Ιτέας 17, Αργσρούπολη, Τ.Κ Τηλ: / Κιν: / Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιτέας 17, Αργσρούπολη, Τ.Κ. 16452 Τηλ: 210 3302840 / Κιν: 6975903688 / Fax: 210 3304006 E-mail: doukas@spekamila.gr"

Transcript

1 1

2 Αθήνα, Αριθμός Πρωτοκόλλου: 278/ Προς: Αξιότιμους κ/κ: ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟ ΑΛΔΞΗ ΣΙΠΡΑ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΑΓΑΑΚΗ ΤΠ.ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ& ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΤΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ&ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠ.ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ ΤΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΙΚΟ ΒΟΤΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΟΤΓΚΑΛΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΤΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΣΑΡΟΤΥΑ ΤΠΟΤΡΓΟ ΓΙΩΡΓΟ ΣΑΘΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΟΓΩΡΗ ΓΡΙΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΛΔΝΑ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΜΜΔΝΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΗΤΥΟ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΚΑ ΤΠΟΤΡΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΟΤΦΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΓΑ-ΝΑΝΣΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΑΡΓΑ ΤΠ.ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΟΤΡΛΔΣΗ ΘΔΑΝΩ ΦΩΣΙΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ ΤΠ.ΤΓΔΙΑ&ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΓΡΔΑ ΞΑΝΘΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΣΡΑΣΟΤΛΗ ΤΠ.ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΠΑ(ΜΑΡΑΓΚΟ) ΑΛΔΚΟ ΦΛΑΜΠΟΤΡΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΟΤΓΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΚΔΛΛΑΡΙΓΗ ΣΔΡΔΝ ΠΔΝΔΡ ΚΟΤΙΚ 2

3 Κοινοποίηση: 1. Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων 2. Πολιτικά Κόμματα 3. Βουλευτές 4. Αρμόδιες Επιστημονικές και Νομικές Αρχές 5. Επιτροπή Ανταγωνισμού 6. Περιφέρειες ΚΕΔΕ 7. Επιμελητήρια 8. Σριτοβάθμιες Οργανώσεις 9. Ενώσεις ωματεία Ενόπλων Δυνάμεων ωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού ώματος 3

4 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΠΑΣΑΞΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΣΑΗ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: «Επείγοντα μέτρα οργάνωσης της λιανικής αγοράς καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ψιλικών και συναφών ειδών» ΕΙΑΓΩΓΗ ΜΟΡΥΗ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΣΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ Με τον όρο «μικρή λιανική» ορίζονται οι μέτριου οικονομικού μεγέθους επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης στο καταναλωτικό κοινό καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ημερησίου και περιοδικού τύπου, εγκυτιωμένων και συσκευασμένων ζαχαρωδών και γαλακτοκομικών προϊόντων και ψιλικών ειδών, όπως αυτά οριζότανε στο παρελθόν από τις οικείες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις. Ιστορικά οι παραπάνω επιχειρήσεις οικοδομήθηκαν γύρω από την κατ αποκλειστικότητα λιανική διάθεση καπνοβιομηχανικών προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν πολλοίς καταργηθέντος ν.δ. 1044/1971 με θέμα : «Περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν. 1324/49 " περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου" κυρωθέντος δια του Νόμ. 1487/50, ως ούτος ισχύει νύν.» (ΥΕΚ 245/Α /1971). 4

5 Οι επιχειρήσεις μικρής λιανικής έχουν ως αναγνωρίσιμη μορφή τους α) τα περίπτερα αναπήρων πολέμου, που διείποντο έως το 2012 κατά κύριο λόγο από τις διατάξεις του Ν.Δ. 1044/1971, και β) τα στεγασμένα καπνοπωλεία - καταστήματα ψιλικών ειδών. Ο ακαθάριστος κύκλος εργασιών των παραπάνω επιχειρήσεων συγκροτείται κατά ποσοστό 70 έως 80 % από την λιανική διάθεση των καπνοβιομηχανικών προϊόντων, του ημερησίου και περιοδικού τύπου και καρτών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Ψς επιχειρήσεις εμφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: -Μέση δυναμικότητα και κατά κανόνα οικογενειακό χαρακτήρα, ευελιξία ως προς τα ωράρια λειτουργίας, ευχερή προσβασιμότητα εκ μέρους του καταναλωτικού κοινού, μεγάλη γεωγραφική διασπορά και ελάχιστη συγκέντρωση, χαμηλά και δυασνάλογα ποσοστά μικτού κέρδους. - Διεκπεραίωση κατά κύριο λόγο αγαθών (καπνοβιομηχανικά προϊόντα, τύπος προς το καταναλωτικό κοινό σε λιανικές τιμές προκαθορισμένες από τον παραγωγό ή τον πάροχο της υπηρεσίας επί προμηθεία. - Διαπραγματευτική αδυναμία των φορέων τους έναντι των προμηθευτών, εξαιτίας της νομοθετικής ή εμπορικά επιβαλλόμενης διάθεσης ολόκληρης της γκάμας των προϊόντων ανά κατηγορία, ως προϋπόθεσης της βιωσιμότητάς τους, και του μικρομεσαίου χαρακτήρα τους. την παρούσα εισήγηση ενσωματώνονται ως παραρτήματα: 1) Οικονομοτεχνική Έκθεση Βιωσιμότητας ένος μέσου σημείου μικρής λιανικής, και 2) Έκθεση προτεινόμενων ρυθμίσεων για την φορολογική τους μεταχείριση, ώστε να υποστηρίζεται η βιωσιμότητά τους, και 3) 5

6 Ενδεικτικός τύπος και σχέδια κλειστού περιπτέρου σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές. ΙΦΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ Κατά τα έτη 2011 και 2012, υιοθετήθηκαν ρυθμίσεις απορρυθμίσεως της παραπάνω αγοράς. υγκεκριμένα: -Τπό την επίκληση και σε εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3919/2011 εκδόθηκε η εγκύκλιος με αριθμό Υ.900/13/ από του Τφυπουργού Εθνικής Αμύνης με θέμα την άρση των περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη, που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΤΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ : Β4Θ46- ΧΚ8. -Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Σ2 του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 76 του Ν. 4093/2012, εξειδικεύτηκε περαιτέρω η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3919/2011 στην λιανική αγορά καπνοβιομηχανικών προϊόντων. -Με τη διάταξη της υποπαραγράφου Η4 του Ν. 4093/2012 επετράπη η διάθεση των καπνοβιομηχανικών προϊόντων στις υπεραγορές τροφίμων. -Με την υποπαράγραφο Σ3 του Ν. 4254/2014 καταργήθηκαν εν πολλοίς οι διατάξεις του ν.δ. 1044/1971 και της ΚΤΑ Κ.5671/1487/1984, που ρύθμιζε τα της εκμισθώσεως της άδειας λειτουργίας περιπτέρου. Με τις παραπάνω ρυθμίσεις: -Καταργήθηκε επί της ουσίας το επάγγελμα του καπνοπώλη, αφού αυτές κινούντο προς την κατεύθυνση της παρεμπίπτουσας διάθεσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων από παντοειδείς επιχειρήσεις, αντί από αδειοδοτημένα και εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής. 6

7 -Καταργήθηκε η κατ αποκλειστικότητα λιανική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ως προνοιακός θεσμός, κατά παράβαση του άρθρου 21 του υντάγματος, χωρίς την αποκατάσταση μέτρων ισοδύναμης προστασίας αυτών. -Εγκαταλείφθηκε το σύστημα λιανικής διάθεσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων από εξειδικευμένα σημεία κατά παράβαση διεθνών συμβάσεων και πρόσθετων πρωτοκόλλων που συνομολόγησε η χώρα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τγείας. -Δημιουργήθηκε το περιθώριο για την χειραγώγηση και τη συγκέντρωση της αγοράς καποβιομηχανικών προϊόντων, δια πρακτικών νόθευσης του ανταγωνισμού και της διατήρησης νομοθετημένων πλεονεκτημάτων που δίνουν δεσπόζουσα θέση στις καπνοβιομηχανίες και περιάγουν τον λιανέμπορο σε σχέση εξάρτησης προς αυτές, εξέλιξη επικίνδυνη και για την απρόσκοπτη συλλογή του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού και την πάταξη του λαθρεμπορίου. Παράλληλα, με αλλεπάλληλες αναδιαρθρώσεις του Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης καπνού από το έτος 2009 έως σήμερα, αυξήθηκε κατακόρυφα η φορολογική επιβάρυνση του προϊόντος σε συνθήκες στασιμότητας των τιμών, με αποτέλεσμα την απομείωση έως εξαφάνιση της προμήθειας του σημείου λιανικής. Επίσης, διά της προσχηματικής εφαρμογής του Ν. 3919/2011 στην διανομή του τύπου και των καρτών τηλεφωνίας, με παράλληλη διατήρηση νομοθετημένων πλεονεκτημάτων των εκδοτών και διανομέων, καθώς και των εταιρειών τηλεφωνίας, τα σημεία λιανικής περιήλθαν σε απόλυτη σχέση εξάρτησης προς αυτούς με αποτέλεσμα την επιβολή επαχθών όρων συναλλαγής. 7

8 Επιβάλλεται, επομένως, άμεσα η επαναρύθμιση της συγκεκριμένης αγοράς για λόγους δημοσίου συμφέροντος σε επίπεδο φορολογικό και θεσμικό ως ακολούθως: ΘΕΜΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -Πάταξη Λαθρεμπορίου, Οργάνωση και παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνοβιομηχανικών προϊόντων από την παραγωγή έως την κατανάλωση Σο λαθρεμπόριο, με μέτριες εκτιμήσεις έχει εκτιναχθεί περίπου στο ήμισυ της νόμιμης αγοράς και πλήττει, πλην της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, και το λιανεμπόριο. Πρέπει να τονιστεί ότι από το 2009 μέχρι σήμερα έχουν απωλεστεί έσοδα για το ελληνικό δημόσιο άνω των 10 δις ΕΤΡΩ, ενώ οι απώλειες μικτού εμπορικού κέρδους λιανοπωλητών καπνικών υπερβαίνουν το 1,5 δις στα 4,5 παραπάνω χρόνια. Σο λαθρεμπόριο εκδηλώνεται με δύο μορφές: 1) Λαθραία εισαγωγή απομιμητικών σημάτων τσιγάρων ή/και ανωνύμων προϊόντων καπνού, και 2) Λαθραία επανεισαγωγή εξαχθέντων νομίμως καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Επιβάλλεται : την πρώτη περίπτωση η λειτουργία ειδικών μηχανημάτων ανίχνευσης στις πύλες εισόδου στη χώρα των λαθραίων προϊόντων. τη δεύτερη περίπτωση η άμεση και χωρίς άλλη αναβολή ανάπτυξη των συστημάτων ιχνηλασίας των προϊόντων καπνού, με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα άρθρα 14 και 15 της οδηγίας 2014/40/66 ΕΕ, 8

9 αλλά και το από Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ύμβασης Πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τγείας για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού. Ένα τέτοιο σύστημα ιχνηλασίας πρεέπει να επιβληθεί ανά συκευασία προϊόντος και όχι χύδην ανά δέσμη συσκευασιών ή ανά φορολογική μονάδα, όπως έχει προταθεί. Η επιτυχία της ιχνηλασίας στην πρόληψη και καταστολή του λαθρεμπορίου προϋποθέτει, επίσης, την εμβάθυνση της συνεργασίας των αρχών σε διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως αυτή αναπτύσσεται στα παραπάνω διεθνή κείμενα. Επίσης, για την απόδοση των μέτρων κατά του λαθρεμπορίου και την πληρέστερη εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να υιοθετηθούν τα μέτρα καταγραφής και αδειοδότησης που προβλέπονται από το παραπάνω πρωτόκολλο. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται: Η κατάρτιση και η τήρηση Μητρώου Λιανεμπόρων Καπνοβιομηχανικών Προϊόντων και Αντπροσώπων των καπνοβιομηχανιών, τηρούμενου από εκάστη Περιφέρεια, κοινοποιούμενου στο Τπουργείο Οικονομικών και στα σωματεία των λιανεμπόρων καπνού και δημοσιευμένου προσηκόντως, ώστε οι επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής διάθεσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων να είναι καταγεγραμμένες. το παραπάνω μητρώο εκάστη επιχείρηση θα λαμβάνει μοναδικό αριθμό μητρώου, ο οποίο θα εμφανίζεται υποχρεωτικά στα παραστατικά των συναλλαγών της με αντικείμενο την λιανική διάθεση καπνού, απαγορευομένης ρητώς της συναλλαγής με μη αδειοδοτημένα σημεία. Η υιοθέτηση συστήματος αδειοδότησης των σημείων λιανικής διάθεσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, με την επανοργάνωση της δραστηριότητας με προνοιακούς σκοπούς όπως παρακάτω αναπτύσσεται. 9

10 Η θέσπιση ετησίου τέλους (προτεινόμενο ποσό 100 ΕΤΡΩ) για κάθε αδειοδοτημένο σημείο λιανικής διάθεσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων υπέρ της Περιφέρειας. Για το χειρισμό τυχόν αντιρρήσεων, αλλά και προς αποκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος ιχνηλάτησης, ταυτοποίησης και ανίχνευσης της διαδρομής εκάστης μονάδας (συσκευασίας) καπνοβιομηχανικού προϊόντος, τονίζονται και τα ακόλουθα γύρω από την συρροή της με αριθμό 2014/40/66 οδηγίας ΕΕ και της Διεθνούς ύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τγείας για τον έλεγχο του καπνού: 1. Η ύμβαση Πλαίσιο και το Πρωτόκολλο, ως διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί από την Ε.Ε., υπερισχύουν της (νέας) Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα καπνικά προϊόντα (T.P.D.) δυνάμει του άρθρου 216.Λ.Ε.Ε. 1, που απονέμει την αρμοδιότητα στην Ε.Ε., να συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες, ως αναπόσπαστο τμήμα της ενωσιακής έννομης τάξης, δεσμεύουν τόσο τα θεσμικά όργανά της όσο και τα κράτη μέλη: α) είναι δεσμευτικές και για τα θεσμικά όργανά της, επομένως υπερισχύουν του παράγωγου ενωσιακού δικαίου, άρα και των Οδηγιών, υπό την έννοια ότι τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ε.Ε. και να απέχουν από τη λήψη 1 «1. Η Ένωςθ μπορεί να ςυνάπτει ςυμφωνία με μία ι περιςςότερεσ τρίτεσ χϊρεσ ι διεκνείσ οργανιςμοφσ όταν το προβλζπουν οι Συνκικεσ ι όταν θ ςφναψθ ςυμφωνίασ είναι αναγκαία για τθν επίτευξθ, ςτο πλαίςιο των πολιτικϊν τθσ Ένωςθσ, ενόσ εκ των ςτόχων που κακορίηονται από τισ Συνκικεσ, ι προβλζπεται ςε νομικά δεςμευτικι πράξθ τθσ Ένωςθσ ι ακόμθ ενδζχεται να επθρεάςει κοινοφσ κανόνεσ ι να μεταβάλει τθν εμβζλεια τουσ. 2. Οι ςυμφωνίεσ που ςυνάπτει η Ένωςη δεςμεφουν τα θεςμικά όργανα τησ Ένωςησ και τα κράτη μζλη». 10

11 μέτρων ικανών να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού τους, τα δε Δικαστήρια της Ε.Ε. καθίστανται αρμόδια να ερμηνεύουν, βάσει του διεθνούς δικαίου των συνθηκών, και να ελέγχουν την εφαρμογή των εν λόγω διεθνών συμφωνιών από τα ενωσιακά όργανα, προβαίνοντας σε σύμφωνη προς τις διεθνείς συνθήκες ερμηνεία του παράγωγου ενωσιακού δικαίου και β) είναι δεσμευτικές και για τα κράτη μέλη, είτε αυτά είναι συμβαλλόμενα μέρη είτε όχι στη διεθνή συνθήκη, τα οποία, ομοίως, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από αυτήν και να απέχουν από τη λήψη μέτρων ικανών να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της, υπερισχύουν δε και του εθνικού δικαίου και επιβάλλεται η σύμφωνη με τις διατάξεις των διεθνών αυτών συμφωνιών ερμηνεία του. Κυρίως όμως, δεν απαιτείται η λήψη εθνικών μέτρων ενσωμάτωσης, προκειμένου οι διατάξεις των διεθνών συμφωνιών της Ε.Ε. να αποκτήσουν ισχύ, να απονείμουν δικαιώματα ή να επιβάλουν υποχρεώσεις στα κράτη μέλη της, αλλά οι κανόνες τους μεταφέρονται ως ενωσιακοί στην εθνική έννομη τάξη αυτόματα, και καταρχήν χωρίς προσαρμοστικά μέτρα και αναπτύσσουν άμεση και υπερνομοθετική ισχύ. 2.1 Η ύμβαση Πλαίσιο έχει τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο αρθ. 36 αυτής και έχει κυρωθεί με το νόμο 3420/2005, επομένως, σύμφωνα με το αρθ. 28 παρ. 1, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόμου. Σα εθνικά όργανα υποχρεούνται να την λαμβάνουν υπόψη τους για την ερμηνεία και περαιτέρω διάπλαση του εσωτερικού 11

12 δικαίου σε συμμόρφωση και σε συμφωνία προς το περιεχόμενό της και το επιδιωκόμενο από αυτήν αποτέλεσμα. 2.2 Ψς προς το Πρωτόκολλο, που δεν έχει (ακόμη) κυρωθεί με νόμο ούτε έχει τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο αρθ. 45 αυτού, αν και δεν αναπτύσσει, για τους λόγους αυτούς, επί του παρόντος, δεσμευτική ισχύ στην ελληνική έννομη τάξη, ωστόσο υπερισχύει της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ: α) δυνάμει του αρθ. 27 της ύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των υνθηκών 2, λόγω της υπογραφής του από την Ελλάδα, εγκαθιδρύεται υποχρέωση των εθνικών οργάνων να λαμβάνουν υπόψη τους το περιεχόμενό του κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του εθνικού δικαίου, καθώς και να απέχουν από τη θέσπιση ρυθμίσεων (νομοθετικών ή διοικητικών) που θα έθεταν σε κίνδυνο το σκοπό του. Η υποχρέωση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι το Πρωτόκολλο αποτελεί εξειδίκευση και συμπλήρωση των όρων της ύμβασης Πλαίσιο. β) ως διεθνής συνθήκη που έχει υπογραφεί από την ίδια την Ε.Ε., κατ αρθ. 216 παρ. 2 ΛΕΕ δεσμεύει τα κράτη μέλη, οι δε κανόνες του μεταφέρονται ως ενωσιακοί στην εθνική έννομη τάξη, αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η λήψη εθνικών μέτρων ενσωμάτωσης και έχουν υπερνομοθετική ισχύ. γ) ως διεθνής συνθήκη, κατ αρθ. 18 της ύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των υνθηκών, με μόνη την υπογραφή του παράγει την υποχρέωση της «αποθετικής εφαρμογής» του, υπό την έννοια ότι έως την έναρξη της ισχύος του, υποχρεώνει τα κράτη να μην παραβιάσουν με τη 2 τα κράτη δεν μποροφν να επικαλεςθοφν την εθνική τουσ νομοθεςία για να αποφφγουν δεςμεφςεισ τουσ που απορρζουν από το διεθνζσ δίκαιο 12

13 συμπεριφορά τους τους κανόνες που αφορούν το αντικείμενο και το σκοπό του. 3.1 Κατά την ενσωμάτωση, εφαρμογή και ερμηνεία της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη, τα όργανα της ελληνικής νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τις σχετικές ρυθμίσεις της ύμβασης Πλαίσιο και του Πρωτοκόλλου και να ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τις αντίστοιχες εθνικές ρυθμίσεις σε συμμόρφωση και σε αρμονία προς τις απαιτήσεις της ύμβασης Πλαίσιο και του Πρωτοκόλλου. Ο μετασχηματισμός της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα καπνικά προϊόντα στην ελληνική έννομη τάξη δεν θα μπορεί να γίνει κατά τρόπο που να έρχεται σε αντίθεση προς τις επιταγές της ύμβασης Πλαίσιο και του Πρωτοκόλλου, διότι η Ε.Ε. είναι συμβαλλόμενο μέρος στη ύμβαση και στο Πρωτόκολλο, που - δυνάμει του αρθ. 216 ΛΕΕ - ως ενωσιακό δίκαιο, δεσμεύουν τα κράτη μέλη και οι διατάξεις τους μεταφέρονται ως ενωσιακοί στην εθνική έννομη τάξη αυτόματα, χωρίς προσαρμοστικά μέτρα και αναπτύσσουν άμεση και υπερνομοθετική ισχύ. -Ειδικός φόρος καπνού και τιμολόγηση καπνοβιομηχανικών προϊόντων Η τελευταία αναδιάρθρωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού ΕΥΚ έγινε με την παρ. 2 της υποπαραγράφου Ε3 του Ν. 4093/2012. Από το έτος 2009, η γεωμετρική και αντιστρόφως ανάλογη των εισοδημάτων αύξηση της φορολογίας καπνού αντιμετωπίστηκε από την βιομηχανία με στασιμότητα, αν όχι μείωση των τιμών σε δυσανάλογα με 13

14 τη φορολογία επίπεδα, με σκοπό τη διατήρηση της διεισδυτικότητας του προϊόντος στην αγορά και της ανταγωνιστικότητάς του. Η στασιμότητα αυτή των τιμών είχε ως συνέπεια την μείωση της αποφορολογημένης αξίας του προϊόντος και, δεδομένου του ορισμού τόσο της λιανικής όσο και της εργοστασιακής τιμής από τη βιομηχανία, την οποία επιβάλλει ο τελωνειακός κώδικας, χρηματοδοτήθηκε με περικοπή του κέρδους του λιανεμπορίου σε ποσοστό επί της λιανικής τιμής και σε χρηματική ποσότητα. Βάσει τελωνειακού κώδικα, η βιομηχανία ορίζει τη λιανική τιμή και κατά συνέπεια είναι σε θέση να ορίζει την προμήθεια του δικτύου (χονδρεμπόριο λιανεμπόριο). Πρόκειται για επιβολή όρων συναλλαγής με νομοθετικό προνόμιο, το οποίο δικαιολογείται από την ανάγκη προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και τη διευκόλυνση συλλογής και απόδοσης του φόρου στο στάδιο της διάθεσης από την παραγωγή (βιομηχανία) στο χονδρεμπόριο. ε αντίθεση με άλλες εμπορικές δραστηριότητες, το ποσοστό κέρδους της καπνοβιομηχανίας είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το οριζόμενο από την ίδια ποσοστό κέρδους του λιανεμπορίου, ιδίως αν συγκριθεί ο καθημερινός όγκος πωλήσεων της πρώτης με το δεύτερο Η διαρκής διόγκωση του φόρου κατανάλωσης, επίσης, αν συνδυαστεί με τη στασιμότητα των τιμών, συμπιέζει το κόστος της χονδρικής και λιανικής διάθεσης του προϊόντος. Ενδεικτικά παρατίθενται τα κάτωθι παραδείγματα στους ακόλουθους πίνακες: 14

15 15

16 16

17 Προκύπτει επομένως αδήριτη ανάγκη για τον νομοθετικό καθορισμό ελάχιστης προμήθειας του λιανεμπορίου, όπως στο παρελθόν και υπό το άρθρο 14 του νόμου 1439/1984 (Υ.Ε.Κ. 65/Α /1984), όπως τροποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 13 του νόμου 1573/1985 σε 2,4% για τους χονδρεμπόρους και 9,1% για τους λιανοπωλητές και καταργήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 2093/1992. Με την παραπάνω διάταξη η πολιτεία, αφού έλαβε υπόψη της τους προνοιακούς σκοπούς που εξυπηρετεί η λιανική εμπορία των καπνοβιομηχανικών προϊόντων στα πλαίσια του Ν.Δ. 1044/1971, πέτυχε να προστατεύσει το εισόδημά τους. Βασικός πυλώνας της παραπάνω ρύθμισης υπήρξε η σύνδεση της προμήθειας των διακινητών με την λιανική τιμή. Η παραπάνω επιλογή υπήρξε επιτυχής, καθώς α) μετέθετε εξ ολοκλήρου τον εμπορικό κίνδυνο της διακύμανσης των τιμών στις καπνοβιομηχανίες, οι οποίες άλλωστε προσδιορίζουν οι ίδιες τις λιανικές τιμές, αφού ο όγκος πωλήσεων είναι αντιστρόφως ανάλογος των διακυμάνσεων των τιμών (αυξάνεται με μείωση της λιανικής τιμής και φθίνει με αύξηση), και β) απεξαρτούσε εντελώς την αμοιβή του διακινητή από τη διακύμανση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού. Έτσι, θα προκύψει ελάχιστο κριτήριο για το κόστος δικτύου ώστε να υπολογιστούν ορθολογικά οι φορολογικοί συντελεστές της πολιτείας. Επιπλέον, θα τεθεί φραγμός στη δυνατότητα της βιομηχανίας να προσδιορίζει την τιμολογιακή της πολιτική σε βάρος του δικτύου και να επιβάλλει όρους συναλλαγής. Σα ρυθμιστικά προνόμια της καπνοβιομηχανίας στην λιανική και εργοστασιακή τιμή επιβάλλον να αναλαμβάνει η ίδια το κόστος της τιμολογιακής της πολιτικής, έτσι ώστε η 17

18 διαμόρφωση ανταγωνιστικής πλην όμως δυσανάλογης της φορολογίας λιανικής τιμής να μην επηρεάζει τη βιωσιμότητα και το ποσοστό κέρδους του δικτύου. Εναλλακτικά μπορεί να εξεταστεί η νομοθετική κατοχύρωση ελάχιστης προμήθειας ποσοστού 40% επί της αποφορολογημένης αξίας εκάστου προϊόντος για το λιανεμπόριο. Ωστόσο, σε αυτήν περίπτωση πρέπει να τεθεί φραγμός στις περιπτώσεις των φτηνών σημάτων, ώστε σε περίπτωση ορισμού από την καπνοβιομηχανία λιανικής τιμής με φορολογική επιβάρυνση ίση ή μικρότερη σε χρηματική ποσότητα του ελαχίστου φόρου, η προμήθεια του λιανεμπορίου να αυξάνεται στο 60% επί της αποφορολογημένης αξίας, με ελάχιστη προμήθεια το ποσό των 0,20 ΕΤΡΩ. Επίσης, στην περίπτωση του χύδην λεπτοκομμένου καπνού για στρίψιμο, επειδή επιβάλλεται μόνο αναλογικός φόρος (χωρίς πάγιο στοιχείο) θα πρέπει να οριστεί ελάχιστη προμήθεια 8% επί της λιανικής τιμής, άλλως 40% επί της αποφορολογημένης αξίας, πλην όμως με ελάχιστο όριο προμήθειας το ποσό των 0,30 ΕΤΡΩ. Με τον τρόπο αυτό θα τεθεί φραγμός στην επιβολή όρων συναλλαγής στο λιανεμπόριο μέσω της μείωσης της τιμής σε βάρος της προμήθειάς του. Επίσης, πρέπει να οριστεί μηχανισμός επιβολής διοικητικών κυρώσεων για την παράβαση, εκ μέρους των καπνοβιομηχανιών και των αντιπροσώπων τους, της παραπάνω νομοθετημένης ελάχιστης αμοιβής, ώστε η θεσπιζόμενη προμήθεια να μην προκύπτει από ατελή διάταξη, όπως η βραχύβια του άρθρου 47 παρ. 6 του νόμου 3943/2011 (ΥΕΚ 66/Α / ). Πλην των κατασταλτικών μέτρων που θα θεσπιστούν (διοικητικά πρόστιμα ανά τιμολόγιο), πρέπει επίσης να οριστούν και 18

19 μέτρα πληροφόρησης και διαφάνειας της αγοράς και συγκεκριμένα : α) Δημοσιότητα των όρων συναλλαγής καπνοβιομηχανιών με αντιπροσώπους (χονδρεμπόριο), β) ετήσια δημοσίευση τιμοκαταλόγων από τις καπνοβιομηχανίες και γ) υποχρεωτική δημοσιότητα της εκπτωτικής πολιτικής εκάστης καπνοβιομηχανίας προς το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο στη βάση αντικειμενικών και μετρήσιμων εμπορικών κριτηρίων. Εναλλακτικά, επίσης, προς το σύστημα της νομοθετικής κατοχύρωσης ελάχιστης προμήθειας για το λιανικό εμπόριο καπνού επί της οριζόμενης από την καπνοβιομηχανία τιμής (όπως εφαρμόζεται στην Ιταλία), μπορεί να εξεταστεί η νομοθέτηση ενός συστήματος καθορισμού της προμήθειας με κεντρικές συμφωνίες ανάμεσα σε εκάστη από τις καπνοβιομηχανίες και τα σωματεία των λιανεμπόρων καπνού, με όρους είτε με άμεση και αναγκαστική ισχύ για όλα τα μέλη των παραπάνω σωματείων, είτε με συμβατική επενέργεια στα μέλη των παραπάνω σωματείων (σύμβαση υπέρ τρίτου). Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να οριστούν κατάλληλα μέτρα διοικητικού καταναγκασμού και διαφάνειας για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης όμοια με αυτά του συστήματος της απευθείας νομοθετικής κατοχύρωσης ποσοστού προμηθείας. Σέλος, πρέπει να επανεξεταστεί η ΜΕΙΩΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ του παγίου και του αναλογικού στοιχείου του φόρου, με σκοπό τον εξορθολογισμό της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, την αποκατάσταση μεγάλου εύρους τιμών και την αποσυμπίεση της αποφορολογημένης αξίας του προϊόντος, ώστε να προκύψει μέρισμα για την μικρή λιανική. 19

20 ΘΕΜΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΗ ΚΑΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΡΟΝΟΙΑ Προτείνεται η αποκατάσταση του λιανικού εμπορίου καπνού ως προνοιακού θεσμού, ο οποίος μάλιστα δε συνεπάγεται κρατική δαπάνη, σε εκτέλεση των επιταγών των άρθρων άρθρο 21 παρ. 2 έως 6 του υντάγματος. Η λιανική εμπορία, διακίνηση και προώθηση καπνοβιομηχανικών προϊόντων πρέπει να ανατεθεί αποκλειστικά σε αδειοδοτημένα καπνοπωλεία, με δικαιούχους της αντίστοιχης άδειας ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και να απαγορευθεί εξ ολοκλήρου με την απιελή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση και τα super market. Επίσης, να απαγορευθεί η λιανική διάθεση καπνοβιομηχανικών προϊόντων και η μίσθωση των αδειών σε καπνοβιομηχανίες και αντιπροσώπους και να απαγορευθεί η διανομή και χονδρική διάθεση καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε μη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, υπό την απειλή διοικητικών κυρώσεων, θεσπιζομένης παράλληλα της υποχρεωτικής αναγραφής του αριθμού μητρώου κάθε επιχείρησης λιανικής πώλησης στα τιμολόγια των αντιπροσώπων διανομένων. Προς το σκοπό αυτό επιβάλλεται η ένταξη των ρυθμίσεων του ν.δ. 1044/1971 σε ένα πιο σύγχρονο νομοθέτημα, με ένταξη νέων κατηγοριών δικαιούχων μετά από τις υφιστάμενες και διατήρηση του συστήματος διοικητικής εποπτείας. Ενδεικτικά προτείνονται ως δικαιούχοι κατά σειρά προτίμησης έλληνες πολίτες ή πολίτες οιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης-μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, από τις ακόλουθες κατηγορίες: οι ανάπηροι πολέμου, τα θύματα πολέμου, οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 «περί 20

21 ρυθμίσεως αναπηρικών ζητημάτων, οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Συληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου και σήμερα αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα ή είναι μακροχρόνια άνεργοι ή αντιμετωπίζουν λόγω της συμμετοχής τους στα παραπάνω γεγονότα προβλήματα λειτουργικότητας για τα οποία αποφαίνεται η Ανώτατη τρατού Τγειονομική Επιτροπή (ΑΤΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 133/2002 (ΥΕΚ 109 Α ), τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας των θυμάτων λόγω γεγονότων κατά την υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της συνοριοφυλακής, του λιμενικού και εν γένει των σωμάτων ασφαλείας, οι καθιστάμενοι ανίκανοι ή περιορισμένα ικανοί για βιοποριστική εργασία λόγω γεγονότων στην υπηρεσία ή επαγγελματικής νόσου έφεδροι και μόνιμοι οπλίτες, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της συνοριοφυλακής, λιμενικού σώματος και εν γένει των σωμάτων ασφαλείας, τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν περιορισμένη ικανότητα για εργασία άνω του 75%, σε περίπτωση προαποβιώσεως των παραπάνω οι σύζυγοι αυτών ή και τα τέκνα τους εφόσον είναι περιορισμένα ικανά για εργασία πλέον του 75% ή μέχρι ενηλικιώσεώς τους ή μέχρι την ηλικία των 25 ετών εφόσον φοιτούν σε ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι ασκούντες ή επιθυμούντες να ασκήσουν το επάγγελμα του καπνοπώλη εντός κλειστών χώρων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι μόνιμοι κάτοικοι του τόπου που πρόκειται να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό, δύο (2) τουλάχιστον έτη προ τoυ χρόνου υποβολής της αιτήσεως. 21

22 Επιβάλλεται η ανάθεση της αρμοδιότητας αδειοδότησης και εποπτείας στις κατά τόπους Περιφέρειες, δεδομένου ότι ο χαρακτήρας του περιπτέρου ως προνοιακού ευεργετήματος έχει διαδημοτική αναφορά. Προτείνεται επίσης η ένταξη του υπό ανασύσταση προνοιακού μηχανισμού στην αρμοδιότητα κατάλληλου υπουργείου (πρόνοιας ενόψει της διεύρυνσης των δικαιούχων ή εθνικής άμυνας, λόγω της μέριμνας για την αποκατάσταση θυμάτων πολέμου, όπως παλαιότερα). Προτείνεται η ανάμειξη των δήμων μόνο στα πλαίσια της παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για την λειτουργία των περιπτέρων με κανονιστικές αποφάσεις, όπως στην ισχύουσα νομοθεσία, και με απλή γνώμη προς την περιφέρεια ως προς τη χωροθέτηση των περιπτέρων, όπως στο προϊσχύον καθεστώς. Προτείνεται η νομοθέτηση κριτηρίων για την επιβολή από τους Δήμους Δημοτικών Σελών για την χρήση κοινοχρήστων χώρων και η σύνδεσή τους με τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τηρουμένων ωστόσο των αναλογιών. Προτείνεται η θεσμοθέτηση πρόσθετων κριτηρίων για τον ορισμό των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για τη βιώσιμη λειτουργία των περιπτέρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίσουν οι υγειονομικές διατάξεις στις οποίες εντάσσονται, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της με αριθμό Τ1γ/ΓΠ/οικ / εγκυκλίου του Τπουργείου Τγείας. Με τη διάταξη του άρθρου 76 Ν. 4257/2014 (ΥΕΚ 93/Α / ) η παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρου, ανατίθεται στην κανονιστική αρμοδιότητα των δήμων και καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου σύμφωνα με την 22

23 παρ. 2 του άρθρου 13 του από Βασιλικού Διατάγματος (Κώδικας Εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων). Η άσκηση της παραπάνω κανονιστικής αρμοδιότητας των δήμων, εντός των ορίων της διακριτικής τους ευχέρειας, προϋποθέτει να ληφθούν υπόψη ισότιμα και να εναρμονιστούν τα ακόλουθα κριτήρια: -Σα τιθέμενα με την παρ. 3 εδ. 5 της διάταξης του άρθρου 76 Ν. 4257/2014 και συγκεκριμένα: η προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, της αισθητικής και λειτουργικής φυσιογνωμίας του περιβάλλοντος και η εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. -Σα τιθέμενα με την αριθμό Τ1γ/ΓΠ/οικ / εγκύκλιο του Τπουργείου Τγείας, κατά την οποία τα Περίπτερα και τα Καταστήματα Χιλικών, τα οποία διαθέτουν, (εκτός των άλλων) προς πώληση τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά, εντάσσονται σύμφωνα με την Νέα Τγειονομική διάταξη στις «Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών» της κατηγορίας iii «Λιανικό & Φονδρικό εμπόριο-επιχειρήσεις Λιανικής & Φονδρικής διάθεσης τροφίμων», και κατά συνέπεια, θα πρέπει να πληρούν τους αναβαθμισμένους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων της Τ1γ/Γ.Π /οικ (ΥΕΚ 2718/τ.Β/ ) Τ.Α.. -Σην αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του περιπτέρου ως προνοιακού ευεργετήματος προς ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (Α.Μ.Ε.Α., πολύτεκνοι, ανάπηροι πολέμου κ.ο.κ), έτσι ώστε να μην φαλκιδεύεται η συνταγματικά επιβαλλόμενη προστασία τους και το ευεργέτημα της παραχώρησης περιπτέρου. τα παραπάνω πλαίσια για την εγκατάσταση καπνοπωλείου πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποδοτικότητα παρακείμενων σημείων. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η τήρηση των 23

24 επιβαλλομένων όρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων στο περίπτερο. Οι σχετικές αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων πρέπει να ερείδονται επί πλήρους, ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η οποία να λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω κριτήρια. Κατά την πρακτική εναρμόνιση των παραπάνω κριτηρίων, πρέπει να αποφεύγεται η συρρίκνωση των παραχωρουμένων στα περίπτερα κοινοχρήστων χώρων, υπό την γενικόλογη επίκληση λόγων αισθητικής και προστασίας της κοινής χρήσης. Αντιθέτως, αναμένεται η παραχώρηση επαρκών και ευρύτερων των μέχρι την έναρξη ισχύος της παραπάνω διατάξεως επιτρεπομένων κοινοχρήστων χώρων, για την πλήρη συμμόρφωση των περιπτέρων προς τις αναβαθμισμένες υγειονομικές προϋποθέσεις της εγκυκλίου και την βιώσιμη και αποδοτική λειτουργία τους. ε αυτό το σημείο επισημαίνεται και η νόμιμη υποχρέωση των περιπτέρων για ισότιμη ανάρτηση και προβολή του ημερησίου και περιοδικού τύπου χωρίς αποκλεισμούς, η οποία διευρύνει τις απαιτήσεις σε χώρους. Τπενθυμίζεται η ευχέρεια εκάστου δημοτικού συμβουλίου, κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 76 Ν. 4257/2014, με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις να καθορίζει προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Κατά των προσδιορισμό, επίσης, του ύψους των επιβαλλομένων δημοτικών τελών, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πάγια νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 13 του από Βασιλικού Διατάγματος, «η εξουσία των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων προς καθορισμό του ύψους του προβλεπομένου υπ 24

25 αυτής τέλους, το οποίον οφείλεται για την χρήση των κοινοχρήστων χώρων, δεν είναι απεριόριστη, αλλά πρέπει να ασκείται εντός του πλαισίου το οποίο διαγράφεται εκ του ύψους της αξίας την οποία έχει το παραχωρούμενο δικαίωμα της αυξημένης χρήσεως των κοινοχρήστων χώρων, εν όψει των ειδικωτέρων συνθηκών εκάστης περιοχής και των θεσπιζομένων συναφώς υπό των ανωτέρω συμβουλίων αντικειμενικών κριτηρίων (τε 574/1978, 2555, 3540/1981)» (βλ. τε 182/2002, Δημοσίευση: ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΑ, παράβαλε και τε 2632/2003 και 2631/2008 Δημοσίευση: ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΑ). Σα ως άνω αντικειμενικά κριτήρια πρέπει να αναφέρονται στις αποφάσεις των Δημοτικών υμβουλίων εκάστου Δήμου κατά τη θέσπιση των αντίστοιχων τελών χρήσης. Επειδή σύμφωνα με τη νομολογία τέτοια κριτήρια αποτελούν: «οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, η εμπορικότητα των δρόμων ή τμημάτων αυτών καθώς και τα σημεία της πόλης όπου συγκεντρώνεται εμπορική κίνηση, αλλά και το δεδομένο ότι τα εμπορικά κέντρα παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή της περιοχής, αλλά και στην πολιτιστική ανάπτυξη.... οι ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες.. που επιτρέπουν για ευρύ χρονικό διάστημα την τοποθέτηση των εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο, με αποτέλεσμα την υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων και την εξ αυτής προκύψασα μεγαλύτερη επιχειρησιακή απόδοση...» και περαιτέρω «η ανωτέρω απόφαση συνοδεύεται από πίνακα στον οποίον αναγράφονται αναλυτικώς οι οδοί στις οποίες παραχωρείται η χρήση για την τοποθέτηση εμπορευμάτων κ.λπ. και στον οποίον αναφέρεται, με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, κατά οδό, ο συντελεστής για τον προσδιορισμό του επιδίκου τέλους.» (βλ. τε 182/2002, Δημοσίευση: ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ ΔΑ). Εν προκειμένω και όπως έχει ήδη σημειωθεί, τα περίπτερα εντάσσονται σύμφωνα με την Νέα Τγειονομική διάταξη στις «Επιχειρήσεις 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Η. Καπερνάρος Βουλευτής Β Αθήνας-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

Βασίλειος Η. Καπερνάρος Βουλευτής Β Αθήνας-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Βασίλειος Η. Καπερνάρος Βουλευτής Β Αθήνας-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για Περιπτερούχους Α. Αιτιολογική Έκθεση επί της Προτάσεως Νόμου Ρυθμίσεις για Περιπτερούχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Δήμους της Χώρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΠΑΘΑ/Γρ.ΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά σύμφωνα με το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Η ΜΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Η ΜΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014 Το Ευρωπαικό Κανονιστικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου: Νέα δυναμική στον αυτορρυθμιστικό ρόλο του διεθνούς εμπορίου ή/και νέα ερωτηματικά στην εξέλιξη του εθνικού εμπορικού δικαίου και του εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.gr Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ 2015 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α /3-8-2010) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α /3-8-2010) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α /3-8-2010) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Πρόκειται για ένα νόμο καθόλου δύσκολου στην κατανόηση του, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη υποβολή στην υπηρεσία μας ερωτημάτων σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.. για το έτος 2014, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Μετά τη υποβολή στην υπηρεσία μας ερωτημάτων σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.. για το έτος 2014, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: ΔΙΟΙΚΗΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΥ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝH ΠΑΡΟΦΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΚΤΡΙΑ ΤΝΣΑΞΗ Σαχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Σηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Άρθρο 76 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις

ΘΕΜΑ: Άρθρο 76 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23463 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ. Α. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τηλέφωνο:213-1364823,4825,4829,4830 ΠΡΟΣ: Τις

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων»

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α -Β -Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010»

ΘEMA: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

στην πρόταση νόµου «Ρυθµίσεις για Περιπτερούχους» Α. Αιτιολογική Έκθεση επί της Προτάσεως Νόµου «Ρυθµίσεις για Περιπτερούχους» Επί των Άρθρων

στην πρόταση νόµου «Ρυθµίσεις για Περιπτερούχους» Α. Αιτιολογική Έκθεση επί της Προτάσεως Νόµου «Ρυθµίσεις για Περιπτερούχους» Επί των Άρθρων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην πρόταση νόµου «Ρυθµίσεις για Περιπτερούχους» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Αιτιολογική Έκθεση επί της Προτάσεως Νόµου «Ρυθµίσεις για Περιπτερούχους» Επί εξήντα και πλέον έτη, η Πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την Α. Άποροι μείωση σε ποσοστό 100% Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Πρόνοιας Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

96(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥΣ

96(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ν. 96(Ι)/2013 96(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Γιάννης Αθανασιάδης τής Χρημ/κών& Τελωνειακών Θεμάτων Νοέμβριος 2015, Θεσσ κλάδος των καπνικών στην ελληνική οικονομία θαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 13/10/2011 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης.

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.»

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φορολογική κλίμακα Με το άρθρο αυτό, οι διατάξεις των παραγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα