ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 217. Στο κεφάλαιο αυτό µελετώνται ορισµένες όψεις της καινοτοµικής διαδικασίας. Η εµπειρία από προηγούµενες καταγραφές µας επιτρέπει να προτείνουµε ένα σύνολο από δοκιµασµένες και ελεγµένες ερωτήσεις, των οποίων η αξία σε σχέση µε τους σκοπούς της ανάλυσης είναι αποδεδειγµένη. Γνωρίζουµε ήδη ότι ο κατάλογος των ερωτήσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ορισµένα όρια, ώστε να µην αποτελεί επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, προτείνονται και µερικές προαιρετικές ερωτήσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω έλεγχο σε έρευνες εθνικού επιπέδου Η καινοτοµική διαδικασία, που έχει ως αφετηρία τους στόχους µιας επιχείρησης, ευνοείται ή εµποδίζεται από πολλούς παράγοντες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περιγράψουµε τα είδη καινοτοµίας που προκύπτουν από τη διαδικασία. Ίσως οι σηµαντικότεροι δείκτες (που είναι επίσης οι δυσκολότεροι και οι πιο αµφισβητούµενοι) να είναι αυτοί που περιγράφουν την επίδραση της καινοτοµίας στην απόδοση µιας επιχείρησης. Υπάρχουν όµως και δείκτες που περιγράφουν τη διάχυση της καινοτοµίας ή άλλα σχετικά θέµατα, όπως είναι η ΕΤΑ, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και η προµήθεια/διάχυση τεχνολογίας Οι δείκτες µπορούν να αντιπροσωπεύονται από δυαδικού τύπου δεδοµένα (ναι/όχι), οπότε οι αντίστοιχοι παράγοντες χαρακτηρίζονται ως σηµαντικοί/µη σηµαντικοί. Μπορούµε όµως να χρησιµοποιήσουµε και αριθµητική κλίµακα: γίνεται πρώτα εξακρίβωση του κατά πόσον ένας παράγοντας είναι σχετικός µε το θέµα (αρχίζοντας από το 0 = άσχετος), και

2 ακολουθεί αξιολόγησή του από 1 (άνευ σηµασίας) έως 5 (πολύ σηµαντικός), ή από 1 (άνευ σηµασίας) έως 3 (σηµαντικός) Στη συνέχεια θα περιγράψουµε ορισµένους δείκτες. Στην πράξη βέβαια, δεν είναι πάντα εφικτό να συµπεριληφθεί το σύνολο των δεικτών σε µία απογραφή, εφόσον ο µεγάλος αριθµός ερωτήσεων επιφέρει ταυτόχρονα µείωση του ποσοστού απόκρισης και αύξηση του κόστους της απογραφής. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, είναι σηµαντικό να επιλέγονται, βάσει κοινών ορισµών, οι πιο χρήσιµες και συνηθισµένες ερωτήσεις, ιδίως σε εθνικές καταγραφές των οποίων τα αποτελέσµατα πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για συγκρίσεις σε υπερεθνικό επίπεδο. 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 221. Για να γνωρίσουµε τους λόγους για τους οποίους µία επιχείρηση εµπλέκεται σε καινοτοµικές δραστηριότητες, πρέπει να αναλύσουµε: α) τους οικονοµικούς της στόχους µε όρους προϊόντων και αγορών, β) τον τρόπο µε τον οποίο αξιολογεί ορισµένους στόχους, την επίτευξη των οποίων µπορεί να διευκολύνει η διαδικασία της καινοτοµίας. Η ερώτηση πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις καινοτοµικές δραστηριότητες της επιχείρησης και συνήθως αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πολλαπλοί στόχοι. Οικονοµικοί στόχοι της καινοτοµίας: αντικατάσταση ξεπερασµένων προϊόντων διεύρυνση του συνόλου των παραγοµένων προϊόντων εντός ή εκτός του βασικού πλαισίου παραγωγής ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων διατήρηση του µεριδίου αγοράς που κατέχει η επιχείρηση αύξηση του µεριδίου αγοράς που κατέχει η επιχείρηση άνοιγµα νέων αγορών στο εξωτερικό ή σε νέες οµάδες-στόχους του εσωτερικού βελτίωση της ευελιξίας της παραγωγής

3 χαµηλότερο κόστος παραγωγής, µε - µείωση του εργατικού κόστους - µείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών - µείωση της κατανάλωσης ενέργειας - µείωση του ποσοστού απόρριψης - µείωση του κόστους σχεδιασµού των προϊόντων - µείωση του συνολικού χρόνου παραγωγής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων βελτίωση των συνθηκών εργασίας µείωση των ζηµιών στο περιβάλλον 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ Η ΕΜΠΟ ΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 222. Θα εξετάσουµε δύο διαφορετικά σύνολα παραγόντων: η καινοτοµική διαδικασία υποστηρίζεται από µια ποικιλία πηγών πληροφόρησης: υπάρχουν οι εσωτερικές πηγές πληροφόρησης (εντός της επιχείρησης), οι εξωτερικές πηγές (που σχετίζονται µε την αγορά), τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα και οι πληροφορίες που είναι γενικά διαθέσιµες η καινοτοµία µπορεί να παρεµποδιστεί από οικονοµικούς παράγοντες, είτε σχετικούς µε την επιχείρηση, είτε προερχόµενους από διάφορα άλλα αίτια Συνιστάται η συγκέντρωση στοιχείων σχετικών και µε τις δύο παραπάνω όψεις της καινοτοµίας Τα παραπάνω σύνολα επικαλύπτονται µερικώς, οπότε ο ίδιος παράγοντας που σε ορισµένες περιπτώσεις ευνοεί την καινοτοµία, σε άλλες µπορεί να αποτελεί εµπόδιο. Το ζήτηµα αυτό θα πρέπει να µελετάται ως προς το σύνολο των καινοτοµικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 2.1 Πηγές πληροφόρησης για την καινοτοµία

4 224. Ο κατάλογος που ακολουθεί περιέχει πηγές των οποίων η σχέση µε την καινοτοµία έχει αποδειχθεί σε διάφορες έρευνες, µπορεί όµως να υποστεί µετατροπές ανάλογα µε τις ανάγκες που εµφανίζονται σε εθνικό επίπεδο. Πηγές πληροφόρησης: Εσωτερικές πηγές πληροφόρησης (εντός της επιχείρησης ή του οµίλου) ενδοεπιχειρησιακή ΕΤΑ µάρκετινγκ παραγωγή άλλες εσωτερικές πηγές Εξωτερικές πηγές που σχετίζονται µε την αγορά ή το εµπόριο ανταγωνιστές προµήθεια ενσωµατωµένης τεχνολογίας προµήθεια µη ενσωµατωµένης τεχνολογίας πελατεία εταιρίες συµβούλων προµηθευτές εξοπλισµού, υλικών, συστατικών και λογισµικού Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κρατικά ερευνητικά κέντρα ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα Πληροφορίες που είναι γενικά διαθέσιµες δηµοσιεύσεις ευρεσιτεχνιών επαγγελµατικά συνέδρια, συναντήσεις και περιοδικά εµπορικές και επαγγελµατικές εκθέσεις 225. Μερικά από τα παραπάνω µπορούν, αν αυτό είναι επιθυµητό, να διαχωριστούν περαιτέρω σε πηγές εσωτερικού και εξωτερικού. 2.2 Παράγοντες που εµποδίζουν τις καινοτοµικές δραστηριότητες 226. Ο κατάλογος που ακολουθεί αναφέρει εµπόδια ή φραγµούς των οποίων η σχέση µε την καινοτοµία έχει αποδειχθεί σε διάφορες έρευνες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, προκύπτουν αίτια για τα οποία οι καινοτοµικές δραστηριότητες

5 δεν µπορούν καν να αρχίσουν ή για τα οποία δεν οδηγούν στα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Ο κατάλογος µπορεί να υποστεί µετατροπές, ανάλογα µε τις ανάγκες που εµφανίζονται σε εθνικό επίπεδο. Παράγοντες που εµποδίζουν τις καινοτοµικές δραστηριότητες Οικονοµικοί παράγοντες εντοπισµός υπερβολικά µεγάλου κινδύνου υπερβολικά υψηλό κόστος έλλειψη κατάλληλων πηγών χρηµατοδότησης πολύ µεγάλη περίοδος απόσβεσης της καινοτοµίας Παράγοντες σχετικοί µε την επιχείρηση ανεπαρκές δυναµικό καινοτοµίας (ΕΤΑ, σχεδιασµός, κ.λπ.) έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού ελλιπής πληροφόρηση σε θέµατα τεχνολογίας ελλιπής πληροφόρηση σε θέµατα αγοράς δυσκολία ελέγχου του κόστους της καινοτοµίας ενδοεπιχειρησιακή αντίσταση στην αλλαγή ανεπαρκείς υπηρεσίες τρίτων έλλειψη ευκαιριών συνεργασίας Άλλοι λόγοι έλλειψη ευκαιριών για ανάπτυξη τεχνολογίας έλλειψη υποδοµής καµία ανάγκη καινοτοµίας, λόγω προηγούµενης εφαρµογής καινοτοµιών αδυναµίες του νοµικού πλαισίου πνευµατικών δικαιωµάτων νοµοθεσία, νόρµες, κανονισµοί, πρότυπα, φορολογία χαµηλή ανταπόκριση της πελατείας στα νέα προϊόντα και διαδικασίες 3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ 227. Σχετικά µε τη χάραξη πολιτικής, τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα των καταγραφών καινοτοµίας είναι ίσως οι δείκτες απόδοσης της καινοτοµικής διαδικασίας, οι οποίοι όµως παρουσιάζουν και τα περισσότερα προβλήµατα.

6 228. Ο απλούστερος δείκτης αναφέρεται στον πληθυσµό των καινοτοµικών επιχειρήσεων (όπως αυτές ορίζονται στο Κεφάλαιο 3, Ενότητα 6), ο οποίος προκύπτει από την καταµέτρηση των εταιρειών που έχουν εµφανίσει επιτυχείς δραστηριότητες ΤΚΠ κατά την τελευταία τριετία. Στον πληθυσµό αυτό περιλαµβάνονται: επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ήδη στην αρχή της περιόδου υπό µελέτη και οι οποίες, στην ίδια περίοδο, υλοποίησαν ΤΚΠ που ήταν νέες (ή βελτιωµένες) για τις ίδιες επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν στη διάρκεια της περιόδου υπό µελέτη και οι οποίες, παράλληλα µε την ίδρυσή τους, υλοποίησαν ΤΚΠ που ήταν νέες (ή βελτιωµένες) για την αγορά εκµετάλλευσής τους, ή επιχειρήσεις οι οποίες ύστερα από την ίδρυσή τους, υλοποίησαν ΤΚΠ που ήταν νέες (ή βελτιωµένες) για τις ίδιες εν περιλαµβάνονται εταιρείες που έχουν ανακαλέσει τις καινοτοµικές δραστηριότητές τους, και εταιρείες οι οποίες, στο τέλος της υπό µελέτη περιόδου, συνεχίζουν να εργάζονται επί της ΤΚΠ, χωρίς όµως ακόµα να έχουν φθάσει στο στάδιο της υλοποίησης Παράλληλα, µε σκοπό τόσο να διατηρηθεί η σύνδεση µε τις δαπάνες για την συνολική καινοτοµική δραστηριότητα, όσο και να γίνει γνωστό το σύνολο των δαπανών, συνιστάται να καταµετράται χωριστά ο αριθµός των επιχειρήσεων που εµπλέκονται στις καινοτοµικές δραστηριότητες κατά την περίοδο αναφοράς χωρίς να έχουν εισαγάγει καινοτοµία για λόγους ανάκλησης ή χρονισµού των έργων. Πράγµατι, τα χαρακτηριστικά αυτού του υποσυνόλου επιχειρήσεων µπορεί να διαφέρουν σε σηµαντικό βαθµό από αυτά των επιχειρήσεων που δεν έχουν σχέση µε καινοτοµικές δραστηριότητες Θα ήταν χρήσιµο να υπάρχει στις έρευνες µία ερώτηση-φίλτρο σχετικά µε τα αποτελέσµατα των καινοτοµικών δραστηριοτήτων, µε σκοπό τη διάκριση µεταξύ καινοτοµικών και µη επιχειρήσεων. Παράλληλα θα πρέπει να συγκεντρώνονται και στοιχεία σχετικά µε τις δοµικές αλλαγές (και ιδίως οι ηµεροµηνίες στις οποίες συµβαίνουν αυτές οι αλλαγές) στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια της υπό µελέτη περιόδου.

7 4. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 232. Για τη µέτρηση της επίδρασης της καινοτοµίας στην αποδοτικότητα µιας επιχείρησης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφοροι δείκτες: το ποσοστό των πωλήσεων τεχνολογικώς νέων ή βελτιωµένων προϊόντων τα αποτελέσµατα της καινοτοµικής προσπάθειας η επίδραση της καινοτοµίας στη χρήση των συντελεστών της παραγωγής 4.1 Ποσοστό των πωλήσεων τεχνολογικώς νέων ή βελτιωµένων προϊόντων 233. Στις περισσότερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί µέχρι σήµερα µε αντικείµενο την καινοτοµία έχει συµπεριληφθεί και µία ερώτηση σχετική µε το µερίδιο των πωλήσεων και των εξαγωγών που οφείλονται σε τεχνολογικώς καινοτοµικά προϊόντα τα οποία εµφανίστηκαν στην αγορά κατά την τελευταία τριετία. Παρόλο που υπάρχουν ορισµένα προβλήµατα ερµηνείας, η σχετική εµπειρία είναι θετική Κατά την οριοθέτηση του παραπάνω δείκτη, οι εταιρείες που έχουν ιδρυθεί κατά την περίοδο αναφοράς, πρέπει να αντιµετωπίζονται ξεχωριστά, δεδοµένου ότι τα νέα προϊόντα αντιστοιχούν εξ ορισµού στο σύνολο των πωλήσεων. Σχετικά µε τις επιχειρήσεις αυτές συµπεριλαµβάνονται µόνο τα προϊόντα που είναι καινούργια για την αγορά εκµετάλλευσής τους (βλ. παρακάτω). Αντίθετα, δεν θα πρέπει να θεωρούνται νέες οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από συγχώνευση, διαχωρισµό, ή άλλο είδος αναδιοργάνωσης και δεν έχουν αλλάξει σηµαντικά τις δραστηριότητές τους Αυτή η ερώτηση µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Ποσοστό πωλήσεων που οφείλονται σε: τεχνολογικώς νέα προϊόντα (όπως αυτά ορίζονται στο Κεφάλαιο 3, Ενότητα 2.1) που εµπορευµατοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία τεχνολογικώς βελτιωµένα προϊόντα (όπως αυτά ορίζονται στο Κεφάλαιο 3, Ενότητα 2.1) που εµπορευµατοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία

8 προϊόντα τεχνολογικώς αµετάβλητα ή απλώς διαφοροποιηµένα, που έχουν παραχθεί µε αµετάβλητες µεθόδους παραγωγής (βλ. Κεφάλαιο 3, Ενότητα 2.2) κατά την τελευταία τριετία προϊόντα τεχνολογικώς αµετάβλητα ή απλώς διαφοροποιηµένα, που έχουν παραχθεί µε αµετάβλητες µεθόδους παραγωγής κατά την τελευταία τριετία 236. Οι πωλήσεις που οφείλονται σε νέα ή τεχνολογικώς βελτιωµένα προϊόντα µπορούν περαιτέρω να διαχωριστούν σε: πωλήσεις προϊόντων που είναι νέα ή τεχνολογικώς βελτιωµένα σε σχέση µε την αγορά εκµετάλλευσης της επιχείρησης πωλήσεις προϊόντων που είναι νέα ή τεχνολογικώς βελτιωµένα αποκλειστικά σε σχέση µε την επιχείρηση 237. Όσοι απαντούν στα ερωτηµατολόγια θα πρέπει να παρέχουν την καλύτερη εκτίµηση που διαθέτουν για τα πραγµατικά ποσοστά. Όταν τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται κατά κλάδο, µέγεθος επιχείρησης κ.λπ., τα ποσοστά θα πρέπει να σταθµίζονται µε βάση τις πωλήσεις Οι παραπάνω δείκτες επηρεάζονται άµεσα από τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι υψηλοί στις οµάδες προϊόντων µε σύντοµο κύκλο ζωής, για τα οποία συνήθως οι καινοτοµίες είναι συχνότερες χωρίς όµως απαραίτητα να είναι και οι σηµαντικότερες ή οι περισσότερο προηγµένες από τεχνολογική άποψη. Υψηλό µερίδιο πωλήσεων τεχνολογικώς νέων ή σηµαντικά βελτιωµένων προϊόντων δεν υποδηλώνει απαραίτητα και υψηλό ποσοστό καινοτοµίας Με σκοπό να ληφθεί υπόψη η επίδραση της διάρκειας ζωής των προϊόντων στον παραπάνω δείκτη, προτείνεται να ζητείται από τις επιχειρήσεις ένας υπολογισµός του µέσου κύκλου ζωής των προϊόντων τους, πληροφορία που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τη στάθµιση των µεριδίων που αναφέρονται παραπάνω. Εναλλακτικά, η ίδια ερώτηση µπορεί να διατυπωθεί σε σχέση µε τον ρυθµό υιοθέτησης καινοτοµιών εκ µέρους της επιχείρησης Υπάρχουν επίσης και άλλοι παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία των δεδοµένων που προκύπτουν από τους παραπάνω δείκτες:

9 οι επιχειρήσεις που παράγουν επί παραγγελία, συνήθως έχουν υψηλότερα µερίδια τεχνολογικώς νέων ή σηµαντικά βελτιωµένων προϊόντων από εκείνες που ασχολούνται µε µαζική ή µε εν σειρά παραγωγή, όπως και από εκείνες που ανήκουν στη βιοµηχανία διεργασιών οι νεότερες επιχειρήσεις έχουν υψηλότερα µερίδια τεχνολογικώς νέων προϊόντων από τις παλαιότερες οι επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο την αντικατάσταση ξεπερασµένων προϊόντων (βλ. Ενότητα 1 του παρόντος κεφαλαίου) έχουν υψηλότερα µερίδια τεχνολογικώς νέων προϊόντων από εκείνες που έχουν ως στόχο την επέκταση του φάσµατος των προϊόντων τους 4.2 Αποτελέσµατα της καινοτοµικής προσπάθειας 241. Με σκοπό να σχηµατιστεί πληρέστερη εικόνα της επίδρασης που ασκεί η υιοθέτηση καινοτοµιών στην αποδοτικότητα µιας επιχείρησης, προτείνεται να συλλέγονται ορισµένα γενικά στοιχεία, τόσο για την αρχή όσο και για το τέλος της υπό µελέτη τριετίας: πωλήσεις για τα έτη t και t-2 εξαγωγές για τα έτη t και t-2 προσωπικό για τα έτη t και t-2 περιθώριο εκµετάλλευσης για τα έτη t και t Τα παραπάνω στοιχεία µπορούν να ζητούνται κατά την έρευνα για την καινοτοµία ή να προέρχονται από άλλη αξιόπιστη πηγή. Από τη σύγκριση των παραπάνω δεικτών για το σύνολο των πληθυσµών των καινοτοµικών και µη επιχειρήσεων, µπορούν να προκύψουν πληροφορίες µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον Κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων της καινοτοµίας, οι καταγραφές σε επιλεγµένα δείγµατα (panel) ανοίγουν ενδιαφέρουσες προοπτικές για τον συνδυασµό των µεταβλητών της καινοτοµίας µε άλλες µεταβλητές της επιχείρησης. 4.3 Επίδραση της ΤΚΠ στη χρήση των συντελεστών παραγωγής

10 244. Ένα από τα συνήθη αποτελέσµατα της καινοτοµίας, ειδικά της καινοτοµίας διαδικασίας, είναι η αλλαγή στην συνάρτηση παραγωγής, δηλαδή στον τρόπο χρήσης των συντελεστών παραγωγής Μία από τις προτεινόµενες ερωτήσεις αφορά το πώς οι ΤΚΠ επηρεάζουν τη χρήση των συντελεστών της παραγωγής: ανθρώπινο δυναµικό, κατανάλωση υλικών, κατανάλωση ενέργειας, χρήση παγίων κεφαλαίων Η παραπάνω πληροφορία αποκτάται απλά, θέτοντας στις επιχειρήσεις το ερώτηµα αν η ΤΚΠ επέφερε µεγάλες, µικρές ή καθόλου αλλαγές στη χρήση των συντελεστών της παραγωγής. Μία άλλη δυνατότητα αποτελεί η, έστω χονδρική, ποσοτικοποίηση των αλλαγών Ο δείκτης αυτός αντιστοιχεί σε µία χονδρική προσέγγιση των αποτελεσµάτων και µπορεί να αναφέρεται είτε στις ΤΚΠ της τελευταίας τριετίας είτε σε µία γενικότερη εκτίµηση της επίδρασης της καινοτοµίας στους δείκτες απόδοσης Μείωση µέσου κόστους οφειλόµενη σε τεχνολογικές καινοτοµίες διαδικασίας 248. Αρχικά, θα πρέπει να ερωτάται αν οι τεχνολογικές καινοτοµίες διαδικασίας της τελευταίας τριετίας οδήγησαν σε µείωση του µέσου κόστους παραγωγής των αντίστοιχων προϊόντων. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, θα πρέπει να ζητείται και ποσοτικοποίηση της µείωσης του κόστους. 5. ΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 249. Στο Κεφάλαιο 1 ορίζεται ως διάχυση ο τρόπος µε τον οποίο διαδίδονται οι καινοτοµίες µέσα από εµπορικά ή άλλα κανάλια, από τη στιγµή της πρώτης υλοποίησής τους οπουδήποτε στον κόσµο, σε άλλες χώρες ή περιοχές, όπως και σε άλλους κλάδους/αγορές και επιχειρήσεις. Με σκοπό να χαρτογραφήσουµε τις καινοτοµικές δραστηριότητες και να δώσουµε µία εικόνα των σχέσεων που δηµιουργούνται και του επιπέδου διάχυσης των προηγµένων τεχνολογιών, προτείνουµε παρακάτω µία σειρά από θέµατα.

11 5.1 Τοµείς χρήσης της καινοτοµίας 250. Θεωρητικά, οι καινοτοµίες κατατάσσονται σύµφωνα µε τρία κριτήρια: τον τοµέα της κύριας οικονοµικής δραστηριότητας του παραγωγού την τεχνολογική οµάδα (οµάδα προϊόντων) στην οποία ανήκει η καινοτοµία τον πιθανό τοµέα χρήσης 251. Το πρώτο κριτήριο παρουσιάζεται αναλυτικότερα µε την µορφή ταξινοµήσεων στο Κεφάλαιο Σε σχέση µε το δεύτερο κριτήριο, µπορούµε να ζητήσουµε από όσους απαντούν στα ερωτηµατολόγια να δηλώσουν την τεχνολογική οµάδα ή την οµάδα προϊόντων που αντιστοιχεί στην σηµαντικότερη καινοτοµία τους (βλ. Παράρτηµα 1) Όσο για το τρίτο κριτήριο, µπορούµε να ζητήσουµε από τις επιχειρήσεις να δηλώσουν την αναλογία των πωλήσεων τεχνολογικώς νέων ή βελτιωµένων προϊόντων (που προέρχονται από καινοτοµία) κατά τοµέα κύριας οικονοµικής δραστηριότητας των σηµαντικότερων πελατών τους. Η ίδια ερώτηση µπορεί επίσης να γίνει για τις σηµαντικότερες καινοτοµίες της επιχείρησης (βλ. Παράρτηµα 1) Για µερικές επιχειρήσεις ή κλάδους, το γεγονός ότι ένα µεγάλο ποσοστό πωλήσεων γίνεται µέσω προµηθευτών χονδρικής πώλησης, µειώνει σε σηµαντικό βαθµό την αξιοπιστία των απαντήσεων στα ερωτηµατολόγια µέσω των οποίων µελετάται το σχήµα διάχυσης της καινοτοµίας Έρευνες για τη χρήση προηγµένων τεχνολογιών στις διαδικασίες µεταποίησης 255. Αρκετές χώρες έχουν διεξάγει καταγραφές για τη χρήση επιλεγµένων νέων τεχνολογιών στον τοµέα της µεταποίησης, και σε µία περίπτωση στον τοµέα των υπηρεσιών. Οι καταγραφές αυτές περιγράφουν µία σηµαντική πλευρά της διάχυσης της καινοτοµίας: πρόκειται για το βαθµό στον οποίο χρησιµοποιούνται στην παραγωγή καινοτοµίες υπό τη µορφή νέας ενσωµατωµένης τεχνολογίας. Εξειδικευµένες καταγραφές στον τοµέα της

12 µεταποίησης, που εστιάζουν κυρίως στις εφαρµογές της µικροηλεκτρονικής, έχουν επίσης διεξαχθεί ως ένα βαθµό από πολλά κράτη-µέλη του ΟΟΣΑ Στις καταγραφές σχετικά µε την τεχνολογία της µεταποίησης, ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση, την προκαθορισµένη χρήση και την µηχρήση καθορισµένων τεχνολογιών. Οι απαντήσεις έδειξαν ότι οι καταγραφές σχετικά µε τη χρήση της τεχνολογίας είναι εύκολο να διεξαχθούν, να αναλυθούν και να συγκριθούν σε υπερεθνικό επίπεδο ή να σχεδιαστούν για συγκεκριµένους κλάδους Το πρόβληµα έγκειται στη δηµιουργία ενός καταλόγου προηγµένων τεχνολογιών που είναι γνωστές στον αντίστοιχο κλάδο και δεν είναι τόσο προηγµένες ώστε να µην χρησιµοποιούνται, αλλά εφαρµόζονται σε βαθµό που επιτρέπει στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων για τη χρήση τους. Προκύπτουν έτσι πληροφορίες χρήσιµες για τη χάραξη πολιτικής. Ο κατάλογος πρέπει να επικεντρώνεται σε ειδικές τεχνολογίες, σαφώς ορισµένες, και αυτό γιατί τα πολύ γενικά ερευνητικά αντικείµενα, όπως η βιοτεχνολογία ή η τεχνολογία πληροφοριών, είναι πιθανό να µην αποφέρουν χρήσιµη πληροφόρηση Προβλήµατα προκύπτουν επίσης από την ανάγκη να διευθετήσουµε τη δυνατότητα σύγκρισης σε διεθνές επίπεδο, κάτι που περιλαµβάνει τρία σκέλη: κατάλογο των τεχνολογιών συµφωνία βάσει της οποίας θα επιτευχθεί σύγκλιση των κλαδικών ταξινοµήσεων που χρησιµοποιούνται ή υιοθέτηση µίας κλαδικής ταξινόµησης που θα είναι διεθνώς αποδεκτή χρήση κοινών κριτηρίων κάλυψης 259. Η χρήση και η προκαθορισµένη χρήση των τεχνολογιών µπορούν να συνδεθούν και µε άλλες ερωτήσεις σχετικές µε την καινοτοµία: ερωτήσεις όπως αν η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία έχει τροποποιηθεί ώστε να επιφέρει βελτίωση της παραγωγικότητας ή να διευκολυνθεί η χρήση της, παρέχουν σαφή πληροφόρηση ως προς την τάση της επιχείρησης να επιφέρει καινοτοµία σε επίπεδο εργοστασίου Η καινοτοµία στην πρακτική της διαχείρισης µπορεί να συνδεθεί µε τη χρήση της τεχνολογίας. Για παράδειγµα, µία µεταποιητική επιχείρηση της οποίας οι πελάτες απαιτούν άµεση παράδοση, µπορεί να επιθυµεί να

13 βελτιώσει τον έλεγχο και τις εγγυήσεις ποιότητας, µε σκοπό να µειώσει το ποσοστό απόρριψης. Ως τµήµα της βελτίωσης της ποιότητας, η επιχείρηση µπορεί να υιοθετήσει Στατιστικό Έλεγχο ιαδικασίας ΣΕ (statistical process control-spc), µε αποτέλεσµα να εισαγάγει τη χρήση αυτοµατοποιηµένων αισθητήρων στη διαδικασία της παραγωγής ενώ η επιχείρηση-πελάτης µπορεί να υιοθετήσει ένα σύστηµα αυτοµατοποιηµένου εποπτικού ελέγχου και ανάκτησης δεδοµένων (supervisory control and data acquisition - SCADA). Παράλληλα, οι δύο επιχειρήσεις (πελάτης και προµηθευτής) µπορούν να συνδεθούν µε τη βοήθεια δικτύου υπολογιστών Μέσω καταγραφών για τη χρήση της τεχνολογίας µπορούν επίσης να καταδειχθούν οι φραγµοί στην καινοτοµία, µε ερωτήσεις ως προς τη διαθεσιµότητα εκπαιδευµένων ατόµων µε υψηλό βαθµό εξειδίκευσης που θα χρησιµοποιήσουν την νέα τεχνολογία, όσο και ως προς τη διαθεσιµότητα οικονοµικών πόρων για αγορά τεχνολογίας και εκπαίδευση εργατών Ως προς την πολιτική πρακτική, οι καταγραφές για τη χρήση της τεχνολογίας θεωρούνται ένας µάλλον άµεσος τρόπος πληροφόρησης για τη διάχυση της καινοτοµίας. Αν και τέτοιες καταγραφές µπορούν να ενσωµατωθούν στις καταγραφές καινοτοµίας, µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα, σαν πηγή στατιστικής πληροφορίας που σχετίζεται µε τη βιοµηχανική και εµπορική πολιτική και έχει δυνατότητες αναπαραγωγής και σύγκρισης σε υπερεθνικό επίπεδο Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουµε τις καταγραφές σχετικά µε τη χρήση της τεχνολογίας και, όταν αυτό είναι δυνατό, να τις εντάσσουµε στο ευρύτερο πλαίσιο των απογραφών καινοτοµίας. 6. ΕΙ ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 264. Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε ορισµένα άλλα ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία της καινοτοµίας: θέµατα ΕΤΑ που δεν παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο Frascati (και ως εκ τούτου δεν συµπεριλαµβάνονται συνήθως σε καταγραφές για την ΕΤΑ), και θέµατα σχετικά µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και µε την απόκτηση/διάχυση της τεχνολογίας. 6.1 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (R&D)

14 265. Όλες οι καταγραφές καινοτοµίας που έχουν διεξαχθεί µέχρι σήµερα επικαλύ-πτονται σε ένα βαθµό µε καταγραφές ΕΤΑ (βλ. Κεφάλαιο 7, Ενότητα 2). Για παράδειγµα, οι δαπάνες για ΕΤΑ περιλαµβάνονται και στα δύο είδη καταγραφών. Σε µερικές περιπτώσεις εµφανίζονται και άλλα κοινά θέµατα. Η επικάλυψη µπορεί να είναι αναπόφευκτη, εφόσον οι υπεύθυνοι για τις καταγραφές καινοτοµίας οργανισµοί δεν έχουν πάντοτε πρόσβαση στα δεδοµένα των καταγραφών ΕΤΑ στο επίπεδο της επιχείρησης, µπορεί όµως και να δώσει σαφέστερα στοιχεία για την ΕΤΑ: µέχρι σήµερα, όλες σχεδόν οι απογραφές καινοτοµίας καταγράφουν περισσότερες επιχειρήσεις που διεξάγουν ΕΤΑ από ό,τι οι απογραφές ΕΤΑ. Μπορεί αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι σε µερικές χώρες η ευκαιριακή ή ανεπίσηµη ΕΤΑ αποκλείεται από τις στατιστικές ΕΤΑ, στο ότι η πολυπλοκότητα των ερωτηµατολογίων ΕΤΑ αποθαρρύνει τις µικρότερες επιχειρήσεις από το να απαντήσουν, ή στο ότι οι καταγραφές καλύπτουν διαφορετικούς στατιστικούς πληθυσµούς. Οι επιχειρήσεις που καλύπτονται από καταγραφές καινοτοµίας αλλά όχι από έρευνες ΕΤΑ, είναι συνήθως µικρού ή µεσαίου µεγέθους Ξεκινώντας από την υπόθεση ότι στις περισσότερες χώρες οι καταγραφές καινοτοµίας θα διαχωρίζονται από τις καταγραφές ΕΤΑ, προτείνονται παρακάτω µερικές ερωτήσεις σε σχέση µε την ΕΤΑ που µπορούν να συµπεριλαµβάνονται σε απογραφές καινοτοµίας. Σε πολλές χώρες, οι ερωτήσεις αυτές µπορεί να συµπεριλαµβάνονται και στις απογραφές ΕΤΑ. Όλες οι ερωτήσεις για ΕΤΑ πρέπει αυστηρά να εναρµονίζονται µε τους ορισµούς και τις ταξινοµήσεις του Εγχειριδίου Frascati Συνιστάται να ζητούνται πληροφορίες για δαπάνες ΕΤΑ και για προσωπικό που απασχολείται σε ΕΤΑ (λαµβάνοντας υπόψη ότι θα µπορούσε να προκύψει πρόβληµα από το γεγονός ότι η ερώτηση σε σχέση µε τις δαπάνες ΕΤΑ επικαλύπτεται µε την αντίστοιχη ερώτηση για δαπάνες καινοτοµίας), εκτός από την περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από άλλες σχετικές πηγές ή καταγραφές ΕΤΑ. Προτείνεται επιπλέον να ερωτάται αν η δραστηριότητα ΕΤΑ επιτελείται σε µόνιµη ή σε ευκαιριακή βάση και ποιά είναι η κατανοµή των δαπανών µεταξύ ΕΤΑ προϊόντων και διαδικασιών Μία σηµαντική ερώτηση αναφέρεται στη συνεργασία επί θεµάτων ΕΤΑ µε άλλες επιχειρήσεις, οργανισµούς και πανεπιστήµια, τόσο µέσα στην ίδια τη χώρα, όσο και σε άλλες χώρες ή οµάδες χωρών (διακρατική συνεργασία).

15 269. Συνιστάται να περιλαµβάνεται στις καταγραφές καινοτοµίας και µία ερώτηση σε σχέση µε τη συνεργασία επί θεµάτων ΕΤΑ ανά οµάδες συνεργατών και χωρών. 6.2 ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας και δυνατότητα ιδιοποίησης των καινοτοµιών 270. Τα στοιχεία που προέρχονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (αιτήσεις ή εγκρίσεις) δεν αποτελούν δείκτες αποτελεσµάτων καινοτοµίας, αλλά δείκτες εφευρέσεων που δεν οδηγούν απαραίτητα σε καινοτοµίες. Η παρουσία των σχετικών ερωτήσεων όµως στις καταγραφές είναι ουσιώδης για την σε βάθος κατανόηση της διαδικασίας της καινοτοµίας. Βασικά στοιχεία αποτελούν φυσικά ο αριθµός των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για τα οποία κατατέθηκαν αιτήσεις ή τα οποία κατοχυρώθηκαν για µία επιχείρηση, πληροφορία που βρίσκεται σε διάφορες εθνικές και διεθνείς τράπεζες πληροφοριών. Ανάλογες ερωτήσεις έχουν επίσης συµπεριληφθεί σε αρκετές καταγραφές καινοτοµίας ή ΕΤΑ που διεξάγουν οι διάφορες χώρες Συνιστάται να ζητείται από τις επιχειρήσεις αξιολόγηση των διαφόρων µεθόδων για τη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των καινοτοµιών που έχουν εισάγει κατά την τελευταία τριετία. Οι µέθοδοι µπορεί να είναι: διπλώµατα ευρεσιτεχνίας κατοχύρωση σχεδίασης µυστικότητα πολυπλοκότητα στη σχεδίαση των προϊόντων ύπαρξη χρονικού πλεονεκτήµατος έναντι των ανταγωνιστών 6.3 Απόκτηση και διάχυση της τεχνολογίας 272. Στις καταγραφές για την καινοτοµία, οι ερωτήσεις οι σχετικές µε το ισοζύγιο τεχνολογικών πληρωµών (ΙΤΠ) έχουν ενσωµατωθεί σε δύο επίπεδα Η πρώτη, πιο φιλόδοξη, προσέγγιση θέτει ερωτήσεις σχετικά µε το κόστος και το όφελος από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες, τεχνογνωσία, τεχνική υποστήριξη και άλλα είδη µεταβίβασης της τεχνολογίας.

16 274. Η δεύτερη προσέγγιση δεν ασχολείται µε οικονοµικά στοιχεία, αλλά θέτει ερωτήσεις σχετικά µε το αν η επιχείρηση έχει αποκτήσει εγχώρια ή εισαγόµενη τεχνολογία και αν έχει πωλήσει τεχνολογία στην εγχώρια ή στην ξένη αγορά Η µεθοδολογία του θέµατος περιγράφεται στο Εγχειρίδιο ΙΤΠ (ΤΒΡ Manual) του ΟΟΣΑ, δεν είναι όµως βέβαιο ότι µπορούµε, στο πλαίσιο των απογραφών καινοτοµίας, να ζητάµε λεπτοµερείς πληροφορίες για το ΤΙΠ, το οποίο ίσως είναι καλύτερα να εξετάζεται σε ξεχωριστές απογραφές. Για το λόγο αυτό συνιστάται η δεύτερη προσέγγιση για τις απογραφές καινοτοµίας Προκειµένου να δηµιουργηθεί µία εικόνα των σχέσεων µεταξύ απόκτησης τεχνολογίας, καινοτοµίας και πωλήσεων τεχνολογίας, συστήνεται να ερωτώνται οι επιχειρήσεις τουλάχιστον αν έχουν αποκτήσει τεχνολογία προερχόµενη από την εγχώρια ή από την εξωτερική αγορά (εάν είναι δυνατόν µε διαχωρισµό ανά υποπεριοχές) ή αν έχουν πωλήσει τεχνολογία στην εγχώρια ή στην εξωτερική αγορά (µε αντίστοιχο διαχωρισµό). Αν αυτό είναι εφικτό, η πληροφορία θα πρέπει να διαχωρίζεται περαιτέρω ανά είδος συναλλαγής (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, µη κατοχυρωµένες εφευρέσεις, άδειες, τεχνογνωσία, εµπορικά σήµατα, υπηρεσίες τεχνολογικού περιεχοµένου, χρήση υπηρεσιών συµβούλων, απόκτηση/µεταφορά τεχνολογίας µέσω αγοράς ή πώλησης επιχειρήσεων ή εξοπλισµού, κινητικότητα εξειδικευµένου προσωπικού κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 277. Η µέτρηση του συνολικού κόστους των δραστηριοτήτων ΤΚΠ σε επιχειρήσεις και κλάδους αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους στόχους των ερευνών καινοτοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ OSLO ΟΡΓAΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓAΣΙΑΣ ΚAΙ AΝAΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ενώ είναι γενικά παραδεκτό ότι η ανάπτυξη και διάχυση των νέων τεχνολογιών είναι σηµαντική για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Λάρισα, 30 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγικά Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί µία στρατηγική προσέγγιση, µε στόχο τον οικονοµικό µετασχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59. Η έκφραση οικονοµία έντασης γνώσης δηµιουργήθηκε για να περιγράψει την τάση των προηγµένων οικονοµιών να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τη

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Οικονομικά της Τεχνολογίας Μέγεθος Επιχείρησης, Καινοτομία και Μεγέθυνση Κώστας Τσεκούρας Περίγραμμα Η Schumpeterian Υπόθεση Το τεχνολογικό περιβάλλον Καινοτομικότητα και μέγεθος Καινοτομικότητα: SMEs

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Total Banking Solution

Total Banking Solution Natech CSB2 Total Banking Solution Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική Η NATECH EINAI Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Οι τράπεζες δε δύνανται πλέον να επαναπαύονται σε τραπεζικές εφαρμογές του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Θέµα 1 ο ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ Α) 1) Σωστό 2) Λάθος 3) Σωστό 4) Λάθος 5) Λάθος Β) 1) i) σελ 127 σχολικού (πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Εξεταστής

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 7 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΠ7) - 7 th FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο...2 οµή και προϋπολογισµός του FP7...2 Συµµετοχή...5

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκτ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Προγραμματισμός Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Ο προγραμματισμός ανάπτυξης νέων προϊόντων (product planning)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Το Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας του ΕΜΠ (http://www.liee-ntua.gr) πραγµατοποιεί έρευνα πεδίου µε θέµα: «Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα που βασίζεται στη γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής και των εκπομπών CO 2 για την αξιολόγηση προσφορών. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Διαθέσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής και των εκπομπών CO 2 για την αξιολόγηση προσφορών. Μυρτώ Θεοφιλίδη Διαθέσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής και των εκπομπών CO 2 για την αξιολόγηση προσφορών Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Κόστος Κύκλου Ζωής (LCC) Η

Διαβάστε περισσότερα

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της Π16) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της υφισταμένης επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α) Για τα επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 10 Το παραγωγής! Ο Νόµος της προσφοράς:! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή! Ως εκ τούτου, η καµπύλη προσφοράς έχει αρνητική

Διαβάστε περισσότερα