Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ:"

Transcript

1 Καλνληζκφο γηα ηελ Οξγάλσζε - Πξνθήξπμε θαη Παξνρή ππνηξνθηψλ ζε δηαθξηλφκελνπο Δπξπηάλεο θνηηεηέο ή κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ηδξχκαηνο) Α. ΓΔΝΙΚΑ ηα πιαίζηα ησλ θνηλσθειψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ηδξχκαηνο ΓΑΕΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟΤ, πεξηιακβάλεηαη ε νξγάλσζε, πξνθήξπμε θαη παξνρή ππνηξνθηψλ ζε δηαθξηλφκελνπο Δπξπηάλεο καζεηέο, ζπνπδαζηέο, θνηηεηέο ή κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ επαξθή νηθνλνκηθά κέζα γηα αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο (άξζξν 2 παξάγξαθνο 4). Αλαηξέρνληαο ζηνπο ζθνπνχο ηνπ Ηδξχκαηνο, επηδηψθεηαη ε ζπλδξνκή ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία θαη πξνθνπή ησλ λέσλ ηεο Δπξπηαλίαο, πνπ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο δελ δηαζέηνπλ επαξθείο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. χκθσλα δε κε ην άξζξν 5 (παξάγξαθνο 3 πεξ. ζη ) ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ην Γ.. θαζνξίδεη ηηο ππνηξνθίεο, επηιέγεη ηνπο ππνηξφθνπο, θαη πξνζδηνξίδεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνηξφθσλ. Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 10 παξ. 6, πξνβιέπεηαη φηη ην Γ.. έρεη αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθπφλεζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ, φπνπ ζα θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο πεξί ησλ ππνηξνθηψλ ή άιισλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο. Καηφπηλ απηνχ, εθπνλείηαη ζήκεξα εζσηεξηθφο θαλνληζκφο γηα ηελ νξγάλσζε πξνθήξπμε θαη παξνρή ππνηξνθηψλ. Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ: 1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ. χκθσλα κε ηνλ παξφληα ΚΑΝΟΝΗΜΟ θαζνξίδνληαη ηα αθφινπζα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΠΟΣΡΟΦΗΩΝ Δ ΣΡΗΑ ΔΠΗΠΔΓΑ: 1

2 I. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΣΡΟΦΗΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ Α.Δ.Η ή Σ.Δ.Η. ΗΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΣΡΟΦΗΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ). ΗΗΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΣΡΟΦΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ (ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ). 2) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ: Η. Toλ επηέκβξην θάζε έηνπο θαηαξηίδεηαη ν Οηθνλνκηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ηδξχκαηνο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΣΡΟΦΗΩΝ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΓΑΕΖ - ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ηνπ επνκέλνπ έηνπο. Δλ ζπλερεία, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ην είδνο, ν αξηζκφο θαη ην χςνο ησλ ππνηξνθηψλ γηα ην θάζε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (άξζξν 10 παξ. 1). Ακέζσο κεηά πξνθεξχζζνληαη ηα αληίζηνηρα Πξνγξάκκαηα Τπνηξνθηψλ. ΗΗ. Δληφο ηνπ κελφο Οθησβξίνπ, ε Γξακκαηεία ηνπ Ηδξχκαηνο, δίλεη δεκνζηφηεηα ζηελ πξνθήξπμε γηά ηελ ρνξήγεζε ησλ Τπνηξνθηψλ. Δηδηθφηεξα, πεξίιεςε ηεο πξνθεξχμεσο απηήο δεκνζηεχεηαη 45 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα επηινγήο ησλ ππνηξφθσλ, δχν θνξέο ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο, θαηά πξνηίκεζε εκεξήζηεο πνπ εθδίδνληαη ζηνλ ηφπν φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Ηδξχκαηνο, σο θαη κία θνξά ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηεο Αζήλαο. Σνηρνθνιιάηαη επίζεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαζψο θαη ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηνπ θνηλσθεινχο Ηδξχκαηνο. ΗΗΗ. Δληφο ησλ κελψλ Ννεκβξίνπ θαη Γεθεκβξίνπ θαηαηίζεληαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ηδξχκαηνο νη ζρεηηθέο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά έγγξαθα. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεσο πθίζηαηαη θψιπκα γηα ηελ ππνβνιή θάπνηνπ εθ ησλ πξνβιεπνκέλσλ εγγξάθσλ - δηθαηνινγεηηθψλ, γίλεηαη δεθηή ε ζρεηηθή αίηεζε αιιά πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ν ζρεηηθφο θάθεινο. Δάλ ν ππνςήθηνο δελ 2

3 ζπκπιεξψζεη ην θάθειν εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξηζηεί απφ ηε Γξακκαηεία, εθπίπηεη απφ ηελ ππνςεθηφηεηα, ε δε αίηεζή ηνπ ζεσξείηαη φηη νπδέπνηε ππεβιήζε. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Ηδξχκαηνο ελεκεξψλεη ηνπο ππνςεθίνπο ζρεηηθά, ρνξεγεί ηα έληππα, θαη παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο. Ζκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ηδξχκαηνο νξίδεηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, κεηά ηελ νπνία νπδεκία αίηεζε ζα γίλεηαη δεθηή. 3) ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ - ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ: Οη ππνςήθηνη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο πξνζφληα: α) Να έρνπλ ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα θαη λα έρνπλ Δπξπηαληθή θαηαγσγή (απφ παηέξα ή κεηέξα) ή λα θαηνηθνχλ ήδε επί πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε ζηελ Δπξπηαλία β) Να έρνπλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο επίδνζε ηνπιάρηζηνλ «ιίαλ θαιψο». γ) Να κε δηαζέηνπλ πξνζσπηθά ή νηθνγελεηαθά εηζνδήκαηα επαξθή γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ην ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ηνπ Ηδξχκαηνο, ην νπνίν κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα απνθαζίδεη γηα ηε ρνξήγεζε κεξηθήο ππνηξνθίαο, ή κφλν ηνπ ηηκεηηθνχ ηίηινπ ηνπ ππνηξφθνπ (ρσξίο θαηαβνιή ρξεκάησλ). δ) Οη άλδξεο ππνςήθηνη άλσ ησλ 18 εηψλ, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα ζηνπο δηαγσληζκνχο, εθφζνλ : η) έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή ηη) έρνπλ λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο ή ηηη) έρνπλ αλαβνιή θαηάηαμεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην δηάζηεκα πνπ απνκέλεη σο ηελ ζηξάηεπζή ηνπο επαξθεί γηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 3

4 ηλ) Οη ζηξαηεπκέλνη ή νη ππφ ζηξάηεπζε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα. ε απηνχο φκσο ρνξεγείηαη απφ ην Γ.. αλαζηνιή ρξήζεσο ηεο ππνηξνθίαο κέρξη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Με ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο ηεο ππνηξνθίαο, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζην Ίδξπκα ην απνιπηήξην ζηξαηνχ ηχπνπ «Α». ε) Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ πνηληθή θαηάζηαζε πνπ λα κελ απνηειεί θψιπκα δηνξηζκνχ σο δεκνζίνπ ππαιιήινπ. ζη) Σν Γ.. δελ εγθξίλεη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο αλ δηαπηζησζεί - έζησ θαη ησλ πζηέξσλ - φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνςεθηφηεηαο ζηνλ δηαγσληζκφ. 4) ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ: Οη ππνςήθηνη πνπ δηθαηνχληαη ππνηξνθία, θαινχληαη λα ππνβάιινπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, γηα λα λνκηκνπνηεζεί ε αίηεζε ππνςεθηφηεηά ηνπο : I. Δηδηθή έληππε αίηεζε. II. Μία πξφζθαηε θσηνγξαθία. III. Πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο ή πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηαζηάζεσο πνπ ζα πηζηνπνηεί ηε θαηαγσγή ηνπ ππνςεθίνπ. IV. Αληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο - ππνςεθίνπ ππνηξφθνπ. V. Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, γηα ην πξνζσπηθφ θαη νηθνγελεηαθφ θαζαξφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ ηδίνπ (αλ ππάξρεη) θαη ησλ γνλέσλ ηνπ, ή βεβαίσζε φηη δελ ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο. Δπηπιένλ ζα ζπλππνβάιιεηαη θαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ Δ 9. VΗ. α) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο. 4

5 β) Βεβαίσζε αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο φισλ ησλ εηψλ ζπνπδψλ αλ πξφθεηηαη γηα ππνςήθην θνηηεηή, θαζψο θαη αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Α.Δ.Η ή Σ.Δ.Η. πνπ ζα πεξηέρεη ην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ. VII. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ φηη δελ είλαη δηθαηνχρνο άιιεο ππνηξνθίαο. VIII. Γηά ηνπο άξξελεο ππνςεθίνπο : Πηζηνπνηεηηθφ εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ ή αλαβνιήο ζηξαηνινγίαο γηα ιφγνπο ζπνπδψλ ή απαιιαγήο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. IX.Πιήξεο αληίγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ (φρη απφζπαζκα) πνηληθνχ κεηξψνπ. X. ε πεξίπησζε αίηεζεο γηα δηδαθηνξηθφ πξνθαηαξηηθφ δίπισκα (Μaster, DEA, θ.ιπ.) : Βεβαίσζε εγγξαθήο ή επηζηνιή θαη αξρήλ απνδνρήο ή ηνπιάρηζηνλ ζεηηθά ζηνηρεία αιιεινγξαθίαο κε ην Παλεπηζηήκην ή ηε ρνιή. XI. Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε αλαιπηηθή βαζκνινγία, XII. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο επαγγεικαηηθήο θαη αθαδεκατθήο ζηαδηνδξνκίαο. XIII. Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνθήξπμε. 5) ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΣΡΟΦΧΝ: Δληφο ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο ην Γ.. ηνπ Ηδξχκαηνο απνθαζίδεη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ επηινγή ησλ ππνηξφθσλ κεηαμχ ησλ πεξηζζνηέξσλ ππνςεθίσλ. Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ππνηξφθσλ ην Γ.. κε απφθαζή ηνπ ζπγθξνηεί έγθαηξα γλσκνδνηηθή επηηξνπή, απαξηηδφκελε απφ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ππνηξνθηψλ, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. Ζ επηηξνπή ζα εηζεγείηαη πξνο ην Γ.., αθνχ εμεηάζεη ηνπ θαθέινπο ησλ ππνςεθίσλ. Σν Γ.. ηνπ 5

6 Ηδξχκαηνο, ζπλεθηηκψληαο ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηελ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε απνθάζεσο. Σν πξαθηηθφ ηεο εθινγήο ησλ ππνηξφθσλ γλσζηνπνηείηαη ζην αξκφδην Ννκάξρε. Πξνθεηκέλνπ πεξί ππνηξνθηψλ ηνπ 1 νπ επηπέδνπ, παξέρεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε ππνςεθίνπο πνπ απεθνίηεζαλ απφ ηα ιχθεηα ηεο Δπξπηαλίαο. ηε ζπλέρεηα ππνγξάθεηαη ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηνπ Τπνηξφθνπ. 6) ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ Οη ππνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη σο ππφηξνθνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ, γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη ηελ έλαξμε ηεο ππνηξνθίαο ηνπο, βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Παλεπηζηήκην ή ζηελ ρνιή πνπ ζθνπεχνπλ λα θνηηήζνπλ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ. 7) ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ Με ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. πνπ πξνθεξχζζνληαη νη ππνηξνθίεο, νξίδεηαη ε δηάξθεηα ησλ ππνηξνθηψλ θαη αθνξνχλ πάληα ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο. Με απφθαζε ηνπ Γ.. κπνξεί λα παξαηείλεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ρνξεγεζείζα ππνηξνθία, κεηά απφ λέα αίηεζε ηνπ ππνηξφθνπ, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 8) ΓΙΑΚΟΠΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ Σν Ίδξπκα κπνξεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα δηαθφςεη ηελ ππνηξνθία πνπ ρνξήγεζε, αλ θξίλεη απφ ηα ππνβαιιφκελα απφ ηνλ ππφηξνθν ζηνηρεία ή απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζ απηφ, φηη ε πξφνδνο ησλ ζπνπδψλ ηνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ή φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνηξφθνπ είλαη αλάξκνζηε ή αζπκβίβαζηε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Ηδξχκαηνο. 6

7 9) ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΡΙΣΗΡΙΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΟΡΗΑ: 33 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΜΟΡΗΑ: 33 ΛΤΚΔΗΟ ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ ΜΟΡΗΑ: 8 ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ ΜΟΡΗΑ: 6 ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ ΜΟΡΗΑ: 10 ΑΓΡΟΣΗΚΔ OIΚOΓENEIE ΜΟΡΗΑ: 5 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟ ΜΔΛΖ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΜΟΡΗΑ: 5 ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ - ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΟΡΙΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Ωο εηζφδεκα ζεσξείηαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα αθνχ αθαηξεζεί πνζφ πέληε ρηιηάδεο επξψ γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ θαη δελ θηινμελνχληαη ζε θνηηεηηθέο εζηίεο ε ηδξχκαηα. Όηαλ ζπνπδάδνπλ δχν αδέιθηα ζε μερσξηζηέο πφιεηο αθαηξνχληαη ρηιηάδεο επξψ θ.ν.θ. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΟΡΗΩΝ: κέγηζηνο αξηζκφο κνξίσλ 33 Γίλεηαη θαηαλνκή ησλ 33 κνξίσλ αλαιφγσο ηνπ εηζνδήκαηνο, φπσο απηφ ππνινγίζηεθε παξαπάλσ. Δηζφδεκα εμήληα έμη ρηιηάδεο (66.000) επξψ θαη άλσ ππνινγίδεηαη κε (0) κεδέλ κφξηα. Γηα θάζε ρίιηα (1.000) επξψ εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κείσζε ησλ κνξίσλ θαηά 0,50. Δίλαη Α.Μ. = 33-0,50 Υ εηζόδεκα ζε τηιηάδες εσρώ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ωο βαζκνινγία ζεσξείηαη απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ βαζκφ ηνπ έηνπο (Μ.Ο. ησλ δχν εμακήλσλ) επί ηνλ αληίζηνηρν 7

8 ζπληειεζηή βαξχηεηαο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη παξαθάησ αλάινγα κε ηελ ζρνιή θνίηεζεο. ΤΝΣΔΛΔΣΖ 0,80 φιεο νη ρνιέο ησλ Σ.Δ.Η ΤΝΣΔΛΔΣΖ 0,90 ρνιέο Φπζηθήο Αγσγήο, Παηδαγσγηθέο Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη Νεπηαγσγψλ. ΤΝΣΔΛΔΣΖ 1,00 Πνιπηερληθέο, Ηαηξηθέο θαη Ννκηθέο ΤΝΣΔΛΔΣΖ 0,95 φιεο νη ρνιέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΟΡΗΩΝ: κέγηζηνο αξηζκφο κνξίσλ 33 Κάζε κνλάδα βαζκνινγίαο πάλσ απφ 6,5 πνπ πξνθχπηεη κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ππνινγηζκνχ, αληηζηνηρεί ζε 9,4286 κφξηα. Έηζη: Δίλαη Α.Μ. = (βαζκοιογία 6,5) Υ 9,4286 κόρηα. ΛΤΚΔΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ: κέγηζηνο αξηζκφο κνξίσλ 8 Όινη νη απφθνηηνη ησλ Λπθείσλ ε Λπθεηαθψλ Σάμεσλ ηνπ Ννκνχ Δπξπηαλίαο παίξλνπλ έμη 6 κφξηα θαη ζε απηά πξνζηίζεληαη άιια δχν 2 κφξηα κε βάζε ηνλ βαζκφ απνιπηεξίνπ. Γχν κφξηα ν κεγαιχηεξνο βαζκφο, κεδέλ ν κηθξφηεξνο θαη γίλεηαη αλαινγηθή θαηαλνκή ζηνπο ελδηάκεζνπο βαζκνχο. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ : Αμηνινγνχληαη έσο δχν μέλεο γιψζζεο κε ηα κφξηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΟΡΗΩΝ κέγηζηνο αξηζκφο κνξίσλ 6 Σα κφξηα ππνινγίδνληαη κε βάζε ην επίπεδν θαηνρήο ηεο γιψζζαο. επίπεδο C2 επίπεδο C1 επίπεδο Β2 3 κφξηα 2 κφξηα 1 κφξην 8

9 ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ: Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ κνξίσλ γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο κπνξεί λα θηάζεη κέρξη 10. Μπνξεί λα κελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί φιεο νη θαηεγνξίεο ησλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ θαη απηέο νη επηπιένλ ζα ζπλεθηηκεζνχλ θαη ζα κνξηνδνηεζνχλ απφ ηα κέιε ηνπ ηδξχκαηνο κε κέξνο ησλ κνξίσλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΟΡΗΩΝ: κέγηζηνο αξηζκφο κνξίσλ 10 Α) Ποισκειείς οηθογέλεηες Πξνζηίζεληαη δχν κφξηα γηα θάζε παηδί κεηά ην δεχηεξν. (Ο αξηζκφο ησλ ηέθλσλ πνπ ππνινγίδνληαη ηα κφξηα ηζρχεη αλ απηά είλαη αλήιηθα ή ζπνπδάδνπλ) Β) Αλαπερία ηοσ Ιδίοσ κφξηα 5 Γ) Αλαπερία κειώλ οηθογέλεηας κφξηα 2 Υ αξηζ.αλαπ. Γ) Άιια αδέιθηα ποσ ζποσδάδοσλ κφξηα 3 X αξηζ.αδειθ. Δ) Ορθαλός απφ έλα γνλέα κφξηα 3 ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΔ : κέγηζηνο αξηζκφο κνξίσλ 5 Σα κφξηα απηά δίλνληαη ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ δνπλ ζηελ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ θαη νη γνλείο αζρνινχληαη θαηά θχξην επάγγεικα κε ηελ γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία θαη ηηο πινηνκηθέο εξγαζίεο. ΜΔΛΗ ΙΓΡΤΜΑΣΟ : κέγηζηνο αξηζκφο κνξίσλ 5 Σα κέιε ηνπ ηδξχκαηνο, ζπλεθηηκψληαο ηελ ζπλνιηθή παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ ππνηξφθνπ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη - ρνξήγεζε ππνηξνθίαο απφ άιιν θνξέα, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, εμέιημε πξνφδνπ ζπνπδψλ, θνηλσληθή πξνζθνξά, δξαζηεξηφηεηεο) κπνξνχλ λα ηνλ κνξηνδνηήζνπλ κέρξη 5 κφξηα ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 : Ο παξαπάλσ πεξηγξαθφκελνο ππνινγηζκφο κνξίσλ δελ αθνξά ππνςεθίνπο ππνηξφθνπο νη νπνίνη έιαβαλ γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ππνηξνθία απφ άιιν θνξέα εθηφο ηνπ Ηδξχκαηνο Γαδή-Σξηαληαθπιιφπνπινπ, εθφζνλ ε ππνηξνθία πνπ έιαβαλ είλαη ίζε ε κεγαιχηεξε απφ ηελ ρνξεγνχκελε απφ ην Ίδξπκα Γαδή- Σξηαληαθπιιφπνπινπ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 2 : Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ κνξίσλ ηζρχεη σο 9

10 έρεη γηα κηα ηξηεηία. Μεηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα αλαζεσξείηαη, λα ηξνπνπνηείηαη θαη λα βειηηψλεηαη κε ζθνπφ λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν δίθαηνο θαη λα θαιχπηεη αδπλακίεο πνπ ζα δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 10

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΚΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42, Αζήλα ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γξαθείν Ξξνέδξνπ ΡΖΙ. 210 9225864 ΑΘΖΛΑ: 7807 Α.Ξ.: 12.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ.

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Φοπολογικά ηοισεία Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Παηπϊν: (ηζρύο από 01.01.2009) Δπσλπκία: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014 -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ.

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. αο θαισζνξίδσ ζην Η.Δ.Κ. ΟΜΖΡΟ γηα ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011 Δγψ θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ γλσξίδνπκε ηα φλεηξά ζαο θαη ζπλαηζζαλφκαζηε ηηο ειπίδεο θαη ηνπο θφβνπο ζαο. Ξέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα