Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ α Καταπολ µηση τη Απ τη (OLAF) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, και ιδ ω το ρθρο 280, την πρ ταση τη Επιτροπ ( 1 ), τη γν µη του Ελεγκτικο Συνεδρ ου ( 2 ), Αποφασ ζοντα σ µφωνα µε τη διαδικασ α του ρθρου 251 τη συνθ κη ( 3 ), Εκτιµ ντα : (1) τι τα θεσµικ ργανα και τα κρ τη µ λη αποδ δουν µεγ λη σηµασ α στην προστασ α των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των και στην καταπολ µηση τη απ τη και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα που ε ναι επιζ µια για τα οικονο- µικ συµφ ροντα τη Κοιν τητα τι η ευθ νη τη Επιτροπ για το θ µα αυτ συνδ εται στεν µε την αποστολ τη σον αφορ την εκτ λεση του προϋπολογισµο δυν µει του ρθρου 274 τη συνθ κη ΕΚ τι η σηµασ α αυτ τη δρ ση επιβεβαι νεται απ το ρθρο 280 τη συνθ κη ΕΚ (2) τι η προστασ α των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των αφορ χι µ νον τη διαχε ριση των πιστ σεων του προϋπολογισµο αλλ και εκτε νεται σε κ θε µ τρο που επηρε ζει δ ναται να επηρε σει την περιουσ α του (3) τι ε ναι αναγκα ο να τεθο ν σε εφαρµογ λα τα διαθ σιµα µ τρα για την υλοπο ηση αυτο του στ χου, ιδ ω απ την ποψη τη ερευνητικ αποστολ που χει ανατεθε στην Κοιν τητα, εν παρ λληλα θα πρ πει να διατηρηθε η ισχ ουσα κατανοµ και ισορροπ α των αρµοδιοτ των µεταξ του εθνικο και του κοινοτικο επιπ δου ( 1 )ΕΕC 21 τη , σ. 10. ( 2 ) Γν µη που διατυπ θηκε στι 14 Απριλ ου 1999 (δεν χει ακ µα δηµοσιευθε στην Επ σηµη Εφηµερ δα). ( 3 ) Γν µη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 6η Μα ου 1999 (δεν χει ακ µα δηµοσιευθεi στην Επ σηµη Εφηµερ δα). Απ φαση του Συµβουλ ου τη 25η Μα ου (4) τι, για να ενισχυθο ν τα µ τρα καταπολ µηση τη απ τη, η Επιτροπ, τηρ ντα την αρχ τη αυτονο- µ α κ θε θεσµικο οργ νου ω προ την εσωτερικ του οργ νωση, δηµιο ργησε, µε την απ φαση 1999/ 352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατ µ ( 4 ), στο πλα σι τη, την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ α Καταπολ µηση τη Απ τη (στο εξ καλε ται «Υπηρεσ α»), η οπο α ε ναι επιφορτισµ νη µε την πραγµατοπο ηση των διοικητικ ν ερευν ν κατ τη απ τη τι χει δ σει στην Υπηρεσ α πλ ρη ανεξαρτησ α στην σκηση των καθηκ ντων τη για τη διεν ργεια ερευν ν (5) τι η ευθ νη τη Υπηρεσ α για την καταπολ µηση τη απ τη, πω αυτ θεσπ στηκε απ την Επιτροπ, εκτε νεται, π ραν τη προστασ α των οικονο- µικ ν συµφερ ντων, προκειµ νου να συµπεριλ βει το σ νολο των δραστηριοτ των που χουν σχ ση µε την αν γκη τη διαφ λαξη των κοινοτικ ν συµφερ ντων απ παρατυπ ε οι οπο ε µπορο ν να επισ ρουν διοικητικ ποινικ δ ωξη (6) τι θα πρ πει να προβλεφθε τι, η συνεργασ α µεταξ των κρατ ν µελ ν και τη Επιτροπ, µε σκοπ την προστασ α των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των, που προβλ πεται στο ρθρο 280 τη συνθ κη ΕΚ, εξασφαλ ζεται απ την Υπηρεσ α (7) τι, δεδοµ νου τι ε ναι αναγκα ο να ενισχυθε η καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α, και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα που ε ναι επιζ µια για τα οικονοµικ συµφ ροντα των Κοινοτ των, η Υπηρεσ α πρ πει να χει τη δυνατ τητα να πραγµατοποιε εσωτερικ ρευνε σε λα τα θεσµικ ργανα και οργανισµο που χουν ιδρυθε απ τι συνθ κε ΕΚ και Ευρατ µ β σει αυτ ν (στο εξ καλο νται «θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισ- µο») (8) τι η απ φαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατ µ προβλ πει, σον αφορ τι ρευνε, τι η Υπηρεσ α ασκε τι αρµοδι τητε που χουν ανατεθε απ τον κοινοτικ νοµοθ τη, εντ των ορ ων και υπ του ρου που χουν καθορισθε απ αυτ ν ( 4 ) Βλ πε σελ δα 20 τη παρο σα Επ σηµη Εφηµερ δα.

2 L 136/2 EL (9) τι θα πρ πει να ανατεθε στην Υπηρεσ α η σκηση των αρµοδιοτ των που χουν ανατεθε στην Επιτροπ µε τον κανονισµ (Ευρατ µ, ΕΚ) αριθ. 2185/ 96 του Συµβουλ ου, τη 11η Νοεµβρ ου 1996, σχετικ µε του ελ γχου και εξακριβ σει που διεξ γει επιτοπ ω η Επιτροπ µε σκοπ την προστασ α των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των απ απ τε και λοιπ παρατυπ ε ( 1 ) τι πρ πει, εξ λλου, να δοθε στην Υπηρεσ α η δυνατ τητα να ασκ σει τι υπ λοιπε αρµοδι τητε που χουν ανατεθε στην Επιτροπ για την πραγµατοπο ηση επιτοπ ων ελ γχων και εξακριβ σεων στα κρ τη µ λη, µε σκοπ ιδ ω την αναζ τηση παρατυπι ν, σ µφωνα µε το ρθρο 9 του κανονισµο (ΕΚ, Ευρατ µ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλ ου, τη 18η εκεµβρ ου 1995, σχετικ µε την προστασ α των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ( 2 ) (10) τι οι ρευνε αυτ πρ πει να διεξ γονται σ µφωνα µε τη συνθ κη, και ιδ ω το πρωτ κολλο περ προνο- µ ων και ασυλι ν των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, τηρ ντα τον κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση των υπαλλ λων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των και το καθεστ που εφαρµ ζεται στο λοιπ προσωπικ των Κοινοτ των αυτ ν (στο εξ «κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση»), καθ και µε πλ ρη σεβασµ των ανθρωπ νων δικαιωµ των και των θεµελιωδ ν ελευθερι ν, και ιδ ω τη αρχ τη ισ τητα, του δικαι µατο του ενδιαφεροµ νου ατ - µου να εκφραστε για τα γεγον τα που το αφορο ν και του δικαι µατο σ µφωνα µε το οπο ο τα συµπερ σµατα µια ρευνα πρ πει να βασ ζονται µ νο σε στοιχε α µε αποδεικτικ αξ α τι, για το σκοπ αυτ, τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο πρ πει να προβλ ψουν του ρου και τι λεπτοµ ρειε σ µφωνα µε τι οπο ε θα διεξ γονται οι εν λ γω εσωτερικ ρευνε τι, εποµ νω, θα πρ πει να τροποποιηθε ο κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση, προκειµ νου να προβλεφθο ν τα δικαι µατα και οι υποχρε σει των υπαλλ λων και του λοιπο προσωπικο σε θ µατα εσωτερικ ν ερευν ν (13) τι εναπ κειται στι αρµ διε εθνικ αρχ, αναλ γω των περιπτ σεων, στα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο, να αποφασ ζουν για τη συν χεια που θα δ δεται στι ολοκληρωθε σε ρευνε, µε β ση την κθεση που εκπονε ται απ την Υπηρεσ α τι θα πρ πει π ντω να προβλεφθε η υποχρ ωση του διευθυντ τη Υπηρεσ α να διαβιβ ζει απευθε α στι δικαστικ αρχ του ενδιαφεροµ νου κρ του µ λου τι πληροφορ ε που συλλ γει η Υπηρεσ α κατ τη διεν ργεια εσωτερικ ν ερευν ν για πρ ξει που µπορο ν να επισ ρουν ποινικ δ ωξη (14) τι θα πρ πει να ορισθο ν οι προϋποθ σει υπ τι οπο ε οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α θα πραγµατοποιο ν την αποστολ του καθ και οι προϋποθ σει οι σχετικ µε την ευθ νη του διευθυντ σον αφορ την εκτ λεση αυτ ν των ερευν ν απ του υπαλλ λου τη Υπηρεσ α (15) τι, για την επιτυχ α τη συνεργασ α µεταξ τη Υπηρεσ α, των κρατ ν µελ ν και των οικε ων θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν, ε ναι αναγκα ο να διευκολυνθε η αµοιβα α ανταλλαγ πληροφορι ν µε παρ λληλη τ ρηση του εµπιστευτικο χαρακτ ρα αυτ ν των πληροφορι ν σπου καλ πτονται απ το επαγγελµατικ απ ρρητο, διασφαλ ζοντα τι απολα ουν τη προστασ α που παρ χεται στα δεδοµ να αυτο του ε δου (16) τι, για να εξασφαλισθε πω τα αποτελ σµατα των ερευν ν που πραγµατοποιο ν οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α θα λαµβ νονται υπ ψη, καθ και η αναγκα α παρακολο θηση, θα πρ πει να προβλεφθε τι οι εκθ σει µπορο ν να συνιστο ν αποδεικτικ στοιχε α παραδεκτ στι διοικητικ δικαστικ διαδικασ ε τι, προ το το, οι εκθ σει θα πρ πει να καταρτ ζονται κατ τρ πο που να συν δει µε του καν νε που δι πουν τι εθνικ διοικητικ εκθ σει (11) τι οι εν λ γω εσωτερικ ρευνε µπορο ν να πραγ- µατοποιο νται µ νον εφ σον εξασφαλ ζεται στην Υπηρεσ α η πρ σβαση σε λου του χ ρου των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν και σε κ θε πληροφορ α και γγραφο που χουν στην κατοχ του (12) τι, προκειµ νου να εξασφαλιστε η ανεξαρτησ α τη Υπηρεσ α κατ την εκτ λεση των καθηκ ντων που τη ανατ θενται µε τον παρ ντα κανονισµ, θα πρ πει να δοθε στο διευθυντ τη, η αρµοδι τητα να αποφασ ζει για την ναρξη ρευνα µε δικ του πρωτοβουλ α ( 1 )ΕΕL 292 τη , σ. 2. ( 2 )ΕΕL 312 τη , σ. 1. (17) τι η Υπηρεσ α θα πρ πει να απολα ει ανεξαρτησ α για την εκπλ ρωση τη αποστολ τη τι, προ εν σχυση αυτ τη ανεξαρτησ α, η Υπηρεσ α θα πρ πει να υπ κειται σε τακτικ λεγχο των καθηκ ντων τη για τη διεν ργεια ερευν ν, απ επιτροπ εποπτε α, αποτελο µενη απ ανεξ ρτητε εξωτερικ προσωπικ τητε, µε ιδια τερη εµπειρογνωµοσ νη στου τοµε αρµοδι τητα τη Υπηρεσ α τι η Επιτροπ θα πρ πει να χει επ ση ω αποστολ να επικουρε το διευθυντ τη Υπηρεσ α κατ την εκπλ ρωση των καθηκ ντων του (18) τι οι διοικητικ ρευνε θα πρ πει να εκτελο νται υπ τη διε θυνση του διευθυντ τη Υπηρεσ α, µε κ θε ανεξαρτησ α ναντι των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν και ναντι τη επιτροπ εποπτε α

3 L 136/3 (19) τι θα πρ πει να εναπ κειται στο διευθυντ τη Υπηρεσ α να µεριµν για την προστασ α των δεδο- µ νων προσωπικο χαρακτ ρα και για την τ ρηση του εµπιστευτικο χαρακτ ρα των πληροφορι ν που συλλ γονται µε τι ρευνε αυτ τι, επιπλ ον, θα πρ πει να εξασφαλ ζεται στου υπαλλ λου και το λοιπ προσωπικ των Κοινοτ των, νοµικ προστασ α ισοδ ναµη µε εκε νη που προβλ πεται στα ρθρα 90 και 91 του κανονισµο υπεηρεσιακ κατ σταση (20) τι θα πρ πει, µετ απ µια τριετ α, να αξιολογηθο ν οι δραστηρι τητε τη Υπηρεσ α (21) τι ο παρ ν κανονισµ ουδ λω περιορ ζει τι αρµοδι τητε και τι ευθ νε των κρατ ν µελ ν σον αφορ τη λ ψη µ τρων για την καταπολ µηση τη απ τη ει β ρο των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των τι, εποµ νω, αναθ τοντα τα καθ κοντα τη πραγµατοπο ηση εξωτερικ ν διοικητικ ν ερευν ν σε ανεξ ρτητη Υπηρεσ α, τηρε ται πλ ρω η αρχ τη επικουρικ τητα που διατυπ νεται στο ρθρο 5 τη συνθ κη τι η λειτουργ α τη Υπηρεσ α ε ναι κατ λληλη προκειµ νου να ενισχυθε η καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα ει β ρο των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των και, εποµ νω, τηρε επ ση την αρχ τη αναλογικ τητα, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ρθρο 1 Στ χοι και καθ κοντα 1. Προκειµ νου να ενισχυθε η καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα ει β ρο των οικονοµικ ν συµφερ ντων τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, η Ευρωπαϊκ Υπηρεσ α Καταπολ µηση τη Απ τη, η οπο α δηµιουργ θηκε µε την απ φαση 1999/352/ΕΚ,ΕΚΑΧ,Ευρατ µ τη Επιτροπ (στο εξ καλε ται «Υπηρεσ α»), ασκε τι αρµοδι τητε διεν ργεια ερευν ν που ανατ θενται στην Επιτροπ απ του κοινοτικο καν νε και κανονισµο καθ και απ τι συµφων ε που ισχ ουν στου τοµε αυτο. 2. Η Υπηρεσ α παρ χει στα κρ τη µ λη τη συνδροµ τη Επιτροπ για να οργαν σουν στεν και τακτικ συνεργασ α µεταξ των αρµοδ ων αρχ ν του, προκειµ νου να συντον ζουν τη δρ ση του που χει σκοπ να προστατε σει τα οικονοµικ συµφ ροντα τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα απ την απ τη. Η Υπηρεσ α συµβ λλει στο σχεδιασµ και στην αν πτυξη των µεθ δων καταπολ µηση τη απ τη καθ και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα που πλ ττει τα οικονοµικ συµφ ροντα τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα. 3. Στο πλα σιο των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν που ιδρ θηκαν απ τι συνθ κε β σει αυτ ν (στο εξ καλο νται «θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο»), η Υπηρεσ α διενεργε διοικητικ ρευνε µε σκοπ : την καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα ει β ρο των οικονοµικ ν συµφερ ντων τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, τον εντοπισµ, προ το το, σοβαρ ν πρ ξεων συνδεδε- µ νων µε την σκηση των επαγγελµατικ ν δραστηριοτ των, που µπορε να συνιστο ν παρ λειψη των υποχρε σεων των υπαλλ λων και του λοιπο προσωπικο των Κοινοτ των, η οπο α µπορε να επισ ρει πειθαρχικ, ενδεχοµ νω, ποινικ δ ωξη, παρ λειψη των αναλ γων υποχρε σεων των µελ ν των θεσµικ ν οργ νων και οργ νων, των διευθυντικ ν στελεχ ν των οργανισµ ν των µελ ν του προσωπικο των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν, που δεν υπ κεινται στον κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση. ρθρο 2 ιοικητικ ρευνε Κατ την ννοια του παρ ντο κανονισµο, ω «διοικητικ ρευνε» (στο εξ καλο νται «ρευνε») νοο νται λοι οι λεγχοι, εξακριβ σει και εν ργειε που πραγµατοποιο νται απ του υπαλλ λου τη Υπηρεσ α κατ την σκηση των καθηκ ντων του, σ µφωνα µε τα ρθρα 3 και 4, προκειµ νου να επιτυγχ νονται οι στ χοι που ορ ζονται στο ρθρο 1 και να αποδεικν εται, ενδεχοµ νω, ο παρ νοµο χαρακτ ρα των ελεγχοµ νων δραστηριοτ των. Οι ρευνε αυτ δεν θ γουν την αρµοδι τητα των κρατ ν µελ ν σον αφορ την ποινικ δ ωξη. ρθρο 3 Εξωτερικ ρευνε Η Υπηρεσ α ασκε την αρµοδι τητα, η οπο α ανατ θεται στην Επιτροπ µε τον κανονισµ (Ευρατ µ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, τη πραγµατοπο ηση επιτοπ ων ελ γχων και εξακριβ σεων στα κρ τη µ λη και, β σει των ισχυουσ ν συµφωνι ν συνεργασ α, σε τρ τε χ ρε. Στο πλα σιο των καθηκ ντων τη για τη διεξαγωγ ερευν ν, η Υπηρεσ α πραγµατοποιε του ελ γχου και εξακριβ σει, που προβλ πονται στο ρθρο 9 παρ γραφο 1 του κανονισµο (ΕΚ, Ευρατ µ) αριθ. 2988/95 και στου τοµεακο καν νε που αναφ ρονται στο ρθρο 9 παρ γραφο 2 του κανονισµο αυτο, στα κρ τη µ λη και, β σει των ισχυουσ ν συµφωνι ν συνεργασ α, σε τρ τε χ ρε. ρθρο 4 Εσωτερικ ρευνε 1. Στου τοµε που αναφ ρονται στο ρθρο 1, η Υπηρεσ α πραγµατοποιε τι διοικητικ ρευνε εντ των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν (στο εξ «εσωτερικ ρευνε»).

4 L 136/4 EL Οι εν λ γω εσωτερικ ρευνε διεξ γονται σ µφωνα µε του καν νε των συνθηκ ν, και ιδ ω του πρωτοκ λλου περ προνοµ ων και ασυλι ν των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, καθ και του κανονισµο υπηρεσιακ κατ σταση, υπ του ρου και σ µφωνα µε τι διαδικασ ε που προβλ πει ο παρ ν κανονισµ και τι αποφ σει που λαµβ νει το κ θε θεσµικ ργανο, ργανο και οργανισµ. Τα θεσµικ ργανα συνεννοο νται µεταξ του ω προ το καθεστ που θα θεσπ ζουν αυτ τι αποφ σει. 2. Εφ σον τηρο νται οι διατ ξει τη παραγρ φου 1: η Υπηρεσ α δικαιο ται µεση πρ σβαση, χωρ προειδοπο ηση, σε κ θε πληροφορ α που κατ χουν τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο, καθ και στι εγκαταστ σει αυτ ν. Η Υπηρεσ α χει το δικα ωµα να ελ γχει τα λογιστικ των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν. Η Υπηρεσ α µπορε να λαµβ νει αντ γραφα και αποσπ σµατα κ θε εγγρ φου και του υποθ - µατο κ θε µ σου αποθ κευση πληροφορι ν που κατ χουν τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο και, ε ν χρει ζεται, αναλαµβ νει τη διαφ λαξη αυτ ν των εγγρ φων και πληροφορι ν, προκειµ νου να αποφευχθε κ θε κ νδυνο εξαφ νιση, η Υπηρεσ α µπορε να ζητ ει προφορικ πληροφορ ε απ τα µ λη των θεσµικ ν οργ νων και οργ νων, απ τα διευθυντικ στελ χη των οργανισµ ν καθ και απ τα µ λη του προσωπικο των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν. 3. Υπ τι προϋποθ σει και σ µφωνα µε τι διαδικασ ε που προβλ πονται στον κανονισµ (Ευρατ µ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλ ου, η Υπηρεσ α µπορε να πραγµατοποιε επιτ πιου ελ γχου σε εγκαταστ σει οικονοµικ ν φορ ων του οπο ου αφορ το θ µα, προκειµ νου να χει πρ σβαση σε πληροφορ ε σχετικ µε πιθαν παρατυπ ε, που ενδ χεται να χουν στην κατοχ του οι φορε αυτο. Εξ λλου, η Υπηρεσ α µπορε να ζητ απ κ θε ενδιαφερ - µενο να τη παρ σχει τι πληροφορ ε που θεωρε χρ σιµε για τι ρευν τη. 4. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο ενηµερ νονται ταν οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α διενεργο ν ρευνα στι εγκαταστ σει του ταν συµβουλε ονται κ ποιο γγραφο ζητο ν πληροφορ ε που χουν στην κατοχ του τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο. 5. ταν απ τι ρευνε ανακ ψει το ενδεχ µενο να εν χεται προσωπικ κ ποιο µ λο, διευθυντικ στ λεχο, υπ λληλο µ λο του λοιπο προσωπικο, ενηµερ νεται σχετικ το οικε ο θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ. Σε περιπτ σει στι οπο ε χρει ζεται η τ ρηση απ λυτη µυστικ τητα για του σκοπο τη ρευνα απαιτε ται η προσφυγ σε µ σα ρευνα που εµπ πτουν στην αρµοδι τητα εθνικ δικαστικ αρχ, οι πληροφορ ε αυτ µπορο ν να δ δονται σε µεταγεν στερο στ διο. 6. Με την επιφ λαξη των διατ ξεων των συνθηκ ν, και ιδ ω του πρωτοκ λλου περ προνοµ ων και ασυλι ν, καθ και του κανονισµο υπηρεσιακ κατ σταση η απ φαση που λαµβ νει κ θε θεσµικ ργανο, ργανο και οργανισµ, η οπο α προβλ πεται στην παρ γραφο 1, περιλαµβ νει ειδικ τερα καν νε που αφορο ν: α) την υποχρ ωση των µελ ν, των υπαλλ λων και του λοιπο προσωπικο των θεσµικ ν οργ νων και οργ νων καθ και των διευθυντικ ν στελεχ ν, υπαλλ λων και λοιπο προσωπικο των οργανισµ ν να συνεργ ζονται και να ενηµερ νουν του υπαλλ λου τη Υπηρεσ α β) τι διαδικασ ε που πρ πει να τηρο ν οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α κατ την εκτ λεση των εσωτερικ ν ερευν ν, καθ και την εγγ ηση των δικαιωµ των των ατ µων που αφορ η εσωτερικ ρευνα. ρθρο 5 ναρξη των ερευν ν Η ναρξη των εξωτερικ ν ερευν ν γ νεται µε απ φαση του διευθυντ τη Υπηρεσ α, ο οπο ο ενεργε ιδ α πρωτοβουλ α µετ απ α τηση ενδιαφεροµ νου κρ του µ λου. Η ναρξη των εσωτερικ ν ερευν ν γ νεται µε απ φαση του διευθυντ τη Υπηρεσ α, ο οπο ο ενεργε ιδ α πρωτοβουλ α µετ απ α τηση του θεσµικο οργ νου, του οργ νου του οργανισµο που πρ πει να πραγµατοποιηθε η ρευνα. ρθρο 6 Εκτ λεση των ερευν ν 1. Ο διευθυντ τη Υπηρεσ α διευθ νει την εκτ λεση των ερευν ν. 2. Οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α ασκο ν τα καθ κοντ του αφο προσκοµ σουν γραπτ εξουσιοδ τηση στην οπο α αναγρ φονται τα στοιχε α ταυτ τητα και η ιδι τητ του. 3. Οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α πρ πει να ε ναι εφοδιασµ νοι, για κ θε παρ µβαση, µε γραπτ εντολ χορηγο - µενη απ το διευθυντ, στην οπο α αναφ ρεται το αντικε - µενο τη ρευνα. 4. Οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α υιοθετο ν, κατ τη δι ρκεια των επιτ πιων ελ γχων και εξακριβ σεων, στ ση σ µφωνη µε του καν νε και τι πρακτικ που επιβ λλονται στου υπαλλ λου του σχετικο κρ του µ λου, µε τον κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση, καθ και µε τι αποφ σει που αναφ ρονται στο ρθρο 4 παρ γραφο 1 δε τερο εδ φιο. 5. Οι ρευνε διεξ γονται αδιαλε πτω κατ τη δι ρκεια χρονικ περι δου αν λογη προ τι περιστ σει και την πολυπλοκ τητα τη υπ θεση. 6. Τα κρ τη µ λη φροντ ζουν στε οι αρµ διε αρχ του, σ µφωνα µε τι εθνικ διατ ξει, να παρ χουν στου υπαλλ λου τη Υπηρεσ α την αναγκα α συνδροµ για την εκπλ ρωση τη αποστολ του. Τα θεσµικ ργανα και ργανα φροντ ζουν στε τα µ λη και το προσωπικ του να παρ χουν στου υπαλλ λου τη Υπηρεσ α την αναγκα α συνδροµ για την εκπλ ρωση τη αποστολ του οι οργανισµο φροντ ζουν στε τα διευθυντικ στελ χη και το προσωπικ του να πρ ττουν το διο.

5 L 136/5 ρθρο 7 Υποχρ ωση ενηµ ρωση τη Υπηρεσ α 1. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο ενηµερ νουν αµελλητ την Υπηρεσ α για τι ενδεχ µενε περιπτ σει απ τη δωροδοκ α κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα. 2. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο καθ και τα κρ τη µ λη, στο µ τρο που το επιτρ πει το εθνικ δ καιο, διαβιβ ζουν στην Υπηρεσ α, κατ πιν αιτ σε τη µε πρωτοβουλ α του, κ θε γγραφο και πληροφορ α που κατ χουν σχετικ µε διεξαγ µενη εσωτερικ ρευνα. Τα κρ τη µ λη διαβιβ ζουν κ θε γγραφο και πληροφορ α σχετικ µε τι εξωτερικ ρευνε, σ µφωνα µε τι οικε ε διατ ξει. 3. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο καθ και τα κρ τη µ λη, στο µ τρο που το επιτρ πει το εθνικ δ καιο, διαβιβ ζουν επιπλ ον στην Υπηρεσ α κ θε κριν - µενο ω σχετικ µε την υπ θεση γγραφο και πληροφορ α που κατ χουν, και που αφορ την καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α και οποιασδ ποτε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα ει β ρο των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των. ρθρο 8 Εµπιστευτικ τητα και προστασ α των δεδοµ νων 1. Οι πληροφορ ε που λαµβ νονται στο πλα σιο εξωτερικ ν ερευν ν, υπ οποιαδ ποτε µορφ, προστατε ονται απ τι διατ ξει σχετικ µε τι ρευνε αυτ. 2. Οι πληροφορ ε που διαβιβ ζονται λαµβ νονται στο πλα σιο των εσωτερικ ν ερευν ν, υπ οιαδ ποτε µορφ, καλ πτονται απ το επαγγελµατικ απ ρρητο και απολα ουν τη προστασ α που παρ χουν οι διατ ξει οι οπο ε εφαρµ ζονται στα θεσµικ ργανα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. Οι πληροφορ ε αυτ δεν επιτρ πεται ιδ ω να ανακοιν νονται σε πρ σωπα λλα απ εκε να τα οπο α, λ γω των καθηκ ντων του στο πλα σιο των θεσµικ ν οργ νων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των των κρατ ν µελ ν, καλο νται να τι γνωρ ζουν ο τε να χρησιµοποιο νται για λλου σκοπο, εκτ τη καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα. 3. Ο διευθυντ φροντ ζει στε οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α και τα λλα πρ σωπα που ενεργο ν υπ την εποπτε α του να τηρο ν τι κοινοτικ και εθνικ διατ ξει σχετικ µε την προστασ α των δεδοµ νων προσωπικο χαρακτ ρα, και ιδ ω τι προβλεπ µενε απ την οδηγ α 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου και του Συµβουλ ου, τη 24η Οκτωβρ ου 1995, για την προστασ α των φυσικ ν προσ πων ναντι τη επεξεργασ α δεδοµ νων προσωπικο χαρακτ ρα και για την ελε θερη κυκλοφορ α των δεδο- µ νων αυτ ν ( 1 ). 4. Ο διευθυντ τη Υπηρεσ α και τα µ λη τη επιτροπ εποπτε α του ρθρου 11 µεριµνο ν για την εφαρ- µογ των διατ ξεων του παρ ντο ρθρου καθ και των ρθρων 286 και 287 τη συνθ κη ΕΚ. ρθρο 9 κθεση τη ρευνα και συν χεια που δ δεται στι ρευνε 1. Μετ το π ρα τη ρευνα που διεξ γαγε, η Υπηρεσ α καταρτ ζει, υπ την εποπτε α του διευθυντ, κθεση που προσδιορ ζει ιδ ω τα διαπιστωθ ντα περιστατικ, την ενδεχ µενη οικονοµικ ζηµ α, και τα συµπερ σµατα τη ρευνα, συµπεριλαµβανοµ νων των συστ σεων του διευθυντ τη Υπηρεσ α για τη συν χεια που θα πρ πει να δοθε. 2. Οι εκθ σει αυτ καταρτ ζονται, λαµβ νοντα υπ ψη τι διαδικαστικ απαιτ σει που προβλ πονται απ το εθνικ δ καιο του οικε ου κρ του µ λου. Οι εκθ σει που καταρτ ζονται µε τον τρ πο αυτ αποτελο ν, πω οι διοικητικ εκθ σει που καταρτ ζονται απ του εθνικο διοικητικο ελεγκτ και υπ του ιδ ου ρου, αποδεικτικ στοιχε α παραδεκτ στι διοικητικ δικαστικ διαδικασ ε του κρ του µ λου, στο οπο ο η χρησιµοπο ησ του αποβα νει αναγκα α. Υπ κεινται στου διου καν νε εκτ µηση µε εκε νου που εφαρµ ζονται στι διοικητικ εκθ σει τι καταρτιζ µενε απ του εθνικο διοικητικο ελεγκτ και χουν ισ τιµο κ ρο µε αυτ. 3. Οι εκθ σει που καταρτ ζονται µετ απ εξωτερικ ρευνα και κ θε συναφ χρ σιµο γγραφο, διαβιβ ζονται στι αρµ διε αρχ των οικε ων κρατ ν µελ ν, σ µφωνα µε τι ρυθµ σει σχετικ µε τι εξωτερικ ρευνε. 4. Οι εκθ σει που καταρτ ζονται µετ απ εσωτερικ ρευνα και κ θε συναφ χρ σιµο γγραφο, διαβιβ ζονται στο οικε ο θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο δ νουν στι εσωτερικ ρευνε τη συν χεια, ιδ ω πειθαρχικ και δικαστικ, την οπο α απαιτο ν τα αποτελ σµατα των ερευν ν αυτ ν, και ενηµερ νουν σχετικ το διευθυντ τη Υπηρεσ α, εντ προθεσµ α που ορ ζει αυτ στα συµπερ σµατα τη κθεσ του, για τη συν χεια που δ νουν στι ρευνε. ρθρο 10 ιαβ βαση πληροφορι ν απ την Υπηρεσ α 1. Με την επιφ λαξη των ρθρων 8, 9 και 11 του παρ ντο κανονισµο και των διατ ξεων του κανονισµο (Ευρατ µ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 η Υπηρεσ α δ ναται να διαβιβ σει, αν π σα στιγµ, στι αρµ διε αρχ των οικε ων κρατ ν µελ ν πληροφορ ε που χει συλλ ξει κατ τη δι ρκεια των εξωτερικ ν ερευν ν. 2. Με την επιφ λαξη των ρθρων 8, 9 και 11 του παρ ντο κανονισµο, ο διευθυντ τη Υπηρεσ α διαβιβ ζει στι δικαστικ αρχ του οικε ου κρ του µ λου τι πληροφορ ε που συν λεξε η Υπηρεσ α κατ τη δι ρκεια των εσωτερικ ν ερευν ν σχετικ µε πρ ξει που µπορο ν να επισ ρουν ποινικ δ ωξη. Υπ την επιφ λαξη των απαιτ σεων τη ρευνα, ενηµερ νει ταυτ χρονα το οικε ο κρ το µ λο. ( 1 )ΕΕL 281 τη , σ. 31.

6 L 136/6 EL Με την επιφ λαξη των ρθρων 8 και 9 του παρ ντο κανονισµο, η Υπηρεσ α δ ναται να διαβιβ σει, αν π σα στιγµ, στο οικε ο θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ, τι πληροφορ ε που συν λεξε κατ τη δι ρκεια των εσωτερικ ν ερευν ν. ρθρο 11 Επιτροπ εποπτε α 1. Η επιτροπ εποπτε α, µε τον τακτικ λεγχο που διενεργε σον αφορ την εκτ λεση των καθηκ ντων διεξαγωγ ερευν ν, ενισχ ει την ανεξαρτησ α τη Υπηρεσ α. Κατ πιν αιτ σεω του διευθυντ µε δικ τη πρωτοβουλ α, η επιτροπ εποπτε α δ νει στο διευθυντ γν µε σχετικ µε τι δραστηρι τητε τη Υπηρεσ α, χωρ π ντω να αναµιγν εται στη διεξαγωγ των τρεχουσ ν ερευν ν. 2. Η επιτροπ εποπτε α αποτελε ται απ π ντε ανεξ ρτητε εξωτερικ προσωπικ τητε, οι οπο ε πληρο ν του ρου σκηση, στι αντ στοιχε χ ρε του, ανωτ ρων καθηκ ντων σχετικ ν µε του τοµε δραστηρι τητα τη Υπηρεσ α. Οι προσωπικ τητε αυτ διορ ζονται απ το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, το Συµβο λιο και την Επιτροπ µε κοιν συµφων α. 3. Η δι ρκεια τη θητε α των µελ ν ε ναι τριετ. Η θητε α αυτ µπορε να ανανεωθε µ α φορ. 4. Μετ τη λ ξη τη θητε α του, τα µ λη παραµ νουν εν υπηρεσ α ω του ανανεωθε η θητε α του αντικατασταθο ν. 5. Κατ την σκηση των καθηκ ντων του, δεν ζητο ν ο τε δ χονται εντολ απ καµ α κυβ ρνηση ο τε απ καν να θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ. 6. Η επιτροπ εποπτε α ορ ζει τον πρ εδρ τη. Θεσπ ζει τον εσωτερικ τη κανονισµ. ιεξ γει τουλ χιστον δ κα συνεδρι σει το χρ νο. Λαµβ νει τι αποφ σει τη µε την πλειοψηφ α των µελ ν τη και η γραµµατε α τη εξασφαλ ζεται απ την Υπηρεσ α. 7. Ο διευθυντ διαβιβ ζει, κ θε το, στην επιτροπ εποπτε α το πρ γραµµα των δραστηριοτ των τη Υπηρεσ α που αναφ ρονται στο ρθρο 1 του παρ ντο κανονισµο. Ο διευθυντ ενηµερ νει τακτικ την επιτροπ εποπτε α σχετικ µε τι δραστηρι τητε τη Υπηρεσ α, τι ρευν τη, τα αποτελ σµατ του και τη συν χεια που δ θηκε. ταν µια ρευνα διεξ γεται επ χρονικ δι στηµα µεγαλ τερο των ενν α µην ν, ο διευθυντ ανακοιν νει στην επιτροπ εποπτε α του λ γου για του οπο ου η ρευνα δεν χει µπορ σει ακ µη να περατωθε και την προβλεπ µενη για την ολοκλ ρωσ τη αναγκα α προθεσµ α. Ο διευθυντ ενηµερ νει την επιτροπ εποπτε α στι περιπτ σει στι οπο ε, το οικε ο θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ δεν δωσε συν χεια στι συστ σει που του γιναν απ το διευθυντ. Ο διευθυντ ενηµερ νει την επιτροπ εποπτε α σχετικ µε τι περιπτ σει στι οπο ε απαιτε ται η διαβ βαση πληροφορι ν στι δικαστικ αρχ κρ του µ λου. 8. Η επιτροπ εποπτε α εκδ δει κ θε χρ νο τουλ χιστον µ α κθεση δραστηριοτ των, την οπο α απευθ νει στα θεσµικ ργανα. Μπορε να υποβ λλει εκθ σει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, το Συµβο λιο, την Επιτροπ και το Ελεγκτικ Συν δριο σχετικ µε τα αποτελ σµατα των ερευν ν που διεξ γαγε η Υπηρεσ α και τη συν χεια που δ θηκε σ αυτ. ρθρο 12 ιευθυντ 1. Η Υπηρεσ α τ θεται υπ τη διε θυνση διευθυντ, ο οπο ο διορ ζεται απ την Επιτροπ για περ οδο π ντε ετ ν, η οπο α µπορε να ανανεωθε µ α φορ. 2. Προκειµ νου να προχωρ σει στο διορισµ, µετ απ πρ σκληση υποβολ υποψηφιοτ των που δηµοσιε εται, ενδεχοµ νω, στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των και µετ απ ευνοϊκ γν µη τη επιτροπ εποπτε α, η Επιτροπ καταρτ ζει τον κατ λογο των υποψηφ ων που διαθ τουν τα απαιτο µενα προσ ντα. Μετ απ διαβο λευση µε το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και το Συµβο λιο, η Επιτροπ διορ ζει το διευθυντ. 3. Ο διευθυντ δεν ζητ ο τε δ χεται εντολ απ οιαδ ποτε κυβ ρνηση και οιοδ ποτε θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ, κατ την εκπλ ρωση των καθηκ ντων του που αφορο ν την ναρξη και την εκτ λεση των εσωτερικ ν και εξωτερικ ν ερευν ν την κατ ρτιση των τελικ ν εκθ σεων µετ την ολοκλ ρωση των εν λ γω ερευν ν. Ε ν ο διευθυντ κρ νει τι κ ποιο µ τρο που λαβε η Επιτροπ θ τει σε κ νδυνο την ανεξαρτησ α του, χει δικα ωµα προσφυγ κατ τη Επιτροπ εν πιον του ικαστηρ ου των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. Ο διευθυντ υποβ λλει τακτικ εκθ σει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, στο Συµβο λιο, στην Επιτροπ και στο Ελεγκτικ Συν δριο σχετικ µε τα αποτελ σµατα των ερευν ν που πραγµατοποιο νται απ την Υπηρεσ α, σεβ - µενο τον εµπιστευτικ του χαρακτ ρα, τα ν µιµα δικαι - µατα των ενδιαφεροµ νων ατ µων και, αν λογα µε την περ πτωση, τηρ ντα τι εθνικ διατ ξει που εφαρµ ζονται στι δικαστικ διαδικασ ε. Τα εν λ γω θεσµικ ργανα εξασφαλ ζουν την τ ρηση του εµπιστευτικο χαρακτ ρα των ερευν ν που πραγµατοποιο νται απ την Υπηρεσ α, το σεβασµ των νοµ µων δικαιωµ των των ενδιαφεροµ νων ατ µων και, στην περ πτωση που χουν κινηθε δικαστικ διαδικασ ε, την τ ρηση λων των εθνικ ν διατ ξεων που εφαρµ ζονται στι εν λ γω διαδικασ ε.

7 L 136/7 4. Προτο αποφασ σει την επιβολ πειθαρχικ κυρ σεω κατ του διευθυντ, η Επιτροπ ζητ τη γν µη τη επιτροπ εποπτε α. Επιπλ ον, τα µ τρα τα σχετικ µε πειθαρχικ κυρ σει κατ του διευθυντ τη Υπηρεσ α, πρ πει να αποτελο ν αντικε µενο αιτιολογηµ νων αποφ σεων, οι οπο ε διαβιβ ζονται προ ενηµ ρωση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και στο Συµβο λιο. ρθρο 13 Χρηµατοδ τηση Οι πιστ σει τη Υπηρεσ α, το συνολικ ποσ των οπο ων εγγρ φεται σε ειδικ γραµµ του προϋπολογισµο, στο µ ρο Α του γενικο προϋπολογισµο τη Ευρωπαϊκ Ένωση που αφορ την Επιτροπ, αναγρ φονται λεπτο- µερ σε παρ ρτηµα του εν λ γω µ ρου. Οι θ σει εργασ α που διατ θενται στην Υπηρεσ α, απαριθ- µο νται σε παρ ρτηµα του π νακα προσωπικο τη Επιτροπ. ρθρο 14 λεγχο τη νοµιµ τητα Μ χρι να τροποποιηθε ο κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση, κ θε υπ λληλο µ λο του λοιπο προσωπικο των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, µπορε να υποβ λει στο διευθυντ τη Υπηρεσ α νσταση κατ πρ ξη που θ γει τα συµφ ροντ του, η οπο α πραγµατοποι θηκε απ την Υπηρεσ α στο πλα σιο εσωτερικ ρευνα, σ µφωνα µε του ρου που προβλ πονται στο ρθρο 90 παρ γραφο 2 του κανονισµο υπηρεσιακ κατ σταση. Το ρθρο 91 του κανονισµο υπηρεσιακ κατ σταση εφαρµ ζεται στι αποφ σει που λαµβ νονται για τι εν λ γω ενστ σει. Οι διατ ξει αυτ εφαρµ ζονται κατ αναλογ α στο προσωπικ των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν που δεν υπ γεται στον κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση. ρθρο 15 κθεση αξιολ γηση Κατ τη δι ρκεια του τρ του του απ την ναρξη ισχ ο του παρ ντο κανονισµο, η Επιτροπ διαβιβ ζει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και στο Συµβο λιο, κθεση αξιολ γηση των δραστηριοτ των τη Υπηρεσ α, συνοδευ µενη απ τη γν µη τη επιτροπ εποπτε α και, ενδεχοµ νω, απ προτ σει µε στ χο την τροποπο ηση τη διε ρυνση των καθηκ ντων τη Υπηρεσ α. ρθρο 16 ναρξη ισχ ο Ο παρ ν κανονισµ αρχ ζει να ισχ ει απ την 1η Ιουν ου Ο παρ ν κανονισµ ε ναι δεσµευτικ ω προ λα τα µ ρη του και ισχ ει µεσα σε κ θε κρ το µ λο. Βρυξ λλε, 25 Μα ου Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο Ο Πρ εδρο J.M. GIL-ROBLES Για το Συµβο λιο Ο Πρ εδρο H. EICHEL

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

L 277/17 Ο ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 1η Οκτωβρ ου 1998 για τροποπο ηση τη οδηγ α 96/26/ΕΚ, περ προσβ σεω στο επ γγελµα του οδικο µεταφορ α εµπορευµ των και επιβατ ν και αµοιβα α αναγνωρ σεω των διπλωµ

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ξ νθη 4 Μαρτ ου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02) C 393/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.12.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 σχετικά µε τη διαχείριση εκ µε ρους της Επιτροπη ς της εφαρµογη ς των µε τρων για την προω θηση της ισ τητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Τρίπολη,

13PROC Τρίπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ ρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κ δικας: 22100 Τρ πολη Πληροφορίες: Φιλοπούλου Μαρι ννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2 C 98/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 σχετικά µε τη διµερη χρηµατοδοτικη και τεχνικη συνεργασία µε τις τρίτες µεσογειακε ς χω ρες συνοδευ µενη απ τις απαντη σεις της Επιτροπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Επίκουρος Καθηγητής Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2015 Έργο «ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» Γιατί έγινε; «Το Πανεπιστη μιο Πελοποννη σου, ο πως και κα θε ι δρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με τον ο ρο «σχολικο ς κανονισµο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας

Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας Δημήτριος Γ. Γούλας Διδάκτωρ Νομικής, δικηγόρος Ειδικός επιστήμονας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. dgoulas@gmail.com Η

Διαβάστε περισσότερα

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66)

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) L 315/14 Ο ΗΓΙΑ 98/85/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Νοεµβρ ου 1998 για την τροποπο ηση τη οδηγ α 96/98/ΕΚ του Συµβουλ ου σχετικ µε τον εξοπλισµ πλο ων (Κε µενο που παρουσι ζει ενδιαφ ρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 43. Βιομηχανική. Οργά νωση, Αγορά. Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ. Ευρωπαϊκές. Επιχειρή σεις

ΔΕΟ 43. Βιομηχανική. Οργά νωση, Αγορά. Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ. Ευρωπαϊκές. Επιχειρή σεις 2013-2014 ΔΕΟ 43 Βιομηχανική Οργά νωση, Αγορά Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Ευρωπαϊκές Επιχειρή σεις ΔΕΟ 43 Βιομηχανική Οργά νωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρή σεις Κατ'επιλογή ν της ΔΕΟ42 Θεματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» Το Προ γραμμα Μεταπτυχιακω ν Σπουδω ν (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5 9.12.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 383/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 σχετικά µε την κοινοτικη χρηµατοδ τηση ορισµε νων µε τρων που ελη φθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91)

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91) 2000L0076 EL 28.12.2000 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 2000/76/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης εκεµβρίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4..1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ αµοιβαίας αναγνω ρισης σχετικά µε την αξιολ γηση πιστ τητας µεταξυ Κοιν τητας και των Ηνωµε νων Πολιτειω ν της Αµερικη ς της Ευρωπαϊκη

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ-ΟΥΣΕΣ ΟΣ, 24/2/14

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη Π τ π δε μα Ξ Σ Δ τ ι ΦΣΙ Ι Θ Δ ΛΩΣ ακρ βε α τω τ ε ω π π βι λλ τα με α τη τη δηλω η μπ ρε α ελεψ Θε με β οη τ αρ ε λλω πηρε ι ν ρθρ παρ Π Σ ΕΠ ΕΛ τ ΦΩ ΔΑΣ μα π νυμ μα α πω μ Πατερα ο μα κα πφ υμ ητ ραζ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo L505-0010-01 04/2008 Η παρο σα Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo ισχ ει µ νο για προϊ ντα υλικο εξοπλισµο µε εµπορική επωνυµία Lenovo τα οποία αγοράσατε για δική σας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 18/03/2016 15:18:47. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 7 της 9 ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 8: Random Walks

Lecture 8: Random Walks Randomized Algorithms Lecture 8: Random Walks Sotiris Nikoletseas Associate Professor CEID - ETY Course 2016-2017 Sotiris Nikoletseas, Associate Professor Randomized Algorithms - Lecture 8 1 / 33 Overview

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 11/98 C 335/1 (98/C 335/01) Agency for Industrial Development and Revitalisation. Desiree ETAA GKRP NAK

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 11/98 C 335/1 (98/C 335/01) Agency for Industrial Development and Revitalisation. Desiree ETAA GKRP NAK 3.11.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 335/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 11/98 σχετικη µε την ανάπτυξη του ιδιωτικου τοµε α στο πλαίσιο των προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα