ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α.Π.: 817 Χίος, Το Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανθρω ολογίας και Ιστορίας του Πανε ιστηµίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν α ό το ακαδηµαϊκό έτος το Μετα τυχιακό Πρόγραµµα Σ ουδών «Σχεδιασµός, ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» (σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1212/ και το ΦΕΚ 1439/ , τ. Β ), στη Χίο. Μετα τυχιακός Τίτλος Το ΠΜΣ α ονέµει Μετα τυχιακό ί λωµα Ειδίκευσης στο «Σχεδιασµό, ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού», στις εξής κατευθύνσεις: Α. Στρατηγική Τουριστικής Ανά τυξης Β. ιοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality) Αντικείµενο Σκο ός Στόχοι του Μετα τυχιακού είναι η βασική εκ αίδευση και η συστηµατική κατάρτιση των φοιτητών άνω σε διάφορα ζητήµατα σχετικά µε τον τουρισµό και την ανά τυξή του. Μέσα α ό τη µελέτη και την ανάλυση των θεωρητικών και εµ ειρικών ροσεγγίσεων διαφόρων ε ιστηµονικών κλάδων, ό ως η Οικονοµία, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική Ανθρω ολογία, η ιοίκηση Ε ιχειρήσεων, η Ε ιστήµη του Περιβάλλοντος, η Περιφερειακή Ανά τυξη, η Πληροφορική και το Μάρκετινγκ, οι φοιτητές α οκτούν το α αραίτητο θεωρητικό υ όβαθρο ροκειµένου να αντιληφθούν την ολυ λοκότητα και τη συνθετότητα του τουριστικού φαινόµενου, διευρύνοντας τις γνώσεις τους, οξύνοντας την κριτική τους ικανότητα και α οκτώντας µια ολύε ιστηµονική ά οψη για τα τουριστικά θέµατα.

2 ιάρκεια Σ ουδών Η χρονική διάρκεια σ ουδών για την α ονοµή του Μετα τυχιακού ι λώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, α ό τα ο οία τα δύο συνιστούν εκ αιδευτική αρακολούθηση και το τρίτο εριλαµβάνει τη συγγραφή δι λωµατικής εργασίας. Η δοµή του ρογράµµατος Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ οχρεωτικά µαθήµατα και για τις δύο κατευθύνσεις Α/Α Τίτλος Μαθήµατος Π.Μ. (ECTS) 1. Ποσοτικές Μέθοδοι 2. Τουριστική Οικονοµική 3. Κοινωνιολογία του Τουρισµού 4. ιοίκηση Τουριστικών Ε ιχειρήσεων 5. Μάρκετινγκ στον Τουρισµό και τη Φιλοξενία 6. Γεωγραφία του Τουρισµού Μαθήµατα ε ιλογής (ένα εκ των τριών) και για τις δύο κατευθύνσεις Α/Α Τίτλος Μαθήµατος Π.Μ. (ECTS) 1. ιοίκηση Υ ηρεσιών στον Τουρισµό και τη Φιλοξενία 3 2. Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας 3 3. Τουρισµός και Μεταφορές 3 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Υ οχρεωτικά µαθήµατα και για τις δύο κατευθύνσεις 1. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Ε ικοινωνίας στον Τουρισµό 2. Τουριστική Ανά τυξη και Πολιτική Ανά τυξη και ιοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών 3. Τουρισµού Υ οχρεωτικά µαθήµατα για την κατεύθυνση «Στρατηγική Τουριστικής Ανά τυξης» 1. Ανθρω ολογία του Τουρισµού 2. Σχεδιασµός και Περιβαλλοντική ιαχείριση στον Τουρισµό 3. Περιφερειακή Ανά τυξη και Τουρισµός

3 Μαθήµατα Ε ιλογής (ένα εκ των δύο) για την κατεύθυνση «Στρατηγική Τουριστικής Ανά τυξης» 1. Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών 3 Το Πολιτισµικό Προϊόν στον Τουρισµό: α ό την Παραγωγή 2. έως την Κατανάλωσή του 3 Υ οχρεωτικά µαθήµατα για την κατεύθυνση «ιοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)» Αρχές Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης Ξενοδοχειακών 1. Ε ιχειρήσεων ιοίκηση Ανθρώ ινου υναµικού Ξενοδοχειακών 2. Ε ιχειρήσεων 3. Ηλεκτρονικό Ε ιχειρείν για Ε ιχειρήσεις Φιλοξενίας Μαθήµατα Ε ιλογής (ένα εκ των δύο) για την κατεύθυνση «ιοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)» 1. Στρατηγικό Μάνατζµεντ για Ε ιχειρήσεις Φιλοξενίας 3 2. ιοίκηση Λειτουργιών για Ε ιχειρήσεις Φιλοξενίας 3 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Μ. (ECTS) Μετα τυχιακή ι λωµατική Εργασία 30 Αριθµός εισακτέων Ο αριθµός των εισακτέων στο Πρόγραµµα ορίζεται κατ ανώτατο σαράντα (40) και για τις δύο κατευθύνσεις. Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, µετά α ό συνέντευξη και συνεκτίµηση των τυ ικών και ουσιαστικών ροσόντων, τυχιούχοι ΑΕΙ της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής, καθώς και α όφοιτοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στο Μετα τυχιακό γίνονται δεκτοί και υ οψήφιοι ου δεν έχουν ακόµη ολοκληρώσει τις σ ουδές τους, αλλά ροβλέ εται να έχουν ανακηρυχθεί τυχιούχοι µέχρι την έναρξη του Προγράµµατος τον Οκτώβριο του 2015.

4 Κριτήρια Ε ιλογής 1. Βαθµό Πτυχίου. 2. Ε ίδοση σε ρο τυχιακά µαθήµατα σχετικά µε την ειδίκευση. 3. Α οδεδειγµένη γνώση της Αγγλικής (ε ι ρόσθετη ροσµέτρηση άλλης ξένης γλώσσας). 4. Προηγούµενη ερευνητική και ε αγγελµατική δραστηριότητα. 5. Αξιολόγηση συστατικών ε ιστολών. 6. Προσω ική συνέντευξη. 7. Κάθε άλλου στοιχείου σχετικού µε τα ροσόντα του/της υ οψηφίου/ας ου α οδεικνύονται α ό τα δικαιολογητικά ου κατατέθηκαν. ιαδικασία υ οβολής υ οψηφιότητας - Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υ οβάλουν µέχρι την ευτέρα 15 Ιουνίου 2015 (σφραγίδα ταχυδροµείου) στη Γραµµατεία του.π.μ.σ, Μιχαήλ Λιβανού 54, Χίος 82100, τα αρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση υ οψηφιότητας (διατίθεται στη Γραµµατεία και στην Ιστοσελίδα). 2. Αντίγραφο τυχίου. 3. Πιστο οιητικό αναλυτικής βαθµολογίας. 4. Βεβαίωση Ισοτιµίας α ό ΟΑΤΑΠ ( ρώην ΙΚΑΤΣΑ) για τους υ οψηφίους ου ροέρχονται α ό ανε ιστηµιακές σχολές της αλλοδα ής. 5. ύο φωτογραφίες ταυτότητας 6. Φωτοτυ ία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 7. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα ου θα εριλαµβάνει στοιχεία για τις σ ουδές, την ερευνητική ή και την ε αγγελµατική δραστηριότητα. 8. Α οδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής Γλώσσας και για τους αλλοδα ούς τεκµηρίωση γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας. 9. ύο συστατικές ε ιστολές (µε το ονοµατε ώνυµο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος). 10. Κάθε άλλο στοιχείο ου κατά τη γνώµη των υ οψηφίων θα συνέβαλε στην αξιολόγησή τους. - Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να α οστείλουν ηλεκτρονικά στο µέχρι την ευτέρα 15 Ιουνίου 2015, τα ανωτέρω α αραίτητα δικαιολογητικά. Οι συνεντεύξεις των υ οψηφίων θα ραγµατο οιηθούν κατά ερί τωση, σε Αθήνα, Χίο και Μυτιλήνη, σε ηµεροµηνία ου θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

5 ίδακτρα Για την αρακολούθηση του.π.μ.σ. ροβλέ εται η καταβολή διδάκτρων, συνολικού οσού και για τρία εξάµηνα, τα ο οία καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 500,00 εντός δεκα έντε (15) ηµερών α ό την ανακοίνωση του ίνακα ε ιτυχόντων, 1.500,00 κατά την εγγραφή στο Α εξάµηνο και 1.500,00 κατά την εγγραφή στο Β εξάµηνο. Υ οτροφίες & Παροχές Χορηγούνται υ οτροφίες στους µετα τυχιακούς φοιτητές µε την υψηλότερη ε ίδοση και ροσφέρεται η δυνατότητα σίτισης και στέγασης. Για ερισσότερες ληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να α ευθύνονται στη Γραµµατεία του ΠΜΣ (κ. Μ. Σταθάκου), τηλ , , φαξ , και α ό τη σελίδα στο διαδίκτυο Καθηγητής. Λαγός ιευθυντής

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Ε ιστηµονικοί Υ εύθυνοι της Μελέτης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Οργάνωση: ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σε συνεργασία µε την Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και την συµµετοχή των Σχολών:

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Επιµέλεια Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 3 Α ογραφή Προσω ικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατε ώνυµο Όνοµα ατέρα Όνοµα µητέρας Χρυσάνθη Χ. Μ ορµ ότση Χριστόφορος Χρυσούλα Ηµεροµ. γέννησης 13/02/1958 Αριθµός δελτίου ταυτότητας ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και» Λυσσάνδρου 3-5, Τ.Κ 23100, Σπάρτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» WORKSHOP B: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ 9 NΟEMΒΡΙΟΣ 2012

«e-συνδεθείτε» WORKSHOP B: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ 9 NΟEMΒΡΙΟΣ 2012 «e-συνδεθείτε» NΟEMΒΡΙΟΣ 2012 WORKSHOP B: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» Το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας, στο πλαίσιο των δράσεων λειτουργίας και αναβάθµισης του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα