα ι δημιουργικά μ όλο τό συμβούλιο στούς στόχους πού έταξαν, νά κυνηγήσει τό θέμα είτε μέ τή' Νομαρχία ή Οργαν ισμό Σχολικών κτιρ ίων. Προσφερόμαστε καί άπ έδώ γιά κάθε είδους βοήθεια. Πρέπει νά γίνει συνε ίδηση σ όλους μας ότι κάθε λαός καί ιδιαίτερα έμεΐς, μέ τις δικές μας ιδιομορφίες, πρέπει νά άγωνίζεται γιά νά κρατήσε ι, όσο γίνεται βέβα ια τή ταυτότητά του, τις παραδόσεις κα ί τά έθιμά του πάνω άπό κάθε άλλη έπιδίωξη ή σκοπιμότητα. ' άλλο ί ωση τού χαρακτήρα ένός άνθρώπου κα ί κατ έπέκταση ένός λαού άπό ξενόφερτα άρνητικά στοιχεία μόνο συμφορές μπορεί νά φέρει. Κα ί αυτό παρατηρήθηκε όπου ύπήρξε μονομερής τουριστική ή ο ί κονομική άνάπτυξη χωρίς παράλληλη πνευματική. Γι αυτό πέρα άπό διαφορές άπόψεων, ίδεολογ ικές ή κομματικές τοποθετήσεις θά έκανα έκκληση σέ κάθε χωριανό ή χωριανή όπου κι άν βρίσκεται νά δουλέψουμε όλοι μαζύ μέ τά παιδιά κα ί ό καθένας χωριστά, βάζοντας τό λιθαράκι του σέ μ ιά προσπάθε ια νά δούμε τό χωριό' μας κέντρο δχι μόνο παρδαλού τουρισμού, άλλά μιας ζωής μέ περισσότερο αίσθημα καί άνθρωπιά. Τά μηνύματα άπό πολλά μέρη τής 'Ελλάδας είναι αισιόδοξα, ειδικά άπό τις νεολαίες. "Ας τούς άκολουθήσουμε. Γιά τά παιδιά τού πολιτιστικού συλλόγου δηλώνουμε πρόθυμη συμπαράσταση κα ί συνεργασία σ όλους τούς τομείς δραστηριότητας. 'λέκτρα Βασιλάκη - Μιχελιδάκη -4-

7 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ Στις 7//83, στην αίθουσα "Ενωσης Γυναικών Κρήτης, έκανε έκθεση ζωγραφικής ή Βαγγέλια Κουβίδη, Παρόντες πολλοί συγγενείς, φίλοι καί χωριανοί. Συγχαίρουμε τό ξεκίνημά της καί ευχόμαστε κάθε έπ ι - τυχία καί στό μέλλον. 'λέκτρα Μιχελιδάκη A:i?ititif"kic ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 983 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΚΟΣ. ΛΙΝΟΞΥΑΑΚ) '0 Πολιτιστικός Σύλλογος 'Αγίας Γαλήνης τήν ήμέρα τής Παναγίας 5 Αύγουστου έδωσε χοροεσπερίδα στήν προκυμαία τοϋ χωρίου μας. Γ ιά τόν χορό αυτό χρε ιάσθςκε μεγάλη φροντίδα καί προετοιμασία, γι αύτό έπ ιστρατεύθηκε ή νεολαία τοϋ χωρίου μας, κορίτσια καί άγόρια. Στ ίς φωτογραφίες μας τά κορ ίτσυα άλλά καί κυρίες όπως ή κ. Χρυσούλα Ά γ γ. Ραμουτσάκη καί ή γυναίκα τοϋ Γιάννη Κανδυλάκη προσφέρθηκαν οίκειοθελώς'νά ασχοληθούν μέ τό καθάρισμα τής πατάτας. Στ ή δεύτερη φωτογραφία διακρίνεται όρθιος ό πρόεδρος κ. Μανώλης Τρουλινός (δάσκαλος) σάν κάτι νά... τούς λέει. -5-

8 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΣ' ΚΟΙΝΟΤΤΑΣ' Στό προηγούμενο τεύχος θίχτηκαν τά πολύ βασικά προβλήματα ύδρευσης καί βιολογικού καθαρισμού. Νομίζω πώς ύπάρχει ή θέληση καί άπόφαση στό κοιν. συμβούλιο νά τά προωθήσουν. Μιά σημαντική, γιά τήν καθαριότητα των άκτών, έλλειψη. Ψάχναμε γιά δοχεία σκουπιδιών στις παραλίες, δπου τό θέαμα ήταν άπακαρδιωτικό. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι πρακτικά νά άπαλλαγοΰμε άπό συνήθειες χρόνων καί χρόνων νά πετοΰμε δίπλα μας τά άχρηστα, " έστω καί μέ τά δοχεία άπορριμάτων. "Ομως πρέπει νά έπιμείνουμε μέ ταμπέλες σχετικές, ύποδείξεις καί ό,τι άλλο χρειαστεί γιά νά γίνει συνείδηση στό κόσμο αυτή ή συνήθεια. "Ισως μακροπρόθεσμα νά άποδώσει. Τόσος κόσμος καί φέτος, ντόπιοι καί ξένοι στις παραλίες καί άνάμεσά τους άνθρωποι πού ήθελαν νά τις διατηρήσουν καθαρές. "Ας βοηθήσουμε τουλάχιστον αυτούς. "Οσον άφορα τή σκάλα "Καράλη" που άνέφερε στό προηγούμενο τεύχος ό φίλος Κ. Λινοξυλάκης, έγώ σκέπτομαι πώς πέρα άπό μικρές τεχνικέ.ς άτέλειες πού έχει, μέ μπόλικο ασβέστη θά γινόταν όμορψη, καί στοιχείο σωστό αισθητικά, μιά καί είναι καί σχετικά άνετη στό άνεβοκατέβασμα. Εκείνο πού προτείνω είναι νά συμφιλιωθούμε μέ τόν άσβέστη. 'Υλικό φτηνό, εύχρηστο, γίνεται όπου χρησιμοποιείται άφθονο, ένα στοιχείο μοναδικής ομορφιάς καί άπλότητας, πέρα άπό τήν άπολυμαντική του ιδιότητα. Ξεκουράζει τό μάτι καί σέ θαλασσινά τοπία είναι ιδανικός. 0L Κυκλάδες είναι έκπληκτικές καί τό κυρίαρχο στοιχείο τους (προέχει ή άρχιτεκτονική^τους φυσικά) είναι ή λαμπερή άσπράδα τους. Μπόλικος λοιπόν άσβέστης σέ τοίχους, αυλές, σοκάκια καί σκάλες. "δη ό πρόεδρος τόν έπέβαλε γιά τά σπίτια καί τό άποτέλεσμα νομίζω δικαίωσε τήν προσπάθεια. "Ας όλοκληρώσουμε τόν κύκλο. "Αλλη πρόταση Γιώργο : Πολλά βράδυα άνηφόριζα μόνη μου κατά τό παληό Φανάρι. Μοΰ θύμισε βέβαια περασμένα άμορφα χρόνια, τότε πούπαιζε ρόλο φάρου γιά βάρκες καί πλεούμενα γενικά άλλά καί τί δμορψος χώρος, μιά άλλη άποψη καί διάσταση τού γραφικού χωριού. Γιατί τόσα χρόνια ρημαγμένο καί ξεχασμένο ; Είμαι διατακτική στό νά προτείνω "άξιοποίηση" αυτού τού χώρου, πού σημαίνει άπλά κατάληψη άπό καρέκλες καί τραπέζια όπου θάχαμε μιά έπανάληψη τού φαινομένου "άγορας καί προκυμαίας". Μέ προβληματίζει τό γεγονός πώς ή παληά άγορά, τό στέκι όλων τών χωριανών έχει γίνει τώρα χώρ*ς περίπου άπαγορευτικός γιά όλους μας. Καί ρωτούμε: δημοτικός χώοος πού σημαίνει χώρος τών άνθρώπων τού χωριού, πώς έγινε ώστε δχι μόνο νά μή μπορούν νά κάτσουν σέ μιά καρέκλα αυτοί οί άνθρωποι, άλλ οϋτε δρθιοι νά σταθούν. Μάς παραχώρησαν ένα άνοιγμα, περίπου σά μονοπάτι, ώστε βαδίζοντας μέ προσοχή ένας ένας νά κατεβαίνουμε στή προκυμαία. Πέρασε άνεπιστρεπτί ό καιρός πού ή γραφική άγορά, τόπος έλξης γιά όλους μας, μέ τά ήσυχα καφενεδάκια μάς πρόσφερε τό καφέ, τή γκαζόζα καί τή βανίλια.μας. Λίγο-λίγο άλλά σταθερά γινόμαστε έξόριστοι άπό στέκια καί χώρους πού μάς άνήκουν καί μάλιστα άδιαμαρτύρητα, μέ μιά σιωπηρή δική μας άνοχή, άνησυχιτική θάλεγα. Μήπως καί στήν προκυμαία δέν γίνεται κάτι άνάλογο; -6-

9 Έτσι μόνη διέξοδος καί σέ μας εδώ αλλά καί ατούς ντόπιους μένει ή ταράτσα, ή αυλή τοΰ σπιτιού μας καί γιά όσους βέβαια διαθέτουν. Λογικά έρχεται στόν καθένα τό έρώτημα, γιατί στόν ίδιο μας τό τόπο παραμερισμένοι καί άποκομμένοι άπ όλους τούς χώρους τοΰ χωρίου μας ; Προλαβαίνω τήν άντίδραση τών έπαγγελματιών. Φυσικά καί πρέπει νά δουλέψουν καί αυτοί καί νά έξυπηρετηθεϊ καί ό τουρισμός. Αλλά βρέ παιδιά σέ κάθε κατάσταση υπάρχουν όρια, κάπου θά μπορούσε νά βρεθεί ή χρυσή τομή. Εξ άλλου δέν πρέπει νά άγνοοΰν ο ί χωριανό ί έπαγγελματίες ότι καί ό έσωτερικός τουρισμός είναι άποδοτικός καί γιά τό μέλλον ίσως π ιό σίγουρος. Γιά τό "Φανάρι" λοιπόν καί πάλι. Μήπως μέ μιά σχετική υποδομή, παγκάκια, πράσινο, περίπτερο θά μπορούσε νά γίνει στέκι τών χωριανών όλων ; Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο νά υπάρξουν στεγανά, άλλά πάνω σ αύτό έχει μιά πρακτική ιδέα ό Γιάννης Μηναδάκης πού θάταν νομίζω πραγματοποιήσιμη. Γιά τά μελλοντικά ή χιμαιρικά; Μιά πρόσβαση στήν ωραία θαλασσινή σπηλιά γιά τούς φυσιολάτρες, θάχαμε άραγε άνταπόκριση άπό τή Νομαρχία; λέκτρα Βασιλάκη Μιχελιδάκη "k"kic"k k "k ΑΠΟ TO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝ NK. TYPOKOMAKH ('Αγία Γαλήνη Αύγουστος 983) Έτος 923 : Στή φωτογραφία αΰτή άπό αριστερά πρός τά δεξιά καθήμενοι () Νίκος Τυροκομάκης (Άλμπάτης) (2) ένας ψαράς άπό τήν 'εράπετρα (3) Γεώργιος Νικηφοράκης (Τσαγκάρης) (4) όρθιος Κώστας Λινοξυλάκης (ή Λινόξυλος) μάγειρας (5) Ψαράς άπό τήν 'εράπετρα (6) Ψαράς άπό τήν 'εράπετρα (7) όρθιος Μιχάλης Νικ. Βεργαδής (Μπεργαδή.ς) (8) Εμμανουήλ Φραγκάκης (Βαρελάς) καί (9) Κοσμάς Κωνστ. Λινοξυλάκης καθιστάς χάμω -ό μόνος έπιζών μέχρι σήμερα άπό τούς χωριανούς καί είναι 86 χρόνων. / -7-

10 ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ (του κ. Μανώλη X. Αΰγουστάκη Β Γυμνασιάρχπ) Χαιρετισμός είναι ό αυλός άσπασμός των Αγγέλων πρός τήν Παναγία - Μεσήτρ ια μεταξύ 0εοΟ καί άνθρώπων. Είναι τό ουράνιο φίλημα των Ιγγέλων πρός τά άστρα. Τό π ιό ευχάριστο άκουσμα άνθρώπου άπό καί ΐρός τόν συνάναθρωπό του. ' θερμή χειραψία. '0 γνήσιος 'Ελληνικός όρος άνταλλαγής ψυχικών καί πνευματικών συναισθημάτων. Εκφράζει τή γνήσια άρετή, τήν ευγένεια, πού σύμφωνα μέ τόν Πλάτωνα, "ευγένεια έστ ί άρετή εύγενοϋς ήθους, εύαγωγία ψυχής πρός λόγους καί πράξεις". Αύτήν τήν τόσο πυκνή σέ περιεχόμενο καί τόσο ευχάριστη λέξη - Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς - άπευθύνω πρός τό Περιοδικό ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ. Λυπούμαι, πού δέν είχα τήν τύχη νά γνωρίσω τό περιοδικό αύτό Από τήν έκδοσή τού πρώτου φυλλαδίου ίου* γιά νά τό χαιρετήσω, καθώς τού άξίζει άπό τά πρώτα βήματά του. Πιστεύω, παρά ταΰτα, πώς "ποτέ δέν είναι άργά". Εκφράζω λοιπόν τά θερμά μου συγχαρητήρια, στούς πρωτεργάτες καί συνεχιστές τής άξιόλογης αυτής έκδοσης, γιατί άποτελεί ένα χρυσό κρίκο τών άπανταχοΰ Άγιογαληνιωτών, κιβωτό διασώσεως τών άξιών τής Άγιας Γαλήνης, έκπολιτι- Οίικό άγαθό μεγίστης άξίας. Είναι άκόμη ένα μ ικρό σκολειό στό # οΐο όφείλουμε όλοι άνεξαιρέτως νά δώσουμε ζωντανό τό παρόν μας ϋικροί καί μεγάλοι. *** *:*** ΥΓΕΙΑ Αθήνα (τού κ. Μανώλη X. Αΰγουστάκη Β Γ υμνασιάρχη) Πρωταρχικό δικαίωμα μας είναι ή υγεία κι άκόμη άπαραίτητη γιά κάθε έργασ ία. Αύτή τή σεβαστή θεά είχαν ΰμνολογήσε ι οι πρόγονοί μας κι άγαλμα τρανό τής είχαν στήσε ι, τόσο σέ άλση, σέ ναούς, σέ δρόμους καί σέ πόλεις γιατ ί ναι μέγας τ ιμωρός της δόλιας πανώλης. "Οσο κα ί μέσα στις ψυχές άγάλματα τής στήνουν, τού σώματος κα ί τής ψυχής μ αύτήν τά πάθη σβήνουν. Κι ο ί σημερινοί άνθρωποι πού τόσο τή λατρεύουν, όλόχρυσα άγάλματα μές στήν ψυχή χαλκεύουν. "Ομως θά πρέπει, φίλε μου,' πριν πέσεις στό κρεββάτι, νάχεις κανον ική ζωή καί άγρυπνο τό μάτ ι.. Πρός τήν Υγεία πάντοτε κα ί πρός τόν Προμηθέα, ιού σώματος κα ί τής ψυχής γιά νάχεις καλή θέα. ΣΜ. : '0 προνοητικός θεός, ένώ ό Επιμηθέας ήτο επιπόλαιος κα ί περίμενε νά διορθώσει τά σφάλματά του άντί νά τά προλάβε ι. Αθήνα

11 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣ ΔΚΑΙΟΣΥΝΣ (κ. Μανώλη Αύγουστάκη) Σχό βήμα Ρεθύμνης 0.354/ καί. σ τ ό άρθρο : '0 Αβδηριτισμός ΑΡΧΑΟΛΟΓΑΣ άναγράφεχαι, μεταξύ άλλων δτι ή άνακαίνιση τού ναού Κοίμηση της Θεοτόκου στό Μελισουργάκι έγινε μέ δαπάνες της Σταματίας Τρουλλινοϋ τοΰ Ευστρατίου. Αυτό τό ζεύγος Τρουλλινοϋ μέ βεβαίωσε τήν 8/9/983 δτι τά μισά έξοδα της άνακαινόαεως τοΰ άνωτέρω ναοϋ κατέβαλε ή κα Χρυσάνθη Βασιλάκη τοΰ Μιχαήλ. Επειδή θεωρείται δίκαιη ή άποκατάσταση της πραγματικότητας, κυρίως γιά ηθική ικανοποίηση, άλλά κα ί γιά λόγους τάξεως, παρακαλώ νά δημοσιεύσετε αυτό τό σημείωμά μου, στό έγκυρο καί άγαπητό μας περιοδικό ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ. Τυμπάκι, k k k k. k k k ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Γιά τά τυπογραφικά λάθη πού έγιναν στήν εκτύπωση τοΰ βιβλίου ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ πού κυκλοφόρησε πρόσφατα, ό κ. Μανώλης Αύγουστάκης συγγραφέας τοΰ βιβλίου αΰτοΰ, μας άπέστειλε τόν παρακάτω διορθωτικό Πίνακα μέ τήν παράκληση νά τόν δημοσιεύσουμε στό περιοδικό μας γιά νά γίνει ή δ ι όρθωση άπ έκείνους πού άγόρασαν τό βιβλίο Σελίδα 22 Στίχος 30 αντί Ώρυγίας γράφε Ώγυγίςις Μ 32 6 γομάρι γομάρι ! 32 7 άπολυτήριο άπολυτήκιο 34 Μ 5 Διαγράφεται τό πρώτο μέ 42 2 άντί κα γράφε καί! έβλεπαν έβλεπε 80 0 Ιωάννου Ιωάννα Μ κα καί πολαύετε άπολαύετε Γιάννη Γιώργη 02 Μ 3 ου 0ου 34 7 Μ έπιθυμία επιθυμεί ΔΕ ΟΤΕ kkkkkkk ΔΙΟΡΘΩΣ '0 κ. Άντώνης Παν. Κασωτάκης μας πληροφόρησε δτι στό προηγούμενο τεύχος No. 7 τοΰ περιοδικού μας ή 2η φωτογραφία τής πρώτης σειράς στή σελίδα 29 είναι βγαλμένη ιό 946 καί δχι τό 936 πού γράφτηκε. 9-

12 ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΧΩΡΙΣ. ΤΑΙΡΙ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΩΡΕΣ ( Επιμέλεια κ. Κώστα Κ. Λινοξυλάκη) Ο δημοσιογράφος F ιάννηο Γεωργακάκης, έγραφε στό περιοδικό "ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΟΣ" γιά τό καράβι πού δέν έχει ταίρι τά έξης : ' Ρεθυμνιακή Ναυτιλιακή τουριστική 'Εταιρία Λαϊκής Βάσης ή δποία ιδρύθηκε τό 98 στό Ρέθυμνο μέ σκοπό νά βγάλει όλόκληρο τό νομό άπό τήν άπομόνωση κα ί τή συγκοινωνιακή έξάρτηση, αγόρασε τό πρώτο ταχύπλοο σκάφος άνοιχτής θάλασσας στήν 'Ελλάδα, ταχύτητας 30 μιλιών τήν ωρα.[ Στή φωτογραφία τό νέο ταχύπλοο σκάφος, σ ένα δοκιμαστικό ταξίδι. Γ διαδρομή Πειραιάς - Ρέθυμνο : καλύπτεται σέ 5 ώρες καί ένα τέταρτο περίπου, έναντι καί 2 ωρών τών άλλων συμβατικών πλοίων. Είναι ή τελευταία λέξη τής ναυσιπλοΐας στό είδος του καί κατασκευάσθηκε ειδικά γιά τις σύγχρονες ' άνάγκες 208 έπιβατών. Είναι επίσης τό πρώτο πού πουλήθηκε στήν 'Ελλάδα καί τό 54ο σ όλο τόν κόσμο καί στοίχησε 80 έκατομμύρια δραχμές. Ένα καράβι χωρίς ταίρι? Πειραιάς- Ρέθυμνο ' Ρεθυμνιακή ΑΕ είναι ή πρώτη ναυτική έταιρία λαϊκής βάσης, πού ιδρύθηκε στό Ρέθυμνο άπό μετόχους Ρεθυμνιώτες, πού μένουν στήν Κρήτη καί στήν Αθήνα. Σ αυτήν, συμμετέχουν οί Δήμοι Ρέθυμνου καί Άνωγε ίων, οl δύο ένώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών τοϋ Νομού (Ρεθύμνης καί Μυλοποτάμου}, πολλές Κοινότητες, ένορίες, σωματεία καί πολλοί άλλοι λαϊκοί φορείς τοϋ νομού. Μέσα σ αύτούς υπάρχουν καί άρκετοί Ρεθυμνιώτες μετανάστες καί ναυτικο ί. Γιά τήν Ιστορία σάς μετέφερα περιληπτικά άπ αΰτά πού έγράφησαν στό περιοδικό "ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ" καί νά συμπληρώσω άπ αΰτά πού πληροφορήθηκα ότι στήν 'Εταιρία αύτή συμμετέχουν άρκετοί χωριανοί μας 'Αγιογαληνιώτες καί δέν έχω παρά νά εΰχηθώ κι εγώ μέ τή σειρά pou Καλοτάξιδο καί καλή έπιτυχία στά προγράμματα τής έταιρίας. Μία παράλειψη ί τό καινούργιο αύτό πλοίο πήρε τό όνομα "ΝΕΑΡΧΟΣ" άπό τόν Κρητικό Ναύαρχο πού πέρασε τό στόλο τοϋ Μ. Αλεξάνδρου από τή Μεσόγειο στόν Ινδικό Ωκεανό. Επίσης πληροφορήθηκα ότι ό ΝΕΑΡΧΟΣ άρχισε κανονικά τά δρομολόγιά του άπό τις 27 Αΰγούστου 983. Στό πρώτο αύτό ταξίδι μετέφερε 20 έπιβάτες άπό Πειραιά γιά Ρέθυμνο καί 70 έπιβάτες άπό Ρέθυμνο γιά Πειραιά. Τά δρομολόγια θά έκτελοϋνται καθημερινά άναχώρηση 7.30 πρωινή άπό Πειραιά καί 2.μ.μ άπό Ρέθυμνο. Αθήνα, Σεπτέμβριος 983

13 ΑΝΟΙΚΤ ΕΠΙΣΤΟΛ ΠΡΟΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΑΝΟΥΣ Τά κοινών ικά είναι ένα τμήμα του περιοδικού πού κατά τήν γνώμη μου έχει μεγάλη σημασία. Γιατί άπό αύτό τμήμα μαθαίνουμε δλα τά γεγονότα πού προκαλοϋν μεγάλες χαρές, Επιτυχίες - Γάμοι - - βαπτίσεις - *Αρραβώνες - Γεννήσεις μά καίγ τά γεγονότα πού προκαλοϋν μεγάλες λύπες όπως ό χαμός κάποιου χωριανού μας. Πιστεύω ότι κάθε μεγάλη χαρά πού συμβαίνει στό σπίτι κάποιου 'Αγιογαληνιώτη πρέπει νά κάνει όλους τούς 'Αγιογαληνιώτες νά αίσθάνονται χαρά μά καί κάθε χαμός κάποιου χωριανού μας πρέπει νά μάς στενοχωρεΐ. ν "Ολοι έμεΐς πού ζοομε μακριά άπό τό χωριό καί δέν πάψαμε ποτέ νά τό σκεφτόμαστε μέ άγάπη μά καί αύτοί πού ζοϋν στό χωριό καί δέν έχουν ξεχάσει τούς συγχωριανούς τους πού ζοϋν μακρυά πιστεύω ότι θέλουν νά μαθαίνουν τό χαμό κάποιου χωριανοϋ τους η τις μεγάλες χαρές τους. Αΰτά λοιπόν τά γεγονότα μπορούν νά τά μαθαίνουν άπό τό τμήμα μέ τά' κοινών ικά τού περιοδικού μας. Αλλά έπειδή μέχρι τώρα περιμέναμε νά συναντήσουμε κάποιο χωριανό νά μάς πει κάποιο νέο καί νά τό γράφουμε μέ άποτέλεσμα νά διαφεύγουν πολλά κοινώνικά, γιά νά γίνεται σωστότερη δουλειά ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ όλους τούς χωριανούς, πού ζοϋν στό χωριό καί γενικά στήν Κρήτη, ότι μαθαίνουν γιά άρραβώνες, γάμους, γεννήσεις,βαπτίσεις - έπιτυχίες - θανάτους χωριανών πού ζοϋν είτε στό χωριό είτε στήν Κρήτη γενικά είτε στό έξωτερικό νά τό λένε στήν Κοινότητα ή στόν Πολιτιστικό σύλλογο τού χωριού καί εγώ κάθε πού θά είναι νά έκδοθεΐ τό περιοδικό θά ένημερώνομαι άπό αύτούς. Γιά όσουν δέ ζοϋν στήν Αθήνα ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ νά παίρνουν γιά ότι μαθαίνουν τηλέφωνο στά γραφεία τού συλλόγου η στό σπίτι μου. Σάς εΰχαριστώ μέ πολύ έκτίμηση Πολύδωρος Γ. Καράλης k k'k'k'k'k 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Παρακαλοϋνται τά μέλη νά ένημερώνουν εγκαίρως τόν σύλλογο γιά κάθε u/vi.... l.'io διευθύνσεώς τους. Εάν κάποιος άπό τούς συμπολίτες μας δέν παίρνει τό περιοδικό7 άς μάς ε ιδοποιήσει νά τού τό στείλου'με δωρεάν. i c ic ic i c Ά τ ic -k - -

14 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ (n Απριλίου μέχρι 3 Οκτωβρίου 983) Μανώλης ϋιίεράκης.000 Γεώργιος Πολυδώρου Καράλης.000 Μαρία Εύαγ. Δοξαστάκη (τό γένος Σωχ. Πετρακάκη).000 Γεώργιος Μιχαήλ Τρουλινός.000 Άνδρέας Χαρ. Σαλλιόν Νικόλαος Γεωργίου Μαμαλάκης.000 Αντώνιος Μαυροκουκουλάκης.500 Ιωάννης Χαρα/Άρπου Παπαδογ ιάννης.500 Εμμανουήλ Γεωργίου Σταματάκης 500 Ευάγγελος Ματθαίου Μαμαλάκης Επαμεινώνδας Μιχ. Μπαγ ιαρτάκης.500 Δημήτρης Μιλτ. Σημαντηράκης 500 Ιωάννης Μιχ. Μηναδάκης.000 Ευαγγελία Κουβίδου (τό γένος Δήμου Βασιλάκη) Αθανάσιος Άθανασέλης.000 Γεώργιος Λουκά Μπαγιαρτάκης Νικόλαος Ε μ μ. Νοόαράκης <±. 0Q0 Νικόλαος Εμμ. Τυροκομάκης.0Q0 Έλσα Καρτάλου (τό γένος Νίκου Λαγουδιανάκη).000 Ρένα Καρτάλου (τό γένος Γεωργίου Χριστοφάκη).000 Σοφία Σπανουδάκη (τό γένος Μανώνη Εργινουσάκη).000 Ιωάννης Μηναδάκης.000 'Ελένη Μαρκάκη (τό γένος Νίκου Γσουτσουδάκη).000 Θεόδωρος Μιχαλούδης.000 Νίτσα Γιαμαλάκη (τό γένος Άρίστου Νικηφοράκη).500 Τόκα Αντιγόνη (τό γένος Μιχάλη Βασιλάκη) Ήλέκτρα Μιχελιδάκη (τό γένος Μιχάλη Βασιλάκη) Αλκμήνη Τσακίρη (τό γένος Λήμου Βασιλάκη) 700 Άνδρέας Τσαοσρδας.000 Στέλιος Βέλουδάκης ί.000 Χρήστος Μηναδάκης.000 Πανάγος Γιασαφάκης ('Ιερέας Άγιας Γαλήνης).000 Εμμανουήλ Μπαντινάκης 750 Εύλαβία Εύαγ. Παπαδογ ιάννη (τό γένος Ματθ.Μαμαλάκη) Μαρίκα Εύσ. Κοσιώνη (τό γένος Εύαγ. Παπαδογιάννη)2.000 Ρέμη Γεωρ. Μαχίνη (τό γένος Εύαγ. Παπαδογ ιάννη) Γεώργιος Μπελτάος, (γιατρός) Γεώργιος Λουκά Μπαργιατάκης ( Π A ) 25 Βαρβάρα Κων. Γρηγοριάδη (τό γένος Νικ. Παπαδάκη) Ν ίκος Τσακ ίρης.000 Μύρων Εμμ. Παπαδογιάννης.000 λίας Χαρ. Παπαδογιάννης.000 Γεωργ. Χαρ. Παπαδογιάννης.000 Γεωργ. Μυρ. Τυροκομάκης Μιχαήλ Τζωρτζακάκης 5Q0 Βασίλης Παπαδογιάννης ( Π A ) 5 Ιωάννης Ματθ. Σταματάκης.0Q0 Δρχ. $ ΠΑ Δρχ. $ ΠΑ Δρχ. -2-

15 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ο ο ο ' κα Χρυσού λα Άντ. Β ε ρ γ α δ η προσέφερε Δρχ. γιά ένίσχυσυ του Συλλόγου μας στη μ νήμα τού σ ζύγου της Άντώνη. ' Τατιάνα καί, ό ΙΙλίας Κων, Λινοξυλάκης προσέφεραν στό Σύλλογό μας τό ποσόν των.000 Δρχ. γιά τήν ένίαχυσή του 5 στή μνήμη τής γιαγιάς τους Αναστασίας Μηόκόλα. Ή κα κα Μαμαλάκη προσέφερε.000 Δρχ. στή μνήμη της κόρης της χ/ΐρογ/ι/} ο '0 Μανώλης Νικ. Τσακίρης προσέφερε στό Σύλλογο τήν εκτύπωση 200 άνακοινώοεων - προσκλήσεων γιά τήν γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. ο '0 Βασίλης Σπανουδάκης προσέφερε σάν δώρο στόν Σύλλογό μας στη γιορτή τής 28ης Οκτωβρίου έξη άλλαγές λαδιών πού Κληρώθηκαν στους λαχνούς τής γιορτής μας, στη μνήμη τής γιαγιάς του Ερασμίας Εργινουσάκη. * * * * * * * ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝ NK. ΤΥΡ0Κ0ΜΑΚ (ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 983) Δύο φωτογραφίες άπό πανηγύρια τού χωριού μας, προφανώς τού Αγίου Αντωνίου χρονολογία περίπου γύρω στό 960. Στη πρώτη φωτογραφία : Ό πρώτος πού σέρνει τό χορό Μιχάλης Νικολάου Παπαδογιάννης ή ό ταχυδρόμος (δέν ζεϊ πιά), όσοι τόν γνώρισαν πολλά έχουν νά θυμηθούν γιά τό χορό του, τή λεβεντιά του τήν καλοσύνη του, τήν άνθρωπιά του. Άπό τήν δεύτερη φωτογραφία δέν ζοϋν Μανώλης Μύρ. Τυροκομάκης, Μιχάλης Χριστοφοράκης καί Νίκος Μηναδάκης, αλλά καί γι αΰτούς πολλά έχουν νά θυμηθούν όσοι τούς γνώρισαν άπό κοντά. "Οσο γιά τούς ζωντανούς των δύο φωτογραφιών, άς θυμηθούν τά παληά τους καί άς όνειροπωλήσουν λίγο τό παρελθόν.

16 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΜΟ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ (της Κατίνας Αθανασέ λη) Συντ/χος των 'Ελλην ι κών Ταχυδρομείων καί, γιά χρόνια στή ν υπηρεσία του Φιλοτελισμού, μου γεννήθηκε ή άγάπη γιά τό γραμματόσημο καί ή τάση τής συλλογής του. 'Υπάρχουν πολλά πράγματα μέ τά όποια μπορεί κάποιος νά άσχοληθεϊ περνώντας τήν ώρα του ή διασκεδάζοντας τήν πλήξη του, συγχρόνως όμως πλουτίζοντας καί τις γνώσεις του. Τό γραμματόσημο άπό παλιά έπαιξε σπουδαίο ρόλο στήν προσπάθεια γιά τήν εξασφάλιση τής προπληρωμής τών ταχυδρομικών τελών, όταν πριν άπό πολλά χρόνια συστάθηκαν ο ί Ταχυδρομικές υπηρεσίες. "Οταν οί υπηρεσίες αΰτές μπήκαν στήν διάθεση τοΰ κοινού συνάντησαν μεγάλες δυσκολίες στήν είσπραξη τών δικαιωμάτων τους, δηλαδή τήν άμοιβή γιά τις υπηρεσίες τους ή άλλοιώς τά ταχυδρομικά τέλη όταν μετέφεραν έπιστολές, δέματα κλπ. άπό τόπον εις τόπον. Τήν καθιέρωση του γραμματοσήμου σάν μέσου προπληρωμής τών ταχυδρομικών τελών στήν σημερινή του μορφή πρότεινε ό "Αγγλος ROWLAND HLL, Γεν. Διευθυντής τών Αγγλικών Ταχυδρομείων όταν παρακινήθηκε άπό τό έξής περιστατικό. Ενώ βρϊσκόταν σέ κάποιο έπαρχιακό ξενοδοχείο παρατήρησε ότι ή κόρη τοΰ ξενοδόχου άφοϋ περιεργάστηκε ένα γράμμα πού τής έδωσε ό ταχυδρόμος, δέν δέχθηκε νά τό παραλάβει μέ τήν δικαιολογία ότι δέν είχε νά πληρώσει τό άπαιτούμενο ταχυδρομ ικό τέλος. Προσφέρθηκε τότε έκεινος νά τό πληρώσε ι, αλλά έκε ίν η άρν ήθη κε, καί άργότερα του άποκάλυψε ότι δέν υπήρχε λόγος νά παραλάβει τό γράμμα διότι έν τω μεταξύ είχε πληροφορηθεΐ τά νέα τοΰ μνηστήρα της άπό συνθηματικά σημάδια πού αυτός είχε χαράξει στό φάκελλο. Τό πρώτο γραμματόσημο στήν κόσμο έκδόθηκε στήν Αγγλία τό 840 μέ τήν εικόνα τής Βασίλισσας Βικτωρίας. Τό πρώτο 'Ελληνικό γραμματόσημο έκδόθηκε τό 86 μέ τήν κεφαλή τοΰ 'Ερμή, του ταχυδρόμου τών Δώδεκα θεών. ' δέ 'Ελληνική Φ ιλοτελική 'Εταιρία ίδρύθη στήν Αθήνα τό 924. Τά γραμματόσημα έκδίδονται σέ διάφορες άξιες, γιά νά άνταποκρ ί- νοντα ι στις τιμολογιακές κατηγορίες τών ταχυδρομικών αντικειμένων. Επίσης ο ί άπεικον ίσε ις των είναι διάφορες καί παρουσιάζουν ποικιλία παραστάσεων πού άναφέρονται εις τήν ιστορία, τήν τέχνη, τις έπιστημον ικές άνακαλύψεις, τό φυσικό περιβάλλον κλπ. ' άγάπη δέ καί ή τάση τής συλλογής καί ταξινόμησης τών γραμματοσήμων σύμφωνα μέ τό χρόνο κυκλοφορίας τους, τήν χώρα προέλευσής τους ή τά διάφορα μορφολογικά τους χαρακτηριστ ικά, διεθνώς λέγεται Φ Λ 0 Τ Ε Λ Σ Μ 0 Σ. -4-

17 ' άνάπτυξη τοΰ Φιλοτελισμού σέ 'όλες τις χώρες του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Πλήθος έφημερίδων καί περιοδικών έκδίδονται μέ σκοπό τήν προαγωγή τοΰ Φιλοτελισμού καί τήν άνάπτυξη τής συνεργασίας μεταξύ των Φιλοτελιστών. ' συλλογή γραμματοσήμων δέν ικανοποιεί απλώς τήν περιέργεια τοΰ άνθρώπου άλλά προσφέρει σ αύτόν πολλά χρήσιμα στοιχεία, ένώ συγχρόνως τόν άποσπα άπό τήν καθημερινότητα μέ αποτέλεσμα νά άσκεί πολύτιμη ψυχαγωγική επίδραση. Εκτός αύτοΰ άπασπά τόν Φιλοτελιστή καί τόν άπομακρύνει άπό άλλες έπιβλαβεΐς συνήθειες, ένώ σέ πολλές περιπτώσεις χάριζει καί ανέλπιστα κέρδη. ' ωφέλεια τοΰ Φιλοτελισμού είναι μεγάλη σέ άτομα μικρής κυρίως ηλικίας στά όποια προσφέρει πολλά καί μάλιστα ύπό μορφήν διασκεδάσεως. Γιά παράδειγμα : Διευρύνει τις γνώσεις τους διότι τούς φέρνει σέ έπαφή μέ διάφορες άπεικονίσεις άπό τις όποιες άνΐλοΰν πολλά ιστορικά, γεωγραφικά, τεχνικά καί άλλα μορφωτικά στοιχεία. Τούς άναγκάζει στ ή μελέτη άναζητώντας συμπληρωματικές πληροφορίες γιά τις εικόνες τών γραμματοσήμων καταφεύγόντας σέ έγκυκλοπαιδικά λεξικά η σέ διάφορα άλλα βιβλία. Βοηθά τήν παρατηρητικότητά τους παροσέχοντας τις λεπτομέρειες τών εικόνων τών γραμματοσήμων. Αναπτύσσει τήν ευστροφία τοΰ πνεύματος διότι οί μικροί συλλέκτες κατά κανόνα συγκρίνουν τά γραμματόσημα μεταξύ τους καί βρίσκουν δμοιότητες, διαφορές, συμπτώσεις καί αντιθέσεις. Καλλιεργεί τήν προσήλωσή τους στήν τάξη, διότι ό Φιλοτελιστής είναι ΰποχρεωμένος νά τακτοποιεί τά πολύχρωμα γραμματόσημα καί νά τά ταξινομεί. ' καλή αύτή συνήθεια έπεκτείνεται καί σέ ότι σχετίζεται μέ τήν καθημερινή καί τήν σχολική του ζωή μέ άριστα άποτελέσματα. Ακονίζει τήν κρίση διότι ο ί ασχολούμενοι μέ τά γραμματόσημα τά κρίνουν καί διαμορφώνουν δική τους γνώμη γιά τήν άξια τους. Συνηθίζουν στό πνεύμα τής άποταμ ίευσης γιατί τά λίγα χρήματά τους τά ξοδεύουν γιά νά συμπληρώσουν τυχόν έλλείψεις τής συλλογής τους. Τούς προφυλάσσει άπό τούς κινδύνους τών κακών συναναστροφών καί τούς άποσπα άπό συνήθειες επιβλαβείς. Γενικά όμως ή άνάπτυξη τοΰ Φιλοτελισμού σέ κάθε χώρα είναι άνάλογη μέ τόν βαθμό τής γενικής προόδου της καί τοΰ πολιτιστικού της έπιπέδου. -5-

18 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΝΑΠΝΟΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ (του Γ εωργ. Πολ. Καράλ η) Χρόνους πολλούς είχα νά πάω σχό Χωριό γιά τόσες μεγάλες διακοπές. Μεγάλη ήτανε ή λαχτάρα μου πότε νάρθε ι η μέρα τοϋ μισεμού μου άπό τήν φυλακή, από τή ζούγκλα μέ τ άγρια θηρία κι άς κάτεχα πώς θά ξανάρθω. Ζούμε δλοι μας τη ζωή αυτή έδώ, σάν μηχανές, πού άπό κάποιο λάθος μας ή άπό άνάγκη βρεθήκαμε.- "Ομως τό λάδωμα, τό γρασσάρισμα η συντήρηση μας δσο καιρό δέν μπορούμε νά κάμωμε άλλιώς είναι ή σκέψη των διακοπών. Είναι τό ταξίδι μας στό Χωριό γιά λίγες μέρες ή πολλές. Βρέθηκα στ αγια χώματα έλεύθερος, φτερωτός νέος, άγκάλιασα μέ τή φαντασία μου μά καί στή πράξη τόσα δικά μου. Συγγενείς, φίλους, μέρη γνωστά, δουλειές περασμένες, πίκρες, χαρές, συντροφιές πού δέν υπάρχουν πιά, χρόνια άξέχαστα καί ζωντανά, κοντά στις άκρογιαλιές μας καί στά ψηλά Χωριά. Πήγα σέ βαφτίσεις, σέ γόμους, σέ πανηγύρια, έκαμα εκδρομές, μάζεψα τά χαρούπια, καθάρισα άγκριγιάδια άπό δένδρα, έπαιξα χαρθιά στό Καφενείο καί τόσα άλλα διαφορετικά άπό τή ζωή μας έδώ. Έψαχνα, πήγαινα όπου καί όσο μπορούσα, νά βάλω μέσα μου νά ρουφήξω δύναμη γιά νά κρατηθώ καί νά βαστάξω μέχρι νά ξαναπάω. 'Όμως, θυμήθηκα καί π ιό πολύ άπό ότι θυμούμαι έδώ. Κάθησα ώρες άρκετές σέ μερικές παλιές καθές καί μέ κλειστά μάθια άκουγα προβλήματα, νέα της έποχής έκείνης, Ιστορίες, διηγήσεις φανταστικές, άληθινές.- "Εβλεπα γεγονότα, τήν κίνηση καί τίς έργασίες, τούς αξέχαστους άπλούς τύπους καί τούς Πρωτομάστορες, τού έμπορΐου, τής ψαρικής, τής βιοτεχνίας, τού έργάτη, τοϋ γεωργού. "ταν όλοι τους άριστοι στό πόστο τους.- θυμήθηκα τόν Παππού μου Μαθιό Μαμαλάκη μέ τίς πολλές δραστηριότητες καί χάρες. Πόσο μάς άγαποϋσε όλα τά έγγονάκια του-"ενας μικρός στρατόςπού μαζευόμαστε κάθε καλοκαίρι στό σπίτι του. Μιά μέρα άπό τίς πολλές πού παίζαμε στό δρόμο, μέ δάγκωσε ένας σκύλος του άπ αυτούς πού είχε στά πρόβατα.- "ταν κοντά καί τόν είδε.- Αμέσως τόν κράζει, τόν δένει μ ένα σκοινί άπό τόν λαιμό καί τόν κρέμασε σ ένα δοκάρι στό σταύλο. "Ενα βράδυ μετά τό φαγητό ζήτησε ένα τσικαλάκι γιαούρτι. ΈΙ Γιαγιά μου νόμισε ότι ήθελε νά μάς βάλει κι άλλο, έκτός άπ αύτό πούχαμε φάει.- Αφού όμως.τόν έβλεπε νά τό τρώει μόνος τοσ καί κόντευε νά τό τελειώσει, τοϋ λέει,- πού τό βάνεις Δέν θά ξεχάσω τήν ώραία καί νόστιμη φέτα όπως καί τό γιαούρτι πού έφτιαχνε.- -6-

19 μπρέ τόσο πράμα - καί κείνος άπαθέσχατος της άπαντά- Μή στενοχωράσαι μπρέ, μ αυτό πάει, στσάναμεοάδες. ταν ό άνθρωπος πού όταν ήλθε στήν Αθήνα τό 923 καί άγόρασε τό έργοστάσιο, κάποιος φίλος του τοΰ πρότεινε ν άγοράσει ένα μεγάλο μέρος γύρω άπό τό Σύνταγμα, πράγμα βέβαια πού τόν συνέφερε καλύτερα. "Ομως έκεϊνος τοΰ άπάντησε - θά τά πάω πάλι έκεϊ άπ όπου τά έβγαλα. θυμήθηκα καί τή Γιαγιά μου πού μας κυνηγούσε κάθε μεσημέρι μέ τή ρόκα' γιά νά κοιμηθούμε καί μεϊς πηδούσαμε άπό τό παράθυρο στις πυρήνες πρός τό έργοστάσιο καί τό ακούσαμε. "ταν άξια συμπαραστάτης τοΰ δημιουργικού συζύγου της. Τά χρόνια πού είχαν ένοικιάσει τόν Βούργαρη - γύρω στά καί τις μέρες πού έλειπε ό σύντροφός της σέ ταξίδια γιά άλλες δραστηριότητες - ύπήρξε Δήμαρχος Μελάμπων, στό Εμπόριο κλπ - εκεί νη κατηύθυνε δυναμικά ιίς δουλειές. - Τά βράδια κοιμόταν στό δώμα γιά ν'άγναντεύει τά γύρω καί νά μπορεί νά προστατεύει άσφαλέστερα τούς άνθρώπους της καί τά ύπάρχοντα της άπό κάθε έπιβουλέα. Κάποιο βράδυ ένα ζαρί έκραξε στό κυπαρίσσι τής έκκλησίας τού μοναστηριού καί τής άποσποϋσε τήν προσοχή της. Στό Φεγγαρόφωτο τό σημαδεύει μέ τ όπλο της καί τό σκοτώνει. - Ζωντάνεψαν στή μνήμη μου οί έμποροι, Καψαλάκης,Μαμαλάκηδες, Σηφάκηδες, Βασιλάκηδες, Άποστολάκηδες, Καράλης, Χριστοφοράκης πού δέν θά είχαν νά ζηλέψουν σέ τίποτα των μεγαλεμπόρων των πόλεων άκόμη καί σήμερα. Πιός δέν θυμάται τούς άριστους τεχνίτες - καλλιτέχνες ό καθένας στό είδος του - Βαρέλα, Άλμπάτπ, Σωμαρά, Τερζή, Χαρκιά, Τσαγκάρη, άκόμα καί τόν Βουλγαράκη στά κρασιά καί τόν Λινόξσλο στήν κατσαρόλα, πού ή φήμη τους έφθανε σ όλόκληρες τής έπαρχίες Άμαρίου καί Άγ. Βασιλείου, στό δέ Νομό 'ρακλείου μέχρι καί τό Μονοφάτσι καί τό Μαλεβύζι. Μερικούς άπλοϊκούς άνθρώπους τούς θυμούμαι καί κείνους ολοζώντανους. Καθίσαμε ένα βράδυ νά φάμε στό μαγαζί τοΰ Γιάννη Νικηφοράκη - Παλαιό Καφενείο τοΰ Βαρελά - καί ήλθαν στήν μνήμη μου δ Χριστοφογιάν νης μέ τόν Σταματογιωργάκη καθισμένοι κονχά-κοντά δίπλα στόν Ευκάλυπτο νά λιάζονται καί ό Γιωργάκης νά λέει τοΰ Γιαννιό. θωρεΐς μπρέ ότι θωρώ έκεπάνω στή τζούρα μέσα στό σκίνο δίπλα στήν άσπρη πέτρα ; Βάνει ό Γιαννιός τήν παλάμη του πάνω άπό τά μάθια, κάνει πώς κυττάζει λίγο καί λέει : Ναι Γιωργάκπ θωρώ ένα λαγό νά κάθεται. Έδα έθάρουνε μπρέ πώς μοΰ φάνηκε, μά σάντονέ θωρεΐς καί σύ καλά θωρώ. Γιά δσοσς δέν τούς ήξεραν - ήταν καί οί δυό σχεδόν τυφλοί καί 80 έτών.

20 Μιά άλλη μέρα μηγά π ρ Ο ς τή epygar^quq κ a C θμμήθηκα ιόν Σταματο γ Leap - γάκη όταν μιά φορά πήγαινε άπό ιό καφενείο στό σπίτι του καί επειδή δέν έβλεπε πήγε άκρη στή Γέφυρα κι έπεσε στό ρυάκι. 'Ο Βαρελάς άφοϋ είδε πώς δέν έπαθε τίποτα άπό τό πέσιμο, τοϋ λέει : Μέτρησες καλά Γιωργάκη τό βάθος τοϋ ρυακιού ; '0 Γιωργάκης όμως έτοιμόλογος τοϋ άπαντα : "νία λές μπρέ Μανώλη ; Επήδηξα νά πάρω μιά λίρα πού μοϋπεσε! Αρκετά βράδυα βρέθηκα κάτω άπό'τό μπαλκόνι μπροστά στό καφενείο του Παπαδογιάννη καθισμένος στίς παλαιός πάνινες πολυθρόνες πού είχε. Επίσης κάθισα πάνω στό άριστερό μπεντένι δίπλα στό σκαλάκι τής σκεπασμένης μέ σφάκες αύλής, στοΰ Χαρίδημου τό Καφενείο. Στή σειρά κάθονται μερικοί άλλοι, εργένηδες κι αυτοί καί στή μέση ό Μπαργιατομιχάλης. "Ολοι μιλούσαμε, μά πιό πολύ άκούγαμε, γελούσαμε, σοβαρευόμαστε καί πολλές φορές κλαίγαμε άπό τά πολλά γέλια. Δέν είναι δυνατόν νά θυμάται κανείς αυτά πού ειπώθηκαν έκεϊνα τά βράδυα. Μόνο άν κάποιος τάγραφε η τά μαγνητοφωνούσε, ασφαλώς θά γινόταν ένα ολόκληρο βιβλίο. "Οπως μπορέσω όμως θά διηυπθώ μερικά. ' συζήτηση ξεκινούσε μέ πειράγματα μεταξύ μας καί διάφορα άλλα θέματα, άλλά προσπαθούσαμε πάντα νά φέρουμε τήν κουβέντα μέ κατάλληλο τρόπο ώστε ό Μιχάλης νά μή πολυμιλεΐ, ώσπου βρασμένος - φουσκωμένος πετοΰσε τίς πρώτες λέξεις. Ν άκούσετε μωρέ κοπέλλια ήντάπαθα ό πρωίμας (πρό καιρού}! Καρφίτσα άν έπεφτε κάτω έκείνη τή στιγμή θ άκουγόταν σάν σφυριά. Αναπνοή δέν έβγαινε, όλοι βουβάινόμαστε. '0 πρώιμας πού λέτε, ένα βράδυ γύρισα άπό τό κλαδερό καί δέν βρήκα τήν Κατερίνη στό σπίτι - κείνη ή κακορήμαλη έχσά κουβεδιάστρα άποϋνε - κατέχετε δά - είχενε πιάσει τή γειτονική. Άμα πλύθηκα καί ποσάστηκα, πεινασμένος καθώς ήμουν, ξανοίγω νά βρώ άν έχει μαγερεμένο - πράμα νά φάω. Ξεσκέπασα τά τσικάλια, ξανοίγω στό τραπέζι μά δέν θωρώ δροσά. Έτσά πούστεκα πάει τ άμάτι μου στό κλουβί. Αέω - μέ τό νοϋ μου - μημπά νά μοϋχει πράμα μέσα φυλαμένο ή Κατερίνη μου ; Σιμώνω (πλησιάζω) καί θωρώ ένα τσικαλάκι πήλινο γεμάτο. Ξανοίγω το καλά - καλά. Σάν ήντα νάναι μωρέ; λέω τ απαντοΰ μου. Παίρνω ένα κουτάλι άπό τό σέρμα καί τό δοκιμάζω λίγο-λίγο. Μοϋ φάνηκε πώς ήτανε λίγο ξινό, πάνω-πάνω πιό σκληρό πρός τά κάτω μαλακό. Ξινόχοντρο! θεόψυχά μου- μούψησενε ή Κατερίνη - καλήτζη ώρα - λέω μέ τό νοο μου- καί τσή τονέ θέτω ούλο πούχενε τό τσικαλάκι. -8-

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Τι θέλεις να σπουδάσεις του χρόνου; Θέλω να γίνω φαρμακοποιός. Σε ποιο πανεπιστήμιο;

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής: Λοιπόν, εδώ έχουμε δυο αριθμούς α και β. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Λέγε Ελπίδα.

Καθηγητής: Λοιπόν, εδώ έχουμε δυο αριθμούς α και β. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Λέγε Ελπίδα. ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ4 Καθηγητής: Λοιπόν, εδώ έχουμε δυο αριθμούς α και β. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Λέγε Ελπίδα. Μαθήτρια: Δεν γνωρίζουμε. Ποιος συμφωνεί με την Ελπίδα; Χρύσα, συμφωνείς Χρύσα: Ναι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΘΑΡΙ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΘΑΡΙ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΘΑΡΙ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 Ευσεβές ιερατείο Κύριε Δήμαρχε, κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, κύριε εκπρόσωπε του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, κυρίες και κύριοι, φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί.

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν σε βλέπουν και σε «τραβούν» κοντά τους «γαλαξίες», όπως ο Καρβέλας και η Βίσση και ο «αυστηρός»

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι...

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους.. - Οφθαλμίατρο έχετε δει; - Οχι! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους...

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Σπυριδούλα Μπέλλα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9/5/2017 Επικοινωνιακή ικανότητα γνώση ενός ομιλητή ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ. Για την ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και τη Δράση Saferinternet.gr

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ. Για την ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και τη Δράση Saferinternet.gr 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Για την ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2016 και τη Δράση Saferinternet.gr Τα δύο ποιήματα που επιλέχθηκαν και στάλθηκαν στη δράση Στο διαδίκτυο Στο διαδίκτυο αν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Το μαγικό βιβλίο. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό.

Το μαγικό βιβλίο. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό. Το μαγικό βιβλίο Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια γοργόνα μέσα στα καταγάλανα νερά. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και γίνομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ. Γραμματοσειρές

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ. Γραμματοσειρές ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Γραμματοσειρές Γραμματοσειρές F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 Γραμματοσειρές F13 F14 Θα χαρούμε πολύ να σας έχ ουμε κοντά μας / 0123456789 F15 Θα χαρούµε πολύ να σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η φύση του σχολικού εκφοβισμού

Η φύση του σχολικού εκφοβισμού Η φύση του σχολικού εκφοβισμού Μια σειρά 10 Μαθημάτων Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης που στοχεύουν στην πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού μέσα από την ενδυνάμωση των κοινωνικών και συναισθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Με αφορμή την επίσκεψη της Βικτώριας Χίσλοπ στο Ρέθυμνο της Κρήτης για την παρουσίαση του καινούριου της βιβλίου Ανατολή, άρπαξα την ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή της Θείας Λένας. Η γιαγιά μου εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 1964. Είναι ένα βιβλίο για μικρά παιδιά, με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω 1 ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης». «Ο Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

12. Σχέδια για το καλοκαίρι

12. Σχέδια για το καλοκαίρι 12. Σχέδια για το καλοκαίρι Τι φαντάζεται ο Αντόνιο για τις διακοπές του; Τι φαντάζεται ο Αλέξανδρος για τις διακοπές του; Εσύ τι προτιμάς να κάνεις στις διακοπές σου; Είναι Μάρτιος και όλοι κάνουν σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Κίτρινο σαμαροσκούτι :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940 Αριθμός δίσκου: AO-2620 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15115

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται Η μαμά μου πήγαινε στο 26 ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας. Η καλύτερη ανάμνηση που έχει είναι οι φίλοι της και η τάξη που μύριζε κιμωλία. Ελευθερία Η γιαγιά μου την τάξη της είχε 87 παιδιά. Τα άτακτα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Σκηνή 1 η. Μπαίνει η γραμματέας του φουριόζα και τον διακόπτει. Τι θες Χριστίνα παιδί μου; Δε βλέπεις που ομιλώ στο τηλέφωνο;

Σκηνή 1 η. Μπαίνει η γραμματέας του φουριόζα και τον διακόπτει. Τι θες Χριστίνα παιδί μου; Δε βλέπεις που ομιλώ στο τηλέφωνο; Σκηνή 1 η Βρισκόμαστε στο γραφείο του ψυχίατρου Σωτήριου Σώθηκες! Ο γιατρός μιλά στο τηλέφωνο με έναν πελάτη Τι μου λέτε αγαπητέ μου! `Ώστε έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν! Αν σας καταλαβαίνω; Μα είναι ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142.

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142. Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939 Αριθμός δίσκου: DT-142 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5465 Θα πάρω, θα πάρω πένα και χαρτί, να γράφω, να γράφω ένα χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Τα σαββατοκύριακα παίζω με την ομάδα του σχολείου μου.

Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Τα σαββατοκύριακα παίζω με την ομάδα του σχολείου μου. 1. Self introduction Dimitris Γεια σας. Με λένε Δημήτρη και είμαι δεκαεφτά χρονών. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη αλλά μένω στο Σύδνεϋ εδώ και δέκα χρόνια. Μένω με τους γονείς μου και την αδερφή μου την Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: Βρέχει. Σήμερα βρέχει. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα και κάνει κρύο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: Βρέχει. Σήμερα βρέχει. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα και κάνει κρύο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Γ ΤΑΞΗ) ΟΝΟΜΑ; ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ (ρήμα) Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΟΣΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΘΕΛΕΙΣ Βρέχει.

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό - Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό μου να παίξουμε; Αν θέλει, ναι. Προσπάθησε να μην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. ΝΑΤΑΣΑ (Μέσα στην τάξη προς το τέλος του μαθήματος) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η Γη, κυρία Νατάσα, έχει το σχήμα μιας σφαίρας.

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. ΝΑΤΑΣΑ (Μέσα στην τάξη προς το τέλος του μαθήματος) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η Γη, κυρία Νατάσα, έχει το σχήμα μιας σφαίρας. ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΝΑΤΑΣΑ (Μέσα στην τάξη προς το τέλος του μαθήματος) Λοιπόν παιδιά αυτό ήταν το σημερινό μας μάθημα. Για να ανακεφαλαιώσουμε. Ποιο είπαμε ότι είναι το σχήμα της Γης;

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών;

Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών; Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών; Η Ελένη, η Ναόκο και οι συμμαθητές τους κάνουν σήμερα το τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού

Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού έπαιζε με την μπάλα του. Μετά από ένα δυνατό χτύπημα η μπάλα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα για Προσκλητήρια Γάμου-Βάπτισης

Κείμενα για Προσκλητήρια Γάμου-Βάπτισης Κείμενα για Προσκλητήρια Γάμου-Βάπτισης Όταν το παιδάκι είναι κορίτσι: Εμείς και η κορούλα μας, θα χαρούμε ιδιαίτερα με την παρουσία σας, στα μυστήρια του γάμου μας και της βάπτισης της, που θα τελεστούν

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια ΒΑΠΤΙΣΗΣ 400 Προσοχή, προσοχή!!! Η βουτιά δε θα επαναληφθεί!!! Να είστε όλοι εκεί, μεγάλοι και μικροί, να δείτε ένα κουκλί, βρεγμένο σαν παπί!!! Βαπτίζομαι την & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Το σπίτι μου. Ένα σπίτι θα χτίσω. στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή. στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή. Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί.

Το σπίτι μου. Ένα σπίτι θα χτίσω. στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή. στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή. Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί. Το σπίτι μου Ένα σπίτι θα χτίσω στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί. Ένα σπίτι θα χτίσω μακριά στην θάλασσα να σου το κύμα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΠΟ:

Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΠΟ: Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟ: alexandra2005@yahoo.gr ΠΡΟΣ:elenitsasiop@gmail.com ΘΕΜΑ: Κυριακή, στο σπίτι μου! 1 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα