Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: ,00 πλέον Φ.Π.Α.: Αρ. Πρωτ. :1468/ Αρ. Σχεδ. :468 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΑ 2015

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA, στο πλαίσιο του» διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ» Σελίδα 2

3 Ο Οργανισµός Λιµένα Πατρών Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ, Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις Tις διατάξεις του Π.Δ.118/ (ΦΕΚ 150Α) «Κανονισµός Προµηθειών του Δηµοσίου» όπως ισχύει σήµερα. Οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ ΕΚ του Π.Δ. 59/2007 και συµπληρωµατικά µε το Π.Δ. 118/2008 και του Ν. 2362/1995,άρθ. 83, παρ. 1 όπως αυτό αναθεωρήθηκε ε µε την υπ αρ / 739 απόφ. Υπ. Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β/ για το ύψος Υπηρεσιών του συγκεκριµένου έργου). Οι διατάξεις του Ν. 2856/ 2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α / 248), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 3336/ 2005 (ΦΕΚ Α / 95). Ο Ν. 2522/972/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α 178/97). Ο Ν. 2932/01 (ΦΕΚ 145 Α / ) 01) «.Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες Διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. Ο Ν. 3429/05 (ΦΕΚ 314 Α / ) 05) «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (ΔΕΚΟ)». Το άρθρο 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 1247/Α /95) «Περί Δηµόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Ο Ν. 2286/95 περί «προµηθειών του Δηµόσιου τοµέα και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». Οι διατάξεις του νόµου 3548/07 (ΦΕΚ 68/ ) 2007) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». Ο Ν. 3310/2005, ΦΕΚ Α' 30/ «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως ισχύει σήµερα. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (Ε.Ε. αριθµ. L 134 της σελ. 114), όπως ισχύει και το Π.Δ. 60/2007 περί προσαρµογής της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 2342/2002 της επιτροπής της 23 ης Δεκεµβρίου 2002 για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, για τη θέσπιση του Δηµοσιονοµικού Σελίδα 3

4 Κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Την από εγκριτική απόφαση της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του προγράµµατος «ΜΕD», περί υλοποίησης του έργου. Η απόφαση µε αρ. 113/2012 του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. περί έγκρισης συµµετοχής του στο πρόγραµµα MEDITA. Η υπ αρ. 39/2014 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ για τη διενέργεια πρόχειρου ανοικτού διαγωνισµού επιλογής Συµβούλου του για τις ανάγκες υλοποίησης έργου «MEDITA». Το εγκεκριµένο Τ.Δ.Ε. του έργου «MEDITA» το οποίο εντάσσεται στο πρόγραµµα MED. Τη Σύµβαση Χρηµατοδότησης µεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου. Την Σύµβαση µεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των Εταίρων του έργου. Ο Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α / ) 2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». Ο Ν.4053/2012 (ΦΕΚ 82/Α / ) 2012) «Ρυθµίσεις λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». Το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α / ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, Π.Δ., απόφασης, κ.λπ.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Σελίδα 4

5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι Διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την ανάδειξη Συµβούλου για την «Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA». O προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις είκοσι οχτώ χιλιάδες ευρώ [28.000,00] πλέον έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα Ευρώ (6.440,00 ) για Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικής δαπάνης τριάντα τέσσερις χιλιάδες και τετρακόσια σαράντα Ευρώ (34.440,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά σύµφωνα µε τους αναλυτικούς όρους της πρόσκλησης όπως παρουσιάζονται στο ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και το ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. Το ανωτέρω έργο θα χρηµατοδοτηθεί από τον προϋπολογισµό του έργου ΜΕDITA που έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα «MED» και χρηµατοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κεντρικά Γραφεία Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ Κτήριο Υπηρεσιών Ν. Λιµένα Πατρών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ 16/03/2015 Δευτέρα ΩΡΑ 11.00π.µ. Σελίδα 5

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MEDITA To έργο MEDiterranean Information Traffic Application, MED.I.T.A. προσπαθεί να βελτιώσει τις θαλάσσιες µεταφορές καθώς και τις διασυνδέσεις µεταξύ των λιµένων, χερσαίων τερµατικών και κέντρων διανοµής και αποθήκευσης. Το έργο βασίζεται στη δηµιουργία ενός φυσικού και πληροφοριακού δικτύου ανάµεσα σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας το οποίο διευκολύνει, επιταχύνει και κάνει πιο αποτελεσµατική τη διακίνηση των αγαθών στην περιοχή της Μεσογείου χρησιµοποιώντας χαµηλού κόστους τεχνολογίες όπως το παθητικό RFIDUHF και η ανταλλαγή δεδοµένων µε webservices. Πιο συγκεκριµένα το MEDITA στοχεύει στη: 1. Μείωση του απαιτούµενου χρόνου αναµονής για τους ελέγχους στην είσοδο, που προκαλεί µεγάλες ουρές στις πύλες, 2. Μείωση της παραγόµενης ρύπανσης από τα οχήµατα σε βραδυπορία καθώς επίσης από τα οχήµατα που κινούνται εντός των λιµένων σε µη-βελτιστοποιηµένες διαδροµές, 3. Δηµιουργία ενός κοινού πληροφοριακού δικτύου από τις λιµενικές αρχές και τους χρήστες του λιµένος που θα επιτρέψει τον αυτοµατοποιηµένο έλεγχο των φορτίων και θα βελτιώσει την αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών (π.χ. το σχεδιασµό διαδροµής, την παρακολούθηση των προϊόντων µε υψηλό κίνδυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον, κλπ), 4. Δηµιουργία µιας ad hoc διαδικασίας άντλησης στατιστικών δεδοµένων για τις χρησιµοποιούµενες οδούς και την ταξινόµηση τους 5. Εφαρµογή µιας ενιαίας πλατφόρµας µε στόχο τη διάχυση πληροφοριών ανάµεσα στα µέλη του προγράµµατος ΜED.I.T.A. ή και σε άλλα εξουσιοδοτηµένα/ενδιαφερόµενα µέρη. Αναλυτικά, το αντικείµενο, οι προβλεπόµενες ενέργειες και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»» της Διακήρυξης αυτής. Επισηµαίνεται ότι γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο των έργων και υπηρεσιών. Σελίδα 6

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα αρχή είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ «Ο.Λ. Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ», ο οποίος προκηρύσσει το διαγωνισµό και θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη σύµβαση εκτέλεσης του έργου. Δ/νση έδρας της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Τηλέφωνο: Fax: Κτήριο Υπηρεσιών Νότιου Λιµένα Πατρών (2610) (2610) Σελίδα 7

8 ΜΕΡΟΣ (Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, µε ίσους όρους, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία σύµφωνα µε το αντικείµενο του έργου. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. Τα έγγραφα γραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 2. ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την ΟΛ.ΠΑ. Α.Ε., Κτήριο Υπηρεσιών Ν. Λιµένα Πατρών (στο νέο Λιµένα Πατρών Ακτή Δυµαίων έναντι Praktiker), T.K , Πάτρα, τηλ.: , fax: , αποκλειστικά και µόνο µέσω του επίσηµου ιστότοπου της Υπηρεσίας, Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του Διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας Διακήρυξης. Σελίδα 8

9 Συµπληρωµατικές, αποκλειστικά έγγραφες, διευκρινίσεις σχετικά µε την Διακήρυξη θα παρέχονται το αργότερο δύο (2) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών και εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινήσεις θα είναι συνολικές. Διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από τον Οργανισµό Λιµένος Πατρών Α.Ε.,., Πάτρα Τ.Κ , τηλ: , fax: , Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή Αναδόχου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. Αλλαγή κωδικού πεδίου 4. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997. Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις : Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισµό δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής και εποµένως δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται, όσοι: Σελίδα 9

10 i. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου ii. αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του δηµοσίου τοµέα, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, iii. βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, iv. έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, v. έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική ελµατική διαγωγή τους, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, vi. έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις Αναθέτουσα Αρχή, vii. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, viii. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε την ισχύουσα της χώρας της αναθέτουσας αρχής, ix. είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών, που απαιτούνται, κατ εφαρµογή των άρθρων 24 µέχρι 29 του ΠΔ 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου», x. έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις και είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής. Σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας συµµετεχόντων τα παραπάνω ισχύουν για κάθε µέλος της. 6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία, που ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές, που κατατίθενται µετά την ώρα υποβολής της καταληκτικής ηµεροµηνίας είναι εκπρόθεσµες, δεν παραλαµβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισµού, επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται. Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να: Σελίδα 10

11 συντάσσονται µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα και υποβάλλονται µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη, αναφέρουν ότι οι προσφέροντες έλαβαν γνώση όλων των όρων της παρούσας Διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς. Εξ' άλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι συµµετέχοντες είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παρόν τεύχος Διακήρυξης. αναφέρουν ρητά την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της Διακήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών και λοιπών), υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα (µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην αγγλική). Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε µε το Ν.1497/ 84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής και καλής εκτέλεσης των Αλλοδαπών Προσώπων, των Ελλήνων πολιτών και Ηµεδαπών Νοµικών Προσώπων, Εταιριών, Συνεταιρισµών, Συµπράξεων κ.λ.π. και γενικότερα όλων που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό, εφ όσον επιλέξουν να προσκοµίσουν εγγυητικές επιστολές από αρµόδιους φορείς εκτός Ελλάδας. Η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθµίδες της), και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. αφορούν ολόκληρο το έργο και να αποτελούν µια ολοκληρωµένη και ενιαία λύση, την καλύτερη κατά την κρίση του προσφέροντος. αναγράφουν τη συνολική προσφερόµενη τιµή αριθµητικά και ολογράφως, είναι δακτυλογραφηµένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, ξύσµατα, διαγραφές, προσθήκες ή αλλοιώσεις, κλπ). Εάν στην προσφορά υπάρχει οιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από Σελίδα 11

12 τον προσφέροντα. Η δε αρµόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισµού κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει προσφορά αιτιολογηµένα, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός. Ήδη προσδιορίζεται ότι δεν λαµβάνονται υπόψη και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές, που : είναι αόριστες και δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, ή συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, αποτελούν αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, περιέχουν εναλλακτικές ακτικές προσφορές, είτε στο σύνολό τους, είτε για τα επιµέρους τµήµατα του έργου, αφορούν µέρος µόνον του έργου, και δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητουµένων υπηρεσιών, δεν έχουν συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος, δεν περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και δε συνοδεύονται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, δεν περιλαµβάνουν µε σαφήνεια τη προσφερόµενη τιµή, ή/και εµφανίζουν τιµές σε οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς, υποβάλλουν οικονοµική προσφορά µεγαλύτερη του προϋπολογισµού του έργου, ο χρόνος ισχύος τους ορίζεται µικρότερος των ενενήντα (90) ηµερών, δεν είναι σύµφωνες µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται, κατατεθούν εκπρόθεσµα. 8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µε το νόµιµο εκπρόσωπο τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ, Πάτρα,- Υπ όψη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµού,- Τηλ fax: , Σελίδα 12

13 το αργότερο µέχρι την 16/03/2015 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.µ. Προσφορές µπορούν να υποβληθούν επίσης και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή. Όσες προσφορές υποβληθούν µε τον τρόπο αυτό, θα ληφθούν υπ όψιν µόνον εάν αυτές θα περιέρχονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (ήτοι µέχρι την 16/03/2015 και ώρα 11:00 π.µ). Προσφορές που θα υποβληθούν µε οποιοδήποτε τρόπο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν παραλαµβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. Η ηµεροµηνία και ώρα υποβολής θα αποδεικνύεται µόνο από το Πρωτόκολλο του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ. Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά τη λήξη της ηµέρας και ώρας υποβολή των προσφορών, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Διαγωνισµού, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ, Νέος Λιµένας, Κτήριο Υπηρεσιών Ν. Λιµένα, ΤΚ Πάτρα. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή µε το νόµιµο εκπρόσωπο τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Αλλαγή κωδικού πεδίου 9. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισµό για ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισµού µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα, µόνο εφ' όσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η κατακύρωση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 10. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφερόµενες τιµές πρέπει να είναι εκφρασµένες σε Ευρώ ( ). Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). Η συνολική προσφερόµενη τιµή αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Προσφορές, στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές ή η συνολική τιµή, απορρίπτονται. Αναπροσαρµογή της τιµής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του έργου. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται. Σελίδα 13

14 11. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές, για να γίνουν δεκτές, υποβάλλονται στον τόπο και το χρόνο που ορίζει η Διακήρυξη, µέσα σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ή ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς ή ενιαίο περίβληµα κάθε υποψηφιότητας συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή, για την πρωτοκόλληση του, στην οποία θα πρέπει επίσης να αναγράφονται τα στοιχεία του ενιαίου φακέλου προσφοράς. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναφέρει : τον προσφέροντα: : την επωνυµία, τη ταχ. διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντος ή τις επωνυµίες, τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των µελών της ένωσης, τον αποδέκτη: : Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό της ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών (δηλαδή Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού: 16/03/2015, ώρα 11:00π.µ. την ένδειξη: : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη «Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ» Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς ή ενιαίο περίβληµα κάθε υποψηφιότητας περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιµέρους υποφακέλους, οι οποίοι πρέπει να είναι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ και να αναφέρουν εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου, όπως παραπάνω κι επιπλέον : ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α : «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Όλα τα ζητούµενα στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού, υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίτυπο το καθένα και τοποθετούνται στον αντίστοιχο υποφάκελο, αναλόγως του περιεχοµένου τους, όπως αυτό προσδιορίζεται στη σχετική παράγραφο της παρούσας Διακήρυξης. Δηλαδή στον ενιαίο φάκελο προσφοράς ή ενιαίο περίβληµα κάθε υποψηφιότητας υπάρχουν συνολικά τρεις (3) σφραγισµένοι υποφάκελοι, ως εξής : 1. Υποφάκελος Α «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίτυπο, 2. Υποφάκελος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίτυπο, 3. Υποφάκελος Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίτυπο. Σελίδα 14

15 Το πρωτότυπο, εκτός από την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», επί ποινή αποκλεισµού θα περιέχει πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, το δε αντίτυπο µπορεί να περιέχει απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωµένων αντιγράφων. Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των αντιτύπων, το πρωτότυπο θα είναι το επικρατέστερο των άλλων. Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισµένους υποφακέλους (α) οικονοµικής προσφοράς, (β) τεχνικής προσφοράς, και (γ) δικαιολογητικών συµµετοχής µε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα απορρίπτονται. Οι φάκελοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι καλά κλεισµένοι και µε την σφραγίδα του προσφέροντος στα σηµεία ανοίγµατος,, ώστε να µην είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων (φυσικών ή νοµικών), η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους νόµιµα εξουσιοδοτηµένο. 12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, την τεχνική προσφορά και την οικονοµική προσφορά, τοποθετηµένα στον αντίστοιχο υποφάκελο, ως ακολούθως ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α περιλαµβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού ο υποψήφιος: 1. την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» της παρούσας Διακήρυξης. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: 2.1. Να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του Διαγωνισµού, στον οποίο θα συµµετάσχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι Διαγωνιζόµενοι: δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στο Κεφάλαιο Αποκλεισµός Συµµετοχής περιπτώσεις της παρούσας Διακήρυξης είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωµή των φόρων και των τελών, είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, 2.2. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των πινάκων του Κεφαλαίου Δικαιολογητικά κατά το Στάδιο Σελίδα 15

16 Κατακύρωσης της παρούσης, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 3. Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης, καταστατικό και οι τροποποιήσεις του ή επικυρωµένο κωδικοποιηµένο καταστατικό εάν υπάρχει για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων αυτού (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 4. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος της Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην Ένωση. Οι Ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αναπληρωθούν µε Ένορκη Δήλωση του διαγωνιζόµενου, ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζόµενου, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις ή/και τη συµπλήρωση ελλείψεων εκάστου των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών, και οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή. Για την πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου έργου. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων ή παρόµοιων έργων,- τα οποία έχουν υλοποιηθεί την τελευταία πενταετία- µε αναφορά στην οικονοµική τους αξία, στο χρόνο υλοποίησης, στον παραλήπτη και στο ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου. Οι Σελίδα 16

17 παραδόσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται µε σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής. Λόγω του γεγονότος ότι η κύρια ενασχόληση του υποψήφιου ανάδοχου θα είναι η ανάπτυξη συστηµάτων για τις πιλοτικές εφαρµογές που έχει επιλέξει ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., και ειδικότερα: a) H ανάπτυξη συστήµατος λιµενικών και ναυτιλιακών εφαρµογών και Β) Η διαχείριση θέσεων στάθµευσης εντός των χώρων του Λιµένα, ως παρόµοια έργα νοούνται εκείνα που αποδεδειγµένα έχουν εφαρµοσθεί σε λιµενικούς χώρους. Στο κυρίως σώµα της παρούσης δίνεται περιγραφή των πιλοτικών δράσεων που έχει επιλέξει ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., όπου ο Υποψήφιος Ανάδοχος, µπορεί να λάβει γνώση, ώστε εν συνεχεία να προσκοµίσει τις απόψεις του και την µεθολογία που θα ακολουθήσει. Επισηµαίνεται ότι στην προσφορά του κάθε υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει: i. να εµφανίζεται αναλυτικά το αντικείµενο, η αµοιβή και το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών τους σε προηγούµενα έργα, καθώς και οι αποδέκτες τους δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. ii. τα σχετικά στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εµπεριστατωµένα ώστε αφενός µεν να δίνουν σαφή εικόνα της εµπειρίας του υποψηφίου αναδόχου σε παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών και παρόµοιες µε τις ζητούµενες υπηρεσίες, αφετέρου δε να είναι δυνατόν να διασταυρωθούν. iii. Ο κάθε ανάδοχος και η Οµάδα Έργου πρέπει να διαθέτουν σχετική εµπειρία για την εκτέλεση του παρόντος έργου και πρέπει να επισυναφθεί οργανόγραµµα των στελεχών και του προσωπικού του προσφέροντα όπως και των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της οµάδας έργου, µε προσδιορισµό της θέσης του καθενός στο οργανωτικό σχήµα, περιγραφή των καθηκόντων του σε σχέση µε την εκπόνηση των δράσεων και την εκτέλεση των εργασιών και βιογραφικά σηµειώµατα αυτών. Ειδικά, για τα νοµικά πρόσωπα πρέπει επιπλέον να προσκοµιστούν: 1. Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου της προσφέρουσας εταιρείας µε το οποίο: Εγκρίνεται η συµµετοχή της στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η συµµετοχή της εταιρείας στο διαγωνισµό, η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες µέλη της Ένωσης και το ποσοστό συµµετοχής της κάθε µιας στον προϋπολογισµό του έργου. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της. Σελίδα 17

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα