Από τα πρακτικά της 15 / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 41/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15 / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Έγκριση σύμβασης χορηγίας μεταξύ Cyta Hellas και Δήμου Νάουσας. Στη Νάουσα και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 13 του μήνα Μαϊου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την από 10/05/2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν.3852/10), δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα 6 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναστάσιος Καραμπατζός, Πρόεδρος 1. Ίλια Ιωσηφίδου 2. Ιωάννης Γκαρνέτας 2. Ιωάννης Κελεσίδης 3. Ευαγγελία Δεληχρήστου Τσίλη 3. Γεώργιος Χαλκιάς 4. Γεώργιος Φουντούλης 5. Ευδοξία Ιτσκάρα Θανασούλη 6. Θωμάς Βράντσης Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Προτείνεται η έγκριση σύμβασης χορηγίας (αποδοχή δωρεάν υπηρεσίας) μεταξύ Cyta Hellas και Δήμου Νάουσας για την παροχή ασυρματικής (WiFi) κάλυψης, για πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δύο περιοχές του Δήμου Νάουσας, συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Νάουσας (πλατεία Δημαρχίας 30) και στο Δημοτικό θέατρο Νάουσας (Μεγάλου Αλεξάνδρου). Και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 1

2 Η οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη της: 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Το άρθρ. 72 του Ν.3852/ Με τη σύμβαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνουμε τη σύμβασης χορηγίας (αποδοχή δωρεάν υπηρεσίας) μεταξύ Cyta Hellas και Δήμου Νάουσας για την παροχή ασυρματικής (WiFi) κάλυψης, για πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δύο περιοχές του Δήμου Νάουσας, συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Νάουσας (πλατεία Δημαρχίας 30) και στο Δημοτικό θέατρο Νάουσας (Μεγάλου Αλεξάνδρου). Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Κο. Αναστάσιο Καραμπατζό για την υπογραφή της κατωτέρω σύμβασης Σύμβαση Χορηγίας Cyta Hellas Δήμος Νάουσας Παροχή Ασυρματικής (WiFi) Κάλυψης για πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δύο περιοχές του Δήμου Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ... 1 Του Δήμου Νάουσας... 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 Άρθρο 1 :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 Άρθρο 2 :ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 7 Άρθρο 3 :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ»... 7 Άρθρο 4 :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Cyta Hellas Άρθρο 5 :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Άρθρο 6 :ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 8 :ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Άρθρο 9 :ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Άρθρο 10 :ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 11 :ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Άρθρο 12 :ΛΥΣΗ /ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ Ο ΟΡΟΣ Άρθρο 13 :ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

3 Άρθρο 14 :ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Άρθρο 15 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 16 :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Άρθρο 17 :ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ CYTA HELLAS Η συνολική ευθύνη της Cyta Hellas για αστικό αδίκημα ή παράβαση της Σύμβασης ή άλλο λόγο για οποιοδήποτε γεγονός ή σειρά γεγονότων που πηγάζουν από την εκτέλεση ή εφαρμογή της Σύμβασης και για τα οποία είναι υπαίτια, περιορίζεται στην αποτίμηση της παρούσας σύμβασης (τίμημα) έναντι του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» μέχρι την ημερομηνία διακοπής της ορθής και προσήκουσας εκτέλεσης των υποχρεώσεων του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» που απορρέουν από την παρούσα Άρθρο 19 :ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Άρθρο 20 :ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στο Μαρούσι μεταξύ αφενός: α) της εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Κηφισίας αρ. 18 & Γκύζη), ΑΦΜ: , ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα γιατην υπογραφή της παρούσης από τον κ. Μιχάλη Ε. Αχιλλέως, Γενικό Διευθυντή αυτής (εφεξής «Cyta Hellas»), και β) ο Δήμος Νάουσας που εδρεύει στην Πλατεία Δημαρχίας 30 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Αναστάσιο Καραμπατζό, (εφεξής «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ») O Αντισυμβαλλόμενος έχει αναλάβει την παραχώρηση των χώρων και την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας του εξοπλισμού ο οποίος διαχωρίζεται σε ενεργό (access points), ανενεργό ή μηχανικό εξοπλισμό (κεραίες, ιστοί, κτλ), (εφεξής «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ») που θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε λειτουργία από τη Cyta Hellas για την παροχή ασύρματων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (εφεξής «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»), με χρήση τεχνολογίας WiFi σε κεντρικά σημεία στην πόλη της Νάουσας, συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Νάουσας στην Πλατεία Δημαρχείας 30 και στο Δημοτικό θέατρο, Βενιζέλου 25 (εφεξής «ΣΗΜΕΙΑ»). Για την παροχή της υπηρεσίας η Cyta Hellas, εκτός από τον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ θα παρέχει και την Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο «Ασύρματο SoHo 1Play» με μέγιστο ρυθμό καθόδου στα 24Mbps. Για την παροχή της υπηρεσίας «Ασύρματο SoHo 1Play» θα υπογραφεί ξεχωριστή «Αίτηση Συνδρομής» για κάθε ένα από τα ΣΗΜΕΙΑ η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 3

4 Επίσης, στο πλαίσιο της παρούσας ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την προβολή της Cyta Hellas ως «Αποκλειστικός Χορηγός» των Υπηρεσιών στους δημότες και επισκέπτες του Δήμου Νάουσας. H Cyta Hellas είναι νόμιμα αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επιθυμεί δε, στα πλαίσια της εν γένει προβολής της και της διαφημιστικής εκστρατείας της στο ευρύ κοινό, να χορηγήσει τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στο Δήμο Νάουσας στα ΣΗΜΕΙΑ υπό τον τίτλο: «Αποκλειστικός Χορηγός». Η Cyta Hellas θα έχει την αποκλειστική χρήση του τίτλου Αποκλειστικός Χορηγός σε όλες τις ενέργειες προβολής και παρουσίασης των Υπηρεσιών από το Δήμο Νάουσας, νοουμένου ότι δεν θα δημιουργηθεί ανώτερη χορηγική κατηγορία από αυτή της Cyta Hellas και σε καμία από τις ενέργειες προβολής δεν θα εμφανίζεται κανένας άλλος χορηγός πέραν της Cyta Hellas. Η Cyta Hellas υπό την ιδιότητα του Αποκλειστικού Χορηγού θα απολαύσει κατ αποκλειστικότητα τις διαφημιστικές και εν γένει προωθητικές ενέργειες όπως περιγράφονται στο Άρθρο 3 της παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» βάσει των ρητών δηλώσεων και διαβεβαιώσεών του διαθέτει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις, τεχνικές δυνατότητες, καθώς και την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και οικονομική κατάσταση, προκειμένου να αναλάβει α) την παραχώρηση των χώρων β) την ασφάλεια και ακεραιότητα του εγκατεστημένου εξοπλισμού καθώς και γ) την προβολή της Cyta στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και συμφωνεί να συμμορφώνεται με τα εμπορικά πρότυπα της Cyta Hellas, προκειμένου να διαφυλάσσεται η φήμη των Προϊόντων και Υπηρεσιών της τελευταίας. ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Cyta Hellas θα εγκαταστήσει τον απαραίτητο Εξοπλισμό καθώς και θα παρέχει την υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο «Ασύρματο Cyta SoHo 1Play» με μέγιστο ρυθμό καθόδου 24 Mbps για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. O Αντισυμβαλλόμενος παραχωρεί τους χώρους για την εγκατάσταση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στα συμφωνηθέντα ΣΗΜΕΙΑ και προβάλλει τη Cyta Hellas μέσω 4

5 ενεργειών προβολής ως τον Αποκλειστικό Χορηγό των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στα ΣΗΜΕΙΑ. Συγκεκριμένα: O Αντισυμβαλλόμενος Έχει την αποκλειστική ευθύνη για την παραχώρηση του κατάλληλου χώρου για να διασφαλίζεται η εξασφάλιση συνθηκών λειτουργίας του Εξοπλισμού. Υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Cyta Hellas στους χώρους εγκατάστασης του Εξοπλισμού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης ή συντήρησης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες ενέργειες για την ορθή εκτέλεση της παρούσας. Έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και ακεραιότητα του Εξοπλισμού. Δεν δικαιούται να επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο στον Εξοπλισμό, φέρει δε την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση τέτοιας επεμβάσεως, Δεν έχει το δικαίωμα να χρησιδανίσει, μισθώσει, εκχωρήσει προς κάθε φυσικό νομικό πρόσωπο τον Εξοπλισμό. Ο Εξοπλισμός παρέχεται από τη Cyta Hellas στο πλαίσιο πολιτικών εμπορικής προώθησης και συνιστά χρησιδάνειο και όχι δωρεάν μεταβίβαση κυριότητας. Ως εκ τούτου, ο εξοπλισμός παραμένει στην κυριότητα της Cyta Hellas. Υποχρεούται με τη λήξη ή λύση της παρούσας να επιστρέψει άμεσα στη Cyta Hellas τον εξοπλισμό που η Cyta Hellas του χρησιδάνισε. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο αυτού ύψους (πλέον ΦΠΑ). Η Cyta Hellas θα ενημερώσει τον Αντισυμβαλλόμενο για τη διαδικασία επιστροφής του εξοπλισμού σε αυτήν. Υποχρεούται για την ορθή και προσήκουσα διοργάνωση όλων των ενεργειών προβολής και παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, και εν γένει ενεργειών ενημέρωσης και προβολής, που σχετίζονται ή/και λαμβάνουν χώρα οποτεδήποτε στο πλαίσιο της χορηγίας. Υποχρεούται κατά τη διάρκεια της παρούσας να μην παρέχει σε άλλον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, Φορέα ή Ιδιώτη την άδεια λειτουργίας αντίστοιχων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στα ΣΗΜΕΙΑ λειτουργίας των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τη Cyta 5

6 Υποχρεούται να προβάλλει και να αποκαλεί ανελλιπώς και με όλους του συμφωνηθέντες τρόπους τη Cyta, ως «Αποκλειστικό Χορηγό» των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, συγκεκριμένα: Η CYTA, «Θυγατρική του Εθνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Κύπρου είναι ο αποκλειστικός Χορηγός της ασυρματικής (WiFi) πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλους τους δημότες και επισκέπτες του δήμου Νάουσας στα παραπάνω σημεία του Δήμου» και με το Σλόγκαν «Σας γνωρίζουμε έναν έναν για να σας εξυπηρετούμε έναν έναν» Η Cyta Hellas λόγω της ιδιότητάς της ως Αποκλειστικός Χορηγός θα απολαμβάνει από τον ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ, ιδιαίτερη προβολή στα ΣΗΜΕΙΑ με ειδικές σημάνσεις καθώς και στις εκδηλώσεις παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που θα πραγματοποιηθούν από τον ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ, καθώς επίσης και σε όλο το έντυπο, οπτικοακουστικό, ηλεκτρονικό υλικό (εφεξής: προωθητικό υλικό) το οποίο θα ετοιμάζει ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ για την προβολή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ θα έχει την ευθύνη για την ετοιμασία κάθε υλικού στο οποίο αναλαμβάνει οιονδήποτε τρίτος. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» δεν μπορεί να αντικατασταθεί από οιονδήποτε τρίτο στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα, ούτε να παραχωρήσει με οποιονδήποτε τρόπο τα πάσης φύσεως δικαιώματά του από αυτή, παρά μόνο μετά από τη χορήγηση έγγραφης συναίνεσης προς τούτο της Cyta Hellas. Η εν λόγω αντικατάσταση δεν απαλλάσσει τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» από τις ευθύνες που έχει αναλάβει έναντι της Cyta Hellas με την παρούσα Σύμβαση, καθότι παραμένει σε κάθε περίπτωση τελικός υπεύθυνος έναντι της Cyta Hellas για κάθε πράξη ή παράλειψη τρίτων. Η Cyta Hellas προκειμένου να αναθέσει το παρόν στον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» βασίστηκε στην ικανότητα, γνώση και εμπειρία του, σύμφωνα με ρητή σχετική διαβεβαίωσή του προκειμένου να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την παρούσα. Η παροχή των υπηρεσιών του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες και εργασίες, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα σύμβαση και στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα αυτής ή και τις παραγγελίες της Cyta Hellas. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν αμφιβολίες για την ερμηνεία των όρων της παρούσας αναφορικά με τις υπηρεσίες του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ», 6

7 ρητά διευκρινίζεται ότι αυτοί θα εφαρμόζονται σωρευτικά, δηλαδή ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» αναλαμβάνει να παρέχει στη Cyta Hellas το σύνολο των υπηρεσιών και εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα. Άρθρο 2 : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χορηγία της Cyta Hellas θα προβάλλεται από τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για χρονική διάρκεια ενός έτους. Δύο μήνες πριν την πάροδο του ενός έτους, που έχει συμφωνηθεί ως συμβατική διάρκεια της παρούσας, η Cyta Hellas σε συνεννόηση με τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» θα κρίνουν εάν θα συνεχιστεί η παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από πλευράς Cyta Hellas και με ποιον τρόπο ή εάν θα τερματίσουν αμέσως μετά τη λήξη της παρούσας. Άρθρο 3 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα και όλα τα Παραρτήματά της. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» υποχρεούται : 3.1. Να παράσχει τις υπηρεσίες και εργασίες του με προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, της απολύτου επιλογής του, για τις πράξεις και παραλείψεις του οποίου φέρει μόνος την ευθύνη έναντι της Cyta Hellas. Ρητά διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που η Cyta Hellas υποχρεωθεί σε οποιαδήποτε καταβολή εξαιτίας ενεργειών του ιδίου του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» ή του προσωπικού του ή των κάθε είδους συνεργατών, αντιπροσώπων του κλπ θα δικαιούται να την αναζητήσει πλήρη από τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ», σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω σε ειδικό κεφάλαιο. Να ορίσει Υπεύθυνό του, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία με την Cyta Hellas, στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσης. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» θα ενημερώνει εγγράφως τη Cyta Hellas για το πρόσωπο του Υπεύθυνου Έργου Να ενημερώνει, εγγράφως και άνευ καθυστέρησης, τη Cyta Hellas για κάθε γεγονός, που συνέβη μετά τη σύναψη ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, το οποίο θα μπορούσε οπωσδήποτε να επηρεάσει την ομαλή, προσήκουσα και ακριβόχρονη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του έναντι της Cyta Hellas ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση των υποχρεώσεών του έναντι της Cyta Hellas. 7

8 3.3. Να εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες, γραπτές και σε επείγουσες περιπτώσεις προφορικές (που επιβεβαιώνονται γραπτώς μετά την έκδοσή τους), που τυχόν εκδίδει η Cyta Hellas Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υπηρεσίες και εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση με καλή πίστη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και υποδείξεις της Cyta Hellas. Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα ενεργεί προς το συμφέρον της Cyta Hellas και επιδεικνύει την επιμέλεια που θα επεδείκνυε στις δικές του συναλλαγές 3.5. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση αμοιβής και ασφαλίσεως των υπαλλήλων και συνεργατών του για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας, καθώς και κάθε άλλο έξοδο ή δαπάνη για τη λειτουργία των γραφείων και της επιχειρήσεώς του. Καμία συμβατική ή άλλου είδους σχέση δεν δημιουργείται ούτε υφίσταται μεταξύ της Cyta Hellas και κάθε τέτοιου τρίτου προσώπου, ούτε υφίσταται οιαδήποτε υποχρέωση πληρωμής από τη Cyta Hellas μισθών, προμηθειών, αποζημιώσεων, ασφαλίσεως και κάθε άλλου είδους παροχών προς αυτά τα πρόσωπα Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» υποχρεούται να παρέχει στην Cyta Hellas κάθε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες που προωθεί στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας, οφείλει να συμμορφώνεται στις εύλογες υποδείξεις της για την εκτέλεση των οριζομένων στην παρούσα και οφείλει να παρέχει στη Cyta Hellas πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, όταν αυτό του ζητηθεί, με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των όρων της παρούσας. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» υποχρεούται να μην βλάπτει ο ίδιος οι υπάλληλοι και εν γένει βοηθοί εκτελέσεως του, την εμπορική φήμη, το σήμα και εν γένει τα εμπορικά δικαιώματα της Cyta Hellas. Η παρούσα σε καμία περίπτωση δεν παρέχει, ούτε μπορεί να ερμηνευτεί ότι παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή άδεια στον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» να χρησιμοποιήσει τα σήματα, την επωνυμία ή τα εν γένει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Cyta Hellas, εκτός από την απαραίτητη εκείνη χρήση για την καλή εκτέλεση της παρούσας. Σημειώνεται ρητά ότι η δυνατότητα χρήσης του λογοτύπου, των σημάτων και των οιοδήποτε εικαστικών της Cyta Hellas παραχωρείται αποκλειστικά και μόνον για ορισμένη χρήση και μόνο μετά από γραπτή έγκριση 8

9 της Cyta Hellas. Μετά το πέρας της εκάστοτε ενέργειας, ο παραλήπτης υποχρεούται να παύσει οποιαδήποτε χρήση των σημάτων/ διακριτικών της εταιρείας. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» υποχρεούται να έρχεται σε συνεννόηση και να λαμβάνει προηγούμενη έγγραφη έγκριση προ 5 ημερών από την ημερομηνία της εκδήλωσης, από τη Cyta Hellas για ενέργειες που αφορούν στην προβολή της Cyta Hellas σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων/εκδηλώσεων (ειδικότερα στο εκάστοτε επικοινωνιακό υλικό που θα δημιουργηθεί για κάθε ενέργεια, την προβολή στα ΜΜΕ και στους χώρους) που προγραμματίζονται στο πλαίσιο του Αποκλειστικού Χορηγού, όπως επίσης και για δηλώσεις, ανακοινώσεις, συνεντεύξεις, καθώς και για οποιαδήποτε υλικά προβολής κατασκευάζει (μακέτες, καταχωρήσεις, λογότυπα, σλόγκαν, προγράμματα, αφίσες, banners, πανό κτλ) και που περιλαμβάνουν αναφορά στην τελευταία και στις υπηρεσίες της: 1. Αναφορά εμφάνιση του λογοτύπου της Cyta Hellas σε όλες τις μακέτες της γραφικής ύλης που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της προβολής και παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (επιστολόχαρτα, Δελτία Τύπου, παρουσιάσεις κτλ) 2. Αναφορά στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 3. Αναφορά εμφάνιση του λογοτύπου της Cyta Hellas σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό (Δελτία Τύπου, Ραδιοφωνικό, Τηλεοπτικό) που προωθηθεί σε οποιοδήποτε μέσο (ΜΜΕ) για την παρουσίαση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από το Δήμο Νάουσας. 4. Προβολή - συμμετοχή της Cyta Hellas στα πλαίσια των εκδηλώσεων παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από το Δήμο Νάουσας με banners αφίσες, ιστοσελίδα κ.λ.π. 5. Συμμετοχή της Cyta Hellas σε όλες τις ενέργειες προβολής που θα γίνουν στα πλαίσια των εκδηλώσεων παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από το Δήμο Νάουσας. 6. Προβολή του λογότυπου της Cyta Hellas σε οποιαδήποτε δημιουργικό έντυπο ή φυλλάδιο διανεμηθεί στα πλαίσια των εκδηλώσεων παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από το Δήμο Νάουσας. 9

10 7. Η Cyta Hellas διατηρεί το δικαίωμα διανομής εντύπων εταιρικών δώρων κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από το Δήμο Νάουσας και οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο κατά τη χρονική διάρκεια της χορηγίας των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στα σημεία εγκατάστασής τους 8. Παραχώρηση άδειας στην Cyta Hellas όπως αναγράφεται στο Παράρτημα Ι για σήμανση στα σημεία των εγκαταστάσεων των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 9. Ανάρτηση εισαγωγικής σελίδας καλωσορίσματος κατά την είσοδο των επισκεπτών στο Διαδίκτυο μέσω των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με πλήρη προσαρμογή της σελίδας στις εμπορικές προδιαγραφές της Cyta και δυνατότητα επιλογής διασύνδεσης με την ιστοσελίδα της Cyta από την σελίδα καλωσορίσματος. Άρθρο 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Cyta Hellas H Cyta Hellas υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να παρέχει υπό την μορφή χρησιδανείου στα συμφωνηθέντα ΣΗΜΕΙΑ την εγκατάσταση και τη λειτουργία ξεχωριστού ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για κάθε ΣΗΜΕΙΟ καθώς και την παροχή της ασύρματης υπηρεσίας «Ασύρματο Soho 1Play ADSL» με μέγιστο ρυθμό καθόδου έως 24Mbps για κάθε ΣΗΜΕΙΟ για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με βάση το Άρθρο 1 της παρούσης. Η Cyta Hellas οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» για προγραμματισμένες προσθήκες και/ή βελτιώσεις και/ή αλλαγές του Έργου όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Άρθρο 5 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η χορηγία δίδεται από την Cyta Hellas στον Αντισυμβαλλόμενο και αφορά την παροχή σε είδος υπηρεσιών, ασύρματης (WiFi) πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλους τους δημότες και επισκέπτες του Δήμου Νάουσας, «Ασύρματο Soho 1Play ADSL» έως 24Mbps, και δίδεται δωρεάν για το 1 ο χρόνο λειτουργίας της υπηρεσίας. Περαιτέρω παράταση της παροχής των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεν αποκλείεται, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που τα μέρη, στην περίπτωση αυτή, θα συμφωνήσουν εγγράφως. Γίνεται μνεία, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας ότι ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται με τη λήξη ή λύση της παρούσας να επιστρέψει άμεσα στη Cyta Hellas τον εξοπλισμό που η Cyta Hellas του χρησιδάνισε. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει 10

11 να καταβάλει το αντίτιμο αυτού, ύψους (πλέον ΦΠΑ). Η Cyta Hellas θα ενημερώσει τον Αντισυμβαλλόμενο για τη διαδικασία επιστροφής του εξοπλισμού σε αυτήν. Προκειμένου να υλοποιηθεί η Χορηγία ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην Cyta Hellas την απόφαση του εκπροσωπευτικού Οργάνου του Αντισυμβαλλόμενου (Οικονομική Επιτροπή) για αποδοχή της χορηγίας. Η ανωτέρω Χορηγία η οποία θα δοθεί σε είδος παρεχόμενης υπηρεσίας για τον 1ο χρόνο χρήσης της υπηρεσίας, από τη Cyta Hellas στον ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ και συμφωνείται από τα μέρη ως δίκαιη και εύλογη, περιλαμβάνει δε κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου για την προβολή της Cyta Hellas και των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ο οποίος σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή αυτής. Η παραχώρηση των του χώρου εγκατάστασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και η πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού για την πραγματοποίηση των προωθητικών ενεργειών και η καταβολή των αμοιβών, ασφαλιστικών εισφορών και η εν γένει κάλυψη των εξόδων και δαπανών του προσωπικού γίνεται με αποκλειστική επιμέλεια και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου. Το συμφωνημένο ποσό που θα δοθεί ως Χορηγία σε είδος παρεχόμενης υπηρεσίας για τον 1 ο χρόνο χρήσης της υπηρεσίας στον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» περιλαμβάνει οποιαδήποτε κόστη ή δαπάνες για την εκ μέρους του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» παροχή υπηρεσιών εκτυπωτικών, βιβλιοδεσίας και λοιπές σχετικές εργασίες παραγωγής και προμήθειας του εντύπου επικοινωνιακού υλικού και κάθε έξοδο και δαπάνη του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ», στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. Ο δε «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται να αξιώσει επιπρόσθετη αμοιβή για έκτακτες πρόσθετες δαπάνες, που τυχόν προκύψουν, οι οποίες και θα τον επιβαρύνουν αποκλειστικά, παρά μόνο σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας. Άρθρο 6 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση είναι διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της και ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία που ενεργοποιούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ασύρματης (WiFi) πρόσβασης στο διαδίκτυο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από όλους τους δημότες και επισκέπτες του δήμου Νάουσας σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου. 11

12 Άρθρο 7 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Σύμβασης αυτής γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 8 : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση, καθώς και κάθε έγγραφο ή πληροφορία σχετικά με το Έργο αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, τις οποίες ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει χρήση τους μόνον στα πλαίσια του επιδιωκόμενου με την παρούσα σκοπού, ενώ δεν δικαιούται να τα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Cyta Hellas. Η προαναφερθείσα υποχρέωση εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας και τηρήσεως του απορρήτου δεν αφορά πληροφορίες οι οποίες ήταν γνωστές στα μέρη ή γενικά στο κοινό πριν την ανταλλαγή τους μεταξύ των μερών και δεν εφαρμόζεται εάν τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωθούν να δημοσιοποιήσουν τις κατά τα άνω εμπιστευτικές πληροφορίες κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής ή κατ εφαρμογή δικαστικής αποφάσεως, οπότε και είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Cyta Hellas πριν προβεί στην υποχρεωτική αυτή δημοσιοποίηση. Η κατά τα άνω υποχρέωση εμπιστευτικότητας επιζεί της λύσεως ή λήξεως της παρούσας. Κάθε παράβαση του ανωτέρω όρου αποτελεί σοβαρό λόγο άμεσης και αζήμιας για αυτήν καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης και δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης της CYTA HELLAS για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν υποστεί. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» συμφωνεί και αναγνωρίζει, ότι όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων άνευ επηρεασμού της γενικότητας του παρόντος όρου, κάθε είδους πληροφοριών οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών που σχετίζονται με τη Cyta Hellas, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, όλων των αναλύσεων αγοράς και σχεδίων επέκτασης αγοράς, όλων των αναλύσεων εισοδημάτων και κερδών και όλων των διαρθρώσεων προμήθειας και λογαριασμών, όλων των τεχνικών πληροφοριών που σχετίζονται με την Cyta Hellas, τις Υπηρεσίες της Cyta Hellas, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των βελτιώσεων ή αλλαγών σε Προϊόντα και Υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ή προγραμματίστηκαν, που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των Μερών και καθορίστηκαν από τα Μέρη, ως εμπιστευτικά, όλων των λογισμικών και άλλων πληροφοριών, προδιαγραφών, σχεδίων, άλλου λογισμικού υπολογιστή, γνώσεων, προνομίων ευρεσιτεχνίας, αδειών, πληροφοριών τεχνικών και τύπων προόδου, πληροφοριών που σχετίζονται με 12

13 οποιαδήποτε έρευνα ή άλλο έργο, μελλοντική εξέλιξη, οδηγιών για εμπορία και πώληση και εργασίας σε εξέλιξη, και οποιωνδήποτε μηχανικών, τεχνικών, ηλεκτρονικών, τεχνολογικών, βιομηχανικών, υπηρεσιακών, εμπορικών, οικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών προσωπικού που σχετίζονται με υφιστάμενη και μελλοντική εργασία, είτε σε προφορική, γραπτή, γραφική, ηλεκτρονική, σε μορφή που διαβάζεται από μηχάνημα ή άλλη μορφή, εφευρέσεων, τεχνικών, διαδικασιών, επινοήσεων, ανακαλύψεων, βελτιώσεων, αναβαθμίσεων και εξελίξεων και κάθε άλλων πνευματικών ιδιοκτησιών, που από τώρα και στο εξής θα καλούνται συλλογικά ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες», που αποκαλύπτονται ή θα αποκαλυφθούν από την Cyta Hellas στον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» ή που ανταλλάχθηκαν ή θα ανταλλαχθούν μεταξύ τους, θα παραμείνουν ιδιοκτησία της Cyta Hellas. Τα Μέρη, οι αξιωματούχοι και υπάλληλοι του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» υποχρεώνονται να διατηρήσουν όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μυστικές και εμπιστευτικές και να μην χρησιμοποιούν ή επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση ή αντιγράψουν ή προκαλέσουν την αντιγραφή τέτοιων Εμπιστευτικών Πληροφοριών και να μην αποκαλύψουν τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες ολικά ή εν μέρει σε οποιοδήποτε προσωπικό τους που δεν χρειάζεται να λάβει τέτοιες πληροφορίες για σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Η προστασία οποιονδήποτε Εμπιστευτικών Πληροφοριών με βάση την παρούσα Σύμβαση δεν επεκτείνεται και ούτε θα επεκταθεί σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορεί ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» να αποδείξει, μετά από γραπτή απαίτηση από την Cyta Hellas, ότι: (α) κατά το χρόνο της αποκάλυψης ήταν, ή περιήλθαν μετά, σε δημόσια γνώση, με άλλο τρόπο από παράβαση του όρου αυτού από τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ», ή (β) ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» τις έλαβε νόμιμα από τρίτο πρόσωπο με πλήρη δικαιώματα αποκάλυψης, ή (γ) ήταν ήδη υπό την απεριόριστη κατοχή του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟY» κατά την ημερομηνία παραλαβής τέτοιων πληροφοριών όπως αποδεικνύεται από γραπτά έγγραφα στους φακέλους του, ή 13

14 (δ) έχουν από τότε γίνει γνωστές ή αναπτύχθηκαν με καλή πίστη ανεξάρτητα από τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» χωρίς να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών της Cyta Hellas, ή (ε) έχουν δημοσιευθεί ή δημοσιεύονται χωρίς παράβαση της παρούσας Σύμβασης, ή (στ) έχουν εγκριθεί για απεριόριστη αποκάλυψη ή χρήση με γραπτή εξουσιοδότηση της Cyta Hellas, ή (ζ) εάν ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» έχει νομική υποχρέωση να τις αποκαλύψει εξαιτίας οποιασδήποτε Νομοθεσίας, Κανονισμών, Κανόνων Δικαστικής Διαδικασίας ή άλλης απαίτησης οποιασδήποτε κυβερνήσεως ή αντιπροσωπείας ή τμήματος αυτής, νοουμένου πάντοτε ότι στη Cyta Hellas δίνεται προηγούμενη προειδοποίηση τέτοιας αποκάλυψης και ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό ώστε να περιοριστεί τέτοια αποκάλυψη, ή (η) για τις οποίες αναφέρεται ειδικά και ρητά ότι δεν είναι εμπιστευτικές. Οι πρόνοιες του παρόντος όρου θα εξακολουθήσουν να δεσμεύουν τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» και μετά την λήξη ή τερματισμό της Σύμβασης μέχρι οι πληροφορίες να περιέλθουν σε δημόσια γνώση. Άρθρο 9 : ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 9.1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα παρέχει στο άλλο τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας με βάση τις αρχές της καλής πίστης. Οι πληροφορίες αυτές θα δίδονται χωρίς αντάλλαγμα στους εκπροσώπους των μερών, που προσδιορίζονται κατωτέρω στην παρούσα σύμβαση, κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέρους Όλες οι ειδοποιήσεις, οι προσκλήσεις, οι ενημερώσεις και οι πάσης φύσεως γνωστοποιήσεις, που απαιτούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και αφορούν στην εκτέλεση αυτής, θα κοινοποιούνται εγγράφως στο μέρος στο οποίο αφορούν και θα ισχύουν από κάθε άποψη εφόσον: - παραδοθούν προσωπικά και επί αποδείξει σε εκπρόσωπο του μέρους, ή ταχυδρομηθούν με συστημένη επιστολή, ή - έχουν σταλεί μέσω αναγνωρισμένης υπηρεσίας ταχυδρομικών μεταφορών, ή 14

15 - έχουν σταλεί μέσω φαξ και υπάρχει επιβεβαίωση προσήκουσας μετάδοσης αυτού (report), ή - έχουν σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αποδεικνύεται η παραλαβή τους από το δέκτη στο αρμόδιο πρόσωπο του έτερου μέρους Η επιλογή της μορφής επικοινωνίας θα κρίνεται ανά περίπτωση, αναλόγως της βαρύτητας του θέματος. Τα πρόσωπα επαφής που ορίζονται ως αρμόδιο και οι διευθύνσεις τους είναι τα εξής: Για την Cyta Hellas: Για τον Δήμο Νάουσας: Όνομα: Καραβατά Χριστίνα Συμεωνίδης Πέτρος Τηλ. Επικοινωνίας: Διεύθυνση: Κηφισίας 18 και Γκύζη Μαρούσι Δημαρχίας 30, , Νάουσα Φαξ: Κάθε μέρος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει τη διεύθυνση του αφού προηγουμένως ειδοποιήσει το άλλο μέρος με ένα από τους τρόπους που περιγράφονται στο παρόν Άρθρο Σε περίπτωση που κάθε αλλαγή στη διεύθυνση που αναγράφεται παραπάνω δεν γνωστοποιηθεί αμέσως στον αντισυμβαλλόμενο εγγράφως, 15

16 η αποστολή στις ανωτέρω διευθύνσεις θεωρείται νόμιμη και παράγει πλήρως αποτελέσματα. Άρθρο 10 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την Εταιρεία, των Πελατών ή του προσωπικού της Εταιρείας ανήκουν στη Cyta Hellas και καταχωρούνται στο Αρχείο Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που διατηρεί η Cyta Hellas. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» δεν έχει δικαίωμα να αποθηκεύει - να διατηρεί και εν γένει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την Εταιρεία, τους Πελάτες της ή να τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο πέραν της Cyta Hellas. Άρθρο 11 : ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η τυχόν από τα συμβαλλόμενα μέρη μη έγκαιρη άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τους από τη Σύμβαση αυτή ή εκείνων τα οποία απορρέουν από το νόμο και τις σχετικές διατάξεις που θα ισχύουν κάθε φορά, σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ή μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από τα δικαιώματα τους αυτά. Ειδικότερα οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση ή αμέλεια ή ανεκτικότητα της Cyta Hellas στην εκτέλεση οποιουδήποτε όρου ή άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή λήψη οποιουδήποτε μέτρου με βάση την παρούσα Σύμβαση, δεν θα συνιστά παραίτηση από τέτοιο όρο, δικαίωμα ή μέτρο και ούτε θα αποβαίνει σε βάρος τέτοιας εκτέλεσης ή άσκησης ή λήψης και η άσκηση ενός ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή μέτρου με βάση την παρούσα Σύμβαση δεν θα εμποδίζει οποιαδήποτε περαιτέρω άσκηση του δικαιώματος ή μέτρου ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή μέτρου. Άρθρο 12 : ΛΥΣΗ /ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ Ο ΟΡΟΣ Σε περίπτωση κατά την οποία η Cyta Hellas ακόμη και από υπαιτιότητά της και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος ακυρώσει την συγκεκριμένη συμφωνία στο σύνολό της, τότε υποχρεούται να καταβάλει στον «Αντισυμβαλλόμενο» τις δαπάνες, τις οποίες αποδεδειγμένα ο τελευταίος έχει υποστεί στα πλαίσια της παρούσας και προκύπτουν από νόμιμα παραστατικά και στοιχεία, που ο Αντισυμβαλλόμενος θα της επιδείξει, χωρίς η Cyta Hellas να υπέχει υποχρέωση να καταβάλει οποιοδήποτε περαιτέρω ποσό ως αποζημίωση του Αντισυμβαλλόμενου. 16

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Μη έγκριση της πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. Στην Αθήνα σήμερα../../2014 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Επαγγελματίες Πράκτορες Παιγνιδιών Πρόγνωσης Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα