ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 217. Στο κεφάλαιο αυτό µελετώνται ορισµένες όψεις της καινοτοµικής διαδικασίας. Η εµπειρία από προηγούµενες καταγραφές µας επιτρέπει να προτείνουµε ένα σύνολο από δοκιµασµένες και ελεγµένες ερωτήσεις, των οποίων η αξία σε σχέση µε τους σκοπούς της ανάλυσης είναι αποδεδειγµένη. Γνωρίζουµε ήδη ότι ο κατάλογος των ερωτήσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ορισµένα όρια, ώστε να µην αποτελεί επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, προτείνονται και µερικές προαιρετικές ερωτήσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω έλεγχο σε έρευνες εθνικού επιπέδου Η καινοτοµική διαδικασία, που έχει ως αφετηρία τους στόχους µιας επιχείρησης, ευνοείται ή εµποδίζεται από πολλούς παράγοντες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περιγράψουµε τα είδη καινοτοµίας που προκύπτουν από τη διαδικασία. Ίσως οι σηµαντικότεροι δείκτες (που είναι επίσης οι δυσκολότεροι και οι πιο αµφισβητούµενοι) να είναι αυτοί που περιγράφουν την επίδραση της καινοτοµίας στην απόδοση µιας επιχείρησης. Υπάρχουν όµως και δείκτες που περιγράφουν τη διάχυση της καινοτοµίας ή άλλα σχετικά θέµατα, όπως είναι η ΕΤΑ, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και η προµήθεια/διάχυση τεχνολογίας Οι δείκτες µπορούν να αντιπροσωπεύονται από δυαδικού τύπου δεδοµένα (ναι/όχι), οπότε οι αντίστοιχοι παράγοντες χαρακτηρίζονται ως σηµαντικοί/µη σηµαντικοί. Μπορούµε όµως να χρησιµοποιήσουµε και αριθµητική κλίµακα: γίνεται πρώτα εξακρίβωση του κατά πόσον ένας παράγοντας είναι σχετικός µε το θέµα (αρχίζοντας από το 0 = άσχετος), και

2 ακολουθεί αξιολόγησή του από 1 (άνευ σηµασίας) έως 5 (πολύ σηµαντικός), ή από 1 (άνευ σηµασίας) έως 3 (σηµαντικός) Στη συνέχεια θα περιγράψουµε ορισµένους δείκτες. Στην πράξη βέβαια, δεν είναι πάντα εφικτό να συµπεριληφθεί το σύνολο των δεικτών σε µία απογραφή, εφόσον ο µεγάλος αριθµός ερωτήσεων επιφέρει ταυτόχρονα µείωση του ποσοστού απόκρισης και αύξηση του κόστους της απογραφής. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, είναι σηµαντικό να επιλέγονται, βάσει κοινών ορισµών, οι πιο χρήσιµες και συνηθισµένες ερωτήσεις, ιδίως σε εθνικές καταγραφές των οποίων τα αποτελέσµατα πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για συγκρίσεις σε υπερεθνικό επίπεδο. 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 221. Για να γνωρίσουµε τους λόγους για τους οποίους µία επιχείρηση εµπλέκεται σε καινοτοµικές δραστηριότητες, πρέπει να αναλύσουµε: α) τους οικονοµικούς της στόχους µε όρους προϊόντων και αγορών, β) τον τρόπο µε τον οποίο αξιολογεί ορισµένους στόχους, την επίτευξη των οποίων µπορεί να διευκολύνει η διαδικασία της καινοτοµίας. Η ερώτηση πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις καινοτοµικές δραστηριότητες της επιχείρησης και συνήθως αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πολλαπλοί στόχοι. Οικονοµικοί στόχοι της καινοτοµίας: αντικατάσταση ξεπερασµένων προϊόντων διεύρυνση του συνόλου των παραγοµένων προϊόντων εντός ή εκτός του βασικού πλαισίου παραγωγής ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων διατήρηση του µεριδίου αγοράς που κατέχει η επιχείρηση αύξηση του µεριδίου αγοράς που κατέχει η επιχείρηση άνοιγµα νέων αγορών στο εξωτερικό ή σε νέες οµάδες-στόχους του εσωτερικού βελτίωση της ευελιξίας της παραγωγής

3 χαµηλότερο κόστος παραγωγής, µε - µείωση του εργατικού κόστους - µείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών - µείωση της κατανάλωσης ενέργειας - µείωση του ποσοστού απόρριψης - µείωση του κόστους σχεδιασµού των προϊόντων - µείωση του συνολικού χρόνου παραγωγής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων βελτίωση των συνθηκών εργασίας µείωση των ζηµιών στο περιβάλλον 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ Η ΕΜΠΟ ΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 222. Θα εξετάσουµε δύο διαφορετικά σύνολα παραγόντων: η καινοτοµική διαδικασία υποστηρίζεται από µια ποικιλία πηγών πληροφόρησης: υπάρχουν οι εσωτερικές πηγές πληροφόρησης (εντός της επιχείρησης), οι εξωτερικές πηγές (που σχετίζονται µε την αγορά), τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα και οι πληροφορίες που είναι γενικά διαθέσιµες η καινοτοµία µπορεί να παρεµποδιστεί από οικονοµικούς παράγοντες, είτε σχετικούς µε την επιχείρηση, είτε προερχόµενους από διάφορα άλλα αίτια Συνιστάται η συγκέντρωση στοιχείων σχετικών και µε τις δύο παραπάνω όψεις της καινοτοµίας Τα παραπάνω σύνολα επικαλύπτονται µερικώς, οπότε ο ίδιος παράγοντας που σε ορισµένες περιπτώσεις ευνοεί την καινοτοµία, σε άλλες µπορεί να αποτελεί εµπόδιο. Το ζήτηµα αυτό θα πρέπει να µελετάται ως προς το σύνολο των καινοτοµικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 2.1 Πηγές πληροφόρησης για την καινοτοµία

4 224. Ο κατάλογος που ακολουθεί περιέχει πηγές των οποίων η σχέση µε την καινοτοµία έχει αποδειχθεί σε διάφορες έρευνες, µπορεί όµως να υποστεί µετατροπές ανάλογα µε τις ανάγκες που εµφανίζονται σε εθνικό επίπεδο. Πηγές πληροφόρησης: Εσωτερικές πηγές πληροφόρησης (εντός της επιχείρησης ή του οµίλου) ενδοεπιχειρησιακή ΕΤΑ µάρκετινγκ παραγωγή άλλες εσωτερικές πηγές Εξωτερικές πηγές που σχετίζονται µε την αγορά ή το εµπόριο ανταγωνιστές προµήθεια ενσωµατωµένης τεχνολογίας προµήθεια µη ενσωµατωµένης τεχνολογίας πελατεία εταιρίες συµβούλων προµηθευτές εξοπλισµού, υλικών, συστατικών και λογισµικού Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κρατικά ερευνητικά κέντρα ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα Πληροφορίες που είναι γενικά διαθέσιµες δηµοσιεύσεις ευρεσιτεχνιών επαγγελµατικά συνέδρια, συναντήσεις και περιοδικά εµπορικές και επαγγελµατικές εκθέσεις 225. Μερικά από τα παραπάνω µπορούν, αν αυτό είναι επιθυµητό, να διαχωριστούν περαιτέρω σε πηγές εσωτερικού και εξωτερικού. 2.2 Παράγοντες που εµποδίζουν τις καινοτοµικές δραστηριότητες 226. Ο κατάλογος που ακολουθεί αναφέρει εµπόδια ή φραγµούς των οποίων η σχέση µε την καινοτοµία έχει αποδειχθεί σε διάφορες έρευνες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, προκύπτουν αίτια για τα οποία οι καινοτοµικές δραστηριότητες

5 δεν µπορούν καν να αρχίσουν ή για τα οποία δεν οδηγούν στα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Ο κατάλογος µπορεί να υποστεί µετατροπές, ανάλογα µε τις ανάγκες που εµφανίζονται σε εθνικό επίπεδο. Παράγοντες που εµποδίζουν τις καινοτοµικές δραστηριότητες Οικονοµικοί παράγοντες εντοπισµός υπερβολικά µεγάλου κινδύνου υπερβολικά υψηλό κόστος έλλειψη κατάλληλων πηγών χρηµατοδότησης πολύ µεγάλη περίοδος απόσβεσης της καινοτοµίας Παράγοντες σχετικοί µε την επιχείρηση ανεπαρκές δυναµικό καινοτοµίας (ΕΤΑ, σχεδιασµός, κ.λπ.) έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού ελλιπής πληροφόρηση σε θέµατα τεχνολογίας ελλιπής πληροφόρηση σε θέµατα αγοράς δυσκολία ελέγχου του κόστους της καινοτοµίας ενδοεπιχειρησιακή αντίσταση στην αλλαγή ανεπαρκείς υπηρεσίες τρίτων έλλειψη ευκαιριών συνεργασίας Άλλοι λόγοι έλλειψη ευκαιριών για ανάπτυξη τεχνολογίας έλλειψη υποδοµής καµία ανάγκη καινοτοµίας, λόγω προηγούµενης εφαρµογής καινοτοµιών αδυναµίες του νοµικού πλαισίου πνευµατικών δικαιωµάτων νοµοθεσία, νόρµες, κανονισµοί, πρότυπα, φορολογία χαµηλή ανταπόκριση της πελατείας στα νέα προϊόντα και διαδικασίες 3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ 227. Σχετικά µε τη χάραξη πολιτικής, τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα των καταγραφών καινοτοµίας είναι ίσως οι δείκτες απόδοσης της καινοτοµικής διαδικασίας, οι οποίοι όµως παρουσιάζουν και τα περισσότερα προβλήµατα.

6 228. Ο απλούστερος δείκτης αναφέρεται στον πληθυσµό των καινοτοµικών επιχειρήσεων (όπως αυτές ορίζονται στο Κεφάλαιο 3, Ενότητα 6), ο οποίος προκύπτει από την καταµέτρηση των εταιρειών που έχουν εµφανίσει επιτυχείς δραστηριότητες ΤΚΠ κατά την τελευταία τριετία. Στον πληθυσµό αυτό περιλαµβάνονται: επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ήδη στην αρχή της περιόδου υπό µελέτη και οι οποίες, στην ίδια περίοδο, υλοποίησαν ΤΚΠ που ήταν νέες (ή βελτιωµένες) για τις ίδιες επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν στη διάρκεια της περιόδου υπό µελέτη και οι οποίες, παράλληλα µε την ίδρυσή τους, υλοποίησαν ΤΚΠ που ήταν νέες (ή βελτιωµένες) για την αγορά εκµετάλλευσής τους, ή επιχειρήσεις οι οποίες ύστερα από την ίδρυσή τους, υλοποίησαν ΤΚΠ που ήταν νέες (ή βελτιωµένες) για τις ίδιες εν περιλαµβάνονται εταιρείες που έχουν ανακαλέσει τις καινοτοµικές δραστηριότητές τους, και εταιρείες οι οποίες, στο τέλος της υπό µελέτη περιόδου, συνεχίζουν να εργάζονται επί της ΤΚΠ, χωρίς όµως ακόµα να έχουν φθάσει στο στάδιο της υλοποίησης Παράλληλα, µε σκοπό τόσο να διατηρηθεί η σύνδεση µε τις δαπάνες για την συνολική καινοτοµική δραστηριότητα, όσο και να γίνει γνωστό το σύνολο των δαπανών, συνιστάται να καταµετράται χωριστά ο αριθµός των επιχειρήσεων που εµπλέκονται στις καινοτοµικές δραστηριότητες κατά την περίοδο αναφοράς χωρίς να έχουν εισαγάγει καινοτοµία για λόγους ανάκλησης ή χρονισµού των έργων. Πράγµατι, τα χαρακτηριστικά αυτού του υποσυνόλου επιχειρήσεων µπορεί να διαφέρουν σε σηµαντικό βαθµό από αυτά των επιχειρήσεων που δεν έχουν σχέση µε καινοτοµικές δραστηριότητες Θα ήταν χρήσιµο να υπάρχει στις έρευνες µία ερώτηση-φίλτρο σχετικά µε τα αποτελέσµατα των καινοτοµικών δραστηριοτήτων, µε σκοπό τη διάκριση µεταξύ καινοτοµικών και µη επιχειρήσεων. Παράλληλα θα πρέπει να συγκεντρώνονται και στοιχεία σχετικά µε τις δοµικές αλλαγές (και ιδίως οι ηµεροµηνίες στις οποίες συµβαίνουν αυτές οι αλλαγές) στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια της υπό µελέτη περιόδου.

7 4. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 232. Για τη µέτρηση της επίδρασης της καινοτοµίας στην αποδοτικότητα µιας επιχείρησης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφοροι δείκτες: το ποσοστό των πωλήσεων τεχνολογικώς νέων ή βελτιωµένων προϊόντων τα αποτελέσµατα της καινοτοµικής προσπάθειας η επίδραση της καινοτοµίας στη χρήση των συντελεστών της παραγωγής 4.1 Ποσοστό των πωλήσεων τεχνολογικώς νέων ή βελτιωµένων προϊόντων 233. Στις περισσότερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί µέχρι σήµερα µε αντικείµενο την καινοτοµία έχει συµπεριληφθεί και µία ερώτηση σχετική µε το µερίδιο των πωλήσεων και των εξαγωγών που οφείλονται σε τεχνολογικώς καινοτοµικά προϊόντα τα οποία εµφανίστηκαν στην αγορά κατά την τελευταία τριετία. Παρόλο που υπάρχουν ορισµένα προβλήµατα ερµηνείας, η σχετική εµπειρία είναι θετική Κατά την οριοθέτηση του παραπάνω δείκτη, οι εταιρείες που έχουν ιδρυθεί κατά την περίοδο αναφοράς, πρέπει να αντιµετωπίζονται ξεχωριστά, δεδοµένου ότι τα νέα προϊόντα αντιστοιχούν εξ ορισµού στο σύνολο των πωλήσεων. Σχετικά µε τις επιχειρήσεις αυτές συµπεριλαµβάνονται µόνο τα προϊόντα που είναι καινούργια για την αγορά εκµετάλλευσής τους (βλ. παρακάτω). Αντίθετα, δεν θα πρέπει να θεωρούνται νέες οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από συγχώνευση, διαχωρισµό, ή άλλο είδος αναδιοργάνωσης και δεν έχουν αλλάξει σηµαντικά τις δραστηριότητές τους Αυτή η ερώτηση µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Ποσοστό πωλήσεων που οφείλονται σε: τεχνολογικώς νέα προϊόντα (όπως αυτά ορίζονται στο Κεφάλαιο 3, Ενότητα 2.1) που εµπορευµατοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία τεχνολογικώς βελτιωµένα προϊόντα (όπως αυτά ορίζονται στο Κεφάλαιο 3, Ενότητα 2.1) που εµπορευµατοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία

8 προϊόντα τεχνολογικώς αµετάβλητα ή απλώς διαφοροποιηµένα, που έχουν παραχθεί µε αµετάβλητες µεθόδους παραγωγής (βλ. Κεφάλαιο 3, Ενότητα 2.2) κατά την τελευταία τριετία προϊόντα τεχνολογικώς αµετάβλητα ή απλώς διαφοροποιηµένα, που έχουν παραχθεί µε αµετάβλητες µεθόδους παραγωγής κατά την τελευταία τριετία 236. Οι πωλήσεις που οφείλονται σε νέα ή τεχνολογικώς βελτιωµένα προϊόντα µπορούν περαιτέρω να διαχωριστούν σε: πωλήσεις προϊόντων που είναι νέα ή τεχνολογικώς βελτιωµένα σε σχέση µε την αγορά εκµετάλλευσης της επιχείρησης πωλήσεις προϊόντων που είναι νέα ή τεχνολογικώς βελτιωµένα αποκλειστικά σε σχέση µε την επιχείρηση 237. Όσοι απαντούν στα ερωτηµατολόγια θα πρέπει να παρέχουν την καλύτερη εκτίµηση που διαθέτουν για τα πραγµατικά ποσοστά. Όταν τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται κατά κλάδο, µέγεθος επιχείρησης κ.λπ., τα ποσοστά θα πρέπει να σταθµίζονται µε βάση τις πωλήσεις Οι παραπάνω δείκτες επηρεάζονται άµεσα από τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι υψηλοί στις οµάδες προϊόντων µε σύντοµο κύκλο ζωής, για τα οποία συνήθως οι καινοτοµίες είναι συχνότερες χωρίς όµως απαραίτητα να είναι και οι σηµαντικότερες ή οι περισσότερο προηγµένες από τεχνολογική άποψη. Υψηλό µερίδιο πωλήσεων τεχνολογικώς νέων ή σηµαντικά βελτιωµένων προϊόντων δεν υποδηλώνει απαραίτητα και υψηλό ποσοστό καινοτοµίας Με σκοπό να ληφθεί υπόψη η επίδραση της διάρκειας ζωής των προϊόντων στον παραπάνω δείκτη, προτείνεται να ζητείται από τις επιχειρήσεις ένας υπολογισµός του µέσου κύκλου ζωής των προϊόντων τους, πληροφορία που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τη στάθµιση των µεριδίων που αναφέρονται παραπάνω. Εναλλακτικά, η ίδια ερώτηση µπορεί να διατυπωθεί σε σχέση µε τον ρυθµό υιοθέτησης καινοτοµιών εκ µέρους της επιχείρησης Υπάρχουν επίσης και άλλοι παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία των δεδοµένων που προκύπτουν από τους παραπάνω δείκτες:

9 οι επιχειρήσεις που παράγουν επί παραγγελία, συνήθως έχουν υψηλότερα µερίδια τεχνολογικώς νέων ή σηµαντικά βελτιωµένων προϊόντων από εκείνες που ασχολούνται µε µαζική ή µε εν σειρά παραγωγή, όπως και από εκείνες που ανήκουν στη βιοµηχανία διεργασιών οι νεότερες επιχειρήσεις έχουν υψηλότερα µερίδια τεχνολογικώς νέων προϊόντων από τις παλαιότερες οι επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο την αντικατάσταση ξεπερασµένων προϊόντων (βλ. Ενότητα 1 του παρόντος κεφαλαίου) έχουν υψηλότερα µερίδια τεχνολογικώς νέων προϊόντων από εκείνες που έχουν ως στόχο την επέκταση του φάσµατος των προϊόντων τους 4.2 Αποτελέσµατα της καινοτοµικής προσπάθειας 241. Με σκοπό να σχηµατιστεί πληρέστερη εικόνα της επίδρασης που ασκεί η υιοθέτηση καινοτοµιών στην αποδοτικότητα µιας επιχείρησης, προτείνεται να συλλέγονται ορισµένα γενικά στοιχεία, τόσο για την αρχή όσο και για το τέλος της υπό µελέτη τριετίας: πωλήσεις για τα έτη t και t-2 εξαγωγές για τα έτη t και t-2 προσωπικό για τα έτη t και t-2 περιθώριο εκµετάλλευσης για τα έτη t και t Τα παραπάνω στοιχεία µπορούν να ζητούνται κατά την έρευνα για την καινοτοµία ή να προέρχονται από άλλη αξιόπιστη πηγή. Από τη σύγκριση των παραπάνω δεικτών για το σύνολο των πληθυσµών των καινοτοµικών και µη επιχειρήσεων, µπορούν να προκύψουν πληροφορίες µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον Κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων της καινοτοµίας, οι καταγραφές σε επιλεγµένα δείγµατα (panel) ανοίγουν ενδιαφέρουσες προοπτικές για τον συνδυασµό των µεταβλητών της καινοτοµίας µε άλλες µεταβλητές της επιχείρησης. 4.3 Επίδραση της ΤΚΠ στη χρήση των συντελεστών παραγωγής

10 244. Ένα από τα συνήθη αποτελέσµατα της καινοτοµίας, ειδικά της καινοτοµίας διαδικασίας, είναι η αλλαγή στην συνάρτηση παραγωγής, δηλαδή στον τρόπο χρήσης των συντελεστών παραγωγής Μία από τις προτεινόµενες ερωτήσεις αφορά το πώς οι ΤΚΠ επηρεάζουν τη χρήση των συντελεστών της παραγωγής: ανθρώπινο δυναµικό, κατανάλωση υλικών, κατανάλωση ενέργειας, χρήση παγίων κεφαλαίων Η παραπάνω πληροφορία αποκτάται απλά, θέτοντας στις επιχειρήσεις το ερώτηµα αν η ΤΚΠ επέφερε µεγάλες, µικρές ή καθόλου αλλαγές στη χρήση των συντελεστών της παραγωγής. Μία άλλη δυνατότητα αποτελεί η, έστω χονδρική, ποσοτικοποίηση των αλλαγών Ο δείκτης αυτός αντιστοιχεί σε µία χονδρική προσέγγιση των αποτελεσµάτων και µπορεί να αναφέρεται είτε στις ΤΚΠ της τελευταίας τριετίας είτε σε µία γενικότερη εκτίµηση της επίδρασης της καινοτοµίας στους δείκτες απόδοσης Μείωση µέσου κόστους οφειλόµενη σε τεχνολογικές καινοτοµίες διαδικασίας 248. Αρχικά, θα πρέπει να ερωτάται αν οι τεχνολογικές καινοτοµίες διαδικασίας της τελευταίας τριετίας οδήγησαν σε µείωση του µέσου κόστους παραγωγής των αντίστοιχων προϊόντων. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, θα πρέπει να ζητείται και ποσοτικοποίηση της µείωσης του κόστους. 5. ΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 249. Στο Κεφάλαιο 1 ορίζεται ως διάχυση ο τρόπος µε τον οποίο διαδίδονται οι καινοτοµίες µέσα από εµπορικά ή άλλα κανάλια, από τη στιγµή της πρώτης υλοποίησής τους οπουδήποτε στον κόσµο, σε άλλες χώρες ή περιοχές, όπως και σε άλλους κλάδους/αγορές και επιχειρήσεις. Με σκοπό να χαρτογραφήσουµε τις καινοτοµικές δραστηριότητες και να δώσουµε µία εικόνα των σχέσεων που δηµιουργούνται και του επιπέδου διάχυσης των προηγµένων τεχνολογιών, προτείνουµε παρακάτω µία σειρά από θέµατα.

11 5.1 Τοµείς χρήσης της καινοτοµίας 250. Θεωρητικά, οι καινοτοµίες κατατάσσονται σύµφωνα µε τρία κριτήρια: τον τοµέα της κύριας οικονοµικής δραστηριότητας του παραγωγού την τεχνολογική οµάδα (οµάδα προϊόντων) στην οποία ανήκει η καινοτοµία τον πιθανό τοµέα χρήσης 251. Το πρώτο κριτήριο παρουσιάζεται αναλυτικότερα µε την µορφή ταξινοµήσεων στο Κεφάλαιο Σε σχέση µε το δεύτερο κριτήριο, µπορούµε να ζητήσουµε από όσους απαντούν στα ερωτηµατολόγια να δηλώσουν την τεχνολογική οµάδα ή την οµάδα προϊόντων που αντιστοιχεί στην σηµαντικότερη καινοτοµία τους (βλ. Παράρτηµα 1) Όσο για το τρίτο κριτήριο, µπορούµε να ζητήσουµε από τις επιχειρήσεις να δηλώσουν την αναλογία των πωλήσεων τεχνολογικώς νέων ή βελτιωµένων προϊόντων (που προέρχονται από καινοτοµία) κατά τοµέα κύριας οικονοµικής δραστηριότητας των σηµαντικότερων πελατών τους. Η ίδια ερώτηση µπορεί επίσης να γίνει για τις σηµαντικότερες καινοτοµίες της επιχείρησης (βλ. Παράρτηµα 1) Για µερικές επιχειρήσεις ή κλάδους, το γεγονός ότι ένα µεγάλο ποσοστό πωλήσεων γίνεται µέσω προµηθευτών χονδρικής πώλησης, µειώνει σε σηµαντικό βαθµό την αξιοπιστία των απαντήσεων στα ερωτηµατολόγια µέσω των οποίων µελετάται το σχήµα διάχυσης της καινοτοµίας Έρευνες για τη χρήση προηγµένων τεχνολογιών στις διαδικασίες µεταποίησης 255. Αρκετές χώρες έχουν διεξάγει καταγραφές για τη χρήση επιλεγµένων νέων τεχνολογιών στον τοµέα της µεταποίησης, και σε µία περίπτωση στον τοµέα των υπηρεσιών. Οι καταγραφές αυτές περιγράφουν µία σηµαντική πλευρά της διάχυσης της καινοτοµίας: πρόκειται για το βαθµό στον οποίο χρησιµοποιούνται στην παραγωγή καινοτοµίες υπό τη µορφή νέας ενσωµατωµένης τεχνολογίας. Εξειδικευµένες καταγραφές στον τοµέα της

12 µεταποίησης, που εστιάζουν κυρίως στις εφαρµογές της µικροηλεκτρονικής, έχουν επίσης διεξαχθεί ως ένα βαθµό από πολλά κράτη-µέλη του ΟΟΣΑ Στις καταγραφές σχετικά µε την τεχνολογία της µεταποίησης, ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση, την προκαθορισµένη χρήση και την µηχρήση καθορισµένων τεχνολογιών. Οι απαντήσεις έδειξαν ότι οι καταγραφές σχετικά µε τη χρήση της τεχνολογίας είναι εύκολο να διεξαχθούν, να αναλυθούν και να συγκριθούν σε υπερεθνικό επίπεδο ή να σχεδιαστούν για συγκεκριµένους κλάδους Το πρόβληµα έγκειται στη δηµιουργία ενός καταλόγου προηγµένων τεχνολογιών που είναι γνωστές στον αντίστοιχο κλάδο και δεν είναι τόσο προηγµένες ώστε να µην χρησιµοποιούνται, αλλά εφαρµόζονται σε βαθµό που επιτρέπει στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων για τη χρήση τους. Προκύπτουν έτσι πληροφορίες χρήσιµες για τη χάραξη πολιτικής. Ο κατάλογος πρέπει να επικεντρώνεται σε ειδικές τεχνολογίες, σαφώς ορισµένες, και αυτό γιατί τα πολύ γενικά ερευνητικά αντικείµενα, όπως η βιοτεχνολογία ή η τεχνολογία πληροφοριών, είναι πιθανό να µην αποφέρουν χρήσιµη πληροφόρηση Προβλήµατα προκύπτουν επίσης από την ανάγκη να διευθετήσουµε τη δυνατότητα σύγκρισης σε διεθνές επίπεδο, κάτι που περιλαµβάνει τρία σκέλη: κατάλογο των τεχνολογιών συµφωνία βάσει της οποίας θα επιτευχθεί σύγκλιση των κλαδικών ταξινοµήσεων που χρησιµοποιούνται ή υιοθέτηση µίας κλαδικής ταξινόµησης που θα είναι διεθνώς αποδεκτή χρήση κοινών κριτηρίων κάλυψης 259. Η χρήση και η προκαθορισµένη χρήση των τεχνολογιών µπορούν να συνδεθούν και µε άλλες ερωτήσεις σχετικές µε την καινοτοµία: ερωτήσεις όπως αν η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία έχει τροποποιηθεί ώστε να επιφέρει βελτίωση της παραγωγικότητας ή να διευκολυνθεί η χρήση της, παρέχουν σαφή πληροφόρηση ως προς την τάση της επιχείρησης να επιφέρει καινοτοµία σε επίπεδο εργοστασίου Η καινοτοµία στην πρακτική της διαχείρισης µπορεί να συνδεθεί µε τη χρήση της τεχνολογίας. Για παράδειγµα, µία µεταποιητική επιχείρηση της οποίας οι πελάτες απαιτούν άµεση παράδοση, µπορεί να επιθυµεί να

13 βελτιώσει τον έλεγχο και τις εγγυήσεις ποιότητας, µε σκοπό να µειώσει το ποσοστό απόρριψης. Ως τµήµα της βελτίωσης της ποιότητας, η επιχείρηση µπορεί να υιοθετήσει Στατιστικό Έλεγχο ιαδικασίας ΣΕ (statistical process control-spc), µε αποτέλεσµα να εισαγάγει τη χρήση αυτοµατοποιηµένων αισθητήρων στη διαδικασία της παραγωγής ενώ η επιχείρηση-πελάτης µπορεί να υιοθετήσει ένα σύστηµα αυτοµατοποιηµένου εποπτικού ελέγχου και ανάκτησης δεδοµένων (supervisory control and data acquisition - SCADA). Παράλληλα, οι δύο επιχειρήσεις (πελάτης και προµηθευτής) µπορούν να συνδεθούν µε τη βοήθεια δικτύου υπολογιστών Μέσω καταγραφών για τη χρήση της τεχνολογίας µπορούν επίσης να καταδειχθούν οι φραγµοί στην καινοτοµία, µε ερωτήσεις ως προς τη διαθεσιµότητα εκπαιδευµένων ατόµων µε υψηλό βαθµό εξειδίκευσης που θα χρησιµοποιήσουν την νέα τεχνολογία, όσο και ως προς τη διαθεσιµότητα οικονοµικών πόρων για αγορά τεχνολογίας και εκπαίδευση εργατών Ως προς την πολιτική πρακτική, οι καταγραφές για τη χρήση της τεχνολογίας θεωρούνται ένας µάλλον άµεσος τρόπος πληροφόρησης για τη διάχυση της καινοτοµίας. Αν και τέτοιες καταγραφές µπορούν να ενσωµατωθούν στις καταγραφές καινοτοµίας, µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα, σαν πηγή στατιστικής πληροφορίας που σχετίζεται µε τη βιοµηχανική και εµπορική πολιτική και έχει δυνατότητες αναπαραγωγής και σύγκρισης σε υπερεθνικό επίπεδο Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουµε τις καταγραφές σχετικά µε τη χρήση της τεχνολογίας και, όταν αυτό είναι δυνατό, να τις εντάσσουµε στο ευρύτερο πλαίσιο των απογραφών καινοτοµίας. 6. ΕΙ ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 264. Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε ορισµένα άλλα ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία της καινοτοµίας: θέµατα ΕΤΑ που δεν παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο Frascati (και ως εκ τούτου δεν συµπεριλαµβάνονται συνήθως σε καταγραφές για την ΕΤΑ), και θέµατα σχετικά µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και µε την απόκτηση/διάχυση της τεχνολογίας. 6.1 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (R&D)

14 265. Όλες οι καταγραφές καινοτοµίας που έχουν διεξαχθεί µέχρι σήµερα επικαλύ-πτονται σε ένα βαθµό µε καταγραφές ΕΤΑ (βλ. Κεφάλαιο 7, Ενότητα 2). Για παράδειγµα, οι δαπάνες για ΕΤΑ περιλαµβάνονται και στα δύο είδη καταγραφών. Σε µερικές περιπτώσεις εµφανίζονται και άλλα κοινά θέµατα. Η επικάλυψη µπορεί να είναι αναπόφευκτη, εφόσον οι υπεύθυνοι για τις καταγραφές καινοτοµίας οργανισµοί δεν έχουν πάντοτε πρόσβαση στα δεδοµένα των καταγραφών ΕΤΑ στο επίπεδο της επιχείρησης, µπορεί όµως και να δώσει σαφέστερα στοιχεία για την ΕΤΑ: µέχρι σήµερα, όλες σχεδόν οι απογραφές καινοτοµίας καταγράφουν περισσότερες επιχειρήσεις που διεξάγουν ΕΤΑ από ό,τι οι απογραφές ΕΤΑ. Μπορεί αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι σε µερικές χώρες η ευκαιριακή ή ανεπίσηµη ΕΤΑ αποκλείεται από τις στατιστικές ΕΤΑ, στο ότι η πολυπλοκότητα των ερωτηµατολογίων ΕΤΑ αποθαρρύνει τις µικρότερες επιχειρήσεις από το να απαντήσουν, ή στο ότι οι καταγραφές καλύπτουν διαφορετικούς στατιστικούς πληθυσµούς. Οι επιχειρήσεις που καλύπτονται από καταγραφές καινοτοµίας αλλά όχι από έρευνες ΕΤΑ, είναι συνήθως µικρού ή µεσαίου µεγέθους Ξεκινώντας από την υπόθεση ότι στις περισσότερες χώρες οι καταγραφές καινοτοµίας θα διαχωρίζονται από τις καταγραφές ΕΤΑ, προτείνονται παρακάτω µερικές ερωτήσεις σε σχέση µε την ΕΤΑ που µπορούν να συµπεριλαµβάνονται σε απογραφές καινοτοµίας. Σε πολλές χώρες, οι ερωτήσεις αυτές µπορεί να συµπεριλαµβάνονται και στις απογραφές ΕΤΑ. Όλες οι ερωτήσεις για ΕΤΑ πρέπει αυστηρά να εναρµονίζονται µε τους ορισµούς και τις ταξινοµήσεις του Εγχειριδίου Frascati Συνιστάται να ζητούνται πληροφορίες για δαπάνες ΕΤΑ και για προσωπικό που απασχολείται σε ΕΤΑ (λαµβάνοντας υπόψη ότι θα µπορούσε να προκύψει πρόβληµα από το γεγονός ότι η ερώτηση σε σχέση µε τις δαπάνες ΕΤΑ επικαλύπτεται µε την αντίστοιχη ερώτηση για δαπάνες καινοτοµίας), εκτός από την περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από άλλες σχετικές πηγές ή καταγραφές ΕΤΑ. Προτείνεται επιπλέον να ερωτάται αν η δραστηριότητα ΕΤΑ επιτελείται σε µόνιµη ή σε ευκαιριακή βάση και ποιά είναι η κατανοµή των δαπανών µεταξύ ΕΤΑ προϊόντων και διαδικασιών Μία σηµαντική ερώτηση αναφέρεται στη συνεργασία επί θεµάτων ΕΤΑ µε άλλες επιχειρήσεις, οργανισµούς και πανεπιστήµια, τόσο µέσα στην ίδια τη χώρα, όσο και σε άλλες χώρες ή οµάδες χωρών (διακρατική συνεργασία).

15 269. Συνιστάται να περιλαµβάνεται στις καταγραφές καινοτοµίας και µία ερώτηση σε σχέση µε τη συνεργασία επί θεµάτων ΕΤΑ ανά οµάδες συνεργατών και χωρών. 6.2 ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας και δυνατότητα ιδιοποίησης των καινοτοµιών 270. Τα στοιχεία που προέρχονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (αιτήσεις ή εγκρίσεις) δεν αποτελούν δείκτες αποτελεσµάτων καινοτοµίας, αλλά δείκτες εφευρέσεων που δεν οδηγούν απαραίτητα σε καινοτοµίες. Η παρουσία των σχετικών ερωτήσεων όµως στις καταγραφές είναι ουσιώδης για την σε βάθος κατανόηση της διαδικασίας της καινοτοµίας. Βασικά στοιχεία αποτελούν φυσικά ο αριθµός των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για τα οποία κατατέθηκαν αιτήσεις ή τα οποία κατοχυρώθηκαν για µία επιχείρηση, πληροφορία που βρίσκεται σε διάφορες εθνικές και διεθνείς τράπεζες πληροφοριών. Ανάλογες ερωτήσεις έχουν επίσης συµπεριληφθεί σε αρκετές καταγραφές καινοτοµίας ή ΕΤΑ που διεξάγουν οι διάφορες χώρες Συνιστάται να ζητείται από τις επιχειρήσεις αξιολόγηση των διαφόρων µεθόδων για τη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των καινοτοµιών που έχουν εισάγει κατά την τελευταία τριετία. Οι µέθοδοι µπορεί να είναι: διπλώµατα ευρεσιτεχνίας κατοχύρωση σχεδίασης µυστικότητα πολυπλοκότητα στη σχεδίαση των προϊόντων ύπαρξη χρονικού πλεονεκτήµατος έναντι των ανταγωνιστών 6.3 Απόκτηση και διάχυση της τεχνολογίας 272. Στις καταγραφές για την καινοτοµία, οι ερωτήσεις οι σχετικές µε το ισοζύγιο τεχνολογικών πληρωµών (ΙΤΠ) έχουν ενσωµατωθεί σε δύο επίπεδα Η πρώτη, πιο φιλόδοξη, προσέγγιση θέτει ερωτήσεις σχετικά µε το κόστος και το όφελος από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες, τεχνογνωσία, τεχνική υποστήριξη και άλλα είδη µεταβίβασης της τεχνολογίας.

16 274. Η δεύτερη προσέγγιση δεν ασχολείται µε οικονοµικά στοιχεία, αλλά θέτει ερωτήσεις σχετικά µε το αν η επιχείρηση έχει αποκτήσει εγχώρια ή εισαγόµενη τεχνολογία και αν έχει πωλήσει τεχνολογία στην εγχώρια ή στην ξένη αγορά Η µεθοδολογία του θέµατος περιγράφεται στο Εγχειρίδιο ΙΤΠ (ΤΒΡ Manual) του ΟΟΣΑ, δεν είναι όµως βέβαιο ότι µπορούµε, στο πλαίσιο των απογραφών καινοτοµίας, να ζητάµε λεπτοµερείς πληροφορίες για το ΤΙΠ, το οποίο ίσως είναι καλύτερα να εξετάζεται σε ξεχωριστές απογραφές. Για το λόγο αυτό συνιστάται η δεύτερη προσέγγιση για τις απογραφές καινοτοµίας Προκειµένου να δηµιουργηθεί µία εικόνα των σχέσεων µεταξύ απόκτησης τεχνολογίας, καινοτοµίας και πωλήσεων τεχνολογίας, συστήνεται να ερωτώνται οι επιχειρήσεις τουλάχιστον αν έχουν αποκτήσει τεχνολογία προερχόµενη από την εγχώρια ή από την εξωτερική αγορά (εάν είναι δυνατόν µε διαχωρισµό ανά υποπεριοχές) ή αν έχουν πωλήσει τεχνολογία στην εγχώρια ή στην εξωτερική αγορά (µε αντίστοιχο διαχωρισµό). Αν αυτό είναι εφικτό, η πληροφορία θα πρέπει να διαχωρίζεται περαιτέρω ανά είδος συναλλαγής (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, µη κατοχυρωµένες εφευρέσεις, άδειες, τεχνογνωσία, εµπορικά σήµατα, υπηρεσίες τεχνολογικού περιεχοµένου, χρήση υπηρεσιών συµβούλων, απόκτηση/µεταφορά τεχνολογίας µέσω αγοράς ή πώλησης επιχειρήσεων ή εξοπλισµού, κινητικότητα εξειδικευµένου προσωπικού κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 277. Η µέτρηση του συνολικού κόστους των δραστηριοτήτων ΤΚΠ σε επιχειρήσεις και κλάδους αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους στόχους των ερευνών καινοτοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 129. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί το πρώτο βήµα για τον καθορισµό ενός στατιστικού πλαισίου, το οποίο προκύπτει από τις έννοιες και τις προτεραιότητες του Κεφαλαίου 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί δείκτες καινοτομίας. ελληνικών επιχειρήσεων

Βασικοί δείκτες καινοτομίας. ελληνικών επιχειρήσεων Βασικοί δείκτες καινοτομίας Έρευνα & Ανάπτυξη στις ελληνικές επιχειρήσεις ελληνικών επιχειρήσεων 2012-2014 Επίσημα στατιστικά & δείκτες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 8 Ιουλίου 2016 Στατιστικές για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ (OBJECT APPROACH)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ (OBJECT APPROACH) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ (OBJECT APPROACH) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 380. Στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος εγχειριδίου περιγράφονται δύο τρόποι για τη συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Πληροφόρησης-Ανάπτυξη

Πηγές Πληροφόρησης-Ανάπτυξη Τίτλος Εισήγησης : Διερευνώντας τη σχέση Πηγές Πληροφόρησης-Ανάπτυξη Καινοτομίας: Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, ph.d. Επιστημονικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Αθήνας Δρ. Ιωάννης Μπουρής, mba,ph ph.d.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ OSLO ΟΡΓAΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓAΣΙΑΣ ΚAΙ AΝAΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για την Κρατική Χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης Αθήνα,

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για την Κρατική Χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης Αθήνα, Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για την Κρατική Χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης 2012-2013 Αθήνα, 24.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ( 8 ΕΝΟΤΗΤΕΣ) Φύλλα προς συμπλήρωση Κάνοντας κλικ στους συνδέσμους μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Λάρισα, 30 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγικά Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί µία στρατηγική προσέγγιση, µε στόχο τον οικονοµικό µετασχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Πολιτικής Ενεργειακής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Καινοτοµία ορίζεται ως «η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το στοίχηµα του νέου επενδυτικού νόµου και το αναγκαίο φορολογικό περιβάλλον

Το στοίχηµα του νέου επενδυτικού νόµου και το αναγκαίο φορολογικό περιβάλλον Το στοίχηµα του νέου επενδυτικού νόµου και το αναγκαίο φορολογικό περιβάλλον Κώστας Σφακάκης Σύµβουλος ιοίκησης - Φορολογικά Θέµατα 12ο Athens Tax Forum Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental Αθήνα, 10/03/2016

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 299/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.10.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 995/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Οκτωβρίου 2012 για τον καθορισμό λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Αντλιών 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Διανοητικού Κεφαλαίου. Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου σας

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Διανοητικού Κεφαλαίου. Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου σας Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Διανοητικού Κεφαλαίου Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου σας Scottish Enterprise 2005-2012 Εισαγωγή Η σαφής κατανόηση των περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Total Banking Solution

Total Banking Solution Natech CSB2 Total Banking Solution Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική Η NATECH EINAI Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Οι τράπεζες δε δύνανται πλέον να επαναπαύονται σε τραπεζικές εφαρμογές του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ενώ είναι γενικά παραδεκτό ότι η ανάπτυξη και διάχυση των νέων τεχνολογιών είναι σηµαντική για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Σ Ο Ν Α Γ Ρ Ο Σ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Ε Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Ι Δ Τ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Φαρμακευτικός Κλάδος

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Φαρμακευτικός Κλάδος Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Φαρμακευτικός Κλάδος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: Δρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Οικονομικά της Τεχνολογίας Μέγεθος Επιχείρησης, Καινοτομία και Μεγέθυνση Κώστας Τσεκούρας Περίγραμμα Η Schumpeterian Υπόθεση Το τεχνολογικό περιβάλλον Καινοτομικότητα και μέγεθος Καινοτομικότητα: SMEs

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ου ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ου ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΟ 4.1 «Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την εµπορική εκµετάλλευση ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.1 Το επιχειρείν: ο επιχειρηματίας και η επιχείρηση 10.1 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit

Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit Παράδειγμα Εφαρμογής Οκτώβριος 2005 1. Risk based audit: πώς προέκυψε; 2. Risk assessment project: πώς σχεδιάστηκε; 3. Risk assessment method: ποιά επιλέξαμε; 4. Risk assessment

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59. Η έκφραση οικονοµία έντασης γνώσης δηµιουργήθηκε για να περιγράψει την τάση των προηγµένων οικονοµιών να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Κλάδος Τροφίμων & Ποτών

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Κλάδος Τροφίμων & Ποτών Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Εξεταστής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation Flash

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των ικαιωµάτων της ιανοητικής Ιδιοκτησίας στους κλάδους της Κλωστοϋφαντουργίας και. Ένδυσης

Η Προστασία των ικαιωµάτων της ιανοητικής Ιδιοκτησίας στους κλάδους της Κλωστοϋφαντουργίας και. Ένδυσης Εταιρία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών Η Προστασία των ικαιωµάτων της ιανοητικής Ιδιοκτησίας στους κλάδους της Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης Αθήνα 10 Μαρτίου 2010 ΕΤΑΚΕΙΑ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισµών Ακαδ. Έτος 2012-2013 Επαναληπτική Εξέταση (Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Ενότητα 1: Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τι είναι η τεχνολογία διαδικασιών παραγωγής Τεχνολογία διαδικασιών παραγωγής είναι η εφαρμογή της επιστήμης στην παραγωγή προϊόντων. Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Θέµα 1 ο ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ Α) 1) Σωστό 2) Λάθος 3) Σωστό 4) Λάθος 5) Λάθος Β) 1) i) σελ 127 σχολικού (πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Όλοι παίρνουμε αποφάσεις συνεχώς σε διάφορα επίπεδα / περιβάλλοντα αποφάσεων: Προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα