ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και /επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμνορικη ονομασία FIS VS LOW SPEED 300 T 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Σχετικές προσδιορισμένες χρήσεις Περιορισμοί χρήσης Χημική ένεση Διαβάστε τις τεχνικές πληροφορίες. 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Διεύθυνση Διακινητής fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 D Waldachtal Τηλέφωνο: +49(0) Φαξ: +49(0) Διαδίκτυο: fischer ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Ρούπελ Κηφισιά, Αθήνα Τηλέφωνο: Φαξ: Διαδίκτυο: 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης +49(0) (24h) ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 1 / 23

2 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Εικονόγραμμα κινδύνου Προειδοποιητική λέξη GHS05 Κίνδυνος GHS07 Επικίνδυνος συντελεστής Φράση(εις)-H Φράση(εις)-P,, 2-hydroxypropyl methacrylate, διβενζοϋλυπεροξείδιο, 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Κίνδυνος για την υγεία Ειδική σήμανση κινδύνου για τον άνθρωπο και το ζωτικό περιβάλλον Χαρακτηρισμός κινδύνο Υποδείξεις κινδύνων Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία. Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία. Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία. Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία. ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.2 Μείγματα Επικίνδυνα π εριεχόμενα υ λικά Συστατικό Αριθμός CAS Κατηγορία 1272/2008/ΕΚ Συγκέντρωση Αριθμός CAS: EK-Αριθ: Αριθμός REACH: Skin Sens. 1B;H Βάρος % Αριθμός CAS: EK-Αριθ: Αριθμός REACH: Το υλικό δεν απαιτεί καταχώριση Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3;H Βάρος % 2 / 23

3 Συστατικό Αριθμός CAS Κατηγορία 1272/2008/ΕΚ Συγκέντρωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1907/2006 [REACH]. 2-hydroxypropyl methacrylate Αριθμός CAS: EK-Αριθ: Αριθμός REACH: Αριθμός CAS: EK-Αριθ: Αριθμός καταλόγου: Αριθμός REACH: διβενζοϋλυπεροξείδιο Αριθμός CAS: EK-Αριθ: Αριθμός καταλόγου: Αριθμός REACH: μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη Αριθμός CAS: EK-Αριθ: Αριθμός καταλόγου: Αριθμός REACH: ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 4; H302 STOT RE 2; H373 Org. Perox. B; H241 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Skin Sens. 1A; H Βάρος % < 2.5 Βάρος % < 2.5 Βάρος % < 0.01 Βάρος % Γενικές υποδείξεις Σε περίπτωση εισπνοής Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια Σε περίπτωση κατάποσης Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό). Χρήση προσωπικής προστατευτικής ενδυμασίας (βλέπε τμήμα 8). Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση ερεθίσματος του αναπνευστικού επικαλέστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Do NOT use solvents or thinners. Remove contact lenses. Ξεπλύνετε αμέσως κάτω από νερό και με ανοιχτό βλέφαρο για 10 με 15 λεπτά και επισκεφτείτε έναν οφθαλμίατρο. Μετά την κατάποση ξεβγάλτε τη στοματική κοιλότητα με άφθονο νερό (μόνο εφόσον το άτομο έχει τις αισθήσεις του) και καλέστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Πόση άφθονου νερού σε μικρές ποσότητες (αραίωση). ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Συμπτώματα Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία. 3 / 23

4 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Η άμεση ιατρική βοήθεια Ειδική ιατρική περίθαλψη Σε περίπτωση λιποθυμίας βάλτε το άτομο σε σταθερή πλάγια θέση και ζητήστε ιατρική βοήθεια. θεραπεία σύμφωνα με τη συμπτωματολογία. ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Υλικά πυρόσβεσης που για λόγους ασφάλειας δενπρέπει να χρησιμοποιούνται Υλικά πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας ομίχλη εκνεφώματος, (νερό), Πίδακας νερού, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες, carbon dioxide, Πυροσβεστική σκόνη Δυνατός πίδακας νερού 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Ιδιαίτεροι κίνδυνοι εκρήξεως, που προέρχονται από την ίδια ουσία ή το παρασκεύασμα, τα προϊόντα καυσεώς του ή τα παραγόμενα αέρια. Heating or fire can release toxic gas. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και από εύλογη απόσταση. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Άλλα στοιχεία για την αντιμετώπιση πυρκαγια ς Σε περίπτωση φωτιάς: Χρήση ανεξάρτητης συσκευής προστασίας της αναπνοής. Για την προστασία άμεσης επαφής με το δέρμα είναι απαραίτητη προστατευτική ενδυμασία (επιπλέον της κανονικής ενδυμασίας εργασίας). Suppress (knock down) gases/vapours/mists with a water spray jet. Προφυλάξτε από την εισροή των απόνερων στο αποχετευτικό σύστημα, στο υγρό και στεγνό περιβάλλον. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Προσωπικές προφυλάξεις Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης Accidental release measures: Χρήση προσωπικής προστατευτικής ενδυμασίας (βλέπε τμήμα 8). Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. 4 / 23

5 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Η εισχώρση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στη γη πρέπει να αποφευχθεί. Περιορισμός επέκτασης της ζημιάς (π.χ. με φράγμα ή με πλωτό φράγμα). 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Μέθοδοι καθαρισμού Αφήστε να στερεοποιηθεί. Σκουπίστε μηχανικά. Χειρισμός του συσσωρευμένου προϊόντος σύμφωνα με το κεφάλαιο διάθεσης απορριμμάτων. 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα Παραπομπή σε άλλα τμήματα Παραπομπή σε άλλα τμήματα : 7 / 8 / 13 ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό Οδηγίες για την πυροπροστασία και την προστασία από έκρηξη Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της κατεργασίας στην σκληρυμένη κατάσταση παραγόμενης σκόνης. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Hygiene measures: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια πρίν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας με το προϊόν. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Δεν είναι απαραίτητα ιδιαίτερα προληπτικά μέτρα. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων Απαιτήσεις αποθήκης Ακατάλληλα υλικά για δοχεία Οδηγίες ομαδικής αποθήκευσης Να φυλάσσεται/αποθηκεύεται μόνο στον αυθεντικό περιέκτη. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία. Αποθηκεύεται σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες. Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Κατηγορία αποθήκευσης Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης C 5 / 23

6 ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1 Παράμετροι ελέγχου Ελλάδα Όριο μεγάλης διαδρομής Όριο μεγάλης δια- Όριο βραχείας δια- Όριο βραχείας δια- /mg/m3 δρομής /ppm δρομής / mg/m3 δρομής / ppm ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 90/1999 Ευρώπη Όριο μεγάλης διαδρομής / mg/m3 Όριο μεγάλης διαδρομής / ppm Όριο βραχείας διαδρομής / mg/m3 Όριο βραχείας διαδρομής / ppm Σημείωση Ημερομηνία έκδοσης δέρμα 2000/39 ΟΔΗΓΙΑ 2009/161/ΕΕ διβενζοϋλυπεροξείδιο Ελλάδα Όριο μεγάλης διαδρομής /mg/m3 5 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 90/ Έλεγχοι έκθεσης Αναπνευστική προστασία Προστασία των χεριών Κατάλληλο υλικό Μη κατάλληλο υλικό Πάχος υλικού Χρόνος διαπέρασης Κάτω από κανονικές συνθήκες δεν πρέπει να φοράτε προσωπική αναπνευστική μάσκα. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Health injuries are not known or expected under normal use. For prolonged or repeated contact use protective gloves. May cause sensitization of susceptible persons by skin contact. αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Protective gloves complying with EN 374. Βουτυλικό καουτσούκ, CR (πολυχλωροπροπένιο, καουτσούκ από χλωροπρένιο), NBR (νιτριλικό καουτσούκ), Fluorinated rubber Γάντια από PVC ή καουτσούκ δεν συνιστώνται. Προσαρμόζεται στην εφαρμογή και τη διάρκεια της Χρήσης > 120 min Αξιολόγηση - υπαινιγμός Take note of the information given by the producer concerning permeability and break through times, and of special workplace conditions (mechanical strain, duration of contact). Αντικαταστήστε σε περίπτωση φθοράς! 6 / 23

7 Προστασία των ματιών Υγειονομικά μέτρα Σημείωση Τενικα μετρα προστασιας και υγιεινμς Πληροφορίες για διατάξεις προστασίας περιβάλλοντος Τεχνικά προστατευτικά μέτρα Φορέστε προστατευτικά γυαλιά που σφραγίζουν καλά σε περίπτωση πιτσιλίσματος. Safety glasses with side-shields conforming to EN166 Long sleeved clothing Choose body protection according to the amount and concentration of the dangerous substance at the work place. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Avoid contact with the skin and the eyes. Πλύντε τα χέρια και το πρόσωπο πριν το διάλειμμα ή το τέλος της εργασίας, ή καντε ένα ντους. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Πριν τη χρήση του προϊόντος χρησιμοποιήστε κρέμα προστασίας επιδερμίδας. Δεν είναι απαραίτητα ιδιαίτερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. βλέπε παράγραφο 6/7 Τήρηση επαρκούς αερισμού. ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Μορφή Χρώμα Οσμή Όριο αναγνώρισης οσμής Ελάχ. ph Ανώτ. ph Σημείο τήξεως [ C] / Σημείο πήξης [ C] Σημείο βρασμού [ C] Πάστα γκρι characteristic δεν έχει προσδιορισθεί Σημείο ανάφλεξης [ C] > 100 Ταχύτητα εξάτμησης [kg/(s*m²)] Ευφλογιστία (στερεό, αέριο) Όρια έκρηξης [Vol-% ] Πίεση ατμού [kpa] Πυκνότητα ατμών Πυκνότητα [g/cm³] 1,7-1,9 7 / 23

8 Θερμοκρασία 23 C Σχετική πυκνότητα Διαλυτότητα Υδατοδιαλυτότητα [g/l] Διαλυτότητα [g/l] Συντελεστής κατανομής οκτανόλης/νερό (log P O/W) Αυτοαναφλεξιμότητα θερμοκρασία αποσύνθεσης [ C] not auto-flammable Δυναμικό ιξώδες [kg/(m*s)] Θερμοκρασία 20 C εκρηκτικές ιδιότητες- Oξειδωτικές ιδιότητες not explosive. Όχι ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 10.1 Αντιδραστικότητα Αντιδραστικότητα Εφόσον διασφαλίζεται ο ενδεδειγμένος τρόπος χειρισμού και αποθήκευσης, δεν σημειώνονται επικίνδυνες αντιδράσεις. No decomposition if stored and applied as directed Χημική σταθερότητα Χημική σταθερότης Σταθερό, όταν εφαρμόζονται οι συνιστώμενοι κανονισμοί για αποθήκευση και χειρισμό. Περισσότερες πληροφορίες για σωστή αποθήκευση: δες τμήμα Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Επικίνδυνες αντιδράσεις Εφόσον διασφαλίζεται ο ενδεδειγμένος τρόπος χειρισμού και αποθήκευσης, δεν σημειώνονται επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες προς αποφυγήν Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται Το μείγμα είναι χημικά σταθερό υπό τις προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης, χρήσης και θερμοκρασίας Μη συμβατά υλικά Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται Strong acids and oxidizing agents 8 / 23

9 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης. ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Στοματική τοξικότητα [mg/kg] >5000 LD50 Αρουραίος στοιχεία της Κριτήριο > 2000 LD50 συγκριτική τιμή στοιχεία της > 2000 LD50 rat ΟΟΣΑ 401 Limit Test LD50 Αρουραίος Αρμονικά (νόμιμη) κατάταξη. Harmful if swallowed. στοιχεία της στοιχεία της διβενζοϋλυπεροξείδιο > 5000 LD50 rat στοιχεία της 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη Κριτήριο 600 LC50 στοιχεία της Δερματική τοξικότητα [mg/kg] >3000 LD50 Κουνέλι στοιχεία της 9 / 23

10 > 2000 LD50 rabbit Οριακή δοκιμή 2000 mg / kg στοιχεία της > 5000 LD50 rabbit στοιχεία της > 3500 LD50 rabbit στοιχεία της 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη Κριτήριο > 5000 LD50 στοιχεία της Αναπνευστική τοξικότητα [mg/l] στοιχεία της Σημείωση > 5 LC50 rat Limit Test 5 g/m³ στοιχεία της στοιχεία της Διάρκεια έκθεσης > 5 LC50 rat 4 h στοιχεία της διβενζοϋλυπεροξείδιο > LC50 rat στοιχεία της LC50 εισπνοή 1h για αέρια [ppmv] 10 / 23

11 LC50 εισπνοή 4h για αέρια [ppmv] LC50 εισπνοή 1h για ατμούς [mg/l] LC50 εισπνοή 4h για ατμούς [mg/l] LC50 εισπνοή 4h για σκόνες και εκνεφώματα [mg/l] LC50 εισπνοή 1h για σκόνες και εκνεφώματα [mg/l] στοιχεία της στοιχεία της στοιχεία της στοιχεία της στοιχεία της στοιχεία της Προκαλεί ερεθισμό της επιδερμίδας Πειραματικά Διάρκεια έκθε- σης μη καυστικός. FDA 1959 Κουνέλι 24 h στοιχεία της 11 / 23

12 Ερεθιστικό στοιχεία της No skin irritation OECD Test Guideline 404 στοιχεία της στοιχεία της Προκαλεί ερεθισμό οφθαλμών Πειραματικά Διάρκεια έκθεσης μη καυστικός. Κουνέλι 24 h στοιχεία της Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. στοιχεία της irritating ΟΟΣΑ 405 στοιχεία της στοιχεία της Ερεθιστικό αποτέλεσμα στην αναπνευστική οδό Πειραματικά Διάρκεια έκθεσης μη καυστικός. Ποντίκι 24 h στοιχεία της στοιχεία της Ευαισθητοποίηση Πειραματικά Ευαισθητοποίηση του δέρματος ΟΟΣΑ 429 Ποντίκι στοιχεία της 12 / 23

13 No sensitization responses were observed. Ευαισθητοποιητής δέρματος δεν υπάρχει κίνδυνος ευαισθητοποίησης. βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης στοιχεία της στοιχεία της στοιχεία της 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη Πειραματικά Ευαισθητοποίηση του δέρματος ΟΟΣΑ 429 Ποντίκι στοιχεία της Καρκινογόνο δράση Not applicable. Contains no ingredient listed as a carcinogen Προκαλεί μετάλλαξη στοιχεία της στοιχεία της στοιχεία της στοιχεία της στοιχεία της 13 / 23

14 στοιχεία της Not applicable. OECD 471 (Ames Test) / OECD 476. στοιχεία της Not applicable. Τοξικότητα αναπαραγωγής στοιχεία της στοιχεία της στοιχεία της Not applicable. ΟΟΣΑ 422 στοιχεία της Not applicable. στοιχεία της Καυστική επίδραση Πειραματικά Διάρκεια έκθε- σης μη καυστικός. FDA 1959 Κουνέλι 24 h στοιχεία της στοιχεία της 14 / 23

15 Not applicable. στοιχεία της στοιχεία της Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα (εφάπαξ έκθεση) [mg/kg] *1) στοιχεία της *1): Ειδικές επιδράσεις Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. (dust) Not applicable. στοιχεία της στοιχεία της *1) στοιχεία της *1): Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα (επαναλαμβανόμενη έκθεση) [mg/kg] *1) στοιχεία της *1): *1) στοιχεία της *1): Not applicable. Κατεύθυνση συγχώνευσης στοιχεία της Μολυσμένα όργανα Ειδικές επιδράσεις 15 / 23

16 Ingestion Επαφή με το δέρμα Βλάπτει κατά την κατάποση τα νεφρά. Μπορεί κατά την επαφή με την επιδερμίδα να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. στοιχεία της στοιχεία της ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα Τοξικότητα στα ψάρια [mg/l] 32,5 LC50: Leuciscus idus Τρόπος μέτρησης DIN / μέρος 15 Διάρκεια έκθεσης 48 h πόρισμα κατ' αναλογία Κριτήριο > 100 LC50 στοιχεία της 493 LC50 Leuciscus idus LC50 Χοντροκέφαλη τσίμα στοιχεία της Διάρκεια έκθεσης DIN h στοιχεία της Διάρκεια έκθεσης 96 h στοιχεία της διβενζοϋλυπεροξείδιο Κριτήριο Διάρκεια έκθεσης 0,06 LC50 96 h στοιχεία της 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη 30 LC50 Oncorhynchus mykiss (πέστροφα) Διάρκεια έκθεσης ΟΟΣΑ h στοιχεία της 16 / 23

17 Τοξικότητα για daphnia [mg/l] 7,51 EC10 Daphnia magna (μεγάλος νερόψυλλος) Διάρκεια έκθεσης 48 h ΟΟΣΑ 211 στοιχεία της > 100 LC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας) στοιχεία της > 130 EC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας) > 100 EC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας) διβενζοϋλυπεροξείδιο 0,11 EC50 Daphnia magna (μεγάλος νερόψυλλος) 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη 8,4 EC50 Daphnia magna (μεγάλος νερόψυλλος) Τοξικότητα στα φύκια [mg/l] Διάρκεια έκθεσης 48 h OECD TG 202 στοιχεία της Διάρκεια έκθεσης 48 h στοιχεία της Διάρκεια έκθεσης 48 h στοιχεία της Διάρκεια έκθεσης 48 h ΟΟΣΑ 202 στοιχεία της 17 / 23

18 9,78 EC50 Desmodesmus subspicatus Διάρκεια έκθεσης 72 h ΟΟΣΑ 201 στοιχεία της Κριτήριο > 100 EC50 στοιχεία της > 97,2 EC50 Selenastrum capricornutum > 6500 EC50 Selenastrum capricornutum Διάρκεια έκθεσης 72 h OECD TG 201 στοιχεία της Διάρκεια έκθεσης 96 h στοιχεία της διβενζοϋλυπεροξείδιο Κριτήριο Διάρκεια έκθεσης 0,06 EC50 72 h στοιχεία της 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη Διάρκεια έκθεσης 0,79 IC50: Pseudokirchneriella72 h ΟΟΣΑ 201 στοιχεία της subcapitata NOEC (ψάρι) [mg/l] 20 στοιχεία της NOEC Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος) στοιχεία της 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη 11,9 NOEC Χοντροκέφαλη τσίμα ΟΟΣΑ 210 στοιχεία της 18 / 23

19 NOEC (δάφνια) [mg/l] 20 στοιχεία της 24,1 NOEC Daphnia magna (μεγάλος νερόψυλλος) ΟΟΣΑ 202 στοιχεία της Κριτήριο 8590 NOEC στοιχεία της 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη 2,75 NOEC Daphnia magna (μεγάλος νερόψυλλος) ΟΟΣΑ 211 στοιχεία της NOEC (φύκι) [mg/l] 20 στοιχεία της 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη 0,15 NOEC Pseudokirchneriella subcapitata ΟΟΣΑ 201 στοιχεία της 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Βιολογική αποσύνθεση *1) στοιχεία της *1): Εύκολη βιολογική διάσπαση (σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΟΣΑ). 19 / 23

20 Not applicable. (ανόργανο) Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. στοιχεία της στοιχεία της Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα % στοιχεία της 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. στοιχεία της 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Βιοσυσσώρευση Η συσσώρευση σε οργανισμούς δεν είναι πιθανή σύμφωνα με τον συντελεστή διαφορισμού οκτανόλης/νερού. Not applicable. (ανόργανο) no data available Bioaccumulation is unlikely. στοιχεία της στοιχεία της στοιχεία της στοιχεία της 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Κινητικότητα Not applicable. (ανόργανο) στοιχεία της 20 / 23

21 Not applicable. στοιχεία της στοιχεία της 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Αποτέλεσμα διαπίστωσης της ανθεκτικής, βιοσυσσωρευτικής και τοξικής ιδιότητας (PBT) Αυτή η ουσία δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ/αΑαΒ του στοιχεία της κανονισμού REACH, Annex XIII. Not applicable. Not applicable. Not applicable. ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων στοιχεία της στοιχεία της στοιχεία της Στοιχεία σχετικα με τη διαθεση (Εξάλειψη) Κωδικός αριθμός απόβλητου Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών. Αδειάστε τα υπολείμματα. Empty packaging: Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης. προϊόν: Μπορεί, σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών, να αποθηκευθεί ή να καεί σε κατάλληλη συσκευή. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων οι κωδικοί των αποβλήτων αναφέρονται στη χρήση και όχι στα προϊόντα. Οι ακόλουθοι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να νοηθούν μόνο ως πρόταση: Προϊόν (Γουδί και Curing agent) χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 21 / 23

22 απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες ώριμο υλικό και πιέζονται εντελώς φυσίγγια ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥ- ΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Μεταφορά δια της ξηράς ADR/RID Μεταφορα με πλοιο στμ θαλασσα IMDG Εναερια μεταφοπα ICAO/ IATA 14.1 UN-No Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος No dangerous good according to ADR No dangerous good according to IMDG No dangerous good according to IATA 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. κατά τη μεταφορά 14.4 Ομάδα συσκευασίας Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Non dangerous good Non dangerous good 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μέτρα προσοχής Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβ ασης MARPOL και του κώδικα IBC Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και του κώδικα IBC ανεφάρ-οστος ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα VOC < 1 g/l / < 0,1 % Decopaint-Οδηγία Καρκινογόνος ουσάι σύμφωνα με το παράρτημα II GefStoffV Περιορισμός απασχόλησης ασήμαντο Όχι κανείς περιοσισμός 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Κρίση ασφάλειας For this preparation a chemical safety assessment has been carried out. 22 / 23

23 Αυτό το φυλλάδιο ασφαλείας περιέχει ένα ενσωματωμένο σενάριο έκθεσης. Τα περιεχόμενα των σεναρίων έκθεσης έχουν καταγραφεί στα κεφάλαια 1.2, 8, 9, 12, 15 και 16. Πρόσθετες Οδηγίες Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας αντιστοιχεί ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/830 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 28ης Μαΐου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Κείμενο των φράσεων H Οι κατηγορίες κινδύνου επί λέξει H241: Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. H301: Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H330: Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Skin Irrit.: ερεθισμός του δέρματος Eye Dam.: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη STOT SE: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση Skin Sens.: Ευαισθητοποίηση του δέρματος Eye Irrit.: Σοβαρή οφθαλμική ερεθισμός Acute Tox.: Οξεία τοξικότητα STOT RE: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση Aquatic Acute: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Aquatic Chronic: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Κατάταξη των μειγμάτων και χρησιμοποιημένη μέθοδο βαθμολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Περιορισμοί χρήσης Κατάταξη Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Διαβάστε τις τεχνικές πληροφορίες. Αξιολόγηση υπολογισμένο υπολογισμένο υπολογισμένο 23 / 23

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Αριθμός προΐόντος: BOKF15025 Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία BO KF15001 1kg BO KF15025

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1272/2008, και 830/2015

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1272/2008, και 830/2015 PAPPY HOME ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ULTRA Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία PAPPY HOME ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ULTRA

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Salicylic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμών άρθρο: 06260/ 06261/ 06262/ 06263/ 06264/ 06265/ 06266/ 06267/ 06268/ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αναθεώρηση: 2016-06-22 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Τοιχώματα δήξης (κέρινη πλάκα) 30247 / 30248 / 30248P / 30248T / 30249 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Bisoprolol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος 00900 / 00900P / 00902 Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX Δίχτυα συγκράτησης, χοντρά / Δίχτυα συγκράτησης, λεπτά 30850 / 30853 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 05/05/15 Αναθεώρηση: 03/02/17 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Triamcinolone

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1001389; 791437;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Salmeterol

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 950049; 950098;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506273; 740039

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 950049; 950098;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

KIT LIN ARRY HCV GT AMPL/CA 48T EXPT-IVD

KIT LIN ARRY HCV GT AMPL/CA 48T EXPT-IVD ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία : Προϊόντος Αρ. υλικού / Αρ. Genisys : 04391837190 Ονομασία της ουσίας : 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9000 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 06/06/2017 Αναθεώρηση: 280/2/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9000 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 06/06/2017 Αναθεώρηση: 280/2/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 06/06/2017 Αναθεώρηση: 280/2/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ multichemical.gr ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006 Ημ. Εκτ.

ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ multichemical.gr ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006 Ημ. Εκτ. ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ multichemical.gr ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006 Ημ. Εκτ. 25 Μαρ 2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας 1.1 Αναγνωριστικοί

Διαβάστε περισσότερα

: Toluene-2-sulfonamide

: Toluene-2-sulfonamide Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Toluene-2-sulfonamide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOPASTE Σιλικόνες ζύμης

Διαβάστε περισσότερα

METAWET PRO Έκδοσή 1.1 /ΕΝ Ημερομηνία αναθεώρησης Ημερομηνία εκτύπωσης

METAWET PRO Έκδοσή 1.1 /ΕΝ Ημερομηνία αναθεώρησης Ημερομηνία εκτύπωσης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΩΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Νο. 1907/2006 METAWET PRO Έκδοσή 1.1 /ΕΝ Ημερομηνία αναθεώρησης 05.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 05.02.2015 1.Ταυτότητα ουσίας/ σκευάσματος και εταιρίας.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 29/01/2009 Αναθεώρηση: 11/03/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 4.1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 02/02/2016 Αναθεώρηση: 31/01/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 505509 Ομάδα υλικών:

Διαβάστε περισσότερα

: Mesalazine impurity C

: Mesalazine impurity C Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας Χημική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα