ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ"

Transcript

1 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδηµαϊκό έτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2083/92 και τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. 1. ιαδικασία και Προσόντα Εισαγωγής Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τµηµάτων των ΑΕΙ και των αναγνωρισµένων ισοτίµων του εξωτερικού, καθώς και οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ. Επίσης, δεκτοί γίνονται οι υπότροφοι εσωτερικού του ΙΚΥ, καθ υπέρβαση του αριθµού εισαγοµένων. 2. Αριθµός Εισαγοµένων Ο αριθµός των εισαγοµένων είναι εικοσιπέντε (25). Οι εισαγόµενοι καθορίζονται από τον πίνακα της σειράς επιτυχίας. 3. Κριτήρια Εισαγωγής Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων: Βαθµός πτυχίου και αναλυτική βαθµολογία σε προπτυχιακά µαθήµατα σχετικά µε την Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Προφορικές εξετάσεις σε τέσσερα γνωστικά αντικείµενα: 1) Μακροοικονοµική και Μικροοικονοµική Θεωρία, 2) Περιφερειακή Επιστήµη, 3) Χωροταξία Πολεοδοµία, 4) Ποσοτικές Μέθοδοι (Μαθηµατικά, Στατιστική Οικονοµετρία, Πληροφορική) Γραπτή δοκιµασία σε σύντοµη ανάπτυξη θέµατος οικονοµικής επικαιρότητας Επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ερευνητική Εµπειρία ηµοσιεύσεις Προσωπικότητα Συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων Αποδεδειγµένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας ύο Συστατικές Επιστολές 4. Χρόνος Υποβολής Αιτήσεων, Εξετάσεων και Συνέντευξης ικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από 5 Μαίου 2008 έως 23 Μαίου 2008 κάθε Τρίτη και Πέµπτη , στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Οι προφορικές και γραπτές εξετάσεις, καθώς και η συνέντευξη θα διενεργηθούν από 1-13 Ιουνίου

2 5. Απαιτούµενα ικαιολογητικά Αίτηση που χορηγείται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Αντίγραφο πτυχίου επικυρωµένο και αναγνώριση της ισοτιµίας του από το ΟΑΤΑΠ (πρώην ΙΚΑΤΣΑ), αν πρόκειται για πτυχίο ξένου Πανεπιστηµίου, αναλυτική βαθµολογία των προπτυχιακών µαθηµάτων και βαθµός επίδοσης, καθώς και το θέµα διπλωµατικής εργασίας (όπου αυτή είναι προαπαιτούµενη για την απόκτηση πτυχίου) Βιογραφικό σηµείωµα και περίληψη του όποιου δηµοσιευµένου έργου ή ερευνητικής εργασίας πέραν των εργασιών που απαιτούνται από τη διαδικασία εξέτασης συγκεκριµένου µαθήµατος Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (αγγλικής) και για τους αλλοδαπούς τεκµηρίωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας ύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον η µια από µέλος ΕΠ που γνωρίζει την ακαδηµαϊκή επίδοση του υποψηφίου. 6. Εξεταστική Επιτροπή Η Εξεταστική Επιτροπή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος. 7. Τρόπος επιλογής των υποψηφίων Η επιλογή γίνεται µε βάση τα κριτήρια του σηµείου Γνώση Ξένης Γλώσσας Για την εισαγωγή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η αποδεδειγµένη επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. Εάν τα υποβαλλόµενα πιστοποιητικά αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας δεν κριθούν επαρκή από την Επιτροπή Εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα. Επισηµαίνεται ότι το µεγαλύτερο τµήµα της βιβλιογραφίας είναι στην αγγλική γλώσσα και όλοι οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να αξιοποιούν τη βιβλιογραφία αυτή. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν το πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 9. Εξεταστέα ύλη Γνωστικό Αντικείµενο: Μακροοικονοµική και Μικροοικονοµική Θεωρία Μέρος Πρώτο: Βασικές έννοιες 1. Τα θεµέλια της οικονοµικής 2. Το µετατοπιζόµενο σύνορο µεταξύ αγορών και κράτους 3. Τα βασικά στοιχεία της προσφοράς και της ζήτησης Μέρος εύτερο: Μικροοικονοµική: Προσφορά, Ζήτηση και Αγορές Προϊόντων 1. Εφαρµογές της προσφοράς και της ζήτησης 2. Ζήτηση και συµπεριφορά του καταναλωτή 3. Παραγωγή και επιχειρήσεις 4. Ανάλυση κόστους 5. Η συµπεριφορά των τέλεια ανταγωνιστικών αγορών 6. Ατελής ανταγωνισµός και η ακραία περίπτωση του µονοπωλίου 7. Ολιγοπώλιο και µονοπωλιακός ανταγωνισµός 8. Αβεβαιότητα και θεωρία των παιγνίων 2

3 Μέρος Τρίτο: Αγορές Συντελεστών της Παραγωγής: Έδαφος, Εργασία, Κεφάλαιο και ιανοµή του Εισοδήµατος 1. Πως οι αγορές προσδιορίζουν τα εισοδήµατα 2. Η αγορά εργασίας 3. Έδαφος και κεφάλαιο 4. Αγορές και οικονοµική αποτελεσµατικότητα Μέρος Τέταρτο: Ο Ρόλος του Κράτους στην Οικονοµία 1. Φορολογία και δηµόσιες δαπάνες 2. Περιορισµός της δύναµης της αγοράς 3. Προστασία του περιβάλλοντος 4. Αποτελεσµατικότητα έναντι ισότητας: «η µεγάλη αντίστροφη σχέση» Μέρος Πέµπτο: Μακροοικονοµική: Η Μελέτη της Ανάπτυξης των Κυκλικών Οικονοµικών ιακυµάνσεων 1. Επισκόπηση της µακροοικονοµικής 2. Η µέτρηση της οικονοµικής δραστηριότητας 3. Κατανάλωση και επένδυση 4. Οικονοµικοί κύκλοι και η θεωρία της συνολικής ζήτησης 5. Το υπόδειγµα του πολλαπλασιαστή 6. Χρήµα και εµπορική τραπεζική 7. Κεντρική τραπεζική και νοµισµατική πολιτική Μέρος Έκτο: Οικονοµική Ανάπτυξη και Μακροοικονοµική Πολιτική 1. Η διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης 2. Η πρόκληση της οικονοµικής ανάπτυξης 3. Ανεργία και το θεµέλιο της συνολικής προσφοράς 4. Η διασφάλιση της σταθερότητας των τιµών 5. Μακροοικονοµική της ανοιχτής οικονοµίας 6. Οι αντιµαχόµενες σχολές της µακροοικονοµικής 7. Πολιτικές για ανάπτυξη και σταθερότητα Μέρος Έβδοµο: ιεθνές Εµπόριο και Παγκόσµια Οικονοµία 1. ιεθνές εµπόριο και τιµές συναλλάγµατος 2. Συγκριτικό πλεονέκτηµα και προστατευτισµός 3. Η διαχείριση της παγκόσµιας οικονοµίας Προτεινόµενα βοηθήµατα: Begg D. και Fischer St., Dornbusch R Bowles S., Edwards R. Mankiw N. Gr., Heilbronner R. L., Thurow L. C. Samuelson P. A., Nordhaus W.D. Εισαγωγή στην Οικονοµική, τόµοι Α και Β, εκδ. Κριτική, Αθήνα Κατανοώντας τον Καπιταλισµό, Ανταγωνισµός, εντολή και µεταβολή στην οικονοµία των ΗΠΑ, τόµοι Α και Β, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1997 Αρχές της Οικονοµικής, τόµοι Α και Β, εκδ. Τυπωθήτω Γ. αρδανος, Αθήνα, 2001 α)για την κατανόηση της Μακροοικονοµικής, 6 η αµερ. έκδοση, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα β)για την κατανόηση της Μικροοικονοµικής, 6 η αµερ. έκδοση, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα Οικονοµική, έκατη έκτη διεθνής έκδοση, τόµοι Α και Β εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα,

4 Γεωργακόπουλου Θ., Λιανού Θ. και άλλων Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία, Εκδοση, Εκδ. Ευγ. Μπένου, Αθήνα, 1995 Γνωστικό αντικείµενο: Περιφερειακή Επιστήµη Η Χωρική ιάσταση των Οικονοµικών ραστηριοτήτων - Η Μεταβλητή του Χώρου στην Οικονοµική Ανάλυση - Μορφές Οργάνωσης του Χώρου Η Μελέτη του Χώρου Οι Επιστήµες του Χώρου - Η Περιφερειακή Επιστήµη - Η Οικονοµική του Χώρου Περιφερειακή Οικονοµική - H Οικονοµική Γεωγραφία Το Περιφερειακό Πρόβληµα - Οι µορφές του Περιφερειακού Προβλήµατος - Τα αίτια του Περιφερειακού Προβλήµατος - Τα χαρακτηριστικά του Περιφερειακού Προβλήµατος στην Ελλάδα Περιφερειακή Πολιτική - Η Εθνική και η Περιφερειακή Οικονοµική Πολιτική - Οι Σκοποί της Περιφερειακής Πολιτικής - Τα Μέσα της Περιφερειακής Πολιτικής - Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κόνσολας Ι. Ν., Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονοµική Πολιτική, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα, 1997, κεφ. 1, 2, 5 και 6 Σκούντζος Α. Θ., Περιφερειακή Οικονοµική Ανάλυση και Πολιτική, Τόµος Α, εκδ. Σταµούλης, Αθήνα, 1996, κεφ. 1, 6 και 7 Πετράκος Γ., Ψυχάρης Γ., Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2005, κεφ. 1, 2, 5 και 6 Γιώτη Παπαδάκη Ο., Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση και Πολιτικές Αλληλεγγύης, εκδ. Κριτική, 2004, Αθήνα, Μέρος. Γνωστικό αντικείµενο: Χωροταξία - Πολεοδοµία α) Χωροταξία (Θεµατικές ενότητες) Εισαγωγικές έννοιες χωροταξίας 1.1. Έννοια, ορισµοί, περιεχόµενο και διακρίσεις του χώρου 1.2. Ο σχεδιασµός του χώρου: έννοια, περιεχόµενο, διακρίσεις, επίπεδα Εφαρµογή και (παραδοσιακά) εργαλεία χωροταξικού σχεδιασµού 2.1. Γενική διάρθρωση της χωροταξικής µελέτης ( χωροταξικού σχεδίου) 2.2. Οι τοµείς ανάλυσης 2.3. Αξιολόγηση της ανάλυσης Στόχοι - Αξιολογικό πλαίσιο της µελέτης Προτάσεις Εφαρµογή και παρακολούθηση 4

5 Χωροταξία και βιώσιµη ανάπτυξη 3.1 Η βιώσιµη ανάπτυξη ως παράµετρος αναθεώρησης του χωροταξικού σχεδιασµού 3.2 Φαινόµενα που επηρεάζουν την σηµερινή διάρθρωση των χωρικών ενοτήτων 3.3 Χωροταξικός σχεδιασµός και χωροταξική επανασύνθεση, ο ρόλος του κράτους Ο χωροταξικός σχεδιασµός στην Ελλάδα 4.1. Το ελληνικό σύστηµα χωροταξικού σχεδιασµού: η εξέλιξη των ιδεών και των θεσµών 4.2. Η φιλοσοφία και τα επίπεδα του ισχύοντος συστήµατος χωροταξικού σχεδιασµού: στρατηγικός και φυσικός χωροταξικός σχεδιασµός 4.3. Οι φορείς άσκησης χωροταξικού σχεδιασµού 4.4. Τα µέσα άσκησης χωροταξικού σχεδιασµού Η συνεργασία για τη χωροταξία στην Ευρώπη 5.1. Η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και οι τάσεις ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χώρου 5.2. Η προσπάθεια για τη διαµόρφωση µιας ευρωπαϊκής χωροταξικής πολιτικής Tα κείµενα «Ευρώπη 2000» και «Ευρώπη 2000+» Η διακυβερνητική συνεργασία : το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης και ο νέος ρόλος της χωροταξίας στην Ευρώπη Το Πρόγραµµα ESPON 2006 (European Spatial Planning Observatory Network) Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ιδακτικές σηµειώσεις και επιστηµονικά άρθρα Α1. Λουκάκης, Π., Σηµειώσεις Χωροταξίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα (97 σελίδες) Α2. Γετίµης, Π., Χωροταξική Πολιτική, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις, Αθήνα 1990, σελ Α3. Γιαννακούρου, Γ., 1999, «Το νέο Θεσµικό Πλαίσιο για το Χωροταξικό Σχεδιασµό : τα αιτήµατα, τα διλήµµατα και οι ρυθµίσεις», Περιβάλλον και ίκαιο, 4/1999, σ Α4. Γιαννακούρου, Γ., 2000, «Η χωροταξική πολιτική στη διευρυµένη Ευρώπη», Κείµενο που δηµοσιεύθηκε στο βιβλίο των Ε. Ανδρικοπούλου, Γρ. Καυκαλά (επιµ.), Ο νέος Ευρωπαϊκός Χώρος. Η ιεύρυνση και η Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης, Εκδ. Θεµέλιο, σ A5. Κυβέλου Στ., 2001, «Χωροταξικός σχεδιασµός και χωροταξική επανασύνθεση: πραγµατικότητες, προοπτικές και σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης για το φυσικό σχεδιασµό», ΤΟΠΟΣ 17/2001, σ A6. Κυβέλου Στ., «Η έννοια της εδαφικής συνοχής (territorial cohesion) στην Ευρώπη και η διαχείριση του χώρου», Πρακτικά Συνεδρίου «ΤΟΠΟΣ», Μάρτιος

6 Β. Βασική Eθνική Νοµοθεσία Β1. Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόµου «Χωροταξικού Σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»(γενικό Μέρος) Β2. Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207 Α ), Άρθρα 1 14 Γ. Κοινοτικά και άλλα κείµενα για την Ευρωπαϊκή χωροταξία Γ1. ΣΑΚΧ, Σχέδιο Ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου, Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Λουξεµβούργο, 2001 Γ2. Πρώτη έκθεση προόδου για τη συνοχή, (Ιανουάριος 2002), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γ3. εύτερη Έκθεση σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, Ενότητα της Ευρώπης, αλληλεγγύη των λαών, πολυµορφία των περιοχών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001 Γ4. Study Programme on European Spatial Planning, Final Report, Federal office for Building and regional Planning, Bonn 2001 Γ5. OECD Territorial Outlook, 2001 Edition, OECD 2001 Γ6. European Environment Agency, Towards an urban atlas, Copenhagen, 2002 β) Πολεοδοµία (Θεµατικές Ενότητες) Οικιστική/Πολεοδοµική Πολιτική στην Ελλάδα Ιστορικό πλαίσιο. Βασικά χαρακτηριστικά (κανονιστικό πλαίσιο, συγκροτησιακός χαρακτήρας, παραδοσιακά και εκσυγχρονιστικά στοιχεία, κατακερµατισµός, αποσπασµατικότητα) Καθεστώς Ιδιοκτησίας και Οικιστικής Ανάπτυξης ιαδικασίες κατάτµησης της γής, αγοραπωλησίες, µικρή και µεγάλη ιδιοκτησία. Ρυθµίσεις, έλεγχοι. Μεταρρυθµιστικές προσπάθειες (επιτυχίεςαποτυχίες) Πολιτική Χρήσεων Γης Ανταγωνισµός χρήσεων γης, άσκηση πολιτικής χρήσεων γης εντός και εκτός πόλεων. Προβλήµατα ελέγχου και ρυθµίσεις πολεοδοµικού σχεδιασµού Αστικός Προγραµµατισµός και σχεδιασµός οικιστικής ανάπτυξης Αντικείµενο, διαδικασίες υλοποίησης και διαµόρφωσης της οικιστικής δοµής. ιαδικασίες αστικού σχεδιασµού, επίπεδα πολεοδοµικού σχεδιασµού, Ρυθµιστικό Σχέδιο, Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια, Πολεοδοµικές Μελέτες. Ο ρόλος του Κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης Υλοποίηση του Αστικού Σχεδιασµού Πεδία Εφαρµογής, διαδικασίες και επίπεδα εφαρµογής Πολεοδοµικές Μελέτες, Σχέση ηµοσίου-ιδιωτικού, τρόποι οικιστικής ανάπτυξης και εφαρµογής πολεοδοµικών µηχανισµών και κινήτρων. Η εξέλιξη του πολεοδοµικού σχεδίου, πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές διαστάσεις Αστική Περιβαλλοντική ιαχείριση Η οπτική της «πράσινης» πολεοδοµίας Έννοια και πρακτική του αστικού περιβαλλοντικού σχεδιασµού Έννοια και ορισµοί της αστικής βιωσιµότητας Ευρωπαϊκές Πολιτικές Αστικής Ανάπτυξης Πολιτικές Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκή πολιτική και στρατηγικές για µια βιώσιµη πόλη 6

7 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΟΓΡΑΦΙΑ Π. Γετίµης (1989), «Οικιστική Πολιτική στην Ελλάδα», Αθήνα, Εκδ. Οδυσσέας Φάκελος Πανεπιστηµιακών Σηµειώσεων (Επιλεγµένα Άρθρα των Π. Γετίµη,. Οικονόµου, Γ. Πετράκου) Αραβαντινός Αθ., Πολεοδοµικός Σχεδιασµός, για µια βιώσιµη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Αθήνα Γνωστικό αντικείµενο: Ποσοτικές Μέθοδοι (Μαθηµατικά, Στατιστική Οικονοµετρία, Πληροφορική) α) Μαθηµατικά Θεµατικές ενότητες 1. Γραµµική Αλγεβρα. Πίνακες, ιανύσµατα, Γραµµικά Συστήµατα Εξισώσεων 2. Ανάλυση. Παράγωγοι, Ολοκληρώµατα (Κανόνες Ολοκλήρωσης), Ακρότατα Συναρτήσεων (µε και χωρίς περιορισµό Συνάρτηση Lagrange), 3. Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων Ενδεικτική Βιβλιογραφία Τασόπουλος Α., Μαθηµατικός Προγραµµατισµός, τόµ. Α, σελίδες και τόµος Β σελίδες και Λουκάκης Μ., Μαθηµατικά Οικονοµικών Επιστηµών, τόµοι Α και Β β) Στατιστική Οικονοµετρία Θεµατικές ενότητες 1. Θεωρητικές στατιστικές κατανοµές. Βασικές έννοιες και χρησιµοποίηση πινάκων ( υωνυµική, Poisson, Κανονική, t, F) 2. Επαγωγική Στατιστική. Κατασκευή διαστηµάτων εµπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για µέσους, διακυµάνσεις, ποσοστά 3. Γραµµικό υπόδειγµα. Οικονοµετρική εξειδίκευση οικονοµικών σχέσεων, εκτίµηση και στατιστικός έλεγχος 4. Οικονοµετρικά προβλήµατα. Παραβίαση υποθέσεων για την εκτίµηση και τον έλεγχο του γραµµικού υποδείγµατος (πολυσυγγραµµικότητα, ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση) Ενδεικτική Βιβλιογραφία Ριτσαρντσον Κ., Επαγωγική Στατιστική (καλύπτει τις πρώτες δύο ενότητες) Χρήστου Γ. Κ., Εισαγωγή στην Οικονοµετρία, τοµ. Α, εκδ. Gutenberg (καλύπτει την 3 η και 4 η ενότητα). Επίσης τα παραρτήµατα του τόµου περιλαµβάνουν σύντοµη επανάληψη της στατιστικής και της γραµµικής άλγεβρας γ) Πληροφορική Θεµατικές ενότητες 1. Βασικές έννοιες Λογισµικού και Υλικού 2. Εννοιες Βάσεων εδοµένων Πληροφορίες Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα, 3 ος όροφος, Παλαιά Πτέρυγα, τηλ και ). Από τη Γραµµατεία 7

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω N. Αθήνα 14 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 5618

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω N. Αθήνα 14 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 5618 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω N ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα 14 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 5618

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκηρύσσει την διενέργεια του ΙΣΤ Εισαγωγικού ιαγωνισµού για την Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης έτους 2003.

ANAKOINΩΣΗ. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκηρύσσει την διενέργεια του ΙΣΤ Εισαγωγικού ιαγωνισµού για την Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης έτους 2003. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ταύρος 21-4-2003 Αριθ. Πρωτ: 4096 ANAKOINΩΣΗ Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκηρύσσει την διενέργεια του ΙΣΤ Εισαγωγικού ιαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Β) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. Μ.Β.Α. Master of Business Administration Pofjkfjbnmc,w 0 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 0 0 8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΠΣ) Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή, http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-metaptixiaka-ps/gr-etkas ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Κόρινθος, 30 Μαΐου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα