Πλαίσιο ιερε νησης Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών των Εκπαιδευοµένων ως Παράγοντας Σχεδιασµο E-learning Προγραµµάτων Επιµ ρφωσης Εκπαιδευτικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλαίσιο ιερε νησης Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών των Εκπαιδευοµένων ως Παράγοντας Σχεδιασµο E-learning Προγραµµάτων Επιµ ρφωσης Εκπαιδευτικών"

Transcript

1 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page 41 Πλαίσιο ιερε νησης Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών των Εκπαιδευοµένων ως Παράγοντας Σχεδιασµο E-learning Προγραµµάτων Επιµ ρφωσης Εκπαιδευτικών Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήµιο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπ ς αυτής της εργασίας είναι να διερευνηθο ν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων τα οποία θα πρέπει να ληφθο ν υπ ψη για τον σχεδιασµ εξ αποστάσεως ευέλικτων προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών µε την χρήση Προηγµένων Μαθησιακών Τεχνολογιών. Με βάση την προτειν - µενη προσέγγιση, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αποτ πωση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του δηµογραφικο, τεχνολογικο και επιµορφωτικο προφίλ των προς επιµ ρφωση εκπαιδευτικών. Η διερε νηση αυτών των παραγ ντων µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στον σχεδιασµ επιµορφωτικών προγραµµάτων απ απ σταση τα οποία θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προσδοκίες αλλά και τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Πολυµορφική ΕξΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανοιχτή εκπαίδευση και η συνεχής επιµ ρφωση σε λη την διάρκεια της κοινωνικής και επαγγελµατικής µας ζωής, αποτελεί κριτήριο ποι τητας των δηµοκρατικών µας πολιτευµάτων στο πλαίσιο της αναδυ µενης «Κοινωνίας της Γνώσης» (Αναστασιάδης, 2005). Η επιµ ρφωση των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται πλέον ως αναπ σπαστο µέρος της επαγγελµατικής τους ανάπτυξης (Μαυρογιώργος, 1996; Ανδρέου, 2004, Κ λιας κ.α, 2004, Αναστασιάδης 2006α). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσδίδουν σηµαντικές δυνατ τητες προκειµένου να ανταποκριθο µε στο αίτηµα της ευέλικτης επιµ ρφωσης των εκπαιδευτικών ανεξάρτητα της γεωγραφικής τους εγκατάστασης. Η εργασία αυτή έχει σαν στ χο να συµβάλλει στην διερε νηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευοµένων τα οποία θα πρέπει να ληφθο ν υπ ψη στον σχεδιασµ ευέλικτων προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικών µε την χρήση Προηγµένων Μαθησιακών Τεχνολογιών (elearning). Στην πρώτη εν τητα γίνεται αναφορά στο µοντέλο σχεδιασµο εν ς περιβάλλοντος µάθησης µε την χρήση των ΤΠΕ και το ενδιαφέρον εστιάζεται στο στάδιο της ανάλυσης αναγκών των προς επιµ ρφωση εκπαιδευτικών. Στην δε τερη εν τητα αναλ ονται οι παράγοντες οι οποίοι λειτουργο ν ανασταλτικά στην συµµετοχή ενήλικων εκπαιδευοµένων σε προγράµµατα επιµ ρφωσης,

2 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page ΠANAΓIΩTHΣ ANAΣTAΣIA HΣ και εξετάζονται οι στάσεις και οι απ ψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε την χρήση των ΤΠΕ στην σχολική καθηµεριν τητα. Στην Τρίτη εν τητα διερευνώνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων που πρέπει να ληφθο ν υπ ψη στον σχεδιασµ εξ αποστάσεως προγραµµάτων e-learning εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΜΤ Οι Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες (ΠΜΤ) σ γχρονης και ασ γχρονης µετάδοσης υπ παιδαγωγικές προϋποθέσεις, προσφέρουν σηµαντικές δυνατ τητες για τον σχεδιασµ και την υλοποίηση ανοιχτών πολυµορφικών προγραµµάτων επιµ ρφωσης (Αναστασιάδης, 2007, ηµητριάδης κ.α, 2008). Οι ΠΜΤ δεν θα πρέπει να θεωρο νται ως ένα ουδέτερο µέσο διδασκαλίας, αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθο ν µε παιδαγωγικο ς ρους (Λιοναράκης, 2006; Ράπτης και Ράπτη, 2004), µε απώτερο στ χο την δηµιουργία συνεργατικών περιβαλλ ντων οικοδ µησης της γνώσης (Anastasiades, 2008) και την ανάπτυξη της διερευνητικής και κριτικής σκέψης (Κωστο λα & Μακράκης, 2006) µέσα απ την δηµιουργική ένταξη τους στο ευρ τερο κοινωνικ και πολιτισµικ πλαίσιο (Carr & Kemmis, 2002). Ο διδακτικ ς σχεδιασµ ς εν ς τέτοιου περιβάλλοντος υποστηρίζεται απ την αξιοποίηση µη γραµµικών µοντέλων τα οποία χρησιµοποιο νται ευρέως σήµερα και βασίζονται κυρίως στην θεωρία της δ µησης (constructivism). Τα βασικά χαρακτηριστικά του προτειν µενου µοντέλου σχεδιασµο είναι τα εξής (Vrasidas et al, 2000): 1. Ο σχεδιασµ ς του διδακτικο συστήµατος στηρίζεται σε φάσεις, στάδια και ενέργειες. 2. Χρησι- µοποιο νται ειδικές µέθοδοι διοίκησης του έργου, συνήθως υιοθετηµένες απ την µεθοδολογία ανάπτυξης πληροφορικών συστηµάτων (information systems) 3.Τα διδακτικά συστήµατα αποτελο νται απ τρία µέρη: ανθρώπινους π ρους, π ρους µαθησιακο υλικο και π ρους τεχνολογικής υποδοµής. 4. Προτείνονται τέσσερις φάσεις του διδακτικο σχεδιασµο : η ανάλυση, ο σχεδιασµ ς, η υλοποίηση και η αξιολ γηση. Για τις ανάγκες της παρο σης εργασίας, η έµφαση θα δοθεί στο στάδιο της ανάλυσης αναγκών και ιδιαίτερα στην διερε νηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευοµένων. Σχήµα 1: Το προτειν µενο µοντέλο του σχεδιασµο περιβάλλοντος µάθησης στο διαδίκτυο (Αναστασιάδης, 2007)

3 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page 43 ΠPOΓPAMMATA EΠIMOPΦΩΣHΣ EKΠAI EYTIKΩN 43 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΟ ΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ Σ µφωνα µε την Cross (1981) η σχέση ενηλίκων εκπαιδευ µενων και εκπαίδευσης ενηλίκων θα µπορο σε να απεικονιστεί σαν µια πυραµίδα στην βάση της οποίας βρίσκεται ένας µεγάλος αριθµ ς που επιθυµεί να επιµορφωθεί και αναζητεί ευκαιρίες επιµ ρφωσης. Στην µέση της πυραµίδας βρίσκονται οι ενήλικες οι οποίοι συµµετέχουν σε άτυπες επιµορφωτικές δράσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ενώ στην κορυφή βρίσκονται οι ενήλικες οι οποίοι λαµβάνουν µέρος σε επιµορφωτικές δράσεις οι οποίες οργανώνονται απ αναγνωρισµένους εκπαιδευτικο ς φορείς. Οι λ γοι που εµποδίζουν τους ενήλικους εκπαιδευοµένους να συµµετέχουν σε επιµορφωτικές δραστηρι τητες µπορο ν να οµαδοποιηθο ν ως εξής: Κοινωνικοί: κ στος συµµετοχής σε επιµορφωτικά προγράµµατα, έλλειψη ελε θερου χρ νου, οικογενειακές υποχρεώσεις, επαγγελµατικές υποχρεώσεις, έλλειψη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης (παιδικοί σταθµοί). Θεσµικοί: µη παρξη φορέα επιµ ρφωσης στον τ πο διαµονής, ανελαστικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, ανυπαρξία πιστοποίησης. Προσωπικοί: έλλειψη αυτοπεποίθησης, έλλειψη διάθεσης, αίσθηση κο ρασης απ την σχολική νοοτροπία (Cross, 1981). Οικογενειακ περιβάλλον: το οικογενειακ και φιλικ περιβάλλον είναι πολλές φορές επιφυλακτικ για την συµµετοχή ενηλίκων σε επιµορφωτικές δράσεις (Βασάλα, 2007) και το γεγον ς αυτ επηρεάζει σε σηµαντικ βαθµ την συµµετοχή αλλά και την ολοκλήρωση των επιµορφωτικών προσπαθειών (Dearnley, 2003). Κοινωνικ και πολιτισµικ πλαίσιο: έλλειψη της κατάλληλης κουλτο ρας και νοοτροπία για µάθηση σε λη την διάρκεια της ζωής (Κ κκος, 2007). Τεχνολογικοί: αδυναµία παρακολο θησης επιµορφωτικών προγραµµάτων τα οποία υποστηρίζονται απ την χρήση ΤΠΕ λ γω έλλειψης των απαιτο µενων δεξιοτήτων, µέσων και υποδοµών (Αναστασιάδης, 2006β) Οι απ ψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις ΤΠΕ στην σχολική πράξη επηρεάζουν σηµαντικά και την στάση τους αναφορικά µε την συµµετοχή τους σε επιµορφωτικά σεµινάρια µε την χρήση των ΤΠΕ.Τα τελευταία χρ νια, έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές µελέτες σχετικά µε τις στάσεις εκπαιδευτικών σε σχέση µε τις Τ.Π.Ε σε συνάρτηση µε διάφορες µεταβλητές πως: φ λο, ηλικία, εµπειρία χρήσης υπολογιστών, βαθµίδα εκπαίδευσης.(woodrow, 1994, Busch, 1995, Rosen & Weil, 1995, Levine & Donitsa Schmidt, 1998, Yaghi & Abu-Saba, 1998, Ropp, 1999, Evans-Jennings & Okwuegbuzie, 2001). Καταγράφηκαν ση- µαντικές διαφορές στις στάσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για την χρήση των Τ.Π.Ε ανάλογα µε την βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία αυτοί ανήκουν, καθώς οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση εµφανίζουν σε µεγαλ τερο βαθµ φ βο για τους υπολογιστές (computer phobia) και αποφε γουν την χρήση τους (Whitley, 1997). Πολλοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν θετικοί σχετικά µε την εισαγωγή των ΤΠΕ αλλά δεν θεωρο ν τι είναι επαρκώς προετοιµασµένοι ώστε να διδάξουν µε τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων. (Ropp, 1999), και παρουσιάζονται διστακτικοί σχετικά την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Rosen & Weil, 1995). Σ µφωνα µε τους Roussel,

4 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page ΠANAΓIΩTHΣ ANAΣTAΣIA HΣ (1995) και Sherry, (1998) η διαδικασία σ µφωνα µε την οποία οι εκπαιδευτικοί ενσωµατώνουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους γίνεται βαθµιαία και σταδιακά, µέσα απ µία σειρά διακριτών φάσεων. Στην Ελλάδα έχουν γίνει αρκετές µελέτες οι οποίες καταγράφουν την θετική στάση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις ΤΠΕ. (Μπίκος, 1995, Γκρίτση κ.α, 2000, Κυνηγ ς κ.α, 2000, Καρτσιώτης, 2003, Tsitoyridoy & Vrizas, 2003). Πολ µεγάλο ποσοστ των εκπαιδευτικών θεωρο ν τι οι ΤΠΕ θα έπρεπε να παίζουν έναν πιο σηµαντικ ρ λο στην εκπαίδευση, επισηµαίνοντας τι οι υπάρχουσες υποδοµές σε εξοπλισµ και εκπαιδευτικ λογισµικ αποτελο ν τα κυρίαρχα εµπ δια για την µη εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Εµβαλωτής & Τζιµογιάννης, 1999; (Φαχαντίδης Ν., κ.α., 2004). Η προϋπάρχουσα εµπειρία σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση του υπολογιστή (Ντρενογιάννη, 2004; Κ µης Β., Τζαβάρα Α., 2004) αλλά και πτυχές της προσωπικ τητας του χρήστη (Ρο σσος Π., Πολίτης Π., 2004) επηρεάζουν στην υιοθέτηση θετικής ή αρνητικής στάσης του κάθε ατ µου αναφορικά µε την χρησιµοποίηση του Η/Υ. Σε έρευνα των Αναστασιάδη κ.α (2006), σχετικά µε την διερε νηση των απ ψεων των εκπαιδευτικών για τις κοινωνικές επιπτώσεις απ την είσοδο των ΤΠΕ στη σχολική καθηµεριν τητα αναδείχθηκε ή παρξη δ ο οµάδων ρευ- µάτων: Η πρώτη οµάδα εκπαιδευτικών πιστε ει πως µε την χρήση των ΤΠΕ: «Ενισχ εται η αποµ νωση και η αποξένωση - Χάνονται οι ανθρωπιστικές αξίες Απαξιώνεται κάθε τι παλι Υπάρχει κίνδυνος θεοποίησης της τεχνολογίας». Η δε τερη οµάδα εστιάζει τις ανησυχίες της στο τι µε την χρήση των ΤΠΕ : «Μεγάλα τµήµατα του πληθυσµο κινδυνε ουν να µείνουν εκτ ς των εξελίξεων Ευνοο νται οι εκπαιδευτικές ανισ τητες Υπάρχει πρ βληµα υπερπληροφ ρησης κίνδυνος πληροφοριακο σοκ». Η πρώτη οµάδα (η οποία είναι λιγ τερο εξοικειωµένη µε τις ΤΠΕ) ενώ δηλώνει ευκρινώς τους προβληµατισµο ς της σε σχέση µε την εισαγωγή των ΤΠΕ στον σχολικ µικρ κοσµο, δείχνει να µην συµµερίζεται ευρ τερες κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις που ενδεχοµένως να επιφέρει η εφαρµογή των ΤΠΕ στην καθηµερινή σχολική πράξη. Αντίθετα, η δε τερη οµάδα (η οποία είναι περισσ τερη εξοικειωµένη µε τις ΤΠΕ) εστιάζει τον προβληµατισµ της χι τ σο στην απώλεια παραδοσιακών αξιών του σχολικο µικρ κοσµου, αλλά στις γενικ τερες κοινωνικές επιπτώσεις απ την χρήση των ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τον προβληµατισµ τους για τις επιµορφωτικές διαδικασίες κυρίως σε σχέση µε ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της τάξης (Πολίτης κ.α, 2000). Πρ σφατες έρευνες έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την συµµετοχή εκπαιδευοµένων σε προγράµµατα ΕξΑΕ µε την χρήση των ΠΜΤ (e-learning). Οι Kanuka & Nocente (2003) εστιάζουν την προσοχή τους στα κίνητρα τής επιµ ρφωσης, σε γνωστικο ς στ χους και τα πρ τυπα διαπροσωπικής συµπεριφοράς. Ο Arbaugh (2000) δίνει έµφαση στην ευελιξία των προσφερ µενων προγραµµάτων, στην αλληλεπίδραση µεταξ των εκπαιδευοµένων καθώς και στο φ λο τους. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, η σαφής διατ πωση των εκπαιδευτικών στ χων, η βέλτιστη χρήση των τεχνολογικών µέσων και η τεχνική υποστήριξη, θεωρο νται σηµαντικοί παράγοντες για την αποτελεσµατική ανάπτυξη

5 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page 45 ΠPOΓPAMMATA EΠIMOPΦΩΣHΣ EKΠAI EYTIKΩN 45 περιβαλλ ντων µάθησης στο διαδίκτυο (Selim, 2007). Σε έρευνα των Sun et al (2007) προσδιορίστηκαν έξι τοµείς (εκπαιδευ µενοι, εκπαιδευτικοί, ποι τητα/ ευελιξία, τεχνολογία, σχεδιασµ ς, αλληλεπίδραση), οι οποίοι και διερευνήθηκαν στο κατά π σο συνεισφέρουν στην επιτυχηµένη εφαρµογή e-learning προγραµµάτων. Αναφορικά µε τον τοµέα της ανάλυσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευοµένων που µας ενδιαφέρει και περισσ τερο, κατέληξαν στο συµπέρασµα τι το computer anxiety αποτελεί σηµαντικ τερο παράγοντα προς διερε νηση σε σχέση µε την στάση των εκπαιδευοµένων απέναντι στις ΤΠΕ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Με βάση την επισκ πηση της βιβλιογραφίας αναδεικν εται ένα πλαίσιο παραγ ντων (δηµογραφικών, τεχνολογικών, κοινωνικών και επιµορφωτικών), που θα µπορο σαν να συγκροτήσουν ένα αρχικ πλαίσιο διερε νησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευοµένων, το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπ ψη στον σχεδιασµ e-learning προγραµµάτων για την επιµ ρφωση των εκπαιδευτικών. Το προτειν µενο πλαίσιο αποτελείται απ τους ακ λουθους άξονες: Άξονας 1: ηµογραφικοί Παράγοντες Κριτήριο 1: Φ λλο, Κριτήριο 2: Ηλικία, Κριτήριο 3: Έτη Υπηρεσίας, Κριτήριο 4: Σπουδές Άξονας 2. Τεχνολογικ Προφίλ Κριτήριο 1: ιερε νηση επιπέδου γνώσης και ικαν τητας χρήσης επιλεγµένων βασικών λειτουργιών-δυνατοτήτων ΤΠΕ. (Π.χ Χρήση κειµενογράφου, επεξεργασίας λογιστικών φ λλων, δηµιουργίας παρουσιάσεων, πλοήγησης στο διαδίκτυο, επεξεργασία εικ νας και ήχου κλπ). Κριτήριο 2: ιερε νηση διαθεσιµ τητας τεχνολογικών µέσων/επικοινωνιακών υποδοµών στον χώρο διαµονής (π.χ Η/Υ, Εκτυπωτή, Γρήγορη Σ νδεση στο ιαδίκτυο (Internet), Ηλεκτρονικ Ταχυδροµείο ( ) κ.α). Κριτήριο 3: ιερε νηση συχν τητας χρήσης συσκευών και υπηρεσιών ΤΠΕ/Τον Ηλεκτρονικ Υπολογιστή, Το ιαδίκτυο (Internet), Tο Ηλεκτρονικ Ταχυδροµείο ( ). Κριτήριο 4: computer anxiety: ιερε νηση των συναισθηµάτων που προκαλεί η χρήση των ΤΠΕ (αµηχανία, σ γχυση, άγχος κλπ).κριτήριο 5: ιερε νηση προηγο µενης µαθησιακής εµπειρίας σε επιµορφωτικά προγράµµατα µε την χρήση ΠΜΤ (elearning) Άξονας 3: Κοινωνικές επιπτώσεις απ την είσοδο των ΤΠΕ Κριτήριο 1: Κινδυνε ει η διαδικασία κοινωνικοποίησης των µαθητών στο σχολείο. Κριτήριο 2: Μεγάλα τµήµατα του πληθυσµο κινδυνε ουν να µείνουν εκτ ς των εξελίξεων. Κριτήριο 3: Ευνοο νται οι εκπαιδευτικές ανισ τητες. Κριτήριο 4: Ενισχ εται η αποµ νωση και η αποξένωση. Κριτήριο 5: Αντικατάσταση του δασκάλου απ τις νέες τεχνολογίες-υποβάθµιση του ρ λου του. Κριτήριο 6: Απαξιώνεται κάθε τι παλι. Κριτήριο 7:Χάνονται οι ανθρωπιστικές αξίες και υπάρχει κίνδυνος θεοποίησης της τεχνολογίας. Κριτήριο 8: Μειώνεται η

6 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page ΠANAΓIΩTHΣ ANAΣTAΣIA HΣ κριτική ικαν τητα. Κριτήριο 9:Παραµελείται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων για χειρωνακτικές εργασίες. Κριτήριο 10: Υπάρχει πρ βληµα υπερπληροφ ρησης (πληροφοριακ σοκ). Άξονας 4: Απ ψεις για τη διαδικασία επιµ ρφωσης Κριτήριο 1: Η επιµ ρφωση που έχω λάβει µετά την λήψη του πτυχίου µου είναι επαρκής για τις ανάγκες της τάξης µου και των µαθητών µου. Κριτήριο 2: Η συνεχής επιµ ρφωση αποτελεί αναγκαία προϋπ θεση για την επαγγελµατική µου επάρκεια. Κριτήριο 3: Το µεγαλ τερο εµπ διο για την επιµ ρφωση µου είναι ο λιγοστ ς ελε θερος χρ νος που διαθέτω. Κριτήριο 4: εν υπάρχει εκπαιδευτικ ς οργανισµ ς που να µπορεί να µε επιµορφώσει στον τ πο διαµονής µου. Κριτήριο 5: εν έχω αρκετή διάθεση για να συµµετέχω σε ένα πρ γραµµα επιµ ρφωσης. Κριτήριο 6: Έχω κουραστεί απ το σχολείο και τη νοοτροπία στην σχολική αίθουσα. Κριτήριο 7: Θα ήθελα να συµµετάσχω σε ένα πρ γραµ- µα επιµ ρφωσης απ απ σταση µέσω διαδικτ ου Άξονας 5: Βασικά κίνητρα για επιµ ρφωση Κριτήριο 1: Να υπάρχει πιστοποίηση της επιµ ρφωσης. Κριτήριο 2: Η χρονική διάρκεια της επιµ ρφωσης να είναι µικρή. Κριτήριο 3: Η επιµ ρφωση να γίνεται σε µέρες και ώρες που να µε εξυπηρετο ν. Κριτήριο 4: Να υπάρχει αναλυτική πληροφ ρηση για τα µαθήµατα, τους στ χους κλπ. Κριτήριο 5: Τα µαθή- µατα να αναφέρονται περισσ τερο στην πράξη παρά στην θεωρία. Κριτήριο 6: Τα µαθήµατα να καλ πτουν τις επιµορφωτικές µου ανάγκες Άξονας 6:. Βασικές Επιµορφωτικές Ανάγκες Σε αυτ τον άξονα διερευνώνται οι ιδιαίτερες επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευοµένων ανάλογα µε τον σκοπ και τους στ χους της επιµ ρφωσης οι οποίοι διαµορφώνονται σε συνεργασία µε τους εκπαιδευ µενους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αποτ πωση των βασικών αξ νων εν ς αρχικο πλαισίου διερε νησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευοµένων που πρ κειται να συµ- µετάσχουν σε επιµορφωτικά elearning προγράµµατα αποτέλεσε τον βασικ σκοπ της εργασίας. Υποστηρίχτηκε η θέση πως η διερε νηση αυτών των χαρακτηριστικών θα συµβάλλει σηµαντικά στον σχεδιασµ ευέλικτων προγραµµάτων εξ αποστάσεως επιµ ρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anastasiades, P. (2008). Blending Interactive Videoconferencing and Asynchronous Learning in Adult Education: Towards a Constructivism Pedagogical Approach. A Case Study at the University of Crete (EDIAMME). In S. Negash (Ed.) Distance Learning for Real-Time and Asynchronous Information Technology Education, NY, Idea Group Inc. Bush, T., L., & Bruillard, E. ( 1997), Information technology in French education: implications for teacher education, Journal of Educational Computing Research,12, Carr W., Kemmis St., (2002) Για µια κριτική εκπαιδευτική θεωρία - εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης, Εκδ σεις κώδικας

7 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page 47 ΠPOΓPAMMATA EΠIMOPΦΩΣHΣ EKΠAI EYTIKΩN 47 Cross, K.P. (1981) Adults as Learners: Increasing Participation and Facilitating learning, San Francisco: Jpssey-Bass. Evans-Jenings, S., & Okwuegbuzie, A. (2001), Computer attitudes as a functin of age, gender, math attitude, and developmental status, Journal of Educational Computing Research, 25 (4), Levine, T. & Donitsa-Schmidt, S. (1998), Computer use, confidence, attitudes, and Knowledge: a casual analysis, Computers in human Behavior, 14, Ropp, M. M. (1999), Exploring individual characteristics associated with learning to use computers in preservice teacher preperation, Journal of Research on Computing in Education, 31 (4), Rosbottom, J. (2001), Hybrid learning - a safe route into web-based open and distance learning for the Computer Science teacher, Acm association for computing machinery sigcse bulletin, 33(3), Rosen L., & Weil, M. M. (1995), Computer availability, computer experience, and technophobia among public school teachers, Computers in human Behavior, 11, Russel, A. L. (1995), Stages in Learning new technology: naive adult users, Computres & Educaion, 25 (4), Selim, H. (2007). Critical success factors for e-learning acceptance: Confirmatory factor models. Computers and Education, 49(2), Sherry L. (1998), An integrated technology adoption and diffusion model, International Journal of Educational Telecommunications, 4 (2), Siegel, S., & Castellan, Jr., N.J. (1988). Nonparametric statistics for the behavioral sciences. Mc Graw-Hill, Iternational editions/statistics series, 2 nd edition. Tsitouridou M. & Vryzas K. (2003), Early childhood education teachers attitudes towards computer and information technology: the case of Greece, Information Technology in Childhood Education Annual, Vosniadou, S. & Kollias, V. (2001), Information and Communications Technology and the problem of Teacher Training: Myths, Dreams and the Harsh Reality. Themes in Education, 2(4), Vrasidas, C., & McIsaac, M. (2000). Principles of pedagogy and evaluation of Web-based learning, Educational Media International, 37(2), Whitley B. E. (1997), Gender differences in computer-related attitudes and behavior: a meta-analysis, Comomputers in Human Behavior, 13, Woodrow J. E. J. (1994), The development of computer-related attitudes of secondary students, Journal of Computing Research, 11, Yaghi H. M. & Abu-Saba M. B. (1998), Teachers computer anxiety: an international perspective, Computers in Human Behavior, 14 (2), Αναστασιάδης, Π. (2007). Οι Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Σ γχρονης και Ασ γχρονης Μετάδοσης στην Υπηρεσία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Ζητήµατα Σχεδιασµο και Υλοποίησης Συστήµατος Μικτής Μάθησης (Blended Learning) για την Επιµ ρφωση των Εκπαιδευτικών της Οµογένειας. Κοινωνικο Εποικοδοµιστική Προσέγγιση. Στο Α. Λιοναράκης (Επιµ.) Πρακτικά 4 ου ιεθνο ς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικ Ανοικτ Πανεπιστήµιο, Ελληνικ ί-

8 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page ΠANAΓIΩTHΣ ANAΣTAΣIA HΣ κτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Αθήνα Νοεµβρίου, Αναστασιάδης, Π. (2006α). Περιβάλλοντα Μάθησης στο ιαδίκτυο και Εκπαίδευση απ Απ σταση. Στο Α. Λιοναράκης, επιµ., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Στοιχεία θεωρίας και πράξης. Αθήνα: Προπο- µπ ς. Αναστασιάδης Π (2006β). O Ρ λος των Νέων Τεχνολογιών και η Ανάδειξη των Ψηφιακών Κοινωνικών εξιοτήτων (e-social skills) στην Κοινωνία της Γνώσης.» Εκπαίδευση Ενηλίκων, Τε χος 8, σ , Εκδ σεις Μεταίχµιο. Αναστασιάδης, Γκερτσάκης Ν, Μαρινάτος Γ, Καρβο νης Λ. (2006). Στο Ψ λλος και αγλιδέλης (Επίµ.) Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε ιεθνή Συµµετοχή: «ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» (ΕΤΠΕ 2006), Θεσσαλονίκη 5-8 Οµτωβρίου Αναστασιάδης, Π. (2005). Νέες Τεχνολογίες και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην υπηρεσία της ια Βίου Μάθησης: Προς µια νέα «Κοινωνική Συµφωνία» για την άρση των συνεπειών του Ψηφιακο υϊσµο». Στο Α. Λιοναράκης (Επιµ.) Πρακτικά 3 ου ιεθνο ς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρµογές, Ελληνικ Ανοικτ Πανεπιστήµιο, Ελληνικ ίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Πάτρα, Νοεµβρίου Ανδρέου, Α. (2004). Η εξ αποστάσεως επιµ ρφωση των εκπαιδευτικών. Στο Π. Αναστασιάδης (Eπ.), 1 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή: ια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας (σ ). Ρέθυµνο, Εκδ σεις Προποµπ ς. Βασσάλα, Π. (2007) Η επίδραση του οικογενειακο περιβάλλοντος στις σπουδές ενήλικων εκπαιδευ µενων. Στο Α. Λιοναράκης (Επιµ.) Πρακτικά 4 ου ιεθνο ς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικ Ανοικτ Πανεπιστήµιο, Ελληνικ ίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Αθήνα Νοεµβρίου, Γκρίτση Φ., Καζαµπεζά Μ. και Κ τσαρη Μ., 2000, Απ ψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία, στο Β. Κ µης (επιµ.), Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», , Πάτρα. ηµητριάδης Σ., Καραγιαννίδης Χ., Πορµπ τσης Α., και Τσιάτσος Θ. (2008) Ευέλικτη µάθηση µε την χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Θεσσαλονίκη: Εκδ σεις Τζι λα. Εµβαλωτής Α. και Τζιµογιάννης Α. (1999), Στάσεις των καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά µε την Πληροφορική και τις Νεες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λ κειο, στο Α.Τζιµογιάννης (επιµ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση, , Ιωάννινα. Καρτσιώτης Θ. (2003), Αξιολ γηση της διαδικασίας επιµ ρφωσης και του έργου «ΛΑΕΡΤΗΣ», προτάσεις εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην ΤΕΕ, ΘΕΜΑΤΑ στην εκπαίδευση, 4(2), Κ κκος Α., (2007) Η ιδιαιτερ τητα και ο σκοπ ς της εκπαίδευσης ενηλίκων, Εκπαίδευση Ενηλίκων 9, 4-19

9 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page 49 ΠPOΓPAMMATA EΠIMOPΦΩΣHΣ EKΠAI EYTIKΩN 49 Κ λλιας Β., Μαµαλο γκος N., Μωλ Αθ., Βαµβακο ση Ξ., Σταθοπο λου Χ., & Βοσνιάδου Σ., (2004). Σηµαντικές καµπές στην επαγγελµατική γνώση των εκπαιδευτικών που υλοποιο ν υπολογιστικά υποστηριζ µενα συνεργατικά περιβάλλοντα µάθησης, Στο Μ. Γρηγοριάδου, Α. Ράπτης, Σ. Βοσνιάδου, X. Κυνηγ ς, (επιµ.) Πρακτικά 4 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, (σ ). Αθήνα: Εκδ σεις Νέων Τεχνολογιών. Κυνηγ ς Π., Καραγεώργος., Βαβουράκη Α. και Γαβρήλης Κ. (2000), Οι απ ψεις των καθηγητών του Οδυσσέα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στο Β. Κ µης (επιµ.), Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», , Πάτρα. Κωστο λα-μακράκη, Ν., &Μακράκης Β. (2006). ιαπολιτισµικ τητα και εκπαίδευση για ένα βιώσιµο µέλλον. Αθήνα. Λιοναράκης, Α. (2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πολυπλοκ τητα της πολυµορφικής της διάστασης. Στο Α. Λιοναράκης, επιµ., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Στοιχεία θεωρίας και πράξης. Αθήνα: Προποµπ ς. Μαυρογιώργος, Γ. (1996). Προτάσεις για την επιµ ρφωση των εκπαιδευτικών. Σ γχρονη Εκπαίδευση, 89. σ Μπίκος Κ. (1995), Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη. Ντρενογιάννη, Ε. (2004) Ο ρ λος της σχολικής εκπαίδευσης στη διαµ ρφωση των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµο Η/Υ των µελλοντικών εκπαιδευτικών. Στο Γρηγοριάδου, Μ., Ράπτης, Α., Βοσνιάδου, Σ. και Κυνηγ ς, Χ. (Επιµ.) Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση, Τ µος Α. Αθήνα: Εκδ σεις Νέων Τεχνολογιών. Πολίτης Π., Ρο σος Π., Καραµάνης Μ. και Τσαο σης Γ., 2000, Αξιολ γηση της επιµ ρφωσης των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του έργου Ο ΥΣΣΕΑΣ, στο Β. Κ µης (επιµ.), Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», , Πάτρα. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2004), Μάθηση και ιδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. Αθήνα (τοµ. Α ) Ρο σσος Π. και Πολίτης Π. (2004), Χαρακτηριστικά της προσωπικ τητας και στάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης απέναντι στις ΤΠΕ, στο Γρηγοριάδου Μ., Ράπτης Α., Βοσνιάδου Σ., Κυνηγ ς Χ. (επιµ.), Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», , Αθήνα. Τζαβάρα Α. και Κ µης Β. (2004), Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και ΤΠΕ: στάσεις και αναπαραστάσεις για το ρ λο του εκπαιδευτικο κατά τη χρήση εκπαιδευτικο λογισµικο, στο Γρηγοριάδου Μ., Ράπτης Α., Βοσνιάδου Σ., Κυνηγ ς Χ. (επιµ.), Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», , Αθήνα.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 803 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αναστασιάδης Παναγιώτης panas@edc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε την εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους

Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε την εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε την εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 και Βασίλης Κόµης 2 1 Τµήµα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τζιμογιάννης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου ajimoyia@uop.gr

Τζιμογιάννης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου ajimoyia@uop.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 395 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 829 ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αθανάσιος Τζιµογιάννης Τµήµα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4 Απόψεις και Πρακτικές Σχετικά με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Επιμορφωμένων Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Β Επιπέδου Β. Κόμης 1, Χ. Τσουράπη 2, Κ. Λαβίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη.

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Παπαδάκης Σταμάτιος 1, Καλογιαννάκης Μιχαήλ 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Χούμκοζλης Χρήστος Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ελλάδα houm@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci

Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci ΗΜΕΡΙ Α Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Ε.Μ.Π. Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci «SPERO: Teleinformatics System for Continuous

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Απρίλιος 2005 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 387 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 821 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση & ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Καστοριά 14/01/2011 Αριθ. Πρωτ.: Φ. 15/115 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Καστοριά 14/01/2011 Αριθ. Πρωτ.: Φ. 15/115 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών www.epimorfosi epimorfosi.edu.gr 1. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Πλαίσιο Διαβούλευσης Ιούνιος Σεπτέμβριος (2010) Μελέτη Διερεύνησης Επιμορφωτικών

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Μερικά διεθνή παραδείγματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: 7.3.15.7/2 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail: chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 4 Νοεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της ιά Βίου Μάθησης και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της ιά Βίου Μάθησης και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της ιά Βίου Μάθησης και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Παιδαγωγικές Εφαρµογές Συνεργατικής Μάθησης απ Απ σταση στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4ΕΤΔΕ 108 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για την περίοδο 2007 2013 και για το 2020. Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ http://b-epipedo2.cti.gr/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Το έργο Το Έργο Το έργο «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών µετά τη βασική τεχνολογική επιµόρφωση

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών µετά τη βασική τεχνολογική επιµόρφωση Αντιλήψεις εκπαιδευτικών µετά τη βασική τεχνολογική επιµόρφωση Νικόλαος Φαχαντίδης Βασιλική Χριστοφόρου Αθανάσιος Πνευµατικός Λέκτορας,Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Πτυχιούχος ΠΤ Ε Φλώρινας άσκαλος, ΚΤΕ υτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 601 Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία Γκρίτση Φανή, gritsi@upatras.gr Καµπεζά Μαρία, kampeza@upatras.gr Κότσαρη Μαρία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο

Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο Αναστασιάδης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@edc.uoc.gr Περίληψη Οι προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20»

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» «Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος» http://www.cti.gr/ http://b-epipedo2.cti.gr/ Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ και οι φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ. Μια πρώτη προσέγγιση μιας σχέσης αμφιθυμίας στάσεων και πρακτικών

Οι ΤΠΕ και οι φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ. Μια πρώτη προσέγγιση μιας σχέσης αμφιθυμίας στάσεων και πρακτικών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Νέες Τεχνολογίες Εκπαίδευσης Οι ΤΠΕ και οι φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ. Μια πρώτη προσέγγιση μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Σκουνάκης Νικόλαος & Καλαθάκη Μαρία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Εκπαιδευτικά Επιμορφωτικά Προγράμματα που υλοποιούνται τη διετία 2012-2014

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning Information and Communication Technologies in Education Distance Learning K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Περίγραμμα Αποσαφήνιση του πεδίου Παράγοντες που επηρέασαν την εξαε Η συζήτηση για την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίας και επικοινωνιών: Η περίπτωση των προγραµµάτων εισαγωγικής

πληροφορίας και επικοινωνιών: Η περίπτωση των προγραµµάτων εισαγωγικής Φιλοθέη Κολίτση «Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση» ραστηριότητα για την ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις δύο πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους K. Πλατινάκης 1 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 1 ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας και φιλολογικά μαθήματα. Επιμέλεια: Νότα Σεφερλή

Διαδραστικός πίνακας και φιλολογικά μαθήματα. Επιμέλεια: Νότα Σεφερλή Διαδραστικός πίνακας και φιλολογικά μαθήματα Επιμέλεια: Νότα Σεφερλή Περί τίνος πρόκειται Υβριδική συσκευή που συνδυάζει κλασικά χαρακτηριστικά πίνακα τάξης με χαρακτηριστικά των ΤΠΕ Μπορεί να δείξει ό,τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Επιµορφωτικό Σεµινάριο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία µε κρατικό Πανεπιστήµιο υλοποιεί και για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 επιµορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Μαθήματος. Σελίδα1 5

Διάγραμμα Μαθήματος. Σελίδα1 5 Διάγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUC-552DL Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην 9 Ειδική Εκπαίδευση Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο Κανένα Παιδαγωγικών Σπουδών Χειμερινό/Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Αξιοποιώντας Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα στη Διδασκαλία

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Αξιοποιώντας Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα στη Διδασκαλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2016 1. Αξιοποιώντας Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα στη Διδασκαλία 2. Στατιστική ανάλυση δεδομένων και Μεθοδολογία επιστημονικής Έρευνας ΚΟΝΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η θρησκεία στο µουσείο: Μία µετανεωτερική προσέγγιση ανάπτυξης µαθησιακής εµπειρίας µε παιδαγωγική αξιοποίηση εικονικών µουσείων

Η θρησκεία στο µουσείο: Μία µετανεωτερική προσέγγιση ανάπτυξης µαθησιακής εµπειρίας µε παιδαγωγική αξιοποίηση εικονικών µουσείων 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολογικής σχολής του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, στις 20 και 21 Μαΐου 2017 «Διδακτικές προσεγγίσεις στο µάθηµα των Θρησκευτικών» Η θρησκεία στο µουσείο: Μία µετανεωτερική προσέγγιση ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα