Από τα πρακτικά της 15 / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 41/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15 / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Έγκριση σύμβασης χορηγίας μεταξύ Cyta Hellas και Δήμου Νάουσας. Στη Νάουσα και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 13 του μήνα Μαϊου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την από 10/05/2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν.3852/10), δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα 6 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναστάσιος Καραμπατζός, Πρόεδρος 1. Ίλια Ιωσηφίδου 2. Ιωάννης Γκαρνέτας 2. Ιωάννης Κελεσίδης 3. Ευαγγελία Δεληχρήστου Τσίλη 3. Γεώργιος Χαλκιάς 4. Γεώργιος Φουντούλης 5. Ευδοξία Ιτσκάρα Θανασούλη 6. Θωμάς Βράντσης Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Προτείνεται η έγκριση σύμβασης χορηγίας (αποδοχή δωρεάν υπηρεσίας) μεταξύ Cyta Hellas και Δήμου Νάουσας για την παροχή ασυρματικής (WiFi) κάλυψης, για πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δύο περιοχές του Δήμου Νάουσας, συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Νάουσας (πλατεία Δημαρχίας 30) και στο Δημοτικό θέατρο Νάουσας (Μεγάλου Αλεξάνδρου). Και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 1

2 Η οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη της: 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Το άρθρ. 72 του Ν.3852/ Με τη σύμβαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνουμε τη σύμβασης χορηγίας (αποδοχή δωρεάν υπηρεσίας) μεταξύ Cyta Hellas και Δήμου Νάουσας για την παροχή ασυρματικής (WiFi) κάλυψης, για πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δύο περιοχές του Δήμου Νάουσας, συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Νάουσας (πλατεία Δημαρχίας 30) και στο Δημοτικό θέατρο Νάουσας (Μεγάλου Αλεξάνδρου). Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Κο. Αναστάσιο Καραμπατζό για την υπογραφή της κατωτέρω σύμβασης Σύμβαση Χορηγίας Cyta Hellas Δήμος Νάουσας Παροχή Ασυρματικής (WiFi) Κάλυψης για πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δύο περιοχές του Δήμου Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ... 1 Του Δήμου Νάουσας... 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 Άρθρο 1 :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 Άρθρο 2 :ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 7 Άρθρο 3 :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ»... 7 Άρθρο 4 :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Cyta Hellas Άρθρο 5 :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Άρθρο 6 :ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 8 :ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Άρθρο 9 :ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Άρθρο 10 :ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 11 :ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Άρθρο 12 :ΛΥΣΗ /ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ Ο ΟΡΟΣ Άρθρο 13 :ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

3 Άρθρο 14 :ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Άρθρο 15 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 16 :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Άρθρο 17 :ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ CYTA HELLAS Η συνολική ευθύνη της Cyta Hellas για αστικό αδίκημα ή παράβαση της Σύμβασης ή άλλο λόγο για οποιοδήποτε γεγονός ή σειρά γεγονότων που πηγάζουν από την εκτέλεση ή εφαρμογή της Σύμβασης και για τα οποία είναι υπαίτια, περιορίζεται στην αποτίμηση της παρούσας σύμβασης (τίμημα) έναντι του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» μέχρι την ημερομηνία διακοπής της ορθής και προσήκουσας εκτέλεσης των υποχρεώσεων του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» που απορρέουν από την παρούσα Άρθρο 19 :ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Άρθρο 20 :ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στο Μαρούσι μεταξύ αφενός: α) της εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Κηφισίας αρ. 18 & Γκύζη), ΑΦΜ: , ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα γιατην υπογραφή της παρούσης από τον κ. Μιχάλη Ε. Αχιλλέως, Γενικό Διευθυντή αυτής (εφεξής «Cyta Hellas»), και β) ο Δήμος Νάουσας που εδρεύει στην Πλατεία Δημαρχίας 30 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Αναστάσιο Καραμπατζό, (εφεξής «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ») O Αντισυμβαλλόμενος έχει αναλάβει την παραχώρηση των χώρων και την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας του εξοπλισμού ο οποίος διαχωρίζεται σε ενεργό (access points), ανενεργό ή μηχανικό εξοπλισμό (κεραίες, ιστοί, κτλ), (εφεξής «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ») που θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε λειτουργία από τη Cyta Hellas για την παροχή ασύρματων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (εφεξής «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»), με χρήση τεχνολογίας WiFi σε κεντρικά σημεία στην πόλη της Νάουσας, συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Νάουσας στην Πλατεία Δημαρχείας 30 και στο Δημοτικό θέατρο, Βενιζέλου 25 (εφεξής «ΣΗΜΕΙΑ»). Για την παροχή της υπηρεσίας η Cyta Hellas, εκτός από τον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ θα παρέχει και την Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο «Ασύρματο SoHo 1Play» με μέγιστο ρυθμό καθόδου στα 24Mbps. Για την παροχή της υπηρεσίας «Ασύρματο SoHo 1Play» θα υπογραφεί ξεχωριστή «Αίτηση Συνδρομής» για κάθε ένα από τα ΣΗΜΕΙΑ η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 3

4 Επίσης, στο πλαίσιο της παρούσας ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την προβολή της Cyta Hellas ως «Αποκλειστικός Χορηγός» των Υπηρεσιών στους δημότες και επισκέπτες του Δήμου Νάουσας. H Cyta Hellas είναι νόμιμα αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επιθυμεί δε, στα πλαίσια της εν γένει προβολής της και της διαφημιστικής εκστρατείας της στο ευρύ κοινό, να χορηγήσει τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στο Δήμο Νάουσας στα ΣΗΜΕΙΑ υπό τον τίτλο: «Αποκλειστικός Χορηγός». Η Cyta Hellas θα έχει την αποκλειστική χρήση του τίτλου Αποκλειστικός Χορηγός σε όλες τις ενέργειες προβολής και παρουσίασης των Υπηρεσιών από το Δήμο Νάουσας, νοουμένου ότι δεν θα δημιουργηθεί ανώτερη χορηγική κατηγορία από αυτή της Cyta Hellas και σε καμία από τις ενέργειες προβολής δεν θα εμφανίζεται κανένας άλλος χορηγός πέραν της Cyta Hellas. Η Cyta Hellas υπό την ιδιότητα του Αποκλειστικού Χορηγού θα απολαύσει κατ αποκλειστικότητα τις διαφημιστικές και εν γένει προωθητικές ενέργειες όπως περιγράφονται στο Άρθρο 3 της παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» βάσει των ρητών δηλώσεων και διαβεβαιώσεών του διαθέτει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις, τεχνικές δυνατότητες, καθώς και την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και οικονομική κατάσταση, προκειμένου να αναλάβει α) την παραχώρηση των χώρων β) την ασφάλεια και ακεραιότητα του εγκατεστημένου εξοπλισμού καθώς και γ) την προβολή της Cyta στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και συμφωνεί να συμμορφώνεται με τα εμπορικά πρότυπα της Cyta Hellas, προκειμένου να διαφυλάσσεται η φήμη των Προϊόντων και Υπηρεσιών της τελευταίας. ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Cyta Hellas θα εγκαταστήσει τον απαραίτητο Εξοπλισμό καθώς και θα παρέχει την υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο «Ασύρματο Cyta SoHo 1Play» με μέγιστο ρυθμό καθόδου 24 Mbps για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. O Αντισυμβαλλόμενος παραχωρεί τους χώρους για την εγκατάσταση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στα συμφωνηθέντα ΣΗΜΕΙΑ και προβάλλει τη Cyta Hellas μέσω 4

5 ενεργειών προβολής ως τον Αποκλειστικό Χορηγό των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στα ΣΗΜΕΙΑ. Συγκεκριμένα: O Αντισυμβαλλόμενος Έχει την αποκλειστική ευθύνη για την παραχώρηση του κατάλληλου χώρου για να διασφαλίζεται η εξασφάλιση συνθηκών λειτουργίας του Εξοπλισμού. Υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Cyta Hellas στους χώρους εγκατάστασης του Εξοπλισμού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης ή συντήρησης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες ενέργειες για την ορθή εκτέλεση της παρούσας. Έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και ακεραιότητα του Εξοπλισμού. Δεν δικαιούται να επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο στον Εξοπλισμό, φέρει δε την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση τέτοιας επεμβάσεως, Δεν έχει το δικαίωμα να χρησιδανίσει, μισθώσει, εκχωρήσει προς κάθε φυσικό νομικό πρόσωπο τον Εξοπλισμό. Ο Εξοπλισμός παρέχεται από τη Cyta Hellas στο πλαίσιο πολιτικών εμπορικής προώθησης και συνιστά χρησιδάνειο και όχι δωρεάν μεταβίβαση κυριότητας. Ως εκ τούτου, ο εξοπλισμός παραμένει στην κυριότητα της Cyta Hellas. Υποχρεούται με τη λήξη ή λύση της παρούσας να επιστρέψει άμεσα στη Cyta Hellas τον εξοπλισμό που η Cyta Hellas του χρησιδάνισε. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο αυτού ύψους (πλέον ΦΠΑ). Η Cyta Hellas θα ενημερώσει τον Αντισυμβαλλόμενο για τη διαδικασία επιστροφής του εξοπλισμού σε αυτήν. Υποχρεούται για την ορθή και προσήκουσα διοργάνωση όλων των ενεργειών προβολής και παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, και εν γένει ενεργειών ενημέρωσης και προβολής, που σχετίζονται ή/και λαμβάνουν χώρα οποτεδήποτε στο πλαίσιο της χορηγίας. Υποχρεούται κατά τη διάρκεια της παρούσας να μην παρέχει σε άλλον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, Φορέα ή Ιδιώτη την άδεια λειτουργίας αντίστοιχων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στα ΣΗΜΕΙΑ λειτουργίας των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τη Cyta 5

6 Υποχρεούται να προβάλλει και να αποκαλεί ανελλιπώς και με όλους του συμφωνηθέντες τρόπους τη Cyta, ως «Αποκλειστικό Χορηγό» των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, συγκεκριμένα: Η CYTA, «Θυγατρική του Εθνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Κύπρου είναι ο αποκλειστικός Χορηγός της ασυρματικής (WiFi) πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλους τους δημότες και επισκέπτες του δήμου Νάουσας στα παραπάνω σημεία του Δήμου» και με το Σλόγκαν «Σας γνωρίζουμε έναν έναν για να σας εξυπηρετούμε έναν έναν» Η Cyta Hellas λόγω της ιδιότητάς της ως Αποκλειστικός Χορηγός θα απολαμβάνει από τον ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ, ιδιαίτερη προβολή στα ΣΗΜΕΙΑ με ειδικές σημάνσεις καθώς και στις εκδηλώσεις παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που θα πραγματοποιηθούν από τον ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ, καθώς επίσης και σε όλο το έντυπο, οπτικοακουστικό, ηλεκτρονικό υλικό (εφεξής: προωθητικό υλικό) το οποίο θα ετοιμάζει ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ για την προβολή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ θα έχει την ευθύνη για την ετοιμασία κάθε υλικού στο οποίο αναλαμβάνει οιονδήποτε τρίτος. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» δεν μπορεί να αντικατασταθεί από οιονδήποτε τρίτο στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα, ούτε να παραχωρήσει με οποιονδήποτε τρόπο τα πάσης φύσεως δικαιώματά του από αυτή, παρά μόνο μετά από τη χορήγηση έγγραφης συναίνεσης προς τούτο της Cyta Hellas. Η εν λόγω αντικατάσταση δεν απαλλάσσει τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» από τις ευθύνες που έχει αναλάβει έναντι της Cyta Hellas με την παρούσα Σύμβαση, καθότι παραμένει σε κάθε περίπτωση τελικός υπεύθυνος έναντι της Cyta Hellas για κάθε πράξη ή παράλειψη τρίτων. Η Cyta Hellas προκειμένου να αναθέσει το παρόν στον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» βασίστηκε στην ικανότητα, γνώση και εμπειρία του, σύμφωνα με ρητή σχετική διαβεβαίωσή του προκειμένου να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την παρούσα. Η παροχή των υπηρεσιών του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες και εργασίες, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα σύμβαση και στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα αυτής ή και τις παραγγελίες της Cyta Hellas. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν αμφιβολίες για την ερμηνεία των όρων της παρούσας αναφορικά με τις υπηρεσίες του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ», 6

7 ρητά διευκρινίζεται ότι αυτοί θα εφαρμόζονται σωρευτικά, δηλαδή ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» αναλαμβάνει να παρέχει στη Cyta Hellas το σύνολο των υπηρεσιών και εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα. Άρθρο 2 : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χορηγία της Cyta Hellas θα προβάλλεται από τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για χρονική διάρκεια ενός έτους. Δύο μήνες πριν την πάροδο του ενός έτους, που έχει συμφωνηθεί ως συμβατική διάρκεια της παρούσας, η Cyta Hellas σε συνεννόηση με τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» θα κρίνουν εάν θα συνεχιστεί η παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από πλευράς Cyta Hellas και με ποιον τρόπο ή εάν θα τερματίσουν αμέσως μετά τη λήξη της παρούσας. Άρθρο 3 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα και όλα τα Παραρτήματά της. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» υποχρεούται : 3.1. Να παράσχει τις υπηρεσίες και εργασίες του με προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, της απολύτου επιλογής του, για τις πράξεις και παραλείψεις του οποίου φέρει μόνος την ευθύνη έναντι της Cyta Hellas. Ρητά διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που η Cyta Hellas υποχρεωθεί σε οποιαδήποτε καταβολή εξαιτίας ενεργειών του ιδίου του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» ή του προσωπικού του ή των κάθε είδους συνεργατών, αντιπροσώπων του κλπ θα δικαιούται να την αναζητήσει πλήρη από τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ», σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω σε ειδικό κεφάλαιο. Να ορίσει Υπεύθυνό του, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία με την Cyta Hellas, στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσης. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» θα ενημερώνει εγγράφως τη Cyta Hellas για το πρόσωπο του Υπεύθυνου Έργου Να ενημερώνει, εγγράφως και άνευ καθυστέρησης, τη Cyta Hellas για κάθε γεγονός, που συνέβη μετά τη σύναψη ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, το οποίο θα μπορούσε οπωσδήποτε να επηρεάσει την ομαλή, προσήκουσα και ακριβόχρονη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του έναντι της Cyta Hellas ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση των υποχρεώσεών του έναντι της Cyta Hellas. 7

8 3.3. Να εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες, γραπτές και σε επείγουσες περιπτώσεις προφορικές (που επιβεβαιώνονται γραπτώς μετά την έκδοσή τους), που τυχόν εκδίδει η Cyta Hellas Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υπηρεσίες και εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση με καλή πίστη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και υποδείξεις της Cyta Hellas. Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα ενεργεί προς το συμφέρον της Cyta Hellas και επιδεικνύει την επιμέλεια που θα επεδείκνυε στις δικές του συναλλαγές 3.5. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση αμοιβής και ασφαλίσεως των υπαλλήλων και συνεργατών του για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας, καθώς και κάθε άλλο έξοδο ή δαπάνη για τη λειτουργία των γραφείων και της επιχειρήσεώς του. Καμία συμβατική ή άλλου είδους σχέση δεν δημιουργείται ούτε υφίσταται μεταξύ της Cyta Hellas και κάθε τέτοιου τρίτου προσώπου, ούτε υφίσταται οιαδήποτε υποχρέωση πληρωμής από τη Cyta Hellas μισθών, προμηθειών, αποζημιώσεων, ασφαλίσεως και κάθε άλλου είδους παροχών προς αυτά τα πρόσωπα Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» υποχρεούται να παρέχει στην Cyta Hellas κάθε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες που προωθεί στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας, οφείλει να συμμορφώνεται στις εύλογες υποδείξεις της για την εκτέλεση των οριζομένων στην παρούσα και οφείλει να παρέχει στη Cyta Hellas πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, όταν αυτό του ζητηθεί, με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των όρων της παρούσας. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» υποχρεούται να μην βλάπτει ο ίδιος οι υπάλληλοι και εν γένει βοηθοί εκτελέσεως του, την εμπορική φήμη, το σήμα και εν γένει τα εμπορικά δικαιώματα της Cyta Hellas. Η παρούσα σε καμία περίπτωση δεν παρέχει, ούτε μπορεί να ερμηνευτεί ότι παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή άδεια στον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» να χρησιμοποιήσει τα σήματα, την επωνυμία ή τα εν γένει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Cyta Hellas, εκτός από την απαραίτητη εκείνη χρήση για την καλή εκτέλεση της παρούσας. Σημειώνεται ρητά ότι η δυνατότητα χρήσης του λογοτύπου, των σημάτων και των οιοδήποτε εικαστικών της Cyta Hellas παραχωρείται αποκλειστικά και μόνον για ορισμένη χρήση και μόνο μετά από γραπτή έγκριση 8

9 της Cyta Hellas. Μετά το πέρας της εκάστοτε ενέργειας, ο παραλήπτης υποχρεούται να παύσει οποιαδήποτε χρήση των σημάτων/ διακριτικών της εταιρείας. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» υποχρεούται να έρχεται σε συνεννόηση και να λαμβάνει προηγούμενη έγγραφη έγκριση προ 5 ημερών από την ημερομηνία της εκδήλωσης, από τη Cyta Hellas για ενέργειες που αφορούν στην προβολή της Cyta Hellas σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων/εκδηλώσεων (ειδικότερα στο εκάστοτε επικοινωνιακό υλικό που θα δημιουργηθεί για κάθε ενέργεια, την προβολή στα ΜΜΕ και στους χώρους) που προγραμματίζονται στο πλαίσιο του Αποκλειστικού Χορηγού, όπως επίσης και για δηλώσεις, ανακοινώσεις, συνεντεύξεις, καθώς και για οποιαδήποτε υλικά προβολής κατασκευάζει (μακέτες, καταχωρήσεις, λογότυπα, σλόγκαν, προγράμματα, αφίσες, banners, πανό κτλ) και που περιλαμβάνουν αναφορά στην τελευταία και στις υπηρεσίες της: 1. Αναφορά εμφάνιση του λογοτύπου της Cyta Hellas σε όλες τις μακέτες της γραφικής ύλης που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της προβολής και παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (επιστολόχαρτα, Δελτία Τύπου, παρουσιάσεις κτλ) 2. Αναφορά στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 3. Αναφορά εμφάνιση του λογοτύπου της Cyta Hellas σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό (Δελτία Τύπου, Ραδιοφωνικό, Τηλεοπτικό) που προωθηθεί σε οποιοδήποτε μέσο (ΜΜΕ) για την παρουσίαση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από το Δήμο Νάουσας. 4. Προβολή - συμμετοχή της Cyta Hellas στα πλαίσια των εκδηλώσεων παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από το Δήμο Νάουσας με banners αφίσες, ιστοσελίδα κ.λ.π. 5. Συμμετοχή της Cyta Hellas σε όλες τις ενέργειες προβολής που θα γίνουν στα πλαίσια των εκδηλώσεων παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από το Δήμο Νάουσας. 6. Προβολή του λογότυπου της Cyta Hellas σε οποιαδήποτε δημιουργικό έντυπο ή φυλλάδιο διανεμηθεί στα πλαίσια των εκδηλώσεων παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από το Δήμο Νάουσας. 9

10 7. Η Cyta Hellas διατηρεί το δικαίωμα διανομής εντύπων εταιρικών δώρων κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από το Δήμο Νάουσας και οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο κατά τη χρονική διάρκεια της χορηγίας των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στα σημεία εγκατάστασής τους 8. Παραχώρηση άδειας στην Cyta Hellas όπως αναγράφεται στο Παράρτημα Ι για σήμανση στα σημεία των εγκαταστάσεων των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 9. Ανάρτηση εισαγωγικής σελίδας καλωσορίσματος κατά την είσοδο των επισκεπτών στο Διαδίκτυο μέσω των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με πλήρη προσαρμογή της σελίδας στις εμπορικές προδιαγραφές της Cyta και δυνατότητα επιλογής διασύνδεσης με την ιστοσελίδα της Cyta από την σελίδα καλωσορίσματος. Άρθρο 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Cyta Hellas H Cyta Hellas υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να παρέχει υπό την μορφή χρησιδανείου στα συμφωνηθέντα ΣΗΜΕΙΑ την εγκατάσταση και τη λειτουργία ξεχωριστού ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για κάθε ΣΗΜΕΙΟ καθώς και την παροχή της ασύρματης υπηρεσίας «Ασύρματο Soho 1Play ADSL» με μέγιστο ρυθμό καθόδου έως 24Mbps για κάθε ΣΗΜΕΙΟ για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με βάση το Άρθρο 1 της παρούσης. Η Cyta Hellas οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» για προγραμματισμένες προσθήκες και/ή βελτιώσεις και/ή αλλαγές του Έργου όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Άρθρο 5 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η χορηγία δίδεται από την Cyta Hellas στον Αντισυμβαλλόμενο και αφορά την παροχή σε είδος υπηρεσιών, ασύρματης (WiFi) πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλους τους δημότες και επισκέπτες του Δήμου Νάουσας, «Ασύρματο Soho 1Play ADSL» έως 24Mbps, και δίδεται δωρεάν για το 1 ο χρόνο λειτουργίας της υπηρεσίας. Περαιτέρω παράταση της παροχής των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεν αποκλείεται, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που τα μέρη, στην περίπτωση αυτή, θα συμφωνήσουν εγγράφως. Γίνεται μνεία, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας ότι ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται με τη λήξη ή λύση της παρούσας να επιστρέψει άμεσα στη Cyta Hellas τον εξοπλισμό που η Cyta Hellas του χρησιδάνισε. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει 10

11 να καταβάλει το αντίτιμο αυτού, ύψους (πλέον ΦΠΑ). Η Cyta Hellas θα ενημερώσει τον Αντισυμβαλλόμενο για τη διαδικασία επιστροφής του εξοπλισμού σε αυτήν. Προκειμένου να υλοποιηθεί η Χορηγία ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην Cyta Hellas την απόφαση του εκπροσωπευτικού Οργάνου του Αντισυμβαλλόμενου (Οικονομική Επιτροπή) για αποδοχή της χορηγίας. Η ανωτέρω Χορηγία η οποία θα δοθεί σε είδος παρεχόμενης υπηρεσίας για τον 1ο χρόνο χρήσης της υπηρεσίας, από τη Cyta Hellas στον ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ και συμφωνείται από τα μέρη ως δίκαιη και εύλογη, περιλαμβάνει δε κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου για την προβολή της Cyta Hellas και των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ο οποίος σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή αυτής. Η παραχώρηση των του χώρου εγκατάστασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και η πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού για την πραγματοποίηση των προωθητικών ενεργειών και η καταβολή των αμοιβών, ασφαλιστικών εισφορών και η εν γένει κάλυψη των εξόδων και δαπανών του προσωπικού γίνεται με αποκλειστική επιμέλεια και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου. Το συμφωνημένο ποσό που θα δοθεί ως Χορηγία σε είδος παρεχόμενης υπηρεσίας για τον 1 ο χρόνο χρήσης της υπηρεσίας στον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» περιλαμβάνει οποιαδήποτε κόστη ή δαπάνες για την εκ μέρους του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» παροχή υπηρεσιών εκτυπωτικών, βιβλιοδεσίας και λοιπές σχετικές εργασίες παραγωγής και προμήθειας του εντύπου επικοινωνιακού υλικού και κάθε έξοδο και δαπάνη του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ», στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. Ο δε «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται να αξιώσει επιπρόσθετη αμοιβή για έκτακτες πρόσθετες δαπάνες, που τυχόν προκύψουν, οι οποίες και θα τον επιβαρύνουν αποκλειστικά, παρά μόνο σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας. Άρθρο 6 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση είναι διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της και ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία που ενεργοποιούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ασύρματης (WiFi) πρόσβασης στο διαδίκτυο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από όλους τους δημότες και επισκέπτες του δήμου Νάουσας σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου. 11

12 Άρθρο 7 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Σύμβασης αυτής γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 8 : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση, καθώς και κάθε έγγραφο ή πληροφορία σχετικά με το Έργο αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, τις οποίες ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει χρήση τους μόνον στα πλαίσια του επιδιωκόμενου με την παρούσα σκοπού, ενώ δεν δικαιούται να τα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Cyta Hellas. Η προαναφερθείσα υποχρέωση εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας και τηρήσεως του απορρήτου δεν αφορά πληροφορίες οι οποίες ήταν γνωστές στα μέρη ή γενικά στο κοινό πριν την ανταλλαγή τους μεταξύ των μερών και δεν εφαρμόζεται εάν τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωθούν να δημοσιοποιήσουν τις κατά τα άνω εμπιστευτικές πληροφορίες κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής ή κατ εφαρμογή δικαστικής αποφάσεως, οπότε και είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Cyta Hellas πριν προβεί στην υποχρεωτική αυτή δημοσιοποίηση. Η κατά τα άνω υποχρέωση εμπιστευτικότητας επιζεί της λύσεως ή λήξεως της παρούσας. Κάθε παράβαση του ανωτέρω όρου αποτελεί σοβαρό λόγο άμεσης και αζήμιας για αυτήν καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης και δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης της CYTA HELLAS για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν υποστεί. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» συμφωνεί και αναγνωρίζει, ότι όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων άνευ επηρεασμού της γενικότητας του παρόντος όρου, κάθε είδους πληροφοριών οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών που σχετίζονται με τη Cyta Hellas, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, όλων των αναλύσεων αγοράς και σχεδίων επέκτασης αγοράς, όλων των αναλύσεων εισοδημάτων και κερδών και όλων των διαρθρώσεων προμήθειας και λογαριασμών, όλων των τεχνικών πληροφοριών που σχετίζονται με την Cyta Hellas, τις Υπηρεσίες της Cyta Hellas, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των βελτιώσεων ή αλλαγών σε Προϊόντα και Υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ή προγραμματίστηκαν, που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των Μερών και καθορίστηκαν από τα Μέρη, ως εμπιστευτικά, όλων των λογισμικών και άλλων πληροφοριών, προδιαγραφών, σχεδίων, άλλου λογισμικού υπολογιστή, γνώσεων, προνομίων ευρεσιτεχνίας, αδειών, πληροφοριών τεχνικών και τύπων προόδου, πληροφοριών που σχετίζονται με 12

13 οποιαδήποτε έρευνα ή άλλο έργο, μελλοντική εξέλιξη, οδηγιών για εμπορία και πώληση και εργασίας σε εξέλιξη, και οποιωνδήποτε μηχανικών, τεχνικών, ηλεκτρονικών, τεχνολογικών, βιομηχανικών, υπηρεσιακών, εμπορικών, οικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών προσωπικού που σχετίζονται με υφιστάμενη και μελλοντική εργασία, είτε σε προφορική, γραπτή, γραφική, ηλεκτρονική, σε μορφή που διαβάζεται από μηχάνημα ή άλλη μορφή, εφευρέσεων, τεχνικών, διαδικασιών, επινοήσεων, ανακαλύψεων, βελτιώσεων, αναβαθμίσεων και εξελίξεων και κάθε άλλων πνευματικών ιδιοκτησιών, που από τώρα και στο εξής θα καλούνται συλλογικά ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες», που αποκαλύπτονται ή θα αποκαλυφθούν από την Cyta Hellas στον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» ή που ανταλλάχθηκαν ή θα ανταλλαχθούν μεταξύ τους, θα παραμείνουν ιδιοκτησία της Cyta Hellas. Τα Μέρη, οι αξιωματούχοι και υπάλληλοι του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» υποχρεώνονται να διατηρήσουν όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μυστικές και εμπιστευτικές και να μην χρησιμοποιούν ή επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση ή αντιγράψουν ή προκαλέσουν την αντιγραφή τέτοιων Εμπιστευτικών Πληροφοριών και να μην αποκαλύψουν τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες ολικά ή εν μέρει σε οποιοδήποτε προσωπικό τους που δεν χρειάζεται να λάβει τέτοιες πληροφορίες για σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Η προστασία οποιονδήποτε Εμπιστευτικών Πληροφοριών με βάση την παρούσα Σύμβαση δεν επεκτείνεται και ούτε θα επεκταθεί σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορεί ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» να αποδείξει, μετά από γραπτή απαίτηση από την Cyta Hellas, ότι: (α) κατά το χρόνο της αποκάλυψης ήταν, ή περιήλθαν μετά, σε δημόσια γνώση, με άλλο τρόπο από παράβαση του όρου αυτού από τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ», ή (β) ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» τις έλαβε νόμιμα από τρίτο πρόσωπο με πλήρη δικαιώματα αποκάλυψης, ή (γ) ήταν ήδη υπό την απεριόριστη κατοχή του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟY» κατά την ημερομηνία παραλαβής τέτοιων πληροφοριών όπως αποδεικνύεται από γραπτά έγγραφα στους φακέλους του, ή 13

14 (δ) έχουν από τότε γίνει γνωστές ή αναπτύχθηκαν με καλή πίστη ανεξάρτητα από τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» χωρίς να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών της Cyta Hellas, ή (ε) έχουν δημοσιευθεί ή δημοσιεύονται χωρίς παράβαση της παρούσας Σύμβασης, ή (στ) έχουν εγκριθεί για απεριόριστη αποκάλυψη ή χρήση με γραπτή εξουσιοδότηση της Cyta Hellas, ή (ζ) εάν ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» έχει νομική υποχρέωση να τις αποκαλύψει εξαιτίας οποιασδήποτε Νομοθεσίας, Κανονισμών, Κανόνων Δικαστικής Διαδικασίας ή άλλης απαίτησης οποιασδήποτε κυβερνήσεως ή αντιπροσωπείας ή τμήματος αυτής, νοουμένου πάντοτε ότι στη Cyta Hellas δίνεται προηγούμενη προειδοποίηση τέτοιας αποκάλυψης και ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό ώστε να περιοριστεί τέτοια αποκάλυψη, ή (η) για τις οποίες αναφέρεται ειδικά και ρητά ότι δεν είναι εμπιστευτικές. Οι πρόνοιες του παρόντος όρου θα εξακολουθήσουν να δεσμεύουν τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» και μετά την λήξη ή τερματισμό της Σύμβασης μέχρι οι πληροφορίες να περιέλθουν σε δημόσια γνώση. Άρθρο 9 : ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 9.1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα παρέχει στο άλλο τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας με βάση τις αρχές της καλής πίστης. Οι πληροφορίες αυτές θα δίδονται χωρίς αντάλλαγμα στους εκπροσώπους των μερών, που προσδιορίζονται κατωτέρω στην παρούσα σύμβαση, κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέρους Όλες οι ειδοποιήσεις, οι προσκλήσεις, οι ενημερώσεις και οι πάσης φύσεως γνωστοποιήσεις, που απαιτούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και αφορούν στην εκτέλεση αυτής, θα κοινοποιούνται εγγράφως στο μέρος στο οποίο αφορούν και θα ισχύουν από κάθε άποψη εφόσον: - παραδοθούν προσωπικά και επί αποδείξει σε εκπρόσωπο του μέρους, ή ταχυδρομηθούν με συστημένη επιστολή, ή - έχουν σταλεί μέσω αναγνωρισμένης υπηρεσίας ταχυδρομικών μεταφορών, ή 14

15 - έχουν σταλεί μέσω φαξ και υπάρχει επιβεβαίωση προσήκουσας μετάδοσης αυτού (report), ή - έχουν σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αποδεικνύεται η παραλαβή τους από το δέκτη στο αρμόδιο πρόσωπο του έτερου μέρους Η επιλογή της μορφής επικοινωνίας θα κρίνεται ανά περίπτωση, αναλόγως της βαρύτητας του θέματος. Τα πρόσωπα επαφής που ορίζονται ως αρμόδιο και οι διευθύνσεις τους είναι τα εξής: Για την Cyta Hellas: Για τον Δήμο Νάουσας: Όνομα: Καραβατά Χριστίνα Συμεωνίδης Πέτρος Τηλ. Επικοινωνίας: Διεύθυνση: Κηφισίας 18 και Γκύζη Μαρούσι Δημαρχίας 30, , Νάουσα Φαξ: Κάθε μέρος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει τη διεύθυνση του αφού προηγουμένως ειδοποιήσει το άλλο μέρος με ένα από τους τρόπους που περιγράφονται στο παρόν Άρθρο Σε περίπτωση που κάθε αλλαγή στη διεύθυνση που αναγράφεται παραπάνω δεν γνωστοποιηθεί αμέσως στον αντισυμβαλλόμενο εγγράφως, 15

16 η αποστολή στις ανωτέρω διευθύνσεις θεωρείται νόμιμη και παράγει πλήρως αποτελέσματα. Άρθρο 10 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την Εταιρεία, των Πελατών ή του προσωπικού της Εταιρείας ανήκουν στη Cyta Hellas και καταχωρούνται στο Αρχείο Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που διατηρεί η Cyta Hellas. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» δεν έχει δικαίωμα να αποθηκεύει - να διατηρεί και εν γένει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την Εταιρεία, τους Πελάτες της ή να τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο πέραν της Cyta Hellas. Άρθρο 11 : ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η τυχόν από τα συμβαλλόμενα μέρη μη έγκαιρη άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τους από τη Σύμβαση αυτή ή εκείνων τα οποία απορρέουν από το νόμο και τις σχετικές διατάξεις που θα ισχύουν κάθε φορά, σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ή μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από τα δικαιώματα τους αυτά. Ειδικότερα οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση ή αμέλεια ή ανεκτικότητα της Cyta Hellas στην εκτέλεση οποιουδήποτε όρου ή άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή λήψη οποιουδήποτε μέτρου με βάση την παρούσα Σύμβαση, δεν θα συνιστά παραίτηση από τέτοιο όρο, δικαίωμα ή μέτρο και ούτε θα αποβαίνει σε βάρος τέτοιας εκτέλεσης ή άσκησης ή λήψης και η άσκηση ενός ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή μέτρου με βάση την παρούσα Σύμβαση δεν θα εμποδίζει οποιαδήποτε περαιτέρω άσκηση του δικαιώματος ή μέτρου ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή μέτρου. Άρθρο 12 : ΛΥΣΗ /ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ Ο ΟΡΟΣ Σε περίπτωση κατά την οποία η Cyta Hellas ακόμη και από υπαιτιότητά της και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος ακυρώσει την συγκεκριμένη συμφωνία στο σύνολό της, τότε υποχρεούται να καταβάλει στον «Αντισυμβαλλόμενο» τις δαπάνες, τις οποίες αποδεδειγμένα ο τελευταίος έχει υποστεί στα πλαίσια της παρούσας και προκύπτουν από νόμιμα παραστατικά και στοιχεία, που ο Αντισυμβαλλόμενος θα της επιδείξει, χωρίς η Cyta Hellas να υπέχει υποχρέωση να καταβάλει οποιοδήποτε περαιτέρω ποσό ως αποζημίωση του Αντισυμβαλλόμενου. 16

17 Σε περίπτωση ακύρωσης ή με οποιονδήποτε τρόπο ματαίωσης, διακοπής των ενεργειών προβολής και παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου, ο Αντισυμβαλλόμενος ουδεμία απαίτηση υπέχει έναντι της Cyta Hellas για την παροχή προς αυτόν της Χορηγίας του όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω. Αντίθετα ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να αποζημιώσει την Cyta Hellas για κάθε θετική ή αποθετική ζημία, που η τελευταία υποστεί συνεπεία της ματαίωσης των ενεργειών προβολής και ή παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από δική του υπαιτιότητα Σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου της ανωτέρω υποχρέωσης, η οποία θεωρείται ως ουσιώδης για την εν γένει προβολή της Cyta Hellas, η Cyta Hellas δικαιούται να καταγγείλει άμεσα και αζημίως για αυτόν την παρούσα και να αξιώσει από τον Αντισυμβαλλόμενο κάθε περαιτέρω ζημία του που οφείλεται στην αθέτηση εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου της ανωτέρω υποχρέωσης του Ο Αντισυμβαλλόμενος θα διαθέσει στην Cyta Hellas συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό από τις ενέργειες προβολής και παρουσίασης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ το οποία η Cyta Hellas μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω Σε περίπτωση που ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» δεν παρέχει προσηκόντως τις υπηρεσίες ή δεν εκτελεί σωστά τις εργασίες κατά τα ως άνω συμφωνούμενα ή τυχόν, κατά την εύλογη κρίση της Cyta Hellas, βραδύνει η εκτέλεση τους, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί στην παρούσα Σύμβασης, τότε η Cyta Hellas δικαιούται να θέσει εγγράφως μια εύλογη ανά περίπτωση προθεσμία στον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» για να συμμορφωθεί προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, να καταγγείλει αζήμια γι αυτήν την παρούσα Σύμβασης και να κηρύξει έκπτωτο τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» με σχετική έγγραφη ειδοποίηση του με άμεση ισχύ, επιφυλασσόμενη να απαιτήσει από τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας της από την αιτία αυτή Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις και παράβαση οποιουδήποτε όρου από οποιοδήποτε Μέρος θα θεωρείται ουσιώδης παράβαση δίνοντας το δικαίωμα στο αναίτιο Μέρος να τερματίσει την 17

18 παρούσα Σύμβαση ή/και να απαιτήσει αποζημιώσεις ή/και να λάβει οποιαδήποτε άλλα και/ή περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένης ειδικής εκτέλεσης όπου αυτή προσφέρεται Ειδικότερα, η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης ή/και η μη τήρηση οποιασδήποτε εκ των προβλεπομένων σε αυτή υποχρεώσεων από την πλευρά οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να προκαλέσει τη λύση της παρούσας σύμβασης, μέσω έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Προϋποθέσεις για την εν λόγω καταγγελία αποτελούν σωρευτικά η προηγούμενη έγγραφη πρόσκληση του προσβαλλόμενου μέρους προς το συμβαλλόμενο μέρος - παραβάτη για τη συμμόρφωση του με τους όρους της παρούσας σύμβασης και την εκπλήρωση των προβλεπόμενων σε αυτή υποχρεώσεων του εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, καθώς και η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής χωρίς να λάβει χώρα προσήκουσα εκτέλεση των όρων ή/και των υποχρεώσεων, που αναφέρονται στην πρόσκληση του προσβαλλόμενου μέρους Η Cyta Hellas έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς και άμεσα την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση που ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή άλλη αντίστοιχη κατάσταση, τεθεί σε εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση απαγόρευσης και περιπέσει σε κατάσταση, η οποία φέρει εν γένει τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες που απαντώνται στις προαναφερόμενες περιπτώσεις Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση λύσης της παρούσας Σύμβασης τα μέρη υποχρεούνται να εκτελέσουν πλήρως όλες τις μεταξύ τους ανειλημμένες υποχρεώσεις τους, διαφορετικά ευθύνονται έναντι του άλλου μέρους σε αποζημίωση για κάθε ζημία τους Νοείται ότι τα οφειλόμενα στον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» ποσά μέχρι την ημερομηνία τερματισμού θα καταβληθούν από την Cyta Hellas αφού αφαιρεθούν οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται στην Cyta Hellas από τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ». 18

19 Άρθρο 13 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ρητά συμφωνείται ότι τα μέρη δεν θα ευθύνονται για την καθυστέρηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την Σύμβαση αυτή, εφόσον η καθυστέρηση ή η μη εκπλήρωση οφείλεται σε επέλευση γεγονότος ανωτέρας βίας πλήρως αποδεδειγμένου, το οποίο θα γνωστοποιείται στο άλλο μέρος το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την επέλευση του και εφόσον το επηρεαζόμενο Μέρος έχει κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του με εναλλακτικό τρόπο Ειδικότερα, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή παράλειψη εκτέλεσης της παρούσας από οποιοδήποτε μέρος, δεν θα συνιστά παράβαση της Σύμβασης, εάν και για όσο χρόνο η καθυστέρηση και/ή η παράλειψη οφείλονται σε οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήματα πέραν του εύλογου ελέγχου του επηρεαζόμενου μέρους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, ανωτέρα βία, κυβερνητικές πράξεις ή αποφάσεις ή παραλείψεις ή απαιτήσεις ρυθμιστικής αρχής, φυσική καταστροφή, επιδημίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές, τυφώνες, πολέμους, εχθρικές και στρατιωτικές ή τρομοκρατικές ενέργειες, επαναστάσεις, στρατιωτικές ή πολιτικές ανταρσίες, οχλαγωγίες, ή πολιτικές ταραχές και διαφωνίες, απεργίες, εργατικές ταραχές, αποπομπές εργασιών ή κλείσιμο εργοστασίων, παραλείψεις ή καταστροφές δημοσίων υπηρεσιών, μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του επηρεαζόμενου μέρους. Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν εάν και εφόσον το επηρεαζόμενο μέρος έχει κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεων του με εναλλακτικό τρόπο Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες και να εκτελέσει τις εργασίες που καθυστέρησαν να παραδοθούν λόγω ανωτέρας βίας με τις αυτές συμβατικές τιμές, του χρόνου παράδοσης παρατεινομένου κατά χρονικό διάστημα ίσο προς το χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας. 19

20 13.4. Σε περίπτωση που το γεγονός ανωτέρας βίας διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών, κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται άμεσα και αζήμια γι' αυτό, να υπαναχωρήσει εγγράφως από την παρούσα Σύμβαση ή την συγκεκριμένη Παραγγελία, επιφυλασσόμενο των δικαιωμάτων του. Άρθρο 14 : ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» μπορεί να κάνει χρήση των εμπορικών σημάτων, των διακριτικών ονομάτων και χρωμάτων που αφορούν τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες και οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων κατοχυρώσει στο μέλλον, αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς εκπλήρωσης της παρούσας Σύμβασης και μόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης έγκρισης της Cyta Hellas. Άρθρο 15 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης η Cyta Hellas δικαιούται να παρακολουθεί τον τρόπο εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟY», προκειμένου να εξασφαλίζεται κατά το δυνατό, η ενιαία και ορθολογική παροχή τoυ Έργου. Άρθρο 16 : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» θα αποζημιώνει πλήρως (indemnify) τη Cyta Hellas και θα τη διατηρεί ανεπηρέαστη και ανέπαφη από κάθε αγωγή ή απαίτηση που δυνατόν να εγερθεί εναντίον της ή απόφαση που δυνατόν να εκδοθεί εναντίον της, καθώς επίσης και από κάθε καταλογισμό ευθύνης, απώλειας, ζημιάς, έξοδα και δαπάνες συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, τόκο, ρήτρα, φόρους, πρόστιμα και δικηγορικά έξοδα που προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία αγωγής που πηγάζει από ενέργειες ή παραλείψεις του «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» κατά την εκτέλεση της παρούσας. Ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» με δικά του έξοδα, θα αποζημιώνει πλήρως (indemnify) τη Cyta Hellas έναντι οποιωνδήποτε αγωγών, απαιτήσεων, κατηγοριών, δαπανών και εξόδων από τρίτους εναντίον της Cyta Hellas που πηγάζουν από οποιαδήποτε παράβαση ή ισχυριζόμενη παράβαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων ή συγγραφικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τη χρήση από τον «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» οποιασδήποτε επωνυμίας, 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 21/11/2016 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ: 10003 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συμφωνία, που έγινε σήμερα την... μέρα του μηνός.. 201.. στην., ΜΕΤΑΞΥ: A) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Στην Αθήνα, σήμερα την 2 α Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ: Αφενός Της εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Κοραή αρ. 4 και συμβάλλεται στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: η ιστοσελίδα της Cyta για την Υπηρεσία η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Ιστοσελίδα: η ιστοσελίδα της Cyta για την Υπηρεσία η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ HOSTED EXCHANGE 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Cyta: είναι η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον Περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο ΚΕΦ.302

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα 02/12/2013 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ICTS SECURITY SOLUTIONS ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Νάξο σήμερα την Πέμπτη 12/03/2015 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι, ήτοι αφ ενός μεν: Η εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ημερ. Προκήρυξης : 03 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερ. Λήξης : 25 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Εγγραφής: Τ.Σ. 3257 www: cytapensionfund.org e-mail: tshy@cyta.com.cy Οδός

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 11:10:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 25 / 06 /2014 Αρίθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας ΣΥΜΦΩΝΙΑ Συμφωνία που γίνεται σήμερα την / / στη Λευκωσία Μεταξύ: Της εταιρείας IBS (INSTITUTE OF BANKING STUDIES) CYPRUS LIMITED, αρ. εγγραφής 57716 από Κωστάκη Παντελίδη 3, 4 ος όροφος, 2057, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Στ... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), τα εξής συμβαλλόμενα μέρη:

Στ... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Χορηγικές Συμβάσεις Σύμφωνα με τον πρόσφατο χορηγικό νόμο του Υπουργείου Πολιτισμού (Ν. 3525/26.1.2007), προϋπόθεση για τη φορολογική έκπτωση της χορηγικής δαπάνης είναι η κατάρτιση και υπογραφή σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV001689733 2013-10-30

13SYMV001689733 2013-10-30 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 19325 13SYMV001689733 2013-10-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Σύσταση και χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα././,ημέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα././,ημέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα././,ημέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: Α. Αφενός μεν η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ», η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο :

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #..60.000,00..# ΕΥΡΩ ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : Στην Βάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «General Motors Ελλάς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 56 & Δελφών 2, με ΑΦΜ 094139058 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης 2 : Συμβατικό τίμημα 3 : Τρόπος πληρωμής 4 : Διάρκεια εκτέλεσης Προθεσμίες πέρατος 5 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας 6 : Ευθύνες Αναδόχου 7 : Αυξομειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα Αφενός,το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει επί της οδού Μ. Ανδρόνικου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήµερα 20 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩΚ0-99Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 22 / 10-08-2011. του ήµου Νάουσας. Αριθ.Αποφ 91/2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩΚ0-99Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 22 / 10-08-2011. του ήµου Νάουσας. Αριθ.Αποφ 91/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 91/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 22 / 10-08-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νάουσας ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου, 2 ου, 3 ου και 4 ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Με αριθ. 55 /2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Λ.Π) ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 14SYMV002029267 2014-05-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πρόγραμμα LIFE - Συντονιστής δράσεων επικοινωνίας Οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι : Σήμερα την 10 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) στη διαδικασία αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων του» Στην Αθήνα, σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ : Διοικ/κό Οικ/κό Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα