ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/1583-14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη μελών στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της πράξης: «Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ» Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ έχει αναλάβει την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών επιχειρηματικότητας» της πράξης «Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Θεόδωρο Αποστολόπουλο. Το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια της Πράξης αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής αξιοποίησης του ποικίλου και σημαντικού ερευνητικού υλικού που έχει αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα πολυετούς ή εξειδικευμένης έρευνας από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ) του ΟΠΑ. Σκοπός είναι η υποστήριξη ομάδων στην προσπάθεια αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η εκπαίδευση και καθοδήγησή τους στην πορεία της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Μέσα από το πρόγραμμα οι ωφελούμενοι θα μπορέσουν μεταξύ άλλων, να απολαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες ενδεικτικά σε τομείς όπως: Χρηματοοικονομικά, φορολογικά και λογιστικά θέματα: Ο εμπειρογνώμονας θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στις ομάδες σε σχέση με ζητήματα όπως: Έναρξη εταιρίας και λειτουργία στα πρώτα στάδια, Χρηματοδοτικά Προγράμματα, Συμβουλές επενδύσεων, Λογιστική παρακολούθηση λειτουργίας επιχειρήσεων, Προσδιορισμός αρχικού κεφαλαίου & προϋπολογισμός έξι μηνών λειτουργίας με ανάλυση επικινδυνότητας, Αρχικός προσδιορισμός πηγών εσόδων και κέντρων κόστους με ανάλυση επικινδυνότητας, Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής ανά πηγή εσόδων, Καθορισμός Key Performance Indicators (KPIs) Στρατηγικός σχεδιασμός Μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς και προώθηση: Ο εμπειρογνώμονας θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στις ομάδες σε σχέση με ζητήματα όπως: Στρατηγική και πολιτικές marketing, Έρευνα αγοράς, Kατάρτιση ενός Marketing Plan, Πρόγραμμα πωλήσεων, Προβολή-προώθηση προϊόντος και υπηρεσίες, Ψηφιακή προώθηση και επικοινωνία, Branding προϊόντων/εταιριών, Εξαγωγικό μάρκετινγκ Τεχνική υποστήριξη: Ο εμπειρογνώμονας θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στις ομάδες σε σχέση με ζητήματα όπως: Μελέτες στρατηγικής και πληροφορικής, Υποστήριξη υλοποίησης έργων πληροφορικής, Σχεδιασμός συστημάτων και 1

2 διαδικασιών, Ανάπτυξη λογισμικού, Προγραμματισμός, Ανάπτυξη web/mobile εφαρμογών, Ανάπτυξη prototype Ανάπτυξη προσωπικού: Ο εμπειρογνώμονας θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στις ομάδες σε σχέση με ζητήματα όπως: Επιλογή προσωπικού, Προγραμματισμός και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών), Συστήματα αξιολόγησης προσωπικού, Συστήματα αμοιβών προσωπικού, Ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων Ανθρώπινο κεφάλαιο και συνεργατικότητα, Ανάπτυξη ηγεσίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις, Ανάπτυξη ομάδας (Team Building) Νομική υποστήριξη: Ο εμπειρογνώμονας θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στις ομάδες ώστε να εξερευνηθεί το νομικό πλαίσιο όπου χρειάζεται κατά περίπτωση για τον τρόπο λειτουργίας και τη φύση των υπηρεσιών που η μέλλουσα εταιρεία θα παρέχει. Ενδεικτικά: σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού, κατοχύρωση Εμπορικού ή /και κοινοτικού Σήματος,, Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων, Αδειοδοτήσεις, Κατοχύρωση Πνευματικής ιδιοκτησίας και Πατέντες, Συμβάσεις με Προσωπικό, Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, Θέματα προσωπικών δεδομένων, Επενδύσεις Χρηματοδότηση Υποστήριξη συγγραφής Επιχειρηματικού Σχεδίου: Ο εμπειρογνώμονας θα παρέχει στις ομάδες την υπηρεσία συγγραφής του επιχειρηματικού τους σχεδίου, έτσι ώστε αυτό να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρες, ρεαλιστικό και συνάμα ελκυστικό για τους μελλοντικούς χρηματοδότες που θα το διαβάσουν. Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring): Ο εμπειρογνώμονας θα παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση στις ομάδες, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν την επιχειρηματική κρίση τους και να μπορέσουν να διαμορφώσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε μια καινοτόμα επιχείρηση με πρωτοποριακές υπηρεσίες/ προϊόντα που θα αποτελέσουν πόλο έλξης για το αγοραστικό κοινό. Ενδεικτικοί τομείς συμβουλευτικής καθοδήγησης: στρατηγικός σχεδιασμός, αντιμετώπιση προβλημάτων, διοίκηση, υλοποίηση και αξιολόγηση σχεδίων, τρόπος μελέτης των τάσεων του κλάδου, τρόπος μελέτης του ανταγωνισμού, επιλογή των κινήσεων που θα πρέπει να κάνουν στην αγορά, αξιοποίηση και χρήση των νέων τεχνολογιών. καθώς και σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά ζητήματα όπως σε θέματα καινοτομίας, στρατηγικής ανάλυσης, κλπ. Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ζητεί εμπειρογνώμονες (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) με στόχο την μετάδοση των γνώσεων και των εμπειριών τους, πάνω σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά ζητήματα και την καθοδήγηση των ομάδων στην εκπόνηση ή/και στην υλοποίηση μίας καινοτομικής επιχειρηματικής ιδέας ή σχεδίου. Για να υλοποιηθεί το αντικείμενο της Πράξης, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση και διατήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (στο εξής «Μητρώο») και η ένταξη μελών σε αυτό. Το εν λόγω Μητρώο: Θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες και συμβουλευτική καθοδήγησης προς τις εν δυνάμει νέες επιχειρήσεις και ομάδες νέων ανθρώπων, που θα εντάσσονται στο Κέντρο για την περαιτέρω ανάπτυξη ή/και υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας, Θα διασφαλίζει διαρκή διαθεσιμότητα εμπειρογνωμόνων από όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης για την παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής καθοδήγησης προς τις εν δυνάμει νέες επιχειρήσεις και ομάδες νέων ανθρώπων. Θα επικαιροποιείται και θα εμπλουτίζεται ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες για υποστηρικτικές υπηρεσίες και συμβουλευτικής καθοδήγησης των εν δυνάμει νέων επιχειρήσεων και ομάδων νέων ανθρώπων, που θα εντάσσονται στο Κέντρο ανά κύκλο ένταξης. 2

3 Οι εμπειρογνώμονες μπορεί να προέρχονται από όλο το φάσμα των κλάδων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της χώρας. Επιπλέον καλούνται και στελέχη που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που έμμεσα συμβάλλουν στην υποστήριξη για την έναρξη και την επιτυχή πορεία μιας νέας επιχείρησης: Α. Οικονομολόγοι και Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Εμπειρογνώμονες Χρηματοοικονομικών συνοψίζονται στα εξής: Πτυχίο ΑΕΙ Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας Αποδεδειγμένη εμπειρία στις παρακάτω θεματικές ενότητες: o Χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων o Έναρξη εταιρίας και λειτουργία στα πρώτα στάδια o Εκτιμήσεις αξίας εταιρειών o Χρηματοδοτικά Προγράμματα (ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης) o Αποτελεσματικός έλεγχος και διαχείριση των δραστηριοτήτων και του συνολικού κόστους της επιχείρησης o Συμβουλές επενδύσεων o Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού-παθητικού o Αξιολόγηση δαπανών κεφαλαιουχικού εξοπλισμού o Λογιστική παρακολούθηση λειτουργίας επιχειρήσεων o Προσδιορισμός αρχικού κεφαλαίου & προϋπολογισμός έξι μηνών λειτουργίας με ανάλυση επικινδυνότητας o Αρχικός προσδιορισμός πηγών εσόδων και κέντρων κόστους με ανάλυση επικινδυνότητας o Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής ανά πηγή εσόδων o Καθορισμός Key Performance Indicators (KPIs) Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων Β. Σύμβουλοι Μάρκετινγκ και Προώθησης Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Εμπειρογνώμονες Μάρκετινγκ και Προώθησης συνοψίζονται στα εξής: Πτυχίο ΑΕΙ Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας Αποδεδειγμένη εμπειρία στις παρακάτω θεματικές ενότητες: o Στρατηγική και πολιτικές marketing o Έρευνες αγοράς o Kατάρτιση ενός Marketing Plan o Πρόγραμμα πωλήσεων o Προβολή-προώθηση προϊόντος και υπηρεσίες o Ψηφιακή προώθηση και επικοινωνία o Branding προϊόντων/εταιριών o Εξαγωγικό μάρκετινγκ Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων Γ. Σύμβουλοι Πληροφορικής - Προγραμματιστές Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής συνοψίζονται στα εξής: Πτυχίο ΑΕΙ σε αντικείμενο συναφές με την πληροφορική Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας Αποδεδειγμένη εμπειρία στις παρακάτω θεματικές ενότητες: o Μελέτες στρατηγικής και πληροφορικής 3

4 o Υποστήριξη υλοποίησης έργων πληροφορικής o Σχεδιασμός συστημάτων και διαδικασιών o Ανάπτυξη λογισμικού o Προγραμματισμός o Ανάπτυξη web/mobile εφαρμογών o Ανάπτυξη Prototype Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων Δ. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Προσωπικού Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Εμπειρογνώμονες Προσωπικού συνοψίζονται στα εξής: Πτυχίο ΑΕΙ Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας Αποδεδειγμένη εμπειρία στις παρακάτω θεματικές ενότητες: o Επιλογή προσωπικού o Προγραμματισμός και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού o Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών) o Συστήματα αξιολόγησης προσωπικού o Συστήματα αμοιβών προσωπικού o Ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων Ανθρώπινο κεφάλαιο και συνεργατικότητα o Ανάπτυξη ηγεσίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις o Ανάπτυξη ομάδας (Team Building) Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων Ε. Δικηγόροι- Νομικοί Σύμβουλοι Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Εμπειρογνώμονες συνοψίζονται στα εξής: Πτυχίο ΑΕΙ νομικής σχολής Θέση Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας στις παρακάτω θεματικές ενότητες: o Εταιρικό Δίκαιο (ενδεικτικά, σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού, κλπ) o Εμπορικό Δίκαιο (Κατοχύρωση Εμπορικού ημεδαπού ή /και κοινοτικού Σήματος, Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων Αδειοδοτήσεις o Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και πατέντες o Συμβάσεις με Προσωπικό o Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας o Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για θέματα προσωπικών δεδομένων Επενδύσεις Χρηματοδότηση Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων ΣΤ. Σύμβουλοι Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Εμπειρογνώμονες συνοψίζονται στα εξής: Πτυχίο ΑΕΙ Θέση ευθύνης σε προηγούμενες θέσεις απασχόλησης Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας Αποδεδειγμένη εμπειρία στις παρακάτω θεματικές ενότητες: o Καινοτομία o Στρατηγικής ανάλυσης o Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων o Συμβουλευτική 4

5 o Επιμόρφωση-Κατάρτιση o Καθοδήγηση Εμψύχωση / Mentoring o Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων o Αγορά Δικτύωση Εξωστρέφεια Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων Ζ. Άλλοι Εμπειρογνώμονες σε θέματα: Παροχές υπηρεσιών γραφιστικής και σχεδίασης Παροχές υπηρεσιών Υποστήριξη και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων Ως κριτήρια επιλογής των κατάλληλων εμπειρογνωμόνων από το Μητρώο λαμβάνονται υπ' όψη, μεταξύ άλλων, η διαθεσιμότητα ή και το επίπεδο δέσμευσής τους. Οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να δείξουν δέσμευση στο πρόγραμμα και θα αναλάβουν να: βοηθούν τους ωφελούμενους να θέσουν συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους καθώς και να τους βοηθήσουν ώστε να τους πραγματοποιήσουν έρχονται σε συνεχή επικοινωνία με τους ωφελούμενους συμμετέχουν σε σεμινάρια/προγράμματα επιχειρηματικότητας που διοργανώνονται από το Κέντρο παρακολουθούν συνεχώς την εξατομικευμένη ή/και γενική πρόοδο των ομάδων βοηθούν τους ωφελούμενους στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη μέσω δικτύωσης, επαφών κτλ. συμπληρώνουν απογραφικά δελτία σχετικά με την πορεία των επωφελούμενων. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εγγραφή στο Μητρώο έχει καταρχήν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό: a) εφόσον, σε περίπτωση φυσικών προσώπων, το ίδιο το πρόσωπο ή σε περίπτωση νομικών προσώπων κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί την διοίκηση ή είναι νόμιμος εκπρόσωπος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης για την ανάληψη δημόσιας σύμβασης που σημαίνει ότι: Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή, Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή ή εγκλήματα γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ελευθερίας. Δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα, Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παράσχουν προς το Κέντρο κάθε έγγραφο που θα τους ζητηθεί προκειμένου να τεκμηριωθεί η κάλυψη των κριτηρίων και των προϋποθέσεων εγγραφής τους στο Μητρώο. Με την αποστολή της αίτησης γγραφής τους στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων παρέχουν στο Κέντρο την άδεια για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών του εν λόγω Μητρώου. Σε περίπτωση που θα επιλεγούν, θα κληθούν να υπογράψουν δήλωση εμπιστευτικότητας, ανεξαρτησίας και μη σύγκρουσης της ιδιότητάς τους ως μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων και ως πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών προς νέες επιχειρήσεις/ομάδες ανθρώπων, που εντάσσονται στο 5

6 Κέντρο. Επιπλέον φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη τήρησης της δήλωσης που υπογράφουν και υποχρεούνται να αρνηθούν να παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον διαπιστώσουν ότι αντίκειται στη δήλωση που υπογράφουν. b) εφόσον διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και ειδικότερα: σε περίπτωση φυσικών προσώπων εφόσον διαθέτει επαγγελματική ή/και επιστημονική ειδίκευση και αποδεδειγμένη μέχρι σήμερα επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα σε πεδία του αντικειμένου του Μητρώου σε περίπτωση νομικών προσώπων εφόσον διαθέτει αποδεδειγμένη μέχρι σήμερα επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα σε κάποιο εκ των πεδίων του αντικειμένου του Μητρώου και προσωπικό με σχετική ειδίκευση ή/και εμπειρία. Τα ανωτέρω θα δηλώνονται σε σχετική υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα Β ) που θα υποβάλει μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της υποψηφιότητάς του ο κάθε ενδιαφερόμενος. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής Εμπειρογνωμόνων (Παράρτημα Α ) και να επισυνάψουν εκεί το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, στο οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνονται τα απαιτούμενα προσόντα. Το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων είναι διαρκώς «ανοικτό» για την ένταξη νέων υποψηφίων. Το ωριαίο κόστος των υποστηρικτικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής καθοδήγησης θα κυμαίνεται μεταξύ ευρώ. Σύναψη σύμβασης θα πραγματοποιηθεί όταν και εφόσον χρειαστεί με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες των ομάδων που είναι ενταγμένες στο Κέντρο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαραίτητα και στα επιθυμητά προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 Βαθμός πτυχίου Μεταπτυχιακό (επιπλέον 10 μονάδες) ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Βαθμός πτυχίου + 10 (αν υπάρχει μεταπτυχιακό) Ανώτατο όριο: 20 μονάδες 3 Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας 5 x (αριθμός εξαμήνων, στρογγυλευμένος προς τα κάτω) 4 Αποδεδειγμένη εμπειρία στις θεματικές ενότητες του κλάδου εξειδίκευσης 5 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων Ανώτατο όριο: 50 μονάδες 5 x (αριθμός εξαμήνων, στρογγυλευμένος προς τα κάτω) Ανώτατο όριο: 40 μονάδες 10 μονάδες αν υπάρχει αποδεδειγμένη εμπειρία Ανώτατο όριο: 10 μονάδες 6

7 ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 1) Τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που θα εγγραφούν στο Μητρώο, θα αποτελούν δυνητικούς παρόχους έργου ή υπηρεσιών προς τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, ο οποίος θα δύναται να απευθύνεται στα εν λόγω Πρόσωπα για την ανάθεση έργου σχετικού με το αντικείμενό του ανωτέρω Υποέργου 1 με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών επιχειρηματικότητας» της πράξης «Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ». Η συμμετοχή στο Μητρώο δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα προκειμένου να συναφθεί Σύμβαση Σύναψης Έργου μεταξύ του ΕΛΚΕ / ΟΠΑ και των εμπειρογνωμόνων. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». 2) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. 3) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται 4) Οι υποψηφιότητες για την ένταξη στο Μητρώο θα εξετάζονται περιοδικά από τη διαρκή επιτροπή Διαχείρισης του Μητρώου (ΕΔιΜ). Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν οι Αιτήσεις Εγγραφής στις οποίες θα περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα. 5) Τυχόν ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος και την διαδικασία διαχείρισης και σύστασης Μητρώου Εμπειρογνωμόνων η οποία εγκρίθηκε στην 2 η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους , στις 22/09/ ) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων ένταξης στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/ έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1) Αίτηση συμμετοχής (Παράρτημα Α ) 2) Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Β ) 3) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά ή ελληνικά. 4) Φωτοτυπίες των δικαιολογητικών. 7

8 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (αίτηση συμμετοχής) και την υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενα από βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, Αθήνα, πρωτόκολλο, 1 ος όροφος. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη λήξη του έργου. Όμως οι ενδιαφερόμενοι για άμεση συνεργασία καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη μελών στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του ΕΡ ». Τηλέφωνο επικοινωνίας: κ. Κωνσταντίνα Καγιάρα, Με εντολή της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ / ΟΠΑ Η Προϊσταμένη Γραμματείας Ευαγγελία Κρέπια 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ (Για Φυσικά Πρόσωπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΔΙΟΥ/ΠΕΔΙΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Οικονομολόγοι και Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι Β. Σύμβουλοι Μάρκετινγκ και Προώθησης Γ. Σύμβουλοι Πληροφορικής - Προγραμματιστές Δ. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Προσωπικού Ε. Νομικοί Σύμβουλοι ΣΤ. Σύμβουλοι Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Ζ. Άλλοι Εμπειρογνώμονες ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο Αντικείμενο Ανώτατο Ίδρυμα Μεταπτυχιακές Σπουδές Αντικείμενο Ειδίκευσης Ανώτατο Ίδρυμα Διδακτορική Διατριβή Θέμα - Ανώτατο Ίδρυμα ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Θέσεις Εργασίας αντικείμενο εργοδότης Ελεύθερο επάγγελμα αντικείμενο Μελέτες Αντικείμενο στοιχεία δημοσίευσης Φορέας Ανάθεσης (εφόσον υπάρχει) Επιστημονικά Άρθρα Αντικείμενο στοιχεία δημοσίευσης Επιστημονική Εργασία Πεδίου Αντικείμενο Στοιχεία επιστημονικού έργου στο πλαίσιο του οποίου έγινε η εργασία πεδίου 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ (Για Νομικά Πρόσωπα) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( ) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΔΙΟΥ/ΠΕΔΙΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Οικονομολόγοι και Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι Β. Σύμβουλοι Μάρκετινγκ και Προώθησης Γ. Σύμβουλοι Πληροφορικής - Προγραμματιστές Δ. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Προσωπικού Ε. Νομικοί Σύμβουλοι ΣΤ. Σύμβουλοι Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Ζ. Άλλοι Εμπειρογνώμονες ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑ Μελέτες/Εμπειρογνωμοσύνες Αντικείμενο Φορέας Ανάθεσης Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Αντικείμενο Φορέας Ανάθεσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Να δηλωθούν τα στελέχη που θα ενταχθούν ως μέλη στο Μητρώο: Για κάθε στέλεχος να δηλωθούν: ΣΠΟΥΔΕΣ o Πτυχίο Αντικείμενο Ανώτατο Ίδρυμα o Μεταπτυχιακές Σπουδές Αντικείμενο Ειδίκευσης Ανώτατο Ίδρυμα o Διδακτορική Διατριβή Θέμα - Ανώτατο Ίδρυμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ o Θέσεις Εργασίας αντικείμενο εργοδότης o Ελεύθερο επάγγελμα αντικείμενο o Μελέτες Αντικείμενο στοιχεία δημοσίευσης Φορέας Ανάθεσης (εφόσον υπάρχει) o Επιστημονικά Άρθρα Αντικείμενο στοιχεία δημοσίευσης o Επιστημονική Εργασία Πεδίου Αντικείμενο Στοιχεία επιστημονικού έργου στο πλαίσιο του οποίου έγινε η εργασία πεδίου 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης του Ν 1599/1986 για την προσωπική κατάσταση & για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων στην Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων *σε περίπτωση νομικών προσώπων συμπληρώνεται από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση και τους νομίμους εκπροσώπους ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1. Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 2. Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 3. Δεν έχω τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση 4. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 5. Έχω εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές μου υποχρεώσεις 6. *ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Όσα δήλωσα στην υποβληθείσα Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων είναι απολύτως αληθή και ακριβή *ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Όσα δηλώθηκαν για λογαριασμό του. (Επωνυμία Νομικού Προσώπου) στην υποβληθείσα Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων είναι απολύτως αληθή και ακριβή Ημερομηνία:.20 Ο Η Δηλ. 11

12 (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/ 1863-14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1891/Φ.20

Αθήνα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1891/Φ.20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 08/11/2012 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΦ-ΗΙΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΦ-ΗΙΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ Ταχ. /νση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας: 105 64, Αθήνα Πληροφορίες: Ασηµίνα Μισούλη Email: eyseyt@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.),

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ύο (2) Πολιτικοί Μηχανικοί Π.Ε. Ένας (1) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Π.Ε. Κοζάνη, 05/11/2014 [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 2/40

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»  «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου» ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λαμία 4 Δεκεμβρίου 2013 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 8.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/04396οικ. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΔ Α.Ε. 1. Αναθέτουσα αρχή: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Ταχ. διεύθυνση : Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ) : «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη TK 73100 Κουνουπιδιανά Χανιά Κρήτης Γενικές Πληροφορίες: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: EE13810 Αθήνα, 15.06.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4424 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: 1. Επιστημονικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα