ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ Εισαγωγή Ο προγραμματισμός του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης Μεταβολές της υπηρεσικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ Εισαγωγή Ο προγραμματισμός του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης Μεταβολές της υπηρεσικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ Εισαγωγή 3 Ο προγραμματισμός του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης 5 Μεταβολές της υπηρεσικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων 11 Το νομκό πλαίσιο των μετατάξεων και αποσπάσεων 14 Αριθμητικά στοιχεία της κινητικότητας υπαλλήλων μέσω μετατάξεων και αποσπάσεων 43 Περιγραφή των αρμόδιων οργανικών μονάδων για την υλοποίηση και έλεγχο των αποσπάσεων και μετατάξεων 45 Τμήμα μεταβολών Δνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΓΓΔΔ) 47 Διεύθυνση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (ΓΓΔΔ) 58 Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ-Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ (ΥΠΕΣΔΔΑ) 61 Διεύθυνση Διοίκησης (ΥΠΕΣΔΔΑ) 65 Ερευνητική προσέγγιση της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων 79 Α. Σκοπός Μεθοδολογία της έρευνας 79 Β.Σύνθεση των υπαλλήλων 81 Γ. Μετάταξη 89 Δ. Απόσπαση 97 Ε. Ενδοϋπηρεσιακή μετακίνηση 107 ΣΤ. Εκπαίδευση Επιμόρφωση των 1

2 δημοσίων υπαλλήλων 124 Ζ. Σχολιασμός των αποτελεσμάτων 134 Συμπεράσματα- προτάσεις 144 Βιβλιογραφία 148 Παράρτημα 151 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κινητικότητα του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, και κυρίως των ανώτερων στελεχών, μεταξύ διαφορετικών φορέων αλλά και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι μία πρακτική συνηθισμένη προκειμένου να επιτευχθεί ένα ευέλικτο σύστημα διαχείρισης του προσωπικού. Οι πιο εύλικτες προσεγγίσεις διοίκησης προσωπικού θεωρούνται σαν ένα απαραίτητο στοιχείο προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της απόδοσης των δημόσιων οργανισμών. Η μελέτη έχει ως στόχο να σκιαγραφήσει το φαινόμενο της κινητικότητας του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και περιστρέφεται γύρω από το καίριο ερώτημα της ύπαρξης ή όχι ένος στρατηγικού σχεδίου (masterplan) που κατευθύνει τις μετακινήσεις του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης (αποσπάσες, μετατάξεις, ενδοϋπηρεσιακή μετακίνηση). Το ερώτημα επιχειρείται να απαντηθεί μέσω της διερεύνησης τριών κυρίως πεδίων: της σχετικής νομοθεσίας, της διοικητικής πρακτικής και του έργου των αρμόδιων επιτελικών υπηρεσιών, και τέλος της συγκέντρωσης εμπειριών και απόψεων των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων. Με δεδομένη την απουσία προηγούμενων μελετών για το σχετικό θέμα και ως εκ τούτου την αδυναμία βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, μπορεί να υποστηριχθεί, ότι βασίστηκε στο σύνολό της στη μέθοδο της εμπειρικής διερεύνησης. Η λήψη συνεντεύξεων αποτέλεσε το βασικό εργαλείο ακόμα και για τη συλλογή της σχετικής νομοθεσίας αφού αυτή δεν είναι κωδικοποιημένη. Πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι ο η εξειδικευμένη και ασυστηματοποίηση πολυνομία και ο αποσπασματικός χειρισμός του θέματος από διαφορετικές υπηρεσίες, κατέστησε αρκετά δύσκολη τη διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας τόσο για τη βασική νομοθεσία όσο και για το όρια αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών. Θα ήθελα να σημειώσω ότι η έρευνα δεν έχει ως στόχο την πρόταση ενός σχεδίου βέλτιστης αξιοποίησης των ικανοτήτων του προσωπικού μέσω της κινητικότητας, αφού κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη συνεργασία ενός αριθμού ειδικών διοικητικών επιστημόνων και την ύπαρξη αρκετών ερευνών. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κ. Μαίρη Κοτρωνιά προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΓΔΔ καθώς και στο προσωπικό του τμήματος μεταβολών της ίδιας διεύθυνσης, στον κ.κ Αργυρού 3

4 προϊστάμενο της διεύθυνσης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της ΓΓΔΔ, στον κ.περικλή Οικονόμου, υπάλληλο της διεύθυνσης Διοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ και στους κ.κώστα Σκαρλάτο και Γιώργο Σακουφάκη υπαλλήλους της διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ για την προθυμία με την οποία δέχονταν να απαντήσουν στα ερωτήματα που τους έθετα. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή κ.θ. Τσέκο για τις χρήσιμες υποδείξεις και την καθοδήγησή του κατά την εκπόνηση της εργασίας. 4

5 O ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ρόλος του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη σημασία στη δημιουργία ευέλικτων και αποτελεσματικών οργανισμών. Η απόδοση ενός οργανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται και διοικείται το προσωπικό που διαθέτει και το βαθμό χρησιμοποίησης των ανθρώπινων δυνατοτήτων προς όφελος των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιδιώξεών του. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό (συνέπεια των ραγδαίων ρυθμών ανάπτυξης της γνώσης και των εξελίξεων που σημειώνονται στον τεχνολογικό τομέα) απαιτούν την απομάκρυνση από τις παραδοσιακά καθιερωμένες μηχανιστικές αντιλήψεις όσον αφορά στην οργάνωση της εργασίας των δημοσίων οργανισμών και στο χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στον ανθρώπινο παράγοντα. Εκτός από το γεγονός ότι η γνώση αποτελεί σήμερα το βασικό παραγωγικό συντελεστή των σύγχρονων οργανισμών, η ανάγκη εισαγωγής σύγχρονων μεθόδων διοίκησης προσωπικού προκύπτει από την ανάγκη μείωσης του κόστους και αύξησης της αποτελεσματικότητας στα πλαίσια της σύγχρονης αντίληψης της οικονομίας της αγοράς. Η Διοίκηση προσωπικού αποτελεί ειδικό κλάδο στα πλαίσια της επιστήμης του mamagement, αφορά δε στο σύνολο των μέτρων, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων μέσα στους οργανισμούς για την εξασφάλιση του σωστού προσδιορισμού των αναγκών, την πρόσληψη, την απασχόληση και την εν γένει εξέλιξη του προσωπικού, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς τoυ. Από οργανωτικής πλευράς τα συστήματα διοικήσεως του προσωπικού των δημοσίων οργανισμών διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθός τους. Στους μικρούς οργανισμούς τα θέματα προσωπικού καλύπτονται στα πλαίσια ενός γραφείου το οποίο είναι συνήθως ενταγμένο στις υπηρεσίες γραμματεικής υποστήριξης. Στους μεγάλους οργανισμούς οι οποίοι διακρίνονται για το σαφή και εκτεταμένο καταμερισμό των έργων, τα θέματα του προσωπικού αντιμετωπίζονται από ειδική υπηρεσία, η οποία ανάλογα με το μέγεθός της και την οργανική ένταξή της μπορεί να λειτουργεί ως Γραφείο Προσωπικού ως Τμήμα Προσωπικού ή Διεύθυνση Προσωπικού. Η υπηρεσία προσωπικού έχει ως κύρια αποστολή τη μελέτη των αναγκών προσωπικού του Οργανισμού και τη μέριμνα για την επαρκή στελέχωση όλων των τμημάτων του. Η 5

6 γενική αυτή αρμοδιότητα μπορεί να αναλυθεί σε ειδικότερες δραστηριότητες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού, η πρόσληψη ή προαγωγή και εν γένει εξέλιξη του προσωπικού, η μετακίνηση και αξιολόγηση, η εξακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης και η μέριμνα για την κατάρτιση, η ρύθμιση θεμάτων αδειών, πειθαρχικού ελέγχου κλπ. Η διάρθρωση της διεύθυνσης προσωπικού ενός δημόσιου οργανισμού με μεγάλο αριθμό υπαλλήλων όπως είναι ένα Υπουργείο συνήθως έχει ως εξής: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού Τμήμα Εκπαίδευσης Τμήμα Προσωπικού εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Τμήμα Γραμματείας Η δομή και οι αρμοδιοτητες της διεύθυνσης προσωπικού διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, ενώ στην περίπτωση που δεν υπάρχει διεύθυνση οργάνωσης ως ξεχωριστή οργανική μονάδα είναι δυνατό να έχει αρμοδιότητες όπως απλούστευση διαδικασιών, ρύθμιση θεμάτων επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του οργανισμού κλπ. 6

7 Οι φορείς του δημοσίου προγραμματίζουν σε ετήσια βάση τις ανάγκες τους σε προσωπικό. 1 Οι διευθύνσεις προσωπικού των φορέων υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης τα αιτήματα για έγκριση πρόσληψης προσωπικού. Η πρόταση του αρμόδιου υπουργού για πρόσληψη προσωπικού συνοδεύεται από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου στην οποία αιτιολογείται το αίτημα ως προς την ύπαρξη αναγκών του φορέα. Το χρονοδιάγραμα υποβολής των αιτημάτων συμβαδίζει με την περίοδο εργασιών κατάρτισης του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους έτσι ώστε να έχουν προγραμματιστεί οι απαιτούμενες για τις υπό έγγριση πιστώσεις. Τα αιτήματα των ΝΠΔΔ και των λοιπών φορέων υποβάλλονται από τον εποπτεύον υπουργείο. Τα υποβαλλόμενα αιτήματα περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν τόσο το υπό πρόσληψη προσωπικό όσο και το σύνολο του προσωπικού του Οργανισμού. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στον αριθμό των οργανικών θέσεων, του υπηρετούντος προσωπικού, μεταβολές προσωπικού δηλαδή αποσπάσεις και μετατάξεις από και προς το φορέα, προσλήψεις και συνταξιοδοτήσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα καθώς και τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες για την πληρωμή του υπό πρόσληψη προσωπιικού. Η επεξεργασία των αιτημάτων από την Διεύθυνση Προσλήψεων της ΓΓΔΔ αφορά κυρίως στον έλεγχο των ειδικοτήτων των αιτουμένων υπαλλήλων, αν δηλαδή προβλέπονται από τον οικείο Οργανισμό και αν επιβαρρύνουν ή όχι τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Για κάθε φορέα συντάσσεται εισήγηση για το υπό πρόσληψη προσωπικό στην οποία ο προτεινόμενος αριθμός συνήθως είναι μικρότερος του αιτήματος.ωστόσο γίνεται προσπάθεια να μην περικόπτονται θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι φορείς έχουν ενσωματώσει την αναμενόμενη αυτή περικοπή στο αρχικό τους αίτημα. Ο μέγιστος αριθμός του συνολικού προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί στο επόμενο έτος προκύπτει από συμφωνία των Υπουργείων ΕΣΔΔΑ και Οικονομικών σε πολιτικό επίπεδο. Ακολουθεί συνάντηση εκπροσώπων των φορέων με εκπρόσωπο του ΥΠΕΣΔΔΑ συνήθως σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις τους και να γίνουν πιθανές διαπραγματεύσεις σχετικά με την κατανομή των κλάδων ή 1 Αρ.11 ν.2683/99 και ΠΥΣ 55/1998 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΥΣ 35/2000 7

8 ειδικοτήτων του προς έγκριση προσωπικού του κάθε φορέα κυρίως, και όχι για το συνολικό αριθμό ο οποίος έχει ήδη καθοριστεί. Καταγράφονται οι απόψεις των εκπροσώπων των φορέων προκειμένου να συνταχθούν οι τελικοί πίνακες του υπό έγκριση προσωπικού από τη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού. Αρμόδια για την έγκριση των προσλήψεων είναι Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τον Υπουργό ΕΣΔΔΑ, τον Υπουργό Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα τουυπουργικού Συμβουλίου. Από την ανωτέρω περιγραφή προκύπτει ότι η πηγή άντλησης προσωπικού κατά τη διαδικασία προγραμματισμού των προσλήψεων είναι η εξωτερική αγορά εργασίας. Όπως σημειώνεται στην Εκθεση της Επιτροπής Δεκλερή 2 «η εσωτερική δεξαμενή προσωπικού αποτελείται από αυτούς που ήδη δουλεύουν, ελαττούμενη από όσους αποχωρούν, βελτιούμενη από όσους εκπαιδεύονται και αποκτούν πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία. Ίσως η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναγκών της δημόσιας διοίκησης θα μπορούσε να προέρχεται από την ίδια υπό την προϋπόθεση όμως, ότι έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουργούν συνεχείς διαδικασίες ενδοϋπηρεσιακής αναπτύξεως του στελεχικού δυναμικού». Στο σημείο αυτό εμφανίζεται μια σημαντική διαφοροποίηση στη διαχείριση του προσωπικού των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Οι περισσότεροι ιδιωτικοί οργανισμοί επιδιώκουν την πλήρωση των κενών θέσεων μέσω αναζήτησης των υποψηφίων από το ήδη διαθέσιμο προσωπικό. Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν στα δύο αυτά είδη οργανισμών όπως είναι οι πολιτικοί περιορισμοί στη διοίκηση των δημόσιων οργανισμών, οι διαπερατότητα των ορίων δραστηριοποίησης μεταξύ διαφόρων δημοσίων αρχών, η απουσία του δείκτη «κέρδος» ως κυριότερου μέσου μέτρησης, πολλές ιδέες διοίκησης προερχόμενες από τον ιδιωτικό τομέα έχουν επιτυχώς μεταφερθεί στο δημόσιο. Τα πλεονεκτήματα και μειονετκήματα των δύο μορφών πλήρωσης των κενών θέσεων (εσωτερική και εξωτερική αναζήτηση υποψηφίων) περιγράφονται στον ακολουθο πίνακα: 2 Έκθεση Επιτροπής Δεκλερή, Ελληνική Διοίκηση 2000, ΥΠΠΚ, Δεκέμβριος 1992, σελ.284 8

9 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 1. Οι υποψήφιοι έχουν ήδη προσανατολιστεί στην 1. Ίσως να υπάρξουν λίγες νέες ιδέες κουλτούρα και τους στόχους του Οργανισμού 2. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμες πληροφορίες για τους 2. Η επιλογή μπορεί να είναι πιο δεκτική υποψήφιους μεροληψιών 3.Το κόστος πρόσληψης είναι μικρό 3. Ειδική εκπαίδευση ίσως είναι απαραίτητη 4.Το ηθικό του προσωπικού ανεβαίνει σαν 4. Οι υποψήφιοι που δεν θα επιλεγούν μπορεί να αποτέλεσμα της ανοδικής κινητικότητας δυσαρεστηθούν 5.Αποτελεί μέσο επιβράβευσης της απόδοσης του υπαλλήλου ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 1. Οι υποψήφιοι είναι πιθανοί φορείς νέων ιδεών 1. Η πιθανότητα λάθους επιλογής υποψηφίου είναι μεγαλύτερη 2. Οι υποψήφιοι είναι πιθανό να διαθέτουν εμπειρία 2. Οι νέοι εργαζόνενοι θα χρειαστούν χρόνο να σε ένα ευρύτερο φάσμα αντικειμένων προσανατολιστούν στην κουλτούρα και τους στόχους του Οργανισμού 3. Οι υποψήφιοι μπορεί να κατέχουν νέα πεδία 3. Το κόστος πρόσληψης είναι μεγαλύτερο εξειδίκευσης 4. Είναι πιθανή η δυσαρέσκεια του ήδη εργαζόμενου στον οργανισμό προσωπικού Παρά το γεγονός ότι η περιγραφή αναφέρεται στη διοίκηση του προσωπικού ιδιωτικών οργανισμών κάποιες παράμετροι ισχύουν και στους δημόσιους. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι η περιγραφή αυτή αφορά στην πλήρωση θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού αυξημένου κύρους και επιπέδου αμοιβών. Πρόκειται δηλαδή για ένα είδος ανοδικής κινητικότητας στην περίπτωση της εσωτερικής πλήρωσης των θέσεων. Η έννοια της εξωτερικής πλήρωσης των θέσεων δημοσίων αρχών θα μπορούσε να θεωρηθεί η αναζήτηση στο χώρο εκτός του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, η πρόσληψη δηλαδή νέου προσωπικού, παρά το γεγονός ότι εξωτερική αναζήτηση θα 9

10 μπορούσε να χαρακτηριστει και η μεταφορά προσωπικού από ένα δημόσιο οργανισμό σε άλλο. Η διαδικασία εσωτερικής πλήρωσης των θέσεων δημοσίων αρχών εφαρμόζεται για την ενίσχυση κυρίως νεοσύστατων οργανισμών με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό πχ ανεξάρτητες αρχές, διαχειριστικές αρχές κλπ. Η δομή του προσωπικού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης κυριαρχείται ωστόσο από τα στεγανά του κλάδου με αποτέλεσμα η μετακίνηση εκτός κλάδου, έστω και στον ίδιο φορέα να είναι ανέφικτη 4, ενώ η δημιουργία διϋπουργικών κλάδων παρά τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί 5. Η ανελαστική αυτή δομή εμποδίζει την εφαρμογή ενός εκτεταμένου συστήματος εσωτερικής αναζήτησης υποψηφίων για την πλήρωση των νέων αναγκών σε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Η εφαρμογή ενός συστήματος κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων καθίσταται ωστόσο αναγκαία για λόγος δημοσιονομικούς, προκειμένου να αποφευχθούν οι προσλήψεις νέου προσωπικού στην περίπτωση που οι νέες ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από το διαθέσιμο. Καθίσταται επίσης αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ευέλικτο σύστημα σταδιοδρομίας των δημοσίων υπαλλήλων και βέλτιστης αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους. 3 kathryn M. Bartol &David C. Martin, Management, Irwin/McGraw-Hill, Στην Έκθεση Ελληνική Διοικηση 2000 (1992) καταγράφηκαν 843 κλάδοι με βάση τους οργανισμούς των υπουργείων 5 Η έννοια του διϋπουργικού κλάδου περιλαμβάνει σε ενιαίο κλάδο τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ομοειδείς κλάδους σε διάφορα υπουργεία και έχουν την ίδια ειδικότητα ή ασκούν τα ίδια καθήκοντα.με τη ρύθμιση αυτή δημιουργείται ο απαραίτητος λειτουργικός σύνδεσμος για την αντιμετώπιση του απομονωτισμού των υπουργείων και καταργούνται τα στεγανά για το προσωπικό τους. Το νομοθετκό πλαίσιο για τη δημιουργία διϋπουργικών κλάδων έχει τεθεί με τους νόμους 1586/86, 1735/87, 1892/90, 1943/91και 2085/92. Με το νόνο 2085/92 συστίθηκαν οι πρώτοι διϋπουργικοί κλάδοι (πληροφορικής, μηχανικών, επιθεωρητών, βιβλιοθηκονόμων) πλην όμως δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα τα προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα για τη συγκρότηση και λειτουργία τους. Βλ σχετ. Δ. Σφήκα, Η οργάνωση της κρατικής διοίκησης, Διοικητική Ενημέρωση, Μάιος

11 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η αντίληψη του νομοθέτη περί κινητικότητας εκφράζεται μέσα από τις προβλεπόμενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα υπηρεσιακές μεταβολές που συνεπάγονται αλλαγή φορέα, κλάδου ή θέσεως. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων είναι: Η τοποθέτηση, η μετάθεση, η μετακίνηση, η απόσπαση και η μετάταξη. Oι υπάλληλοι μετά το διορισμό και την τοποθέτησή τους στην υπηρεσία δεν παραμένουν στάσιμοι αλλά υπόκεινται σε μετακινήσεις οι οποίες επιβάλλονται είτε από από τις ανάγκες της υπηρεσίας είτε από τις ανάγκες των ίδιων των υπαλλήλων ενώ άλλες (προαγωγές) στηρίζονται στο σύστημα καριέρας. Στόχος της κινητικότητας του προσωπικού, όπως τονίζεται στην Εισηγητική Έκθεση του Υπαλληλικού Κώδιακα, είναι η εξασφάλιση της καλύτερης αξιοποίηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία και η ολοκληρωμένη ενημέρωσή του στο συνολικό αντικείμενό της. 1. Τοποθέτηση Είναι ο καθορισμός της θέσης στην οποία πρόκειται να υπηρετήσει ο υπάλληλος. Η τοποθέτηση σημαίνει το δεσμό που δημιουργείται μεταξύ υπαλλήλου και της θέσης στην οποία τοποθετείται. Ο υπάλληλος μετά το διορισμό του τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας αρχής και μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος μπορεί να τοποθετηθεί σε περισσότερες θέσεις, συνεκτιμάται για την τοποθέτησή του σε συγκεκριμένη θέση η αίτηση που τυχόν έχει υποβάλλει (αρ. 65 ν.2683/99). Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων τοποθετούνται με απόφασση της οικείας αρχής μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου ανάλογα με τα προσόντα, τις εμπειρίες και την εξειδίκευση. Το ΥΣ συνεκτιμά επίσης το συνολικό χρόνο υπηρεσίας, το χρόνο υπηρεσίας κατά περιοχή, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση. 11

12 2. Μετακίνηση Πρόκειται για τη μεταβολή της θέσης του υπαλλήλου μέσα στην ίδια αρχή. Η μετακίνηση πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της αρχής χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. 3. Μετάθεση Είναι η μετακίνηση του υπαλλήλου από τη θέση που κατέχει σε άλλη ομοιόβαθμη θέση του ίδιου κλάδου και ιεραρχίας που ανήκει όμως σε άλλη δημόσια αρχή. Οι μεταθέσεις εξυπηρετούν ανάγκες φορέων που έχουν περιφερειακές μονάδες. Η μετάθεση του υπαλλήλου επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του Υπαλληλικού κώδικα μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μόνο όταν υπάρχει κενή θέση. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων που ζητούν με αίτησή τους τη μετάθεση προηγούνται εκείνων που η υπηρεσία διενεργεί αυτεπάγγελτα. Η γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα αν διενεργείται με αίτηση του υπαλλήλου ή αυτεπάγγελτα. Το σύστημα των μεταθέσεων στηρίζεται στη μοριοδότηση των κριτηρίων του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου, του χρόνου υπηρεσίας κατά περιοχή, της οικογενεικής του κατάστασης της ηλικίας της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας. Ο Κώδικας αφήνει την τελική ρύθμιση του θέματος των μεταθέσεων σε Προεδρικά Διτάγματα τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημίοσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου Υπουργού ενώ σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 67 ορίζει ότι ειδικές διατάξεις που αφορούν τις μεταθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν. 4. Απόσπαση Είναι η πρόσκαιρη τοποθέτηση του υπαλλήλου σε άλλη υπηρεσία, με σκοπό να ασκεί καθήκοντα εκεί προσωρινά χωρίς να διακοπεί ο υπηρεσιακός δεσμός που τον συνδέει με την οργανική του θέση. 5. Μετάταξη O όρος μετάταξη χρησιμοποιείται από στην ισχύουσα νομοθεσία με δύο έννοιες. Κατά την πρώτη έννοια μετάταξη είναι η μετακίνηση του υπαλλήλου από τη δημόσια υπηρεσία 12

13 ή το νομικό πρόσωπο που υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο. Κατά τη δεύτερη έννοια μετάταξη είναι είναι η μεταταβολή του κλάδου στον οποίο ο υπάλληλος διορίστηκε και ειδικότερα η ένταξη του υπαλλήλου σε θέση άλλου κλάδου της ίδιας η ανώτερης κατηγορίας. Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίπτωση, η μετάταξη ισοδυναμεί ουσιαστικά με απόλυση του υπαλλήλου από την παλιά και το διορισμό του στην νέα θέση, με τη διαφορά ότι οι δύο αυτές πράξεις συμπίπτουν χρονικά και εμπεριέχονται στην ίδια απόφαση, ώστε με μην επέρχεται διακοπή της υπαλληλικής σχέσης του μετασσόμενου. Στην απόσπαση ο υπηρεσιακός δεσμός του υπαλλήλου με το φορέα της οργανικής του θέσης συνεχίζει να υφίσταται ενώ στην μετάταξη ο δεσμός του υπαλλήλου με την παλιά του υπηρεσία διακόπτεται και αντικαθίσταται από τη νέα σχέση που δημιουργείται με τη μετάταξη. 13

14 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το καθεστώς αποσπάσεων και μετατάξεων των δημοσίων υπαλλήλων χαρακτηρίζεται από εξαιρετική και ασυστηματοποίηση πολυνομία. Οι σχετικές διατάξεις βρίσκονται διάσπαρτες σε νομικά κείμενα, πράγμα που δυσχεραίνει την προσπάθεια αξιοποίησης της κινητικότητας των υπαλλήλων προς το σκοπό της ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών. Η καταγραφή όλης της σχετικής νομοθεσίας προϋποθέτει όχι μόνο τη συγκέντρωση των νομικών κειμένων αλλά και τη συνεργασία διαφορετικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθώς και υπηρεσιών προσωπικού/διοικητικού διαφόρων φορέων. Οι αρμοριότητες των επιτελικών υπηρεσιών ρύθμισης θεμάτων προσωπικού του δημοσίου έχουν διακριθεί είτε με βάση το είδος εργασιακής σχέσης των υπαλλήλων του Δημοσίου (μόνιμο/με σχέση αορίστου χρόνου/εποχικό) είτε με βάση τη διαχείριση θεμάτων προσωπικού συγκεκριμέων φορέων (πχ. ΟΤΑ, Περιφέρειες) είτε με βάση την προώθηση συγκεκριμένων μετακινήσεων (πχ στις παραμεθόριες). Η συνεργασία των φορέων αυτών για τη διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο των σχετικών διατάξεων αρμοδιότητάς τους είναι απαραίτητη γιατί κάθε τύπου μετακίνηση διέπεται από πλήθος ρυθμίσεων ενώ πέραν των βασικών διατάξεων υπάρχουν ειδικές που ρυθμίζουν θέματα απόσπασης/μετάταξης υπαλλήλων συγκεκριμένων υπηρεσιών, οι οποίες συχνά είναι γνωστές μόνο στις διευθύνσεις προσωπικού των συγκεκριμέων φορέων. Η καταγραφή των βασικών διατάξεων που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων σε υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η λήψη συνεντεύξεων κρίθηκε απαραίτητη γιατί παρά την ύπαρξη διατάξεων που επιτρέπουν συγκεκριμένες μετακινήσεις συχνά αυτές έχουν καταστεί ανενεργές λόγω μιας μεταγενέστερης διάταξης. 14

15 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ H μετάταξη αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική από άποψης κινητικότητας του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης υπηρεσιακή μεταβολή αφού συνεπάγεται μόνιμη αλλαγή της θέσεώς του. Ο θεσμός των μετατάξεων άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά τη δεκαετία του 1980 οπότε με το ν.1199/1981 προβλέφθηκε η δυνατότητα μετάταξης των υπαλλήλων από υπουργείο σε υπουργείο με πρωτοβουλία των ιδίων. Με το ν.1400/1983 η μετάταξη θεσπίστηκε ως υποχρεωτική (χωρίς αίτηση του υπαλλήλου) με κύριο σκοπό την ενίσχυση των περιφερειακών υπηρεσιών των υπουργείων και των αποκεντρωμένων ΝΠΔΔ. Η ανάγκη ενίσχυσης της αποκέντρωσης προβάλλεται ως κύριο επιχείρημα και στο αμέσως επόμενο σχετικό νομοθέτημα (ν.1735/1987) αφού με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημιουργήθηκε η ανάγκη στελεχώσεώς τους με έμπειρο προσωπικό ένω με τον τρόπο αυτό θεωρήθηκε ότι θα περιορίζονταν οι προσλήψεις. Το 1990 σημειώνεται μια νέα μεταβολή των σκοπών που επιδώκονται με τις μετατάξεις αφού πλέον αυτές εξυπηρετούν την ορθολογική ανακατανομή του πλεονάζοντος προσωπικού που υππηρετεί στο δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ και το οποίο χρησιμοποιείται αντιπαραγωγικά, είτε γιατί υποαπασχολείται είτα γιατί απασχολείται σε έργα και καθήκκοντα άσχετα με την ειδικότητά του. Οι μετατάξεις αυτές γίνονται υποχρεωτικά χωρίς αίτηση των ενδιαφερομένων μετά από απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου (αρ.56 ν.1943). Ο νόμος αυτός ήταν προσωρινής ισχύος (για μια διετία). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να διακριθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις μετατάξεων των υπαλλήλων: 1. Μετάταξη υπαλλήλων από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας του ίδιου υπουργείου ή νομικού προσώπου (άρθρο 69 ν. 2683/99 ) Αφορά τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και παρέχει τη δυνατότητα μετάταξης από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση θέση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας ή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου με απόφαση του αρμόδιου υπουργού ή του προέδρου του ΔΣ για τα ΝΠΔΔ μετά από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου Υ.Σ. Οι αιτήσεις για τις ανωτέρω μετατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού ή Προσωπικού δύο φορές το χρόνο κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων 15

16 για μετάταξη στην ίδια θέση το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο κτήσης του τυπικού προσόντος καθώς και τα λοιπά στοιχεία του υπηρεσιακού τους φακέλλου. 2. Μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία εντός της ίδιας υπηρεσίας. (άρθρο 70 ν.2683/99) Αφορά τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και παρέχει τη δυνατότητα μετάταξης από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία, λόγω απόκτησης ή κατοχής ανώτερου τυπικού προσόντος. Γίνονται σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδου υπουργείου ή νομικού προσώπου μετά από αίτηση του υπαλλήλου με απόφαση του ΔΣ προκειμένου για τα ΝΠΔΔ μετά από γνώμη του ΥΣ. Ο ν.2683/99 (άρθ. 70 παρ.2) ορίζει ότι αν ο υπάλληλος κατέχει το τυπικό προσόν της ανώτερης κατηγορίας κατά το χρόνο διορισμού του πρέπει να έχει παρέλθει οκταετία από το διορισμό του. Οι μετατάξεις αυτές πραγματοποιούνται με την ίδια διαδικασία της περίπτωσης Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία άλλου υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (άρθρο 72 ν. 2683/99). Πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που ο υπάλληλος κατέχει τίτλο σπουδών που δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού σε κανένα κλάδο του υπουργείου ή του νομικού προσώπου στο οποίο ανήκει. Η πρϋπόθεση αυτή εισάγεται με τον νέο Υπαλληλικό Κώδικα. Οι μετατάξεις αυτές γίνονται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου με απόφαση των οικείων υπουργών μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου το οποίο εκτιμά τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο (Μάρτιο και Οκτώβριο). Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση το ΥΣ λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο κτήσης του τυπικού προσόντος, το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο και τα στοιχεία του υπηρεσίακού φακέλλου. 16

17 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εκτός των ανωτέρω μετατάξεων που προβλέπονται σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία οι εξής: (Σύμφωνα με το άρθρο 74 του ΥΚ ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν). 1. Μετάταξη προσωπικού μεταξύ υπουργείων και γενικών γραμματειών (άρθρο 12 παρ. 2 Ν. 2085/1992) Επιτρέπεται η μετάταξη τακτικού προσωπικού ή η μεταφορά υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από γενική γραμματεία ή αυτοτελή υπηρεσία του υπουργείου στο υπουργείο και αντιστρόφως, καθώς και από γενική γραμματεία σε αυτοτελή υπηρεσία του ίδιου υπουργείου και αντιστρόφως με απόφαση του οικείου Υπουργού μετά από απόφαση των υπηρεσιακών συμβουλίων. 2. Μετάταξη υπαλλήλων ΝΠΙΔ σε ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από τον ίδιο υπουργό (άρθρο 9 παρ. 30 ν. 2266/1994) Οι μετατάξεις αυτές πραγματοποιούνται με απόφαση του οικείου υπουργού ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου ή χωρίς αίτηση για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, μετά από σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών και διοικητικών συμβουλίων των δύο νομικών προσώπων.(πχ από ΝΠΙΔ του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σε Νοσοκομείο.)Οι μετατάξεις αυτές μετά από γνωμοδότηση του ΝΣΚ (700/99) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ψήφιση του νέου ΥΚ. 3. Μετατάξεις υπαλλήλων για την ενίσχυση της αποκέντρωσης. (άρθρο 12 ν. 1199/1991, άρθρο 3 ν. 1288/82, άρθρο 13ν. 1400/83, ΠΔ 373/95, παρ. 3 άρθρου μόνου ΠΔ 492/84, ). Παρέχεται η δυνατότητα στους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και ΝΠΔΔ οι οποίοι υπηρετούν σε κεντρικές υπηρεσίες και δε μπορούν να μετατεθούν, να μετατάσσονται σε περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων και ΝΠΔΔ, με σκοπό την ενίσχυση αυτών. 17

18 Οι μετατάξεις αυτές διενεργούνται με κοινή απόφαση των οικείων υπουργών, ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων και (απλή) γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, όταν πρόκειται για μετατάξεις βάση του άρθρου 12 ν. 1199/91 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 ν.1288/82 και ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων χωρίς αίτηση των υπαλλήλων όταν πρόκειται για μετατάξεις βάσει του άρθρου 13 ν. 1400/83. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης έχει διευκρινιστεί ότι οι μετατάξεις του αρθρου 13Ν.1400/83 υποκρύπτουν αίτηση των υπαλλήλων προς αποφυγή τυχόν άσκησης καταχρηστικής εξουσίας της Διοίκησης. Στους υπαλλήλους που μετατάσσονται με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1400/83 καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση και οικονομική ενίσχυση ως κίνητρο. Οι μετατασσόμενοι έχουν υποχρέωση να υπηρετήσουν τουλάχιστο μια πενταετία Οι μετατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1400/83 είχαν ως στόχο την παροχή της δυνατότητας μετακίνησης υπαλλήλων Υπουργείων και ΝΠΔΔ που δεν είχαν περιφερειακές υπηρεσίες και δεν είχαν έτσι τη δυνατότητα μετάταξης, σε περιφερειακές υπηρεσίες άλλων υπουργείων και ΝΠΔΔ εκτός του νομού Αττικής. 4. Μετατάξεις υπαλλήλων σε παραμεθόριες περιοχές. (άρθρο 9 παρ. 22 ν. 2266/94, άρθρο 9 παρ. 18 ν. 2266/94, ΠΔ 373/95, άρθρο 18 παρ. 4 ν. 2503/97 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του έρθρου 9 του Ν.2266/94 παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης τακτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου του άρθρου 14 παρ. 1 περ. δ, ε, και στ του Ν. 2190/94, σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ παραμεθορίων περιοχών της χώρας με σκοπό την ενίσχυση των περιοχών αυτών. 5. Μετατάξεις υπαλλήλων από Περιφέρεια σε Υπουργείο και αντιστρόφως(άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2503/97). Η μετατάξεις αυτές διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου υπουργού ύστερα από 18

19 σύμφωνη γνώμη των ΥΣ. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχαν πριν την μετάταξή τους. 6. Μετατάξεις υπαλλήλων από Περιφέρεια σε Περιφέρεια (άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2503/1997) O νόμος δίνει τη δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων από μια Περιφέρεια σε θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας άλλης Περιφέρειας. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών, με κοινή απόφαση των γενικών γραμματέων των οικείων Περφερειών, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των ΥΣ. Με τις ίδιες πρϋποθέσεις και διαδικασία επιτρέπονται και αμοιβαίες μετατάξεις. Οι μετατασσόμενοι εξακολουθούν να υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγεται το προσωπικό της υπηρεσίας από την οποία προέρχονται. 7. Μετατάξεις από και προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (άρθρο 109 ΠΔ 30/1996) Συμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 109 του ΠΔ 30/1996 επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων ΝΑ σε υπηρεσίες του Δημοσίου και ΝΠΔΔ ή από μία ΝΑ σε άλλη καθώς και υπαλλήλων ΝΑ σε ΟΤΑ α βαθμού και αντίστροφα Η μετάταξη υπαλλήλων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων σε υπηρεσίες του Δημοσίου και αντιστρόφως γίνεται με κοινή απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου υπουργού Η μετάταξη υπαλλήλων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων προς ΝΠΔΔ, άλλη ΝΑ και ΟΤΑ α βαθμού και αντιστρόφως γίνεται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων Περιφερειών ή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας αν πρόκειται για μετάταξη μέσα στην ίδια περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση η μετάταξη γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και των αρμόδιων συλλογικών οργάνων διοίκησης αν πρόκειται για μετάταξη από και προς ΝΠΔΔ. Η μετάταξη γίνεται στο βαθμό και με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετασσόμενος με την τυχόν διατηρούμενη σε αυτό προσωπική διαφορά. Επίσης οι μετασσόμενοι διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχαν πριν τη μετάταξή τους 19

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. - ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών» Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014 Α.Π. 116890 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών» Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013. Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013. Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22090 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ.Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων Αξιολόγηση -αναδιοργάνωση δομών Δήμων Τάσος Σαπουνάκης Οικονομολόγος, Σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης Θεσμικό πλαίσιο Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4093/2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4093/2012 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4093/2012 ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Υπάλληλος υπηρεσίας που είτε ανήκει σε κοινωνικά προστατευόμενη ομάδα, είτε o/η σύζυγος του/της έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με το Κεφάλαιο Β του Νόµου 4146/2013 ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 90), ρυθµίστηκαν Οργανωτικά Θέµατα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ» ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ 7287

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ» ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ 7287 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ» ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ 7287 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β445Χ-10Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΕΔΑΦΙΟ Ζ ΤΟΥ Ν.4093/2012 Μετάταξη- Μεταφορά Με την υποπαράγραφο Ζ1 εισάγεται η δυνατότητα μετάταξης μόνίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού από και προς κεντρικές και περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX-e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 31635

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX-e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 31635 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX-e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 31635 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΧ-ΦΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΧ-ΦΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΤΡΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ746Ψ8ΟΖ-ΠΩ5 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 06/08/2012 Αρ. Πρωτ. οικ.: 865

ΑΔΑ: Β4Γ746Ψ8ΟΖ-ΠΩ5 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 06/08/2012 Αρ. Πρωτ. οικ.: 865 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Τηλ.: 210 8668652 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Αθήνα, 06/08/2012 Αρ. Πρωτ. οικ.: 865 Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αθήνα, 29 / 04 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1354 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ Τηλ ,-991 Fax:

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ Τηλ ,-991 Fax: ΑΔΑ: ΩΣΟΑΗ-9ΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία Ελληνική Να σταλεί και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.7587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΜΔΝ-ΥΘ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 32754 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ν 3852/2010: ΟΣΑ: Αρμοδ/τες ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ -Εκλογές, Πειθ/κά, Μητροπολ. Περιφέρεια. υγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ν 3852/2010: ΟΣΑ: Αρμοδ/τες ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ -Εκλογές, Πειθ/κά, Μητροπολ. Περιφέρεια. υγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10 (7ος όροφος) Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: ΜαρίαΑνεστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Άρθρο 1 Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Άρθρο 1 Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 559 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ειδικότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων»

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Αθήνα, 09/07/2012 «Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα για την εξεύρεση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων είναι και η κατάργηση του δαπανηρού θεσμού των μετακλητών υπαλλήλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9667 2 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 224 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4440 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Πληροφορίες: Βόλος, 05-04-2016 Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: 2421074586) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: 2421074404) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Προς 1.Όπως ο πίνακας Αποδεκτών 2. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αθήνα, 16 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1971 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. :

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15-12 - 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 3 ο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 3 ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 3 ο Συνεχίζοντας τις προτάσεις µας για την τροποποίηση του Κώδικα ικαστικών Υπαλλήλων παρουσιάζουµε σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή αιτημάτων για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή αιτημάτων για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - θεσμικές εξελίξεις μετά τον Καλλικράτη που επηρεάζουν την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Θέμα: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992.

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ ΛΕΙΨΟΙ 20-11-2015 Αρ. Πρωτ. 2441 Ταχ. Δ/νση : 85001 Λειψοί 41206 Τηλέφωνο : (22470) 41209 41333 FAX : (22470) 41418 ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «1. Από την 1 η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «1. Από την 1 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΔ /ΔΙΠΙΔΔ/οικ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΔ /ΔΙΠΙΔΔ/οικ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΣΞΧ-ΤΑ8 Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ /ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 27052 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX Ελληνική ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.4568 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 6/7/2016 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρ. Πρωτ.: 17118 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Προσωπικού Αρμ. Υπάλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βασικός άξονας της νοµοθετικής πρωτοβουλίας για το νέο βαθµολόγιο είναι η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Άρθρο 1 Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Άρθρο 1 Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) μηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) μηνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018700 Fax: 213.2018.715 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 07.07.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 5533 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >>

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >> Αθήνα 19 / 11 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ30/647 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 06. Άρθρο 07 Αρμοδιότητες ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Άρθρο 08. Άρθρο 09 Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ

Άρθρο 06. Άρθρο 07 Αρμοδιότητες ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Άρθρο 08. Άρθρο 09 Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ Άρθρο 06 Συνιστάται Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας, και θέση Γενικού Γραμματέα με βαθμό α της κατηγορίας ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 07 12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Κουτσονικόλας Αθ. Τηλ. (23743) 50 122 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ. 1). Γνωστοποιεί την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δήμου ως εξής:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ. 1). Γνωστοποιεί την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δήμου ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ------------------------------------------- Δ/νση : Πλ. Τσιστοπούλου 5 Τ.Κ : 50300 Σιάτιστα Πληροφορίες : Αγνή Μπλιάγκου Τηλέφωνο : 2465 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ1 Διοικητικού ΤΜΗΜΑ : Διοίκησης Προσωπικού Πληροφορίες : Αχτύπη Αποστολία Ταχ. Δ/νση : Ακαδημίας 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501627 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού Τηλέφωνο:210-8707368

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων»

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β FAX :2103368148 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ)

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) www.ekpaideutikareumata.gr proodeutikareumata@gmail.com www.facebook.com/reumata Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα