Η ΤΛΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ κέζα απφ ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο Απφ ηνλ Ι.Παλαγνπνπιν Α.- ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ εμποπικέρ ππάξειρ -έμποποι- βιομησανική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΛΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ κέζα απφ ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο Απφ ηνλ Ι.Παλαγνπνπιν Α.- ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ εμποπικέρ ππάξειρ -έμποποι- βιομησανική"

Transcript

1 Η ΤΛΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ κέζα απφ ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο Απφ ηνλ Ι.Παλαγνπνπιν Α.- ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ εμποπικέρ ππάξειρ -έμποποι- βιομησανική ιδιοκηηζία-επυνςμία,διακπιηικόρ ηίηλορ-ζήμα αθέμιηορ ανηαγυνιζμόρ εςπεζιηεσνία. 1 Τη είλαη ε επηρείξεζε παξαγγειίαο; 2. Τη επηρείξεζε αζθεί ν ξάθηεο; 3. Ο κεζίηεο είλαη έκπνξνο; 4. Πσο ράλεηαη ε εκπνξηθή ηδηφηεηα; 5. Οη ςαξάδεο γίλνληαη έκπνξνη; 6. Η θνηλνπξαμία έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα; 7. Από ηνπο παξαθάησ εκπνξηθή πξάμε πξαγκαηνπνηεί: α) Ο παξαγσγόο πνπ αγνξάδεη ηειάξα ζηα νπνία ζα ηνπνζεηήζεη θξνύηα πνπ ζα πνπιήζεη. β) Ο θαζεγεηήο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηδηαίηεξα καζήκαηα. γ) Απηόο πνπ θαιιηεξγεί θαη πνπιά ινπινύδηα. δ) Ο δηθεγόξνο πνπ δηαηεξεί ειαηνηξηβείν. 8. Από ηνπο παξαθάησ εκπνξηθή πξάμε δελ πξαγκαηνπνηεί: α) Απηόο πνπ αγνξάδεη πινίν ρσξίο πξόζεζε κεηαπώιεζεο. β) Ο έκπνξνο πνπ κηζζώλεη αθίλεην γηα ηε ζηέγαζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ. γ) Απηόο πνπ παξάγεη ηαηλίεο εζώλ, ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα εμάγεη. δ) Ο γηαηξόο πνπ αγνξάδεη θάξκαθα θαη ηα κεηαπσιεί ζηνπο αζζελείο ηνπ. 9. Πνην από ηα παξαθάησ πξόζσπα κπνξεί λα απνθηήζεη ηελ εκπνξηθή ηδηόηεηα; α) Ο αλήιηθνο. β) Ο ελήιηθνο. γ) Τν θξάηνο θαη ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. δ) Ο εηεξόξξπζκνο εηαίξνο. 10. Εκπνξηθέο πξάμεηο είλαη: α) Οη δηθαηνπξαμίεο πνπ επηρεηξνύληαη από ηνλ έκπνξν. β) Όιεο νη δηακεζνιαβεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ εκπόξνπ. γ) Απηέο κε ηηο νπνίεο εθδειώλεηαη ε εκπνξηθή ηνπ ηαπηόηεηα. δ) Όια ηα παξαπάλσ. 11. Αλαθέξαηε ηηο αληηθεηκεληθέο εκπνξηθέο πξάμεηο ηνπ ρεξζαίνπ εκπνξίνπ. 12. Πνηα ε πξαθηηθή ζπλέπεηα ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ αληηθεηκεληθώλ εκπνξηθώλ πξάμεσλ ; 13. Η επηρείξεζε ρεηξνηερλίαο. Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα. 14. Δελ είλαη έκπνξνο θαηά ην ηππηθό θξηηήξην: α) Η ΕΠΕ. β) Ο κεζίηεο ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ. γ) Ο κεζίηεο. δ) Ο ζπλεηαηξηζκόο. 15. Σηε ζύκβαζε πξνκήζεηαο: α) Ο πξνκεζεπηήο εηζπξάηηεη πξνκήζεηα. β) Ο πξνκεζεπηήο πνπιάεη ζηνπο πειάηεο ηνπ αληηθείκελα πνπ δελ έρεη αθόκα ζηελ θαηνρή ηνπ. γ) Ο πξνκεζεπηήο πξνκεζεύεη ζηνπο πειάηεο ηνπ κε είδε πνπ απνθηά από ηελ επηρείξεζε ηνπ. δ) Τίπνηα από όια απηά. 16.Γπν ςαξάδεο έρνπλ έλα θαΐθη κηζφ- κηζφ κε ην νπνίν ςαξεχνπλ θαη δηαζέηνπλ ηα ςάξηα ζηελ αγνξά. Κάπνηα ζηηγκή ζπζηήλνπλ ΟΔ γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απηή. Πξφθεηηαη γηα εκπνξηθή εηαηξεία; 1

2 17. Η ειιεληθή ζεκαία κπνξεί λα θαηνρπξσζεί σο ζήκα;. 18. Πψο ζρεκαηίδεηαη ε εκπνξηθή επσλπκία ζηελ νκφξξπζκε εηαηξία; Σηελ εηεξφξξπζκε; 19 Ο δηαηεξψλ πεξίπηεξν είλαη έκπνξνο; 20 Τη θαινύκε παξάγσγεο εμ αληηθείκελνπ θαη ηη παξάγσγεο εμ ππνθεηκέλνπ εκπνξηθέο πξάμεηο; Δώζαηε παξαδείγκαηα. 21.Έμποπορ μποπεί να είναι: α) Μφλν θπζηθφ πξφζσπν β) Μφλν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ γ) Τν θπζηθφ πξφζσπν θαζψο θαη νη εηαηξείεο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ δ) Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο 22. Γεν είναι έμποπορ, με μόνη ηη δπαζηηπιόηηηα ηος αςηή, εκείνορ ο οποίορ : α) Αγνξάδεη πξάγκαηα κε ζθνπφ ηε κεηαπψιεζε ηνπο β) Καηαζθεπάδεη πξάγκαηα κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ηνπο γ) Φηινηερλεί πξάγκαηα κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ηνπο δ) Βξίζθεη ηπραία πξάγκαηα, ηα νπνία θαη ζθνπεχεη λα πσιήζεη 23. Δμποπική δπαζηηπιόηηηα δεν αζκεί: α) Ο αξηνπνηφο β) Ο βηνηέρλεο γ) Ο νθζαικίαηξνο δ) Ο επηπινπνηφο 24. Με ηον όπο "ηεκμήπιο εμποπικόηηηαρ" νοείηαι: α) Όηη θάζε ζπλαιιαγή ηνπ εκπφξνπ είλαη πάληνηε εκπνξηθή β) Όηη θάζε ππνρξέσζε ηνπ εκπφξνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ηεθκαίξεηαη σο εκπνξηθή γ) Όηη κία ζπλαιιαγή ραξαθηεξίδεηαη εκπνξηθή, κφλνλ φηαλ δειψλεηαη ξεηά απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο σο εκπνξηθή δ) Όηη εκπνξηθέο είλαη νη πξάμεηο εθείλεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη εκπνξηθέο απφ ην λφκν 25. Η ανώνςμη εηαιπεία αποκηά ηην ιδιόηηηα εμπόπος : α) Απφ ηελ ίδξπζε ηεο β) Απφ ην ρξφλν πνπ αζθεί πξάγκαηη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα γ) Απφ ην ρξφλν πνπ ε εκπνξηθή ηεο ηδηφηεηα βεβαηψλεηαη κε δηθαζηηθή απφθαζε δ) Οπδέπνηε απνθηά ηδηφηεηα εκπφξνπ 26. Ανηικειμενικώρ εμποπική ππάξη είναι : α) Δθείλε πνπ επηρεηξείηαη κφλνλ απφ έκπνξν β) Δθείλε πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο εκπνξηθή απφ ην λφκν, αλεμάξηεηα πνηνο ηελ επηρεηξεί γ) Η πάζεο θχζεσο ζπλαιιαγή ηδηψηε κε εκπνξηθή εηαηξεία δ) Η αγνξά κεγάισλ πνζνηήησλ ηξνθίκσλ ή άιισλ εκπνξεπκάησλ απφ νηνλδήπνηε 27. Η επισείπηζη μεζιηείαρ: α) Είλαη παξάγσγα εκπνξηθή πξάμε. β) Δελ είλαη εκπνξηθή πξάμε. γ) Είλαη πξσηόηππα εκπνξηθή πξάμε. δ) Μπνξεί λα είλαη εκπνξηθή πξάμε ππό πξνϋπνζέζεηο. 28. Αλεπίδεθηα θαη αζπκβίβαζηα εκπνξηθόηεηαο επαγγέικαηα. 29. Δελ είλαη έκπνξνο θαηά ην ηππηθό θξηηήξην: α) Η ΕΠΕ. β) Ο κεζίηεο ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ. γ) Ο κεζίηεο. δ) Ο ζπλεηαηξηζκόο. 2

3 30.Μπνξεί λα θαηαηεζεί σο ζήκα ζπζθεπαζία κπνπθαιηνχ; 31. Κάπνηνο ζε πξντφλ πνπ θαηαζθεπάδεη βάδεη ηξία ρξψκαηα, πξάζηλν, θφθθηλν, κπιε ζαλ ηε γαιιηθή ζεκαία. Μπνξεί λα θαηνρπξψζεη ζήκα; 32. Καηάζεζε αίηεζεο γηα ζήκα ζε πξντφλ ζαπνχλη ιέμε «αζηέξαο» θαη ην ρξεζηκνπνηεί. Κάπνηνο κεηά απφ ιίγν θάλεη επίζεο αίηεζε γηα ζαπνχλη «αζηέξαο» θαη ην ρξεζηκνπνηεί. Μπνξεί αθνχ δελ έρεη βγεη απφθαζε γηα πξψην ζήκα; 33. Έρεη θαηαζέζεη θάπνηνο σο ζήκα ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ γηα ζαπνχλη. Κάπνηνο κε ίδην νλνκαηεπψλπκν ζέιεη λα θαηαζέζεη επίζεο γηα ζαπνχλη. Μπνξεί; 34. έλλνηα θαη δηαθνξέο επσλπκίαο, δηαθξηηηθνχ ηίηινπ θαη ζήκαηνο. 35. Τα εκπνξηθά βηβιία,νη δηαθξίζεηο ηνπο θαη ε ζεκαζία ηνπο. 36. Η έλλνηα ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαη νη δηαθξίζεηο ηνπ. Τξφπνη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. 37.Απσιεηα εκπνξηθήο ηδηφηεηαο 38.Αζπκβηβαζην εκπνξηθήο ηδηφηεηαο 39. Τξφπνη απφθηεζεο ηεο εκπνξηθήο ηδηφηεηαο 40. Δίλαη ππνρξεσηηθφ ν δηαθξηηηθφο ηίηινο κηαο εηαηξίαο λα νξηζηεί κε θαηαζηαηηθφ; 41. Τη είλαη δηαθξηηηθφο ηίηινο θαη πνηα ε δηαθνξά ηνπ απφ ηελ επσλπκία; Β.- ΔΣΑΙΡΔΙΔ ομόππςθμη- εηεπόππςθμη- αθανήρ- ΑΔ- ΔΠΔ 1. Η ζύζηαζη ομόππςθμηρ εηαιπίαρ απαηηεί: α) Εγθξηηηθό Πξνεδξηθό Δηάηαγκα. β) Άηππε εηαηξηθή ζύκβαζε. γ) Σπκθσλία ησλ εηαίξσλ κε ηδησηηθό έγγξαθν 2. Κεθαλαιοςσική σαξαθηεξίδεηαη ε εηαηξία: α) Οη εηαίξνη ηεο νπνίαο είλαη κέιε ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. β) Η νπνία είλαη εηζεγκέλε ζην Χξεκαηηζηήξην. γ) Τν θεθάιαην ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ επξώ. δ) Όηαλ σο πξνϋπόζεζε γηα ηελ ίδξπζή ηεο ηίζεηαη από ην λόκν ε ύπαξμε θεθαιαίνπ. 3. Η αθανήρ εκπνξηθή εηαηξία: α) Σηεξείηαη λνκηθήο πξνζσπηθόηεηαο. β) Απνθηά λνκηθή πξνζσπηθόηεηα από ηεο εηζαγσγήο ηεο ζην Χξεκαηηζηήξην. γ) Ερεη λνκηθή πξνζσπηθόηεηα κόλνλ σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηεο κεηαμύ ησλ εηαίξσλ. δ) Ερεη πεξηνξηζκέλε ηθαλόηεηα δηθαίνπ. 4. Αλ ε δηνίθεζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ είλαη πνιπκειήο, νη απνθάζεηο εθόζνλ ζην θαηαζηαηηθό ηνπ δελ νξίδεηαη άιισο, ιακβάλνληαη: α) Με πακςεθία ησλ κειώλ ηεο δηνίθεζεο. β) Με ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηεο δηνίθεζήο ηνπ. γ) Με απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηεο δηνίθεζήο ηνπ. δ) Με απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο δηνίθεζήο ηνπ. 5.Μία ομόππςθμη ή εηεπόππςθμη εηαηξία ράλεη ηελ εκπνξηθή ηεο ηδηόηεηα: α) Με ηελ είζνδό ηεο ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. β) Όηαλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο. γ) Όηαλ παύζεη λα αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα. δ) Οηαλ πεζάλεη θάπνηνο από ηνπο εηαίξνπο ηεο. 6. Η Ανώνςμη Εηαιπία απνθηά ηελ ηδηόηεηα εκπόξνπ: α) Από ηελ ηδξπζή ηεο. β) Από ην ρξόλν πνπ αζθεί πξάγκαηη εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα. γ) Από ην ρξόλν πνπ ε εκπνξηθή ηεο ηδηόηεηα βεβαηώλεηαη κε δηθαζηηθή απόθαζε. δ) Οπδέπνηε απνθηά ηδηόηεηα εκπόξνπ. 7. Οη ιδπςηικοί ηίηλοι ηεο Αλώλπκεο Εηαηξίαο: α) Παξέρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε. β) Δελ παξέρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε. γ) Ελζσκαηώλνπλ κεηνρηθή ζρέζε. δ) Δελ πεξηθιείνπλ απαίηεζε από ηελ εηαηξία. 3

4 8. Η ονομαζηική αξία θάζε κεηνρήο Α.Ε. δελ κπνξεί λα είλαη: α) Καηώηεξε ησλ 40 επξώ θαη αλώηεξε ησλ 90 επξώ. β) Καηώηεξε ησλ 30 επξώ θαη αλώηεξε ησλ 130 επξώ. γ) Καηώηεξε ησλ 5 επξώ θαη αλώηεξε ησλ 100 επξώ. δ) Καηώηεξε ησλ 0,30 επξώ θαη αλώηεξε ησλ 100 επξώ. 9. Το εηαιπικό κεθάλαιο ηεο ΕΠΕ είλαη ην θαηώηαην όξην θαη ζρεκαηίδεηαη από ηηο εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ: α) επξώ. β) επξώ. γ) επξώ. δ) επξώ. 10. Η μεπίδα ζςμμεηοσήρ εηαίξνπ ΕΠΕ δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξε από: α) 30 επξώ. β) 10 επξώ. γ) 100 επξώ. δ) 50 επξώ. 11. Δηαθνξά εηαηξηθνύ κεξηδίνπ θαη κεξίδαο ζπκκεηνρήο ζηελ ΕΠΕ 12. Δεν είναι όπγανο ηηρ Α.Ε. α) Η γεληθή ζπλέιεπζε. β) Οη δηαρεηξηζηέο. γ) Τν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην. δ) Οη ειεγθηέο. 13. Έξρνληαη 2 πειάηεο θαη ζαο ιέλε φηη έρνπλ Δπξψ θαη έλα αθίλεην πνπ ππνινγίδνπλ φηη πηάλεη Δπξψ. Μπνξεί λα πξνζθεξζεί αθίλεην σο κέξνο θεθαιαίνπ θαη λα ζπζηαζεί ε ΑΔ; 32. ΑΔ. Μέινο ζε ΓΣ εηαηξείαο πνπ εκπνξεχεηαη ςπγεία ζέιεη λα μεθηλήζεη παξάιιεια αηνκηθή επηρείξεζε πνπ λα εκπνξεχεηαη ςπγεία. Μπνξεί ; 33.Πσο γίλεηαη ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ κηαο πξνζσπηθήο εηαηξίαο; Με ηδησηηθφ ή δεκφζην έγγξαθν; 34. Πσο γίλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κηαο ΑΔ; 35. Απφ ηη απνηειείηαη ε επσλπκία κηαο ΑΔ; 36. Πνηα ε έδξα κηαο εηαηξίαο; 37. Πσο γίλεηαη αχμεζε θεθαιαίνπ ζε ΑΔ; Μπνξεί ζε ΑΔ λα απνθαζηζηεί θαη εμαίξεζε αχμεζε θεθαιαίνπ απφ ΓΣ; 38. Μπνξεί λα ζπζηαζεί ΑΔ απφ έλαλ; 39. Αλ ΑΔ ζπζηαζεί απφ 2 θαη κεηά απνκείλεη έλαο, κπνξεί λα ζπλερίζεη ΑΔ κε έλαλ κέηνρν; 40. Μπνξεί ΑΔ λα αγνξάζεη δηθέο ηεο κεηνρέο; Γηα πνην ιφγν; 41. Σε ΑΔ ππάξρνπλ 3 κέηνρνη. Οη δχν έρνπλ βάιεη κεηξεηά θαη ν ηξίηνο αθίλεην. Πνηνο εθηηκά ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ; 42. Ο ζάλαηνο εηαίξνπ είλαη ιφγνο ιχζεο ηεο ΟΔ-ΔΔ-ΔΠΔ; 43. Πσο δεκηνπξγείηαη ε επσλπκία ζηελ ΔΠΔ; Πσο ζηελ κνλνπξφζσπε ΔΠΔ; 44. Δπσλπκία ηεο ΑΔ-ΔΠΔ-ΟΔ-ΔΔ. Δπηηξέπεηαη ζηελ ΑΔ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επσλπκία ην φλνκα θάπνηνπ εηαίξνπ; 45. Πνηα είλαη ηα φξγαλα ηεο ΑΔ θαη ηεο ΔΠΔ; 46. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ζπζηάζεσο ΔΠΔ; 47. Πσο γίλεηαη ε δηαρείξηζε ηεο ΔΠΔ φηαλ δελ νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ δηαρεηξηζηήο; 48. Πνηνη νη ιφγνη ιχζεο ΔΠΔ; 49. Διάρηζην θεθάιαην ΔΠΔ; 4

5 50. Δίλαη δπλαηφλ λα ζπζηαζεί ΔΠΔ απφ έλα κφλν πξφζσπν; Μπνξεί ε μονοππόζυπη ΔΠΔ λα ζπζηήζεη άιιε; 52. Πνηα είλαη ηα φξγαλα ηεο πξνζσπηθήο εηαηξίαο; 53. Σε πεξίπησζε ίδξπζεο ΔΠΔ απφ δχν εηαίξνπο, αλ ν έλαο απνρσξήζεη, ηη έγγξαθν ζπληάζζεηαη γηα λα κεηαηξαπεί ε εηαηξία ζε Μνλνπξφζσπε ΔΠΔ; 54. Αιιάδνπλ ηφηε ηα εηαηξηθά κεξίδηα; Πφηε αιιάδνπλ; 55. Τη είλαη ην ζχζηεκα δηπιήο πιεηνςεθίαο ζηελ ΔΠΔ; 56. Πσο δεζκεχεηαη ε πξνζσπηθή εηαηξία; 57. Τη ζεκαίλεη ππνρξέσζε πίζηεο ζηελ πξνζσπηθή εηαηξία; 58.Πσο απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ε πξνζσπηθή εηαηξία; 59. Πνηνη είλαη νη ιφγνη ιχζεο κηάο πξνζσπηθήο εηαηξίαο; 60. Πσο πξαγκαηνπνηείηαη πξαθηηθά ε έμνδνο ελφο εηαίξνπ πξνζσπηθήο εηαηξίαο; 61.Αλ νη ινηπνί εηαίξνη δε ζπκθσλνχλ κε ηελ έμνδν ηνπ πσο κπνξεί ν εηαίξνο λα απνρσξήζεη; 62. Αλ κε ηνλ ζάλαην εηαίξνπ πξνζσπηθήο εηαηξίαο, εηζέιζνπλ ζηελ εηαηξία νη θιεξνλφκνη ηνπ, θιεξνλνκνχλ θαη ηελ ηπρφλ δηαρεηξηζηηθή ηδηφηεηα πνπ είρε απηφο φζν δνχζε; 64.Πνηα είλαη ε ζπλέπεηα ηεο εκθάληζεο ηνπ νλφκαηνο εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ ζηελ επσλπκία ηεο Δ.Δ.; 65. Σχζηαζε ΟΔ. Πφηε ρξεηάδεηαη δεκφζην έγγξαθν; 66. Ο νκφξξπζκνο εηαίξνο εθ κφλνπ απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθηά εκπνξηθή ηδηφηεηα; Αλ πησρεχζεη ε ΟΔ ζπκπησρεχεη θη απηφο; 67. Δπυνςμία ΟΔ. Αξθεί ην φλνκα ελφο εηαίξνπ ; 68. Δηεπόππςθμη εηαιπία. Τη γίλεηαη αλ κπεη ην φλνκα εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ; 69. Υπάξρεη ειάρηζην πνζφ θεθαιαίνπ ζηελ ΟΔ; Πψο κεηέρνπλ ζε απηή νη εηαίξνη 70. Πψο εθπξνζσπείηαη ε ΟΔ; Μπνξεί λα είλαη δηαρεηξηζηήο κε νκφξξπζκνο εηαίξνο; Πεξηζζφηεξνη δηαρεηξηζηέο. Πψο ελεξγνχλ; 72. Οκφξξπζκνο εηαίξνο πνπ αζθεί θαη αηνκηθή επηρείξεζε πησρεχεη ζηελ αηνκηθή. Σπκπαξαζχξεη θαη ηελ ΟΔ; 73. Πσο ζπζηήλεηαη ΔΔ; 5

6 74. Ο νκφξξπζκνο εηαίξνο απνθηά εκπνξηθή ηδηφηεηα απφ ηε ζέζε ηνπ ή πξέπεη λα αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα; 75. Αλ πησρεχζεη εηαηξεία, ζα πησρεχζεη θαη νκφξξπζκνο εηαίξνο; Πσο ζπκκεηέρνπλ νη νκφξξπζκνη εηαίξνη; Πξέπεη λα έρνπλ ίζα κεξίδηα; Αλ δελ είλαη θαηά ίζα κέξε, ππάξρεη αθπξφηεηα; Πσο εθπξνζσπείηαη ΟΔ; Μπνξεί λα κελ ππάξρεη ζπλνιηθή δηαρείξηζε; Μπνξεί κε εηαίξνο λα είλαη δηαρεηξηζηήο; Αλ νη δηαρεηξηζηέο είλαη πεξηζζφηεξνη, πσο ιεηηνπξγνχλ; 76. Σπληζηά ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ ε έθηαθηε αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ; 77. Πνηα ε επζχλε ησλ ηδξπηψλ ηεο ΑΔ πξηλ απνθηήζεη απηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα; 78. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ζπζηάζεσο ηεο ΑΔ θαη πφηε απηή απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα; 79. Πσο κεηαηξέπεηαη ε ΟΔ ζε ΔΔ; 80. Τη είλαη ε θαηαζηαηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε; 81. Πνην ην ειάρηζην πνζφ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ΑΔ; Σε ηη δηαηξείηαη πνζφ απηφ; Υπάξρεη ειάρηζην φξην αμίαο κεηνρήο; 82. Δάλ απνβηψζεη ν έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο ΟΔ κε πνηεο πξνππνζέζεηο επηηξέπεηαη λα ζπλερηζηεί ε εηαηξεία κε ην φλνκα ηνπ; 83. Μπνξνχλ κε κέηνρνη λα είλαη κέιε ηνπ ΓΣ κηαο ΑΔ; 84. Ολνκάζηε ηα φξγαλα ηεο ΑΔ 85. Πνηνο δηνξίδεη ηνπο Διεγθηέο θαη ην ΓΣ κηαο ΑΔ; 86. Η κεηαβίβαζε κεηνρψλ κηαο ΑΔ είλαη ειεχζεξε ή απαηηείηαη άδεηα γηα λα γίλεη; Αλ νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο; 87. Η ΓΣ έρεη ππνρξέσζε λα ζπλεδξηάδεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα; 88. Πνηνο ζπγθαιεί ηε ΓΣ; Αλ κείλνπλ ζηελ εηαηξία κφλν δχν (2) κέηνρνη, απαηηείηαη πξφζθιεζε; 89. Πνηα ε αξκνδηφηεηα ησλ Διεγθηψλ; Σπλεξγάδνληαη κε ΓΣ κηαο εηαηξίαο; Πιεξψλνληαη; Πνηνο εγθξίλεη ηελ ακνηβή ηνπο; 90. Πφζα άηνκα ρξεηάδνληαη γηα ζχζηαζε αθαλνχο εηαηξείαο; Η αθαλήο έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα; Απαηηείηαη ηχπνο ζηελ αθαλή εηαηξεία; Τη ζα ηζρχζεη αλ αθαλήο εηαίξνο απνθηήζεη αθίλεην γηα εηαηξεία Μπνξεί ν αθαλήο εηαίξνο λα αλαδεηήζεη αλαινγία ζε αθίλεην απφ εκθαλή; Υπνρξενχηαη εκθαλήο λα απνδψζεη; 91. Πσο εθπξνζσπείηαη κηα ΟΔ; Πσο εθπξνζσπείηαη ε ΑΔ; 92. Όξγαλν δηνίθεζεο ΔΠΔ. 93. Πσο επζχλεηαη ν νκφξξπζκνο εηαίξνο; 94. Πνηεο είλαη νη ηξεηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ επσλπκία κηαο εηαηξίαο; 95. Σηελ ΔΠΔ πψο επζχλνληαη νη εηαίξνη; Ο εηεξφξξπζκνο εηαίξνο πψο επζχλεηαη; Ο νκφξξπζκνο ζηελ ΟΔ ε ηελ ΔΔ; 96. Σε πνηεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν γηα ηελ ζχζηαζε ΟΔ; 97. Η θνηλνπξαμία έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα; 98. Μπνξεί αλήιηθνο λα ζπκκεηάζρεη ζε ΟΔ; Υπάξρεη πεξίπησζε λα κπνξεί; Αξθεί αλήιηθνο λα είλαη θιεξνλφκνο γηα λα κπεη ζε ΟΔ; Απνθηά εκπνξηθή ηδηφηεηα; 99. Υπάξρεη ειάρηζην φξην θεθαιαίνπ ζηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο ;Μέγηζην; 100. Σε κηα ΔΠΔ ππάξρνπλ 2 εηαίξνπ. Ο Α έρεη 150 εηαηξηθά κεξίδηα θαη ν Β 50. 6

7 Πφζεο κεξίδεο ζπκκεηνρήο έρεη ν θαζέλαο; Πψο ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο; Με πνηα πιεηνςεθία; Τη ιακβάλνπκε ππφςε; 101. Πνηα είλαη ηα φξγαλα ηεο ΑΔ,ΔΠΔ,ΟΔ,ΔΔ; 102 Πνηα είλαη ε δηαθνξά απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο ζηελ ΑΔ; 103. Τη είλαη ε μεηοσή; Πσο δηαθξίλνληαη νη κεηνρέο ; 104. Τη ζεκαίλεη κάλςτη κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ; 105. Τη ζεκαίλεη ανάλητη κεηνρψλ απφ ηνπο κεηφρνπο; 106. Η Α.Δ. θαη ε Δ.Π.Δ, ηη εηαηξίεο είλαη απφ άπνςε ρξνληθήο δηάξθεηαο; 107. Καηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα; 108. Πνηνο εθπξνζσπεί ηελ εηαηξία θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο; 109. Τν κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα θαιπθζεί κφλν κε ρξήκαηα; 110. Πψο ιέγεηαη ε εηαηξηθή ζπκκεηνρή ζηελ Δ.Π.Δ; 111. Πψο ιέγεηαη ε εηαηξηθή ζπκκεηνρή ζηελ Α.Δ; Γ.- ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ζςναλλαγμαηική- γπαμμάηιο ζε διαηαγή- επιηαγή 1. Η έθδνζε επηηαγήο: α) Είλαη παξάγσγα εκπνξηθή πξάμε, εθόζνλ εθδίδεηαη από έκπνξν ζην πιαίζην ηεο εκπνξηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο. β) Είλαη εκπνξηθή πξάμε αλ αθνξά κία από ηηο πξάμεηο πνπ νξίδεη ν λόκνο σο πξσηόηππα εκπνξηθέο. γ) Είλαη πξσηόηππα εκπνξηθή πξάμε. δ) Τίπνηε από ηα παξαπάλσ. 2. Η έθδνζε επηηαγήο από ηεξέα: α) Δελ είλαη εκπνξηθή πξάμε αθνύ εθδίδεηαη από πξόζσπν πξνθαλώο κε έκπνξν. β) Είλαη εκπνξηθή πξάμε αλ αθνξά κία από ηηο πξάμεηο πνπ νξίδεη ν λόκνο σο πξσηόηππα εκπνξηθέο. γ) Είλαη πξσηόηππα εκπνξηθή πξάμε. δ) Τίπνηε από ηα παξαπάλσ. 3. Τα εηο δηαηαγήλ αμηόγξαθα: α) Εθδίδνληαη ππέξ θαηνλνκαδόκελνπ δηθαηνύρνπ. β) Μεηαβηβάδνληαη κε εθρώξεζε. γ) Ελζσκαηώλνπλ δηθαίσκα ππέξ θάζε θνκηζηή ηνπ εγγξάθνπ. δ) Τίπνηε από ηα παξαπάλσ. 4. Πξνϋπόζεζε εγθπξόηεηαο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο είλαη: α) Αιεζηλή εκεξνκελία έθδνζεο. β) Γλήζηα ππνγξαθή ηνπ εθδόηε. γ) Αιεζηλόο ηόπνο έθδνζεο. δ) Τίπνηα από ηα παξαπάλσ. 5. Ο ηόπνο πιεξσκήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο: α) Θα πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ θαηνηθία ηνπ πιεξσηή. β) Είλαη ππνθαηάζηεκα ηξάπεδαο. γ) Μπνξεί λα είλαη θαη θαηνηθία ηξίηνπ. δ) Τίπνηε από ηα παξαπάλσ. 6. Ο εθδόηεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο: α) Μπνξεί λα απνθιείζεη ηελ επζύλε ηνπ γηα ηελ πιεξσκή. β) Επζύλεηαη πάληα γηα ην αλ ν πιεξσηήο ζα απνδερζεί ηε ζπλαιιαγκαηηθή. γ) Επζύλεηαη πάληα γηα ην αλ ν πιεξσηήο ζα πιεξώζεη ηε ζπλαιιαγκαηηθή. δ) Τίπνηα από ηα παξαπάλσ. 7. Με νπηζζνγξάθεζε κεηαβηβάδνληαη: α) Τα αμηόγξαθα εηο δηαηαγήλ. β) Τα νλνκαζηηθά αμηόγξαθα. γ) Καη ηα εηο δηαηαγήλ θαη ηα νλνκαζηηθά αμηόγξαθα. δ) Όια ηα είδε ησλ αμηνγξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηο ηνλ θνκηζηή. 8. Ο νπηζζνγξάθνο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο: α) Μπνξεί λα απνθιείζεη ηελ επζύλε ηνπ γηα ηελ πιεξσκή. β) Επζύλεηαη γηα ην αλ ν πιεξσηήο ζα απνδερζεί ηε ζπλαιιαγκαηηθή. γ) Επζύλεηαη γηα ην αλ ν πιεξσηήο ζα πιεξώζεη ηε ζπλαιιαγκαηηθή. δ) Όια ηα παξαπάλσ. 7

8 9. Η ιεπθή ππνγξαθή ηνπ πιεξσηή ζην εκπξόζζην κέξνο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο: α) Καζηζηά ηε ζπλαιιαγκαηηθή άθπξε. β) Ιζρύεη σο απνδνρή. γ) Καζηζηά ηε ζπλαιιαγκαηηθή αθπξώζηκε, πξέπεη δειαδή λα δεηήζεη ηελ αθύξσζή ηεο έλαο από ηνπο νπηζζνγξάθνπο. δ) Τίπνηα από ηα παξαπάλσ. 10. Σην γξακκάηην εηο δηαηαγήλ δελ ρξεηάδεηαη λα αλαγξάθεηαη: α) Τν όλνκα ηνπ ιήπηε. β) Τν όλνκα ηνπ εθδόηε. γ) Ο ρξόλνο ιήμεο ηνπ γξακκαηίνπ. δ) Ο ηόπνο έθδνζεο. 11. Αλαγθαίν ζηνηρείν ηεο επηηαγήο δελ είλαη: α) Ο ηόπνο έθδνζεο. β) Ο ρξόλνο έθδνζεο. γ) Τν όλνκα ηνπ πιεξσηή. δ) Τν όλνκα ηνπ ιήπηε. 12.Τη είλαη ην δηακαξηπξηθό; Πσο δηαθξίλεηαη ; α) Έλα έγγξαθν δηακαξηπξίαο πξνο ηνλ θνκηζηή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο. β) Έγγξαθν κε ην νπνίν εθθξάδεη ηα πα-ξάπνλά ηνπ ν θνκηζηήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο. γ) Σπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν πνπ ζπληάζζεη ν θνκηζηήο, αλ δελ έγηλε απνδεθηή ε ζπλαιιαγκαηηθή από ηνλ αλαθεξόκελν πιεξσηή ή αλ ν πιεξσηήο αξλείηαη λα πιεξώζεη, ν θνκηζηήο ζπληάζζεη ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν επί κε πιεξσκή. δ) Ιδησηηθό ζπκθσλεηηθό πνπ ζπληάζζεη ν θνκηζηήο, αλ δελ έγηλε απνδεθηή ε ζπλαιιαγκαηηθή από ηνλ αλαθεξόκελν πιεξσηή ή αλ ν πιεξσηήο αξλείηαη λα πιεξώζεη, ν θνκηζηήο ζπληάζζεη ηδησηηθό έγγξαθν επί κε πιεξσκή. 13. Τα εηο δηαηαγήλ αμηόγξαθα: α) Εθδίδνληαη ππέξ θαηνλνκαδόκελνπ δηθαηνύρνπ. β) Μεηαβηβάδνληαη κε εθρώξεζε. γ) Ελζσκαηώλνπλ δηθαίσκα ππέξ θάζε θνκηζηή ηνπ εγγξάθνπ. δ) Τίπνηε από ηα παξαπάλσ. 14. Πξνϋπόζεζε εγθπξόηεηαο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο είλαη: α) Αιεζηλή εκεξνκελία έθδνζεο. β) Γλήζηα ππνγξαθή ηνπ εθδόηε. γ) Αιεζηλόο ηόπνο έθδνζεο. δ) Τίπνηα από ηα παξαπάλσ. 15. Δληφο πφζσλ εκεξψλ πξέπεη λα εκθαληζηεί ε επηηαγή πξνο πιεξσκή 16. Η ιεπθή ππνγξαθή ηνπ πιεξσηή ζην εκπξόζζην κέξνο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο: α) Καζηζηά ηε ζπλαιιαγκαηηθή άθπξε. β) Ιζρύεη σο απνδνρή. γ) Καζηζηά ηε ζπλαιιαγκαηηθή αθπξώζηκε, πξέπεη δειαδή λα δεηήζεη ηελ αθύξσζή ηεο έλαο από ηνπο νπηζζνγξάθνπο. δ) Τίπνηα από ηα παξαπάλσ. 17. Σην γξακκάηην εηο δηαηαγήλ δελ ρξεηάδεηαη λα αλαγξάθεηαη: α) Τν όλνκα ηνπ ιήπηε. β) Τν όλνκα ηνπ εθδόηε. γ) Ο ρξόλνο ιήμεο ηνπ γξακκαηίνπ. δ) Ο ηόπνο έθδνζεο. 18. Χξόλνο παξαγξαθήο αμηώζεσλ ησλ πξνζώπσλ από ζπλαιιαγκαηηθή. 19. Η αιινίσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο: α) Επηθέξεη ηελ αθπξόηεηά ηεο. β) Καζηζηά θάζε ππνγξαθέα ππόρξεν γηα ην θείκελν πνπ ππήξρε, όηαλ ππέγξαθε. γ) Δελ αζθεί επίδξαζε νύηε ζην θύξνο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο νύηε ζηελ επζύλε ησλ ππνγξαθέσλ. δ) Καζηζηά ηε ζπλαιιαγκαηηθή απιό έγγξαθν παζεηηθήο λνκηκνπνίεζεο. 20.Τα εηο δηαηαγήλ αμηόγξαθα: α) Εθδίδνληαη ππέξ θαηνλνκαδόκελνπ δηθαηνύρνπ. β) Μεηαβηβάδνληαη κε εθρώξεζε. γ) Ελζσκαηώλνπλ δηθαίσκα ππέξ θάζε θνκηζηή ηνπ εγγξάθνπ. δ) Τίπνηε από ηα παξαπάλσ. 21. Ο ηόπνο πιεξσκήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο: α) Θα πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ θαηνηθία ηνπ πιεξσηή. β) Είλαη ππνθαηάζηεκα ηξάπεδαο. γ) Μπνξεί λα είλαη θαη θαηνηθία ηξίηνπ. δ) Τίπνηε από ηα παξαπάλσ. 22. Ο εθδόηεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο: α) Μπνξεί λα απνθιείζεη ηελ επζύλε ηνπ γηα ηελ πιεξσκή. β) Επζύλεηαη πάληα γηα ην αλ ν πιεξσηήο ζα απνδερζεί ηε ζπλαιιαγκαηηθή. γ) Επζύλεηαη πάληα γηα ην αλ ν πιεξσηήο ζα πιεξώζεη ηε ζπλαιιαγκαηηθή. δ) Τίπνηα από ηα παξαπάλσ. 8

9 23. Αν παξαγξαθνύλ νη αμηώζεηο ηνπ θνκηζηή ζπλαιιαγκαηηθήο ζύκθσλα κε όζα ηζρύνπλ ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή κπνξεί θαη πώο λα δηεθδηθήζεη ηελ ρξεκαηηθή αμίσζε ηνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ θώδηθα;. 24. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία ηεο επηηαγήο; Δάλ ιείπεη έλα απφ απηά είλαη άθπξε; Δάλ δελ αλαγξάθεηαη ζηελ επηηαγή ν ηφπνο εθδφζεσο ηεο ηζρχεη; 25. Τη θαινχκε ξήηξεο ζηα αμηφγξαθα ; Αλαθέξαηε ηηο πην ζεκαληηθέο.. ; 26. Τη ζεκαίλεη ν φξνο «νπρί εηο δηαηαγήλ»; 27. Τη γίλεηαη αλ δελ πιεξσζεί ε επηηαγή; 28. Πνηα ε πξνζεζκία ησλ ελεξγεηψλ; 29. Πνηα είλαη ε έλλνηα ηεο κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγήο; 30. Τη είλαη ε νπηζζνγξάθεζε επηηαγήο θαη πνηα είλαη ε εγγπεηηθή ηεο ιεηηνπξγία; 31. Τη είλαη ε αλάθιεζε ηεο επηηαγήο θαη πφηε γίλεηαη; 32. «Πιεξσηέα ελ φςεη» Δίλαη ηζρπξή; Τη ζεκαίλεη; Μπνξεί λα κπεη ζαλ ρξφλνο ιήμεο αο πνχκε 4 κήλεο απφ εκθάληζε; Αλ ζπλαιιαγκαηηθή εκθαληζηεί λσξίηεξα κπνξεί λα πιεξσζεί Αλ επηηαγή εκθαληζηεί λσξίηεξα κπνξεί λα πιεξσζεί; 33. Αλ δελ αλαθέξεηαη ηφπνο ζπλαιιαγκαηηθήο είλαη άθπξε απηή ή αλαπιεξψλεηαη απφ άιιν ζηνηρείν; 34. Μπνξεί λα γξαθηεί ν φξνο ζπλαιιαγκαηηθή ζηα αγγιηθά; Μπνξεί αληί γηα «ζπλαιιαγκαηηθή» λα γξαθηεί «έγγξαθν ζπλαιιαγκαηηθήο»; 35. Φξεηάδεηαη ζηε ζπλαιιαγκαηηθή λα αλαθέξεηαη αηηία; 36. Αλ ν εγγπεηήο δε γξάςεη ππέξ πνίνπ εγγπάηαη, ππέξ πνίνπ ηεθκαίξεηαη φηη εγγπάηαη; 37. Αλ ν εθδφηεο δελ ππνγξάςεη ζπλαιιαγκαηηθή είλαη έγθπξε; 38. Πσο κεηαβηβάδεηαη ζπλαιιαγκαηηθή; Η επηηαγή ; 39. Φξεηάδεηαη ηχπν ε νπηζζνγξάθεζε; Σε πνην ζεκείν ηίζεηαη θαη πσο γξάθεηαη; 40. Υπάξρεη ιεπθή νπηζζνγξάθεζε; 41. Μπνξεί λα γίλεη κεξηθή πιεξσκή ζπλαιιαγκαηηθήο; 42. Οπηζζνγξάθνο πιήξσζε ζπλαιιαγκαηηθή. Τη δηθαηψκαηα έρεη; 43. Αλ δελ πιεξσζεί ζπλαιιαγκαηηθή θαη πεξάζνπλ δχν κέξεο ηη πξέπεη λα γίλεη; 44. Πνπ θαη πσο ζπληάζζεηαη δηακαξηπξηθφ; 45. Μηα ζπλαιιαγκαηηθή δελ πιεξψλεηαη. Τη πξέπεη λα θάλεη ν θνκηζηήο κεηά ηε ιήμε ηεο; 46. Πνηεο νη πξνππνζέζεηο έθδνζεο δηαηαγήο πιεξσκήο απφ επηηαγή; 47. Πφηε παξαγξάθεηαη ε αμίσζε ηνπ θνκηζηή ηεο επηηαγήο; 48. Μηα άθπξε επηηαγή σο ηη κπνξεί λα ηζρχζεη; 49. Τη είλαη ιεπθή επηηαγή; Τη είλαη ε εθρψξεζε; 50. Πνηα είλαη ηα είδε ησλ αμηνγξάθσλ; 51. Τη είλαη ε δίγξακκε επηηαγή; Η Λνγηζηηθή; 52. Μεηνρή ΑΔ είλαη αμηφγξαθν ή φρη; 53. Η κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο ΑΔ είλαη ειεχζεξε; 54. Δπηηαγή είλαη αμηφγξαθν ζηνλ θνκηζηή ή εηο δηαηαγήλ; 55. Μπνξεί λα κεηαβηβαζηεί επηηαγή; Με πνην ηξφπν; Τη είλαη ε κεηαρξνλνινγεκέλε επηηαγή; Σπλέπεηεο; 56. Η ηξάπεδα ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη φηαλ ηεο εκθαλίδνπλ κηα επηηαγή; 57. Σπλέπεηεο παξφδνπ 8εκέξνπ; Τη δηθαηψκαηα έρεη ν θνκηζηήο κεηά; Μπνξεί λα ηελ εκθαλίζεη; 58. Αλήιηθνο ππνγξάθεη ζπλαιιαγκαηηθή. Σπλέπεηεο; 59. Σπλαιιαγκαηηθή δελ έρεη εκεξνκελία ιήμεο. Πφηε πξέπεη λα δεηήζεη πιεξσκή; 60. Καιφπηζηνο θνκηζηήο απφ νπηζζνγξάθν απνθηά απφ θιέθηε θαη εηζπξάηηεη. Αλ 9

10 βξσ ζηνλ δξφκν επηηαγή κπνξψ λα ηελ εηζπξάμσ; 61. Τα ιαρεία θαη ηα δειηία πξν-πφ είλαη αλψλπκα αμηφγξαθα; 62. Δθηφο απφ ηελ έθδνζε ηεο δηαηαγήο, ηη άιιν κπνξνχκε λα θάλνπκε λα δελ πιεξσζεί κηα επηηαγή; 63. Τη γίλεηαη αλ έρνπκε παξάβαζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ ζπκπιήξσζε κηαο ιεπθήο επηηαγήο; 64. Τη ζεκαίλεη επηηαγή πιεξσηέα ελ φςεη; 65. Δίδε αμηνγξάθσλ. 66. Τη ζεκαίλεη ε αξρή ηνπ απξνζβιήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ ελζηάζεσλ ζηελ δίθε δηαηαγήο πιεξσκήο ; Τη είλαη θαη Πσο εθδίδεηαη ε δηαηαγή πιεξσκήο; 67. Υπάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ νπηζζνγξάθεζε ή απηή κπνξεί λα γίλεηαη απεξηφξηζηα; 68. Αλ κηα επηηαγή εκθαληζηεί ζηελ ηξάπεδα κεηά ηελ νθηαήκεξε πξνζεζκία ζα πιεξσζεί; 69. Οκνηφηεηεο δηαθνξέο ζπλαιιαγκαηηθήο,γξακκαηίνπ θαη επηηαγήο. 70. Τα πξφζσπα ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή,γξακκάηην θαη επηηαγή Γ.- ΠΣΩΥΔΤΗ πηυσόρ έμποπορ- ζύνδικορ ειζηγηηήρ δικαζηήρ- ομάδα πιζηυηών- πηυσεςηική αποκαηάζηαζη- σπεοκοπία δόλια, απλή 1. Πνηεο νη πξνυπνζέζεηο πηψρεπζεο κίαο εηαηξίαο; 2. Η πηψρεπζε είλαη ιφγνο ιχζεσο ηεο ΟΔ; Δίλαη έγθπξε αληίζεηε ξχζκηζε ζην θαηαζηαηηθφ; 3. Μπνξεί λα πησρεχζεη κηα ΑΔ πνπ δελ έρεη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 4. Πσο ιέγεηαη ην δηθαζηήξην ηεο πηψρεπζεο; 5. Με πνηα δηαδηθαζία δηθάδεη; 6. Πνηα ηα θχξηα φξγαλα ηεο πηψρεπζεο; 7. Πνην ην ηνπηθά αξκφδην δηθαζηήξην ηεο πηψρεπζεο; 8. Μπνξεί έλαο έκπνξνο ν νπνίνο δελ πιεξψλεη ην ελνίθην ηνπ ζπηηηνχ ηνπ λα πησρεχζεη; 9. Ο δηαηεξψλ πεξίπηεξν είλαη έκπνξνο πνπ πησρεχεη ; 10. Απφ πφηε θεξχζζεηαη ν έκπνξνο ζε πηψρεπζε; 11.Πνχ δεκνζηεχεηαη ε πησρεπηηθή απφθαζε; 12. Αξθεί ε εκπνξηθή ηδηφηεηα γηα πηψρεπζε; 13. Πψο επαιεζεχνληαη νη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ; 14. Πσο νξίδεηαη ν ζχλδηθνο θαη πνηεο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ; 15. Τη είλαη ε χπνπηε πεξίνδνο θαη ηη ζεκαίλεη ; 17.Πνηεο νη ζπλέπεηεο ηεο πηψρεπζεο; 18. πνηνο πησρεχεη; 19. Έλλνηα θαη ζεκαζία ηεο δηάθξηζεο ηεο πησρεπηηθήο θαη κεηαπησρεπηηθεο πεξηνπζίαο. 20. Έλλνηα ρξενθνπίαο,δηαθξίζεηο θαη ζπλέπεηεο. 21. Πησρεπηηθφο ζπκβηβαζκφο. 22. Πησρεπηηθή απνθαηάζηαζε. Πσο επέξρεηαη; 10

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.)

Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.) Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιόηηηα Ε.Π.Ε. Η εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο είλαη εκπνξηθή θαη αλ ν ζθνπόο απηήο δελ είλαη εκπνξηθή επηρείξεζε (άξζξν 3 1 Ν. 3190/55)0.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε»

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» Δηζεγεηήο: θ. Μπαζηάθεο Δκκαλνπήι πνπδάζηξηα: Γεσξγαθνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΥ ΣΦΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Α.Τ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΥ ΣΦΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΥ ΣΦΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΑ : ΨΑΡΑΚΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΨΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΡΙΑΡΧΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα