ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ Εισαγωγή Ο προγραμματισμός του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης Μεταβολές της υπηρεσικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ Εισαγωγή Ο προγραμματισμός του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης Μεταβολές της υπηρεσικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ Εισαγωγή 3 Ο προγραμματισμός του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης 5 Μεταβολές της υπηρεσικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων 11 Το νομκό πλαίσιο των μετατάξεων και αποσπάσεων 14 Αριθμητικά στοιχεία της κινητικότητας υπαλλήλων μέσω μετατάξεων και αποσπάσεων 43 Περιγραφή των αρμόδιων οργανικών μονάδων για την υλοποίηση και έλεγχο των αποσπάσεων και μετατάξεων 45 Τμήμα μεταβολών Δνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΓΓΔΔ) 47 Διεύθυνση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (ΓΓΔΔ) 58 Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ-Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ (ΥΠΕΣΔΔΑ) 61 Διεύθυνση Διοίκησης (ΥΠΕΣΔΔΑ) 65 Ερευνητική προσέγγιση της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων 79 Α. Σκοπός Μεθοδολογία της έρευνας 79 Β.Σύνθεση των υπαλλήλων 81 Γ. Μετάταξη 89 Δ. Απόσπαση 97 Ε. Ενδοϋπηρεσιακή μετακίνηση 107 ΣΤ. Εκπαίδευση Επιμόρφωση των 1

2 δημοσίων υπαλλήλων 124 Ζ. Σχολιασμός των αποτελεσμάτων 134 Συμπεράσματα- προτάσεις 144 Βιβλιογραφία 148 Παράρτημα 151 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κινητικότητα του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, και κυρίως των ανώτερων στελεχών, μεταξύ διαφορετικών φορέων αλλά και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι μία πρακτική συνηθισμένη προκειμένου να επιτευχθεί ένα ευέλικτο σύστημα διαχείρισης του προσωπικού. Οι πιο εύλικτες προσεγγίσεις διοίκησης προσωπικού θεωρούνται σαν ένα απαραίτητο στοιχείο προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της απόδοσης των δημόσιων οργανισμών. Η μελέτη έχει ως στόχο να σκιαγραφήσει το φαινόμενο της κινητικότητας του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και περιστρέφεται γύρω από το καίριο ερώτημα της ύπαρξης ή όχι ένος στρατηγικού σχεδίου (masterplan) που κατευθύνει τις μετακινήσεις του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης (αποσπάσες, μετατάξεις, ενδοϋπηρεσιακή μετακίνηση). Το ερώτημα επιχειρείται να απαντηθεί μέσω της διερεύνησης τριών κυρίως πεδίων: της σχετικής νομοθεσίας, της διοικητικής πρακτικής και του έργου των αρμόδιων επιτελικών υπηρεσιών, και τέλος της συγκέντρωσης εμπειριών και απόψεων των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων. Με δεδομένη την απουσία προηγούμενων μελετών για το σχετικό θέμα και ως εκ τούτου την αδυναμία βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, μπορεί να υποστηριχθεί, ότι βασίστηκε στο σύνολό της στη μέθοδο της εμπειρικής διερεύνησης. Η λήψη συνεντεύξεων αποτέλεσε το βασικό εργαλείο ακόμα και για τη συλλογή της σχετικής νομοθεσίας αφού αυτή δεν είναι κωδικοποιημένη. Πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι ο η εξειδικευμένη και ασυστηματοποίηση πολυνομία και ο αποσπασματικός χειρισμός του θέματος από διαφορετικές υπηρεσίες, κατέστησε αρκετά δύσκολη τη διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας τόσο για τη βασική νομοθεσία όσο και για το όρια αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών. Θα ήθελα να σημειώσω ότι η έρευνα δεν έχει ως στόχο την πρόταση ενός σχεδίου βέλτιστης αξιοποίησης των ικανοτήτων του προσωπικού μέσω της κινητικότητας, αφού κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη συνεργασία ενός αριθμού ειδικών διοικητικών επιστημόνων και την ύπαρξη αρκετών ερευνών. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κ. Μαίρη Κοτρωνιά προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΓΔΔ καθώς και στο προσωπικό του τμήματος μεταβολών της ίδιας διεύθυνσης, στον κ.κ Αργυρού 3

4 προϊστάμενο της διεύθυνσης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της ΓΓΔΔ, στον κ.περικλή Οικονόμου, υπάλληλο της διεύθυνσης Διοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ και στους κ.κώστα Σκαρλάτο και Γιώργο Σακουφάκη υπαλλήλους της διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ για την προθυμία με την οποία δέχονταν να απαντήσουν στα ερωτήματα που τους έθετα. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή κ.θ. Τσέκο για τις χρήσιμες υποδείξεις και την καθοδήγησή του κατά την εκπόνηση της εργασίας. 4

5 O ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ρόλος του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη σημασία στη δημιουργία ευέλικτων και αποτελεσματικών οργανισμών. Η απόδοση ενός οργανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται και διοικείται το προσωπικό που διαθέτει και το βαθμό χρησιμοποίησης των ανθρώπινων δυνατοτήτων προς όφελος των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιδιώξεών του. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό (συνέπεια των ραγδαίων ρυθμών ανάπτυξης της γνώσης και των εξελίξεων που σημειώνονται στον τεχνολογικό τομέα) απαιτούν την απομάκρυνση από τις παραδοσιακά καθιερωμένες μηχανιστικές αντιλήψεις όσον αφορά στην οργάνωση της εργασίας των δημοσίων οργανισμών και στο χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στον ανθρώπινο παράγοντα. Εκτός από το γεγονός ότι η γνώση αποτελεί σήμερα το βασικό παραγωγικό συντελεστή των σύγχρονων οργανισμών, η ανάγκη εισαγωγής σύγχρονων μεθόδων διοίκησης προσωπικού προκύπτει από την ανάγκη μείωσης του κόστους και αύξησης της αποτελεσματικότητας στα πλαίσια της σύγχρονης αντίληψης της οικονομίας της αγοράς. Η Διοίκηση προσωπικού αποτελεί ειδικό κλάδο στα πλαίσια της επιστήμης του mamagement, αφορά δε στο σύνολο των μέτρων, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων μέσα στους οργανισμούς για την εξασφάλιση του σωστού προσδιορισμού των αναγκών, την πρόσληψη, την απασχόληση και την εν γένει εξέλιξη του προσωπικού, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς τoυ. Από οργανωτικής πλευράς τα συστήματα διοικήσεως του προσωπικού των δημοσίων οργανισμών διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθός τους. Στους μικρούς οργανισμούς τα θέματα προσωπικού καλύπτονται στα πλαίσια ενός γραφείου το οποίο είναι συνήθως ενταγμένο στις υπηρεσίες γραμματεικής υποστήριξης. Στους μεγάλους οργανισμούς οι οποίοι διακρίνονται για το σαφή και εκτεταμένο καταμερισμό των έργων, τα θέματα του προσωπικού αντιμετωπίζονται από ειδική υπηρεσία, η οποία ανάλογα με το μέγεθός της και την οργανική ένταξή της μπορεί να λειτουργεί ως Γραφείο Προσωπικού ως Τμήμα Προσωπικού ή Διεύθυνση Προσωπικού. Η υπηρεσία προσωπικού έχει ως κύρια αποστολή τη μελέτη των αναγκών προσωπικού του Οργανισμού και τη μέριμνα για την επαρκή στελέχωση όλων των τμημάτων του. Η 5

6 γενική αυτή αρμοδιότητα μπορεί να αναλυθεί σε ειδικότερες δραστηριότητες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού, η πρόσληψη ή προαγωγή και εν γένει εξέλιξη του προσωπικού, η μετακίνηση και αξιολόγηση, η εξακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης και η μέριμνα για την κατάρτιση, η ρύθμιση θεμάτων αδειών, πειθαρχικού ελέγχου κλπ. Η διάρθρωση της διεύθυνσης προσωπικού ενός δημόσιου οργανισμού με μεγάλο αριθμό υπαλλήλων όπως είναι ένα Υπουργείο συνήθως έχει ως εξής: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού Τμήμα Εκπαίδευσης Τμήμα Προσωπικού εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Τμήμα Γραμματείας Η δομή και οι αρμοδιοτητες της διεύθυνσης προσωπικού διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, ενώ στην περίπτωση που δεν υπάρχει διεύθυνση οργάνωσης ως ξεχωριστή οργανική μονάδα είναι δυνατό να έχει αρμοδιότητες όπως απλούστευση διαδικασιών, ρύθμιση θεμάτων επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του οργανισμού κλπ. 6

7 Οι φορείς του δημοσίου προγραμματίζουν σε ετήσια βάση τις ανάγκες τους σε προσωπικό. 1 Οι διευθύνσεις προσωπικού των φορέων υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης τα αιτήματα για έγκριση πρόσληψης προσωπικού. Η πρόταση του αρμόδιου υπουργού για πρόσληψη προσωπικού συνοδεύεται από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου στην οποία αιτιολογείται το αίτημα ως προς την ύπαρξη αναγκών του φορέα. Το χρονοδιάγραμα υποβολής των αιτημάτων συμβαδίζει με την περίοδο εργασιών κατάρτισης του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους έτσι ώστε να έχουν προγραμματιστεί οι απαιτούμενες για τις υπό έγγριση πιστώσεις. Τα αιτήματα των ΝΠΔΔ και των λοιπών φορέων υποβάλλονται από τον εποπτεύον υπουργείο. Τα υποβαλλόμενα αιτήματα περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν τόσο το υπό πρόσληψη προσωπικό όσο και το σύνολο του προσωπικού του Οργανισμού. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στον αριθμό των οργανικών θέσεων, του υπηρετούντος προσωπικού, μεταβολές προσωπικού δηλαδή αποσπάσεις και μετατάξεις από και προς το φορέα, προσλήψεις και συνταξιοδοτήσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα καθώς και τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες για την πληρωμή του υπό πρόσληψη προσωπιικού. Η επεξεργασία των αιτημάτων από την Διεύθυνση Προσλήψεων της ΓΓΔΔ αφορά κυρίως στον έλεγχο των ειδικοτήτων των αιτουμένων υπαλλήλων, αν δηλαδή προβλέπονται από τον οικείο Οργανισμό και αν επιβαρρύνουν ή όχι τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Για κάθε φορέα συντάσσεται εισήγηση για το υπό πρόσληψη προσωπικό στην οποία ο προτεινόμενος αριθμός συνήθως είναι μικρότερος του αιτήματος.ωστόσο γίνεται προσπάθεια να μην περικόπτονται θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι φορείς έχουν ενσωματώσει την αναμενόμενη αυτή περικοπή στο αρχικό τους αίτημα. Ο μέγιστος αριθμός του συνολικού προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί στο επόμενο έτος προκύπτει από συμφωνία των Υπουργείων ΕΣΔΔΑ και Οικονομικών σε πολιτικό επίπεδο. Ακολουθεί συνάντηση εκπροσώπων των φορέων με εκπρόσωπο του ΥΠΕΣΔΔΑ συνήθως σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις τους και να γίνουν πιθανές διαπραγματεύσεις σχετικά με την κατανομή των κλάδων ή 1 Αρ.11 ν.2683/99 και ΠΥΣ 55/1998 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΥΣ 35/2000 7

8 ειδικοτήτων του προς έγκριση προσωπικού του κάθε φορέα κυρίως, και όχι για το συνολικό αριθμό ο οποίος έχει ήδη καθοριστεί. Καταγράφονται οι απόψεις των εκπροσώπων των φορέων προκειμένου να συνταχθούν οι τελικοί πίνακες του υπό έγκριση προσωπικού από τη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού. Αρμόδια για την έγκριση των προσλήψεων είναι Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τον Υπουργό ΕΣΔΔΑ, τον Υπουργό Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα τουυπουργικού Συμβουλίου. Από την ανωτέρω περιγραφή προκύπτει ότι η πηγή άντλησης προσωπικού κατά τη διαδικασία προγραμματισμού των προσλήψεων είναι η εξωτερική αγορά εργασίας. Όπως σημειώνεται στην Εκθεση της Επιτροπής Δεκλερή 2 «η εσωτερική δεξαμενή προσωπικού αποτελείται από αυτούς που ήδη δουλεύουν, ελαττούμενη από όσους αποχωρούν, βελτιούμενη από όσους εκπαιδεύονται και αποκτούν πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία. Ίσως η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναγκών της δημόσιας διοίκησης θα μπορούσε να προέρχεται από την ίδια υπό την προϋπόθεση όμως, ότι έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουργούν συνεχείς διαδικασίες ενδοϋπηρεσιακής αναπτύξεως του στελεχικού δυναμικού». Στο σημείο αυτό εμφανίζεται μια σημαντική διαφοροποίηση στη διαχείριση του προσωπικού των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Οι περισσότεροι ιδιωτικοί οργανισμοί επιδιώκουν την πλήρωση των κενών θέσεων μέσω αναζήτησης των υποψηφίων από το ήδη διαθέσιμο προσωπικό. Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν στα δύο αυτά είδη οργανισμών όπως είναι οι πολιτικοί περιορισμοί στη διοίκηση των δημόσιων οργανισμών, οι διαπερατότητα των ορίων δραστηριοποίησης μεταξύ διαφόρων δημοσίων αρχών, η απουσία του δείκτη «κέρδος» ως κυριότερου μέσου μέτρησης, πολλές ιδέες διοίκησης προερχόμενες από τον ιδιωτικό τομέα έχουν επιτυχώς μεταφερθεί στο δημόσιο. Τα πλεονεκτήματα και μειονετκήματα των δύο μορφών πλήρωσης των κενών θέσεων (εσωτερική και εξωτερική αναζήτηση υποψηφίων) περιγράφονται στον ακολουθο πίνακα: 2 Έκθεση Επιτροπής Δεκλερή, Ελληνική Διοίκηση 2000, ΥΠΠΚ, Δεκέμβριος 1992, σελ.284 8

9 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 1. Οι υποψήφιοι έχουν ήδη προσανατολιστεί στην 1. Ίσως να υπάρξουν λίγες νέες ιδέες κουλτούρα και τους στόχους του Οργανισμού 2. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμες πληροφορίες για τους 2. Η επιλογή μπορεί να είναι πιο δεκτική υποψήφιους μεροληψιών 3.Το κόστος πρόσληψης είναι μικρό 3. Ειδική εκπαίδευση ίσως είναι απαραίτητη 4.Το ηθικό του προσωπικού ανεβαίνει σαν 4. Οι υποψήφιοι που δεν θα επιλεγούν μπορεί να αποτέλεσμα της ανοδικής κινητικότητας δυσαρεστηθούν 5.Αποτελεί μέσο επιβράβευσης της απόδοσης του υπαλλήλου ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 1. Οι υποψήφιοι είναι πιθανοί φορείς νέων ιδεών 1. Η πιθανότητα λάθους επιλογής υποψηφίου είναι μεγαλύτερη 2. Οι υποψήφιοι είναι πιθανό να διαθέτουν εμπειρία 2. Οι νέοι εργαζόνενοι θα χρειαστούν χρόνο να σε ένα ευρύτερο φάσμα αντικειμένων προσανατολιστούν στην κουλτούρα και τους στόχους του Οργανισμού 3. Οι υποψήφιοι μπορεί να κατέχουν νέα πεδία 3. Το κόστος πρόσληψης είναι μεγαλύτερο εξειδίκευσης 4. Είναι πιθανή η δυσαρέσκεια του ήδη εργαζόμενου στον οργανισμό προσωπικού Παρά το γεγονός ότι η περιγραφή αναφέρεται στη διοίκηση του προσωπικού ιδιωτικών οργανισμών κάποιες παράμετροι ισχύουν και στους δημόσιους. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι η περιγραφή αυτή αφορά στην πλήρωση θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού αυξημένου κύρους και επιπέδου αμοιβών. Πρόκειται δηλαδή για ένα είδος ανοδικής κινητικότητας στην περίπτωση της εσωτερικής πλήρωσης των θέσεων. Η έννοια της εξωτερικής πλήρωσης των θέσεων δημοσίων αρχών θα μπορούσε να θεωρηθεί η αναζήτηση στο χώρο εκτός του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, η πρόσληψη δηλαδή νέου προσωπικού, παρά το γεγονός ότι εξωτερική αναζήτηση θα 9

10 μπορούσε να χαρακτηριστει και η μεταφορά προσωπικού από ένα δημόσιο οργανισμό σε άλλο. Η διαδικασία εσωτερικής πλήρωσης των θέσεων δημοσίων αρχών εφαρμόζεται για την ενίσχυση κυρίως νεοσύστατων οργανισμών με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό πχ ανεξάρτητες αρχές, διαχειριστικές αρχές κλπ. Η δομή του προσωπικού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης κυριαρχείται ωστόσο από τα στεγανά του κλάδου με αποτέλεσμα η μετακίνηση εκτός κλάδου, έστω και στον ίδιο φορέα να είναι ανέφικτη 4, ενώ η δημιουργία διϋπουργικών κλάδων παρά τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί 5. Η ανελαστική αυτή δομή εμποδίζει την εφαρμογή ενός εκτεταμένου συστήματος εσωτερικής αναζήτησης υποψηφίων για την πλήρωση των νέων αναγκών σε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Η εφαρμογή ενός συστήματος κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων καθίσταται ωστόσο αναγκαία για λόγος δημοσιονομικούς, προκειμένου να αποφευχθούν οι προσλήψεις νέου προσωπικού στην περίπτωση που οι νέες ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από το διαθέσιμο. Καθίσταται επίσης αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ευέλικτο σύστημα σταδιοδρομίας των δημοσίων υπαλλήλων και βέλτιστης αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους. 3 kathryn M. Bartol &David C. Martin, Management, Irwin/McGraw-Hill, Στην Έκθεση Ελληνική Διοικηση 2000 (1992) καταγράφηκαν 843 κλάδοι με βάση τους οργανισμούς των υπουργείων 5 Η έννοια του διϋπουργικού κλάδου περιλαμβάνει σε ενιαίο κλάδο τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ομοειδείς κλάδους σε διάφορα υπουργεία και έχουν την ίδια ειδικότητα ή ασκούν τα ίδια καθήκοντα.με τη ρύθμιση αυτή δημιουργείται ο απαραίτητος λειτουργικός σύνδεσμος για την αντιμετώπιση του απομονωτισμού των υπουργείων και καταργούνται τα στεγανά για το προσωπικό τους. Το νομοθετκό πλαίσιο για τη δημιουργία διϋπουργικών κλάδων έχει τεθεί με τους νόμους 1586/86, 1735/87, 1892/90, 1943/91και 2085/92. Με το νόνο 2085/92 συστίθηκαν οι πρώτοι διϋπουργικοί κλάδοι (πληροφορικής, μηχανικών, επιθεωρητών, βιβλιοθηκονόμων) πλην όμως δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα τα προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα για τη συγκρότηση και λειτουργία τους. Βλ σχετ. Δ. Σφήκα, Η οργάνωση της κρατικής διοίκησης, Διοικητική Ενημέρωση, Μάιος

11 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η αντίληψη του νομοθέτη περί κινητικότητας εκφράζεται μέσα από τις προβλεπόμενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα υπηρεσιακές μεταβολές που συνεπάγονται αλλαγή φορέα, κλάδου ή θέσεως. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων είναι: Η τοποθέτηση, η μετάθεση, η μετακίνηση, η απόσπαση και η μετάταξη. Oι υπάλληλοι μετά το διορισμό και την τοποθέτησή τους στην υπηρεσία δεν παραμένουν στάσιμοι αλλά υπόκεινται σε μετακινήσεις οι οποίες επιβάλλονται είτε από από τις ανάγκες της υπηρεσίας είτε από τις ανάγκες των ίδιων των υπαλλήλων ενώ άλλες (προαγωγές) στηρίζονται στο σύστημα καριέρας. Στόχος της κινητικότητας του προσωπικού, όπως τονίζεται στην Εισηγητική Έκθεση του Υπαλληλικού Κώδιακα, είναι η εξασφάλιση της καλύτερης αξιοποίηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία και η ολοκληρωμένη ενημέρωσή του στο συνολικό αντικείμενό της. 1. Τοποθέτηση Είναι ο καθορισμός της θέσης στην οποία πρόκειται να υπηρετήσει ο υπάλληλος. Η τοποθέτηση σημαίνει το δεσμό που δημιουργείται μεταξύ υπαλλήλου και της θέσης στην οποία τοποθετείται. Ο υπάλληλος μετά το διορισμό του τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας αρχής και μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος μπορεί να τοποθετηθεί σε περισσότερες θέσεις, συνεκτιμάται για την τοποθέτησή του σε συγκεκριμένη θέση η αίτηση που τυχόν έχει υποβάλλει (αρ. 65 ν.2683/99). Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων τοποθετούνται με απόφασση της οικείας αρχής μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου ανάλογα με τα προσόντα, τις εμπειρίες και την εξειδίκευση. Το ΥΣ συνεκτιμά επίσης το συνολικό χρόνο υπηρεσίας, το χρόνο υπηρεσίας κατά περιοχή, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση. 11

12 2. Μετακίνηση Πρόκειται για τη μεταβολή της θέσης του υπαλλήλου μέσα στην ίδια αρχή. Η μετακίνηση πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της αρχής χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. 3. Μετάθεση Είναι η μετακίνηση του υπαλλήλου από τη θέση που κατέχει σε άλλη ομοιόβαθμη θέση του ίδιου κλάδου και ιεραρχίας που ανήκει όμως σε άλλη δημόσια αρχή. Οι μεταθέσεις εξυπηρετούν ανάγκες φορέων που έχουν περιφερειακές μονάδες. Η μετάθεση του υπαλλήλου επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του Υπαλληλικού κώδικα μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μόνο όταν υπάρχει κενή θέση. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων που ζητούν με αίτησή τους τη μετάθεση προηγούνται εκείνων που η υπηρεσία διενεργεί αυτεπάγγελτα. Η γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα αν διενεργείται με αίτηση του υπαλλήλου ή αυτεπάγγελτα. Το σύστημα των μεταθέσεων στηρίζεται στη μοριοδότηση των κριτηρίων του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου, του χρόνου υπηρεσίας κατά περιοχή, της οικογενεικής του κατάστασης της ηλικίας της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας. Ο Κώδικας αφήνει την τελική ρύθμιση του θέματος των μεταθέσεων σε Προεδρικά Διτάγματα τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημίοσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου Υπουργού ενώ σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 67 ορίζει ότι ειδικές διατάξεις που αφορούν τις μεταθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν. 4. Απόσπαση Είναι η πρόσκαιρη τοποθέτηση του υπαλλήλου σε άλλη υπηρεσία, με σκοπό να ασκεί καθήκοντα εκεί προσωρινά χωρίς να διακοπεί ο υπηρεσιακός δεσμός που τον συνδέει με την οργανική του θέση. 5. Μετάταξη O όρος μετάταξη χρησιμοποιείται από στην ισχύουσα νομοθεσία με δύο έννοιες. Κατά την πρώτη έννοια μετάταξη είναι η μετακίνηση του υπαλλήλου από τη δημόσια υπηρεσία 12

13 ή το νομικό πρόσωπο που υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο. Κατά τη δεύτερη έννοια μετάταξη είναι είναι η μεταταβολή του κλάδου στον οποίο ο υπάλληλος διορίστηκε και ειδικότερα η ένταξη του υπαλλήλου σε θέση άλλου κλάδου της ίδιας η ανώτερης κατηγορίας. Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίπτωση, η μετάταξη ισοδυναμεί ουσιαστικά με απόλυση του υπαλλήλου από την παλιά και το διορισμό του στην νέα θέση, με τη διαφορά ότι οι δύο αυτές πράξεις συμπίπτουν χρονικά και εμπεριέχονται στην ίδια απόφαση, ώστε με μην επέρχεται διακοπή της υπαλληλικής σχέσης του μετασσόμενου. Στην απόσπαση ο υπηρεσιακός δεσμός του υπαλλήλου με το φορέα της οργανικής του θέσης συνεχίζει να υφίσταται ενώ στην μετάταξη ο δεσμός του υπαλλήλου με την παλιά του υπηρεσία διακόπτεται και αντικαθίσταται από τη νέα σχέση που δημιουργείται με τη μετάταξη. 13

14 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το καθεστώς αποσπάσεων και μετατάξεων των δημοσίων υπαλλήλων χαρακτηρίζεται από εξαιρετική και ασυστηματοποίηση πολυνομία. Οι σχετικές διατάξεις βρίσκονται διάσπαρτες σε νομικά κείμενα, πράγμα που δυσχεραίνει την προσπάθεια αξιοποίησης της κινητικότητας των υπαλλήλων προς το σκοπό της ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών. Η καταγραφή όλης της σχετικής νομοθεσίας προϋποθέτει όχι μόνο τη συγκέντρωση των νομικών κειμένων αλλά και τη συνεργασία διαφορετικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθώς και υπηρεσιών προσωπικού/διοικητικού διαφόρων φορέων. Οι αρμοριότητες των επιτελικών υπηρεσιών ρύθμισης θεμάτων προσωπικού του δημοσίου έχουν διακριθεί είτε με βάση το είδος εργασιακής σχέσης των υπαλλήλων του Δημοσίου (μόνιμο/με σχέση αορίστου χρόνου/εποχικό) είτε με βάση τη διαχείριση θεμάτων προσωπικού συγκεκριμέων φορέων (πχ. ΟΤΑ, Περιφέρειες) είτε με βάση την προώθηση συγκεκριμένων μετακινήσεων (πχ στις παραμεθόριες). Η συνεργασία των φορέων αυτών για τη διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο των σχετικών διατάξεων αρμοδιότητάς τους είναι απαραίτητη γιατί κάθε τύπου μετακίνηση διέπεται από πλήθος ρυθμίσεων ενώ πέραν των βασικών διατάξεων υπάρχουν ειδικές που ρυθμίζουν θέματα απόσπασης/μετάταξης υπαλλήλων συγκεκριμένων υπηρεσιών, οι οποίες συχνά είναι γνωστές μόνο στις διευθύνσεις προσωπικού των συγκεκριμέων φορέων. Η καταγραφή των βασικών διατάξεων που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων σε υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η λήψη συνεντεύξεων κρίθηκε απαραίτητη γιατί παρά την ύπαρξη διατάξεων που επιτρέπουν συγκεκριμένες μετακινήσεις συχνά αυτές έχουν καταστεί ανενεργές λόγω μιας μεταγενέστερης διάταξης. 14

15 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ H μετάταξη αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική από άποψης κινητικότητας του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης υπηρεσιακή μεταβολή αφού συνεπάγεται μόνιμη αλλαγή της θέσεώς του. Ο θεσμός των μετατάξεων άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά τη δεκαετία του 1980 οπότε με το ν.1199/1981 προβλέφθηκε η δυνατότητα μετάταξης των υπαλλήλων από υπουργείο σε υπουργείο με πρωτοβουλία των ιδίων. Με το ν.1400/1983 η μετάταξη θεσπίστηκε ως υποχρεωτική (χωρίς αίτηση του υπαλλήλου) με κύριο σκοπό την ενίσχυση των περιφερειακών υπηρεσιών των υπουργείων και των αποκεντρωμένων ΝΠΔΔ. Η ανάγκη ενίσχυσης της αποκέντρωσης προβάλλεται ως κύριο επιχείρημα και στο αμέσως επόμενο σχετικό νομοθέτημα (ν.1735/1987) αφού με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημιουργήθηκε η ανάγκη στελεχώσεώς τους με έμπειρο προσωπικό ένω με τον τρόπο αυτό θεωρήθηκε ότι θα περιορίζονταν οι προσλήψεις. Το 1990 σημειώνεται μια νέα μεταβολή των σκοπών που επιδώκονται με τις μετατάξεις αφού πλέον αυτές εξυπηρετούν την ορθολογική ανακατανομή του πλεονάζοντος προσωπικού που υππηρετεί στο δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ και το οποίο χρησιμοποιείται αντιπαραγωγικά, είτε γιατί υποαπασχολείται είτα γιατί απασχολείται σε έργα και καθήκκοντα άσχετα με την ειδικότητά του. Οι μετατάξεις αυτές γίνονται υποχρεωτικά χωρίς αίτηση των ενδιαφερομένων μετά από απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου (αρ.56 ν.1943). Ο νόμος αυτός ήταν προσωρινής ισχύος (για μια διετία). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να διακριθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις μετατάξεων των υπαλλήλων: 1. Μετάταξη υπαλλήλων από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας του ίδιου υπουργείου ή νομικού προσώπου (άρθρο 69 ν. 2683/99 ) Αφορά τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και παρέχει τη δυνατότητα μετάταξης από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση θέση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας ή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου με απόφαση του αρμόδιου υπουργού ή του προέδρου του ΔΣ για τα ΝΠΔΔ μετά από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου Υ.Σ. Οι αιτήσεις για τις ανωτέρω μετατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού ή Προσωπικού δύο φορές το χρόνο κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων 15

16 για μετάταξη στην ίδια θέση το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο κτήσης του τυπικού προσόντος καθώς και τα λοιπά στοιχεία του υπηρεσιακού τους φακέλλου. 2. Μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία εντός της ίδιας υπηρεσίας. (άρθρο 70 ν.2683/99) Αφορά τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και παρέχει τη δυνατότητα μετάταξης από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία, λόγω απόκτησης ή κατοχής ανώτερου τυπικού προσόντος. Γίνονται σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδου υπουργείου ή νομικού προσώπου μετά από αίτηση του υπαλλήλου με απόφαση του ΔΣ προκειμένου για τα ΝΠΔΔ μετά από γνώμη του ΥΣ. Ο ν.2683/99 (άρθ. 70 παρ.2) ορίζει ότι αν ο υπάλληλος κατέχει το τυπικό προσόν της ανώτερης κατηγορίας κατά το χρόνο διορισμού του πρέπει να έχει παρέλθει οκταετία από το διορισμό του. Οι μετατάξεις αυτές πραγματοποιούνται με την ίδια διαδικασία της περίπτωσης Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία άλλου υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (άρθρο 72 ν. 2683/99). Πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που ο υπάλληλος κατέχει τίτλο σπουδών που δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού σε κανένα κλάδο του υπουργείου ή του νομικού προσώπου στο οποίο ανήκει. Η πρϋπόθεση αυτή εισάγεται με τον νέο Υπαλληλικό Κώδικα. Οι μετατάξεις αυτές γίνονται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου με απόφαση των οικείων υπουργών μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου το οποίο εκτιμά τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο (Μάρτιο και Οκτώβριο). Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση το ΥΣ λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο κτήσης του τυπικού προσόντος, το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο και τα στοιχεία του υπηρεσίακού φακέλλου. 16

17 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εκτός των ανωτέρω μετατάξεων που προβλέπονται σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία οι εξής: (Σύμφωνα με το άρθρο 74 του ΥΚ ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν). 1. Μετάταξη προσωπικού μεταξύ υπουργείων και γενικών γραμματειών (άρθρο 12 παρ. 2 Ν. 2085/1992) Επιτρέπεται η μετάταξη τακτικού προσωπικού ή η μεταφορά υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από γενική γραμματεία ή αυτοτελή υπηρεσία του υπουργείου στο υπουργείο και αντιστρόφως, καθώς και από γενική γραμματεία σε αυτοτελή υπηρεσία του ίδιου υπουργείου και αντιστρόφως με απόφαση του οικείου Υπουργού μετά από απόφαση των υπηρεσιακών συμβουλίων. 2. Μετάταξη υπαλλήλων ΝΠΙΔ σε ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από τον ίδιο υπουργό (άρθρο 9 παρ. 30 ν. 2266/1994) Οι μετατάξεις αυτές πραγματοποιούνται με απόφαση του οικείου υπουργού ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου ή χωρίς αίτηση για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, μετά από σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών και διοικητικών συμβουλίων των δύο νομικών προσώπων.(πχ από ΝΠΙΔ του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σε Νοσοκομείο.)Οι μετατάξεις αυτές μετά από γνωμοδότηση του ΝΣΚ (700/99) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ψήφιση του νέου ΥΚ. 3. Μετατάξεις υπαλλήλων για την ενίσχυση της αποκέντρωσης. (άρθρο 12 ν. 1199/1991, άρθρο 3 ν. 1288/82, άρθρο 13ν. 1400/83, ΠΔ 373/95, παρ. 3 άρθρου μόνου ΠΔ 492/84, ). Παρέχεται η δυνατότητα στους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και ΝΠΔΔ οι οποίοι υπηρετούν σε κεντρικές υπηρεσίες και δε μπορούν να μετατεθούν, να μετατάσσονται σε περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων και ΝΠΔΔ, με σκοπό την ενίσχυση αυτών. 17

18 Οι μετατάξεις αυτές διενεργούνται με κοινή απόφαση των οικείων υπουργών, ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων και (απλή) γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, όταν πρόκειται για μετατάξεις βάση του άρθρου 12 ν. 1199/91 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 ν.1288/82 και ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων χωρίς αίτηση των υπαλλήλων όταν πρόκειται για μετατάξεις βάσει του άρθρου 13 ν. 1400/83. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης έχει διευκρινιστεί ότι οι μετατάξεις του αρθρου 13Ν.1400/83 υποκρύπτουν αίτηση των υπαλλήλων προς αποφυγή τυχόν άσκησης καταχρηστικής εξουσίας της Διοίκησης. Στους υπαλλήλους που μετατάσσονται με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1400/83 καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση και οικονομική ενίσχυση ως κίνητρο. Οι μετατασσόμενοι έχουν υποχρέωση να υπηρετήσουν τουλάχιστο μια πενταετία Οι μετατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1400/83 είχαν ως στόχο την παροχή της δυνατότητας μετακίνησης υπαλλήλων Υπουργείων και ΝΠΔΔ που δεν είχαν περιφερειακές υπηρεσίες και δεν είχαν έτσι τη δυνατότητα μετάταξης, σε περιφερειακές υπηρεσίες άλλων υπουργείων και ΝΠΔΔ εκτός του νομού Αττικής. 4. Μετατάξεις υπαλλήλων σε παραμεθόριες περιοχές. (άρθρο 9 παρ. 22 ν. 2266/94, άρθρο 9 παρ. 18 ν. 2266/94, ΠΔ 373/95, άρθρο 18 παρ. 4 ν. 2503/97 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του έρθρου 9 του Ν.2266/94 παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης τακτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου του άρθρου 14 παρ. 1 περ. δ, ε, και στ του Ν. 2190/94, σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ παραμεθορίων περιοχών της χώρας με σκοπό την ενίσχυση των περιοχών αυτών. 5. Μετατάξεις υπαλλήλων από Περιφέρεια σε Υπουργείο και αντιστρόφως(άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2503/97). Η μετατάξεις αυτές διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου υπουργού ύστερα από 18

19 σύμφωνη γνώμη των ΥΣ. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχαν πριν την μετάταξή τους. 6. Μετατάξεις υπαλλήλων από Περιφέρεια σε Περιφέρεια (άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2503/1997) O νόμος δίνει τη δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων από μια Περιφέρεια σε θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας άλλης Περιφέρειας. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών, με κοινή απόφαση των γενικών γραμματέων των οικείων Περφερειών, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των ΥΣ. Με τις ίδιες πρϋποθέσεις και διαδικασία επιτρέπονται και αμοιβαίες μετατάξεις. Οι μετατασσόμενοι εξακολουθούν να υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγεται το προσωπικό της υπηρεσίας από την οποία προέρχονται. 7. Μετατάξεις από και προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (άρθρο 109 ΠΔ 30/1996) Συμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 109 του ΠΔ 30/1996 επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων ΝΑ σε υπηρεσίες του Δημοσίου και ΝΠΔΔ ή από μία ΝΑ σε άλλη καθώς και υπαλλήλων ΝΑ σε ΟΤΑ α βαθμού και αντίστροφα Η μετάταξη υπαλλήλων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων σε υπηρεσίες του Δημοσίου και αντιστρόφως γίνεται με κοινή απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου υπουργού Η μετάταξη υπαλλήλων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων προς ΝΠΔΔ, άλλη ΝΑ και ΟΤΑ α βαθμού και αντιστρόφως γίνεται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων Περιφερειών ή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας αν πρόκειται για μετάταξη μέσα στην ίδια περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση η μετάταξη γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και των αρμόδιων συλλογικών οργάνων διοίκησης αν πρόκειται για μετάταξη από και προς ΝΠΔΔ. Η μετάταξη γίνεται στο βαθμό και με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετασσόμενος με την τυχόν διατηρούμενη σε αυτό προσωπική διαφορά. Επίσης οι μετασσόμενοι διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχαν πριν τη μετάταξή τους 19

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο κεφάλαιο σε κάθε οργανισµό 1 αποτελούν οι άνθρωποι

Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο κεφάλαιο σε κάθε οργανισµό 1 αποτελούν οι άνθρωποι 106 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Της Μαρίας Ραµµατά ΜΕΡΟΣ Ι 1. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΖ, 11 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα