Πλαίσιο ιερε νησης Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών των Εκπαιδευοµένων ως Παράγοντας Σχεδιασµο E-learning Προγραµµάτων Επιµ ρφωσης Εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλαίσιο ιερε νησης Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών των Εκπαιδευοµένων ως Παράγοντας Σχεδιασµο E-learning Προγραµµάτων Επιµ ρφωσης Εκπαιδευτικών"

Transcript

1 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page 41 Πλαίσιο ιερε νησης Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών των Εκπαιδευοµένων ως Παράγοντας Σχεδιασµο E-learning Προγραµµάτων Επιµ ρφωσης Εκπαιδευτικών Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήµιο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπ ς αυτής της εργασίας είναι να διερευνηθο ν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων τα οποία θα πρέπει να ληφθο ν υπ ψη για τον σχεδιασµ εξ αποστάσεως ευέλικτων προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών µε την χρήση Προηγµένων Μαθησιακών Τεχνολογιών. Με βάση την προτειν - µενη προσέγγιση, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αποτ πωση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του δηµογραφικο, τεχνολογικο και επιµορφωτικο προφίλ των προς επιµ ρφωση εκπαιδευτικών. Η διερε νηση αυτών των παραγ ντων µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στον σχεδιασµ επιµορφωτικών προγραµµάτων απ απ σταση τα οποία θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προσδοκίες αλλά και τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Πολυµορφική ΕξΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανοιχτή εκπαίδευση και η συνεχής επιµ ρφωση σε λη την διάρκεια της κοινωνικής και επαγγελµατικής µας ζωής, αποτελεί κριτήριο ποι τητας των δηµοκρατικών µας πολιτευµάτων στο πλαίσιο της αναδυ µενης «Κοινωνίας της Γνώσης» (Αναστασιάδης, 2005). Η επιµ ρφωση των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται πλέον ως αναπ σπαστο µέρος της επαγγελµατικής τους ανάπτυξης (Μαυρογιώργος, 1996; Ανδρέου, 2004, Κ λιας κ.α, 2004, Αναστασιάδης 2006α). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσδίδουν σηµαντικές δυνατ τητες προκειµένου να ανταποκριθο µε στο αίτηµα της ευέλικτης επιµ ρφωσης των εκπαιδευτικών ανεξάρτητα της γεωγραφικής τους εγκατάστασης. Η εργασία αυτή έχει σαν στ χο να συµβάλλει στην διερε νηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευοµένων τα οποία θα πρέπει να ληφθο ν υπ ψη στον σχεδιασµ ευέλικτων προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικών µε την χρήση Προηγµένων Μαθησιακών Τεχνολογιών (elearning). Στην πρώτη εν τητα γίνεται αναφορά στο µοντέλο σχεδιασµο εν ς περιβάλλοντος µάθησης µε την χρήση των ΤΠΕ και το ενδιαφέρον εστιάζεται στο στάδιο της ανάλυσης αναγκών των προς επιµ ρφωση εκπαιδευτικών. Στην δε τερη εν τητα αναλ ονται οι παράγοντες οι οποίοι λειτουργο ν ανασταλτικά στην συµµετοχή ενήλικων εκπαιδευοµένων σε προγράµµατα επιµ ρφωσης,

2 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page ΠANAΓIΩTHΣ ANAΣTAΣIA HΣ και εξετάζονται οι στάσεις και οι απ ψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε την χρήση των ΤΠΕ στην σχολική καθηµεριν τητα. Στην Τρίτη εν τητα διερευνώνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων που πρέπει να ληφθο ν υπ ψη στον σχεδιασµ εξ αποστάσεως προγραµµάτων e-learning εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΜΤ Οι Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες (ΠΜΤ) σ γχρονης και ασ γχρονης µετάδοσης υπ παιδαγωγικές προϋποθέσεις, προσφέρουν σηµαντικές δυνατ τητες για τον σχεδιασµ και την υλοποίηση ανοιχτών πολυµορφικών προγραµµάτων επιµ ρφωσης (Αναστασιάδης, 2007, ηµητριάδης κ.α, 2008). Οι ΠΜΤ δεν θα πρέπει να θεωρο νται ως ένα ουδέτερο µέσο διδασκαλίας, αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθο ν µε παιδαγωγικο ς ρους (Λιοναράκης, 2006; Ράπτης και Ράπτη, 2004), µε απώτερο στ χο την δηµιουργία συνεργατικών περιβαλλ ντων οικοδ µησης της γνώσης (Anastasiades, 2008) και την ανάπτυξη της διερευνητικής και κριτικής σκέψης (Κωστο λα & Μακράκης, 2006) µέσα απ την δηµιουργική ένταξη τους στο ευρ τερο κοινωνικ και πολιτισµικ πλαίσιο (Carr & Kemmis, 2002). Ο διδακτικ ς σχεδιασµ ς εν ς τέτοιου περιβάλλοντος υποστηρίζεται απ την αξιοποίηση µη γραµµικών µοντέλων τα οποία χρησιµοποιο νται ευρέως σήµερα και βασίζονται κυρίως στην θεωρία της δ µησης (constructivism). Τα βασικά χαρακτηριστικά του προτειν µενου µοντέλου σχεδιασµο είναι τα εξής (Vrasidas et al, 2000): 1. Ο σχεδιασµ ς του διδακτικο συστήµατος στηρίζεται σε φάσεις, στάδια και ενέργειες. 2. Χρησι- µοποιο νται ειδικές µέθοδοι διοίκησης του έργου, συνήθως υιοθετηµένες απ την µεθοδολογία ανάπτυξης πληροφορικών συστηµάτων (information systems) 3.Τα διδακτικά συστήµατα αποτελο νται απ τρία µέρη: ανθρώπινους π ρους, π ρους µαθησιακο υλικο και π ρους τεχνολογικής υποδοµής. 4. Προτείνονται τέσσερις φάσεις του διδακτικο σχεδιασµο : η ανάλυση, ο σχεδιασµ ς, η υλοποίηση και η αξιολ γηση. Για τις ανάγκες της παρο σης εργασίας, η έµφαση θα δοθεί στο στάδιο της ανάλυσης αναγκών και ιδιαίτερα στην διερε νηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευοµένων. Σχήµα 1: Το προτειν µενο µοντέλο του σχεδιασµο περιβάλλοντος µάθησης στο διαδίκτυο (Αναστασιάδης, 2007)

3 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page 43 ΠPOΓPAMMATA EΠIMOPΦΩΣHΣ EKΠAI EYTIKΩN 43 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΟ ΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ Σ µφωνα µε την Cross (1981) η σχέση ενηλίκων εκπαιδευ µενων και εκπαίδευσης ενηλίκων θα µπορο σε να απεικονιστεί σαν µια πυραµίδα στην βάση της οποίας βρίσκεται ένας µεγάλος αριθµ ς που επιθυµεί να επιµορφωθεί και αναζητεί ευκαιρίες επιµ ρφωσης. Στην µέση της πυραµίδας βρίσκονται οι ενήλικες οι οποίοι συµµετέχουν σε άτυπες επιµορφωτικές δράσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ενώ στην κορυφή βρίσκονται οι ενήλικες οι οποίοι λαµβάνουν µέρος σε επιµορφωτικές δράσεις οι οποίες οργανώνονται απ αναγνωρισµένους εκπαιδευτικο ς φορείς. Οι λ γοι που εµποδίζουν τους ενήλικους εκπαιδευοµένους να συµµετέχουν σε επιµορφωτικές δραστηρι τητες µπορο ν να οµαδοποιηθο ν ως εξής: Κοινωνικοί: κ στος συµµετοχής σε επιµορφωτικά προγράµµατα, έλλειψη ελε θερου χρ νου, οικογενειακές υποχρεώσεις, επαγγελµατικές υποχρεώσεις, έλλειψη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης (παιδικοί σταθµοί). Θεσµικοί: µη παρξη φορέα επιµ ρφωσης στον τ πο διαµονής, ανελαστικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, ανυπαρξία πιστοποίησης. Προσωπικοί: έλλειψη αυτοπεποίθησης, έλλειψη διάθεσης, αίσθηση κο ρασης απ την σχολική νοοτροπία (Cross, 1981). Οικογενειακ περιβάλλον: το οικογενειακ και φιλικ περιβάλλον είναι πολλές φορές επιφυλακτικ για την συµµετοχή ενηλίκων σε επιµορφωτικές δράσεις (Βασάλα, 2007) και το γεγον ς αυτ επηρεάζει σε σηµαντικ βαθµ την συµµετοχή αλλά και την ολοκλήρωση των επιµορφωτικών προσπαθειών (Dearnley, 2003). Κοινωνικ και πολιτισµικ πλαίσιο: έλλειψη της κατάλληλης κουλτο ρας και νοοτροπία για µάθηση σε λη την διάρκεια της ζωής (Κ κκος, 2007). Τεχνολογικοί: αδυναµία παρακολο θησης επιµορφωτικών προγραµµάτων τα οποία υποστηρίζονται απ την χρήση ΤΠΕ λ γω έλλειψης των απαιτο µενων δεξιοτήτων, µέσων και υποδοµών (Αναστασιάδης, 2006β) Οι απ ψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις ΤΠΕ στην σχολική πράξη επηρεάζουν σηµαντικά και την στάση τους αναφορικά µε την συµµετοχή τους σε επιµορφωτικά σεµινάρια µε την χρήση των ΤΠΕ.Τα τελευταία χρ νια, έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές µελέτες σχετικά µε τις στάσεις εκπαιδευτικών σε σχέση µε τις Τ.Π.Ε σε συνάρτηση µε διάφορες µεταβλητές πως: φ λο, ηλικία, εµπειρία χρήσης υπολογιστών, βαθµίδα εκπαίδευσης.(woodrow, 1994, Busch, 1995, Rosen & Weil, 1995, Levine & Donitsa Schmidt, 1998, Yaghi & Abu-Saba, 1998, Ropp, 1999, Evans-Jennings & Okwuegbuzie, 2001). Καταγράφηκαν ση- µαντικές διαφορές στις στάσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για την χρήση των Τ.Π.Ε ανάλογα µε την βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία αυτοί ανήκουν, καθώς οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση εµφανίζουν σε µεγαλ τερο βαθµ φ βο για τους υπολογιστές (computer phobia) και αποφε γουν την χρήση τους (Whitley, 1997). Πολλοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν θετικοί σχετικά µε την εισαγωγή των ΤΠΕ αλλά δεν θεωρο ν τι είναι επαρκώς προετοιµασµένοι ώστε να διδάξουν µε τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων. (Ropp, 1999), και παρουσιάζονται διστακτικοί σχετικά την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Rosen & Weil, 1995). Σ µφωνα µε τους Roussel,

4 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page ΠANAΓIΩTHΣ ANAΣTAΣIA HΣ (1995) και Sherry, (1998) η διαδικασία σ µφωνα µε την οποία οι εκπαιδευτικοί ενσωµατώνουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους γίνεται βαθµιαία και σταδιακά, µέσα απ µία σειρά διακριτών φάσεων. Στην Ελλάδα έχουν γίνει αρκετές µελέτες οι οποίες καταγράφουν την θετική στάση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις ΤΠΕ. (Μπίκος, 1995, Γκρίτση κ.α, 2000, Κυνηγ ς κ.α, 2000, Καρτσιώτης, 2003, Tsitoyridoy & Vrizas, 2003). Πολ µεγάλο ποσοστ των εκπαιδευτικών θεωρο ν τι οι ΤΠΕ θα έπρεπε να παίζουν έναν πιο σηµαντικ ρ λο στην εκπαίδευση, επισηµαίνοντας τι οι υπάρχουσες υποδοµές σε εξοπλισµ και εκπαιδευτικ λογισµικ αποτελο ν τα κυρίαρχα εµπ δια για την µη εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Εµβαλωτής & Τζιµογιάννης, 1999; (Φαχαντίδης Ν., κ.α., 2004). Η προϋπάρχουσα εµπειρία σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση του υπολογιστή (Ντρενογιάννη, 2004; Κ µης Β., Τζαβάρα Α., 2004) αλλά και πτυχές της προσωπικ τητας του χρήστη (Ρο σσος Π., Πολίτης Π., 2004) επηρεάζουν στην υιοθέτηση θετικής ή αρνητικής στάσης του κάθε ατ µου αναφορικά µε την χρησιµοποίηση του Η/Υ. Σε έρευνα των Αναστασιάδη κ.α (2006), σχετικά µε την διερε νηση των απ ψεων των εκπαιδευτικών για τις κοινωνικές επιπτώσεις απ την είσοδο των ΤΠΕ στη σχολική καθηµεριν τητα αναδείχθηκε ή παρξη δ ο οµάδων ρευ- µάτων: Η πρώτη οµάδα εκπαιδευτικών πιστε ει πως µε την χρήση των ΤΠΕ: «Ενισχ εται η αποµ νωση και η αποξένωση - Χάνονται οι ανθρωπιστικές αξίες Απαξιώνεται κάθε τι παλι Υπάρχει κίνδυνος θεοποίησης της τεχνολογίας». Η δε τερη οµάδα εστιάζει τις ανησυχίες της στο τι µε την χρήση των ΤΠΕ : «Μεγάλα τµήµατα του πληθυσµο κινδυνε ουν να µείνουν εκτ ς των εξελίξεων Ευνοο νται οι εκπαιδευτικές ανισ τητες Υπάρχει πρ βληµα υπερπληροφ ρησης κίνδυνος πληροφοριακο σοκ». Η πρώτη οµάδα (η οποία είναι λιγ τερο εξοικειωµένη µε τις ΤΠΕ) ενώ δηλώνει ευκρινώς τους προβληµατισµο ς της σε σχέση µε την εισαγωγή των ΤΠΕ στον σχολικ µικρ κοσµο, δείχνει να µην συµµερίζεται ευρ τερες κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις που ενδεχοµένως να επιφέρει η εφαρµογή των ΤΠΕ στην καθηµερινή σχολική πράξη. Αντίθετα, η δε τερη οµάδα (η οποία είναι περισσ τερη εξοικειωµένη µε τις ΤΠΕ) εστιάζει τον προβληµατισµ της χι τ σο στην απώλεια παραδοσιακών αξιών του σχολικο µικρ κοσµου, αλλά στις γενικ τερες κοινωνικές επιπτώσεις απ την χρήση των ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τον προβληµατισµ τους για τις επιµορφωτικές διαδικασίες κυρίως σε σχέση µε ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της τάξης (Πολίτης κ.α, 2000). Πρ σφατες έρευνες έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την συµµετοχή εκπαιδευοµένων σε προγράµµατα ΕξΑΕ µε την χρήση των ΠΜΤ (e-learning). Οι Kanuka & Nocente (2003) εστιάζουν την προσοχή τους στα κίνητρα τής επιµ ρφωσης, σε γνωστικο ς στ χους και τα πρ τυπα διαπροσωπικής συµπεριφοράς. Ο Arbaugh (2000) δίνει έµφαση στην ευελιξία των προσφερ µενων προγραµµάτων, στην αλληλεπίδραση µεταξ των εκπαιδευοµένων καθώς και στο φ λο τους. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, η σαφής διατ πωση των εκπαιδευτικών στ χων, η βέλτιστη χρήση των τεχνολογικών µέσων και η τεχνική υποστήριξη, θεωρο νται σηµαντικοί παράγοντες για την αποτελεσµατική ανάπτυξη

5 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page 45 ΠPOΓPAMMATA EΠIMOPΦΩΣHΣ EKΠAI EYTIKΩN 45 περιβαλλ ντων µάθησης στο διαδίκτυο (Selim, 2007). Σε έρευνα των Sun et al (2007) προσδιορίστηκαν έξι τοµείς (εκπαιδευ µενοι, εκπαιδευτικοί, ποι τητα/ ευελιξία, τεχνολογία, σχεδιασµ ς, αλληλεπίδραση), οι οποίοι και διερευνήθηκαν στο κατά π σο συνεισφέρουν στην επιτυχηµένη εφαρµογή e-learning προγραµµάτων. Αναφορικά µε τον τοµέα της ανάλυσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευοµένων που µας ενδιαφέρει και περισσ τερο, κατέληξαν στο συµπέρασµα τι το computer anxiety αποτελεί σηµαντικ τερο παράγοντα προς διερε νηση σε σχέση µε την στάση των εκπαιδευοµένων απέναντι στις ΤΠΕ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Με βάση την επισκ πηση της βιβλιογραφίας αναδεικν εται ένα πλαίσιο παραγ ντων (δηµογραφικών, τεχνολογικών, κοινωνικών και επιµορφωτικών), που θα µπορο σαν να συγκροτήσουν ένα αρχικ πλαίσιο διερε νησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευοµένων, το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπ ψη στον σχεδιασµ e-learning προγραµµάτων για την επιµ ρφωση των εκπαιδευτικών. Το προτειν µενο πλαίσιο αποτελείται απ τους ακ λουθους άξονες: Άξονας 1: ηµογραφικοί Παράγοντες Κριτήριο 1: Φ λλο, Κριτήριο 2: Ηλικία, Κριτήριο 3: Έτη Υπηρεσίας, Κριτήριο 4: Σπουδές Άξονας 2. Τεχνολογικ Προφίλ Κριτήριο 1: ιερε νηση επιπέδου γνώσης και ικαν τητας χρήσης επιλεγµένων βασικών λειτουργιών-δυνατοτήτων ΤΠΕ. (Π.χ Χρήση κειµενογράφου, επεξεργασίας λογιστικών φ λλων, δηµιουργίας παρουσιάσεων, πλοήγησης στο διαδίκτυο, επεξεργασία εικ νας και ήχου κλπ). Κριτήριο 2: ιερε νηση διαθεσιµ τητας τεχνολογικών µέσων/επικοινωνιακών υποδοµών στον χώρο διαµονής (π.χ Η/Υ, Εκτυπωτή, Γρήγορη Σ νδεση στο ιαδίκτυο (Internet), Ηλεκτρονικ Ταχυδροµείο ( ) κ.α). Κριτήριο 3: ιερε νηση συχν τητας χρήσης συσκευών και υπηρεσιών ΤΠΕ/Τον Ηλεκτρονικ Υπολογιστή, Το ιαδίκτυο (Internet), Tο Ηλεκτρονικ Ταχυδροµείο ( ). Κριτήριο 4: computer anxiety: ιερε νηση των συναισθηµάτων που προκαλεί η χρήση των ΤΠΕ (αµηχανία, σ γχυση, άγχος κλπ).κριτήριο 5: ιερε νηση προηγο µενης µαθησιακής εµπειρίας σε επιµορφωτικά προγράµµατα µε την χρήση ΠΜΤ (elearning) Άξονας 3: Κοινωνικές επιπτώσεις απ την είσοδο των ΤΠΕ Κριτήριο 1: Κινδυνε ει η διαδικασία κοινωνικοποίησης των µαθητών στο σχολείο. Κριτήριο 2: Μεγάλα τµήµατα του πληθυσµο κινδυνε ουν να µείνουν εκτ ς των εξελίξεων. Κριτήριο 3: Ευνοο νται οι εκπαιδευτικές ανισ τητες. Κριτήριο 4: Ενισχ εται η αποµ νωση και η αποξένωση. Κριτήριο 5: Αντικατάσταση του δασκάλου απ τις νέες τεχνολογίες-υποβάθµιση του ρ λου του. Κριτήριο 6: Απαξιώνεται κάθε τι παλι. Κριτήριο 7:Χάνονται οι ανθρωπιστικές αξίες και υπάρχει κίνδυνος θεοποίησης της τεχνολογίας. Κριτήριο 8: Μειώνεται η

6 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page ΠANAΓIΩTHΣ ANAΣTAΣIA HΣ κριτική ικαν τητα. Κριτήριο 9:Παραµελείται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων για χειρωνακτικές εργασίες. Κριτήριο 10: Υπάρχει πρ βληµα υπερπληροφ ρησης (πληροφοριακ σοκ). Άξονας 4: Απ ψεις για τη διαδικασία επιµ ρφωσης Κριτήριο 1: Η επιµ ρφωση που έχω λάβει µετά την λήψη του πτυχίου µου είναι επαρκής για τις ανάγκες της τάξης µου και των µαθητών µου. Κριτήριο 2: Η συνεχής επιµ ρφωση αποτελεί αναγκαία προϋπ θεση για την επαγγελµατική µου επάρκεια. Κριτήριο 3: Το µεγαλ τερο εµπ διο για την επιµ ρφωση µου είναι ο λιγοστ ς ελε θερος χρ νος που διαθέτω. Κριτήριο 4: εν υπάρχει εκπαιδευτικ ς οργανισµ ς που να µπορεί να µε επιµορφώσει στον τ πο διαµονής µου. Κριτήριο 5: εν έχω αρκετή διάθεση για να συµµετέχω σε ένα πρ γραµµα επιµ ρφωσης. Κριτήριο 6: Έχω κουραστεί απ το σχολείο και τη νοοτροπία στην σχολική αίθουσα. Κριτήριο 7: Θα ήθελα να συµµετάσχω σε ένα πρ γραµ- µα επιµ ρφωσης απ απ σταση µέσω διαδικτ ου Άξονας 5: Βασικά κίνητρα για επιµ ρφωση Κριτήριο 1: Να υπάρχει πιστοποίηση της επιµ ρφωσης. Κριτήριο 2: Η χρονική διάρκεια της επιµ ρφωσης να είναι µικρή. Κριτήριο 3: Η επιµ ρφωση να γίνεται σε µέρες και ώρες που να µε εξυπηρετο ν. Κριτήριο 4: Να υπάρχει αναλυτική πληροφ ρηση για τα µαθήµατα, τους στ χους κλπ. Κριτήριο 5: Τα µαθή- µατα να αναφέρονται περισσ τερο στην πράξη παρά στην θεωρία. Κριτήριο 6: Τα µαθήµατα να καλ πτουν τις επιµορφωτικές µου ανάγκες Άξονας 6:. Βασικές Επιµορφωτικές Ανάγκες Σε αυτ τον άξονα διερευνώνται οι ιδιαίτερες επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευοµένων ανάλογα µε τον σκοπ και τους στ χους της επιµ ρφωσης οι οποίοι διαµορφώνονται σε συνεργασία µε τους εκπαιδευ µενους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αποτ πωση των βασικών αξ νων εν ς αρχικο πλαισίου διερε νησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευοµένων που πρ κειται να συµ- µετάσχουν σε επιµορφωτικά elearning προγράµµατα αποτέλεσε τον βασικ σκοπ της εργασίας. Υποστηρίχτηκε η θέση πως η διερε νηση αυτών των χαρακτηριστικών θα συµβάλλει σηµαντικά στον σχεδιασµ ευέλικτων προγραµµάτων εξ αποστάσεως επιµ ρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anastasiades, P. (2008). Blending Interactive Videoconferencing and Asynchronous Learning in Adult Education: Towards a Constructivism Pedagogical Approach. A Case Study at the University of Crete (EDIAMME). In S. Negash (Ed.) Distance Learning for Real-Time and Asynchronous Information Technology Education, NY, Idea Group Inc. Bush, T., L., & Bruillard, E. ( 1997), Information technology in French education: implications for teacher education, Journal of Educational Computing Research,12, Carr W., Kemmis St., (2002) Για µια κριτική εκπαιδευτική θεωρία - εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης, Εκδ σεις κώδικας

7 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page 47 ΠPOΓPAMMATA EΠIMOPΦΩΣHΣ EKΠAI EYTIKΩN 47 Cross, K.P. (1981) Adults as Learners: Increasing Participation and Facilitating learning, San Francisco: Jpssey-Bass. Evans-Jenings, S., & Okwuegbuzie, A. (2001), Computer attitudes as a functin of age, gender, math attitude, and developmental status, Journal of Educational Computing Research, 25 (4), Levine, T. & Donitsa-Schmidt, S. (1998), Computer use, confidence, attitudes, and Knowledge: a casual analysis, Computers in human Behavior, 14, Ropp, M. M. (1999), Exploring individual characteristics associated with learning to use computers in preservice teacher preperation, Journal of Research on Computing in Education, 31 (4), Rosbottom, J. (2001), Hybrid learning - a safe route into web-based open and distance learning for the Computer Science teacher, Acm association for computing machinery sigcse bulletin, 33(3), Rosen L., & Weil, M. M. (1995), Computer availability, computer experience, and technophobia among public school teachers, Computers in human Behavior, 11, Russel, A. L. (1995), Stages in Learning new technology: naive adult users, Computres & Educaion, 25 (4), Selim, H. (2007). Critical success factors for e-learning acceptance: Confirmatory factor models. Computers and Education, 49(2), Sherry L. (1998), An integrated technology adoption and diffusion model, International Journal of Educational Telecommunications, 4 (2), Siegel, S., & Castellan, Jr., N.J. (1988). Nonparametric statistics for the behavioral sciences. Mc Graw-Hill, Iternational editions/statistics series, 2 nd edition. Tsitouridou M. & Vryzas K. (2003), Early childhood education teachers attitudes towards computer and information technology: the case of Greece, Information Technology in Childhood Education Annual, Vosniadou, S. & Kollias, V. (2001), Information and Communications Technology and the problem of Teacher Training: Myths, Dreams and the Harsh Reality. Themes in Education, 2(4), Vrasidas, C., & McIsaac, M. (2000). Principles of pedagogy and evaluation of Web-based learning, Educational Media International, 37(2), Whitley B. E. (1997), Gender differences in computer-related attitudes and behavior: a meta-analysis, Comomputers in Human Behavior, 13, Woodrow J. E. J. (1994), The development of computer-related attitudes of secondary students, Journal of Computing Research, 11, Yaghi H. M. & Abu-Saba M. B. (1998), Teachers computer anxiety: an international perspective, Computers in Human Behavior, 14 (2), Αναστασιάδης, Π. (2007). Οι Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Σ γχρονης και Ασ γχρονης Μετάδοσης στην Υπηρεσία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Ζητήµατα Σχεδιασµο και Υλοποίησης Συστήµατος Μικτής Μάθησης (Blended Learning) για την Επιµ ρφωση των Εκπαιδευτικών της Οµογένειας. Κοινωνικο Εποικοδοµιστική Προσέγγιση. Στο Α. Λιοναράκης (Επιµ.) Πρακτικά 4 ου ιεθνο ς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικ Ανοικτ Πανεπιστήµιο, Ελληνικ ί-

8 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page ΠANAΓIΩTHΣ ANAΣTAΣIA HΣ κτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Αθήνα Νοεµβρίου, Αναστασιάδης, Π. (2006α). Περιβάλλοντα Μάθησης στο ιαδίκτυο και Εκπαίδευση απ Απ σταση. Στο Α. Λιοναράκης, επιµ., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Στοιχεία θεωρίας και πράξης. Αθήνα: Προπο- µπ ς. Αναστασιάδης Π (2006β). O Ρ λος των Νέων Τεχνολογιών και η Ανάδειξη των Ψηφιακών Κοινωνικών εξιοτήτων (e-social skills) στην Κοινωνία της Γνώσης.» Εκπαίδευση Ενηλίκων, Τε χος 8, σ , Εκδ σεις Μεταίχµιο. Αναστασιάδης, Γκερτσάκης Ν, Μαρινάτος Γ, Καρβο νης Λ. (2006). Στο Ψ λλος και αγλιδέλης (Επίµ.) Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε ιεθνή Συµµετοχή: «ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» (ΕΤΠΕ 2006), Θεσσαλονίκη 5-8 Οµτωβρίου Αναστασιάδης, Π. (2005). Νέες Τεχνολογίες και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην υπηρεσία της ια Βίου Μάθησης: Προς µια νέα «Κοινωνική Συµφωνία» για την άρση των συνεπειών του Ψηφιακο υϊσµο». Στο Α. Λιοναράκης (Επιµ.) Πρακτικά 3 ου ιεθνο ς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρµογές, Ελληνικ Ανοικτ Πανεπιστήµιο, Ελληνικ ίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Πάτρα, Νοεµβρίου Ανδρέου, Α. (2004). Η εξ αποστάσεως επιµ ρφωση των εκπαιδευτικών. Στο Π. Αναστασιάδης (Eπ.), 1 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή: ια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας (σ ). Ρέθυµνο, Εκδ σεις Προποµπ ς. Βασσάλα, Π. (2007) Η επίδραση του οικογενειακο περιβάλλοντος στις σπουδές ενήλικων εκπαιδευ µενων. Στο Α. Λιοναράκης (Επιµ.) Πρακτικά 4 ου ιεθνο ς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικ Ανοικτ Πανεπιστήµιο, Ελληνικ ίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Αθήνα Νοεµβρίου, Γκρίτση Φ., Καζαµπεζά Μ. και Κ τσαρη Μ., 2000, Απ ψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία, στο Β. Κ µης (επιµ.), Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», , Πάτρα. ηµητριάδης Σ., Καραγιαννίδης Χ., Πορµπ τσης Α., και Τσιάτσος Θ. (2008) Ευέλικτη µάθηση µε την χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Θεσσαλονίκη: Εκδ σεις Τζι λα. Εµβαλωτής Α. και Τζιµογιάννης Α. (1999), Στάσεις των καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά µε την Πληροφορική και τις Νεες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λ κειο, στο Α.Τζιµογιάννης (επιµ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση, , Ιωάννινα. Καρτσιώτης Θ. (2003), Αξιολ γηση της διαδικασίας επιµ ρφωσης και του έργου «ΛΑΕΡΤΗΣ», προτάσεις εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην ΤΕΕ, ΘΕΜΑΤΑ στην εκπαίδευση, 4(2), Κ κκος Α., (2007) Η ιδιαιτερ τητα και ο σκοπ ς της εκπαίδευσης ενηλίκων, Εκπαίδευση Ενηλίκων 9, 4-19

9 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page 49 ΠPOΓPAMMATA EΠIMOPΦΩΣHΣ EKΠAI EYTIKΩN 49 Κ λλιας Β., Μαµαλο γκος N., Μωλ Αθ., Βαµβακο ση Ξ., Σταθοπο λου Χ., & Βοσνιάδου Σ., (2004). Σηµαντικές καµπές στην επαγγελµατική γνώση των εκπαιδευτικών που υλοποιο ν υπολογιστικά υποστηριζ µενα συνεργατικά περιβάλλοντα µάθησης, Στο Μ. Γρηγοριάδου, Α. Ράπτης, Σ. Βοσνιάδου, X. Κυνηγ ς, (επιµ.) Πρακτικά 4 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, (σ ). Αθήνα: Εκδ σεις Νέων Τεχνολογιών. Κυνηγ ς Π., Καραγεώργος., Βαβουράκη Α. και Γαβρήλης Κ. (2000), Οι απ ψεις των καθηγητών του Οδυσσέα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στο Β. Κ µης (επιµ.), Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», , Πάτρα. Κωστο λα-μακράκη, Ν., &Μακράκης Β. (2006). ιαπολιτισµικ τητα και εκπαίδευση για ένα βιώσιµο µέλλον. Αθήνα. Λιοναράκης, Α. (2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πολυπλοκ τητα της πολυµορφικής της διάστασης. Στο Α. Λιοναράκης, επιµ., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Στοιχεία θεωρίας και πράξης. Αθήνα: Προποµπ ς. Μαυρογιώργος, Γ. (1996). Προτάσεις για την επιµ ρφωση των εκπαιδευτικών. Σ γχρονη Εκπαίδευση, 89. σ Μπίκος Κ. (1995), Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη. Ντρενογιάννη, Ε. (2004) Ο ρ λος της σχολικής εκπαίδευσης στη διαµ ρφωση των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµο Η/Υ των µελλοντικών εκπαιδευτικών. Στο Γρηγοριάδου, Μ., Ράπτης, Α., Βοσνιάδου, Σ. και Κυνηγ ς, Χ. (Επιµ.) Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση, Τ µος Α. Αθήνα: Εκδ σεις Νέων Τεχνολογιών. Πολίτης Π., Ρο σος Π., Καραµάνης Μ. και Τσαο σης Γ., 2000, Αξιολ γηση της επιµ ρφωσης των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του έργου Ο ΥΣΣΕΑΣ, στο Β. Κ µης (επιµ.), Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», , Πάτρα. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2004), Μάθηση και ιδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. Αθήνα (τοµ. Α ) Ρο σσος Π. και Πολίτης Π. (2004), Χαρακτηριστικά της προσωπικ τητας και στάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης απέναντι στις ΤΠΕ, στο Γρηγοριάδου Μ., Ράπτης Α., Βοσνιάδου Σ., Κυνηγ ς Χ. (επιµ.), Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», , Αθήνα. Τζαβάρα Α. και Κ µης Β. (2004), Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και ΤΠΕ: στάσεις και αναπαραστάσεις για το ρ λο του εκπαιδευτικο κατά τη χρήση εκπαιδευτικο λογισµικο, στο Γρηγοριάδου Μ., Ράπτης Α., Βοσνιάδου Σ., Κυνηγ ς Χ. (επιµ.), Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», , Αθήνα.

Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολείο

Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολείο Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1o, 200-215, 2014 Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολείο Όλγα Τάσση Olgatassipe19@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Παναγιώτης Γιαβρίμης 1, Ευστράτιος Παπάνης 1, Βασίλειος Νεοφώτιστος 2, Ευθύμης Βαλκάνος 3 giavrimis@soc.aegean.gr, papanis@soc.aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 67 Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις Π. Αναστασιάδης1, Α. Μικρόπουλος2, Α. Σοφός3,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 MSc, Γυμνάσιο Προαστίου

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ.

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ιωσηφίδου Ειρήνη Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θέση που κατέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Research in distance education: review and perspectives ρ. Ιωάννης Γκιόσος Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ygiosos@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του µε την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική ηµητρακοπούλου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Εφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Application of the creative learning method six

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

Mια Φορά κι Ένα Καιρ Ήταν Ένας Η/Υ

Mια Φορά κι Ένα Καιρ Ήταν Ένας Η/Υ 07. 26 p 50_53 8/28/08 9:57 PM Page 50 Mια Φορά κι Ένα Καιρ Ήταν Ένας Η/Υ ηµήτριος Μητάκος 1, Κωσταντίνος Σιασιάκος 2 1 Σχολικ ς Σ µβουλος 3 ης Ε.Π.Ν. Βοιωτίας 2 Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα