Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ α Καταπολ µηση τη Απ τη (OLAF) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, και ιδ ω το ρθρο 280, την πρ ταση τη Επιτροπ ( 1 ), τη γν µη του Ελεγκτικο Συνεδρ ου ( 2 ), Αποφασ ζοντα σ µφωνα µε τη διαδικασ α του ρθρου 251 τη συνθ κη ( 3 ), Εκτιµ ντα : (1) τι τα θεσµικ ργανα και τα κρ τη µ λη αποδ δουν µεγ λη σηµασ α στην προστασ α των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των και στην καταπολ µηση τη απ τη και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα που ε ναι επιζ µια για τα οικονο- µικ συµφ ροντα τη Κοιν τητα τι η ευθ νη τη Επιτροπ για το θ µα αυτ συνδ εται στεν µε την αποστολ τη σον αφορ την εκτ λεση του προϋπολογισµο δυν µει του ρθρου 274 τη συνθ κη ΕΚ τι η σηµασ α αυτ τη δρ ση επιβεβαι νεται απ το ρθρο 280 τη συνθ κη ΕΚ (2) τι η προστασ α των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των αφορ χι µ νον τη διαχε ριση των πιστ σεων του προϋπολογισµο αλλ και εκτε νεται σε κ θε µ τρο που επηρε ζει δ ναται να επηρε σει την περιουσ α του (3) τι ε ναι αναγκα ο να τεθο ν σε εφαρµογ λα τα διαθ σιµα µ τρα για την υλοπο ηση αυτο του στ χου, ιδ ω απ την ποψη τη ερευνητικ αποστολ που χει ανατεθε στην Κοιν τητα, εν παρ λληλα θα πρ πει να διατηρηθε η ισχ ουσα κατανοµ και ισορροπ α των αρµοδιοτ των µεταξ του εθνικο και του κοινοτικο επιπ δου ( 1 )ΕΕC 21 τη , σ. 10. ( 2 ) Γν µη που διατυπ θηκε στι 14 Απριλ ου 1999 (δεν χει ακ µα δηµοσιευθε στην Επ σηµη Εφηµερ δα). ( 3 ) Γν µη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 6η Μα ου 1999 (δεν χει ακ µα δηµοσιευθεi στην Επ σηµη Εφηµερ δα). Απ φαση του Συµβουλ ου τη 25η Μα ου (4) τι, για να ενισχυθο ν τα µ τρα καταπολ µηση τη απ τη, η Επιτροπ, τηρ ντα την αρχ τη αυτονο- µ α κ θε θεσµικο οργ νου ω προ την εσωτερικ του οργ νωση, δηµιο ργησε, µε την απ φαση 1999/ 352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατ µ ( 4 ), στο πλα σι τη, την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ α Καταπολ µηση τη Απ τη (στο εξ καλε ται «Υπηρεσ α»), η οπο α ε ναι επιφορτισµ νη µε την πραγµατοπο ηση των διοικητικ ν ερευν ν κατ τη απ τη τι χει δ σει στην Υπηρεσ α πλ ρη ανεξαρτησ α στην σκηση των καθηκ ντων τη για τη διεν ργεια ερευν ν (5) τι η ευθ νη τη Υπηρεσ α για την καταπολ µηση τη απ τη, πω αυτ θεσπ στηκε απ την Επιτροπ, εκτε νεται, π ραν τη προστασ α των οικονο- µικ ν συµφερ ντων, προκειµ νου να συµπεριλ βει το σ νολο των δραστηριοτ των που χουν σχ ση µε την αν γκη τη διαφ λαξη των κοινοτικ ν συµφερ ντων απ παρατυπ ε οι οπο ε µπορο ν να επισ ρουν διοικητικ ποινικ δ ωξη (6) τι θα πρ πει να προβλεφθε τι, η συνεργασ α µεταξ των κρατ ν µελ ν και τη Επιτροπ, µε σκοπ την προστασ α των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των, που προβλ πεται στο ρθρο 280 τη συνθ κη ΕΚ, εξασφαλ ζεται απ την Υπηρεσ α (7) τι, δεδοµ νου τι ε ναι αναγκα ο να ενισχυθε η καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α, και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα που ε ναι επιζ µια για τα οικονοµικ συµφ ροντα των Κοινοτ των, η Υπηρεσ α πρ πει να χει τη δυνατ τητα να πραγµατοποιε εσωτερικ ρευνε σε λα τα θεσµικ ργανα και οργανισµο που χουν ιδρυθε απ τι συνθ κε ΕΚ και Ευρατ µ β σει αυτ ν (στο εξ καλο νται «θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισ- µο») (8) τι η απ φαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατ µ προβλ πει, σον αφορ τι ρευνε, τι η Υπηρεσ α ασκε τι αρµοδι τητε που χουν ανατεθε απ τον κοινοτικ νοµοθ τη, εντ των ορ ων και υπ του ρου που χουν καθορισθε απ αυτ ν ( 4 ) Βλ πε σελ δα 20 τη παρο σα Επ σηµη Εφηµερ δα.

2 L 136/2 EL (9) τι θα πρ πει να ανατεθε στην Υπηρεσ α η σκηση των αρµοδιοτ των που χουν ανατεθε στην Επιτροπ µε τον κανονισµ (Ευρατ µ, ΕΚ) αριθ. 2185/ 96 του Συµβουλ ου, τη 11η Νοεµβρ ου 1996, σχετικ µε του ελ γχου και εξακριβ σει που διεξ γει επιτοπ ω η Επιτροπ µε σκοπ την προστασ α των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των απ απ τε και λοιπ παρατυπ ε ( 1 ) τι πρ πει, εξ λλου, να δοθε στην Υπηρεσ α η δυνατ τητα να ασκ σει τι υπ λοιπε αρµοδι τητε που χουν ανατεθε στην Επιτροπ για την πραγµατοπο ηση επιτοπ ων ελ γχων και εξακριβ σεων στα κρ τη µ λη, µε σκοπ ιδ ω την αναζ τηση παρατυπι ν, σ µφωνα µε το ρθρο 9 του κανονισµο (ΕΚ, Ευρατ µ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλ ου, τη 18η εκεµβρ ου 1995, σχετικ µε την προστασ α των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ( 2 ) (10) τι οι ρευνε αυτ πρ πει να διεξ γονται σ µφωνα µε τη συνθ κη, και ιδ ω το πρωτ κολλο περ προνο- µ ων και ασυλι ν των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, τηρ ντα τον κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση των υπαλλ λων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των και το καθεστ που εφαρµ ζεται στο λοιπ προσωπικ των Κοινοτ των αυτ ν (στο εξ «κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση»), καθ και µε πλ ρη σεβασµ των ανθρωπ νων δικαιωµ των και των θεµελιωδ ν ελευθερι ν, και ιδ ω τη αρχ τη ισ τητα, του δικαι µατο του ενδιαφεροµ νου ατ - µου να εκφραστε για τα γεγον τα που το αφορο ν και του δικαι µατο σ µφωνα µε το οπο ο τα συµπερ σµατα µια ρευνα πρ πει να βασ ζονται µ νο σε στοιχε α µε αποδεικτικ αξ α τι, για το σκοπ αυτ, τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο πρ πει να προβλ ψουν του ρου και τι λεπτοµ ρειε σ µφωνα µε τι οπο ε θα διεξ γονται οι εν λ γω εσωτερικ ρευνε τι, εποµ νω, θα πρ πει να τροποποιηθε ο κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση, προκειµ νου να προβλεφθο ν τα δικαι µατα και οι υποχρε σει των υπαλλ λων και του λοιπο προσωπικο σε θ µατα εσωτερικ ν ερευν ν (13) τι εναπ κειται στι αρµ διε εθνικ αρχ, αναλ γω των περιπτ σεων, στα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο, να αποφασ ζουν για τη συν χεια που θα δ δεται στι ολοκληρωθε σε ρευνε, µε β ση την κθεση που εκπονε ται απ την Υπηρεσ α τι θα πρ πει π ντω να προβλεφθε η υποχρ ωση του διευθυντ τη Υπηρεσ α να διαβιβ ζει απευθε α στι δικαστικ αρχ του ενδιαφεροµ νου κρ του µ λου τι πληροφορ ε που συλλ γει η Υπηρεσ α κατ τη διεν ργεια εσωτερικ ν ερευν ν για πρ ξει που µπορο ν να επισ ρουν ποινικ δ ωξη (14) τι θα πρ πει να ορισθο ν οι προϋποθ σει υπ τι οπο ε οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α θα πραγµατοποιο ν την αποστολ του καθ και οι προϋποθ σει οι σχετικ µε την ευθ νη του διευθυντ σον αφορ την εκτ λεση αυτ ν των ερευν ν απ του υπαλλ λου τη Υπηρεσ α (15) τι, για την επιτυχ α τη συνεργασ α µεταξ τη Υπηρεσ α, των κρατ ν µελ ν και των οικε ων θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν, ε ναι αναγκα ο να διευκολυνθε η αµοιβα α ανταλλαγ πληροφορι ν µε παρ λληλη τ ρηση του εµπιστευτικο χαρακτ ρα αυτ ν των πληροφορι ν σπου καλ πτονται απ το επαγγελµατικ απ ρρητο, διασφαλ ζοντα τι απολα ουν τη προστασ α που παρ χεται στα δεδοµ να αυτο του ε δου (16) τι, για να εξασφαλισθε πω τα αποτελ σµατα των ερευν ν που πραγµατοποιο ν οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α θα λαµβ νονται υπ ψη, καθ και η αναγκα α παρακολο θηση, θα πρ πει να προβλεφθε τι οι εκθ σει µπορο ν να συνιστο ν αποδεικτικ στοιχε α παραδεκτ στι διοικητικ δικαστικ διαδικασ ε τι, προ το το, οι εκθ σει θα πρ πει να καταρτ ζονται κατ τρ πο που να συν δει µε του καν νε που δι πουν τι εθνικ διοικητικ εκθ σει (11) τι οι εν λ γω εσωτερικ ρευνε µπορο ν να πραγ- µατοποιο νται µ νον εφ σον εξασφαλ ζεται στην Υπηρεσ α η πρ σβαση σε λου του χ ρου των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν και σε κ θε πληροφορ α και γγραφο που χουν στην κατοχ του (12) τι, προκειµ νου να εξασφαλιστε η ανεξαρτησ α τη Υπηρεσ α κατ την εκτ λεση των καθηκ ντων που τη ανατ θενται µε τον παρ ντα κανονισµ, θα πρ πει να δοθε στο διευθυντ τη, η αρµοδι τητα να αποφασ ζει για την ναρξη ρευνα µε δικ του πρωτοβουλ α ( 1 )ΕΕL 292 τη , σ. 2. ( 2 )ΕΕL 312 τη , σ. 1. (17) τι η Υπηρεσ α θα πρ πει να απολα ει ανεξαρτησ α για την εκπλ ρωση τη αποστολ τη τι, προ εν σχυση αυτ τη ανεξαρτησ α, η Υπηρεσ α θα πρ πει να υπ κειται σε τακτικ λεγχο των καθηκ ντων τη για τη διεν ργεια ερευν ν, απ επιτροπ εποπτε α, αποτελο µενη απ ανεξ ρτητε εξωτερικ προσωπικ τητε, µε ιδια τερη εµπειρογνωµοσ νη στου τοµε αρµοδι τητα τη Υπηρεσ α τι η Επιτροπ θα πρ πει να χει επ ση ω αποστολ να επικουρε το διευθυντ τη Υπηρεσ α κατ την εκπλ ρωση των καθηκ ντων του (18) τι οι διοικητικ ρευνε θα πρ πει να εκτελο νται υπ τη διε θυνση του διευθυντ τη Υπηρεσ α, µε κ θε ανεξαρτησ α ναντι των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν και ναντι τη επιτροπ εποπτε α

3 L 136/3 (19) τι θα πρ πει να εναπ κειται στο διευθυντ τη Υπηρεσ α να µεριµν για την προστασ α των δεδο- µ νων προσωπικο χαρακτ ρα και για την τ ρηση του εµπιστευτικο χαρακτ ρα των πληροφορι ν που συλλ γονται µε τι ρευνε αυτ τι, επιπλ ον, θα πρ πει να εξασφαλ ζεται στου υπαλλ λου και το λοιπ προσωπικ των Κοινοτ των, νοµικ προστασ α ισοδ ναµη µε εκε νη που προβλ πεται στα ρθρα 90 και 91 του κανονισµο υπεηρεσιακ κατ σταση (20) τι θα πρ πει, µετ απ µια τριετ α, να αξιολογηθο ν οι δραστηρι τητε τη Υπηρεσ α (21) τι ο παρ ν κανονισµ ουδ λω περιορ ζει τι αρµοδι τητε και τι ευθ νε των κρατ ν µελ ν σον αφορ τη λ ψη µ τρων για την καταπολ µηση τη απ τη ει β ρο των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των τι, εποµ νω, αναθ τοντα τα καθ κοντα τη πραγµατοπο ηση εξωτερικ ν διοικητικ ν ερευν ν σε ανεξ ρτητη Υπηρεσ α, τηρε ται πλ ρω η αρχ τη επικουρικ τητα που διατυπ νεται στο ρθρο 5 τη συνθ κη τι η λειτουργ α τη Υπηρεσ α ε ναι κατ λληλη προκειµ νου να ενισχυθε η καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα ει β ρο των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των και, εποµ νω, τηρε επ ση την αρχ τη αναλογικ τητα, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ρθρο 1 Στ χοι και καθ κοντα 1. Προκειµ νου να ενισχυθε η καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα ει β ρο των οικονοµικ ν συµφερ ντων τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, η Ευρωπαϊκ Υπηρεσ α Καταπολ µηση τη Απ τη, η οπο α δηµιουργ θηκε µε την απ φαση 1999/352/ΕΚ,ΕΚΑΧ,Ευρατ µ τη Επιτροπ (στο εξ καλε ται «Υπηρεσ α»), ασκε τι αρµοδι τητε διεν ργεια ερευν ν που ανατ θενται στην Επιτροπ απ του κοινοτικο καν νε και κανονισµο καθ και απ τι συµφων ε που ισχ ουν στου τοµε αυτο. 2. Η Υπηρεσ α παρ χει στα κρ τη µ λη τη συνδροµ τη Επιτροπ για να οργαν σουν στεν και τακτικ συνεργασ α µεταξ των αρµοδ ων αρχ ν του, προκειµ νου να συντον ζουν τη δρ ση του που χει σκοπ να προστατε σει τα οικονοµικ συµφ ροντα τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα απ την απ τη. Η Υπηρεσ α συµβ λλει στο σχεδιασµ και στην αν πτυξη των µεθ δων καταπολ µηση τη απ τη καθ και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα που πλ ττει τα οικονοµικ συµφ ροντα τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα. 3. Στο πλα σιο των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν που ιδρ θηκαν απ τι συνθ κε β σει αυτ ν (στο εξ καλο νται «θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο»), η Υπηρεσ α διενεργε διοικητικ ρευνε µε σκοπ : την καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα ει β ρο των οικονοµικ ν συµφερ ντων τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, τον εντοπισµ, προ το το, σοβαρ ν πρ ξεων συνδεδε- µ νων µε την σκηση των επαγγελµατικ ν δραστηριοτ των, που µπορε να συνιστο ν παρ λειψη των υποχρε σεων των υπαλλ λων και του λοιπο προσωπικο των Κοινοτ των, η οπο α µπορε να επισ ρει πειθαρχικ, ενδεχοµ νω, ποινικ δ ωξη, παρ λειψη των αναλ γων υποχρε σεων των µελ ν των θεσµικ ν οργ νων και οργ νων, των διευθυντικ ν στελεχ ν των οργανισµ ν των µελ ν του προσωπικο των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν, που δεν υπ κεινται στον κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση. ρθρο 2 ιοικητικ ρευνε Κατ την ννοια του παρ ντο κανονισµο, ω «διοικητικ ρευνε» (στο εξ καλο νται «ρευνε») νοο νται λοι οι λεγχοι, εξακριβ σει και εν ργειε που πραγµατοποιο νται απ του υπαλλ λου τη Υπηρεσ α κατ την σκηση των καθηκ ντων του, σ µφωνα µε τα ρθρα 3 και 4, προκειµ νου να επιτυγχ νονται οι στ χοι που ορ ζονται στο ρθρο 1 και να αποδεικν εται, ενδεχοµ νω, ο παρ νοµο χαρακτ ρα των ελεγχοµ νων δραστηριοτ των. Οι ρευνε αυτ δεν θ γουν την αρµοδι τητα των κρατ ν µελ ν σον αφορ την ποινικ δ ωξη. ρθρο 3 Εξωτερικ ρευνε Η Υπηρεσ α ασκε την αρµοδι τητα, η οπο α ανατ θεται στην Επιτροπ µε τον κανονισµ (Ευρατ µ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, τη πραγµατοπο ηση επιτοπ ων ελ γχων και εξακριβ σεων στα κρ τη µ λη και, β σει των ισχυουσ ν συµφωνι ν συνεργασ α, σε τρ τε χ ρε. Στο πλα σιο των καθηκ ντων τη για τη διεξαγωγ ερευν ν, η Υπηρεσ α πραγµατοποιε του ελ γχου και εξακριβ σει, που προβλ πονται στο ρθρο 9 παρ γραφο 1 του κανονισµο (ΕΚ, Ευρατ µ) αριθ. 2988/95 και στου τοµεακο καν νε που αναφ ρονται στο ρθρο 9 παρ γραφο 2 του κανονισµο αυτο, στα κρ τη µ λη και, β σει των ισχυουσ ν συµφωνι ν συνεργασ α, σε τρ τε χ ρε. ρθρο 4 Εσωτερικ ρευνε 1. Στου τοµε που αναφ ρονται στο ρθρο 1, η Υπηρεσ α πραγµατοποιε τι διοικητικ ρευνε εντ των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν (στο εξ «εσωτερικ ρευνε»).

4 L 136/4 EL Οι εν λ γω εσωτερικ ρευνε διεξ γονται σ µφωνα µε του καν νε των συνθηκ ν, και ιδ ω του πρωτοκ λλου περ προνοµ ων και ασυλι ν των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, καθ και του κανονισµο υπηρεσιακ κατ σταση, υπ του ρου και σ µφωνα µε τι διαδικασ ε που προβλ πει ο παρ ν κανονισµ και τι αποφ σει που λαµβ νει το κ θε θεσµικ ργανο, ργανο και οργανισµ. Τα θεσµικ ργανα συνεννοο νται µεταξ του ω προ το καθεστ που θα θεσπ ζουν αυτ τι αποφ σει. 2. Εφ σον τηρο νται οι διατ ξει τη παραγρ φου 1: η Υπηρεσ α δικαιο ται µεση πρ σβαση, χωρ προειδοπο ηση, σε κ θε πληροφορ α που κατ χουν τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο, καθ και στι εγκαταστ σει αυτ ν. Η Υπηρεσ α χει το δικα ωµα να ελ γχει τα λογιστικ των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν. Η Υπηρεσ α µπορε να λαµβ νει αντ γραφα και αποσπ σµατα κ θε εγγρ φου και του υποθ - µατο κ θε µ σου αποθ κευση πληροφορι ν που κατ χουν τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο και, ε ν χρει ζεται, αναλαµβ νει τη διαφ λαξη αυτ ν των εγγρ φων και πληροφορι ν, προκειµ νου να αποφευχθε κ θε κ νδυνο εξαφ νιση, η Υπηρεσ α µπορε να ζητ ει προφορικ πληροφορ ε απ τα µ λη των θεσµικ ν οργ νων και οργ νων, απ τα διευθυντικ στελ χη των οργανισµ ν καθ και απ τα µ λη του προσωπικο των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν. 3. Υπ τι προϋποθ σει και σ µφωνα µε τι διαδικασ ε που προβλ πονται στον κανονισµ (Ευρατ µ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλ ου, η Υπηρεσ α µπορε να πραγµατοποιε επιτ πιου ελ γχου σε εγκαταστ σει οικονοµικ ν φορ ων του οπο ου αφορ το θ µα, προκειµ νου να χει πρ σβαση σε πληροφορ ε σχετικ µε πιθαν παρατυπ ε, που ενδ χεται να χουν στην κατοχ του οι φορε αυτο. Εξ λλου, η Υπηρεσ α µπορε να ζητ απ κ θε ενδιαφερ - µενο να τη παρ σχει τι πληροφορ ε που θεωρε χρ σιµε για τι ρευν τη. 4. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο ενηµερ νονται ταν οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α διενεργο ν ρευνα στι εγκαταστ σει του ταν συµβουλε ονται κ ποιο γγραφο ζητο ν πληροφορ ε που χουν στην κατοχ του τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο. 5. ταν απ τι ρευνε ανακ ψει το ενδεχ µενο να εν χεται προσωπικ κ ποιο µ λο, διευθυντικ στ λεχο, υπ λληλο µ λο του λοιπο προσωπικο, ενηµερ νεται σχετικ το οικε ο θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ. Σε περιπτ σει στι οπο ε χρει ζεται η τ ρηση απ λυτη µυστικ τητα για του σκοπο τη ρευνα απαιτε ται η προσφυγ σε µ σα ρευνα που εµπ πτουν στην αρµοδι τητα εθνικ δικαστικ αρχ, οι πληροφορ ε αυτ µπορο ν να δ δονται σε µεταγεν στερο στ διο. 6. Με την επιφ λαξη των διατ ξεων των συνθηκ ν, και ιδ ω του πρωτοκ λλου περ προνοµ ων και ασυλι ν, καθ και του κανονισµο υπηρεσιακ κατ σταση η απ φαση που λαµβ νει κ θε θεσµικ ργανο, ργανο και οργανισµ, η οπο α προβλ πεται στην παρ γραφο 1, περιλαµβ νει ειδικ τερα καν νε που αφορο ν: α) την υποχρ ωση των µελ ν, των υπαλλ λων και του λοιπο προσωπικο των θεσµικ ν οργ νων και οργ νων καθ και των διευθυντικ ν στελεχ ν, υπαλλ λων και λοιπο προσωπικο των οργανισµ ν να συνεργ ζονται και να ενηµερ νουν του υπαλλ λου τη Υπηρεσ α β) τι διαδικασ ε που πρ πει να τηρο ν οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α κατ την εκτ λεση των εσωτερικ ν ερευν ν, καθ και την εγγ ηση των δικαιωµ των των ατ µων που αφορ η εσωτερικ ρευνα. ρθρο 5 ναρξη των ερευν ν Η ναρξη των εξωτερικ ν ερευν ν γ νεται µε απ φαση του διευθυντ τη Υπηρεσ α, ο οπο ο ενεργε ιδ α πρωτοβουλ α µετ απ α τηση ενδιαφεροµ νου κρ του µ λου. Η ναρξη των εσωτερικ ν ερευν ν γ νεται µε απ φαση του διευθυντ τη Υπηρεσ α, ο οπο ο ενεργε ιδ α πρωτοβουλ α µετ απ α τηση του θεσµικο οργ νου, του οργ νου του οργανισµο που πρ πει να πραγµατοποιηθε η ρευνα. ρθρο 6 Εκτ λεση των ερευν ν 1. Ο διευθυντ τη Υπηρεσ α διευθ νει την εκτ λεση των ερευν ν. 2. Οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α ασκο ν τα καθ κοντ του αφο προσκοµ σουν γραπτ εξουσιοδ τηση στην οπο α αναγρ φονται τα στοιχε α ταυτ τητα και η ιδι τητ του. 3. Οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α πρ πει να ε ναι εφοδιασµ νοι, για κ θε παρ µβαση, µε γραπτ εντολ χορηγο - µενη απ το διευθυντ, στην οπο α αναφ ρεται το αντικε - µενο τη ρευνα. 4. Οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α υιοθετο ν, κατ τη δι ρκεια των επιτ πιων ελ γχων και εξακριβ σεων, στ ση σ µφωνη µε του καν νε και τι πρακτικ που επιβ λλονται στου υπαλλ λου του σχετικο κρ του µ λου, µε τον κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση, καθ και µε τι αποφ σει που αναφ ρονται στο ρθρο 4 παρ γραφο 1 δε τερο εδ φιο. 5. Οι ρευνε διεξ γονται αδιαλε πτω κατ τη δι ρκεια χρονικ περι δου αν λογη προ τι περιστ σει και την πολυπλοκ τητα τη υπ θεση. 6. Τα κρ τη µ λη φροντ ζουν στε οι αρµ διε αρχ του, σ µφωνα µε τι εθνικ διατ ξει, να παρ χουν στου υπαλλ λου τη Υπηρεσ α την αναγκα α συνδροµ για την εκπλ ρωση τη αποστολ του. Τα θεσµικ ργανα και ργανα φροντ ζουν στε τα µ λη και το προσωπικ του να παρ χουν στου υπαλλ λου τη Υπηρεσ α την αναγκα α συνδροµ για την εκπλ ρωση τη αποστολ του οι οργανισµο φροντ ζουν στε τα διευθυντικ στελ χη και το προσωπικ του να πρ ττουν το διο.

5 L 136/5 ρθρο 7 Υποχρ ωση ενηµ ρωση τη Υπηρεσ α 1. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο ενηµερ νουν αµελλητ την Υπηρεσ α για τι ενδεχ µενε περιπτ σει απ τη δωροδοκ α κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα. 2. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο καθ και τα κρ τη µ λη, στο µ τρο που το επιτρ πει το εθνικ δ καιο, διαβιβ ζουν στην Υπηρεσ α, κατ πιν αιτ σε τη µε πρωτοβουλ α του, κ θε γγραφο και πληροφορ α που κατ χουν σχετικ µε διεξαγ µενη εσωτερικ ρευνα. Τα κρ τη µ λη διαβιβ ζουν κ θε γγραφο και πληροφορ α σχετικ µε τι εξωτερικ ρευνε, σ µφωνα µε τι οικε ε διατ ξει. 3. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο καθ και τα κρ τη µ λη, στο µ τρο που το επιτρ πει το εθνικ δ καιο, διαβιβ ζουν επιπλ ον στην Υπηρεσ α κ θε κριν - µενο ω σχετικ µε την υπ θεση γγραφο και πληροφορ α που κατ χουν, και που αφορ την καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α και οποιασδ ποτε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα ει β ρο των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των. ρθρο 8 Εµπιστευτικ τητα και προστασ α των δεδοµ νων 1. Οι πληροφορ ε που λαµβ νονται στο πλα σιο εξωτερικ ν ερευν ν, υπ οποιαδ ποτε µορφ, προστατε ονται απ τι διατ ξει σχετικ µε τι ρευνε αυτ. 2. Οι πληροφορ ε που διαβιβ ζονται λαµβ νονται στο πλα σιο των εσωτερικ ν ερευν ν, υπ οιαδ ποτε µορφ, καλ πτονται απ το επαγγελµατικ απ ρρητο και απολα ουν τη προστασ α που παρ χουν οι διατ ξει οι οπο ε εφαρµ ζονται στα θεσµικ ργανα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. Οι πληροφορ ε αυτ δεν επιτρ πεται ιδ ω να ανακοιν νονται σε πρ σωπα λλα απ εκε να τα οπο α, λ γω των καθηκ ντων του στο πλα σιο των θεσµικ ν οργ νων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των των κρατ ν µελ ν, καλο νται να τι γνωρ ζουν ο τε να χρησιµοποιο νται για λλου σκοπο, εκτ τη καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα. 3. Ο διευθυντ φροντ ζει στε οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α και τα λλα πρ σωπα που ενεργο ν υπ την εποπτε α του να τηρο ν τι κοινοτικ και εθνικ διατ ξει σχετικ µε την προστασ α των δεδοµ νων προσωπικο χαρακτ ρα, και ιδ ω τι προβλεπ µενε απ την οδηγ α 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου και του Συµβουλ ου, τη 24η Οκτωβρ ου 1995, για την προστασ α των φυσικ ν προσ πων ναντι τη επεξεργασ α δεδοµ νων προσωπικο χαρακτ ρα και για την ελε θερη κυκλοφορ α των δεδο- µ νων αυτ ν ( 1 ). 4. Ο διευθυντ τη Υπηρεσ α και τα µ λη τη επιτροπ εποπτε α του ρθρου 11 µεριµνο ν για την εφαρ- µογ των διατ ξεων του παρ ντο ρθρου καθ και των ρθρων 286 και 287 τη συνθ κη ΕΚ. ρθρο 9 κθεση τη ρευνα και συν χεια που δ δεται στι ρευνε 1. Μετ το π ρα τη ρευνα που διεξ γαγε, η Υπηρεσ α καταρτ ζει, υπ την εποπτε α του διευθυντ, κθεση που προσδιορ ζει ιδ ω τα διαπιστωθ ντα περιστατικ, την ενδεχ µενη οικονοµικ ζηµ α, και τα συµπερ σµατα τη ρευνα, συµπεριλαµβανοµ νων των συστ σεων του διευθυντ τη Υπηρεσ α για τη συν χεια που θα πρ πει να δοθε. 2. Οι εκθ σει αυτ καταρτ ζονται, λαµβ νοντα υπ ψη τι διαδικαστικ απαιτ σει που προβλ πονται απ το εθνικ δ καιο του οικε ου κρ του µ λου. Οι εκθ σει που καταρτ ζονται µε τον τρ πο αυτ αποτελο ν, πω οι διοικητικ εκθ σει που καταρτ ζονται απ του εθνικο διοικητικο ελεγκτ και υπ του ιδ ου ρου, αποδεικτικ στοιχε α παραδεκτ στι διοικητικ δικαστικ διαδικασ ε του κρ του µ λου, στο οπο ο η χρησιµοπο ησ του αποβα νει αναγκα α. Υπ κεινται στου διου καν νε εκτ µηση µε εκε νου που εφαρµ ζονται στι διοικητικ εκθ σει τι καταρτιζ µενε απ του εθνικο διοικητικο ελεγκτ και χουν ισ τιµο κ ρο µε αυτ. 3. Οι εκθ σει που καταρτ ζονται µετ απ εξωτερικ ρευνα και κ θε συναφ χρ σιµο γγραφο, διαβιβ ζονται στι αρµ διε αρχ των οικε ων κρατ ν µελ ν, σ µφωνα µε τι ρυθµ σει σχετικ µε τι εξωτερικ ρευνε. 4. Οι εκθ σει που καταρτ ζονται µετ απ εσωτερικ ρευνα και κ θε συναφ χρ σιµο γγραφο, διαβιβ ζονται στο οικε ο θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο δ νουν στι εσωτερικ ρευνε τη συν χεια, ιδ ω πειθαρχικ και δικαστικ, την οπο α απαιτο ν τα αποτελ σµατα των ερευν ν αυτ ν, και ενηµερ νουν σχετικ το διευθυντ τη Υπηρεσ α, εντ προθεσµ α που ορ ζει αυτ στα συµπερ σµατα τη κθεσ του, για τη συν χεια που δ νουν στι ρευνε. ρθρο 10 ιαβ βαση πληροφορι ν απ την Υπηρεσ α 1. Με την επιφ λαξη των ρθρων 8, 9 και 11 του παρ ντο κανονισµο και των διατ ξεων του κανονισµο (Ευρατ µ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 η Υπηρεσ α δ ναται να διαβιβ σει, αν π σα στιγµ, στι αρµ διε αρχ των οικε ων κρατ ν µελ ν πληροφορ ε που χει συλλ ξει κατ τη δι ρκεια των εξωτερικ ν ερευν ν. 2. Με την επιφ λαξη των ρθρων 8, 9 και 11 του παρ ντο κανονισµο, ο διευθυντ τη Υπηρεσ α διαβιβ ζει στι δικαστικ αρχ του οικε ου κρ του µ λου τι πληροφορ ε που συν λεξε η Υπηρεσ α κατ τη δι ρκεια των εσωτερικ ν ερευν ν σχετικ µε πρ ξει που µπορο ν να επισ ρουν ποινικ δ ωξη. Υπ την επιφ λαξη των απαιτ σεων τη ρευνα, ενηµερ νει ταυτ χρονα το οικε ο κρ το µ λο. ( 1 )ΕΕL 281 τη , σ. 31.

6 L 136/6 EL Με την επιφ λαξη των ρθρων 8 και 9 του παρ ντο κανονισµο, η Υπηρεσ α δ ναται να διαβιβ σει, αν π σα στιγµ, στο οικε ο θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ, τι πληροφορ ε που συν λεξε κατ τη δι ρκεια των εσωτερικ ν ερευν ν. ρθρο 11 Επιτροπ εποπτε α 1. Η επιτροπ εποπτε α, µε τον τακτικ λεγχο που διενεργε σον αφορ την εκτ λεση των καθηκ ντων διεξαγωγ ερευν ν, ενισχ ει την ανεξαρτησ α τη Υπηρεσ α. Κατ πιν αιτ σεω του διευθυντ µε δικ τη πρωτοβουλ α, η επιτροπ εποπτε α δ νει στο διευθυντ γν µε σχετικ µε τι δραστηρι τητε τη Υπηρεσ α, χωρ π ντω να αναµιγν εται στη διεξαγωγ των τρεχουσ ν ερευν ν. 2. Η επιτροπ εποπτε α αποτελε ται απ π ντε ανεξ ρτητε εξωτερικ προσωπικ τητε, οι οπο ε πληρο ν του ρου σκηση, στι αντ στοιχε χ ρε του, ανωτ ρων καθηκ ντων σχετικ ν µε του τοµε δραστηρι τητα τη Υπηρεσ α. Οι προσωπικ τητε αυτ διορ ζονται απ το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, το Συµβο λιο και την Επιτροπ µε κοιν συµφων α. 3. Η δι ρκεια τη θητε α των µελ ν ε ναι τριετ. Η θητε α αυτ µπορε να ανανεωθε µ α φορ. 4. Μετ τη λ ξη τη θητε α του, τα µ λη παραµ νουν εν υπηρεσ α ω του ανανεωθε η θητε α του αντικατασταθο ν. 5. Κατ την σκηση των καθηκ ντων του, δεν ζητο ν ο τε δ χονται εντολ απ καµ α κυβ ρνηση ο τε απ καν να θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ. 6. Η επιτροπ εποπτε α ορ ζει τον πρ εδρ τη. Θεσπ ζει τον εσωτερικ τη κανονισµ. ιεξ γει τουλ χιστον δ κα συνεδρι σει το χρ νο. Λαµβ νει τι αποφ σει τη µε την πλειοψηφ α των µελ ν τη και η γραµµατε α τη εξασφαλ ζεται απ την Υπηρεσ α. 7. Ο διευθυντ διαβιβ ζει, κ θε το, στην επιτροπ εποπτε α το πρ γραµµα των δραστηριοτ των τη Υπηρεσ α που αναφ ρονται στο ρθρο 1 του παρ ντο κανονισµο. Ο διευθυντ ενηµερ νει τακτικ την επιτροπ εποπτε α σχετικ µε τι δραστηρι τητε τη Υπηρεσ α, τι ρευν τη, τα αποτελ σµατ του και τη συν χεια που δ θηκε. ταν µια ρευνα διεξ γεται επ χρονικ δι στηµα µεγαλ τερο των ενν α µην ν, ο διευθυντ ανακοιν νει στην επιτροπ εποπτε α του λ γου για του οπο ου η ρευνα δεν χει µπορ σει ακ µη να περατωθε και την προβλεπ µενη για την ολοκλ ρωσ τη αναγκα α προθεσµ α. Ο διευθυντ ενηµερ νει την επιτροπ εποπτε α στι περιπτ σει στι οπο ε, το οικε ο θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ δεν δωσε συν χεια στι συστ σει που του γιναν απ το διευθυντ. Ο διευθυντ ενηµερ νει την επιτροπ εποπτε α σχετικ µε τι περιπτ σει στι οπο ε απαιτε ται η διαβ βαση πληροφορι ν στι δικαστικ αρχ κρ του µ λου. 8. Η επιτροπ εποπτε α εκδ δει κ θε χρ νο τουλ χιστον µ α κθεση δραστηριοτ των, την οπο α απευθ νει στα θεσµικ ργανα. Μπορε να υποβ λλει εκθ σει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, το Συµβο λιο, την Επιτροπ και το Ελεγκτικ Συν δριο σχετικ µε τα αποτελ σµατα των ερευν ν που διεξ γαγε η Υπηρεσ α και τη συν χεια που δ θηκε σ αυτ. ρθρο 12 ιευθυντ 1. Η Υπηρεσ α τ θεται υπ τη διε θυνση διευθυντ, ο οπο ο διορ ζεται απ την Επιτροπ για περ οδο π ντε ετ ν, η οπο α µπορε να ανανεωθε µ α φορ. 2. Προκειµ νου να προχωρ σει στο διορισµ, µετ απ πρ σκληση υποβολ υποψηφιοτ των που δηµοσιε εται, ενδεχοµ νω, στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των και µετ απ ευνοϊκ γν µη τη επιτροπ εποπτε α, η Επιτροπ καταρτ ζει τον κατ λογο των υποψηφ ων που διαθ τουν τα απαιτο µενα προσ ντα. Μετ απ διαβο λευση µε το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και το Συµβο λιο, η Επιτροπ διορ ζει το διευθυντ. 3. Ο διευθυντ δεν ζητ ο τε δ χεται εντολ απ οιαδ ποτε κυβ ρνηση και οιοδ ποτε θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ, κατ την εκπλ ρωση των καθηκ ντων του που αφορο ν την ναρξη και την εκτ λεση των εσωτερικ ν και εξωτερικ ν ερευν ν την κατ ρτιση των τελικ ν εκθ σεων µετ την ολοκλ ρωση των εν λ γω ερευν ν. Ε ν ο διευθυντ κρ νει τι κ ποιο µ τρο που λαβε η Επιτροπ θ τει σε κ νδυνο την ανεξαρτησ α του, χει δικα ωµα προσφυγ κατ τη Επιτροπ εν πιον του ικαστηρ ου των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. Ο διευθυντ υποβ λλει τακτικ εκθ σει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, στο Συµβο λιο, στην Επιτροπ και στο Ελεγκτικ Συν δριο σχετικ µε τα αποτελ σµατα των ερευν ν που πραγµατοποιο νται απ την Υπηρεσ α, σεβ - µενο τον εµπιστευτικ του χαρακτ ρα, τα ν µιµα δικαι - µατα των ενδιαφεροµ νων ατ µων και, αν λογα µε την περ πτωση, τηρ ντα τι εθνικ διατ ξει που εφαρµ ζονται στι δικαστικ διαδικασ ε. Τα εν λ γω θεσµικ ργανα εξασφαλ ζουν την τ ρηση του εµπιστευτικο χαρακτ ρα των ερευν ν που πραγµατοποιο νται απ την Υπηρεσ α, το σεβασµ των νοµ µων δικαιωµ των των ενδιαφεροµ νων ατ µων και, στην περ πτωση που χουν κινηθε δικαστικ διαδικασ ε, την τ ρηση λων των εθνικ ν διατ ξεων που εφαρµ ζονται στι εν λ γω διαδικασ ε.

7 L 136/7 4. Προτο αποφασ σει την επιβολ πειθαρχικ κυρ σεω κατ του διευθυντ, η Επιτροπ ζητ τη γν µη τη επιτροπ εποπτε α. Επιπλ ον, τα µ τρα τα σχετικ µε πειθαρχικ κυρ σει κατ του διευθυντ τη Υπηρεσ α, πρ πει να αποτελο ν αντικε µενο αιτιολογηµ νων αποφ σεων, οι οπο ε διαβιβ ζονται προ ενηµ ρωση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και στο Συµβο λιο. ρθρο 13 Χρηµατοδ τηση Οι πιστ σει τη Υπηρεσ α, το συνολικ ποσ των οπο ων εγγρ φεται σε ειδικ γραµµ του προϋπολογισµο, στο µ ρο Α του γενικο προϋπολογισµο τη Ευρωπαϊκ Ένωση που αφορ την Επιτροπ, αναγρ φονται λεπτο- µερ σε παρ ρτηµα του εν λ γω µ ρου. Οι θ σει εργασ α που διατ θενται στην Υπηρεσ α, απαριθ- µο νται σε παρ ρτηµα του π νακα προσωπικο τη Επιτροπ. ρθρο 14 λεγχο τη νοµιµ τητα Μ χρι να τροποποιηθε ο κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση, κ θε υπ λληλο µ λο του λοιπο προσωπικο των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, µπορε να υποβ λει στο διευθυντ τη Υπηρεσ α νσταση κατ πρ ξη που θ γει τα συµφ ροντ του, η οπο α πραγµατοποι θηκε απ την Υπηρεσ α στο πλα σιο εσωτερικ ρευνα, σ µφωνα µε του ρου που προβλ πονται στο ρθρο 90 παρ γραφο 2 του κανονισµο υπηρεσιακ κατ σταση. Το ρθρο 91 του κανονισµο υπηρεσιακ κατ σταση εφαρµ ζεται στι αποφ σει που λαµβ νονται για τι εν λ γω ενστ σει. Οι διατ ξει αυτ εφαρµ ζονται κατ αναλογ α στο προσωπικ των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν που δεν υπ γεται στον κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση. ρθρο 15 κθεση αξιολ γηση Κατ τη δι ρκεια του τρ του του απ την ναρξη ισχ ο του παρ ντο κανονισµο, η Επιτροπ διαβιβ ζει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και στο Συµβο λιο, κθεση αξιολ γηση των δραστηριοτ των τη Υπηρεσ α, συνοδευ µενη απ τη γν µη τη επιτροπ εποπτε α και, ενδεχοµ νω, απ προτ σει µε στ χο την τροποπο ηση τη διε ρυνση των καθηκ ντων τη Υπηρεσ α. ρθρο 16 ναρξη ισχ ο Ο παρ ν κανονισµ αρχ ζει να ισχ ει απ την 1η Ιουν ου Ο παρ ν κανονισµ ε ναι δεσµευτικ ω προ λα τα µ ρη του και ισχ ει µεσα σε κ θε κρ το µ λο. Βρυξ λλε, 25 Μα ου Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο Ο Πρ εδρο J.M. GIL-ROBLES Για το Συµβο λιο Ο Πρ εδρο H. EICHEL

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

1988, σ. 83) , σ. 24).

1988, σ. 83) , σ. 24). L 221/23 Ο ΗΓΙΑ 98/58/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 σχετικ µε την προστασ α των ζ ων στα εκτροφε α ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα,

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π L 318/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 27. 11. 98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 23η Νοεµβρ ου 1998 σχετικ µε τη συλλογ στατιστικ ν πληροφορι ν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ L 188/35 Ο ΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 18η Ιουν ου 1998 σχετικ µε την καταγραφ των ατ µων που ταξιδε ουν µε επιβατηγ πλο α που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 0 2 ΜΑΙΟΥ 2 0 1 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π. Κανελλοπο

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των

Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 29. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/41 Ο ΗΓΙΑ 1999/30/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Απριλ ου 1999 σχετικ µε τι οριακ τιµ διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του και οξειδ ων

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ) L 26/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων και

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγ µενο απ το σ στηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001 Αριθµ ς σελίδων: 10 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ) L 121/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που περιε χονται στην εταιρικη σχε ση µε την Τσεχικη ηµοκρατία, για την προσχω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 19. 1. 98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ αριθ. 5/97 για µια πρ ταση κανονισµου (ΕΚ, Ευρατ µ) του Συµβουλίου που τροποποιεί τον

Διαβάστε περισσότερα

L 277/11. Franz FISCHLER

L 277/11. Franz FISCHLER L 277/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2198/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 13η Οκτωβρ ου 1998 για την ναρξη διαρκο διαγωνισµο για την εξαγωγ κριθ που κατ χει ο γερµανικ οργανισµ παρ µβαση Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική απόφαση εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

Agreement) Group Agreement, IGA).

Agreement) Group Agreement, IGA). L 125/12 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 12η Απριλ ου 1999 σχετικ µε διαδικασ α

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 277/17 Ο ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 1η Οκτωβρ ου 1998 για τροποπο ηση τη οδηγ α 96/26/ΕΚ, περ προσβ σεω στο επ γγελµα του οδικο µεταφορ α εµπορευµ των και επιβατ ν και αµοιβα α αναγνωρ σεω των διπλωµ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρού σα σύ μβαση η εταιρει α με την επωνύμι α Volterra Aνωνύμη Εταιρει α Παραγωγη ς και Εμπορι ας Ενε ργειας με αρ. μητρωού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρού σα σύ μβαση η εταιρει α με την επωνύμι α Volterra Aνωνύμη Εταιρει α Παραγωγη ς και Εμπορι ας Ενε ργειας με αρ. μητρωού

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΕΟΥ 5 ΕΡΓΟ: Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής Κατσικάς ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : K.A.: 64-7323.007

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΕΟΥ 5 ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες - Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ. : 18648/1204 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 25 η του μηνός Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

( 5 )ΕΕL 39, τη , σσ. 1, 9, 15, 21, 27, 34, 41, 47, 53, 59,

( 5 )ΕΕL 39, τη , σσ. 1, 9, 15, 21, 27, 34, 41, 47, 53, 59, L 266/36 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2091/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 30 Σεπτεµβρ ου 1998 για τη δι κριση σε τµ µατα του κοινοτικο αλιευτικο στ λου και τη αλιευτικ προσπ θεια στο πλα σιο των πολυετ ν προγραµµ των προσανατολισµο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σύμφωνα με το ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211/11-11-2016 ) για την αξιολο γηση της επι δοσης στις ξε νες γλω σσες κατα τη δια ρκεια των τετραμη νων ελε γχεται η ικανο τητα των μαθητω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 26/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ξ νθη 4 Μαρτ ου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2 C 98/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 σχετικά µε τη διµερη χρηµατοδοτικη και τεχνικη συνεργασία µε τις τρίτες µεσογειακε ς χω ρες συνοδευ µενη απ τις απαντη σεις της Επιτροπη

Διαβάστε περισσότερα

1998D0488 EL

1998D0488 EL 1998D0488 EL 27.02.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 1998 για τον καθορισµ των οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02) C 393/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.12.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 σχετικά µε τη διαχείριση εκ µε ρους της Επιτροπη ς της εφαρµογη ς των µε τρων για την προω θηση της ισ τητας

Διαβάστε περισσότερα

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ- L 86/14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 20.3.98 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3 Καν νες καταγωγη ς ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Τρίπολη,

13PROC Τρίπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ ρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κ δικας: 22100 Τρ πολη Πληροφορίες: Φιλοπούλου Μαρι ννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εργαστήριο 3 ο Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εισαγωγή Σκοπο ς του εργαστηρι ου αυτου ει ναι η εισαγωγη στην εκτε λεση εντολω ν υπο συνθη κη και στις δομές επανάληψης. Δομές Ελέγχου Η ικανότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λάρισα, 15 /12/2015 Αρ. Πρωτ. 1215 Η Διοικου σα Επιτροπη του ΤΕΕ Τμη ματος Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Επίκουρος Καθηγητής Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2015 Έργο «ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» Γιατί έγινε; «Το Πανεπιστη μιο Πελοποννη σου, ο πως και κα θε ι δρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με τον ο ρο «σχολικο ς κανονισµο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Αυστηρότερους κανόνες για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια φέρνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Ειδικότερα αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 16/98 (98/C 347/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 16/98 (98/C 347/02) C 347/48 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.11.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 16/98 σχετικά µε την εκτε λεση των πιστω σεων των διαρθρωτικω ν δράσεων για την περίοδο προγραµµατισµου 1994-1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 330/13 Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/219/ΕΟΚ για την περιορισµε νη χρη ση γενετικω ς τροποποιηµε νων οργανισµω ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66)

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) L 315/14 Ο ΗΓΙΑ 98/85/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Νοεµβρ ου 1998 για την τροποπο ηση τη οδηγ α 96/98/ΕΚ του Συµβουλ ου σχετικ µε τον εξοπλισµ πλο ων (Κε µενο που παρουσι ζει ενδιαφ ρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας

Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας Δημήτριος Γ. Γούλας Διδάκτωρ Νομικής, δικηγόρος Ειδικός επιστήμονας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. dgoulas@gmail.com Η

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα