Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις και λειτουργεί µε τη µορφή Πολυµερούς Μηχανισµού ιαπραγµάτευσης (ΠΜ ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3606/2007. Οι µετοχές των εταιριών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι «εισηγµένες» σε οργανωµένη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται κατά την ένταξη σε διαπραγµάτευση και µετά από αυτήν είναι λιγότερες από αυτές των οργανωµένων αγορών. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων που αναλαµβάνουν για επένδυση σε αυτές τις εταιρίες και θα πρέπει να αποφασίζουν να επενδύσουν σε αυτές µόνο µετά από προσεκτική εξέταση του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου και εάν είναι δυνατό µε τη συµβολή ανεξάρτητου χρηµατοοικονοµικού συµβούλου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο Αθηνών δεν έχουν εξετάσει ή εγκρίνει το περιεχόµενο του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου. «DIVERSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ιακριτικός Τίτλος «DIVERSA A.E.Β.Ε.» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 1 από 169

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Υπεύθυνα Πρόσωπα... 5 Νοµικός Έλεγχος... 5 Νόµιµοι Ελεγκτές... 6 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Εξάρτηση από στελέχη εξειδικευµένο προσωπικό Εξάρτηση από Κύριους Μετόχους Εξάρτηση από τις τάσεις της µόδας Εισαγωγή νέων ανταγωνιστών στο κλάδο Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την εποχικότητα Κίνδυνοι που σχετίζονται µε το Μακροοικονοµικό Περιβάλλον Κίνδυνοι σχετικά µε τις µετοχές ιακύµανση τιµής µετοχής Ρευστότητα µετοχής ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Συνοπτικές πληροφορίες για την εξέλιξη της Εκδότριας Νοµιµοποιητικά Στοιχεία Σκοπός της Εταιρίας Αρµόδιο όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την εισαγωγή στο ΧΑ και χρόνος λήψης της σχετικής απόφαση Υφιστάµενη στελέχωση της Εκδότριας σε Ανθρώπινο υναµικό και Εξέλιξη κατά την Τελευταία Τριετία Σηµαντικά Γεγονότα στην Εξέλιξη του Εκδότη ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚ ΟΤΗ Κύριες δραστηριότητες και κατηγορίες προϊόντων Κυριότερες αγορές Γεωγραφική κατανοµή Ανάλυση κύκλου εργασιών ανά δραστηριότητα Σηµαντικά γεγονότα Ανάπτυξη δικτύου franchise (Παραχώρηση δικαιόχρησης εµπορικού σήµατος και τεχνογνωσίας) Κυριότερες επενδύσεις Κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση (ΣΤΑΚΟ 2008) Σηµαντικές συµβάσεις που έχει συνάψει η εταιρία την τελευταία διετία Σύµβαση εµπορικής µίσθωσης (Έδρα Εκδότριας) Σύµβαση εµπορικής µίσθωσης (Κατάστηµα Πανεπιστηµίου 46) Σύµβαση εµπορικής µίσθωσης (Κατάστηµα Πατησίων 14) Συµβάσεις µε τράπεζες Σύµβαση µε προµηθευτή ρολογιών Σύµβαση µε προµηθευτή ρολογιών Σύµβαση µε προµηθευτή ρολογιών Ιδιωτικό συµφωνητικό µε την εταιρία ηµιουργίας & Ανάπτυξης ικτύου Franchise New Business Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 2 από 169

3 3. ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Θέση της Εκδότριας στον κλάδο- Κύριοι Ανταγωνιστές Μερίδια αγοράς των πωλουµένων προϊόντων της εταιρίας Βαθµός ωριµότητας κλάδου, περιθώρια ανάπτυξής του και προβλέψεις για το µερίδιο αγοράς της εταιρίας Χρηµατιστηριακά στοιχεία για οµοειδείς εταιρίες των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε άλλα χρηµατιστήρια ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου που είναι µέτοχοι Συµφωνίες που ενδέχεται µεταγενέστερα να επιφέρουν αλλαγές στον έλεγχο του Εκδότη ιασπορά Μερισµατική Πολιτική ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ιοικητικό Συµβούλιο Παρουσίαση της σύνθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου ιαδικασίες Εκλογής του.σ., συµµετοχή στελεχών διοίκησης, εργαζοµένων κλπ Αναφορά σε τυχόν παραιτήσεις, αντικαταστάσεις µελών του.σ. κλπ την τελευταία διετία Βαθµός συγγένειας µεταξύ των µελών του.σ. και των βασικών µετόχων (µέχρι και 2ου βαθµού συγγένειας) ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου Συγκρούσεις Συµφερόντων στο επίπεδο ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων Ηµεροµηνία εκλογής και λήξης της θητείας του ιοικητικού Συµβουλίου47 7. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σχέδιο δράσης ανάπτυξης δικτύου Πωλήσεων µέσω franchise Πλάνο ανάπτυξης καταστηµάτων Προτεραιότητα σε περιοχές Σκοπός και ανάληψη επιχειρηµατικής δέσµευσης Στόχοι των ORA-ORA Κατάρτιση και υλοποίηση των ενεργειών του marketing plan Παρουσίαση βασικών αρχών στόχων επενδυτικού σχεδίου από την άντληση κεφαλαίων µέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης Τρόπος Χρηµατοδότησης Επενδυτικού Σχεδίου ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Εισαγωγές Πωλήσεις Τιµές ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αποτελεσµάτων Στοιχεία Ισολογισµού Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 3 από 169

4 9.3. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αποτελεσµάτων 6µήνου Στοιχεία Ισολογισµού 6µήνου Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 4 από 169

5 Υπεύθυνα Πρόσωπα Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας είναι υπεύθυνα για το περιεχόµενο του Πληροφοριακού ελτίου και δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του. Ταυτόχρονα, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό ελτίο είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενό του. Σύµβουλος Έκδοσης είναι η GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συµφωνεί µε το περιεχόµενο του Πληροφοριακού ελτίου και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό ελτίο είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενό του. Ο σύµβουλος GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό ελτίο βασίζονται σε πληροφορίες και στοιχεία που ελήφθησαν από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, σε εκθέσεις και πιστοποιητικά των αρµόδιων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Νοµικών, καθώς και σε δηλώσεις και πληροφορίες που προσκοµίστηκαν από τους εκπροσώπους της εκδότριας. Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα υπογράφεται από τον Σύµβουλο, τα µέλη του.σ. της Εκδότριας και τα λοιπά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει. Νοµικός Έλεγχος Ο νοµικός έλεγχος της Εταιρίας καλύπτει τη χρονική περίοδο µέχρι και τον Αύγουστο του 2009 και διενεργήθηκε από το κ. Γεώργιο Παλάζη (Α.Μ..Σ.Θ. 4471) του ικηγορικού Γραφείου Γεώργιος Παλάζης και Συνεργάτες (Φράγκων 3 Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 5 από 169

6 Θεσσαλονίκη 54626, τηλ ) και οι εταίροι της δηλώνουν ότι δεν συνδέονται και δεν διατηρούν οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε την εταιρία. Ο Νοµικός Έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, κατ εντολή και για λογαριασµό του Συµβούλου. Από το νοµικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης του.σ. του Χ.Α. υπ αρ. 3/ «Καθορισµός Περιεχοµένου Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.», δεν προέκυψε ουσιώδες γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει την προτεινόµενη εισαγωγή της Εταιρίας στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ειδικότερα: δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει, από νοµική άποψη, την αιτούµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και την διαπραγµάτευση των τίτλων στην ΕΝ.Α. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, δεν προέκυψαν γεγονότα ή άλλα στοιχεία νοµικής φύσης, τα οποία δύναται να επηρεάζουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας η νοµική κατάσταση των µετοχών της Εταιρίας είναι σύµφωνη µε τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκεινται, οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και πλήρως αποπληρωµένες, δεν υπάρχουν συµφωνίες µεταξύ των δικαιούχων τους που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγµατευσιµότητα των µετοχών αυτών, τα στοιχεία που ελέγξαµε είναι επαρκή για τον πλήρη Νοµικό Έλεγχο της Εταιρίας και σύµφωνα µε σχετική δήλωση του εκπροσώπου της Εταιρίας, η Εταιρία δεν συµµετέχει σε άλλες εταιρίες. Νόµιµοι Ελεγκτές Η Εταιρία ελέγχθηκε από Ορκωτούς Ελεγκτές για τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου, για τις δύο τελευταίες χρήσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν : τον ισολογισµό, τα αποτελέσµατα χρήσεως, τη µεταβολή των ιδίων κεφαλαίων, τις Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 6 από 169

7 σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων, την έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και την κατάσταση ταµειακών ροών. Τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2009 (στα οποία συµπεριλαµβάνεται συγκριτικά και η χρήση 2008), που συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.)/ ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.), διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Παναγιώτης Βασ. Πάτσης (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11921), της ελεγκτικής εταιρίας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» µέλος της PANNELL KERR FORSTER INTERNATIONAL, Λ. Κηφισίας 124, Αθήνα, ΑΜ.ΣΟΕΛ 132. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Παναγιώτης Βασ. Πάτσης (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11921) βεβαιώνει ότι: 1. Σε εκτέλεση της ανωτέρω εντολής, διενέργησε τον απαιτούµενο έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων της εταιρίας «DIVERSA A.E.B.E», των χρήσεων που έληξαν στις και , βασιζόµενος στις ελεγχθείσες, από τον αναγνωρισµένο τακτικό ελεγκτή, Οικονοµικές Καταστάσεις των εν λόγω χρήσεων, στις σχετικές εκθέσεις ελέγχου του, στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και πληροφορίες που κρίναµε αναγκαίες για τον σκοπό του ελέγχου µας. 2. Κατά τον έλεγχό του, εφάρµοσε τις ελεγκτικές διαδικασίες που έκρινε κατάλληλες για τον ειδικό σκοπό του ελέγχου του, στο πλαίσιο των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ο διεθνής όµιλος Ορκωτών Ελεγκτών και Συµβούλων «PKF INTERNATIONAL», του οποίου η εταιρία µας είναι µέλος. 3. Αξιοποίησε επίσης την εργασία των τακτικών ελεγκτών της εταιρίας, βάσει των ιεθνών Προτύπων περί χρησιµοποιήσεως της εργασίας άλλων αναγνωρισµένων ελεγκτών και διενέργησε, όπου έκρινε αναγκαίο, περαιτέρω επαληθεύσεις. 4. Τα οικονοµικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση έχουν αντληθεί από τα επίσηµα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, ή έχουν δοθεί από τα καθ ύλη αρµόδια όργανα της εταιρίας. 5. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας βεβαίωσε µε σχετική επιστολή του, ότι κατά την , δεν υφίστανται απαιτήσεις - υποχρεώσεις πέρα από εκείνες που εµφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, καθώς και ότι όλα τα Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 7 από 169

8 δεδουλευµένα, κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία, έσοδα και έξοδα έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία. 6. Αναφορικά µε τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας, σηµειώνεται ότι εντός της χρήσεως διενεργήθηκε από την αρµόδια.ο.υ. (Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ) τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων και και προσδιορίστηκε φόρος εισοδήµατος και λοιπές επιβαρύνσεις, συνολικού ποσού ευρώ , Σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις από πιθανές διαφορές φορολογικού ελέγχου για την ανέλεγκτη χρήση , η εταιρία έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη ποσού ,00 µε βάση την εµπειρία του παρελθόντος. 8. Η PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και οι συνεταίροι ή συνεργάτες της, δεν συνδέονται και δε διατηρούν οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε την εταιρία «DIVERSA A.E.B.E». Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «DIVERSA ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2009, και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις και οι οποίες συντάχθηκαν για σκοπούς εισαγωγής στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 8 από 169

9 την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης, για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 30η Ιουνίου 2009, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 9 από 169

10 Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου, µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στο πλαίσιο των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Συνοπτικά στοιχεία έκδοσης Στο πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά οι όροι της ιδιωτικής τοποθέτησης. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ Μετοχές πριν την έκδοση Έκδοση νέων µετοχών Ιδιωτική τοποθέτηση ηµόσια προσφορά - Σύνολο νέων µετοχών Σύνολο µετοχών µετά την έκδοση Ονοµαστική αξία µετοχής 1,00 Αιτούµενη Τιµή διάθεσης έκδοσης 2,52 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ Λογιστική αξία µετοχής 30/06/2009* 1,03 Κέρδη προ φόρων 2009 / µετοχή* 0,20 Κέρδη µετά από φόρους 2009 / µετοχή* 0,13 Μέρισµα Μετοχές Μονάδα διαπραγµάτευσης Οι µετοχές δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης 2010 Άυλες 1 µετοχή *Με βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης , ήτοι Οι νέες, καθώς και οι υφιστάµενες µετοχές της Εταιρίας µετά την ένταξη τους στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών θα είναι άυλες, κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου εκφρασµένες σε Ευρώ. Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι η Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Συµµετοχών, Λ. Αθηνών 110, Αθήνα. Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 10 από 169

11 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της Εταιρίας για τις χρήσεις 2008 και 2009, µε βάση της οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009, οι οποίες συντάχθηκαν µε βάση τα.π.χ.π.. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Παναγιώτης Βασ. Πάτσης (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11921), της ελεγκτικής εταιρίας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Ποσά σε % µεταβολή Κύκλος Εργασιών ,72% Μικτά Κέρδη ,85% EBITDA (κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών ,80% αποτελεσµάτων και αποσβέσεων) Κέρδη προ φόρων ,03% Κέρδη µετά από φόρους (1.842) ,01% Καθαρή Θέση ,25% Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ) ( ) -233,04% Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ) ,11% Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) ,39% (63.287) 309,41% Οι εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες εµφανίζονται αυξηµένες λόγω της µεγάλης αύξησης των αποθεµάτων (κατά ,47), ενέργεια η οποία δικαιολογείται από το γεγονός ότι η εταιρία εξασφάλισε εµπορεύµατα, µε τα οποία έχει σκοπό να τροφοδοτήσει το υπό ανάπτυξη δίκτυο καταστηµάτων λιανικής, αλλά και το δίκτυο που αναπτύσσει µέσω του franchising. Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 11 από 169

12 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Οι παρακάτω παράγοντες κινδύνου, είναι απαραίτητο να συνεκτιµηθούν προσεκτικά κατά την αξιολόγηση και διαµόρφωση επενδυτικής γνώµης για την Εταιρία. Έχει καταβληθεί προσπάθεια να παρατεθούν οι σηµαντικότεροι παράγοντες, αλλά είναι πιθανό η Εταιρία να αντιµετωπίζει και άλλους κινδύνους, οι οποίοι δεν αναφέρονται εδώ, διότι στην παρούσα χρονική περίοδο δεν είναι γνωστοί. Οι κίνδυνοι που παρατίθενται παρακάτω αναλυτικά, αλλά και εκείνοι που τυχόν παραλείπονται, είναι δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας, καθώς και την πορεία της συνολικά. Εξάρτηση από στελέχη εξειδικευµένο προσωπικό Η πορεία της Εκδότριας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε ένα περιορισµένο αριθµό διευθυντικών στελεχών, οι οποίοι ασκούν τη διοίκηση της Εταιρίας. Ειδικότερα ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κλοκοτάρας και ο ιευθύνων Σύµβουλος Παναγιώτης Τσιµπίδας, είναι υπεύθυνοι για τον στρατηγικό σχεδιασµό, την υλοποίηση του και την εύρυθµη λειτουργία της Εταιρίας. Επίσης σηµαντικό ρόλο στην προσέλκυση πελατείας διαδραµατίζουν οι εξειδικευµένοι υπάλληλοι, η εκπαίδευση των οποίων ως µεθοδολογία και περιεχόµενο αποτελεί σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της εταιρίας. Ενδεχόµενη µη συµµετοχή ενός ή περισσοτέρων προσώπων στη διοίκηση και στην λειτουργία της Εταιρίας, ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις στην επίτευξη των εσόδων και των στρατηγικών στόχων, ανάλογα µε την σπουδαιότητα του κάθε ενός εξ αυτών για την Εταιρία. Ωστόσο οι αυξηµένες εργασιακές δεξιότητες του συνόλου του προσωπικού, ο ικανοποιητικός αριθµός των εργαζοµένων και το σαφώς και λεπτοµερώς καθορισµένο επιχειρηµατικό πλάνο δράσης της εταιρίας για την τριετία , θα εξαλείψουν άµεσα τυχόν αρνητικές συνέπειες που µπορεί να προκληθούν από το παραπάνω ενδεχόµενο. Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 12 από 169

13 Εξάρτηση από Κύριους Μετόχους Βασικοί µέτοχοι της Εκδότριας είναι ο Κωνσταντίνος Κλοκοτάρας και ο Παναγιώτης Τσιµπίδας µε ποσοστό συµµετοχής 59,80% και 33,63% αντίστοιχα. Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης, το ποσοστό συµµετοχής τους θα ανέρχεται σε 53,84% και 30,27%. Κατόπιν τούτου, επηρεάζει σηµαντικά τις υποθέσεις της Εκδότριας, όπως την χάραξη πολιτικής, την εκλογή των µελών του.σ. και την έγκριση ή απόρριψη θεµάτων που υποβάλλονται στη Γ.Σ. των µετόχων. Το ποσοστό συµµετοχής τους δύναται να µειωθεί µε την αύξηση της διασποράς, ενώ σηµειώνεται πως οι αποφάσεις τους λαµβάνονται πάντα µε βάση το συµφέρον της εταιρίας και όχι το προσωπικό όφελος. Εξάρτηση από τις τάσεις της µόδας Το αντικείµενο δραστηριότητας της Εκδότριας έχει µεγάλη εξάρτηση από τις τάσεις στο χώρο της µόδας, γεγονός που εγκυµονεί τον κίνδυνο συσσώρευσης αποθεµάτων σε σηµεία λιανικής πώλησης, (γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις δυσχεραίνει την µετέπειτα πώληση τους) και οδηγεί σε έλλειψη ρευστότητας µε αποτέλεσµα την δηµιουργία καθυστερήσεων στην αποπληρωµή των υποχρεώσεων και την αναβολή παραγγελιών νέων προϊόντων. Η µόδα αποτελεί βασικό παράγοντα που επιδρά στη ζήτηση και επιπλέον συντελεί στη διεύρυνση της αγοράς. Οι αλλαγές στα σχέδια των προϊόντων και γενικότερα οι ενδυµατολογικές τάσεις, επηρεάζουν σε κάποιο βαθµό και τη ζήτηση ρολογιών, τα οποία θεωρούνται συχνά ως αξεσουάρ και συνδυάζονται µε τη γενικότερη εµφάνιση. Ωστόσο η Εκδότρια χάριν της πολυετούς εµπειρίας της στο χώρο των ρολογιών χειρός, έχει καταφέρει να διατηρεί ένα άριστο µίγµα προϊόντων, βάση των καταναλωτικών αναγκών και δεν έχει αντιµετωπίσει τέτοιου είδους προβλήµατα. Εισαγωγή νέων ανταγωνιστών στο κλάδο Ο κλάδος των ρολογιών χειρός, είναι αµιγώς εισαγωγικός. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι µεσαίου µεγέθους, ενώ στις µεγαλύτερες περιλαµβάνονται θυγατρικές οµίλων του εξωτερικού και επίσηµοι αντιπρόσωποι γνωστών εµπορικών Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 13 από 169

14 σηµάτων. Αρκετές εταιρίες ασχολούνται παράλληλα µε την εισαγωγή και άλλων προϊόντων, όπως κοσµηµάτων και άλλων ειδών πολυτελείας, ηλεκτρονικών ειδών, γυαλιών ηλίου κλπ. Ο αριθµός των εµπορικών σηµάτων που διατίθενται στην αγορά κυµαίνεται περίπου στα 200. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι εισαγωγικές εταιρίες αναπτύσσουν δικό τους δίκτυο διανοµής µε εξειδικευµένα καταστήµατα, ελέγχοντας καλύτερα τη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά. Οι περισσότερες εισαγωγικές επιχειρήσεις είναι εγκατεστηµένες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ το δίκτυο διανοµής τους εκτείνεται σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο. Η αγορά ρολογιών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό, καθώς υπάρχει µεγάλος αριθµός εµπορικών σηµάτων και ακόµη µεγαλύτερος αριθµός κωδικών. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Εκδότρια αποφάσισε την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων της εταιρίας µε τη µέθοδο του franchise, µε στόχο την αύξηση του µεριδίου της στην αγορά. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την εποχικότητα Η ζήτηση των ρολογιών χειρός παρουσιάζει σχετική εποχικότητα, καθώς οι µεγαλύτερες πωλήσεις πραγµατοποιούνται κατά την περίοδο των γιορτών, αλλά και τους πρώτους µήνες του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, κατά τους οποίους αυξάνεται ο αριθµός των γάµων. Το ρολόι επιλέγεται συχνά ως δώρο και διατίθεται στην αγορά σε µεγάλη ποικιλία προϊόντων και εύρος τιµών. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε το Μακροοικονοµικό Περιβάλλον Στη παρούσα φάση, η κατάσταση και οι προοπτικές των διεθνών αγορών χαρακτηρίζονται από µεταβαλλόµενα επιτόκια και ρυθµούς ανάπτυξης, εν µέσω προσπαθειών συγκράτησης υψηλών δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθµό κάθε εταιρία, αναλόγως του µεγέθους, της αγοράς στην οποία απευθύνεται, καθώς και των υποχρεώσεων ή δεσµεύσεων που αυτή έχει αναλάβει. Η ζήτηση των ρολογιών χειρός επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό από το διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών, σε συνδυασµό µε τις τιµές των προϊόντων. Ο εν λόγω παράγοντας καθορίζει τις επιλογές των καταναλωτών µεταξύ των διαφορετικών οίκων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 14 από 169

15 µια στροφή από µεγάλη µερίδα των καταναλωτών προς τα ρολόγια χαµηλής τιµής συνήθως, εις βάρος των προϊόντων της µεσαίας κατηγορίας, ενώ θετικά κινήθηκε και η ζήτηση για ρολόγια µε ιδιαίτερα υψηλή τιµή. Κίνδυνοι σχετικά µε τις µετοχές Η Εναλλακτική Αγορά έχει χαµηλότερη εµπορευσιµότητα και παρουσιάζει εντονότερες διακυµάνσεις σε σχέση µε τις λοιπές αγορές του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Αγορά Υψηλής και Αγορά Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης). Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το παραπάνω στοιχείο, καθώς ενδέχεται σε κάποια χρονική στιγµή να µην µπορούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν τον επιθυµητό αριθµό µετοχών, στην τιµή που θεωρούν εύλογη. 1. ιακύµανση τιµής µετοχής Η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρίας µπορεί να παρουσιάσει διακυµάνσεις ως αποτέλεσµα των εσωτερικών γεγονότων της Εταιρίας, ή και εξωτερικών παραγόντων που δεν συνδέονται άµεσα µε την Εταιρία. Τέτοιοι εξωτερικοί παράγοντες µπορεί να είναι : Οι ευρύτερες διεθνείς και εγχώριες δηµοσιονοµικές οικονοµικές συνθήκες (ΑΕΠ, επιτόκια, πληθωρισµός κλπ). Οι διακυµάνσεις των διεθνών χρηµατιστηριακών αγορών καθώς και της τοπικής χρηµατιστηριακής αγοράς. Οι διακυµάνσεις της χρηµατιστηριακής αγοράς µπορούν να προκαλέσουν µείωση της τιµής της µετοχής σε επίπεδα χαµηλότερα της πραγµατικής της αξίας, όπως αυτή εκφράζεται από την καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Επιπροσθέτως, εξαιτίας της αβεβαιότητας που υπάρχει αναφορικά µε την τιµή της µετοχής (νόµος προσφοράς και ζήτησης) δεν είναι ποτέ σίγουρη η άνοδος ή η πτώση της τιµής διαπραγµάτευσης. Ως προς τα µερίσµατα, αυτά αποφασίζονται και διανέµονται µε την προϋπόθεση, αφενός η Εταιρία να πραγµατοποιεί ικανά κέρδη και αφετέρου, να ανταποκρίνονται στη µερισµατική πολιτική της. Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 15 από 169

16 2. Ρευστότητα µετοχής Επειδή η Εναλλακτική Αγορά είναι µία νέα αγορά διαπραγµάτευσης µετοχών µικροµεσαίων επιχειρήσεων, δεν είναι ακόµα γνωστή η ρευστότητα των µετοχών. Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 16 από 169

17 1. ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.1. Συνοπτικές πληροφορίες για την εξέλιξη της Εκδότριας Η DIVERSA Α.Ε.Β.Ε. αποτελεί ουσιαστικά την επιχειρηµατική ιστορική εξέλιξη της οικογένειας Κλοκοτάρα, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της εµπορίας και επισκευής ρολογιών από το Η εταιρία ιδρύθηκε στο ήµο Παλαµά της Καρδίτσας το 1993, ενώ παράλληλα λειτουργούσε υποκατάστηµα στην Αθήνα µε την εµπορική ονοµασία ORA - ORA. Η έδρα της βρισκόταν στην οδό Ηλία Τσίρα αριθµός 45. Το 2007 η έδρα της µεταφέρθηκε στο δήµο της Αθήνας. Τα κεντρικά γραφεία της DIVERSA Α.Ε.Β.Ε. βρίσκονται πλέον στην οδό Κρατίνου 11 (7ο όροφος) και καταλαµβάνουν περίπου 400 τ.µ.. Στους χώρους αυτούς στεγάζεται η διοίκηση της Εταιρίας και όλες οι βασικές της λειτουργίες, όπως οι Οικονοµικές της Υπηρεσίες, η ιεύθυνση Πωλήσεων, η Έκθεση των Εµπορευµάτων, οι Κεντρικές Αποθήκες και το Τµήµα After Sales & Service ρολογιών. Η εταιρία ιδρύθηκε µε στόχο την δυναµική είσοδο στην εµπορία και διάθεση ρολογιών και κοσµηµάτων. Έχοντας σαν πρωταρχικό στόχο την ποιότητα, το σωστό service και τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, σύντοµα µετασχηµατίστηκε σε µια ιδιαίτερα εύρωστη µονάδα, µε σηµαντική θέση στην εγχώρια αγορά. Ο µεγάλος αριθµός προµηθευτών της και η δυνατότητα εξεύρεσης κωδικών από το εξωτερικό, συµβάλλει στη διαπραγµατευτική της δύναµη, αλλά και στη µείωση των κινδύνων στη διαδικασία των προµηθειών. Αγορές Επωνυµία Χώρα έδρας Ποσοστό HIRA COMPANY LTD. Ηνωµένο Βασίλειο 16,78% DIAMONDS Ελλάδα 14,69% HANOWA G.M.B.H. Ελβετία 12,64% EURO BORN N.V. Βέλγιο 11,77% SYMBOL HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε Ελλάδα 8,76% ΧΡΟΝΟΤΗΜ Α.Ε. Ελλάδα 5,94% ELAN TRADE Γερµανία 5,81% PANAYIOTIS IOANNIDES LTD. Κύπρος 5,09% A-DONG INDUSTRIAL CO. LTD. Κορέα 3,35% ΛΟΙΠΟΙ ιάφορες 15,19% Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 17 από 169

18 Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η διασπορά των προµηθευτών της, βάσει της αξίας των πραγµατοποιηµένων αγορών, για τα δύο τελευταία έτη. Επιπλέον, το µάρκετινγκ και η σωστή λειτουργία της εταιρίας έχει οδηγήσει στη διαµόρφωση ενός πελατολογίου (περισσότεροι από µοναδικοί κωδικοί µε τουλάχιστον 800 ενεργούς σε ετήσια βάση), το οποίο εξασφαλίζει τη συνεργασία µε µεγάλο αριθµό καταστηµάτων εµπορίας ρολογιών και κοσµηµάτων, στο πλαίσιο της ελληνικής αγοράς. Η επιχείρηση, από την ίδρυση της, ανέπτυξε ίκτυο Πωλήσεων Χονδρικής το οποίο απλώνεται στο σύνολο της Ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών. Το ίκτυο αυτό χωρίζεται σε : 1) Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά Θάσος, Λέσβος και Χίος 2) Κρήτη 3) Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία, Ήπειρος, Κέρκυρα 4) Αιτωλοακαρνανία, Κυκλάδες και Επτάνησα (εκτός από την Κέρκυρα) 5) Αθήνα και Πελοπόννησος Το ίκτυο Πωλήσεων Χονδρικής συνεργάζεται µε ειδικής σηµασίας σηµεία πώλησης και αξιόπιστα καταστήµατα λιανικής πώλησης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το ίκτυο Πωλήσεων Λιανικής της επιχείρησης αποτελείται από καταστήµατα, τα οποία φέρουν την κοινή εµπορική επωνυµία ORA-ORA και τα οποία λειτουργούν µε τη µέθοδο του franchising. Η επιχείρηση για να είναι ανταγωνιστική και να έχει τους υψηλότερους δυνατούς τζίρους καινοτοµεί µε αποκλειστικότητα διάθεσης των εταιριών : SWISS MILITARY FOCE DUNLOP καθώς και τη διάθεση επώνυµων συλλογών των εταιριών : Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 18 από 169

19 SEIKO, EMPORIO ARMANI, DONNA KARAN, DKNY, FOSSIL, BURBERRY, TOMMY HILFIGER, FERRE, HUGO BOSS, TW STEEL, CHRONOTECH, GUCCI, SAINT HONORE, D&G, CK, VOGUE, LACOSTE, NINA RICCI, HAMILTON, CASIO, VERSACE. Σήµερα η DIVERSA A.E.B.E., διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης καθώς και επισκευής (after sales support) σε χώρο 400 τ.µ.. Τόσο το προσωπικό πωλήσεων όσο και το υπαλληλικό προσωπικό είναι εκπαιδευµένο και ενθαρρύνεται η συµµετοχή του στους µακροπρόθεσµους προγραµµατισµούς της εταιρίας. Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη ενός άριστα εκπαιδευµένου και στελεχωµένου τµήµατος έρευνας και διεθνούς marketing, το οποίο εξασφαλίζει, αφενός την τήρηση των υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών των ρολογιών και κοσµηµάτων και αφετέρου, την αναζήτηση νέων προϊόντων τα οποία θα προσεγγίσουν τον Έλληνα καταναλωτή. Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται το υφιστάµενο εν ενεργεία δίκτυο της Εκδότριας: Α/Α ιεύθυνση Επωνυµία Εµπορική επωνυµία Έτος ίδρυσης 1 ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 ΤΚ ΑΘΗΝΑ / ΑΤΤΙΚΗ (Ε ΡΑ) DIVERSA A.E.B.E. DIVERSA A.E.B.E ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 ΤΚ ΑΘΗΝΑ / ΑΤΤΙΚΗ DIVERSA A.E.B.E. DIVERSA A.E.B.E ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14 ΑΘΗΝΑ / ΑΤΤΙΚΗ DIVERSA A.E.B.E. DIVERSA A.E.B.E ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26 Τ.Κ ΛΑΡΙΣΑ / ΛΑΡΙΣΑ ΣΙΑΦΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ORA ORA Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΥΑΓΓ.ΣΧΟΛΗΣ 2 Ν.ΙΩΝΙΑ / ΑΤΤΙΚΗ ΧΑΤΖΗΘΕΟ ΩΡΟΥ Μ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ORA ORA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 ΤΚ ΑΘΗΝΑ / ΑΤΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ORA ORA ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16 Τ.Κ ΚΑΡ ΙΤΣΑ / ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ORA ORA ΚΟΡΙΝΘΟΥ 227 ΤΚ ΠΑΤΡΑ / ΑΧΑΙΑ ΛΕΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ORA ORA 2009 Το πρώτο κατάστηµα, το οποίο όπως έχει ήδη αναφερθεί αποτελεί την έδρα της εταιρίας, έχει δικαίωµα τόσο χονδρικής όσο και λιανικής πώλησης. Ωστόσο το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων του προέρχεται από πωλήσεις χονδρικής. Το Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 19 από 169

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. ιακριτικός Τίτλος «VIDAVO A.E.» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. ιακριτικός Τίτλος «VIDAVO A.E.» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις και λειτουργεί µε τη µορφή Πολυµερούς Μηχανισµού ιαπραγµάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 16 της από 14.11.2000 απόφασης 5/204 του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την υπ άριθµ. 7/372/15-2-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Χρήσεως. ÎÔÓÙ Û fi,ùè ÎÈ Ó Ù ÂÈ! Ετήσιο ελτίο Χρήσεως 2006

Ετήσιο ελτίο Χρήσεως. ÎÔÓÙ Û fi,ùè ÎÈ Ó Ù ÂÈ! Ετήσιο ελτίο Χρήσεως 2006 Ετήσιο ελτίο Χρήσεως 2006 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204.14.11.2000 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ- ΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2014) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ETAΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (πρώην «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία») ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα