Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ α Καταπολ µηση τη Απ τη (OLAF) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, και ιδ ω το ρθρο 280, την πρ ταση τη Επιτροπ ( 1 ), τη γν µη του Ελεγκτικο Συνεδρ ου ( 2 ), Αποφασ ζοντα σ µφωνα µε τη διαδικασ α του ρθρου 251 τη συνθ κη ( 3 ), Εκτιµ ντα : (1) τι τα θεσµικ ργανα και τα κρ τη µ λη αποδ δουν µεγ λη σηµασ α στην προστασ α των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των και στην καταπολ µηση τη απ τη και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα που ε ναι επιζ µια για τα οικονο- µικ συµφ ροντα τη Κοιν τητα τι η ευθ νη τη Επιτροπ για το θ µα αυτ συνδ εται στεν µε την αποστολ τη σον αφορ την εκτ λεση του προϋπολογισµο δυν µει του ρθρου 274 τη συνθ κη ΕΚ τι η σηµασ α αυτ τη δρ ση επιβεβαι νεται απ το ρθρο 280 τη συνθ κη ΕΚ (2) τι η προστασ α των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των αφορ χι µ νον τη διαχε ριση των πιστ σεων του προϋπολογισµο αλλ και εκτε νεται σε κ θε µ τρο που επηρε ζει δ ναται να επηρε σει την περιουσ α του (3) τι ε ναι αναγκα ο να τεθο ν σε εφαρµογ λα τα διαθ σιµα µ τρα για την υλοπο ηση αυτο του στ χου, ιδ ω απ την ποψη τη ερευνητικ αποστολ που χει ανατεθε στην Κοιν τητα, εν παρ λληλα θα πρ πει να διατηρηθε η ισχ ουσα κατανοµ και ισορροπ α των αρµοδιοτ των µεταξ του εθνικο και του κοινοτικο επιπ δου ( 1 )ΕΕC 21 τη , σ. 10. ( 2 ) Γν µη που διατυπ θηκε στι 14 Απριλ ου 1999 (δεν χει ακ µα δηµοσιευθε στην Επ σηµη Εφηµερ δα). ( 3 ) Γν µη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 6η Μα ου 1999 (δεν χει ακ µα δηµοσιευθεi στην Επ σηµη Εφηµερ δα). Απ φαση του Συµβουλ ου τη 25η Μα ου (4) τι, για να ενισχυθο ν τα µ τρα καταπολ µηση τη απ τη, η Επιτροπ, τηρ ντα την αρχ τη αυτονο- µ α κ θε θεσµικο οργ νου ω προ την εσωτερικ του οργ νωση, δηµιο ργησε, µε την απ φαση 1999/ 352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατ µ ( 4 ), στο πλα σι τη, την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ α Καταπολ µηση τη Απ τη (στο εξ καλε ται «Υπηρεσ α»), η οπο α ε ναι επιφορτισµ νη µε την πραγµατοπο ηση των διοικητικ ν ερευν ν κατ τη απ τη τι χει δ σει στην Υπηρεσ α πλ ρη ανεξαρτησ α στην σκηση των καθηκ ντων τη για τη διεν ργεια ερευν ν (5) τι η ευθ νη τη Υπηρεσ α για την καταπολ µηση τη απ τη, πω αυτ θεσπ στηκε απ την Επιτροπ, εκτε νεται, π ραν τη προστασ α των οικονο- µικ ν συµφερ ντων, προκειµ νου να συµπεριλ βει το σ νολο των δραστηριοτ των που χουν σχ ση µε την αν γκη τη διαφ λαξη των κοινοτικ ν συµφερ ντων απ παρατυπ ε οι οπο ε µπορο ν να επισ ρουν διοικητικ ποινικ δ ωξη (6) τι θα πρ πει να προβλεφθε τι, η συνεργασ α µεταξ των κρατ ν µελ ν και τη Επιτροπ, µε σκοπ την προστασ α των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των, που προβλ πεται στο ρθρο 280 τη συνθ κη ΕΚ, εξασφαλ ζεται απ την Υπηρεσ α (7) τι, δεδοµ νου τι ε ναι αναγκα ο να ενισχυθε η καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α, και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα που ε ναι επιζ µια για τα οικονοµικ συµφ ροντα των Κοινοτ των, η Υπηρεσ α πρ πει να χει τη δυνατ τητα να πραγµατοποιε εσωτερικ ρευνε σε λα τα θεσµικ ργανα και οργανισµο που χουν ιδρυθε απ τι συνθ κε ΕΚ και Ευρατ µ β σει αυτ ν (στο εξ καλο νται «θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισ- µο») (8) τι η απ φαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατ µ προβλ πει, σον αφορ τι ρευνε, τι η Υπηρεσ α ασκε τι αρµοδι τητε που χουν ανατεθε απ τον κοινοτικ νοµοθ τη, εντ των ορ ων και υπ του ρου που χουν καθορισθε απ αυτ ν ( 4 ) Βλ πε σελ δα 20 τη παρο σα Επ σηµη Εφηµερ δα.

2 L 136/2 EL (9) τι θα πρ πει να ανατεθε στην Υπηρεσ α η σκηση των αρµοδιοτ των που χουν ανατεθε στην Επιτροπ µε τον κανονισµ (Ευρατ µ, ΕΚ) αριθ. 2185/ 96 του Συµβουλ ου, τη 11η Νοεµβρ ου 1996, σχετικ µε του ελ γχου και εξακριβ σει που διεξ γει επιτοπ ω η Επιτροπ µε σκοπ την προστασ α των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των απ απ τε και λοιπ παρατυπ ε ( 1 ) τι πρ πει, εξ λλου, να δοθε στην Υπηρεσ α η δυνατ τητα να ασκ σει τι υπ λοιπε αρµοδι τητε που χουν ανατεθε στην Επιτροπ για την πραγµατοπο ηση επιτοπ ων ελ γχων και εξακριβ σεων στα κρ τη µ λη, µε σκοπ ιδ ω την αναζ τηση παρατυπι ν, σ µφωνα µε το ρθρο 9 του κανονισµο (ΕΚ, Ευρατ µ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλ ου, τη 18η εκεµβρ ου 1995, σχετικ µε την προστασ α των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ( 2 ) (10) τι οι ρευνε αυτ πρ πει να διεξ γονται σ µφωνα µε τη συνθ κη, και ιδ ω το πρωτ κολλο περ προνο- µ ων και ασυλι ν των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, τηρ ντα τον κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση των υπαλλ λων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των και το καθεστ που εφαρµ ζεται στο λοιπ προσωπικ των Κοινοτ των αυτ ν (στο εξ «κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση»), καθ και µε πλ ρη σεβασµ των ανθρωπ νων δικαιωµ των και των θεµελιωδ ν ελευθερι ν, και ιδ ω τη αρχ τη ισ τητα, του δικαι µατο του ενδιαφεροµ νου ατ - µου να εκφραστε για τα γεγον τα που το αφορο ν και του δικαι µατο σ µφωνα µε το οπο ο τα συµπερ σµατα µια ρευνα πρ πει να βασ ζονται µ νο σε στοιχε α µε αποδεικτικ αξ α τι, για το σκοπ αυτ, τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο πρ πει να προβλ ψουν του ρου και τι λεπτοµ ρειε σ µφωνα µε τι οπο ε θα διεξ γονται οι εν λ γω εσωτερικ ρευνε τι, εποµ νω, θα πρ πει να τροποποιηθε ο κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση, προκειµ νου να προβλεφθο ν τα δικαι µατα και οι υποχρε σει των υπαλλ λων και του λοιπο προσωπικο σε θ µατα εσωτερικ ν ερευν ν (13) τι εναπ κειται στι αρµ διε εθνικ αρχ, αναλ γω των περιπτ σεων, στα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο, να αποφασ ζουν για τη συν χεια που θα δ δεται στι ολοκληρωθε σε ρευνε, µε β ση την κθεση που εκπονε ται απ την Υπηρεσ α τι θα πρ πει π ντω να προβλεφθε η υποχρ ωση του διευθυντ τη Υπηρεσ α να διαβιβ ζει απευθε α στι δικαστικ αρχ του ενδιαφεροµ νου κρ του µ λου τι πληροφορ ε που συλλ γει η Υπηρεσ α κατ τη διεν ργεια εσωτερικ ν ερευν ν για πρ ξει που µπορο ν να επισ ρουν ποινικ δ ωξη (14) τι θα πρ πει να ορισθο ν οι προϋποθ σει υπ τι οπο ε οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α θα πραγµατοποιο ν την αποστολ του καθ και οι προϋποθ σει οι σχετικ µε την ευθ νη του διευθυντ σον αφορ την εκτ λεση αυτ ν των ερευν ν απ του υπαλλ λου τη Υπηρεσ α (15) τι, για την επιτυχ α τη συνεργασ α µεταξ τη Υπηρεσ α, των κρατ ν µελ ν και των οικε ων θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν, ε ναι αναγκα ο να διευκολυνθε η αµοιβα α ανταλλαγ πληροφορι ν µε παρ λληλη τ ρηση του εµπιστευτικο χαρακτ ρα αυτ ν των πληροφορι ν σπου καλ πτονται απ το επαγγελµατικ απ ρρητο, διασφαλ ζοντα τι απολα ουν τη προστασ α που παρ χεται στα δεδοµ να αυτο του ε δου (16) τι, για να εξασφαλισθε πω τα αποτελ σµατα των ερευν ν που πραγµατοποιο ν οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α θα λαµβ νονται υπ ψη, καθ και η αναγκα α παρακολο θηση, θα πρ πει να προβλεφθε τι οι εκθ σει µπορο ν να συνιστο ν αποδεικτικ στοιχε α παραδεκτ στι διοικητικ δικαστικ διαδικασ ε τι, προ το το, οι εκθ σει θα πρ πει να καταρτ ζονται κατ τρ πο που να συν δει µε του καν νε που δι πουν τι εθνικ διοικητικ εκθ σει (11) τι οι εν λ γω εσωτερικ ρευνε µπορο ν να πραγ- µατοποιο νται µ νον εφ σον εξασφαλ ζεται στην Υπηρεσ α η πρ σβαση σε λου του χ ρου των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν και σε κ θε πληροφορ α και γγραφο που χουν στην κατοχ του (12) τι, προκειµ νου να εξασφαλιστε η ανεξαρτησ α τη Υπηρεσ α κατ την εκτ λεση των καθηκ ντων που τη ανατ θενται µε τον παρ ντα κανονισµ, θα πρ πει να δοθε στο διευθυντ τη, η αρµοδι τητα να αποφασ ζει για την ναρξη ρευνα µε δικ του πρωτοβουλ α ( 1 )ΕΕL 292 τη , σ. 2. ( 2 )ΕΕL 312 τη , σ. 1. (17) τι η Υπηρεσ α θα πρ πει να απολα ει ανεξαρτησ α για την εκπλ ρωση τη αποστολ τη τι, προ εν σχυση αυτ τη ανεξαρτησ α, η Υπηρεσ α θα πρ πει να υπ κειται σε τακτικ λεγχο των καθηκ ντων τη για τη διεν ργεια ερευν ν, απ επιτροπ εποπτε α, αποτελο µενη απ ανεξ ρτητε εξωτερικ προσωπικ τητε, µε ιδια τερη εµπειρογνωµοσ νη στου τοµε αρµοδι τητα τη Υπηρεσ α τι η Επιτροπ θα πρ πει να χει επ ση ω αποστολ να επικουρε το διευθυντ τη Υπηρεσ α κατ την εκπλ ρωση των καθηκ ντων του (18) τι οι διοικητικ ρευνε θα πρ πει να εκτελο νται υπ τη διε θυνση του διευθυντ τη Υπηρεσ α, µε κ θε ανεξαρτησ α ναντι των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν και ναντι τη επιτροπ εποπτε α

3 L 136/3 (19) τι θα πρ πει να εναπ κειται στο διευθυντ τη Υπηρεσ α να µεριµν για την προστασ α των δεδο- µ νων προσωπικο χαρακτ ρα και για την τ ρηση του εµπιστευτικο χαρακτ ρα των πληροφορι ν που συλλ γονται µε τι ρευνε αυτ τι, επιπλ ον, θα πρ πει να εξασφαλ ζεται στου υπαλλ λου και το λοιπ προσωπικ των Κοινοτ των, νοµικ προστασ α ισοδ ναµη µε εκε νη που προβλ πεται στα ρθρα 90 και 91 του κανονισµο υπεηρεσιακ κατ σταση (20) τι θα πρ πει, µετ απ µια τριετ α, να αξιολογηθο ν οι δραστηρι τητε τη Υπηρεσ α (21) τι ο παρ ν κανονισµ ουδ λω περιορ ζει τι αρµοδι τητε και τι ευθ νε των κρατ ν µελ ν σον αφορ τη λ ψη µ τρων για την καταπολ µηση τη απ τη ει β ρο των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των τι, εποµ νω, αναθ τοντα τα καθ κοντα τη πραγµατοπο ηση εξωτερικ ν διοικητικ ν ερευν ν σε ανεξ ρτητη Υπηρεσ α, τηρε ται πλ ρω η αρχ τη επικουρικ τητα που διατυπ νεται στο ρθρο 5 τη συνθ κη τι η λειτουργ α τη Υπηρεσ α ε ναι κατ λληλη προκειµ νου να ενισχυθε η καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα ει β ρο των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των και, εποµ νω, τηρε επ ση την αρχ τη αναλογικ τητα, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ρθρο 1 Στ χοι και καθ κοντα 1. Προκειµ νου να ενισχυθε η καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα ει β ρο των οικονοµικ ν συµφερ ντων τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, η Ευρωπαϊκ Υπηρεσ α Καταπολ µηση τη Απ τη, η οπο α δηµιουργ θηκε µε την απ φαση 1999/352/ΕΚ,ΕΚΑΧ,Ευρατ µ τη Επιτροπ (στο εξ καλε ται «Υπηρεσ α»), ασκε τι αρµοδι τητε διεν ργεια ερευν ν που ανατ θενται στην Επιτροπ απ του κοινοτικο καν νε και κανονισµο καθ και απ τι συµφων ε που ισχ ουν στου τοµε αυτο. 2. Η Υπηρεσ α παρ χει στα κρ τη µ λη τη συνδροµ τη Επιτροπ για να οργαν σουν στεν και τακτικ συνεργασ α µεταξ των αρµοδ ων αρχ ν του, προκειµ νου να συντον ζουν τη δρ ση του που χει σκοπ να προστατε σει τα οικονοµικ συµφ ροντα τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα απ την απ τη. Η Υπηρεσ α συµβ λλει στο σχεδιασµ και στην αν πτυξη των µεθ δων καταπολ µηση τη απ τη καθ και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα που πλ ττει τα οικονοµικ συµφ ροντα τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα. 3. Στο πλα σιο των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν που ιδρ θηκαν απ τι συνθ κε β σει αυτ ν (στο εξ καλο νται «θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο»), η Υπηρεσ α διενεργε διοικητικ ρευνε µε σκοπ : την καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα ει β ρο των οικονοµικ ν συµφερ ντων τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, τον εντοπισµ, προ το το, σοβαρ ν πρ ξεων συνδεδε- µ νων µε την σκηση των επαγγελµατικ ν δραστηριοτ των, που µπορε να συνιστο ν παρ λειψη των υποχρε σεων των υπαλλ λων και του λοιπο προσωπικο των Κοινοτ των, η οπο α µπορε να επισ ρει πειθαρχικ, ενδεχοµ νω, ποινικ δ ωξη, παρ λειψη των αναλ γων υποχρε σεων των µελ ν των θεσµικ ν οργ νων και οργ νων, των διευθυντικ ν στελεχ ν των οργανισµ ν των µελ ν του προσωπικο των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν, που δεν υπ κεινται στον κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση. ρθρο 2 ιοικητικ ρευνε Κατ την ννοια του παρ ντο κανονισµο, ω «διοικητικ ρευνε» (στο εξ καλο νται «ρευνε») νοο νται λοι οι λεγχοι, εξακριβ σει και εν ργειε που πραγµατοποιο νται απ του υπαλλ λου τη Υπηρεσ α κατ την σκηση των καθηκ ντων του, σ µφωνα µε τα ρθρα 3 και 4, προκειµ νου να επιτυγχ νονται οι στ χοι που ορ ζονται στο ρθρο 1 και να αποδεικν εται, ενδεχοµ νω, ο παρ νοµο χαρακτ ρα των ελεγχοµ νων δραστηριοτ των. Οι ρευνε αυτ δεν θ γουν την αρµοδι τητα των κρατ ν µελ ν σον αφορ την ποινικ δ ωξη. ρθρο 3 Εξωτερικ ρευνε Η Υπηρεσ α ασκε την αρµοδι τητα, η οπο α ανατ θεται στην Επιτροπ µε τον κανονισµ (Ευρατ µ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, τη πραγµατοπο ηση επιτοπ ων ελ γχων και εξακριβ σεων στα κρ τη µ λη και, β σει των ισχυουσ ν συµφωνι ν συνεργασ α, σε τρ τε χ ρε. Στο πλα σιο των καθηκ ντων τη για τη διεξαγωγ ερευν ν, η Υπηρεσ α πραγµατοποιε του ελ γχου και εξακριβ σει, που προβλ πονται στο ρθρο 9 παρ γραφο 1 του κανονισµο (ΕΚ, Ευρατ µ) αριθ. 2988/95 και στου τοµεακο καν νε που αναφ ρονται στο ρθρο 9 παρ γραφο 2 του κανονισµο αυτο, στα κρ τη µ λη και, β σει των ισχυουσ ν συµφωνι ν συνεργασ α, σε τρ τε χ ρε. ρθρο 4 Εσωτερικ ρευνε 1. Στου τοµε που αναφ ρονται στο ρθρο 1, η Υπηρεσ α πραγµατοποιε τι διοικητικ ρευνε εντ των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν (στο εξ «εσωτερικ ρευνε»).

4 L 136/4 EL Οι εν λ γω εσωτερικ ρευνε διεξ γονται σ µφωνα µε του καν νε των συνθηκ ν, και ιδ ω του πρωτοκ λλου περ προνοµ ων και ασυλι ν των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, καθ και του κανονισµο υπηρεσιακ κατ σταση, υπ του ρου και σ µφωνα µε τι διαδικασ ε που προβλ πει ο παρ ν κανονισµ και τι αποφ σει που λαµβ νει το κ θε θεσµικ ργανο, ργανο και οργανισµ. Τα θεσµικ ργανα συνεννοο νται µεταξ του ω προ το καθεστ που θα θεσπ ζουν αυτ τι αποφ σει. 2. Εφ σον τηρο νται οι διατ ξει τη παραγρ φου 1: η Υπηρεσ α δικαιο ται µεση πρ σβαση, χωρ προειδοπο ηση, σε κ θε πληροφορ α που κατ χουν τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο, καθ και στι εγκαταστ σει αυτ ν. Η Υπηρεσ α χει το δικα ωµα να ελ γχει τα λογιστικ των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν. Η Υπηρεσ α µπορε να λαµβ νει αντ γραφα και αποσπ σµατα κ θε εγγρ φου και του υποθ - µατο κ θε µ σου αποθ κευση πληροφορι ν που κατ χουν τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο και, ε ν χρει ζεται, αναλαµβ νει τη διαφ λαξη αυτ ν των εγγρ φων και πληροφορι ν, προκειµ νου να αποφευχθε κ θε κ νδυνο εξαφ νιση, η Υπηρεσ α µπορε να ζητ ει προφορικ πληροφορ ε απ τα µ λη των θεσµικ ν οργ νων και οργ νων, απ τα διευθυντικ στελ χη των οργανισµ ν καθ και απ τα µ λη του προσωπικο των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν. 3. Υπ τι προϋποθ σει και σ µφωνα µε τι διαδικασ ε που προβλ πονται στον κανονισµ (Ευρατ µ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλ ου, η Υπηρεσ α µπορε να πραγµατοποιε επιτ πιου ελ γχου σε εγκαταστ σει οικονοµικ ν φορ ων του οπο ου αφορ το θ µα, προκειµ νου να χει πρ σβαση σε πληροφορ ε σχετικ µε πιθαν παρατυπ ε, που ενδ χεται να χουν στην κατοχ του οι φορε αυτο. Εξ λλου, η Υπηρεσ α µπορε να ζητ απ κ θε ενδιαφερ - µενο να τη παρ σχει τι πληροφορ ε που θεωρε χρ σιµε για τι ρευν τη. 4. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο ενηµερ νονται ταν οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α διενεργο ν ρευνα στι εγκαταστ σει του ταν συµβουλε ονται κ ποιο γγραφο ζητο ν πληροφορ ε που χουν στην κατοχ του τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο. 5. ταν απ τι ρευνε ανακ ψει το ενδεχ µενο να εν χεται προσωπικ κ ποιο µ λο, διευθυντικ στ λεχο, υπ λληλο µ λο του λοιπο προσωπικο, ενηµερ νεται σχετικ το οικε ο θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ. Σε περιπτ σει στι οπο ε χρει ζεται η τ ρηση απ λυτη µυστικ τητα για του σκοπο τη ρευνα απαιτε ται η προσφυγ σε µ σα ρευνα που εµπ πτουν στην αρµοδι τητα εθνικ δικαστικ αρχ, οι πληροφορ ε αυτ µπορο ν να δ δονται σε µεταγεν στερο στ διο. 6. Με την επιφ λαξη των διατ ξεων των συνθηκ ν, και ιδ ω του πρωτοκ λλου περ προνοµ ων και ασυλι ν, καθ και του κανονισµο υπηρεσιακ κατ σταση η απ φαση που λαµβ νει κ θε θεσµικ ργανο, ργανο και οργανισµ, η οπο α προβλ πεται στην παρ γραφο 1, περιλαµβ νει ειδικ τερα καν νε που αφορο ν: α) την υποχρ ωση των µελ ν, των υπαλλ λων και του λοιπο προσωπικο των θεσµικ ν οργ νων και οργ νων καθ και των διευθυντικ ν στελεχ ν, υπαλλ λων και λοιπο προσωπικο των οργανισµ ν να συνεργ ζονται και να ενηµερ νουν του υπαλλ λου τη Υπηρεσ α β) τι διαδικασ ε που πρ πει να τηρο ν οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α κατ την εκτ λεση των εσωτερικ ν ερευν ν, καθ και την εγγ ηση των δικαιωµ των των ατ µων που αφορ η εσωτερικ ρευνα. ρθρο 5 ναρξη των ερευν ν Η ναρξη των εξωτερικ ν ερευν ν γ νεται µε απ φαση του διευθυντ τη Υπηρεσ α, ο οπο ο ενεργε ιδ α πρωτοβουλ α µετ απ α τηση ενδιαφεροµ νου κρ του µ λου. Η ναρξη των εσωτερικ ν ερευν ν γ νεται µε απ φαση του διευθυντ τη Υπηρεσ α, ο οπο ο ενεργε ιδ α πρωτοβουλ α µετ απ α τηση του θεσµικο οργ νου, του οργ νου του οργανισµο που πρ πει να πραγµατοποιηθε η ρευνα. ρθρο 6 Εκτ λεση των ερευν ν 1. Ο διευθυντ τη Υπηρεσ α διευθ νει την εκτ λεση των ερευν ν. 2. Οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α ασκο ν τα καθ κοντ του αφο προσκοµ σουν γραπτ εξουσιοδ τηση στην οπο α αναγρ φονται τα στοιχε α ταυτ τητα και η ιδι τητ του. 3. Οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α πρ πει να ε ναι εφοδιασµ νοι, για κ θε παρ µβαση, µε γραπτ εντολ χορηγο - µενη απ το διευθυντ, στην οπο α αναφ ρεται το αντικε - µενο τη ρευνα. 4. Οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α υιοθετο ν, κατ τη δι ρκεια των επιτ πιων ελ γχων και εξακριβ σεων, στ ση σ µφωνη µε του καν νε και τι πρακτικ που επιβ λλονται στου υπαλλ λου του σχετικο κρ του µ λου, µε τον κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση, καθ και µε τι αποφ σει που αναφ ρονται στο ρθρο 4 παρ γραφο 1 δε τερο εδ φιο. 5. Οι ρευνε διεξ γονται αδιαλε πτω κατ τη δι ρκεια χρονικ περι δου αν λογη προ τι περιστ σει και την πολυπλοκ τητα τη υπ θεση. 6. Τα κρ τη µ λη φροντ ζουν στε οι αρµ διε αρχ του, σ µφωνα µε τι εθνικ διατ ξει, να παρ χουν στου υπαλλ λου τη Υπηρεσ α την αναγκα α συνδροµ για την εκπλ ρωση τη αποστολ του. Τα θεσµικ ργανα και ργανα φροντ ζουν στε τα µ λη και το προσωπικ του να παρ χουν στου υπαλλ λου τη Υπηρεσ α την αναγκα α συνδροµ για την εκπλ ρωση τη αποστολ του οι οργανισµο φροντ ζουν στε τα διευθυντικ στελ χη και το προσωπικ του να πρ ττουν το διο.

5 L 136/5 ρθρο 7 Υποχρ ωση ενηµ ρωση τη Υπηρεσ α 1. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο ενηµερ νουν αµελλητ την Υπηρεσ α για τι ενδεχ µενε περιπτ σει απ τη δωροδοκ α κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα. 2. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο καθ και τα κρ τη µ λη, στο µ τρο που το επιτρ πει το εθνικ δ καιο, διαβιβ ζουν στην Υπηρεσ α, κατ πιν αιτ σε τη µε πρωτοβουλ α του, κ θε γγραφο και πληροφορ α που κατ χουν σχετικ µε διεξαγ µενη εσωτερικ ρευνα. Τα κρ τη µ λη διαβιβ ζουν κ θε γγραφο και πληροφορ α σχετικ µε τι εξωτερικ ρευνε, σ µφωνα µε τι οικε ε διατ ξει. 3. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο καθ και τα κρ τη µ λη, στο µ τρο που το επιτρ πει το εθνικ δ καιο, διαβιβ ζουν επιπλ ον στην Υπηρεσ α κ θε κριν - µενο ω σχετικ µε την υπ θεση γγραφο και πληροφορ α που κατ χουν, και που αφορ την καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α και οποιασδ ποτε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα ει β ρο των οικονοµικ ν συµφερ ντων των Κοινοτ των. ρθρο 8 Εµπιστευτικ τητα και προστασ α των δεδοµ νων 1. Οι πληροφορ ε που λαµβ νονται στο πλα σιο εξωτερικ ν ερευν ν, υπ οποιαδ ποτε µορφ, προστατε ονται απ τι διατ ξει σχετικ µε τι ρευνε αυτ. 2. Οι πληροφορ ε που διαβιβ ζονται λαµβ νονται στο πλα σιο των εσωτερικ ν ερευν ν, υπ οιαδ ποτε µορφ, καλ πτονται απ το επαγγελµατικ απ ρρητο και απολα ουν τη προστασ α που παρ χουν οι διατ ξει οι οπο ε εφαρµ ζονται στα θεσµικ ργανα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. Οι πληροφορ ε αυτ δεν επιτρ πεται ιδ ω να ανακοιν νονται σε πρ σωπα λλα απ εκε να τα οπο α, λ γω των καθηκ ντων του στο πλα σιο των θεσµικ ν οργ νων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των των κρατ ν µελ ν, καλο νται να τι γνωρ ζουν ο τε να χρησιµοποιο νται για λλου σκοπο, εκτ τη καταπολ µηση τη απ τη, τη δωροδοκ α και κ θε λλη παρ νοµη δραστηρι τητα. 3. Ο διευθυντ φροντ ζει στε οι υπ λληλοι τη Υπηρεσ α και τα λλα πρ σωπα που ενεργο ν υπ την εποπτε α του να τηρο ν τι κοινοτικ και εθνικ διατ ξει σχετικ µε την προστασ α των δεδοµ νων προσωπικο χαρακτ ρα, και ιδ ω τι προβλεπ µενε απ την οδηγ α 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου και του Συµβουλ ου, τη 24η Οκτωβρ ου 1995, για την προστασ α των φυσικ ν προσ πων ναντι τη επεξεργασ α δεδοµ νων προσωπικο χαρακτ ρα και για την ελε θερη κυκλοφορ α των δεδο- µ νων αυτ ν ( 1 ). 4. Ο διευθυντ τη Υπηρεσ α και τα µ λη τη επιτροπ εποπτε α του ρθρου 11 µεριµνο ν για την εφαρ- µογ των διατ ξεων του παρ ντο ρθρου καθ και των ρθρων 286 και 287 τη συνθ κη ΕΚ. ρθρο 9 κθεση τη ρευνα και συν χεια που δ δεται στι ρευνε 1. Μετ το π ρα τη ρευνα που διεξ γαγε, η Υπηρεσ α καταρτ ζει, υπ την εποπτε α του διευθυντ, κθεση που προσδιορ ζει ιδ ω τα διαπιστωθ ντα περιστατικ, την ενδεχ µενη οικονοµικ ζηµ α, και τα συµπερ σµατα τη ρευνα, συµπεριλαµβανοµ νων των συστ σεων του διευθυντ τη Υπηρεσ α για τη συν χεια που θα πρ πει να δοθε. 2. Οι εκθ σει αυτ καταρτ ζονται, λαµβ νοντα υπ ψη τι διαδικαστικ απαιτ σει που προβλ πονται απ το εθνικ δ καιο του οικε ου κρ του µ λου. Οι εκθ σει που καταρτ ζονται µε τον τρ πο αυτ αποτελο ν, πω οι διοικητικ εκθ σει που καταρτ ζονται απ του εθνικο διοικητικο ελεγκτ και υπ του ιδ ου ρου, αποδεικτικ στοιχε α παραδεκτ στι διοικητικ δικαστικ διαδικασ ε του κρ του µ λου, στο οπο ο η χρησιµοπο ησ του αποβα νει αναγκα α. Υπ κεινται στου διου καν νε εκτ µηση µε εκε νου που εφαρµ ζονται στι διοικητικ εκθ σει τι καταρτιζ µενε απ του εθνικο διοικητικο ελεγκτ και χουν ισ τιµο κ ρο µε αυτ. 3. Οι εκθ σει που καταρτ ζονται µετ απ εξωτερικ ρευνα και κ θε συναφ χρ σιµο γγραφο, διαβιβ ζονται στι αρµ διε αρχ των οικε ων κρατ ν µελ ν, σ µφωνα µε τι ρυθµ σει σχετικ µε τι εξωτερικ ρευνε. 4. Οι εκθ σει που καταρτ ζονται µετ απ εσωτερικ ρευνα και κ θε συναφ χρ σιµο γγραφο, διαβιβ ζονται στο οικε ο θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο δ νουν στι εσωτερικ ρευνε τη συν χεια, ιδ ω πειθαρχικ και δικαστικ, την οπο α απαιτο ν τα αποτελ σµατα των ερευν ν αυτ ν, και ενηµερ νουν σχετικ το διευθυντ τη Υπηρεσ α, εντ προθεσµ α που ορ ζει αυτ στα συµπερ σµατα τη κθεσ του, για τη συν χεια που δ νουν στι ρευνε. ρθρο 10 ιαβ βαση πληροφορι ν απ την Υπηρεσ α 1. Με την επιφ λαξη των ρθρων 8, 9 και 11 του παρ ντο κανονισµο και των διατ ξεων του κανονισµο (Ευρατ µ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 η Υπηρεσ α δ ναται να διαβιβ σει, αν π σα στιγµ, στι αρµ διε αρχ των οικε ων κρατ ν µελ ν πληροφορ ε που χει συλλ ξει κατ τη δι ρκεια των εξωτερικ ν ερευν ν. 2. Με την επιφ λαξη των ρθρων 8, 9 και 11 του παρ ντο κανονισµο, ο διευθυντ τη Υπηρεσ α διαβιβ ζει στι δικαστικ αρχ του οικε ου κρ του µ λου τι πληροφορ ε που συν λεξε η Υπηρεσ α κατ τη δι ρκεια των εσωτερικ ν ερευν ν σχετικ µε πρ ξει που µπορο ν να επισ ρουν ποινικ δ ωξη. Υπ την επιφ λαξη των απαιτ σεων τη ρευνα, ενηµερ νει ταυτ χρονα το οικε ο κρ το µ λο. ( 1 )ΕΕL 281 τη , σ. 31.

6 L 136/6 EL Με την επιφ λαξη των ρθρων 8 και 9 του παρ ντο κανονισµο, η Υπηρεσ α δ ναται να διαβιβ σει, αν π σα στιγµ, στο οικε ο θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ, τι πληροφορ ε που συν λεξε κατ τη δι ρκεια των εσωτερικ ν ερευν ν. ρθρο 11 Επιτροπ εποπτε α 1. Η επιτροπ εποπτε α, µε τον τακτικ λεγχο που διενεργε σον αφορ την εκτ λεση των καθηκ ντων διεξαγωγ ερευν ν, ενισχ ει την ανεξαρτησ α τη Υπηρεσ α. Κατ πιν αιτ σεω του διευθυντ µε δικ τη πρωτοβουλ α, η επιτροπ εποπτε α δ νει στο διευθυντ γν µε σχετικ µε τι δραστηρι τητε τη Υπηρεσ α, χωρ π ντω να αναµιγν εται στη διεξαγωγ των τρεχουσ ν ερευν ν. 2. Η επιτροπ εποπτε α αποτελε ται απ π ντε ανεξ ρτητε εξωτερικ προσωπικ τητε, οι οπο ε πληρο ν του ρου σκηση, στι αντ στοιχε χ ρε του, ανωτ ρων καθηκ ντων σχετικ ν µε του τοµε δραστηρι τητα τη Υπηρεσ α. Οι προσωπικ τητε αυτ διορ ζονται απ το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, το Συµβο λιο και την Επιτροπ µε κοιν συµφων α. 3. Η δι ρκεια τη θητε α των µελ ν ε ναι τριετ. Η θητε α αυτ µπορε να ανανεωθε µ α φορ. 4. Μετ τη λ ξη τη θητε α του, τα µ λη παραµ νουν εν υπηρεσ α ω του ανανεωθε η θητε α του αντικατασταθο ν. 5. Κατ την σκηση των καθηκ ντων του, δεν ζητο ν ο τε δ χονται εντολ απ καµ α κυβ ρνηση ο τε απ καν να θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ. 6. Η επιτροπ εποπτε α ορ ζει τον πρ εδρ τη. Θεσπ ζει τον εσωτερικ τη κανονισµ. ιεξ γει τουλ χιστον δ κα συνεδρι σει το χρ νο. Λαµβ νει τι αποφ σει τη µε την πλειοψηφ α των µελ ν τη και η γραµµατε α τη εξασφαλ ζεται απ την Υπηρεσ α. 7. Ο διευθυντ διαβιβ ζει, κ θε το, στην επιτροπ εποπτε α το πρ γραµµα των δραστηριοτ των τη Υπηρεσ α που αναφ ρονται στο ρθρο 1 του παρ ντο κανονισµο. Ο διευθυντ ενηµερ νει τακτικ την επιτροπ εποπτε α σχετικ µε τι δραστηρι τητε τη Υπηρεσ α, τι ρευν τη, τα αποτελ σµατ του και τη συν χεια που δ θηκε. ταν µια ρευνα διεξ γεται επ χρονικ δι στηµα µεγαλ τερο των ενν α µην ν, ο διευθυντ ανακοιν νει στην επιτροπ εποπτε α του λ γου για του οπο ου η ρευνα δεν χει µπορ σει ακ µη να περατωθε και την προβλεπ µενη για την ολοκλ ρωσ τη αναγκα α προθεσµ α. Ο διευθυντ ενηµερ νει την επιτροπ εποπτε α στι περιπτ σει στι οπο ε, το οικε ο θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ δεν δωσε συν χεια στι συστ σει που του γιναν απ το διευθυντ. Ο διευθυντ ενηµερ νει την επιτροπ εποπτε α σχετικ µε τι περιπτ σει στι οπο ε απαιτε ται η διαβ βαση πληροφορι ν στι δικαστικ αρχ κρ του µ λου. 8. Η επιτροπ εποπτε α εκδ δει κ θε χρ νο τουλ χιστον µ α κθεση δραστηριοτ των, την οπο α απευθ νει στα θεσµικ ργανα. Μπορε να υποβ λλει εκθ σει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, το Συµβο λιο, την Επιτροπ και το Ελεγκτικ Συν δριο σχετικ µε τα αποτελ σµατα των ερευν ν που διεξ γαγε η Υπηρεσ α και τη συν χεια που δ θηκε σ αυτ. ρθρο 12 ιευθυντ 1. Η Υπηρεσ α τ θεται υπ τη διε θυνση διευθυντ, ο οπο ο διορ ζεται απ την Επιτροπ για περ οδο π ντε ετ ν, η οπο α µπορε να ανανεωθε µ α φορ. 2. Προκειµ νου να προχωρ σει στο διορισµ, µετ απ πρ σκληση υποβολ υποψηφιοτ των που δηµοσιε εται, ενδεχοµ νω, στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των και µετ απ ευνοϊκ γν µη τη επιτροπ εποπτε α, η Επιτροπ καταρτ ζει τον κατ λογο των υποψηφ ων που διαθ τουν τα απαιτο µενα προσ ντα. Μετ απ διαβο λευση µε το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και το Συµβο λιο, η Επιτροπ διορ ζει το διευθυντ. 3. Ο διευθυντ δεν ζητ ο τε δ χεται εντολ απ οιαδ ποτε κυβ ρνηση και οιοδ ποτε θεσµικ ργανο, ργανο οργανισµ, κατ την εκπλ ρωση των καθηκ ντων του που αφορο ν την ναρξη και την εκτ λεση των εσωτερικ ν και εξωτερικ ν ερευν ν την κατ ρτιση των τελικ ν εκθ σεων µετ την ολοκλ ρωση των εν λ γω ερευν ν. Ε ν ο διευθυντ κρ νει τι κ ποιο µ τρο που λαβε η Επιτροπ θ τει σε κ νδυνο την ανεξαρτησ α του, χει δικα ωµα προσφυγ κατ τη Επιτροπ εν πιον του ικαστηρ ου των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. Ο διευθυντ υποβ λλει τακτικ εκθ σει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, στο Συµβο λιο, στην Επιτροπ και στο Ελεγκτικ Συν δριο σχετικ µε τα αποτελ σµατα των ερευν ν που πραγµατοποιο νται απ την Υπηρεσ α, σεβ - µενο τον εµπιστευτικ του χαρακτ ρα, τα ν µιµα δικαι - µατα των ενδιαφεροµ νων ατ µων και, αν λογα µε την περ πτωση, τηρ ντα τι εθνικ διατ ξει που εφαρµ ζονται στι δικαστικ διαδικασ ε. Τα εν λ γω θεσµικ ργανα εξασφαλ ζουν την τ ρηση του εµπιστευτικο χαρακτ ρα των ερευν ν που πραγµατοποιο νται απ την Υπηρεσ α, το σεβασµ των νοµ µων δικαιωµ των των ενδιαφεροµ νων ατ µων και, στην περ πτωση που χουν κινηθε δικαστικ διαδικασ ε, την τ ρηση λων των εθνικ ν διατ ξεων που εφαρµ ζονται στι εν λ γω διαδικασ ε.

7 L 136/7 4. Προτο αποφασ σει την επιβολ πειθαρχικ κυρ σεω κατ του διευθυντ, η Επιτροπ ζητ τη γν µη τη επιτροπ εποπτε α. Επιπλ ον, τα µ τρα τα σχετικ µε πειθαρχικ κυρ σει κατ του διευθυντ τη Υπηρεσ α, πρ πει να αποτελο ν αντικε µενο αιτιολογηµ νων αποφ σεων, οι οπο ε διαβιβ ζονται προ ενηµ ρωση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και στο Συµβο λιο. ρθρο 13 Χρηµατοδ τηση Οι πιστ σει τη Υπηρεσ α, το συνολικ ποσ των οπο ων εγγρ φεται σε ειδικ γραµµ του προϋπολογισµο, στο µ ρο Α του γενικο προϋπολογισµο τη Ευρωπαϊκ Ένωση που αφορ την Επιτροπ, αναγρ φονται λεπτο- µερ σε παρ ρτηµα του εν λ γω µ ρου. Οι θ σει εργασ α που διατ θενται στην Υπηρεσ α, απαριθ- µο νται σε παρ ρτηµα του π νακα προσωπικο τη Επιτροπ. ρθρο 14 λεγχο τη νοµιµ τητα Μ χρι να τροποποιηθε ο κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση, κ θε υπ λληλο µ λο του λοιπο προσωπικο των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, µπορε να υποβ λει στο διευθυντ τη Υπηρεσ α νσταση κατ πρ ξη που θ γει τα συµφ ροντ του, η οπο α πραγµατοποι θηκε απ την Υπηρεσ α στο πλα σιο εσωτερικ ρευνα, σ µφωνα µε του ρου που προβλ πονται στο ρθρο 90 παρ γραφο 2 του κανονισµο υπηρεσιακ κατ σταση. Το ρθρο 91 του κανονισµο υπηρεσιακ κατ σταση εφαρµ ζεται στι αποφ σει που λαµβ νονται για τι εν λ γω ενστ σει. Οι διατ ξει αυτ εφαρµ ζονται κατ αναλογ α στο προσωπικ των θεσµικ ν οργ νων, οργ νων και οργανισµ ν που δεν υπ γεται στον κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση. ρθρο 15 κθεση αξιολ γηση Κατ τη δι ρκεια του τρ του του απ την ναρξη ισχ ο του παρ ντο κανονισµο, η Επιτροπ διαβιβ ζει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και στο Συµβο λιο, κθεση αξιολ γηση των δραστηριοτ των τη Υπηρεσ α, συνοδευ µενη απ τη γν µη τη επιτροπ εποπτε α και, ενδεχοµ νω, απ προτ σει µε στ χο την τροποπο ηση τη διε ρυνση των καθηκ ντων τη Υπηρεσ α. ρθρο 16 ναρξη ισχ ο Ο παρ ν κανονισµ αρχ ζει να ισχ ει απ την 1η Ιουν ου Ο παρ ν κανονισµ ε ναι δεσµευτικ ω προ λα τα µ ρη του και ισχ ει µεσα σε κ θε κρ το µ λο. Βρυξ λλε, 25 Μα ου Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο Ο Πρ εδρο J.M. GIL-ROBLES Για το Συµβο λιο Ο Πρ εδρο H. EICHEL

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 . 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 Πρ Τ ν ερ ν ρχιεπισκοπ ν θην ν κα Τ ερ Μητροπ λει τ κκλησ α τ λλ δο. Συνοδικ ποφ σει, ληφθε σ ν τ Συνεδρ τ 30 παρελθ ντο µην ουν ου.. κα ν συνεχε τ ν π' ριθµ. πρωτ. α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΟΙΚ. 494 Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 178 1 Αυγούστου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3601 Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα